Architectuurprincipes SCD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Architectuurprincipes SCD"

Transcriptie

1 Architectuurprincipes SCD Geldende uitgangspunten om te komen tot een samenhangende Drechtstedelijke informatievoorziening ten behoeve van de interne dienstverlening. In opdracht van Math Muijres (CIO) Jaap Bakker Status Concept Versie 0.4 Redactie Mark Slooff Datum

2 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen Auteur Initiële versie Mark Slooff Hoofdstuk 1 en 2 en bijlage 1 en 3 Mark Slooff toegevoegd Architectuurprincipes aangepast/verwijderd op basis van geleverde feedback in reviewronde (hierdoor heeft een hernummering in principes plaatsgevonden). Architectuurprincipes van een motivatie voorzien. Toegevoegd AP Opmerkingen Alie, Ton en Gerard verwerkt Mark Slooff Bijlage 3 gespecificeerd naar SCD Toevoeging AP -12 en AP-13. Mark Slooff Goedkeuring Versie Datum Naam Functie Status MT SCD MT SCD Vastgesteld Distributielijst Versie Datum Naam 0.1 ** Jaap Bakker, Gerard Stoop, Alie Versteeg, Rolf Gerritsen, Carla van Hemert, Willeke van Dijk, Marielle Slieker, Ton Mol, Jos Boer Jaap Bakker, Gerard Stoop, Alie Versteeg, Rolf Gerritsen, Carla van Hemert, Willeke van Dijk, Marielle Slieker, Ton Mol, Jos Boer Gerard Stoop, Alie Versteeg en Simon de Leeuw MT SCD Beschikbaar gesteld via Mozaiek

3 Inhoudsopgave 1.1 Aanleiding Achtergrond Doelstelling Doelgroep Leeswijzer Bronnen Begrippenkader Interoperabiliteit Dienst Architectuurprincipe Architectuurconformiteit Architectuur Zaak Architectuurprincipes Organisatie- en procesprincipes Gegevensprincipes Systeemprincipes Koppelprincipes Bijlage 1: Standaardenlijst Bijlage 2: Procesmodel dienstverlening De deelprocessen Bijlage 3: Generieke functionaliteiten... 24

4 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De klantorganisaties van het SCD verwachten een goed functionerend SCD ter ondersteuning van haar primaire taken. Missie SCD Het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) zorgt ervoor dat de klanten zich kunnen richten op de kerntaken die zij vervullen voor de bewoners, bedrijven en instellingen in de regio. Het SCD biedt een complete variëteit aan ondersteunende diensten van goede kwaliteit en met een eerlijke prijs. Het Servicecentrum is een professionele en flexibel ingestelde organisatie, waar het prettig (mee samen-) werken is. De kernwaarden van het SCD zijn: Gericht op de klant en zijn wensen - Binnen het SCD staat professionele dienstverlening en servicegerichtheid voorop. Het SCD is betrokken bij de klant, weet waar de klant mee bezig is en wat er leeft bij de klant. Het vertaalt die informatie herkenbaar in de dienstverlening. Toegankelijk en nabij - De klant kan het Servicecentrum via diverse toegangspoorten benaderen namelijk: Serviceplein, virtuele productvitrine, accountmanager en dienstverlener. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van digitale dienstverlening. De beschikbaarheid van de SCD-medewerker op locatie is zichtbaar (via het Serviceplein en werkplekken in de directe nabijheid) en de SCDmedewerker is bereikbaar. De toegankelijkheid geldt ook intern: binnen het SCD werken de dienstverleningseenheden goed samen. Flexibel en bedrijfszeker - De organisatie en haar medewerkers hebben voldoende aanpassingsvermogen om in de uitvoering snel en adequaat op vragen van klanten te reageren. Bij een urgent probleem krijgt de klant altijd op een correcte manier een oplossingsgerichte ondersteuning. De continuïteit in het dienstverleningsproces van de klant voor inwoners, bedrijven en instellingen staat hierbij voorop. Betrouwbaar en transparant - Het SCD informeert de klant over de stand van zaken van de verstrekte opdracht en geeft tijdig aan als iets niet op tijd af is. Het SCD komt na wat het belooft en belooft alleen wat het ook na kan komen. Kostenbewust en productief - Het SCD wordt op solidariteit gefinancierd en heeft geen winstoogmerk. Het maakt de kosten wel transparant, primair naar de eigenaren, maar ook naar de klant, en zorgt voor een juist evenwicht in kosten, kwaliteit en productiviteit. Door het SCD kunnen ondersteunende diensten op een hoger niveau worden uitgevoerd tegen lagere kosten. Om de bovenstaande doelstellingen te bereiken is samenwerking binnen het SCD en tussen het SCD en haar klantorganisaties van groot belang. Bij deze samenwerking krijgt men te maken met elkaars: processen;

5 definities / gegevens; cultuur; systemen; en belangentegenstellingen. Hierbij zijn afspraken op deze punten van groot belang. Deze afspraken leggen we vast via de architectuur. Het vermogen hiermee om te gaan noemen we interoperabiliteit. Definitie interoperabiliteit Interoperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving. In de context van NORA 1 betreft interoperabiliteit de informatiedeling tussen een overheidsorganisatie enerzijds en burgers, bedrijven of andere overheidsorganisaties anderzijds. Ongeacht het soort informatie en de manier waarop deze wordt gedeeld. Interoperabiliteit gaat over informatieverwerking, maar raakt evengoed aan de bedrijfsprocessen en de technische voorzieningen. Binnen de regio kennen we verregaande samenwerking op diverse gebieden (Belastingen, Sociale Dienst, Service Centrum Drechtsteden, aanpak Informatisering-, Proces- en Automatiseringsprojecten). Hierbij worden specifieke uitvoeringsorganisaties buiten de gemeenten gepositioneerd waarbij met name beleid, regie en dienstverlening bij de gemeenten achterblijft. Het op afstand plaatsen van deze uitvoeringsorganisaties betekent dat er desondanks de noodzaak blijft om informatie met elkaar uit te wisselen. Samenwerking vraagt om een investering in tijd en geld. Daarbij komen de kosten vaak voor de baten. Kosten die bovendien niet altijd evenredig over alle overheidsorganisaties zijn verdeeld en baten die niet altijd in geld zijn uit te drukken. Toch zijn de voordelen van samenwerking aanzienlijk (voor individuele organisaties en de overheid als geheel): besparingen door gebruik te maken van generieke oplossingen en dubbel werk te voorkomen; kwaliteitswinst door bijvoorbeeld gebruik te maken van eenduidige, betrouwbare gegevens en betere dienstverlening aan klanten (one stop shopping); waarborging van de samenhang tussen ontwikkelingen binnen en buiten de eigen organisatie (als voorwaarde voor samenwerking); samenwerking door standaards op het gebied van definities, systemen, processen, protocollen, berichten enz. te gebruiken. Hierdoor neemt de flexibiliteit toe, omdat de organisatie makkelijker kan samenwerken met andere organisaties, burgers en bedrijven. 1.2 Achtergrond De rijksoverheid heeft een architectuur ontwikkeld voor de overheid. Deze architectuur noemen we NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur). Burgers en bedrijven verwachten een goed functionerende, dienstverlenende overheid. Samenwerking tussen overheidsorganisaties, waarbij zij hun processen afstemmen en gebruikmaken van elkaars informatie, is hiervoor een belangrijke voorwaarde. NORA helpt de samenwerking te realiseren. 1 NORA staat voor Nederlandse Overheid Referentie Architectuur en wordt verder in dit document toegelicht.

6 NORA is een beschrijving van uitgangspunten voor het inrichten van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. NORA is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regels, Kamerstukken, bestuursakkoorden en de resultaten van overheidsprogramma's. NORA ontsluit deze bronnen in onderlinge samenhang en plaatst ze in de context van interoperabiliteit. De beleidsuitgangspunten zijn daarvoor niet altijd direct toepasbaar. In dat geval maakt NORA een vertaalslag. Daarbij baseert NORA zich op de gedeelde inzichten onder professionals die uitvoering geven aan het beleid. EGEM heeft voor gemeenten een verdere uitwerking van NORA gemaakt. Deze gaat onder de naam GEMMA (Gemeentelijke Model Architectuur) door. Deze gelaagdheid in architectuur heeft veel weg van een Russische matroesjka. Figuur 1: Gelaagdheid van Architectuur Het gebruik van NORA verhoogt de effectiviteit van investeringen door de inspanningen van verschillende organisaties op elkaar af te stemmen. Hoewel werken met NORA initieel een extra investering vergt (in de opbouw van kennis en de toetsing van plannen), zijn deze kosten laag in verhouding tot de kosten voor het uitvoeren van de plannen zelf. De inzichten die uit de toetsing voortkomen, kunnen aanzienlijke besparingen opleveren. Tijdig bijsturen voorkomt namelijk kostbare herstelwerkzaamheden in een later stadium en helpt bij het beheersen van risico's. NORA bevat tien basisprincipes die betrekking hebben op dienstverlening. Het begrip 'dienst' omvat hier alle activiteiten waarmee dienstverleners publieke taken uitvoeren.

7 Het uitgangspunt is dat de afnemers (burgers, bedrijven en andere overheidsorganisaties) in de dienstverleningsrelatie centraal staan. Burgers, bedrijven en overheidsorganisaties (afnemers) krijgen de dienstverlening waar ze behoefte aan hebben. kunnen de dienst eenvoudig vinden. hebben eenvoudig toegang tot de dienst. ervaren uniformiteit in de dienstverlening door het gebruik van standaardoplossingen. krijgen gerelateerde diensten gebundeld aangeboden. hebben inzage in voor hen relevante informatie. worden niet geconfronteerd met overbodige vragen. kunnen erop vertrouwen dat informatie niet wordt misbruikt. kunnen erop vertrouwen dat de dienstverlener zich aan afspraken houdt. kunnen input leveren over de dienstverlening. De gebruikte principes uit NORA en GEMMA zijn deels zo generiek dat deze ook voor een dienstverleningsorganisatie als het SCD hanteerbaar zijn. 1.3 Doelstelling Dit document heeft als doel een beschrijving te geven van de uitgangspunten voor de dienstverlening van het SCD aan de klantorganisaties en daarvoor benodigde informatiehuishouding. Dit document heeft niet tot doel een uitputtende beschrijving te geven wat wel en wat niet mag, maar schetst de basisspelregels. Deze spelregels noemen we architectuurprincipes. Hierbij wordt voor een deel invulling gegeven aan de bedrijfsreferentie architectuur zoals deze in figuur 1 is beschreven. Hoger gelegen architectuurprincipes zijn als basis gebruikt of integraal over genomen. Waar nodig zijn deze specifiek gemaakt of uitgebreid voor de lokale situatie, In een aantal gevallen zal op specifieke onderwerpen een verdieping nodig zijn, welke in aparte beleidsdocumentatie wordt uitgewerkt. 1.4 Doelgroep De architectuurprincipes die in dit document verwoord zijn, zijn een verdieping op de visie op dienstverlening van het Service Centrum Drechtsteden. De architectuurprincipes zijn hulpmiddel om te sturen op projecten, zodat er naar de gewenste visie wordt toegewerkt. Deze sturing kan plaatsvinden op de niveaus van: Managementteam SCD Project- of programmasturing (bijvoorbeeld VIP) CIO Daarnaast is dit document bedoeld voor projectleiders om te komen tot een eerste toetsing van zijn/haar project in het licht van een groter geheel. 1.5 Leeswijzer In hoofdstuk twee worden begrippen toegelicht zodat het document vanuit een gemeenschappelijk begrippenkader wordt gelezen. Hoofdstuk 3 geeft een opsomming van architectuurprincipes die zijn afgeleid van of direct overgenomen uit hoger gelegen referentiearchitecturen.

8 1.6 Bronnen De volgende bronnen zijn geraadpleegd en voor een deel overgenomen bij de totstandkoming van dit document: Nora 3.0 Strategie Katern GEMMA architectuurprincipes Organisatie & Formatie Rapport versie 2.3

9 2 Begrippenkader Een gemeenschappelijk begrippenkader is belangrijk. Hieronder staan een aantal belangrijke begrippen opgesomd. Deze begrippen zijn ondermeer (integraal) afkomstig uit NORA en GEMMA. De genoemde voorbeelden zijn voor een groot deel uit de dienstverlening van de overheid, maar zijn ook te bedenken voor het SCD. 2.1 Interoperabiliteit Interoperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving. In de context van NORA betreft interoperabiliteit de informatiedeling tussen een overheidsorganisatie enerzijds en burgers, bedrijven of andere overheidsorganisaties anderzijds. Ongeacht het soort informatie en de manier waarop deze wordt gedeeld. Er zijn veel verschillende soorten informatie die de overheid deelt. Een aantal voorbeelden (niet limitatief): informatie over personen, organisaties en objecten (gebouwen, voertuigen, etc.); informatie als onderdeel van een processtap, zoals een ingevulde vergunningaanvraag, een bestelling of een klacht; informatie die de overheid produceert als uitvloeisel van processen, zoals beleidsstukken, wetgeving, onderzoeken en vergunningen; informatie over het functioneren van de overheid, zoals dienstbeschrijvingen, leveringsvoorwaarden en rapportages. Er zijn veel verschillende kanalen waarlangs informatie wordt gedeeld. Voorbeelden zijn internet, post, telefonie, persoonlijk contact en televisie. Elk kanaal kent verschillende vormen waarin informatie kan worden gedeeld. Een aantal voorbeelden (niet limitatief): website, , elektronisch bericht, brief, formulier, mailing, gesprek met callcenter, baliebezoek, huisbezoek en voorlichtingsfilm. Interoperabiliteit gaat over informatieverwerking, maar raakt evengoed aan de bedrijfsprocessen en de technische voorzieningen. Bedrijfsprocessen: de productie en het gebruik van informatie. Welke informatie is er beschikbaar? Wat wordt ermee gedaan? Welke diensten worden er geleverd? Welke organisatieonderdelen zijn erbij betrokken? Wie is er verantwoordelijk? Hoe worden afspraken gemaakt? Hoe snel wordt er gereageerd? Welke werkprocessen spelen een rol? Etc. Informatieverwerking: de informatie zelf. Betreft betekenis (semantiek), kwaliteit, vorm (papier, elektronisch, etc.), beschikbaarheid, duurzaamheid, berichtenverkeer, kanaalkeuze, beheer, bronnen, stromen, etc. Technische voorzieningen: de hulpmiddelen. Welke systemen worden er gebruikt? Hoe wordt informatie opgeslagen? Welke netwerkvoorzieningen zijn er nodig? Hoe verloopt het technisch beheer? Etc. 2.2 Dienst Een dienst is een afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de afnemers).

10 Binnen de overheid wordt het begrip 'dienst' vaak gebruikt voor een bepaald type prestatie, zoals de verstrekking van een paspoort of bij het SCD het leveren van een nieuwe PC. Wij trekken dit breder. Een dienst betreft alles wat het SCD doet voor een klantorganisatie. 2.3 Architectuurprincipe Een architectuurprincipe is een kenmerk waaraan een dienst (geleverd door de overheid/scd) geacht wordt te voldoen, om de interoperabiliteit van die dienst te vergroten. Principes beperken de ontwerpruimte voor diensten (en hun onderliggende processen en systemen). Ze geven daarmee richting aan de ontwikkeling van diensten. Een principe is van toepassing ongeacht de aard van de dienst, voor elke dienstverlener, voor elke afnemer, voor alle vormen van informatie en alle manieren om informatie te delen. Tenzij het principe een uitzondering maakt. Alhoewel de implicaties van een principe diep in een organisatie kunnen doordringen, zal de motivatie altijd uitgaan van het vermogen om informatie te delen met anderen. De architectuurprincipes zijn primair van belang voor diensten die over organisatiegrenzen heen worden afgenomen. Maar ook bij diensten die alleen intern worden afgenomen (zoals de personeelsadministratie), wordt aangeraden de principes te hanteren. Hierdoor worden de interne bedrijfsprocessen versterkt en daarmee indirect ook de dienstverlening aan derden. 2.4 Architectuurconformiteit Architectuurconformiteit duidt de mate aan waarin een (geplande) dienst (inclusief de onderliggende processen en systemen) aantoonbaar voldoet (of gaat voldoen) aan de architectuurprincipes. Architectuurconformiteit is ook van toepassing op organisaties, afdelingen, ketens, etc. In dat geval betreft het alle diensten die daaronder vallen. Architectuurconformiteit wordt getoetst door middel van een Architectuurtoets. Het doel van een Architectuurtoets is om binnen een bepaalde context knelpunten ten aanzien van interoperabiliteit tijdig te signaleren. 2.5 Architectuur Een architectuur is een beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Het samengestelde geheel kan een organisatie of keten zijn, maar ook een enkel informatiesysteem, een netwerk, etc. Een architectuur wordt gebruikt als sturingsinstrument wanneer het onvoldoende is om alleen op de losse onderdelen te sturen. Wanneer het grotere geheel zeer complex is (zoals 'de overheid'), volstaat één enkele architectuur niet, maar is een set van samenhangende architecturen nodig, elk op een ander niveau. Zo is NORA meestal niet rechtstreeks toe te passen bij de ontwikkeling van een dienst in een specifieke context, bijvoorbeeld binnen een gemeente. In die gevallen beschrijft een domeinarchitectuur de architectuur van een bepaald deel van de overheid. Voorbeelden van zulke domeinen zijn sectoren (zoals werk & inkomen, strafrecht en jeugdzorg) en bestuurslagen (zoals de gemeenten en de provincies). Domeinarchitecturen geven verdere invulling aan de NORA-principes, maar maken er geen deel van uit.

11 Ook voor projecten van enige omvang is het gebruikelijk om een architectuur op te stellen die het projectresultaat beschrijft. Aan het begin van een project wordt dan een zogenoemde 'project-start-architectuur' opgesteld. Dit is een vertaling van de architectuur op het bovenliggende niveau naar projectspecifieke richtlijnen. 2.6 Zaak Een Zaak is een samenhangende hoeveelheid werk met een gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd resultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden. Burgers en bedrijven verwachten een goede service en efficiënte dienstverlening, waar en wanneer het hen uitkomt. Dit vraagt bij gemeenten om een verandering van taken, rollen, processen, gegevens en informatiesystemen. Zaakgericht werken helpt daarbij. Bij een zaak valt te denken aan het aanvragen van een bouwvergunning, een paspoort of een GBA uittreksel door een burger. Enkele kenmerken van zaakgericht werken zijn: dienstverlening staat voorop (naar burger en bedrijf, maar ook intern); ondersteuning van alle kanalen (internet, post, , balie, telefoon); het zaakdossier wordt meteen bij de aanvraag aangemaakt; op elk gewenst moment kan informatie worden verkregen over de status voortgang van een zaak. Een zaaktype beschrijft (web)formulieren, werkprocessen en dossiervorming en archivering die horen bij een bepaalde zaak.

12 3 Architectuurprincipes In dit hoofdstuk zijn een aantal algemeen geldende architectuurprincipes voor het Service Centrum Drechtsteden uitgewerkt. Architectuurprincipes zijn nodig om integrale dienstverlening mogelijk te maken. Ze bewaken in grote mate de samenhang van alle losse onderdelen. Het voldoen aan de onderstaande principes zal een groeipad zijn, waar mogelijk uitzonderingen op gemaakt moeten worden. Het blijft echter wel de kant waar we naar toe willen, wat betekent dat het aantal uitzonderingen beperkt moet blijven. Afwijking alleen gemotiveerd, weloverwogen en tijdelijk. De verdieping op aspecten wordt gedaan vanuit de beleidsagenda en in samenwerking met projecten die deze verdieping nodig hebben en zullen in aparte documenten worden vastgelegd. 3.1 Organisatie- en procesprincipes AP-1 O&F Rapport De dienstverlening aan de klantorganisaties verloopt via het Serviceplein die via Click, Call en Face bereikbaar is (intranet, telefoon en balie). Motivatie: Het is mogelijk om de producten en diensten via een voor de klant meest vertrouwde kanaal aan te bieden. Hierbij dient wel een verleiding worden gegeven om het goedkoopste kanaal (intranet) te gebruiken. wordt hiermee als kanaal direct uitgesloten. AP-2 Alle klantverzoeken en meldingen worden zaakgericht afgehandeld op basis van het procesmodel dienstverlening (zie bijlage 2) via het serviceplein. Vragen, geen zaak zijnde, worden direct beantwoord. Hiermee hanteren we dezelfde kaders als onze klantorganisaties bij de dienstverlening aan hun klanten (burgers, bedrijven enz.). Motivatie: Door het hanteren van dit principe wordt het mogelijk om via alle kanalen (intranet, telefoon, balie) en op elk gewenst moment informatie te verkrijgen/verstrekken over de status van een zaak. AP-3 Op elk moment en via elk kanaal kan aan de klanten actuele statusinformatie verstrekt worden over de voortgang van lopende zaken. Motivatie: Een groot percentage van de contacten die binnen komen bij het SCD zijn te relateren aan vragen over de voortgang. Via elk kanaal hoort een zelfde antwoord te komen. AP-4 Het Service Centrum Drechtsteden organiseert dienstverleningsprocessen

13 klantgericht als een doorgaande stroom van een klantverzoek tot het leveren van het gevraagde antwoord of product (van klant tot klant) Motivatie: Dit is inherent aan zaakgericht werken. Bij samengestelde producten (bijv. aanmelden nieuwe medewerker) dat dit als een geïntegreerd product kan worden aangevraagd en teruggekoppeld. Een procesverantwoordelijke wordt verantwoordelijk voor het gehele proces. Dit wordt dus niet het probleem van de klant AP-5 Vergelijkbare bedrijfsprocessen worden gestandaardiseerd en deze zijn waar mogelijk gebaseerd op generieke en/of landelijk beschikbare procesmodellen. Motivatie: Bij verregaande standaardisatie wordt het aansluiten op de omgeving en tussen de verschillende onderdelen steeds eenvoudiger en enkelvoudiger en daardoor goedkoper en scheelt in ontwikkel- en exploitatiekosten. AP-6 De inhoud van de communicatie richting, de interactie met en de inhoud van de dienstverlening voor de klantorganisatie is via alle kanalen gelijk. Motivatie: Hiermee wordt de keuze vrijheid per kanaal gestimuleerd en voorkomt shopping per kanaal (als het bij het ene kanaal niet lukt dan maar het andere proberen). Telefoon of persoonlijk bezoek wordt regelmatig gebruikt om een sterkere urgentie aan een (aan)vraag mee te geven. Idealiter zou elk kanaal op dezelfde manier en tijd tot het gewenste resultaat moeten leiden. Uiteindelijk wordt hiermee de keuze voor het meest goedkope kanaal (web/intranet) gestimuleerd. AP-7 Het Serviceplein handelt eenvoudige vragen en aanvragen zoveel mogelijk zelf af, zodat de vakafdelingen zich zoveel mogelijk met haar primaire taken kan bezighouden. Motivatie: Op deze manier worden klanten zo min mogelijk van het kastje naar de muur gestuurd en specialisten zo min mogelijk geconfronteerd met relatief eenvoudige (en daardoor dure) vragen. AP-8 Zaakgericht werken Zaaknummers worden alleen uitgegeven door het zaaksysteem en zijn identificerend. Motivatie: Een klant heeft aan een zaaknummer genoeg om richting het Service Centrum Drechtsteden mee te communiceren. Vooral bij samengestelde zaken hoeft niet per organisatiedeel een eigen identificerend nummer gehanteerd worden.

14 AP-9 Dienstverleningsprincipe SCD We hanteren zoveel mogelijk het no-wrong-door en one-stop-shopping principe. Motivatie: Het beperken van doorverwijzing van een klant (kastje-muur). Dit betekent ook dat bij elke kanaal(groep) hetzelfde mogelijk is (bijv. bij elke balie kan een apparaat ter reparatie worden aangeboden). Een overweging is om bij telefonisch contact een zaak voor de klant aan te maken in plaats van verwijzen naar het betreffende webformulier. AP-10 We leveren direct inzicht (transparantie) in het presteren van het servicecentrum Drechtsteden. Motivatie: Deze transparantie klinkt door vanuit de kernwaarden van het SCD. Zaakgericht werken maakt dit mogelijk. AP-11 Het Service Centrum Drechtsteden onderkent een zogenaamde orkestratierol die de overkoepelende besturing van aanvraag tot en met de levering van een product of dienst verzorgt en los staat van de gespecialiseerde uitvoering (behandelen en besluiten) Motivatie: Dit principe ligt in het verlengde van AP-4 en is met name bedoeld voor samengestelde en/of complexe (aan)vragen. Er wordt hiermee een duidelijke knip gemaakt tussen regie over het proces en de levering van (deel)resultaten door specialisten. AP-12 Producten en diensten die door het Service Centrum Drechtsteden worden aangeboden aan klantorganisaties worden op een uniforme (one-size fits all) en ondubbelzinnige manier beschreven en afgestemd met de klantorganisaties. Motivatie: Op deze manier kunnen we er voor zorgen dat verwachtingspatronen tussen aanbiedende en afnemende partij zoveel mogelijk uitgelijnd zijn en is randvoorwaardelijk om processen verregaand te standaardiseren. Wat uiteindelijk tot een goedkopere dienstverlening moet leiden. AP-13 Overleg Gerard Stoop, Alie Versteeg en Simon de Leeuw In het geval van processen waarbij een van klant tot klant benadering niet van toepassing is, kan er voor een deel afgeweken worden van de genoemde principes, mits er voldoende waarborgen zijn. Motivatie: Bijvoorbeeld in het geval van factuurafhandeling is de klant een onderdeel

15 geworden van het proces van afhandeling (verlengde backoffice). Hierbij werkt de klant tot klant benadering vanuit de SCD beredeneerd richting klantorganisaties niet. De klantorganisatie is hierbij onderdeel geworden van het proces en heeft daarbij toegang nodig tot dezelfde hulpmiddelen. Voor integrale sturing is het wel van belang dat er een oplossing komt voor de toepassing van o.a. AP-10. In dit geval wordt nl. het presteren van het SCD mede bepaald door de klant zelf. 3.2 Gegevensprincipes AG-1 Bij contacten met de klanten wordt niet om gegevens gevraagd die binnen het servicecentrum al bekend zijn. Motivatie: Hiermee beperken we de administratieve lasten voor de klantorganisaties, omdat er niet naar de bekende weg wordt gevraagd. Een voorbeeld is het vragen naar een personeelsnummer. Deze worden door het SCD uitgegeven, het is vreemd als we daar onze klanten bij een (aan)vraag weer naar gaan vragen. AG-2 Kernwaarden SCD Algemene stuur- en verantwoordingsinformatie (financiën, personeel en zaken) wordt direct en geïntegreerd aan de managers van de betreffende klantorganisaties beschikbaar gesteld. Motivatie: Op deze manier kunnen we voldoen aan de gewenste transparantie richting klantorganisaties (zie o.a. AP-10). AG-3 Mozaiek Medewerker De klantorganisaties zijn leidend in het actueel houden van de personeelsgegevens die als bron dienen voor de dienstverlening. Motivatie: Om dienstverlening mogelijk te maken is het van belang dat er een duidelijke verzameling is aan personen werkzaam binnen de regio. Het personeelssysteem is hier niet uitgebreid genoeg voor, want deze registreert alleen de medewerkers in vaste (bepaald of onbepaalde tijd) dienst. Externen/ ingehuurden niet. De klantorganisatie is daarom leidend en is dus ook verantwoordelijk voor de tijdige aanmelding en juistheid van de gegevens. AG-4 Voor een optimale gegevensintegratie wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gestandaardiseerde (wettelijke) definities. Motivatie: Het standaardiseren van gegevensdefinities (al dan niet op wettelijke basis) vereenvoudigt de gegevensuitwisseling voor een belangrijk deel. Een

16 voorbeeld van de complexiteit is het fenomeen adres. In de ene administratie kan een adres gedefinieerd zijn als één veld van 40 karakters. In een andere administratie kan het adres opgesplitst zijn in een aantal velden. Het adres bestaat bijvoorbeeld uit een veld straatnaam van 50 karakters, huisnummer van 4 karakters, huisletter van 2 karakters en een toevoeging van 5 karakters (= totaal 59 karakters). Het gevolg van bovenstaande differentiatie in definities is om van de ene administratie over te gaan naar de andere er een vorm van samenvoegen en/of splitsen van velden noodzakelijk is. Een simpele rekensom leert daarnaast dat iets wat 59 groot is niet zomaar in 40 past. 3.3 Systeemprincipes AS-1 Waar mogelijk worden specifieke processen en informatiesystemen vervangen door generieke en herbruikbare oplossingen die beschikbaar zijn voor de gehele regio-organisatie. Hierbij wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van, van de markt betrokken componenten die geïntegreerd worden met de eigen omgeving. Zie bijlage 3. Motivatie: Door verregaand te standaardiseren is het mogelijk kosten te besparen. Het gebruik van generieke en herbruikbare oplossingen reduceert de complexiteit in beheer (en aanschaf). AS-2 We maken gebruik van een uniforme gebruikersinterface (dus geen andere manier van werken per product of productgroep). Hierbij is tevens geen aanvullende inlog (autorisatie) nodig. Motivatie: Hiermee worden klantorganisaties (frontoffice) niet belast met de taakspecifieke systemen van de backoffices. Dit betekent dat een medewerker van de klantorganisatie niet voor elke product(groep) een wachtwoord hoeft te onthouden en er een herkenbare gebruikersinterface wordt voorgeschoteld die altijd op dezelfde manier werkt en geen aparte opleidingen hoeft te volgen. AS-3 Bij de inrichting van de werkprocessen en informatievoorziening wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van Open Standaarden. Daarbij is de lijst met overheidsstandaarden van het landelijk Forum Standaardisatie leidend.

17 Motivatie: Het gebruik van open standaarden verkleint de kans op vendor lock-in 2 en maakt het behalen van interoperabiliteit gemakkelijker. Zie ook AG-4 AS-4 Open Source Software krijgt in aanbestedingen dezelfde kans als gesloten (commerciële) software. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het programmabureau Nederland Open in Verbinding (www.noiv.nl). Motivatie: Een vereiste vanuit het Nationaal UitvoeringsProgramma is beleid op het gebied van Open Source Software en Open Standaarden. AS-5 Nieuwe of aanvullingen op bestaande systemen moeten voldoen aan de eisen in het Technisch Beleidsplan. Motivatie: Het technisch beleidsplan zorgt voor uniformiteit in het technische ICT landschap waardoor beheer- en exploitatielasten zo laag mogelijk zijn. 3.4 Koppelprincipes Koppelen begint een steeds belangrijkere rol te spelen in de huidige informatievoorziening. Uitspraken hierover doen is vanuit beheersoptiek erg wenselijk. De manier waarop gekoppeld gaat worden, staat nu nog niet vast. Landelijk is er een tendens om dienst/service georiënteerd te werken. Binnen het programma IP&A heeft een pilot de bruikbaarheid van een servicebus reeds aangetoond. Het bovenstaande rechtvaardigt architectuurprincipes op dit punt. AK-1 Binnen de regio worden koppelvlakken/services op het niveau van zowel functionaliteit, gegevens en techniek volgens daarvoor vastgestelde internationale, landelijke en/of gemeentelijke standaarden gestandaardiseerd. Motivatie: Vergaande standaardisatie brengt hoge besparingen met zich mee. Dit geeft een invulling aan het tot stand brengen van hoge mate van interoperabiliteit. Zie ook AG-4. AK-2, NOiV Zowel interne als externe koppelingen (andere gemeenten, ketenpartners en landelijke voorzieningen) worden door middel van gestandaardiseerde koppelvlakken/services gedaan. Motivatie: Gestandaardiseerde koppelingen dringen de kosten terug bij realisatie en onderhoud van koppelingen. Belangrijke bijdrage aan interoperabiliteit 2 In dit geval wordt software bedoeld die zo ontworpen is dat een bedrijf of consument die de software enige tijd gebruikt niet zonder aanzienlijke moeite en kosten kan overschakelen naar een concurrerend product of concurrerende leverancier of voor gebruik afhankelijk wordt van andere software van dezelfde leverancier.

18 tussen systemen. AK-3 Vanwege de groeiende afhankelijkheid door het gebruik van koppelingen worden deze koppelingen op een centrale plek bijgehouden. Motivatie: Het centraal brengen van het beheer van koppelingen heeft als voordeel dat de samenhang tussen systemen en impact bij eventuele wijzigingen goed ingeschat kunnen worden. AK-4 CIO Op basis van een Business Case wordt bepaald of een koppeling ontwikkeld wordt. Hierbij geldt: Een terugverdien periode van maximaal 2 jaar Of een kwalitatief aantoonbare verbetering van de gegevensuitwisseling en/of dienstverlening De Business Case wordt door de CIO en CIO office beoordeeld en adviseert de opdrachtgever. De opdrachtgever bekostigt zowel de incidentele kosten als de structurele kosten. Motivatie: Het is belangrijk dat er een efficiënt werkende informatievoorziening komt/is binnen de Drechtsteden. Op basis van een kosten/baten-analyse wordt een goed inzicht gegeven in de effectiviteit van een gewenste koppeling. De termijn van twee jaar terugverdienperiode ligt opgesloten in het feit dat bij langere termijnen de kans dat een applicatie (grondig) wordt gewijzigd en de koppeling moet worden aangepast groot is. De verwachte levensduur van een koppeling in de praktijk is dus maximaal 2 jaar. Bijlage 1: Standaardenlijst Standaard Eigenaar Omschrijving Meer informatie GFO-Zaken EGEM Gemeentelijk Functioneel Ontwerp Zaken. De basis voor zaakgericht werken. Procesmodel Dienstverlening EGEM Het procesmodel dienstverlening is een Bijlage 2, model hoe de dienstverlening binnen de gemeente op conceptueel niveau verloopt in samenhang met zaakgericht werken StUF EGEM StUF is een universele berichtenstandaard voor het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen applicaties. Het domein van de StUF-taal omvat informatieketens tussen overheidsorganisaties (basisregistraties en

19 landelijke voorzieningen) en gemeentebrede informatieketens en - functionaliteit.

20 Bijlage 2: Procesmodel dienstverlening 0. Gemeentelijke dienstverlening Procesmanagement 3 Assisteren en Informeren Klant Dienstverlening Levering en Ontwikkeling Onderzoek Besluiten Klant 1 Kanalen 2 Classificeren Klantvraag 4 Registreren Zaak 6 Behandelen Zaak Opdracht 5 Beheren Zaak Levering Beleids ontwikkeling Gegevensverzamelingen Basis registraties Kern registraties Klant gegevens Zaken dossier Product catalogus Zaaktype catalogus Openbare informatie Beschrijving van de gemeentelijke gegevensverzamelingen Basisregistraties De authentieke landelijke registraties van personen, gebouwen, adressen, kadaster, topografie en ondernemingen en andere organisaties Kernadministraties De verplichte basisregistraties aangevuld met de gemeentebrede registraties als medewerkerregistratie (personeel) en bedrijfsvoeringsregistratie (financiën). Zakendossier Een ingevuld formulier (of brief) leidt tot een zogeheten zaak, een samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en resultaat waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moet worden. De gestructureerde (records) en ongestructureerde (documenten) gegevens van een zaak vormen samen een zaakdossier dat betrekking heeft op zowel de inhoud als het proces. Gemeenten kunnen procesgegevens (zaakgegevens in een zakenmagazijn) apart opslaan van inhoudelijke gegevens (zaakdossiers in een document management systeem) en andere (basis)gegevens (in een gegevensmagazijn).

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMkcc SIM klant contact centrum Digitale dienstverlener voor e-gemeenten klacht/melding belscripts kennisbank status aanvraag direct bestellen kosten antwoorden KCC openingstijden beleidsinformatie online

Nadere informatie

Zaakgericht werken, Sterke service voor de regio

Zaakgericht werken, Sterke service voor de regio Zaakgericht werken, waarom zou ik? Sterke service voor de regio Agenda Jezelf als Klant Aanbodgericht vs Klantgericht Wat levert het op? Praktijk Zaak vs backoffice Trainingen Laptop Geachte heer Slooff,

Nadere informatie

Dimpact en GovUnited vergeleken

Dimpact en GovUnited vergeleken Dimpact en GovUnited vergeleken.. en de invulling van zaakgewijs werken Bob Coret 22 september 2011 Digital Groep Specialist op het gebied van dienstverlening en digitaal werken. 2 punt op de horizon 3

Nadere informatie

Platenset proces- en informatiearchitectuur

Platenset proces- en informatiearchitectuur GEMMA Platenset proces- en informatiearchitectuur Onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur EGEM i-teams April 2009 Pagina 1 Toelichting op dit document EGEM i-teams heeft afgelopen periode in

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Zaakgericht Werken - ochtendsessie

Zaakgericht Werken - ochtendsessie Zaakgericht Werken - ochtendsessie Corné Dekker, informatiearchitect, IenPM BV ISZF, IJlst, 11 april 2011 www.zaakgerichtwerken.nl 1 Schermvoorbeelden Schermvoorbeelden Mozard MidOffice Suite (Deventer,

Nadere informatie

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010 Regionale Visie en Programma Dienstverlening in relatie tot IP&A 11 november 2010 De aanleiding van de visie Programma De Andere Overheid (Balkenende II) Doel efficiënter en beter laten werken overheid

Nadere informatie

Digitale duurzaamheid

Digitale duurzaamheid Digitale duurzaamheid Verantwoording van publieke diensten Bij het leveren van publieke diensten maakt de overheid gebruik van publieke middelen. De overheid moet zich over de besteding hiervan tegenover

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

Kanaalontwerp uitwerking. Lex Heerink Kanalen in Balans seminar Amstelveen, 2 december 2009

Kanaalontwerp uitwerking. Lex Heerink Kanalen in Balans seminar Amstelveen, 2 december 2009 Kanaalontwerp uitwerking De buurtfeestvergunning Lex Heerink Kanalen in Balans seminar Amstelveen, 2 december 2009 Kanaalontwerp? frontoffice backoffice Afstemming voorkant achterkant Architecturale impact

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid Drs G.I.H.M. Bayens MBA Guido.bayens@ictu.nl gbayens@novius.nl Actieprogramma Andere Overheid Vier

Nadere informatie

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie.

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Agenda Medemblik in cijfers Medemblik heeft antwoord Uitdagingen Organisatorische verandering Documentstromen Implementatie van DMS Procesinrichting

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Volledig gespecialiseerd in alle aspecten van digitaal werken

Volledig gespecialiseerd in alle aspecten van digitaal werken www.digital.nl Volledig gespecialiseerd in alle aspecten van digitaal werken Onderdelen presentatie 1. Digitaal werken: beelden en definities 2. Relatie met digitale dienstverlening 3. Architectuuraspecten

Nadere informatie

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit Presentatie NOIV congres, 24 maart 2011 Jaap Dekker CIO-office Rotterdamse TerugMeld Faciliteit 2 Agenda Waarom dit verhaal? Digimelding (voorheen TerugMeld Faciliteit). Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Nadere informatie

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis'

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' versie 30 augustus 2013 De beschikbaarheid van betrouwbare digitale overheidsinformatie is de basis voor het goed kunnen

Nadere informatie

www.zaakgerichtwerken.nl Wat is ZGW? aanmaken van zaken voor hoeveelheden werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden met per zaak een zaakdossier gericht op het vastleggen van de status

Nadere informatie

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011 Helmond heeft Antwoord Raadsvergadering, 12 september 2011 Dienstverlening Helmond Missie: Wij helpen u op maat met proactieve informatie, producten en diensten. Visie Denken in mogelijkheden. De Stadswinkel

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Zaakgericht werken in Venray

Zaakgericht werken in Venray Zaakgericht werken in Venray Zaakgericht werken doen we altijd al, vroeger analoog nu steeds meer digitaal. Deze overgang brengt een flinke uitdaging met zich mee. Immers om grip te krijgen op de processen

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2

GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2 GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2 Wordt het ook gebruikt? Het GEMMA portfolio GEMMA architectuurproducten Principes Informatiearchitectuur Procesarchitectuur en referentieprocessen (nu ook referentie

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Werken onder architectuur in Alphen

Werken onder architectuur in Alphen Werken onder architectuur in Alphen Dominique Omes, Alphen aan den Rijn Marnix van Welie, M&I/Partners VIAG congres, 1 december 2009 Agenda Wat is een architectuur Waarom een architectuur Terugblik in

Nadere informatie

Onderdelen Functies Resultaat Digitaliseren van binnenkomende post met Duidelijk herkenbare digitale documenten

Onderdelen Functies Resultaat Digitaliseren van binnenkomende post met Duidelijk herkenbare digitale documenten Bijlage 2 Vastgestelde evaluatiecriteria en behaalde resultaten Criteria voor de technische evaluatie van het generieke postproces Digitaliseren van binnenkomende post met Duidelijk herkenbare digitale

Nadere informatie

Whitepaper Zaaksgewijs werken volgens BCT

Whitepaper Zaaksgewijs werken volgens BCT Handelsnaam van BCT automatisering BV KvK 14043652 postbus 300 6430 AH Hoensbroek heiberg 40 6436 CL Amstenrade t. +31 (0)46-442 45 45 f. +31 (0)46-442 47 30 info@bct.nl www.bct.nl servicedesk: t. +31

Nadere informatie

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid Leo Ruijs 20 SEPTEMBER 2011 INNOVATIEDAG MANSYSTEMS Service8 B.V. Stelling ITIL BEPERKT DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN MEDEWERKERS EN HEEFT DAARMEE EEN NEGATIEVE

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Van contentbeheer naar kennisbeheer

Van contentbeheer naar kennisbeheer Nadat een organisatie het contentbeheer goed heeft ingericht en de website goed op orde heeft, zal zich een nieuwe vraag aandienen: 'We hebben nog veel meer kennis die via de verschillende dienstverleningskanalen

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS EEN PRAKTISCHE AANPAK BUSINESS ANALYSE CENTER OF EXCELLENCE - SYNERGIO Inhoudsopgave 1 HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS... 3 1.1 GEBRUIKEN VERSUS HERGEBRUIKEN... 4 2 STRATEGIE...

Nadere informatie

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht Hier komt tekst Metagegevens Metagegevens & & Architectuur Architectuur Hier komt ook tekst 22-1-2015 22-1-2014 Ben de Jong Kennis- en Kwaliteitscentrum Documentaire

Nadere informatie

Kenmerk: MS/IV/2016/

Kenmerk: MS/IV/2016/ Inhoudsopgave Bekendmaking... 3 Procedure en tijdspad... 3 Overzicht planning... 3 1. Inleiding... 4 2. Probleemstelling... 4 3. Gewenste situatie en architectuur... 5 4. Waar is gemeente Haarlem naar

Nadere informatie

Samen werken aan betere dienstverlening

Samen werken aan betere dienstverlening Samen werken aan betere dienstverlening Onze filosofie Het gaat om de dienstverlening Instandhouden ICT-infrastructuur is geen kerntaak van gemeenten GovUnited koopt de voorzieningen om (elektronische)

Nadere informatie

Dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening. in relatie tot zaakgericht werken

Dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening. in relatie tot zaakgericht werken Dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening in relatie tot zaakgericht werken Maart 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 LEESWIJZER... 3 1. Perspectief: dienstverlening... 4 1.1. Inleiding...

Nadere informatie

Factsheet Mozard Wmo

Factsheet Mozard Wmo Mensgerichte dienstverlening in het Sociaal Domein Factsheet Mozard Wmo De complete geïntegreerde ICT oplossing voor het behandelen van het Wmo-proces Hoe draagt Mozard bij aan de ondersteuning van het

Nadere informatie

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Wie is Leo Ruijs? Leo Ruijs, Service 8-2 - Ontwikkelingen vakgebied 1950-1970 Beheer als specialisatie 1970-1990 ICT

Nadere informatie

DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1

DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1 DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1 Februari 2015 INHOUD 1 VERSIEBEHEER DOCUMENT 3 2 INLEIDING 4 3 VERZENDEN VAN LOPENDE ZAKEN NAAR FRONTOFFICE 5 4 GEEF ZAKEN PER BURGER

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS. Inleiding

PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS. Inleiding PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS Inleiding Voor de uitwerking van het Programma van Eisen voor ICT voor sociale wijkteams zijn vier systemen bekeken. Dit zijn: - 1-plan van Kwadraad (powered by: Coöperatie I-Kracht)

Nadere informatie

ERP. Best Of Breed. Compromis functionaliteit Gesloten architectuur leverancier 100% integratie ingebakken

ERP. Best Of Breed. Compromis functionaliteit Gesloten architectuur leverancier 100% integratie ingebakken De kracht van samenwerking binnen een open architectuur 2/4/2010 Bouwtekening, Bestek + Standaard = samenwerking Bedrijfssoftware systeemsoorten ERP Compromis functionaliteit Gesloten architectuur leverancier

Nadere informatie

GEMMA 2 Architectuurprincipes

GEMMA 2 Architectuurprincipes GEMMA 2 Architectuurprincipes Cocreatiesessie 3, maandag 18 mei 2015, Den Haag heo Peters Arnoud Quanjer Danny Greefhorst Jeffrey Gortmaker oine Schijvenaars Van GEMMA 1 naar GEMMA 2 Nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Samenwerken en elkaar begrijpen

Samenwerken en elkaar begrijpen Samenwerken en elkaar begrijpen over semantische interoperabiliteit Forum Standaardisatie Minder lasten, meer efficiëntie en een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven. Door slimme ICT oplossingen.

Nadere informatie

Dienstverlening

Dienstverlening Dienstverlening 2010 2015 13-04-2010 Agenda Ontwikkelingen en de opgaven voor 2010-2015 (5 beloften aan de burger) De stand van zaken in Dordrecht Regionale samenwerking De opgaven voor 2010-2014 Dienstverlening

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Mozard voor de omgevingsvergunning

Mozard voor de omgevingsvergunning VTH Suite Vergunningverlening, toezicht en handhaving De Mozard 'all in one' Suite is een softwareplatform voor het verbeteren van de dienstverlening en de interne bedrijfsvoering en kan meerdere organisaties

Nadere informatie

Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen

Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen Uitgangspunten OS-traject, geïnspireerd op beleidsdoelstellingen Kwalitatieve, klantvriendelijke

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort

GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort Jeffrey Gortmaker (KING) Inhoud 14:30-15:00 Plenaire Toelichting GEMMA 2 IA 15:00-15:45 Discussie

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

IN. SPIRATIE.nl. Zaakgericht Werken voor managers. Tilburg, 19 juni 2012 Mark van den Broek

IN. SPIRATIE.nl. Zaakgericht Werken voor managers. Tilburg, 19 juni 2012 Mark van den Broek Zaakgericht Werken voor managers Tilburg, 19 juni 2012 Wat is een Zaak? Een zaak is een afgebakende hoeveelheid werk met een welgedefineerde aanleiding en een welgedefinieerd resultaat waarvan kwaliteit

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel In dienst van de stad De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel Maatschappij Aantrekkelijke en bruisende

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie

De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie 1 Open standaarden in de context van het plateaumodel De

Nadere informatie

KING wérkt voor gemeenten

KING wérkt voor gemeenten KING wérkt voor gemeenten KING is van gemeenten Onafhankelijke speler, zonder commercieel belang Ondersteunen en faciliteren Activiteiten samen met gemeenten Vraaggericht en op maat Inspirerend en verbindend

Nadere informatie

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014 Dienstverlening Procesmanagement Informatiemanagement 18 september 2014 Veel vragen gesteld en beantwoord, zoals: Wat draagt informatiemanagement bij aan dienstverlening? Visie dienstverlening en digitaal

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Gemeente Venlo digitaliseert en optimaliseert burgerdienstverlening met behulp van Microsoft technologie

Gemeente Venlo digitaliseert en optimaliseert burgerdienstverlening met behulp van Microsoft technologie Gemeente Venlo digitaliseert en optimaliseert burgerdienstverlening met behulp van Microsoft technologie Organisatie De gemeente Venlo telde eind 2009 ruim 92.000 inwoners. Vanwege een gemeentelijke herindeling

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden. Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer

Servicecentrum Drechtsteden. Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer Servicecentrum Drechtsteden Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer 1 Het netwerkconcept van het servicecentrum Drechtsteden is vernieuwend! Deelnemers Deelnemers

Nadere informatie

Architectuur Model Gemeentelijke E-Dienstverlening

Architectuur Model Gemeentelijke E-Dienstverlening Architectuur Model Gemeentelijke E-Dienstverlening Project Referentiemodel Midoffice ten behoeve van Gemeenten Auteurs: EGEM werkgroep Midoffice Versie: 0.9 Datum: 24-05-2006 24-5-2006 Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten Voorinvullen (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Aanvragen van een dienst of product, dan wel het indienen van een verzoek of een bezwaar GEMMA e-formulieren specificatie 1.3 Zaaktypen

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

GEMMA 2 Informatiearchitectuur

GEMMA 2 Informatiearchitectuur GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 2, maandag 18 mei 2015, IGLUU Den Haag Jeffrey Gortmaker (KING) Inhoud Plenaire Toelichting GEMMA 2 IA Plenaire discussie obv vragen Borrel Waarom GEMMA 2

Nadere informatie

Een andere aanpak: Informatiekundige ontwikkelingen komende jaren?

Een andere aanpak: Informatiekundige ontwikkelingen komende jaren? Een andere aanpak: Informatiekundige ontwikkelingen komende jaren? Theo Peters, KING. 11 april 2017 Waar zijn wij van. GEMMA architectuur Gegevens en berichten standaarden Leveranciersmanagement Architectuur

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Projectgroep midoffice rapportage

Projectgroep midoffice rapportage Projectgroep midoffice rapportage Den Haag, januari 2009 Specialité BV, drs T. ten Cate en drs R. Groeneweg Verise 1.0 MANAGEMENTSAMENVATTING Deze rapportage schetst: waarom er in de gemeente een midoffice

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Case study Gemeente Halderberge Maart 2014 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Pagina 2/6 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge

Nadere informatie

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg 1 Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg I. Ruiter Programmabureau BSN 1 Eén nummer is genoeg 1. Historie en context 2. Hoofdlijnen BSN-stelsel 3. Betekenis BSN 4. Beheervoorziening BSN en Architectuur

Nadere informatie

Route naar de E-gemeente

Route naar de E-gemeente Route naar de E-gemeente Gemeenteraad Gemeente Wormerland Ko Mies 15 januari 2008 Agenda Achtergrond Stappen gezet Realisatieplan Vervolg Besluit Achtergrond: Bestuurlijke Verklaring op 18 april 2006:

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Het Nederlandse voorbeeld van uit Gemma V-ICT-OR Kennisdag Architectuur Jeffrey Gortmaker, KING

Het Nederlandse voorbeeld van uit Gemma V-ICT-OR Kennisdag Architectuur Jeffrey Gortmaker, KING Het Nederlandse voorbeeld van uit Gemma2 08-02-2017 V-ICT-OR Kennisdag Architectuur Jeffrey Gortmaker, KING Ontwikkeling in GEMMA Wat is GEMMA? GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur Generieke

Nadere informatie

Geo-informatie is dood Leve geo-informatie!

Geo-informatie is dood Leve geo-informatie! Geo-informatie is dood Leve geo-informatie! Geo aspecten van NORA Ron Bloksma, namens Geonovum ron.bloksma@grontmij.nl NORA Wie kent NORA 2.0? Nederlandse Overheid Referentie Architectuur eoverheid & 1Overheid

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

De Digitale Corporatie

De Digitale Corporatie De Digitale Corporatie Operational Excellence of Customer Intimacy? Woningcorporaties worden digitaal. Streeft de digitale corporatie vooral Operational Excellence na of toch maximale klanttevredenheid?

Nadere informatie

Visiedocument. Eén in Dienstverlening

Visiedocument. Eén in Dienstverlening Visiedocument Eén in Dienstverlening 1 Inleiding Sinds 2008 hebben onder andere de volgende ontwikkelingen een nieuw licht geworpen op de dienstverlening door de gemeente Heerenveen: Nieuwe wet- en regelgeving

Nadere informatie

Visie op dienstverlening

Visie op dienstverlening Datum: 27-04-2011 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel document 3 1.3 Leeswijzer 3 2 Visie op dienstverlening 4 3 Doelstellingen voor dienstverlening 5 4 Ontwikkellijn dienstverlening

Nadere informatie

Raadscommissie ABZ 7 maart 2011. Ina Sjerps Directeur SCD. Sterke service voor de regio!

Raadscommissie ABZ 7 maart 2011. Ina Sjerps Directeur SCD. Sterke service voor de regio! Raadscommissie ABZ 7 maart 2011 Ina Sjerps Directeur SCD Sterke service voor de regio! Programma Start SCD Eerste ervaringen en resultaten Samenwerking Papendrecht & SCD Samenwerking op inkoopgebied Hoe

Nadere informatie

Overleven in een digitale wereld

Overleven in een digitale wereld P a g i n a 1 Projecten in de spotlight Overleven in een digitale wereld Gemeente Venlo heeft zich een stevige ambitie opgelegd. Niet alleen moet het imago van Venlo verbeterd worden, met de Floriade 2012

Nadere informatie

DIV uit de DOP Jos Poels. Digitaal Ontvangst Portaal - Casus Gemeente Helmond

DIV uit de DOP Jos Poels. Digitaal Ontvangst Portaal - Casus Gemeente Helmond DIV uit de DOP Jos Poels Digitaal Ontvangst Portaal - Casus Gemeente Helmond DIGITAAL ONTVANGST PORTAAL Casus Gemeente Helmond OZO - Digitaal Ontvangst Portaal - Jos Poels 24-6-2015 2 Introductie Jos Poels

Nadere informatie