Panelgesprekken semester /2012 ASW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Panelgesprekken semester 1 2011/2012 ASW"

Transcriptie

1 Panelgesprekken semester /2012 ASW Hierbij de resultaten van de panelgesprekken, georganiseerd door de studentfractie van de OC en de educatie-commissie van Pegasus op dinsdag 24 januari Eerste jaar In totaal zijn vier studenten naar het panelgesprek gekomen, waarvan er een wat later aanschuift. Alle vier zijn eerstejaars en sinds dit cursusjaar begonnen met ASW. Over de literatuur is iedereen vrij positief. Enkel de literatuur van Elias, behorend bij het vak Gedrag en Samenleving (G&S), wordt als erg pittig ervaren. Het hangt sterk van het vak af in welke mate de literatuur teruggekoppeld wordt; zo gebeurde dit bij psychologie heel letterlijk en bij samenleving nauwelijks. Enige koppeling is wel wenselijk. Wat betreft de samenhang binnen de vakken is er veel ruimte voor verbetering. Met name de clusters van verschillende disciplines bij het vak Verkenning van In- en Uitsluiting (VIU) zouden meer en duidelijker met elkaar verbonden kunnen worden. Ook bij het tweede deel van dit vak (maakbaarheid), waren de gastcolleges totaal niet samenhangend. Iedereen wil meer duidelijkheid van te voren over de structuur van het vak en een betere inhoudelijke samenhang. Bij andere vakken is dit overigens beter, zoals bij Introductie Kwalitatieve Onderzoeksmethoden (IKO). Ook bij gedrag en samenleving was deze samenhang er, met name doordat deze onderdelen in de werkgroep gekoppeld werden. Wat betreft de duidelijkheid zou een jaarrooster aan het begin helpen, met een duidelijke toelichting van de structuur. De studielast is vrij laag, de aanwezige studenten besteden maximaal 20 uur per week aan de studie. De werkdruk wordt als laag ervaren, waardoor het lijkt alsof je veel studiepunten krijgt voor weinig werk. Soms blijkt het ook vrij onduidelijk hoeveel inspanning van je verwacht wordt, zoals met de maakbaarheidsopdracht. Door de lage werkdruk wordt het niveau van de studie ervaren als goed te doen. Van te voren verwachtten de studenten een hoger niveau en werkdruk. Het niveau en de kwaliteit van de tentamens hangt sterk af van het vak en de docent. Bij IKO, onderdeel Gedrag van G&S en vrijwel geheel VIU zijn de tentamens duidelijk en goed te doen. Het onderdeel Samenleving van G&S en het politicologisch deel van VIU wordt als zeer vaag ervaren. Storend is dat er in tentamens diverse keren naar voorbeelden wordt gevraagd i.p.v. de grote lijnen. Het contact tussen studenten en docenten is goed. Niet iedereen heeft hier behoefte aan, maar als je zelf contact opneemt wordt er naar je geluisterd en krijg je snel antwoord, zeker bij de tutoren! Hetzelfde gebeurt met de inzage van tentamens: enkel op eigen initiatief krijg je feedback, maar het is goed dat de mogelijkheid tot inzage bestaat. Ook is er tijdens de werkgroepen en bij opdrachten goede feedback.

2 Het niveau van de docenten wisselt. Over het algemeen wordt ervaren dat zij wel voldoende kennis hebben, maar dat de manier waarop dit overgebracht wordt, verschilt. Sommige docenten hebben moeite om structuur en orde te houden. Gedrag en samenleving werd als een duidelijk, goed vak ervaren. Omdat dit het eerste vak is, is het voor sommigen even wennen, maar je wordt gestructureerd in het diepe gegooid. Hierdoor is het een goed kennismakingsvak. Negatieve punten zijn o.a. dat de colleges van gedrag erg letterlijk de literatuur volgen en erg gericht zijn op feitjes i.p.v. grote lijnen. Daarnaast mist structuur bij de colleges van het onderdeel samenleving. Ook wordt het als een grote belasting ervaren dat het hele vak overgedaan moet worden wanneer het essay na een herschrijving nog onvoldoende is. Introductie Kwalitatieve Onderzoeksmethoden wordt ervaren als en vak vol droge stof. Leuke voorbeelden bij de hoorcolleges helpen hierbij, maar de manier waarop de docent zich opstelt wordt erg negatief ervaren. Bij enig gefluister wordt de les onderbroken, wat tot veel ergernis leidt bij studenten. De werkcolleges zijn over het algemeen een goede aanvulling op de stof, al hangt dit sterk af van de docent die je hiervoor hebt. Verkenning van In- en Uitsluiting was een vak met veel voorbeelden uit de maatschappij, wat erg leuk en interessant is. De samenhang tussen de verschillende disciplines had beter gekund, net als de uitleg over de maakbaarheidsopdracht. Het maakbaarheidsonderdeel van dit vak was op andere vlakken ook vaag: zo miste de koppeling met de theorie in de hoorcolleges, en ook de samenhang tussen deze colleges was slecht. De voorlichting rondom de domeinen komt volgens de studenten erg laat. Meer informatie is nu al gewenst! Studenten hebben behoefte aan bedenktijd en meer zekerheid. Ook het gemis van het keuzevak is negatief; dit kan juist helpen om een keuze te maken! Mogelijke oplossingen zijn duidelijke voorlichting die binnenkort gegeven wordt, een volledig informatieboekje en persoonlijke ervaringen van alumni en ouderejaars die iets komen vertellen over hun domein. Het curriculum wordt erg belangrijk gevonden: daarom kies je voor een studie en de vakken. Het belang hiervan wordt beoordeeld met een 9. De kennis en didactische vaardigheden van docenten zijn ook belangrijk, maar zijn niet het enige wat belangrijk is voor een vak. Daarom wordt het belang hiervan beoordeeld met een 7,5. De studiebegeleiding en het tutoraat zijn vooral belangrijk voor de domeinkeuze. Hierover willen alle studenten sneller en meer informatie! Het belang van dit onderdeel krijgt een 6,7, omdat de studenten verder niet zoveel behoefte hebben aan contact met de tutor. De organisatie van de opleiding is ook belangrijk volgens de studenten. Hiermee kan de opleiding verbetert worden. Het gedoe rond de datum van de herkansing van G&S werd als zeer storend ervaren.

3 Wat betreft de verschillende commissies en verenigingen wisselt het sterk in hoeverre de studenten hier van op de hoogte zijn. Iedereen kent Pegasus en is hier erg positief over! Ook de koppeling met ASW is leuk, zoals bijvoorbeeld bij de HotDocs. Ook zorgt Pegasus voor saamhorigheid, waardoor er minder snel mensen afhaken. De Opleidingscommissie is redelijk bekend, o.a. door het voorstellen en de Facebookpagina. Voor bijna iedereen is het onduidelijk wat de FSR precies doet. Het klinkt wel interessant en daarom is meer informatie gewenst. Niemand heeft gehoord van de BOS-student. De kwaliteit van de IC-diensten is wisselend. MyUva en Blackboard werken prima, maar over SIS zijn veel klachten. Ook het mailsysteem kan verbeterd worden, het is vrij onhandig en wat ouderwets. De facebookpagina is een aanvulling op de ICdiensten. De verdere informatievoorziening via internet is prima, bijvoorbeeld via de Studiegids. Hier wordt niet veel gebruik van gemaakt. Iedereen weet wel dat het OER ergens op internet te vinden is, maar niemand heeft het ook zelf gelezen. De onderwijslocaties zijn over het algemeen goed, alleen de Doopsgezinde Kerk is niet prettig. Hier missen fijne stoelen, tafels, stopcontacten en een fijne temperatuur. Iedereen is tevreden over de werkgroepen en hoorcolleges in de Oudemanhuispoort. Ook de tentamenlocaties zijn prima, met name IWO is prettig en goed te bereiken. Het systeem wordt over het algemeen positief ervaren. Het volgen van slechts twee vakken is fijn, en het is prettig dat de stof snel getoetst wordt. Op lange termijn zijn er echter nadelen: bezinkt de stof wel genoeg, en onthouden we het zo wel? Sommige vakken worden vrij kunstmatig in de vorm gestopt, waar bijvoorbeeld maakbaarheid de dupe van is geworden. Toch wordt het systeem niet als te schools ervaren. Overige aandachtspunten zijn: -Duidelijkere (en gelijke) deadlines -Op eenzelfde manier beoordelen van essays door verschillende docenten -Duidelijkere informatieverstrekking

4 Tweede jaar In totaal zijn zeven studenten naar het panelgesprek gekomen, waarvan er drie wat eerder weggaan. De aanwezigen zijn niet geheel positief over de literatuur. Field, te gebruiken bij VKO1 wordt door iedereen goed beoordeeld. Duidelijk, gestructureerd, goede voorbeelden, SPSS goed gebruikt en het boek is vooral als heel nuttig ervaren. Het boek van Repko, te gebruiken bij de werkgroepen van Visies op Moderniteit (VoM) wordt daarentegen gezien als duur en overbodig. Slechts één van de aanwezige studenten heeft het boek gebruikt; een nuttiger, leerzamer boek is wenselijk. Het boek van Swingewood wordt als pittig ervaren. Een student zegt dat alles er juist onduidelijker van wordt. Anderen vonden het ook niet boeiend en moeilijk om doorheen te komen. Swingewood draait om dingen heen, de theorieën worden er niet duidelijk door. De studenten vragen zich af waarom ASW zo'n moeilijk boek heeft gekozen en hadden liever een ander boek gehad. Over de samenhang tussen en binnen vakken zijn de studenten positief. Zeker met andere vakken uit bijv. een domein. VoM sluit goed aan op de andere vakken, al wordt er door de studenten met de MAP Sociologie gezegd dat dit vak erg overlapt met hun MAP. Er worden enkele suggesties gegeven om de volledigheid van het tweedejaars curriculum te verbeteren. Bij VKO1 is de combinatie tussen theorie en oefenen met SPSS niet helemaal goed. Sommigen geven aan meer te willen oefenen tijdens de werkgroepen. De werkgroepen van een specifieke docent worden verhelderend genoemd, mede door gebruik van powerpoint sheets. De studielast wordt ervaren als zeer wisselend. Voor het vak VoM was deze niet goed verdeeld, omdat de student veel tegelijkertijd moest doen; inleveren essay, onderzoek doen en eventueel leren voor het hertentamen. Tijdens de hoorcolleges in blok 2 is de studielast als laag ervaren, al kwam dit deels doordat de boeken van Repko en Swingewood niet door iedereen is gelezen. Blok 3 is als zwaar ervaren. De studielast voor VKO1 is als goed ervaren. Gemiddeld besteden deze studenten uur per week aan ASW, twee studenten besteden veel meer uren aan de UvA. Bij ASW kan ik zonder boek te lezen naar werkgroep gaan, bij andere vakken heb ik dat veel minder, daar heb ik echt het gevoel dat ik dingen moet weten. Het niveau van de tentamens is als goed ervaren. Bij VoM zijn te weinig vragen gesteld, waardoor het cijfer teveel afhing van de juistheid van één vraag. Het tentamen van VKO1 is als relatief makkelijk ervaren. Van te voren waren de studenten niet zeker van de haalbaarheid. Opgemerkt wordt dat bij de ene werkgroep wel is geoefend met opdrachten en in de andere niet, waardoor de studenten die niet op die manier hebben geoefend onzekerder waren over de haalbaarheid. De verhouding van eigen ASW-vakken en keuzevakken (domein en MAP) in het 2 e studiejaar is prima. De studenten zouden het prettiger vinden wanneer ASW de basis-domeinvakken zelf zou verzorgen. Dit omdat bij pedagogische

5 wetenschappen het 884 systeem nog niet is ingevoerd, waardoor de tentamenperiodes anders zijn. Het niveau van ASW wordt door het merendeel als makkelijk ervaren vergeleken andere opleidingen. Bij Sociologie zijn de werkgroepen moeilijker en de studenten meer gedreven. Bij ASW leren de studenten goed essays schrijven wat als voordelig wordt ervaren wanneer er bij andere opleidingen een essay geschreven moet worden. Communicatie wordt daarentegen als makkelijk ervaren en ASW als moeilijker. Politicologie, Geografie en Bedrijfkunde zijn iets lastiger, zeker de tentamens. Antropologie is lastig omdat de manier van schrijven heel anders is (anders refereren en gedetailleerder). Ook bij andere opleidingen moet aan andere regels worden voldaan bij het schrijven van essays. De studenten willen graag dat hier een eenduidigere richtlijn voor komt. Het systeem wordt door twee studenten als heel fijn en door een student als fijn omschreven. De student heeft minder tijd zich voor te bereiden om tentamens en er is altijd een toetsmoment in zicht. Dit houdt de student scherp, maar het zorgt ook voor stress. Er is te weinig tijd om de stof te laten bezinken en in zo'n korte periode veel te leren en toe te passen. Het studeergedrag is hierdoor veranderd, want de student houdt nu de verplichte literatuur beter bij. Blok 3 wordt als te kort ervaren. Het wordt niet als een lesperiode beschouwd. Een student merkt op ongemotiveerd aan het tweede semester te beginnen, doordat er slechts een weekend tussen zit. De overgangsregelingen worden als goed ervaren. De inhoud van de vakken is heel anders en de manier van lesgeven is ook veranderd. Een student zegt goed op de hoogte te zijn gesteld van de studieadviseur, maar ook veel zelf heeft moeten uitzoeken. Het contact met de docent is goed toegankelijk en makkelijk, al reageren sommigen niet snel. De studenten zouden het handiger vinden te weten wanneer docenten reageren (sommigen reageren niet in het weekend en anderen wel). De meeste contact verloopt via de mail. De studenten willen eerder weten wanneer een inzage moment van een tentamen gaat plaatsvinden, zodat hier rekening mee gehouden kan worden. Een aantal studenten moet naast ASW werken om het collegegeld etc te betalen, daarom is vroegtijdig aankondigen van een inzagemoment van belang. Ook wordt aangegeven minstens twee momenten te willen en het liefst gekoppeld aan een hoorcollege. De manier waarop feedback wordt geven is goed. De feedback formulieren voor essays zijn goed en nuttig. Het ligt aan de student of dit gelezen wordt. Er wordt aangegeven dat algemene punten meegenomen worden in andere essays. Het gemiddelde niveau van de docenten wordt ervaren als redelijk goed. Docenten weten waar ze het over hebben en er is goed contact mogelijk. De docenten praten op een vrije manier. Verdieping Kwantitatieve Onderzoeksmethoden heeft een aantal positieve punten: het boek, een andere student verteld Een bepaalde docent was eerst chaotisch maar daarna viel alles op zijn plaats en vond ik het juist fijn. Een aantal

6 negatieve punten: hoorcolleges waren niet goed gestructureerd, faciliteiten gingen mis, er was geen ppt, en die kunnen juist verhelderend zijn. Visies op Moderniteit heeft een aantal positieve punten: interessant vak, hoorcolleges zijn erg goed gegeven. De docent wist veel, goede gastcolleges, hoorcolleges waren goede voorbereiding op het tentamen, werkgroepen sloten goed aan op de hoorcolleges. Als minpunten is genoemd dat de biografieën van sociologen niet interessant waren en dat teveel nadruk is gelegd op de geschiedenis. Daarnaast heeft het onderzoek niets te maken met visies op moderniteit, maar het essay daarentegen wel. Ook vinden de studenten dat de laatste colleges in blok 3 zonde van de tijd waren; het is niet handig voor onderzoek, wel interessant en leuk. De reden dat studenten niet naar het hoorcollege zijn geweest is vanwege de vroege aanvang (woensdag 09.00) en omdat het essay ingeleverd moest worden na het college. Een andere opmerking over het vak is dat het responsiecollege wel heel handig is. De verwachtingen die de studenten van de studie hadden waardoor ze aan de studie begonnen sluiten deels aan bij de ervaringen tot nu toe. Een aantal studenten had meer interdisciplinariteit verwacht. Zeker in het eerste jaar was dit afwezig want themamodule was meer multidisciplinariteit, bij VoM kwam intersicsplinatireit meer aan de orde. Er wordt opgemerkt dat bij VoM weinig voorbeelden gegeven worden over hoe je disciplines kan integreren. De studenten zijn redelijk op de hoogte van de organen die inspraak hebben bij ASW. Alle studenten kennen Pegasus en ervaren de studievereniging als echte toevoeging van de studie. De OC is ook bekend maar moeilijk te bereiken, hier willen de studenten meer duidelijkheid over. De EC is niet bij alle studenten bekend. De studenten die de EC wel kennen, weten niet precies wat dit orgaan doet. De FSR is bekend door de verkiezingen in mei en geen enkele student heeft gehoord van de BOS Student. Het OER is bij de studenten bekend maar niemand heeft het gelezen. Wel is duidelijk dat hier de rechten en plichten van de student in staan. Er zijn een aantal verbetering genoemd voor de studie ASW. Excursies zijn bij andere studies echt heel leuk en aanvullend, zoals de excursie naar de Zuid-as. Deze hoeven niet vaak te zijn, maar het zou leuk zijn als de studie deze organiseert. Daarnaast wordt genoemd dat de opdrachten bij werkgroepen van Politicologie creatief en persoonlijk zijn en tot de verbeelding spreken. Bij ASW zijn de opdrachten niet prikkelend waardoor de werkgroep minder leuk worden ervaren. Een aantal studenten maakt zich zorgen over zijn studievoortgang, omdat dingen mis gaan bij andere opleidingen. Ook wordt er opgekeken tegen het schrijven van een scriptie omdat de studenten hier nog geen duidelijk beeld van hebben. Er wordt aangegeven meer informatie te willen krijgen over het scriptietraject. Het onderwijs van de MAP Sociologie sluit goed aan bij het verplichte onderwijs van ASW want het is ongeveer hetzelfde. Er zit veel overlap in, alleen worden de sociologen echt vaker besproken. Sociologie gaat meer de diepte in. Interdisciplinariteit is niet echt naar voren gebracht bij VoM, waardoor het nog meer lijkt op Sociologie. De studenten vinden dit zonde, maar zien geen oplossing.

7 Studenten vinden het interessant, maar een student geeft aan wellicht een andere richting te hebben gekozen als dit van te voren beter bekend zou zijn geweest. De studenten willen graag dat VoM aangepast wordt zodat de overlap kleiner wordt. Wel wordt erkend dat dit problematisch zou kunnen zijn voor de studenten die geen Sociologie volgen. Er wordt aangegeven dat er waarde wordt gehecht aan het gezamenlijk college met andere ASW studenten dus dat een vorm van vrijstelling geen goed alternatief is. Op een schaal van 0 tot 10 over mate waarin de student waarde hecht aan: - Curriculum: gemiddeld 9,6; voor student en docent is opbouw, samenhang en inhoud van belang voor de studie. - Kennis en didactische vaardigheden docenten: gemiddeld 7,5: docent moet kennis hebben, maar het overbrengen ervan kan wel beter. Kennis is van belang om de interesse te behouden, er moet passie zitten in de manier van lesgeven. Toch zijn een andere student dat het om in inhoud van het vak gaat en minder over de didactische vaardigheden van de docenten. - Studiebegeleiding en tutoraat: gemiddeld 7,5. De studenten vinden het vooral in het eerste jaar belangrijk omdat de student dan begeleiding nodig heeft voor de trajectkeuze. In het tweede jaar is dit minder van belang, al wordt er gezegd behoefte te hebben aan iemand die om hulp gevraagd kan worden als een probleem zich voordoet. - Organisatie: gemiddeld 7,7. De organisatie moet in orde zijn. Wanneer de organisatie niet soepel verloopt heeft de student hier last van en wanneer deze geen problemen heeft wordt er niet stil gestaan bij de organisatie. - Studievereniging: gemiddeld 9,5. De sociale kant zorgt voor een goede binding van de studie. Het is niet alleen handig maar ook leuk, waardoor minder snel gestopt wordt met de studie. De studenten geven aan behoefte te hebben aan voorlichting over de masters en over scripties. Er wordt gevraagd om een handleiding voor masters. Een goede voorlichting is, naast overleg met de tutor gewenst. Opgemerkt wordt dat er weinig contact is met de tutoren. Een aantal studenten geeft aan het fijner te vinden wanneer er meer gesprekken zouden zijn met je tutor. Een student geeft aan meer informatie te willen over studeren in het buitenland, omdat dit moeilijk is om uit te zoeken. Ook wordt opgemerkt dat de voorlichting in het eerste jaar niet altijd genoeg was. Een aantal studenten heeft het gevoel gehad ineens een MAP + domein te moeten kiezen, zonder echt inhoudelijk goed op de hoogte te zijn. Studenten kiezen veelal voor ASW omdat het lekker breed is, waardoor je geen keuzes hoeft te maken tussen disciplines. Deze studenten ondervinden problemen bij het kiezen van een traject. De studenten geven als tip dat de eerstejaars eerder en meer informatie krijgen over hun mogelijke keuzes.

8 Studenten gebruiken als informatievoorziening het meeste Blackboard. De rooster site wordt als handig ervaren, wel wordt opgemerkt dat de roosters laat beschikbaar zijn. De vraag is daarom of de roosters sneller beschikbaar kunnen worden. Een aantal studenten zegt de onderwijsbalie moeilijk te kunnen bereiken en vinden. Via de mail is de onderwijsbalie goed te bereiken, maar via de telefoon zijn de wachttijden te lang. De studiegids wordt veel gebruikt en is overzichtelijk. Aangegeven wordt dat vooral de doelstellingen van docenten voor tentamens nuttig zijn. De Aula (Lutherse Kerk) wordt als onderwijslocaties niet goed beoordeeld. De techniek werkt niet altijd en de temperatuur is niet goed geregeld; de studenten hebben het er vaak koud. De Doopsgezinde kerk wordt echter nog slechter beoordeeld. Deze is ook koud, te gehorig en er is geen fatsoenlijke plek om je collegeblok of laptop neer te leggen/zetten. De studenten vragen of er tafeltjes kunnen komen en wellicht ook stopcontacten. De zaal D1.09 in de OMHP wordt als prettig ervaren, al doet het licht af en toe vreemd. Het reizen tussen de locaties is redelijk goed. Er wordt aangegeven dat het beter gaat dan vorig jaar, alleen is het met keuzevakken (van domein/map) nog wel vervelend. Docenten zijn begripvol waardoor de soms wat langere afstand niet als vervelend wordt ervaren.

9 Derde jaar Vier studenten zijn op de panelgesprekken afgekomen. Één daarvan is al langer afgestudeerd bij ASW. Één student doet dat dit jaar, maar studeert reeds vijf jaar. De andere twee zijn in 2009 begonnen, maar willen een extra vierdejaar volgen voor ze deze bachelor afronden. Over de literatuur bij dit jaar zijn de studenten wel tevreden. Je leert nu hoe je over dingen moet denken, het eerste jaar was veel te algemeen. Bovendien is het nu meer op de praktijk gericht, het wordt als jammer ervaren dat dit pas in het colloquium gebeurd. Natuurlijk heb je theorie ook hard nodig, dus is het logisch dat dit in het eerste jaar nog minder naar voren komt, maar de koppeling tussen theorie en praktijk mist dan nog volledig. Wat betreft de moeilijkheidsgraad is de literatuur, met name in de eerste jaren, zowaar simpel te noemen. De hoeveelheid is eigenlijk prima, maar je hebt het lang niet allemaal nodig om een vak te kunnen halen. Wat beter zou kunnen bij de literatuur is het soort boeken dat je moet lezen. Het is nu niet zo reproduceerbaar, er zijn geen theorieën die je ergens anders weer kunt toepassen, dat is jammer. De samenhang tussen de verschillende curriculum onderdelen is niet zo goed. In het eerste jaar krijg je van alles een beetje. Dat is goed maar jammer dat het minder inhoudelijk gericht is daardoor. Het is dan ook nog erg multidisciplinair gericht, eigenlijk in latere jaren ook nog, de uitdaging om interdisciplinair aan de slag te gaan ontbreek volledig. Hier zou meer aandacht aan besteed kunnen worden. Daarnaast komen ook niet alle disciplines echt aan de orde, zoals pedagogiek en onderwijskunde. Bovendien is ASW in eerste instantie bijna sociologisch gericht, dat is jammer. Pas bij vakken van andere opleidingen merk je dat je echt vanuit meerdere invalshoeken iets kunt benaderen, ASW biedt dus wel een goede brede basis. Het is enorm zonde dat eerstejaars niet meer de gelegenheid krijgen bij andere studies te kijken. Meer interdisciplinariteit zou gebracht kunnen worden door elk jaar in een werkgroep dit naar voren te laten komen. Het is dan goed juist niet met mensen uit het eigen domein te zitten, zodat er echt geïntegreerd kan worden. Er hoeven niet meer ASW vakken te komen, maar de invulling mag dus anders. ASW mag zich echt op interdisciplinariteit richten, basis-domeinvakken hoeven ook niet door hen verzorgd te worden, dat kan beter gedaan worden door de opleidingen die daar speciaal voor zijn. Dat is nu ook in orde. Het meest aansprekende vak bij ASW was VSW, het minst aansprekend was M&T B. Het niveau bij ASW kan hoger, vooral in het eerste jaar, zoals het ook bij politicologie is. Dat voorkomt ook dat de overgang naar de master minder groot is, als je echt hard moet studeren wil je het kunnen halen. De oudere ASW ers geven aan dat zij het uitdagender voor henzelf konden maken door extra vakken erbij te kiezen bij andere opleiding, waardoor ze ook meer over verschillende disciplines leerden. Nu wordt dat ontmoedigd, dat is zonde. Zij vinden het niveauverschil tussen ASW en andere studies minder groot, politicologie lijkt wat uitzonderlijk. Verder is het niveau van de tentamens is meestal te makkelijk, maar dit geldt ook wel voor andere opleidingen. De essays bij ASW worden sneller hoger beoordeeld dan bij andere studies. Maar dit hangt ook van je docent af bij ASW, sommigen zijn wel goed in hun

10 beoordeling. De feedback zelf is wel goed. Dat je vooraf al weet wat van belang is, is fijn. En je kunt tentamens als essays altijd goed inkijken, het is niet zo massaal maar wel goed georganiseerd. Dit alles zorgt ervoor dat de studievoortgang goed is, ook de herkansingsmogelijkheden zijn in orde. Het grote struikelblok vinden alle studenten het statistiekonderwijs. We krijgen wel voldoende kennis, maar dit moeten we dan ook bezitten willen we het vak halen, nu kun je het vak halen terwijl je het niet kunt reproduceren. Meer aandacht mag besteed worden aan het toepassen ervan. Hoewel het boek goed is, moet er bijv. meer naar output-tabellen gekeken worden in werkgroepen. De afgestudeerde ASW student oppert dat ze nu in haar research master graag M&T-studenten zou willen die haar helpen bij het invoeren van dingen. Zij kan het dan uitleg geven over de toepassing, en krijgt er tijd voor terug die ze in andere dingen van haar onderzoek kan investeren. Zo n buddysysteem zou een uitkomst zijn. Het zou de studenten niks verbazen als ze later te beperkt zijn in statistiek om te kunnen doen wat ze willen. Of de scriptie tot een goed einde gebracht wordt wat statistiek betreft, is onzeker. De scriptie zelf moet wel gaan lukken, al vertellen de studenten die dit al hebben gedaan nu, dat het afhangt van je begeleider of het goed zal gaan. Heel jammer is dat je pas als je over een onderwerp na moet denken met de scriptie in aanraking komt. Een heel goed idee is het daarom eerstejaars uit te nodigen voor de presentaties ervan. Dan is de zaal meteen gevuld. Zoals die presentaties nu verzorgd worden, dat is verdrietig te noemen. Het 884-systeem werkt nog niet, maar het idee is ambitieus. Het is jammer dat je met één vak bezig bent, soms heb je niets te doen. En de UvA is er totaal nog niet op ingespeeld, inschrijfdata gaan langs elkaar heen, en tentamens ook. Dit maakt het tot een chaos en beperkt je in het kiezen van vakken. Hopelijk heeft het tijd nodig en komt het goed, de potentie is aanwezig. Het is een verbetering dat je snel klaar bent, maar of je daardoor nog diep op de stof in kunt gaan is de vraag. De werkdruk is hoger, dus dat is goed. Het is niet te schools, want het is juist goed dat je meer moet doen. De overgangsregelingen zijn gewoon prima geregeld door ASW. Het contact met docenten is top. Ze zijn zelfs te lief. Als studenten te laat komen, of deadlines niet halen, dan zijn er niet echt consequenties. Bij andere studies is dat heel anders. Dit geeft ook het gevoel dat docenten van ASW een minder hoog niveau hebben. Wat wel goed is, is dat je met alles wat je wilt terecht kunt bij ASW. Vaak spreek je eerst je tutor aan, en verwijst die je vervolgens door. Wat ASW is het algemeen nog beter zou kunnen doen, naast datgene wat al is gezegd, is de voorlichting van domeinen, de trajectkeuze. Eigenlijk moet je nu alles zelf doen. Die zelfstandigheid is goed omdat je er van leert, maar dan moet uiteindelijk wel gecontroleerd worden of het goed zal komen zoals je het wilt. Studieadviseurs en studiegidsen spreken elkaar tegen, dat is echt verwarrend. Voorlichting in masters is niet nodig, want iedereen wil toch wat anders. Maar een persoonlijk gesprek om dingen aan te raden zou handig zijn, het is een belangrijke keuze, dat moet goed gaan. Verder zou het goed zijn als de studieadviseur meer expertise over masters heeft. Maar ook de informatievoorziening voor stages mag beter. En het is jammer dat er totaal geen aanmoediging is om veldwerk te gaan doen. Een laatste opmerking is dat de binding tussen studenten versnipperd is, dat is

11 jammer, ook al is het lastig hier wat aan te doen. In het algemeen wat de organisatie van de UvA betreft vertellen de studenten dat IC diensten niet uit de lucht moeten gaan als je ze nodig hebt, zoals Blackboard in tentamenweken en SIS tijdens het inschrijven. SIS is verschrikkelijk, het is niet gebruiksvriendelijk. Hoe goed Blackboard is hangt van de docenten die het plaatsen af. De coördinator van ASW vroeg ons als studentfractie van de OC over bepaalde onderdelen een beoordeling te vragen. Samengevat blijkt dat het curriculum met een 9 wordt beoordeeld. Want dit is waarom je voor ASW kiest, dat geeft je opleiding betekenis. Kennis en didactische vaardigheden docenten krijgt een 8 gemiddeld, met name didactiek is van belang. Het moet goed overgedragen worden. Studiebegeleiding en tutoraat zijn fijn, maar niet essentieel, daarom krijgt het een 6,5.

Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte

Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte Verspreid onder informatiekunde bachelorstudenten, Mei 2010 31 respondenten Alle data is te vinden in het volgende bestand: https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0ahd6mpsqz7q1dhhur3zwauvztjzrt0dyvudvaupadve

Nadere informatie

Introductie Bacheloropleiding Psychologie

Introductie Bacheloropleiding Psychologie Introductie Bacheloropleiding Psychologie 31 augustus 2015 Anna Zandvliet, Arjaan Wit Instituut Psychologie Welkom Organisatie Universiteit/Faculteit/Instituut Programma propedeuse In het kort: BSA & studiebegeleiding

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

KEUZES BINNEN FUTURE PLANET STUDIES 21 NOVEMBER 2012

KEUZES BINNEN FUTURE PLANET STUDIES 21 NOVEMBER 2012 . KEUZES BINNEN FUTURE PLANET STUDIES 21 NOVEMBER 2012 1 PROGRAMMA KEUZES FUTURE PLANET STUDIES Dominique Kunst & Denise van Wees Studieadviseurs STUDEREN IN HET BUITENLAND Rick Vermin Opleidingscoördinator

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Introductie Bacheloropleiding Psychologie. 3 september 2012 Anna Zandvliet, Arjaan Wit, Dieuwerke de Groot Instituut Psychologie

Introductie Bacheloropleiding Psychologie. 3 september 2012 Anna Zandvliet, Arjaan Wit, Dieuwerke de Groot Instituut Psychologie Introductie Bacheloropleiding Psychologie 3 september 2012 Anna Zandvliet, Arjaan Wit, Dieuwerke de Groot Instituut Psychologie Introductie Organisatie opleiding Programma propedeuse Bindend studieadvies

Nadere informatie

Evaluatierapport Inleiding Technologisch Onderzoek

Evaluatierapport Inleiding Technologisch Onderzoek Evaluatierapport Inleiding Technologisch Onderzoek 191155210 drs. E.M. Gommer 100% geslaagd na eerste poging De evaluatiecommissie heeft het vak Inleiding Technologisch Onderzoek via een e-mailenquête

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Evaluatierapport Project Ontwerpen van een Werktuig en Module 1

Evaluatierapport Project Ontwerpen van een Werktuig en Module 1 Evaluatierapport Project Ontwerpen van een Werktuig en Module 1 201300028 Ir. W. De Kogel-Polak 100% geslaagd na eerste poging De evaluatiecommissie heeft Project Ontwerpen van een Werktuig en Module 1

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst VUUR Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2015-2016

Verkiezingsprogramma Lijst VUUR Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2015-2016 Verkiezingsprogramma Lijst VUUR Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2015-2016 VOORWOORD VUUR doet weer mee in de medezeggenschap van de faculteit Geesteswetenschappen. Een faculteit waarbinnen een grote

Nadere informatie

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een Naam opleiding: Werktuigbouwkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan

Nadere informatie

Reactie bachelor OER

Reactie bachelor OER Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam (020) 525 3278 fgw@studentenraad.nl studentenraad.nl/fgw Reactie bachelor OER 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Artikel 3: Inrichting opleiding... 2 3.1 Indeling

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Evaluatierapport Module Consumentenproducten

Evaluatierapport Module Consumentenproducten Evaluatierapport Module 201500198 Consumentenproducten 201500198 G.T. Havinga Disclaimer Samenvatting Voor de samenvattingen per moduleonderdeel in dit rapport geldt het volgende: De samenvattingen bevatten

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2012-2013

Verkiezingsprogramma 2012-2013 Verkiezingsprogramma 2012-2013 UVASOCIAAL 5 mei 2012 UVASOCIAAL streeft naar keuzevrijheid, kwaliteit, gelijkheid en betrokkenheid, de belangrijkste voorwaarden voor een goede universiteit! Inleiding UVASOCIAAL

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating Naam opleiding: Technische Bestuurskunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating Naam opleiding: Technische Natuurkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Reflectieverslag mondeling presenteren

Reflectieverslag mondeling presenteren Reflectieverslag mondeling presenteren Naam: Registratienummer: 900723514080 Opleiding: BBN Groepsdocente: Marjan Wink Periode: 2 Jaar: 2008 Inleiding In dit reflectieverslag zal ik evalueren wat ik tijdens

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY) Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Nadere informatie

Evaluatie Beeld en beroep

Evaluatie Beeld en beroep Evaluatie Beeld en beroep Inhoud Introductie 1 Respondenten 2 Gegeven cijfer 2 De online informatie over het Project Beeld van het Beroep via innovationlab.nhl.nl was duidelijk 3 Er was voldoende variatie

Nadere informatie

Citaat: De hoorcolleges waren onbegrijpelijk, dus kwam ik alleen voor het werkcollege. De uitleg bij de colleges waren niet nuttig.

Citaat: De hoorcolleges waren onbegrijpelijk, dus kwam ik alleen voor het werkcollege. De uitleg bij de colleges waren niet nuttig. Evaluatie opleiding Industrieel Ontwerpen Vak Applicatiebouw Vakcode 280111 Verantwoordelijke docent Mw. dr. A.H.M.E. Reinders Aantal studiepunten 2,9 EC Programma B1 Periode 2 e semester 2006-2007 Rapportage

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

College van Bestuur Lijst Calimero Dagtekening: 17 december 2014 Notitie Studeren in het buitenland

College van Bestuur Lijst Calimero Dagtekening: 17 december 2014 Notitie Studeren in het buitenland Adresgegevens Oude Kijk in t Jatstraat 39 9712 EB GRONINGEN E: contact@lijstcalimero.nl I: www.lijstcalimero.nl KvK Groningen 50004271 ING Bank NV 5061564 Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening:

Nadere informatie

Studeren in een academische context

Studeren in een academische context Studeren in een academische context Jan van Rooij & Sinem Akgün 07-09-2016 - Organisatie van de Universiteit Leiden/psychologie - Honours College - SPS-NIP - Bachelor opleidingscommissie - OER/Examencommissie

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

Question 1 Multiple Choice De informatie over de mogelijkheid om deel te nemen aan de minor Sporttechnologie heeft mij tijdig bereikt

Question 1 Multiple Choice De informatie over de mogelijkheid om deel te nemen aan de minor Sporttechnologie heeft mij tijdig bereikt Evaluatie minor SportTechnologie 2006 Respons: 20 van 25 deelnemers (80%) Question 1 Multiple Choice De informatie over de mogelijkheid om deel te nemen aan de minor Sporttechnologie heeft mij tijdig bereikt

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

PDCA+ V6. PDCA+ Curriculumonderdeel: Blok 3.4 Psychiatrische stoornissen Jaargang: 14-15

PDCA+ V6. PDCA+ Curriculumonderdeel: Blok 3.4 Psychiatrische stoornissen Jaargang: 14-15 PDCA+ Curriculumonderdeel: Blok 3.4 Psychiatrische stoornissen Jaargang: 14-15 Deel I: Bijzonderheden tijdens nabespreking Datum: 29 mei 2015 Het slagingspercentage ligt erg hoog met 94%. Coördinator(en):

Nadere informatie

Back on Track Studiesucces en Diversiteit Archeologie

Back on Track Studiesucces en Diversiteit Archeologie Back on Track Studiesucces en Diversiteit Archeologie F.Tomas Back on Track Het project: Back on Track Doelstelling: evengrote doorstroom allochtone en nietallochtone studenten Uitvoerders: Faculteit der

Nadere informatie

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden Afdeling ICT&O, Cleveringa Instituut,

Nadere informatie

Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student

Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student 30-5-2016 1 Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student Geartsje Zondervan Anneke Schrik Bart Borghols Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen 30-5-2016 2 30-5-2016 3 Even voorstellen Geartsje

Nadere informatie

BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015

BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015 Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College Sociale Wetenschappen (CSW) Sociale Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015 Deze hand-out

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Studeren in een academische context

Studeren in een academische context Studeren in een academische context Jan van Rooij & Sinem Akgün 07-09-2017 - Organisatie van de Universiteit Leiden/ - CvB > Faculteit > Instituut (psychologie) - Bachelor opleidingscommissie - Honours

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Studiehandleiding Domein Cognitie Naam docent en/of vakcoördinator: Stephen Brown Aantal EC: Deel 1: 6 Deel 2: 3 Vakcode: 5022COGN9Y Studiejaar: 2014-2015 Periode: 5-6 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 1 Introductie

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Bedrijfskunde Introductie 2017 Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Waar ik het over ga hebben Kenmerken opleiding Bedrijfskunde Vakken jaar 1; met name de drie startvakken Rechten

Nadere informatie

Opleidingsplan. Studenten. MDL- referentie. Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis D04

Opleidingsplan. Studenten. MDL- referentie. Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis D04 Opleidingsplan Studenten Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis MDL- referentie D04 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen Door wie 0.1 20-09- 2009 Eerste opzet voor het document.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Master deel A,

Onderwijs- en Examenregeling Master deel A, Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam (020) 525 3278 fgw@studentenraad.nl studentenraad.nl/fgw Onderwijs- en Examenregeling Master deel A, 2017-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 1. Algemene

Nadere informatie

INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE)

INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE) INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE) Aanmelding vakken eerste semester Vanaf dinsdag 6 juli (24.00 uur) tot maandag 30 augustus (24.00 uur) 2010 kunt u zich

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Heino Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Heino zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Nadere informatie

Evaluatie cursus onderzoekbegeleiding. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Evaluatie cursus onderzoekbegeleiding. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 00Hoofdsectie...2 1 De onderstaande stellingen gaan in op verschillende aspecten rond de cursus. Bij elke stelling heb je de mogelijkheid je antwoord te kiezen op een schaal van 1

Nadere informatie

Format OER en

Format OER en Format OER en 2014-15 Om de diverse reacties en opmerkingen op de nota van wijzigingen beter te kunnen stroomlijnen is er een format opgesteld. De OR, FSR, OC s en examencommissies zouden wij graag willen

Nadere informatie

Evaluatierapport Module 2 Energie en Materialen

Evaluatierapport Module 2 Energie en Materialen Evaluatierapport Module 2 Energie en Materialen 201500272 Dr. ir. T. Bor Disclaimer Samenvatting Voor de samenvattingen per moduleonderdeel in dit rapport geldt het volgende: De samenvattingen bevatten

Nadere informatie

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum.

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum. Academisch Schrijven in het curriculum Dr N. Saab, ICLON, Dr Ph. Dol, Academisch Talencentrum, Dr. J.A. Mol, Faculteit der Archeologie Opzet van deze bijeenkomst Interactief: 1. Wij geven enkele voorbeelden

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

Naam opleiding: Klinische Technology. Toelating

Naam opleiding: Klinische Technology. Toelating Naam opleiding: Klinische Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief

Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief In 2016 (februari tot juli) hebben acht studenten, in totaal 3 groepen, van de Hogeschool Arnhem Nijmegen nader

Nadere informatie

Studiehandleiding Taal en diversiteit

Studiehandleiding Taal en diversiteit Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Taal en diversiteit (studiegidsnummer 70720219DY) Jaar 2 Semester

Nadere informatie

Huidige procedures voor vakaanmelding

Huidige procedures voor vakaanmelding College van Bestuur Spui 21 (Maagdenhuis) 1012 WX Amsterdam Nieuwe Achtergracht 170 1018 WV Amsterdam (020) 525 3726 csr@studentenraad.nl studentenraad.nl/csr Datum 24 februari 2014 Contactpersoon Bijlage(n)

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel

Nadere informatie

Pedagogische Wetenschappen

Pedagogische Wetenschappen Pedagogische Wetenschappen Bachelordag Universiteit van Amsterdam dr. Machteld Hoeve Sabine Nijbroek Geke Meessen, MSc. Zaterdag 18 maart 2017 Programma Welkomstwoord Minicollege door dr. Machteld Hoeve

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

(56 enquêtes) (62 enquêtes) (45 enquêtes) (57 enquêtes) Accent 2012. Accent 2013. Accent 2011. Accent 2014. score 1-10. score. score 10.

(56 enquêtes) (62 enquêtes) (45 enquêtes) (57 enquêtes) Accent 2012. Accent 2013. Accent 2011. Accent 2014. score 1-10. score. score 10. Evaluatie ouders: : Uitkomsten tevredenheidsonderzoek 2011 t/m 2014 uitgedrukt in een (waarderingscijfer) Accent 2011 (45 enquêtes) Accent 2012 (57 enquêtes) Accent 2013 (56 enquêtes) Accent 2014 (62 enquêtes)

Nadere informatie

14. Wat zijn volgens jou positieve (leuke, boeiende, leerzame) aspecten van deze cursus?

14. Wat zijn volgens jou positieve (leuke, boeiende, leerzame) aspecten van deze cursus? Ik geef deze cursus het volgende rapportcijfer: 1. Ik vind de inhoud van de cursus interessant. 2. Mijn voorkennis voor deze cursus is toereikend. 3. Ik weet wat ik aan het einde van deze cursus moet kennen

Nadere informatie

Juridische Faculteit der Amsterdamsche Studenten

Juridische Faculteit der Amsterdamsche Studenten Welkom! Programma prof.dr. André Nollkaemper, decaan prof.dr. Arthur Salomons, onderwijsdirecteur presentatie van het eerste jaar mr.dr. Ronald Janse, coordinator jaar 1 Amsterdam Law Firm stelt zich voor

Nadere informatie

Ebook Nooit Meer Afgeleid. Auteur: Mark Tigchelaar. Nooit Meer Afgeleid. 2012 Mark Tigchelaar www.mtcompany.nl 1

Ebook Nooit Meer Afgeleid. Auteur: Mark Tigchelaar. Nooit Meer Afgeleid. 2012 Mark Tigchelaar www.mtcompany.nl 1 Nooit Meer Afgeleid 2012 Mark Tigchelaar www.mtcompany.nl 1 Delen uit dit E-BOOK zijn afkomstig van de site van www.mtcompany.nl en het boek Haal meer uit je hersenen. MTcompany 2012 Auteur: Mark Tigchelaar

Nadere informatie

Evaluatierapport Project Dynamische Systemen

Evaluatierapport Project Dynamische Systemen Evaluatierapport Project Dynamische Systemen 201400150 dr. ir. J. van Dijk XX% geslaagd na eerste poging De evaluatiecommissie heeft Project Dynamische Systemen en module 7 via een e-mailenquête geëvalueerd.

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Bindend studieadvies. Een onderzoek naar de meningen en ervaringen van eerstejaars bachelorstudenten aan de Universiteit Utrecht

Bindend studieadvies. Een onderzoek naar de meningen en ervaringen van eerstejaars bachelorstudenten aan de Universiteit Utrecht Bindend studieadvies Een onderzoek naar de meningen en ervaringen van eerstejaars bachelorstudenten aan de Universiteit Utrecht Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport Utrecht, juli 2007 1 2 Bindend studieadvies

Nadere informatie

Welkom bij Communicatiewetenschap!

Welkom bij Communicatiewetenschap! Welkom bij Communicatiewetenschap! 1 Drs. Ivar Klinkenberg Beleidsmedewerker College of Communication 2 Vandaag: Welkom door de onderwijsdirecteur Belangrijke informatie over het onderwijs Inschrijving

Nadere informatie

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE. Onderdeel

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE. Onderdeel Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Onderdeel : Practicum Academische Vaardigheden, jaar 2 (onderdeel van Afstudeerproject BSc KI) Studiejaar, Semester, Periode : Semester 1 en 2, periode 1,

Nadere informatie

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk)

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Christine Prast, onderwijskundige Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Vooraf Onderwijskundig kader waarbinnen herontwerp plaatsvond Uitgangspunt bij het hier

Nadere informatie

juni Jacqueline van Laar COLOFON

juni Jacqueline van Laar  COLOFON juni 2017 - Jacqueline van Laar info@schakelom.nl www.schakelom.nl COLOFON BELANGRIJKE NOOT VOOR DE LEZER Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze

Nadere informatie

Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies

Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies Voorwoord Naar aanleiding van haar visiedocument heeft de Facultaire Studentenraad (FSR) een inventarisatie gedaan onder de studenten van

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014 LERAREN HANDBOEK 1e Editie, 2014 1. Je eerste Workshop Om te beginnen In dit Leraren Handboek vind je een paar tips en tricks die je kunnen helpen bij het voorbereiden van je workshop. Als je nog nooit

Nadere informatie

MAJORKEUZE. Suzanne van Nimwegen & Marie Hoogstraten Studieadviseurs. 10 januari 2017

MAJORKEUZE. Suzanne van Nimwegen & Marie Hoogstraten Studieadviseurs. 10 januari 2017 MAJORKEUZE Suzanne van Nimwegen & Marie Hoogstraten Studieadviseurs 10 januari 2017 1 Jullie 2 Wat is een major? Specialisatie Samenhangend vast programma in een discipline Omvang max. 84 EC Onderwijs

Nadere informatie

Evaluatierapport Module 5 Dynamische Systemen

Evaluatierapport Module 5 Dynamische Systemen Evaluatierapport Module 5 Dynamische Systemen 201600091 Ir. J.P. Schilder Disclaimer Samenvatting Voor de samenvattingen per moduleonderdeel in dit rapport geldt het volgende: De samenvattingen bevatten

Nadere informatie

Suzanne Willems Verloop evaluatie Zijn er nog zaken die de evaluatie hebben beïnvloed en die meegenomen moeten worden in dit gesprek?

Suzanne Willems Verloop evaluatie Zijn er nog zaken die de evaluatie hebben beïnvloed en die meegenomen moeten worden in dit gesprek? PDCA+ Curriculumonderdeel: Blok 1.2 Stofwisselingsstoornissen Jaargang: 2013-2014 Deel I: Nabespreking Datum: 3 februari 2014 Coördinator(en): Dr. D. Speijer, Prof. dr. F.A. Wijburg Docenten: I.M. Drost,

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

Blok 1 - Introductie

Blok 1 - Introductie Reflectie jaar 1 Algemeen Aan het begin van het eerste jaar kwamen een hoop nieuwe dingen op mij af. Na een jaar reizen had ik veel zin om aan de studie Voeding en Diëtetiek te beginnen en was erg benieuwd

Nadere informatie

Algemene informatie. Beste aanstaande student,

Algemene informatie. Beste aanstaande student, Algemene informatie Beste aanstaande student, Ter voorbereiding op het gesprek vragen we je een korte enquête in te vullen. Met het invullen bevestig je tegelijk je komst naar het kennismakingsgesprek,

Nadere informatie

MSc Management van de Publieke Sector

MSc Management van de Publieke Sector MSc Management van de Publieke Sector September 2015 augustus 2016 Management van de Publieke Sector (MPS) Voor wie bedoeld? Het profiel van het programma De organisatie van het programma Het curriculum

Nadere informatie

BSc Klinische Technology

BSc Klinische Technology BSc Klinische Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Handleiding Docenten/Begeleiders

Handleiding Docenten/Begeleiders Handleiding Docenten/Begeleiders In dit document vindt u een aantal handige tips en wetenswaardigheden die van pas kunnen komen wanneer u het invullen van de JOB-monitor klassikaal begeleidt. 1. Algemene

Nadere informatie

Naam opleiding: Bouwkunde. Toelating

Naam opleiding: Bouwkunde. Toelating Naam opleiding: Bouwkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden Verslag Studenten Evaluatie Videoproject Door Tonny Mulder, a.b.mulder@uva.nl, 26 sept 213 De studenten van de opleidingen Biologie, Biomedische Wetenschappen en Psychobiologie krijgen in het 1 ste jaar

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

STUDIEBOEKJE. Externe Universiteiten

STUDIEBOEKJE. Externe Universiteiten STUDIEBOEKJE Externe Universiteiten 2016-2017 1 2 EBC 2016-2017 Lieve Eerstejaars, Voor jullie ligt het Studieboekje voor: Externe universiteiten Voor al jullie vragen kunnen jullie altijd bij ons terecht!

Nadere informatie

Randvoorwaarden. Geachte decaan, beste Karen,

Randvoorwaarden. Geachte decaan, beste Karen, Decaan Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica t.a.v. Karen Maex Postbus 94214 1090 GE Amsterdam (020) 525 5878 fnwi@studentenraad.nl studentenraad.nl/fnwi Datum 10 februari 2014 Ons kenmerk

Nadere informatie

SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN

SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN PROGRAMMA WAT GA IK DE KOMENDE 45 MINUTEN VERTELLEN? 1. Waarom sociologie studeren (wat is sociologie?) 2. Waarom sociologie studeren aan de VU? 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Studiewijzer. Bachelor Informatica. Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1)

Studiewijzer. Bachelor Informatica. Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1) Studiewijzer Bachelor Informatica Vak: Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1) Coördinator: J. Lagerberg Docenten: R. Poss en J. Lagerberg Studielast: 6 EC Studiegidsnummer:

Nadere informatie

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014 Growth & Reflection Growth & Reflection Opleverdatum: 18 juni 2014 Multimediaal Reclamebureau 2013/2014 Inleiding Er zit alweer een half jaar bij MMR op en ik heb weer veel nieuwe dingen geleerd en nieuwe

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

TRAINING WERKBEGELEIDING

TRAINING WERKBEGELEIDING TRAINING WERKBEGELEIDING Door Martje Kuijlenburg Student no: 500618854 Jaar 3 Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde In opdracht van: de Hogeschool van Amsterdam Docent: Yvonne van Marle INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

Presenteren the easy way

Presenteren the easy way Presenteren the easy way Dit is een uitgave van Marie-Jose Custers van CustersCoaching (niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden) Voor de meeste mensen is presenteren een echte opgave. Ze weten dat

Nadere informatie

Bachelor Politicologie

Bachelor Politicologie Informatiebijeenkomst introductie 2016-2017 Bachelor Politicologie Grace Coert, Bianca de Groot, Florien Pals, studieadviseurs Programma Welkomstwoord opleidingsdirecteur Marcel Maussen Florien Pals: taken

Nadere informatie

BUITENLANDONDERZOEK

BUITENLANDONDERZOEK Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College Sociale Wetenschappen (CSW) Sociale Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies BUITENLANDONDERZOEK 2016-2017 Deze hand-out

Nadere informatie

INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE)

INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE) INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE) Aanmelding vakken tweede semester Vanaf maandag 17 januari (00.00 uur) t/m dinsdag 25 januari (24.00 uur) 2011 kunt u

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2012-2013 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Uitvoeringsregeling BSc TA 2012-2013, 21 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Propedeutische

Nadere informatie