Taakeenheid 2: Organisatie Taakeenheid 3: Communicatie Taakeenheid 5: Statistiek Taakeenheid 6: EBP Taakeenheid 10: Ethiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taakeenheid 2: Organisatie Taakeenheid 3: Communicatie Taakeenheid 5: Statistiek Taakeenheid 6: EBP Taakeenheid 10: Ethiek"

Transcriptie

1 Getoetste onderdelen: Taakeenheid 2: Organisatie Taakeenheid 3: Communicatie Taakeenheid 5: Statistiek Taakeenheid 6: EBP Taakeenheid 10: Ethiek Datum: 16 April Copyright: JokingTrojan Versie: 3

2 Samenvatting C&B Periode 3 Getoetste onderdelen: Taakeenheid 2: Organisatie en Beheervormen Taakeenheid 3: Communicatie Taakeenheid 5: Statistiek Taakeenheid 6: EBP Taakeenheid 10: Ethiek 35 vrg 18 vrg 40 vrg 40 vrg 17 vrg Samenvatting TKE 2 Organisatie en Kwaliteitszorg Begrippenlijst: Beheersproces: Dit proces wil zeggen dat een organisatie goed in staat is om doelgericht en efficiënt te werken. Het is namelijk van belang dat een organisatie zicht heeft op planning en sturing van zijn eigen bedrijfsprocessen en dat een organisatie nog steeds voldoet aan de behoefte van zijn cliënt. Visies op uitvoeringstaken: - Scientific management: Scientific management (of Taylorisme) is een stroming die personeelsbeleid als wetenschap ziet. Aanhangers van deze stroming menen dat arbeid puur analytisch benaderd zou kunnen worden. Woorden als efficiency, beloning-naar-prestatie en lopende-band-werk passen hierbij. - Huma relations: Elton Mayo die wordt geschouwd als de grondlegger van de bedrijfssociologie. Met zijn Hawthorne-experimenten legde hij de basis voor de Human Relations-school binnen de managementwetenschappen. Hij beweerde dat de productiviteit van werknemers zowel door sociale omstandigheden als door functie-inhoud bepaald wordt. Hij constateerde een wrevel tussen werknemers (met een sentimentele logica) en managers (met een logica van kosten en efficiency) die tot conflicten leidt. - Sociotechniek: is een bedrijfkundige stroming die het verband tussen enerzijds arbeidsverdeling en anderzijds de productiviteit van de organisatie en de kwaliteit van het werk van mensen centraal stelt. Voor zelfsturende teams worden veel verschillende namen gebruikt: zelfstandige productieteams, clusters, autonome groepen, hele taakgroepen, teams, etc. Zelfsturend team: De basis van deze teams ligt inde sociotechniek. Een zelfsturend team is een relatief vaste groep van medewerkers in een organisatie die gezamenlijk verantwoordelijk is voor het totale proces waarin producten of diensten tot stand komen, die aan een interne of externe klant worden geleverd. In deze definitie staan drie belangrijke kenmerken: - Gezamenlijke verantwoordelijkheid: het team staat centraal en niet de individuen - Zelfsturing: het team bezit regelvermogen om het desbetreffende proces te sturen. Het team kan in dit kader gezien worden als de proceseigenaar. Leidinggevenden en stafdiensten zijn er om het team te ondersteunen door voorwaarden te scheppen. - Resultaatgerichtheid: de verantwoordelijkheid van het team wordt niet uitgedrukt in termen van een taak, maar om het resultaat, te weten een product of dienst met daaraan door de klant gestelde eisen. De 5 basis onderdelen van een organisatiestructuur: Uitvoerende kern: Dat wat in normaal Nederlands de werkvloer genoemd wordt, de mensen die het eigenlijke werk in het bedrijf doen Strategische top: De directie, en in de grote multinationals niet alleen de top, maar ook de business-unit directies Ondersteunende diensten: Diensten zoals personeelszaken, facility management Technostructuren: De planningsafdelingen, de afdelingen die de standaards voorschrijven Middenkader: De managementlagen onder de top en boven de werkvloer

3 Organisatiemodellen: - Bureaucratisch model: Bureaucratieën zijn rationeel en efficiënt, en iedereen wordt op gelijke wijze behandeld. Familie en vrienden worden in de ideale situatie niet voorgetrokken. Ook taakverdeling staat centraal in het concept 'bureaucratie'. Elke afdeling zorgt voor één stukje van de keten, waarbij de taakverdeling duidelijk is beschreven. Kenmerken zijn dus; grote organisaties, veel niveaus, procedures en protocollen. - De professionele organisatie: Operationele kern: de mensen die de primaire activiteit van de organisatie uitvoeren. Professionele organisatie: een organisatie met een functionele structuur, van gemiddelde grootte, die het beste werkt in stabiel omgevingen, waarbinnen de hoogopgeleide professionals in een decentrale structuur werken. - De ondernemersorganisatie: Primair proces: kernactiviteit van een onderneming. Ondernemersorganisatie: organisatiestructuur met weinig afdelingen die gegroepeerd zijn naar functie en geleid worden door een ondernemer/eigenaar zonder al te veel werkvoorbereiding en regels. Organisatie vorm: Matrix organisatie: is een organisatievorm, die vaak in grote organisaties wordt toegepast, waarbij de deelnemers aan meerdere personen rapporteren. In een matrix organisatie zitten vaak alle medewerkers die het zelfde soort werk doen in één afdeling. Als voorbeeld, alle tekenaars maken deel uit van de tekenkamer unit en rapporteren aan het hoofd van deze afdeling. Dezelfde tekenaars zijn aan verschillende projectteams toegewezen en rapporteren ook aan de projectleiders. De voordelen van een matrix organisatie zijn; - Dat de deelnemers vrij eenvoudig kennis en vaardigheden van elkaar kunnen overnemen. - Dat het mogelijk is om in een bepaald vakgebied zich te specialiseren. - Dat het zeer eenvoudig is om in een project in of uit te stappen. De nadelen van een matrix organisatie zijn; - Dat de deelnemers verward raken door conflicterende belangen. De functionele bazen hebben vaak andere prioriteiten en belangen dan de projectleiders. - Men is veel tijd kwijt aan het rapporteren naar boven toe. Wat is nu het verschil tussen een organisatiemodel en een organisatievorm? Als eerste komt een organisatiemodel. Deze is gebaseerd op de visie die men als organisatie heeft. Vervolgens wordt vanuit de visie ook een strategie ontwikkeld. De visie, strategie en de structuur vormen later een organisatievorm, want deze moet goed passen bij de op visie gebaseerde strategie en structuur. Cybernetica: Het is de wetenschap die zich bezighoudt met controle van en communicatie binnen biologische en mechanische systemen (feedback oftewel terugkoppeling genaamd) In persoonlijke relaties wordt gesproken van terugkoppeling als de ene persoon van de andere een kritische reactie krijgt op zijn of haar functioneren. Door de feedback op het geleverde werk kan dit een bevordering zijn voor iemands leer en werkproces. ` Analyse instrumenten: - Het Pareto principe, ook wel de regel genoemd, is een economische regel die opgesteld werd door Vilfredo Pareto. Hij stelde dat 80% van de economie beheerst werd door 20% van de mensen. Deze regel is op meerdere vlakken toegepast en zo is ontdekt dat de verhouding op heel veel aspecten toepasbaar is. De regel beschrijft dat 80% van de uitkomsten veroorzaakt worden door 20% van de oorzaken. Zo kan in een schoolklas 20% van de kinderen 80% van het lawaai veroorzaken. Door dit te weten kan men de efficiëntie van de probleemaanpak verhogen, door zich meteen op die 20% te richten. Kritiek op dit pareto principe is dat het hier een versimpeling van de werkelijkheid betreft. Er is geen onderliggende wetmatigheid die suggereert dat 20% van de mensen 80% van de middelen dient te beheersen. In veel economische systemen is dit dan ook niet het geval. Evenmin is er een wetmatigheid die voorschrijft dat 20% van de oorzaken 80% van de gevolgen bewerkstelligt. Het kan evengoed zijn dat 40% van de oorzaken 70% van de gevolgen realiseert. De kritiek stelt dan ook dat gevonden verbanden dienen te worden beschouwd als toevalligheden, dan wel het gevolg zijn van selectieve waarneming.

4 - Visgraatdiagram: (Oorzaak gevolg analyse)in het visgraat diagram worden oorzaken van een probleem ordelijk gerangschikt. Het voordeel van zulke visgraat -analyse is dat men breed leert kijken naar mogelijke oorzaken van kwaliteitsproblemen. Pragmatisch gezien worden alleen de prioritaire en veranderbare oorzaken geselecteerd. Op basis van deze analyse kan een planning gemaakt worden om de bestaande situatie (realistisch) te verbeteren. Kwaliteit: geeft aan in hoeverre iets of iemand zijn/haar doelstelling bereikt, doorgaans zonder daarbij een waardeoordeel over het doel te vellen. Kwaliteit geeft aan of het product of de dienst overeenkomt met hetgeen wat de klant ervan verwacht. Kwaliteit geeft soms dus ook aan hoe slecht iets is. Voorbeeld: Als je een product maakt, wat alleen jij kan maken omdat je bijvoorbeeld een patent hebt, dan wil je wel eens dat je product maar een bepaalde tijd meegaat, zodat men sneller een vervangend apparaat nodig heeft. Als het product te goed is, gaat het te lang mee. De kwaliteit voor de klant is dan goed, maar de kwaliteit voor de fabrikant is dan slecht. Op het vlak van kwaliteit zijn vele standaards beschikbaar, standaards opgesteld door diverse instituten. Kwaliteitszorg: is het geheel van activiteiten dat ondernomen wordt om de kwaliteit van het onderwijs (c.q. de school) te onderzoeken, te borgen of te verbeteren, en openbaar te maken. Kwaliteitszorg kent dus meerdere functies, die vaak gelijktijdig in het geding kunnen zijn. De belangrijkste functies zijn: De juiste dingen doen en deze goed doen, Georganiseerde zorgvuldigheid, Voldoen aan gerechtvaardigde verwachtingen van de cliënt met behoud van professionele verantwoordelijkheid binnen een wederzijds respectvolle relatie, Het telkens toepassen van de cirkel van Deming: de cyclische opvolging van planning, uitvoering, evaluatie en bijstelling, waarna borging zorgt voor bestendiging kwaliteitscirkel van Deming is een hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement ontwikkeld door William Edwards Deming. De cirkel beschrijft vier activiteiten die op alle organisaties van toepassing zijn. In een cyclus kunnen die zorgen voor een betere kwaliteit. De vier activiteiten zijn: Voornemen (Act): een probleem constateren en besluiten dat er een verandering gewenst is. Plannen (Plan): een overzicht maken van de verbeteringen die uitgevoerd dienen te worden. Doen (Do): de verbeteringsmaatregelen in de praktijk implementeren. Evalueren (Check): analyseren of de doelen gehaald zijn en of er daadwerkelijk een kwaliteitsverbetering is opgetreden. Reflecteren hoe het beter kan. Na de laatste stap kan het proces weer opnieuw beginnen. Verschillende invalshoeken/belanghebbenden 1. Transcendent Kwaliteit is niet te definiëren, je weet wat het is Pirsig 1974 filosofie 2. Productgericht hoe meer van het gewenste kenmerk des te beter Abbott 1955 economie 3. Gebruikersgericht Kwaliteit is fitness for use Juran 1988 marketing 4. Productiegericht Kwaliteit in overeenstemming met vereisten Crosby 1964 operational management 5. Waardegericht Kwaliteit. het beste voor klant mbt Feigenbaum 83 operational management a. het gebruik van het product en b. de prijs die je ervoor betaalt

5 Samenvatting TKE 3 Communicatie Begrippenlijst: Conflict: Een conflict ontstaat wanneer er tegengestelde belangen, wensen, verwachtingen of doelstellingen zijn tussen personen of groepen. Conflicten zijn inherent aan de mens en kunnen constructief zijn als ze worden opgelost. Conflicthantering heeft als doel de verschillende partijen inzicht te geven in elkaars belangen en doelstellingen, en hierbij tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen, zodat er een basis voor toekomstige samenwerking is. Conflicthanteringstijlen: Bij het hanteren van conflicten zijn twee mogelijke afwegingen, zeg maar dimensies, aan de orde, namelijk: * Het belang van de kwestie waarover het conflict gaat * Het belang van de relatie tussen de betrokkenen bij het conflict. Door hier een onderscheid in te maken, zijn vijf conflicthanteringstijlen te onderscheiden: vechten, aanpassen, vermijden, samenwerken en onderhandelen. Bij vechten wordt door betrokkene de kwestie als erg belangrijk en de relatie juist als onbelangrijk gezien. Men zijn eigen belangen na ten koste van die van een ander. Deze stijl is georiënteerd op macht, waarbij men welke macht dan ook gebruikt die leidt tot winnen: vermogen tot argumenteren, rang, financiële sancties, enz.. Vechten kan betekenen 'opkomen voor je rechten', een standpunt verdedigen waarvan je gelooft dat het juist is, of eenvoudigweg proberen te winnen. Bij aanpassen wordt de relatie velen malen belangrijker gevonden dan de kwestie. Het is het tegengestelde van vechten. Iemand die aanpast, verwaarloost zijn eigen belangen om die van een ander te bevredigen; er zit een element van zelfopoffering in. Aanpassen kan de vorm aannemen van onzelfzuchtige edelmoedigheid of liefdadigheid, de opdracht van een ander gehoorzamen als men dat liever niet zou doen of toegeven aan een gezichtspunt van een ander. Bij vermijden wordt noch belang gehecht aan de kwestie, noch aan de relatie. Betrokkene streeft noch zijn eigen belangen noch die van een ander na. Hij gaat het conflict niet aan. Vermijden kan de vorm aannemen van diplomatiek ontlopen van een onderwerp, of eenvoudigweg zich onttrekken aan een bedreigende situatie. Samenwerken is zowel belang hechten aan de kwestie als aan de relatie. Het is het tegengestelde van vermijden. Samenwerking houdt een poging in om samen met de ander te werken aan het vinden van een oplossing die de belangen van beide personen volledig bevredigt. Dit betekent een onderwerp uitdiepen om de onderliggende belangen van de twee individuen te identificeren en een alternatief te vinden dat aan beide reeksen belangen tegemoet komt. Dit proces kan de vorm aannemen van het exploreren van een verschil van mening om elkaars opvattingen te leren kennen, beslissen een omstandigheid op te lossen die er anders toe zou leiden dat men om schaarse goederen zou strijden of een interpersoonlijk probleem aanpakken en daar een creatieve oplossing voor vinden. Onderhandelen, tot slot, hecht enig belang aan de relatie én aan de kwestie. Het doel is een geschikte, wederzijdse acceptabele oplossing te vinden die beide partijen gedeeltelijk bevredigt. Het houdt het midden tussen vechten en aanpassen. Onderhandelen laat meer schieten dan vechten, maar minder dan aanpassen. Op dezelfde manier wordt een onderwerp meer direct aangepakt dan met vermijden, maar niet zo diepgaand onderzocht als met samenwerken. Onderhandelen betekent het verschil samen delen, concessies uitwisselen of een middenpositie innemen. Conflict do and don t Conflictremmers: Conflictjagers: - Spreek in de ik-vorm ( ik zie het zo) - absolute oordelen ( jij bent stom) - Goed luisteren toon interesse - terugslag (aanvallen weer terugaanvallen) - Blijf bij het onderwerp - elkaar in de rede vallen - Zoek oplossingen ( die reëel zijn voor beide) - niet beried zijn tot enig overleg - op de persoon spelen (ja, maar JIJ..) - redelijkheid van de ander in twijfel trekken

6 Conflictoplossingen: De volgende drie manieren worden vaak gebruikt bij het oplossen van conflicten: 1 De scheidsrechter: In dat geval wordt de oplossing aangereikt door een derde partij. Meestal is dit een hiërarchisch hoger geplaatste. Dit wordt ook wel de directieve oplossing genoemd. (iemand erbij roepen) 2 Zelf oplossen: Hierbij wordt niet door een derde partij ingegrepen, maar lossen de betrokkenen zelf het conflict op. Hierbij worden de hiervoor behandelde conflicthanteringstijlen gehanteerd. Dit werkt als betrokkenen weten hoe ze met conflicten om moeten gaan, het conflict niet zover geëscaleerd is dat er geen vertrouwen meer is in elkaar en betrokkenen in staat zijn op een normale manier met elkaar te communiceren. (gebeurt in het algemeen het vaakst) 3 De bemiddelaar: Bij conflictbemiddeling grijpt weer een derde partij in, meestal weer een hiërarchisch hoger geplaatste. De bemiddelaar draagt geen oplossingen aan, maar leidt de betrokkenen naar een door hen zelf gedragen oplossing. Dit wordt ook wel de participatieve methode genoemd. Teamrollen van belbin: De Bedrijfsman Stabiel en beheerst. Een praktische organisator, die beslissingen in concrete werkzaamheden omzet. Heeft een goed ontwikkeld zelfbeeld en beheerst zijn gevoelens. Noest en gedisciplineerd maar met flair in het organiseren, zeker onder druk of in verwarrende situaties. De Groepswerker Stabiel, extrovert, weinig overheersen. Stimuleert en ondersteunt de teamleden, bevordert de communicatie en de teamgeest. Hij integreert mensen en hun activiteiten, is sociaal opmerkzaam en kan goed luisteren. Geschikt voor een leidinggevende rol: groepswerkers hebben een sterk verlichtend effect op teams. De Onderzoeker Stabiel, dominant, extrovert. Gaat op zoek naar ideeën, ontwikkelingen en informatie buiten de deur en beschikt daarvoor over talloze contacten: ontspannen, sociaal, gezellig. Is niet zozeer zelf de bron van ideeën, maar pikt ze gemakkelijk op bij anderen. De Plant Dominant, zeer hoge intelligentie, introvert. De man met de plotselinge ideeën. Ingeplant in rustige teams om creativiteit te genereren: hij maakt de nieuwe openingen. Een Plant roept weerstanden op door gebrek aan praktische zin en door kritische houding ten opzichte van domheid. De Vormer Onrustig, dominant, extrovert. Hij geeft vorm aan de inspanningen van het team en zoekt patronen in de discussies. Uitdagend, ruziënd, snel gefrustreerd en onrustig. Eerder hard dan zachtmoedig, niet bang voor risico s. Productief onder druk en bij hoge snelheid: verkoopleiders, uitgevers, voetbaltrainers. De Voorzitter Stabiel, dominant, extrovert. De Voorzitter houdt de werkwijze van het team onder controle en laat de kracht van ieder teamlid zo goed mogelijk tot zijn recht komen. Geen buitengewone intelligentie, evenmin bijzondere creatieve gaven. Wel kalmte, realisme en nuchterheid. Tolerantie om te luisteren naar anderen, sterk genoeg om adviezen naast zich neer te leggen. De Waarschuwer Hoge intelligentie, stabiel, introvert. Analyseert de problemen en houdt de ideeën kritische tegen het licht. Serieus, voorzichtig en immuun voor enthousiasme. Hij wantrouwt de euforie en zijn prestatiemotivatie is gering. De Zorgdrager Rustig introvert. Houdt in de gaten dat er niets wordt overgeslagen: hij volgt alleen iedereen rusteloos, consciëntieus, zorgelijk en wat beschroomd ten opzichte van anderen. Ze absorberen als het ware de stress (maagzweertype); de man achter de schermen die het planmatige verloop voor zijn rekening neemt.

7 Samenvatting TKE 5 Statistiek Begrippenlijst: Modus: is naast de mediaan en het rekenkundig gemiddelde, een maat om de centrale waarde van een frequentieverdeling aan te geven. Het is namelijk de waarde of (waarnemings)klasse met de grootste frequentie, of, met andere woorden, de waarde of klasse die het vaakst voorkomt. De modus is natuurlijk alleen zinvol wanneer de meet- of waarnemingsresultaten zich spreiden rond één centrale waarde. Het voordeel tov het rekenkundig gemiddelde, is dat ze ook bruikbaar is bij ordinale en zelfs sommige nominale verdelingen. Voorbeeld: Een klas van 15 leerlingen doet een proefwerk. De cijfers zijn: 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8. Het cijfer 6 komt het meest voor (5 keer), en dat is dus de modus Gemiddelde waarde: In de statistiek komt het begrip gemiddelde veelvuldig voor. We moeten hierbij onderscheiden of het om de gehele populatie gaat of om een steekproef daaruit. - Het steekproefgemiddelde wordt vaak gebruikt om iets te zeggen over dat het populatiegemiddelde µ, maar daar zitten een paar haken en ogen aan. Als de steekproef aselect was, is het steekproefgemiddelde een goede benadering (schatting) van het populatiegemiddelde. Hoe goed deze benadering is, hangt nog van vele factoren af, zoals de steekproefomvang (zie bv. de wetten van de grote aantallen) en de onderliggende verdeling. Er zijn zelfs verdelingen die geen populatiegemiddelde bezitten, omdat de bovenstaande integraal niet bestaat. Gelukkig kunnen we vaak veronderstellen dat de onderliggende verdeling normaal is. Dan speelt naast de verwachtingswaarde alleen de standaardafwijking een rol, waarvan we de waarde ook uit de steekproef kunnen schatten. - In de statistiek wordt het populatiegemiddelde van een kenmerkende grootheid vaak aangeduid met de Griekse letter µ. Voor een eindige populatie is het populatiegemiddelde juist het rekenkundig gemiddelde van alle populatiewaarden. Bij aselecte trekking van een waarde X van die grootheid uit de populatie, is de kansverdeling van X juist de populatieverdeling, met als gevolg dat de verwachtingswaarde van X juist gelijk is aan het populatiegemiddelde. Heeft X een discrete verdeling met kansfunctie px(x), dan is de verwachtingswaarde gedefinieerd door: Bij een continue verdeling met kansdichtheid fx(x), is de verwachtingswaarde gedefinieerd door: Het is echter vaak onmogelijk om het populatiegemiddelde te bepalen. Als we bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in het gemiddelde gewicht van de Sumatraanse neushoorn, zouden we dat kunnen bepalen, omdat er nog maar zo'n 250 van zijn. Bij muskieten ligt dat echter heel anders. Er zijn er gewoon te veel om ze allemaal te kunnen onderzoeken. In zo'n geval nemen statistici meestal hun toevlucht tot een steekproef om door de berekening van het steekproefgemiddelde een schatting te krijgen van het populatiegemiddelde. Mediaan:De mediaan is de middelste van de (oneven aantal) waarden in de rangschikking naar grootte. Bij een even aantal waarden is de mediaan het gemiddelde van de beide middelste waarden. Deze definitie geldt zowel voor de populatie als voor de steekproef. Standaarddeviatie: een begrip in de statistiek, is de wortel uit de variantie. We moeten daarbij onderscheid maken of het gaat om een populatie of een steekproef. Voor een steekproef is de variantie (ongeveer) het gemiddelde van de kwadraten van de afwijking van de metingen ten opzichte van het gemiddelde van de gegevens. Bij een populatie is de variantie de verwachte kwadratische afwijking van de verwachtingswaarde. De standaardafwijking wordt gebruikt om de spreiding, (de mate waarin de waarden onderling verschillen) van een verdeling aan te geven. Je zou kunnen zeggen dat de standaarddeviatie de gemiddelde afwijking is van het gemiddelde. Een verschil tussen standaardafwijking en variantie is dat de standaardafwijking in dezelfde eenheid wordt uitgedrukt als de verwachtingswaarde of het gemiddelde, waardoor het zinnig wordt te spreken over het gemiddelde plus of min een aantal malen de standaardafwijking. Toetsende statistiek: Een statistische toets is een methode om na te gaan of een bepaalde veronderstelling, nulhypothese genaamd, in het licht van de waarnemingsuitkomsten verworpen dient te worden. Kan de veronderstelling niet worden verworpen dan zegt men wel dat men deze accepteert, zij het "bij gebrek aan bewijs". De gemaakte veronderstelling wordt verworpen als de waarnemingsuitkomsten in het licht van deze veronderstelling als extreem aangemerkt moeten worden, hetgeen populair gezegd erop neerkomt dat de waargenomen verschillen met wat verwacht was niet meer op toeval lijken te berusten. Een statistische toets kan men geheel vergelijken met een rechtszaak.

8 Regressie: is een statistische techniek voor het analyseren van gegevens waarin (mogelijk) sprake is van een specifieke samenhang, aangeduid als regressie. Deze samenhang houdt in dat de waarde van een stochastische variabele, op een storingsterm na, afhangt van een of meer in principe instelbare variabelen. Noemen we de stochastische variabele Y en de instelvariabele x (eventueel als vector), dan is het verband: Hierin stelt U de storingsterm voor, die onafhankelijk is van x (dat wil zeggen dat men aanneemt dat de volledige variatie te wijten is aan een fout in Y). In deze relatie is de functie f onbekend, maar voor toepassing van regressie-analyse, wel behorend tot een bepaalde klasse die met een beperkt aantal parameters beschreven kan worden. Het paar x, Y wordt wel aangeduid als onafhankelijke en afhankelijke variabele of als verklarende en te verklaren variabele; ook wordt wel gesproken van voorspeller en responsvariabele. Populatie: In de statistiek is een populatie een ten aanzien van bepaalde aspecten homogene verzameling van objecten waarop het onderzoek zich richt. Doel van het onderzoek is steeds inzicht te krijgen in de frequentieverdeling van eigenschappen van de populatie. Zo'n populatieverdeling wordt beschreven door parameters, zoals het populatiegemiddelde, de populatiestandaardafwijking, de populatiefractie, enz. Een populatie kan een groep mensen zijn waarvan de lengteverdeling interessant is, of dieren waarvan de gemiddelde levensduur wordt onderzocht, maar in de statistiek kan een populatie ook een mand sokken zijn waarin verkeerd gepaarde kleuren zitten, of een zak knikkers van verschillende grootte, of de mogelijke uitkomsten van een worp met een dobbelsteen. Onderdelen van een statistisch onderzoek: 1. Verzamelen van gegevens 2. verwerken van gegevens 3. informatie halen uit de gegevens 4. conclusies trekken ui de informatie Twee belangrijke vragen voor het starten van statistisch onderzoek: - Welke gegevens zijn nodig - Hoe moeten gegevens verwerkt worden Cirkeldiagram: Bij het maken van een cirkeldiagram deel je het deel dat je een bepaalde kleur wilt geven door het totaal en dit vermenigvuldig je vervolgens met 360 graden. It dit sommetje zaldan komen hoeveel graden het plakje van dat deel in de cirkeldiagram zal worden. - Voorbeeld: we hebben een groep van 100 mensen. 30 mensen lopen naar hun werk, 10 gaan met de bus, 40 gaan met de fiets en 20 gaan met de auto. o Totaal is graden o 40 met de fiets 40/100= 0.4 0,4x360= 144 graden o 30 lopend 30/100=0,3 0,3x360= 108 graden o 20 met de auto 20/100=0,2 0,2/360= 72 graden o 10 met de bus 10/100=0,1 0,1/360= 36 graden Frequentie: Is het aantal keren dat één bepaalde waarde binnen een populatie voorkomt. Relatieve Frequentie: Het aantal keren dat één waarde voorkomt t.o.v. het totaal aantal waarden. Kansdefinitie: Bij toenemend aantal herhalingen nadert de relatieve frequentie van A tot de kans P(A). Ongewogen gemiddelde: gemiddelde van de waarden zonder rekening te houden met aantallen malen dat een zelfde waarde voorkomt (hoeveelheden). Gewogen gemiddelde: gemiddelde, rekening houdend met aantallen (hoeveelheden) dat een zelfde waarde voorkomt. Een steekproef is een onderzoek waarbij slechts een (klein)deel van een populatie onderzocht wordt µ = gemiddelde van een populatie σ = standaarddeviatie van een populatie m = x = gemiddelde van een steekproef s = standaarddeviatie van een steekproef Significant= uitzonderlijk; meetwaarden zijn significant als ze buiten 95% betrouwbaarheidsinterval komen. Steekproef: de verzameling van een aantal elementen uit een populatie.

9 Samenvatting TKE 6 EBP Begrippenlijst: Verschillende typen van Bias: Bias Synoniem: vertekening, systematische fout. Wanneer bias of vertekening optreedt wijken de resultaten af van de werkelijkheid door een systematische fout. Vertekening kan optreden als gevolg van een fout bij de opzet van de studie, bij het verzamelen van de gegevens, het analyseren, het interpreteren van de resultaten en het publiceren. - Men spreekt van selectie-bias (Eng: selection bias) wanneer de vertekening van de resultaten wordt veroorzaakt door een essentieel verschil in personen die in een studie werden geïncludeerd en de geëxcludeerde personen. Bijvoorbeeld, als men bij het includeren van personen in een studie systematisch de personen selecteert bij wie de te onderzoeken interventie meer effect heeft. - Er is sprake van allocation bias wanneer de deelnemers aan een onderzoek niet aselect over de onderzoeksgroepen werden verdeeld, bijvoorbeeld door onjuiste randomisatieprocedures. - Wanneer er een fout optreedt in een meting van de te onderzoeken parameters spreekt men van informatie-bias (Eng: information bias, measurement bias, assessment bias). - De fout kan liggen bij de onderzoeker, wanneer bijvoorbeeld geen eenduidige definities van de onderzoeksparameters zijn vastgelegd (interviewer bias, observer bias, interpretation bias). Ook de patiënt kan zorgen voor vertekening door zich een belangrijk gegeven niet te herinneren (recall bias). - Men spreekt van response bias wanneer sommige personen akkoord zijn met bepaalde uitspraken, ongeacht de inhoud ervan, of wanneer de respondenten alleen sociaal wenselijke antwoorden geven. - Confounding bias is een vertekening als gevolg van het feit dat onvoldoende wordt afgerekend met het verstorende effect van confounders op de relatie tussen centrale determinant en ziekte. Een confounder is een verstorende variabele die verantwoordelijk is voor een vertekende weergave van de relatie tussen de centrale determinant en de ziekte. - Een andere vorm van vertekening is Publicatiebias (Eng: publication bias). Indien negatieve uitkomsten er toe leiden dat bepaalde studieresultaten niet worden gepubliceerd, is er sprake van publicatiebias. Deze vorm van vertekening is belangrijk bij de beoordeling van systematische reviews en meta-analyses. Randomised controlled/clinical trial (RCT): Onderzoek waarbij het effect van een interventie wordt vergeleken met dat van een controle-interventie en waarbij aselecte toewijzing (randomisatie) van patiënten aan de indexgroep en referentiegroep wordt toegepast. RCT s worden beschouwd als de beste onderzoeksmethode om een hypothese met betrekking tot medische interventies te testen. In een placebogecontroleerde RCT krijgt de controlegroep een placebo toegediend. Cohortonderzoek: Longitudinaal observationeel onderzoek waarbij personen met bepaalde eigenschappen gedurende een periode worden gevolgd en na verloop van tijd onderling worden vergeleken op eigenschappen, blootstellingen en ontwikkelde ziektebeelden; de onderzoeksrichting is van determinant naar ziekte. Patiëntcontrole onderzoek: Longitudinaal onderzoek waarbij patiënten en vergelijkbare personen zonder de ziekte (controlegroep) worden geselecteerd en waarbij bepaalde eigenschappen of blootstellingen tussen beide groepen worden vergeleken; de onderzoeksrichting is van ziekte naar determinant. Boleaanse operatoren zijn termen uit de logica. Bij het gebruik van de Boleaanse operatoren AND - OR - NOT- NEAR WITH worden tussen de verschillende zoektermen telkens specifieke relaties gelegd. In een zoekmachine kan je gerichter zoeken door gebruik te maken boleaanse operatoren.

10 De sensitiviteit van een test de frequentie aan waarmee voor die test een positief resultaat wordt gevonden als de conditie ook werkelijk aanwezig is. De sensitiviteit en de specificiteit worden beide uitgedrukt als fractie, of in procenten, bijvoorbeeld 0,90 of 90%. (Formule: a / (a+c) De specificiteit van een test is een maat voor de frequentie waarmee een negatief resultaat wordt gevonden (dat wil zeggen, de testuitkomst is dat datgene waarop getest wordt afwezig is) indien de conditie (bijvoorbeeld een ziektebeeld) ook werkelijk afwezig is. (Formule: d / (b+d) Negatief voorspellende waarde: De kans dat wanneer iemand een negatief testuitslag heeft hij daadwerkelijk niet de aandoening heeft. (formule: d / (c + d) Positief voorspellende waarde: De kans dat iemand een positieve testuitslag heeft, de daadwerkelijke aandoening heeft. (formule: a / (a+b) Accuratesse: Hoeveel procent van alles testen geeft een correct resultaat. (formule: a+d / (a+b+c+d) Systematische meetfouten: Tot de systematische meetfouten behoren situaties waarin men verzuimt gebruik te maken van een gecalibreerd of geijkt meetsysteem of wanneer sprake is van een al of niet bewuste verstoring van de waarneming. ES(X) = systematische error (= BIAS). Een te kleine steekproef-omvang kan vaak de oorzaak zijn van schijnbaar significante resultaten en deze situatie rekent men evenzeer tot de systematische meetfouten. Willekeurige (rando,-) meetfouten: Alle meetfouten die men maakt en die tevens zonder aanwijsbare oorzaak optreden noemt men willekeurige meetfouten, ER(X)= random error (ruis, noise)bij veel statistische analyses (bv de ANOVA- of variantie analyse) kan men de verhouding tussen dewerkelijke veranderingen en die tengevolge van random-errors schatten met de zg. Signal to Noise ratio = eta. Betrouwbaarheidsinterval = 95% BI: Bij het doen van onderzoek kan men zelden de gehele populatie onderzoeken. Meestal moet men zich beperken tot een kleinere groep binnen de gehele populatie (een steekproef). In een goed opgezet onderzoek wordt ernaar gestreefd dat de steekproef een zo getrouw mogelijke afspiegeling vormt van de populatie. Op grond van wat men in de steekproef vindt, wil men uitspraken doen over eigenschappen van de gehele populatie; de populatiewaarde wordt geschat op basis van de gevonden waarde in de steekproef. Het betrouwbaarheidsinterval geeft het gebied van waarden aan, waarbinnen de werkelijke waarde in de populatie ligt. Meestal wordt een waarschijnlijkheid van 95% gebruikt. Dit betekent dat wanneer we het onderzoek zouden herhalen 95 van de 100 herhalingen een resulaat geven dat binnen het interval ligt. Bijvoorbeeld, de gevonden kans op een veneuze trombo-embolische complicatie na een normale eerste compressie echografie is 0.7%. Het 95% BI van 0.3%-1.2% geeft aan dat we voor 95% zeker kunnen zijn dat de werkelijke kans op een complicatie ligt tussen 0.3% en 1.2%. Het betrouwbaarheidsinterval zegt iets over de nauwkeurigheid van de berekende waarden. De onderen bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval worden de nauwkeurigheidsmarges of betrouwbaarheidsgrenzen genoemd. Hoe dichter die grenzen bij elkaar liggen, dus hoe kleiner het interval, des te nauwkeuriger is onze uitspraak. Longitudinaal en cross-sectioneel onderzoek :Longitudinaal onderzoek staat tegenover transversaal (ook: cross-sectioneel) onderzoek.bij longitudinaal onderzoek worden de waarnemingen of metingen bij ieder individu op een aantal achtereenvolgende tijdstippen herhaald. Bij transversaal (cross-sectioneel) onderzoek wordt ieder individu in een groep eenmaal en op hetzelfde tijdstip geobserveerd of gemeten. Met cross-sectioneel en longitudinaal onderzoek kun je verschillende dingen te weten komen. Voorbeeld. Als je op twee momenten twee verschillende steekproeven trekt uit de populatie drugsverslaafden, kun je iets te weten komen over de soorten en hoeveelheden drugs die er op die momenten in die populatie gebruikt worden en over de veranderingen in de gebruikspatronen in de totale groep. Maar je kunt niets zeggen over eventuele veranderingen in de gebruikspatronen van individuen en de mogelijke oorzaken daarvan. Om die informatie te verzamelen moet je longitudinaal onderzoek doen en een aantal individuen een tijdje vol

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK]

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] 2012-2013 Hogeschool Arnhem en Nijmegen Robert-jan Greup [PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] Samenvatting van onderzoeksmethode voor sportstudies. Inhoud Wat is onderzoek?... 2 De definitie van onderzoek...

Nadere informatie

SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek. Onderzoeksverslag

SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek. Onderzoeksverslag SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek Onderzoeksverslag 1 SAMENWERKEN * Wat is belangrijk voor een goede samenwerking in (project)groepen tijdens een HBO of WO studie? * Wat is goed samenwerken? Wat is

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 19-12-2013

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 19-12-2013 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 19-12-13 Vispoort 1-5, 8261 CK Kampen cockgrandia@governanceprofessionals.nl www.governanceprofessionals.nl Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE

Nadere informatie

Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES

Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES TEST 01 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES Neem een aantal situaties waar je meningsverschillen hebt met anderen. Hoe reageer je doorgaans in dergelijke situatie? Op

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Medewerkertevredenheid - de spanning tussen ethiek en kwaliteit -

Medewerkertevredenheid - de spanning tussen ethiek en kwaliteit - Medewerkertevredenheid - de spanning tussen ethiek en kwaliteit - mr R.A. de Vries en mw drs. T. Zeid - van Driel Dit artikel betreft een hoofdstuk uit Waarborging van Waarden, red. Annette Sillje, (april

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam Master of Management Consultancy 2005

Erasmus Universiteit Rotterdam Master of Management Consultancy 2005 Master thesis Roeland Tameling THE PERFECT MATCH Hoe organisatieadviseurs gebruik kunnen maken van Rol-leren Begeleidend docent: Piet Hogervorst Erasmus Universiteit Rotterdam Master of Management Consultancy

Nadere informatie

Wat is onderzoek? Bronvermelding. Druk : Auteur : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) :

Wat is onderzoek? Bronvermelding. Druk : Auteur : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Wat is onderzoek? Bronvermelding Titel : Druk : Auteur : Uitgever : ISBN (boek) : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Wat is onderzoek? 4 Boom Lemma uitgevers 9789059316713 11 405 De

Nadere informatie

1 WAT IS ONDERHANDELEN?

1 WAT IS ONDERHANDELEN? Het onderwerp Onderhandelen is een alom aanwezige activiteit waar vele mensen dagelijks mee geconfronteerd worden. Mensen onderhandelen met de werkgever over arbeidsvoorwaarden, met de directe chef over

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement Inhoud 7 Voorwoord 5 1 Wat is kwaliteit? 11 1.1 De geschiedenis 12 1.2 Alle begrippen op een rijtje 13 1.3 Structuur en cultuur 23 1.4 Kwaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen 24 1.5 Met het

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Kwaliteit

Hoofdstuk 1: Kwaliteit Hoofdstuk 1: Kwaliteit Definities Kwaliteit is afgeleid van het latijnse Qualitas hoedanigheid, karakter, eigenschap Kwaliteit geeft aan of een (eigenschap van een) of dienst overeenkomt met hetgeen de

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Teamrollen van Belbin

Voorbeeldrapportage Teamrollen van Belbin Voorbeeldrapportage Teamrollen van Belbin Dit is een voorbeeld van een uitgebreide testrapportage van de Teamrollen van Belbin. Deze rapportage bevat de cijfers van een werkelijk uitgezette test, waarbij

Nadere informatie

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Kessels & Smit, The Learning Company Januari 2001 Samenstelling en bewerking: Jeannet Kant Cees Sprenger In opdracht van: Hogeschool

Nadere informatie

Statistiek in de Praktijk - samenvatting

Statistiek in de Praktijk - samenvatting Statistiek in de Praktijk - samenvatting Wim Muskee 11 maart 2005 Vrij naar het boek van Moore & McCabe Inhoudsopgave 1 kijken naar gegevens - verdelingen 4 1.1 weergeven van verdelingen met grafieken.......................

Nadere informatie

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Dit document beschrijft hoe wetenschappelijk onderzoek in het algemeen wordt uitgevoerd en op welke aspecten het Kennisplatform let bij de interpretatie van onderzoeksresultaten.

Nadere informatie

Succesvol aansturen van teams

Succesvol aansturen van teams Succesvol aansturen van teams Door Erica Rijnsburger Leiders van teams, projecten, programma s, afdelingen of organisaties kunnen een grote invloed uitoefenen (positief of negatief) op de sfeer waarbinnen

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap De toegevoegde waarde van leiderschap op het bereiken van ondernemingsdoelstellingen Cursist: Maarten Hopman Docent: Mevrouw van t Geloof-Witte Cursistnummer:

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

KWALITEITSZORG: managementhype of organisatorische noodzaak?

KWALITEITSZORG: managementhype of organisatorische noodzaak? KWALITEITSZORG: managementhype of organisatorische noodzaak? Een studie naar het effect van kwaliteitszorgsystemen en de toepasbaarheid voor brandweer en rampenbestrijding P.J.H. Willems Scriptie in het

Nadere informatie

Reflecteren en Begeleiden

Reflecteren en Begeleiden Reflecteren en Begeleiden Samenstelling: Anthony Paijmans Fontys Lerarenopleiding Tilburg, 2011 Pagina 2 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 3 2 Inleiding... 5 3 Biografie... 7 3.1.1 Opdracht:... 9 4 Effectief

Nadere informatie

Talent Assessment Professional

Talent Assessment Professional Talent Assessment Professional VERTROUWELIJKE INFORMATIE betreffende: Demo Rapport Versie 1 oktober 2013 psycholoog: Drs. M.L. Goedegebuure Registerpsycholoog BIG/NIP Na ongeveer drie zanglessen zei mijn

Nadere informatie

ER IS NIEUWS ONDER DE ZON NIEUWE OPLOSSINGEN VOOR OUDE PROBLEMEN

ER IS NIEUWS ONDER DE ZON NIEUWE OPLOSSINGEN VOOR OUDE PROBLEMEN J.J. Hox (1998). Er is nieuws onder de zon: nieuwe oplossingen voor oude problemen. Kwantitatieve Methoden, 19, 95-118 ER IS NIEUWS ONDER DE ZON NIEUWE OPLOSSINGEN VOOR OUDE PROBLEMEN Joop Hox Samenvatting

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Coachen en motiverend (bege)leiden

Coachen en motiverend (bege)leiden Coachen en motiverend (bege)leiden Met tips voor Mentor en Peter op de werkvloer Alphonse Degryse, ADC commv 1428 Coachen en leiden ADC commv VEWA 2014 Het copyright van deze publicatie is geregistreerd

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Je leert van eigen en andermans fouten,

Je leert van eigen en andermans fouten, Je leert van eigen en andermans fouten, toch? Onderzoek naar het lerend vermogen op repressief gebied bij Brandweer Den Haag Commandeursscriptie, MCDm 7 e leergang Hans Foekens, november 2005 Degene die

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie