Inleiding. 1. Vragen en antwoorden (NvI v0.1) 2. Vragen en antwoorden (NvI v0.2) 3. Vragen en antwoorden (NvI v0.3)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. 1. Vragen en antwoorden (NvI v0.1) 2. Vragen en antwoorden (NvI v0.2) 3. Vragen en antwoorden (NvI v0.3)"

Transcriptie

1 Datum 12 mei 2010 Auteur Sven Blom, M&I/Argitek Betreft Nota van Inlichtingen, versie 1.0 Referentie DIV Inleiding In het kader van de Europese aanbesteding Zaaksysteem (DIV ) van Gemeente Leiden zijn vragen gesteld, die in dit document worden beantwoord. Definitieve versie De termijn voor het indienen van vragen is op 6 mei 2010 verstreken. Dit is de definitieve versie (1.0) van de Nota van Inlichtingen t.b.v de Europese aanbesteding Zaaksysteem (DIV ) van de Gemeente Leiden. 1. Vragen en antwoorden (NvI v0.1) Nr. Vraag Referentie Antwoord 1. In de tekst zien wij een tegenstrijdigheid t.a.v. het voorstel acceptatiecriteria. Kunt u aangeven welke datum geldig is? & 3.7 De correcte datum voor het indienen van tekstvoorstellen met betrekking tot het Voorstel Acceptatiecriteria is 6 mei Vragen en antwoorden (NvI v0.2) Nr. Vraag 2. Door de komende vakantieperiodes in Nederland (meivakantie en verschillende nationale feestdagen), voorzien wij een probleem in de haalbaarheid van de inleverdatum. Wij verzoeken u de diverse deadlines met 3 weken te verschuiven. 3. Uit uw planning blijkt dat prebid meeting op 27 april zal plaats vinden. Deze dag valt precies samen met de dagen van de Beurs Overheid en IcT in de Jaarbeurs in Utrecht. Voor ons is dat één van de belangrijkste evenementen van het jaar voor het segment gemeenten. Bent u bereid om een eventuele prebid meeting naar begin week 18 te verschuiven? Wij hopen op uw begrip. Referentie Antwoord 3.7 Ondanks de vakantieperiodes is de gemeente van mening voldoende tijd te hebben opgenomen in de huidige planning. De diverse deadlines zullen niet worden verschoven. 3.7 Op dit moment geven de aard en het aantal vragen geen reden om een prebid meeting te houden. De gemeente heeft besloten geen prebid te houden. 3. Vragen en antwoorden (NvI v0.3) 1/29

2 Nr. Vraag Referentie Antwoord 4. Het is niet ongebruikelijk dat er meerdere Nota s van Inlichtingen worden verstrekt door een aanbestedende dienst (ook vóór het verstrijken van de uiterste vragentermijn). Gezien een aantal van onze vragen cruciaal zijn voor ons aanbiedingsproces, willen wij u verzoeken om onze vragen en de eventueel andere eerder binnengekomen vragen, zo snel mogelijk te beantwoorden (voor de geplande Nota van Inlichtingen van 12 mei2010). Is dit mogelijk? 3.7 Conform de beschrijving in het bestek zal de gemeente meerdere versies van de NvI publiceren. 5. Heeft de aanbestedende dienst reeds software en hardware voor de scanstraat of dient inschrijver dit ook aan te bieden. 6. Welke functionaliteit wordt gezocht bij het indienen van een apart formulier (incl bijlagen) bij een bestaande zaak. Is hier een voorbeeld of use-case bij te geven? 7. a) Archivering betreft oi. opslag in het DMS-deel van de oplossing. Volstaat daarom een NEN2082 certificatie voor dit deel van de oplossing? b) Wat verstaat u concreet met 80%, welke criteria worden hier gemeten en hoe gewogen, i.c hoe wordt dit gemeten? 8. Vervalt (op termijn?) het bestaan van de PIP door invulling van deze eis? 9. Inschrijvers zijn verzocht tekstvoorstellen voor de overeenkomst te sturen voordat vragen m.b.t. het bestek zijn gesteld en middels een nota van inlichtingen beantwoord kunnen zijn. Deze Nota( s) van Inlichtingen zouden tot andere tekstvoorstellen voor het contract of G18 E36 E37 E39 Op dit moment is de gemeente bezig met de keuze voor soft- en hardware voor de scanstraat. Dit is dus geen onderdeel van deze aanbesteding. In O59 wordt wel gevraagd naar de scanfunctionaliteit waarmee de oplossing kan koppelen. Een voorbeeld waarbij deze functionaliteit van toepassing is, is een contactformulier met als bijlage additionele informatie over de betreffende zaak. a) Deze certificatie geldt voor alle archiverende onderdelen van de aangeboden Midoffice Suite. b) De Midoffice Suite dient aan minstens 80% van de (132) eisen zonder voorbehoud te voldoen. Alle eisen worden even zwaar gewogen. De gemeente is voornemens om gedurende de looptijd van de overeenkomst gebruik te blijven maken van een PIP. De gemeente gaat niet akkoord met dit voorstel. 2/29

3 bijlagen daarbij kunnen leiden. Inschrijver stelt voor dat er naar aanleiding van de nota s van inlichtingen nog contractwijzigingsvoorstellen in de offerte ingediend kunnen worden. Kan aanbesteder daarmee instemmen? 10. Voor de kwalitatieve selectie vraagt u op een aantal plaatsen een inschrijvingsbewijs, verklaring of attest te verstrekken. Kunt u hier wat meer uitleg over geven zodat wij deze verklaringen correct kunnen aanleveren? E9 & E12 Middels dit inschrijvingsbewijs, verklaring of attest wil de gemeente controleren of de persoon die de gevraagde verklaringen (middelenverklaring, eigen verklaring) tekent gemachtigd is om te tekenen in naam van de betreffende onderneming. Ieder persoon die tekent moet terug te vinden zijn op dit inschrijvingsbewijs, verklaring of attest. Let op, indien op het inschrijvingsbewijs, verklaring of attest enkel een andere onderneming staat vermeld, dan zal ook van deze onderneming het inschrijvingsbewijs, verklaring of attest moeten worden aangeleverd net zolang totdat de desbetreffende persoon expliciet genoemd wordt en dus te herleiden is naar de inschrijvende onderneming. Zo nodig kan e.e.a. ook door middel van een volmacht gerealiseerd worden, mits ook deze volmacht is uitgegeven door een persoon die terug te vinden dit op het inschrijvingsbewijs, verklaring of attest. Let op, dit geldt voor zowel hoofdaannemers, onderaannemers, combinanten alsook bijvoorbeeld de holding indien deze middelen ter beschikking stelt. 11. Is de licentie die u vraagt tijdelijk (huur) of eeuwigdurend (koop)? 2.3 De gemeente vraagt middels deze aanbesteding een eeuwigdurende licentie voor gebruik van de Midoffice Suite met gedurende de looptijd van de overeenkomst Onderhoud en 3/29

4 12. Leverancier heeft een overeenkomst met een bepaalde escrow provider en wil de gemeente daar graag bij aan laten sluiten. Is dit mogelijk? E29 Ondersteuning. Dit is in mogelijk mits de voorwaarden waaronder de escrow plaatsvindt minimaal dezelfde waarborgen bieden als beschreven in artikel 15 van de overeenkomst. 13. In het bestek schrijft u dat de definitieve versie van de pilotopdracht rondom het vrije DMS voor een groot ruimtelijk project zo spoedig mogelijk beschikbaar worden gesteld. Wanneer kunnen wij deze omschrijving verwachten? De desbetreffende omschrijving vindt u in bijlage A van deze NvI. 4. Vragen en antwoorden (NvI v0.4) Nr. Vraag 14. Hoeveel documenttypen en foldertypen uit Coltalk dienen (van oudsher) in de migratie te worden meegenomen? Achtergrond: het zou kunnen zijn dat Leiden oude informatie wil bewaren, die niet past in het algemene metadatamodel. 15. Verzorgt de aanbestedende dienst de export van Coltalk metadata registraties, opdat gegadigde zich hierop kan baseren? 16. Voor de conversie van metadata en overname van de verzameling bijbehorende pdf files, zal bevraging van deze toepassing noodzakelijk zijn. De website van Collar.it meldt onder Opslag & Digitaliseren /Documenten Scannen, laatste alinea: Bij gebruik van ColTalk kan de klant de XML-bestanden uploaden in ColTalk en om vervolgens alle bestanden automatisch te registreren. Ook kan het XML-bestand worden gebruikt om de bestanden via een API te importeren in een ander Document Management System. Referentie Antwoord Het postregistratiesysteem bevat op dit moment ongeveer geregistreerde poststukken en ongeveer gescande documenten. Deze dienen te worden gemigreerd naar de nieuwe oplossing. Zie ook het antwoord op vraag Nee, dit dient te worden verzorgt door de Inschrijver De huidige configuratie van Coltalk van de Gemeente beschikt niet over een API. Alle documenten zijn benaderbaar via een NT-filesysteem. Bijbehorende metadata is opgeslagen als XML. Gaarne ontvangen wij de interface-/xml beschrijving. Garandeert u in uw klant-/ leverancierrelatie met partij de eventueel door hun noodzakelijk geachte assistentie en kosten daartoe, teneinde onzerzijds de conversie van de gegevens te kunnen bewerkstelligen? 4/29

5 17. a) Zijn de scans van de documenten allen onderdeel van de registraties? b) Wat is het gemiddeld aantal pagina s per gescand document? c) In welk fileformaat zijn de scans opgeslagen? Single/Multipage scans, zwart/wit of kleur? A4 of afwijkend (hoeveelheden)? d) Moet dat formaat ad.c, indien afwijkend van pdf-a, worden gerespecteerd? e) Zijn de gescande documenten op een NTfilesysteem benaderbaar of zijn deze fysiek opgenomen in Coltalk? Gaarne uw verdere toelichting a) Ja b) Naar schatting zitten er nu gescande documenten in Coltalk. De omvang van deze documenten varieert sterk. Er zitten documenten tussen van een pagina, maar ook documenten van 50 pagina s of meer. c) PDF, multipage, zwart/wit en kleur, A4 d) Er zijn geen afwijkende formaten opgenomen. Is in de Leidse conversie van Coltalk niet mogelijk. Mail en Worddocumenten worden indien nodig gescand en in pdf toegevoegd. e) Alle documenten zijn benaderbaar via een NTfilesysteem 18. Welke weging geldt elk van de drie criteria volgens tabel 2 (33,3 / 33,3 / 33,34%)? 19. a) Ten behoeve van een zorgvuldige inschatting van het meerwerk betreffende de migratie van gegevens/content uit het Zakenmagazijn van Inter Access naar de nieuwe doelomgeving zouden wij graag een gedetailleerd datamodel inclusief metagegevens van de gegevens/content uit de huidige omgeving van u ontvangen. De door u verstrekte bijlage (Content Zaken) is in dit licht te weinig specifiek Op de drie criteria is geen weging van toepassing. De referenties zullen worden getoetst aan de criteria, zoals geformuleerd in 3.3.1, sub a) Deze informatie is helaas niet beschikbaar. Het zakenmagazijn is gebaseerd op het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp 'zaken' (GFO Zaken). b) Deze informatie is helaas niet beschikbaar. b) In het bestek geeft u aan op pagina 8 wat het volume is van de thans in Coltalk opgeslagen data: Het postregistratiesysteem bevat op dit moment ongeveer geregistreerde poststukken en ongeveer gescande documenten). Ten behoeve van een zorgvuldige inschatting van het meerwerk betreffende de migratie van gegevens/content uit het Zakenmagazijn van Inter Access naar de 5/29

6 nieuwe doelomgeving zouden wij ook voor deze omgeving informatie willen ontvangen van het geschatte volume aan gegevens/content dat dient te worden gemigreerd. 20. a) Kunt u een indicatie geven van het aantal medewerkers van de Gemeente Leiden? b) Kunt u een indicatie geven van het aantal gebruikers van de gevraagde Midoffice Suite? 8.3 a) De Gemeente heeft ongeveer 1700 medewerkers b) De Gemeente is op zoek naar een oplossing waar al haar medewerkers gebruik van kunnen maken. 21. In het kader van Eis 8 zullen wij twee verklaringen moeten afgeven. Het hiervoor opgenomen sjabloon uit het bestek (zie paragraaf ) biedt echter geen ruimte om de naam van de onderneming op te nemen, waardoor u niet kunt zien uit wiens hoofde het template is ingevuld. Kunt u het sjabloon op dit punt aanpassen? 22. Kunt u instemmen met de aanlevering van de elektronische versie op een memory (ofwel USB) stick? E8 V5 Indien u meerdere malen een verklaring afgeeft, waarbij geen mogelijkheid is om aan te geven door welke onderneming getekend is, verzoeken wij u dit op te nemen bij Functie ondertekeningsbevoegde. Bijvoorbeeld Directeur bedrijf X. De gemeente gaat hiermee akkoord. 23. Als onderdeel van de scope dienen content/gegevens uit het huidige Zakenmagazijn gemigreerd te worden naar de nieuwe doelomgeving. U vraagt ons hiervoor een bedrag op te voeren in Tabel 18 (Prijzen Migratie). Wij kunnen ons voorstellen dat de huidige leverancier van het Zakenmagazijn ook inschrijft. Deze leverancier hoeft dan geen migratie uit te voeren voor het Zakenmagazijn, hetgeen zich mogelijkerwijs vertaalt in een lagere (of zelfs nul-)prijs voor dit onderdeel van de Opdracht. Hierdoor is geen sprake meer van een zogenaamd level playing field. Kunt u ons in dit licht aangeven hoe u borgt dat de prijsvergelijking tussen de diverse aanbiedende partijen objectief, eenduidig en transparant verloopt? De omstandigheid dat de huidige leverancier mogelijk voordeel heeft van geen of geringe implementatiekosten is als een 'inherent de facto voordeel' te beschouwen (Case T-345/03 Evropaïki Dynamiki, 12 maart 2008). Een dergelijk voordeel zou in wezen alleen kunnen worden weggenomen door de zittende partij uit te sluiten van deelname aan de nieuwe aanbesteding. In zijn algemeenheid voert dit volgens het Gerecht te ver. Ook in de ogen van de Nederlandse rechter bestaat geen algemene verplichting tot het wegnemen van een dergelijk voordeel (Vzr. Rb. Haarlem 25 mei 207, LJN BA6942). Dit wordt pas anders als het uitgangspunt van eerlijke mededinging in het gedrang komt. Omdat de kosten van de migratie naar verwachting slechts een klein 6/29

7 onderdeel van de totaalprijs uitmaken, is het nadeel van nieuwe leveranciers ten opzichte van de huidige leverancier gering. In de onderhavige aanbesteding is dus geen sprake van een verstoring van de eerlijke mededinging en hoeft het nadeel van de nieuwe leveranciers niet te worden weggenomen. 24. Om de benodigde inspanningen van de synchronisatie van de gegevens tussen het huidige en het nieuwe gegevensmagazijn zorgvuldig te kunnen begroten zouden wij graag van u een gedetailleerde omschrijving willen ontvangen van het datamodel van het huidige gegevensmagazijn. 25. Medewerkersportaal. Wat is de werking daarvan? Mag (op basis van de formulering van O9) worden aangenomen dat met een medewerkersportaal een KCC-applicatie wordt bedoeld die specifiek is gericht op baliemedewerkers? 26. Opdracht omvat ook DBMS, Webservers, applicatieservers e.d. Zijn daaromtrent geen eisen gesteld door Leiden? Moet Inschrijver licenties leveren voor deze infrastructuur en (dus) rekening houden met aanvullende kosten hiervoor, ook als Leiden deze software vermoedelijk al heeft? 27. Installatie omvat ook webservers, DBMS, besturingssystemen etc (die ook binnen de opdracht vallen (2.1.2). Vergelijkbaar: dient Inschrijver licenties voor operating systems voor benodigde servers mee te leveren, ook al heeft Leiden hier vermoedelijk al andere regelingen voor getroffen (bijvoorbeeld bij de aanschaf van de benodigde hardware)? 28. Integratie met "datadistributiesysteem" Is er reeds een broker of een applicatie met vergelijkbare functionaliteit aanwezig? Hoe verhoudt zich dat tot de wensen uit paragraaf 7.4.3? Het gegevensmagazijn is gebaseerd op het RSGB. Een gedetailleerd datamodel is helaas niet beschikbaar Het medewerkersportaal zal m.n. ingezet worden t.b.v. balie- en telefoonmedewerkers, maar de functionaliteit moet ook toegankelijk zijn voor andere gebruikers van de Oplossing De eisen van de Gemeente zijn beschreven in bijlage Elke Inschrijver dient de kosten voor eventuele licenties op te nemen in het prijssjabloon Licenties voor operating systems zijn geen onderdeel van de Opdracht Zoals beschreven in E48 beschikt de Gemeente momenteel over Centric Key2Datadistributie 2003 voor de datadistributie. In worden wensen beschreven met betrekking tot de te leveren broker. 29. Gemeentebrede systemen, zoals Kan de De te koppelen gemeentebrede 7/29

8 Gemeente Leiden een lijst van de mogelijk te integreren systemen opgeven? Is de opnamen in par van eisen E47 en E48 voor wat betreft de minimaal vereiste koppelingen bedoeld als uitputtende lijst? 30. Integratie. Hoe garandeert Leiden dat in het kader van de Poc, de pilotopdracht en de initiele implementatie volledige samenwerking en uitwerking van gegevens mogelijk is met leveranciers van te integreren systemen, ook (en zeker) als deze leveranciers (eventueel als onderaannemer) concurrerende inschrijvers zijn? 31. Pilot inclusief koppeling met webintake van InterAcces. Is dat met het gegevensmagazijn (pre-fill) en/of direct tbv intake? 32. Adaptief onderhoud, waaronder aanpassing vanwege wet- regelgeving is verantwoordelijkheid Contractant. Dat betekent ook inhoudelijk onderhoud van zaaktypeconfiguratie (obv ZTC) tbv wijzigingen in wet-regelgeving. Dit is tegenstrijdig met het voornemen om zelf zaaktypen in te richten (2.1.6): Inschrijver zou dan adaptief onderhoud moeten plegen op deelproducten die door Leiden zijn opgeleverd. Mag worden aangenomen dat hier adaptief onderhoud wordt bedoeld uitsluitend met betrekking tot het systeem, niet met betrekking tot de inhoud (gegevens) en (zaaktype)configuratie? 33. Adaptief onderhoud, waaronder aanpassing agv andere versies besturingssystemen idem. De infrastructuur valt onder verantwoordelijkheid van Leiden ( ). Met betrekking tot het organisatiebrede IT-beheer lijkt het uitermate onwenselijk als Inschrijver buiten het IT-beleidsplan om servers bijwerkt naar nieuwe versies van besturingssystemen. Mag aangenomen worden dat het technisch beheer met betrekking tot besturingssystemen onder verantwoordelijkheid van de Gemeente systemen zijn opgenomen in Koppelingen zijn uitgesloten van de PoC. De Gemeente heeft reeds afspraken gemaakt met een aantal van haar leveranciers. De Gemeente zal zich inspannen om met leveranciers waarmee nog geen afspraken zijn gemaakt tot goede afspraken te komen Tijdens de Initiële Implementatie is de koppeling met het gegevensmagazijn reeds gerealiseerd (zie ). Met deze koppeling wordt de koppeling t.b.v. de webintake bedoeld Onderhoud van zaaktypeconfiguraties o.b.v. Zero- Coding t.b.v. wijzigingen in wetregelgeving valt onder verantwoording van de Gemeente Deze aanname is correct. Het technisch beheer met betrekking tot de besturingssystemen valt onder verantwoordelijkheid van de Gemeente. 8/29

9 Leiden valt? 34. Adaptief onderhoud waaronder aanpassing agv andere versies backofficesystemen. Nieuwe versies van systemen waarmee het te leveren product integreert kunnen complicaties opleveren met betrekking tot koppelingen die niet voortvloeien uit gebreken in het geleverde product. Uit de hier gehanteerde formulering kan worden gelezen dat met betrekking tot updates de backoffice-applicaties leidend zijn en de Midoffice-Suite dient te volgen (met aanpassing van koppelingen als gevolg). Mag uit deze formulering worden geconcludeerd dat de Gemeente Leiden een doorlopende opdracht tot het aanpassen van koppelingen verstrekt en dat deze opdracht deel is van de aanbestede opdracht? 35. Centrale kant externe koppelingen (Midofficekant) is deel van de opdracht. Hoe wordt binnen deze opdracht (waaronder pilotopdracht en PoC) omgegaan met leveranciers die onvoldoende medewerking bieden bij het ontwikkelen, testen en documenteren van deze koppelingen? Hoe garandeert de Gemeente Leiden dat deze samenwerking mogelijk is, ook (en zeker) als de beide partijen die tot een gezamenlijke koppeling moeten komen concurrerende inschrijvers zijn? Deze aanname is correct. De kosten hiervoor gedurende de contractperiode dienen in de prijssjabloon (middels het jaarlijkse onderhoud) te worden opgenomen. 2.2 Zie antwoord op vraag 31. Een overeenkomst op basis waarvan de Inschrijvers zich jegens Leiden verbinden alle gewenste medewerking te verlenen aan de totstandkoming van deze koppelingen en integraties zou geen overbodige luxe zijn. De kwaliteit van de hier geformuleerde functionaliteit ligt immers deels buiten de invloedssfeer van Inschrijver, waar geen (juridische) middelen tegenover staan. 36. Voor welke systemen dient welke koppelingsvorm te worden aangeboden? Graag ontvangt Inschrijver een uitputtende lijst met systemen met daarbij keuze voor webintake, transactie, status, synchronisatie, documenten of systeemkoppeling. 2.2 Middels het Programma van Eisen vraagt de Gemeente uit welke koppelingen door Inschrijvers geleverd kunnen worden (o.a. middels 7.6.2). Indien een Inschrijver meerdere koppelingsvormen aanbiedt dan zal dit een positief effect hebben op de 9/29

10 beoordeling van de desbetreffende vraag. Een uitputtende lijst met aan te bieden koppelingen (inclusief koppelingsvorm) is opgenomen in Webintake-, transactie-, status-, synchronisatie-, document- en systeemkoppeling. Mag worden aangenomen dat de hier beschreven functionaliteit van de verschillende soorten koppelingen een accurate en volledige functionele beschrijving biedt van de gewenste functionaliteit van de koppelingen? Met andere woorden: koppelingen die minimaal aan de hier (summier) beschreven functionaliteiten voldoen worden binnen het kader van deze opdracht als voldoende en afdoende beoordeeld? 2.2 Middels het Programma van Eisen vraagt de Gemeente uit welke koppelingen door de Inschrijver geleverd kunnen worden (o.a. middels 7.6.2). Als dit niet het geval is, zou Inschrijver graag vernemen op welke wijze tot een volledig en accuraat FO en TO gekomen kan worden met betrekking tot de koppelingen die deel uitmaken van deze opdracht. 38. Transactiekoppelingen; documenten schrijven NAAR een BO-systeem Het DMS/RMA-deel van het ZS is dus niet de leidende opslag? Mag de transactie ook door opslag in het ZS (leidend) met passief afschrift naar BO (via actieve bevraging vanuit BO)? 39. Preview van veel voorkomende formaten tbv behandelaar. Moet Inschrijver een standaardviewer leveren? Of mag dat met beschikbare toepassingsprogrammatuur? 40. Interactie tussen applicaties (A2A); transactiekoppelingen op basis van "meegeleverde API". Mag dat op basis van webservices? Hoe (en hoe lang) valt support voor die API richting 3e-leverancier binnen de opdracht? 41. "zelf nieuwe zaaktypen inrichten". Hoe verhoudt zich dat met het correctief onderhoud 2.2 De Gemeente heeft de voorkeur voor centrale opslag van Documenten (in het zaaksysteem). De Gemeente heeft echter ook te maken met een installed base van BO-applicaties die nog niet allemaal volgens dit principe (kunnen) werken. Voor dergelijke applicaties kan een transactiekoppeling zoals beschreven in 2.2 noodzakelijk. 5 Zie de vraagstelling in O Het begrip API omvat ook webservices. Indien deze functionaliteit wordt meegeleverd als onderdeel van de Midoffice Suite dan dient de Inschrijver Onderhoud en Ondersteuning (incl. Documentatie) te leveren gedurende de contractsduur Onderhoud van zaaktypeconfiguraties o.b.v. Zero- 10/29

11 en het adaptief onderhoud dat voor verantwoordelijkheid van contractant is? 42. "dikke afhandeling middels ZTC+" (zie ook 5.3.1). Wie levert (de inhoud van) die ZTC+? Wat is de verhouding met de "standaardcontent" uit en de landelijke standaard GEMMA ZTC uit (G3)? Mag, gezien het voornemen om zelf zaaktyoen te configureren (2.1.6) aangenomen worden dat (met uitzondering van de door Inschrijver geleverde zaaktypeconfiguraties) de inhoudelijke gegevens die in aanvulling op de GEMMA ZTC leiden tot de Leidsche ZTC+ door de Gemeente Leiden worden geinventariseerd en geconfigureerd? Coding valt onder verantwoording van de Gemeente Deze aanname is correct. Buiten de content uit de GEMMA ZTC en de door de Inschrijver geleverde zaaktypeconfiguraties zal de Gemeente zelf de zaaktypen, o.b.v. Zero-Coding, configureren. 43. "bepaalde tests" Om welke tests gaat dit? Worden deze van te voren aangekondigd? Wordt actieve of passieve medewerking verlangd? Welke tijdsinspanning is hiermee gemoeid? 44. Verlaging "als zich kosten verlagingen voordoen". Graag ziet Inschrijver hier een objectief aantoonbare benchmark waarin de exact geleverde producten en diensten door ten minste drie leveranciers aantoonbaar voordeliger wordt aangeboden. Kan de Gemeente Leiden hiermee akkoord gaan? 45. Facturering na acceptatie. Mag Inschrijver er vanuit gaan dat dit niet geldt voor de vergoeding voor de PoC? 46. Escrow. Gaat de Gemeente Leiden dit ook doen? Bij wie en onder welke voorwaarden? Hoe dient Inschrijver in het kader van deze escrow om te gaan met componenten die geen (intellectueel) eigendom van Inschrijver zijn (zoals bijvoorbeeld documentatie van 3epartijen die nodig zijn voor de op te leveren koppelingen)? Mag er hier van worden uitgegaan dat alleen die componenten die door Inschrijver uit eerste hand worden geleverd en E22 E24 E26 E29 De tweede alinea E22 stelt slechts dat de goedkeuringsprocedure niet per sé (volledig) door medewerkers van de Gemeente hoeft te worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend dient Inschrijver aan deze derden dezelfde (mate van) medewerking te geven. De Gemeente gaat hiermee niet akkoord. Door u akkoord te verklaren met E24 accepteert u dat uw tarieven voor diensten het CBS indexcijfer voor zakelijke dienstverlening volgen. Door u akkoord te verklaren met E24 verklaart u niet dat u akkoord gaat met een daling groter dan de daling van het indexcijfer. Deze aanname is correct. Antwoord op de door u gestelde vragen staan beschreven in Artikel 15 van de definitieve overeenkomst. 11/29

12 waarvan het eigendom, al dan niet intellectueel van aard, in escrow gehouden zullen worden? 47. Datamodellen. Vergelijkbaar: deze wens wordt gesteld vanuit de wens duurzame zekerheid te kunnen stellen. Ook hier wordt indirect (aangezien koppelingen deel uitmaken van de opdracht) aan Inschrijver verzocht datamodellen te verstrekken die geen (intellectueel) eigendom van Inschrijver zijn. Hoe gaan we om met datamodellen en documentatie van 3e-partijen in het kader van koppelingen? 48. GEMMA ZTC 1.0. In wordt gesteld dat deze voor de Gemeente Leiden onvoldoende is. Wat is de waarde van deze wens in het kader van paragraaf 5.3.1? G2 G3 De Gemeente vraagt in G2 uitdrukkelijk om datamodellen van de Midoffice Suite die door Inschrijver wordt aangeboden. De waarde van deze wens is dat de Gemeente de voorkeur heeft voor een ZTC met als basis (of minimale set) de kenmerken conform de GEMMA ZTC Datamodellen. Dezelfde opmerking met betrekking tot koppelingen als bij G2. G4 Zie het antwoord op vraag StUF 3. Dit kunnen wij niet aantonen of laten valideren omdat de standaard nog niet definitief is. Hoe bewijzen wij dat wij hieraan voldoen? 51. ZTC+ als standaardinrichting. Mag deze vraag ook zo worden opgevat als dat de beschreven ondersteuning voor ZTC, ZTC+ en DSP van verschillende organisaties wordt beschreven en de mate waarin hiermee tot een standaardinrichting kan worden gekomen? In veel gevallen wordt voor een zaaksysteem immers een ZTC of DSP van een andere leverancier betrokken en geïntegreerd. 52. alle bestandsformaten moeten op eigenschappen doorzoekbaar zijn. Welke bestandsformaten vallen onder deze lijst? Aangezien dergelijke eigenschappen worden opgeslagen binnen specifieke bestandsformaten veronderstelt deze wens dat het product inhoudelijk met alle bestandsformaten moet kunnen omgaan. De formulering van deze wens lijkt (gezien de zaakattributen ) te suggereren dat de zinsnede bestandsformaten van onbedoeld is G5 O5 G14 Middels deze gesloten wens verwacht de Gemeente dat u aangeeft in welke mate de aangeboden Midoffice Suite aan deze nieuwe standaard (in de huidige status) voldoet. Nee, dat mag niet. Deze aanname is correct. De zinsnede bestandsformaten van is onbedoeld opgenomen. 12/29

13 opgenomen. 53. tekstgebaseerd. Voor verschillende bestandsformaten zijn verschillende filters nodig. De Gemeente Leiden verwijst niet naar specifieke formaten en versies. Mag aangenomen worden dat hier gedoeld wordt op platte tekst (in ISO-8859-x of ASCII), Word (versies 2003 (doc) t/m 2010 (docx)) en PDF (vanaf 1.4)? 54. Real-time bevraging vanuit "een" Gemeentelijk GEO systeem. Welk systeem? Moet dit worden opgevat als een specifieke koppeling die geleverd moet worden? 55. Geautomatiseerd documenten toevoegen. De formulering (backoffice)systemen suggereert dat het hier om een generiek koppelvlak moet gaan waar allerhande systemen documenten bij aan kunnen bieden. Het zal hier gaan om de categorie documentenkoppelingen uit par Voor dit koppelvlak wordt, noch in G28 noch in 2.2, functionele eisen beschreven. Mag aangenomen worden dat het zaaksysteem leidend is voor wat betreft autorisatie, ordening en metadata(validatie)? 56. MS Office en OpenOffice.org. Mag uit de vraag naar beschikbaarheid van KA-integratie in OpenOffice.org worden gelezen dat Leiden gebruik wil gaan maken van OpenOffice.org en/of andere office-suites? Zie ook O MS Outlook en Novell GroupWise. Vergelijkbaar: mag uit de vraag naar beschikbaarheid van integratie voor Novell GroupWise worden gelezen dat Leiden gebruik wil gaan maken van GroupWise en/of andere groupware? Zie ook O35. E34 O14 G28 O24 O25 Nee, de Gemeente wenst dat in principe alle tekstgebaseerde bestandsformaten omgezet kunnen worden naar PDF/A. O14 vraagt naar real-time bevragingen in een 3P GIS applicatie vanuit de aangeboden Midoffice Suite. Middels deze open vraag wil de Gemeente graag weten met welke GIS-applicaites de in O14 beschreven functionaliteit geleverd kunnen worden. Deze koppeling maakt vooralsnog geen deel uit van de Opdracht. Het gaat hier om een generiek koppelvlak. De aanname is correct. Nee, de Gemeente wil weten met welke office-suites de in O24 beschreven functionaliteiten mogelijk zijn. Nee, de Gemeente wil weten met welke groupware de in O25 beschreven functionaliteiten mogelijk zijn. 58. NEN 2082, certificering en 80%. In NvI 3 heeft de Gemeente Leiden aangegeven dat het E37 De certificering voor NEN 2082 wordt ook uitgegeven indien een systeem 13/29

14 product aan 80% van de eisen uit de NEN 2082 dient te voldoen; dit is tegenstrijdig met de certificeringseis die tweemaal wordt gesteld in E37. Wat wordt hier bedoeld? Toetst de Gemeente Leiden het voldoen aan 80% van de eisen of wordt een certificaat vereist dat pas wordt verkregen bij het voldoen aan 100% van de eisen? M.a.w.: houdt u wel of niet vast aan certificering (en dus aan het voldoen aan 100% van de eisen)? 59. Archivering is als proces breder dan de Midoffice-suite als product; de archiefregeling 2010 bevat vele bepalingen op het gebied van het beleid rond archivering en de uitvoering van papieren archivering. Mag worden aangenomen dat de formulering van G35 een vraag bevat met betrekking tot de Midofficesuite en dat die vraag is in hoeverre wordt voorzien in de technische eisen uit hoofdstuk 3 van de Regeling? Hoe kan dat worden aangetoond, buiten het (volledig) voldoen aan NEN 2082? G35 niet voor 100% voldoet aan de gestelde eisen. De Gemeente houdt dus vast aan certificering en eist daarbij dat aan minimaal 80% van de gestelde eisen moet worden voldaan. Eisen waaraan niet is voldaan, worden bij elk certificaat in de bijlage beschreven. De wens hierbij is dat de archiverende functionaliteiten van de Midoffice Suite werken conform de Archiefregeling Kunt u beschrijven wat u verstaat onder broker functionaliteit? Ook in het kader van par sub 3? 61. Ziet de Gemeente Leiden de broker als separate functionaliteit? 62. Wat voor bestaande brokerfunctionaliteit en op basis van welke technologie heeft de Gemeente Leiden op dit moment? Van welke partij? 63. Dient de (eventueel) bestaande functionaliteit behouden te blijven of moet deze nieuw geleverd worden? M.a.w. dient de Inschrijver hiermee te koppelen? 64. Welke voorkeur heeft de Gemeente Leiden voor de (eventuele) toekomstige broker functionaliteit? 65. Waarom krijgt de brokerfunctionaliteit relatief weinig weging in de aanbesteding? Waarom worden geen/weinig eisen gesteld aan de broker? De Gemeente verstaat hieronder functionaliteit zoals beschreven in tabel 2 en de wensen in Nee Momenteel maakt de Gemeente gebruik van de broker van Inter Access (Oracle technologie) De in het bestek beschreven koppelingen dienen door de Inschrijver gerealiseerd te worden De Gemeente heeft geen voorkeur voor toekomstige brokerfunctionaliteit De Gemeente heeft weloverwogen keuzes gemaakt v.w.b. weging en eisen. 66. thin clients, voor zover mogelijk. Dit is een eis, die alleen met ja beantwoord mag worden op straffe van uitsluiting (par. 4.2). Dat lijkt E40 Eisen dienen met ja beantwoord te worden zonder enig voorbehoud. Bij de beantwoording van O43 is 14/29

15 voor deze vraag wat kort door de bocht, aangezien enige uitleg wel op zijn plaats is bij plug-ins die vereist zijn voor aanvullende functionaliteit die voor Leiden nuttig of zelfs wenselijk kan zijn. Moet deze eis zodanig worden opgevat dat de beantwoording van dit bestek uitsluitend betrekking mag hebben op functionaliteit die zonder plug-ins beschikbaar is zodat deze vraag met volmondig ja beantwoord kan worden of verwacht u een meer gedetailleerde uitleg zonder straffe van uitsluiting? 67. Doelt de Gemeente Leiden met API op andere technieken dan webservices en dient in deze eis te worden ingelezen dat u naast interfaces op basis van webservices ook interfaces (APIs) op basis van andere technieken onderzoekt? 68. 3P MI zonder beperkingen. Directe toegang op de databases, zonder beperkingen : moet in deze eis worden ingelezen dat de 3P MI-tool op geen enkele wijze met autorisatie mag worden geconfronteerd? 69. Mag release ook worden gelezen als patch of tussenversie? De hier geformuleerde eis zou bij een releasecycle van langer dan twaalf maanden kunnen leiden tot een geforceerde release van een hoofdversie, met alle complexiteit rond implementatie en trainingen van dien. Als het alleen gaat om ondersteuning van bepaalde formaten in technische zin, zou de ondersteuning ook kunnen worden uitgerold in een patch of tussenversie. 70. Onderhouds en supportcontracten voor probleemloos functioneren. Mag worden aangenomen dat het hier uitsluitend gaat om de applicatielaag? M.a.w.: de verantwoordelijkheid voor contracten voor onderhoud en support voor wat betreft de besturingssystemen, hardware en communicatie-infra ligt vermoedelijk bij Leiden. 71. Ontwikkeling m.b.t. wet- en regelgeving. Als ten gevolge van wetswijzigingen andere manieren van werken of aanvullende procedures zijn vereist heeft dit gevolg voor de E46 E49 E52 E57 E57 voldoende ruimte om de door u gewenste uitleg te geven. De Gemeente doelt met API niet op een bepaalde techniek. Nee, autorisatie is toegestaan. U mag release ook als patch of tussenversie lezen mits deze versie beschikbaar komt voor alle klanten van de Midoffice Suite. De verantwoordelijkheid voor contracten voor onderhoud en support voor wat betreft de besturingssystemen, hardware en communicatie-infra ligt bij de Gemeente. Deze eis heeft geen betrekking op de configuratie van zaaktypen in de ZTC+. 15/29

16 functionele inrichting en de zaaktypeconfiguratie. Configuratie valt niet onder functionaliteit zoals verwoord in de toelichting. Klopt dat? 72. PvA: in te zetten team. Vanwege risico spreiding willen we een breed implementatie team aan jullie voorstellen met benoemde back-ups. Is dit mogelijk? O76 Bij een open vraag bent u vrij om deze keuze bij het beantwoorden te maken. U dient echter te voldoen aan E Genoemde documentatie, is dit generiek of specifiek? E61 Documentatie dient te voldoen aan het gestelde in E Genoemde documentatie, is dit generiek of specifiek? E62 Documentatie dient te voldoen aan het gestelde in E PoC. Welke samenwerking kunnen we verwachten van de mee te koppelen partijen? Welke rol kunnen we van Leiden verwachten in het handhaven van die samenwerking? 76. De Overeenkomst Midoffice Suite is op een groot aantal punten gewijzigd. Wij missen echter de Inkoopvoorwaarden Dienstverlening Gemeente Leiden, wordt hier nog een gewijzigde versie van verzonden? 8.4 Zie de beschrijving van de PoC in 8.4. U dient de PoC zelfstandig uit te voeren zonder externe koppelingen De Inkoopvoorwaarden Dienstverlening Gemeente Leiden zijn niet aangepast. 77. Bij vraag O25 wordt er gesproken over het batchgewijs mailberichten/documenten toe te voegen aan zaken. Wordt hier bedoeld dat bij verschillende zaken mailberichten/documenten batchgewijs toegevoegd moeten worden? Of betreft het hier het toevoegen van meerdere mailberichten/documenten aan 1 zaak? 78. Kunt u beschrijven welke gevraagde functionaliteit vanuit de aanbesteding wordt gepresenteerd met behulp van het CMS Typo3 en wat met de WebNext Suite? M.a.w. wat toont het CMS, wat toont de WebNext Suite en wat wilt u dat de aanbieding (oplossing) functioneel afdekt? O25 Middels deze open vraag wil de Gemeente uitvragen welke functionaliteiten de aangeboden Midoffice Suite bevat omtrent het toevoegen van Documenten vanuit groupware. Zie de beschrijving bij O13, O37 en E U geeft aan in bijlage dat in antwoord op een vraag uit januari 2007 van het College B & W - u geen pioniersrol wilt vervullen in relatie tot de toepassing van Open Source software. Kunt u in het licht van dit beleidsstandpunt aangeven hoe u thans (anno Bijlage beschrijft het informatiebeleid voor de periode 2009 tot 2012 en is derhalve nog steeds actueel. 16/29

17 2010) aankijkt tegen de toepassing van Open Source software ten behoeve van (onderdelen van) de gevraagde Midoffice Suite? 80. Als onderdeel van de beantwoording van de gesloten vragen G2 en G4 vraagt u datamodellen bij te sluiten. Kunt u aangeven in welke vorm u de datamodellen wenst te ontvangen? 81. Eis 22 (Acceptatie) vermeldt dat, indien geen Acceptatie heeft plaatsgevonden, Contractant een fee ontvangt voor het gebruik van de software voor de duur van de Acceptatietest. Begrijpen wij goed dat het geen vergoeding betreft voor de verwachte duur van de Initiële implementatie (circa 6 maanden) maar enkel voor de duur van de acceptatietest (mogelijk een periode van enkele weken)? G2 & G4 E22 U dient de datamodellen afgedrukt op A4-formaat aan te leveren conform V5. Met de duur van de Acceptatietest wordt, i.h.k.v. de betreffende fee, de periode voor de duur van de Initiële Implementatie bedoeld. 82. Op pagina 19 van het Bestek geeft u aan dat, indien de Oplossing niet wordt geaccepteerd, Contractant een vergoeding ontvangt voor het gebruik (licenties) van de aangeboden Midoffice Suite en tevens geleverde diensten voor zover deze herbruikbaar zijn. In Eis 22 geeft u echter aan dat de vergoeding zich enkel beperkt tot een fee voor het gebruik van de software. Kunt u aangeven welke vorm van vergoeding van toepassing is? 83. Op pagina 19 van het Bestek geeft u aan dat, indien de Oplossing niet wordt geaccepteerd, Contractant een vergoeding ontvangt voor het gebruik (licenties) van de aangeboden Midoffice Suite en tevens geleverde diensten voor zover deze herbruikbaar zijn. Kunt u aangeven welke criteria u hanteert voor het toetsen van de herbruikbaarheid van geleverde diensten? 84. Hoe kijkt de Gemeente aan tegen het feit dat de vergoeding die wordt uitgekeerd aan Contractant indien de Oplossing niet wordt geaccepteerd mogelijk disproportioneel laag is 3.6 De Contractant waarvan de Oplossing, inclusief de Pilotopdracht niet is geaccepteerd, zal een vergoeding voor het gebruik (licenties) van de aangeboden Midoffice Suite ontvangen. Tevens is de Gemeente bereid geleverde diensten, voor zover deze herbruikbaar zijn, te vergoeden. Omdat deze vergoedingen niet op voorhand kunnen worden geschat en mede afhankelijk zijn van de definitieve Acceptatiecriteria zal de hoogte hiervan voor gunning in overleg worden vastgesteld. 3.6 De herbruikbaarheid van geleverde diensten is afhankelijk van de aanbieding van de Contractant. Omdat deze vergoedingen niet op voorhand kunnen worden geschat en mede afhankelijk zijn van de definitieve Acceptatiecriteria zal de hoogte hiervan voor gunning in overleg worden vastgesteld. 3.6 Deze keuze van de Gemeente is weloverwogen gemaakt. 17/29

18 ten opzichte van de gemaakte kosten voor deze fase door Contractant? 85. Op pagina 19 van het Bestek geeft u aan dat, indien de Oplossing niet wordt geaccepteerd, Contractant een vergoeding ontvangt voor het gebruik (licenties) van de aangeboden Midoffice Suite en geleverde diensten voor zover deze herbruikbaar zijn. Kunt u aangeven welke (onderdelen van) de prijstabellen uit het Prijssjabloon (8.3, pagina 100 uit het Bestek) in dit licht in aanmerking komen voor vergoeding? 3.6 Zie het antwoord op vraag 82. Kunt u tevens aangeven welke prijzen vallen onder de definitie licenties en welke onder de definitie geleverde diensten? Kunt u tevens aangeven of zowel de eenmalige als de jaarlijks terugkerende kosten in aanmerking komen voor vergoeding? 86. Op pagina 104 uit het bestek staat in Tabel 20 een kostenpost waarbij naast de eenmalige prijs ook een prijs moet worden opgegeven voor de jaarlijkse prijs per inwoner (Kostenpost Koppeling GMT Afval RIS (transactie en status) ). Is dit een fout of wenst u voor deze kostenpost inderdaad een jaarlijkse prijs terug te zien in de tabel? Dit is geen fout. U bent vrij om hier 0 in te vullen. 87. Wij treffen geen tabel aan in uw Prijssjabloon waarin het antwoord op uw open vraag O45 m.b.t. de kosten voor de infrastructuur kan worden overgenomen. Is dit een omissie? O45 De betreffende kosten zullen door de Gemeente, op basis van uw antwoord bij O45, opgenomen worden bij de TCO berekening. U hoeft hiervoor geen tabel in te vullen in het prijssjabloon. 88. U legt in TCO berekening uit hoe de berekening van de totaalprijs (P) gaat plaatsvinden. Zou u deze berekeningswijze in Excel kunnen uitwerken en ons willen toesturen met het verzoek dit ingevuld te retourneren als onderdeel van de beantwoording? Dit heeft twee voordelen: u hoeft zelf niet per Inschrijver de bedragen over te nemen uit de prijstabellen om P te berekenen en Inschrijvers kunnen op hun beurt op een eenduidige en transparante wijze uitrekenen wat hun P wordt. Onze ervaring heeft geleerd dat, indien dit niet wordt aangeleverd, De Gemeente is van mening dat iedere Inschrijver, op basis van het gestelde in in combinatie met het prijssjabloon zelf in staat is om hun P uit te rekenen. De Gemeente zal geen Excel-sheet verstrekken. 18/29

19 interpretatie-verschillen kunnen ontstaan over de wijze van berekening van P, waarbij bijstellingen achteraf noodzakelijk zijn. 89. U geeft aan in E28 dat bij het niet specificeren van één of meer onderdelen in een prijstabel, de Gemeente er vanuit gaat dat de prijs nihil is. In een aantal prijstabellen (waaronder tabel 16) is het lastig om prijzen toe te rekenen naar de afzonderlijke posten; de fijnmazigheid leidt er toe dat de bedragen soms zeer klein zijn. Is het mogelijk om in die gevallen enkel een totaalbedrag op te nemen? 90. Kunt u aangeven of de levering van een PIP onderdeel uitmaakt van de gevraagde Oplossing? 91. In G50 stelt u het volgende: Vooralsnog zal de Gemeente het huidige gegevensmagazijn in stand houden t.b.v. pre-fill en validatie voor de webformulieren. Het huidige gegevensmagazijn dient real-time gesynchroniseerd te worden met het nieuwe gegevensmagazijn. Kunnen wij hieruit afleiden dat de levering van het nieuwe gegevensmagazijn onderdeel uitmaakt van de gevraagde Oplossing? 92. De inschrijving dient een integraal doorlopende paginanummering te bevatten. Kan de Gemeente Leiden instemmen met het per tabblad opnieuw nummeren van de pagina s in het formaat x van y. 93. Er wordt gevraagd om een handtekening op elke pagina. Kan de Gemeente Leiden instemmen met het paraferen van de pagina s? E28 V6 V7 Het is niet mogelijk om enkel een totaalbedrag op te nemen. De PIP maakt geen onderdeel uit van de gevraagde Oplossing. Zie ook O13. Het leveren van het nieuwe gegevensmagazijn maakt onderdeel uit van de gevraagde Oplossing. De Gemeente vraagt een unieke en gerangschikte paginering. Elke pagina moet uniek genummerd zijn en tevens moet helder zijn op welke plaats betreffende pagina te vinden is in het volledige Verzoek tot Deelname. Als zodanig is het toegestaan om bijvoorbeeld elk stuk/document/deel te voorzien van een unieke en opeenvolgende prefix, bijvoorbeeld: A1 t/m A20 B1 t/m B130 Etc. De Gemeente gaat hiermee niet akkoord. U kunt echter wel volstaan met een handtekening op het voorblad en de inhoudsopgave en vervolgens een 19/29

20 paraaf op alle overige pagina s. Deze dienen door de Hoofdaannemer resp. alle Deelnemers van een Combinatie gezet te worden. Dit geldt vanzelfsprekend niet voor de sjablonen. In de sjablonen dient u te allen tijde een handtekening te plaatsen. 94. Beantwoording eisen en wensen met sjabloon of bijlage op niveau. Kan gemeente Leiden aangeven waar sjablonen, toelichtingen of bijlagen moeten ingevoegd in het aanbiedingsdocument. Direct na de betreffende vraag of als bijlage aan het eind van elke paragraaf (niveau X.X) 4.2 De Gemeente heeft de voorkeur dat sjablonen, toelichtingen of bijlagen direct na de betreffende vraag worden bijgevoegd. Voorbeeld: Algemene bedrijfsgegevens (vlgs sjabloon 8.1.1). Wordt het sjabloon direct ingevoegd na eis - E1 of wordt sjabloon als bijlage toegevoegd na de laatste eis E16 20/29

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken.

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken. Realisatieplan Realisatieplan april december 2013 t.b.v. realisatiefase Datum: Juni 2013 Versie: 3 Pagina: 1 van 5 Programma - Soort project Dienstverlening Projectnaam Digitalisering Post en Archief Ambtelijk

Nadere informatie

Team FB. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 20-8-2013 Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr.

Team FB. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 20-8-2013 Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team FB Goedkeuring publicatie aanbesteding zaaksuite t.b.v. DOWR 1- Notagegevens Notanummer 832798 Datum 14-8-2013 Programma: 11. Algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Midoffice omgeving ter ondersteuning van digitaal en zaakgericht werken

Midoffice omgeving ter ondersteuning van digitaal en zaakgericht werken Nota van Inlichtingen Midoffice omgeving ter ondersteuning van digitaal en zaakgericht werken Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Midoffice omgeving ter ondersteuning van digitaal en zaakgericht

Nadere informatie

Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/ Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012

Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/ Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012 Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/2012.0041 Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012 Vraag 1. Offerteaanvraag, pagina 4 Het viel ons op dat u al een eerste

Nadere informatie

1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep

1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep 1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding IT-dienstverlening Quadraam, Gelderse scholengroep Colofon In opdracht van : Quadraam, Gelderse Scholengroep Contactpersoon : P. van Buuren, lid College

Nadere informatie

Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming)

Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Auteur: Michael Roovers Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Bijlage 4.2.2.1: invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Uitsluitend

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding DRV-FMS-2015

Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 Selectiefase Front- en Midoffice Suite in de cloud, ter ondersteuning van digitaal en zaakgericht werken Versie: 1.00 Datum: 30 juni 2015 1 Beantwoording

Nadere informatie

Dimpact en GovUnited vergeleken

Dimpact en GovUnited vergeleken Dimpact en GovUnited vergeleken.. en de invulling van zaakgewijs werken Bob Coret 22 september 2011 Digital Groep Specialist op het gebied van dienstverlening en digitaal werken. 2 punt op de horizon 3

Nadere informatie

Mozard BV Oktober 2013 Versie 3.0. Prijsmodel Mozard Suite voor GEMEENTEN

Mozard BV Oktober 2013 Versie 3.0. Prijsmodel Mozard Suite voor GEMEENTEN Mozard BV Oktober 2013 Versie 3.0 Prijsmodel Mozard Suite voor GEMEENTEN INHOUDSOPGAVE OPBOUW PRIJSMODEL MOZARD VOOR GEMEENTEN... 3 1. EENMALIGE TECHNISCHE INSTALLATIE... 3 2. CONFIGURATIE EN IMPLEMENTATIE...

Nadere informatie

Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT

Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT RVOI-2001 Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT Deze Bijlage is opgesteld door de heer ir. C.H. Wentink, sectordirecteur Ruimte, vastgoed en economie van Witteveen + Bos. Hij heeft zich hierbij o.a. laten

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Fedict/2013/M934/Webanalytics tools ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG WEBANALYTICS TOOLS Q & A

Fedict/2013/M934/Webanalytics tools ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG WEBANALYTICS TOOLS Q & A Q & A 1. Onderaan pagina 17 van dit bestek staat dat wij op simpele aanvraag toegang kunnen krijgen tot een gereserveerde ruimte waar de te migreren rapporten kunnen worden geconsulteerd. Welke procedure

Nadere informatie

Bijlage IV - Programma van Eisen

Bijlage IV - Programma van Eisen Bijlage IV - Programma van Eisen In deze bijlage vindt u alle eisen die Opdrachtgever stelt aan de gevraagde oplossing. Met uw Inschrijving op deze opdracht accepteert u onvoorwaardelijk de hieronder gestelde

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen Inkoopnummer: 2015-194 d.d. 27 augustus 2015 Aanbesteding verbouwing kantoor en plaza/vergadercentrum Stadhuis sisovereenkomst - Werktuigbouwkundige Installaties Renovatie en optimalisatie

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

FOBO Digitaal Ritformulier (DRF) en Back-office Ambulancezorg

FOBO Digitaal Ritformulier (DRF) en Back-office Ambulancezorg Nota van Inlichtingen FOBO Digitaal Ritformulier (DRF) en Back-office Ambulancezorg Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: FOBO Digitaal Ritformulier (DRF) en Back-office Ambulancezorg Veiligheidsregio

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

EA Schoonmaakonderhoud Stichting De Blauwe Loper Aanbestedende Dienst: Stichting De Blauwe Loper Referentie: 2016-S1600

EA Schoonmaakonderhoud Stichting De Blauwe Loper Aanbestedende Dienst: Stichting De Blauwe Loper Referentie: 2016-S1600 Nota van Inlichtingen EA Schoonmaakonderhoud Stichting De Blauwe Loper Aanbesteding EA Schoonmaakonderhoud Stichting De Blauwe Loper Aanbestedende Dienst: Stichting De Blauwe Loper Referentie: 2016-S1600

Nadere informatie

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 31 maart Europese aanbesteding Diensten en Producten Mobiele Telefonie

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 31 maart Europese aanbesteding Diensten en Producten Mobiele Telefonie Nota van Inlichtingen_1 Betreft Nota van Inlichtingen Datum 31 maart 2014 Van Veiligheidsregio Haaglanden Perceel 2 Project Europese aanbesteding Diensten en Producten Mobiele Telefonie Deze Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro 1 Inleiding en opdracht 1.1 Omschrijving en aard van het project Stichting A+O Metalektro heeft tot doel de employability

Nadere informatie

Europese aanbesteding Financieel pakket. 2 e Nota van Inlichtingen

Europese aanbesteding Financieel pakket. 2 e Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Financieel pakket 2 e Nota van Inlichtingen # Document Paragraaf Citaat Vraag Antwoord 1 1e Nota van inlichtingen Antwoord op 2 1e Nota van inlichtingen Antwoord op vraag 6 3 1e Nota

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE

Nadere informatie

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert Onderzoeksaanpak Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert september 2013 Rekenkamer Weert 1. Achtergrond en aanleiding Het grondbeleid van de gemeente Weert heeft tot doel bijdrage te leveren, met

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal

Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal werken Jan Beens (Regionaal Archief Nijmegen) Geert-Jan van Bussel (Van Bussel Document Services) Introductie De elementen zijn afkomstig

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

Aanpak projectaudits

Aanpak projectaudits Aanpak projectaudits 1. Inleiding Veel lokale overheden werken op basis van een standaardmethodiek Projectmatig Werken. Op die manier wordt aan de voorkant de projectfasering, besluitvorming en control

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

Algemene vragen. Specifieke vragen. Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault. Wat is de naam van uw e-depot oplossing?

Algemene vragen. Specifieke vragen. Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault. Wat is de naam van uw e-depot oplossing? Algemene vragen Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault Wat is de naam van uw e-depot oplossing? DiVault Wat is uw naam? (verplicht) Hans Mannaert Wat is uw e-mailadres? (verplicht) hans@divault.nl

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Copyright - Port of Rotterdam - 2012. nr.

Copyright - Port of Rotterdam - 2012. nr. Project Document Management Naar full digital en de veranderaanpak 10 februari 2015 Henk de Lauré. Organisatie IDM IDM Totaal 10,4 Fte 1 Coördinator 1 FAB 8,4 Medewerkers Wat vooraf ging.. 2003: 2004:

Nadere informatie

Opleidingen en trainingen Perceel 1: Vaardigheids- en veiligheidsopleidingen t.b.v. Unit Groen & Parkeerbeheer

Opleidingen en trainingen Perceel 1: Vaardigheids- en veiligheidsopleidingen t.b.v. Unit Groen & Parkeerbeheer Nota van Inlichtingen Betreft Het stellen van vragen Datum 18 mei 2015 Ref. 4476979 Project Opleidingen en trainingen Perceel 1: Vaardigheids- en veiligheidsopleidingen t.b.v. Unit Groen & Parkeerbeheer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 2011-01 1. DEFINITIES 1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's, inclusief afbeeldingen, scripts, databases en formulieren 1.2 Hosting: het fysiek onderbrengen

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

Prijsmodel Mozard Suite voor RIJKSOVERHEDEN

Prijsmodel Mozard Suite voor RIJKSOVERHEDEN Prijsmodel Mozard Suite voor RIJKSOVERHEDEN Mozard BV Februari 2013 Versie 2.0 INHOUDSOPGAVE OPBOUW PRIJSMODEL MOZARD VOOR RIJKSOVERHEDEN... 3 1. EENMALIGE INSTALLATIE... 3 2. CONFIGURATIE EN IMPLEMENTATIE...

Nadere informatie

Nr: Categorie Planning Betreft Demonstratie 3 Vraag Kunt u aangeven welke rollen en/of functionarissen bij de demonstratie aanwezig zijn?

Nr: Categorie Planning Betreft Demonstratie 3 Vraag Kunt u aangeven welke rollen en/of functionarissen bij de demonstratie aanwezig zijn? Nota van Inlichtingen Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) Aanbesteding Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht Referentie: 1100027898 Omschrijving:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Internetverzekeren.nl, Postbus 523, 9200 AM DRACHTEN (AFM nummer: 12042678 en KvK nummer: 51154560). Internetverzekeren.nl

Nadere informatie

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD.

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Whitepaper Zaaksgewijs werken volgens BCT

Whitepaper Zaaksgewijs werken volgens BCT Handelsnaam van BCT automatisering BV KvK 14043652 postbus 300 6430 AH Hoensbroek heiberg 40 6436 CL Amstenrade t. +31 (0)46-442 45 45 f. +31 (0)46-442 47 30 info@bct.nl www.bct.nl servicedesk: t. +31

Nadere informatie

Voorwaarden Repper-account

Voorwaarden Repper-account Voorwaarden Repper-account Versie 1 3 2014 Toepasselijkheid 1. De bepalingen in deze overeenkomst zijn onlosmakelijk verbonden met de algemene voorwaarden van leverancier. Bij tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

Bouwproces volgens de visie van Veelzijdigbouw

Bouwproces volgens de visie van Veelzijdigbouw 2011 Bouwproces volgens de visie van Veelzijdigbouw Veelzijdigbouw Walnootstraat 26 2461 DV Ter Aar Telefoon 06-43822608 Fax 0847-593939 info@veelzijdigbouw.nl www.veelzijdigbouw.nl Het bouwproces volgens

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

inclusief of exclusief BTW?

inclusief of exclusief BTW? Nota van inlichtingen Betreft Nota van Inlichtingen 1 Datum 21-12-2015 Van Waterschap Scheldestromen Ref. Project Europese Aanbesteding Schilderwerken 2015036973 Deze nota van inlichtingen wordt hiermee

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 3 Voorbereiden Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding U heeft een vastgesteld plan van aanpak, u weet welke voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

Volledig gespecialiseerd in alle aspecten van digitaal werken

Volledig gespecialiseerd in alle aspecten van digitaal werken www.digital.nl Volledig gespecialiseerd in alle aspecten van digitaal werken Onderdelen presentatie 1. Digitaal werken: beelden en definities 2. Relatie met digitale dienstverlening 3. Architectuuraspecten

Nadere informatie

Advies 308. De te verstrekken gegevens worden getoetst aan de volgende criteria:

Advies 308. De te verstrekken gegevens worden getoetst aan de volgende criteria: Advies 308 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 8 oktober 2015 een aankondiging geplaatst voor een nationale openbare aanbesteding voor de infrastructurele reconstructie van een weg. 1.2. In onderdeel 0 (

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen betreffende de openbare Europese aanbesteding Dodehoeklessen basisscholen

Nota van Inlichtingen betreffende de openbare Europese aanbesteding Dodehoeklessen basisscholen Nota van Inlichtingen betreffende de openbare Europese aanbesteding Dodehoeklessen basisscholen 2016-2019 8454 d.d. 1-3-2016 Onderstaand treft u de ontvangen vragen aan m.b.t. bovengenoemde aanbesteding

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen Informatieblad Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen Gemeenten werken steeds meer samen, waarbij gemeentelijke (publieke) taken worden op- of overgedragen aan een van de

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 14 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen (NvI) Europese openbare aanbesteding Abonnementsdiensten, AFM/ Ten behoeve van

Nota van Inlichtingen (NvI) Europese openbare aanbesteding Abonnementsdiensten, AFM/ Ten behoeve van Nota van Inlichtingen (NvI) Europese openbare aanbesteding Abonnementsdiensten, AFM/2015-174-02 Ten behoeve van Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam Versie 1 Datum 22-07-2015 Referentie AFM/2015-174-02

Nadere informatie

Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving

Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving (t.b.v. meervoudig onderhandse procedure) Datum Onderwerp Uitnodiging tot inschrijving Nadere Overeenkomst ten behoeve van

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 20 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016 Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk 1100041811 d.d. 3 maart 2016 Interne bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email: concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Masterplan voor de rivieren van Colombia Datum: 3 december 2013

Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Masterplan voor de rivieren van Colombia Datum: 3 december 2013 Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Masterplan voor de rivieren van Colombia Datum: 3 december 2013 In deze nota van inlichtingen geeft de aanbestedende dienst antwoord op de in kader van de hierboven

Nadere informatie

Model Nadere Overeenkomst Arbodienstverlening

Model Nadere Overeenkomst Arbodienstverlening Model Nadere Overeenkomst Arbodienstverlening datum versie bijlage(n) Model Nadere Overeenkomst Arbodienstverlening pagina 2 van 5 Inhoudsopgave Nadere Overeenkomst Arbodienstverlening 3 1 Voorwerp van

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2

Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2 Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen aanbesteding Elektronische handtekeningen systeem gemeente Venlo 10 december 2012

Nota van Inlichtingen aanbesteding Elektronische handtekeningen systeem gemeente Venlo 10 december 2012 Nota van Inlichtingen aanbesteding Elektronische handtekeningen systeem gemeente Venlo 10 december 2012 Vraag 1 Hoofdstuk Overeenkomst Artikel 7 paginanummer Inschrijver kan, gezien de reikwijdte van dit

Nadere informatie

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010

BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010 BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010 Bevindingen Proces Inkoop Aanbevelingen 1 e kwartaal 2010 1 In alle 45 gevallen waren de bedragen juist geboekt. 2 In 1 van de 45

Nadere informatie

1 Projectdossier Zijn in het dossier de tabbladen 'Projectdossier' 1.1 gebruikt?

1 Projectdossier Zijn in het dossier de tabbladen 'Projectdossier' 1.1 gebruikt? VTV F/00 Checklist Projectaudit, cvtv 0-0-2006 Project Kosten van Ziekten (V/27075/0/KZ) Categorie bevindingen:. Voldoet, geen afwijkingen geconstateerd Projectdossier Zijn in het dossier de tabbladen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Inleiding/aanleiding Op grond van artikel

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Versie 1.0 Datum: 10 februari 2010 Herzien: Onderwerp: Van toepassing op: Status: Relevante wet en regelgeving:

Nadere informatie

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid 1.) Definities a.) Hares Web Design, ontwerpbureau voor webdesign te Kajuit 8, 1319 AN te Almere met KvK nummer 32144407. b.) Opdrachtgever, de particulier of rechtspersoon met wie Hares Web Design een

Nadere informatie

Algemenevoorwaarden. Winschoten, 30 oktober 2011. Inhoudsopgave

Algemenevoorwaarden. Winschoten, 30 oktober 2011. Inhoudsopgave Algemenevoorwaarden Inhoudsopgave Algemeen...2 Onderhoud van de website...2 Aanbiedingen en offertes...2 Prijzen, facturatie en betaling...2 Verplichtingen...3 Uitvoering van de overeenkomst...3 Wijzigingen

Nadere informatie

Bestek 11-35-WN Constructie All Risks Verzekering. Aanleg complexe infrastructuur rondom Leeuwarden. Ten behoeve van Provinsje Fryslân

Bestek 11-35-WN Constructie All Risks Verzekering. Aanleg complexe infrastructuur rondom Leeuwarden. Ten behoeve van Provinsje Fryslân Nota van Inlichtingen Bestek 11-35-WN Constructie All Risks Verzekering Aanleg complexe infrastructuur rondom Leeuwarden Ten behoeve van Provinsje Fryslân Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 INLEIDING...

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design partijenwijzer.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 20 juni 2012 2 1 Introductie

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II Confidentieel 1 Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II 1 Inleiding Instellingen die op grond van art. 112, 230 of 231 van de Solvency II richtlijn (richtlijn 2009/139/EC)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Opdrachtgever gaat onverminderd akkoord met de door Dynamic Webservice gestelde voorwaarden, hierbij eventueel eigen voorwaarden laten

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden bij interactieve ontwerpen

Aanvullende voorwaarden bij interactieve ontwerpen Aanvullende voorwaarden bij interactieve ontwerpen Onze overeenkomst De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Zuiderlicht is definitief na ondertekening van de offerte. In deze offerte staat een zo compleet

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie