LiBBiT DOCUMENTENGENERATOR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LiBBiT DOCUMENTENGENERATOR"

Transcriptie

1 LiBBiT DOCUMENTENGENERATOR Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op de offertes, onderhoudsovereenkomsten dan wel andere overeenkomsten (aangaande doorontwikkeling en/of het leveren van andere aanvullende diensten hierna gezamenlijk aan te duiden als: de Overeenkomst ) van LiBBiT. De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de website van LiBBiT (www.libbit.eu, hierna te noemen: de Website ) en worden steeds op eerste verzoek toegezonden. 2. LiBBiT heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen zijn slechts dan van toepassing op bestaande Overeenkomsten als Partijen daarmee schriftelijk hebben ingestemd. 3. In geval van strijdigheid tussen bepalingen in de Algemene Voorwaarden en in de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst. De bijlagen worden geacht onderdeel uit te maken van de Overeenkomst. 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Afnemer onder welke benaming dan ook worden door LiBBiT uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bedingen die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldend indien een daartoe bevoegde medewerker van LiBBiT daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven daarnaast onverkort gelden. Artikel 2. De Overeenkomst 1. De Documentgenerator is ontwikkeld op initiatief van de Rijksoverheid en vervolgens onder een open source licentie (EUPL European Union Public License) vrijgegeven. De aldus vrijgegeven versie wordt door LiBBiT aangeduid als de Community Edition. Daarnaast bestaat de Warranty Edition, zijnde de versie van de Documentgenerator waarvoor LiBBiT het beheer, het onderhoud en de doorontwikkeling verzorgt. De Overeenkomst, alsmede deze Algemene Voorwaarden, verwijzen altijd naar de Warranty Edition. Voor informatie over de Community Edition verwijst LiBBiT naar alsmede naar het bepaalde in artikel 12 lid 5 van deze Algemene Voorwaarden. 2. De Overeenkomst is uitsluitend geldig tussen partijen en derhalve niet overdraagbaar zonder voorafgaande toestemming van LiBBiT. Derden kunnen aan de Overeenkomst geen rechten ontlenen, tenzij dit uitdrukkelijk met deze derden is overeengekomen dan wel op grond van dwingendrechtelijke bepalingen. 3. De Overeenkomst tussen partijen komt tot stand indien: a. het daartoe opgestelde contract door beide Partijen is ondertekend, of: b. Afnemer een door LiBBiT uitgebrachte offerte binnen de daartoe gestelde termijn heeft aanvaard en deze niet op grond van het bepaalde in artikel 2.10 van deze Algemene Voorwaarden door LiBBiT is herroepen. 4. Indien Partijen een mondelinge Overeenkomst hebben gesloten, komt deze eerst tot stand nadat het bestaan daarvan schriftelijk of per door beide Partijen is bevestigd /11

2 5. De Overeenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. De uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden en de levering van de andere, overeengekomen diensten, vangt aan op de in de Overeenkomst bepaalde datum. De Overeenkomst heeft een duur van twaalf maanden en wordt telkens stilzwijgend met dezelfde duur verlengd,, tenzij door Partijen uitdrukkelijk anders is bepaald. 6. De Algemene Voorwaarden, alsmede de bijlagen, maken onlosmakelijk onderdeel uit van de Overeenkomst. 7. Afnemer kan geen andere rechten ontlenen aan de Overeenkomst dan de rechten welke voortvloeien uit de Overeenkomst zelf en de documenten als bedoeld in artikel Zowel Afnemer als LiBBiT kunnen te allen tijde wijzigingen voorstellen in de Overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen. De voorstellen geschieden steeds vrijblijvend, zonder dat de andere Partij gehouden is deze te accepteren en zonder dat dit consequenties heeft voor de uitvoering van de tussen Partijen bestaande Overeenkomst. 9. Indien beide Partijen instemmen met de voorgestelde wijzigingen, dan worden deze schriftelijk vastgelegd, gedateerd en door beide Partijen voor akkoord ondertekend. De wijzigingen gaan in vanaf de dag der ondertekening, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. De bij de wijzigingen behorende documenten worden als Bijlage bij de Overeenkomst gevoegd. 10. Indien de voorgestelde wijzigingen consequenties hebben voor de overeengekomen responstijden of de kosten dan wordt daaraan altijd uitdrukkelijk aandacht besteed. De afspraken dienaangaande worden altijd schriftelijk vastgelegd. 11. Alle door LiBBiT uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening. De offertes zijn vrijblijvend. LiBBiT heeft te allen tijde het recht om een offerte binnen vijf werkdagen, te rekenen vanaf de dag dat de offerte is aanvaard, te herroepen. 12. Offertes en begrotingen dienen te allen tijde door Afnemer voor akkoord te zijn ondertekend en geretourneerd, voordat LiBBiT begint met het leveren van diensten. Artikel 3. Reikwijdte van de Overeenkomst; organisatie + responstijden 1. De reikwijdte van de Overeenkomst voor het (beheer en) onderhoud van de Documentengenerator wordt aan de hand van twee criteria bepaald, te weten: a. De grootte van de organisatie van Afnemer; b. De responstijden 2. De grootte van de organisatie wordt onderscheiden in: a. Small Business: een organisatie tot 150 medewerkers; b. Medium Business: een organisatie van 150 tot medewerkers; c. Large Business: een organisatie van tot medewerkers; d. Enterprise Business: een organisatie van tot medewerkers; e. Special Business: een organisatie van medewerkers of meer. Onder medewerkers wordt in dit verband verstaan: de personen die krachtens een arbeidsrelatie, dan wel in opdracht of op verzoek van Afnemer werkzaamheden verrichten 3. De responstijden worden onderscheiden in: a. Standard Response; b. Medium Response; c. High Response /11

3 De hierboven vermelde responstijden hangen af van de ernst van de gemelde storing of fout: rood, oranje of geel. Code Rood: - een majeure storing in de Documentgenerator, waardoor de Documentgenerator door niemand te gebruiken is of: - een door de Afnemer van te voren opgegeven kritische groep (dwz een groep gebruikers die te allen tijde gebruik moet kunnen maken van de Documentgenerator) kan geen gebruik maken van de Documentgenerator; Code Oranje: - een storing die ervoor zorgt dat een grotere groep gebruikers (> 5) niet van de service gebruik kan maken; Code Geel: - een kleinere storing die ervoor zorgt dat een enkeling niet met de Documentgenerator kan werken of - een grotere groep gebruikers heeft te maken van functievermindering. In onderstaande tabel zijn de reponstijden weergegeven: Standard Medium High Fouten aanmelden via LiBBiT Website 7*24 7*24 Servicevenster Werkdagen 9-17 uur Werkdagen 7-19 uur Fouten telefonisch aanmelden Response tijden Tijdens service venster Tijdens service venster Op offertebasis, afhankelijk van gewenste serviceniveau Code rood 4 uren tijdens servicevenster 4 uren tijdens servicevenster Code oranje 8 uren tijdens servicevenster 8 uren tijdens servicevenster Code geel 12 uren tijdens servicevenster 12 uren tijdens servicevenster tabel: responstijden 4. LiBBiT behoudt zich het recht voor de Responstijden te wijzigen indien blijkt dat uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijze onmogelijk is met inachtneming van de eerder vastgelegde responstijden. 5. LiBBiT behoudt zich eveneens het recht voor wijziging van de Overeenkomst te verlangen indien mocht blijken dat het aantal werknemers stijgt of daalt, zodanig dat Afnemer komt te vallen onder een andere categorie zoals omschreven in lid 2 van dit artikel. Artikel 4. Onderhoud - algemeen 1. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst heeft Afnemer het recht op onderhoud door LiBBiT van de Documentgenerator, een en ander onder de voorwaarden zoals in de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de bijlagen bepaald. 2. Het onderhoud zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, betreft onderhoud van de volgende componenten /11

4 van de Documentgenerator: a. de Core : het centrale deel van de software dat ervoor zorgt dat sjablonen met behulp van gebruikersgegevens omgezet worden in documenten die verwerkt kunnen worden; b. de "Koppelingen", althans voorzover deze uitdrukkelijk in artikel 2.1.b van de Overeenkomst worden benoemd. Onder Koppelingen wordt in dit verband verstaan: de software die de koppeling verzorgt tussen de Documentgenerator-core en backofficesystemen die gegevens van of naar de Documentgenerator-core verzorgen, zoals onder meer maar niet uitsluitend klantgegevens, medewerkersgegevens of documentmanagement- systemen. 3. Een nadere omschrijving van de op grond van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden te verrichten onderhoudswerkzaamheden is gegeven in de artikelen 5 ( Core ) en 6 ( Koppelingen ). 4. Afnemer verleent LiBBiT te allen tijde alle gevraagde medewerking voor de uitvoering van het onderhoud, tenzij dit gelet op de bedrijfsactiviteiten van Afnemer in redelijkheid niet van Afnemer kan worden gevergd. 5. Onder onderhoud zoals bedoeld in deze Overeenkomst wordt in ieder geval niet verstaan: a. systeemconfiguraties en werkzaamheden aan apparatuur en netwerken; b. structureel werk zoals het definiëren van scripts, lay-outs, overzichten, jaarverslagen, (reken-)schema s, administratieve vraagstukken, importdefinities en koppeling met software van derden; c. ondersteuning op locatie, met inbegrip van het implementeren van nieuwe releases en/of bug fixes; d. uitbreiding van de functionaliteiten van de software op verzoek van Afnemer; e. de conversie van bestanden; f. training van gebruikers; g. het aanpassen of uitbreiden van de documentatie; h. de software of databestanden van derden; De in dit artikel bedoelde werkzaamheden kunnen tegen meerprijs door LiBBiT danwel partners van LiBBiT worden uitgevoerd. LiBBiT zal hiertoe op eerste verzoek van Afnemer offerte (laten) uitbrengen. Voorzover de offerte door LiBBiT wordt uitgebracht zijn deze Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing op die offerte. 6. LiBBiT behoudt zich het recht voor de onderhoudswerkzaamheden zoals opgesomd in dit artikel geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, zonder dat daartoe toestemming van Afnemer is vereist.. Artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden is uitdrukkelijk op deze bepaling van toepassing. 7. Geen recht op onderhoud bestaat indien er sprake is van: a. een door Afnemer zonder toestemming of medeweten van LiBBiT aangebrachte wijziging in de software en/of functionaliteit van de Documentgenerator; b. het gebruik van de Documentgenerator in combinatie met software van derden dan wel binnen een systeem, zoals niet is voorzien in de documentatie bij de Documentgenerator dan wel niet is overeengekomen tussen partijen; c. onjuist of onoordeelkundig gebruik van de Documentgenerator door Afnemer; d. onvolkomenheden of gebreken in software van derden, apparatuur of verbindingen, alsmede het nalaten door Afnemer deze software van derden, apparatuur of verbindingen regelmatig en tijdig te onderhouden; e. invoerfouten of fouten in de door Afnemer aan LiBBiT ten behoeve van de implementatie aangeleverde gegevens; f. herstel van verminkte of verloren gegane gegevens. 8. Afnemer heeft het recht om, indien zich één of meerdere omstandigheden voordoen als genoemd in artikel 4.7., LiBBiT alsnog te verzoeken onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Deze werkzaamheden worden aan Afnemer in rekening gebracht op basis van het aantal bestede uren volgens de dan gelden tarieven van LiBBiT. Facturering en betaling geschiedt conform het bepaalde in artikel 9 en 10 van de Algemene Voorwaarden /11

5 Artikel 5. Onderhoud de Core 1. Onder het onderhoud van de Core van de Warranty Edition, zoals bedoeld in artikel 4.2 onder a van deze Overeenkomst, wordt verstaan: a. ondersteuning gebruik en aanmelden fouten: middels het aanmaken van een account (volgens aanwijzingen van LiBBiT) kan de Afnemer te allen tijde informatie over het gebruik van de Documentgenerator raadplegen, alsmede fouten of storingen melden; b. oplossen geconstateerde fouten: na een geconstateerde fout zal LiBBiT deze oplossen binnen de termijnen zoals bepaald in artikel 3 ( Responstijden ). c. bug fixes: in geval er fouten in de Documentgenerator zijn geconstateerd worden deze zo spoedig als mogelijk gecorrigeerd en aan Afnemer aangeboden, onafhankelijk of deze de partij is geweest die de fout heeft geconstateerd. d. gewaarmerkte code: de code van de door LiBBiT geleverde Warranty Edition is middels een audit geheel gecontroleerd. Afnemer is hierdoor verzekerd van de veiligheid van de code (zodat bijvoorbeeld authenticatie niet kan worden omzeild) en heeft de zekerheid dat hij met het gebruik van de Warranty Edition geen inbreuk maakt op de (intellectuele) eigendomsrechten van derden. e. nieuwe release: het aanpassen van de Documentgenerator als gevolg van vernieuwing of doorontwikkeling op initiatief van LiBBiT. f. gedwongen aanpassing: het aanpassen van de Documentgenerator als gevolg van dwingendrechtelijke voorschriften. g. beschadigingen: het verhelpen van beschadigingen in de Documentgenerator dan wel de gebruiksomgeving van de Documentgenerator, uitsluitend voorzover deze beschadigingen het gevolg zijn van nieuwe versies of releases van de Documentgenerator dan wel van (andere) onderhoudswerkzaamheden door LiBBiT; 2. Werkzaamheden aan de Core, die niet zijn opgesomd in het eerste lid van dit artikel, kunnen door LiBBiT slechts dan worden uitgevoerd indien Partijen hiertoe een aanvullende overeenkomst hebben gesloten. Op deze aanvullende overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing, tenzij Partijen schriftelijk hebben vastgelegd daarvan geheel of gedeeltelijk af te zien. Artikel 6. Onderhoud Koppelingen 1. Onder het onderhoud van de koppelingen, zoals bedoeld in artikel 4.2. onder b van deze Overeenkomst, wordt verstaan: a. oplossen geconstateerde fouten: na een geconstateerde fout zal LiBBiT deze oplossen binnen de termijnen zoals bepaald in artikel 3 ( Responstijden ). b. bug fixes: in geval er fouten in de Koppeling zijn geconstateerd worden deze zo spoedig als mogelijk gecorrigeerd en aan Afnemer aangeboden, onafhankelijk of deze de partij is geweest die de fout heeft geconstateerd. c. gedwongen aanpassing: het aanpassen van een Koppeling als gevolg van dwingendrechtelijke voorschriften. d. beschadigingen: het verhelpen van beschadigingen in een Koppeling, uitsluitend voorzover deze beschadigingen het gevolg zijn van nieuwe versies of releases van de Documentgenerator dan wel van (andere) onderhoudswerkzaamheden door LiBBiT of een partij die namens LiBBiT onderhoudswerkzaamheden verricht. 2. Onder het onderhoud van de Koppelingen wordt in ieder geval niet verstaan: a. aanpassingen aan bestaande Koppelingen vanwege het feit dat er wijzigingen hebben plaatsgevonden aan de backofficesystemen van de Afnemer, waarmee de Documentgenerator is gekoppeld. b. het aanpassen van bestaande Koppelingen aan nieuwe (functionaliteiten van) backofficesystemen, tenzij de Overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. c. werkzaamheden van welke aard dan ook, aan koppelingen die geen onderdeel van de Overeenkomst zijn /11

6 3. De onder lid 2 van dit artikel bedoelde werkzaamheden kunnen uitsluitend tegen meerprijs door LiBBiT dan wel partners van LiBBiT worden uitgevoerd. LiBBiT zal hiertoe op eerste verzoek van Afnemer offerte (laten) uitbrengen. Voorzover afkomstig van LiBBiT, zijn deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing op deze offerte. Artikel 7. Partners 1. LiBBiT heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in handen te geven aan Partners. Onder Partners wordt in dit verband verstaan: rechtspersonen waarmee LiBBiT een overeenkomst tot samenwerking heeft gesloten. 2. In het geval er een Overeenkomst is aangegaan zoals bedoeld in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden, dan staat LiBBiT in voor de betrouwbaarheid van de voor de uitvoering van deze Overeenkomst ingeschakelde Partner. Deze Algemene Voorwaarden, alsmede het bepaalde in de Overeenkomst, zijn van overeenkomstige toepassing op de uitvoering van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichting van de Partner. 3. Het bepaalde in de eerste zin van lid 2 van dit artikel geldt evenwel niet, indien de Afnemer met de Partner afspraken maakt, die afwijken van het in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gestelde. 4. Voorzover de Partner zich bedient van eigen algemene voorwaarden die op de Overeenkomst, zoals bedoeld in lid 3, van toepassing zijn, zijn deze van eveneens toepassing. Dit laat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, voorzover het de rechtsrelatie tussen Afnemer en LiBBiT betreft, onverlet. In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van een Partner en de Algemene Voorwaarden van LiBBiT, prevaleren laatstgenoemde. Artikel 8. Registratie 1. Afnemer is verplicht om, teneinde LiBBiT in staat te stellen de Overeenkomst naar behoren uit te voeren, zich te registratie op de wijze zoals door LiBBiT is aangegeven (het aanmaken van een Account ). 2. Afnemer is verplicht om de gegevens, benodigd voor het aanmaken van het Account, volledig en juist in te vullen, alsmede de ingevulde gegevens te actualiseren zodra dit nodig is. Eventuele gevolgen voor het niet, niet tijdig of niet juist invullen of aanpassen van het Account zijn geheel en al voor rekening van Afnemer. 3. Indien en voorzover Afnemer ter nakoming van zijn verplichtingen zoals bedoeld in dit artikel gegevens van derden verstrekt, staat Afnemer er volledig voor in bevoegd te zijn deze gegevens te verstrekken. Afnemer vrijwaart LiBBiT tegen iedere aansprakelijkheid te dier zake. 4. Eventuele persoonsgegevens die door Afnemer ter nakoming van dit artikel worden verstrekt, worden door LiBBiT beschouwd als persoongegevens in de zin van artikel 1 Wet Bescherming Persoonsgegevens. LiBBiT zal deze persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Voor het overige is artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden, alsmede het privacybeleid van LiBBiT van toepassing op deze persoonsgevens. Artikel 9. Prijzen 1. De vergoeding voor het onderhoud van de Documentgenerator, alsmede voor andere, overeengekomen diensten wordt bepaald aan de hand van een prijssystematiek waarvan de berekening voor de Afnemer kan worden opgenomen in de Overeenkomst. 2. LiBBiT is gerechtigd de prijssystematiek te wijzigen. De gewijzigde prijssystematiek is echter uitsluitend van toepassing op een lopende Overeenkomst indien Afnemer daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd /11

7 Onder wijziging zoals bedoeld in dit artikel, wordt uitsluitend verstaan de systematiek. Deze bepaling is niet van toepassing op tarieven of de jaarlijkse verhoging daarvan, zoals bedoeld in artikel LiBBiT is gerechtigd de tarieven voor haar diensten jaarlijks te verhogen. De verhoging wordt tenminste twee maanden voorafgaand aan de invoering daarvan kenbaar gemaakt aan de Afnemer. De verhoging gaat (telkens) in vanaf de eerste dag na ommekomst van de lopende contractstermijn. 4. De vergoeding is verschuldigd op de datum van ingebruikneming van de Documentgenerator door Afnemer, welke datum in de Overeenkomst wordt vastgelegd. 5. De prijzen hebben betrekking op de normale, ter uitvoering van de Overeenkomst, te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden waarop de Overeenkomst geen betrekking heeft en welke op grond van deze Algemene Voorwaarden zijn uitgesloten, worden slechts verricht tegen meerprijs tegen alsdan geldende, redelijke tarieven ( Meerwerk ). LiBBiT kan hiertoe desgewenst offerte opmaken, maar is daartoe niet verplicht. In geval van uitgevoerd Meerwerk dat, gelet op de omstandigheden, niet vooraf is of kon worden overeengekomen of begroot, is Afnemer gehouden LiBBiT te vergoeden voor de gewerkte uren en tegen de gebruikelijke (Meerwerk)tarieven. LiBBiT is gehouden dit Meerwerk desgewenst te specificeren. 6. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Tenzij anders vermeld zijn alle door LiBBiT gedane prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen. Artkel 10. Facturering en betaling 1. Facturering vindt volgens de in de Overeenkomst opgenomen betalingscondities. Wanneer dit niet in de Overeenkomst is vastgelegd, vindt facturering jaarlijks vooraf plaats, volgens de dan geldende tarieven. 2. Betaling geschiedt op factuurbasis door verzending van de factuur naar het door Afnemer laatstelijk opgegeven adres. Het in de factuur aangegeven totaalbedrag dient binnen dertig (30) dagen na dagtekening van de factuur te zijn bijgeschreven op het door LiBBiT aangegeven rekeningnummer. 3. In het geval Afnemer bezwaar heeft tegen de hoogte dan wel de samenstelling van de factuur, dient deze dit binnen 8 dagen na dagtekening factuur schriftelijk aan LiBBiT kenbaar te maken. Indien Afnemer zijn bezwaar niet binnen de gestelde termijn kenbaar heeft gemaakt, wordt hij geacht de hoogte en samenstelling van de factuur akkoord te hebben bevondenen dient hij de factuur te voldoen binnen de in deze Algemene Voorwaarden gestelde betalingstermijn. 4. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen gestelde termijn, dan is Afnemer in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Afnemer is vanaf de eerste dag van de in artikel 2.7 genoemde termijn tot aan de dag der algehele voldoening tevens de wettelijke handelsrente verschuldigd over het gehele bedrag. Daarnaast is hij de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter voldoening van de vordering verschuldigd. 5. Betwisting van een factuur van LiBBiT geven Afnemer nimmer het recht op compensatie met of opschorting van andere, niet betwiste facturen. 6. Wanneer de factuur na 60 dagen na dagtekening van de factuur niet geheel door Afnemer is voldaan, heeft LiBBiT het recht om zonder voorafgaande waarschuwing haar werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen, onverminderd het recht van LiBBiT op schadevergoeding als gevolg van gederfde inkomsten en onverminderd het recht op voldoening van de kosten zoals bedoeld in artikel Artikel 11. Gegevensbehandeling en vertrouwelijkheid 1. Alle gegevens betreffende de bedrijfsactiviteiten van Afnemer en geaffilieerde bedrijven, die aan LiBBiT ter beschikking worden gesteld of haar toevalligerwijs ter beschikking komen, worden door LiBBiT strikt vertrouwelijk behandeld, worden uitsluitend gebruikt voorzover de uitvoering van de Overeenkomst dit /11

8 vereist en zullen nimmer aan derden ter beschikking gesteld, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Afnemer, tenzij: a. deze gegevens reeds door Afnemer openbaar zijn gemaakt; b. deze gegevens reeds door derden rechtmatig openbaar zijn gemaakt; c. deze gegevens moeten worden beschouwd als zijnde van algemene bekendheid; d. deze gegevens op grond van wet of rechterlijke last reeds openbaar zijn gemaakt of dienen worden gemaakt. 2. Indien en voorzover het gegevens betreft die moeten worden beschouwd als persoonsgegevens in de zin van artikel 1 onder a Wet Bescherming Persoonsgegevens, zal LiBBiT altijd handelen volgens de op basis van die wet op dat moment geldende regelgeving. Tenzij uit de werkzaamheden anders blijkt dan wel partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen, zal Afnemer is beginsel worden aangemerkt als Verantwoordelijke en LiBBiT als Bewerker, een en ander zoals bedoeld in artikel 1 onder d en e van genoemde wet. Artikel 12. Personeelsbeding 1. De wijze waarop en door welke persoon de werkzaamheden, die moeten worden verricht ter nakoming van de Overeenkomst, worden uitgevoerd, wordt bepaald door LiBBiT. Indien de uitvoering van de Overeenkomst vereist dat hiertoe derden worden ingeschakeld, hetzij door LiBBiT, hetzij door Afnemer, zullen Partijen te allen tijde erop toezien dat de diensten of werkzaamheden van deze derden geschieden onder dezelfde voorwaarden, als in deze Algemene Voorwaarden gesteld. 2. Afnemer verbindt zich om gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging van de Overeenkomt, op geen enkele wijze aan medewerkers van LiBBiT een overeenkomst aan te bieden, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een uitzendbureau of een andere intermediair. 3. Indien Afnemer in strijd met artikel 12.2 een overeenkomst tot het verrichten van arbeid, het uitvoeren van een opdracht of het leveren van diensten aanbiedt of aangaat met een medewerker van LiBBiT of een door LiBBiT ingeschakelde derde, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een uitzendbureau of ander intermediair, zonder dat hierbij nadrukkelijke schriftelijke goedkeuring van LiBBiT is verkregen, verbeurt Afnemer een direct opeisbare boete aan LiBBiT ter hoogte van twaalf bruto maandsalarissen van de betrokken bij LiBBiT in dienst zijnde medewerker en/of door LiBBiT ingeschakelde derden. Artikel 6:92 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. Artikel 13. Implementatie, documentatie en downloads 1. De Implementatie van de Documentgenerator geschiedt door een Partner dan wel een andere, door LiBBiT aangewezen derde. De Afnemer en de partij die de implementatie verzorgt spreken plaats, dag en uur af waarop de implementatie zal plaatsvinden. Afnemer verleent alle gewenste medewerking voor de implementatie en ziet erop toe voldoende ruimte en menskracht te hebben vrijgemaakt om de implementatie succesvol te laten verlopen. 2. Voorafgaand aan de implementatie zal LiBBiT, dan wel de partij die de implementatie zal uitvoeren, een specificatie geven van alle technische, functionele en praktische vereisten voor de implementatie (hierna te noemen: de Specificatie ). Indien daarbij de duur van de implementatie wordt opgenomenis deze altijd indicatief. 3. Afnemer is verplicht om de Specificatie zoals bedoeld in lid 2 door een daartoe gekwalificeerde medewerker te laten bestuderen en accorderen. In geval van onjuistheden, onvolkomenheden of andere onregelmatigheden in de Specificatie dient Afnemer dit tijdig (d.w.z. op een tijdstip dat LiBBiT dan wel de partij die de implementatie uitvoert dit nog in gewone kantoortijden kan veranderen) kenbaar te maken. Zo nodig treden partijen hiertoe met elkaar in overleg. Indien Afnemer al dan niet na wijziging - akkoord is met de Specificatie, wordt deze voor akkoord ondertekend door de daartoe bevoegde functionaris. LiBBiT is gerechtigd de implementatiewerkzaamheden uit te (doen) stellen totdat zij deze schriftelijke akkoordverklaring van Afnemer heeft ontvangen, zonder gehouden te zijn tot het vergoeden van enige (vertragings)schade /11

9 4. LiBBiT zal Afnemer voorzien van actuele documentatie aangaande het gebruik van de Documentgenerator. De auteursrechten op deze documentatie berusten bij LiBBiT. Hoewel LiBBiT zich zal inspannen om de documentatie zo actueel mogelijk te houden, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden voor onjuiste of verouderde informatie of instructies in die documentatie. 5. Aangezien er tevens een open source versie bestaat van de Documentgenerator (de Community Edition) is het mogelijk dat Afnemer deze heeft gedownload. Het downloaden van deze versie is geheel en al voor rekening en risico van Afnemer. Afnemer kan daaromtrent geen enkel recht of aanspraak jegens LiBBiT laten gelden, ook niet indien deze versie door Afnemer is gedownload van of via de systemen van LiBBiT. LiBBiT verklaart uitdrukkelijk hetgeen Afnemer uitdrukkelijk erkent dat de Community Edition van de Documentgenerator as is beschikbaar is op het internet en als zodanig in een open source omgeving beschikbaar wordt gesteld via de Website 1. Vanwege de aard van deze editie geschiedt het downloaden daarvan echter geheel en al op risico van de downloader dan wel degene die zijn apparatuur daartoe ter beschikking heeft gesteld. Hetzelfde geldt voor alle personen en entiteiten die van de aldus gedownloade versie gebruik maken of proberen te maken. 6. LiBBiT heeft het recht te verlangen dat de Afnemer eerder gedownloade Community Editions van haar systemen verwijdert, teneinde daarmee zeker te stellen dat het onderhoud uitsluitend betrekking heeft op de door LiBBiT en/of diens partner gecontroleerde Warranty Edition. Daarnaast heeft LiBBiT het recht maar niet de plicht - te verlangen dat er een controle wordt uitgevoerd op de systemen van Afnemer om de goede uitvoering van de Overeenkomst zeker te stellen. Indien en voorzover het bestaan of achterblijven van eerdere, niet door, vanwege of met medeweten van LiBBiT gedownloade versies van de Documentgenerator de uitvoering van de Overeenkomst verhindert, vertraagt of onmogelijk maakt, dan is LiBBiT, noch de door LiBBiT ingeschakelde Partner of derde, op enigerlei wijze aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Artikel 14. Intellectuele Eigendomsrechten 1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: auteursrechten, databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, octrooien, know how en alle soortgelijke rechten, waar ter wereld ook ontstaan, al dan niet vatbaar voor registratie en inclusief aanvragen daartoe. 2. De Overeenkomst tussen Partijen heeft in alle gevallen betrekking op de Warranty Edition van de LiBBiT Documentgenerator, zijnde de versie waarvoor LiBBiT het beheer, het onderhoud en de doorontwikkeling verzorgt. 3. Ten aanzien van de door LiBBiT verrichtte doorontwikkeling van de Documentgenerator, dan wel ten aanzien van andere werkzaamheden van LiBBiT welke Intellectuele Eigendomsrechten doen ontstaan, berusten deze Intellectuele Eigendomsrechten bij LiBBiT, tenzij LiBBiT anders bepaalt. Het is Afnemer derhalve niet toegestaan het werk van LiBBiT dat door deze rechten is beschermd zonder toestemming van LiBBiT te gebruiken, anders dan in het kader van het normale, door de Overeenkomst voorziene gebruik. Voor dit normale gebruik verleent LiBBiT aan Afnemer een niet exclusieve, niet overdraagbare Licentie, onder de voorwaarden zoals in de Overeenkomst of een aparte licentieovereenkomst, alsmede deze Algemene Voorwaarden gesteld. Deze Licentie wordt niet (mede) verleend aan met Afnemer gelieerde ondernemingen of instellingen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 4. Indien en voorzover LiBBiT ter uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van de intellectuele eigendom van Afnemer of van derden, dan blijven de Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij Afnemer of deze derde. Afnemer verleent LiBBiT toestemming voor het gebruik van de werken waarop intellectuele eigendomsrechten rusten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. In geval Partijen ter uitvoering van een Overeenkomst gebruik willen maken van de intellectuele eigendom van een derde, die geen partij bij de Overeenkomst is, dan draagt de Partij die het voorstel tot het gebruik van die werken doet, zorg voor de toestemming van die derde. 1http://sourceforge.net/projects/docgen /11

ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002

ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002 ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities Legalsense B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 58081186. Klant,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. per 01-09-2009

Algemene voorwaarden. per 01-09-2009 Algemene voorwaarden per 01-09-2009 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (mondelinge of schriftelijke) aanbiedingen en offertes van Leverancier,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Mellcom ict v.o.f.

Algemene voorwaarden van Mellcom ict v.o.f. Algemene voorwaarden van Mellcom ict v.o.f. Algemene Bepalingen 1. Algemeen 1.1 Deze Algemene voorwaarden gelden voor iedere onderhandeling, offerte en overeenkomst tussen Mellcom ict v.o.f. (hierna: Mellcom

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Algemene voorwaarden 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl ALGEMENE VOORWAARDEN 4ORANGE B.V. I II III IV INHOUDSOPGAVE DEFINITIES Artikel 1 Definities ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

1.3 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.3 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Smartbit BVBA 1 Definities 1.1 Onder 'Aanmeldingsformulier' wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering van Diensten door Smartbit. 1.2 Onder

Nadere informatie

pagina 1/6 14-01-14 algemene voorwaarden YoungGuns B.V.

pagina 1/6 14-01-14 algemene voorwaarden YoungGuns B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNGGUNS B.V. Gevestigd en kantoorhoudende aan de Kasteleinenkampweg 7b, 5222 AX 's-hertogenbosch Dossiernr. K.v.K. 59483113, hierna te noemen Leverancier Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JobsRepublic

Algemene Voorwaarden JobsRepublic Algemene Voorwaarden JobsRepublic Algemene Voorwaarden JobsRepublic Producten & Diensten Versie 5.0 1 juli 2013 I. ALGEMEEN Artikel 1. Definities 1. In de Algemene Voorwaarden JOBSREPUBLIC worden onder

Nadere informatie

4. Betaling. 5. Levering

4. Betaling. 5. Levering Firstwebsite.nl Gevestigd aan Floris Heermalestraat 7, 3514VV Utrecht Dossiernummer KvK 30247242, hierna te noemen Leverancier ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Figlo B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 52262219

Algemene Voorwaarden Figlo B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 52262219 Algemene Voorwaarden Figlo B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 52262219 Algemene Bepalingen 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 40413857

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 40413857 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 40413857 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN

Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Abecon Leveringsvoorwaarden ( Leveringsvoorwaarden ) zijn van toepassing

Nadere informatie

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter geschreven,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n Algemene voorwaarden Premiepas Algemeen 1.1 Toepasselijkheid 1.2 Definities 1.3 Bevestiging 1.4 Aanbiedingen 1.5 Overeenkomsten 1.6 Medewerking/informatieplicht opdrachtgever

Nadere informatie

elke overeenkomst tussen Leverancier en de Cliënt met betrekking tot dienst(en) die Leverancier levert aan de Cliënt

elke overeenkomst tussen Leverancier en de Cliënt met betrekking tot dienst(en) die Leverancier levert aan de Cliënt ALGEMENE VOORWAARDEN versie: 6 november 2012 DEFINITIES Algemene Voorwaarden deze Algemene Voorwaarden Oscin de eenmanszaak handelend onder de naam Oscin", gevestigd te Oosterhout. In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions.

1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions. ALGEMENE VOORWAARDEN 1 - DEFINITIES 1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions. 1.2 - Onder 'Bestelling, Registratie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JDN BUSINESS HOSTING B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN JDN BUSINESS HOSTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN JDN BUSINESS HOSTING B.V. INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 BEVESTIGING...1 1.4 AANBIEDINGEN...1 1.5 OVEREENKOMSTEN...1 1.6 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN XSO TIMEWRITER

GEBRUIKSVOORWAARDEN XSO TIMEWRITER GEBRUIKSVOORWAARDEN XSO TIMEWRITER Artikel 1. Definities Dienst: het ter beschikking stellen van de Software, ofwel op afstand via de hosted-dienst, ofwel door de Software als download aan te bieden, inclusief

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN COMPUTICATION. Versie AV.v.1/2008

ALGEMENE VOORWAARDEN COMPUTICATION. Versie AV.v.1/2008 ALGEMENE VOORWAARDEN COMPUTICATION Versie AV.v.1/2008 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 1 1.1 TOEPASSELIJKHEID... 1 1.2 DEFINITIES... 1 1.3 BEVESTIGING... 2 1.4 AANBIEDINGEN... 2 1.5 OVEREENKOMSTEN... 3 1.6

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostCreator versie 1.2, 6 juli 2011

Algemene Voorwaarden HostCreator versie 1.2, 6 juli 2011 Algemene Voorwaarden HostCreator versie 1.2, 6 juli 2011 1. Definities Opdrachtgever: Eenieder die verzoekt en opdracht geeft tot (af)levering van HostCreator Producten. HostCreator: HostCreator. en diens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tepucom B.V. versie 1.4 van 19 mei 2012

Algemene Voorwaarden Tepucom B.V. versie 1.4 van 19 mei 2012 Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van de besloten vennootschap

Nadere informatie