Offerte aanbesteding gemeente Middeldam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Offerte aanbesteding gemeente Middeldam"

Transcriptie

1 OfferteaanbestedinggemeenteMiddeldam Vervangingverouderdekantoorautomatisering Offerte aanbestedinggemeentemiddeldam OpenUp OpenITOplossingen Pagina1van12

2 Inhoudsopgave 1.Inleiding 1.1Opdracht Onsbedrijf Manifest Productenendiensten Kortsamengevat Besturingssysteem Keuze Hardware Stabiliteit Referenties Interoperabiliteit Ondersteuning Updates Beveiliging Prijs Alternatief Kantoorsoftware/Officepakket Keuze Onderdelen Bestandsformaten OpenOffice.orgNovelledition Referenties Hardware Updates Alternatief Outlookvervanger Prijsvoorstel Contactinformatie...12 Offerte aanbestedinggemeentemiddeldam OpenUp OpenITOplossingen Pagina2van12

3 1.Inleiding NaaraanleidingvanhetbestekvandegemeenteMiddeldamvan10 december2008isdezeoffertetotstandgekomen.onsbedrijfheefteen samenhangendeoplossingingedachte,waarinuweisenenwensen,naast onze opengedachte vooropstaan. 1.1Opdracht Deopdrachtomvathetvernieuwenvande250sterkverouderde werkplekken.compleetmetkantoorsoftware,ondersteuningentraining.de nieuweconfiguratiezalopdeoudehardwaregaandraaien. 1.2Onsbedrijf Onsbedrijfisgespecialiseerdinhetaanbiedenvanvolledigopensourceen openstandaardenoplossingen.binnennederlandzijnweéénvande weinigenmetveelervaringenreferentiesopditgebied.wijkunnenvooreen grootgedeeltezelfdeondersteuningverzorgenengevenookzelftrainingen voordeoplossingendieweaanbieden. 1.3Manifest UwgemeenteheefthetManifestvandeOpenOverheidsorganisaties ondertekend.ditbetekentdatualsgemeentemeeropenheidverlangdvan uwleveranciers. Wijzijneengoedvoorbeeldvandezeopenheidalsleverancier.Tevengaanwij eenopensourceoplossingnietsneluitdeweg.wezienhetaltijdalseen goedemogelijkheid.vaakzelfsdebeste. Hierbijwillenweueropwijzendatwijinalonzeoplossingenlettenopde eisenvanditmanifest.onzeoplossingenzijnleveranciersonafhankelijk,eris eenzogrootmogelijkeinteroperabiliteit,endewerkingistransparant, controleerbaarenbeheersbaar.ditalleszorgtvooreenduurzamedigitale omgeving,diezowelrobuustentoekomstvastalsflexibelenaanpasbaaris. Offerte aanbestedinggemeentemiddeldam OpenUp OpenITOplossingen Pagina3van12

4 2.Productenendiensten 2.1Kortsamengevat Wijzulleneenzeersamenhangendeopensourceoplossingaanbieden. Onderdelenhiervanzijnhetbesturingssysteem SUSELinuxEnterprise met hetkantoorofficepakket OpenOffice.org ennovellevolutionals Outlook vervanger,met ,adresboek,kalenderentaken. OndersteuningkomtzowelvanonsbedrijfzelfalsvanNovell. Onsbedrijfheeftruimekennisenervaringmethetgevenvantrainingophet gebiedvanlinux,openoffice.orgenevolution. 2.2Besturingssysteem Indehuidigebedrijfsvoeringwordtgebruikgemaaktvaneenversievan MicrosoftWindows. Onsbedrijfisgespecialiseerdinhetleverenvanopensourceoplossingen.We hebbenalveelervaringmethetimplementerenvanopensource besturingssystemeninverschillendeorganisaties.vooreensterke,stabieleen volwassenopensourcebesturingssysteemgebruikenwijverschillendelinux distributies.vooraldekeuzevoordegeschiktedistributieislastig.ervaringen kennisvanzakenishierbijvanbelang Keuze Vooruweisen,wensenentoepassingenkomenmeerdanééndistributiein aanmerkingen.vooralophetgebiedvanprofessionelesupportentoepassing bijvergelijkbareimplementatiesis SUSELinuxEnterprise onzekeuze.deze distributievaltonderhetbedrijf Novell,eengrotespeleropdemarkt.Ze biedenzowelserveralsdesktopoplossingen,dienaadloossamenwerken, onderdezelfdesupport Hardware Hetnieuweopensourcebesturingssysteemzaluwrelatiefoudehardware weernieuwleveninblazen.hetbesturingssysteemiseenvoudigte Offerte aanbestedinggemeentemiddeldam OpenUp OpenITOplossingen Pagina4van12

5 optimaliserenvoorouderehardware.erzullenminderresourcesgevraagd worden,waardoorproductiviteitweeropdeeersteplekkomt Stabiliteit Linuxismeerdanvolwassentenoemen.Aljarenlangdraaienproceskritieke applicatiesenheleorganisatiesmetdestabiliteitvanlinux.novellprobeert metsusehierzelfsnogeenstapopvoortezijn.hetbesturingssysteemheeft zichalopveeleisendeomgevingenbewezen.(zieookbijreferenties.) 2.2.4Referenties Eenbelangrijkargumentvoordekeuzevanhetbesturingssysteemwashet aantalrelevantereferenties.erzijnalveelpubliekeorganisatiesvoorgegaan, zoooknederlandsegemeentenals: Amsterdam(geslaagdeproef) DenHaag Rijswijk Terneuzen Assen Woerden DitbetreftzowelafdelingenalsdegeheleITinfrastructuur.Opserverenop desktopbasis.onsbedrijfheeftzelfdeelnamegehadaandeimplementatie vanmeerderevandezeoplossingen Interoperabiliteit VeelorganisatiesvervangenMicrosoftWindowseerstbijslechtseenaantal werknemersdoorsuselinuxenterprisedesktop,terwijldeanderenonder Windowsblijvenwerken.Ditkaneenvoudigwordengerealiseerdomdatde computerswaaropsuselinuxenterprisedesktopwordtuitgevoerdnaadloos inuwbestaandemicrosoft omgevingpassen:verificatieviaactivedirectory, verbindingenmetexchange,gebruikvanoffice bestandenennaadloze toegangtotuwbestaandeafdruk,bestands enanderenetwerkservices. Gesloten Windowsapplicatieskunnenookgedraaidworden,doorgebruikte makenvandewindowsemulator Wine.Hierdoorishetnietnoodzakelijk omvooraluwbedrijfsapplicatieseenvervangertezoeken. Offerte aanbestedinggemeentemiddeldam OpenUp OpenITOplossingen Pagina5van12

6 2.2.6Ondersteuning Naastdeondersteuningvanonsbedrijf,kanergerekendwordenopsupport vannovell.novellbied24uurperdag,7dagenindeweekhethelejaarrond professioneleondersteuning Updates TotnutoeheeftSUSELinuxEnterprisegemiddeldtweekeerperjaareen nieuweversiegekregen.bijvoorbeeldvan10.1naar10.2.eenmajorrelease vindtongeveeromde2a3jaarplaats. SUSEmaaktgebruikvanZENworksLinuxManagement,watinhouddathet uitvoerenvanupdatesveeleenvoudigerisdanmetwindowsupdate.het opnieuwopstartenvandecomputeriszelfsoverbodig Beveiliging DezeLinux distributievoordedesktopheefteengeweldig beveiligingsvoordeel.naastdatlinuxveelminderaangevallenwordt,maakt SUSEgebruiktvan AppArmor.Ditbeschermdtoepassingenenhet besturingssysteemtegenschadelijkeeffectenvanaanvallen,virussenen anderemalware.abnormaalofonnodigtoepassingsgedragwordt tegengegaanenbijgehouden,zodatzwakkeplekkenefficiëntworden beveiligd Prijs GlobaalgezienkaninnavolgingvanNovellzelf,gezegdwordendateen desktopmetsuselinuxenterprisedesktopminderdaneentiendevande prijsvanmicrosoftwindowskost.eenbesturingssysteemdatzichzelfbijna terugverdient Alternatief EengoedalternatiefzouUbuntukunnenzijn.DitisdemeestgebruikteLinux distributievoordesktopcomputersenlaptops.ubuntuprobeertdenadrukte leggenopgebruiksvriendelijkheidentoegankelijkheidvoorgebruikthuis,op Offerte aanbestedinggemeentemiddeldam OpenUp OpenITOplossingen Pagina6van12

7 schoolenophetwerk.eenvoordeelisdatubuntuvollediggratisis,maar ondersteuningisdanwellastiger. DoordatallesinUbuntugratisenopensourceismissenerbelangrijke onderdelen,diegebruikerswelwensen.ditvaltoptelossen,maarsupportzal daardannietondervallenenhetkostextrawerkenconfiguratie. Offerte aanbestedinggemeentemiddeldam OpenUp OpenITOplossingen Pagina7van12

8 2.3Kantoorsoftware/Officepakket Indehuidigebedrijfsvoeringwordtgebruikgemaaktvaneenrelatiefoudere versievanmicrosoftoffice. Hetnieuweofficepakketmoetstabielzijn,draaienopdebestaandehardware enminstensdezelfdeproductiviteitenmogelijkhedenhebben.daarnaastiser deeisdaterzoveelmogelijkgangbarebestandsformatenondersteund worden Keuze Delaatstejarenheeftdeopensourcewereldhardgewerktaanhetvolwassen makenvaneenopensourceofficepakketdiezichmoetgaanmengeninde strijdmetmicrosoftoffice.hetproductheetstarofficeofopenoffice.org.de laatsteisdegratisparticuliereversievanstaroffice.hetenigeverschilisdat StarOfficeprofessioneleondersteuningbiedtoverdehelewereld.Support vooropenoffice.orgistekrijgenviainternetforavandelevendigeopen sourcewereld. Wijzullen,natuurlijkinoverleg,waarschijnlijkvoorOpenOffice.orgkiezen. Onsbedrijfheefthierruimeervaringin.Dooronzekennisenervaringkunnen wijzelfondersteuningenzelfstrainingengevenvoorditofficepakket Onderdelen NetzoalsMicrosoftWordbestaatOpenOffice.orguitverschillende onderdelen. WritervoortekstdocumentenenHTML documenten(vergelijkbaar metmicrosoftword) Calcvoorwerkbladen(spreadsheets)(vergelijkbaarmetMicrosoft Excel) Basevoordatabases(vergelijkbaarmetMicrosoftAccess) Drawvoortekeningen(vectorgrafiek) Impressvoorpresentaties(vergelijkbaarmetMicrosoftPowerPoint) Mathvoorformules Deverschillendeprogramma sdoenvooreengrootdeelhetzelfdeals MicrosoftOffice,hetzijsomsopeenanderemanier.Deverschillenzijnvaak verwaarloosbaar. Offerte aanbestedinggemeentemiddeldam OpenUp OpenITOplossingen Pagina8van12

9 2.3.3Bestandsformaten OpenOffice.orgondersteundzondertwijfeldemeestverschillendesoorten bestandsformatenvoorkantoorbestanden.voorelkprogrammakanhet documentopgeslagenwordenindeeigenofficiëlestandaard,meerdere anderestandaardenenzelfsde standaarden vanmicrosoft.hetmooievan opensourceisdatzelfsheeloudeofheelexotischebestandsformaten geopendkunnenworden,nahetinstallerenvaneenkleineplugin.ookde nieuwstemicrosoftofficeformatengebaseerdopxmlkunnenverwerkt worden. UzultmetOpenOffice.orggeenproblemenmogenkrijgenmet bestandsformatenvanzowelbinnenalsbuitenuworganisatie. OpenOffice.orgwerktdusookheelgoedsamenineenomgevingmet MicrosoftOfficepakketten.Hetpakketistrouwensookteinstallerenop WindowsenMacOSXmachines,waardoorinteroperabiliteitnogbeter gewaarborgdzalzijn OpenOffice.orgNovelledition AlshetbesturingssysteemSUSELinuxEnterpriseDesktopgekozenwordt,kan denovellversievanopenoffice.orggekozenworden.dezewerktnauw samenmethetlinuxopensource ,contactpersonen,kalenderentaken programmaevolution.hierdoorontstaateennaadlozeeenheid,zoalsuw gebruikerswaarschijnlijkalgewendzijnmetdecombinatiewindows,office enoutlook Referenties OpenOffice.orgenStarOfficewordenaloverdehelewereldgebruikt.Inzowel kleinealsgroteorganisaties,publiekelijkencommercieel.debedrijfsmarkt ligtnogsteedsvooreengrootdeelinhandenvanmicrosoftoffice,maar OpenOffice.orgenStarOfficehebbeneenaandeelvanzo n15tot20procent indezakelijkemarkt.openoffice.orgissindsseptember2007albijna100 miljoenkeergedownload. VoorbeeldenvangrotegebruikersvanOpenOfficezijn:hetministerievan defensievansingapore,defransegendarmerie,hethooggerechtshofvan India. Offerte aanbestedinggemeentemiddeldam OpenUp OpenITOplossingen Pagina9van12

10 DeeerderbijhetbesturingssysteemgenoemdeNederlandsegemeenten werkenookmeteenversievanhetopenoffice.orgpakket Hardware EengrootnadeelvanOpenOffice.orgkanhetgebruikvandehardwarezijn.Er wordtnogsteedshardgewerktomopenoffice.orgefficiënteromtelaten gaanmetdesysteembronnen.hetluktalsteedsbeter,maarmicrosoftoffice lijktinveelgevallentochietslichter. Uitonzeervaringblijktoverigensdatdebesparingvandesysteembronnen doorhetlinuxbesturingssysteemditruimschootskanopvangen Updates DeafgelopenjarenkreegOpenOffice.orgvelenupdates.Totwel3a4keerper jaar,bijvoorbeeldupdatesvan2.3naar2.4.erkangekozenwordenomalleen teupdatenbijeennieuwemajorreleasebijvoorbeeldvanversie2naarversie 3.Ditvindtongeveereensinde3jaarplaats Alternatief KOfficezoueenalternatiefkunnenzijn.Ditishetofficepakketvandezelfde makersalsdegrafischeschilinhetbesturingssysteemsuselinuxenanderen. KOfficewordtveelmindervaakgebruiktenmistookdebestandsformaten ondersteuning. OokKOfficewerktopallegroterebekendebesturingssystemen,mitser gebruiktwordtgemaaktvandekdesktopomgeving(kde).suseisdaareen van. 2.4Outlookvervanger Omtoteencompletedesktopwerkplektekomenbevatdeaangeboden software NovellEvolution.DitisheelergtevergelijkenmetMicrosoft Outlook.Hetbevateene mailcliënt,adresboek,kalenderentaken.als onderdeelvansuselinuxenterprisedesktopkannovellevolutionnaadloos inanderetoepassingenencommunicatietoolswordengeïntegreerden bovendienzorgtdeclientvoorconnectiviteitmetcommunicatiearchitecturen voorondernemingenzoalsnovellgroupwise enmicrosoftexchange. Offerte aanbestedinggemeentemiddeldam OpenUp OpenITOplossingen Pagina10van12

11 3.Prijsvoorstel Aan: HooftICTGemeenteMiddeldam ICTAfdeling Raadhuisstraat2 2787AQMiddeldam Van: TokkovandeHam Datumofferte: 13Januari2009 Geldigheidofferte: 30dagen Opleverdatum: 23Februari2009 Kosten: Administratieve: 260, Implementatie: 1.440, Testen: 480, SUSELinuxEnterprisesoftware*250: , , Abonnement voor de support: 840, permaand Trainingvooromgangmetdesoftware: 125, pertraining Offerte aanbestedinggemeentemiddeldam OpenUp OpenITOplossingen Pagina11van12

12 4.Contactinformatie AukeMiddendorp E mail: Offerte aanbestedinggemeentemiddeldam OpenUp OpenITOplossingen Pagina12van12

VisiBox Online Blad 2 van 6

VisiBox Online Blad 2 van 6 VisiBox Online VisiBox Online Blad 2 van 6 VisiBox online: Is het basis programma binnen Planning.nl, gebaseerd op personeelsplanning, projectplanning en materiaal/ruimte. Deze basis is uitbreidbaar naar

Nadere informatie

Service Level Agreements

Service Level Agreements Service Level Agreements Support / Helpdesk Voor vragen of problemen kan u zich steeds wenden tot de helpdesk. De SLA contracten geven u hierbij echter garanties en een duidelijke omkadering wat er wel

Nadere informatie

Computerhulp. De servicedienst voor al uw ICT-problemen

Computerhulp. De servicedienst voor al uw ICT-problemen Computerhulp De servicedienst voor al uw ICT-problemen Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De dienst Computerhulp...4 2.1 Abonnementen...4 2.1.1 Basic abonnement...4 2.1.2 Professional abonnement...4 2.1.3

Nadere informatie

VisiBox. Procesbeheersing met de juiste planning software

VisiBox. Procesbeheersing met de juiste planning software VisiBox Procesbeheersing met de juiste planning software Ronald Planning.nl 3-2-2014 VisiBox: Is het basis applicatie binnen Planning.nl, gebaseerd op personeelsplanning, projectplanning, materieel en

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials Door Gerard Bottemanne, GBNED 29-11-2012 ICT Financials Soort pakket Stand alone > Best of Breed Losstaand (beste) financieel administratiesysteem Attentiepunten: - Meer leveranciers (systeembeheer) -

Nadere informatie

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,-

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Prijslijst 2015 Algemeen Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Advisering: 10,- per uur. Reparaties Onderzoekskosten: 10,- Reparatiekosten: 10,- Installaties

Nadere informatie

Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas

Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/ 2010-2011) kerntaak 1: Installeren van hard- en software kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA)

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) Versie 1.1 November 2014 Inhoudsopgave Inleiding...... 1 Remote Firewall beheer...... 1 Dienst... 1 Randvoorwaarden... 1 Service Level...

Nadere informatie

Wireless Leiden. Projectplan. 802.1x

Wireless Leiden. Projectplan. 802.1x Wireless Leiden 802.1x RADIUS server AP Hsleiden Hogeschool Leiden Wireless Ledien SURFnet RADIUS proxy Internet Universiteit Leiden RADIUS server RADIUS server UTwente Projectplan Naam : Richard van Mansom

Nadere informatie

Pagina 1 van 8 perbit bv De Schakel 17 5651 GH Eindhoven T: 0402905103 W: www.perbit.nl E: info@perbit.nl KvK: 50963805 BTW: NL851732781B01 IBAN:

Pagina 1 van 8 perbit bv De Schakel 17 5651 GH Eindhoven T: 0402905103 W: www.perbit.nl E: info@perbit.nl KvK: 50963805 BTW: NL851732781B01 IBAN: Rendement vanaf dag 1 Pagina 1 van 8 Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright Pagina 2015, 2 van perbit 8 bv Alle rechten perbit

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Hosting service. Prijslijst 2011. Kantoorwerkzaamheden # Inkooporganisatie # Netwerkorganisatie # Kennisbank

Hosting service. Prijslijst 2011. Kantoorwerkzaamheden # Inkooporganisatie # Netwerkorganisatie # Kennisbank Prijslijst 2011 Hosting service 1 1. Goed om te weten De prijslijst zoals u deze aantreft bevat een weergave van de eenheidsprijzen per dienst. De meest voorkomende diensten zijn benoemd echter. Hebt u

Nadere informatie

Zarafa Email en Agenda

Zarafa Email en Agenda Pagina 1 van 6 Zarafa Email en Agenda Altijd en overal kunnen beschikken over je email, een up-to-date agenda en al je contactpersonen? Direct een mailtje terug kunnen sturen? Een nieuwe afspraak kunnen

Nadere informatie

Dit document beschrijft de Service Level Agreement voor de levering van de dienst Dedicated Servers van HostYou en vervangt alle voorgaande versies.

Dit document beschrijft de Service Level Agreement voor de levering van de dienst Dedicated Servers van HostYou en vervangt alle voorgaande versies. HostYou Service Level Agreement Dedicated Servers versie 1.3, 15/04/2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Datacenter... 3 2.1. Gegarandeerde stroomvoorziening door UPS en diesel generator... 3 2.2. Betrouwbare

Nadere informatie

DatuX support diensten 2012

DatuX support diensten 2012 DatuX support diensten 2012 Wilt u beschikken over een Linux professional wanneer u dat wilt? Dat kan: Met een support contract van DatuX bent u hier van verzekerd. Tevens kunt u uw servers laten beheren

Nadere informatie

MANAGED SERVER HOSTING

MANAGED SERVER HOSTING INHOUDSOPGAVE MANAGED SERVER HOSTING INTRODUCTIE... 3 // MANAGED HOSTING SERVICES...3 // MANAGED DEDICATED SERVER...3 // MANAGED SERVER...3 DE SERVERS... 4 // RAID CONFIGURATIE...4 // UITBREIDINGEN...5

Nadere informatie

ITopia is onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam

ITopia is onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam Auteur(s): Timo, Dion, Suzanna, Johan. Versie: 0.9 Status: Concept Datum: 1 december 2011 ITopia is onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Functionele

Nadere informatie

Introductie Workshop

Introductie Workshop Introductie Workshop Introductie in Android & Windows 8 Inhoud: DEEL 1: WINDOWS 8.1 Wat zijn de belangrijkste veranderingen? DEEL 2: ANDROID Wat is het en hoe er mee werken? Inhoud DEEL 1: WINDOWS 8.1

Nadere informatie

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 7. DUUR EN BEËINDIGI NG 12 8. PRIJZEN EN BETALING 13 9. DEFINITIES

Nadere informatie

Offerte Klasse X Persoonlijke Organisatie certificaten

Offerte Klasse X Persoonlijke Organisatie certificaten Offerte Klasse X Persoonlijke Organisatie certificaten Gemnet Postbus 19535 2500 CM DEN HAAG Datum Auteur A. Talmon Docnr 1065882 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015

Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015 Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015 Aanbesteding KA Werkplekbeheer Utrecht, april 2015 Versie 1.0 1 INLEIDING... 3 1.1 PROCES... 3 1.2 GUNNINGSCRITERIA... 3 2 PERCEEL... 4 2.1 ALGEMEEN... 4

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Voorbeeld van Taakomschrijving ICT-coördinatoren

Voorbeeld van Taakomschrijving ICT-coördinatoren Voorbeeld van Taakomschrijving ICT-coördinatoren Inhoudsopgave 1 Gemeenschappelijke taken 2 1.1 permanente vorming..................................... 2 1.2 contacten met de scholengemeenschap & REN-Eekhoutcentrum..............

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 Cursusboeken PC Gebruik Postbus 38 2410 AA Bodegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Producten en prijzen

Nadere informatie

GTS-Online Helpdesk Service Level Agreement (SLA)

GTS-Online Helpdesk Service Level Agreement (SLA) GTS-Online Helpdesk Service Level Agreement (SLA) Versie 1.1 November 2014 Inhoudsopgave Algemeen... 1 Service Level GTS-Online helpdesk... 1 Kostenstructuur Helpdesk... 1 Beschrijving en tarieven Helpdesk...

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Business Solutions AHEAD IN ICT

Business Solutions AHEAD IN ICT Business Solutions AHEAD IN ICT Inhoud Inleiding... 2 Business Solutions... 2 Directe ondersteuning... 2 Preventief onderhoud... 3 Supportinkoop... 3 Website... 4 Detachering... 4 Slot... 4 Referenties...

Nadere informatie