De digitalisering van documenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De digitalisering van documenten"

Transcriptie

1 De digitalisering van documenten

2 Inhoudsopgave Wat is de oorzaak... 1 Uitvoering regeling "geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden"... 2 Uitdaging 1; het informatiestructuurplan... 3 Uitdaging 2; de geautimatiseerde documentaire informatievoorziening... 4 Uitdaging 3; het bestaande 'archief' digitaliseren (elektronisch toegankelijk maken)... 5 Uitdaging 4; het kweken van draagvlak binnen de afdelingen... 6 Mogelijke problemen en oplossingen... 7 Wat moet u op korte termijn gaan doen... 8 Waarmee kan SBM u helpen... 9 Colofon titelbeschrijving: inlichtingen: ontwerp: drukkerij: uitgave: De digitalisering van documenten drs. E.G. Starrenburg drs. E.G. Starrenburg Reprohouse BV In eigen beheer

3 Wat is de oorzaak Een voorval in het gemeentehuis Een gesprek tussen de wethouder ruimtelijke ordening en grondzaken, de gemeentesecretaris en het hoofd van de dienst grondzaken. Weth.: Wat is er aan de hand? Ik zie dat veel medewerkers gestresst rond lopen. G.S.: Er is een bezoeker door het lint gegaan, met als gevolg dat een baliemedewerker gewond is geraakt. Hoofd: Het blijkt dat de dader meer dan vier maanden geleden alle formulieren en informatie bij ons had ingeleverd. Echter, de zaak is nooit in behandeling genomen. Weth.: Hoe gaat het met onze collega? Is dit nu niet binnen korte tijd het vijfde voorval van deze aard? Hoofd: Gelukkig is het niet ernstig, en komt de collega morgen weer werken. G.S.: Ja, en intussen krijgen wij steeds meer klachten over de trage afhandeling van verzoeken en aanvragen voor vergunningen. Weth.: Hoe is deze situatie ontstaan, wat is de oorzaak, en hoe gaan we dit oplossen? Ik wil niet op het matje worden geroepen bij de gemeenteraad voor deze problemen. Hoofd: De oorzaak is dat wij steeds vaker aanvragen en verzoeken 'kwijt raken'. Wij kunnen ze niet meer terugvinden. G.S.: Wij zouden onze organisatie moeten doorlichten om de oorzaken snel in kaart te brengen. Weth.: Wat kan ik de gemeenteraad vertellen? G.S.: Ik zal met het managementteam een voorstel opstellen om de oorzaken in kaart te brengen en een actieplan op te stellen. Jij krijgt dit binnen drie a vier weken. Weth.: Ik zal het college en de raad hiervan op de hoogte stellen, dat ik met een notitie kom. De thema's die in bovenstaande tekst impliciet naar voren komen zijn onder andere de volgende: De archieven die worden gebruikt De (on)mogelijkheid om documenten te kunnen terugvinden Het al dan niet geordend zijn van documenten De samenwerking tussen de afdelingen en tussen de medewerkers Eigenlijk gaat het om de kwaliteit van de organisatie. 1

4 Uitvoering regeling "geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden" Deze regeling is de aanleiding voor het uitvoeren van het project dat vorm geeft aan het documentair structuurplan. Op dit moment wordt er gewerkt aan een wijziging van de regelingen en zal de term 'documentair structuurplan' (hierna genoemd DSP) vervallen. Dit betekent niet dat u geen aandacht meer moet schenken aan de onderdelen waaruit een DSP is opgebouwd. Hierover later meer in het vervolg. Zie ook uitdaging 1. Het project werd en wordt gekenmerkt door de betrokkenheid van vele disciplines. Tevens is een gevolg van de uitvoering van het project dat de relatie tussen de afdeling documentaire informatievoorziening en de afdeling automatisering onder druk komt te staan. De oorzaak is gelegen in welke bevoegdheden de betrokken afdelingen hebben. Opvallend is dat het project binnen de organisatie een doel is geworden, in plaats van een middel om kwalitatief beter en efficiënter diensten en producten te kunnen leveren. Ook moet worden geconstateerd dat de samenwerking tussen de verscheidene afdelingen binnen de organisatie niet door het project wordt bevorderd. Bovenstaande geeft aan dat het leidinggeven, het opzetten en uitvoeren van het project, een complexe aangelegenheid is. Het project wordt dan ook niet even tussendoor gedaan. Het vereist een grondige voorbereiding. Dit project legt een aanzienlijk beslag op de capaciteit en de financiën van de betrokken overheid. Ik stel vast dat het project geen doel op zich is, maar gereedschappen moet aanreiken die het functioneren van de overheid vereenvoudigen c.q. ondersteunen. Het archiveren van documenten, zowel dynamisch als statisch, is niet het hoofdproces binnen de betrokken organisatie, noch een bijzaak. Er moet worden gestreefd naar de integratie van archivering binnen de werkprocessen die de overheden uitvoeren. Dit moet zodanig plaatsvinden dat de medewerkers hiermee niet worden belast. De organisatie moet zich richten op het leveren van kwaliteit op een (schijnbaar) eenvoudige wijze. Daarbij moet tevens worden gestreefd naar een wijze van werken die resulteert in gemak voor de medewerker en burger. 2

5 Uitdaging 1; het informatiestructuurplan Ziet u ook zo op tegen het uitvoeren van een informatiestructuurplan? Dit is niet nodig. Het idee achter het structuurplan is eenvoudig, echter de uitvoering kan lastig zijn. Nu de meest ingewikkelde klus. De deadline voor het Documentair Structuurplan is reeds gepasseerd voor met name de lokale overheden Het documentair structuurplan was relatief nieuw voor de lokale overheid. Voor u als de lokale overheid was de vraag hoe u aan de eis moest voldoen en wanneer het moest zijn afgerond. Om met het laatste te beginnen, het zou eigenlijk al afgerond moeten zijn. Het overgrote deel van de lokale overheden heeft dit project nog niet afgerond, en zal het nooit volledig afronden. Een reden, die u zeker herkent, is dat de organisatie steeds weer nieuwe processen invoerde, dan wel bestaande processen wijzigde. De oplossing is dichterbij dan u denkt. De nieuwe alternatieve benadering, een informatie structuurplan Streef in eerste instantie niet naar een volledige invoering van een DSP. Mijn advies is steeds: 'Streef naar een ondersteuning en optimalisering van het samenwerken binnen de organisatie'. Zoals u heeft gemerkt is het gevaar van het DSP, dat een organisatie zich te veel gaat richten op details bij het vaststellen en invoeren van het DSP. Na onderzoek vinden mijn collegae en ik dat de nadruk zal moeten liggen op de inrichting en het beheer van de formulierstromen. Daarnaast mogen de processen en informatiesystemen niet worden vergeten. De gemeente voldoet dan aan de eisen van de rijksoverheid vastgelegd in de archiefwet, het archiefbesluit en de regelingen. De burgers en uw taken moeten centraal staan, niet het systeem. De medewerkers moeten volop worden ondersteund door de automatisering en eventueel de nieuwe manier van het werken. Ik vind dat het werk eenvoudiger en makkelijker moet worden om uw klanten diensten en producten te leveren. De medewerker moet worden bevrijd en niet in een keurslijf worden gedwongen om aan de vele nieuwe regels te voldoen. Ook voor het bedrijfsleven zijn er eisen waaraan moet worden voldaan. Al komen deze niet voort uit de archiefwet. Deze eisen komen uit het belastingrecht, het privaatrecht, en 3

6 onder andere de wet- en regelgeving ten aanzien van de financiële markten. Buiten de genoemde wetten zijn er vele andere wetten waarmee rekening moet worden gehouden, zoals de privacywetgeving en de wet op de bedrijfsorganisatie. Voorgaande is slechts het topje van de ijsberg. Uitdaging 2; de geautimatiseerde documentaire informatievoorziening Een gesprek tussen de managers Jan en Piet werkzaam bij twee verschillende bedrijven. Jan: Gaat onze squash-afspraak nog door? Je was er vorige week ook al niet... Piet: Klopt. Het is een gekkenhuis. Wij moeten voor de accountants alle dossiers van die bouworders van een paar jaar geleden boven tafel zien te krijgen. Jan: Wat is dan het probleem? De DIV-ers weten dat toch te vinden. Piet: Was het maar waar. De lopende zaken zijn afgehandeld via maar de ICT-ers weten niet of zij die hebben bewaard. De mensen op de afdelingen kunnen de print-output niet vinden. De computers die toen werden gebruikt zijn ook al vervangen. Het is een puinhoop. Jan: Ach ik snap het al. Geen organisatie, geen audit-trail, geen visie op de documentaire informatievoorziening en ga zo maar door. Jouw bedrijf zit niet alleen nu in de problemen, maar ook in de toekomst. Piet: Wat moet ik doen? Jan: Veranderen, organiseren, experts inhuren... Piet: Waar vind ik die professionals dan? Jan: Praat eens met SBM Heeft u ook zo'n groot probleem met het realiseren van een documentair informatiesysteem? Het selecteren op zich is al een zeer grote uitdaging. Deze twee zaken zijn goed oplosbaar. Het realiseren van geautomatiseerde informatievoorziening vereist betrokkenheid van alle lagen binnen de organisatie en ondersteuning vanuit de leiding. Bij een lokale overheid geldt dit niet alleen voor de ambtenaren maar ook voor de politiek. In iedere organisatie is een goed functionerende projectorganisatie nodig omdat er verscheidene problemen de kop opsteken. Deze moeten stuk voor stuk worden opgelost. 4

7 Uitdaging 3; het bestaande 'archief' digitaliseren (elektronisch toegankelijk maken) Klaagt uw personeel over al die paperassen? Staan de dossiers tot op de gang? Wilt u het liefst veel in de papierversnipperaar doen? Er zijn grofweg twee soorten archief, te weten: het dynamisch archief het statische archief De vraag rijst dan, hoe? De oplossing is hier Het digitale archief is de oplossing. Het digitaliseren van een archief kan op meer dan één wijze plaatsvinden. De eenvoudigste wijze is de volgende. De ontsluiting van het (fysieke) archief wordt geautomatiseerd. Met andere woorden de bekende kaartenbakken worden omgezet naar een elektronische kaartenbak. De meest vergaande vorm van digitalisering is niet alleen de elektronische kaartenbak aanmaken, maar daarenboven de fysieke documenten inscannen en elektronisch doorzoekbaar maken op de computer. Het laatste, het op de computer doorzoekbaar maken, betekent dat er een voor de computer leesbaar bestand wordt aangemaakt met de gelijke inhoud als het 'papieren' document dat is ingescand. Deze oplossing wordt dan ook documentmanagement genoemd. De huidige trend is om de werkprocessen binnen de lokale overheid zoveel mogelijk te automatiseren. Als deze werkprocessen op de computer worden uitgevoerd, moeten alle brieven en formulieren ook in het systeem aanwezig zijn. Dit betekent dat alle gegevens, ook de binnenkomende brieven, gedigitaliseerd beschikbaar dienen te zijn. 5

8 Uitdaging 4; het kweken van draagvlak binnen de afdelingen Alle neuzen dezelfde kant op krijgen Binnen de organisatie zal op de verscheidene niveaus en binnen de afdelingen begrip moeten ontstaan voor de nieuwe wijze waarop men gaat werken. In plaats van dat er veel 'papieren' dossiers en stukken door de organisatie van medewerker naar medewerker gaan dan wel gingen, zal dit in de naaste toekomst elektronisch plaatsvinden. De wijze van werken verandert. Het is belangrijk om de nieuwe methoden op een juiste wijze te introduceren. Hoe doet u dat? Bijna alle medewerkers moeten hiervoor voorlichting ontvangen. Om het draagvlak voor deze ingrijpende verandering te kweken, vertellen wij de redenen en geven de voordelen aan. Ook instrueren en trainen wij hen. Het digitaal afhandelen van de werkstromen leidt binnen de organisatie tot aanpassingen. Dit moet worden begeleid. Ook hiervoor is een plan nodig. Dit plan is geen onderdeel van het informatiestructuurplan (hierna ISP). De nieuwe aanpak Het gaat binnen de organisatie niet om het ISP noch staat het archief centraal. Het gaat om het samenwerken van de medewerkers. Het doel is de klanten, de burgers en de relaties in het algemeen, zo goed mogelijk van dienst te zijn. De automatisering, met andere woorden de systemen, ook ten aanzien van de documenten, moeten het werken vereenvoudigen en de samenwerking ondersteunen. De wetten, ook de archiefwet, kan uitstekend worden nageleefd door te streven naar samenwerking binnen de organisatie en met andere organisaties. Voorgaande leidt in principe nog niet tot organisatieveranderingen. Dit zal echter zeer geleidelijk gaan plaatsvinden vanuit de medewerkers zelf, niet van bovenaf. 6

9 Mogelijke problemen en oplossingen Wat staat u te wachten? Met de volgende zaken kunt u worden geconfronteerd: Outsourcing (het uitbesteden van werkzaamheden buiten de eigen organisatie) Shared service center (veelal een verzelfstandigde afdeling die is samengevoegd met afdelingen van collega-organisaties) Public private partnership (samenwerkingsverband tussen een overheid en een particuliere onderneming) Fuseren van lokale overheden Weten wat uw ICT-er bedoelt met: E-procurement / e-commerce (elektronisch kopen, betalen en dergelijke) Open sourcesystemen (software waarvan de code beschikbaar wordt gesteld; veelal ook gratis) ASP-systemen (application software provider) ITIL (information technology infrastructure library) VoIP (voice over IP; een alternatief voor de klassieke telefonie) Enkele van bovengenoemde zaken is de toekomst. Wees er op tijd bij. Verwachtingen Open source oplossingen en open source opslag formaten, zoals het 'odf'-formaat, winnen aan populariteit. Het 'odf'-formaat is de nieuwe standaard per 2007 voor opslag van documenten. De Europese Unie ondersteunt deze ontwikkelingen. Dit betekent dat u als potentiële gebruiker uw eigen onderneming goed moet kennen, en weten wat u wilt. De volgende vragen kunt u dan beantwoorden: wie zijn mijn klanten, welke producten en diensten lever ik, wat voor soort automatisering heb ik eigenlijk nodig. Uw lijfspreuk wordt: "houd het eenvoudig". U hoeft het niet alleen te doen. U kunt voor 'open source' pakketten onderhoudscontracten afsluiten bij verscheidene commerciële partijen. 7

10 Wat moet u op korte termijn gaan doen Op korte termijn moet u als lokale overheid een informatie structuurplan realiseren en invoeren. Het doel moet zijn om een uitgebreid ISP in te voeren. Dit dient als basis voor het invoeren van een werkstroommanagement applicatie in combinatie met het digitale archief. De politiek alsmede de ambtelijke organisatie dient een duidelijk beeld te hebben van het vraagstuk. Het gehele proces vereist een duidelijk beleid om het benodigde brede draagvlak binnen de organisatie en dus gedegen projectmanagement te kunnen creëren. De organisatie moet voorbereid zijn om de nieuwe applicaties te kunnen invoeren. Dit betekent dat de benodigde apparatuur aanwezig is, dan wel nieuwe infrastructuur is aangeschaft. Binnen het bedrijfsleven geldt geen verplichting voor het maken van een informatiestructuurplan. Echter het is volstrekt normaal om soortgelijke plannen te ontwikkelen. Zoals reeds eerder genoemd zijn er steeds meer redenen om de automatisering goed op orde te hebben. Documentatie hiervan speelt een grote rol bij inrichting, beheer, bestuur en verantwoording. De alternatieve aanpak die ik voorstel Niet het ISP noch het archief moet centraal staan bij de projecten. Centraal moet staan de klant en de noodzakelijke samenwerking van de medewerkers. Deze samenwerking moet door de nieuw te introduceren systemen worden ondersteund. Het werken moet een feest worden. Niet ingewikkeld, maar eenvoudig en doeltreffend. Samen met de deskundigen van SBM en de opdrachtgever wordt een (tijdelijke) projectorganisatie geformeerd die is voorzien van voldoende bevoegdheden en budget. 8

11 Waarmee kan SBM u helpen SBM kan u op een groot aantal terreinen ondersteunen. Wanneer wij kijken naar het DSP kan SBM voor u bij voorbeeld de werkprocessen en/of formulierstromen in kaart brengen, u ondersteunen in de pakketkeuze, dan wel beoordelen of uw archief aan de wettelijke bepalingen voldoet. Daarnaast kan SBM u voor een afgesproken termijn ondersteunen met ervaren specialisten met kennis van: de archivistiek, software, hardware, de wetgeving (deelterreinen), informatiemanagement, accountancy en meer. 9

12 Mijn track record / mijn werkervaring Sinds jaren ben ik werkzaam als adviseur voor de lokale overheden en financiële instellingen. Deze functie heb ik voor verscheidene ICT-bedrijven vervuld. Vanaf 2004 heb ik met een aantal collega's hiervoor een nieuw bedrijf opgezet, en vanaf eind 2005 voer ik binnen SBM werkzaamheden uit op het terrein van de documentaire informatievoorziening en informatiemanagement. Tot dan toe heb ik veelal diensten op het terrein van de administratieve organisatie en integrale kwaliteitszorg uitgevoerd. Enkele klanten waren: De Amro bank Novotel Accor group Gemeente Amstelveen Gemeente Zaanstad de vries advies Een aantal lokale overheden in Noord-Holland die fuseren Gemeente Amsterdam (een vooronderzoek) Adres- en contactgegevens Starrenburg Beheer en Management bv Bolestein ED AMSTERDAM tel.: +31 (0) mob.: +31 (0) De website van SBM: 10

KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE VHIC b.v. December 2008 Colofon Opdrachtgever : Gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven?

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven? Hoe? Zo! Waar is dat dossier gebleven? Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is documentmanagement? 4 3 Waarom is documentmanagement belangrijk voor mij? 8 4 Hoe kun je documentmanagement inrichten? 13 5 Hoe

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening. in relatie tot zaakgericht werken

Dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening. in relatie tot zaakgericht werken Dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening in relatie tot zaakgericht werken Maart 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 LEESWIJZER... 3 1. Perspectief: dienstverlening... 4 1.1. Inleiding...

Nadere informatie

BYOD Beleid is geen ICT feestje!

BYOD Beleid is geen ICT feestje! BYOD Beleid is geen ICT feestje! Tips en te vermijden valkuilen Checklists voor BYOD Elementen van een mobile device beleid Plan van aanpak om beleid op te stellen drs. Kees van den Tempel, MBA; ir. M.

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Centric. Minister Donner over data van de overheid. Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business'

Centric. Minister Donner over data van de overheid. Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business' Centric MAGAZINE OVERHEID Jaargang 10, nummer 4, Minister Donner over data van de overheid Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business' Centric samen met de klant in de wolken XCENT

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

strijdigeregels in de praktijk

strijdigeregels in de praktijk strijdigeregels in de praktijk Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Uitgegeven door het Ministerie van Economische Zaken 2 Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

Eindrapport Impactanalyse & Scenarioverkenning

Eindrapport Impactanalyse & Scenarioverkenning Eindrapport Impactanalyse & Scenarioverkenning Eindrapport Impactanalyse & Scenarioverkenning Eindrapport project 3392 versie 1.1 datum 16 juli 2013 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING 5 1. Inleiding

Nadere informatie

Realisatieplan Route naar E-Wormerland

Realisatieplan Route naar E-Wormerland Realisatieplan Route naar E-Wormerland Gemeente Wormerland Programmaorganisatie INHOUDSOPGAVE 0. SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 8 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 12 3. PRAKTISCHE

Nadere informatie

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen Daphne Depassé White paper in opdracht van: Bachelor Toegepaste Informatica (lessen: Analyse) Doel: Het begrijpen van het belang

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Digitaal zaakgericht werken bij de overheid De rol van WPW4all

Digitaal zaakgericht werken bij de overheid De rol van WPW4all Copyright 2008, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

SHARED SERVICE MANAGEMENT

SHARED SERVICE MANAGEMENT SHARED SERVICE MANAGEMENT Service Management Simplified 2 SHARED SERVICE MANAGEMENT CONTENTS 03 AMPHIA DRAAGT ZORG VOOR DE TOEKOMST 07 KIES U ROUTE NAAR EEN PROFESSIONELERE DIENSTVERLENING 11 EEN STAP

Nadere informatie

Ons kenmerk IA80/13.0009137. Datum uw brief N.v.t.

Ons kenmerk IA80/13.0009137. Datum uw brief N.v.t. Informatiemanagement & Automatisering Ingekomen stuk D41 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 30 15 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Hospitality in een digitaal tijdperk

Hospitality in een digitaal tijdperk 1 HOSPITALITY IN EEN DIGITAAL TIJDPERK Hospitality in een digitaal tijdperk Onze visie op facility management Service Management Simplified INHOUDSOPGAVE 04 PRODUCTEN- EN DIENSTENCATALOGUS, DE ETALAGE

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het project Archiefinnovatie Decentrale

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie