09UIT april

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "09UIT05186 1 april 2009. 010-2191285 j.visser@schiedam.nl"

Transcriptie

1 gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus EA Schiedam Stadskantoor Stadserf DZ Schiedam T F W UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 09UIT april 2009 UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER ONDERWERP Aanbieding nota informatiebeleid en informatiearchitectuur Geacht raadslid, Hierbij bieden wij u bijgaand de vastgestelde nota informatiebeleid en informatiearchitectuur ter kennisneming aan. Aanleiding In juni 2005 is het eindrapport van de commissie Jorritsma, over publieke dienstverlening en de professionele gemeente in 2015 verschenen. In vervolg hierop is in 2006 de uitvoeringsagenda commissie Joritsma "voor betere dienstverlening en minder administratieve lasten met de elektronische overheid" verschenen en ondertekend. Door de verklaring van 1 december 2008 zijn nadere afspraken gemaakt met de ondertekening van het nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (tussen Rijk en VNG). De afspraken gaan over de 19 basisvoorzieningen van de e-overheid en 6 voorbeeldprojecten waar deze voorzieningen worden toegepast. De veranderende positie van de burger in de maatschappij vraagt een antwoord van de overheid. Het Rijk oefent door middel van bovengenoemde richtlijnen, wet- en regelgeving invloed uit op de rol (taken, producten en diensten) en verantwoordelijkheden van de gemeente, maar ook op de wijze waarop de gemeente hier invulling aan geeft. Er vindt een verschuiving plaats in taken van het Rijk naar gemeenten, waarbij de gemeente veelal het risico draagt voor het aanpassen van haar werkprocessen en de benodigde ICT. Zo krijgt de gemeente een belangrijke rol toebedeeld daar waar het gaat over de eenmalige gegevensverstrekking en het digitale loket voor overheidsdiensten. Wil de gemeente in de toekomst goed omgaan met de geschetste ontwikkelingen, en haar ICT hulpmiddelen, informatiearchitectuur en informatiebeleid hierop afstemmen, dan is vernieuwen van de in 2000 vastgestelde ICT visie gemeente Schiedam een noodzaak. Beleid (context) Schiedam wordt geconfronteerd met een groot aantal wettelijke ICT-vernieuwingen met gevolgen voor de interne bedrijfsvoering. Wettelijke verplichtingen tot invoering zijn geen garantie voor tijdige en adequate implementatie van ICT-vernieuwingen. Bovendien wordt dan 'ad hoc' gereageerd op één concreet knelpunt wat vaak tot een geïsoleerde en daardoor extra kostbare implementatie leidt.

2 Het is effectiever om een set aan maatregelen te treffen die voor de toekomst randvoorwaarden invullen om landelijke en lokale ICT-vernieuwingen gemakkelijker te kunnen realiseren. Aan deze maatregelen kan gelijktijdig gewerkt worden. Het gaat om: Invoering ICT architectuur Gebruik vastgestelde (open) standaarden voor de publieke sector Professionalisering besturing I&A Invoering beveiligingsmaatregelen en werken aan bewustwording Doelstellingen informatiebeleid en informatiearchitectuur Deze ICT visie vraagt om standaarden en richtlijnen in het kader van de verdere ontwikkeling van ICT binnen de gemeente Schiedam. Alle activiteiten en projecten met betrekking tot ICT die worden gestart binnen de gemeente zullen vooraf hieraan worden getoetst. Dit waarborgt standaardisatie en integratie van informatiesystemen, uitwisselbaarheid en integriteit van gegevens. Het resultaat moet een optimale (digitale) interne- en externe dienstverlening zijn met deelname van burgers, bedrijven en andere gebruikers van de gemeente. Hiermee worden de beleidsdoelstellingen klantgerichtheid en verbetering interne bedrijfsvoering vormgegeven. De informatiearchitectuur is een ontwerp op hoofdlijnen dat stapsgewijs in meer detail uitgewerkt zal worden. Dit gebeurt in samenwerking met de clusters, (vak)afdelingen en EGEM 1 implementatie adviseurs. Onderliggend ontwerp op hoofdlijnen toont de samenhang tussen de verschillende onderdelen. Daardoor is het een goed hulpmiddel in de communicatie. De architectuur geeft houvast naar een gezamenlijk perspectief waar we als gemeente Schiedam de komende jaren aan werken. Bij de verdere uitwerking zullen nieuwe ontwerpkeuzes gemaakt worden. Deze keuzes worden vertaald in gezamenlijke regels en richtlijnen. Ieder project, dat aan deze regels en richtlijnen voldoet, voldoet aan de vastgestelde architectuur. Op die manier is architectuur kaderscheppend voor clusters en (vak)afdelingen bij de realisatie van hun projecten en een waarborg, dat de organisatie dezelfde richting uit blijft gaan. Die richting houdt in het realiseren van het beleid waarop de architectuur is gebaseerd. Samenwerking en standaardisatie kunnen veel voordeel opleveren. EGEM die gemeenten ondersteunt bij het verbeteren van hun dienstverlening, kan veel voordeel opleveren. Schiedam volgt de richtlijnen voor gebruik van Open Standaarden en Open Source Software mits de beheersbaarheid, robuustheid en beveiliging bij de keuze voor ICT instrumenten gewaarborgd kan worden. Open Standaarden en Open Source, die breed worden toegepast, hebben hierbij de voorkeur. Hoogachte id, Burgemee; ter en wethouders van Schiedam, s a.i., de burgemeester, / M./^an de ( roenendaal W.M. Verver-Aartsen ' EGEM is opgericht in 2003 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor en door gemeenten. EGEM ondersteunt gemeenten die hun dienstverlening aan burgers en bedrijven willen verbeteren. Door samen met gemeenten referentiemodellen en standaarden te ontwikkelen, door kennis te delen en overzicht te bieden in alle ontwikkelingen binnen de e-overheid die voor gemeenten relevant zijn.

3 gemeente Schiedam \ \ Gemeente Schiedam Visie op toepassing ICT ontwikkelingen, standaarden en richtlijnen

4 Inform ïtiebeleid en informatiearchitectuur Toelic iting afbeelding "ICT schelp" (bron Twynstra Gudde) Het hart van deze schelp wordt gevormd door de businessarchitectuur (in dit informatiebeleidsplan wordt de vertaling bedrijfs; -chitectuur gebruikt). Daarin worden de processen in een organisatie afgebakend die gevoed moeten worden door informat e. Of het nu gaat om het verzenden van een factuur voor een nieuw abonnement of het opstellen van de jaarreke; ing, het proces is richtinggevend voor de informatie. Welke informatie we nodig hebben en hoe we die gaan organise en om de business optimaal te bedienen geven we weer in een informatiearchitectuur. De opslag, distributie en verwerk ng van informatie ondersteunen we met applicaties die we organiseren in een applicatiearchitectuur. En ten slotte hebben iye technologie om deze applicaties te bouwen en te laten werken, de technische architectuur. Deze vk architeci informal Omdat r bedrij fsp architectuurtypen moeten een grote onderlinge samenhang hebben. Eigenlijk zijn het vier manieren om naar één mr te kijken, die uiteindelijk tot doel heeft de business in het hart van de architectuur te ondersteunen met evoorziening. Deze samenhang tussen de verschillende architecturen is van wezenlijk belang voor de consistentie. ;t de architecten inzicht geeft in de wijze waarop concrete applicaties (1) en informatievoorziening (2) de ocessen ondersteunen. En de wijze waarop de informatiebehoefte wordt afgedekt door applicaties (3) en worden onderste md door de technische infrastructuur (4). Dit bel :idsplan heeft een geschiedenis waardoor uiteindelijk de versie is ontstaan die voor u ligt. Er is gestart door een overzicht te geven van de lokale en landelijke ontwikkelingen welke een vertaling hebben ondergaan naar de Schiedamse situatie. Hieruit is het bijgaande informatiebeleid ontstaan met Schied mse spelregels en richtlijnen die besproken zijn binnen het ICT-Platform. Hierdoor wordt het inform tiebeleid breed gedragen binnen de organisatie. Vcrsi Datum Reden aanpassing ï Bespreekversie interne klankbordgroep Deze versie is op 23 juni 2008 besproken met de portefeuillehouder I&A Deze versie in als agendastuk in het ICT-platform van 3 juli 2008 behandeld en heeft hierna enkele aanpassingen en aanvullingen ondergaan. Dit betreffen redactionele zaken en inhoudelijk op aspecten als digitale duurzaamheid, Elektronisch depot en archief regelingen. Tevens is deze versie aan communicatie voorgelegd en bewerkt Deze versie is in het gemeentelijk managementteam van 1 oktober 2008 besproken Naar aanleiding van GMT behandeling van 1 oktober 2008 zijn de onderwerpen informatiebeveiliging en telewerken aangepast en is de risicoparagraaf 5.3 toegevoegd Aansluiting met Nationaal Uitvoerings Programma (NUP) en masterplan Dienstverlening i.v.m. gezamenlijke behandeling.

5 INHOUDSOPGAVE Management samenvatting 5 1 Wat willen we bereiken? Inleiding Ontwikkelingen Bestuurlijke ontwikkelingen Marktontwikkelingen ICT bedrijfstak Maatschappelijke ontwikkelingen Organisatie ontwikkelingen Schiedam Technische ontwikkelingen Informatie Digitale duurzaamheid edepot Wetgeving en standaarden Visie op informatievoorziening Doelstelling visie informatievoorziening Conclusies en richtlijnen 12 2 Kansen door ICT Klantgericht Bereikbaarheid Toegankelijkheid Tijdig, volledig en zorgvuldig Betrokkenheid Interne bedrijfsvoering Conclusies en richtlijnen 15 3 Vormgeving van de informatievoorziening ICT Architectuur Architectuur als sturingsinstrument Architectuur kent meer niveau's Bedrijfsarchitectuur Informatiearchitectuur Technische architectuur Software (applicatieportfolio) Open Standaarden en Open Source Software Hardware Netwerk Informatiebeveiliging Waarom informatiebeveiliging Organisatorisch Conclusies en richtlijnen Governance van de informatievoorziening Algemeen Besluitvorming Rollen binnen het beheer van informatievoorziening ICT-platform Advies en ontwikkel(functie) Technisch beheer Applicatiebeheer Gegevensbeheer Professionalisering I&A Methoden voor beheer 36

6 Inform,Uiebeleid en informatiearchitectuur 4. \ Projectmatig werken Sourcing Kennismanagement en opleiding Conclusies en richtlijnen 42 5 U C Bijlag» Bijlag» Bijlag» Bijlag» Bijlag» Bijlag» Bijlag» Bijlag» tvoering van ICT beleid 44 Egem 44 Projecten 44 Risico's 46 mclusiesen samenvatting richtlijnen 47 Conclusies 47.1 Werken met architectuur 47.2 Open Standaarden en Open Source Software 48.3 Professionalisering I&A 49.4 Informatiebeveiliging 49 Samenvatting richtlijnen 50 A Lijst van afkortingen 51 B Projectenplan 52 C Financiën 55 D Samenvatting van het onderwerp applicatiebeheer en gegevensbeheer 56 E Burger overheid 60 F Begrippenkader MidOffice referentiearchitectuur 61 G Kennismanagement; leidraad voor serviceactiviteiten inclusief instrumenten 64 H Terminologie archiefbescheiden 66

7 Management samenvatting De overheid moet inspelen op de veranderende positie van de burger in de maatschappij. Er vindt een verschuiving plaats in taken van het Rijk naar de gemeenten. Daarbij oefent het Rijk op allerlei manieren invloed uit op de rol en verantwoordelijkheden van gemeenten en de wijze waarop zij hun taken invullen. De gemeenten moeten daarvoor hun werkprocessen en automatisering aanpassen en stroomlijnen. Belangrijke aandachtspunten zijn de eenmalige gegevensverstrekking en het digitale loket voor overheidsdiensten. De gemeente wordt het belangrijkste of zelfs enige loket voor alle overheidsdiensten. Een logisch gevolg daarvan is dat de overheid niet vaker dan één maal dezelfde gegevens vraagt aan haar klanten. Gegevens worden dus eenmalig ingevoerd, maar moeten daarna op verschillende plaatsen beschikbaar zijn. Gemeenten werken aan een optimale bereikbaarheid. De landelijke overheid heeft een code opgesteld op basis van wensen van burgers, die hiervoor richtlijnen geeft. Voor automatisering is hierin een belangrijke rol weggelegd. Om grip op het werkaanbod te houden wordt gewerkt met 'werkstroombesturing' (workflowmanagement). Werkprocessen zullen worden gestandaardiseerd en beschreven. Schiedam stelt hoge doelen op het gebied van dienstverlening. Deze zijn duidelijk verwoord in de werkdocumenten Samen Schiedam. Deze wensen en eisen moeten nu worden vertaald naar een concrete invulling. Daarin speelt ICT een centrale rol. Om aan de lokale en landelijke eisen te kunnen voldoen moet worden geborgd dat menskracht, financiële middelen en kennis op een efficiënte manier worden ingezet. Hiervoor is de volgende visie geformuleerd: Betrouwbare en actuele informatie is één van de uitgangspunten voor het goed functioneren van de gemeente Schiedam. Informatie is inzichtelijk, toegankelijk en beschikbaar en draagt bij aan het beter functioneren, interactief en samen met de burger besturen van de gemeente. Deze visie is de basis voor de inzet van ICT binnen de gemeente Schiedam. Vanuit de beleidsdoelstellingen publieksgerichtheid en verbetering interne bedrijfsvoering worden eisen gesteld aan de volgende onderdelen: de organisatie van de informatisering: gemeentebestuur, (ambtelijk) management, burgers, diensten, producten en procesinrichting; de informatiearchitectuur: de applicaties die worden gebruikt; de technische architectuur: infrastructuur, technologiecomponenten, (open) standaarden en opslag van data; de informatiebeveiliging. Er moet worden gekeken naar het aantal applicaties en welke functies zij vervullen. In het verleden waren applicaties sterk taakgericht. De nieuwe zijn vooral functiegericht. 7J& voeren een bepaalde functie zo mogelijk organisatiebreed uit. Een eerste stap die moet worden genomen is het verminderen van de complexiteit van de IT-architectuur door het terugbrengen van het aantal applicaties met min of meer dezelfde functionaliteit. Samenwerking en standaardisatie kunnen veel voordeel opleveren. Open standaarden, die breed worden toegepast, hebben hierbij de voorkeur. EGEM (de elektronische gemeente), die gemeenten ondersteunt bij het verbeteren van hun dienstverlening, kan veel voordeel opleveren. De informatiearchitectuur is opgebouwd uit drie lagen: een loketfunctie aan de 'voorkant', waar informatie overzichtelijk kan worden weergegeven en indien nodig gewijzigd; de basisregistraties aan de 'achterkant' waar alle gegevens worden opgeslagen;

8 ICTis bedrijf een 'midoffice' tussen bovengenoemde lagen, die handelingen aan de voorkant vertaalt naar acties op de achterkant en informatie uit de achterkant op een heldere manier presenteert aan de voorkant. ïen belangrijke schakel in het streven naar klantgericht werken en het verbeteren van de ;voering, maar het is niet een zaak van de afdeling DV-IA alleen. Naast de technisch applic; tiebeheerders, die ervoor zorgen dat een applicatie goed functioneert, spelen vooral ook de functie neel applicatiebeheerders, die de applicatie inrichten, en de gegevensbeheerders, die verant oordelijk zijn voor de juistheid van de opgeslagen gegevens, een heel belangrijke rol. Voor het beheer van de informatievoorziening wordt voorgesteld gebruik te maken van gestandaardiseerde beheer nethoden voor applicatiebeheer en functioneel beheer. Voor het technisch beheer wordt al groten eels op een dergelijke wijze gewerkt. Door projectmatig werken is een ingewikkelde procesgang beheersbaar te maken qua tijd, geld, kwalittjit, informatie en organisatie. De afdeling DV-IA gaat deze standaard werkmethode ook voor ICT projecten toepassen. In de dynamiek en drukte van de organisatie is het noodzakelijk om de beschikbare capaciteit slim te organi: eren voor maximale flexibiliteit. Door het toepassen van 'sourcing' is het dynamisch en flexibe organiseren van vraag en aanbod mogelijk. Soms zal capaciteit moeten worden ingekocht omdat leze niet in huis is, soms is de expertise wel in huis of is het streven die binnen te halen om contini ïteit te kunnen garanderen. Ook hier is het invoeren van gestandaardiseerde (werk)processen en werkmethoden een middel om te kunnen sturen op de inzet van capaciteit. management richt zich op het verbeteren van de performance van processen, organisaties en ;n in het algemeen vanuit het perspectief dat kennis daarbij de cruciale productiefactor is. ^angspunt is een haalbaar toekomstbeeld. Projecten worden opgenomen in een zogenaamde jnkalender. Daarin wordt aangegeven hoe de realisatie van het beleid zal verlopen en wat dat e geraamde kosten worden. Voor elk project wordt ook gekeken naar afhankelijkheden: wat effecten op andere projecten en processen. Dit vereist een strak en helder uitvoeringsplan. Inform \itiebeleid en informatiearchitectuur

9 1 Wat willen we bereiken? 1.1 Inleiding De overheid schrijft in het (actie)programma ' De Andere Overheid' (PAO) dwingende voorschiften voor op het gebied van elektronische dienstverlening en informatievoorziening vanuit gemeenten. Daarnaast stellen ook burgers en bedrijven steeds meer eisen aan de informatievoorziening en klantgerichtheid 1 van de gemeentelijke dienstverlening. Hierdoor ontstaat voor elke gemeente de noodzaak voor een snelle ontwikkeling en implementatie van een breed en interactief loket. 1.2 Ontwikkelingen Deze veranderende kijk op de gemeentelijke dienstverlening, die structureel van aard is, vraagt om een gerichte reactie van gemeentelijke organisaties. PAO vergt een aanpassing van het vastgestelde I&Aplan uit 2000 door de gemeenteraad en de beleidsnota informatiesering waardoor toekomstige uitvoering van het ICT-beleid binnen de juiste kaders plaatsvindt. In het PAO geeft het kabinet aan langs welke lijnen de overheid zou moeten worden gemoderniseerd. Het actieprogramma kent 4 actielijnen: 1. De overheid gaat haar dienstverlening aan de burger verbeteren; 2. De overheid gaat minder en anders regelen; 3. De rijksoverheid gaat zichzelf beter organiseren; 4. De rijksoverheid gaat haar relaties met provincies en gemeenten vernieuwen Bestuurlijke ontwikkelingen De belangrijkste acties die van invloed zijn op gemeenten en tot uitvoering moeten worden gebracht door onder andere ook de gemeente zijn: 65% van de dienstverlening elektronisch mogelijk via Internet vanaf 2008; Eenmalige gegevensverstrekking, meervoudig gebruik; Invoering van de Persoonlijke Internet Pagina (PIP); Inrichting Basisregistraties; 25% lagere administratieve lasten voor burgers vanaf 2008; Invoering van de omgevingsvergunning (WABO). Een belangrijk uitgangspunt voor een betere dienstverlening is het principe van eenmalige gegevensverstrekking. Dat betekent dat aan burgers geen gegevens meer (mogen) worden gevraagd die al binnen de overheid beschikbaar zijn. Om de doelstelling van 65% elektronische dienstverlening te kunnen realiseren en eenmalige gegevensverstrekking mogelijk te maken, moeten hierover binnen de gehele openbare sector afspraken worden gemaakt. Dat geldt met name voor de gegevenshuishouding van de overheid. Hiervoor is de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA) opgesteld. De implementatie van NORA wordt zichtbaar door de inrichting van de basisregistraties die uiteraard aan deze standaard voldoen. Er zijn inmiddels 11 Basisregistratie aangewezen en 2 kandidaat basisregistraties. Gemeenten worden (minimaal) verantwoordelijk voor de uitvoering van 4 basisregistraties. Nr Naam basisregistratie Bronhouder Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Basis Gebouwen Registratie Basis Adressen Registratie Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten Het Nieuwe Handelsregister Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente/netbeheerders Kamer van Koophandel 1 Onderzoeken van de wensen en behoeften van de (interne of externe) klant en laten zien vanuit dat perspectief te denken en te handelen (Bron: Samen Schiedam - Leiderschap in Schiedam, april 2007).

10 asisregistratie Topografie Kadaster asisregistratie Kadaster Kadaster entekenregi stratie RDW 10 asisregistratie Inkomen Belastingdienst 11 asisregistratie Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringsverhoudingen UWV aam kandidaat basisregistratie Bronhouder A rootschalige Basis Kaart Nederland Nog niet bekend B :gistratie van Niet Ingezetenen Nog niet bekend Tabel ] Overzicht (kandidaat) basisregistraties Elke ac ministratieve registratie kent een eigen beleid rond uitgifte van nummers. Deze wildgroei is zowel astig voor de burgers als voor de overheid aangezien het koppelingen van registraties beperkt. Burger ; moeten overal bij de overheid met één persoonsnummer terechtkunnen. Dit stelt de overheid op haai beurt in staat haar back-office te stroomlijnen. Dit "burgerservicenummer" (BSN) is in novem >er 2007 ingevoerd en legt hiermee een belangrijke basis. Eind 2' 107 is het rapport 2 "Het uur van de waarheid" tot stand gekomen waarmee onderzoek is verricht naar de sturing van financiering van de E-overheid. De conclusie van het onderzoek is dat de knelpu iten niet van financiële aard zijn, maar vooral op het bestuurlijk-organisatorische vlak liggen. De con missie komt daarom met een 13-tal aanbevelingen op het terrein van E-overheid en samenj evat houden deze voorstellen het volgende in: 1. het is noodzakelijk om een nationaal urgentie programma uit te werken met een verplichtend karakter en zonodig wettelijk wordt verankerd; 2. regie, sturing, inhoud en tijdspad onder verantwoordelijkheid van de rijksoverheid; 3. inhoud bestaat uit: infrastructuur/centrale infrastructurele voorzieningen en gemeentelijke infrastructurele voorzieningen; 4. bij politiek en bestuur moet het gevoel van urgentie voor de verdere ontwikkeling van de elektronische overheid onder de aandacht worden gebracht (het is geen probleem van bedrijfsvoering, maar veel meer geen prioriteit van besluitvorming over financiële middelen en menselijke capaciteit) Marktontwikkelingen ICT bedrijfstak Vanuit de aanbodzijde (leveranciers ) doet zich een consolidatie voor alsmede de opkomst van het 'open s Durce'-model. De verdere globalisering van de ICT-bedrijfstak zal vele van de huidige softwa epakketten doen verdwijnen. Met name op het terrein van de meer generieke software zoals docum nt- en dossierbeheer, procesbeheer, financiën, personeels- en planningssystemen, etc. doet deze oi twikkeling zich nu al voor. Dit betekent dat de levensduur van de gedane investeringen wel eens kc rter zou kunnen blijken dan men heden denkt. En door de steeds hogere expertise bij de leverar :iers is het erg moeilijk geworden voor een individuele gemeente om voldoende tegenspel te bieden Dm tot een volwaardig opdrachtgeverschap te komen. Basisgi dachte achter het 'open source'-model is dat de leverancier niet zijn geld verdient met de verkoo > van licenties, maar met de dienstverlening eromheen. De software krijg je gratis, voor de implen entatie wordt betaald. Bijkomend voordeel is dat ' open source ' -software door iedereen in te kijken s en bijgevolg volkomen transparant is De bur dienstv aanboc transp Maatschappelijke ontwikkelingen ;er verwacht dat de dienstverlening van de gemeente zich op een zelfde niveau bevindt als de :rlening van marktpartijen. Dit betekent dat deze dienstverlening klantgericht in plaats van gericht georganiseerd dient te worden. Klantgericht houdt dan vervolgens concreet in; j~ant voor de burger en beschikbaar wanneer de burger er tijd voor heeft. 2 Commis liie Postma/Wallage, E-overheid: Het uur van de waarheid, 2007 Inform ïtiebeleid en informatiearchitectuur

11 / Transparante dienstverlening, van aanbod naar vraaggericht, bereik je als gemeente door je te verplaatsen in de logica van de burger en vanuit die logica producten en diensten aanbiedt. Dit aanbieden dient via verschillende kanalen (balie, internet, telefoon,..) op een consistente manier georganiseerd te worden. De burger verwacht immers dat de gemeente steeds de laatste stand van zaken over zijn dossier weet, onafhankelijk van het kanaal waarop hij in contact treedt met deze overheid. Dit betekent voor gemeenten dat een fundamentele herschikking van de processen en bijhorende ICT voor de deur staat. Processen dienen ingericht naar de logica van de klant, het vraagpatroon dient ondersteund te worden, de procesgang van de aanvraag dient transparant te zijn en de klant verwacht een zelfde niveau van dienstverlening via de diverse kanalen. S Beschikbaar betekent dat je de burger niet naar de balie laat komen als het niet nodig is, producten en diensten dienen via het internet ontsloten te worden. Deze elektronische dienstverlening beperkt zich niet tot de traditionele kantooruren, wat op zijn beurt weer een hogere beschikbaarheid van de gemeentelijke ICT-voorzieningen noodzakelijk maakt. De burger ziet de overheid als één geheel en verwacht ook dat deze overheid als één geheel functioneert. De gemeente zal dus steeds meer een onderdeel gaan vormen van een informatieketen. PAO vestigt hier nadrukkelijk de aandacht op; dit wordt in de volgende paragraaf uitgediept. Hiërarchie maakt plaats voor netwerken. ICT kent immers geen fysieke grenzen, communicatie wordt mogelijk dwars door traditionele structuren heen. De assertieve burger wil meer directe bemoeienis met de politieke besluitvorming, waarbij hij verwacht dat de gemeente rekening houdt met zijn specifieke interessesfeer. ICT zal de participatie van burgers makkelijker moeten maken Organisatie ontwikkelingen Schiedam De gemeente Schiedam heeft een duidelijke keuze gemaakt voor het transformeren van een intern gerichte naar een extern klantgerichte organisatie. Daarnaast zijn keuzes bepaald voor de wijze waarop de bedrijfsvoering en control gestalte moet krijgen. Schiedam streeft naar de volgende samengestelde doelen 3 : Integraal management Meer integraliteit en samenwerking Vergroten van de extern gerichtheid Een betere dienstverlening Vergroten van het strategisch vermogen en de procesgerichtheid Verbeteren van beheersing en verantwoording Regisserende gemeente vorm geven De laatste jaren worden de ontwikkelingen binnen de gemeente Schiedam gekenmerkt door een onbalans tussen de aandacht voor de klantgerichtheid en aandacht voor de bedrijfsvoering. De inzet van ICT kan helpen om een aantal van de verbeterpunten te realiseren. Hierbij wordt gedacht aan het opzetten van systemen voor het vervaardigen van managementinformatie op maat voor planning en realisatie van doelen, budgetten, inzet personeel etc. Dat dit eisen stelt aan de beschikbare informatiesystemen, maar zeer zeker ook aan de kwaliteiten van de beheerders van de diverse applicaties moge duidelijk zijn Technische ontwikkelingen Steeds meer applicaties zijn via een universele browser van waar ook ter wereld te gebruiken. Deze techniek gekoppeld aan de beschikbaarheid van snelle en goedkope datacommunicatie maakt alle organisatievormen mogelijk. We spreken niet meer van een werkplek, maar van een webplek. ICT wordt ook steeds complexer, de allround ICT-medewerker bestaat eigenlijk niet meer. Dit betekent dat de medewerker de behoefte heeft om zich te specialiseren, wat eigenlijk alleen mogelijk is bij voldoende schaalgrootte. 3 Bron: Samen Schiedam - Tweede werkdocument - Algemeen, april 2007).

12 De vra ig of en welke gespecialiseerde ICT-kennis op termijn nodig blijft binnen de gemeentelijke organi: atie vraagt om verdere strategische bezinning en nader onderzoek. Losstaand van de strateg sche visie blijft het de verantwoordelijkheid van de gemeente als werkgever om de huidige medew :rkers 'employabel' te houden. 1.3 Informatie Het be ;rip informatie kan tot verwarring leiden. Het werkveld ICT ziet informatie als een verzameling bits en bytes die aangemaakt, getransporteerd en opgeslagen worden. Het taakveld documentaire inform itievoorziening (DIV) praat daarentegen over inhoud, betekenis, toegankelijk maken en archivi rissen hebben het over context, ontsluiten, weggooien en (eeuwig) bewaren van informatie. Een gr >te vraag blijft welke informatie wordt bewaard en vooral welke kan worden vernietigd. Deze vraag i ïoet niet alleen worden beantwoord voor de ICT, om informatie te verstrekken over de benodigde computercapaciteit, maar vooral voor de archivaris voor de toegankelijkheid Digitale duurzaamheid Een vo )rtdurend in belang groeiend vraagstuk betreft digitale duurzaamheid. Steeds meer door de gemeei lelijke instellingen beheerde informatie is in digitale vorm opgemaakt en raadpleegbaar. Om de drei ing van digitale dementie af te wenden, is een verregaande samenwerking tussen docum ntaire informatievoorziening, gemeentearchief en I&A noodzakelijk. Duurzaamheid van digitale archiefbescheiden wordt niet alleen bepaald door de duurzaamheid van de gegevensdrager, maar o )k door de kwaliteit van de programmatuur. Bij de keuze voor programmatuur voor de vorming en opsl ig van digitale bestanden moet de Regeling duurzaamheid archiefbescheiden worden toegepast. Te bew aren archiefbescheiden, waaronder ook digitale archiefbescheiden moeten gedurende tenminste 100 ja; r zonder merkbare achteruitgang raadpleegbaar blijven. Voor digitale archiefbescheiden is dit problei latisch door de snelle veranderingen op het ICT-gebied en de relatief gebrekkige duurzaamheid van dij itale dragers. De dreiging van verlies van informatie treedt vaak al na enkele jaren op. Om aai de eisen die gesteld worden omtrent te bewaren digitale archiefbescheiden te kunnen voldoen is het a lereerst noodzakelijk te weten om welke bescheiden het eigenlijk gaat. Het Documentair Structv. arplan 4 (DSP) is daarbij een nuttig hulpmiddel. Als bepaald is om welke bescheiden het gaat, kunner de gegevens in het DSP vastgelegd worden die moeten waarborgen dat de bescheiden op de juiste \ ijze geraadpleegd kunnen blijven worden. Schied im is vanaf 2006 bezig om haar informatiehuishouding te digitaliseren. Bij Schiedam wordt gebruil gemaakt van Corsa als Document Management Systeem gekoppeld aan de i-navigator (standa ird DSP programma). Dit DSP is ingericht conform de Archiefwet en afgeleide regelgeving. Een va i de stappen om het DSP te complementen is het per taakveld of werkproces vastleggen van de gebruil te programmatuur. Deze meta-informatie is noodzakelijk om digitale archiefbescheiden duurza m te beheren edepot De dig tale archiefbescheiden van de gemeente Schiedam dienen in goede, geordende en toegankelijke staat te worden bewaard. Het geheel aan dragers waarop dit gebeurt zou men e(lektronisch)- of digitaal depot 1 unnen noemen. Onder e-depot verstaan we het geheel van apparatuur, programmatuur, proced ires, methoden, kennis en vaardigheden waarmee een organisatie in staat is zijn digitale inform tie te beheren en gebruiken. De noc izaak voor een deugdelijk en duurzaam ingericht e-depot geldt voor alle archiefbescheiden van de gem ïente, dus ook als ze zijn overgebracht naar het Gemeentearchief. In 2006 (VR 2006/006) heeft de gem ;enteraad vastgesteld ernaar te streven dat de gemeente in 2010 beschikt over een e-depot waarin de digitale archiefbescheiden geheel in overeenstemming met de geldende vereisten op duurza ne wijze en in goede, geordende en toegankelijke staat worden bewaard. Hierbij is wederom samem 'erking tussen I&A, DIV en het gemeentearchief onontbeerlijk omdat een stevige ICTinfrasti xtuur essentieel is voor het duurzaam behoud van digitale archiefbescheiden. 4 Een plai ] waarin is vastgelegd de wijze waarop de toegankelijkheid van archiefbescheiden is georganiseerd en de wijze waarop archiefl (escheiden zijn ingedeeld en gerangschikt (Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden, artikel 1, eerste lid sub g). Inform, itiebeleid en informatiearchitectuur 10

13 1.3.3 Wetgeving en standaarden Hierna volgt een beknopte uiteenzetting van de stadia waarin een archiefstuk zich kan bevinden in relatie tot wetgeving en standaarden. Het Digitaal Archiefstuk (DA), zoals ontstaan en gebruikt in de werkprocessen van de archiefvormer, wordt bij overdracht het Aangeboden Digitaal Archiefstuk (ADA) voor het edepot. Daar wordt het via de procedure van opname bewerkt tot Overgedragen Digitaal Archiefstuk (ODA), geschikt voor lange termijn bewaring in het edepot. Er kunnen naast nieuw gevormde representaties ook oorspronkelijke representaties worden beheerd als ODA, bijvoorbeeld naast PDF's ook Wordbestanden, zodat later eventueel opnieuw (aan nieuwe inzichten aangepaste) representaties zijn te formeren. Op basis van de vraagstelling van gebruikers wordt door het edepot het Beschikbare Digitaal Archiefstuk (BDA) verspreid. Dit levert niet alleen nieuwe (gebruiks)metadata voor het ODA, maar kan ook zelf als nieuwe representatie van het ODA weer opgenomen worden in het edepot. Schematisch zien de eisen en standaarden die naast erkende wet- en regelgeving een rol spelen er als volgt uit (bron LOPA Toetsingskader: Eisen Duurzaam Digitaal Depot versie 1.0, mei 2008): Wetgeving Lokale regelgeving Standaarden NEN 2082 NEN-ISO Archiefbesluit 1995 Besluit Informatiebeheer edepot NEN-ISO Regeling GTS Besluiten substitutie ISO Figuur 1: Verhouding digitale archiefbestanden met wetgeving en standaarden De archiefwetgeving richt zich op de zorg voor en het beheer van archiefbescheiden, waarbij de Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden (= Regeling GTS) speciaal voor te bewaren archiefbescheiden nadere invulling geeft. De NEN-ISO regelt het archiefmanagement, nader ingevuld voor de te gebruiken programmatuur in de NEN De NEN-ISO geeft standaarden voor de toe te kennen metadata en de ISO geeft een model voor een beheersysteem voor (met name) de lange termijn bewaring van digitale archieven. In bijlage H (terminologie archiefbescheiden) worden de begrippen Digitaal Archiefstuk (DA), Aangeboden Digitaal Archiefstuk (ADA), Overgedragen Digitaal Archiefstuk (ODA) en Beschikbare Digitaal Archiefstuk nader (BDA) omschreven en de verhouding tot elkaar. 1.4 Visie op informatievoorziening Om een beeld te kunnen geven hoe Schiedam naar de ontwikkeling van de informatievoorziening kijkt is op basis van interviews, werkdocumenten Samen Schiedam, het rapport Samen met ICT van Bart IT en het uitgevoerde KPMG beveiligingsonderzoek een I-visie geformuleerd. De I-visie is met het ICTplatform afgestemd en luidt als volgt: Betrouwbare en actuele informatie is één van de uitgangspunten voor het goed functioneren van de gemeente Schiedam. Informatie is inzichtelijk, toegankelijk en beschikbaar en draagt bij aan het beter functioneren, interactief en samen met de burger besturen van de gemeente. 11

14 In de u tgangspunten voor de organisatieontwikkeling, zoals deze zijn vastgesteld in de werkd cumenten Samen Schiedam wordt een hoge ambitie weergegeven. Informatievoorziening wordt ;eacht hier een belangrijke bijdrage aan te leveren. Om aan de uitgangspunten van een geïnte reerde en centrale dienstverlening uit de gemeentelijke visie en de landelijke ontwikkelingen te kunne: voldoen is het voor de informatiehuishouding nodig deze visie nader te concretiseren. Zonder een du delijke visie is het gevaar aanwezig dat menskracht, financiële middelen en kennis te versni perd worden ingezet Doelstelling visie informatievoorziening Deze I ZT visie vraagt om standaarden en richtlijnen in het kader van de verdere ontwikkeling van ICT binnen de gemeente Schiedam. Alle activiteiten en projecten met betrekking tot ICT die worden gestart binnen de gemeente zullen vooraf hieraan worden getoetst. Dit waarborgt standaardisatie en integrale van informatiesystemen, uitwisselbaarheid en integriteit van gegevens. Het resjultaat moet een optimale (digitale) interne- en externe dienstverlening zijn met deelname van burger, bedrijven en andere gebruikers van de gemeente. Hiermee worden de primaire beleidsdoelstellingen klantgerichtheid en verbetering interne bedrijfsvoering vormgegeven. 1.5 Conclusies en richtlijnen De ver mderende positie van de burger in de maatschappij vraagt een antwoord van de overheid. Het Rijk oe fent door middel van richtlijnen, wet- en regelgeving invloed uit op de rol (taken, producten en dienste i) en verantwoordelijkheden van de gemeente, maar ook op de wijze waarop de gemeente hier invulli ig aan geeft. Er vinc t een verschuiving plaats in taken van het Rijk naar gemeenten, waarbij de gemeente veelal het financi i\e risico draagt voor het aanpassen van haar werkprocessen en de benodigde ICT. Zo krijgt de gemee: te een belangrijke rol toebedeeld daar waar het gaat over de eenmalige gegevensverstrekking en het ligitale loket voor overheidsdiensten. Wilde van de gemeente in de toekomst goed omgaan met de geschetste ontwikkelingen dan is vernieuwen n 2000 vastgestelde visie ICT gemeente Schiedam een noodzaak. Richtli nen Voor de inrichting van haar dienstverlening in informatievoorziening conformeert Schiedam zich aan het actieprogramma 'De Andere Overheid'; De deelname van burgers en bedrijven aan (digitale) externe- en interne dienstverlening ter verbetering van klantgerichtheid en interne bedrijfsvoering wordt op korte termijn vormgegeven. Voor inrichting van een e-depot in 2010 wordt bestaande wetgeving en standaarden gevolgd. lnform tiebeleid en informatiearchitectuur 12

15 2 Kansen door ICT In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat de toegevoegde waarde is van ICT bij de realisatie van de beleidsdoelstellingen publieksgerichtheid en verbetering interne bedrijfsvoering. 2.1 Klantgericht In het werkdocument "Leiderschap in Schiedam" uit het programma Samen Schiedam is het begrip klantgerichtheid voor de gemeente Schiedam beschreven. Als aanvulling hierop worden de aspecten bereikbaarheid, toegankelijkheid, betrokkenheid en tijdigheid toegelicht Bereikbaarheid De gemeente wordt geconfronteerd met de 24-uurs economie. Burgers, bedrijven en instellingen verwachten van de overheid dat zij inspeelt op deze trend. De gemeente kan door middel van ICT werken aan een optimale bereikbaarheid. heeft hiervoor een concreet instrument ontwikkeld namelijk de BurgerServiceCode. In deze gedragscode staan de kwaliteitsnormen voor de digitale overheid. De burger kan de overheid aanspreken op deze normen. De overheid kan deze normen gebruiken om haar digitale contacten te verbeteren. Burger overheid is een onafhankelijk forum dat de digitale overheid stimuleert. Daartoe inventariseert het wensen van de burgers en adviseert het overheden. overheid heeft de BurgerServiceCode opgesteld aan de hand waarvan gemeten kan worden in welk tempo de digitale dienstverlening verbeterd wordt. De BurgerServiceCode vat de normen voor het elektronisch verkeer tussen burger en overheid samen in tien punten. Voor de volledige code wordt verwezen naar de bijlage E. De eerste norm uit de burgerservicecode schrijft voor dat alle kanalen (balie, post, telefoon, en internet) voor de burger beschikbaar moeten zijn. Dit betekent concreet dat een burger 24 uur per dag zijn vraag, verzoek of klacht kan indienen. Daarnaast is de overheid voor de burger slechts één partij. Als we dan praten over een één loket gedachte betekent dit dat ook de diensten van de provincie, de rijksoverheid of andere instellingen via ditzelfde loket kunnen verlopen. Een voorbeeld van wat inmiddels is gerealiseerd is kadaster on-line. Met kadaster on-line kunnen we de loketfunctie voor het kadaster verzorgen. Deze vorm van dienstverlening kan met de huidige technieken uitgebreid worden naar bijvoorbeeld producten van de kamer van koophandel of de provincie Toegankelijkheid De klant wil zelf kunnen bepalen op welke wijze hij communiceert met de overheid. Naast de fysieke contacten (loketfuncties) en de bestaande media (post, telefoon, fax) kan dit verder worden uitgebreid met nieuwe vormen van media ( en internet). Deze nieuwe media hebben gevolgen voor de organisatie en werkwijzen. Door adequate informatie te verstrekken via de nieuwe media, kunnen fysieke contacten beperkt worden tot niet routinematige aanvraagprocedures en mede het digitaal verstrekken van statusinformatie over aanvragen bij de gemeente. Het gebruik van DigiD en het Burgerservicenummer kan deze werkwijze versterken. Het Burgerservicenummer is het identificerend nummer voor de burger en wordt door de overheid met dit doel gebruikt. Het verstrekken van informatie op maat, bijvoorbeeld het digitaal verstrekken van statusinformatie over aanvragen bij de gemeente wordt hierbij mogelijk Tijdig, volledig en zorgvuldig In het kader van de wet openbaarheid van bestuur moet de overheid haar klanten naar behoren informeren. Door de inzet van ICT hulpmiddelen kan de klant zijn informatie op een eenvoudige wijze vinden. De gemeente moet deze informatie tijdig, volledig en zorgvuldig leveren. Deze informatie heeft betrekking op de producten van de gemeente en de daarbij bijbehorende procedures. De gemeente kan dit bereiken door informatieverstrekking uit de gekoppelde bestanden. De klant kan de informatie opvragen aan de balie, telefonisch of via browsers op internet. Hierbij moet gebruik worden gemaakt van gegevensstandaardisatie bijvoorbeeld op basis van straatnaam, naam en adres en 13

16 door rr iddel van koppeling van diverse systemen zoals de digitale kaart. Deze informatie moet altijd volled l zijn en voldoen aan privacywetgeving. Naast olledigheid en zorgvuldigheid van gegevens moet de gemeente ook zorgen voor de integriteit van ge ;evens. Dit houdt in dat dezelfde gegevens in de diverse bestanden gelijk moeten zijn. Dit is te realise en door eenmalige invoering en meervoudig gebruik van gegevens (één van de uitgangspunten van De Andere Overheid). Daarbij is standaardisatie en gebruik van basisgegevens vereist. In verband hierme ; is het stelsel authentieke registraties in het leven geroepen. Het eenmalig vastleggen en verpliie ït gebruik van de in de authentieke registraties opgenomen gegevens is bij wet verplicht Betrokkenheid Deger jieente Schiedam wil door inzet van ICT middelen de betrokkenheid van de Schiedamse burger bij haa f producten en diensten versterken. Met ICT kan de gemeente zich richten naar de burger. Naast de beslaande contacten kan bijvoorbeeld gedacht worden aan communicatie via: Chat sessies en -boxen met bestuurders Discussieplatforms (over maatschappelijke onderwerpen of inrichting openbare ruimte) Elektronisch spreekuur Abonnementen service op basis van postcodegebied of bestuurlijke informatie Reacties op klachten / meldingen Bij de mtwikkeling van plannen die de openbare ruimte betreffen kan presentatie op internet de betrokkenheid van onze inwoners vergroten. 2.2 Interne bedrijfsvoering De inz< t van informatietechnologie biedt vele mogelijkheden om de bedrijfsvoering te verbeteren. In die zin is ICT in belangrijke mate voorwaardenscheppend. Goede tnogelijkheden biedt de inzet van ICT op de punten afstemming en coördinatie. De afdelingen en mee swerkers van de gemeente moeten voor het leveren van hun producten en diensten op de hoogte zijn van eikaars activiteiten, waardoor verdere afstemming en coördinatie mogelijk is. De ICT hulpmiddelen kunnen hierbij ondersteunend zijn (tijdig, volledig en zorgvuldig). Intranet moet de interne informatiebron worden voor alle medewerkers bij hun dagelijkse werkzaamheden, waarbij gepersi maliseerde informatievoorziening het ideaalbeeld is. De medewerker krijgt de voor hem relevar te informatie op basis van vooraf vastgestelde informatiebehoefte (informatie op maat). Zo kan bij de i ïedewerkers uit de verschillende beleidsterreinen een beter inzicht ontstaan in onder andere de ontwik celing van de diverse plannen binnen de gemeente. Dit is te realiseren door het koppelen van planne i aan de digitale kaart van Schiedam en deze aan iedereen ter beschikking te stellen. Zo geeft de preseni itie van conceptplannen de mogelijkheid andere beleidsmedewerkers te laten reageren en te laten d len in de beschikbare kennis. Het inrichten van een team dat kennismanagement actief gaat onders leunen zal hieraan ook aan bijdragen (zie ook paragraaf 4.4.4). Het int chten van een zogenaamd extranet (een afgeschermd deel van intranet voor externen) voor person n met wie bedrijfsmatig informatie-uitwisseling moet plaats vinden, kan grote efficië tievoordelen opleveren. In dit kader kan een bestuurlijk extranet een eerste praktische uitvoer ng worden omdat hiervoor een nadrukkelijke behoefte aanwezig is. Het do verlate deze v n opsl; ument management systeem wordt fasegewijs ingezet om de huidige analoge werkmethode te ï en in stappen te groeien naar volledig digitaal. Het grote voordeel van digitaal werken is dat rm va kan helpen om documenten voor iedereen beter vindbaar en beschikbaar te maken. In de kamende jaren moeten de werkprocessen verder beschreven en mogelijk gestandaardiseerd worder en waar mogelijk door middel van een systeem voor werkstroombesturing worden onders sund. Komende periode zal de inzet van workflow o.a. ten behoeve van factuurafhandeling, de stroom jvan bestuurlijke stukken (college en raad) en aanvraag en verlening vergunningen worden onderz f>cht Inform ^.tiebeleid en informatiearchitectuur 14

17 Voor de benutting van ICT hulpmiddelen worden tijd en plaats bij het verrichten van de werkzaamheden steeds minder relevant. De technische mogelijkheid om onafhankelijk van tijd en plaats gebruik te maken van de gemeentelijke informatiesystemen zorgt niet op voorhand voor een toegevoegde waarde. Een onderzoek naar nut en noodzaak van telewerken is een manier om de vooren nadelen in kaart te brengen voor Schiedam. Hierover wordt op enig moment separaat over geïnformeerd en geadviseerd. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek zijn de arbeidsomstandigheden. De eisen die aan telewerken worden gesteld, zijn wettelijk vastgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de beschermende maatregelen die de werkgever moet treffen voor beeldschermwerk, en eisen die worden gesteld aan de apparatuur, het meubilair en de inrichting van de werkplek. Als de werknemer op grond van zijn functie verplicht is om te telewerken, zijn de kosten van eventuele aanpassingen en voorzieningen voor rekening van de werkgever. De telewerker moet op zijn beurt verklaren dat de werkplek aan de ARBO-eisen voldoet en dat hij in overeenstemming met deze eisen zal werken. 2.3 Conclusies en richtlijnen Gemeenten werken door middel van ICT aan een optimale bereikbaarheid. Hiervoor is de BurgerServiceCode opgesteld die richtlijnen geeft aan gemeenten over de verschillende kanalen van dienstverlening. Burger overheid heeft de code gebaseerd op wensen van burgers en adviseert gemeenten over de gestelde normen uit de code. ICT is in belangrijke mate voorwaardenscheppend voor de interne bedrijfsvoering. Standaardisatie van werkprocessen en de beschrijving hiervan is noodzakelijk om via werkstroombesturing grip op het werkaanbod te houden. Richtlijnen 1. Schiedam hanteert voor het inrichten van haar elektronische verkeer de normen uit de BurgerServiceCode van het forum Burger overheid; 2. Het principe van "eenmalige invoering en meervoudig gebruik van gegevens" wordt gebruikt in samenhang met de begrippen, toegankelijkheid, tijdigheid, volledigheid, zorgvuldigheid en tot betrokkenheid; 3. Het onderzoek naar telewerken houdt nadrukkelijk rekening met kantoorinrichtings- en ergonomische aspecten, waarbij de ARBO-eisen gevolgd moeten worden. 15

18 3 Vormgeving van de informatievoorziening Tot nu :oe is aangegeven wat we willen bereiken en welke kansen er door ICT liggen. De volgende stap is )m aan te geven hoe dat moet. De sturingsvraag betreft vooral de wijze waarop de verbinding kan wc rden gelegd tussen de strategie van de organisatie enerzijds en de in te zetten informatievoorziening 5 en de nieuw te ontwikkelen ICT-projecten anderzijds. 3.1 I ICT Architectuur In de K "T wereld is het steeds meer gebruikelijk om te spreken in termen van architectuur 6. In dit kader i; de architectuur een samenhangende visie van een organisatie op haar bestaande en gewenste afneme rs en leveranciers, met bijbehorende producten en diensten, functies, inrichting en processen, de info (marie- en gegevenshuishouding en op de technische infrastructuur. Dit volgend is het noodzakelijk de informatiehuishouding in te richten volgens een vast model nameli k de informatiearchitectuur van de gemeente Schiedam. Om in de toekomst de informatieuitwiss ïling met andere overheden goed te faciliteren is deze afgestemd op het model dat door EGEM (Figuu: 5) is opgesteld. Dit model is gebaseerd op open standaarden zodat Schiedam op deze wijze op landeli k niveau de ontwikkelingen volgt Architectuur als sturingsinstrument Het foi nuleren van informatiebeleid is noodzakelijk om een samenhangend beeld te schetsen van de gewen; te informatievoorziening van de organisatie. Daaruit vloeien de acties voort die moeten worden ondern )men om, vanuit de huidige informatievoorziening, die gewenste situatie te bereiken. Archite ctuur is hierin belangrijk. De komende jaren worden applicaties geïmplementeerd die deel moeter uitmaken van een groter geheel, de architectuur van de informatievoorziening. De applicaties uit het 'erleden waren sterk taakgericht, de nieuwe applicaties zijn sterk functiegericht en vullen een bepaah e functie zo mogelijk organisatiebreed in. Aan de hand van het architectuuroverzicht uit de volgende paragraaf wordt uitgelegd hoe het verbeti ren van de informatievoorziening gaat plaatsvinden. Hiermee wordt de relatie tussen de diverse verbeti rprojecten duidelijk. Het voordeel is dat complexe problemen in deelgebieden uiteengerafeld kunner worden en daarmee makkelijk op te lossen. We moeten echter oppassen om zaken niet te gedeta leerd te beschrijven, omdat daarmee de complexiteit weer toeneemt. Dit hoc fdstuk is vooral bedoeld als begrippenkader wat u als lezer helpt de nog te starten verbete rprojecten te zien als onderdeel van de alignment (afstemming) tussen bedrijfsvoering en ICT. Wanne ;r bij elk project de architectuur als basis wordt gebruikt, zullen binnen projecten die door de verschi lende afdelingen worden opgestart, ICT en bedrijfsvoering steeds dichter bij elkaar komen, waarde ar de gewenste afstemming van ICT gerealiseerd wordt Architectuur kent meer niveau's Het mciüel bestaat uit drie lagen die zowel horizontaal als verticale relaties en afhankelijkheden kent. De dri bedrijfs- en ICT architectuurlagen zijn: De bedrijfsarchitectuur De informatiearchitectuur De technische architectuur Naast e drie lagen worden drie kolommen onderscheiden: Wie neemt actie: organisaties, informatieverwerkers (personen en applicaties) en machines/computers. Wat wordt geleverd: diensten, berichten, gegevens 5 Een geai tomatiseerd informatiesysteem waarbij een combinatie van apparatuur met bijbehorende programmatuur, gegevensverzamelingen, proced s en personen voor het besturen van reële systemen of bedrijfsprocessen. Bron: Beheer van informatievoorziening, Looijen, Definiti. I van architectuur volgens recommended practice IEEE 1471: "Architecture: the fundamental organization of a system embodied in its ei mponents, their relationships to each other and to the environment and the principles guiding its design and evolution". IEEE Standa 9 for Architectural Description of Software-Intensive Systems (IEEE P1471/D5.3) Inform ïtiebeleid en informatiearchitectuur 16

19 Hoe gebeurt dit: processen, communicatie, integratie en netwerk Daarnaast zijn er nog twee generieke dimensies: beveiliging en beheer. Deze dimensies hebben hun impact op alle drie de lagen. In onderstaand figuur is deze samenhang gepresenteerd. Eisen van: Beveiliging Beheer Europa Wie Wat Hoe NL overheid Bedrijfs architectuur Organisatie Diensten Producten Processen Bedrijven Informatie architectuur Medewerkers Applicaties Berichten Gegevens Informatieuitwisseling Burgers Technische architectuur Technische Componenten Gegevensopslag Netwerk Figuur 2: Architectuurraamwerk Voor de inrichting van de beheerarchitectuur zijn diverse standaarden op de markt. Kijkend naar de indeling van de architectuurmatrix in bedrijfs- informatie - en technische architectuur dan is er in elke laag een veel gebruikte standaard te plaatsen. Deze standaarden zijn elk voor zich sterk in een bepaald aspect van het beheer van de informatievoorziening. In paragraaf 3.2 zal hier verder op worden ingegaan. Beveiliging heeft betrekking op alle drie de architectuur lagen. Op de bedrijfslaag gaat het bijvoorbeeld om de veiligheid van medewerkers, producten en bedrijfsprocessen. Op de middelste laag ligt de nadruk op de informatiebeveiliging: van applicaties (beschikbaarheid), van gegevens (integriteit) en van de communicatie (vertrouwelijkheid). Op de onderste laag (techniek) spreken we over authenticatie (PKI etc) en encryptie, naast de fysieke aspecten (firewalls etc). In paragraaf 3.3 zal hier verder op worden ingegaan Bedrijfsarchitectuur Binnen de organisatie zijn de betrokkenen het gemeentebestuur, afdelingen, maar ook externe partijen zoals burgers, bedrijven en leveranciers. De betrokkenen vragen of leveren: Diensten en Producten: Hiermee wordt bedoeld alle diensten en producten die de betrokkenen met elkaar uitwisselen: besluiten, overeenkomsten, maar ook de producten die de gemeente aan de burger levert. De producten of diensten worden geleverd of ontvangen door uitvoeren van: Processen: Hiermee worden de werkprocessen bedoeld, de wijze waarop door en voor de betrokkenen de producten en diensten worden voortgebracht. Gesteld kan worden dat in de laag bedrijfsarchitectuur de vraag bepaald wordt waaraan de volgende lagen invulling moeten geven. In dit informatiebeleidsplan zien we de doelstellingen die Schiedam nastreeft terug in hoofdstuk 1: Wat willen we bereiken? en 2: Kansen door ICT. 17

20 3.1.3 Informatiearchitectuur Op de2 ï laag vinden we de toepassingen die de actoren gebruiken, de informatie en gegevens die uitgew sseld worden ten behoeve van de producten en diensten en het proces dat de uitwisseling van de gegi vens mogelijk maakt. Het is vooral deze laag die veel aandacht behoeft om invulling te kunnen geven an de toekomstige ontwikkelingen. In dit informatiebeleidsplan is dit uitgewerkt in hoofdstuk 3: Hoe gaan we ICT gebruiken en 4: Governance van de informatievoorziening. i Voor dl t informatieplan is de informatiearchitectuur het belangrijkst, omdat hierin de bedrijfsarchite :tuur en de huidige architectuur samen komen. Met andere woorden; hoe kunnen we nu vanuit de huidige situatie met min of meer gesloten backoffice-systemen groeien naar een situatie waarin aan de fronj :office snel relevante informatie kan worden ontsloten? In 199'f is de Stads winkel ingericht. Dit is de frontoffice omgeving van de gemeente Schiedam. De stadsw nkel is de concretisering van de wens klantgerichter te gaan werken, zoals geuit in het Master >lan Dienstverlening Gemeente Schiedam. Om de ambitie uit het masterplan t.a.v. dienst\plening te kunnen realiseren is er naast de front- en backoffice ook een midoffice omgeving nodig i. Een midoffice hebben we nog niet, maar zullen dit de komende jaren gaan inrichten. Dit zal de taketa van de frontoffice medewerker in belangrijke mate ondersteunen. We willen klantgericht werker L dus is het belangrijk om snel gegevens op te kunnen vragen. In eerste instantie door de frontoffice medewerkers over de klant en daarnaast door de klant zelf, door middel van digitale dienstverlening via bijvoorbeeld de website. Zaakg gevens Als geijieente leveren we honderden diensten aan onze klanten en beschikken over even zoveel ondersi^unende; applicaties en gegevensverzamelingen. Toch willen we snel bij deze gegevens kunnen We zullen deze dus moeten ordenen. Een manier om gegevens te ordenen is door uit te gaan van he principe van een zogenaamde zaak. Dit is een samenhangende hoeveelheid werk met een welge ïfinieerde aanleiding en een specifiek gedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorloi ptijd bewaakt moet worden. Een za k kan bijvoorbeeld een vraag, een verzoek of een melding van een klant zijn. We willen de klant smtusinformatie kunnen verstrekken over de afhandeling. Welke gegevens die hier allemaal bij nodig z jn, is inzichtelijk gemaakt in onderstaand diagram 7. GESCUW3O8J Figuur : Zaakgegevens en StUf BG 7 Ulustrati f uit "GFO-Zaken", door de werkgroep StUf BG, 2004 (als onderdeel van de ontwikkeling van het Standaard Uitwisselingsformaat - Binne ( Gemeentelijk (StUf BG)). Zie ook "StUF-bg, smeerolie voor de informatie-uitwisseling". VNG, Inform tiebeleid en informatiearchitectuur 18

Dienstverlening en e-overheid

Dienstverlening en e-overheid Dienstverlening en e-overheid commissie Middelen/AB 9 april 2009 1 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze presentatie? Wat is Dienstverlening en e-overheid? Welke wetten en regels zijn van belang? Hoe heeft

Nadere informatie

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie.

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Agenda Medemblik in cijfers Medemblik heeft antwoord Uitdagingen Organisatorische verandering Documentstromen Implementatie van DMS Procesinrichting

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Termen en begrippen Eisen Duurzaam Digitaal Depot

Termen en begrippen Eisen Duurzaam Digitaal Depot Afgedrukt : 722011 Pagina 1 van 12 R.S. Jonker Aangeboden digitaal archiefstuk A Digitaal archiefstuk (DA), zoals de archiefvormer het aanbiedt aan het depot. Hiertoe wordt het door de zorgdrager verwijderd

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied van archiefbeheer, te weten: - de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Overleven in een digitale wereld

Overleven in een digitale wereld P a g i n a 1 Projecten in de spotlight Overleven in een digitale wereld Gemeente Venlo heeft zich een stevige ambitie opgelegd. Niet alleen moet het imago van Venlo verbeterd worden, met de Floriade 2012

Nadere informatie

Informatiearchitectuur

Informatiearchitectuur Informatiearchitectuur Onderwerpen Waarom is architectuur (nu) zo belangrijk? Wat is informatiearchitectuur? Ontwikkelingen in de tijd Structuur applicaties Applicatie-integratie Webservices Praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergşdering : j g JĮJ^J Besluit: CocsQxcrs cc^ogc/v^ŕrv^ Voorstelnümmer: gfb.ĩľ»v^ao«33 Heerhugowaard Stad van kansen Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit BASISREGISTRATIES Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit Auteurs: Ender Atalay en David Campbell Samenvatting Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal!

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal! Verklaring vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen over de realisatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Themasessie SOD Dagvoorzitter Marjan Dik Presentatie: Margriet van Gorsel 26 April 2012 Programma 13.30 13.45 Introductie met stellingen () 13.45 14.00 Pas op de

Nadere informatie

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid Drs G.I.H.M. Bayens MBA Guido.bayens@ictu.nl gbayens@novius.nl Actieprogramma Andere Overheid Vier

Nadere informatie

Route naar de E-gemeente

Route naar de E-gemeente Route naar de E-gemeente Gemeenteraad Gemeente Wormerland Ko Mies 15 januari 2008 Agenda Achtergrond Stappen gezet Realisatieplan Vervolg Besluit Achtergrond: Bestuurlijke Verklaring op 18 april 2006:

Nadere informatie

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal Adviesgroep Informatievoorziening Omgevingswet Erna Roosendaal Inhoud De Omgevingswet Impact gemeenten Governance model Omgevingsplan versus bestemmingsplan Invoeringsondersteuning Eerste resultaten impactanalyse

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMkcc SIM klant contact centrum Digitale dienstverlener voor e-gemeenten klacht/melding belscripts kennisbank status aanvraag direct bestellen kosten antwoorden KCC openingstijden beleidsinformatie online

Nadere informatie

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2 Gebruik en beheer van applicaties Wie doet wat? Pagina 1 Een kader Pagina 2 Bron: daanrijsenbrij, Elementaire bedrijfsinformatica 1 Functioneel beheer Applicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie.

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht Hier komt tekst Metagegevens Metagegevens & & Architectuur Architectuur Hier komt ook tekst 22-1-2015 22-1-2014 Ben de Jong Kennis- en Kwaliteitscentrum Documentaire

Nadere informatie

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010 Regionale Visie en Programma Dienstverlening in relatie tot IP&A 11 november 2010 De aanleiding van de visie Programma De Andere Overheid (Balkenende II) Doel efficiënter en beter laten werken overheid

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee alyph- v noordzeekanaalgebied AB-vergadering: 09-01-2013 DB-vergadering: Agendapunt: 10 Onderwerp: Archiefverordening Omgevingsdienst Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee Bijlagen: 1 Samenvatting:

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk ,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk , VERORDENING INFORMATIEBEHEER GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk 5972394, gelet op de artikelen 30, eerste

Nadere informatie

Archiefverordening GGD Hart voor Brabant Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015

Archiefverordening GGD Hart voor Brabant Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015 f AB 20150112-5.4-1 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015 Het algemeen bestuur van de GGD Hart voor Brabant, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Dit document is een voorbeeldrapport vanuit Benchlearning.org. Het betreft een individuele gemeentelijke rapportage van

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie Documentair StructuurPlan Een handleiding naar informatie over informatie Handleiding en model Documentair StructuurPlan Inhoudsopgave Inleiding...3 De onderdelen van een Documentair StructuurPlan...5

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Wijziging Archiefbesluit 1-1-2013. Aanleiding: - moet aansluiten bij de informatiehuishouding Selectie van archiefbescheiden van een digitaal

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL april 2017

RAADSVOORSTEL april 2017 RAADSVOORSTEL 2017 Registratiekenmerk: 185542 Raadsvergadering van : 18 mei 2017 Vergadering Commissie van: 9 mei 2017 Portefeuillehouder: T. Cnossen Behandelend ambtenaar: Erna Jongerius Afdeling Kwaliteit

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Ruimte voor verbeelding

Ruimte voor verbeelding Ruimte voor verbeelding Semantiek van de Basisregistraties door Marijke Abrahamse m.m.v. Jolanda van der Linden en Daniel Wunderink Semantiek??? = Betekenisleer gaat over betekenis van woorden of zinnen

Nadere informatie

Digitale duurzaamheid

Digitale duurzaamheid Digitale duurzaamheid Verantwoording van publieke diensten Bij het leveren van publieke diensten maakt de overheid gebruik van publieke middelen. De overheid moet zich over de besteding hiervan tegenover

Nadere informatie

De toegangspoort naar de e-overheid

De toegangspoort naar de e-overheid De toegangspoort naar de e-overheid Gemeente Amersfoort en elektronische dienstverlening 25 mei 2009 Marieke van Donge en Joost Klein Velderman Programma voor vanavond Aanleiding programma e-overheid Bestuurlijke

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Mandatering waarmerken digitale Wro-instrumenten

Mandatering waarmerken digitale Wro-instrumenten College Mandatering waarmerken digitale Wro-instrumenten Samenvatting: Inleiding: Ingevolge de Wet ruimtelijke ordening is het vanaf 1 januari 2010 wettelijk verplicht dat alle Wro-instrumenten digitaal

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie Erik Saaman (projectleider DUTO) NORA Gebruikersraad, 9 juni 2015 normenkader@nationaalarchief.nl Duurzaam toegankelijke overheidsinformatie

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO 1 Rotterdam getallen Rotterdam: 620.000 inwoners, 50% autochtoon 173 nationaliteiten 3,4 miljard 11.000 fte IT 100 mln 400+ IT staf 5 clusters, SSC en bestuursstaf

Nadere informatie

Programma Digitaal Werken. Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen

Programma Digitaal Werken. Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen Programma Digitaal Werken Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen Hybride wereld Programma Digitaal Werken 2 Waar vind ik de juiste informatie? Centraal probleem Persoonlijke

Nadere informatie

Functionaliteitenbeheer

Functionaliteitenbeheer Organisatie Functionaliteit 1 Richtinggevend Sturend Uitvoerend Het gaat hier om het initiëren van en zorgdragen voor de uitwerking en verandering van de gewenste wijzigingen aan de informatievoorziening.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Brummen

Rekenkamercommissie Brummen Rekenkamercommissie Brummen Onderzoeksopzet Waar staat de gemeente Brummen met de Publieke Dienstverlening? 1. Inleiding In het onderzoeksprogramma 2011 wordt in het overzicht van onderwerpen voor onderzoek,

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; AGP 15 Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 oktober 2011; Gelet op artikel 30, eerste lid en 32 van de Archiefwet, alsmede artikel

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014 Dienstverlening Procesmanagement Informatiemanagement 18 september 2014 Veel vragen gesteld en beantwoord, zoals: Wat draagt informatiemanagement bij aan dienstverlening? Visie dienstverlening en digitaal

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Mark Timmermans Versie 1.0 1. Inleiding De Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) is het bevoegd gezag van een

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer 2015

Besluit Informatiebeheer 2015 15.0002092 Besluit Informatiebeheer 2015 Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, gelet op artikel 6 van de Archiefverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2015, Overwegende dat: - de voortschrijdende

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers.

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers. 4C. BESLUIT INFORMATIEBEHEER REGIO TWENTE - besluit dagelijks bestuur van 20 maart 1998 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: a. documenten de in de wet in artikel 1, onder

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Best practise e-depot. Streekarchieven zoeken de samenwerking op

Best practise e-depot. Streekarchieven zoeken de samenwerking op Best practise e-depot Streekarchieven zoeken de samenwerking op Opwarmen met stellingen Een e-depot is de verantwoordelijkheid van de markt Een e-depot is de verantwoordelijkheid van de archiefdienst Een

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

Eisen aan e-depot voorzieningen. AIDO Congres Archiefinnovatie 7 april 2016 NBC Nieuwegein

Eisen aan e-depot voorzieningen. AIDO Congres Archiefinnovatie 7 april 2016 NBC Nieuwegein Eisen aan e-depot voorzieningen AIDO Congres Archiefinnovatie 7 april 2016 NBC Nieuwegein Inhoud 1. Inleiding en opdracht 2. Basismodel voor e-depots 3. Vertaling naar architectuur 4. Functionele eisen

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie