Quick Scan Duurzame energie infrastructuur Europapark Groningen. 27 januari 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quick Scan Duurzame energie infrastructuur Europapark Groningen. 27 januari 2012"

Transcriptie

1 QuickScan Duurzameenergie infrastructuureuropaparkgroningen 27januari2012

2 Nadereinformatie: OpdrachtgevernamensdegemeenteGroningen:M.vanMaanenenM.Klooster Telefoon: UitvoeringmedenamensdeStichtingEnergyValley:S.deHaanenP.F.J.Brandsen Telefoon:

3 1 Inleiding 1.1 Aanleiding HetEuropaparkisalsstadsdeelvanGroningensterkinontwikkeling.Ineengebiedvan43hawordenwonen, werkenenrecreërengecombineerd.deontwikkelingvindtineenviertaldeelgebiedenplaats:daarbijkentelk kwadrantzijneigentypischekarakter 1 : hetkwadranteuroborg:wonen,werken,studerenenuitgaan hetkantorenkwadrant:ca m2kantoorruimteenzo'n120woningen hetkwadrantdelinie:wonenenwerkennabijbinnenstadensterrebos hetkwadranthelperpark/nsstation:kantoren,woneneneenp+r voorziening Figuur1.OntwikkelingskwadrantenEuropapark NabijhetEuropaparkontwikkeltzichhetgebiedKemkensberg/EngelseKamp. OpdeKempkensbergwordtnieuwvastgoedontwikkeldenwordtbestaandegesloopt.Inmaart2011hebben debelastingdienstendedienstuitvoeringonderwijshunintrekgenomenineennieuwgebouw.nudeeerste fasevanhetprojectisvoltooid,volgtdesloopvandetweebestaandekantoortorens,deaanlegvan deondergrondseparkeergarageeneenopenbarestadstuin.hethuidigekantoorgebiedvandeengelsekamp 1 algemeen/ 3

4 zalwordenomgevormdtoteengemengdstedelijkgebied.opdekempkensbergkomenrondomeentuin onderanderenieuwekantorenenwoningen.debouwvandekantorenisgestart.ophetengelsekamp moetenminimaal150woningenkomen. Figuur2.TopgrafischekaartmetdeontwikkelingsgebiedenEuropaparkenKemkensberg/EngelseKamp 1.2 Doelenresultaat DegemeenteGroningenheeftdeambitieomin2035eenenergieneutralestadteworden.Ookvoor 2 heteuropaparkendekemkensberg/engelsekamp geldtdezeambitie. BijdevoorgenomenontwikkelingvanhetEuropaparkisalsdoelgesteldommaatschappelijkeneconomisch rendementtegenererenterondersteuningvanstructuurversterkingrondomgroningen.ditmoetworden bereiktdooreenintegralegebiedsaanpakgerichtopeenkwalitatiefhoogwaardigenleefbaargebied.de ruimtelijkeconomischeontwikkelingwordtgestimuleerddoorhet(her)ontwikkelenvanwoon en werklandschappenenvastgoedenhetrealiserenvangebiedsbredenutsvoorzieningen.hierbijstaathet strevennaarzelfvoorzieningmetbetrekkingtotenergiecentraal,waarbijdoorketenefficiencyeenduurzame enverantwoordegebiedsontwikkelingwordtnagestreefd. DegemeentewilderhalvevoorhetgebiedEuropaparkeenduurzameenergie infrastructuurontwikkelen, welkegebiedsbreedwordtgerealiseerd.insamenspraakmetenergyvalleyiseenstappenplanopgesteldomte komentotdezeduurzameenergie infrastructuur. 2 DeRijksgebouwendienststreeftophetgebiedvanduurzaamheideenhoogambitieniveau,datuitgaatbovendewettelijke eisen.gestreefdwordtnaareenzolaagmogelijkenergiegebruik,debenuttingvanduurzameenergiebronneneneen maximaleefficiencydoorapparatenenvoorzieningeninhetkantorencomplex.menstreeftnaarco2 neutralegebouwen. 4

5 Figuur3.Stappenplanontwikkelingenergie infrastructuur IndeQuickscanmoeteenconceptwordenontwikkeldvooreenenergie infrastructuureneenaanzetvooreen organisatievorm.hetvoorgesteldeenergiescenariomoetgebaseerdzijnopdetechnischeenruimtelijke mogelijkhedenvanhetgebied.ditgeldtvoorzowelbestaandegebouwenalsvoor(toekomstige)nieuwbouw. OmtotdezeQuickscantekomenzullenbestaanderapportageswordengeanalyseerdenruimtelijkeplannen wordengeactualiseerd.hiertoezalgesprokenwordenmetdestakeholders.opbasisvandezeverkenning zullen(hybride)energiescenario swordenontwikkeld,opbasiswaarvaneenvoorkeursvariantwordt voorgesteld.ookzalereenopzetwordenontwikkeldvooreenmogelijkeorganisatievorm. 1.3 Gebruiktebronnen VoordezeQuickscanzijndevolgendehoofdbronnen 3 gebruikt EnergievisiebedrijventerreinZuid OostGroningen.Deerns,2009.Rapport Energie &waterscanhelperpark.techniplan,2009:rapportgmg 101X1 E RY001Cd.d.23juli2009 EnergievisieEuropapark/Helperpark.E kwadraat,2010.projectnummer Masterplanwarmte /koudeopslag(wko).techniplan,2011.rapportgmg 101X2 E RY001C GebiedsconceptHelperpark(presentatie).GemeenteGroningen,2011. Rapportage Expertmeeting duurzame energie Groningen geeft energie (28 januari 2010). Gemeente Groningen, Viagesprekkenmetmarktpartijenzijnderuimtelijkeplannengeactualiseerdenzijndeplannenenambitiesten aanzienduurzameenergieverkend. 3 Indetekstwordtwaarrelevantverwezennaaranderebronnen. 5

6 1.4 Leeswijzer Erisindeafgelopen3jaaralonderzoekgedaannaardeenergievoorzieningvanhetstudiegebiedofdirecte omgevinghiervan.inhoofdstuk2wordendezekortbesprokenenvindteenanalyseplaatsvanderesultaten, metalsdoeomaangrijpingspuntentevindenvoordevoorliggendequickscan. Viagesprekkenmetgebouweigenaren,ontwikkelaarsenanderestakeholdersiseenactueeloverzichtgekregen vanderuimtelijkeontwikkelingenendeambitiesopenergiegebied.opbasisvandezeinformatiekonde energievraagvanhetgebiedwordengeactualiseerd.dezeinformatieisopgenomeninhoofdstuk3. Vanuitdezesituatieisinhoofdstuk4eenanalyseopgenomenvanmogelijkeenergieconcepten.Hierbijiseen scenarioanalysegebruikt.naeenafwegingiseenrichtinggevendadviesopgesteldvoorverderuittewerken scenario s.ookwordtingegaanopderesultatenvandemarktconsultatieenwordtaanaanzetgedaanvoorde organisatievanhetenergieconcept. Hoofdstuk5tenslottegeeftdehoofdconclusiesweerendevervolgstappen. 6

7 2 Rapportagesenergie 2.1 EnergievisiebedrijventerreinZuid OostGroningen(Deerns,2009) Resultaten DegemeenteGroningenenEssentMilieuheeftaanDeernsgevraagdomteonderzoekenwatde mogelijkhedenzijnomhetbedrijventerreinzuidoostgroningenteverduurzamen,waarbijonderandere gezochtdiendetewordennaarhetinzettenvandeduurzameenergievandevagron.hetstudiegebiedisgroot enomvatallebedrijventerreinenaandezuidoostkanvandestad.heteuropaparkmaaktdeeluitvandestudie (zieookfiguur7). Hetonderzoekisverdeeldindriefasen.Indeeerstefaseiseeninventarisatieuitgevoerdvandeverschillende (typen)bedrijvenophetterrein.opbasisvandezeinventarisatieenverbruikskengetallenvandediverse bedrijfsfunctiesiseenverdelingopgesteldvandewarmte,koude enelektriciteitsvraaginhetgebied. Daarnaastisereenonderzoeknaarhetdraagvlakvoorduurzamemaatregelenuitgevoerd,doorhetbrengen vanbedrijfsbezoekenaanachtpotentieelinteressantebedrijven.uitdezegesprekkenisgeblekendatde meestebedrijvenwelgeïnteresseerdzijninduurzamemaatregelen,maaralleenwanneer dezeopkortetermijn(1 4jaar)eenfinancieelvoordeelopleveren.Duurzaamheidwordtnietalseen doelopzichgezien.investeringenwordenopditmomenttoteenminimumbeperkt,vanwegedehuidige kredietcrisis.detechnischesystemenindebedrijvenzijnveelalnietaanvervangingtoe. Indetweedefase(duurzaamheidscan)zijnverschillendemogelijkhedentotverduurzamingvanhet energiegebruikvanhetbedrijventerreinonderzocht.vandezemogelijkhedenzijndeenergetische, technische,financiëleenorganisatorischeconsequentiesinbeeldgebracht. Tenslottezijnindederdefasedeverschillendemaatregelenmetelkaarvergeleken,methulpvaneen zogenaamdeurgentiekaart.indezeurgentiekaartzijndeverschillendemogelijkhedengerangschiktopbasis vandeinvesteringpervermedenkgco2 emissie. UitdeverkenningblijktdatdevolgendeoptiesvoorverduurzamingvolgensTechniplanhetmeestinteressant zijn: Hetplaatsenvaneenbio gastankstationophetterreinvandevagron; Toepassenvangrootschaligewindturbines; Uitwisselenvanderestwarmtedievrijkomtbijkoelprocessentussennabijgelegenbedrijven. Analyse DerelevantievanhetonderzoekvoorhetbedrijventerreinEuropaparkisbeperkt,omdathetonderzoekvooral gerichtisgeweestopdebestaandebedrijvenenheteuropaparkmaareenmarginaalonderdeeluitmaaktvan detotalevraagnaarenergie. Kijkenwenaarbovengenoemde(interessante)energieoptiesdankanhetvolgendegeconstateerdworden: GrootschaligetoepassingvanwindenergieisnietvoorzienophetEuropaparkterrein; EriseenbeperktaantalbedrijvenophetEuropaparkwaarbijkoelprocessenwarmtevrijkomt. 7

8 DezeoptieszijnderhalvenietvoorhetEuropaparkvantoepassing. DeaanlegvaneenstadsverwarmingnetachtDeernsmoeilijkrealiseerbaar,vanwegedebestaande infrastructuur(vangas)endelangeterugverdientijd.hierbijmoetbedachtwordendatdeafstandtussende locatievagronendebedrijvenindebedrijventerreinengrootis,zodateenrelatiefdureinfrastructuurmoet wordenaangelegd.hetwarmtenetmoetviadewarmteconcurrerenmetaardgasendeaanaardgas gekoppeldeinstallaties. VoorhetEuroparkgeldtdatdeafstandtotaandeAtterolocatierelatiefbeperktis(circa2500m)endaternog veelpotentiëlenieuweafnemerszijn.voordeeconomischehaalbaarheidvanhetwarmtenet,inclusiefde leveringvankoude,iseenminimaleschaalgroottebepalend. HetonderzoekvanDeernsgeeftnuttigeinformatievanpotentiëlebestaandeafnemersindegebieden noordoostelijkvanheteuropapark.dezeinformatiekangebruiktworden,indiendeenergievoorzieningvanhet Europaparkineenruimer(ruimtelijk)perspectiefmoetwordenbezien. 2.2 Energie enwaterscanhelperpark(techniplan,2009) Resultaten InopdrachtvandeGemeenteGroningenheeftTechniplanAdviseursbveenenergie enwaterscanuitgevoerd voorhethelperpark,waarindehaalbaarheidvanenergiebesparendegebouwmaatregeleneneenduurzame energie infrastructuur 4 zijnonderzochtincombinatiemeteenonderzoeknaarwaterbesparingenwaterberging inhethelperpark.hetprojectomvatkantoren,eengezinswoningenenappartementenendienttevoldoenaan destappenvandeenergieladderopgestelddoordegemeentegroningen,waarbijhetuiteindelijkedoel klimaatneutraliteit 5 ofzelfsenergieneutraliteit 6 isvoorhetgebiedhelperpark. Deonderzochteconceptenzijn: Referentie:(EPC=standaard) Concept1:Alleengebouwgebondenmaatregelen(EPCwoningen 25%,EPCkantoren 25%) Concept2:Alleeninfrastructuurmaatregelen(EPCwoningen 23%/appartementen 33%,EPC kantoren 1%). Concept3:Combinatievangebouw eninfrastructuurmaatregelen(epcwoningen 34%/ appartementen 34%,EPCkantoren 11%). Concept4:Energiebesparingenduurzameopwekking(inclusiefwind enzonne energie) Inconcept2wordtuitgegaanvaneenduurzaamenergiedistributiesysteemmetwarmtepompenenergieopslag indebodem(wko).concept2voldoetaandeambitievanenergieneutraliteitdiegesteldisdoordegemeente Groningen.DebesparingopCO2uitstootisechterbeperktdoordeaanwezigheidvanWKOindereferentievan dekantorenenerontbrekenzichtbareduurzameoplossingen.concept2heeftweleengoedeterugverdientijd. Techniplanadviseert,geziendeterugverdientijdenhetvoldoenaandeambitievanenergieneutraliteit, concept2uittevoeren.wanneermendeambitievanklimaatneutraliteitnastreeftenduurzameoplossingen zichtbaarwilmaken,isconcept4demeestgeschiktevorm,waarbijmenechterwelrekeningmoethoudenmet eenlangeterugverdientijd. TenslotteadviseertTechniplanomeenMasterplanWKOoptestellenvoorhetgebiedHelperpark,omzode 4 Warmte/koudeopwekking(WKO)metwarmtepompenenergieopslagindebodem. 5 Klimaatneutraliteit:geenCO2uitstoottengevolgevanhetenergieverbruikinhetgebied. 6 Energieneutraliteit:binnenhetgebiedwordtevenveelenergieopgewektalserverbruiktwordt. 8

9 energie infrastructuurvastteleggen.hiermeekandegemeentegroningeninvloeduitoefenenopdedoorde ontwikkelaarsteontwikkelenprojecten. Analyse Hetrapportgeefteenhelderoverzichtvandeeffectiviteitvanmaatregelenvoorhetbereikenvande geformuleerdeduurzaamheiddoelstellingen. Inconcept2isalsinfrastructuurmaatregelgekozenvooreenduurzaamenergiedistributiesysteemmet warmtepompenenergieopslagindebodem(wko).voorkantorenishetgebruikvanbodemenergieinmiddels zeergangbaareneeneffectiefmiddelvoorhetbereikenvanduurzaamheids enenergiedoelstellingen:voorde opwekkingvanwarmteenkoudekangebruikgemaaktwordenvaneenwarmtepompincombinatiemet warmte enkoudeopslag(wko)ofeenwarmtepompincombinatiemetoppervlaktewater. Hoewelhetgebruikvanbodemenergieinkantorenlocatieseffectiefiskanevenwelgeconstateerdkanworden datandereinfrastructuurmaatregelennietonderzochtzijn,tedenkenvaltaan: AanlegvaneenwarmtenetmetwarmtevanuitAttero(voordewarmte enkoudevraag) IndividueleofcollectieveWKKopbiogas(gasnetvanuitAttero) Individueleofcollectievehoutgestooktecentrale. Hetnietverderverkennenvandezeinfrastructuurmaatregelenkanwordengezienalseenomissieinhet onderzoek. OmdatWKO systemenelkaarsterkkunnenbeïnvloedenisdeaanbevelingomeenmasterplanoptestellen overigensterechtopgenomen.degemeenteheefthierookverdereinvullingaangegeven(zieparagraaf2.4). 2.3 EnergieconceptEuropapark/Helperpark(2010) Resultaten HetonderzoekvanE kwadraatverkenteenenergieconceptomdezetevertalennaareenvisieopeen duurzameenergievoorzieningopheteuropapark/helperpark.daarnaastgeefthetonderzoekeenvisieopde vraaginhoeverremarktpartijen(deenergiebedrijven)bereidzijndezevisie(mede)vormtegevenende manierwaaropdesamenwerkingingevuldkanworden. DoorE kwadraatiseenschattinggemaaktvandeenergieverbruiken(warmteenelektra),dereedstoegepaste energiesystemenzijnverkendeneriseeninschattinggemaaktvanhetenergiegebruik,wanneerhet Europapark/Helperparkgevuldis: Warmtevraag:3,4mioaardasequivalentenperjaar Elektravraag:19,3miokWHperjaar GeconstateerdwordtdatdetoepassingvanWKOwaarschijnlijkgelimiteerdistotdehuidigeinstallatiesendat voordeuitbreidingvandewarmtevraageenaantalconceptenincombinatie(gestapeld)kunnenworden ingezet: WKK(opbiogas),alsbasislastindezomer Toepassing(bestaande)WKOmetovercapaciteit(IBG,Menzis,Noorderpoort) Restwarmteuitdeomgeving(hoeveelheidrestwarmteAtteroingeschatop0,5MW th ) Houtketelvooroverblijvenderegulierewarmtedekking Piekenbedienenmetbiogasgestookteketel Dekoudevraagiswelgevisualiseerd,maarnietgekwantificeerdinGJ.AangegevenwordtdathettotalekoudeaanbodvandehuidigeWKO systemenalgroterisdandehuidigeentoekomstigevraag. 9

10 Omdeverschillendebronnenmetelkaartekunnenkoppelenenflexibeltekunneninspelenopde ontwikkelingeninhetgebied,adviseerte kwadraatomdewarmtetedistribuerenviaeenwarmtenet.viahet warmtenetkanindezomerwordengekoeld.voorhettapwaterwordteenseparaatwarmtenetaangelegd. OmdeelektravraagtedekkenvoorzietE kwadraatdevolgendebenadering.detotaledekkingzou9,96mio kwhkunnenbedragen,ofwel52%vandeelektravraag: PVpanelen(10.000m 2 ):1,2miokWh UrbanWindTurbines(150):0,21kWh UitWKKopbiogasvoorwarmtevoorziening:5,95kWh Uitelektramodulehoutketelvoorwarmtevoorziening:2,6miokWh Hetrapportgeeftverdereenvisieopderolvandegemeenteindeontwikkelingvanhetwarmtenetende mogelijkeparticipatiemodellenbijrealisatieenexploitatie. Opbasisvaneenbeperktemarktconsultatiewordtaangegevendatervoldoendepartijentoekomstzieninde verduurzamingvanhetgebieddoormiddelvaneenwarmtenet.zegevenaandatdeongewissefaseringde grootstefinanciëlerisico sgeven.overheidenmarktpartijenmoetengezamenlijkoptredenomdeonrendabele topvandeinvesteringentekunnenfinancieren.enigevormvanpubliekprivatesamenwerkingishierbij noodzakelijk. Analyse DerapportagevanE kwadraatkomttoteenadviesomgefaseerdeenwarmtenetaanteleggen.hierbijzullen meerderebronnenhetwarmtenetgaanvoeden.naastdebestaandewkozijnditderestwarmtevanattero, eenwkkopbiogaseneenhoutgestookteketel. Deaanlegvaneenwarmtenetmetmeerderebronnenisvanuitflexibiliteitenfaseerbaarheidinprincipeeen logischekeuze.hierbijisgekozenvooreenbiogas gestooktewkk,eenhoutkachelendebenuttingvan restwarmtealsbronnen. Bijderesultatenkaneenaantalkanttekeningenwordengeplaatst: Hetisnietduidelijkwelkeruimtelijkeontwikkelingen(kantoren,woningen)meegenomenzijninde berekeningvandetotalewarmtevraagenhoedeovercapaciteitvandewko svanibg,menzisen Noorderpoortzijnbepaald. Indeanalyseisaangenomendaterindehuidigesituatiealvoldoendekoelcapaciteitaanwezigisinde WKO s,omdeuitbreidingtevoorzienwatsterkbetwijfeldwordt 7.Erlijktdanookeenonderschatting tezijnvandekoelvraaginhetgebied,hetgeenhetvoorgesteldeconcept(warmtenet)ende hoeveelheidenergievraagterdiscussiestelt. OokisaangenomendatergeennieuweWKOgeplaatstkanworden,terwijlditnogwelmogelijkis 7 Onduidelijkiswelketemperatuurniveausmoetenwordenaangehoudeninhetwarmtenet.Viahet warmtenetwordtookkoudegeleverd.ditkanalleenalsereenapartkoudenetwordtgerealiseerd. DehoeveelheidteleverenwarmtedoorAtteroisnietgeverifieerd.DeinschattingisdatAtteroveel meerwarmtekanleverendan0,5mw th. 8 NietonderzochtisofdebestaandepartijenbereidzijnomdeWKOintezettenvoorvoedingvanhet warmtenet. Erwordtuitgegaanvaneenstapelingvanverschillendebronnen.Devraagdoetzichvoorofdit effectiefisgezienaanleg enexploitatievandezeverschillendesystemen. 7 UithetonderzoekvanTechniplan(2011)blijktditookniethetgevaltezijn. 8 DitisookgeblekendoorrecenteaanvullendegesprekkenmetAttero 10

11 E kwadraatgeeftterechtaandateenaantalbasisvereistenvooreenwarmtenetgeregeldkunnenwordendoor gemeentelijkbeleideneeneigenenergievisie.ominvloeduittekunnenuitoefenenopanderebasisvereisten wordtaangeradenomdeparticiperen(mede investeren)inhetwarmtenet.indevoorbereidendefasevervult degemeenteeenfaciliterenderoldoorhaarvisiekenbaartemaken,haalbaarheidsstudiesuittevoerenen potentiëledeelnemersteenthousiasmeren. DoorE kwadraatwordtnietaangegevenwelkestappengenomenzoudenkunnenwordenomtotrealisatievan eenduurzameenergie infrastructuurtekomen.omdatindestudieslechtseenzeerbeperktaantal stakeholdersisgesprokenzaleennadereverkenningvanbronnenenafnemersprioriteitmoetenkrijgen. 2.4 Masterplanwarmte /koudeopslag(wko)(techniplan,2011) UiteeneerderdoorTechniplanAdviseursbvuitgevoerdeenergiescan(2009)voorhetHelperparkisgebleken datwarmte /koudeopslag(wko)eengoedhaalbareoptieisomeenstapverdertekomennaarenergieneutraliteit. IndehuidigesituatieiserreedseenaantalbestaandegebouwenmetWKOophetEuropaparkenzijnertwee nieuweontwikkelingen,tewetensozaweenalfacollege,diewkogaantoepassen. DezebestaandeWKO systemenvormeneenaandachtspuntindetoepassingvanwkovoordenieuwte ontwikkelengebouwen,indienuitgegaanwordtvanopensystemen. OmalleinhetplangeprognosticeerdeontwikkelingentekunnenvoorzienvaneenindividueelWKO systeem zijnercirca15brondoublettenbenodigd.indienmenzonderverderesturingindividueelwko systemengaat aanleggen,isernogruimtevoorcircadrieàvierbrondoubletten.hierbijishetdusnietmogelijkomalle nieuweontwikkelingentevoorzienvanwko,indienwordtuitgegaanvaneenopensysteem 9. Indienersturingplaatsvindtisernogruimtevoorcircavijfàzesbrondoublettengebaseerdopde aandachtsgebiedenuitfiguur4engebruikmakendevanclusteringvanbrondoublettenwaarbijwarme en koudebellenwordengevormd. 9 Bijeen"openWKO systeem"wordtgrondwateropgepomptenookweerwordtteruggevoerd.opensystemencirculeren grondwater.daarnaastbestaanook geslotenwko systemen.daarbijwordtdewarmteofdekoudevanhetgrondwater overgenomendooreenvloeistofineenbuisdieindebodemwordtgebracht.geslotensystemenwordenookwel bodemwarmtewisselaars genoemd.hetonttrekkenvanwater(vooropensystemen)isopbasisvandewaterwet vergunningplichtig,waarbijdeprovinciebevoegdgezagis.voorhetverkrijgenvaneenvergunningwordendepotentiële milieuhygiënischeenhydraulischegevolgenvanhetopensysteemonderzochtenwaarmogelijkbeperktofvoorkomen. 11

12 Figuur4.AandachtsgebiedennieuweWKOontwikkelingen(Techniplan,2011) Uitbovenstaandeblijktdat,zelfsalsmenstuurtopdeplaatsingvandebrondoubletten,hetmaximumaante plaatsenbronnennietgrootgenoegisomallegebouwenindividueeltekunnenvoorzienvanwko.hetzaldus noodzakelijkzijnomdebronnenvoordegebouwentecombineren.uitonderzoeknaareencollectiefwkosysteemvoorhetheleprojectennaareensemicollectiefsysteemwaarbijclustersvangebouwenworden gevormdopbasisvanbenodigdecapaciteitenfaseringkomtnaarvorendateencollectiefsysteemminimaal vierbrondoublettenheeftbenodigdeneensemicollectiefsysteemminimaalvijf. Uitdeanalysetussenhetcollectievesysteemenhetsemicollectievesysteem,waarbijonderandereisgekeken naardeflexibiliteitinbeidesystemenendeonzekerheidindefasering,isgeblekendatdemeestegeschikte vormvanwko,vantoepassingvoorheteuropapark,desemicollectievesysteemvariantis. Uithetonderzoeknaardetechnischeeneconomischehaalbaarheidzijnonderstaandebelangrijke kernfeitennaarvorengekomen: opheteuropaparkiseenbroncapaciteitvan150m 3 /hmogelijkindeondergrond.meteen broncapaciteitvan150m 3 /hiscirca m2BVOtevoorzienvanduurzamewarmte en koudeopwekkingdoormiddelvaneenwko installatie; voorgebouwenofgebouwclusters<7.500m 2 BVOgeldtdatWKOeconomischslechthaalbaaris.Hier issamenwerkingmetanderegebouwenindeomgevingnoodzakelijk; gebouwenofgebouwclustersvanaf7.500m 2 BVOtot15.000geldtdatWKOeconomischredelijkgoed haalbaaris; gebouwenofgebouwclusters>15.000m 2 BVOgeldtdatWKOeconomischzeergoedhaalbaaris. Omgoederegietekunnenhoudenophetzoefficiëntmogelijktoepassenvandeondergrond,beveelt Techniplanaandatiederenieuweontwikkelingvolgenshetopgesteldeflowchartstappenplanwordt beoordeeld.zokanwordenvoorkomendatdenieuweontwikkelinghetgroteredoel(wkovoorallenieuwe 12

13 ontwikkelingopheteuropapark)indewegstaat.organisatorischmoetendevolgendestappenworden onderzocht: Houdingvandebetrokkenpartijentegenoverditplanendemogelijkhedenvoordegemeenteom dittebeïnvloeden; Demogelijkhedendiedegemeenteheeftomeisenopteleggenaandeontwikkelaars; Inoverlegmetdeprovincievaststellenvanhetbeleidtenaanzienvandeondergrondenofer eenondergrondsmasterplanzalwordenopgesteld; Wildegemeente(mede)eenregierolgaanspelenindeleveringvanenergie? Analyse HetonderzoekvanTechniplangeefteenhelderbeeldvandemogelijkeinzetvanWKOinhetEuropapark.Uit detechnischeanalyseisduidelijkgewordendaternogenigeruimteisvooruitbreidingvanwko,maardat alleendooreffectievesamenwerkinginhetgehelegebiedgebruikgemaaktkanwordenvanwko. DekeuzevooreensemicollectiefWKO systeembetekentdatereenstevigeregieopdeaanlegmoetworden gevoerd(gemeente/exploitatiemaatschappij)endatdebestaandewko systemenzomogelijkingebracht moetenwordenineencollectiefbedrijf. Vanuitdezestudiekaneendrietalontwikkelingsrichtingenwordenvastgesteldvooreenenergievoorziening, waarinwkoeenrolspeelt: 1. GeennieuweWKO systemenmeer(geennieuwebronnen) 2. ZonderregieWKOtoestaan,totdathetgebied vol is. 3. (Zoveelmogelijk)samenwerkenineen(semi)collectiefsysteem HoeweldeactueleruimtelijkeontwikkelingleertdatdeoppervlaktetebouwenBVO senaantalwoningen afwijktvandegegevensdietechniplanheeftgebruikt(doorplanaanpassingen),ishetrapportgoedbruikbaar indeverdereanalyse. Omdathetrapportvoortborduurtophetonderzoekuit2010,isergeenaandachtbesteedaananderevormen vanenergie infrastructuur.zogaathetrapportnietinopdemogelijkheiddatéénofmeerderepartijenniet willenmeewerkenineencollectiefsysteem,ofdateenalternatieveenergievoorzieningecologischeen economischconcurrerendkanzijn. Ookdeproblematiekvandeonbalans(kantorenvragenopjaarbasisveelalmeerwarmtedankoude)wordt nietbesproken,maarmoetwelopgelostworden.ditkandooreenadditionelebron(zoalsrestwarmteof zonne energie). Vooroptie3ligtereenduidelijkeregierolbijdegemeente. 13

14 3 Ruimtelijkeontwikkelingenenenergievraag 3.1 Europaparkendirecteomgeving EuropaparkenKemkensberg/EngelseKamp Opbasisvangesprekkenmetstakeholdersishetoverzichtvanderuimtelijkeontwikkeling,zoalsopgenomenin hetrapportvantechniplan2011,geactualiseerd,zietabel1enfiguur5. Tabel1.ActualisatieruimtelijkeontwikkelingenEuropaparkenKemkensberg/EngelseKamp.Situatie5december2011. IndezetabelisnietopgenomendathetspeelveldvandeEuroborgisvoorzienvaneenveldverwarming(met HDPEhoofdleidingenenPE RTveldleidingen)welkewordtgevoedvanuiteengasgestookteinstallatie. 14

15 Figuur5.RuimtelijkeontwikkelingEuropapark,Kemkensberg/Engelsekampmetbouwplanning Omgeving NabijdeEuroborgdoetzicheenaantalontwikkelingenvoordierelevantisvoordeontwikkelingvaneen energieconcept.dezeontwikkelingenzijnintabel2samengevat. 15

16 Figuur6.Gebiedsnummeringbijtabel1. Tabel2.ActualisatieruimtelijkeontwikkelingennabijhetEuropapark.Situatie5december2011. DoorDeernsisin2009onderzoekgedaannaardemogelijkhedenomhetbedrijventerreinZuidoostGroningen teverduurzamen,waarbijookgekekenisnaardemogelijkeaanlegvaneenwarmtenet(zieook2.1).hettotale gasgebruikvoorhetbedrijventerreinzuidoostbedraagtca m³,hiervanwordtca m³ gebruiktvoorklimatiseringvandegebouwen.hetoverigedeelvanhetaardgaswordtgebruiktvoor proceswarmteenkannietgeleverdwordendoorhetwarmtenet. Hetverwarmingsvermogendatbenodigdisvoorklimatiseringvandegebouwenisingeschatopcirca40MW. Uitgaandevaneentotalegelijktijdigheidsfactorvan40%isdeeffectievewarmtevraag16MW,exclusief verliezen. Kijkenwenaardegroteregebruikersdankanwordengeconcludeerddatdegroothandels(Makro,Hanosetc.) eenvrijhoogaardgasgebruikhebben,eenvoudigwegvanwegehetgrotegebouwoppervlakdatverwarmdmoet worden.ditsoortgebouwenlijkthetmeestinteressantvoorstadsverwarming,vanwegehetbenodigde temperatuurniveauvan±90 Cendegroottevandewarmtevraag. 16

17 DebedrijvenHanosenDeliXLliggenophetbedrijventerreinWinschoterdiepopredelijkeafstand(1 1,5km)van heteuropark.debedrijvenmakroensligroliggenopdeeemspoortendaarmeealwatverderweg(2 2,5km) vaneuropapark(figuur7). OokeldersinGroningenkanereenwarmtevraagontstaanvanuitbedrijvenenwoningbouw.Inhetkadervan eenonderzoeknaaraardwarmteiseeninventarisatiegedaandoortno NTIG(2005)naardetoekomstige warmtevraag(figuur8). 10 Figuur7.KarakteristiekenvandedeelgebiedenvanhetbedrijventerreinZuidoostGroningen. 10 Deerns(2009) 17

18 Figuur8.ToekomstigewarmtevraagindestadGroningen. 11 Deblauwebolletjesrepresenterendewarmtevraagvande bedrijven,derodebolletjeshebbenbetrekkingopnieuwtebouwenwoningen.dekleinstebolletjes representereneenwarmtevraagkleinerdan10.000gj/jaar,hetgrootste(blauwe)bolletjerepresenteerteen vraagvanmeerdan gj. 3.2 Energievraag Europapark Opbasisvanbovenstaandeinformatiekaninprincipedeenergievraagwordengeactualiseerd,aandehandvan dekengetallenzoalsdoortechniplan(2011)gebruikt. UitdeberekeningenvanTechniplan(2011)isgeblekendatdetotalecapaciteitsbehoeftevoorhetEuropapark aanwarmtecirca7.000kwwarmteisenkoudecirca7.200kw.ditiswanneerallegebouwenzijn gerealiseerd: m2bvoen40 50woningen. Opbasisvaneenactualisatiekanafgeleidwordendat m2BVOwordtgerealiseerden40 50woningen. Ditgeeftglobaaleenwarmtevraagvan6.500kWeneenkoudevraagvan6.600kW(vermogen). IndezeberekeningisdevraagvanSOZAWEmeegenomen.Dezewordtechteropkortetermijngerealiseerd. Voordeopwekkingvanwarmtewordtgebruikgemaakteenwarmegrondwaterbronincombinatiemeteen elektrischewarmtepomp.dewkovansozaweisalleenineencollectiefsysteemintezettenalsandere gebruikerseenafwijkendenergievraagpatroonhebben.geletopdegeplandebebouwingrondomsozawelijkt hetnietaannemelijkdatteverwachten.eenoplossingisomdebrontevergotenofeendeelvande warmteopwekkingtelatenplaatsvindendooreenpieklastvoorziening(restwarmteofcv ketel) 12. OokvoordeoverigebestaandeWKO systemen(ziefiguur9)zalgeldendatdeinzetbaarheidineencollectief systeemalleeneffectiefisindienersprakeisvanovercapaciteit.ofschoonditinhetonderzoekvane kwadraat (2010)isgesuggereerd,isditnognietgeverifieerd.Datzalineenverdereplanuitwerkingalsnogmoeten 11 HaalbaarheidsstudieAardwarmtewinningvoordegebiedsontwikkelingGroningen Meerstad.TNO NITG A(2005). 12 Techniplan(2011)/memoDeerns(10mei2011) 18

19 plaatsvinden.ookbestaatdemogelijkheiddatdethermischebalansvandebestaandesystemennietgeheelin ordeis.ookdankanaansluitingeenmeerwaardebetekenen 13. HetkanookzonderdezeargumentenevenwelaantrekkelijkzijnomdeWKOtochintebrengenineen collectiefsysteem,omtebesparenoponderhoud enbeheerskosten(outsourcingvandewko). Kemkensberg/Engelsekamp NabijhetEuropaparkzalinhetgebiedKemkensberg/Engelsekampooknogcirca m2BVOaan kantorengerealiseerdwordenencirca wooneenheden.Ditgeefteencapaciteitsvraagvanglobaal 2.400kWwarmteen2.400kWkoudeenenigecapaciteitvoordetapwatervoorziening.Omdatzichopde KemkensbergaleengroteWKObevindt,zaluitbreidingmetnogeenbronnenpaarnaarverwachtingtot bewarengaanleiden.hierzaleenalternatiefmoetenwordengevonden. 13 InNederlandzijncirca1.500duurzamekantoorpandenvoorzienvanenergieopslagindebodem(WKO).DezeWKOinstallatieskunnenhetenergieverbruikmet40tot60%verlagentenopzichtevaneenconventioneleklimaatinstallatie.Inde praktijkblijktechterdatveelwko systemen(>75%)geenthermischebalanshebben.ditheefttotgevolgdatnietde maximaleenergieefficiëntiebehaaldwordt.insommigegebouwenwordtondanksdewkozelfsmeerenergiegebruiktdan metconventioneleverwarmingenkoeling. 19

20 Figuur9.BestaandeengeplandeWKO systemen 20

21 4 Energieconcept 4.1 Analyse Opbasisvandebeschikbareinformatieiseenanalyseopgesteldvanmogelijkeenergieconceptenmiddelseen scenariobenadering.deresultatenvandezebenaderingzijnsamengevatintabel3. UitgangspuntindebenaderingisdatdebestaandeWKOeengegevenis 14 endatwkoalsduurzame energievoorzieningdebenchmarkisvoorkantorenlocaties. Tabel3.Scenario senergievoorzieningeuropapark. Indezescenariobenaderingzijdeuiterstescenario s: Scenario0 14 Welisermogelijkwinsttebehalendoordeovercapaciteitvandebronnentebenutten.BestaandeWKO skunnenookvia outsourcingingebrachtwordenineencollectiefsysteem. 21

22 o Scenario2 o DitscenariogaatuitvaneenmaximalesamenwerkingensturingophetEuropapark,zoals aanbevoleninhetonderzoekvantechniplan(2011).hierbijmoetgekozenwordenvoorde semi collectievesystemen(clustersvanwko netwerken) 15 DitscenariogaatervanuitdatergéénnieuweWKOmeerwordtgeplaatst,maardater wordtgekozenvooreen(collectieve)opwekkingvanwarmteenkoude.ditkanophet terreinzelf(scenario2a).dewarmtekanookvanelders(attero)wordenaangeleverd: scenario2b Descenario szijnhieronderweergegeveninfiguur10t/m12. Figuur10 12.Visualisatiescenario 0,2Aen2B. Deoverigescenario szijntussenvormen,zijgaanuitvaneenmixtussenwko uitbreidingenexterne aanvulling. Kijkenwenaardescenario sdankunnenwehetvolgendeconcluderen: Deuiterstenzijnextreemenhoudendaarmeeweinigrekeningmetderealiteit: o Bijdekeuzevoorscenario2wordtergeennieuweWKOmeertoegestaaninhetgebied, omwillevanhetmaximaliserenvande(de)centraleopwekkingeenaanlevering. 15 VoordeKemkensbergzalditmogelijknietvoldoendeleidentoteenvoldoendekoude enwarmteaanbod. 22

23 o Dekeuzevoorscenario 0 vraagtomeenmaximalesamenwerkingtussendepartijeneneen duidelijkeregierol(voordegemeente). Descenario s3en4zijnwatrealistischer: o Scenario3:vuldenogbeschikbareruimteWKOinenbiedtvervolgenswarmteenkoudeaan o dat(de)centraalwordtopgewekt Scenario4:kiesvooreenWKO concept,waarzoveelmogelijkwordtsamengewerkt,maar waarookruimteisvooradditionele(de)centraleopwekking. IndebesluitvormingoverdeverderstappenishetvanbelangookdeontwikkelingenopdeKemkersberg/ EngelseKamptebetrekken.GeletopdeaanwezigegroteWKO bronzalookhierwaarschijnlijkmoeilijkeen bronbijgeplaatstkunnenwordenenismenafhankelijkvaneenalternatievewarmte enkoudevoorziening. Ookverderweg,inhetstadscentrumenopdebedrijventerreinenWinschoterdiepenEemspoort,liggen mogelijkhedenvoorwarmtelevering. 4.2 Ontwikkelrichting Indienweuitgaanvanadditioneleaanvullingvanwarmte enkoudedanligthetvoordehandombijbeperkte aanvullingalsontwikkelingsrichtingtekiezenvooreendecentralebiogasgestookteketelenbijveelaanvulling tekiezenvoorrestwarmteteleverendooreen multi fuel conversie installatie,metalsuitgangspuntregionaal verzameldebiomassa(feedstock).opbasisvanrekenmodellenmoetindebusinessanalysefaseblijkenwelk alternatiefhetmeestecologischeneconomischrendementgenereert.infiguur11zijndetweescenario sdie hetbestepassenbijdezeontwikkelingsrichtingenweergegeven. Figuur13.Voorkeurscenario senergieconcepteneuropapark Scenario3B(warmtenet,beperkteinzetWKO) Ditscenario(figuur15)gaatuitvandebenaderingdatdeWKOruimtedienunogaanwezigiswordt opgevuld. UithetonderzoekvanTechniplan(2011)isgeblekendatwanneermeninhetgebiedlukraakbrondoubletten 23

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

Potentieelstudie bodemenergie Gemeente Groningen

Potentieelstudie bodemenergie Gemeente Groningen Potentieelstudie bodemenergie gemeente Groningen Opdrachtgever Gemeente Groningen Dienst Ruimtelijke Ordening & Economische Zaken Postbus 7081 9701 JB GRONINGEN Contactpersoon: de heer P. Corzaan Adviseur

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders Duurzame-energiebedrijf

Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders Duurzame-energiebedrijf gemeente Eindhouen Openbare Ruimte, Verkeer lk Milieu Raadsnummer ZO.R/502.OOI Inboeknummer ogbstoa6so Beslisdatum B%W tb januari aoro Dossiernummer oob SSa Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek Parkmanagement Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek parkmanagement Themadeel energie-efficiëntie / duurzame energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 2 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Energievisie gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Energievisie gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Energievisie gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Het CQteam is een adviestak van HVC en verleent primair de aandeelhoudende gemeenten van HVC advies op het gebied van duurzame energie. September 2010 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Postbus 90156 4800 RH Breda Contactpersoon:

Nadere informatie

Duurzame energie in Castricum

Duurzame energie in Castricum Verkenning van de mogelijkheden voor duurzame energie Datum: 11 april 2012 Projectnummer: 11881 Status: Definitief Opdrachtgever: Uitgevoerd door: Gemeente Castricum Raadhuisplein 1 Postbus 1301 1900 BH

Nadere informatie

Werkconferentie Vijf routes naar een duurzame gashuishouding 6 maart 2007 in de Jaarbeurs te Utrecht

Werkconferentie Vijf routes naar een duurzame gashuishouding 6 maart 2007 in de Jaarbeurs te Utrecht Platform Nieuw Gas Werkconferentie Vijf routes naar een duurzame gashuishouding 6 maart 2007 in de Jaarbeurs te Utrecht Verslag van de werkgroepsessie Warmtemarkt Er waren een veertigtal aanwezigen, waaronder

Nadere informatie

Groningen duurzaam warm Visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik van duurzame warmte en koude in de stad Groningen

Groningen duurzaam warm Visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik van duurzame warmte en koude in de stad Groningen Groningen duurzaam warm Visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik van duurzame warmte en koude in de stad Groningen Inhoud 3 1 Inleiding 4 2 Warmte en koude 6 2.1 Feiten en achtergronden 8 2.2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Uitgerekend Nul. Taal, Rekenmethode en Waarde voor CO2 cq. energieneutrale utiliteitsgebouwen. Eindrapportage. Agentschap NL. April 2010 Eindrapport

Uitgerekend Nul. Taal, Rekenmethode en Waarde voor CO2 cq. energieneutrale utiliteitsgebouwen. Eindrapportage. Agentschap NL. April 2010 Eindrapport Uitgerekend Nul Taal, Rekenmethode en Waarde voor CO2 cq. energieneutrale utiliteitsgebouwen Eindrapportage Agentschap NL April 2010 Eindrapport Uitgerekend Nul Taal, Rekenmethode en Waarde voor CO2 cq.

Nadere informatie

Energievisie Arnhem Centraal Oost Green Spread, november 2012

Energievisie Arnhem Centraal Oost Green Spread, november 2012 Energievisie Arnhem Centraal Oost Green Spread, november 2012 B3 B2 B1 D K6 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling energievisie... 3 1.2 Ambities gemeente Arnhem... 3 1.3 Opbouw rapport... 4 2 Projectomschrijving...

Nadere informatie

NAAR EEN DUURZAMERE WARMTEVOORZIENING

NAAR EEN DUURZAMERE WARMTEVOORZIENING NAAR EEN DUURZAMERE WARMTEVOORZIENING VAN DE GEBOUWDE OMGEVING IN 2050 BELEIDSSTUDIES Naar een duurzamere warmtevoorziening van de gebouwde omgeving in 2050 Naar een duurzamere warmtevoorziening van

Nadere informatie

Verduurzaming warmtenet Tilburg

Verduurzaming warmtenet Tilburg Visie & Routekaart Verduurzaming warmtenet Tilburg Gedragen, betaalbaar en duurzaam Versie: 28 april 2013 creating the foundations for a sustainable society Deze publicatie is eigendom van Except Integrated

Nadere informatie

Groningen geeft energie!

Groningen geeft energie! Groningen geeft energie! Rapportage Expertmeeting duurzame energie opwekking Groningen 28 januari 2010 1 Inhoudsopgave 0. Samenvatting 1. Inleiding 2. De opgave 3. Resultaten verkenning en Expertmeeting

Nadere informatie

Warmtenet Amstelveen en Greenport Aalsmeer. consultatiedocument

Warmtenet Amstelveen en Greenport Aalsmeer. consultatiedocument Warmtenet Amstelveen en Greenport Aalsmeer consultatiedocument Gemeente Amstelveen 1 Achtergrond haalbaarheidsstudie ontwikkeling warmtenet In de tweede helft van het jaar 2010 is een haalbaarheidsstudie

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening

Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening Notitie Delft, mei 2013 Opgesteld door: CE Delft 2 Mei 2013 3.A11.1 - Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening SAMENVATTING Er zijn twee

Nadere informatie

Samenwerken voor een duurzaam bedrijventerrein Haarbrug-Zuid

Samenwerken voor een duurzaam bedrijventerrein Haarbrug-Zuid Samenwerken voor een duurzaam bedrijventerrein Haarbrug-Zuid Mogelijkheden voor een duurzaam en energie-efficiënt bedrijventerrein op Haarbrug-Zuid door samenwerking op energiegebied en andere milieuterreinen

Nadere informatie

Energievisie Vlieland

Energievisie Vlieland Energievisie Vlieland Inventarisatie energiegebruik, mogelijkheden voor energiebesparing en duurzame energieopwekking ten behoeve van het project Stappenplan Duurzame Waddeneilanden Definitief In opdracht

Nadere informatie

Gebruik en Beheer van WKO Systemen

Gebruik en Beheer van WKO Systemen installatiegroep Gebruik en Beheer van WKO Systemen Enkele aandachtspunten in de exploitatiefase Bedrijventerreinen Peter Slot 1 Agenda Even voorstellen De noodzaak van goed beheer WKO op bedrijventerreinen

Nadere informatie

Warmte Koude Opslag. Stappenplan WKO. Diep onder Drenthe

Warmte Koude Opslag. Stappenplan WKO. Diep onder Drenthe Warmte Koude Opslag Stappenplan WKO Diep onder Drenthe Klimaatbestendig Drenthe Klimaatveranderingen van vele eeuwen zijn nog steeds zichtbaar in het Drentse landschap. Voorbeelden hiervan zijn de Hondsrug

Nadere informatie

Energiekosten nieuwbouw woningen Uniforme bepalingsmethodiek. Datum 29 april 2014 Referentie 20131748-03

Energiekosten nieuwbouw woningen Uniforme bepalingsmethodiek. Datum 29 april 2014 Referentie 20131748-03 Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 94204 1090 GE AMSTERDAM T +31 (0)20-6967181 F +31 (0)20-6634962 E Amsterdam@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Energiekosten nieuwbouw

Nadere informatie

Warmtelevering in nieuwbouwwoningen: toekomstgericht, consumentgericht?

Warmtelevering in nieuwbouwwoningen: toekomstgericht, consumentgericht? Warmtelevering in nieuwbouwwoningen: toekomstgericht, consumentgericht? Discussiebijeenkomst in het kader van het Lente-akkoord, Utrecht, 21 september 2010 Samenvatting Warmtelevering is een oude en bekende

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek naar milieu- en kosteneffectiviteit van een energieweb met geothermie en hoge temperatuuropslag in Vierpolders

Haalbaarheidsonderzoek naar milieu- en kosteneffectiviteit van een energieweb met geothermie en hoge temperatuuropslag in Vierpolders MEC-V Rottedijk 10a 2751 DJ Moerkapelle Tel : (0795) 933 882 E-mail : mec-v@agrimaco.nl Haalbaarheidsonderzoek naar milieu- en kosteneffectiviteit van een energieweb met geothermie en hoge temperatuuropslag

Nadere informatie

REISGIDS. Handboek voor het opzetten van een lokaal duurzaam energiebedrijf. Concept versie

REISGIDS. Handboek voor het opzetten van een lokaal duurzaam energiebedrijf. Concept versie REISGIDS Handboek voor het opzetten van een lokaal duurzaam energiebedrijf Concept versie Amsterdam, 10 februari 2011 2 Inhoudsopgave Voorwoord Quotes Deel 1: Reis en reisgenoten op 10 februari 2011 1.1

Nadere informatie

SKB-project WKO waar voor je geld! - De Praktijk -

SKB-project WKO waar voor je geld! - De Praktijk - SKB-project WKO waar voor je geld! SKB-project WKO waar voor je geld! Januari 2014 Hoofdauteurs OD NZKG/ Marlies Lambregts en Patrick Teunissen Co-auteurs IF Technology/ Marc Koenders en DWA/ Hans Buitenhuis

Nadere informatie

Projectplan Experiment Energiesprong kleinschalige Binnenstedelijke Gebieden. Realisatie gebiedsprojecten. Verduurzamen energievoorziening Eaton

Projectplan Experiment Energiesprong kleinschalige Binnenstedelijke Gebieden. Realisatie gebiedsprojecten. Verduurzamen energievoorziening Eaton Projectplan Experiment Energiesprong kleinschalige Binnenstedelijke Gebieden Realisatie gebiedsprojecten Verduurzamen energievoorziening Eaton EATON HENGELO Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting 1 2.

Nadere informatie

Insights Energiebranche

Insights Energiebranche Insights Energiebranche Naar aanleiding van de nucleaire ramp in Fukushima heeft de Duitse politiek besloten vaart te zetten achter het afbouwen van kernenergie. Een transitie naar duurzame energie is

Nadere informatie

Verkenningen energie-infrastructuur Amsterdam-Noord. M. Menkveld H. Jeeninga F.A.T.M. Ligthart K.J. Strootman

Verkenningen energie-infrastructuur Amsterdam-Noord. M. Menkveld H. Jeeninga F.A.T.M. Ligthart K.J. Strootman April 2003 ECN-C--03-042 Verkenningen energie-infrastructuur Amsterdam-Noord M. Menkveld H. Jeeninga F.A.T.M. Ligthart K.J. Strootman Verantwoording Deze studie is uitgevoerd in opdracht van Novem ten

Nadere informatie

Energiekaart en -strategie, op weg naar implementatie

Energiekaart en -strategie, op weg naar implementatie 30920342-Consulting 09-2505 Vertrouwelijk Energiekaart en -strategie, op weg naar implementatie Arnhem, 23 november 2009 Auteurs R.A. Rooth, T. Schmelzer In opdracht van Gemeente Arnhem KEMA Nederland

Nadere informatie