Leerstoelen in de etalage. Review Onderwijsnetwerk Belvedere

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerstoelen in de etalage. Review Onderwijsnetwerk Belvedere"

Transcriptie

1 Leerstoelen in de etalage Review Onderwijsnetwerk Belvedere

2 leerstoelen in de etalage, review onderwijsnetwerk belvedere

3

4 Leerstoelen in de etalage Review Onderwijsnetwerk Belvedere Onderwijsnetwerk Belvedere IVA beleidsonderzoek en advies in opdracht van Projectbureau Belvedere december 2008

5

6 Belvedere in ontwikkeling De koppen van de kranten bij het verschijnen van de nota Belvedere in 1999 gaven luid en duidelijk weer hoe de sentimenten toen lagen: Weg met de identiteitsloze doorzonwoning, kopte het Parool op 6 juli van dat jaar. Meer oog voor het karakter van Nederland, opende de Volkskrant haar voorpagina-artikel over Belvedere. De NRC gaf haar artikel over het nieuwe beleid de kop mee: Ten strijde tegen s lands saaiheid. Belvedere werd aldus geacht een innovatieve impuls te geven in het anders denken over de aanpak van de ruimtelijke ordening: een nieuwe balans zoekend tussen de eigenheid van een object of gebied enerzijds en het ruimtelijk programma anderzijds. Inmiddels, bijna 10 jaar later, lijkt die discussie over de kwaliteit van de ruimte alleen maar toe te nemen, getuige enquêtes van kranten, onderzoeken van planbureaus en acties van belangengroeperingen rondom thema s als verrommeling. Het pleidooi van Belvedere vindt dan ook z n weerklank in allerlei nieuwe rijksnota s en beleidsprogramma s. Maar hoewel het lijkt dat het nu dus slechter gaat dan 10 jaar geleden, laten de ervaringen met Belvedere zien dat er in verschillende werkvelden inmiddels ook verschuivingen ten goede plaatsvinden. Verschuivingen van het denken in termen van functionaliteit en kosten, naar het denken in kwaliteit, duurzaamheid en opbrengsten. Praktijkervaringen tonen inmiddels aan dat voortbouwen op bestaande kwaliteiten (hergebruik/multifunctioneel gebruik/reconstructie) minstens zoveel waarde oplevert als inzetten op het nieuwe. In operationele zin wordt er binnen verschillende werkterreinen gezocht naar instrumenten die deze manier van denken en werken ondersteunen. Daarbij wordt ernaar gestreefd meer ruimte te bieden voor ontwikkeling in plaats van het beperken van schade en het voorkomen van ongewenste initiatieven. Daarbij past ook dat top-down de verantwoordelijkheid voor de sturing van ruimtelijke processen wordt neergelegd op het bestuurlijke niveau waar dat past en in de praktijk van de uitvoering bottum-up gewerkt wordt. De rol van de burger en het burgerinitiatief kan in die processen zorgen voor toegevoegde waarde. Het lijkt er dus op dat, alhoewel er door critici nog steeds schande gesproken wordt over de kwaliteit van de ruimtelijke ordening van Nederland, partijen concreet aan de slag zijn vanuit een ander paradigma gebaseerd op begrippen als: behoud ís ontwikkeling, identiteit als anker, ontwerp voorop, gebiedsontwikkeling, een cultuur van vertrouwen, duurzaamheid zit in burgers etc. De resultaten van deze benadering zijn inmiddels aantoonbaar en liegen er niet om: er is oog voor het karakter van het gebied, de identiteit wordt benut in termen van waardecreatie en het is allesbehalve saai! In het meest recente jaarboek Architectuur in Nederland wordt dan ook vermeld dat er de nodige projecten zijn die vertrekken vanuit cultuurhistorie. Dit andere paradigma vraagt echter om vernieuwde en andersoortige kennis, vaardigheden, manieren van denken en werken. De kennisontwikkeling op dit nieuwe domein staat echter nog maar pas in de kinderschoenen, want het vraagt van de kennisontwikkelaars en aanbieders interdisciplinair denken en handelen. Als we terugkijken op slechts drie jaar Belvedereleerstoelen dan zien we dat al het nodige bereikt is; maar er kan meer. Deze review getuigt daarvan. In het licht van bovenstaande is van cruciaal belang dat de leerstoelen bij uitstek het interdisciplinair denken en handelen belichamen. De meerwaarde van de leerstoelen ligt in het tot nu toe vrij unieke samenwerkingsverband tussen verschillende universiteiten, hogescholen, vakgebieden en professies. Het lijkt een onmisbare stepping stone voor een benadering waarvan de noodzaak al in 1999 werd onderkend en die nu aan actualiteit alleen maar gewonnen heeft. Frank Strolenberg, Projectleider Belvedere review onderwijsnetwerk 5

7 Inhoud Belvedere in ontwikkeling Inleiding 7 Onderwijsnetwerk Belvedere 8 1. De output, wat is er gerealiseerd? 11 - Ambities 13 - Onderwijsaanbod 14 - Onderzoeksactiviteiten 16 - Activiteiten onderwijsnetwerk De externe blik, wat vinden de gebruikers? 21 - Impressie interviews 22 - Doelstellingen 23 - Behoefte 25 - Toekomst De etalage; realisatie, reflectie en vooruitblik van het Onderwijsnetwerk 35 - Onderwijs 35 - Theoretisch fundament onder Belvedere 37 - Praktijkvernieuwing 37 - Het netwerk van het Onderwijsnetwerk 37 - Vooruitblik 38 - Afsluitend 39 Overzicht publicaties 42 Toekomstbeeld Onderwijsnetwerk 47

8 Inleiding In 1999 hebben vier ministeries (VROM, OCW, LNV en V&W) in de nota Belvedere het beleidsinitiatief behoud door ontwikkeling vastgelegd. De hoofddoelstelling van dit beleid luidt: De cultuurhistorische identiteit wordt sterker richtinggevend voor de inrichting van de ruimte, en het rijksbeleid zal daarvoor goede voorwaarden scheppen. Implementatie van deze benadering in de praktijk wordt ondersteund door het projectbureau Belvedere. In het kader van het Belvedereprogramma heeft het projectbureau in 2005 samen met drie universiteiten het Onderwijsnetwerk Belvedere gestart. Het Onderwijsnetwerk heeft zichzelf drie doelstellingen gesteld: 1. Duurzame verankering van de Belvederebenadering in het hoger onderwijs 2. Uitwerking en versterking van het theoretisch fundament onder het Belvederebeleid 3. Leveren van een vernieuwende bijdrage aan de praktijk via het onderwijs, het onderzoek en netwerkactiviteiten Om deze doelen binnen een termijn van vier jaar te bereiken zijn drie Belvedereleerstoelen ingesteld aan Wageningen Universiteit en Researchcentrum, de Technische Universiteit Delft en de Vrije Universiteit te Amsterdam. De leerstoelen, voor respectievelijk planning, ruimtelijk ontwerp en cultuurhistorie, zijn verder uitgebouwd tot een Kerngroep Onderwijsnetwerk Belvedere, bestaande uit de drie leerstoelhouders, een universitair docent, een secretaris en een onafhankelijke voorzitter. In totaal gaat het om anderhalve fte en een werkbudget. Met het einde van de projectperiode van Belvedere en de leerstoeltermijn in zicht heeft het projectbureau Belvedere opdracht gegeven aan IVA beleidsonderzoek en advies voor het uitvoeren van een review van het onderwijsnetwerk Belvedere. Centrale vraag is in hoeverre de ambities en doelstellingen zijn gehaald en wat er nog te doen staat. Welke resultaten zijn bereikt en hoe wordt daar vanuit verschillende kanten tegenaan gekeken? Het eerste hoofdstuk geeft de oogst van drie jaar Belvedere Onderwijsnetwerk weer. Wat zijn de ambities van het onderwijsnetwerk en welke activiteiten heeft het onderwijsnetwerk de afgelopen jaren gerealiseerd. Daarna komen de gebruikers van het onderwijsnetwerk aan het woord. IVA Beleidsonderzoek en advies heeft onderzocht wat studenten, docenten/onderzoekers en andere betrokkenen van het onderwijsnetwerk vinden. Zijn de doelstellingen gehaald, is er behoefte aan studenten met een Belvedereprofiel en hoe kan het Belvederenetwerk verder vormgegeven worden? In het laatste hoofdstuk reflecteren de Belvederehoogleraren op hun activiteiten. Vanuit hun ervaringen met onderwijs, onderzoek, praktijkvernieuwing, theorieontwikkeling en andere netwerkactiviteiten geven ze aanbevelingen voor de toekomst. review onderwijsnetwerk 7

9 Onderwijsnetwerk Belvedere cultuurhistorie Samengevat gaat het erom de toekomstige beroepsgroep bagage mee te geven die een door de geschiedenis geïnspireerde transformatie van het (stedelijke en rurale) landschap allereerst vanzelfsprekend maakt, maar bovendien van een kwaliteitsimpuls voorziet. Bindend hierbij is een benadering waarin tijd en ruimte op elkaar worden betrokken en die manifest wordt in het dynamische landschap. ruimtelijk ontwerp (citaat uit een interview met het IVA) planning

10 RUG Restauration of Building and Sites College geschiedenis van landschap, stad en gebouw Monumentenzorg stedelijke vernieuwing en gebiedsontwikkeling Atelier historische analyse en ruimtelijke bewerking Landschaps Architectuur Geschiedenis-Identiteit-Ontwerp Erfgoedstudies The Voice of the Past (Research Seminar) Historical Geography Conservation Techniques Werkatelier erfgoed, toerisme en ruimte 'Conservation by Development' in Town and Countryside Historical Geography and Applied Cultural Historical Landscape Studies Stedelijke transformatie en industrieel erfgoed Archeologische monumentenzorg van de stad Landschap en groen in de stad Cultureel erfgoed Technical Studies I AVBA Landschaps Architectuur UVA VU Vrije Universiteit Amsterdam Capita Selecta A Great Tradition: 600 years of Dutch Garden and Landscape Design Garden- and Landscape Architecture: a Design and Cultural History Strategies and places Architectonisch ontwerpen Behoud en vernieuwing in een monumentenstad Architectonic Design 1 Biografie van het landschap Saxion Hogescholen History of Architecture HKU Urban Plan & City Analysis Technology & Construction Architectonische basisbegrippen State of the Art Practices in Landscape Architecture UU TUD Larenstein Technische Universiteit Delft AVB Arnhem WUR Historisch landschap en archeologisch erfgoed Wageningen Universiteit en Researchcentrum Romeins erfgoed in hedendaags Europa AVBR Intervention of Building and Sites Erfgoed van monument, tuin en landschap Final project architecture Landschapsgeschiedenis AVANS Hogescholen Belvedere, behoud door ontwikkeling in stad en land TU/e European Urbanisation, transformations Archeologie & Cultuurlandschap Landschapsgeschiedenis Introduction to Dutch landscape and park architecture Cultuur en Samenleving Architectuurhistorisch en stedebouwkundig erfgoed Academic Consultancy Training Historical Geography of the European Cultural Landscapes Regionale geschiedenis in Brabant I: een verkenning SGPL-Cultuurhistorie en planning Cultural Heritage and Spatial Planning Analyses of Architecture and Environment Understanding the Metropolitan Landscape Architectuur en Stedenbouw: Dossier Landschapsgeschiedenis KU Leuven UPC Barcelona IUAV Venetië Hogeschool Zuyd

11

12 1. De output, wat is er gerealiseerd? Het Onderwijsnetwerk heeft veel activiteiten ondernomen om zijn doelstellingen te bereiken. Er zijn middelen ontwikkeld en concrete acties ondernomen om de ambities op het gebied van onderwijs, onderzoek en het Onderwijsnetwerk te realiseren. Kernstuk is een interuniversitaire module waaraan inmiddels al 92 studenten hebben deelgenomen. In een groot aantal opleidingen her en der in Nederland wordt speciaal aandacht besteed aan Belvedere en er zijn relaties gelegd met buitenlandse onderwijsinstellingen. Verder zijn er nieuwsbrieven en vele publicaties verschenen, debatten georganiseerd, gastcolleges verzorgd en promotieplaatsen gerealiseerd. In dit hoofdstuk heeft het IVA, beleidsonderzoek en advies de output van het Onderwijsnetwerk in kaart gebracht. Eerst wordt een overzicht gegeven van de ambities met betrekking tot onderwijs, onderzoek en het netwerk en weergegeven in welke mate deze zijn gerealiseerd. Daarna wordt het onderwijsaanbod in beeld gebracht en een overzicht gegeven van onderzoeksactiviteiten. Overige activiteiten, zoals debatten, symposia en dergelijke, vormen het laatste bestanddeel. Achterin deze review staat een overzicht van diverse soorten publicaties die mede dankzij het Onderwijsnetwerk tot stand kwamen. Zo mogelijk wordt telkens onderscheid gemaakt naar activiteiten en output van drie deelnemende universiteiten: de Vrije Universiteit Amsterdam, de Technische Universiteit Delft en Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt in welk jaar de betreffende activiteiten zijn uitgevoerd en de output is gerealiseerd. Voor de beschrijving van de output zijn de volgende bronnen gebruikt: Eerden, M., Luiten, E., Zande, A. van der, Kolen, J. & R. During (2008). Op historische gronden. Erfgoed in een context van ruimtelijk ontwerp, planning en democratie. LNV, OCW, VROM, V&W (2008). Evaluatie Belvedere. Op na(ar) Nijmegen: Royal Haskoning. OCW, LNV, VROM & V&W (1999). Nota Belvedere. Beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke ordening. Den Haag: VNG Uitgeverij. Onderwijsnetwerk Belvedere (2006). Inhoudelijk programma en agenda van het Onderwijsnetwerk Belvedere ( ). Onderwijsnetwerk Belvedere (2008). Inhoudelijk verslag Onderwijsnetwerk Belvedere. Technische Universiteit Delft, Wageningen Universiteit en Researchcentrum & Vrije Universiteit Amsterdam (2005). Visie op het Belvedere-Onderwijsnetwerk. Utrecht: Belvedere-Onderwijsnetwerk. Voorlopig materiaal voor het Spoorboekje Belvedere Onderwijs, samengesteld door M. van Muilwijk (2008). review onderwijsnetwerk 11

13

14 Ambities Het Onderwijsnetwerk heeft verschillende ambities geformuleerd om haar doelstellingen op het gebied van onderwijs, onderzoek en het netwerk te bereiken. onderwijs verbreed opgeleide planning- ontwerp- en cultuurhistoriestudenten docenten beschikken over kennis en competenties om Belvederebenadering in het onderwijs en onderzoek te implementeren professionals beschikken over Belvederekennis en -attitude en kunnen dit toepassen in de praktijk onderzoek wetenschappelijke verdieping van Belvedere praktijk; focus op 9 inhoudelijke thema's: 1. het historisch weefsel 2. naar een geschiedenis van ruimtelijke transformatie 3. de vormgeving van 'de regio' in de 21e eeuw 4. beleving en historie 5. ontwerp en historie 6. Belvedere en ontwikkelingsplanologie 7. Reframe: ontwerpen en historisch waarderen 8. Redesign: bewerking van historische topografie 9. Restyle: ontwerpen met een historisch repertoire ambities verbreed opgeleide planning- ontwerp- en cultuurhistoriestudenten docenten beschikken over kennis en competenties om Belvederebenadering in het onderwijs en onderzoek te implementeren professionals beschikken over Belvederekennis en -attitude en kunnen dit toepassen in de praktijk middelen ontwikkelen (interdisciplinaire) curricula beschikbaar hebben van leermiddelen en blauwdrukken voor interdisciplinaire modules internationale samenwerking individuele PhD-trajecten Belvedere in verplichte onderwijsonderdelen inbedden eindtermen/leerdoelen van de betreffende opleidingen aanscherpen wetenschappelijke uitgave Ons Erfgoed en Ruimtelijke Planning beschikken over blauwdrukken van interdisciplinaire modules en/of curricula lesstof ontwikkelen internationale samenwerking cursussen/masterklassen voor (uitvoerende en bestuurlijke) professionals internationale samenwerking reflectie op werkpraktijk vanuit de cultuurhistorische en ontwerpdiscussie netwerk het verbinden van geïsoleerde Belvedere-activiteiten zowel op het gebied van onderwijs als onderzoek als wisselwerking met de werkpraktijk review onderwijsnetwerk / de output, wat is er gerealiseerd? 13

15 Onderwijsaanbod interuniversitaire module behoud door ontwikkeling in stad en land masteropleiding erfgoedstudies van stad en land rug masteropleiding landschapsgeschiedenis afstudeeraantekening Belvedere: Architectuur afstudeeraantekening Belvedere: richting Urbanism afstudeeraantekening Belvedere: Real Estate and Housing ma ma 20 ma 20 ma 20 afstudeeraantekening Belvedere: Building Technology minor geschiedenisidentiteit-ontwerp minor biografie van het landschap minor cultural heritage and spatial planning werkatelier erfgoed, toerisme en ruimte cultuurhistorie en planning ma 20 ba 30 ba/ma 10 ma 24 ba ,5 Hospitality Business School en afdeling Toerisme en Cultuur review onderwijsnetwerk / de output, wat is er gerealiseerd? 14

16 lectoraat regie stedelijke vernieuwing Minor stedelijke vernieuwing en gebiedsontwikkeling academic master cluster (module in) european master of urbanism module Reload minoraantekening Belvedere ba Saxion Hogescholen, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Zuyd, Avans Hogescholen 6 2 UPC Barcelona, KU Leuven, Universitá IUAV di Venezia ba Legenda larenstein Minor archeologie & cultuurhistorie en planvorming ontwerpproject huis en verankering landschapsarchitectuur output buiten wetenschappelijk onderwijs Vrije Universiteit Amsterdam ba ba onderwijsmodel plan je eigen ruimte voor aardrijkskundeonderwijs Technische Universiteit Delft Wageningen Universiteit en Researchcentrum introductie Belvederebenadering in kerndoelen aardrijkskundeonderwijs Universiteit van Utrecht MA (master) BA (bachelor) ECTS (studiebelasting punten) opbrengst review onderwijsnetwerk / de output, wat is er gerealiseerd? 15

17 Onderzoeksactiviteiten colleges over Belvedere opgenomen in de cursussen/lezingenreeksen gastcolleges Academies van Bouwkunst (2007) activiteiten onderzoek Onderzoeksaanvragen/ programma s 2006 lezingenreeks Explore Lab (TU Delft) 2007 Historisch landschap en archeologisch erfgoed Urban Transformations landschaparcheologie theoretische oriëntaties in de oude geschiedenis en archeologie 2006 TU Eindhoven Universiteit van Amsterdam Hogeschool voor Kunsten Utrecht 2007 Universiteit van Amsterdam Academie van Bouwkunst Rotterdam IAHLarenstein UPC Barcelona Universiteit Utrecht Institut für Stadt-, Regional- und Umweltplanung Universität BoKu (Wenen) onderzoeksconferentie Urban Planning (thesis critic) Ecole Superieur d Architecture de la Villette (Parijs) Erasmus Universiteit Rotterdam 2008 Universiteit Utrecht Breda: Belvedere college in European Recreation Landscapes Academie van Bouwkunst Tilburg financiële bijdrage academie van Bouwkunst Amsterdam semesterthema in bewerking/revisioning - lezingenreeks - tentoonstelling expertise en visiting critic Eric Luiten financiële bijdrage academie van Bouwkunst Rotterdam onderwijsproject Tradition Today bijdrage Eric Luiten aan debat en publicatie op gang brengen van dissertaties/postdoconderzoeken oraties symposia + bijdragen aan symposia door anderen georganiseerd onderwijsgestuurd onderzoek zitting in beoordelingsen promotiecommissies van promovendi van eigen universiteit en andere universiteiten jaarlijks publicatiereeks met 3 beste onderzoeken/ scripties onderzoek in opdracht beïnvloeden programmering NWO, onderzoeksscholen, KNAW op Belvederethema s beïnvloeden Basic onderzoeksprogramma 2005/2006 voorstel ingediend bij programma Culturele dynamiek bij NWO; afgewezen participatie in onderzoeksvoorstel NWO (niet gehonoreerd) onderzoeksvoorstel voorbereid samen met Universiteit van Gent ontwikkeling nieuwe vormen van regionale analyse of survey gesprekken met Stimuleringsfonds voor Architectuur over financiering oriënterende gesprekken met promovendi maken scan projectresultaten via Belvedere-subsidie deelname aan TU-begeleidingsgroep bij meervoudige opdracht Purmer-Meer gesprek directie kennis onderzoeksprogramma DLO bijdrage aan workshop voor Staasbosbeheer/ Alterraonderzoek onderzoeksproject ingediend bij subsidieregeling Belvedere 2007/2008 voorstel ingediend bij programma Culturele dynamiek ; afgewezen start van Amsterdam Institute for Heritage and Society, 30 onderzoekers van faculteiten letteren, sociale wetenschappen, economische wetenschap & bedrijfkunde, aard- & levenswetenschappen. Onderzoek naar (1) (zeer) lange termijngeschiedenis van het cultuurlandschap en de stedelijke ruimte, (2) historische achtergronden review onderwijsnetwerk / de output, wat is er gerealiseerd? 16

18 promotie-onderzoek van actuele ruimtelijke vraagstukken, (3) veranderende rol en betekenis van erfgoed in leefomgeving afsluiting kennisproject Biografie van de Zandstad door Vrije Universiteit uitgevoerd, met financiering van Stimuleringsfonds voor Architectuur. Op 1 februari 2008 is het Interfacultaire Onderzoeksinstituut CLUE (Heritage and History of the Cultural Landscape an Urban Environment), van de VU geopend. Het is een interdisciplinair onder zoeksinstituut dat kwalitiatief hoogwaardige onderzoeksprojecten initieert, coördineert en uitvoert op het gebied van de geschiedenis en het erfgoed van de leefruimte. deelnemer aan onderzoeks presentaties (midtermreview onderzoeksprogramma faculteit Bouwkunde TU-Delft) deelnemende leerstoel aan nieuwe facultaire onderzoeksprogramma s - Urban Landscape Architecture - Randstad Design with History voorzitter interne PhD-review bijeenkomst afdeling Urbanism oriënterende gesprekken RACM over derdegeldstroom onderzoek onderzoek naar de wijze waarop sociaal geheugen van gemeenschappen inspiratie levert voor informele organisatievormen onderzoek naar bindingsprocessen in maatschappelijke initiatieven rondom erfgoed wetenschappelijke contacten met Tatarstan en een aanvraag ingediend in het kader van het MATRA programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat tot doel heeft om erfgoed en erfgoedexpertise in dat land te democratiseren. Met betrokkenheid van RACM, CLUE en Wageningen UR. 2005/2006 in voorbereiding 1x AiO, 1x postdoc gestart - meebegeleid 2x (AiO) opponeren 3x 2007 in voorbereiding 2x AiO (start in 2008) 2005/2006 in voorbereiding 1x (verkenning AiO) gestart 4x AiO meebegeleid 1 x opponeren 1x 2007 in voorbereiding 2x AiO (start in 2008) 2008 opponeren 1x 2007 in voorbereiding 2x (verkenning AiO) gestart 3x (AiO) meebegeleid 1x full time PhD-onderzoeker 2x full time PhD-gastonderzoekers review onderwijsnetwerk / de output, wat is er gerealiseerd? 17

19 Activiteiten Onderwijsnetwerk startsymposium Onderwijsnetwerk Belverdere seminar revitaliseringonroerend militair ergfoed debattenreeks Belvedere op de snijtafel bijdrage aan symposia/workshops contacten in kader netwerkbouw 2005/ / / /2006 brochure + cd-rom (website en tijdschriften) 2007 november: debat in gesprek met ontwerper als onderdeel van het Belvedere-festival : deelnemers uit onderwijs- onderzoeksen/of werkpraktijk digitaal verslag, artikel in Stedebouw ontwikkeling debattenreeks De Anatomische les; Belvedere op de snijtafel, in samenwerking met de Blauwe Kamer debatten Belvedere als ontwerpopgave en Belvedere als wetenschap en de praktijk van het ruimtelijk ontwerp debat Belvedere voor bestuurders en beleidsmakers 3 artikelen in de Blauwe Kamer ARC-dag (billboard over Onderwijsnetwerk) lezing congres Netwerk Cultuurhistorisch Landschap 9x lezing 2x workshop 2x lezing 5x workshop 4x bijdrage aan tot standkoming initiatieven/ expertadvies 1x samenwerking Europese landschapsconventie 2x lezing 2x deelname debat/meeting 2x voorzitter (1x van jury, 1x van symposium) 5x lezing/bijdrage 2x voorzitten/leiden discussie symposium start project Boerderij en Landschap op initiatief van hoogleraar 1x curatorschap 1 x verkenning PhD 4x inleider conferentie/congres/ symposium 1x afname interviews in het kader van het Belvederefestival bijdrage aan symposium kwaliteit Groninger landschap x lezing Idem 2007 internationale driedaagse conferentie en 10 daagse internationale zomeruniversiteit A Wider View vakgesprekken ikv A Wider View gesprekken over samenwerking met Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Academie van Bouwkunst Arnhem, Hogeschool Zuyd Maastricht gesprekken over Belvedere inbedding met decaan, afdelings hoofd, onderwijssecretaris, collega-hoogleraren, Polis, studentenvereniging contacten gelegd met University of Kentucky, UPC Barcelona, ETH Zürich, Universiteit van Wenen, Universiteit Dresden contacten gelegd met World Heritage Centre UNESCO 3x gesprek over (o.m.) samenwerking studenten vereniging, woningbouw vereniging, Stimulerings fonds voor Architectuur, Westhofleerstoel) contacten gelegd met Aalborg Universiteit, Universiteit van Hannover, review onderwijsnetwerk / de output, wat is er gerealiseerd? 18

20 representatieve werkzaamheden communicatie nieuwsbrief Onderwijsnetwerk Universiteit van Hamburg, Universiteit van Venetie, Universiteit van Warschau toelating Mansholt Graduate School 2007 inventarisatie samenwerking erfgoed opleiding Universiteit van Amsterdam 1x participant internationaal EUonderzoeksprogramma contacten met werkplaats van Van Hall Larenstein 2008 samenwerkingsafspraken gemaakt met School of Cultural Studies van de Tel Aviv Universiteit toetreding van het netwerk tot fortenassociatie in Kaunas, Litouwen contacten met burgerinitiatief behoud van het dorp Doel in Antwerpen 2005/2006 lid beoordelingscommissie projectsubsidies Belvedere van Stimuleringsfonds voor Architectuur 2007 lid beoordelingscommissie projectsubsidies Belvedere van Stimuleringsfonds voor Architectuur jurylid van Edgar Donckerprijs voorzitter jury ideeënprijsvraag poortwachtershuisjes langs de Vliet bijdrage aan Strategische Ronde-tafelbijeenkomst Cultuur en Duurzame Ontwikkeling van UNESCO-Nederland 2008 lid selectiecommissie herinrichting Parade Den Bosch lid selectiecommissie voor nieuwe stadsbrug Nijmegen jurylid voor de besloten prijsvraag over de toekomst van Keijenborg (Gld.) wetenschappelijke klankbordgroep voor minister Plasterk bij de herziening van het Nederlandse monumentenstelsel brief met aanbevelingen 2005/2006 uitgave inhoudelijk programma en agenda (zowel Nederlands-, als Engelstalig) themanummer Onderwijs en onderzoek in Belvedere, in de Belvedere nieuwsbrief nr 27 secretariaat van de kerngroep Belvedere Onderwijsnetwerk als aanspreekpunt voor het netwerk 2007 Belvedere website uitgebreid met het onderdeel onderwijsnetwerk met programma, verslagen, oraties, lesaanbod en nieuwsbrieven 2008 ontwikkeling Belvedere studiewijzer met alle Belvederevakken en opleidingen aan de hogescholen en universiteiten thema nummer Belvedere nieuwsbrief Belvedere website onderwijsnetwerk Belvedere studiewijzer 2005/2006 ontwikkeling format digitale nieuwsbrief Onderwijsnetwerk Belvedere digitale nieuwsbrieven digitale nieuwsbrieven 7 nieuwsbrieven review onderwijsnetwerk / de output, wat is er gerealiseerd? 19

21

22 2. De externe blik, wat vinden de gebruikers? De kern van het Onderwijsnetwerk Belvedere wordt gevormd door drie deeltijd hoogleraren, een universitair docent, een secretaris en een onafhankelijke voorzitter. Het Onderwijsnetwerk genereert kennis, maakt kennis toegankelijk, verspreidt kennis en stimuleert de ontwikkeling van kennis ten behoeve van diverse gebruikers en afnemers. Hiertoe behoren niet alleen studenten en afgestudeerden, docenten en onderzoekers in het hoger onderwijs, maar ook professionals, bureaus en bedrijven op het gebied van ruimtelijke planning, ruimtelijk ontwerp en cultuurhistorie die kennisrelaties onderhouden met het Onderwijsnetwerk. Al deze gebruikers vormen met elkaar een steeds rijker en gevarieerder kennisnetwerk. De toekomst van het Onderwijsnetwerk hangt mede af van hun behoeften en wensen en van de theoretische én praktijkkennis die zij op hun beurt inbrengen en delen met andere gebruikers. Daarom is het belangrijk hun stem te laten horen in deze review van het Onderwijsnetwerk. IVA, beleidsonderzoek en advies heeft interviews gehouden met diverse groepen gebruikers van het onderwijsnetwerk. In totaal is met twee studenten, vier oudstudenten, zeven docenten/onderzoekers en acht afnemers gesproken. Aan hen is gevraagd hun visie te geven op (het behalen van) de doelstellingen van het Onderwijsnetwerk Belvedere, de behoefte aan onderwijs op het gebied van Belvedere en de toekomst van het Onderwijsnetwerk. Ook is met hen gesproken over de wijze waarop het Belvederenetwerk in de toekomst verder vormgegeven kan worden. In dit hoofdstuk worden de resultaten van de interviews per gespreksonderwerp weergegeven. De gesprekspartners worden aan het slot van het hoofdstuk met name genoemd. Het Onderwijsnetwerk Belvedere geeft in haar visiestuk weer wat het netwerk zou moeten zijn en wat het zou moeten bereiken. Enkele citaten: Het Opleidingsnetwerk Belvedere heeft een duidelijke ambitie: het wil in het relevante veld van opleidingen en onderzoek een voortrekkersrol vervullen. Het opleidingsnetwerk bevordert de opleiding van historici met een scherp oog voor actuele ruimtelijke en maatschappelijke opgaven, en van ontwerpers, planners en geografen met gevoeligheid en interesse voor de geschiedenis van stad en land. Onder een opleidingsnetwerk wordt verstaan: een groep mensen die al geactiveerd is op het onderwerp Belvedere die werkzaam kunnen zijn in het onderwijs, onderzoek of in de praktijk. Samen vormen ze een lerend netwerk. Kenmerkend is dat er een onderlinge afhankelijkheid is, je hebt elkaar iets te bieden. Het netwerk wordt in de eerste plaats gedragen door de studenten, docenten en medewerkers van de participerende opleidingen en (onderzoeks)instellingen. De kern van het netwerk wordt gevormd door de drie Belvederehoogleraren, een medewerker en de secretaris. Naast onderwijsinstellingen (zowel HBO/WO) gaat het ook om andere kennisinstellingen. Samengevat gaat het erom de toekomstige beroepsgroep bagage mee te geven die een door de geschiedenis geïnspireerde transformatie van het (stedelijke en rurale) landschap allereerst vanzelfsprekend maakt, maar bovendien van een kwaliteitsimpuls voorziet. Bindend hierbij is een benadering waarin tijd en ruimte op elkaar worden betrokken en die manifest wordt in het dynamische landschap. review onderwijsnetwerk 21

23 Impressie interviews doelstellingen van het onderwijsnetwerk behoefte toekomst Onderwijsnetwerk 1. duurzame verankering van de Belvederebenadering in het hoger onderwijs 2. uitwerking/versterking theoretisch fundament Belvederebenadering 3. leveren vernieuwende bijdrage aan praktijk via onderwijs en onderzoek verspreiding van het Belvedere-gedachtegoed doelstellingen vormgeving en betrokkenen niet behaald behaald niet behaald behaald niet behaald behaald niet behaald behaald handhaven uitbreiden handhaven uitbreiden studenten net-afgestudeerden onderwijsgevers/ onderzoekers praktijk/afnemers

24 Doelstellingen Algemeen: Voor alle doelstellingen geldt dat deze al in enige mate bereikt zijn, maar nog niet genoeg. Ik denk dat ze nog niet klaar zijn op die universiteiten. Daar moet je nog wat aan trekken. Je hebt daar hoeders voor Belvedere voor nodig, anders zakt iedereen weer in zijn sector. Doelstelling 1: duurzame verankering van de Belvederebenadering in het hoger onderwijs Alle gesprekspartners vinden het belangrijk dat een duurzame verankering bereikt wordt. Volgens de meeste (oud-)studenten en docenten/onderzoekers is daadwerkelijke duurzame verankering nog niet mogelijk gezien de korte tijd dat het Onderwijsnetwerk bestaat. Wel geeft ongeveer de helft aan dat er een goed begin gemaakt is. Dit geldt overigens vooral voor de universiteiten: de gesprekspartners merken op dat de ontwikkelingen op universiteiten in een verder gevorderd stadium zijn dan de verankering in het HBO. Bij de gesprekspartners uit de praktijk bestaat de meeste twijfel over de mate waarin deze doelstelling momenteel bereikt is. Zij geven hierbij aan dat dit vooral komt doordat er nog maar weinig studenten afgestudeerd zijn die nu al werkzaam zijn in praktijk. Nog niet, het is nu nog te kort voor een duurzame verankering. Naast het onderwijs-geven moeten ook onderzoeksprojecten worden aangevraagd en opgezet. Dat kost tijd. Je zou gevoelsmatig denken, dat is toch redelijk voor elkaar. Maar in de praktijk zijn er studenten die niets weten van Belvedere. Kennis over Belvedere lijkt nog niet echt verankerd. Het is nog te vroeg om te spreken over duurzame verankering, maar het begin is gemaakt. Het enthousiasme en de belangstelling is er bij HBO s en universiteiten, nu moeten we verder. Daarvoor moet een effect teweeg gebracht worden bij de universiteiten door via de theoretische kant en publicaties enzovoort het aanzien te vergroten en door enthousiaste studenten die zich bijvoorbeeld massaal inschrijven voor de vakken. Doelstelling 2: uitwerking en versterking van het theoretisch fundament onder de Belvederebenadering De meeste gesprekspartners vinden dat er momenteel sprake is van uitwerking en versterking van het theoretisch fundament. Deze mening wordt gedeeld door zowel de (oud-)studenten, de docenten/onderzoekers, als de externen. De meeste onderzoekers merken hierbij wel op dat er wat hen betreft meer onderzoek uitgevoerd zou mogen worden. Opmerkelijk is dat ongeveer de helft van de externe gesprekspartners aangeeft geen inzicht te hebben in de mate en de wijze waarop gewerkt wordt aan het uitwerken en versterken van het theoretisch fundament (de overige externe gesprekspartners geven aan dat de doelstelling volgens hen wel bereikt is). Bij de meeste van hen bestaat wel de behoefte om op de hoogte gehouden te worden van ontwikkelingen op dit gebied, bijvoorbeeld door scholing, via de nieuwsbrief of door bijeenkomsten als workshops en lezingen. Het uitwerken en versterken van het theoretisch fundament vind ik behoorlijk sterk. Dat vind ik sterk omdat er wetenschappelijke disciplines aan verbonden zijn die streven naar integratie. Dat vind ik ook van verschillen tussen de drie hoogleraren die samenwerken en die geregeld gemeenschappelijk aan de slag zijn bij projecten review onderwijsnetwerk / de externe blik, wat vinden de gebruikers? 23

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik Ellie Roetgerink MPM Dr. Gerard Evers September 2012 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, probleemstelling,

Nadere informatie

Evaluatie Centres of Entrepreneurship

Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatie Centres of Entrepreneurship 1 Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatiecommissie Centres of Entrepreneurship prof. dr. M. van der Steen dr. M.J.M. van den Berg H.C.W. Verhoeven-van Lierop

Nadere informatie

Honoursprogramma s in het HBO

Honoursprogramma s in het HBO Honoursprogramma s in het HBO Inventarisatie 2007 (deel I) met een nadere verkenning (deel II) Deelproject in het kader van het project Talentontwikkeling in Honoursprogramma s en de meerwaarde die dat

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

5 Inleiding. 9 Observaties vanuit de Belvederepraktijk Monique Eerden. 33 Tot hier en nu verder Eric Luiten

5 Inleiding. 9 Observaties vanuit de Belvederepraktijk Monique Eerden. 33 Tot hier en nu verder Eric Luiten 5 Inleiding 9 Observaties vanuit de Belvederepraktijk Monique Eerden 33 Tot hier en nu verder Eric Luiten 57 Landschap vol betekenissen André van der Zande 83 Een functionele geschiedenis Jan Kolen 105

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

NATIONAAL NETWERK PLATTELAND

NATIONAAL NETWERK PLATTELAND OFFERTE NATIONAAL NETWERK PLATTELAND Juni 2007 EG-PUBLICATIENUMMER 2007 / S 22-02634 LNV Aanvraagnummer com / 2007 / 03 / 03 Inleiding 1 1. Visie op de structuur van het Netwerk 2 1.1 De context 2 1.2

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo

Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo th ema s cu ltuu reducati e Een visi e op cu ltuu reducati e Cu ltuu reducati e zichtba ar maken Colofon Cultuureducatie op de Pabo Hoofdredactie

Nadere informatie

Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio)

Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio) Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio) januari 2015 Drs. Hilair Balsters 1 Inhoudsopgave 1. Eenvoudig lezen samenvatting...

Nadere informatie

Informatica in de bovenbouw havo/vwo

Informatica in de bovenbouw havo/vwo Informatica in de bovenbouw havo/vwo Naar aantrekkelijk en actueel onderwijs in informatica SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Informatica in de bovenbouw havo/vwo Naar aantrekkelijk en

Nadere informatie

Karakterschetsen. Nationale Onderzoeksagenda Erfgoed en Ruimte. deel 1 Kennisagenda

Karakterschetsen. Nationale Onderzoeksagenda Erfgoed en Ruimte. deel 1 Kennisagenda 1 Karakterschetsen Nationale Onderzoeksagenda Erfgoed en Ruimte deel 1 Kennisagenda 2014 2 3 Karakterschetsen Nationale Onderzoeksagenda Erfgoed en Ruimte deel 1 - Kennisagenda 2014 Inhoud 5 WOORD VOORAF

Nadere informatie

Kenniscahier. Sociale professionaliteit in beweging. Wmo Kenniscahier. Lessen uit drie voorbeeldpraktijken

Kenniscahier. Sociale professionaliteit in beweging. Wmo Kenniscahier. Lessen uit drie voorbeeldpraktijken Verwey-Jonker Instituut Sociale professionaliteit in beweging Erik van Marissing Astrid Huygen Katja van Vliet Sociale professionaliteit in beweging Lessen uit drie voorbeeldpraktijken Kenniscahier Wmo

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013. Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG)

Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013. Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG) GW/BES/AW/013/040 Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013 Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG) 1 Inleiding De geesteswetenschappen spelen een fundamentele rol in onze samenleving.

Nadere informatie

Ondernemerschapsonderwijs: jong geleerd is oud gedaan

Ondernemerschapsonderwijs: jong geleerd is oud gedaan Ondernemerschapsonderwijs: jong geleerd is oud gedaan Fabian Dekker (Verwey-Jonker Instituut) Arko Veefkind (Stichting Jong Ondernemen) 1 Ondernemerschapsonderwijs: jong geleerd is oud gedaan Fabian Dekker

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

KWALITEITIMPULS LECTORATEN HHS - Verslag van een actieonderzoek - J. Geurts, M. de Jong en C. van der Meule, De Haagse Hogeschool, juni 2008

KWALITEITIMPULS LECTORATEN HHS - Verslag van een actieonderzoek - J. Geurts, M. de Jong en C. van der Meule, De Haagse Hogeschool, juni 2008 KWALITEITIMPULS LECTORATEN HHS - Verslag van een actieonderzoek - J. Geurts, M. de Jong en C. van der Meule, De Haagse Hogeschool, juni 2008 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2. Basismodel voor kwaliteitsimpuls

Nadere informatie

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN REIN ZUNDERDORP, ANNA HERNGREEN EN PAULINE VAN VIEGEN ZUNDERDORP BELEIDSADVIES & MANAGEMENT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN VWS (BAS

Nadere informatie

Artikelen naar aanleiding van de conferentie

Artikelen naar aanleiding van de conferentie Artikelen naar aanleiding van de conferentie Artikelen naar aanleiding van de conferentie Colofon Deze reader is samengesteld naar aanleiding van de conferentie Onderzoek de school in!? op 25 september

Nadere informatie

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Woord vooraf Rond de verschijning van dit jaarverslag is het roerig in de wereld van het Nederlandse hoger beroepsonderwijs. Dankzij de dynamiek die ontstond door

Nadere informatie

Werkprogramma Nationale UNESCO Commissie 2014-2015

Werkprogramma Nationale UNESCO Commissie 2014-2015 Werkprogramma Nationale UNESCO Commissie 2014-2015 Den Haag Vastgesteld 14 januari 2014 1 INLEIDING UNESCO s Algemene Conferentie heeft in november 2013 een nieuwe meerjarenstrategie vastgesteld. Zij heeft

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

Leren van ondernemers in de module Management van leghennen in alternatieve systemen

Leren van ondernemers in de module Management van leghennen in alternatieve systemen Leren van ondernemers in de module Management van leghennen in alternatieve systemen Een case studie ter onderbouwing en verder ontwerp van Inspirerende Leeromgevingen voor ondernemers. Patricia Gielen

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, 2 april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend

Nadere informatie

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 www.vanhall-larenstein.nl Jaarverslag 2012 Stichting Van Hall Larenstein Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht VHL Voorwoord College van Bestuur VHL 1. Van Hall Larenstein

Nadere informatie