Quick Scan Duurzame energie infrastructuur Europapark Groningen. 27 januari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quick Scan Duurzame energie infrastructuur Europapark Groningen. 27 januari 2012"

Transcriptie

1 QuickScan Duurzameenergie infrastructuureuropaparkgroningen 27januari2012

2 Nadereinformatie: OpdrachtgevernamensdegemeenteGroningen:M.vanMaanenenM.Klooster Telefoon: UitvoeringmedenamensdeStichtingEnergyValley:S.deHaanenP.F.J.Brandsen Telefoon:

3 1 Inleiding 1.1 Aanleiding HetEuropaparkisalsstadsdeelvanGroningensterkinontwikkeling.Ineengebiedvan43hawordenwonen, werkenenrecreërengecombineerd.deontwikkelingvindtineenviertaldeelgebiedenplaats:daarbijkentelk kwadrantzijneigentypischekarakter 1 : hetkwadranteuroborg:wonen,werken,studerenenuitgaan hetkantorenkwadrant:ca m2kantoorruimteenzo'n120woningen hetkwadrantdelinie:wonenenwerkennabijbinnenstadensterrebos hetkwadranthelperpark/nsstation:kantoren,woneneneenp+r voorziening Figuur1.OntwikkelingskwadrantenEuropapark NabijhetEuropaparkontwikkeltzichhetgebiedKemkensberg/EngelseKamp. OpdeKempkensbergwordtnieuwvastgoedontwikkeldenwordtbestaandegesloopt.Inmaart2011hebben debelastingdienstendedienstuitvoeringonderwijshunintrekgenomenineennieuwgebouw.nudeeerste fasevanhetprojectisvoltooid,volgtdesloopvandetweebestaandekantoortorens,deaanlegvan deondergrondseparkeergarageeneenopenbarestadstuin.hethuidigekantoorgebiedvandeengelsekamp 1 algemeen/ 3

4 zalwordenomgevormdtoteengemengdstedelijkgebied.opdekempkensbergkomenrondomeentuin onderanderenieuwekantorenenwoningen.debouwvandekantorenisgestart.ophetengelsekamp moetenminimaal150woningenkomen. Figuur2.TopgrafischekaartmetdeontwikkelingsgebiedenEuropaparkenKemkensberg/EngelseKamp 1.2 Doelenresultaat DegemeenteGroningenheeftdeambitieomin2035eenenergieneutralestadteworden.Ookvoor 2 heteuropaparkendekemkensberg/engelsekamp geldtdezeambitie. BijdevoorgenomenontwikkelingvanhetEuropaparkisalsdoelgesteldommaatschappelijkeneconomisch rendementtegenererenterondersteuningvanstructuurversterkingrondomgroningen.ditmoetworden bereiktdooreenintegralegebiedsaanpakgerichtopeenkwalitatiefhoogwaardigenleefbaargebied.de ruimtelijkeconomischeontwikkelingwordtgestimuleerddoorhet(her)ontwikkelenvanwoon en werklandschappenenvastgoedenhetrealiserenvangebiedsbredenutsvoorzieningen.hierbijstaathet strevennaarzelfvoorzieningmetbetrekkingtotenergiecentraal,waarbijdoorketenefficiencyeenduurzame enverantwoordegebiedsontwikkelingwordtnagestreefd. DegemeentewilderhalvevoorhetgebiedEuropaparkeenduurzameenergie infrastructuurontwikkelen, welkegebiedsbreedwordtgerealiseerd.insamenspraakmetenergyvalleyiseenstappenplanopgesteldomte komentotdezeduurzameenergie infrastructuur. 2 DeRijksgebouwendienststreeftophetgebiedvanduurzaamheideenhoogambitieniveau,datuitgaatbovendewettelijke eisen.gestreefdwordtnaareenzolaagmogelijkenergiegebruik,debenuttingvanduurzameenergiebronneneneen maximaleefficiencydoorapparatenenvoorzieningeninhetkantorencomplex.menstreeftnaarco2 neutralegebouwen. 4

5 Figuur3.Stappenplanontwikkelingenergie infrastructuur IndeQuickscanmoeteenconceptwordenontwikkeldvooreenenergie infrastructuureneenaanzetvooreen organisatievorm.hetvoorgesteldeenergiescenariomoetgebaseerdzijnopdetechnischeenruimtelijke mogelijkhedenvanhetgebied.ditgeldtvoorzowelbestaandegebouwenalsvoor(toekomstige)nieuwbouw. OmtotdezeQuickscantekomenzullenbestaanderapportageswordengeanalyseerdenruimtelijkeplannen wordengeactualiseerd.hiertoezalgesprokenwordenmetdestakeholders.opbasisvandezeverkenning zullen(hybride)energiescenario swordenontwikkeld,opbasiswaarvaneenvoorkeursvariantwordt voorgesteld.ookzalereenopzetwordenontwikkeldvooreenmogelijkeorganisatievorm. 1.3 Gebruiktebronnen VoordezeQuickscanzijndevolgendehoofdbronnen 3 gebruikt EnergievisiebedrijventerreinZuid OostGroningen.Deerns,2009.Rapport Energie &waterscanhelperpark.techniplan,2009:rapportgmg 101X1 E RY001Cd.d.23juli2009 EnergievisieEuropapark/Helperpark.E kwadraat,2010.projectnummer Masterplanwarmte /koudeopslag(wko).techniplan,2011.rapportgmg 101X2 E RY001C GebiedsconceptHelperpark(presentatie).GemeenteGroningen,2011. Rapportage Expertmeeting duurzame energie Groningen geeft energie (28 januari 2010). Gemeente Groningen, Viagesprekkenmetmarktpartijenzijnderuimtelijkeplannengeactualiseerdenzijndeplannenenambitiesten aanzienduurzameenergieverkend. 3 Indetekstwordtwaarrelevantverwezennaaranderebronnen. 5

6 1.4 Leeswijzer Erisindeafgelopen3jaaralonderzoekgedaannaardeenergievoorzieningvanhetstudiegebiedofdirecte omgevinghiervan.inhoofdstuk2wordendezekortbesprokenenvindteenanalyseplaatsvanderesultaten, metalsdoeomaangrijpingspuntentevindenvoordevoorliggendequickscan. Viagesprekkenmetgebouweigenaren,ontwikkelaarsenanderestakeholdersiseenactueeloverzichtgekregen vanderuimtelijkeontwikkelingenendeambitiesopenergiegebied.opbasisvandezeinformatiekonde energievraagvanhetgebiedwordengeactualiseerd.dezeinformatieisopgenomeninhoofdstuk3. Vanuitdezesituatieisinhoofdstuk4eenanalyseopgenomenvanmogelijkeenergieconcepten.Hierbijiseen scenarioanalysegebruikt.naeenafwegingiseenrichtinggevendadviesopgesteldvoorverderuittewerken scenario s.ookwordtingegaanopderesultatenvandemarktconsultatieenwordtaanaanzetgedaanvoorde organisatievanhetenergieconcept. Hoofdstuk5tenslottegeeftdehoofdconclusiesweerendevervolgstappen. 6

7 2 Rapportagesenergie 2.1 EnergievisiebedrijventerreinZuid OostGroningen(Deerns,2009) Resultaten DegemeenteGroningenenEssentMilieuheeftaanDeernsgevraagdomteonderzoekenwatde mogelijkhedenzijnomhetbedrijventerreinzuidoostgroningenteverduurzamen,waarbijonderandere gezochtdiendetewordennaarhetinzettenvandeduurzameenergievandevagron.hetstudiegebiedisgroot enomvatallebedrijventerreinenaandezuidoostkanvandestad.heteuropaparkmaaktdeeluitvandestudie (zieookfiguur7). Hetonderzoekisverdeeldindriefasen.Indeeerstefaseiseeninventarisatieuitgevoerdvandeverschillende (typen)bedrijvenophetterrein.opbasisvandezeinventarisatieenverbruikskengetallenvandediverse bedrijfsfunctiesiseenverdelingopgesteldvandewarmte,koude enelektriciteitsvraaginhetgebied. Daarnaastisereenonderzoeknaarhetdraagvlakvoorduurzamemaatregelenuitgevoerd,doorhetbrengen vanbedrijfsbezoekenaanachtpotentieelinteressantebedrijven.uitdezegesprekkenisgeblekendatde meestebedrijvenwelgeïnteresseerdzijninduurzamemaatregelen,maaralleenwanneer dezeopkortetermijn(1 4jaar)eenfinancieelvoordeelopleveren.Duurzaamheidwordtnietalseen doelopzichgezien.investeringenwordenopditmomenttoteenminimumbeperkt,vanwegedehuidige kredietcrisis.detechnischesystemenindebedrijvenzijnveelalnietaanvervangingtoe. Indetweedefase(duurzaamheidscan)zijnverschillendemogelijkhedentotverduurzamingvanhet energiegebruikvanhetbedrijventerreinonderzocht.vandezemogelijkhedenzijndeenergetische, technische,financiëleenorganisatorischeconsequentiesinbeeldgebracht. Tenslottezijnindederdefasedeverschillendemaatregelenmetelkaarvergeleken,methulpvaneen zogenaamdeurgentiekaart.indezeurgentiekaartzijndeverschillendemogelijkhedengerangschiktopbasis vandeinvesteringpervermedenkgco2 emissie. UitdeverkenningblijktdatdevolgendeoptiesvoorverduurzamingvolgensTechniplanhetmeestinteressant zijn: Hetplaatsenvaneenbio gastankstationophetterreinvandevagron; Toepassenvangrootschaligewindturbines; Uitwisselenvanderestwarmtedievrijkomtbijkoelprocessentussennabijgelegenbedrijven. Analyse DerelevantievanhetonderzoekvoorhetbedrijventerreinEuropaparkisbeperkt,omdathetonderzoekvooral gerichtisgeweestopdebestaandebedrijvenenheteuropaparkmaareenmarginaalonderdeeluitmaaktvan detotalevraagnaarenergie. Kijkenwenaarbovengenoemde(interessante)energieoptiesdankanhetvolgendegeconstateerdworden: GrootschaligetoepassingvanwindenergieisnietvoorzienophetEuropaparkterrein; EriseenbeperktaantalbedrijvenophetEuropaparkwaarbijkoelprocessenwarmtevrijkomt. 7

8 DezeoptieszijnderhalvenietvoorhetEuropaparkvantoepassing. DeaanlegvaneenstadsverwarmingnetachtDeernsmoeilijkrealiseerbaar,vanwegedebestaande infrastructuur(vangas)endelangeterugverdientijd.hierbijmoetbedachtwordendatdeafstandtussende locatievagronendebedrijvenindebedrijventerreinengrootis,zodateenrelatiefdureinfrastructuurmoet wordenaangelegd.hetwarmtenetmoetviadewarmteconcurrerenmetaardgasendeaanaardgas gekoppeldeinstallaties. VoorhetEuroparkgeldtdatdeafstandtotaandeAtterolocatierelatiefbeperktis(circa2500m)endaternog veelpotentiëlenieuweafnemerszijn.voordeeconomischehaalbaarheidvanhetwarmtenet,inclusiefde leveringvankoude,iseenminimaleschaalgroottebepalend. HetonderzoekvanDeernsgeeftnuttigeinformatievanpotentiëlebestaandeafnemersindegebieden noordoostelijkvanheteuropapark.dezeinformatiekangebruiktworden,indiendeenergievoorzieningvanhet Europaparkineenruimer(ruimtelijk)perspectiefmoetwordenbezien. 2.2 Energie enwaterscanhelperpark(techniplan,2009) Resultaten InopdrachtvandeGemeenteGroningenheeftTechniplanAdviseursbveenenergie enwaterscanuitgevoerd voorhethelperpark,waarindehaalbaarheidvanenergiebesparendegebouwmaatregeleneneenduurzame energie infrastructuur 4 zijnonderzochtincombinatiemeteenonderzoeknaarwaterbesparingenwaterberging inhethelperpark.hetprojectomvatkantoren,eengezinswoningenenappartementenendienttevoldoenaan destappenvandeenergieladderopgestelddoordegemeentegroningen,waarbijhetuiteindelijkedoel klimaatneutraliteit 5 ofzelfsenergieneutraliteit 6 isvoorhetgebiedhelperpark. Deonderzochteconceptenzijn: Referentie:(EPC=standaard) Concept1:Alleengebouwgebondenmaatregelen(EPCwoningen 25%,EPCkantoren 25%) Concept2:Alleeninfrastructuurmaatregelen(EPCwoningen 23%/appartementen 33%,EPC kantoren 1%). Concept3:Combinatievangebouw eninfrastructuurmaatregelen(epcwoningen 34%/ appartementen 34%,EPCkantoren 11%). Concept4:Energiebesparingenduurzameopwekking(inclusiefwind enzonne energie) Inconcept2wordtuitgegaanvaneenduurzaamenergiedistributiesysteemmetwarmtepompenenergieopslag indebodem(wko).concept2voldoetaandeambitievanenergieneutraliteitdiegesteldisdoordegemeente Groningen.DebesparingopCO2uitstootisechterbeperktdoordeaanwezigheidvanWKOindereferentievan dekantorenenerontbrekenzichtbareduurzameoplossingen.concept2heeftweleengoedeterugverdientijd. Techniplanadviseert,geziendeterugverdientijdenhetvoldoenaandeambitievanenergieneutraliteit, concept2uittevoeren.wanneermendeambitievanklimaatneutraliteitnastreeftenduurzameoplossingen zichtbaarwilmaken,isconcept4demeestgeschiktevorm,waarbijmenechterwelrekeningmoethoudenmet eenlangeterugverdientijd. TenslotteadviseertTechniplanomeenMasterplanWKOoptestellenvoorhetgebiedHelperpark,omzode 4 Warmte/koudeopwekking(WKO)metwarmtepompenenergieopslagindebodem. 5 Klimaatneutraliteit:geenCO2uitstoottengevolgevanhetenergieverbruikinhetgebied. 6 Energieneutraliteit:binnenhetgebiedwordtevenveelenergieopgewektalserverbruiktwordt. 8

9 energie infrastructuurvastteleggen.hiermeekandegemeentegroningeninvloeduitoefenenopdedoorde ontwikkelaarsteontwikkelenprojecten. Analyse Hetrapportgeefteenhelderoverzichtvandeeffectiviteitvanmaatregelenvoorhetbereikenvande geformuleerdeduurzaamheiddoelstellingen. Inconcept2isalsinfrastructuurmaatregelgekozenvooreenduurzaamenergiedistributiesysteemmet warmtepompenenergieopslagindebodem(wko).voorkantorenishetgebruikvanbodemenergieinmiddels zeergangbaareneeneffectiefmiddelvoorhetbereikenvanduurzaamheids enenergiedoelstellingen:voorde opwekkingvanwarmteenkoudekangebruikgemaaktwordenvaneenwarmtepompincombinatiemet warmte enkoudeopslag(wko)ofeenwarmtepompincombinatiemetoppervlaktewater. Hoewelhetgebruikvanbodemenergieinkantorenlocatieseffectiefiskanevenwelgeconstateerdkanworden datandereinfrastructuurmaatregelennietonderzochtzijn,tedenkenvaltaan: AanlegvaneenwarmtenetmetwarmtevanuitAttero(voordewarmte enkoudevraag) IndividueleofcollectieveWKKopbiogas(gasnetvanuitAttero) Individueleofcollectievehoutgestooktecentrale. Hetnietverderverkennenvandezeinfrastructuurmaatregelenkanwordengezienalseenomissieinhet onderzoek. OmdatWKO systemenelkaarsterkkunnenbeïnvloedenisdeaanbevelingomeenmasterplanoptestellen overigensterechtopgenomen.degemeenteheefthierookverdereinvullingaangegeven(zieparagraaf2.4). 2.3 EnergieconceptEuropapark/Helperpark(2010) Resultaten HetonderzoekvanE kwadraatverkenteenenergieconceptomdezetevertalennaareenvisieopeen duurzameenergievoorzieningopheteuropapark/helperpark.daarnaastgeefthetonderzoekeenvisieopde vraaginhoeverremarktpartijen(deenergiebedrijven)bereidzijndezevisie(mede)vormtegevenende manierwaaropdesamenwerkingingevuldkanworden. DoorE kwadraatiseenschattinggemaaktvandeenergieverbruiken(warmteenelektra),dereedstoegepaste energiesystemenzijnverkendeneriseeninschattinggemaaktvanhetenergiegebruik,wanneerhet Europapark/Helperparkgevuldis: Warmtevraag:3,4mioaardasequivalentenperjaar Elektravraag:19,3miokWHperjaar GeconstateerdwordtdatdetoepassingvanWKOwaarschijnlijkgelimiteerdistotdehuidigeinstallatiesendat voordeuitbreidingvandewarmtevraageenaantalconceptenincombinatie(gestapeld)kunnenworden ingezet: WKK(opbiogas),alsbasislastindezomer Toepassing(bestaande)WKOmetovercapaciteit(IBG,Menzis,Noorderpoort) Restwarmteuitdeomgeving(hoeveelheidrestwarmteAtteroingeschatop0,5MW th ) Houtketelvooroverblijvenderegulierewarmtedekking Piekenbedienenmetbiogasgestookteketel Dekoudevraagiswelgevisualiseerd,maarnietgekwantificeerdinGJ.AangegevenwordtdathettotalekoudeaanbodvandehuidigeWKO systemenalgroterisdandehuidigeentoekomstigevraag. 9

10 Omdeverschillendebronnenmetelkaartekunnenkoppelenenflexibeltekunneninspelenopde ontwikkelingeninhetgebied,adviseerte kwadraatomdewarmtetedistribuerenviaeenwarmtenet.viahet warmtenetkanindezomerwordengekoeld.voorhettapwaterwordteenseparaatwarmtenetaangelegd. OmdeelektravraagtedekkenvoorzietE kwadraatdevolgendebenadering.detotaledekkingzou9,96mio kwhkunnenbedragen,ofwel52%vandeelektravraag: PVpanelen(10.000m 2 ):1,2miokWh UrbanWindTurbines(150):0,21kWh UitWKKopbiogasvoorwarmtevoorziening:5,95kWh Uitelektramodulehoutketelvoorwarmtevoorziening:2,6miokWh Hetrapportgeeftverdereenvisieopderolvandegemeenteindeontwikkelingvanhetwarmtenetende mogelijkeparticipatiemodellenbijrealisatieenexploitatie. Opbasisvaneenbeperktemarktconsultatiewordtaangegevendatervoldoendepartijentoekomstzieninde verduurzamingvanhetgebieddoormiddelvaneenwarmtenet.zegevenaandatdeongewissefaseringde grootstefinanciëlerisico sgeven.overheidenmarktpartijenmoetengezamenlijkoptredenomdeonrendabele topvandeinvesteringentekunnenfinancieren.enigevormvanpubliekprivatesamenwerkingishierbij noodzakelijk. Analyse DerapportagevanE kwadraatkomttoteenadviesomgefaseerdeenwarmtenetaanteleggen.hierbijzullen meerderebronnenhetwarmtenetgaanvoeden.naastdebestaandewkozijnditderestwarmtevanattero, eenwkkopbiogaseneenhoutgestookteketel. Deaanlegvaneenwarmtenetmetmeerderebronnenisvanuitflexibiliteitenfaseerbaarheidinprincipeeen logischekeuze.hierbijisgekozenvooreenbiogas gestooktewkk,eenhoutkachelendebenuttingvan restwarmtealsbronnen. Bijderesultatenkaneenaantalkanttekeningenwordengeplaatst: Hetisnietduidelijkwelkeruimtelijkeontwikkelingen(kantoren,woningen)meegenomenzijninde berekeningvandetotalewarmtevraagenhoedeovercapaciteitvandewko svanibg,menzisen Noorderpoortzijnbepaald. Indeanalyseisaangenomendaterindehuidigesituatiealvoldoendekoelcapaciteitaanwezigisinde WKO s,omdeuitbreidingtevoorzienwatsterkbetwijfeldwordt 7.Erlijktdanookeenonderschatting tezijnvandekoelvraaginhetgebied,hetgeenhetvoorgesteldeconcept(warmtenet)ende hoeveelheidenergievraagterdiscussiestelt. OokisaangenomendatergeennieuweWKOgeplaatstkanworden,terwijlditnogwelmogelijkis 7 Onduidelijkiswelketemperatuurniveausmoetenwordenaangehoudeninhetwarmtenet.Viahet warmtenetwordtookkoudegeleverd.ditkanalleenalsereenapartkoudenetwordtgerealiseerd. DehoeveelheidteleverenwarmtedoorAtteroisnietgeverifieerd.DeinschattingisdatAtteroveel meerwarmtekanleverendan0,5mw th. 8 NietonderzochtisofdebestaandepartijenbereidzijnomdeWKOintezettenvoorvoedingvanhet warmtenet. Erwordtuitgegaanvaneenstapelingvanverschillendebronnen.Devraagdoetzichvoorofdit effectiefisgezienaanleg enexploitatievandezeverschillendesystemen. 7 UithetonderzoekvanTechniplan(2011)blijktditookniethetgevaltezijn. 8 DitisookgeblekendoorrecenteaanvullendegesprekkenmetAttero 10

11 E kwadraatgeeftterechtaandateenaantalbasisvereistenvooreenwarmtenetgeregeldkunnenwordendoor gemeentelijkbeleideneeneigenenergievisie.ominvloeduittekunnenuitoefenenopanderebasisvereisten wordtaangeradenomdeparticiperen(mede investeren)inhetwarmtenet.indevoorbereidendefasevervult degemeenteeenfaciliterenderoldoorhaarvisiekenbaartemaken,haalbaarheidsstudiesuittevoerenen potentiëledeelnemersteenthousiasmeren. DoorE kwadraatwordtnietaangegevenwelkestappengenomenzoudenkunnenwordenomtotrealisatievan eenduurzameenergie infrastructuurtekomen.omdatindestudieslechtseenzeerbeperktaantal stakeholdersisgesprokenzaleennadereverkenningvanbronnenenafnemersprioriteitmoetenkrijgen. 2.4 Masterplanwarmte /koudeopslag(wko)(techniplan,2011) UiteeneerderdoorTechniplanAdviseursbvuitgevoerdeenergiescan(2009)voorhetHelperparkisgebleken datwarmte /koudeopslag(wko)eengoedhaalbareoptieisomeenstapverdertekomennaarenergieneutraliteit. IndehuidigesituatieiserreedseenaantalbestaandegebouwenmetWKOophetEuropaparkenzijnertwee nieuweontwikkelingen,tewetensozaweenalfacollege,diewkogaantoepassen. DezebestaandeWKO systemenvormeneenaandachtspuntindetoepassingvanwkovoordenieuwte ontwikkelengebouwen,indienuitgegaanwordtvanopensystemen. OmalleinhetplangeprognosticeerdeontwikkelingentekunnenvoorzienvaneenindividueelWKO systeem zijnercirca15brondoublettenbenodigd.indienmenzonderverderesturingindividueelwko systemengaat aanleggen,isernogruimtevoorcircadrieàvierbrondoubletten.hierbijishetdusnietmogelijkomalle nieuweontwikkelingentevoorzienvanwko,indienwordtuitgegaanvaneenopensysteem 9. Indienersturingplaatsvindtisernogruimtevoorcircavijfàzesbrondoublettengebaseerdopde aandachtsgebiedenuitfiguur4engebruikmakendevanclusteringvanbrondoublettenwaarbijwarme en koudebellenwordengevormd. 9 Bijeen"openWKO systeem"wordtgrondwateropgepomptenookweerwordtteruggevoerd.opensystemencirculeren grondwater.daarnaastbestaanook geslotenwko systemen.daarbijwordtdewarmteofdekoudevanhetgrondwater overgenomendooreenvloeistofineenbuisdieindebodemwordtgebracht.geslotensystemenwordenookwel bodemwarmtewisselaars genoemd.hetonttrekkenvanwater(vooropensystemen)isopbasisvandewaterwet vergunningplichtig,waarbijdeprovinciebevoegdgezagis.voorhetverkrijgenvaneenvergunningwordendepotentiële milieuhygiënischeenhydraulischegevolgenvanhetopensysteemonderzochtenwaarmogelijkbeperktofvoorkomen. 11

12 Figuur4.AandachtsgebiedennieuweWKOontwikkelingen(Techniplan,2011) Uitbovenstaandeblijktdat,zelfsalsmenstuurtopdeplaatsingvandebrondoubletten,hetmaximumaante plaatsenbronnennietgrootgenoegisomallegebouwenindividueeltekunnenvoorzienvanwko.hetzaldus noodzakelijkzijnomdebronnenvoordegebouwentecombineren.uitonderzoeknaareencollectiefwkosysteemvoorhetheleprojectennaareensemicollectiefsysteemwaarbijclustersvangebouwenworden gevormdopbasisvanbenodigdecapaciteitenfaseringkomtnaarvorendateencollectiefsysteemminimaal vierbrondoublettenheeftbenodigdeneensemicollectiefsysteemminimaalvijf. Uitdeanalysetussenhetcollectievesysteemenhetsemicollectievesysteem,waarbijonderandereisgekeken naardeflexibiliteitinbeidesystemenendeonzekerheidindefasering,isgeblekendatdemeestegeschikte vormvanwko,vantoepassingvoorheteuropapark,desemicollectievesysteemvariantis. Uithetonderzoeknaardetechnischeeneconomischehaalbaarheidzijnonderstaandebelangrijke kernfeitennaarvorengekomen: opheteuropaparkiseenbroncapaciteitvan150m 3 /hmogelijkindeondergrond.meteen broncapaciteitvan150m 3 /hiscirca m2BVOtevoorzienvanduurzamewarmte en koudeopwekkingdoormiddelvaneenwko installatie; voorgebouwenofgebouwclusters<7.500m 2 BVOgeldtdatWKOeconomischslechthaalbaaris.Hier issamenwerkingmetanderegebouwenindeomgevingnoodzakelijk; gebouwenofgebouwclustersvanaf7.500m 2 BVOtot15.000geldtdatWKOeconomischredelijkgoed haalbaaris; gebouwenofgebouwclusters>15.000m 2 BVOgeldtdatWKOeconomischzeergoedhaalbaaris. Omgoederegietekunnenhoudenophetzoefficiëntmogelijktoepassenvandeondergrond,beveelt Techniplanaandatiederenieuweontwikkelingvolgenshetopgesteldeflowchartstappenplanwordt beoordeeld.zokanwordenvoorkomendatdenieuweontwikkelinghetgroteredoel(wkovoorallenieuwe 12

13 ontwikkelingopheteuropapark)indewegstaat.organisatorischmoetendevolgendestappenworden onderzocht: Houdingvandebetrokkenpartijentegenoverditplanendemogelijkhedenvoordegemeenteom dittebeïnvloeden; Demogelijkhedendiedegemeenteheeftomeisenopteleggenaandeontwikkelaars; Inoverlegmetdeprovincievaststellenvanhetbeleidtenaanzienvandeondergrondenofer eenondergrondsmasterplanzalwordenopgesteld; Wildegemeente(mede)eenregierolgaanspelenindeleveringvanenergie? Analyse HetonderzoekvanTechniplangeefteenhelderbeeldvandemogelijkeinzetvanWKOinhetEuropapark.Uit detechnischeanalyseisduidelijkgewordendaternogenigeruimteisvooruitbreidingvanwko,maardat alleendooreffectievesamenwerkinginhetgehelegebiedgebruikgemaaktkanwordenvanwko. DekeuzevooreensemicollectiefWKO systeembetekentdatereenstevigeregieopdeaanlegmoetworden gevoerd(gemeente/exploitatiemaatschappij)endatdebestaandewko systemenzomogelijkingebracht moetenwordenineencollectiefbedrijf. Vanuitdezestudiekaneendrietalontwikkelingsrichtingenwordenvastgesteldvooreenenergievoorziening, waarinwkoeenrolspeelt: 1. GeennieuweWKO systemenmeer(geennieuwebronnen) 2. ZonderregieWKOtoestaan,totdathetgebied vol is. 3. (Zoveelmogelijk)samenwerkenineen(semi)collectiefsysteem HoeweldeactueleruimtelijkeontwikkelingleertdatdeoppervlaktetebouwenBVO senaantalwoningen afwijktvandegegevensdietechniplanheeftgebruikt(doorplanaanpassingen),ishetrapportgoedbruikbaar indeverdereanalyse. Omdathetrapportvoortborduurtophetonderzoekuit2010,isergeenaandachtbesteedaananderevormen vanenergie infrastructuur.zogaathetrapportnietinopdemogelijkheiddatéénofmeerderepartijenniet willenmeewerkenineencollectiefsysteem,ofdateenalternatieveenergievoorzieningecologischeen economischconcurrerendkanzijn. Ookdeproblematiekvandeonbalans(kantorenvragenopjaarbasisveelalmeerwarmtedankoude)wordt nietbesproken,maarmoetwelopgelostworden.ditkandooreenadditionelebron(zoalsrestwarmteof zonne energie). Vooroptie3ligtereenduidelijkeregierolbijdegemeente. 13

14 3 Ruimtelijkeontwikkelingenenenergievraag 3.1 Europaparkendirecteomgeving EuropaparkenKemkensberg/EngelseKamp Opbasisvangesprekkenmetstakeholdersishetoverzichtvanderuimtelijkeontwikkeling,zoalsopgenomenin hetrapportvantechniplan2011,geactualiseerd,zietabel1enfiguur5. Tabel1.ActualisatieruimtelijkeontwikkelingenEuropaparkenKemkensberg/EngelseKamp.Situatie5december2011. IndezetabelisnietopgenomendathetspeelveldvandeEuroborgisvoorzienvaneenveldverwarming(met HDPEhoofdleidingenenPE RTveldleidingen)welkewordtgevoedvanuiteengasgestookteinstallatie. 14

15 Figuur5.RuimtelijkeontwikkelingEuropapark,Kemkensberg/Engelsekampmetbouwplanning Omgeving NabijdeEuroborgdoetzicheenaantalontwikkelingenvoordierelevantisvoordeontwikkelingvaneen energieconcept.dezeontwikkelingenzijnintabel2samengevat. 15

16 Figuur6.Gebiedsnummeringbijtabel1. Tabel2.ActualisatieruimtelijkeontwikkelingennabijhetEuropapark.Situatie5december2011. DoorDeernsisin2009onderzoekgedaannaardemogelijkhedenomhetbedrijventerreinZuidoostGroningen teverduurzamen,waarbijookgekekenisnaardemogelijkeaanlegvaneenwarmtenet(zieook2.1).hettotale gasgebruikvoorhetbedrijventerreinzuidoostbedraagtca m³,hiervanwordtca m³ gebruiktvoorklimatiseringvandegebouwen.hetoverigedeelvanhetaardgaswordtgebruiktvoor proceswarmteenkannietgeleverdwordendoorhetwarmtenet. Hetverwarmingsvermogendatbenodigdisvoorklimatiseringvandegebouwenisingeschatopcirca40MW. Uitgaandevaneentotalegelijktijdigheidsfactorvan40%isdeeffectievewarmtevraag16MW,exclusief verliezen. Kijkenwenaardegroteregebruikersdankanwordengeconcludeerddatdegroothandels(Makro,Hanosetc.) eenvrijhoogaardgasgebruikhebben,eenvoudigwegvanwegehetgrotegebouwoppervlakdatverwarmdmoet worden.ditsoortgebouwenlijkthetmeestinteressantvoorstadsverwarming,vanwegehetbenodigde temperatuurniveauvan±90 Cendegroottevandewarmtevraag. 16

17 DebedrijvenHanosenDeliXLliggenophetbedrijventerreinWinschoterdiepopredelijkeafstand(1 1,5km)van heteuropark.debedrijvenmakroensligroliggenopdeeemspoortendaarmeealwatverderweg(2 2,5km) vaneuropapark(figuur7). OokeldersinGroningenkanereenwarmtevraagontstaanvanuitbedrijvenenwoningbouw.Inhetkadervan eenonderzoeknaaraardwarmteiseeninventarisatiegedaandoortno NTIG(2005)naardetoekomstige warmtevraag(figuur8). 10 Figuur7.KarakteristiekenvandedeelgebiedenvanhetbedrijventerreinZuidoostGroningen. 10 Deerns(2009) 17

18 Figuur8.ToekomstigewarmtevraagindestadGroningen. 11 Deblauwebolletjesrepresenterendewarmtevraagvande bedrijven,derodebolletjeshebbenbetrekkingopnieuwtebouwenwoningen.dekleinstebolletjes representereneenwarmtevraagkleinerdan10.000gj/jaar,hetgrootste(blauwe)bolletjerepresenteerteen vraagvanmeerdan gj. 3.2 Energievraag Europapark Opbasisvanbovenstaandeinformatiekaninprincipedeenergievraagwordengeactualiseerd,aandehandvan dekengetallenzoalsdoortechniplan(2011)gebruikt. UitdeberekeningenvanTechniplan(2011)isgeblekendatdetotalecapaciteitsbehoeftevoorhetEuropapark aanwarmtecirca7.000kwwarmteisenkoudecirca7.200kw.ditiswanneerallegebouwenzijn gerealiseerd: m2bvoen40 50woningen. Opbasisvaneenactualisatiekanafgeleidwordendat m2BVOwordtgerealiseerden40 50woningen. Ditgeeftglobaaleenwarmtevraagvan6.500kWeneenkoudevraagvan6.600kW(vermogen). IndezeberekeningisdevraagvanSOZAWEmeegenomen.Dezewordtechteropkortetermijngerealiseerd. Voordeopwekkingvanwarmtewordtgebruikgemaakteenwarmegrondwaterbronincombinatiemeteen elektrischewarmtepomp.dewkovansozaweisalleenineencollectiefsysteemintezettenalsandere gebruikerseenafwijkendenergievraagpatroonhebben.geletopdegeplandebebouwingrondomsozawelijkt hetnietaannemelijkdatteverwachten.eenoplossingisomdebrontevergotenofeendeelvande warmteopwekkingtelatenplaatsvindendooreenpieklastvoorziening(restwarmteofcv ketel) 12. OokvoordeoverigebestaandeWKO systemen(ziefiguur9)zalgeldendatdeinzetbaarheidineencollectief systeemalleeneffectiefisindienersprakeisvanovercapaciteit.ofschoonditinhetonderzoekvane kwadraat (2010)isgesuggereerd,isditnognietgeverifieerd.Datzalineenverdereplanuitwerkingalsnogmoeten 11 HaalbaarheidsstudieAardwarmtewinningvoordegebiedsontwikkelingGroningen Meerstad.TNO NITG A(2005). 12 Techniplan(2011)/memoDeerns(10mei2011) 18

19 plaatsvinden.ookbestaatdemogelijkheiddatdethermischebalansvandebestaandesystemennietgeheelin ordeis.ookdankanaansluitingeenmeerwaardebetekenen 13. HetkanookzonderdezeargumentenevenwelaantrekkelijkzijnomdeWKOtochintebrengenineen collectiefsysteem,omtebesparenoponderhoud enbeheerskosten(outsourcingvandewko). Kemkensberg/Engelsekamp NabijhetEuropaparkzalinhetgebiedKemkensberg/Engelsekampooknogcirca m2BVOaan kantorengerealiseerdwordenencirca wooneenheden.Ditgeefteencapaciteitsvraagvanglobaal 2.400kWwarmteen2.400kWkoudeenenigecapaciteitvoordetapwatervoorziening.Omdatzichopde KemkensbergaleengroteWKObevindt,zaluitbreidingmetnogeenbronnenpaarnaarverwachtingtot bewarengaanleiden.hierzaleenalternatiefmoetenwordengevonden. 13 InNederlandzijncirca1.500duurzamekantoorpandenvoorzienvanenergieopslagindebodem(WKO).DezeWKOinstallatieskunnenhetenergieverbruikmet40tot60%verlagentenopzichtevaneenconventioneleklimaatinstallatie.Inde praktijkblijktechterdatveelwko systemen(>75%)geenthermischebalanshebben.ditheefttotgevolgdatnietde maximaleenergieefficiëntiebehaaldwordt.insommigegebouwenwordtondanksdewkozelfsmeerenergiegebruiktdan metconventioneleverwarmingenkoeling. 19

20 Figuur9.BestaandeengeplandeWKO systemen 20

21 4 Energieconcept 4.1 Analyse Opbasisvandebeschikbareinformatieiseenanalyseopgesteldvanmogelijkeenergieconceptenmiddelseen scenariobenadering.deresultatenvandezebenaderingzijnsamengevatintabel3. UitgangspuntindebenaderingisdatdebestaandeWKOeengegevenis 14 endatwkoalsduurzame energievoorzieningdebenchmarkisvoorkantorenlocaties. Tabel3.Scenario senergievoorzieningeuropapark. Indezescenariobenaderingzijdeuiterstescenario s: Scenario0 14 Welisermogelijkwinsttebehalendoordeovercapaciteitvandebronnentebenutten.BestaandeWKO skunnenookvia outsourcingingebrachtwordenineencollectiefsysteem. 21

22 o Scenario2 o DitscenariogaatuitvaneenmaximalesamenwerkingensturingophetEuropapark,zoals aanbevoleninhetonderzoekvantechniplan(2011).hierbijmoetgekozenwordenvoorde semi collectievesystemen(clustersvanwko netwerken) 15 DitscenariogaatervanuitdatergéénnieuweWKOmeerwordtgeplaatst,maardater wordtgekozenvooreen(collectieve)opwekkingvanwarmteenkoude.ditkanophet terreinzelf(scenario2a).dewarmtekanookvanelders(attero)wordenaangeleverd: scenario2b Descenario szijnhieronderweergegeveninfiguur10t/m12. Figuur10 12.Visualisatiescenario 0,2Aen2B. Deoverigescenario szijntussenvormen,zijgaanuitvaneenmixtussenwko uitbreidingenexterne aanvulling. Kijkenwenaardescenario sdankunnenwehetvolgendeconcluderen: Deuiterstenzijnextreemenhoudendaarmeeweinigrekeningmetderealiteit: o Bijdekeuzevoorscenario2wordtergeennieuweWKOmeertoegestaaninhetgebied, omwillevanhetmaximaliserenvande(de)centraleopwekkingeenaanlevering. 15 VoordeKemkensbergzalditmogelijknietvoldoendeleidentoteenvoldoendekoude enwarmteaanbod. 22

23 o Dekeuzevoorscenario 0 vraagtomeenmaximalesamenwerkingtussendepartijeneneen duidelijkeregierol(voordegemeente). Descenario s3en4zijnwatrealistischer: o Scenario3:vuldenogbeschikbareruimteWKOinenbiedtvervolgenswarmteenkoudeaan o dat(de)centraalwordtopgewekt Scenario4:kiesvooreenWKO concept,waarzoveelmogelijkwordtsamengewerkt,maar waarookruimteisvooradditionele(de)centraleopwekking. IndebesluitvormingoverdeverderstappenishetvanbelangookdeontwikkelingenopdeKemkersberg/ EngelseKamptebetrekken.GeletopdeaanwezigegroteWKO bronzalookhierwaarschijnlijkmoeilijkeen bronbijgeplaatstkunnenwordenenismenafhankelijkvaneenalternatievewarmte enkoudevoorziening. Ookverderweg,inhetstadscentrumenopdebedrijventerreinenWinschoterdiepenEemspoort,liggen mogelijkhedenvoorwarmtelevering. 4.2 Ontwikkelrichting Indienweuitgaanvanadditioneleaanvullingvanwarmte enkoudedanligthetvoordehandombijbeperkte aanvullingalsontwikkelingsrichtingtekiezenvooreendecentralebiogasgestookteketelenbijveelaanvulling tekiezenvoorrestwarmteteleverendooreen multi fuel conversie installatie,metalsuitgangspuntregionaal verzameldebiomassa(feedstock).opbasisvanrekenmodellenmoetindebusinessanalysefaseblijkenwelk alternatiefhetmeestecologischeneconomischrendementgenereert.infiguur11zijndetweescenario sdie hetbestepassenbijdezeontwikkelingsrichtingenweergegeven. Figuur13.Voorkeurscenario senergieconcepteneuropapark Scenario3B(warmtenet,beperkteinzetWKO) Ditscenario(figuur15)gaatuitvandebenaderingdatdeWKOruimtedienunogaanwezigiswordt opgevuld. UithetonderzoekvanTechniplan(2011)isgeblekendatwanneermeninhetgebiedlukraakbrondoubletten 23

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 3 6 11 1 12 7 1 2 5 4 3 9 10 8 18 20 21 22 23 24 25 26 28

Nadere informatie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 1 12 7 3 1 6 2 5 4 3 11 9 10 8 18 20 21 22 23 24 26 28 30

Nadere informatie

BENG en NTA. Stand van zaken

BENG en NTA. Stand van zaken BENG en NTA Stand van zaken Ir. Harm Valk Nieman Groep ZEN-Platformbijeenkomst 20 juni 2017 BENG, maar ook ZEN! Integraal benaderen comfort gebruik energie Werkgroep BENG Nieuwe projecten BENG vanaf het

Nadere informatie

Notitie 20091271-02 Gelijkwaardigheidsverklaring ClimaLevel voor NEN 2916 en NEN 5128 Opzet van onderzoek en resultaten

Notitie 20091271-02 Gelijkwaardigheidsverklaring ClimaLevel voor NEN 2916 en NEN 5128 Opzet van onderzoek en resultaten Notitie 0097-0 Gelijkwaardigheidsverklaring ClimaLevel voor NEN 96 en NEN 58 Opzet van onderzoek en resultaten Datum Referentie Behandeld door 4 februari 0 0097-0 M. Ritmeijer/LSC Opzet Climalevel klimaatsysteem

Nadere informatie

Stand van zaken energievoorziening Veemarkt terrein

Stand van zaken energievoorziening Veemarkt terrein Energievoorziening Veemarkt update februari 2012 29/02/2012 Martin Mooij Ecofys Stand van zaken energievoorziening Veemarkt terrein Ambitie EPC 0,3 Ecofys 2011: warmtre meest aantrekkelijk Hoog milieuresultaat

Nadere informatie

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres Samen op weg naar een klimaatneutraal Den Haag Rabin Baldewsingh wethouder duurzaamheid gemeente Den Haag 27 juni SBR congres Den Haag Ambitie Den Haag klimaatneutraal in 2040 CO 2 -emissie reduceren door:

Nadere informatie

Energievoorziening nieuwbouw. Hans van Wolferen 24 november Wageningen

Energievoorziening nieuwbouw. Hans van Wolferen 24 november Wageningen Energievoorziening nieuwbouw Hans van Wolferen 24 november 2016 - Wageningen Van Wolferen Research Ervaring Verwarming, warmtapwater, koeling Rapporteur EPG en EMG (NEN 7120 / 7125) Betrokken bij CEN normen

Nadere informatie

Voorwaarden aansluiting appartementen en woningen op WKO bron DSKII

Voorwaarden aansluiting appartementen en woningen op WKO bron DSKII Voorwaarden aansluiting appartementen en woningen op WKO bron DSKII Stichting Spaarnesant 04 februari 2014 9X3803 Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-5697701 Fax info@amsterdam.royalhaskoning.com

Nadere informatie

WKO Uw grondwater is goud waard

WKO Uw grondwater is goud waard 11/03/15 WKO Uw grondwater is goud waard agenda 15:00 uur Inleiding 15:10 uur De theorie van een WKO 15:30 uur Het onderzoek van 10 WKO s 15:50 uur Beheer en optimalisatie 16:05 uur Eigenaar aan het woord

Nadere informatie

partners partners Aardwarmte Den Haag Zuid-West Het project Aardwarmte Den Haag Zuid-West basis in de nieuwe organisatie Aardwarmte

partners partners Aardwarmte Den Haag Zuid-West Het project Aardwarmte Den Haag Zuid-West basis in de nieuwe organisatie Aardwarmte Het project is een initiatief van de volgende zes partijen. Deze zes partners participeren op gelijkwaardige basis in de nieuwe organisatie Aardwarmte Den Haag VOF die de realisatie en exploitatie van

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek warmtenetten Brugge en Oostende. Peter Clauwaert Brugge - 18/04/2013

Haalbaarheidsonderzoek warmtenetten Brugge en Oostende. Peter Clauwaert Brugge - 18/04/2013 Haalbaarheidsonderzoek warmtenetten Brugge en Oostende Peter Clauwaert Brugge - 18/04/2013 1 ostende Brugge situering situering Oostende: warmteaanbod (890 GWh/jaar) warmtevraag (150 GWh/jaar) Brugge:

Nadere informatie

Economische waarde van de ondergrond in de Drechtsteden. Mark in t Veld

Economische waarde van de ondergrond in de Drechtsteden. Mark in t Veld Economische waarde van de ondergrond in de Drechtsteden Mark in t Veld Martijn Blom Tauw CE Delft 1 Onderzoek Economische baten van Denken Zonder Maaiveld Duurzame (bodem) energie Wateradaptatie Meer regie

Nadere informatie

Presentatie Energieplus bouwen Trebbe Groep B.V. Nunspeet, mei 2013 Nico Blaauw hoofd Werkvoorbereiding Technisch adviseur Trebbe Basiswonen

Presentatie Energieplus bouwen Trebbe Groep B.V. Nunspeet, mei 2013 Nico Blaauw hoofd Werkvoorbereiding Technisch adviseur Trebbe Basiswonen Presentatie Energieplus bouwen Trebbe Groep B.V. Nunspeet, mei 2013 Nico Blaauw hoofd Werkvoorbereiding Technisch adviseur Trebbe Basiswonen Inhoud presentatie Wie is/ wat doet Trebbe? Wat is de Trebbe

Nadere informatie

System integrator. ing. Ad van der Aa Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV

System integrator. ing. Ad van der Aa Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV System integrator ing. Ad van der Aa Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV Huidige praktijk Gezond EPC DuBo A a n n e m e r Afgifte (St. LTV) Installateur Warmteverlies en koellast Regeltechniek Warmtepompen

Nadere informatie

NVN 7125 Berekenen energiebesparende gebiedsmaatregelen als onderdeel van de EPC-eis

NVN 7125 Berekenen energiebesparende gebiedsmaatregelen als onderdeel van de EPC-eis NVN 7125 Berekenen energiebesparende gebiedsmaatregelen als onderdeel van de EPC-eis 11 oktober 2011 Bert Elkhuizen Cofely Energy Solutions Definities NEN 7120: nieuwe norm voor het bepalen van de energieprestatie

Nadere informatie

collectieve energiewinning uit de bodem

collectieve energiewinning uit de bodem Hertogensite en Janseniushof collectieve energiewinning uit de bodem een MIP-demonstratieproject ir. Pedro Pattijn 3 december 2014 Masterplan Energie Hertogensite Stap 1: Energiestrategie Stap 2: demoproject

Nadere informatie

ENERGIE PRESTATIE VERGOEDING. Maurice Coen

ENERGIE PRESTATIE VERGOEDING. Maurice Coen ENERGIE PRESTATIE VERGOEDING Maurice Coen Arnhem, 10 oktober 2015 13$miljard BIOBASED( BOUWEN DUURZAAM( BOUWEN ENERGIE( ZUINIG( BOUWEN EPC(0,4 EPC(0 Nul7op7 de7meter Energie( leverend NUL-OP-DE-METER

Nadere informatie

Stand van zaken Stadswarmte in Utrecht

Stand van zaken Stadswarmte in Utrecht Stand van zaken Stadswarmte in Utrecht Stan de Ranitz Jaarbijeenkomst Warmtenetwerk 12 mei 2016 Inhoud presentatie 1. Stadswarmte Utrecht 2. Het equivalent opwek rendement (EOR) in Utrecht 3. Verdere verduurzaming

Nadere informatie

Concepten voor nieuwbouw woningen EPC 0,4. 20 september 2013 Han Verheul

Concepten voor nieuwbouw woningen EPC 0,4. 20 september 2013 Han Verheul Concepten voor nieuwbouw woningen EPC,4 2 september 213 Han Verheul Concepten voor EPC,4 Concept 1: isolatie Rc = 5, HR-WTW en PV; Concept 2: warmtevraagbeperking, Rc = 7, zonneboiler en HR-WTW; Concept

Nadere informatie

Rapportage in opdracht van Bio Forte BV De effecten van de uitstoot van stof en NOx bioenergieinstallatie van Bio Forte BV te Zeist Versie 2

Rapportage in opdracht van Bio Forte BV De effecten van de uitstoot van stof en NOx bioenergieinstallatie van Bio Forte BV te Zeist Versie 2 Rapportage in opdracht van Bio Forte BV De effecten van de uitstoot van stof en NOx bioenergieinstallatie van Bio Forte BV te Zeist Versie 2 Ir. J. Koppejan (Procede Biomass BV) Enschede, 30 augustus 2016

Nadere informatie

WKO-coach Drenthe Kansen gemeente Westerveld in beeld. Rutger Wierikx IF Technology 9 februari 2012

WKO-coach Drenthe Kansen gemeente Westerveld in beeld. Rutger Wierikx IF Technology 9 februari 2012 WKO-coach Drenthe Kansen gemeente Westerveld in beeld Rutger Wierikx IF Technology 9 februari 2012 Inhoud 1. Introductie 2. Inventarisatie a. Bodemgeschiktheid b. Bouwontwikkelingen c. Omgevingsbelangen

Nadere informatie

Mogelijkheden voor aardgasloze Benedenbuurt

Mogelijkheden voor aardgasloze Benedenbuurt Notitie Contactpersoon Harry de Brauw Datum 14 juni 2017 Kenmerk N001-1246856HBA-rvb-V01-NL Mogelijkheden voor aardgasloze Benedenbuurt De aanstaande rioolvervanging in de Benedenbuurt is aanleiding voor

Nadere informatie

Beheer en onderhoud in de praktijk. Warmtepompsystemen met verticale bodemwisselaar technieken. Peter Centen Nathan Group

Beheer en onderhoud in de praktijk. Warmtepompsystemen met verticale bodemwisselaar technieken. Peter Centen Nathan Group Beheer en onderhoud in de praktijk Warmtepompsystemen met verticale bodemwisselaar technieken Peter Centen Nathan Group 2 1 COLLECTIEF BRONSYSTEEM (WARMTEPOMP INDIVIDUEEL PER APPARTEMENT) VERTICALE BODEMWARMTE-

Nadere informatie

West-Friesland: warmte in transitie. Cor Leguijt, VVRE, 6 april 2017

West-Friesland: warmte in transitie. Cor Leguijt, VVRE, 6 april 2017 West-Friesland: warmte in transitie Cor Leguijt, VVRE, 6 april 2017 Inhoud Warmtetransitie, van het aardgas af, hoezo???? Aanpak in het project Uitkomsten regio West-Friesland Eindbeeld (welke oplossing

Nadere informatie

nearly Zero Energy Buildings

nearly Zero Energy Buildings nearly Zero Energy Buildings samen op weg naar energieneutraal Jan-Maarten Elias Unica Ecopower Naslag werk in whitepaper www.unica.nl Visie Gebouwen Faciliteren bedrijfsprocessen. Duurzame gebouwen zijn

Nadere informatie

Inleiding Gebiedsenergie. Balanceren tussen milieu, woonlasten en haalbaarheid

Inleiding Gebiedsenergie. Balanceren tussen milieu, woonlasten en haalbaarheid Inleiding Gebiedsenergie Balanceren tussen milieu, woonlasten en haalbaarheid bpd ontwikkeling Focus - Woonconcept- en gebiedsontwikkeling - Betrekken klanten en stakeholders - Nieuwe samenwerkingsvormen

Nadere informatie

In het hol van de leeuw?

In het hol van de leeuw? In het hol van de leeuw? Ing. Ruud Brunst Manager Applications 5-10-2016 remeha.nl We horen vaak Gas raakt op of fosiele brandstoffen worden schaars maar is dat wel zo? remeha.nl Gas zal nog lang beschikbaar

Nadere informatie

Veemarkt terrein. Invulling energieambities. Martin Mooij. Met aanvulling 17 mei 2011

Veemarkt terrein. Invulling energieambities. Martin Mooij. Met aanvulling 17 mei 2011 Veemarkt terrein Invulling energieambities Martin Mooij Met aanvulling 17 mei 2011 0 Veemarkt terrein Programma 500 woningen 60% koop 20% sociale koop 20% huur Gestapeld/ laagbouw Ambitie duurzaamheid

Nadere informatie

BEVINDINGEN ENERGIECONCEPT ORANGERIE VAN KASTEEL AMSTENRADE Aan: Mevrouw L. van Lidth de Jeude-d'Ansembourg en Arjan Oosterhof

BEVINDINGEN ENERGIECONCEPT ORANGERIE VAN KASTEEL AMSTENRADE Aan: Mevrouw L. van Lidth de Jeude-d'Ansembourg en Arjan Oosterhof BEVINDINGEN ENERGIECONCEPT ORANGERIE VAN KASTEEL AMSTENRADE Aan: Mevrouw L. van Lidth de Jeude-d'Ansembourg en Arjan Oosterhof Van: Kamiel Jansen en Jörg Blass [NIBE] Datum: 18-01-2015 (laatste aanpassingen

Nadere informatie

Realisatie WKO. WKO-coach Drenthe - Voorlichtingsbijeenkomst WKO

Realisatie WKO. WKO-coach Drenthe - Voorlichtingsbijeenkomst WKO Realisatie WKO WKO-coach Drenthe - Voorlichtingsbijeenkomst WKO 1 Bouwopgave: Case: realisatie 4 woontorens, totaal 200 appartementen 2 gemeente convenant (stap 2) duurzame ambities DE scan besluit gemeenteraad

Nadere informatie

De ondergrond als basis voor een duurzame toekomst.

De ondergrond als basis voor een duurzame toekomst. De ondergrond als basis voor een duurzame toekomst. Bodemenergie in Haarlem Marc van Someren (Bodem en Water Consultancy) 14 februari 2012 ILB Congres Media Plaza - Utrecht De ondergrond als basis voor

Nadere informatie

Energie neutrale Gebiedsontwikkeling

Energie neutrale Gebiedsontwikkeling Energie neutrale Gebiedsontwikkeling Dag van de Projectontwikkeling Pieter Hameetman, directeur 23 mei 2013 Koninklijke BAM Groep nv Energie neutrale gebiedsontwikkeling Energienota = 0 Betekend communiceren

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Gebruik en Beheer van WKO Systemen

Gebruik en Beheer van WKO Systemen installatiegroep Gebruik en Beheer van WKO Systemen Enkele aandachtspunten in de exploitatiefase Bedrijventerreinen Peter Slot 1 Agenda Even voorstellen De noodzaak van goed beheer WKO op bedrijventerreinen

Nadere informatie

Podiumbijeenkomst Duurzame Energie Oss. Ruimtelijke mogelijkheden voor duurzame energie

Podiumbijeenkomst Duurzame Energie Oss. Ruimtelijke mogelijkheden voor duurzame energie Podiumbijeenkomst Duurzame Energie Oss Ruimtelijke mogelijkheden voor duurzame energie Wilco Wolfs - 9 februari 2017 De vijf hoofdvormen Bio energie Bodemenergie Waterkracht Windenergie Zonne-energie Bio-energie

Nadere informatie

Duurzame energie. Intergrale projecten, samenwerking en praktijk. door Arno Wurkum

Duurzame energie. Intergrale projecten, samenwerking en praktijk. door Arno Wurkum Duurzame energie Intergrale projecten, samenwerking en praktijk door Arno Wurkum Inhoud Wie is Cogas? Wat doet Cogas Duurzaam? Voorbeelden van intergrale duurzame energieprojecten WKO Biomassa Biogas Opmaat

Nadere informatie

Duurzame energie in de woningbouw

Duurzame energie in de woningbouw Duurzame energie in de woningbouw Voorbeelden van warmtepomp- en zonneboiler projecten Vincent van Hoegaerden - Ecofys Martin Mooij - Ecofys Bouwlokalen (september / oktober 2007) Bouwlokalen: wat vooraf

Nadere informatie

Bodemenergie in Arnhem Stimuleren en regie

Bodemenergie in Arnhem Stimuleren en regie Stimuleren en regie 12 juni 2013 Marc van der Burght Gelders netwerk Energie Beleidsmedewerker Bodem en Energie Open systeem 2011 Zes programmalijnen: 1. Energieneutraal Arnhem 2. Toonaangevend cluster

Nadere informatie

Basis 0,6 Basis 0,4 Extra isolatie. Vraaggestuurde ventilatie (CO2)

Basis 0,6 Basis 0,4 Extra isolatie. Vraaggestuurde ventilatie (CO2) Galerij complex: 36 appartementen, 5 bouwlagen Basis 0,6 Basis 0,4 Extra isolatie Collectieve Warmtepomp, individuele warmtepompboiler Verbeterde psi waarden koudebruggen ja ja ja ja collectieve warmtepomp

Nadere informatie

Warmte Koude Opslag. Wat is WKO? Diep onder Drenthe

Warmte Koude Opslag. Wat is WKO? Diep onder Drenthe Warmte Koude Opslag Wat is WKO? Diep onder Drenthe Klimaatbestendig Drenthe Klimaatveranderingen van vele eeuwen zijn nog steeds zichtbaar in het Drentse landschap. Voorbeelden hiervan zijn de Hondsrug

Nadere informatie

Toelichting Instrument 5. Onderdeel Toolbox voor energie in duurzame gebiedsontwikkeling

Toelichting Instrument 5. Onderdeel Toolbox voor energie in duurzame gebiedsontwikkeling Toelichting Instrument 5 Onderdeel Toolbox voor energie in duurzame gebiedsontwikkeling Instrument 5, Concepten voor energieneutrale wijken De gehanteerde definitie voor energieneutraal is als volgt: Een

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Veemarkt terrein. Invulling energieambities. Martin Mooij. 13 december 2010

Veemarkt terrein. Invulling energieambities. Martin Mooij. 13 december 2010 Veemarkt terrein Invulling energieambities Martin Mooij 13 december 2010 0 Veemarkt terrein Programma 500 woningen 60% koop 20% sociale koop 20% huur Gestapeld/ laagbouw Ambitie duurzaamheid Toonaangevend

Nadere informatie

Regio Stedendriehoek

Regio Stedendriehoek Regio Stedendriehoek 1 Energieneutrale regio Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen Netbeheer en Duurzame Gebiedsontwikkeling Pieter van der Ploeg, Alliander

Nadere informatie

Sessie Geothermie; Onze nieuwe bron van energie!

Sessie Geothermie; Onze nieuwe bron van energie! Kennisconferentie Duurzame Ontwikkeling van de Ondergrond Sessie ; Onze nieuwe bron van energie! 1 L. Kramers (TNO) Roelof Migchelsen (Provincie Overijssel) Agenda Wat houdt geothermie in? Even voorstellen:

Nadere informatie

Gas als zonnebrandstof. Verkenning rol gas als energiedrager voor hernieuwbare energie na 2030

Gas als zonnebrandstof. Verkenning rol gas als energiedrager voor hernieuwbare energie na 2030 Gas als zonnebrandstof Verkenning rol gas als energiedrager voor hernieuwbare energie na 2030 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Introductie Meer hernieuwbare energie Extra hernieuwbare energie in Nederland? Verkennen

Nadere informatie

Quick scan business case energievoorziening Harinxmaland

Quick scan business case energievoorziening Harinxmaland Quick scan business case energievoorziening Harinxmaland Quick scan business case energievoorziening Harinxmaland Door: Martin Mooij Datum: 12 december 2012 Projectnummer: BENNL11881 Ecofys 2012 in opdracht

Nadere informatie

Presentatie Het morfologisch ontwerpproces in het project Vroomshoop Carl-peter Goossen

Presentatie Het morfologisch ontwerpproces in het project Vroomshoop Carl-peter Goossen Oog voor samenhang In samenwerking met Presentatie Het morfologisch ontwerpproces in het project Vroomshoop Carl-peter Goossen 1 22 Zorgappartementen te Vroomshoop 3 Duurzaamheid Moeten we het glas verduurzamen

Nadere informatie

delft energieneutraal delft smart city thema

delft energieneutraal delft smart city thema thema delft energieneutraal delft smart city afbeelding: Prêt-à-Loger Gemeente Delft heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit betekent: geen door fossiele brandstofverbruik veroorzaakte

Nadere informatie

ENERGY NETWORKS. Introductie. Gerealiseerd Business case Quick Scan

ENERGY NETWORKS. Introductie.  Gerealiseerd Business case Quick Scan Introductie www.energy-networks.nl Gerealiseerd Business case Quick Scan Introductie Verbinden van beleidsdoelen (Ver)binden Markt & Overheid Verbinden van projecten waarbij energie de verbindende factor

Nadere informatie

Aardgasvrije nieuwbouw

Aardgasvrije nieuwbouw Aardgasvrije nieuwbouw Het kan, nu alleen nog doen Peter-Paul Smoor/Wienand van Dijk 02-10-2017 Doel van vandaag Komen tot commitment voor een gezamenlijke aanpak om z.s.m. aardgasvrije nieuwbouw te realiseren

Nadere informatie

Definitie Voorbeelden Roadmap Cases

Definitie Voorbeelden Roadmap Cases 1 Definitie Voorbeelden Roadmap Cases 2 DEFINITIE LATENT = LAge Temperatuur EnergieNeT Lage temperatuur: energiebron < 40 C Energienet: energielevering aan verschillende verbruikers Warmte en/of Koude

Nadere informatie

John Nieuwmans 19 maart 2015 VERBINDEN! Slimme regie op de duurzame ondergrond in gemeente Den Haag

John Nieuwmans 19 maart 2015 VERBINDEN! Slimme regie op de duurzame ondergrond in gemeente Den Haag John Nieuwmans 19 maart 2015 VERBINDEN! Slimme regie op de duurzame ondergrond in gemeente Den Haag Inhoud presentatie Voorstellen Historie tot huidige rol Beleid: Uitwerking dynamisch kader voor een duurzame

Nadere informatie

Innovatie in de Waterketen. Inleiding

Innovatie in de Waterketen. Inleiding Innovatie in de Waterketen Inleiding Aanleiding Uitdagingen: Vervangingsopgave riolering Financiële doelmatigheid (ook - of juist door - functiekoppeling) Inspelen op brede maatschappelijke kansen en uitdagingen

Nadere informatie

Geothermie. traditioneel energiebedrijf?

Geothermie. traditioneel energiebedrijf? 31 maart 2010 T&A Survey Congres Geothermie Duurzame bron voor een traditioneel energiebedrijf? Hugo Buis Agenda Duurzame visie & ambities Waarom kiest Eneco voor Geothermie? Stand van zaken Markten Pro

Nadere informatie

Haags Warmtebedrijf Tussenrapportage 12 maart 2014

Haags Warmtebedrijf Tussenrapportage 12 maart 2014 Haags Warmtebedrijf Tussenrapportage 12 maart 2014 Waar staan we? Plan van aanpak 12 november 2013 vastgesteld Vooronderzoeken in volle gang: Vooronderzoek gesprekken Eneco en E.on Technische visie toekomstig

Nadere informatie

Passen duurzame ontwikkelingen binnen het vergunningenbeleid anno 2008

Passen duurzame ontwikkelingen binnen het vergunningenbeleid anno 2008 Symposium Vink Sion Passen duurzame ontwikkelingen binnen het vergunningenbeleid anno 2008 Beetgum, 24 januari 2008 Douwe Faber Directeur E kwadraat advies Inhoudsopgave E kwadraat advies Vergunningen

Nadere informatie

Vergelijking tussen twee warmteopties voor het Nautilus-complex op het Zeeburgereiland

Vergelijking tussen twee warmteopties voor het Nautilus-complex op het Zeeburgereiland GJ vs GJ Vergelijking tussen twee warmteopties voor het Nautilus-complex op het Zeeburgereiland Rapport Delft, december 2013 Opgesteld door: B.L. (Benno) Schepers Colofon Bibliotheekgegevens rapport: B.L.

Nadere informatie

Warmte Nieuwegein Raads Informatie Avond

Warmte Nieuwegein Raads Informatie Avond Warmte Nieuwegein Raads Informatie Avond Frank Kersloot & Alex Kaat 21 april 2016 Inhoud presentatie 1. Stadswarmte in Nieuwegein 2. Het equivalent opwek rendement (EOR) 3. Tarieven voor klanten 4. Afsluitkosten

Nadere informatie

Zon-PV bij warmtelevering businesscases met win-win voor iedereen. Maarten Corpeleijn

Zon-PV bij warmtelevering businesscases met win-win voor iedereen. Maarten Corpeleijn Zon-PV bij warmtelevering businesscases met win-win voor iedereen Maarten Corpeleijn maarten@huurenergie.nl 24-11-2016 1 Maarten Corpeleijn Wie ben ik? I m a big believer in global warming (mag dat nog?)

Nadere informatie

Energielasten als een van de uitgangspunten bij nieuwbouw en renovatie

Energielasten als een van de uitgangspunten bij nieuwbouw en renovatie Energielasten als een van de uitgangspunten bij nieuwbouw en renovatie Door Eric van Zee, april 2008 Energie steeds groter deel van de woonlasten De kosten voor verwarming en warm tapwater vormen een steeds

Nadere informatie

Eteck maakt het nu al mogelijk voor projectontwikkelaars. tegen geringe kosten energieneutraal of zelfs Nul op Meter te maken.

Eteck maakt het nu al mogelijk voor projectontwikkelaars. tegen geringe kosten energieneutraal of zelfs Nul op Meter te maken. Eteck gaat voor 0. Want de 0 is zo dicht bij, dat het verboden zou moeten zijn om er niet voor te gaan Eteck maakt het nu al mogelijk voor projectontwikkelaars en woningcorporaties om nieuwbouwwoningen

Nadere informatie

Nadere onderbouwing bij afweging van energievarianten in Bronkhorst I

Nadere onderbouwing bij afweging van energievarianten in Bronkhorst I Bijlage 3 Nadere onderbouwing bij afweging van energievarianten in Bronkhorst I In deze bijlage worden de volgende onderdelen uit de toelichting bij het raadsvoorstel toegelicht: bijdrage aan energie en

Nadere informatie

Energievisie. gemeente Wormerland

Energievisie. gemeente Wormerland Energievisie gemeente Wormerland September 2013 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding... 7 2.1 2.2 2.3 Aanpak, benadering en belangrijke uitgangspunten... 7 Opzet onderzoek... 8 Leeswijzer...

Nadere informatie

Koude- en Warmte Opslag. 29 september 2010 Door: Bert Bekkers

Koude- en Warmte Opslag. 29 september 2010 Door: Bert Bekkers Koude- en Warmte Opslag 29 september 2010 Door: Bert Bekkers Inhoudsopgave 1. Over Hydreco 2. Het KWO-systeem 3. Referenties 4. Gebiedsgerichte integrale aanpak 5. Exploitatie 6. Ervaringen/bevindingen

Nadere informatie

Workshop Warmtenetten faal- en succesfactoren in de praktijk

Workshop Warmtenetten faal- en succesfactoren in de praktijk Workshop Warmtenetten faal- en succesfactoren in de praktijk Ir. D. (Dennis) Fokkinga Antwerpen, 18 September 2013 The future is for those who believe in the beauty of their dreams, E. Roosevelt Agenda

Nadere informatie

NEW BUSINESS. Guy Konings

NEW BUSINESS. Guy Konings 2015 Guy Konings Stedin is verantwoordelijk voor transport van gas en elektriciteit in West Nederland Onze missie: Altijd energie voor onze klanten, vandaag en morgen. Simpel, betaalbaar en duurzaam KERNGETALLEN

Nadere informatie

Memo. De gemeente zal dit onderwerp aan de orde stellen in de klankbordgroep.

Memo. De gemeente zal dit onderwerp aan de orde stellen in de klankbordgroep. Ja Memo 1. Graag aangeven waar vermeld staat dat de bewoner moet bijdragen in de vervanging van de warmtepomp bij een grondgebonden woning. De bijdrage aan het vervangen van de warmtepomp is nergens zo

Nadere informatie

Inzichten uit een regio:

Inzichten uit een regio: Er is een brede duurzaamheidsscope nodig voor afwegingen rond de bodem; de energietransitie staat daarin centraal. Inzichten uit een regio: Sneller afbouwen van fossiele energie De bodem is onmisbaar bij

Nadere informatie

Gevolgen van BENG-eisen op de gevel en het binnenklimaat 2 november 2016 Esther Gerritsen

Gevolgen van BENG-eisen op de gevel en het binnenklimaat 2 november 2016 Esther Gerritsen Gevolgen van BENG-eisen op de gevel en het binnenklimaat 2 november 2016 Esther Gerritsen Techniplan Adviseurs Installatieadviseur Advies & engineering Duurzaamheid & innovatie Realisatie & exploitatie

Nadere informatie

Informatiepakket. duurzame energievoorziening WKO

Informatiepakket. duurzame energievoorziening WKO Informatiepakket duurzame energievoorziening WKO 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Het principe en de werking van een Warmte- Koudeopslag (WKO)... 4 3. De collectieve levering van

Nadere informatie

Beheer van energie en broeikasgas

Beheer van energie en broeikasgas Beheer van energie en broeikasgas binnen de Europese doelstellingen voor 2050 De CONCLUSIES volgen 30 maart 2014 Hebben wij de energie om 2050 schoon te halen? slotcongres 1 Beheer van energie en broeikasgas

Nadere informatie

Energietransitie Caldomus

Energietransitie Caldomus Energietransitie Caldomus Werkwijze transitieplan Bottom-up aanpak Gebouw centraal Gebouw- en gebiedgebonden maatregelen Participatie Transparante werkwijze Uitnodiging tot participatie: actief of passief

Nadere informatie

2014 GreenPort NHN, All rights reserved. Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede

2014 GreenPort NHN, All rights reserved. Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede . 2014 GreenPort NHN, All rights reserved GEOTHERMAL OUTLOOK 2015-2017 Ronald den Boogert AGENDA Waarom nu geothermie? Stand van zaken geothermie in Nederland in 2015 2020 Voorbeelden toekomstige innovaties

Nadere informatie

Uitgevoerd door: Caubergh Huygen, Lowexnet

Uitgevoerd door: Caubergh Huygen, Lowexnet Uitgevoerd door: Caubergh Huygen, Lowexnet In opdracht van Platform energietransitie Gebouwde Omgeving, Innovatiewerkgroep, 2007 Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 2. Het concept 3 - - - - - - 3. Contouren voor

Nadere informatie

April 2014. Footprint

April 2014. Footprint April 2014 Footprint Emissie-inventaris 2015 Footprint Emissie-inventaris 2015 Maart 2016 Dit document is opgesteld volgens de NEN-ISO 14064-1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Bedrijfsbeschrijving... 5

Nadere informatie

Grip op je energieprestaties -wat doet de NZEB-tool?

Grip op je energieprestaties -wat doet de NZEB-tool? Grip op je energieprestaties -wat doet de NZEB-tool? Masterclass door Clarence Rose, DNA in de Bouw / Azimut Bouwbureau en Carl-peter Goossen, DNA in de Bouw / BouwNext 2 Masterclass Introductie NZEB-tool

Nadere informatie

Nieuwe sanitatie en (energie)

Nieuwe sanitatie en (energie) Nieuwe sanitatie en (energie) prestatie boordelingsmethoden. STOWA afvalwaterketen symposium Jan de Wit, 24 mei 2011 Kom verder. Saxion. b lk d h d f l De bulk van de energie-inhoud van afvalwater Is thermisch

Nadere informatie

Tabellen stand van zaken SDE+ 2012

Tabellen stand van zaken SDE+ 2012 Tabellen stand van zaken SDE+ 2012 Dit overzicht wordt iedere twee weken geactualiseerd, totdat het volledige voor 2012 aan projecten is toegekend. In deze bijlage worden alle eerder gepubliceerde standen

Nadere informatie

Homelab 2050, serie 4: Optimaal gebruik van beschikbare energiebronnen

Homelab 2050, serie 4: Optimaal gebruik van beschikbare energiebronnen Energie en exergie in de gebouwde omgeving Door Sabine Jansen (TU Delft) 7 April 2015 Homelab 2050, serie 4: Optimaal gebruik van beschikbare energiebronnen Exergie voor de gebouwde omgeving Statements

Nadere informatie

Besparen met duurzame energie. Unica Ecopower

Besparen met duurzame energie. Unica Ecopower Besparen met duurzame energie Unica Ecopower Besparen met duurzame energie Dat voor u als eigenaar of beheerder van duurzaam vastgoed de energielevering op duurzame wijze moet geschieden spreekt voor zich.

Nadere informatie

b Aftrekpost 1 - elektrisch koken 55,84 - Totaal vastrecht * 492,66

b Aftrekpost 1 - elektrisch koken 55,84 - Totaal vastrecht * 492,66 Reactie van Eneco op vragen uit Regio Zuid-Holland De onderstaande informatie is ook geldig voor klanten in Amstelveen Dit document is het laatst bewerkt op 14-03-2014 Vanuit de Regio Zuid-Holland heeft

Nadere informatie

infrastructure for a renewable society

infrastructure for a renewable society infrastructure for a renewable society Klaas de Jong 23th March 2011 Far more energy needed for heating than for generation of electricity Primary energy balance of The Netherlands Average efficiency of

Nadere informatie

De ka(n)s voor energie: The Big Picture

De ka(n)s voor energie: The Big Picture De ka(n)s voor energie: The Big Picture Eric Poot, Wageningen UR Glastuinbouw eric.poot@wur.nl Toekomst Glastuinbouw 2 keer meer met 2 keer minder 1 De Ka(n)s voor energie Ondernemers Overheden Kennisinstellingen

Nadere informatie

Aardgasvrije woningen

Aardgasvrije woningen 'Kennissessie ZEN Platform Aardgasvrije woningen '20 juni 2017 'Peter Heijboer Over DWA Opgericht in 1986 Circa 120 medewerkers Bodegraven, Rijssen, Veenendaal, Amsterdam Werkgebied: Gebiedsontwikkeling,

Nadere informatie

Themabijeenkomst Warmtewet

Themabijeenkomst Warmtewet Themabijeenkomst Warmtewet Bas de Zwart Even voorstellen: Adviseur bij IF Technology Adviesbureau op het gebied van hernieuwbare warmte en koude en marktleider advies bodemenergie 60 mensen in Arnhem Beleid

Nadere informatie

Bodemenergieplan Doornsteeg Nijkerk. Plan voor stimulering en ordening van bodemenergie

Bodemenergieplan Doornsteeg Nijkerk. Plan voor stimulering en ordening van bodemenergie Bodemenergieplan Doornsteeg Nijkerk Plan voor stimulering en ordening van bodemenergie Bodemenergieplan Doornsteeg Nijkerk Plan voor stimulering en ordening van bodemenergie DEFINITIEF Opdrachtgever Adviseur

Nadere informatie

Aardgasvrije woningen

Aardgasvrije woningen 'Kennissessie Gemeente Utrecht Aardgasvrije woningen '22 mei 2017 'Peter Heijboer 'Martijn Koop Over DWA Opgericht in 1986 Circa 120 medewerkers Bodegraven, Rijssen, Veenendaal, Amsterdam Werkgebied: Gebiedsontwikkeling,

Nadere informatie

In de bovengenoemde energiestudies zijn de diverse energieopties onderzocht.

In de bovengenoemde energiestudies zijn de diverse energieopties onderzocht. Energienotitie De Bronnen Doorkijk naar energieoplossingen voor De Bronnen Versie 2. 23 april 2011 Energiestudies Het stedenbouwkundig programma De Bronnen heeft de ambitie uitgesproken dat de toekomstig

Nadere informatie

High Level Business Case Energiecoöperatie

High Level Business Case Energiecoöperatie High Level Business Case Energiecoöperatie DE Ramplaan (Haarlem) Het project: een haalbaarheidsstudie Energie- en klimaatneutraliteit in bestaande woonwijk is technisch haalbaar en financieel haalbaar

Nadere informatie

Nulmeting energiegebruik en duurzame energie

Nulmeting energiegebruik en duurzame energie Nulmeting energiegebruik en duurzame energie ten behoeve van gemeente Purmerend Juli 2012 2 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 5 1 Energievraag en CO 2 -emissie 7 2 Duurzame energie 13 3 Opties ter versterking

Nadere informatie

BENG en Bodemenergie Projectervaringen utiliteitbouw. 6 november 2016 Ir. Esther Gerritsen Techniplan Adviseurs

BENG en Bodemenergie Projectervaringen utiliteitbouw. 6 november 2016 Ir. Esther Gerritsen Techniplan Adviseurs BENG en Bodemenergie Projectervaringen utiliteitbouw 6 november 2016 Ir. Esther Gerritsen Techniplan Adviseurs Techniplan Adviseurs Installatieadviseur Advies & engineering Duurzaamheid & innovatie Realisatie

Nadere informatie

Warmte: transitiepad naar een CO2 neutrale wijk

Warmte: transitiepad naar een CO2 neutrale wijk Warmte: transitiepad naar een CO2 neutrale wijk Werksessie Topsector Energie 03/10/2016 Juriaan van Tilburg, Edwin van Vliet Even voorstellen > Juriaan van Tilburg 2016-heden: consultant Ecofys > Future

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten draagvlak stoppen met aardgas HIER klimaatbureau

Onderzoeksresultaten draagvlak stoppen met aardgas HIER klimaatbureau Onderzoeksresultaten draagvlak stoppen met aardgas HIER klimaatbureau Panel: Peil.nl Datum peiling: 26 juni 2017 In het Energierapport van het ministerie van Economische Zaken staat dat de verwarming van

Nadere informatie

FORD FOCUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 15 17 18 19 9 3 1 1 6 4 2 5 7 8 10 21 23 24 25

Nadere informatie

FORD FOCUS Focus_346_2012_V7_cover.indd 1 17/10/2011 14:55

FORD FOCUS Focus_346_2012_V7_cover.indd 1 17/10/2011 14:55 FORD FOCUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 15 16 17 19 9 6 3 1 1 4 2 5 7 8 10 21 23 24 25

Nadere informatie

Smart Energy Management (SEM) Wat data uit de woning kan bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving

Smart Energy Management (SEM) Wat data uit de woning kan bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving Smart Energy Management (SEM) Wat data uit de woning kan bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving ABB Electrification Products, Business Development Agenda Smart Energy Management ABB De

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2013 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 04-12-2013 F. Wuts Draft 0.2 1-2-2014 F. Wuts Aanpassing naar aanleiding van Audit

Nadere informatie