Hierbij biedt het Dagelijks Bestuur u onderstaande raadsvoordracht inzake de programmarekening 2006 aan ter besluitvorming in uw raadsvergadering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierbij biedt het Dagelijks Bestuur u onderstaande raadsvoordracht inzake de programmarekening 2006 aan ter besluitvorming in uw raadsvergadering."

Transcriptie

1 Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 31 mei 2007 Agendapunt 3 Voordracht inzake vaststellen Programmarekening 2006 SDR Fin/13 Amsterdam Zuidoost, Aan de Stadsdeelraad, Hierbij biedt het Dagelijks Bestuur u onderstaande raadsvoordracht inzake de programmarekening 2006 aan ter besluitvorming in uw raadsvergadering. Inleiding De programmarekening biedt de raad de gelegenheid om zijn controlerende functie in te vullen. Het DB legt verantwoording af over de wijze waarop en de resultaten van de ambities die in de programmabegroting 2006 zijn neergelegd. Het DB heeft de overtuiging dat de kwaliteit van de in deze rekening opgenomen verantwoording weer groter is geworden. Dat past in onze ambitie om de programmabegroting en rekening van jaar tot jaar te verbeteren. De informatievoorziening is toegenomen hierdoor is de rekening nog transparanter. Dit wordt o.a. mogelijk gemaakt door het op orde zijn van de administratie (schone tussenrekeningen, verbetering van het debiteurenbeheer en vastlegging van verplichtingen) en de interne informatievoorziening die is verbeterd (implementatie van het management informatie systeem en directierapportages). Overigens betreft het hier een bijzonder jaar. In die zin dat het een uitvoering is van het begrotingsjaar 2006 en tegelijkertijd waar mogelijk de uitvoering van het bestuursakkoord Dit rapportagemoment geeft ook aanleiding tot enige reflectie op de kwaliteit van onze bestuurlijke cyclus van planning en control. Terugblikkend op de begroting 2006 met ter vergelijking de begroting 2007 op ons netvlies - mogen we gerust stellen dat we kwalitatief zeker vooruitgang boeken. De cyclus omvat inmiddels consistente programma s en SMARTe maatschappelijke effecten en prestaties. Ook is de transparantie groot en omvatten de programma s duidelijke sturingskaders. Natuurlijk blijft er ruimte voor verbetering, die is vooral gelegen in de afzonderlijke beleidsplannen en op het gebied van het meetbaar maken van de maatschappelijke effecten en prestaties. Voorts hebben wij geconstateerd dat voor wat betreft een aantal prestaties input geleverd moet worden door externe organisaties. Gangbaar is dat deze organisaties tot 1 juli van het daaropvolgende jaar de gelegenheid krijgen om de gegevens aan ons te leveren. Niettemin is getracht om deze deficiëntie op te lossen door een kwalitatieve rapportage aangevuld met eventuele cijfers uit tussenrapportages. Indien het mogelijk is tot verdere verbetering te komen op dit punt, dan komen we hier volgend jaar op terug. Zoals inmiddels goed gebruik laten wij in deze aanbiedingsbrief in vogelvlucht de belangrijkste beleidsmatige en financiële resultaten van het jaar 2006 de revue passeren. Voor wat betreft de beleidsverantwoording volstaat hier een tour de horizon waarbij we ingaan op de resultaten uit het jaar De verdieping treft u in de afzonderlijke programmateksten aan. Bestuursakkoord Deze programmarekening is het instrument ter beoordeling van de voortgang van de uitvoering van de beleidsmatige activiteiten als ingezet bij de programmabegroting Dit betekent dat een één-op-één relatie met het bestuursakkoord ontbreekt. De begroting was immers al voorafgaand aan het bestuurakkoord vastgesteld. Toch is bij de diverse programma s steeds aandacht besteed aan de relevante ontwikkelingen en waar aan de orde is daarbij het bestuursakkoord meegenomen. Verder treft u in de programmatabellen de producten aan conform begroting 2007 en dus het bestuursakkoord. De complete checklist bestuursakkoord treft u in een bijlage aan. Voorts gaan we in deze aanbiedingsbrief van de preambule bij het bestuursakkoord. 1

2 In de preambule bij het bestuursakkoord wordt als inzet bij de verdere ontwikkeling van Zuidoost het adagium niemand aan de kant geuit. Zuidoost is van ons allemaal dus iedereen moet in onze samenleving kunnen participeren. Uiteraard is daarbij eigen initiatief van belang maar niet iedereen kan op eigen kracht zijn weg vinden. Het is daarom zaak barrières te slechten zodat iedereen gelijke kansen krijgt. Dat betekent investeren in kansen, zo stelt het bestuursakkoord. Investeren in de sociale ontwikkeling, onderwijs, werk, ondernemerschap, jeugd, kunst en cultuur, sport en recreatie en de fysieke omgeving. Jeugd: lijnen naar de toekomst Voor wat betreft de vroeg- en voorscholen hebben we aanzienlijke resultaten geboekt. Het is gelukt om aan 580 doelgroeppeuters en 1300 doelgroepkleuters een voorschoolprogramma te bieden. Dat is 135% van de overeengekomen taakstelling. Ook de bezettingsgraad en de programma s ter stimulering van de ouderbetrokken-heid zijn sterk verbeterd. Vanaf medio 2006 geldt een nieuwe en hogere taakstelling. In december 2006 heeft de stadsdeelraad het programma voor vastgesteld en daarbij de eigen ouderbijdrage voor voorschool en peuterspeelzaal voor de periode van 3 jaar afgeschaft. Dit laatste is gezien de zorgwekkende financiële situatie waarin sommige ouders verkeren uiteraard van groot belang. Ook op het gebied van de handhaving leerplicht boeken we goede vooruitgang. Stadsdeel Zuidoost is er in geslaagd om de doorlooptijden van het relatief verzuim en de aantallen absoluut verzuim sterk terug te brengen. Ook RMC kent een sterke resultaatverbetering: de doelgroepen zijn beter in beeld gebracht, het aantal trajecten is fors hoger en de samenwerking met de ROC s, jongerenloket en het netwerk 12+ is sterk verbeterd en wordt doorontwikkeld. Het is goed te kunnen melden dat het programma verbetering onderwijshuisvesting in 2006 voortvarend is doorgezet. In de clusters Holendrecht, Kantershof, Gein en Driemond zijn grote projecten van scholenruil, renovatie en groot onderhoud opgeleverd. Er zit veel voortgang in het herontwikkelen van Kortvoort en de oplevering van de vernieuwbouw van het cluster D/E buurt wordt begin 2007 voorzien. De stadsdeelraad heeft in oktober 2006 ingestemd met het beleidsplan Jong Amsterdam. Met het Bestuursakkoord vormt dit de beleidsagenda voor het uitvoeringsprogramma Jong Zuidoost. Voorafgaand daaraan heeft Zuidoost als eerste stadsdeel via twee werkconferenties met de actoren uit het onderwijs- en jeugdwelzijnsveld input gezocht voor haar integrale jeugdbeleid. In december 2006 zijn 3 onderzoeken gestart naar de ruimtebehoefte van brede scholen, ouder en kind centra (OKC s) en het aanbod in buurthuizen mede ten behoeve van het Meerjaren Investeringsprogramma Maatschappelijke Accommodaties (MIPSA). Sociale interventies: integraal maatwerk Ook op het terrein van welzijn zijn onze inspanningen niet zonder resultaat gebleven. In 2006 is intensief overleg gevoerd met Swazoom over een gezond financieel kader voor 2006 en de volgende jaren. Over de uitkomsten van het overleg is de raad in oktober geïnformeerd. Onderdeel van de afspraken met Swazoom vormde het beëindigen van de subsidie voor de activiteiten in het kader van Faya Lobi per 31 december Omdat het dagelijks bestuur de activiteiten in het kader van Faya Lobi wilde voortzetten is een drietal organisaties gevraagd een offerte in te dienen. Global Start zal voorlopig voor de duur van één jaar de activiteiten in Faya Lobi voortzetten. Toch was er nog een punt van zorg op het gebied van de openstellingstijden van de buurtcentra en het activiteitenaanbod in buurt- en jongerencentra. Een verbeterslag is afgesproken met bestuur en raad van toezicht Swazoom In 2006 is ook hard gewerkt aan de totstandkoming van een WMO-loket. In alle stadsdelen diende met ingang van 2007 een WMO-loket operationeel te zijn. De inspanningen hebben ertoe geleid dat het WMO-loket, inmiddels Loket Zorg en Samenleven geheten, op 2 januari in het stadsdeelkantoor geopend is. Bewoners kunnen bij het loket terecht met vragen op het terrein van zorg, welzijn en wonen. In het sociale domein is de bestrijding van armoede een van de prioriteiten van het dagelijks bestuur. In 2006 heeft het dagelijks bestuur voor de periode een contourennota voor de aanpak van armoede vastgesteld. De aanpak bestaat enerzijds uit een intensivering en verbreding van preventie en voorlichting. Het tweede spoor bestaat uit een huis aan huis aanpak van armoede, waarin per wooncomplex gezinnen worden bezocht door bewonersadviseurs. In november zijn deze voorstellen in een druk bezochte manifestatie besproken. De aanpak kan rekenen op een breed draagvlak onder - en medewerking vanuit - lokale en stedelijke organisaties en instellingen. Er is een goede basis gelegd voor de daadwerkelijke uitvoering in Hierbij is verder vermeldenswaard dat er een convenant met Rochdale is gesloten tegen uithuiszettingen op grond van huurschulden. Het beoogd resultaat is dat 90 % van de bewoners niet meer wordt uitgezet uit huurhuizen. Inmiddels hebben ook andere corporaties aangegeven te willen tekenen. 2

3 Cultuur: spiegel voor de samenleving In 2006 zijn belangrijke ontwikkelingen in gang gezet richting een solide culturele infrastructuur. Het accent lag op het creëren, consolideren, en investeren in nieuwe en bestaande initiatieven en mogelijkheden. Zo is de nota Kracht van Cultuur in 2006 geëvalueerd. Uit deze evaluatie blijkt dat Zuidoost het fundament gelegd heeft voor een sterk cultureel veld, in het primair onderwijs cultuureducatie een belangrijke plaats heeft verworven en een versterking van de positie van kunstenaars in Zuidoost met de komst van de broedplaatsen Kruitberg en Echtenstein. In 2007 zal een nieuwe cultuurnota voor de periode worden opgesteld. Verheugend is voorts dat met de goedkeuring van de aanvraag voor de Europese D2-subsidie de basis is gelegd voor de realisatie van het Cultuurgebouw. Dit gebouw zal een broedplaatsfunctie voor de podiumkunsten vervullen. Openbare orde en veiligheid: regie en samenwerking De cijfers over 2006 laten zien dat de veiligheid in 2006 aanmerkelijk verbeterd is. Hoewel de veiligheidsindex Amsterdam op dit moment nog niet verschenen is kunnen we aan de hand van de politiecijfers concluderen dat er in % minder aangiften gedaan werden van misdrijven. Zo werd er onder andere minder aangifte gedaan van vermogensdelicten, geweldsmisdrijven en vernielingen. In 2006 is een begin gemaakt met de versterking van onze regierol en de verbetering van de samenwerking met de ketenpartners. Deze aanpak heeft zeer succesvol gewerkt bij de bestrijding van de drugsoverlast in Zuidoost. In dit kader hebben we in oktober 2006 een convenant getekend om deze aanpak voort te zetten. De doelstelling van 25% verminderen drugsoverlast in geheel Amsterdam Zuidoost is ruimschoots gehaald. De cijfers worden ondersteund door de mening van bewoners. Zij vinden dat drugsoverlast een minder groot probleem is dan in Ook op het gebied van de bestrijding van de jeugdcriminaliteit is geïnvesteerd in samenwerking en het opzetten van nieuwe structuren. Zo zijn er voor vijf groepen jongeren plannen van aanpak gemaakt en is er veel geïnvesteerd in ambulant jongerenwerk. Belangrijk zijn tevens de investeringen in de fysieke veiligheid. Probleemplekken zijn aangepakt, toezicht, handhaving en beveiliging zijn ingezet en bij de winkelcentra zijn camera s opgehangen. Werk en ondernemen: lokale impulsen In 2006 zijn we voortvarend aan de slag gegaan met het uitwerken van het concept social return. Het invoeren van social return (voorheen contract compliance ) in Zuidoost is feitelijk: het door het stadsdeel aangaan van convenanten en/of het stellen van sociale besteksvoorwaarden bij aanbestedingen, het verlenen van vergunningen of subsidies, met als doel lokale werkgelegenheid en ondernemerschap te bevorderen en/of werkzoekenden - en waar mogelijk leerlingen - aan een werkplek te helpen. Social return in Zuidoost betreft afspraken tussen stadsdeel en opdrachtnemers of werkgevers om (meer) werkplekken en opdrachten voor bewoners en ondernemingen uit Zuidoost te realiseren. Deze afspraken komen in de regel tot stand door onderhandelingen tussen stadsdeel en werkgevers/opdrachtnemers. Stadsdeel Zuidoost is binnen dit beleidsthema de initiator en sturende factor en primair verantwoordelijk voor het welslagen van dit speerpunt. Inmiddels heeft er een interne conferentie over dit thema plaats gevonden en zijn er gerichte afspraken gemaakt. Zo zal er een pilot gaan draaien en zal er advies aan ons uitgebracht worden over de invulling van het beleid. Sociaal Economische Vernieuwing: innovatief investeren In 2006 zijn diverse projecten in uitvoering genomen om de sociaal economische positie van de bewoners te verbeteren. Voor wat betreft de stedelijke economische omgeving is in 2006 de ateliers ruimtes Echtenstein opgeleverd. Het project kleine kantoren Grubbehoeve is gestart, het project Gerenstein is in voorbereiding. Met betrekking tot het bevorderen van de bedrijvigheid heeft het Ondernemershuis Zuidoost in 2006 naast de dienstverlening via het basis- (intake, oriëntatie op het starten van een eigenbedrijf, etc) en pluspakket ( cursussen in economie, boekhouding, financiën, het maken van een ondernemersplan, etc.) een veelvoud aan andere activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten en de Kapitaaldag Ondernemershuis. Ook heeft het Ondernemershuis geparticipeerd in activiteiten zoals de Culturele Markt Zuidoost en de Startersdag van de Kamer van Koophandel. In het kader van de stedelijke uitstraling werd in het project toerisme de organisatie van evenementen bevorderd en daarmee de ontplooiing van nieuwe economische initiatieven gestimuleerd. Binnen dit project is een (permanente) expositie over de geschiedenis van de Bijlmer opgezet. Daarnaast zijn tien evenementen via een openbare aanbesteding geselecteerd en gefinancierd. Voorts loopt er een aantal meerjarenprojecten om de veiligheid in de winkelcentra te verbeteren. Daarmee wordt beoogd de gevestigde ondernemers en het winkelende publiek te behouden. 3

4 Verheugend is ook dat de bouw van de Kandelaar in volle gang is. De bouwwerkzaamheden lopen door tot najaar Inmiddels wordt volop gewerkt aan het concretiseren van de invulling van het gebouw in overleg met de toekomstige gebruikers. Voor wat betreft het Equal-programma geldt dat dit in 2006 onder de naam in action de tweede fase in gegaan. In deze fase ligt het accent op de ontwikkeling van sociale economie met als concrete doelstelling de ontwikkeling van twee community enterprises. Er wordt ingezet op economisch empowerment van vrouwen en jongeren. Als belangrijk instrument zijn trainingen in ondernemerschap ingezet. Binnen de sociaal-economische vernieuwing is verder vanuit een innovatieve benadering gewerkt aan het opzetten van stage- en (leer)werkplekken voor jongeren die vanwege een beperking of arbeidshandicap ver van de arbeidsmarkt afstaan. We noemen in dit verband de ontwikkeling van leerwerkbedrijf Langerlust en de ondernemersprijs. Participatie: investeren in sociale cohesie De stichting MAAZO heeft in 2006 een vliegende start gemaakt: al gauw werd er een uitgebreid werkplan ingediend waarin de verschillende producten van de stichting werden gepresenteerd. In 2006 is het Multiculturalisatie en Participatiebureau opgegaan in het opbouworgaan (MAAZO). MAAZO legt grote nadruk op investeringen in de wijken en cohesie tussen de diverse etnische doelgroepen. Naast de reguliere opbouwwerkvergaderingen (de traditionele buurtbeheer- en bewonersoverleggen) tracht MAAZO vaak in samenwerking met andere partners- nieuwe participatievormen te vinden die passen bij bewoners die geen gelegenheid hebben om op de 'traditionele' wijze te participeren. Zo heeft MAAZO samen met de Stichting Amsterdam Ontmoet uitvoering gegeven aan het participatieproject 'Pittig gekruid'; in dit project hebben tientallen bewoners uit Gein meegewerkt aan o.a. een klusproject in de eigen wijk. Een ander voorbeeldproject is de integratie van de activiteiten van bewoners uit de seniorenflat Vogeltjeswei met de activiteiten van de andere bewoners uit die wijk. Opvallend is dat MAAZO grote aandacht heeft voor de bedrijfkundige aspecten van de stichting: mede door een professionele acquisitie is de stichting een gezonde financiële basis op te bouwen en nestelt ze zich tegelijk stevig in de participatieactiviteiten in Zuidoost. Voorbeelden hiervan zijn de uitvoering van het Vrijwilligerssteunpunt en de begeleiding van bewoners die in het kader van de vernieuwing worden herplaatst. De aanpak vanuit het stadsdeel werkt dus tot nu toe stimulerend. Imago: Zuidoost stad van de toekomst In 2006 is het instrument citymarketing voortvarend ter hand genomen om het imago van Zuidoost als dé plek om te wonen, werken, leren en recreëren verder uit te dragen. In 2006 is een rapportage opgesteld met een analyse en een plan van aanpak voor citymarketing. In 2007 zal in vervolg hierop de oprichting plaatsvinden van de Stichting Citymarketing met Rochdale, ArenA en VAZO. Verder zijn er nieuwe instrumenten ingezet om het potentieel van Zuidoost over het voetlicht te brengen. Wij noemen in dit verband de viral game Next Station, de wandelgids Bijlmerlicious en de opgestelde stadsdeeletiquette. Overige zaken Met ingang van het schooljaar 2006/2007 ontvangen schoolbesturen de extra middelen voor voorschool en achterstandsbestrijding rechtstreeks van het Rijk. Nu het stadsdeel deze subsidie niet meer verleent zijn er voor de locale overheid, behoudens onderwijshuisvesting, geen directe sturingsmogelijkheden meer. De zorg voor de kwaliteit van het onderwijs en het integrale jeugdbeleid zal via de weg van een agenderend beleidsoverleg in vrijwilligheid en gezamenlijkheid opgepakt moeten worden. Ons instrument daarvoor is het uitvoeringsprogramma Jong Zuidoost. In 2006 is de Muziekschool Zuidoost niet binnen de begroting gebleven. Over de problematiek rondom de financiën van de muziekschool heeft de portefeuillehouder in november het presidium ingelicht en daaraan in de begrotingscommissie gerefereerd. De gesprekken met de MZO om tot structurele verbetering van de subsidierelatie te komen zijn in oktober 2006 gestart en nog niet afgerond. Naar aanleiding van het rapport over het functioneren van het VEC heeft de Raad in december besloten een kwartiermaker aan te stellen om het VEC, binnen een half jaar, opnieuw te structureren. Voor wat betreft de Sociaal Economische Vernieuwing doemt een mogelijk knelpunt aan de horizon op. De Europese geldstromen drogen namelijk op dit vraagt om een beleidsmatige en financiële heroriëntatie. Het resultaat in financiële zin De programmarekening sluit met een financieel voordelig resultaat van ruim 1,4 miljoen. Dit is een afwijking ten opzichte van de najaarsbrief. In de najaarsbrief was reeds uitgegaan van een positief rekening resultaat van 2,35 mln dit is toegevoegd aan de algemene reserve. Een deel van het bedrag 1,6 mln is bij de 4

5 najaarsbrief aangewend als financiële impuls voor de begroting ,6 mln. Het nog te bestemmen bedrag bedraagt het resterende saldo 0,75 mln uit de najaarsbrief en het rekeningresultaat uit de programmarekening 1,4 mln. De programmarekening is voorzien van goedkeurende verklaring van de accountant voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid van de jaarrekening. En naast deze voordracht wordt u door de rekeningencommissie een rapport uitgebracht met hun bevindingen en adviezen. Ons DB zal in een later stadium nog een reactie op de bevindingen en adviezen van de rekeningencommissie uitbrengen. Het resultaat van de programmarekening is de uitkomst van een grote hoeveelheid voor- en nadelige afwijkingen die uitgebreid zijn toegelicht in de financiële toelichtingen per programma. Het totaal van de afwijkingen is ook nog eens bijeengebracht in bijlage 1. Hierin ziet u de cijfermatige afwijkingen per programmaproduct. De financiële afwijkingen per programma hangen in een aantal gevallen samen met bestemmingsreserves. In dat geval is deze afwijkingen ook verwerkt in de mutatie op de reserve en is er per saldo geen effect. Deze samenhang is steeds toegelicht in de financiële toelichting per programma en in het onderdeel Resultaat. Daarnaast zijn er vertragingen in de realisatie van enkele voornemens die in financieel opzicht bijdragen aan het rekening resultaat en zijn er voordelige afwikkelingen van verkochte panden en kleine grondexploitaties en gronduitgiften. Op enkele onderdelen is er sprake van een verlies dan wel niet subsidiabele kosten die eerder waren begroot. Het zijn deze elementen die samen het rekeningresultaat verklaren zoals dat u wordt voorgelegd. Al met al laat de programmarekening in financiële termen een positief eindbeeld zien. Dit komt tot uiting in een betere dekking voor toekomstige opzichten dan eerder begroot (met name voor het groot onderhoud wegen) en er is een ruimte voor nieuwe uitgaven die bijdragen aan de realisatie van het voorgenomen beleid. Besluiten Met deze voordracht ter aanbieding van de Programmarekening wordt u gevraagd: - De programmarekening en het uitgebrachte advies van de rekeningencommissie te bespreken; - het resultaat van de programmarekening vast te stellen; - een specifieke bestemming te geven aan een deel van het resultaat; - het resterende resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve. Voorgesteld wordt om het resultaat na aftrek van specifieke bestemmingen - die uw instemming vergen - toe te voegen aan de algemene reserve. In de voorjaarsnota worden vervolgens aan u voorstellen voorgelegd over de inzet van het vrije deel van de algemene reserve. Dit is het deel dat niet eerder van een specifieke invulling is voorzien en uitstijgt boven het vastgestelde weerstandsvermogen van 1,8 miljoen. Vooruitlopend op de invulling bij de voorjaarsnota stellen wij u nu al voor om een bestemmingsreserve voor het drugsbeleid in te stellen en hieraan toe te voegen. Dit is gelijk aan de onderbesteding in 2006 op dit onderdeel en nodig voor de uitvoering van het veiligheidsprogramma dat u ongeveer gelijktijdig met de programmarekening wordt aangeboden. Uit dit programma blijkt dat de eerder voorgestelde dekking van de prioriteiten voor het drugsbeleid niet kan worden gevonden in de middelen uit het grotestedenbeleid zoals u werd voorgesteld bij de programmabegroting Dat wil zeggen dit zou afbreuk doen aan de overige wensen en doelen van dat programma. Omwille van de voortgang van het reeds in gang gezette beleid daarom nu dus in afwijking van de het reguliere bestemmingsmoment het voorstel deze reserve in te stellen. Besluitvorming VOORGESTELD BESLUIT: Wij stellen u voor het hierna opgenomen besluit te nemen. Het Dagelijks Bestuur H.K. Fernandes Mendes secretaris E.M. Sweet voorzitter 5

6 Besluiten Stadsdeelraad Zuidoost 2007 Programmarekening Amsterdam Zuidoost, 31 mei 2007 SDR Fin/13 De Stadsdeelraad van het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur d.d. 24 april 2007, het advies van de Rekeningencommissie en het advies van de raadscommissie Middelen en Veiligheid van 24 mei 2007 BESLUIT: I. In te stemmen met de programmarekening 2006 en deze ter vaststelling voor te leggen aan de Gemeenteraad van Amsterdam; II. III. IV. Het Dagelijks Bestuur décharge te verlenen met betrekking tot het gevoerde financieel beheer over het jaar 2006; Kennis te nemen van het verslag van bevindingen van de rekeningencommissie en de reactie hierop van het dagelijks bestuur; Kennis te nemen van het verslag van de externe accountant; V. In te stemmen met de vorming van de reserve drugsbeleid ; VI. VII. In te stemmen met het toevoegen van de opbrengst van het terrein Mijehof (programma 10) aan het stadsdeelvereveningsfonds ; In te stemmen met het omzetten van de volgende voorzieningen in reserves conform het Besluit Begroting en Verantwoording: - Voorziening accommodatiebeleid - Voorziening onderhoud beheer onroerend goed - Voorziening Bijlmer Sport Centrum VIII. IX. In te stemmen met de toekomstige investeringen conform bijlage 4 investeringen Het rekeningresultaat vast te stellen op ,- Voordelig en dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve; X. In te stemmen met de overige mutaties op de reserves conform bijlage 6. Aldus besloten in de openbare vergadering van de Stadsdeelraad d.d. 31 mei 2007 G.P. Both griffier A. Bhola voorzitter 6

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend

Datum: Informerend. Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Financiële afwikkeling Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Arbeidsmarkt

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP

DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP www.leiden.nl/raad RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit 14.0876 d.d.:7-10-2014 Naam programma: Economie en Toerisme

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen.

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 3.5 Nieuw bestuurlijk dashboard Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. In 2007 hebben wij een bestuurlijk dashboard ingevoerd, als

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. Agenda nr. 8

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. Agenda nr. 8 Raadsvoorstel Agenda nr. 8 Onderwerp: Kennisnemen van het concept ondernemingsplan Werkbedrijf Atlant de Peel 2017-2018 Soort: Kaderstellend / informerend Opsteller: M.J.A. Lammers Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10. RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010 Rv. nr.: 09.0158 B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.0091 Naam programma +onderdeel: Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen.

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen. Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 621019 Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder Vaststellen van het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gemeente Gooise

Nadere informatie

Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen.

Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 5 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen. De huisvesting van scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Instelling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten,

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten, PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 7 oktober 2008 Nummer PS : PS2008BEM32 Afdeling : Financiën Commissie : alle Registratienummer : 2008INT228103 Portefeuillehouder

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE. Nummer: Datum vergadering: 24 november Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties

RAADSCOMMISSIE. Nummer: Datum vergadering: 24 november Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties RAADSCOMMISSIE Onderwerp: Nummer: Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties Datum vergadering: 24 november 2015 Conceptbesluit: 1. In te stemmen met de nota "Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties';

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b

Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Wethouder M.M. Kuijken Onderwerp : Resultaten evaluatie centrumplan 't Hof / herinrichting fase

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten 2008-2011 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp Kansen voor alle Haarlemse kinderen. Nummer 2017/ Portefeuillehouder Langenacker, J. Programma/beleidsveld 3.

Raadsstuk. Onderwerp Kansen voor alle Haarlemse kinderen. Nummer 2017/ Portefeuillehouder Langenacker, J. Programma/beleidsveld 3. Raadsstuk Onderwerp Kansen voor alle Haarlemse kinderen Nummer 2017/174103 Portefeuillehouder Langenacker, J. Programma/beleidsveld 3.3 Minima Afdeling SZW/PO Auteur Kraan, A.L. van der Telefoonnummer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0091 Rv. nr.: 12.0091 B en W-besluit d.d.: 21-8-2012 B en W-besluit nr.: 120794 Naam programma: Stedelijke ontwikkeling Onderwerp: Eindrapportage Wijkontwikkelingsplan Zuidwest 2011 en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 21 860 Weer samen naar school Nr. 63 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk Onderwerp Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr. 2014-037 Corsa kenmerk 14.0009805 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma de raad Ambtenaar G. Vonk Afdeling

Nadere informatie

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Aan de Raad Agendapunt: 6 Onderwerp: Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Kenmerk: Status: BV/JS Besluitvormend Kollum, 10 juni 2014 Samenvatting De Veiligheidsregio Fryslân (hierna

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Lemmen, Ton CS S0CS RAD: RAD150708 woensdag 8 juli 2015 BW: BW150602 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 8 juli 2015 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar :

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Voorgesteld wordt om met voorliggende overeenkomst in te stemmen en deze door de gemeente en de Stichting Combibrug te laten ondertekenen.

Voorgesteld wordt om met voorliggende overeenkomst in te stemmen en deze door de gemeente en de Stichting Combibrug te laten ondertekenen. VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 24 november 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00888 Onderwerp: Overeenkomst Stichting Combibrug 2016-2018 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Op 30 april 2015 is in de

Nadere informatie

PS2008WMC Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

PS2008WMC Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 PS2008WMC19-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 30 september 2008 Nummer PS : PS2008WMC19 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT229290 Portefeuillehouder : Raven

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 14 oktober 2013 : 16 december 2013 Documentnr. Zaaknummer : : 7931 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

Convenant Centrummanagement Valkenswaard

Convenant Centrummanagement Valkenswaard Convenant Centrummanagement Valkenswaard Stichting Centrum-Management Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Valkenswaard, juli 2014 1 Convenant Centrummanagement Valkenswaard Gesloten tussen het college van

Nadere informatie

Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6

Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6 Aan de Raad Made, 27 maart 2008 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 29 mei 2008 Onderwerp: Nummer raadsnota: Samenwerking Stichting Welzijn

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Agendapunt Het Algemeen Bestuur van de BWB 5

Agendapunt Het Algemeen Bestuur van de BWB 5 Voorstel Aan Agendapunt Het Algemeen Bestuur van de BWB 5 Onderwerp Datum Voorstel tot vaststelling van de begroting BWB 2017 1 juli 2016 en meerjarenbegroting 2017 2020 Inleiding De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Introductie gemeenteraad in de financiën. Bob van der Sleen / Jan Sanders Sector Control 27 februari 2014

Introductie gemeenteraad in de financiën. Bob van der Sleen / Jan Sanders Sector Control 27 februari 2014 Introductie gemeenteraad in de financiën Bob van der Sleen / Jan Sanders Sector Control 27 februari 2014 Inhoud Algemeen: Wat is het belang van de begroting en de jaarrekening, wat doet de raad en wat

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 21-4-2009 Openbaar Onderwerp :

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 21-4-2009 Openbaar Onderwerp : ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 21-4-2009 Openbaar Onderwerp : Portefeuillehouder(s) : P. H. Roos, Afdelingshoofd/hoofd BMO: R. Schaatsbergen Paraaf : Paraaf: Afdeling : Samenleving

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.17.1171 B.17.1171 Landgraaf, 20 juni 2017 ONDERWERP: Programmaverantwoording 2016 Raadsvoorstelnummer: 53 PROGRAMMA 1. Bestuur

Nadere informatie

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Programma Economie & Werk Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting Het ministerie

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 286734 Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Inzake voortgangsrapportage verbouwing activiteitencentrum Gein

Inzake voortgangsrapportage verbouwing activiteitencentrum Gein Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. Agendapunt Voordracht SDR / Inzake voortgangsrapportage verbouwing activiteitencentrum Gein Amsterdam Zuidoost, 28 mei 2008 Aan de Stadsdeelraad, Hierbij biedt het

Nadere informatie

Herzien voorstel winstbestemming jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven

Herzien voorstel winstbestemming jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven Herzien voorstel winstbestemming jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 28 juni 2017 AGENDAPUNT Aan het Algemeen Bestuur, In de vergadering van het Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 200816626 Onderwerp Spoorboekje Planning- en Controlcyclus 2008 Portefeuillehouder J.J.Nobel Steiler Sander Heesen Collegevergadering 4 maart 2008 Raadsvergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

inzake de wijkaanpak en de toewijzing van de extra rijksmiddelen

inzake de wijkaanpak en de toewijzing van de extra rijksmiddelen Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 16 december 2008 Agendapunt Voordracht SDR / inzake de wijkaanpak en de toewijzing van de extra rijksmiddelen Amsterdam Zuidoost, Aan de Stadsdeelraad, Hierbij biedt

Nadere informatie

*Z007AEC22F9* documentnr.: INT/G/14/08831 zaaknr.: Z/G/13/05134

*Z007AEC22F9* documentnr.: INT/G/14/08831 zaaknr.: Z/G/13/05134 Grave *Z007AEC22F9* documentnr.: INT/G/14/08831 zaaknr.: Z/G/13/05134 Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : 16 juni 2014 : Doorstart project snippergroen Portefeuillehouder Afdeling Commissie : H.A.W.M.

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland Adviescommissie 17 maart 2009 Dagelijks bestuur 26 maart 2009 Dagelijks bestuur 28 mei 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 18 juni 2009 Aantal bijlagen: 5 Agendapunt: 9 Onderwerp Ontwikkelingsvisie en

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen

Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: 8 Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2008 Datum voorstel 12 mei 2009 Datum raadsvergadering 16 juni 2009 Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen Ter inzage beheersrekening

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt *

Aan de gemeenteraad Agendapunt * Aan de gemeenteraad Agendapunt * Documentnr.: RV13.0020 Roden, Onderwerp Eenmalige bijdrage voor Filmhuis De Winsinghhof Onderdeel programmabegroting: Nee Voorstel 1. Een eenmalige bijdrage van 47.500

Nadere informatie

Onderdeel van Programma Fysiek Beleid en Mobiliteit, onderdeel 2.5 Hoogwaterbescherming langs de Maas en van onderdeel 1.3 Limburg een sterk merk.

Onderdeel van Programma Fysiek Beleid en Mobiliteit, onderdeel 2.5 Hoogwaterbescherming langs de Maas en van onderdeel 1.3 Limburg een sterk merk. 8.9. Maasplassen Het GOML-programma (gebiedsontwikkeling Midden-Limburg) 'Maasplassen' kent de doelstelling: "Het optimaal en duurzaam benutten van het economisch potentieel van de Maasplassen en het in

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie