LiBBiT DOCUMENTENGENERATOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LiBBiT DOCUMENTENGENERATOR"

Transcriptie

1 LiBBiT DOCUMENTENGENERATOR Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op de offertes, onderhoudsovereenkomsten dan wel andere overeenkomsten (aangaande doorontwikkeling en/of het leveren van andere aanvullende diensten hierna gezamenlijk aan te duiden als: de Overeenkomst ) van LiBBiT. De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de website van LiBBiT (www.libbit.eu, hierna te noemen: de Website ) en worden steeds op eerste verzoek toegezonden. 2. LiBBiT heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen zijn slechts dan van toepassing op bestaande Overeenkomsten als Partijen daarmee schriftelijk hebben ingestemd. 3. In geval van strijdigheid tussen bepalingen in de Algemene Voorwaarden en in de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst. De bijlagen worden geacht onderdeel uit te maken van de Overeenkomst. 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Afnemer onder welke benaming dan ook worden door LiBBiT uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bedingen die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldend indien een daartoe bevoegde medewerker van LiBBiT daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven daarnaast onverkort gelden. Artikel 2. De Overeenkomst 1. De Documentgenerator is ontwikkeld op initiatief van de Rijksoverheid en vervolgens onder een open source licentie (EUPL European Union Public License) vrijgegeven. De aldus vrijgegeven versie wordt door LiBBiT aangeduid als de Community Edition. Daarnaast bestaat de Warranty Edition, zijnde de versie van de Documentgenerator waarvoor LiBBiT het beheer, het onderhoud en de doorontwikkeling verzorgt. De Overeenkomst, alsmede deze Algemene Voorwaarden, verwijzen altijd naar de Warranty Edition. Voor informatie over de Community Edition verwijst LiBBiT naar alsmede naar het bepaalde in artikel 12 lid 5 van deze Algemene Voorwaarden. 2. De Overeenkomst is uitsluitend geldig tussen partijen en derhalve niet overdraagbaar zonder voorafgaande toestemming van LiBBiT. Derden kunnen aan de Overeenkomst geen rechten ontlenen, tenzij dit uitdrukkelijk met deze derden is overeengekomen dan wel op grond van dwingendrechtelijke bepalingen. 3. De Overeenkomst tussen partijen komt tot stand indien: a. het daartoe opgestelde contract door beide Partijen is ondertekend, of: b. Afnemer een door LiBBiT uitgebrachte offerte binnen de daartoe gestelde termijn heeft aanvaard en deze niet op grond van het bepaalde in artikel 2.10 van deze Algemene Voorwaarden door LiBBiT is herroepen. 4. Indien Partijen een mondelinge Overeenkomst hebben gesloten, komt deze eerst tot stand nadat het bestaan daarvan schriftelijk of per door beide Partijen is bevestigd /11

2 5. De Overeenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. De uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden en de levering van de andere, overeengekomen diensten, vangt aan op de in de Overeenkomst bepaalde datum. De Overeenkomst heeft een duur van twaalf maanden en wordt telkens stilzwijgend met dezelfde duur verlengd,, tenzij door Partijen uitdrukkelijk anders is bepaald. 6. De Algemene Voorwaarden, alsmede de bijlagen, maken onlosmakelijk onderdeel uit van de Overeenkomst. 7. Afnemer kan geen andere rechten ontlenen aan de Overeenkomst dan de rechten welke voortvloeien uit de Overeenkomst zelf en de documenten als bedoeld in artikel Zowel Afnemer als LiBBiT kunnen te allen tijde wijzigingen voorstellen in de Overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen. De voorstellen geschieden steeds vrijblijvend, zonder dat de andere Partij gehouden is deze te accepteren en zonder dat dit consequenties heeft voor de uitvoering van de tussen Partijen bestaande Overeenkomst. 9. Indien beide Partijen instemmen met de voorgestelde wijzigingen, dan worden deze schriftelijk vastgelegd, gedateerd en door beide Partijen voor akkoord ondertekend. De wijzigingen gaan in vanaf de dag der ondertekening, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. De bij de wijzigingen behorende documenten worden als Bijlage bij de Overeenkomst gevoegd. 10. Indien de voorgestelde wijzigingen consequenties hebben voor de overeengekomen responstijden of de kosten dan wordt daaraan altijd uitdrukkelijk aandacht besteed. De afspraken dienaangaande worden altijd schriftelijk vastgelegd. 11. Alle door LiBBiT uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening. De offertes zijn vrijblijvend. LiBBiT heeft te allen tijde het recht om een offerte binnen vijf werkdagen, te rekenen vanaf de dag dat de offerte is aanvaard, te herroepen. 12. Offertes en begrotingen dienen te allen tijde door Afnemer voor akkoord te zijn ondertekend en geretourneerd, voordat LiBBiT begint met het leveren van diensten. Artikel 3. Reikwijdte van de Overeenkomst; organisatie + responstijden 1. De reikwijdte van de Overeenkomst voor het (beheer en) onderhoud van de Documentengenerator wordt aan de hand van twee criteria bepaald, te weten: a. De grootte van de organisatie van Afnemer; b. De responstijden 2. De grootte van de organisatie wordt onderscheiden in: a. Small Business: een organisatie tot 150 medewerkers; b. Medium Business: een organisatie van 150 tot medewerkers; c. Large Business: een organisatie van tot medewerkers; d. Enterprise Business: een organisatie van tot medewerkers; e. Special Business: een organisatie van medewerkers of meer. Onder medewerkers wordt in dit verband verstaan: de personen die krachtens een arbeidsrelatie, dan wel in opdracht of op verzoek van Afnemer werkzaamheden verrichten 3. De responstijden worden onderscheiden in: a. Standard Response; b. Medium Response; c. High Response /11

3 De hierboven vermelde responstijden hangen af van de ernst van de gemelde storing of fout: rood, oranje of geel. Code Rood: - een majeure storing in de Documentgenerator, waardoor de Documentgenerator door niemand te gebruiken is of: - een door de Afnemer van te voren opgegeven kritische groep (dwz een groep gebruikers die te allen tijde gebruik moet kunnen maken van de Documentgenerator) kan geen gebruik maken van de Documentgenerator; Code Oranje: - een storing die ervoor zorgt dat een grotere groep gebruikers (> 5) niet van de service gebruik kan maken; Code Geel: - een kleinere storing die ervoor zorgt dat een enkeling niet met de Documentgenerator kan werken of - een grotere groep gebruikers heeft te maken van functievermindering. In onderstaande tabel zijn de reponstijden weergegeven: Standard Medium High Fouten aanmelden via LiBBiT Website 7*24 7*24 Servicevenster Werkdagen 9-17 uur Werkdagen 7-19 uur Fouten telefonisch aanmelden Response tijden Tijdens service venster Tijdens service venster Op offertebasis, afhankelijk van gewenste serviceniveau Code rood 4 uren tijdens servicevenster 4 uren tijdens servicevenster Code oranje 8 uren tijdens servicevenster 8 uren tijdens servicevenster Code geel 12 uren tijdens servicevenster 12 uren tijdens servicevenster tabel: responstijden 4. LiBBiT behoudt zich het recht voor de Responstijden te wijzigen indien blijkt dat uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijze onmogelijk is met inachtneming van de eerder vastgelegde responstijden. 5. LiBBiT behoudt zich eveneens het recht voor wijziging van de Overeenkomst te verlangen indien mocht blijken dat het aantal werknemers stijgt of daalt, zodanig dat Afnemer komt te vallen onder een andere categorie zoals omschreven in lid 2 van dit artikel. Artikel 4. Onderhoud - algemeen 1. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst heeft Afnemer het recht op onderhoud door LiBBiT van de Documentgenerator, een en ander onder de voorwaarden zoals in de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de bijlagen bepaald. 2. Het onderhoud zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, betreft onderhoud van de volgende componenten /11

4 van de Documentgenerator: a. de Core : het centrale deel van de software dat ervoor zorgt dat sjablonen met behulp van gebruikersgegevens omgezet worden in documenten die verwerkt kunnen worden; b. de "Koppelingen", althans voorzover deze uitdrukkelijk in artikel 2.1.b van de Overeenkomst worden benoemd. Onder Koppelingen wordt in dit verband verstaan: de software die de koppeling verzorgt tussen de Documentgenerator-core en backofficesystemen die gegevens van of naar de Documentgenerator-core verzorgen, zoals onder meer maar niet uitsluitend klantgegevens, medewerkersgegevens of documentmanagement- systemen. 3. Een nadere omschrijving van de op grond van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden te verrichten onderhoudswerkzaamheden is gegeven in de artikelen 5 ( Core ) en 6 ( Koppelingen ). 4. Afnemer verleent LiBBiT te allen tijde alle gevraagde medewerking voor de uitvoering van het onderhoud, tenzij dit gelet op de bedrijfsactiviteiten van Afnemer in redelijkheid niet van Afnemer kan worden gevergd. 5. Onder onderhoud zoals bedoeld in deze Overeenkomst wordt in ieder geval niet verstaan: a. systeemconfiguraties en werkzaamheden aan apparatuur en netwerken; b. structureel werk zoals het definiëren van scripts, lay-outs, overzichten, jaarverslagen, (reken-)schema s, administratieve vraagstukken, importdefinities en koppeling met software van derden; c. ondersteuning op locatie, met inbegrip van het implementeren van nieuwe releases en/of bug fixes; d. uitbreiding van de functionaliteiten van de software op verzoek van Afnemer; e. de conversie van bestanden; f. training van gebruikers; g. het aanpassen of uitbreiden van de documentatie; h. de software of databestanden van derden; De in dit artikel bedoelde werkzaamheden kunnen tegen meerprijs door LiBBiT danwel partners van LiBBiT worden uitgevoerd. LiBBiT zal hiertoe op eerste verzoek van Afnemer offerte (laten) uitbrengen. Voorzover de offerte door LiBBiT wordt uitgebracht zijn deze Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing op die offerte. 6. LiBBiT behoudt zich het recht voor de onderhoudswerkzaamheden zoals opgesomd in dit artikel geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, zonder dat daartoe toestemming van Afnemer is vereist.. Artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden is uitdrukkelijk op deze bepaling van toepassing. 7. Geen recht op onderhoud bestaat indien er sprake is van: a. een door Afnemer zonder toestemming of medeweten van LiBBiT aangebrachte wijziging in de software en/of functionaliteit van de Documentgenerator; b. het gebruik van de Documentgenerator in combinatie met software van derden dan wel binnen een systeem, zoals niet is voorzien in de documentatie bij de Documentgenerator dan wel niet is overeengekomen tussen partijen; c. onjuist of onoordeelkundig gebruik van de Documentgenerator door Afnemer; d. onvolkomenheden of gebreken in software van derden, apparatuur of verbindingen, alsmede het nalaten door Afnemer deze software van derden, apparatuur of verbindingen regelmatig en tijdig te onderhouden; e. invoerfouten of fouten in de door Afnemer aan LiBBiT ten behoeve van de implementatie aangeleverde gegevens; f. herstel van verminkte of verloren gegane gegevens. 8. Afnemer heeft het recht om, indien zich één of meerdere omstandigheden voordoen als genoemd in artikel 4.7., LiBBiT alsnog te verzoeken onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Deze werkzaamheden worden aan Afnemer in rekening gebracht op basis van het aantal bestede uren volgens de dan gelden tarieven van LiBBiT. Facturering en betaling geschiedt conform het bepaalde in artikel 9 en 10 van de Algemene Voorwaarden /11

5 Artikel 5. Onderhoud de Core 1. Onder het onderhoud van de Core van de Warranty Edition, zoals bedoeld in artikel 4.2 onder a van deze Overeenkomst, wordt verstaan: a. ondersteuning gebruik en aanmelden fouten: middels het aanmaken van een account (volgens aanwijzingen van LiBBiT) kan de Afnemer te allen tijde informatie over het gebruik van de Documentgenerator raadplegen, alsmede fouten of storingen melden; b. oplossen geconstateerde fouten: na een geconstateerde fout zal LiBBiT deze oplossen binnen de termijnen zoals bepaald in artikel 3 ( Responstijden ). c. bug fixes: in geval er fouten in de Documentgenerator zijn geconstateerd worden deze zo spoedig als mogelijk gecorrigeerd en aan Afnemer aangeboden, onafhankelijk of deze de partij is geweest die de fout heeft geconstateerd. d. gewaarmerkte code: de code van de door LiBBiT geleverde Warranty Edition is middels een audit geheel gecontroleerd. Afnemer is hierdoor verzekerd van de veiligheid van de code (zodat bijvoorbeeld authenticatie niet kan worden omzeild) en heeft de zekerheid dat hij met het gebruik van de Warranty Edition geen inbreuk maakt op de (intellectuele) eigendomsrechten van derden. e. nieuwe release: het aanpassen van de Documentgenerator als gevolg van vernieuwing of doorontwikkeling op initiatief van LiBBiT. f. gedwongen aanpassing: het aanpassen van de Documentgenerator als gevolg van dwingendrechtelijke voorschriften. g. beschadigingen: het verhelpen van beschadigingen in de Documentgenerator dan wel de gebruiksomgeving van de Documentgenerator, uitsluitend voorzover deze beschadigingen het gevolg zijn van nieuwe versies of releases van de Documentgenerator dan wel van (andere) onderhoudswerkzaamheden door LiBBiT; 2. Werkzaamheden aan de Core, die niet zijn opgesomd in het eerste lid van dit artikel, kunnen door LiBBiT slechts dan worden uitgevoerd indien Partijen hiertoe een aanvullende overeenkomst hebben gesloten. Op deze aanvullende overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing, tenzij Partijen schriftelijk hebben vastgelegd daarvan geheel of gedeeltelijk af te zien. Artikel 6. Onderhoud Koppelingen 1. Onder het onderhoud van de koppelingen, zoals bedoeld in artikel 4.2. onder b van deze Overeenkomst, wordt verstaan: a. oplossen geconstateerde fouten: na een geconstateerde fout zal LiBBiT deze oplossen binnen de termijnen zoals bepaald in artikel 3 ( Responstijden ). b. bug fixes: in geval er fouten in de Koppeling zijn geconstateerd worden deze zo spoedig als mogelijk gecorrigeerd en aan Afnemer aangeboden, onafhankelijk of deze de partij is geweest die de fout heeft geconstateerd. c. gedwongen aanpassing: het aanpassen van een Koppeling als gevolg van dwingendrechtelijke voorschriften. d. beschadigingen: het verhelpen van beschadigingen in een Koppeling, uitsluitend voorzover deze beschadigingen het gevolg zijn van nieuwe versies of releases van de Documentgenerator dan wel van (andere) onderhoudswerkzaamheden door LiBBiT of een partij die namens LiBBiT onderhoudswerkzaamheden verricht. 2. Onder het onderhoud van de Koppelingen wordt in ieder geval niet verstaan: a. aanpassingen aan bestaande Koppelingen vanwege het feit dat er wijzigingen hebben plaatsgevonden aan de backofficesystemen van de Afnemer, waarmee de Documentgenerator is gekoppeld. b. het aanpassen van bestaande Koppelingen aan nieuwe (functionaliteiten van) backofficesystemen, tenzij de Overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. c. werkzaamheden van welke aard dan ook, aan koppelingen die geen onderdeel van de Overeenkomst zijn /11

6 3. De onder lid 2 van dit artikel bedoelde werkzaamheden kunnen uitsluitend tegen meerprijs door LiBBiT dan wel partners van LiBBiT worden uitgevoerd. LiBBiT zal hiertoe op eerste verzoek van Afnemer offerte (laten) uitbrengen. Voorzover afkomstig van LiBBiT, zijn deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing op deze offerte. Artikel 7. Partners 1. LiBBiT heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in handen te geven aan Partners. Onder Partners wordt in dit verband verstaan: rechtspersonen waarmee LiBBiT een overeenkomst tot samenwerking heeft gesloten. 2. In het geval er een Overeenkomst is aangegaan zoals bedoeld in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden, dan staat LiBBiT in voor de betrouwbaarheid van de voor de uitvoering van deze Overeenkomst ingeschakelde Partner. Deze Algemene Voorwaarden, alsmede het bepaalde in de Overeenkomst, zijn van overeenkomstige toepassing op de uitvoering van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichting van de Partner. 3. Het bepaalde in de eerste zin van lid 2 van dit artikel geldt evenwel niet, indien de Afnemer met de Partner afspraken maakt, die afwijken van het in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gestelde. 4. Voorzover de Partner zich bedient van eigen algemene voorwaarden die op de Overeenkomst, zoals bedoeld in lid 3, van toepassing zijn, zijn deze van eveneens toepassing. Dit laat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, voorzover het de rechtsrelatie tussen Afnemer en LiBBiT betreft, onverlet. In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van een Partner en de Algemene Voorwaarden van LiBBiT, prevaleren laatstgenoemde. Artikel 8. Registratie 1. Afnemer is verplicht om, teneinde LiBBiT in staat te stellen de Overeenkomst naar behoren uit te voeren, zich te registratie op de wijze zoals door LiBBiT is aangegeven (het aanmaken van een Account ). 2. Afnemer is verplicht om de gegevens, benodigd voor het aanmaken van het Account, volledig en juist in te vullen, alsmede de ingevulde gegevens te actualiseren zodra dit nodig is. Eventuele gevolgen voor het niet, niet tijdig of niet juist invullen of aanpassen van het Account zijn geheel en al voor rekening van Afnemer. 3. Indien en voorzover Afnemer ter nakoming van zijn verplichtingen zoals bedoeld in dit artikel gegevens van derden verstrekt, staat Afnemer er volledig voor in bevoegd te zijn deze gegevens te verstrekken. Afnemer vrijwaart LiBBiT tegen iedere aansprakelijkheid te dier zake. 4. Eventuele persoonsgegevens die door Afnemer ter nakoming van dit artikel worden verstrekt, worden door LiBBiT beschouwd als persoongegevens in de zin van artikel 1 Wet Bescherming Persoonsgegevens. LiBBiT zal deze persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Voor het overige is artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden, alsmede het privacybeleid van LiBBiT van toepassing op deze persoonsgevens. Artikel 9. Prijzen 1. De vergoeding voor het onderhoud van de Documentgenerator, alsmede voor andere, overeengekomen diensten wordt bepaald aan de hand van een prijssystematiek waarvan de berekening voor de Afnemer kan worden opgenomen in de Overeenkomst. 2. LiBBiT is gerechtigd de prijssystematiek te wijzigen. De gewijzigde prijssystematiek is echter uitsluitend van toepassing op een lopende Overeenkomst indien Afnemer daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd /11

7 Onder wijziging zoals bedoeld in dit artikel, wordt uitsluitend verstaan de systematiek. Deze bepaling is niet van toepassing op tarieven of de jaarlijkse verhoging daarvan, zoals bedoeld in artikel LiBBiT is gerechtigd de tarieven voor haar diensten jaarlijks te verhogen. De verhoging wordt tenminste twee maanden voorafgaand aan de invoering daarvan kenbaar gemaakt aan de Afnemer. De verhoging gaat (telkens) in vanaf de eerste dag na ommekomst van de lopende contractstermijn. 4. De vergoeding is verschuldigd op de datum van ingebruikneming van de Documentgenerator door Afnemer, welke datum in de Overeenkomst wordt vastgelegd. 5. De prijzen hebben betrekking op de normale, ter uitvoering van de Overeenkomst, te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden waarop de Overeenkomst geen betrekking heeft en welke op grond van deze Algemene Voorwaarden zijn uitgesloten, worden slechts verricht tegen meerprijs tegen alsdan geldende, redelijke tarieven ( Meerwerk ). LiBBiT kan hiertoe desgewenst offerte opmaken, maar is daartoe niet verplicht. In geval van uitgevoerd Meerwerk dat, gelet op de omstandigheden, niet vooraf is of kon worden overeengekomen of begroot, is Afnemer gehouden LiBBiT te vergoeden voor de gewerkte uren en tegen de gebruikelijke (Meerwerk)tarieven. LiBBiT is gehouden dit Meerwerk desgewenst te specificeren. 6. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Tenzij anders vermeld zijn alle door LiBBiT gedane prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen. Artkel 10. Facturering en betaling 1. Facturering vindt volgens de in de Overeenkomst opgenomen betalingscondities. Wanneer dit niet in de Overeenkomst is vastgelegd, vindt facturering jaarlijks vooraf plaats, volgens de dan geldende tarieven. 2. Betaling geschiedt op factuurbasis door verzending van de factuur naar het door Afnemer laatstelijk opgegeven adres. Het in de factuur aangegeven totaalbedrag dient binnen dertig (30) dagen na dagtekening van de factuur te zijn bijgeschreven op het door LiBBiT aangegeven rekeningnummer. 3. In het geval Afnemer bezwaar heeft tegen de hoogte dan wel de samenstelling van de factuur, dient deze dit binnen 8 dagen na dagtekening factuur schriftelijk aan LiBBiT kenbaar te maken. Indien Afnemer zijn bezwaar niet binnen de gestelde termijn kenbaar heeft gemaakt, wordt hij geacht de hoogte en samenstelling van de factuur akkoord te hebben bevondenen dient hij de factuur te voldoen binnen de in deze Algemene Voorwaarden gestelde betalingstermijn. 4. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen gestelde termijn, dan is Afnemer in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Afnemer is vanaf de eerste dag van de in artikel 2.7 genoemde termijn tot aan de dag der algehele voldoening tevens de wettelijke handelsrente verschuldigd over het gehele bedrag. Daarnaast is hij de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter voldoening van de vordering verschuldigd. 5. Betwisting van een factuur van LiBBiT geven Afnemer nimmer het recht op compensatie met of opschorting van andere, niet betwiste facturen. 6. Wanneer de factuur na 60 dagen na dagtekening van de factuur niet geheel door Afnemer is voldaan, heeft LiBBiT het recht om zonder voorafgaande waarschuwing haar werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen, onverminderd het recht van LiBBiT op schadevergoeding als gevolg van gederfde inkomsten en onverminderd het recht op voldoening van de kosten zoals bedoeld in artikel Artikel 11. Gegevensbehandeling en vertrouwelijkheid 1. Alle gegevens betreffende de bedrijfsactiviteiten van Afnemer en geaffilieerde bedrijven, die aan LiBBiT ter beschikking worden gesteld of haar toevalligerwijs ter beschikking komen, worden door LiBBiT strikt vertrouwelijk behandeld, worden uitsluitend gebruikt voorzover de uitvoering van de Overeenkomst dit /11

8 vereist en zullen nimmer aan derden ter beschikking gesteld, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Afnemer, tenzij: a. deze gegevens reeds door Afnemer openbaar zijn gemaakt; b. deze gegevens reeds door derden rechtmatig openbaar zijn gemaakt; c. deze gegevens moeten worden beschouwd als zijnde van algemene bekendheid; d. deze gegevens op grond van wet of rechterlijke last reeds openbaar zijn gemaakt of dienen worden gemaakt. 2. Indien en voorzover het gegevens betreft die moeten worden beschouwd als persoonsgegevens in de zin van artikel 1 onder a Wet Bescherming Persoonsgegevens, zal LiBBiT altijd handelen volgens de op basis van die wet op dat moment geldende regelgeving. Tenzij uit de werkzaamheden anders blijkt dan wel partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen, zal Afnemer is beginsel worden aangemerkt als Verantwoordelijke en LiBBiT als Bewerker, een en ander zoals bedoeld in artikel 1 onder d en e van genoemde wet. Artikel 12. Personeelsbeding 1. De wijze waarop en door welke persoon de werkzaamheden, die moeten worden verricht ter nakoming van de Overeenkomst, worden uitgevoerd, wordt bepaald door LiBBiT. Indien de uitvoering van de Overeenkomst vereist dat hiertoe derden worden ingeschakeld, hetzij door LiBBiT, hetzij door Afnemer, zullen Partijen te allen tijde erop toezien dat de diensten of werkzaamheden van deze derden geschieden onder dezelfde voorwaarden, als in deze Algemene Voorwaarden gesteld. 2. Afnemer verbindt zich om gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging van de Overeenkomt, op geen enkele wijze aan medewerkers van LiBBiT een overeenkomst aan te bieden, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een uitzendbureau of een andere intermediair. 3. Indien Afnemer in strijd met artikel 12.2 een overeenkomst tot het verrichten van arbeid, het uitvoeren van een opdracht of het leveren van diensten aanbiedt of aangaat met een medewerker van LiBBiT of een door LiBBiT ingeschakelde derde, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een uitzendbureau of ander intermediair, zonder dat hierbij nadrukkelijke schriftelijke goedkeuring van LiBBiT is verkregen, verbeurt Afnemer een direct opeisbare boete aan LiBBiT ter hoogte van twaalf bruto maandsalarissen van de betrokken bij LiBBiT in dienst zijnde medewerker en/of door LiBBiT ingeschakelde derden. Artikel 6:92 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. Artikel 13. Implementatie, documentatie en downloads 1. De Implementatie van de Documentgenerator geschiedt door een Partner dan wel een andere, door LiBBiT aangewezen derde. De Afnemer en de partij die de implementatie verzorgt spreken plaats, dag en uur af waarop de implementatie zal plaatsvinden. Afnemer verleent alle gewenste medewerking voor de implementatie en ziet erop toe voldoende ruimte en menskracht te hebben vrijgemaakt om de implementatie succesvol te laten verlopen. 2. Voorafgaand aan de implementatie zal LiBBiT, dan wel de partij die de implementatie zal uitvoeren, een specificatie geven van alle technische, functionele en praktische vereisten voor de implementatie (hierna te noemen: de Specificatie ). Indien daarbij de duur van de implementatie wordt opgenomenis deze altijd indicatief. 3. Afnemer is verplicht om de Specificatie zoals bedoeld in lid 2 door een daartoe gekwalificeerde medewerker te laten bestuderen en accorderen. In geval van onjuistheden, onvolkomenheden of andere onregelmatigheden in de Specificatie dient Afnemer dit tijdig (d.w.z. op een tijdstip dat LiBBiT dan wel de partij die de implementatie uitvoert dit nog in gewone kantoortijden kan veranderen) kenbaar te maken. Zo nodig treden partijen hiertoe met elkaar in overleg. Indien Afnemer al dan niet na wijziging - akkoord is met de Specificatie, wordt deze voor akkoord ondertekend door de daartoe bevoegde functionaris. LiBBiT is gerechtigd de implementatiewerkzaamheden uit te (doen) stellen totdat zij deze schriftelijke akkoordverklaring van Afnemer heeft ontvangen, zonder gehouden te zijn tot het vergoeden van enige (vertragings)schade /11

9 4. LiBBiT zal Afnemer voorzien van actuele documentatie aangaande het gebruik van de Documentgenerator. De auteursrechten op deze documentatie berusten bij LiBBiT. Hoewel LiBBiT zich zal inspannen om de documentatie zo actueel mogelijk te houden, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden voor onjuiste of verouderde informatie of instructies in die documentatie. 5. Aangezien er tevens een open source versie bestaat van de Documentgenerator (de Community Edition) is het mogelijk dat Afnemer deze heeft gedownload. Het downloaden van deze versie is geheel en al voor rekening en risico van Afnemer. Afnemer kan daaromtrent geen enkel recht of aanspraak jegens LiBBiT laten gelden, ook niet indien deze versie door Afnemer is gedownload van of via de systemen van LiBBiT. LiBBiT verklaart uitdrukkelijk hetgeen Afnemer uitdrukkelijk erkent dat de Community Edition van de Documentgenerator as is beschikbaar is op het internet en als zodanig in een open source omgeving beschikbaar wordt gesteld via de Website 1. Vanwege de aard van deze editie geschiedt het downloaden daarvan echter geheel en al op risico van de downloader dan wel degene die zijn apparatuur daartoe ter beschikking heeft gesteld. Hetzelfde geldt voor alle personen en entiteiten die van de aldus gedownloade versie gebruik maken of proberen te maken. 6. LiBBiT heeft het recht te verlangen dat de Afnemer eerder gedownloade Community Editions van haar systemen verwijdert, teneinde daarmee zeker te stellen dat het onderhoud uitsluitend betrekking heeft op de door LiBBiT en/of diens partner gecontroleerde Warranty Edition. Daarnaast heeft LiBBiT het recht maar niet de plicht - te verlangen dat er een controle wordt uitgevoerd op de systemen van Afnemer om de goede uitvoering van de Overeenkomst zeker te stellen. Indien en voorzover het bestaan of achterblijven van eerdere, niet door, vanwege of met medeweten van LiBBiT gedownloade versies van de Documentgenerator de uitvoering van de Overeenkomst verhindert, vertraagt of onmogelijk maakt, dan is LiBBiT, noch de door LiBBiT ingeschakelde Partner of derde, op enigerlei wijze aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Artikel 14. Intellectuele Eigendomsrechten 1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: auteursrechten, databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, octrooien, know how en alle soortgelijke rechten, waar ter wereld ook ontstaan, al dan niet vatbaar voor registratie en inclusief aanvragen daartoe. 2. De Overeenkomst tussen Partijen heeft in alle gevallen betrekking op de Warranty Edition van de LiBBiT Documentgenerator, zijnde de versie waarvoor LiBBiT het beheer, het onderhoud en de doorontwikkeling verzorgt. 3. Ten aanzien van de door LiBBiT verrichtte doorontwikkeling van de Documentgenerator, dan wel ten aanzien van andere werkzaamheden van LiBBiT welke Intellectuele Eigendomsrechten doen ontstaan, berusten deze Intellectuele Eigendomsrechten bij LiBBiT, tenzij LiBBiT anders bepaalt. Het is Afnemer derhalve niet toegestaan het werk van LiBBiT dat door deze rechten is beschermd zonder toestemming van LiBBiT te gebruiken, anders dan in het kader van het normale, door de Overeenkomst voorziene gebruik. Voor dit normale gebruik verleent LiBBiT aan Afnemer een niet exclusieve, niet overdraagbare Licentie, onder de voorwaarden zoals in de Overeenkomst of een aparte licentieovereenkomst, alsmede deze Algemene Voorwaarden gesteld. Deze Licentie wordt niet (mede) verleend aan met Afnemer gelieerde ondernemingen of instellingen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 4. Indien en voorzover LiBBiT ter uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van de intellectuele eigendom van Afnemer of van derden, dan blijven de Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij Afnemer of deze derde. Afnemer verleent LiBBiT toestemming voor het gebruik van de werken waarop intellectuele eigendomsrechten rusten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. In geval Partijen ter uitvoering van een Overeenkomst gebruik willen maken van de intellectuele eigendom van een derde, die geen partij bij de Overeenkomst is, dan draagt de Partij die het voorstel tot het gebruik van die werken doet, zorg voor de toestemming van die derde. 1http://sourceforge.net/projects/docgen /11

10 5. Indien Afnemer inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van LiBBiT en/of derden, dan is Afnemer voor alle daaruit voortkomende schade aansprakelijk. Afnemer vrijwaart LiBBiT tegen iedere aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op die rechten. In voorkomende gevallen heeft LiBBiT het recht haar werkzaamheden aan Afnemer op te schorten of te beëindigen totdat duidelijkheid is verkregen over de gestelde inbreuk. Bij overtreding van deze bepaling is Afnemer een onmiddellijke en niet voor compensatie vatbare boete verschuldigd van ,-per gebeurtenis. Artikel 6:92 lid 2 is niet van toepassing. Artikel 15. Zekerheidsstelling 1. LiBBiT behoudt zich het recht voor om, indien er gerede twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van Afnemer, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, totdat de Afnemer het begrote dan wel het geoffreerde bedrag volledig vooruit heeft betaald. LiBBiT heeft tevens het recht dienaangaande nadere zekerheid te verlangen. 2. LiBBiT kan de Overeenkomst beëindigen indien door de Afnemer niet aan de betalingsverplichting of de zekerheidsstelling als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt voldaan, zonder dat daarmee de betalingsverplichting van Afnemer komt te vervallen. Artikel 16. Opzegging en ontbinding 1. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van 12 maanden, te rekenen vanaf de datum zoals in de Overeenkomst bepaald. De Overeenkomst wordt telkens voor de duur van 12 maanden verlengd, tenzij Afnemer ten minste drie maanden voor de afloop van de lopende termijn de Overeenkomst opzegt met inachtneming van het bepaalde in lid Opzegging van de Overeenkomst door één der Partijen geschiedt per aangetekend schrijven. 3. Tussentijdse opzegging door Afnemer is mogelijk, maar geeft geen recht op verrekening of compensatie van het reeds betaalde jaarbedrag. Indien de Afnemer de opzeggingstermijn zoals bepaald in lid 1 niet in acht neemt, dan geldt het hier bepaalde tevens voor het bedrag dat Afnemer voor het volgende jaar verschuldigd is.. 4. Bij overtreding van Afnemer van het bepaalde in de artikelen 10.6, 12.3, 14.5 en 15.2 van deze Algemene Voorwaarden heeft LiBBiT het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De ontbinding laat het recht tot het vorderen van schadevergoeding onverlet. 5. LiBBiT heeft tevens het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien: a. Afnemer surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard; b. Afnemer een rechtspersoon of maatschap is of een daarmee gelijk te stellen samenwerkingsverband heeft en deze wordt ontbonden of beëindigd; c. de beschikking over (het vermogen van) Afnemer geheel of grotendeels komt te berusten bij een derde; d. Afnemer de beschikking verliest over de computer(s) en/of server(s), waarop de Software en/of bestanden van LiBBiT is geladen, om welke reden of oorzaak dan ook; e. Afnemer door een haar toe te rekenen gedraging de reputatie van LiBBiT zodanig schaadt dat van LiBBiT in redelijkheid niet gevergd kan worden dat zij de Overeenkomst voortzet. Artikel 17. Aansprakelijkheid 1. Indien, op grond van het bepaalde in dit artikel, sprake is of mocht zijn van enige aansprakelijkheid van LiBBiT dan treft die aansprakelijkheid uitsluitend de rechtspersoon van LiBBiT aan wie de handeling of het nalaten, waarop de aansprakelijkheid rust, kan worden verweten. In geen geval regardeert die aansprakelijkheid een van de andere, aan LiBBiT verbonden, rechtspersonen /11

11 2. De totale aansprakelijkheid van LiBBiT wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW), bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan ,-- (tweehonderd vijftig duizend euro). 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. de redelijke kosten die Afnemer heeft moeten maken om de prestatie van LiBBiT aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Afnemer de Overeenkomst heeft ontbonden; b. de kosten die Afnemer heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of versie en daarmee samenhangende voorzieningen doordat LiBBiT op een voor haar bindende fatale leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering; c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden. 4. De totale aansprakelijkheid van LiBBiT voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan ,-- (vijfhonderdduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 5. Aansprakelijkheid van LiBBiT voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 6. Buiten de in artikel 17.2 en 17.3 genoemde gevallen rust op LiBBiT geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 16.2 en 16.3 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van LiBBiT. 7. De aansprakelijkheid van LiBBiT wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Afnemer LiBBiT onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en LiBBiT ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat LiBBiT in staat is adequaat te reageren. 8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk (of per bericht) bij LiBBiT meldt. Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen 1. Alle Overeenkomsten tussen LiBBiT en Afnemer worden beheerst door Nederlands recht. 2. Geschillen welke tussen Afnemer en LiBBiT mochten ontstaan naar aanleiding van een door LiBBiT met Afnemer gesloten Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. ****** Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld op 1 januari 2012 en treden in werking op 1 januari LiBBiT B.V /11

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V.

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Artikel 1 Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Webshops4All B.V., als opdrachtnemer; - opdrachtgever: de partij die de opdracht aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Algemene bepalingen Artikel 1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Meester Penning B.V., hierna te noemen "Meester Penning B.V.", op alle door Meester Penning B.V. gesloten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8 Algemene voorwaarden 2013 Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene voorwaarden... 3 Artikel 1. Algemene voorwaarden tvtweb... 3 Artikel 2. Offertes en oriënterende gesprekken... 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. Onder Inovita wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Thijs Claassen Marialaan CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Thijs Claassen Marialaan CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Thijs Claassen Marialaan 79 5541 CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES 1. Opdrachtnemer: Thijs Claassen Hovenier; gevestigd te Reusel aan de Marialaan 79 (5541 CC) 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) Algemene inkoopvoorwaarden Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) ALGEMENE BEPALINGEN 1 Definities 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Stichting Farmaceutische Kengetallen, gevestigd te s-gravenhage.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Tekstbureau Kiki Koning Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Tekstbureau Kiki Koning en haar

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1. Aanbieding en overeenkomst Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Call-IT International goederen

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Moved by Margot Drummen Versie geldig vanaf: 18 juni Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Moved by Margot Drummen Versie geldig vanaf: 18 juni Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Algemene voorwaarden Moved by Margot Drummen Versie geldig vanaf: 18 juni 2015 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Moved by Margot Drummen: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Statutair

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed.

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed. 1 Algemene Leveringsvoorwaarden BCC Consult BV 23 juni 2015, Rotterdam Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BCC Consult

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Poppe Persoonlijk, versie 1.2, augustus 2012 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De "Opdrachtgever": de natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN 1. Algemeen 1.1 Rimote Media wordt in het document verder aangeduid met Rimote. De afnemende partij zal voortaan worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht (hierna daaronder begrepen vervolgopdrachten), aanbieding, offerte en overeenkomst

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden November 2014 1: Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen J-Sign, en opdrachtgever waarop J-Sign deze voorwaarden van toepassing heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook

Nadere informatie

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen traducir.nl en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Strategaweb wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Strategaweb:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Freelance Inhuurovereenkomst

Freelance Inhuurovereenkomst Freelance Inhuurovereenkomst De partijen, 1. Opdrachtgever X, gevestigd aan de Straat 123 te Amsterdam te Amsterdam, Kamer van Koophandel nummer 12345678 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. de Vries

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene JaVar voorwaarden

Algemene JaVar voorwaarden Algemene JaVar voorwaarden 1. Definities. 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van JaVar worden wordt gesloten. 2. Producten

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Ad Summa. Ad Summa is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 3020996 (Midden-Nederland) en bij de Belastingdienst onder nummer NL212420434B01.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing.

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing. Algemene Voorwaarden WorldStream B.V. 1. Definities 1.Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WorldStream B.V. wordt gesloten.

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden VAN: ALLWWW (een handelsnaam van de eenmanszaak ALLSMS) Kvk nummer ALLSMS: 20134026 hierna te noemen: gebruiker Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie