Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2010-2011. A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality."

Transcriptie

1 Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid - A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality. John Lennon

2

3 Milieubeleid Houten een duurzame en gezonde leefomgeving Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid -: Zichtbaar Duurzaam in de Samenleving

4 Inleiding Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid - Ambities Op 15 december 2009 heeft de gemeenteraad het Milieubeleidsplan vastgesteld. Het Milieubeleidsplan schetst het toekomstbeeld van een gezond en duurzaam Houten in In 2040 is Houten de stilste en schoonste gemeente rondom Utrecht. Houten klimaat- en energieneutraal. Houten nog steeds een van de meest natuurlijke gemeenten rondom Utrecht met volop groen en water. duurzaam materiaalgebruik en (lokale) kringlopen gemeengoed in Houten. In de periode leggen we een stevig fundament voor deze ambities. We zetten onze eerste stappen in de goede richting èn waken voor een stapje terug. In dit Uitvoeringsprogramma - staan de stappen die we tijdens de eerste tranche van deze collegeperiode zullen zetten. Voor elke activiteit formuleren we een eigen doel en in de vorm van de vier icoontjes is te zien aan welke ambitie een activiteit bijdraagt. Focus -: Zichtbaar Duurzaam De mogelijkheden zijn eindeloos. De activiteitencatalogus bij het Milieubeleidsplan getuigt hier al van. En bovendien dienen zich geregeld nieuwe initiatieven en ideeën aan. Helaas kunnen we niet alles (tegelijk) doen. Elk jaar opnieuw staan we voor de keuze waar we onze focus leggen. Voor dit Uitvoeringsprogramma -hebben we gekozen voor het thema Zichtbaar Duurzaam. We willen Houtenaren laten zien èn ervaren wat duurzaamheid is en hoe we Houten duurzamer kunnen maken. Daarom maken we vooral werk van activiteiten en projecten, die duurzaam gedrag stimuleren of waarin Houtenaren duurzaamheid kunnen ervaren. Dit zijn soms acties van de gemeente zelf en vaak juist acties van andere Houtenaren (bedrijven, bewoners), waar de gemeente een bijdrage aan levert. HOUTBAAR Bij de selectie van activiteiten hebben we één centraal uitgangspunt gehanteerd: de activiteiten moeten HOUTBAAR zijn. HOUTBAAR heeft hier meerdere betekenissen. In de eerste plaats de letterlijke betekenis(sen) 1 van houdbaar: 1. verdedigbaar, 2. te bewaren, goed te houden. Een zeer toepasselijk synoniem voor 1 Bron: Van Dale online. houdbaar in de tweede betekenis is duurzaam. In de tweede plaats staat HOUTBAAR voor de criteria die leidend zijn geweest bij de selectie: HOUTens: Zoveel mogelijk activiteiten doen we samen met de Houtense samenleving en/of andere overheden. De nadruk ligt op (maximale) ondersteuning van initiatieven die een bijdrage kunnen leveren aan de Houtense duurzaamheidsdoelstellingen. Betrouwbaar: Lopende activiteiten en initiatieven worden voortgezet. Bestaande afspraken met de Raad en externe partijen zijn leidend. All-inclusive: Duurzaamheid moet integraal onderdeel van (gemeentelijke) projecten worden. Daar zijn soms (op de korte termijn) extra investeringen voor nodig. Dat geld is er niet altijd. Dan maken we binnen de projecten (financiële) ruimte om ze een duurzame invulling te geven. Aansprekend: Activiteiten zijn zichtbaar, en inspireren en stimuleren tot duurzaam gedrag. Met activiteiten binnen de gemeentelijke organisatie wil de gemeente nadrukkelijk invulling geven aan haar voorbeeldfunctie. Realistisch: Activiteiten moeten bruikbaar zijn en worden uitgevoerd met de bestaande personeelsformatie en bestaande budgetten. We gaan daarom ook zoveel mogelijk gelijk op met de inspanningen van anderen. We zullen aansluiten bij (relevante) regionale, provinciale of landelijke projecten. En we zullen goede voorbeelden van anderen vertalen naar en introduceren in de Houtense context. Om de invulling van het eerste criterium duidelijk te maken staan bij elke activiteit de betrokkenen (binnen en buiten de gemeentelijke organisatie) benoemd. Met het oog op het laatste criterium geven we bij de verschillende activiteiten ook de (geschatte) personele inzet, kosten èn de dekking weer. Als het activiteiten zijn waarvan duurzaamheid een onderdeel is, hebben we hier alleen de getallen en bedragen voor duurzaamheid staan. Thema s De activiteiten zijn geclusterd in vijf groepen. Deze groepen zijn vooral gerelateerd aan de verschillende rollen die de gemeente bij een project of activiteit kan vervullen. Bijvoorbeeld initiërend, informerend of ondersteunend. Elke groep heeft een eigen thema meegekregen. De vijf thema s zijn: Vastgesteld in de collegevergadering van 14 september 2

5 Inleiding Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid - Duurzaam samenwerken Dit zijn activiteiten die de gemeente samen met anderen ontplooit. Die anderen kunnen een andere overheid (provincie of andere gemeente) zijn. Maar vaak zijn het Houtense bedrijven, instellingen (woningcoöperatie, zorginstelling), groeperingen of inwoners. Voor een deel zijn dit activiteiten waarvoor het initiatief bij anderen dan de gemeente ligt (de gemeente ondersteunt). Voor een ander deel zijn het activiteiten waarvoor de gemeente de Houtense samenleving nodig heeft om van die activiteiten een succes te maken. Duurzaam informeren, stimuleren & ontzorgen Dit zijn activiteiten waarmee de gemeente Houten informatie over duurzaamheid gemakkelijker toegankelijk wil maken voor haar inwoners en bedrijven. Ten eerste om de kennis over duurzaamheid te vergroten, maar ook om te stimuleren tot duurzamer gedrag. Met sommige activiteiten gaat de gemeente zelfs een stap verder door inwoners en/of bedrijven te helpen invulling te geven aan duurzaamheid. Duurzame kaders stellen Eén van de kerntaken van een gemeente is het ontwikkelen van beleid, het stellen van kaders. Onder dit thema staan beleidsdocumenten die opgesteld (moeten) worden in / en waarin duurzaamheid een belangrijke plaats inneemt. Duurzaam integreren Dit zijn projecten van de gemeente (gemeente initieert en regisseert) met in eerste instantie een ander doel dan duurzaamheid. In deze projecten liggen echter wel (grote) kansen op het gebied van duurzaamheid. Duurzaam doen Dit zijn activiteiten van de gemeente (gemeente initieert en regisseert) die primair op duurzaamheid gericht zijn. Op de volgende pagina s vindt u voor elk thema een korte toelichting op de activiteiten binnen dat thema en een tabel met een overzicht van de geplande activiteiten. Activiteiten aanbod versus capaciteit om het uit te voeren In dit uitvoeringsplan hebben wij bewust overgeprogrammeerd. De reden hiervoor is dat de gemeentelijke ondersteuningsuren beperkt zijn. Daarvoor willen we ons focussen op die activiteiten waarvoor we partners in de Houtense samenleving kunnen vinden. Omdat nu nog niet bekend is bij welke activiteiten dit het geval zal zijn, hebben we een breed scala aan activiteiten opgenomen, mede ook om vraag uit te lokken. Vastgesteld in de collegevergadering van 14 september 3

6 Duurzaam samenwerken Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid - Duurzaam samenwerken Dit zijn activiteiten die de gemeente samen met anderen ontplooit. Die anderen kunnen een andere overheid (provincie of andere gemeente) zijn. Maar vaak zijn het Houtense bedrijven, instellingen (woningcoöperatie, zorginstelling), groeperingen of inwoners. We willen zoveel mogelijk activiteiten samen met de Houtense samenleving ontplooien. Duurzaamheid wordt pas echt duurzaam als het door de Houtenaren wordt gezien als iets van henzelf. Daarom gaan we voor alle gemeentelijke ideeën en initiatieven (of die van andere overheden) zoeken naar partners binnen onze samenleving die met ons deze ideeën willen uitdragen, doorontwikkelen of willen exploiteren. Het is natuurlijk mooi als inwoners of bedrijven gemeentelijke initiatieven overnemen, maar nog mooier is het als zij zelf met ideeën komen, die ze met of beter nog zonder hulp van de gemeente tot bloei willen. Daarom zal een deel van de activiteiten gericht zijn op het bij elkaar brengen van mensen die belang hebben bij de gemeentelijke initiatieven, waarbij we nadrukkelijk kijken of zij het initiatief willen overnemen van de gemeente. Een ander deel richt zich juist op het uitdagen van de samenleving om zelf ideeën te ontwikkelen, waarbij we als gemeente hoogstens een ondersteunende rol willen hebben. Bedrijven Een mooi voorbeeld van beide bovengenoemde aspecten zien we bij duurzame energie: we onderzoeken de kansen voor een lokaal duurzaam energiebedrijf (werknaam H-DEC). Ook al zijn we als gemeente nu een van de initiatiefnemers, de idee is wel dat het eigendom uiteindelijk in handen van de Houtense samenleving komt. Tegelijkertijd bekijken we hoe we een lokaal particulier initiatief (ADEM), dat zich richt op de productie van duurzame energie, kunnen faciliteren en of er synergie is met de H-DEC. Verder neemt de gemeente deel aan het uitvoeringsconvenant Betere bereikbaarheid en parkeermogelijkheden Molenzoom. Binnen dit convenant wisselen de gemeente en bedrijven aan de Molenzoom kennis en ervaringen uit over mobiliteitsmanagement. Bijvoorbeeld over het gebruik van deelauto s voor dienstreizen en over Het Nieuwe Werken (flexplekken, thuiswerken, etc.). Zo verbeteren we samen de bereikbaarheid van het centrum van Houten, op een duurzame manier. Een duurzaam Houten kan niet zonder een actief betrokken bedrijfsleven. Met hen willen wij de kansen voor duurzame producten en duurzame productiemogelijkheden verkennen. En we bekijken of er bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden zijn om deze vernieuwingen goed in de markt te zetten. Dergelijke samenwerkingsverbanden willen we vormgeven in duurzaamheidsplatforms. Als start organiseren we begin een klimaattop met het Houtense bedrijfsleven. Dit zal een tweejaarlijks terugkerend evenement worden (afgewisseld met de tweejaarlijkse milieu- en klimaatdag). Het eerste jaar zal het accent liggen op ideeën, kansen en goede voorbeelden. Bedrijven moeten het nut en plezier van duurzaam werken zien. We hopen na verloop van tijd steeds meer concrete resultaten te zien, zodat we kunnen zeggen: Houten werkt duurzaam! Inwoners Gericht op de inwoners stellen we een wedstrijd in rond een duurzaam onderwerp. Een soort talentenjacht voor en met de Houtenaren. Met veel aandacht voor de presentatie van de ingediende ideeën. De beste ideeën zullen we helpen realiseren. Ook aan dit vervolg zullen we aandacht blijven besteden. Voor denken we aan het onderwerp energiebesparing. Dit onderwerp sluit aan bij het Klimaatstraatfeest, dat jaarlijks op landelijk niveau georganiseerd wordt. Dit evenement zullen we blijven promoten en ondersteunen. Algemeen Ten slotte zullen we een klankbordgroep duurzaamheid instellen. Deze klankbordgroep volgt de uitvoering van het milieubeleidsplan, adviseert over te ondernemen acties en houdt het college een duurzame spiegel voor. De exacte invulling en opzet van de klankbordgroep zullen we in het najaar van uitwerken, zodat de groep in van start kan gaan. De samenstelling van deze klankbordgroep vormt een afspiegeling van de Houtense samenleving. Vastgesteld in de collegevergadering van 14 september 4

7 Duurzaam samenwerken Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid - Waarmee zijn we eind tevreden? Bedrijven Ten minste 5 aansprekende voorbeelden van bedrijven die hun bedrijfsvoering of producten verduurzaamd hebben Ten minste 2 duurzaamheidsplatforms waarop geïnteresseerde bedrijven ideeën uitwisselen en proberen via samenwerken of denken tot nieuwe ideeën te komen Een geslaagde klimaattop (minimaal 30 deelnemers, die er een dikke 7 voor geven) Als een lokaal energiebedrijf haalbaar is, de eerste concrete producten en voldoende lokale participatie (nog te concretiseren) Een actieve deelname in het uitvoeringsconvenant Molenzoom, waarbij door zowel de gemeente als de andere bedrijven de meerwaarde van onze deelname ervaren wordt. Inwoners Een geslaagde beste idee van Houten -competitie met tenminste 10 onderscheidende ideeën Ten minste 5 particuliere initiatieven Algemeen Een actieve klankbordgroep Vastgesteld in de collegevergadering van 14 september 5

8 Duurzaam samenwerken Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid - Betrokkenen Inzet Activiteit Bijdrage aan ambities: Jaar Doelstelling Gemeente Anderen Uren Geld ( ) Dekking Bedrijven: Klimaattop met lokaal bedrijfsleven (incl. businesscases) Opzetten duurzaamheidsplatforms Ondersteunen duurzame initiatieven ondernemers Houtense Duurzame Energie Coöperatie (H-DEC) ADEM Deelnemen aan uitvoeringsconvenant Molenzoom Inwoners: Ondersteunen duurzame initiatieven particulieren Wedstrijd Het duurzaamste idee van Houten Algemeen: Klankbordgroep duurzaamheid 30 bedrijven gaan aan de slag met duurzaamheid Minimaal 2 platforms waarin (structureel) wordt samengedacht en samengewerkt Elk jaar minimaal 2 nieuwe initiatieven steunen die bijdragen aan onze ambities Houtense Duurzame Energie Coöperatie operationeel voor 2012 Locale duurzame energieproductie voor 2012 Betere bereikbaarheid van de Molenzoom en kennis over Het Nieuwe werken Elk jaar minimaal 1 nieuw initiatief steunen dat bijdraagt aan onze ambities RBL, BCJ Div. bedrijven (n.t.b.) SLOK RBL Div. bedrijven SLOK RBL PM PM PM RBL, BCJ Eneco, Viveste, nieuwe participanten Budget Energie RBL, VTH ADEM P&O, RBL Minimaal 10 zinvolle inzendingen RBL, BCJ Ideeën & feedback van de Houtense samenleving op het duurzaamheidsbeleid Div. bedrijven Molenzoom RBL PM PM PM Inwoners, lokale media SLOK RBL, BCJ Div. leden (n.t.b.) Budget Energie Vastgesteld in de collegevergadering van 14 september 6

9 Duurzaam informeren, stimuleren & ontzorgen Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid - Duurzaam informeren, stimuleren & ontzorgen Dit zijn activiteiten waarmee de gemeente Houten informatie over duurzaamheid gemakkelijker toegankelijk wil maken voor haar inwoners en bedrijven. Ten eerste om de kennis over duurzaamheid te vergroten, maar ook om te stimuleren tot duurzamer gedrag. We willen voor het realiseren van de milieudoelstellingen een fors beroep doen op initiatieven uit de samenleving. We realiseren ons dat daarvoor veel kennis, tijd en soms ook geld nodig is. Daarom zetten wij stevig in op het informeren, stimuleren en in sommige gevallen zelfs ontzorgen van Houtense bedrijven, scholen, verenigingen en inwoners. Uiteraard benutten we daarvoor ook onze bestaande contacten met de Houtense samenleving. Bijvoorbeeld met de milieuwerkgroepen, Transition Town Houten, de Fietsersbond en winkeliersverenigingen. Die kanalen zijn bij uitstek geschikt voor het stimuleren en identificeren van kansrijke, nieuwe initiatieven. Maar we gaan meer doen. En juist die niet reguliere acties willen we in dit Uitvoeringsprogramma specifiek benoemen. Bedrijven Richting bedrijven zetten we in op energiebesparing. Daarvoor lanceren we in een Energieloket voor bedrijven. Dat zal in ieder geval een virtueel loket (website) worden, dat ondernemers helpt de weg te vinden in de veelheid van technische mogelijkheden, subsidies, aanbieders etc. Maar het virtuele loket moet ook een middel worden om ervaringen te delen. Op de wall of fame kunnen bedrijven laten zien welke ideeën zij hebben ontplooid die misschien ook interessant zijn voor anderen. Uiteraard willen we daar als gemeente ook een bijdrage aan leveren. Na(ast) het virtuele loket hopen we ook een meer fysiek loket te realiseren waarbij we bedrijven in contact brengen met deskundigen (bijvoorkeur uit Houten zelf) die meer specifiek advies kunnen geven. Omdat de beste kansen voor duurzaamheid er zijn bij de start van een nieuw bedrijf of bij de bouw van een nieuw pand, willen we ook actief in gesprek met bedrijven die zich in Houten vestigen. Zo kunnen met hen bekijken welke kansen er zijn om zich vanaf de start als duurzame ondernemer (of ondernemer in duurzaamheid) te profileren. Ook moet er iets van een (virtuele) welkomstbrief komen waarin we hen uitnodigen om mee te werken aan onze milieu- en klimaatambities en hoe zij daarbij geholpen kunnen worden. Omdat de energieprestatie-eisen voor nieuwe woningen per 1 januari aanmerkelijk worden aangescherpt (de zogenaamde EPC-norm wordt 0,6), willen we met de bouwkolom (van projectontwikkelaars en aannemers tot makelaars en kopersbegeleiders) in gesprek over wat daar bij komt kijken en hoe we dit letterlijk en figuurlijk aan de klanten gaan verkopen. Deze nieuwe huizen komen steeds dichter bij de huizen die we nodig hebben om Houten klimaatneutraal te maken en dat mag best wel wat positieve aandacht hebben. Inwoners Ook om particulieren te informeren over energiebesparing en duurzame energie wordt er in een virtueel en fysiek Energieloket geopend. Ook hier staan tips voor energiebesparing centraal, zowel via gedragsverandering als door technische maatregelen. Uiteraard zullen ook de subsidiemogelijkheden niet ontbreken. Het Energieloket zal kleinschalig beginnen met een website, maar wordt langzaam uitgebreid. De exacte invulling werken we de komende maanden uit. Het toekomstige Houtense Duurzame Energiebedrijf kan hierin mogelijk ook een rol krijgen. Momenteel neemt Houten deel aan een belevingsonderzoek onder bewoners van huizen met duurzame installaties (bijv. zonnepanelen of warmtepompen). Met dit onderzoek willen we kennis vergaren over de ervaringen met, het gedrag en de motivatie van mensen voor duurzame elementen in huis. Deze kennis zullen we benutten bij toekomstige activiteiten en in de inhoud van het Energieloket. Om inwoners te stimuleren zelf een bijdrage te leveren aan een gezond en duurzaam Houten sluiten we weer aan bij enkele landelijke evenementen, die aansporen tot milieubewust gedrag: de Landelijke Opschoondag (onderdeel van het plusproject Zwerfafval), de Nationale Compostdag, Nacht van de Nacht en de Europese Mobiliteitsweek. Voor de Europese mobiliteitsweek zetten we in op een autoloze zondag op een deel van de rondweg. Onze NME-activiteiten voor schoolgaande kinderen (leskisten, buitenlessen, etc.) passen binnen deze campagne. Deze reguliere activiteiten blijven ook de komende periode gewoon doorgaan. Daarnaast ontwikkelt NME in twee nieuwe lespakketten: één voor het bos Nieuw Wulven en één bij het nieuwe natuurpad. Het natuurpad is een avontuurlijke speelplek/ontdekkingsroute voor kinderen, die in aan de Keercamp aangelegd wordt. Ten slotte start in het najaar van een samenwerkingsproject met Vakwerk Houten en Stichting Collusie. Stichting Collusie leidt elk jaar 4 Vastgesteld in de collegevergadering van 14 september 7

10 Duurzaam informeren, stimuleren & ontzorgen Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid - uitkeringsgerechtigden op tot energieadviseur. Zij gaan huishoudens binnen de gemeente Houten gratis energieadviezen geven, waarbij we ons vooral willen richten op de mensen met lage inkomens en ouderen, die een stijging van de energieprijzen het hardst in hun portemonnee zullen voelen. Bij dit project snijdt het mes aan twee kanten: de uitkeringsgerechtigden krijgen een opleiding die hun kans op een (nieuwe) baan vergroot, inwoners krijgen gratis energieadvies en kunnen zo maatregelen nemen om energie te besparen. Dat draagt ook bij aan klimaatambities van de gemeente. Gemeentelijke organisatie Voor de ondersteuning van de NME-activiteiten is een geschikte locatie onontbeerlijk. Vanwege het op termijn verdwijnen van de huidige NME-locatie op de Keercamp zal gezocht worden naar een nieuwe locatie. Binnen de gemeentelijke organisatie gaan we stappen zetten naar een duurzamere bedrijfsvoering (zie Duurzame kaders stellen en Duurzaam doen). Daar moeten en kunnen alle medewerkers een bijdrage aan leveren. Door ook als gemeentelijke organisatie deel te nemen aan een aantal (landelijke) campagnes zoals Rij 2 op 5 en Fietsen scoort willen we onze medewerkers informeren over de kansen die er zijn (op het werk en thuis) en hen enthousiasmeren en stimuleren om eigen activiteiten te ondernemen. Duurzaamheid wordt een thema bij de introductie van nieuwe medewerkers, maar ook bij andere leertrajecten. Bijvoorbeeld in de nieuwe leergang voor coördinatoren. Er komt een aparte interne campagne over duurzaam werken. Onderdeel daarvan wordt de permanente warme truiendag vanaf (de thermostaat gaat niet eenmalig, maar permanent een graadje lager). En om duurzaamheid beter in de organisatie te verankeren, onderzoeken we of het expliciet benoemd kan worden als aspect bij projectmatig werken. Bovendien is duurzaamheid een integraal thema in de uitwerking van het collegeprogramma. Waarmee zijn we eind tevreden? Bedrijven Een operationeel virtueel Energieloket Ten minste 10 bedrijven, die aangeven via dit loket tot verduurzaming te zijn gekomen Ten minste 10 gesprekken met bedrijven die zich in Houten willen vestigen of een nieuw bedrijfsonderkomen willen realiseren Een gezamenlijke campagne van de bouwkolom in Houten om de EPC 0.6- woning te promoten Inwoners Een operationeel virtueel Energieloket 300 gratis energiescans voor minderdraagkrachtigen, waarvan in ten minste 100 gevallen de bewoners ook daadwerkelijk energiebesparende maatregelen hebben genomen Door een verhoging van de inzamelfrequentie van plastic afval naar 1x per 2 weken worden de burgers ontzorgt die geen ruimte hebben om de plastic zakken tijdelijk op te slaan. Dit zal hopelijk ook weer leiden tot een hoger inzamelresultaat Ten minste 75% van de kinderen tussen 4 en 12 jaar nemen deel aan NMEactiviteiten, waaronder activiteiten in het bos Nieuw Wulven en het nieuwe natuurpad Gemeentelijke organisatie 40% van de medewerkers heeft meegedaan aan één van de (landelijke) campagnes Duurzaamheid is een vast thema in het introductieprogramma van de nieuwe medewerkers Vastgesteld in de collegevergadering van 14 september 8

11 Duurzaam informeren, stimuleren & ontzorgen Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid - Bedrijven: Betrokkenen Activiteit Bijdrage aan ambities: Jaar Doelstelling Gemeente Anderen Uren Geld ( ) Dekking Energiebesparing bedrijven Virtueel energieloket met informatie over energiebesparing Extra actie richting nieuwkomers ("welkomstpakket"/gesprek) Gesprek met bouwkolom over promoten EPC-norm nieuwbouw Inwoners: Energieloket (virtueel & fysiek) met informatie over energiebesparing Gratis energie-adviezen door uitkeringsgerechtigden Belevingsonderzoek duurzame huizen Hogere frequentie plastic inzameling Landelijke campagnes: Plusproject Zwerfafval (incl. Landelijke opschoondag) Ten minste 10 bedrijven per jaar voeren duurzame maatregelen door RBL, VTH Laagdrempelige ontsluiting van informatie Agentschap NL, RBL, BCJ, VTH over duurzame energie & energiebesparing Energiecentrum SLOK 20% van de bedrijven dat zich in Houten Energiecentrum MKB RBL vestigt gaat aan de slag met duurzaamheid MKB SLOK Nieuwbouw voldoet aan EPC 0,6 en kopers weten dit RBL, VTH Laagdrempelige ontsluiting van informatie over duurzame energie & energiebesparing 200 advies met in 50% van de gevallen uitgevoerde adviezen. 100 kton CO 2- besparing per jaar Kennis vergaren over ervaring, motivatie & gedrag bewoners duurzame huizen RBL, BCJ, VTH Provincie Utrecht, Agentschap NL, Meer met Minder Inzet SLOK RBL, Vakwerk, SZ St. Collusie SLOK RBL Hogere scheidingsfractie plastic OW Stimuleren inwoners om hun eigen leefomgeving schoon te houden div. gemeenten, De Kock & Partners Inwoners, inzamelaar PM OW Inwoners Afvalstoffen heffing Subsidie Aanpak Zwerfafval Budget Afval Bewustwording inwoners van voordelen Nationale compostdag OW Inwoners gescheiden inzameling GFT-afval Bewustwording inwoners van duurzame Europese mobiliteitsweek RBL, OW, BCJ scholen SLOK vormen van mobiliteit Bewustwording inwoners van lichtvervuiling Budget Nacht van de nacht OW, FZ, PGA, RBL div. bedrijven & energiebesparing milieuzorg Vastgesteld in de collegevergadering van 14 september 9

12 Duurzaam informeren, stimuleren & ontzorgen Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid - Betrokkenen Activiteit Bijdrage aan ambities: Jaar Doelstelling Gemeente Anderen Uren Geld ( ) Dekking Natuur- en Milieu Educatie (NME) Ontwikkelen nieuwe lespakketten (o.a. Nieuw Wulven) Aanleg Natuurpad Kinderen beleven & leren over natuur en duurzame leefomgeving Kinderen beleven & leren over natuur en duurzame leefomgeving Kinderen beleven & leren over natuur en duurzame leefomgeving Inzet RBL Buitenwijs RBL RBL, OW, BCJ Buitenwijs, provincie Utrecht Kinderboerderij, PSZ t Hummeltjeshonk 10 PM RAAMsubsidie Budgetten OW, NME, Recreatie, Milieuzorg Zoeken naar nieuwe NME-locatie Nieuwe NME-locatie voor de lange termijn RBL, PBA PM 25 PM PM Lespakket doe meer met afval Afvalscheiding door kinderen (en hun incl. bezoek afvalscheidingstation ouders) OW AVU, scholen Organisatie Nationale Boomfeestdag Het planten van bomen door schoolklassen OW scholen - PM PM Gemeentelijke organisatie: Campagne duurzaam werken Bewustwording medewerkers van duurzame manier van werken RBL, BCJ, P&O PM PM Warme truiendag (permanent) Bewustwording medewerkers van div. bedrijven & FZ, RBL energiebesparing scholen Rij 2 op 5 & Fietsen scoort Elk jaar wordt minstens km woonwerkverkeer met de fiets afgelegd Milieuzorg Budget P&O, RBL Introductie nieuwe medewerkers Elke nieuwe medewerker kent de duurzaamheidsambities en handelt ernaar P&O, RBL Leergang voor coördinatoren De coördinatoren kennen de duurzaamheidsambities en handelen ernaar P&O, RBL Uitwerking collegeprogramma Duurzaamheid als integraal thema in de uitwerking van het collegeprogramma CCS, RBL Projectmatig werken Duurzaamheid als integraal onderdeel van projectmatig werken P&O, RBL, POW Vastgesteld in de collegevergadering van 14 september 10

13 Duurzame kaders stellen Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid - Duurzame kaders stellen Eén van de kerntaken van een gemeente is het ontwikkelen van beleid, het stellen van kaders. Onder dit thema staan beleidsdocumenten die opgesteld (moeten) worden in / en waarin duurzaamheid een belangrijke plaats inneemt. Beleid om het beleid, dat is niet duurzaam. Dat levert alleen een berg papier op, die in eerste instantie in een la en uiteindelijk in de papierbak verdwijnt. Maar om inwoners en bedrijven gericht met duurzaamheid aan de slag te laten gaan is er wel beleid nodig. De spelregels moeten duidelijk zijn: wat kan er wel of niet in Houten en waarom? We staan aan het begin van de transitie naar een duurzaam Houten. Het is goed om nu al na te denken wat we in de toekomst wel en niet willen. Aan welke eisen moet bijvoorbeeld een mini-windturbine doen? Kun je op elke plek in Houten warmte-koude-opslag toepassen? Heb je een vergunning nodig voor een oplaadpunt voor elektrisch vervoer bij je bedrijfspand? Er is voor iemand die goed wil doen, niets vervelender dan er achteraf achter te komen dat je de verkeerde dingen hebt gedaan. Om wildgroei en ongelukken te voorkomen stellen we voor verschillende duurzame ontwikkelingen nu de kaders vast. Visie Rond het thema duurzame mobiliteit is het relevant dat in onze visie op het openbaar vervoer in Houten wordt geactualiseerd. Openbaar vervoer is één van de vormen van duurzame mobiliteit. We willen vastleggen hoe we (de mogelijkheden voor) openbaar vervoer binnen Houten zien. Kaders Voor de volgende onderwerpen willen we kaders en hulpmiddelen ontwikkelen: miniwindturbines, opwekken van duurzame energie, licht & donkerte (lichtvervuiling en energiebesparing), oplaadpalen voor elektrisch vervoer (auto s, scooters, fietsen). Voor het thema geluid hebben we een wettelijke verplichting om het beleid te actualiseren. Dat moet uiterlijk in 2013 en daarvoor zal in begonnen worden met het actualiseren van de geluidskaarten. Parallel hieraan zullen we ook inventariseren hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in Houten. Uit deze inventarisatie moet duidelijk worden of dit onderwerp actie behoeft. Nieuwe thema s waarmee in / een aanvang zal worden gemaakt zijn biodiversiteit, gebiedsgericht stankbeleid en licht & donkerte. Voor biodiversiteit kijken we hoe we bij de inrichting van Houten en haar buitengebied rekening kunnen houden met aspecten die een gevarieerdere flora en fauna bevorderen. We willen in ieder geval een bijdrage leveren aan het stoppen van de teruggang in biodiversiteit. En waar mogelijk willen we binnen onze gemeentegrenzen de biodiversiteit een stimulans geven. Dat willen we in ieder geval doen voor de bijenstand in Houten. Voor gebiedsgericht stankbeleid gaan we de noodzaak en mogelijkheden verkennen. De visie voor het Eiland van Schalkwijk is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Bij licht & donkerte gaat het om het tegengaan van lichthinder en het bevorderen van donkertegebieden in het buitengebied. Dit alles gekoppeld aan het aspect energiebesparing. Voor biodiversiteit en licht & donkerte zal het accent liggen op het benoemen van aandachtspunten waarmee de gemeentelijke organisatie, maar ook bedrijven en inwoners rekening kunnen houden. In - gaan we ook meteen aan de slag met ten minste één biodiversiteitsproject. Is tenslotte het jaar van de biodiversiteit. Indien mogelijk proberen we in dit project de aanbevelingen rond licht & donkerte toe te passen. Daarnaast willen we kijken of we in enkele gebieden met overdadige verlichting (Houten-Vinex) of lichthinder (sportvelden) al direct maatregelen kunnen nemen. Beleid betekent ook dat we aangeven voor welke thema s initiatiefnemers op ondersteuning vanuit de gemeente mogen rekenen. Zo willen we via speciaal vestigingsbeleid meer duurzame bedrijven in Houten krijgen. Dat kunnen nieuwe bedrijven zijn, maar het kan ook gaan om Houtense bedrijven, die hun bedrijfsvoering of producten verduurzamen. Actieplannen Direct gerelateerd aan het milieubeleidsplan (MBP) zullen in drie actieplannen het licht zien. Ten eerste (de implementatie van) het communicatieplan, dat als bijlage bij dit uitvoeringsprogramma is ontwikkeld. Het communicatieplan bestaat uit twee delen: het interne communicatieplan (gericht op de medewerkers van de gemeente) en het externe communicatieplan (gericht op de bevolking en bedrijven van Houten). Het tweede plan is het monitoringsplan. Het doel van dit plan is dat we systematisch gaan vastleggen welke successen (of juist niet) er behaald zijn. Ook willen we een Staat van het Houtens Klimaat maken, waarin wij bijv. kengetallen over energiegebruik, duurzame energie, afvalproductie, bezit duurzame auto s etc. willen gaan vastleggen. We onderzoeken daarbij of GPR Gebouw in Houten ingevoerd kan worden als maatstaf voor duurzaam bouwen. De informatie over het Vastgesteld in de collegevergadering van 14 september 11

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Programma Duurzame Ontwikkeling

Programma Duurzame Ontwikkeling Programma Duurzame Ontwikkeling Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Leeswijzer... 1

Nadere informatie

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020 Gemeente De Marne 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Uitgangssituatie 4 2 Het Proces 6 2.1 Samenvatting van het Noordelijk Klimaatperspectief

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014 2013-2014 Achtergrond en doelstellingen 1/5 Achtergrond en doelstellingen Visie op de aanpak Dit uitvoeringsprogramma Introductie Utrecht bruist van energie. In een periode van stijgende energieprijzen

Nadere informatie

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Uden Veghel Inleiding Voor u ligt het eindconcept van het uitvoeringsprogramma dat hoort bij het Integraal Duurzaamheidbeleidsplan

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda 2015-2017

Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2.1. Duurzaam wonen... 4 2.2. Duurzame scholen... 7 2.3. Duurzame afvalverwerking... 9 2.4. Duurzame mobiliteit... 10 2.5. Duurzame gemeentelijke

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM. Duurzaam bruggen bouwen

DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM. Duurzaam bruggen bouwen DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM Duurzaam bruggen bouwen december 2012 1 INHOUD Voorwoord Samenvatting 1: STRATEGISCHE VISIE EN ACHTERGRONDEN 1.1 Ambitie en doel 1.2 Werkwijze 1.3 Afbakening: Samenwerking,

Nadere informatie

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. De opgave 3 3. Visie op duurzaamheidsbeleid 3 4. Omgeving 4 5. De aanpak 4 6. Doelstellingen 6 7. Organisatie 6 8. De impuls-projecten

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Datum : 10 mei 2010 Auteur : H.P. Kranendonk Reg.nr : 2010012082. Lokale milieuagenda 2010 Gemeente Bloemendaal

Datum : 10 mei 2010 Auteur : H.P. Kranendonk Reg.nr : 2010012082. Lokale milieuagenda 2010 Gemeente Bloemendaal Datum : 10 mei 2010 Auteur : H.P. Kranendonk Reg.nr : 2010012082 Lokale milieuagenda 2010 Gemeente Bloemendaal Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. VOORLICHTING... 3 3. SUBSIDI√čRING... 4 4. GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Energie- en klimaatprogramma 2008-2015 Gemeente s-hertogenbosch 1. Woord vooraf Wanneer klimaatneutraal: 2040? 2050? 2060? Aannames en onzekerheid Klimaatneutraal

Nadere informatie

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD 11-4-2012 2012 2015 Definitief Energieneutraal in 2030. Dit is en blijft de doelstelling van gemeente Heerhugowaard. En evenals in de voorgaande beleidsperiode vormt

Nadere informatie

Tussenevaluatie Haarlem Klimaat Neutraal (HKN) Evaluatie 2009-2011 en aandachtsgebieden HKN 2012-2015

Tussenevaluatie Haarlem Klimaat Neutraal (HKN) Evaluatie 2009-2011 en aandachtsgebieden HKN 2012-2015 Tussenevaluatie Haarlem Klimaat Neutraal (HKN) Evaluatie 2009-2011 en aandachtsgebieden HKN 2012-2015 In het Handvest voor de Aarde staat: De aarde, ons thuis, is een unieke leefgemeenschap. De mondiale

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

Milieubeleidsplan Amersfoort 2008-2011

Milieubeleidsplan Amersfoort 2008-2011 Milieubeleidsplan Amersfoort 2008-2011 Perspectief voor de toekomst Gemeente Amersfoort Amersfoort 1 stad met een hart Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Samenvatting. 4 1 Inleiding. 5 1.1 Aanleiding.................................

Nadere informatie

B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014

B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014 B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014 119 DUURZAAM EN VEILIG Begin 2011 is de startnotitie Duurzaam en veilig opgeleverd en in februari als een van de vier startnotities aan de raad aangeboden. Bij de

Nadere informatie

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor sprogramma bij de reisgids voor duurzaamheid, energie en klimaat in Alphen aan den Rijn 2014-2020 Van A naar D: Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Klimaatplan 2009-2020

Klimaatplan 2009-2020 Klimaatplan 2009-2020 Uitwerking klimaatakkoord voor Leidschendam-Voorburg De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aan de samenstelling van deze uitgave uiterste zorg besteed. Het is evenwel niet uit te

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten

Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten 1 1. Voorwoord... 3 2. Duurzaam wonen in Dronten... 4 3. Oost Flevoland Woondiensten... 6 4. Algemeen kader duurzame ontwikkeling...

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035!

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte evaluatie van het Groningse Energiebeleid 1 Rekenkamercommissie gemeente Groningen Eindrapport GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie