09UIT april

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "09UIT05186 1 april 2009. 010-2191285 j.visser@schiedam.nl"

Transcriptie

1 gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus EA Schiedam Stadskantoor Stadserf DZ Schiedam T F W UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 09UIT april 2009 UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER ONDERWERP Aanbieding nota informatiebeleid en informatiearchitectuur Geacht raadslid, Hierbij bieden wij u bijgaand de vastgestelde nota informatiebeleid en informatiearchitectuur ter kennisneming aan. Aanleiding In juni 2005 is het eindrapport van de commissie Jorritsma, over publieke dienstverlening en de professionele gemeente in 2015 verschenen. In vervolg hierop is in 2006 de uitvoeringsagenda commissie Joritsma "voor betere dienstverlening en minder administratieve lasten met de elektronische overheid" verschenen en ondertekend. Door de verklaring van 1 december 2008 zijn nadere afspraken gemaakt met de ondertekening van het nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (tussen Rijk en VNG). De afspraken gaan over de 19 basisvoorzieningen van de e-overheid en 6 voorbeeldprojecten waar deze voorzieningen worden toegepast. De veranderende positie van de burger in de maatschappij vraagt een antwoord van de overheid. Het Rijk oefent door middel van bovengenoemde richtlijnen, wet- en regelgeving invloed uit op de rol (taken, producten en diensten) en verantwoordelijkheden van de gemeente, maar ook op de wijze waarop de gemeente hier invulling aan geeft. Er vindt een verschuiving plaats in taken van het Rijk naar gemeenten, waarbij de gemeente veelal het risico draagt voor het aanpassen van haar werkprocessen en de benodigde ICT. Zo krijgt de gemeente een belangrijke rol toebedeeld daar waar het gaat over de eenmalige gegevensverstrekking en het digitale loket voor overheidsdiensten. Wil de gemeente in de toekomst goed omgaan met de geschetste ontwikkelingen, en haar ICT hulpmiddelen, informatiearchitectuur en informatiebeleid hierop afstemmen, dan is vernieuwen van de in 2000 vastgestelde ICT visie gemeente Schiedam een noodzaak. Beleid (context) Schiedam wordt geconfronteerd met een groot aantal wettelijke ICT-vernieuwingen met gevolgen voor de interne bedrijfsvoering. Wettelijke verplichtingen tot invoering zijn geen garantie voor tijdige en adequate implementatie van ICT-vernieuwingen. Bovendien wordt dan 'ad hoc' gereageerd op één concreet knelpunt wat vaak tot een geïsoleerde en daardoor extra kostbare implementatie leidt.

2 Het is effectiever om een set aan maatregelen te treffen die voor de toekomst randvoorwaarden invullen om landelijke en lokale ICT-vernieuwingen gemakkelijker te kunnen realiseren. Aan deze maatregelen kan gelijktijdig gewerkt worden. Het gaat om: Invoering ICT architectuur Gebruik vastgestelde (open) standaarden voor de publieke sector Professionalisering besturing I&A Invoering beveiligingsmaatregelen en werken aan bewustwording Doelstellingen informatiebeleid en informatiearchitectuur Deze ICT visie vraagt om standaarden en richtlijnen in het kader van de verdere ontwikkeling van ICT binnen de gemeente Schiedam. Alle activiteiten en projecten met betrekking tot ICT die worden gestart binnen de gemeente zullen vooraf hieraan worden getoetst. Dit waarborgt standaardisatie en integratie van informatiesystemen, uitwisselbaarheid en integriteit van gegevens. Het resultaat moet een optimale (digitale) interne- en externe dienstverlening zijn met deelname van burgers, bedrijven en andere gebruikers van de gemeente. Hiermee worden de beleidsdoelstellingen klantgerichtheid en verbetering interne bedrijfsvoering vormgegeven. De informatiearchitectuur is een ontwerp op hoofdlijnen dat stapsgewijs in meer detail uitgewerkt zal worden. Dit gebeurt in samenwerking met de clusters, (vak)afdelingen en EGEM 1 implementatie adviseurs. Onderliggend ontwerp op hoofdlijnen toont de samenhang tussen de verschillende onderdelen. Daardoor is het een goed hulpmiddel in de communicatie. De architectuur geeft houvast naar een gezamenlijk perspectief waar we als gemeente Schiedam de komende jaren aan werken. Bij de verdere uitwerking zullen nieuwe ontwerpkeuzes gemaakt worden. Deze keuzes worden vertaald in gezamenlijke regels en richtlijnen. Ieder project, dat aan deze regels en richtlijnen voldoet, voldoet aan de vastgestelde architectuur. Op die manier is architectuur kaderscheppend voor clusters en (vak)afdelingen bij de realisatie van hun projecten en een waarborg, dat de organisatie dezelfde richting uit blijft gaan. Die richting houdt in het realiseren van het beleid waarop de architectuur is gebaseerd. Samenwerking en standaardisatie kunnen veel voordeel opleveren. EGEM die gemeenten ondersteunt bij het verbeteren van hun dienstverlening, kan veel voordeel opleveren. Schiedam volgt de richtlijnen voor gebruik van Open Standaarden en Open Source Software mits de beheersbaarheid, robuustheid en beveiliging bij de keuze voor ICT instrumenten gewaarborgd kan worden. Open Standaarden en Open Source, die breed worden toegepast, hebben hierbij de voorkeur. Hoogachte id, Burgemee; ter en wethouders van Schiedam, s a.i., de burgemeester, / M./^an de ( roenendaal W.M. Verver-Aartsen ' EGEM is opgericht in 2003 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor en door gemeenten. EGEM ondersteunt gemeenten die hun dienstverlening aan burgers en bedrijven willen verbeteren. Door samen met gemeenten referentiemodellen en standaarden te ontwikkelen, door kennis te delen en overzicht te bieden in alle ontwikkelingen binnen de e-overheid die voor gemeenten relevant zijn.

3 gemeente Schiedam \ \ Gemeente Schiedam Visie op toepassing ICT ontwikkelingen, standaarden en richtlijnen

4 Inform ïtiebeleid en informatiearchitectuur Toelic iting afbeelding "ICT schelp" (bron Twynstra Gudde) Het hart van deze schelp wordt gevormd door de businessarchitectuur (in dit informatiebeleidsplan wordt de vertaling bedrijfs; -chitectuur gebruikt). Daarin worden de processen in een organisatie afgebakend die gevoed moeten worden door informat e. Of het nu gaat om het verzenden van een factuur voor een nieuw abonnement of het opstellen van de jaarreke; ing, het proces is richtinggevend voor de informatie. Welke informatie we nodig hebben en hoe we die gaan organise en om de business optimaal te bedienen geven we weer in een informatiearchitectuur. De opslag, distributie en verwerk ng van informatie ondersteunen we met applicaties die we organiseren in een applicatiearchitectuur. En ten slotte hebben iye technologie om deze applicaties te bouwen en te laten werken, de technische architectuur. Deze vk architeci informal Omdat r bedrij fsp architectuurtypen moeten een grote onderlinge samenhang hebben. Eigenlijk zijn het vier manieren om naar één mr te kijken, die uiteindelijk tot doel heeft de business in het hart van de architectuur te ondersteunen met evoorziening. Deze samenhang tussen de verschillende architecturen is van wezenlijk belang voor de consistentie. ;t de architecten inzicht geeft in de wijze waarop concrete applicaties (1) en informatievoorziening (2) de ocessen ondersteunen. En de wijze waarop de informatiebehoefte wordt afgedekt door applicaties (3) en worden onderste md door de technische infrastructuur (4). Dit bel :idsplan heeft een geschiedenis waardoor uiteindelijk de versie is ontstaan die voor u ligt. Er is gestart door een overzicht te geven van de lokale en landelijke ontwikkelingen welke een vertaling hebben ondergaan naar de Schiedamse situatie. Hieruit is het bijgaande informatiebeleid ontstaan met Schied mse spelregels en richtlijnen die besproken zijn binnen het ICT-Platform. Hierdoor wordt het inform tiebeleid breed gedragen binnen de organisatie. Vcrsi Datum Reden aanpassing ï Bespreekversie interne klankbordgroep Deze versie is op 23 juni 2008 besproken met de portefeuillehouder I&A Deze versie in als agendastuk in het ICT-platform van 3 juli 2008 behandeld en heeft hierna enkele aanpassingen en aanvullingen ondergaan. Dit betreffen redactionele zaken en inhoudelijk op aspecten als digitale duurzaamheid, Elektronisch depot en archief regelingen. Tevens is deze versie aan communicatie voorgelegd en bewerkt Deze versie is in het gemeentelijk managementteam van 1 oktober 2008 besproken Naar aanleiding van GMT behandeling van 1 oktober 2008 zijn de onderwerpen informatiebeveiliging en telewerken aangepast en is de risicoparagraaf 5.3 toegevoegd Aansluiting met Nationaal Uitvoerings Programma (NUP) en masterplan Dienstverlening i.v.m. gezamenlijke behandeling.

5 INHOUDSOPGAVE Management samenvatting 5 1 Wat willen we bereiken? Inleiding Ontwikkelingen Bestuurlijke ontwikkelingen Marktontwikkelingen ICT bedrijfstak Maatschappelijke ontwikkelingen Organisatie ontwikkelingen Schiedam Technische ontwikkelingen Informatie Digitale duurzaamheid edepot Wetgeving en standaarden Visie op informatievoorziening Doelstelling visie informatievoorziening Conclusies en richtlijnen 12 2 Kansen door ICT Klantgericht Bereikbaarheid Toegankelijkheid Tijdig, volledig en zorgvuldig Betrokkenheid Interne bedrijfsvoering Conclusies en richtlijnen 15 3 Vormgeving van de informatievoorziening ICT Architectuur Architectuur als sturingsinstrument Architectuur kent meer niveau's Bedrijfsarchitectuur Informatiearchitectuur Technische architectuur Software (applicatieportfolio) Open Standaarden en Open Source Software Hardware Netwerk Informatiebeveiliging Waarom informatiebeveiliging Organisatorisch Conclusies en richtlijnen Governance van de informatievoorziening Algemeen Besluitvorming Rollen binnen het beheer van informatievoorziening ICT-platform Advies en ontwikkel(functie) Technisch beheer Applicatiebeheer Gegevensbeheer Professionalisering I&A Methoden voor beheer 36

6 Inform,Uiebeleid en informatiearchitectuur 4. \ Projectmatig werken Sourcing Kennismanagement en opleiding Conclusies en richtlijnen 42 5 U C Bijlag» Bijlag» Bijlag» Bijlag» Bijlag» Bijlag» Bijlag» Bijlag» tvoering van ICT beleid 44 Egem 44 Projecten 44 Risico's 46 mclusiesen samenvatting richtlijnen 47 Conclusies 47.1 Werken met architectuur 47.2 Open Standaarden en Open Source Software 48.3 Professionalisering I&A 49.4 Informatiebeveiliging 49 Samenvatting richtlijnen 50 A Lijst van afkortingen 51 B Projectenplan 52 C Financiën 55 D Samenvatting van het onderwerp applicatiebeheer en gegevensbeheer 56 E Burger overheid 60 F Begrippenkader MidOffice referentiearchitectuur 61 G Kennismanagement; leidraad voor serviceactiviteiten inclusief instrumenten 64 H Terminologie archiefbescheiden 66

7 Management samenvatting De overheid moet inspelen op de veranderende positie van de burger in de maatschappij. Er vindt een verschuiving plaats in taken van het Rijk naar de gemeenten. Daarbij oefent het Rijk op allerlei manieren invloed uit op de rol en verantwoordelijkheden van gemeenten en de wijze waarop zij hun taken invullen. De gemeenten moeten daarvoor hun werkprocessen en automatisering aanpassen en stroomlijnen. Belangrijke aandachtspunten zijn de eenmalige gegevensverstrekking en het digitale loket voor overheidsdiensten. De gemeente wordt het belangrijkste of zelfs enige loket voor alle overheidsdiensten. Een logisch gevolg daarvan is dat de overheid niet vaker dan één maal dezelfde gegevens vraagt aan haar klanten. Gegevens worden dus eenmalig ingevoerd, maar moeten daarna op verschillende plaatsen beschikbaar zijn. Gemeenten werken aan een optimale bereikbaarheid. De landelijke overheid heeft een code opgesteld op basis van wensen van burgers, die hiervoor richtlijnen geeft. Voor automatisering is hierin een belangrijke rol weggelegd. Om grip op het werkaanbod te houden wordt gewerkt met 'werkstroombesturing' (workflowmanagement). Werkprocessen zullen worden gestandaardiseerd en beschreven. Schiedam stelt hoge doelen op het gebied van dienstverlening. Deze zijn duidelijk verwoord in de werkdocumenten Samen Schiedam. Deze wensen en eisen moeten nu worden vertaald naar een concrete invulling. Daarin speelt ICT een centrale rol. Om aan de lokale en landelijke eisen te kunnen voldoen moet worden geborgd dat menskracht, financiële middelen en kennis op een efficiënte manier worden ingezet. Hiervoor is de volgende visie geformuleerd: Betrouwbare en actuele informatie is één van de uitgangspunten voor het goed functioneren van de gemeente Schiedam. Informatie is inzichtelijk, toegankelijk en beschikbaar en draagt bij aan het beter functioneren, interactief en samen met de burger besturen van de gemeente. Deze visie is de basis voor de inzet van ICT binnen de gemeente Schiedam. Vanuit de beleidsdoelstellingen publieksgerichtheid en verbetering interne bedrijfsvoering worden eisen gesteld aan de volgende onderdelen: de organisatie van de informatisering: gemeentebestuur, (ambtelijk) management, burgers, diensten, producten en procesinrichting; de informatiearchitectuur: de applicaties die worden gebruikt; de technische architectuur: infrastructuur, technologiecomponenten, (open) standaarden en opslag van data; de informatiebeveiliging. Er moet worden gekeken naar het aantal applicaties en welke functies zij vervullen. In het verleden waren applicaties sterk taakgericht. De nieuwe zijn vooral functiegericht. 7J& voeren een bepaalde functie zo mogelijk organisatiebreed uit. Een eerste stap die moet worden genomen is het verminderen van de complexiteit van de IT-architectuur door het terugbrengen van het aantal applicaties met min of meer dezelfde functionaliteit. Samenwerking en standaardisatie kunnen veel voordeel opleveren. Open standaarden, die breed worden toegepast, hebben hierbij de voorkeur. EGEM (de elektronische gemeente), die gemeenten ondersteunt bij het verbeteren van hun dienstverlening, kan veel voordeel opleveren. De informatiearchitectuur is opgebouwd uit drie lagen: een loketfunctie aan de 'voorkant', waar informatie overzichtelijk kan worden weergegeven en indien nodig gewijzigd; de basisregistraties aan de 'achterkant' waar alle gegevens worden opgeslagen;

8 ICTis bedrijf een 'midoffice' tussen bovengenoemde lagen, die handelingen aan de voorkant vertaalt naar acties op de achterkant en informatie uit de achterkant op een heldere manier presenteert aan de voorkant. ïen belangrijke schakel in het streven naar klantgericht werken en het verbeteren van de ;voering, maar het is niet een zaak van de afdeling DV-IA alleen. Naast de technisch applic; tiebeheerders, die ervoor zorgen dat een applicatie goed functioneert, spelen vooral ook de functie neel applicatiebeheerders, die de applicatie inrichten, en de gegevensbeheerders, die verant oordelijk zijn voor de juistheid van de opgeslagen gegevens, een heel belangrijke rol. Voor het beheer van de informatievoorziening wordt voorgesteld gebruik te maken van gestandaardiseerde beheer nethoden voor applicatiebeheer en functioneel beheer. Voor het technisch beheer wordt al groten eels op een dergelijke wijze gewerkt. Door projectmatig werken is een ingewikkelde procesgang beheersbaar te maken qua tijd, geld, kwalittjit, informatie en organisatie. De afdeling DV-IA gaat deze standaard werkmethode ook voor ICT projecten toepassen. In de dynamiek en drukte van de organisatie is het noodzakelijk om de beschikbare capaciteit slim te organi: eren voor maximale flexibiliteit. Door het toepassen van 'sourcing' is het dynamisch en flexibe organiseren van vraag en aanbod mogelijk. Soms zal capaciteit moeten worden ingekocht omdat leze niet in huis is, soms is de expertise wel in huis of is het streven die binnen te halen om contini ïteit te kunnen garanderen. Ook hier is het invoeren van gestandaardiseerde (werk)processen en werkmethoden een middel om te kunnen sturen op de inzet van capaciteit. management richt zich op het verbeteren van de performance van processen, organisaties en ;n in het algemeen vanuit het perspectief dat kennis daarbij de cruciale productiefactor is. ^angspunt is een haalbaar toekomstbeeld. Projecten worden opgenomen in een zogenaamde jnkalender. Daarin wordt aangegeven hoe de realisatie van het beleid zal verlopen en wat dat e geraamde kosten worden. Voor elk project wordt ook gekeken naar afhankelijkheden: wat effecten op andere projecten en processen. Dit vereist een strak en helder uitvoeringsplan. Inform \itiebeleid en informatiearchitectuur

9 1 Wat willen we bereiken? 1.1 Inleiding De overheid schrijft in het (actie)programma ' De Andere Overheid' (PAO) dwingende voorschiften voor op het gebied van elektronische dienstverlening en informatievoorziening vanuit gemeenten. Daarnaast stellen ook burgers en bedrijven steeds meer eisen aan de informatievoorziening en klantgerichtheid 1 van de gemeentelijke dienstverlening. Hierdoor ontstaat voor elke gemeente de noodzaak voor een snelle ontwikkeling en implementatie van een breed en interactief loket. 1.2 Ontwikkelingen Deze veranderende kijk op de gemeentelijke dienstverlening, die structureel van aard is, vraagt om een gerichte reactie van gemeentelijke organisaties. PAO vergt een aanpassing van het vastgestelde I&Aplan uit 2000 door de gemeenteraad en de beleidsnota informatiesering waardoor toekomstige uitvoering van het ICT-beleid binnen de juiste kaders plaatsvindt. In het PAO geeft het kabinet aan langs welke lijnen de overheid zou moeten worden gemoderniseerd. Het actieprogramma kent 4 actielijnen: 1. De overheid gaat haar dienstverlening aan de burger verbeteren; 2. De overheid gaat minder en anders regelen; 3. De rijksoverheid gaat zichzelf beter organiseren; 4. De rijksoverheid gaat haar relaties met provincies en gemeenten vernieuwen Bestuurlijke ontwikkelingen De belangrijkste acties die van invloed zijn op gemeenten en tot uitvoering moeten worden gebracht door onder andere ook de gemeente zijn: 65% van de dienstverlening elektronisch mogelijk via Internet vanaf 2008; Eenmalige gegevensverstrekking, meervoudig gebruik; Invoering van de Persoonlijke Internet Pagina (PIP); Inrichting Basisregistraties; 25% lagere administratieve lasten voor burgers vanaf 2008; Invoering van de omgevingsvergunning (WABO). Een belangrijk uitgangspunt voor een betere dienstverlening is het principe van eenmalige gegevensverstrekking. Dat betekent dat aan burgers geen gegevens meer (mogen) worden gevraagd die al binnen de overheid beschikbaar zijn. Om de doelstelling van 65% elektronische dienstverlening te kunnen realiseren en eenmalige gegevensverstrekking mogelijk te maken, moeten hierover binnen de gehele openbare sector afspraken worden gemaakt. Dat geldt met name voor de gegevenshuishouding van de overheid. Hiervoor is de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA) opgesteld. De implementatie van NORA wordt zichtbaar door de inrichting van de basisregistraties die uiteraard aan deze standaard voldoen. Er zijn inmiddels 11 Basisregistratie aangewezen en 2 kandidaat basisregistraties. Gemeenten worden (minimaal) verantwoordelijk voor de uitvoering van 4 basisregistraties. Nr Naam basisregistratie Bronhouder Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Basis Gebouwen Registratie Basis Adressen Registratie Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten Het Nieuwe Handelsregister Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente/netbeheerders Kamer van Koophandel 1 Onderzoeken van de wensen en behoeften van de (interne of externe) klant en laten zien vanuit dat perspectief te denken en te handelen (Bron: Samen Schiedam - Leiderschap in Schiedam, april 2007).

10 asisregistratie Topografie Kadaster asisregistratie Kadaster Kadaster entekenregi stratie RDW 10 asisregistratie Inkomen Belastingdienst 11 asisregistratie Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringsverhoudingen UWV aam kandidaat basisregistratie Bronhouder A rootschalige Basis Kaart Nederland Nog niet bekend B :gistratie van Niet Ingezetenen Nog niet bekend Tabel ] Overzicht (kandidaat) basisregistraties Elke ac ministratieve registratie kent een eigen beleid rond uitgifte van nummers. Deze wildgroei is zowel astig voor de burgers als voor de overheid aangezien het koppelingen van registraties beperkt. Burger ; moeten overal bij de overheid met één persoonsnummer terechtkunnen. Dit stelt de overheid op haai beurt in staat haar back-office te stroomlijnen. Dit "burgerservicenummer" (BSN) is in novem >er 2007 ingevoerd en legt hiermee een belangrijke basis. Eind 2' 107 is het rapport 2 "Het uur van de waarheid" tot stand gekomen waarmee onderzoek is verricht naar de sturing van financiering van de E-overheid. De conclusie van het onderzoek is dat de knelpu iten niet van financiële aard zijn, maar vooral op het bestuurlijk-organisatorische vlak liggen. De con missie komt daarom met een 13-tal aanbevelingen op het terrein van E-overheid en samenj evat houden deze voorstellen het volgende in: 1. het is noodzakelijk om een nationaal urgentie programma uit te werken met een verplichtend karakter en zonodig wettelijk wordt verankerd; 2. regie, sturing, inhoud en tijdspad onder verantwoordelijkheid van de rijksoverheid; 3. inhoud bestaat uit: infrastructuur/centrale infrastructurele voorzieningen en gemeentelijke infrastructurele voorzieningen; 4. bij politiek en bestuur moet het gevoel van urgentie voor de verdere ontwikkeling van de elektronische overheid onder de aandacht worden gebracht (het is geen probleem van bedrijfsvoering, maar veel meer geen prioriteit van besluitvorming over financiële middelen en menselijke capaciteit) Marktontwikkelingen ICT bedrijfstak Vanuit de aanbodzijde (leveranciers ) doet zich een consolidatie voor alsmede de opkomst van het 'open s Durce'-model. De verdere globalisering van de ICT-bedrijfstak zal vele van de huidige softwa epakketten doen verdwijnen. Met name op het terrein van de meer generieke software zoals docum nt- en dossierbeheer, procesbeheer, financiën, personeels- en planningssystemen, etc. doet deze oi twikkeling zich nu al voor. Dit betekent dat de levensduur van de gedane investeringen wel eens kc rter zou kunnen blijken dan men heden denkt. En door de steeds hogere expertise bij de leverar :iers is het erg moeilijk geworden voor een individuele gemeente om voldoende tegenspel te bieden Dm tot een volwaardig opdrachtgeverschap te komen. Basisgi dachte achter het 'open source'-model is dat de leverancier niet zijn geld verdient met de verkoo > van licenties, maar met de dienstverlening eromheen. De software krijg je gratis, voor de implen entatie wordt betaald. Bijkomend voordeel is dat ' open source ' -software door iedereen in te kijken s en bijgevolg volkomen transparant is De bur dienstv aanboc transp Maatschappelijke ontwikkelingen ;er verwacht dat de dienstverlening van de gemeente zich op een zelfde niveau bevindt als de :rlening van marktpartijen. Dit betekent dat deze dienstverlening klantgericht in plaats van gericht georganiseerd dient te worden. Klantgericht houdt dan vervolgens concreet in; j~ant voor de burger en beschikbaar wanneer de burger er tijd voor heeft. 2 Commis liie Postma/Wallage, E-overheid: Het uur van de waarheid, 2007 Inform ïtiebeleid en informatiearchitectuur

11 / Transparante dienstverlening, van aanbod naar vraaggericht, bereik je als gemeente door je te verplaatsen in de logica van de burger en vanuit die logica producten en diensten aanbiedt. Dit aanbieden dient via verschillende kanalen (balie, internet, telefoon,..) op een consistente manier georganiseerd te worden. De burger verwacht immers dat de gemeente steeds de laatste stand van zaken over zijn dossier weet, onafhankelijk van het kanaal waarop hij in contact treedt met deze overheid. Dit betekent voor gemeenten dat een fundamentele herschikking van de processen en bijhorende ICT voor de deur staat. Processen dienen ingericht naar de logica van de klant, het vraagpatroon dient ondersteund te worden, de procesgang van de aanvraag dient transparant te zijn en de klant verwacht een zelfde niveau van dienstverlening via de diverse kanalen. S Beschikbaar betekent dat je de burger niet naar de balie laat komen als het niet nodig is, producten en diensten dienen via het internet ontsloten te worden. Deze elektronische dienstverlening beperkt zich niet tot de traditionele kantooruren, wat op zijn beurt weer een hogere beschikbaarheid van de gemeentelijke ICT-voorzieningen noodzakelijk maakt. De burger ziet de overheid als één geheel en verwacht ook dat deze overheid als één geheel functioneert. De gemeente zal dus steeds meer een onderdeel gaan vormen van een informatieketen. PAO vestigt hier nadrukkelijk de aandacht op; dit wordt in de volgende paragraaf uitgediept. Hiërarchie maakt plaats voor netwerken. ICT kent immers geen fysieke grenzen, communicatie wordt mogelijk dwars door traditionele structuren heen. De assertieve burger wil meer directe bemoeienis met de politieke besluitvorming, waarbij hij verwacht dat de gemeente rekening houdt met zijn specifieke interessesfeer. ICT zal de participatie van burgers makkelijker moeten maken Organisatie ontwikkelingen Schiedam De gemeente Schiedam heeft een duidelijke keuze gemaakt voor het transformeren van een intern gerichte naar een extern klantgerichte organisatie. Daarnaast zijn keuzes bepaald voor de wijze waarop de bedrijfsvoering en control gestalte moet krijgen. Schiedam streeft naar de volgende samengestelde doelen 3 : Integraal management Meer integraliteit en samenwerking Vergroten van de extern gerichtheid Een betere dienstverlening Vergroten van het strategisch vermogen en de procesgerichtheid Verbeteren van beheersing en verantwoording Regisserende gemeente vorm geven De laatste jaren worden de ontwikkelingen binnen de gemeente Schiedam gekenmerkt door een onbalans tussen de aandacht voor de klantgerichtheid en aandacht voor de bedrijfsvoering. De inzet van ICT kan helpen om een aantal van de verbeterpunten te realiseren. Hierbij wordt gedacht aan het opzetten van systemen voor het vervaardigen van managementinformatie op maat voor planning en realisatie van doelen, budgetten, inzet personeel etc. Dat dit eisen stelt aan de beschikbare informatiesystemen, maar zeer zeker ook aan de kwaliteiten van de beheerders van de diverse applicaties moge duidelijk zijn Technische ontwikkelingen Steeds meer applicaties zijn via een universele browser van waar ook ter wereld te gebruiken. Deze techniek gekoppeld aan de beschikbaarheid van snelle en goedkope datacommunicatie maakt alle organisatievormen mogelijk. We spreken niet meer van een werkplek, maar van een webplek. ICT wordt ook steeds complexer, de allround ICT-medewerker bestaat eigenlijk niet meer. Dit betekent dat de medewerker de behoefte heeft om zich te specialiseren, wat eigenlijk alleen mogelijk is bij voldoende schaalgrootte. 3 Bron: Samen Schiedam - Tweede werkdocument - Algemeen, april 2007).

12 De vra ig of en welke gespecialiseerde ICT-kennis op termijn nodig blijft binnen de gemeentelijke organi: atie vraagt om verdere strategische bezinning en nader onderzoek. Losstaand van de strateg sche visie blijft het de verantwoordelijkheid van de gemeente als werkgever om de huidige medew :rkers 'employabel' te houden. 1.3 Informatie Het be ;rip informatie kan tot verwarring leiden. Het werkveld ICT ziet informatie als een verzameling bits en bytes die aangemaakt, getransporteerd en opgeslagen worden. Het taakveld documentaire inform itievoorziening (DIV) praat daarentegen over inhoud, betekenis, toegankelijk maken en archivi rissen hebben het over context, ontsluiten, weggooien en (eeuwig) bewaren van informatie. Een gr >te vraag blijft welke informatie wordt bewaard en vooral welke kan worden vernietigd. Deze vraag i ïoet niet alleen worden beantwoord voor de ICT, om informatie te verstrekken over de benodigde computercapaciteit, maar vooral voor de archivaris voor de toegankelijkheid Digitale duurzaamheid Een vo )rtdurend in belang groeiend vraagstuk betreft digitale duurzaamheid. Steeds meer door de gemeei lelijke instellingen beheerde informatie is in digitale vorm opgemaakt en raadpleegbaar. Om de drei ing van digitale dementie af te wenden, is een verregaande samenwerking tussen docum ntaire informatievoorziening, gemeentearchief en I&A noodzakelijk. Duurzaamheid van digitale archiefbescheiden wordt niet alleen bepaald door de duurzaamheid van de gegevensdrager, maar o )k door de kwaliteit van de programmatuur. Bij de keuze voor programmatuur voor de vorming en opsl ig van digitale bestanden moet de Regeling duurzaamheid archiefbescheiden worden toegepast. Te bew aren archiefbescheiden, waaronder ook digitale archiefbescheiden moeten gedurende tenminste 100 ja; r zonder merkbare achteruitgang raadpleegbaar blijven. Voor digitale archiefbescheiden is dit problei latisch door de snelle veranderingen op het ICT-gebied en de relatief gebrekkige duurzaamheid van dij itale dragers. De dreiging van verlies van informatie treedt vaak al na enkele jaren op. Om aai de eisen die gesteld worden omtrent te bewaren digitale archiefbescheiden te kunnen voldoen is het a lereerst noodzakelijk te weten om welke bescheiden het eigenlijk gaat. Het Documentair Structv. arplan 4 (DSP) is daarbij een nuttig hulpmiddel. Als bepaald is om welke bescheiden het gaat, kunner de gegevens in het DSP vastgelegd worden die moeten waarborgen dat de bescheiden op de juiste \ ijze geraadpleegd kunnen blijven worden. Schied im is vanaf 2006 bezig om haar informatiehuishouding te digitaliseren. Bij Schiedam wordt gebruil gemaakt van Corsa als Document Management Systeem gekoppeld aan de i-navigator (standa ird DSP programma). Dit DSP is ingericht conform de Archiefwet en afgeleide regelgeving. Een va i de stappen om het DSP te complementen is het per taakveld of werkproces vastleggen van de gebruil te programmatuur. Deze meta-informatie is noodzakelijk om digitale archiefbescheiden duurza m te beheren edepot De dig tale archiefbescheiden van de gemeente Schiedam dienen in goede, geordende en toegankelijke staat te worden bewaard. Het geheel aan dragers waarop dit gebeurt zou men e(lektronisch)- of digitaal depot 1 unnen noemen. Onder e-depot verstaan we het geheel van apparatuur, programmatuur, proced ires, methoden, kennis en vaardigheden waarmee een organisatie in staat is zijn digitale inform tie te beheren en gebruiken. De noc izaak voor een deugdelijk en duurzaam ingericht e-depot geldt voor alle archiefbescheiden van de gem ïente, dus ook als ze zijn overgebracht naar het Gemeentearchief. In 2006 (VR 2006/006) heeft de gem ;enteraad vastgesteld ernaar te streven dat de gemeente in 2010 beschikt over een e-depot waarin de digitale archiefbescheiden geheel in overeenstemming met de geldende vereisten op duurza ne wijze en in goede, geordende en toegankelijke staat worden bewaard. Hierbij is wederom samem 'erking tussen I&A, DIV en het gemeentearchief onontbeerlijk omdat een stevige ICTinfrasti xtuur essentieel is voor het duurzaam behoud van digitale archiefbescheiden. 4 Een plai ] waarin is vastgelegd de wijze waarop de toegankelijkheid van archiefbescheiden is georganiseerd en de wijze waarop archiefl (escheiden zijn ingedeeld en gerangschikt (Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden, artikel 1, eerste lid sub g). Inform, itiebeleid en informatiearchitectuur 10

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009 Aan de Raad Made, 1 februari 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 31 maart 2005 Onderwerp: Informatieplan 2004-2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter

Nadere informatie

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E overheid E-Overheid Informatiebeleidsplan Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E-Overheid in de versnelling door samenwerking. VERSIEBEHEER SAMENVATTING 1. E OVERHEID 5 1.1. INLEIDING 5 1.2. E-OVERHEID NADER

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Realisatieplan Route naar E-Wormerland

Realisatieplan Route naar E-Wormerland Realisatieplan Route naar E-Wormerland Gemeente Wormerland Programmaorganisatie INHOUDSOPGAVE 0. SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 8 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 12 3. PRAKTISCHE

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5

Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5 Zaaknummer *331691* Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Het opstellen van een Documentair Structuurplan... 6 1.3. Model van het Documentair Structuurplan

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

NORA Nederlandse Overheid Referentie Architectuur

NORA Nederlandse Overheid Referentie Architectuur NORA Nederlandse Overheid Referentie Architectuur Samenhang en samenwerking binnen de elektronische overheid vóór en dóór Architecten!"# Opdracht De elektronische overheid is het aandachtsgebied van vele

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 maart 2013 Maart 2013 versie 0.13 Samenvatting Het informatiebeleid 2013-2016 De

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport 18 december 2014 ISBN: 978-90-8768-048-0 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2a: Het Denkkader

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2a: Het Denkkader Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Deel 2a: Het Denkkader 0 Auteur: KING Datum: 5 december 2011 Versie: 1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 5 1.3 Doelgroep... 5 1.4

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Nederlandse OverheidsReferentieArchitectuur

Nederlandse OverheidsReferentieArchitectuur #$% Conceptt:: discussiesttuk Inhoud 1 INLEIDING...7 1.1 Aanleiding...7 1.2 Werkwijze...7 1.3 Doorontwikkeling NORA: beheerst met inbreng betrokken partijen...8 1.4 Doel NORA...9 1.5 Gebruik van dit document...10

Nadere informatie

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL Behorende bij de verklaring d.d. 1 december 2008 vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van rijk,

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

Groningen Digitaal. Op weg naar een moderne dienstverlenende provincie! Strategisch ICT-beleidsplan 2007-2009

Groningen Digitaal. Op weg naar een moderne dienstverlenende provincie! Strategisch ICT-beleidsplan 2007-2009 Strategisch ICT-beleidsplan 2007-2009 Groningen Digitaal Op weg naar een moderne dienstverlenende provincie! Datum : 26 februari 2007 Versie : 1.01 Status : Definitief 1 van 42 Inhoudsopgave Voorwoord...3

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

Model Architectuur Rijksdienst MARIJ 1.0. 'de architectuurfamilie'

Model Architectuur Rijksdienst MARIJ 1.0. 'de architectuurfamilie' Model Architectuur Rijksdienst MARIJ 1.0 'de architectuurfamilie' Opdrachtgever: Jan Mens (Ministerie van Financiën) Budgethouder: Wilbert Disseldorp (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Nadere informatie

KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE VHIC b.v. December 2008 Colofon Opdrachtgever : Gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Informatiebeleid in een veranderende tijd

Informatiebeleid in een veranderende tijd Informatiebeleid in een veranderende tijd Verkennend onderzoek naar de staat van het informatiebeleid bij de provincie Zeeland Deel 2 Rekenkamer Zeeland Middelburg, mei 2011 REKENKAMER ZEELAND Leden Dr.

Nadere informatie

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 Finale Versie 06 juli 2012 Contact projectbureau I-strategie Postbus

Nadere informatie

Gemeentelijke Informatiearchitectuur. Open kaart Op weg naar een moderne dienstverlenende gemeente. Visie document. Versie : 1.0

Gemeentelijke Informatiearchitectuur. Open kaart Op weg naar een moderne dienstverlenende gemeente. Visie document. Versie : 1.0 Gemeentelijke Informatiearchitectuur Visie document Open kaart Op weg naar een moderne dienstverlenende gemeente Versie : 1.0 Datum : 15 december 2009 Auteurs : Jos Hoekstra, senior team I&A, gemeente

Nadere informatie

Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012. Anders werken, samen doen

Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012. Anders werken, samen doen Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012 Anders werken, samen doen Opdrachtgever: Directeur Publiek Zaken Opdrachtnemer(s): Derk Riesthuis Datum: 23 maart 2009 Versie: 1.1 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Heeze-Leende

Digitale Dienstverlening Gemeente Heeze-Leende Digitale Dienstverlening Gemeente Heeze-Leende Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 1 Inhoudsopgave BESTUURLIJKE RAPPORTAGE Hoofdstuk 1: Inleiding 5 1.1 Aanleiding 1.2 Digitale dienstverlening

Nadere informatie