Hierbij biedt het Dagelijks Bestuur u onderstaande raadsvoordracht inzake de programmarekening 2006 aan ter besluitvorming in uw raadsvergadering.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierbij biedt het Dagelijks Bestuur u onderstaande raadsvoordracht inzake de programmarekening 2006 aan ter besluitvorming in uw raadsvergadering."

Transcriptie

1 Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 31 mei 2007 Agendapunt 3 Voordracht inzake vaststellen Programmarekening 2006 SDR Fin/13 Amsterdam Zuidoost, Aan de Stadsdeelraad, Hierbij biedt het Dagelijks Bestuur u onderstaande raadsvoordracht inzake de programmarekening 2006 aan ter besluitvorming in uw raadsvergadering. Inleiding De programmarekening biedt de raad de gelegenheid om zijn controlerende functie in te vullen. Het DB legt verantwoording af over de wijze waarop en de resultaten van de ambities die in de programmabegroting 2006 zijn neergelegd. Het DB heeft de overtuiging dat de kwaliteit van de in deze rekening opgenomen verantwoording weer groter is geworden. Dat past in onze ambitie om de programmabegroting en rekening van jaar tot jaar te verbeteren. De informatievoorziening is toegenomen hierdoor is de rekening nog transparanter. Dit wordt o.a. mogelijk gemaakt door het op orde zijn van de administratie (schone tussenrekeningen, verbetering van het debiteurenbeheer en vastlegging van verplichtingen) en de interne informatievoorziening die is verbeterd (implementatie van het management informatie systeem en directierapportages). Overigens betreft het hier een bijzonder jaar. In die zin dat het een uitvoering is van het begrotingsjaar 2006 en tegelijkertijd waar mogelijk de uitvoering van het bestuursakkoord Dit rapportagemoment geeft ook aanleiding tot enige reflectie op de kwaliteit van onze bestuurlijke cyclus van planning en control. Terugblikkend op de begroting 2006 met ter vergelijking de begroting 2007 op ons netvlies - mogen we gerust stellen dat we kwalitatief zeker vooruitgang boeken. De cyclus omvat inmiddels consistente programma s en SMARTe maatschappelijke effecten en prestaties. Ook is de transparantie groot en omvatten de programma s duidelijke sturingskaders. Natuurlijk blijft er ruimte voor verbetering, die is vooral gelegen in de afzonderlijke beleidsplannen en op het gebied van het meetbaar maken van de maatschappelijke effecten en prestaties. Voorts hebben wij geconstateerd dat voor wat betreft een aantal prestaties input geleverd moet worden door externe organisaties. Gangbaar is dat deze organisaties tot 1 juli van het daaropvolgende jaar de gelegenheid krijgen om de gegevens aan ons te leveren. Niettemin is getracht om deze deficiëntie op te lossen door een kwalitatieve rapportage aangevuld met eventuele cijfers uit tussenrapportages. Indien het mogelijk is tot verdere verbetering te komen op dit punt, dan komen we hier volgend jaar op terug. Zoals inmiddels goed gebruik laten wij in deze aanbiedingsbrief in vogelvlucht de belangrijkste beleidsmatige en financiële resultaten van het jaar 2006 de revue passeren. Voor wat betreft de beleidsverantwoording volstaat hier een tour de horizon waarbij we ingaan op de resultaten uit het jaar De verdieping treft u in de afzonderlijke programmateksten aan. Bestuursakkoord Deze programmarekening is het instrument ter beoordeling van de voortgang van de uitvoering van de beleidsmatige activiteiten als ingezet bij de programmabegroting Dit betekent dat een één-op-één relatie met het bestuursakkoord ontbreekt. De begroting was immers al voorafgaand aan het bestuurakkoord vastgesteld. Toch is bij de diverse programma s steeds aandacht besteed aan de relevante ontwikkelingen en waar aan de orde is daarbij het bestuursakkoord meegenomen. Verder treft u in de programmatabellen de producten aan conform begroting 2007 en dus het bestuursakkoord. De complete checklist bestuursakkoord treft u in een bijlage aan. Voorts gaan we in deze aanbiedingsbrief van de preambule bij het bestuursakkoord. 1

2 In de preambule bij het bestuursakkoord wordt als inzet bij de verdere ontwikkeling van Zuidoost het adagium niemand aan de kant geuit. Zuidoost is van ons allemaal dus iedereen moet in onze samenleving kunnen participeren. Uiteraard is daarbij eigen initiatief van belang maar niet iedereen kan op eigen kracht zijn weg vinden. Het is daarom zaak barrières te slechten zodat iedereen gelijke kansen krijgt. Dat betekent investeren in kansen, zo stelt het bestuursakkoord. Investeren in de sociale ontwikkeling, onderwijs, werk, ondernemerschap, jeugd, kunst en cultuur, sport en recreatie en de fysieke omgeving. Jeugd: lijnen naar de toekomst Voor wat betreft de vroeg- en voorscholen hebben we aanzienlijke resultaten geboekt. Het is gelukt om aan 580 doelgroeppeuters en 1300 doelgroepkleuters een voorschoolprogramma te bieden. Dat is 135% van de overeengekomen taakstelling. Ook de bezettingsgraad en de programma s ter stimulering van de ouderbetrokken-heid zijn sterk verbeterd. Vanaf medio 2006 geldt een nieuwe en hogere taakstelling. In december 2006 heeft de stadsdeelraad het programma voor vastgesteld en daarbij de eigen ouderbijdrage voor voorschool en peuterspeelzaal voor de periode van 3 jaar afgeschaft. Dit laatste is gezien de zorgwekkende financiële situatie waarin sommige ouders verkeren uiteraard van groot belang. Ook op het gebied van de handhaving leerplicht boeken we goede vooruitgang. Stadsdeel Zuidoost is er in geslaagd om de doorlooptijden van het relatief verzuim en de aantallen absoluut verzuim sterk terug te brengen. Ook RMC kent een sterke resultaatverbetering: de doelgroepen zijn beter in beeld gebracht, het aantal trajecten is fors hoger en de samenwerking met de ROC s, jongerenloket en het netwerk 12+ is sterk verbeterd en wordt doorontwikkeld. Het is goed te kunnen melden dat het programma verbetering onderwijshuisvesting in 2006 voortvarend is doorgezet. In de clusters Holendrecht, Kantershof, Gein en Driemond zijn grote projecten van scholenruil, renovatie en groot onderhoud opgeleverd. Er zit veel voortgang in het herontwikkelen van Kortvoort en de oplevering van de vernieuwbouw van het cluster D/E buurt wordt begin 2007 voorzien. De stadsdeelraad heeft in oktober 2006 ingestemd met het beleidsplan Jong Amsterdam. Met het Bestuursakkoord vormt dit de beleidsagenda voor het uitvoeringsprogramma Jong Zuidoost. Voorafgaand daaraan heeft Zuidoost als eerste stadsdeel via twee werkconferenties met de actoren uit het onderwijs- en jeugdwelzijnsveld input gezocht voor haar integrale jeugdbeleid. In december 2006 zijn 3 onderzoeken gestart naar de ruimtebehoefte van brede scholen, ouder en kind centra (OKC s) en het aanbod in buurthuizen mede ten behoeve van het Meerjaren Investeringsprogramma Maatschappelijke Accommodaties (MIPSA). Sociale interventies: integraal maatwerk Ook op het terrein van welzijn zijn onze inspanningen niet zonder resultaat gebleven. In 2006 is intensief overleg gevoerd met Swazoom over een gezond financieel kader voor 2006 en de volgende jaren. Over de uitkomsten van het overleg is de raad in oktober geïnformeerd. Onderdeel van de afspraken met Swazoom vormde het beëindigen van de subsidie voor de activiteiten in het kader van Faya Lobi per 31 december Omdat het dagelijks bestuur de activiteiten in het kader van Faya Lobi wilde voortzetten is een drietal organisaties gevraagd een offerte in te dienen. Global Start zal voorlopig voor de duur van één jaar de activiteiten in Faya Lobi voortzetten. Toch was er nog een punt van zorg op het gebied van de openstellingstijden van de buurtcentra en het activiteitenaanbod in buurt- en jongerencentra. Een verbeterslag is afgesproken met bestuur en raad van toezicht Swazoom In 2006 is ook hard gewerkt aan de totstandkoming van een WMO-loket. In alle stadsdelen diende met ingang van 2007 een WMO-loket operationeel te zijn. De inspanningen hebben ertoe geleid dat het WMO-loket, inmiddels Loket Zorg en Samenleven geheten, op 2 januari in het stadsdeelkantoor geopend is. Bewoners kunnen bij het loket terecht met vragen op het terrein van zorg, welzijn en wonen. In het sociale domein is de bestrijding van armoede een van de prioriteiten van het dagelijks bestuur. In 2006 heeft het dagelijks bestuur voor de periode een contourennota voor de aanpak van armoede vastgesteld. De aanpak bestaat enerzijds uit een intensivering en verbreding van preventie en voorlichting. Het tweede spoor bestaat uit een huis aan huis aanpak van armoede, waarin per wooncomplex gezinnen worden bezocht door bewonersadviseurs. In november zijn deze voorstellen in een druk bezochte manifestatie besproken. De aanpak kan rekenen op een breed draagvlak onder - en medewerking vanuit - lokale en stedelijke organisaties en instellingen. Er is een goede basis gelegd voor de daadwerkelijke uitvoering in Hierbij is verder vermeldenswaard dat er een convenant met Rochdale is gesloten tegen uithuiszettingen op grond van huurschulden. Het beoogd resultaat is dat 90 % van de bewoners niet meer wordt uitgezet uit huurhuizen. Inmiddels hebben ook andere corporaties aangegeven te willen tekenen. 2

3 Cultuur: spiegel voor de samenleving In 2006 zijn belangrijke ontwikkelingen in gang gezet richting een solide culturele infrastructuur. Het accent lag op het creëren, consolideren, en investeren in nieuwe en bestaande initiatieven en mogelijkheden. Zo is de nota Kracht van Cultuur in 2006 geëvalueerd. Uit deze evaluatie blijkt dat Zuidoost het fundament gelegd heeft voor een sterk cultureel veld, in het primair onderwijs cultuureducatie een belangrijke plaats heeft verworven en een versterking van de positie van kunstenaars in Zuidoost met de komst van de broedplaatsen Kruitberg en Echtenstein. In 2007 zal een nieuwe cultuurnota voor de periode worden opgesteld. Verheugend is voorts dat met de goedkeuring van de aanvraag voor de Europese D2-subsidie de basis is gelegd voor de realisatie van het Cultuurgebouw. Dit gebouw zal een broedplaatsfunctie voor de podiumkunsten vervullen. Openbare orde en veiligheid: regie en samenwerking De cijfers over 2006 laten zien dat de veiligheid in 2006 aanmerkelijk verbeterd is. Hoewel de veiligheidsindex Amsterdam op dit moment nog niet verschenen is kunnen we aan de hand van de politiecijfers concluderen dat er in % minder aangiften gedaan werden van misdrijven. Zo werd er onder andere minder aangifte gedaan van vermogensdelicten, geweldsmisdrijven en vernielingen. In 2006 is een begin gemaakt met de versterking van onze regierol en de verbetering van de samenwerking met de ketenpartners. Deze aanpak heeft zeer succesvol gewerkt bij de bestrijding van de drugsoverlast in Zuidoost. In dit kader hebben we in oktober 2006 een convenant getekend om deze aanpak voort te zetten. De doelstelling van 25% verminderen drugsoverlast in geheel Amsterdam Zuidoost is ruimschoots gehaald. De cijfers worden ondersteund door de mening van bewoners. Zij vinden dat drugsoverlast een minder groot probleem is dan in Ook op het gebied van de bestrijding van de jeugdcriminaliteit is geïnvesteerd in samenwerking en het opzetten van nieuwe structuren. Zo zijn er voor vijf groepen jongeren plannen van aanpak gemaakt en is er veel geïnvesteerd in ambulant jongerenwerk. Belangrijk zijn tevens de investeringen in de fysieke veiligheid. Probleemplekken zijn aangepakt, toezicht, handhaving en beveiliging zijn ingezet en bij de winkelcentra zijn camera s opgehangen. Werk en ondernemen: lokale impulsen In 2006 zijn we voortvarend aan de slag gegaan met het uitwerken van het concept social return. Het invoeren van social return (voorheen contract compliance ) in Zuidoost is feitelijk: het door het stadsdeel aangaan van convenanten en/of het stellen van sociale besteksvoorwaarden bij aanbestedingen, het verlenen van vergunningen of subsidies, met als doel lokale werkgelegenheid en ondernemerschap te bevorderen en/of werkzoekenden - en waar mogelijk leerlingen - aan een werkplek te helpen. Social return in Zuidoost betreft afspraken tussen stadsdeel en opdrachtnemers of werkgevers om (meer) werkplekken en opdrachten voor bewoners en ondernemingen uit Zuidoost te realiseren. Deze afspraken komen in de regel tot stand door onderhandelingen tussen stadsdeel en werkgevers/opdrachtnemers. Stadsdeel Zuidoost is binnen dit beleidsthema de initiator en sturende factor en primair verantwoordelijk voor het welslagen van dit speerpunt. Inmiddels heeft er een interne conferentie over dit thema plaats gevonden en zijn er gerichte afspraken gemaakt. Zo zal er een pilot gaan draaien en zal er advies aan ons uitgebracht worden over de invulling van het beleid. Sociaal Economische Vernieuwing: innovatief investeren In 2006 zijn diverse projecten in uitvoering genomen om de sociaal economische positie van de bewoners te verbeteren. Voor wat betreft de stedelijke economische omgeving is in 2006 de ateliers ruimtes Echtenstein opgeleverd. Het project kleine kantoren Grubbehoeve is gestart, het project Gerenstein is in voorbereiding. Met betrekking tot het bevorderen van de bedrijvigheid heeft het Ondernemershuis Zuidoost in 2006 naast de dienstverlening via het basis- (intake, oriëntatie op het starten van een eigenbedrijf, etc) en pluspakket ( cursussen in economie, boekhouding, financiën, het maken van een ondernemersplan, etc.) een veelvoud aan andere activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten en de Kapitaaldag Ondernemershuis. Ook heeft het Ondernemershuis geparticipeerd in activiteiten zoals de Culturele Markt Zuidoost en de Startersdag van de Kamer van Koophandel. In het kader van de stedelijke uitstraling werd in het project toerisme de organisatie van evenementen bevorderd en daarmee de ontplooiing van nieuwe economische initiatieven gestimuleerd. Binnen dit project is een (permanente) expositie over de geschiedenis van de Bijlmer opgezet. Daarnaast zijn tien evenementen via een openbare aanbesteding geselecteerd en gefinancierd. Voorts loopt er een aantal meerjarenprojecten om de veiligheid in de winkelcentra te verbeteren. Daarmee wordt beoogd de gevestigde ondernemers en het winkelende publiek te behouden. 3

4 Verheugend is ook dat de bouw van de Kandelaar in volle gang is. De bouwwerkzaamheden lopen door tot najaar Inmiddels wordt volop gewerkt aan het concretiseren van de invulling van het gebouw in overleg met de toekomstige gebruikers. Voor wat betreft het Equal-programma geldt dat dit in 2006 onder de naam in action de tweede fase in gegaan. In deze fase ligt het accent op de ontwikkeling van sociale economie met als concrete doelstelling de ontwikkeling van twee community enterprises. Er wordt ingezet op economisch empowerment van vrouwen en jongeren. Als belangrijk instrument zijn trainingen in ondernemerschap ingezet. Binnen de sociaal-economische vernieuwing is verder vanuit een innovatieve benadering gewerkt aan het opzetten van stage- en (leer)werkplekken voor jongeren die vanwege een beperking of arbeidshandicap ver van de arbeidsmarkt afstaan. We noemen in dit verband de ontwikkeling van leerwerkbedrijf Langerlust en de ondernemersprijs. Participatie: investeren in sociale cohesie De stichting MAAZO heeft in 2006 een vliegende start gemaakt: al gauw werd er een uitgebreid werkplan ingediend waarin de verschillende producten van de stichting werden gepresenteerd. In 2006 is het Multiculturalisatie en Participatiebureau opgegaan in het opbouworgaan (MAAZO). MAAZO legt grote nadruk op investeringen in de wijken en cohesie tussen de diverse etnische doelgroepen. Naast de reguliere opbouwwerkvergaderingen (de traditionele buurtbeheer- en bewonersoverleggen) tracht MAAZO vaak in samenwerking met andere partners- nieuwe participatievormen te vinden die passen bij bewoners die geen gelegenheid hebben om op de 'traditionele' wijze te participeren. Zo heeft MAAZO samen met de Stichting Amsterdam Ontmoet uitvoering gegeven aan het participatieproject 'Pittig gekruid'; in dit project hebben tientallen bewoners uit Gein meegewerkt aan o.a. een klusproject in de eigen wijk. Een ander voorbeeldproject is de integratie van de activiteiten van bewoners uit de seniorenflat Vogeltjeswei met de activiteiten van de andere bewoners uit die wijk. Opvallend is dat MAAZO grote aandacht heeft voor de bedrijfkundige aspecten van de stichting: mede door een professionele acquisitie is de stichting een gezonde financiële basis op te bouwen en nestelt ze zich tegelijk stevig in de participatieactiviteiten in Zuidoost. Voorbeelden hiervan zijn de uitvoering van het Vrijwilligerssteunpunt en de begeleiding van bewoners die in het kader van de vernieuwing worden herplaatst. De aanpak vanuit het stadsdeel werkt dus tot nu toe stimulerend. Imago: Zuidoost stad van de toekomst In 2006 is het instrument citymarketing voortvarend ter hand genomen om het imago van Zuidoost als dé plek om te wonen, werken, leren en recreëren verder uit te dragen. In 2006 is een rapportage opgesteld met een analyse en een plan van aanpak voor citymarketing. In 2007 zal in vervolg hierop de oprichting plaatsvinden van de Stichting Citymarketing met Rochdale, ArenA en VAZO. Verder zijn er nieuwe instrumenten ingezet om het potentieel van Zuidoost over het voetlicht te brengen. Wij noemen in dit verband de viral game Next Station, de wandelgids Bijlmerlicious en de opgestelde stadsdeeletiquette. Overige zaken Met ingang van het schooljaar 2006/2007 ontvangen schoolbesturen de extra middelen voor voorschool en achterstandsbestrijding rechtstreeks van het Rijk. Nu het stadsdeel deze subsidie niet meer verleent zijn er voor de locale overheid, behoudens onderwijshuisvesting, geen directe sturingsmogelijkheden meer. De zorg voor de kwaliteit van het onderwijs en het integrale jeugdbeleid zal via de weg van een agenderend beleidsoverleg in vrijwilligheid en gezamenlijkheid opgepakt moeten worden. Ons instrument daarvoor is het uitvoeringsprogramma Jong Zuidoost. In 2006 is de Muziekschool Zuidoost niet binnen de begroting gebleven. Over de problematiek rondom de financiën van de muziekschool heeft de portefeuillehouder in november het presidium ingelicht en daaraan in de begrotingscommissie gerefereerd. De gesprekken met de MZO om tot structurele verbetering van de subsidierelatie te komen zijn in oktober 2006 gestart en nog niet afgerond. Naar aanleiding van het rapport over het functioneren van het VEC heeft de Raad in december besloten een kwartiermaker aan te stellen om het VEC, binnen een half jaar, opnieuw te structureren. Voor wat betreft de Sociaal Economische Vernieuwing doemt een mogelijk knelpunt aan de horizon op. De Europese geldstromen drogen namelijk op dit vraagt om een beleidsmatige en financiële heroriëntatie. Het resultaat in financiële zin De programmarekening sluit met een financieel voordelig resultaat van ruim 1,4 miljoen. Dit is een afwijking ten opzichte van de najaarsbrief. In de najaarsbrief was reeds uitgegaan van een positief rekening resultaat van 2,35 mln dit is toegevoegd aan de algemene reserve. Een deel van het bedrag 1,6 mln is bij de 4

5 najaarsbrief aangewend als financiële impuls voor de begroting ,6 mln. Het nog te bestemmen bedrag bedraagt het resterende saldo 0,75 mln uit de najaarsbrief en het rekeningresultaat uit de programmarekening 1,4 mln. De programmarekening is voorzien van goedkeurende verklaring van de accountant voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid van de jaarrekening. En naast deze voordracht wordt u door de rekeningencommissie een rapport uitgebracht met hun bevindingen en adviezen. Ons DB zal in een later stadium nog een reactie op de bevindingen en adviezen van de rekeningencommissie uitbrengen. Het resultaat van de programmarekening is de uitkomst van een grote hoeveelheid voor- en nadelige afwijkingen die uitgebreid zijn toegelicht in de financiële toelichtingen per programma. Het totaal van de afwijkingen is ook nog eens bijeengebracht in bijlage 1. Hierin ziet u de cijfermatige afwijkingen per programmaproduct. De financiële afwijkingen per programma hangen in een aantal gevallen samen met bestemmingsreserves. In dat geval is deze afwijkingen ook verwerkt in de mutatie op de reserve en is er per saldo geen effect. Deze samenhang is steeds toegelicht in de financiële toelichting per programma en in het onderdeel Resultaat. Daarnaast zijn er vertragingen in de realisatie van enkele voornemens die in financieel opzicht bijdragen aan het rekening resultaat en zijn er voordelige afwikkelingen van verkochte panden en kleine grondexploitaties en gronduitgiften. Op enkele onderdelen is er sprake van een verlies dan wel niet subsidiabele kosten die eerder waren begroot. Het zijn deze elementen die samen het rekeningresultaat verklaren zoals dat u wordt voorgelegd. Al met al laat de programmarekening in financiële termen een positief eindbeeld zien. Dit komt tot uiting in een betere dekking voor toekomstige opzichten dan eerder begroot (met name voor het groot onderhoud wegen) en er is een ruimte voor nieuwe uitgaven die bijdragen aan de realisatie van het voorgenomen beleid. Besluiten Met deze voordracht ter aanbieding van de Programmarekening wordt u gevraagd: - De programmarekening en het uitgebrachte advies van de rekeningencommissie te bespreken; - het resultaat van de programmarekening vast te stellen; - een specifieke bestemming te geven aan een deel van het resultaat; - het resterende resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve. Voorgesteld wordt om het resultaat na aftrek van specifieke bestemmingen - die uw instemming vergen - toe te voegen aan de algemene reserve. In de voorjaarsnota worden vervolgens aan u voorstellen voorgelegd over de inzet van het vrije deel van de algemene reserve. Dit is het deel dat niet eerder van een specifieke invulling is voorzien en uitstijgt boven het vastgestelde weerstandsvermogen van 1,8 miljoen. Vooruitlopend op de invulling bij de voorjaarsnota stellen wij u nu al voor om een bestemmingsreserve voor het drugsbeleid in te stellen en hieraan toe te voegen. Dit is gelijk aan de onderbesteding in 2006 op dit onderdeel en nodig voor de uitvoering van het veiligheidsprogramma dat u ongeveer gelijktijdig met de programmarekening wordt aangeboden. Uit dit programma blijkt dat de eerder voorgestelde dekking van de prioriteiten voor het drugsbeleid niet kan worden gevonden in de middelen uit het grotestedenbeleid zoals u werd voorgesteld bij de programmabegroting Dat wil zeggen dit zou afbreuk doen aan de overige wensen en doelen van dat programma. Omwille van de voortgang van het reeds in gang gezette beleid daarom nu dus in afwijking van de het reguliere bestemmingsmoment het voorstel deze reserve in te stellen. Besluitvorming VOORGESTELD BESLUIT: Wij stellen u voor het hierna opgenomen besluit te nemen. Het Dagelijks Bestuur H.K. Fernandes Mendes secretaris E.M. Sweet voorzitter 5

6 Besluiten Stadsdeelraad Zuidoost 2007 Programmarekening Amsterdam Zuidoost, 31 mei 2007 SDR Fin/13 De Stadsdeelraad van het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur d.d. 24 april 2007, het advies van de Rekeningencommissie en het advies van de raadscommissie Middelen en Veiligheid van 24 mei 2007 BESLUIT: I. In te stemmen met de programmarekening 2006 en deze ter vaststelling voor te leggen aan de Gemeenteraad van Amsterdam; II. III. IV. Het Dagelijks Bestuur décharge te verlenen met betrekking tot het gevoerde financieel beheer over het jaar 2006; Kennis te nemen van het verslag van bevindingen van de rekeningencommissie en de reactie hierop van het dagelijks bestuur; Kennis te nemen van het verslag van de externe accountant; V. In te stemmen met de vorming van de reserve drugsbeleid ; VI. VII. In te stemmen met het toevoegen van de opbrengst van het terrein Mijehof (programma 10) aan het stadsdeelvereveningsfonds ; In te stemmen met het omzetten van de volgende voorzieningen in reserves conform het Besluit Begroting en Verantwoording: - Voorziening accommodatiebeleid - Voorziening onderhoud beheer onroerend goed - Voorziening Bijlmer Sport Centrum VIII. IX. In te stemmen met de toekomstige investeringen conform bijlage 4 investeringen Het rekeningresultaat vast te stellen op ,- Voordelig en dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve; X. In te stemmen met de overige mutaties op de reserves conform bijlage 6. Aldus besloten in de openbare vergadering van de Stadsdeelraad d.d. 31 mei 2007 G.P. Both griffier A. Bhola voorzitter 6

inzake de wijkaanpak en de toewijzing van de extra rijksmiddelen

inzake de wijkaanpak en de toewijzing van de extra rijksmiddelen Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 16 december 2008 Agendapunt Voordracht SDR / inzake de wijkaanpak en de toewijzing van de extra rijksmiddelen Amsterdam Zuidoost, Aan de Stadsdeelraad, Hierbij biedt

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007 April 2008

JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Jaarstukken 2007 1 Jaarstukken 2007 07 1.1 Inleiding 07 1.1.1 Jaarverslag 07 1.1.2 Jaarrekening 09 1.2 Beleidsmatige

Nadere informatie

Colofon Dit is een uitgave van stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost

Colofon Dit is een uitgave van stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Rekening 2011 Colofon Dit is een uitgave van stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: E. van Eis en stadsdeel Zuidoost April 2012 Besluiten stadsdeelraad

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2008 2

Voorjaarsnota 2008 2 VOORJAARSNOTA 2008 Voorjaarsnota 2008 2 RAADSVOORSTEL Registr.nr. : VLD/2008/31075 R.nr. : 37.1 Datum besluit B&W : 10 juni 2008 Te behandelen in de gemeenteraad van : 2/3 juli 2008 Portefeuillehouder

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011)

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Jaarverslag 2010 AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 aan. Het jaarverslag 2010 bestaat uit de programmaverantwoording

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost Rekening 2012 Colofon Dit is een uitgave van Stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: Auke VanderHoek, George Maas, Wim Salis, E. van Eis and

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2008

Jaarverslag & Jaarrekening 2008 Jaarverslag & Jaarrekening 2008 28 april 2009 Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 LEESWIJZER... 4 INLEIDING... 6 KERNGEGEVENS... 14 JAARVERSLAG... 16 PROGRAMMAVERANTWOORDING... 18 Programma

Nadere informatie

Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9. Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011

Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9. Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011 Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9 Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011 SDR111220 FIN/54 Amsterdam Zuidoost, 25 oktober 2011 Aan de stadsdeelraad, Inleiding

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009 Versie 28 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. Preambule 5 1.1 Opgaven voor de komende jaren 5 1.2 Resultaten van de afgelopen jaren 16 2. De programma s 21 2.1 Binding en Ontmoeting 21 2.1.1 Ontmoeting en toenadering

Nadere informatie

Allemaal Tilburgers: een divers beeld

Allemaal Tilburgers: een divers beeld Allemaal Tilburgers: een divers beeld Een onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het integratie- en participatiebeleid van de gemeente Tilburg vanaf 2005. DEFINITIEF EINDRAPPORT 28 januari

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Stadsdeel Osdorp. Jong in Osdorp 2007-2010. Jong in Osdorp. Programma Jeugd 2007 2010 tussenrapportage maart 2008

Stadsdeel Osdorp. Jong in Osdorp 2007-2010. Jong in Osdorp. Programma Jeugd 2007 2010 tussenrapportage maart 2008 april 2008 Jong in Osdorp Programma Jeugd 2007 2010 tussenrapportage maart 2008 1 april 2008 Voorwoord Op 27 april 2007 is in de raadsvergadering het programma jeugd 2007-2010 vastgesteld onder de titel

Nadere informatie

Programmabegroting 2013 C o n c e p t

Programmabegroting 2013 C o n c e p t 2013 Programmabegroting Concept Begroting 2013 gemeente Doetinchem 1 Inhoudsopgave programmabegroting 2013 Paginanummers volgen in originele document Beleidsbegroting 2013 1 Inleiding Leeswijzer 2 Toelichting

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding. 4 1.1 Aanleiding. 4 1.2 Doel van de nota. 4 1.3 Totstandkoming van de nota. 4 1.4 Leeswijzer 4 2. De gemeente

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden,

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie