Burgemeester en Wethouders Jaap Verkroost CDA 1 t/m 4 Jacqueline Koops ChristenUnie-SGP 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Burgemeester en Wethouders Jaap Verkroost CDA 1 t/m 4 Jacqueline Koops ChristenUnie-SGP 3"

Transcriptie

1 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Fysiek Domein, gehouden op dinsdag 8 september 2015 om uur in gemeentehuis Boom en Bosch, Maarssenzaal, te Breukelen. Aanwezig Voorzitter Raadsadviseur Jeroen Willem Klomps Marijke de Jong De leden Agendapunten D66 Elmar de Ridder 1 t/m 4 VVD Pauline Bredt 1 t/m 4 CDA Marnix Veldhuijzen 1 t/m 4 Lokaal Liberaal Bas Verwaaijen 1, 2 en 4 Lokaal Liberaal Suzanne Kox 3 Streekbelangen Warner van Vossen 1 t/m 4 Maarssen 2000 Riette Habes 1,2 en 4 Maarssen 2000 Gerry Rijsterborgh 3 ChristenUnie-SGP Frans de Ronde 1 t/m 4 PvdA Wim Bos 1 t/m 4 GroenLinks Tjeerd Schuhmacher 1 t/m 4 Het Vechtse Verbond Chris Portengen 1 t/m 4 Stichtse Vecht Beweegt Pim van Rossum 1 en 2 Stichtse Vecht Beweegt Cor Maan 1 t/m 3 Stichtse Vecht Beweegt Pim van Rossum 4 Burgemeester en Wethouders Jaap Verkroost CDA 1 t/m 4 Jacqueline Koops ChristenUnie-SGP 3 Verder aanwezig Jos Haarman Bestek en Beheer 2 Irene Huisman Gebiedsgericht Werken 3 Remco Spoelstra ODRU 4 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering. 2. Afvalvisie Stichtse Vecht De heer P. Kenter van Kringkoop uit De Ronde Venen en de heer J. van der Leij, voorzitter Stichting Kringloopwinkel De Sirkel spreken beiden hun waardering uit over de Afvalvisie. Mevrouw T. van den Hoogen vraagt of verenigingen (financiële) ondersteuning krijgen bij de uitvoering van de Afvalvisie/aanschaf van afvalcontainers. Wethouder Verkroost antwoordt dat hoe-vragen nog niet aan de orde zijn. De visie wordt na vaststelling nader uitgewerkt. Teleurstelling wordt uitgesproken over het opschuiven van de ambitie voor realisatie van de Afvalvisie van 2020 naar Er staat weinig nieuws in de visie; alleen de inzameling van PMD is nieuw. Is er al zicht op het resultaat van de Afvalcoaches in Arnhem? Gevraagd wordt naar de effectiviteit van het inzamelen van restafval, de inzameling van plastic afval, drinkkartons en blik, de glasinzameling en de stand van zaken ten aanzien van een nieuw afvalscheidingstation. Verzoek ook te kijken naar de realisatie van een afvalscheidingstation in combinatie met buurgemeente(n). Gevraagd wordt om maatwerk voor de luierproblematiek. Het realiseren van meer ondergrondse containers mag niet ten koste gaan van parkeerplaatsen. Pagina 1 van 5

2 De genoemde 34 actiepunten zijn erg veel. Verzocht wordt om prioritering aan te brengen en te starten met een tiental actiepunten die het hoogste rendement hebben. Geconstateerd wordt dat inwoners veel afvalcontainers voor de deur krijgen. Aandacht wordt gevraagd voor een goede communicatie en voor zwerfvuil bij hoogbouw. VVD spreekt zich uit geen voorstander te zijn van het verhogen van de afvalstoffenheffing, maar voor een paar jaar te kiezen voor een onderdekking. Wethouder Verkroost zal proberen onderdelen, als dat mogelijk is, sneller uit te werken dan in de visie staat aangegeven. De genoemde 34 uitgangspunten krijgen een prioritering. De geconstateerde verschillen in de sorteeranalyse tussen de diverse kernen wordt gebruikt bij het maken van deze prioritering. Hij zal kijken hoe afvalcoaches in andere gemeenten werken. Hij ziet een afvalcoach ook als begeleider bij het proces rondom zwerfvuil. Waar op dit moment zwerfafval aanwezig is wordt dat extra opgehaald en worden, zo mogelijk, de mensen hierop aangesproken. De discussie over een afvalscheidingstation komt op een ander moment terug in de commissie. Hij zal kijken of Stichtse Vecht voor het aanpakken van de luierproblematiek en voortrekkersrol op zich kan nemen. Maarssen 2000 verwijst de wethouder hiervoor naar goedlopende systemen het buitenland. Wethouder Verkroost antwoordt dat het plaatsen van de ondergrondse containers in overleg gebeurt met de wijkcommissies en dat dat wel een paar jaar zal duren. Bewoners kunnen ook kiezen voor een kleinere container in plaats van de 240 liter container. Vervolgens wordt nog gevraagd om ook het scenario van het wegbrengen van restafval naar een lokaal verbrandingscentrum mee te nemen. Meer inzamelpunten voor restafval en glas te realiseren. Voldoet de Rijksbijdrage? Aandacht wordt gevraagd voor het zwerfafval op de schoolroutes en bij de scholen. Wordt er nog apart puin en steen ingezameld en zo ja, hoeveel ton? Voorgesteld wordt om glas aan huis in te zamelen en niet middels het brengen naar een glasbak. Tevens wordt voorgesteld om een differentiatie in de tarieven aan te brengen om een vermindering van het restafval te bereiken. Het restafval aan huis te blijven inzamelen. Is voor ouderen lastig om zelf weg te brengen. Kan 1x per vier weken. Waarom morgen al niet beginnen met het inzamelen van blik en drankkartons in plastic zakken? Wordt er gedacht aan overslagstations? Lokaal Liberaal geeft aan bij het realiseren van een nieuw afvalscheidingstation voor een demografische oplossing te kiezen en dat de invoering van een blauwe container voor papier wat hen betreft op vrijwillige basis dient te gebeuren. Wethouder Verkroost geeft aan dat veel opmerkingen meegenomen zullen worden bij de uitwerking. De implementatie dient zorgvuldig te gebeuren en dat kost tijd. Onderdelen waarmee de meeste winst is te behalen krijgen een hoge prioriteit. Er zal veel aandacht zijn voor de communicatie. De mindset bij de inwoners moet veranderen. Naar de financiering en een bijdrage van het Rijk wordt nog gekeken. Hij is met ondernemers in gesprek om ook daar minder afval te produceren. Ook de scholen worden bij dit project betrokken. De heer Haarman antwoordt dat bij het nieuwe afvalscheidingstation rekening wordt gehouden met de mogelijkheid om afzonderlijk puin in te zamelen. Wethouder Verkroost meldt dat in de collegevergadering de evaluatie van de proef met de papiercontainers is besproken. Hij zal deze naar de raad sturen. Er komt geen differentiatie in de tarieven. Voor bijvoorbeeld de inzameling van takken komt dichter bij huis een oplossing. Pagina 2 van 5

3 In het najaar van 2015 komt het Grondstoffenplan naar de commissie. Daarin staat de prioritering met een bijbehorend tijdpad aangegeven. Een voorstel over het afvalscheidingstation komt niet in 2015 naar de raad. De heer Haarman zal met Stichtse Vecht Beweegt een afspraak maken voor beantwoording van nog openstaande technische vragen. De invoering van afvalcoaches in relatie tot de boa s wordt op een later moment uitgewerkt. Ondergrondse containers worden geplaatst bij bijvoorbeeld supermarkten en scholen. Er is aandacht voor het voorkomen van afval. Mevrouw Van den Hoogen stelt voor om de mogelijkheid te bieden één container met twee gezinnen (buren) te delen. Wethouder Verkroost geeft aan dat dit een mogelijke oplossing is. De voorzitter concludeert dat een meerderheid van de commissie instemt met het voorstel. Kan, op verzoek van de fracties van de PvdA, Lokaal Liberaal en Stichtse Vecht Beweegt als bespreekstuk naar de raad. Toezegging wethouder Verkroost: In het najaar van 2015 komt het Grondstoffenplan naar de commissie. Actiepunten: 1. De evaluatie van de proef met de papiercontainers naar de raad sturen. 2. De heer Haarman zal met Stichtse Vecht Beweegt een afspraak maken voor beantwoording van nog openstaande technische vragen. 3. Dorpsvisie Tienhoven c.a. De heer G. Jambroes, voorzitter van de Belangenvereniging Belangen Bethune spreekt in over de verkeerssituatie langs De Strook op de Nieuweweg. De heer A. de Bruin geeft een toelichting op de (totstandkoming van de) Dorpsvisie en vraagt bij verdere plannen betrokken te blijven/worden. Lokaal Liberaal is positief over de participatie. Het ontvangen memo heeft weinig nieuws toegevoegd. Er blijven tegenstrijdigheden in de visie staan. Voorstel dus nog steeds niet rijp voor besluitvorming. Gevraagd wordt naar een update over de stand van zaken met betrekking tot De Veenkluit en het leegstaande schoolgebouw. Streekbelangen ziet de Dorpsvisie als een richtinggevend kaderstuk. Vraagt terughoudendheid te betrachten bij het toestaan van evenementen bij de Maarsseveense Plassen. CDA is er voorstander van om het college kaders mee te geven om de Dorpsvisie uit te kunnen voeren. Overweegt om aan de Dorpsvisie zelf niets te veranderen. Dat is een document van de inwoners. Stelt de overige fracties voor in de raadsvergadering een motie in te dienen over de kaders die aan het college meegegeven kunnen worden. 1. Meer of minder evenementen bij de Maarsseveense Plassen. Het gestelde in de Dorpsvisie is tegenstrijdig met het gestelde in de Beleidsnota Recreatie en Toerisme. 2. Huisvesting versus woningbouw. Keuze maken. De Dorpsvisie is hier tegenstrijdig over. 3. De verkeerssituatie. In de Dorpsvisie staan tegenstrijdigheden met het beleid dat de gemeente nu voert. Ook heeft de raad op onderdelen een andere visie dan de Dorpsvisie aangeeft. Die conclusie moet de raad trekken om duidelijkheid te geven. PvdA sluit zich hierbij aan. Pagina 3 van 5

4 VVD en D66 willen de afweging maken bij de uitvoeringsplannen. ChristenUnie-SGP vraagt de te treffen verkeersmaatregelen snel op te pakken. Komt er een evenementennota? Is er budget voor uitvoering? Maarssen 2000 maakt zich grote zorgen. De visie is ongewijzigd; er blijven tegenstellingen in staan. Vreest ontevredenheid bij de bewoners. Stichtse Vecht Beweegt en Het Vechtse Verbond stemmen in met de Dorpsvisie. Wethouder Verkroost legt uit dat aan de Dorpsvisie zelf niets is gewijzigd. De toegevoegde memo geeft een uitleg over de interpretatie van de visie. Hij legt uit dat de Dorpsvisie wordt vastgesteld als één van de documenten voor de uitwerking van de uitvoeringsplannen. Hij constateert ook de genoemde tegenstrijdigheden. De raad kan nuanceringen meegeven. Dat kan dan vervolgens leiden tot teleurstelling bij de bewoners, maar geeft wel duidelijkheid. Veel maatregelen kunnen uit het reguliere budget worden bekostigd. Er wordt ingezet op externe geldstromen en voor 2018 kan er budget in de begroting worden opgenomen. Wethouder Koops meldt dat zij nog in gesprek is over De Veenkluit en het leegstaande schoolgebouw. Na afronding van de gesprekken zal de raad worden geïnformeerd. VVD vraagt het college eerst een voorzet te geven in de uitvoeringsplannen. CDA is dat niet met hen eens. Wil aan de voorkant duidelijke kaders stellen. Wethouder Verkroost vraagt de raad keuzes te maken. VVD begrijpt dan niet waarom het college twee documenten (Dorpsvisie en Beleidsnota Recreatie en Toerisme) heeft vastgesteld waarin tegenstrijdigheden staan. De voorzitter concludeert dat dit een bespreekpunt wordt voor de raadsvergadering waarbij één of meerdere moties zullen worden ingediend. Kan als bespreekstuk naar de raad. Toezegging wethouder Koops: Na afronding van de gesprekken over De Veenkluit en de leegstaande school in Tienhoven de raad hierover informeren. 4. Peiling over lokale Duurzame Energiebedrijven. De commissie wordt gevraagd zich uit te spreken over een vijftal rollen voor de raad: 1. als coach; 2. als facilitator; 3. als dienstverlener; 4. als participant en 5. als co-producent (Gemeentelijk Energie Bedrijf). Maarssen 2000 vindt de peilnota niet concreet genoeg. De bijlagen zijn meer op de ambtenaren gericht dan voor de raad bestemd. Verwacht was dat uit het participatieve traject meer punten zouden zijn meegenomen. ChristenUnie-SGP vraagt zich af of de inwoners op een rol als facilitator/initiator zitten te wachten. Pagina 4 van 5

5 GroenLinks geeft dit onderwerp een hoge prioriteit. Zo snel mogelijk realiseren. Is voorstander van de genoemde PPS constructie. D66 vindt de bestaande rollen (1, 2 en 3) goed bij Stichtse Vecht passen. Vraagt de rollen 4 en 5 wel te onderzoeken. CDA vraagt zich af of Stichtse Vecht wel co-producent wil worden. Is voorstander van de rollen 1, 2 en 3. Vraagt zich af hoe ver het college mag gaan. Zijn de rollen 4 en 5 wel realistisch? Zo ja, dan ook voor rol 5. Wethouder Verkroost legt uit dat dit onderwerp in het collegeprogramma is opgenomen. Daarom deze peilnota. Wil Stichtse Vecht co-producent zijn of coach? Maarssen 2000 heeft hun suggesties destijds aan de thematafel voor het opstellen van het collegeprogramma meegegeven. Kunnen na vanavond nog suggesties worden aangedragen? Wethouder Verkroost legt uit dat nu om diepgang wordt gevraagd en dat suggesties nog welkom zijn. VVD, Stichtse Vecht Beweegt en Lokaal Liberaal zijn voorstander van de rollen 1, 2 en 3. De rollen 4 en 5 niet. Lokaal Liberaal is van mening dat een energiebedrijf zichzelf op poten moet zetten. Is ook geen voorstander van een garantstelling. Vindt dat Stichtse Vecht geen potentieel, financieel risico dient te lopen. PvdA wil op voorhand niets uitsluiten. Het Vechtse Verbond is voor rol 1 voor vergunningen en handhaving. Streekbelangen is voorstander van een faciliterende en stimulerende rol. Over de rollen 4 en 5 wil zij nog geen besluit nemen. Wethouder Verkroost antwoordt dat hij op onderdelen stap voor stap bij de commissie terugkomt. De voorzitter sluit de vergadering om uur. Ter kennisname 5. Uitvoeringsprogramma Nieuwersluis. 6. Uitvoeringsprogramma Vreeland. 7. Uitvoeringsprogramma Loenersloot. Zijn voor kennisgeving aangenomen MdJ Pagina 5 van 5

Verslag van de openbare avondvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 08 februari 2011 in de raadzaal te Utrecht.

Verslag van de openbare avondvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 08 februari 2011 in de raadzaal te Utrecht. Verslag van de openbare avondvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 08 februari 11 in de raadzaal te Utrecht. 5 Aanwezig: Afwezig: Verslag: de voorzitter, dhr. N.J. Verschuure, de

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Verslag. 1 van 11 01-06-12 17:29

Verslag. 1 van 11 01-06-12 17:29 Verslag Bestuursorgaan Raadsplein Agendanummer 2009-12 Datum 14-04-2009 Tijd 20:00:00 Plaats TAK-zaal/Raadzaal Steller A M van der Poel/Zwolle Dossiers Raadsplein inforonde-meningsvorming 2009 Toegankelijk

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er zijn geen aanmeldingen.

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er zijn geen aanmeldingen. Verslag van de vergadering van de commissie bestuurlijke zaken en financiën van 27 mei 2009 Aanwezig: Tevens aanwezig: A.C. Heij (voorzitter), A.D. Boland, E.M. Koestal (PvdA), B.H.M. Ernst, H. Laan (CDA),

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

de heer K.P. Berghuis - wethouder komt om 20.20 uur

de heer K.P. Berghuis - wethouder komt om 20.20 uur Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 25 september 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer M.A.

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging - C O N C E P T - VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 19 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN Aanwezig:

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte en Groen, gehouden op 24 januari 2005 in het Provinciehuis te Utrecht

CONCEPTVERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte en Groen, gehouden op 24 januari 2005 in het Provinciehuis te Utrecht 2005REG09 CONCEPTVERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte en Groen, gehouden op 24 januari 2005 in het Provinciehuis te Utrecht Aanwezig: Dhr. M. van de Groep (voorzitter), dhr.mr. J.H. Ekkers

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 Voorzitter : W.H. Everts Griffier : L.W.A. Tinga Aanwezig de leden : Arends, Berghuis, Bonnema, Emmelkamp, Heres, Hoekzema, Journée-Schuiling,

Nadere informatie

Concept-verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie Middelen & Veilighied, gehouden op 15 oktober 2009

Concept-verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie Middelen & Veilighied, gehouden op 15 oktober 2009 Aanwezig : Voorzitter : mw. M. Tiggelaven Commissiegriffier : mw. A. Jhinkoe-Rai Portefeuillehouder(s) : mw. E.M. Sweet Commissieleden : mw. A. Arnhem, PvdA; H. Boldewijn, PvdA; L. Burgers, PvdA; mw. M.A.

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Systeem, Kwaliteit en Keten d.d. 8 mei 2014

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Systeem, Kwaliteit en Keten d.d. 8 mei 2014 Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening en vaststelling agenda Aanwezig: de heer P. Blokdijk (WN) de heer E. Verkaik (W@I) de heer J.P. Verweij (ChristenUnie) mevrouw W.A. Bodewitz (PVDD) de heer G. van

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Overname aandelen BIGA BV 19 mei 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009 Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden Portefeuillehouder Afwezig Verslag : mw. M. Tiggelaven (plv. vz) : mw. A. Jhinkoe-Rai : mw. A. Alcántara/PvdA, mw. M. Arnhem/PvdA, mw. A. Carr/PvdA,

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 12 JUNI 2014

INFORMATIEVE RAAD 12 JUNI 2014 INFORMATIEVE RAAD 12 JUNI 2014 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer K. de Haan Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer J. van Loenen (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen).

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgeving en Milieu, gehouden op 07 april 2010 van 09.00 uur tot 11.23 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr. J.W. Veluwenkamp

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 5 april 2011, locatie raadszaal, aanvang 20.15 uur, einde 23.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 5 april 2011, locatie raadszaal, aanvang 20.15 uur, einde 23.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum xxxx VerslagCommissie Economie en Mobiliteit(cie EM) Betreft openbare

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er wordt geen gebruik van gemaakt.

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er wordt geen gebruik van gemaakt. Verslag van de vergadering van de commissie maatschappelijke zaken van 20 januari 2010 Aanwezig: Tevens aanwezig: A.J. Verhoeven (voorzitter); M-L. Moonen, R.G.W. Isselman (PvdA), E.O. Berens-van der Pol,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009 VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009 Aanwezig de leden: De heer A. Azannay (GroenLinks), de heer W.A.

Nadere informatie

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Datum 9 december 2013 Locatie Regionaal Archief Rivierenland (RAR) J.S. de Jongplein 3, 4001 WG TIEL Tijd 19.00 20.40 uur AB Regio Directie Ondersteuning Verslag

Nadere informatie