Duurzame inzetbaarheid en pensionering in de cao. Ir. H.A. Lokhorst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzame inzetbaarheid en pensionering in de cao. Ir. H.A. Lokhorst"

Transcriptie

1 Duurzame inzetbaarheid en pensionering in de cao Verslag van een onderzoek naar het voorkomen van stimulansen voor duurzame inzetbaarheid en afspraken over pensionering in 23 sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen Ir. H.A. Lokhorst 0

2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 2 1. Inleiding Verlenging arbeidsloopbaan vraagt om investeren in duurzame inzetbaarheid Onderzoeksvraag deskresearch Opbouw rapport Aangrijpingspunten voor duurzame inzetbaarheid in de cao Inleiding Duurzame inzetbaarheid in de cao Algemene afspraken Dialoog met medewerkers Gezond en veilig werken Opleiding en loopbaan Keuze in arbeidsvoorwaarden (Activerend) seniorenbeleid Flexibele overgang van werken naar pensioen Duurzame inzetbaarheid in 23 arbeidsvoorwaardenregelingen Algemene afspraken Dialoog met medewerkers Gezond en veilig werken Opleiding en loopbaanontwikkeling Keuze in arbeidsvoorwaarden (Activerend) seniorenbeleid Welke aspecten scoren het meest Doorwerken tot en na de officiële pensioenleeftijd Flexibel pensioen en flexibel uittreden vóór 65 jaar Flexibel pensioen ná Pensioenontslag Doorwerken na 65 in de cao Aansluiting pensioenregeling en cao Vergelijking tussen de sectoren Totaal aantal afspraken Verschillen tussen sectoren naar deelaspecten Groepen van cao s vergeleken op afspraken over duurzame inzetbaarheid en langer doorwerken Ondersteunende activiteiten van sociale partners Duurzame inzetbaarheid en langer doorwerken als thema op de websites Aspecten van duurzame inzetbaarheid en langer doorwerken als thema s op de websites Worden duurzame inzetbaarheid en langer doorwerken actief gestimuleerd? 54 Literatuur 55 Bijlagen Bijlage Ia: Overzicht in onderzoek meegenomen sectoren en aantal medewerkers per sector 56 Bijlage II: Overzicht voorkomen cao bepalingen gericht op langer doorwerken en duurzame Inzetbaarheid 57 Bijlage III: Overzicht bezochte websites van organisaties van sociale partners 69 Bijlage IV: Ondersteunende activiteiten vanuit de organisaties van sociale partners 72 1

3 Samenvatting en conclusies In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek naar het voorkomen van afspraken in cao s 1 die stimulerend kunnen zijn voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en die de overgang van werken naar pensioen regelen. Ook wordt in dit rapport in beeld gebracht in hoeverre de thema s duurzame inzetbaarheid en de overgang van werken naar pensioen vanuit de sectororganisaties met informatie worden ondersteund. De 23 sectoren waarvan de regelingen zijn onderzocht hebben hun pensioenregeling ondergebracht bij het Pensioenfonds ABP (ABP), het bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw), het bedrijfstakpensioenfonds schoonmaak en glazenwassersbedrijf (SGB) en het pensioenfonds voor de woningcorporaties (SPW). Deze pensioenfondsen zijn ook de opdrachtgever voor dit onderzoek. Het onderzoek betreft de arbeidsvoorwaardenregelingen die op 1 januari 2011 van kracht waren. Naast het deskresearch naar het voorkomen van afspraken over duurzame inzetbaarheid en pensionering in de cao s heeft parallel een enquêteonderzoek plaatsgevonden onder werkgevers en werknemers naar de praktijk van duurzaam inzetbaarheidsbeleid en pensioenbeslissingen. Dit laatste onderzoek is uitgevoerd door het ROA van de Universiteit Maastricht. Het is belangrijk dat in duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt geïnvesteerd, omdat naar verwachting de gemiddelde arbeidsloopbaan met op zijn minst zo n 2 tot 3 jaar verlengd zal worden ten opzichte van de huidige situatie. Duurzaam inzetbaarheidsbeleid krijgt primair handen en voeten in het personeelsbeleid van arbeidsorganisaties. Cao-afspraken zijn daarbij vooral richtinggevend en faciliterend. In sectoren met overwegend organisaties met weinig personeel of een zwak ontwikkeld personeelsbeleid kan het werken aan duurzame inzetbaarheid door de sectororganisaties verder worden ondersteund met een gericht aanbod van informatie en diensten. In de 23 sectoren werken bijna 1,5 miljoen werknemers. Dat komt overeen met zo n 20 % van de totale werknemerspopulatie in Nederland. Dit onderzoek dekt daarmee een aanzienlijk deel van de Nederlandse arbeidsmarkt af. Hoe staan we ervoor in de cao s? Langer doorwerken en duurzame inzetbaarheid op de cao-agenda De onderwerpen langer doorwerken, duurzame inzetbaarheid en/of levensfasebeleid staan duidelijk op de agenda van sociale partners in de onderzochte sectoren. In meer dan driekwart van de onderzochte cao s krijgen deze thema s aandacht. Al deze begrippen zijn containerbegrippen die een nadere uitwerking behoeven. In de meeste onderzochte cao s blijven de afspraken nogal hangen in de sfeer van onderzoek naar nadere invulling van beleid, intentieverklaringen of algemene oproepen. De thema s lijken eerder het zoveelste onderwerp waarover sociale partners afspraken maken in de cao dan dat ze een kader vormen waar vanuit een coherent geheel van afspraken wordt gemaakt gericht op het versterken van de inzetbaarheid over de gehele loopbaan. Het meest uitgewerkt zijn deze afspraken 1 Waar in dit rapport over cao s wordt gesproken worden daaronder ook de rechtspositieregelingen voor werknemers in het openbaar bestuur, defensie en politie begrepen, tenzij expliciet anders vermeld. 2

4 nog in de protocollen gericht op levensfasebeleid die onderdeel uitmaken van enkele cao s. De cao Waterbedrijf biedt de breedste uitwerking van het begrip duurzame inzetbaarheid. In de bouwsectoren en de sector schoonmaak- en glazenwassersbedrijf is er relatief weinig aandacht voor deze thema s in de cao. Dialoog met medewerkers en medezeggenschap Met uitzondering van de cao s in de bouwsectoren en het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf bevatten de overige cao s allemaal bepalingen over de dialoog met medewerkers in de vorm van functionerings- en/of ontwikkelgesprekken, waarin inzetbaarheid en opleiding belangrijke thema s vormen. Er zijn echter maar weinig cao s waarin een bredere gespreksagenda gericht op duurzame inzetbaarheid en langer doorwerken van de individuele medewerker is vastgelegd. De meeste onderzochte cao s bevatten geen bredere, integrale gespreksagenda voor de medezeggenschap gericht op duurzame inzetbaarheid en/of langer doorwerken. In enkele cao s wordt expliciet een rol toegekend aan de medezeggenschap bij de invulling van een specifiek thema, zoals opleidingsbeleid, zelfroosteren of taakbeleid. Het meest uitgebreid wordt de rol van de medezeggenschap met betrekking tot duurzame inzetbaarheid/levensfasebeleid aan de orde gesteld in de cao Woondiensten. Diverse cao s in de onderwijs- en onderzoeksectoren en die voor het openbaar bestuur bevatten daarnaast afspraken over de sociale beleidsagenda voor het decentrale overleg tussen instellingen en vakorganisaties. De cao s voor de bouwsectoren en het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf bevatten juist verwijzingen naar de agenda voor de landelijke overlegtafels. Gezond en veilig werken Vrijwel alle onderzochte sectoren hebben een sectorspecifieke arbocatalogus. In de meeste cao s ontbreken verwijzingen naar de arbocatalogus, waardoor onduidelijk blijft in welke mate de arbocatalogus richtinggevend is voor het arbo- en gezondheidsbeleid. Primair en voortgezet onderwijs vormen hier de positieve uitzonderingen. Deze cao s bevatten verwijzingen naar de arbocatalogus en geven aan dat de catalogus richting gevend is. Opvallend is hoe weinig het recht op periodiek medisch onderzoek (PMO) uit de Arbo-wet in de cao s is ingevuld. Afgezien van de bouwsectoren is dat niet of nauwelijks van de grond gekomen. Voor zover er in de andere sector-cao s afspraken over PMO zijn te vinden, is dat vaak in beperkende zin: gerelateerd aan bepaalde leeftijdgroepen en/of functies. Overigens bevatten vrijwel alle cao s wel afspraken over medisch onderzoek, maar dan meestal in het kader van aanstellingsbeleid en/of verzuimbeleid. Afgezien van een aantal cao s met een kapstokbepaling of intentie gericht op gezond werken, zijn er geen cao s gevonden waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt over geïntegreerd gezondheidsmanagement waarbij ook aspecten als leefstijl aandacht krijgen. In een klein aantal cao s krijgt het onderwerp belastbaarheid van de medewerker expliciet een plaats in het functioneringsgesprek en/of is er een aanbod van cursussen gericht op vergroting van de belastbaarheid van de medewerker, zoals in de cao Universitaire Medische Centra (UMC). 3

5 Opleiding, ontwikkeling en loopbaan Afspraken over en verwijzingen naar opleiding komen in alle arbeidsvoorwaardenregelingen voor, m.u.v. de rechtspositieregeling voor de politie. In het geval van het ARAR 2 is geen recht op scholing vastgelegd. Het is hier de werkgever die (eenzijdig) beslist over het aanbieden van scholing. Ook de arbeidsvoorwaardenregeling voor de Rechterlijke Macht kent nauwelijks scholingsafspraken waaraan door de individuele medewerker rechten kunnen worden ontleend. In de cao s van de bouwsectoren en het schoonmaak en glazenwassersbedrijf hebben de scholingsafspraken vooral betrekking op functieen beroepsgerichte opleiding. Er is wel een scholingsrecht in deze cao s opgenomen, maar ze kennen geen individueel opleidings- en ontwikkelingsbudget. Persoonlijke ontwikkelingsbudgetten komen inmiddels in behoorlijk wat cao s voor, met name in de onderwijs & onderzoeksectoren en bij de nutsbedrijven. Ontwikkelingsgerichte scholing krijgt in deze cao s ook meer aandacht. In dit kader is ook het aanbod van cursussen Nederlandse taal in de sector schoonmaak- en glazenwassersbedrijf vermeldenswaardig. De afspraken over loopbaanontwikkeling blijven wat achter op de afspraken over scholing. Het vaakst komen afspraken voor over loopbaanadvies en het in kaart brengen van competenties en EVC trajecten. Qua infrastructuur heeft de bouwsector op dit moment de zaken het best geregeld met de regionale loopbaanadviescentra. Qua faciliteiten voor employability-activiteiten van de individuele medewerker heeft de cao Waterbedrijf het meest te bieden. De arbeidsvoorwaardenregelingen voor de gemeenten (CAR-UWO) en defensie (AMAR) hebben het meest te bieden wat betreft tweede loopbaanbeleid, zij het dat dat in het geval van de gemeenten is toegespitst op substantieel belastende functies. Vermeldenswaard is voorts de afspraak over het tweede-loopbaanbudget in de cao Waterschappen. In veel cao s worden er wel afspraken over mobiliteit en mobiliteitsondersteunende faciliteiten gemaakt, maar dat gebeurt veelal in het kader van reorganisaties en ontslag en niet in het kader van vergroting van de inzetbaarheid en wendbaarheid van de medewerker. Keuzeruimte in de cao Vrijwel alle onderzochte cao s bieden keuzemogelijkheden voor de werknemer in de vorm van uitruilregelingen (cao à la carte), verlofspaarregelingen, de levensloopfaciliteit of individuele benefitbudgetten. Alleen in de cao s voor de sectoren schoonmaak- en glazenwassersbedrijf en de rechterlijke macht ontbreken hierover afspraken. Afspraken over de levensloopfaciliteit zijn het meest wijdverbreid. Per 1 januari 2012 zullen de levensloopregeling en de spaarloonregeling verdwijnen en worden vervangen door de zogenaamde vitaliteitsregeling, waardoor de meeste cao s op dit terrein aangepast moeten worden. Cao à la carte regelingen zijn vooral tot ontwikkeling gekomen in de cao s voor de nutsbedrijven, het openbaar bestuur en het hoger onderwijs. Overigens geldt voor deze uitruilregelingen dat er grote verschillen zijn in reikwijdte van de regelingen en de transparantie van 2 De rechtspositieregeling voor rijksambtenaren 4

6 deze regelingen. Individuele benefitbudgetten zijn in vijf cao s aangetroffen, met name bij de nutsbedrijven, de UMC s en de waterschappen. In alle gevallen betrof dat ook cao s waar het seniorenverlof (op termijn) zal verdwijnen of inmiddels verdwenen is. De cao s in de bouwsectoren bieden buiten de levensloopregeling weinig keuzemogelijkheden. De cao Bouwbedrijf kent overigens nog wel een collectief beheerd tijdspaarfonds. Seniorenbeleid Driekwart van de onderzochte cao s kent speciale regelingen voor oudere medewerkers. Meestal in de vorm van extra vrije tijd of hersteltijd (leeftijdvakantiedagen en seniorenverlof), vrijstellingen voor bezwarende arbeidstijden en demotiebepalingen waarbij vooral de negatieve gevolgen voor de pensioenopbouw bij een salarisverlaging worden opgevangen. Het klassieke ontziebeleid voor ouderen is daarmee nog volop aanwezig in de cao s. Alleen in de cao s voor de UMC s, de waterschappen, de nutsbedrijven en de woningcorporaties is dit type beleid duidelijk op zijn retour. In slechts twee cao s zijn er naast dergelijke ontziebepalingen bepalingen gevonden met speciaal aandacht voor de individuele belastbaarheid en inzetbaarheid van de oudere medewerker (cao Bouwbedrijf en cao Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)). In geen enkele cao is er een wat meer uitgebreide afspraak gevonden gericht op een einde-loopbaantraject, waarin expliciet aandacht wordt geschonken aan behoud en overdracht van kennis en ervaring, voorbereiding op postactieve fase, pensionering etc. Interessant en vernieuwend zijn de afspraken in het CAR-UWO en de cao Waterschappen over de besteding van de landelijke premiekorting voor het in dienst hebben van 62-plus medewerkers aan inzetbaarheidverhogende maatregelen. Overgang van werken naar pensioen De verschillende pensioenregelingen (voor ouderdomspensioen, flexpensioen, VUT etc.) die er nu nog zijn bieden de mogelijkheid van flexibele uittreding voor 65 jaar, zowel naar tijdstip van pensionering als naar omvang (deeltijdpensioen). Flexibel met pensioen gaan ná 65 jaar is in drie van de vier onderzochte ouderdomspensioenregelingen mogelijk. Alleen de pensioenregeling voor het schoonmaaken glazenwassersbedrijf kent die mogelijkheid niet. Van de vier regelingen heeft alleen het ABP Keuzepensioen de mogelijkheid van voortzetting van de pensioenopbouw na het bereiken van de 65- jarige leeftijd. Wat betreft de overgang van werken naar pensioen kan geconstateerd worden dat de vrijheid die de pensioenregelingen bieden aangaande moment en omvang van pensionering geen evenknie vinden in de cao s. Automatisch ontslag bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd is de norm. De met name in de onderwijssectoren en het openbaar bestuur voorkomende bepaling van ontslag bij 65, tenzij anders overeengekomen, biedt voor de individuele medeweker wel een opening tot doorwerken na 65, maar geen zekerheid hierover. Vermeldenswaard zijn in dit kader de aparte regelingen voor de rechterlijke macht (benoeming voor het leven) en voor de bouwplaatsmedewerkers (geen bepaling betreffende pensioenontslag in de cao). Tenslotte kan geconstateerd worden dat het thema arbeidsvoorwaarden na 65 nog geen aandachtspunt is in de onderzochte cao s, met uitzondering van de cao Primair Onderwijs en het CAR UWO. 5

7 Ondersteunende activiteiten sociale partners Grote verschillen tussen sectoren Uit de quickscan van de websites van werkgeversorganisaties, vakbonden en de sectorfondsen van sociale partners komen grote verschillen naar voren in de aandacht voor thema s als langer doorwerken, duurzame inzetbaarheid en levensfasebeleid. De organisaties die er wat dat betreft in positieve zin uitspringen zijn aan werkgeverszijde de VNG, WENb, Aedes en Bouwend Nederland. Opvallend afwezig is hier de werkgeversvereniging voor het Waterbedrijf, terwijl de cao in deze sector juist het verst gaat bij het stimuleren van duurzame inzetbaarheid. Aan de kant van de vakbonden springen de sites van AVBAKABO FNV, De Unie en FNV Bouw & Infra en FNV/Woondiensten er in positieve zin uit. De sectorfondsen voor de bouw, de gemeenten, het rijk, de universiteiten, de UMC s en de Woningcorporaties besteden verhoudingsgewijs de meeste aandacht aan de thema s langer doorwerken, duurzame inzetbaarheid en levensfasebeleid en bieden ondersteunende informatie, cursussen en trainingen, loopbaanadvies, verspreiding van goede praktijken en projectsubsidies. Relatief weinig aandacht voor de thema s duurzame inzetbaarheid, levensfasebeleid en langer doorwerken is er op het publieke deel van de websites bij de werkgeversorganisaties en sectorfondsen in de onderwijssectoren, terwijl de urgentie om in die sectoren actief aan de slag te gaan juist daar groot is i.v.m. de vergrijzing van het personeelsbestand, de te verwachten grote uittocht van personeel en de te verwachten krimp in sommige regio s. De geringe aandacht voor de thema s staat ook wel enigszins in contrast met de aandacht die er is voor deze thema s in de cao s van deze sectoren. In welke mate er gerichte informatie over de thema s te vinden is op de websites van de werkgeversorganisaties achter de inlogcodes kon in het kader van dit onderzoek niet worden achterhaald. Positief is de ontwikkeling van de website Active Aging in 2011, voor met name de overheids- en onderwijssectoren. Deze website biedt veel informatie over en instrumenten voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit voor zowel werknemers als werkgevers. Op de websites van de werkgeversorganisaties en de sectorfondsen in de sectoren politie, defensie, rechterlijke macht, de kleine bouwsectoren en het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf vinden we maar weinig informatie en stimuleringsmaatregelen over duurzame inzetbaarheid en langer doorwerken. Verschillen in thema s Als het gaat om specifieke inzetbaarheidthema s steken de thema s gezond en veilig werken (arbocatalogi, werkdrukbeheersing), scholing en loopbaanontwikkeling en medezeggenschap/dialoog werknemer-werkgever er echt boven uit. Dat zijn inmiddels haast de klassieke thema s die in het verlengde liggen van wetgeving en/of de landelijke akkoorden tussen sociale partners over de gezonde werkplek, employability en de arbeidsverhoudingen. In het bijzonder op de sites van de vakbonden wordt hier in de meeste gevallen behoorlijk wat aandacht aan besteed en worden er ook cursussen en advies op deze terreinen aangeboden. Relatief weinig aandacht is er voor activerend gezondheidsbeleid gericht op de vitaliteit van individuele medewerkers, einde-loopbaanbeleid, geleidelijke overgang van 6

8 werken naar pensioen en doorwerken na de officiële pensioendatum. Opvallend, omdat er inmiddels al een aantal jaren gesproken wordt over langer doorwerken, vitaliteit van medewerkers, verhoging AOWleeftijd en dergelijke. De geringe aandacht voor deze thema s bij de organisaties is overigens in lijn met het ontbreken van afspraken op deze terreinen in de meeste onderzochte cao s. Specifieke informatie over doorwerken na 65 en de gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden en arbeidsrechterlijke positie van werknemers is te vinden op de sites van de VNG, de WENb en Bouwend Nederland. Conclusies Algemeen 1. Duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en levensfasebeleid zijn thema s waarover aan veel cao-tafels wordt gesproken. Het blijft echter nog vaak hangen in onderzoek, intenties en protocollen, vooral waar het langer doorwerken en levensfasebeleid betreft. Het concept duurzame inzetbaarheid lijkt meer perspectief te bieden dan levensfasebeleid of leeftijdbewust personeelsbeleid, omdat het naast levensfase ook aspecten als vitaliteit, werkvermogen, loopbaanontwikkeling, kennis en vaardigheden beschouwt en het directer aansluit bij de belangen van werkgevers en werknemers. 2. In de cao-praktijk vallen de verdergaande afspraken over duurzame inzetbaarheid samen met het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid door meer keuzeruimte te bieden in arbeidsvoorwaarden (maar ook in werktijden, het nieuwe werken en dergelijke), het creëren van benefitbudgetten, een sterkere focus op persoonlijke ontwikkeling, een afbouw van het op ontzien gerichte seniorenbeleid en meer aandacht voor vitaliteit en langer doorwerken. Wat betreft specifieke thema s en faciliteiten 1. Hoewel de meeste onderzochte cao s afspraken bevatten over de dialoog met medewerkers (functionerings-, ontwikkel- of jaargesprekken) en de medezeggenschap, is er doorgaans geen sprake van een uitgewerkte gespreksagenda in de cao. Op zijn best wordt er een klein aantal specifieke gespreksthema s (opleidingsplan, werkdruk, taakbeleid en dergelijke) aangevoerd waarover het gesprek kan plaatsvinden. Hier kan nog een forse inhaalslag worden gemaakt. 2. Op het terrein van gezond en veilig werken wordt er momenteel in zijn algemeenheid relatief weinig geregeld in de cao s. In de meeste gevallen ontbreken er verwijzingen naar de sectorale arbocatalogi. Er zijn ook relatief weinig afspraken over periodiek medisch onderzoek van werknemers en er zijn geen aanzetten voor integraal gezondheidsmanagement in de cao s gevonden. Ook zijn er relatief weinig afspraken gevonden over specifieke arboknelpunten en cursussen gericht op de belastbaarheid van medewerkers. Met het oog op de te verwachten verlenging van de loopbaan van medewerkers is een omslag in beleid naar breder preventiebeleid dat mede gericht is op de individuele belastbaarheid gewenst. De meeste onderzochte sectoren moeten die slag nog maken. 7

9 3. De meeste cao s bevatten afspraken over opleiding, ook al is de toegang tot scholing voor de individuele werknemer niet altijd gegarandeerd. In veel gevallen, maar lang nog niet overal, is er sprake van een persoonlijk ontwikkelingsplan en meer dan voorheen worden er persoonlijke ontwikkelingsbudgetten beschikbaar gesteld. Met het oog op de duurzame inzetbaarheid en de verlenging van de loopbaan van medewerkers is het van groot belang te blijven investeren in ontwikkeling en medewerkers daar medeverantwoordelijk voor te maken. Dat kan onder meer met persoonlijke ontwikkelingsplannen en -budgetten bereikt worden. Een behoorlijk aantal sectoren is hiermee op de goede weg. 4. Afspraken over loopbaanontwikkeling komen relatief weinig voor. Los van afspraken over periodiek loopbaanadvies, competentieontwikkeling en EVC in diverse cao s gebeurt er niet bijster veel op dit terrein. Afspraken over tweede loopbaanbeleid en mobiliteit ondersteunende faciliteiten zijn maar mondjesmaat aangetroffen in de onderzochte cao s. Ook hier geldt dat een forse inhaalslag gemaakt kan worden en wellicht ook wenselijk is. 5. De meeste cao s bieden ruimte voor keuze in de arbeidsvoorwaarden. Soms alleen in de vorm van de levensloop faciliteit, in veel gevallen echter ook in combinatie met cao à la carte regelingen en, in toenemende mate, zogenoemde benefitbudgetten. De keuzeruimte kan in veel gevallen nog vergoot worden evenals de transparantie van de regelingen. Wellicht biedt de introductie van de vitaliteitregeling in 2012 een goede gelegenheid om te komen tot een transparant en samenhangend geheel van afspraken gericht op keuzevrijheid, eigen verantwoordelijkheid, inzetbaarheid en vitaliteit. 6. In de meeste onderzochte cao s zijn er nog volop afspraken gericht op het ontzien van senioren. Slechts in een handjevol cao s is dit beleid nagenoeg afgeschaft (afgezien van overgangsregelingen). Afspraken over einde-loopbaanbeleid, de vergroting van de inzetbaarheid en vitaliteit van oudere medewerkers en doorwerken na 65 zijn nu niet of nauwelijks te vinden in de cao s. Ook hier geldt dat een inhaalslag gemaakt kan worden en wellicht ook wenselijk is gelet op de verlenging van de arbeidsloopbaan. 7. Wat betreft de overgang van werken naar pensioen kan geconcludeerd worden dat in termen van flexibiliteit de pensioenregelingen ver vooruitlopen op de cao s, met name wat betreft het doorwerken na 65. Het ontslag bij 65 is nog steeds richtinggevend en slechts sporadisch zijn er afspraken gevonden over de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van 65-plussers. De ophanden zijnde flexibilisering van de AOW-gerechtigde leeftijd kan wellicht een goede gelegenheid zijn om de afspraken betreffende ontslag bij de pensioengerechtigde leeftijd nog eens nader te bezien. Wat betreft sectoren 1. Er zijn grote verschillen tussen de sectoren als het gaat om het aantal afspraken in de cao s waarmee duurzame inzetbaarheid en langer doorwerken kunnen worden gestimuleerd. Het kleinste aantal afspraken is gevonden in de cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf, het grootste aantal in de cao Primair Onderwijs. Ook de andere onderwijs- en onderzoeksectoren 8

10 scoren bovengemiddeld scoren. De sectoren vallend onder de bedrijfstak bouw (m.u.v. de sector woningcorporaties) scoren benedengemiddeld. 2. De cao s voor de nutsbedrijven, de woningcorporaties, de universitaire medische centra en de waterschappen hebben de best ontwikkelde faciliteiten voor duurzame inzetbaarheid. Deze sectoren zijn op cao-gebied duidelijke vernieuwers. Zij lopen voorop in de modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Het zijn sectoren met een brede investeringsagenda gericht op duurzame inzetbaarheid waarin meer verantwoordelijkheid wordt gelaten aan de individuele medewerker voor zijn eigen loopbaanontwikkeling, wat mede gefaciliteerd wordt door meer keuzeruimte in de arbeidsvoorwaarden, persoonlijke ontwikkelplannen en -budgetten en faciliteiten voor loopbaanoriëntatie en ontwikkeling. 3. Dat de cao s in de bedrijfstak bouw en de cao Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf bieden relatief weinig faciliteiten voor duurzame inzetbaarheid. Er zijn weinig afspraken over functioneren en investeren in bredere ontwikkeling van de medewerkers. De aard van de arbeidscontracten, personeelskenmerken, kenmerken van de bedrijven (veel MKB) en de omvang van de sectoren, spelen daarbij wellicht een doorslaggevende rol. De positieve uitzondering is hier de cao Bouwbedrijf met een sterk ontwikkelde arbo-infrastructuur, afspraken over gezondheidsmonitoring en preventieactiviteiten en activiteiten gericht op toeleiding naar ander werk via de regionale loopbaancentra. 4. Ook in de rechtspositieregelingen van de ambtenaren van het rijk, de politie, de rechterlijke macht en defensie komen de faciliteiten voor duurzame inzetbaarheid weinig uit de verf. Dat heeft to gevolg dat de individuele ambtenaar op grond van zijn rechtspositieregeling weinig inzetbaarheidfaciliteiten kan claimen. Wel positief is het tweede-loopbaanbeleid in het AMAR (defensie), dat vooral is ingegeven door de genomen verantwoordelijkheid voor het toeleiden naar ander werk na ommekomst van de veelal tijdelijke contracten van de defensiemedewerkers. Dat een (wettelijke) rechtspositieregeling als zodanig geen belemmering hoeft te zijn voor faciliteiten gericht op duurzame inzetbaarheid laten de regelingen voor de gemeente- en de provincieambtenaren zien. Deze faciliteren duurzame inzetbaarheid meer dan de arbeidsvoorwaardenregelingen voor de overige overheidssectoren (openbaar bestuur en orde en veiligheid). Waar de rechtspositieregelingen in de overheidssectoren misschien niet optimaal zijn gezien vanuit een duurzaam inzetbaarheidperspectief, kan duurzame inzetbaarheid ook door goed HRM-beleid worden gestimuleerd. In het geval van de gemeenten en het rijk wordt dat ook duidelijk ondersteund door informatie en activiteiten vanuit de sectorfondsen en in het geval van de gemeenten, ook de werkgeversorganisatie VNG. 5. De cao s voor de onderwijs- en onderzoekssectoren zijn wellicht het moeilijkst te plaatsen als het gaat om de aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Er wordt nog sterk op het klassieke ontziebeleid geleund als het gaat om seniorenbeleid, het arbobeleid wordt sterk bepaald door de taakinhoud en werkdruk en er wordt nog maar mondjesmaat gewerkt met persoonlijke budgetten voor persoonlijke ontwikkeling en ook de keuzemogelijkheden in de arbeids- 9

11 voorwaarden zijn vooralsnog tamelijk beperkt. Dit geldt in het bijzonder voor de sectoren primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De organisaties van werkgevers en werknemers en de sectorfondsen laten op het eerste gezicht bovendien relatief weinig concrete activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid zien. 10

12 1. Inleiding 1.1. Verlenging arbeidsloopbaan vraagt om investeren in duurzame inzetbaarheid Werknemers zullen in de toekomst langer doorwerken dan afgelopen decennia gebruikelijk was. De laatste jaren zijn veel veranderingen in de sfeer van de werknemersverzekeringen en de inkomstenbelasting doorgevoerd. Langer doorwerken wordt daarbij gestimuleerd door de invoering van financiële prikkels. Ook andere veranderingen, zoals de versobering van ouderdomspensioen (omzetting eindloon naar middelloon bij de pensioenopbouw) en vroegpensioenregelingen (VUT en FLO), alsmede de afschaffing van de prepensioenregelingen hebben de verlenging van de arbeidsloopbaan bevorderd. Afgelopen jaren is de trend naar een hogere uittredingsleeftijd al stevig ingezet, zoals onderstaande figuur 1 voor diverse sectoren in de sfeer van onderwijs en overheid laat zien. Aangenomen mag worden dat ook andere sectoren een vergelijkbare ontwikkeling laten zien. Figuur 1: Ontwikkeling van de gemiddelde pensioenuittredingsleeftijd tussen 2003 en 2009 in 14 onderwijs- en overheidssectoren. Bron: Kennisbank Arbeidszaken Publieke Sector Nu nog kan een groot deel van de voor 1950 geboren generatie werknemers uittreden met een veelal op omslagfinanciering gebaseerde regeling voor vroegpensioen, zoals de FPU-regeling in de publieke sector, maar die route van prepensionering is voor de na 1949 geborenen niet langer beschikbaar na de invoering van de wet VUT, prepensioen en levensloop (VPL) in Uittreden vóór de 65 jarige leeftijd kan voor de ná 1949 geboren werknemers nog steeds, maar daar hangt dan wel een prijskaartje aan. Zij kunnen het ouderdomspensioen naar voren halen, wat leidt tot een lager ouderdomspensioen na het 11

13 bereiken van de 65-jarige leeftijd of ze kunnen gebruik maken van levensloopverlof, als zij daarvoor tenminste geld opzij hebben gelegd. Er mag worden aangenomen dat de spilleeftijd van volledige pensioenuittreding verder zal oplopen. Niet iedere werknemer kan of wil eerder stoppen met werken, al is het maar omdat de pensioentoezegging ontoereikend kan zijn, bijvoorbeeld door pensioenbreuken, pensioenverevening bij echtscheiding en - niet onbelangrijk - het al enige jaren achterblijven van de indexering van de pensioenen ten opzichte van de prijs- en welvaartsontwikkeling. Ook veranderingen in de AOW, zoals het vervallen van de partnertoeslag in 2015, en de verhoging van de AOW leeftijd naar 66 jaar in 2020 en mogelijk 67 jaar in 2025, waarover het kabinet Rutte en sociale partners in 2011 overeenstemming hebben bereikt, zal de spilleeftijd voor pensioenuittreding omhoogstuwen, in het bijzonder bij werknemers waarvoor de AOW de belangrijkste pijler vormt van het inkomen na pensionering. Van overheidswege komen er bovendien nieuwe prikkels om langer doorwerken te stimuleren, zoals de doorwerkbonus voor 62-plussers die in 2012 zijn intrede doet en het vervangen van de levensloopregeling door de vitaliteitregeling, waarmee een einde komt aan de mogelijkheid met deze spaarregelingen volledig vervroegd uit te treden. Werknemers zullen zich door de veranderingen (moeten) instellen op een verlenging van de loopbaan met wellicht zo n 2 tot 4 jaar, al dan niet in combinatie met deeltijdpensioen. Werknemers doen er verstandig aan zich zo nu en dan af te vragen hoe ze dat op een motiverende, plezierige, gezonde en productieve wijze kunnen doen bij hun huidige werkgever, bij een andere werkgever of op een andere manier. Ook zal in toenemende mate van hen verwacht worden dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun duurzame inzetbaarheid en vitaliteit en de bereidheid tonen daarin te investeren. Het langer doorwerken heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor werkgevers. Zij kunnen zich steeds minder veroorloven de vergrijzing van de beroepsbevolking te negeren en zullen zich moeten instellen op een situatie waarin er meer 55-plussers en vooral 60-plussers op de werkvloer zijn. Door de demografische ontwikkeling zal het aandeel ouderen in de actieve beroepsbevolking toch al stijgen en de trendmatige verlenging van de arbeidsloopbaan zal dat verder versterken. Sectoren als de beroeps- en volwasseneneducatie, het hoger beroepsonderwijs, het primair en voortgezet onderwijs, provincies, waterschappen en de nutsbedrijven hebben daar al volop mee te maken. Ook in de minder sterk vergrijsde sectoren zoals de bouw en schoonmaakbranche zullen werknemers langer doorwerken. Die sectoren zullen sterk geconfronteerd worden met het vraagstuk hoe om te gaan met de dalende belastbaarheid van oudere werknemers in fysiek zware beroepen. In alle sectoren krijgen werkgevers daarnaast te maken met een grotere variatie in uittredingsleeftijden als gevolg van de introductie van flexibele pensioenregelingen, zoals het ABP KeuzePensioen. Dat vraagt aan de zijde van werkgevers om een actieve personeelsplanning en meer aandacht voor de specifieke uittredingswensen en verwachtingen van werknemers. Ook werkgevers zullen zich dus moeten buigen over de vraag hoe zij hun medewerkers langer gezond, gemotiveerd, met plezier en productief aan het werk kunnen houden. In de eerste plaats bij henzelf, maar zo nodig ook bij een andere werkgever of op een andere manier. Door een gerichte en uitgekiende inzet van bedrijfsprocessen en faciliteiten in het HRM-beleid kunnen arbeidsorganisaties een wezenlijke bijdrage leveren aan de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Dergelijk beleid gericht op een productieve verlenging van de loopbaan draagt ook bij 12

Pensioenverwachtingen en personeelsbeleid

Pensioenverwachtingen en personeelsbeleid Pensioenverwachtingen en personeelsbeleid Verslag van de ROA enquête 2011 Didier Fouarge Andries de Grip Raymond Montizaan ROA-R-2011/9 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid voor dummies

Duurzame inzetbaarheid voor dummies Duurzame inzetbaarheid voor dummies #427284 versie 10 (30 augustus 2010) Inhoud Inleiding...3 1. Kerncijfers duurzame inzetbaarheid...4 Inleiding...4 1.1. Demografie...6 1.2. Discrepanties tussen vraag

Nadere informatie

Herintreding van vroeggepensioneerden

Herintreding van vroeggepensioneerden Harry van Dalen, Kène Henkens, Bert Lokhorst, Joop Schippers Herintreding van vroeggepensioneerden Onderzoek uitgevoerd door het OSA Institute for Labour Studies, Nederlands Interdisciplinair Demografisch

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Vitaal, competent, gemotiveerd en met plezier werken gedurende de gehele loopbaan Eindrapportage Werkgroep Inzetbaarheid

Nadere informatie

stip op de agenda van management

stip op de agenda van management Arbeidsparticipatie in Nederland personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR Beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven Openbare les december

Nadere informatie

ARBEIDSPRODUCTIVITEIT EN CAO S. Een verkennend onderzoek naar de aanjagende rol van cao-afspraken op arbeidsproductiviteit in de publieke sector

ARBEIDSPRODUCTIVITEIT EN CAO S. Een verkennend onderzoek naar de aanjagende rol van cao-afspraken op arbeidsproductiviteit in de publieke sector ARBEIDSPRODUCTIVITEIT EN CAO S Een verkennend onderzoek naar de aanjagende rol van cao-afspraken op arbeidsproductiviteit in de publieke sector eindrapport ARBEIDSPRODUCTIVITEIT EN CAO S Een verkennend

Nadere informatie

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID Stappenplan 2011-2012 ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-fonds Waterschappen Emma van Vliet Secretaris/projectmanager A&O-fonds Waterschappen November 2010 Uitgangspunten van het Activerend Personeelsbeleid

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Leeswijzer....

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

WGBL, geen symbool-wetgeving. Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (2004-2008)

WGBL, geen symbool-wetgeving. Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (2004-2008) WGBL, geen symbool-wetgeving Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (2004-2008) CGB-advies/2009/05 februari 2009 1 Inhoudsopgave Afkortingen... 4 Woord vooraf...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 239 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Kom over de brug. Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen. voor intersectorale mobiliteit

Kom over de brug. Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen. voor intersectorale mobiliteit Kom over de brug! Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen voor intersectorale mobiliteit Titel Kom over de brug Projectnummer 10584.01 Auteur P. IJsenbrant, Z. van Dun en M. de Groot Datum

Nadere informatie

Toekomst concurrentiepositie MKB

Toekomst concurrentiepositie MKB Toekomst concurrentiepositie MKB Gevolgen leeftijdsontwikkeling voor de concurrentiepositie van het MKB drs. M.E. Winnubst drs. M. van Leeuwen Zoetermeer, januari 2009 ISBN: 978-90-371-0992-4 Bestelnummer:

Nadere informatie

stichting instituut gak ª jaarverslag 2010 jaarverslag 2010 Stichting Motorcycle Support Nederland pagina 38

stichting instituut gak ª jaarverslag 2010 jaarverslag 2010 Stichting Motorcycle Support Nederland pagina 38 stichting instituut gak ª jaarverslag 2010 jaarverslag 2010 Stichting Motorcycle Support Nederland pagina 38 2 jaarverslag 2010 2 Inhoud 3 Voorwoord van de voorzitter Voorwoord van de voorzitter 3 De pensioenleeftijd

Nadere informatie

De rol van werkgevers bij investeringen in inzetbaarheid

De rol van werkgevers bij investeringen in inzetbaarheid De rol van werkgevers bij investeringen in inzetbaarheid Tilburg, 21 oktober 2009 Dr. G.H.M. Evers Dr. M.J.M. Kerkhofs Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond 5 1.2 De vraagstelling

Nadere informatie

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen Personeelsmonitor Provincies 2006 Beoordelen en belonen 2 Voorwoord Na 14 jaar te zijn verschenen onder de naam IWV-enquête is de naam van deze rapportage dit jaar veranderd in Personeelsmonitor Provincies.

Nadere informatie

LEVENSFASEBEWUST PERSONEELSBELEID IN DE SUPERMARKTBRANCHE

LEVENSFASEBEWUST PERSONEELSBELEID IN DE SUPERMARKTBRANCHE LEVENSFASEBEWUST PERSONEELSBELEID IN DE SUPERMARKTBRANCHE Verslag van de onderzoekscommissie LEVENSFASEBEWUST PERSONEELSBELEID IN DE SUPERMARKTBRANCHE Verslag van de onderzoekscommissie Onder redactie

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2009. Raad voor Werk en Inkomen 20 april 2009

Arbeidsmarktanalyse 2009. Raad voor Werk en Inkomen 20 april 2009 Arbeidsmarktanalyse 2009 Raad voor Werk en Inkomen 20 april 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Conclusies en aanknopingspunten voor het beleid 5 I Conclusies 5 II Beschouwing 6 III Maatregelen overheid en

Nadere informatie

Beterschap! Advies over de re-integratie van zieke werknemers. Raad voor Werk en Inkomen

Beterschap! Advies over de re-integratie van zieke werknemers. Raad voor Werk en Inkomen Beterschap! Advies over de re-integratie van zieke werknemers Raad voor Werk en Inkomen Maart 2008 Inhoud 1. Inleiding: context en urgentie... 3 2. Re-integratie-inspanningen en resultaten... 4 3. Succesfactoren,

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

CNV Overheid&Publieke Diensten. Beleid 2015

CNV Overheid&Publieke Diensten. Beleid 2015 AV 2014-029 Verzonden 6 november 2014 CNV Overheid&Publieke Diensten Beleid 2015 Inhoud Voorwoord 2 1. Inleiding. 3 2. Sectoraal arbeidsvoorwaardenbeleid 2015 5 3. Beschrijving overheid en publieke diensten

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid I n s p i r a b o e k t i e Duurzame Inzetbaarheid Inspiratieboek Duurzame Inzetbaarheid Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 7 Wat Wat is duurzame inzetbaarheid? 9 Alles over werkvermogen 12 Duurzame inzetbaarheid:

Nadere informatie

Integraal Gezondheids Management (IGM) Eindrapportage

Integraal Gezondheids Management (IGM) Eindrapportage TNO Arbeid TNO-rapport 14669/018.17268/zwe/vre Integraal Gezondheids Management (IGM) Eindrapportage Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 Datum

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

Raad R/2727. 17 september 2014. Bestemd voor de raadsvergadering. d.d. vrijdag 19 september 2014. Betere zorg voor werkenden

Raad R/2727. 17 september 2014. Bestemd voor de raadsvergadering. d.d. vrijdag 19 september 2014. Betere zorg voor werkenden Raad R/2727 17 september 2014 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 19 september 2014 Betere zorg voor werkenden Een visie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg Dit is een ontwerpadvies

Nadere informatie