Doorgaan met duurzame groei

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorgaan met duurzame groei"

Transcriptie

1 Doorgaan met duurzame groei September 20 sloot een groot aantal betrokkenen het Energieakkoord voor duurzame groei. Kernklanten van BNG Bank spelen een belangrijke rol bij het bereiken van de doelstellingen. De geambieerde energietransitie moet niet alleen leiden tot minder energieverbruik en meer hernieuwbare energiebronnen, maar ook tot meer werkgelegenheid. BNG Bank helpt deze duurzame groei bereiken door mee te denken over de financiering daarvan en door projecten daadwerkelijk te financieren. Door Caspar Boendermaker BNG Advies Het Energieakkoord bevat een pakket maatregelen waarmee betrokken partijen voortvarend aan de slag zijn gaan. De SER-commissie Borging Energieakkoord (BEA), onder leiding van kroonlid Ed Nijpels, rapporteert in de eerste tussenrapportage dat: de energiemix in ons land fors verandert en de klimaatdoelen gehaald worden. Tot 2020 neemt het energiegebruik af en is er sprake van een daling van de gemiddelde energierekening van de consument. Toch zijn er nog diverse aandachtspunten. Meer aandacht is nodig voor realisatie van energiebesparing in woningen, kantoren en industrie. Ten aanzien van de realisatie van windparken op land vormt draagvlak de belangrijkste uitdaging. De realisatie van wind op zee is vooral geholpen met een versnelling van procedures en een kostenreductie van 40 procent. 1 Het Energieakkoord kent vele pijlers en ambitieuze doelstellingen. Grofweg zijn de energiedoelen te verdelen in twee categorieën: energie besparen en hernieuwbare energie opwekken. Door te investeren 24

2 Doelen Energieakkoord Besparen Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar. 100 petajoule (PJ) aan energiebesparing in het finale energieverbruik van Nederland per Hernieuwbare energie opwekken Een toename van het aandeel van hernieuwbare energieopwekking (nu ruim 4 procent) naar 14 procent in Een verdere stijging van dit aandeel naar 16 procent in Werkgelegenheid Ten minste voltijdbanen extra, voor een belangrijk deel in de eerstkomende jaren te creëren. Woningbouw Met diverse maatregelen is het haalbaar een derde tot de helft op het energieverbruik door woningen te besparen. Er zijn diverse besparingsmogelijkheden zoals bijvoorbeeld vloer- en dakisolatie, dubbele beglazing en energiezuinige apparaten. Door bij nieuwbouw en ingrijpende renovatie energiebesparende maatregelen te Energiebesparing E. in in een woning 3 integreren in het woningontwerp kan de energiebesparing zelfs oplopen tot 60 à 70 procent. Een mooi voorbeeld vormt de ingrijpende renovatie van monumentale woningen van Pre Wonen in het Haarlemse Hof van Egmond, waar meer dan 60 procent energiebesparing is gerealiseerd. BNG Bank is de huisbankier van veel woningcorporaties. Ruim 90 procent van de in energiebesparende maatregelen en technieken ontstaat werkgelegenheid en uit de besparingen op energie en onderhoud kunnen de investeringen worden terugverdiend Betrokkenen als gemeenten, corporaties, onderwijsinstellingen, afvalenergiebedrijven en producenten van duurzame energie uit wind en zon willen allemaal bijdragen aan de gezamenlijke doelstellingen. Klanten van BNG Bank benaderen ons voor de financiering van diverse projecten voor energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie. Vanuit BNG Advies denken wij mee over de risico s van dergelijke duurzame investeringen met het doel de duurzame ambities realistisch te financieren. In dit artikel enkele voorbeelden van projecten die de afgelopen jaren op die manier van de grond zijn gekomen Energie besparen Ruim 25 procent van het energieverbruik in Nederland komt voor rekening van de bebouwde omgeving. Daarvan beslaat 60 procent woningen en 40 procent utiliteitsgebouwen. Met energetische verbeteringen in de bebouwde omgeving is dus een deel van de benodigde energiebesparing te behalen. Gemeenten en woningcorporaties twee belangrijke klantgroepen van BNG Bank zijn hierbij belangrijke trekkers. 2 1 Isoleren vloer 2 Isoleren gevel 3 Isoleren dak 4 Isoleren zoldervloer 5 Isolerende beglazing 6 Kierdichting verbetering 7 Mechanische afzuiging Bronnen: Meer Met Minder & Poet Farmer Gebalanceerde ventilatie Hr-combinatieketel Elektrische warmtepomp Individuele bemetering Buisisolatie verwarming Beperkte lengte leiding Thermostaatkranen Doorstroomapparaat Warmtepompboiler Leidingisolatie tapwater Waterbesparende douche Zonneboilercombinatie PV-cellen B&G

3 De Stroomversnelling De benadering van de Stroomversnelling ziet er radicaal anders uit dan de traditionele business case van (veel) corporaties. Daardoor komt een goed gerenoveerde woning voor veel meer huurders binnen bereik. De Stroomversnelling betrekt namelijk een nieuwe kapitaalstroom om nul-op-de-energiemeter-renovatie te financieren: de energiekosten van de huurders. De energierekening wordt niet langer aan het energiebedrijf betaald, maar wordt geïnvesteerd in de woning. Hoe? Dat kan doordat de bouwsector renovaties uitvoert die woningen met gegarandeerd nul-op-de-energiemeter opleveren. De woningen wekken op jaarbasis evenveel of meer energie op dan de woning en bewoners samen gebruiken. Deze energieambities zijn mogelijk door een combinatie van hoogwaardige isolatie, slimme installaties en de inzet van lokale duurzame energie. De drie kernideeën van de Stroomversnelling: Huurders betalen hun energierekening als onderdeel van woonlasten aan een corporatie en krijgen in ruil daarvoor een gerenoveerde comfortabele woning. Corporaties benutten die (nieuwe) cashflow om een uitvraag op prestaties te doen aan de bouw. Bouwpartijen leveren, met garanties, renovaties die leiden tot woningen met nul-op-de-energiemeter. De Stroomversnelling moet uiteindelijk leiden tot renovatie van woningen. Vier bouwers en zes woningcorporaties tekenden 20 juni 20 een contract voor de eerste energieneutrale woningen. Als dat slaagt zullen nog andere woningen volgen. De grote aantallen woningen stellen de bouwers in staat om te investeren in forse innovaties. Met de huidige bouwprocessen is een kwaliteitsrenovatie die leidt tot woningen zonder energiekosten niet haalbaar of betaalbaar. Door het bouwproces te industrialiseren, vergelijkbaar met de auto-industrie, kan de kwaliteit van de woning flink worden verbeterd tegen lagere kosten. De gemiddelde renovatieprijs moet richting de euro. langlopende leningen aan woningcorporaties zijn verstrekt door de twee Nederlandse sectorbanken: BNG Bank en NWB Bank. Woningcorporaties hebben in het Energieakkoord de ambitie geformuleerd om alle nieuwbouw in 2020 energieneutraal te laten zijn. Energieneutraal betekent dat een woning zo slim ontworpen is dat het benodigde energieverbruik minimaal is. De resterende benodigde energie wordt vervolgens opgewekt vanuit hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen, warmte-koude-installaties of aardwarmte. Veel corporaties hebben een grote renovatieopgave, met name voor woningen uit de jaren De investeringen die daarvoor nodig zijn, kunnen zij niet terugverdienen. Na een renovatie mogen en kunnen corporaties slechts een bescheiden huurverhoging doorvoeren. Dit is onvoldoende om de investering te dekken en leidt tot de zogenaamde onrendabele top. Daardoor komt de renovatie in veel Nederlandse wijken onvoldoende op gang. Om hierin een doorbraak te forceren, hebben corporaties en bouwers de Stroomversnelling opgezet. G. Energieneutrale woningen Energiebehoefte gebouw Doel: 60-70% energiebesparing Bron: National Science and Technology Council, 200 Maatschappelijk vastgoed Naast woningbouw is er ook energiebesparingswinst te behalen in maatschappelijk vastgoed. Veel gemeenten besluiten om zelf te investeren in energiebesparende maatregelen en deze investeringen terug te verdienen uit besparingen op energiegebruik en onderhoud. Sommige gemeenten, zoals Nijmegen, hebben hiervoor revolverende fondsen opgezet waarmee de contante waarde van toekomstige besparingen worden ingezet om energiebesparingsinvesteringen te kunnen financieren. Een andere mogelijkheid is het contracteren van een private opdrachtnemer via een Energy Service Company (ESCo). Op basis van een Energie Prestatie Contract garandeert die besparingen op energie en onderhoudskosten met een afhankelijk van eigenschappen gebouw tussen nu en 30 jaar Hernieuwbare energie (bijv. zonne-energie) voorziet in de resterende 30 tot 40% energiebehoefte Energie-efficiëntie verlaagt energiebehoefte met 60 tot 70% Energieneutraliteit pakket van maatregelen en investeringen die de ESCo voorfinanciert. BNG Bank is betrokken bij de financiering van het programma Rotterdamse Groene Gebouwen, waaronder ook de verduurzaming van zeven zwembaden in Rotterdam. Het principe is gebaseerd op energiebesparing over een bepaalde looptijd, waarbij de benodigde investering wordt betaald uit de bespaarde energie- en onderhoudskosten gedurende de tien jarige looptijd van het Energie Prestatie Contract. 3 Deze zwembaden-esco vormt de basis voor een ESCo voor de energieneutrale verduurzaming van andere publieke

4 gebouwen in de gemeente Rotterdam (waaronder het gebouw van Stadsbeheer). De contracten zijn eind 2014 aanbesteed en de werkzaamheden zullen in het eerste kwartaal van 2015 beginnen. De hiervoor opgerichte ESCo zal de gebouwen tien jaar in exploitatie nemen. Alle ervaringen van de gemeente Rotterdam zijn beschikbaar voor andere publieke opdrachtgevers. 4 Meer hernieuwbare energie Zon, wind en aardwarmte zijn potentiële vervangers van fossiele brandstoffen. Op dat gebied is nog een flinke slag te maken. De 4,3 procent hernieuwbare energie in 2011 moet in 2020 zijn verhoogd tot 14 procent van het totale energieverbruik in Nederland. Dit vraagt een intensieve inzet op verschillende bronnen van hernieuwbare opwekking, zoals wind op land, wind op zee, diverse vormen van lokale opwekking zoals zonne-energie, en de inzet van biomassa. 5 De Binnenlandse productie van groene stroom is circa 10 procent van de elektriciteit die we in Nederland gebruiken. In Nederland is de vraag naar groene energie nog steeds hoger dan het aanbod. De rest wordt via certificaten uit het buitenland geïmporteerd. Op dit moment levert biomassa uit afval de grootste bijdrage aan groene energie in Nederland. Denk aan de verschillende publieke en geprivatiseerde afvalverwerkingsinstallaties (AVI s). Het is de verwachting dat in 2020 wind op zee, geothermie en zonne-energie een groter aandeel zullen vormen. In PJ % groei Wind op land % Wind op zee % Biomassa bijstook % Biomassa uit afval (AVI s) % Biobrandstoffen % Geothermie % Zon % Totaal 101 (4%*) 291 (14%*) 300% bron: Voortgangsrapportage 2014, Energieakkoord (p. 19) Biomassa Het merendeel van de groene stroom in Nederland wordt opgewekt via verbranding van organisch afval in afvalenergiecentrales, door meestoken van hout in elektriciteitscentrales en door biogasinstallaties. Een recent voorbeeld hiervan is BioWarmteCentrale De Purmer: een op houtsnippers gestookte warmtecentrale die huishoudens en bedrijven in Purmerend voorziet van warmte en warm water. De Purmer is gefinancierd met een lening van een consortium van BNG Bank en Triodos Bank. 6 D. Biomassabalans van Nederland invoer 35 winning totaal binnenlands verbruik 16 4 uitvoer voorraad 9 Bronnen: Rathenau Instituut / CE Delft / Eurostat (D) 6 invoer 1 elektriciteitsproductie en centrale warmtelevering stadsverwarming en lokale warmtenetten industrie transport huishoudens elektriciteitsverbruik 25 warmteverlies 67 alle waarden zijn uitgedrukt in petajoule per jaar gegevens: 200 Windenergie Een andere belangrijke leverancier van groene stroom is windenergie. Op dit moment levert windenergie zo n 19 procent van de hernieuwbare energie. Tot nu toe betreft dit vooral windenergie op land, maar wind op zee kan zich verheugen in toenemende belangstelling. BNG Bank is een van de twaalf commerciële kredietverstrekkers die de bouw van Gemini mogelijk maken. Dit windpark in de Noordzee, 5 kilometer ten noorden van de kust van Groningen, gaat ruim 1,5 miljoen personen voorzien van duurzame elektriciteit. Gemini is niet het eerste windenergiepark waarbij BNG Bank betrokken is. Het in 20 gerealiseerde windpark Kreekraksluis in Zeeland heeft met 31 windturbines een totaal vermogen van 77,5 MegaWatt. Hiermee levert het windpark duurzame energie aan zo n huishoudens. Dit staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van bijna alle huishoudens in Zuid-Beveland, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland gezamenlijk. En in het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder verrijst het windpark Westermeerwind. De 4 turbines zullen naar verwachting 144 MegaWatt windstroom produceren voor huishoudens. In 2016 is het windpark gereed. Decentrale energieopwekking Naast grootschalige projecten voor het opwekken van hernieuwbare energie is de verwachting dat decentrale energieopwekking veel zal gaan bijdragen aan de duurzame groei. In 2020 zouden minimaal 1 miljoen huishoudens en/of MKB-bedrijven gebruik moeten maken van bijvoorbeeld zonne-energie, warmtepompen of warmte-koude-installaties. Hiervoor liggen veel kansen in nieuwbouw en renovatie van woningen. Veel gemeenten spelen een zeer actieve rol in het stimuleren van decentrale energieopwekking via ondersteuning van energiecoöperaties en andere lokale initiatie- B&G

5 Financiering duurzame groei Het Energieakkoord is gebaseerd op tien pijlers. De tiende maar zeker niet onbelangrijkste pijler is de financiering van de duurzame groei. Het Energieakkoord streeft naar optimalisatie van de match tussen vraag en aanbod van financiering. Hiervoor is volgens de ondertekenaars standaardisatie nodig van financiële producten waardoor het mogelijk is om transactiekosten te verlagen. BNG Bank heeft de afgelopen jaren een aantal producten en diensten ontwikkeld die bijdragen aan de gewenste standaardisatie: ESCo-contracten voor maatschappelijk vastgoed ESCo-contracten voor zonne-energiesystemen voor huurders corporatiewoningen 2 Inkoopafwegingen bij energieprestatiecontracten Bij de ontwikkeling van de ESCo-financieringen is BNG Bank uitgegaan van zorgvuldige allocatie en beheersing van de risico s. De risico s voor performance van zonnepanelen op huurwoningen ligt bijvoorbeeld bij de leverancier, terwijl een corporatie de risico s voor leegstand en huurachterstand neemt. Zo liggen de risico s bij de partijen die ze kunnen beheersen. Met dergelijke ESCo-contracten waarop kleine variaties mogelijk zijn is financiering in samenwerking met BNG Bank relatief snel en zonder hoge transactiekosten te arrangeren. ven. Of door de eigen gebouwen te voorzien van zonnepanelen. Naast financiering is BNG Bank soms ook als adviseur betrokken. Zoals in Landgraaf waar de gemeente in december 2014 is gestart met het installeren en verhuren van zonnepanelen bij haar inwoners. Met dit PV-project wordt in de gemeente net zo veel duurzame energie geproduceerd als de openbare verlichting verbruikt. Hiermee wordt de openbare verlichting CO2- neutraal en pakt de gemeente haar voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid. Bovendien worden de gemeentelijke verplichtingen in het kader van het Energieakkoord voor een belangrijk deel al, kostenneutraal, ingevuld. 7 Economische groei De investeringen in energiebesparing en in opwekking van hernieuwbare energie hebben niet alleen positieve gevolgen voor het klimaat, maar ook voor de werkgelegenheid. In het Energieakkoord is aangegeven dat alle investeringen in energiebesparing en opwekking van hernieuwbare minstens extra banen opleveren, met name in de installatie- en bouwsector. Bij veel duurzaamheidsprojecten kiezen initiatiefnemers voor lokale samenwerkingsverbanden. Dit beperkt de transportkosten en geeft een extra economische stimulans aan de betreffende regio. Opdrachtgevers vanuit de overheid zouden deze positieve prikkel extra kunnen promoten om zo meer social return op de investeringen te realiseren. Noten 1 Volg de voortgang van het Energieakkoord duurzame groei op 2 In deze B&G leest u bijvoorbeeld wat de Amsterdamse corporatie Eigen Haard doet om de voorraad te verduurzamen. 3 Zie het artikel over Groene zwembaden van Agnes Koerts in B&G november/ december Zie 5 Energieakkoord duurzame groei p Zie het artikel van Agnes Koerts over De Purmer in B&G november/december Zie het van Christine van Eerd over Landgraaf in B&G maart/april Bron infographics: De Bosatlas van de energie (20) In de Haarlemmermeer is BNG Bank betrokken bij de installatie en verhuur van zonnepanelen op circa 3000 woningen van woningcorporatie Ymere. Dit is gefinancierd via de ESCo Tegenstroom Haarlemmermeer, een publieke BV zonder winstoogmerk, opgezet door de gemeente Haarlemmermeer. Foto: Tegenstroom 2

Hand in hand naar energie neutrale gebouwen

Hand in hand naar energie neutrale gebouwen Energiealert Woningcorporaties, vastgoed en bouw ING Economisch Bureau Hand in hand naar energie neutrale gebouwen Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 30% van het totale energieverbruik. De bouwsector

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020 Gemeente De Marne 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Uitgangssituatie 4 2 Het Proces 6 2.1 Samenvatting van het Noordelijk Klimaatperspectief

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii KEN Ontwikkelplan Inhoudsopgave Samenvatting... 1 Voorwoord... ii 1. Opgave en Visie... 1 1.1 Verduurzaming van de bestaande bouw... 1 1.2 Gebieden Energie Neutraal... 1 1.3 Kerschoten in Apeldoorn...

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley.

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Vooraf Op basis van haar positie in de energievoorziening

Nadere informatie

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Energie- en klimaatprogramma 2008-2015 Gemeente s-hertogenbosch 1. Woord vooraf Wanneer klimaatneutraal: 2040? 2050? 2060? Aannames en onzekerheid Klimaatneutraal

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET ambitiedocument II ILLUSTRATIE OMSLAG: ROEL MEERTENS Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 1. Energietransitie als regionale opgave 4 1.1 Motivatie 1.2 Identiteit

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 27 augustus 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Vertrouwelijk, alleen voor intern gebruik Dit ontwerp moet resulteren in de uiteindelijke tekst voor het beoogde Energieakkoord. Daarom hierbij een uitdrukkelijke

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Postbus 90156 4800 RH Breda Contactpersoon:

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Ten geleide Voor u ligt het Energieakkoord voor duurzame groei. Dit akkoord geeft invulling aan de bereidheid van velen om zich in te zetten voor de

Nadere informatie

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD 1 Samenvatting Partijen leggen in dit Energieakkoord voor duurzame groei de basis voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het akkoord biedt een langetermijnperspectief

Nadere informatie

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Velsen, Stad van de Wind Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Inhoudsopgave 3 Inleiding en doel 4 Velsen in vogelvlucht 5 Projecten 6 Financiering van de projecten 8 Projecten in uitvoering 12 Projecten

Nadere informatie

RCI Actieplan Energie

RCI Actieplan Energie Het Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, Deltalinqs en DCMR Milieudienst Rijnmond RCI Actieplan Energie Rotterdamse uitwerking van

Nadere informatie

Duurzame energie in Castricum

Duurzame energie in Castricum Verkenning van de mogelijkheden voor duurzame energie Datum: 11 april 2012 Projectnummer: 11881 Status: Definitief Opdrachtgever: Uitgevoerd door: Gemeente Castricum Raadhuisplein 1 Postbus 1301 1900 BH

Nadere informatie

Energiesprong Veenkoloniën Investeren in woonwaarde en gebiedskwaliteit. Veenergie

Energiesprong Veenkoloniën Investeren in woonwaarde en gebiedskwaliteit. Veenergie Energiesprong Veenkoloniën Investeren in woonwaarde en gebiedskwaliteit Veenergie 2 INHOUD 1. HET VERTREKPUNT... 5 DRENTHE... 5 FOCUS VEENKOLONIËN... 5 2. DE UITDAGING... 7 TIJD VOOR ACTIE!... 7 3. DE

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp 7 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0 DE STR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern OOM VERS NELL 19 JUNI 2013 ING VERSIE 6.0 afkortingen BZK CFV CO 2 DAEB ESCo ICR kwh LTV WSW WWS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal

Nadere informatie

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Energiebesparing in bestaand vastgoed Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Colofon en contactgegevens Auteur Thijs Geijer ING Economisch Bureau

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020 Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Ambitie 3 1.2 Coalitieakkoord 3 1.3 Aangenomen moties in Provinciale Staten 4 2. Provinciale

Nadere informatie