2SHQVRXUFHVRIWZDUHOLFHQWLHV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2SHQVRXUFHVRIWZDUHOLFHQWLHV"

Transcriptie

1 2SHQVRXUFHVRIWZDUHOLFHQWLHV $QDO\VHYDQXLWDXWHXUVUHFKWHOLMNRRJSXQW 3LHWHU$XJXVWLMQ9DQ0DOOHJKHP Onder wetenschappelijke begeleiding van Prof. Dr. J. Dumortier en dhr. T. Robrechts,1/(,',1* Een nieuwe wind waait reeds enkele jaren doorheen de softwarewereld. Zij kwam uit de hoek van de RSHQ VRXUFH beweging en de )UHH 6RIWZDUH )RXQGDWLRQ. Deze beweging probeert het vrije circuleren van software en zijn broncode te promoten, in tegenstelling tot klassieke softwarebedrijven, die hun producten aan de hand van auteursrechten te gelde maken. Dit artikel is het verslag van een zoektocht om deze beweging binnen haar correcte juridische kader te plaatsen. Zo kwamen we tot de onderzoeksvraag: hoe dienen RSHQ VRXUFH softwarelicenties geanalyseerd te worden vanuit auteursrechtelijk oogpunt? In een eerste fase wordt onderzocht wat RSHQVRXUFHsoftware precies inhoudt, aan de hand van een aantal definities en voorbeelden. Daarna is de juridische analyse van RSHQ VRXUFH software aan de beurt. Zowel de klassieke vermogensrechten en morele rechten komen aan bod, maar ook het ontstaan van deze auteursrechten en hun contractuele overdracht verdienen aandacht. Ten slotte wordt de vergelijking gemaakt met de situatie binnen de FRPPRQ ODZtraditie. 23(16285&( Vooraleer tot een nuttige analyse van RSHQ VRXUFH softwarelicenties over te gaan, is het noodzakelijk het begrip RSHQVRXUFH nauwkeurig te definiëren. We troffen twee manieren aan om dit te doen. Eerst en vooral bestaan er een aantal fundamentele vrijheden die leiden tot de kwalificatie IUHHVRIWZDUH. Ten tweede ontstond op grond van deze visie de 2SHQ 6RXUFH 'HILQLWLRQ van het 2SHQ 6RXUFH,QLWLDWLYH, een Amerikaanse groepering die softwarelicenties bestudeert. Een exact begrip van deze notie kan natuurlijk slechts door 557

2 PIETER-AUGUSTIJN VAN MALLEGHEM praktijkvoorbeelden bekomen worden. Daarom worden hier twee gebruikelijke licenties bestudeerd. 2.1 FREE SOFTWARE De basisovertuiging van de IUHHVRIWZDUHbeweging is het idee dat software, net zoals ideeën, een vrij leven moet kunnen leiden en een zo ruim mogelijk publiek moet kunnen bereiken. De )UHH6RIWZDUH'HILQLWLRQ duidt een aantal karakteristieken aan die de juridische beweegruimte van softwareauteurs grotendeels beperken, maar dit ten voordele van latere gebruikers en auteurs die deze software willen aanpassen en verbeteren. Hierbij wordt vaak de zin van IUHH software als volgt verhelderd: )UHHVRIWZDUH LVDPDWWHURIOLEHUW\ QRW SULFH 7R XQGHUVWDQG WKH FRQFHSW \RX VKRXOG WKLQN RI IUHH DV LQ IUHH VSHHFK QRW DV LQ IUHH EHHU 1. )UHH VRIWZDUH is nauwer verbonden met de vrijheid van meningsuiting dan met het gratis verdelen van producten. Ideologisch gezien valt een analogie te maken met de politieke sfeer van een goede samenleving. Net zoals vrije meningsuiting tot openbaar debat en democratische beslissingen leidt, kan de samenleving slechts beter worden van de vrije verspreiding van software. )UHHsoftware moet duidelijk afgelijnd worden ten opzichte van de categorie gratis software. Het concept IUHH VRIWZDUH verhindert niet dat software verkocht wordt. De nadruk ligt op de mogelijkheid aanpassingen te maken en op de verspreiding van broncode. Nochtans is IUHHVRIWZDUHin de praktijk bijna altijd gratis. De mogelijkheid om de software te verkopen wordt vooral benut wanneer er distributiekosten 2 zijn. Op het internet slaagt men er echter meestal in software gratis of tegen een verwaarloosbare kostprijs te verdelen. Maar wat houdt het begrip IUHHVRIWZDUHnu eigenlijk in? Eerst en vooral dient iedereen de vrijheid te hebben om van de software gebruik te maken, met welk doel dat dan ook moge zijn ( IUHHGRP ). Daarnaast moet de gebruiker ook de vrijheid hebben om de software te bestuderen, en zelfs aan te passen om ze beter bruikbaar te maken ( IUHHGRP ). Ten derde moet de gebruiker de mogelijkheid hebben om vrij kopieën te maken van de software ( IUHHGRP ). Ten laatste moet het ook mogelijk zijn om de eigen aanpassingen opnieuw te verspreiden ( IUHHGRP ). Het vernieuwende element van deze beweging ligt ongetwijfeld in het feit dat de broncode vrij ter beschikking wordt gesteld aan gebruikers om aanpassingen mogelijk te maken. Dit is immers slechts zelden het geval bij commerciële software. Een belangrijk onderscheid tussen software en andere auteursrechterlijk beschermde werken ligt in de relatie van gebruiker en auteur 1!#"#$% "The Free Software Definition", on-line beschikbaar bij de Free Software Foundation (http://www.fsf.org/licensing/essays/free-sw.html). 2 Zoals bij verdeling op een fysiek medium, zoals een CD-ROM of een DVD. 558

3 OPEN SOURCE SOFTWARELICENTIES: ANALYSE VANUIT AUTEURSRECHTELIJK OOGPUNT tot het werk. De lezer van een boek heeft immers hetzelfde document in handen als de auteur. Een softwareprogrammeur schrijft echter broncode die voor mensen leesbaar is, terwijl de ontvanger van de software meestal over een uitvoerbare en slechts voor machines leesbare versie van het programma beschikt. Toegang tot de broncode is een noodzakelijke voorwaarde om software aan te passen en te verbeteren 3. Omdat iedereen aan de broncode kan, wordt de kans kleiner dat fouten in de broncode niet ontdekt worden. )UHH VRIWZDUH, zo luidt het, is kwalitatiever dan commerciële software. 2.2 OPEN SOURCE Hiernaast bestaat de 2SHQ6RXUFH'HILQLWLRQ, die heel wat uitgebreider is 4. Zij werd gebaseerd op de 'HELDQ)UHH6RIWZDUH*XLGHOLQHV, zelf het product van een Linux-distributie. Linux is één van de populairste RSHQ VRXUFH softwareprojecten. Zoals de naam het laat vermoeden, gaat deze definitie uit van het bestaan van vrije toegang tot de broncode. De definitie is echter veel uitgebreider: hierna volgt een korte analyse van de punten van de definitie. 2SHQ6RXUFH gaat uit van een vrije wederverspreiding van de software (no. 1). De concrete licentie mag niet verhinderen dat het stuk software, in broncode of in uitvoerbare code, en in welk combinatie dan ook, opnieuw wordt verspreid. Daarentegen is het nog steeds niet verboden hiervoor een som geld in ruil te vragen. Wanneer geld wordt gevraagd, mag de licentie zelf niet vereisen dat daarvan een deel wordt doorgegeven aan de oorspronkelijke auteur. Zoals reeds aangehaald, is het essentieel dat ook de broncode beschikbaar gemaakt wordt voor de gebruikers (no. 2). Gebruikers moeten ook vrij zijn deze code verder te verdelen. Wanneer de broncode zelf niet wordt verdeeld met het uitvoerbare programma, moet aangegeven worden waar deze code ter beschikking is. Deze vereiste moet teleologisch worden geïnterpreteerd: men moet steeds het doel met name om aanpassingen mogelijk te maken voor ogen houden. Daarom wordt ook gespecificeerd dat de broncode beschikbaar moet worden gesteld in een vorm die door de programmeur zelf zou worden verkozen. Aangezien de broncode verspreid wordt, is het in principe mogelijk om op basis ervan nieuwe software te ontwikkelen. Dit wordt ook toegelaten, net zoals de verspreiding van die software onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke licentie toegelaten is (no. 3). 2SHQ VRXUFH software 3 Vandaar dat het recht om fouten te verbeteren in commerciële software in de praktijk weinig nut heeft (art. 6, 1 Softwarewet (W. houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's begrepen, & % '(% ) 27 juli 1994)). 4 Beschikbaar on-line (in het Engels) op de website van het Open Source Initiative (http://www.opensource.org/docs/definition.php). 559

4 PIETER-AUGUSTIJN VAN MALLEGHEM programmeurs zijn er vaak van overtuigd dat door de mogelijkheid van een dergelijke verspreiding, de software snel kwalitatiever wordt. De RSHQVRXUFH definitie maakt ook ruimte voor een vorm van integriteit van de broncode (no. 4), die herinnert aan het Belgisch morele recht op integriteit (FIULQIUD). Dit mag op het eerste zicht vreemd lijken, aangezien RSHQVRXUFH software precies staat voor een vrije verspreiding van broncode en een uiterste liberale houding aanneemt ten aanzien van wijzigingen aan de auteursrechtelijk beschermde software. Volgens de auteurs van de definitie moet het mogelijk zijn te achterhalen wie er verantwoordelijk is voor de broncode die ze onder ogen krijgen. Daarom kan de licentie opleggen dat, wanneer wijzigingen worden aangebracht, de wijzigingen gescheiden van de oorspronkelijke broncode verdeeld worden, of dat gewijzigde versies een andere naam of versienummer dragen. Ten slotte hamert de RSHQVRXUFH definitie nog op een aantal modaliteiten van de vrije verspreiding van software. Zo mag, bij de verspreiding van software, nooit gediscrimineerd worden tegen bepaalde personen, groepen (no. 5) of sectoren (no. 6). Het kan zeker niet de bedoeling zijn te verhinderen dat de software ook in commerciële omgevingen zou gebruikt worden. Daarnaast mag de licentie nooit specifiek verbonden zijn aan een bepaald product (no. 8) of een bepaalde technologie (no. 10). Zij mag ook geen restricties opleggen aan andere stukken software (no. 9), die los staan van de software in kwestie, en die bijvoorbeeld samen zouden verdeeld worden. In welke mate verschillen deze beide definities? Veel RSHQVRXUFHsoftware is immers ook IUHHVRIWZDUH. Toch bestaat veel debat omtrent de beste definitie. Eerst en vooral dient opgemerkt te worden dat de benaming IUHHVRIWZDUH ouder is, en in een zekere zin de voorloper vormt, van wat sinds eind de jaren '90 meestal RSHQVRXUFH genoemd wordt. Daarnaast wordt vaak aangehaald dat RSHQ VRXUFH een pragmatische benaderingswijze heeft die vooral software beter wil maken. )UHHVRIWZDUH daarentegen benadrukt de waarde van een aantal fundamentele vrijheden, en vertaalt zo ook een ethische en sociale visie. Hoewel weinig mensen echte aanhangers van de IUHH VRIWZDUH beweging zijn, is zij nog steeds cruciaal voor de RSHQ VRXUFH wereld, aangezien de )UHH 6RIWZDUH )RXQGDWLRQ de auteur is van de ontzettend populaire GPL-licentie. 2.3 ENKELE LICENTIES Op vandaag werden talloze licenties aanvaard door het 2SHQ6RXUFH,QLWLDWLYH als zijnde RSHQ VRXUFH licenties. Toch zijn enkele licenties belangrijker dan andere. Hierna wordt aandacht besteed aan de GPL-licentie en de BSDlicentie. 560

5 I I OPEN SOURCE SOFTWARELICENTIES: ANALYSE VANUIT AUTEURSRECHTELIJK OOGPUNT De GPL-licentie 5 is ongetwijfeld de bekendste licentie in deze categorie. Ze is beroemd en berucht omwille van het FRS\OHIW-principe, dat de bedoeling heeft om vrije toegang tot de broncode te vrijwaren voor de oorspronkelijke software én alle mogelijke afgeleide versies. Dit gebeurt in de praktijk door de herverspreiding van de software slechts toe te laten, in al dan niet gewijzigde vorm, wanneer dit onder dezelfde licentie gebeurt 6. Om deze reden wordt GPL soms beschouwd als een virale licentie. De BSD-licentie 7 is vervolgens om verscheidene redenen eveneens heel interessant. Eerst en vooral behoort ze tot de oudste onder de licenties die als RSHQ VRXUFH gekwalificeerd worden, aangezien ze reeds bestond in de jaren '70, lang voor concepten als IUHH VRIWZDUH of RSHQ VRXUFH ingang vonden. Daarnaast vormt deze licentie een mooie introductie tot de materie, aangezien ze heel kort is. Ten slotte bevat ze geen FRS\OHIW-clausule: de BSD-licentie verplicht eigenlijk alleen FRS\ULJKW-vermeldingen en exoneratieclausules ( disclaimer ) op te nemen, zowel bij de broncode als bij de uitvoerbare versies van programma's. Het is dus mogelijk de code onder BSD-licentie op te nemen in een programma dat verder verspreid wordt onder een commerciële licentie. Kenmerkend voor oshqvrxufh is dus een vrije toegang tot de broncode van software én daarenboven de vrijheid om er wijzigingen in aan te brengen. Maar wat roept dit alles nu op vanuit een auteursrechtelijk perspectief? $XWHXUVUHFKWHOLMNHDQDO\VH Onder dit hoofdstuk worden een aantal auteursrechtelijke elementen van RSHQ VRXUFH licenties geanalyseerd. Eerst gaat het om het ontstaan van dergelijke rechten in deze specifieke omgeving, en de titularissen van deze rechten. Daarna komen de traditionele vermogensrechten en morele rechten aan de beurt. Ten slotte wordt ingegaan op de contractuele aard van deze licenties. 5 On-line beschikbaar op Een officieuze Nederlandse versie is ook beschikbaar op Hier wordt systematisch verwezen naar versie 3. 6 Zo staat te lezen in art. 5.c van de licentie, dat de verspreiding van gewijzigde versies betreft: "* +-,/.0, :2 ; 7<79(2 5 $ 7<=>+ =B;(+ 3 7 ), 9 C-7 $ 2 ; 5 1EDF :2 9G+#9 7<=B;(+H6#+.>71<5 9( #9/+ 6+ G ". De GPL-licentie vereist de software opnieuw onder de GPL-licentie te verspreiden, maar dit mag eventueel wel gebeuren onder de voorwaarden van een nieuwere versie van de licentie. 7 BSD-licenties bestaan in vele maten en gewichten. Een veel gebruikte variant is beschikbaar op 561

6 PIETER-AUGUSTIJN VAN MALLEGHEM 3.1 ONTSTAAN VAN AUTEURSRECHTEN Een computerprogramma geniet bescherming indien het oorspronkelijk is in die zin, dat het een eigen intellectuele schepping van de auteur is. Om te bepalen of het programma voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, mogen geen andere criteria worden aangelegd. (art. 2 Softwarewet 8 ) Dit artikel vormt de invulling van een algemeen auteursrechtelijke principe: slechts de concrete vormgeving van originele ideeën wordt beschermd. Eerste en vooral moeten de ideeën die aan het werk ten grondslag liggen een concrete vormgeving gekregen hebben. Er kan geen twijfel over bestaan dat broncode een dergelijke concrete vormgeving belichaamt. De wet lijkt echter heel breed: De bescherming overeenkomstig deze wet wordt verleend aan de uitdrukkingswijze, in welke vorm ook, van een computerprogramma (art. 2, al 2 Softwarewet). Ook andere vormen van materialisatie van ideeën kunnen reeds een vormgeving zijn. Hierbij kan men denken aan zogenaamde IORZFKDUWV of diagrammen 9 die een eerste materialisatie van het ontwerp van het programma vormen. Ten tweede moeten beschermde werken steeds origineel zijn. In het klassieke auteursrecht houdt dit veelal twee dingen in. Het werk moet voortvloeien uit een aanwijsbare activiteit van de menselijke geest 10. Als grond hiervoor wordt Cassatierechtspraak ingeroepen, die bepaalde dat het werk "OH[SUHVVLRQ GHOHIIRUWLQWHOOHFWXHOGHFHOXLTXLODUpDOLVpH" 11 behoort te zijn. Tevens moet er in het werk een eigen, persoonlijke inbreng van de auteur terug te vinden zijn 12. In de woorden van het Hof: het werk moet het spoor dragen van "OD SHUVRQQDOLWp GH VRQ DXWHXU" 13. Beide elementen zijn terug te vinden in de definitie van de Softwarewet, respectievelijk in de woorden intellectuele schepping en eigen. Desalniettemin vinden sommige auteurs, gesteund door de rechtspraak, dat art. 2 Softwarewet de nadruk legt op het tweede element van de definitie TITULARISSEN VAN AUTEURSRECHTEN Een van de karakteristieke elementen van RSHQ VRXUFH software is dat men gebruik maakt van gedeelde broncode om zo tot betere programma's te komen. 8 In dit werk wordt onder de verwijzing Softwarewet de wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma s begrepen, & % '(% ) 27 juli Zoals bijvoorbeeld in de taal UML (www.uml.org). 10 H. VANHEES, KE, 2 7, $ 1 $ 76; 2 5 9J7879J9( C(+ I ) Leuven, Garant, 1998, no Cass. 27 april 1989, 1., 1989, I, 908 ; K 11 %, , 1006 ; R.W, , H. VANHEES, +, no Cass., 25 oktober 1989, 1 %, 1990, I, Cfr. P. LAURENT, "Logiciels libres et droit d'auteur: naissance, titularité et exercice des droits patrimoniaux" 5 9 Y. COOL 7 DM71B3 +#N5 6#5 7#3 1B3 5 O $ 71 $ +(5 2 ) Brussel, Bruylant, 2005, no

7 OPEN SOURCE SOFTWARELICENTIES: ANALYSE VANUIT AUTEURSRECHTELIJK OOGPUNT In bepaalde gevallen werken vele auteurs tegelijkertijd, over de hele wereld verspreid, aan het ontwerpen van een programma. Technisch gezien maakt men vaak gebruik van YHUVLRQPDQDJHPHQWV\VWHPV(zoals CVS)die toelaten de verschillende versies van de broncode, en de auteurs van de wijzigingen, nauwkeurig op te volgen. Hier ontstaat een juridische problematiek, met name: wie is de auteur van het beschermde werk? Eerst en vooral moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen werken die ontstaan door de tussenkomst van één auteur en diegenen die ontstaan door samenwerking tussen mede-auteurs. Men kan als mede-auteur beschouwd worden wanneer men een bijdrage levert die op zich kan beschermd worden door het auteursrecht of wanneer de bijdrage noodzakelijk was om het werk zoals het in zijn actuele vorm bestaat te produceren 15. De bedoeling van RSHQ VRXUFHsoftware is de broncode te verspreiden met het oog op het aantrekken van zoveel mogelijk mede-auteurs. Vandaar dat er in de praktijk, na een eerste publicatie van het werk, weinig twijfel meer zal bestaan over het bestaan van een groep mede-auteurs. Bij een collectief werk, dient men nogmaals een onderscheid te maken tussen deelbare en ondeelbare werken, afhankelijk van het antwoord op de vraag of de individuele bijdrages nog onderscheiden kunnen worden of niet. Het gebruik van YHUVLRQ PDQDJHPHQW V\VWHPV laat toe om nauwkeurig te analyseren wie welke bijdrage leverde op welk moment, waardoor RSHQVRXUFH software in principe een goede kandidaat voor de kwalificatie van deelbaar werk zal zijn. Deze kwestie heeft een impact op de uitoefening van auteursrechten. Bij deelbare werken kunnen de afzonderlijke auteurs elk voor hun deel nog steeds hun individuele auteursrechten uitoefenen. De auteursrechten van het werk als een geheel moeten gezamenlijk worden uitgeoefend. Dit laatste geldt altijd bij ondeelbare werken. Zo kunnen we ons voorstellen dat één bepaalde auteur een nieuwe functionaliteit aan het programma toevoegt. Wanneer dat via YHUVLRQ PDQDJHPHQW V\VWHPV gebeurt, kan men deze auteur opsporen. Hij zal zijn auteursrechten op die specifieke bijdrage dan ook zelf kunnen uitoefenen. Niettemin is het duidelijk dat doorheen de vele wijzigingen die het programma zal ondergaan, deze bijdrage geleidelijk aan moeilijker op te sporen zal zijn. De latere versies van het programma zullen dan stilaan weer als ondeelbare moeten beschouwd worden. Het is dus noodzakelijk rekening te houden met de evolutie van het programma zelf. Eens het programma publiek gemaakt wordt onder een licentie, worden de rechten van de auteurs die wijzigingen zouden aanbrengen, beheerst door deze de licentie. Doorheen de tijd wordt de zoektocht naar titularissen en de precieze reikwijdte van hun rechten steeds moeilijker. ",OIDXW 15 Cfr. H. VANHEES, + ) no

8 I I I I PIETER-AUGUSTIJN VAN MALLEGHEM GqV ORUV VH UHQGUH j OpYLGHQFH HW DGPHWWUH TXH OpYROXWLRQ GXQ SURJUDPPH LQIRUPDWLTXHQHVWTXXQHFKDvQHG XYUHVGpULYpHVGRQWODQDO\VHGpWDLOOpHQH SHXW rwuh FRUUHFWHPHQW HIIHFWXpH TXHQ DFFRPSOLVVDQW XQ IUDFWLRQQHPHQW WHPSRUHO FRPSDUDEOH j XQH pfkhooh GRQW FKDTXH pfkhorq ptxlydxw j OD FUpDWLRQGXQHQRXYHOOH XYUHGpULYpH" 16. Daarom is het ook noodzakelijk dat ook een onderscheid gemaakt worden tussen het oorspronkelijke werk en het afgeleide werk. Het oorspronkelijke werk is het eerste werk dat aan het publiek bekend wordt gemaakt (door de uitoefening van het morele divulgatierecht, FIULQIUD). De (mede-)auteurs zijn diegenen die beslissen over de licentie waaronder het werk publiek wordt gemaakt. Wanneer gekozen wordt voor een FRS\OHIW-licentie, beperkt dit de mogelijkheden voor de uitoefening van de auteursrechten van de afgeleide werken. Afgeleide werken zijn al die werken die zich baseren op het oorspronkelijke werk, en toch aan de voorwaarden van het auteursrecht voldoen door hun originele bijdrage. P. LAURENT merkt terecht op dat in de wereld van RSHQ VRXUFHsoftware uit een wirwar van afgeleide werken bestaat 17. Een definitie van "gewijzigde versie" is terug te vinden in de GPL-licentie 18. De auteurs van de afgeleide werken kunnen elk voor hun bijdrage hun eigen auteursrechten inroepen. Wanneer ze echter de auteursrechten van het gehele programma willen inroepen, dienen alle auteurs, zowel van de oorspronkelijke als van de afgeleide werken, dit gezamenlijk te doen. 3.3 VERMOGENSRECHTEN De vermogensrechten stellen een auteur in staat zijn auteursrechtelijk beschermde creatie te exploiteren, en uit deze creatie inkomsten te halen. 19 Zij steunen op de Auteurswet 20. Men onderscheidt meestal twee grote vermogensrechten: het reproductierecht (dat eveneens een adaptatierecht, een vertaalrecht, een verhuur- en uitleenrecht inhoudt) en het publiek mededelingsrecht (art. 1, 1 Auteurswet) 21. Wars van deze verdeling is het bestemmingsrecht, dat het onderscheiden van deze twee categorieën bemoeilijkt. Dit laatste recht is een (omstreden) creatie van doctrine en rechtspraak. 16 P. LAURENT, +, no P O(5 C % ) no Art. 0, al. 4: " Q +SR.0+ C 5" =E+ 9 1V2 +W6+ G "#$ +.X+ I 3 3F+ $ $ 2F+ " 2 ;-7H=E+ $? 5 1 ;5 +#9 $ 78Y(,(5 $ 5 9 N:6+ G $ 5 N ; 2 7 $.J #9 ) + 2 ; 7 $ 2 9:2 ; 5 9 NH+ 6#2 6+ G % Q-; 7 $ 71, N =>+ $? R.J+#C5" 5 7C\[7 $ 15 +#9]RJ+ " 2 ; $ $ =>+ $? + =>+ $? R 1 7C_+#9]R<2 ; $ $ =>+ $?#% " 19 H. VANHEES, + ) no Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van 30 juni 1994, & % ' %, 27 juli Cfr. A. BERENBOOM, DM7:9(+-, $ +(5 2 7, $ 7#2F3 710C $ [#+( ) Brussel, De Boeck & Larcier, 1997, no

9 OPEN SOURCE SOFTWARELICENTIES: ANALYSE VANUIT AUTEURSRECHTELIJK OOGPUNT Softwareprogramma s worden echter dikwijls ook anders benaderd. Op dezelfde datum als de Auteurswet werd de Softwarewet uitgevaardigd.in deze laatste wet wordt een andere rangschikking van deze rechten gebruikt. Art. 5: Onverminderd de artikelen 6 en 7, omvatten de vermogensrechten : a) de permanente of tijdelijke reproduc(k)tie van een deel of het geheel van een computerprogramma, ongeacht op welke wijze en in welke vorm. Voor zover voor het laden of in beeld brengen, of de uitvoering, transmissie of opslag van een computerprogramma deze reproduc(k)tie van het programma noodzakelijk is, is voor deze handelingen toestemming van de rechthebbende vereist; b) het vertalen, bewerken, arrangeren of anderszins veranderen van een programma, en de reproduc(k)tie van het resultaat daarvan, onverminderd de rechten van degene die het programma verandert; c) elke vorm van distributie, met inbegrip van het verhuren en uitlenen, van een oorspronkelijk computerprogramma of kopieën daarvan onder het publiek. De eerste verkoop in de Europese Unie van een kopie van een programma door de rechthebbende of met diens toestemming leidt tot uitputting van het recht om controle uit te oefenen op de distributie van die kopie in de Europese Unie, met uitzondering van het recht om controle uit te oefenen op het verder verhuren en het uitlenen van het programma of een kopie daarvan. Hoe verhouden deze beide visies zich tot elkaar? Eerst en vooral dient aangestipt te worden dat de formulering van de Softwarewet in grote mate gelijk loopt met de traditionele visie van het vermogensrecht. De elementen onder b) komen in grote lijnen overeen met de Auteurswet. Het nieuwe element onder c) vindt zijn oorsprong in de Richtlijn 91/250/EEG waarop de Belgische Softwarewet gebaseerd is. Hoewel het publiek mededelingsrecht hier niet terug te vinden is, wordt niet betwist dat het weldegelijk bestaat voor computerprogramma's. Dit laatste element zet aan tot nadenken. Hoewel de Softwarewet een specifiek regime creëert, is er geen enkele reden om aan te nemen dat het niet tevens een werk is in de zin van de Auteurswet en dientengevolge eveneens haar bescherming geniet. De Auteurswet is dus van toepassing daar waar de Softwarewet geen specifieke regeling voorziet: de Auteurswet dient hier beschouwd te worden als het gemeenrechtelijke regime. 5HSURGXFWLHUHFKW Het belangrijkste vermogensrecht is ongetwijfeld het reproductierecht, dat aan de auteur de controle over de reproducties van zijn werk toelaat. Hieronder verstaat men het tot stand brengen van materiële exemplaren 22. Voor elk exemplaar is in principe de toestemming van de auteur nodig. Dit recht wordt 22 H. VANHEES, +, no

10 PIETER-AUGUSTIJN VAN MALLEGHEM alleen maar belangrijker bij de toepassing op softwareprogramma s: technisch kan een programma immers slechts uitgevoerd worden door een kopie te maken van het programma op de harde schijf naar het werkgeheugen van de computer. In de Softwarewet werd dan ook een speciale regeling ingevoerd voor software. Volgens art. 6, 1 is voor de gebruiker geen toestemming van de rechthebbende vereist wanneer deze handelingen voor de rechtmatige gebruiker noodzakelijk zijn om het computerprogramma te kunnen gebruiken voor het beoogde doel. Dit houdt in dat het toegelaten is een dergelijke kopie te maken naar het RAM-geheugen toe: een andere interpretatie maakt elk gebruik van het programma onmogelijk. Het maken van een kopie is eveneens toegelaten om fouten te corrigeren die dit gebruik onmogelijk maken. Bijval hiervoor wordt gevonden in overweging 17 van Richtlijn 91/250: Overwegende dat op de exclusieve rechten van de auteur om de ongeoorloofde reproduc(k)tie van zijn werk te verhinderen een beperkte uitzondering moet worden gemaakt in het geval van een computerprogramma, ten einde de reproduc(k)tie toe te laten die technisch noodzakelijk is voor het gebruik van dat programma door de rechtmatige verkrijger; dat dit betekent dat het laden of in beeld brengen, dat noodzakelijk is voor het gebruik van een rechtmatig verkregen kopie van een programma, alsmede het corrigeren van fouten, niet bij overeenkomst mag worden verboden. Een controverse rond het begrip beoogde doel van art. 6, 1 bestaat reeds geruime tijd. Sommigen gaan ervan uit dat men het kan interpreteren vanuit de overeenkomst en de wil van de partijen, anderen benadrukken integendeel dat het doel reeds ingebed zit in de software zelf. Hier wordt er van uitgegaan dat deze laatste interpretatie de meest correcte is: een andere visie zou in de praktijk immers tot onaanvaardbare situaties kunnen leiden (een programma dat geïnstalleerd maar niet uitgevoerd mag worden, een besturingssysteem dat het uitvoeren van bepaalde programma's niet toestaat,..) 23. Art. 6, 2 laat aan de gebruiker van een programma toe een reproductie in de vorm van een reservekopie te maken. Art. 6, 3 laat toe om het functioneren van het programma in zekere mate te bestuderen. Art. 7 laat de gebruiker eveneens enige vrijheid om de code van het programma te bestuderen om de compatibiliteit met andere programma's mogelijk te maken. Meestal wordt gedacht dat deze uitzonderingen niet limitatief zijn: ook de bepalingen van de Auteurswet zouden hier van toepassing blijven 24. 2SHQ VRXUFH licenties geven gebruikers verregaande vrijheden bij het reproduceren van programma's. De vrijheden die gebruikers van dergelijke software genieten, gaan veel verder dan de mogelijkheden geboden door de 23 Zie ook, in deze zin, P. LAURENT, + 24 P O(5 C %, no I %! 5 2 %, no

11 OPEN SOURCE SOFTWARELICENTIES: ANALYSE VANUIT AUTEURSRECHTELIJK OOGPUNT Softwarewet. Het moet steeds toegelaten zijn zowel de broncode als een uitvoerbare versie van het programma vrij verder te verspreiden: dit is "freedom 2" en element 1 van de respectievelijke definities. De RSHQVRXUFH definitie legt ook een aantal extra voorwaarden op, zoals verbod op discriminatie bij de verspreiding van het materiaal. Deze licenties laten dus geen ruimte meer aan de oorspronkelijke auteur van het programma om zelf de verspreiding van het programma op een of andere wijze te moduleren. Art. 4, 5 en 6 van de GPL-licentie geven, bijvoorbeeld, aan de gebruiker verregaande vrijheden wat het reproduceren van een computerprogramma betreft. Dit impliceert de GHIDFWRirrelevantie van deze wettelijke bepalingen. $GDSWDWLHUHFKW Wanneer men een auteursrechtelijk beschermd werk wil adapteren, dan heeft men hiervoor de toestemming van de auteur van dit werk (d.i. het originele werk) nodig 25. Dit geldt in principe eveneens voor RSHQ VRXUFH software. Niettemin moeten licenties die aan een RSHQVRXUFH of IUHHVRIWZDUH standaard voldoen, steeds vrij aanpassingen toelaten 26. Hier kunnen wel voorwaarden aan verbonden zijn, zoals het hernemen van FRS\ULJKWQRWLFHV. De GPL-licentie heeft hier een specifiek kenmerk dat haar van de BSD-licentie onderscheidt: de zogenaamde FRS\OHIW-clausule, die aanleiding geeft tot haar viraliteit. Onder art. 5.c van de GPL-licentie is men verplicht de gewijzigde versie van de broncode (de GPL-licentie heeft het over een werk gebaseerd op het originele programma) opnieuw onder dezelfde GPL-licentie te verspreiden. Dit leidt tot uitgebreide discussies betreffende de reikwijdte van het begrip ZRUNEDVHGRQWKH3URJUDP Technisch gezien wordt vaak gebruik gemaakt van zogenaamde bibliotheken in computerprogramma's. Het gaat om een verzameling van functies, die aan een programma basisfunctionaliteit geven. Zo roept een programma typisch een specifieke bibliotheek op om grafische vensters of een internetconnectie te creëren. Technologische innovatie leidde tot zogenaamde VKDUHGOLEUDULHV. Het gaat om een bijzonder type bibliotheek die niet verwerkt zit in de machineleesbare code van het programma zelf ³VWDWLFDOO\ OLQNHG OLEUDU\ ), maar opgeroepen wordt door het programma wanneer het opgestart wordt. Dit bevordert efficiëntie omdat een dergelijke bibliotheek slechts één keer in machineleesbare code op een computer moet beschikbaar zijn. Zij wordt dan door elk programma afzonderlijk opgeroepen. In dat verband rijst de vraag of een programma de functionaliteit van een dergelijke GPL-bibliotheek kan oproepen zonder onder de FRS\OHIW-clausule te vallen. Algemeen wordt aangenomen dat dit niet mogelijk is. :KHQ D SURJUDPLVOLQNHGZLWKDOLEUDU\ZKHWKHUVWDWLFDOO\RUXVLQJDVKDUHGOLEUDU\ WKHFRPELQDWLRQRIWKHWZRLVOHJDOO\VSHDNLQJDFRPELQHGZRUNDGHULYDWLYH 25 P. LAURENT, +, no !#"#$% Freedom 1 en element 3 van de twee definities. Art. 5 van de GPL-licentie 567

edavid Digitale archivering Auteursrecht, technische beschermingsmaatregelen en wettelijk depot Hannelore Dekeyser April 2007 Versie 2.

edavid Digitale archivering Auteursrecht, technische beschermingsmaatregelen en wettelijk depot Hannelore Dekeyser April 2007 Versie 2. edavid Digitale archivering Auteursrecht, technische beschermingsmaatregelen en wettelijk depot Hannelore Dekeyser April 2007 Versie 2.0 In samenwerking met ICRI - K.U.Leuven - IBBT Expertisecentrum David

Nadere informatie

DIGITAAL DEPOT Auteursrechtelijk luik: stand van zaken

DIGITAAL DEPOT Auteursrechtelijk luik: stand van zaken http://www.edavid.be DIGITAAL DEPOT Auteursrechtelijk luik: stand van zaken AUTEURS: Evi WERKERS en Hannelore DEKEYSER Legal Researchers ICRI KULeuven 20 oktober 2006, Leuven 0. INHOUDSTAFEL 0. Inhoudstafel...

Nadere informatie

Efficiënte auteurs en softwarecontracten in de informatiemaatschappij

Efficiënte auteurs en softwarecontracten in de informatiemaatschappij Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-13 Efficiënte auteurs en softwarecontracten in de informatiemaatschappij Tendensen in een digitale wereld Masterproef van de opleiding Master

Nadere informatie

Auteursrecht voor Jonge Mediamakers

Auteursrecht voor Jonge Mediamakers Tutorial Auteursrecht voor Jonge Mediamakers Basisprincipes, do s & dont s Colofon Auteursrecht voor Jonge Mediamakers auteur(s): Jeroen Verschakelen, Joyce Verhaert, Eva Lievens 2014 Een publicatie van

Nadere informatie

Masterscriptie Nederlands Recht

Masterscriptie Nederlands Recht Masterscriptie Nederlands Recht De vrije softwarekeuze Over de vraag of een softwareleverancier gehouden kan zijn dataconversie te bieden wanneer de gebruiker van de software wil overstappen op een concurrerend

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN INTERNET

AUTEURSRECHTEN EN INTERNET Diensten van de Eerste Minister WETENSCHAPPELIJKE, TECHNISCHE EN CULTURELE AANGELEGENHEDEN AUTEURSRECHTEN EN INTERNET Problemen en oplossingen voor het creëren van een online databank met beelden en/of

Nadere informatie

CONTRACTEREN ROND AUTEURSRECHTEN

CONTRACTEREN ROND AUTEURSRECHTEN CONTRACTEREN ROND AUTEURSRECHTEN Joris Deene, advocaat, verbonden aan het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed juni 2011 Deze bundel en bijhorende

Nadere informatie

De thuiskopie in de digitale samenleving: Op weg naar een heffing op P2P?

De thuiskopie in de digitale samenleving: Op weg naar een heffing op P2P? Faculteit rechtsgeleerdheid Universiteit gent Academiejaar 2011 2012 TECHNOLOGIE EN DE AFDWINGING VAN HET AUTEURSRECHT: De thuiskopie in de digitale samenleving: Op weg naar een heffing op P2P? Masterproef

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Auteursrecht en Open leermiddelen. Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal. Dr. L.

Auteursrecht en Open leermiddelen. Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal. Dr. L. Auteursrecht en Open leermiddelen Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal Dr. L. Guibault Instituut voor Informatierecht Universiteit van Amsterdam Amsterdam Juni

Nadere informatie

Inleiding Open source software, auteursrecht en licenties, openbaar aanbesteden European Union Public License 1.0 (EUPL)

Inleiding Open source software, auteursrecht en licenties, openbaar aanbesteden European Union Public License 1.0 (EUPL) Inhoudsopgave Inleiding Open source software, auteursrecht en licenties, openbaar aanbesteden Auteursrecht Vereisten voor ontstaan Wie is auteursrechthebbende en wat houdt het auteursrecht in? Eigendom

Nadere informatie

Masterproef. Tax shelter in de boekensector. Inne Lemmens. Master Handelswetenschappen Afstudeerrichting Accountancy en Fiscaliteit

Masterproef. Tax shelter in de boekensector. Inne Lemmens. Master Handelswetenschappen Afstudeerrichting Accountancy en Fiscaliteit Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde Masterproef Tax shelter in de boekensector Inne Lemmens Master Handelswetenschappen Afstudeerrichting Accountancy en Fiscaliteit Promotor: Dhr Antoine

Nadere informatie

DANKWOORD. Mei 2014 Dries Peeters

DANKWOORD. Mei 2014 Dries Peeters SAMENVATTING Deze masterproef staat in het teken van alternatieve geschillenbeslechting in de ICT. Tegenwoordig komt men dagelijks in contact met nieuwe technologie. Dit nemen we waar op zowel professioneel

Nadere informatie

Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens

Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens Computerrecht, Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: Computerrecht 2012/75 Bijgewerkt tot:

Nadere informatie

Kwaliteit en software: een goede zaak 1

Kwaliteit en software: een goede zaak 1 Kwaliteit en software: een goede zaak 1 Software is inmiddels vrijwel een gebruiksgoed geworden. Dit roept ook vragen op over kwaliteitscriteria die juridisch aan software kunnen worden gesteld. Al vele

Nadere informatie

Ieder goed softwareproject begint bij de persoonlijke passie van een ontwikkelaar.

Ieder goed softwareproject begint bij de persoonlijke passie van een ontwikkelaar. 2 Aan de gang Het klassieke model over hoe van start te gaan met open source-softwareprojecten is van de hand van Eric Raymond, uit een inmiddels beroemd artikel over open source-processen getiteld The

Nadere informatie

Wat betekent het kooprecht voor zakelijke softwarelicenties?

Wat betekent het kooprecht voor zakelijke softwarelicenties? Wat betekent het kooprecht voor zakelijke softwarelicenties? Auteurs: Mr. W.F.R. Rinzema en Mr. F.B. Melis [1] Vindplaats: Computerrecht 2013/2, nr. 43, p. 88-97 Inleiding Het zogenaamde Beeldbrigade-arrest

Nadere informatie

Begeleiding Reinwardt Academie: Els van den Bent Begeleiding Stadsarchief Rotterdam: Jeroen van Oss

Begeleiding Reinwardt Academie: Els van den Bent Begeleiding Stadsarchief Rotterdam: Jeroen van Oss Actieve openbaarheid en het Nederlandse auteursrecht: gaan ze samen of niet? Actieve openbaarheid van Wabo-dossiers vanuit auteursrechtelijk perspectief bekeken ten bate van het Stadsarchief Rotterdam,

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2002) 92 def.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2002) 92 def. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 februari 2002 (25.02) (OR. fr) 6580/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0047 (COD) PI 10 CODEC 242 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur bij

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt www.mineco.fgov.be januari 2005 de Spamming IN 24 VRAGEN & ANTWOORDEN de Spamming

Nadere informatie

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN C.O.B. 25 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN Brussel, 19 november 2008 2 Bij brief

Nadere informatie

Archiveren van e-mail. Filip Boudrez. Hannelore Dekeyser. Sofie Van den Eynde. 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U.

Archiveren van e-mail. Filip Boudrez. Hannelore Dekeyser. Sofie Van den Eynde. 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U. DAVID Archiveren van e-mail Filip Boudrez Hannelore Dekeyser Sofie Van den Eynde 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U.LEUVEN INTERDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR RECHT EN INFORMATICA Versie

Nadere informatie

Onderzoek naar de asymmetrie van informatie bij het afsluiten en uitvoeren van softwareonderhoudscontracten

Onderzoek naar de asymmetrie van informatie bij het afsluiten en uitvoeren van softwareonderhoudscontracten Onderzoek naar de asymmetrie van informatie bij het afsluiten en uitvoeren van softwareonderhoudscontracten Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding Elektronica Optie Multimedia

Nadere informatie

Open Source Software: Een verkenning naar de juridische aspecten van open source software

Open Source Software: Een verkenning naar de juridische aspecten van open source software Open Source Software: Een verkenning naar de juridische aspecten van open source software Open Source Software: Een verkenning naar de juridische aspecten van open source software Redactie Elisabeth Thole,

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

Intellectuele eigendomsrechten in het kader van de online ontsluiting van cultureel erfgoed.

Intellectuele eigendomsrechten in het kader van de online ontsluiting van cultureel erfgoed. Intellectuele eigendomsrechten in het kader van de online ontsluiting van cultureel erfgoed. Barbara Dierickx / Rony Vissers PACKED vzw PACKED vzw treedt in Vlaanderen op als nationale coördinator voor

Nadere informatie

Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers

Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Bruneel Dieter (studentennr.:

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

Het wetsvoorstel slimme meters : een privacytoets op basis van art. 8 EVRM

Het wetsvoorstel slimme meters : een privacytoets op basis van art. 8 EVRM Het wetsvoorstel slimme meters : een privacytoets op basis van art. 8 EVRM Onderzoek in opdracht van de Consumentenbond Dr. Colette Cuijpers Prof. Bert-Jaap Koops Universiteit van Tilburg TILT Centrum

Nadere informatie

Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003.

Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003. HET ALGEMEEN BESTUUR VAN WSD Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van WSD; Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003. Gelet op de

Nadere informatie