Wetenschappelijke verhandeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschappelijke verhandeling"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN ACHTER DE RODE KNOP : EEN KWALITATIEVE STUDIE NAAR DE INVLOED VAN DIGITAAL TELEVISIEKIJKEN OP RECLAMEONTWIJKINGSGEDRAG IN VLAANDEREN. Wetenschappelijke verhandeling KORNEEL VANDENBROUCKE aantal woorden: MASTERPROEF COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN afstudeerrichting COMMUNICATIEMANAGEMENT PROMOTOR: PROF. DR. Veroline CAUBERGHE COMMISSARIS: DR. Jan VAN LOOY COMMISSARIS: DR. Steve PAULUSSEN ACADEMIEJAAR

2 Adverteerders zullen de tv-kijker vriendelijk moeten benaderen: Wil jij onze reclameboodschap doorlaten? De kijker heeft de afstandsbediening en bijgevolg alle macht in handen. Dus moet je het hem vriendelijk vragen! (Peter Lories, programmadirecteur MTV Belgium) Korneel Vandenbroucke Achter de rode knop 2

3 Abstract Deze masterproef behandelt de invloed van de interactieve toepassingen van digitale televisie op reclamevermijdingsgedrag in Vlaanderen. De literatuurstudie geeft een overzicht van alle vernieuwingen die het digitaal doorsturen van televisiesignalen met zich meebrengt, zowel op technologisch vlak als wat interactiviteit tussen zender en ontvanger betreft. Ook de adoptie van dit digitale televisiesysteem in Europa en België wordt belicht. Verder worden de belangrijkste begrippen, sociale trends en theoretische kaders inzake reclamevermijdend gedrag behandelt. Ten slotte verduidelijken we welke invloed interactieve televisie kan hebben op de relatie tussen kijkers en reclamespots. Het empirische onderzoek verkent de inburgering van de verschillende manieren om reclame te ontwijken in Vlaanderen alsmede de beweegredenen om deze al dan niet te gebruiken. Uit de resultaten blijkt dat de relatief lichte gepercipieerde reclamedruk in België, de solide traditionele kijkpatronen en de specifieke waarden die men koppelt aan het televisiekijken, een vlotte adoptie van de interactieve reclameontwijkingsmogelijkheden in de weg lijken te staan. Korneel Vandenbroucke Achter de rode knop 3

4 Dankwoord Het schrijfproces dat aan deze masterproef is voorafgegaan kan worden beschouwd als een kernachtige samenvatting van mijn studentenjaren. Het uiteindelijke resultaat is immers niet enkel een veruiterlijking van alle kennis en vaardigheden uit de opleiding communicatiewetenschappen maar is ontegensprekelijk ook beïnvloed door de indrukken die ik opdeed, de mensen die ik leerde kennen en de keuzes die ik maakte. Naar het beeld van mijn studentenparcours vertrok ook deze masterproef vanuit een intuïtieve interesse, eerder een emotionele drang dan een op rede gebaseerde keuze. Onbeholpen, onbezonnen en onbevangen waren bij aanvang sleutelwoorden, maar gaandeweg raakte ik, mede beïnvloed door de mensen rond mij, gefascineerd door het onderwerp. Het resultaat van dit boeiende parcours ligt nu voor u. Ik presenteer het met enige trots; er is immers hard aan gewerkt, maar wil ook van dit dankwoord gebruik maken om enkele mensen die mij gesteund, begeleid en geholpen hebben in de bloemetjes te zetten. Zonder hun invloed en inbreng was dit werkstuk hoogstwaarschijnlijk nooit voltooid. Eerst en vooral bedank ik mijn promotor prof. Dr. Veroline Cauberghe en mijn begeleidster Katrien Berte, niet enkel voor het aanvaarden en begeleiden van mijn onderwerp maar ook omdat hun werk en literatuur van cruciaal belang zijn geweest in mijn leerproces. Ook de mensen van mijn stageplek Why5Research verdienen woorden van lof. Zonder hun open en ontvankelijke instelling en hun bereidheid om mij te betrekken bij een aantal kerntaken van het kwalitatieve onderzoek zou ik er nooit in geslaagd zijn zelf dergelijk onderzoek op te zetten. Het vertrouwen dat zij in mij stelden gaf mij het geloof in eigen kunnen dat ik nodig had om dit project aan te vatten. In het bijzonder wens ik mijn begeleider dhr. Tom Meere te bedanken voor de vele formele en informele momenten van positieve feedback. Verder verdienen alle respondenten een dankwoordje. Allereerst omdat zij bereid waren om een uurtje van hun vaak kostbare tijd op te offeren om mij te woord te staan, maar ook omdat ze mij in hun huizen wilden ontvangen en een inkijk gaven in hun privé-leven. Mijn appreciatie reikt echter voorbij de grenzen van het communicatiewetenschappelijke. Verschillende mensen stonden en staan al jaren aan mijn zijde en hebben ook tijdens deze fase van mijn opleiding een cruciale rol gespeeld. En dat mag ook wel eens gezegd worden. Korneel Vandenbroucke Achter de rode knop 4

5 Uiteraard gaat mijn dank uit naar mijn ouders, die me de mogelijkheid hebben gegeven om deze studies aan te vatten en te voltooien. Iets specifieker wil ik mijn moeder bedanken omdat haar stille verwachtingsvolheid, zoals zo vaak, de belangrijkste motivatie was om aan deze verhandeling te beginnen. Mijn vader bedank ik voor het stilzwijgende vertrouwen in mijn kunnen en voor de kritische wijze raad die hem zo typeert. Ook mijn broers wil ik bedanken. Maarten s technologische en computervaardigheden en Mathijs bereidheid om zijn opnameapparatuur ter beschikking te stellen droegen bij tot het welslagen van mijn project, maar vooral hun enthousiaste helpende handen tijdens enkele cruciale momenten waren van onschatbare waarde. Een speciale vermelding ook voor mijn kameraden, wiens gezelschap al sportend, op café of in de les mij de nodige afleiding bezorgde om op cruciale momenten de focus te behouden. En natuurlijk gaat mijn dank en liefde ook uit naar Lieselot, die al zes jaar het beste in mij bovenhaalt. Haar aanstekelijk optimisme stuwde me voort en haar eerlijke opmerkingen hielden me met beide voeten op de grond. Ik besef maar al te goed dat ik zonder deze mensen nooit zou staan waar ik nu sta, en daar ben ik hen uitermate dankbaar voor. Korneel Vandenbroucke Achter de rode knop 5

6 Inhoudsopgave ALGEMENE INLEIDING... 8 LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN HOOFDSTUK EEN: LITERATUURSTUDIE INTERACTIEVE DIGITALE TELEVISIE DIGITALE TELEVISIE: DE TECHNOLOGISCHE ZIJDE INTERACTIEVE TELEVISIE: VAN EEN ONE-WAY NAAR EEN TWO WAY SYSTEEM Via de set-top box naar ongekende mogelijkheden De belangrijkste applicaties Nadelen van (i)dtv ADOPTIE VAN (I)DTV Penetratie van digitale televisie RECLAMEMOEHEID EN ADVERTISING AVOIDANCE CLUTTER OF RECLAMEDRUK: BEGRIPSVERKLARING De Belgische situatie: De cijfers De Belgische situatie: De perceptie Communicatiewetenschappelijke theorieën RECLAMEVORMEN One way reclamevormen Interactieve reclamevormen ADVERTISING AVOIDANCE OF RECLAMEVERMIJDINGSGEDRAG: BEGRIPSVERKLARING KLASSIEKE MANIEREN OM RECLAME TE VERMIJDEN RECLAME VERMIJDEN EN DE PVR BESLUIT LITERATUURSTUDIE HOOFDSTUK TWEE: EMPIRISCH ONDERZOEK PROBLEEMSTELLING MET DOEL- EN VRAAGSTELLING PROBLEEMSTELLING UPFRONT THINKING: WERKHYPOTHESES ONDERZOEKSONTWERP ONDERZOEKSMETHODE Waarom kwalitatief onderzoek? Grounded Theory Approach Karakteristieken van kwalitatief onderzoek Korneel Vandenbroucke Achter de rode knop 6

7 2.2. REKRUTERING VAN DE RESPONDENTEN DUO-INTERVIEWS: VOORBEREIDING EN VERLOOP ANALYSEMETHODE ONDERZOEKSRESULTATEN BETEKENIS VAN TELEVISIE Algemene bevindingen Verschillen tussen de verschillende gebruikerssegmenten BETEKENIS VAN DIGITALE TELEVISIE Algemene bevindingen Verschillen tussen de verschillende gebruikerssegmenten GEBRUIKSGEMAK VAN DIGITALE TELEVISIE Algemene bevindingen Verschillen tussen de verschillende gebruikerssegmenten BETEKENIS VAN RECLAME De plaats van reclame in ons leven Televisiereclame Interactieve reclamevormen Verschillen tussen de verschillende gebruikerssegmenten AANWENDING VAN DE VERSCHILLENDE RECLAME-ONTWIJKENDE MOGELIJKHEDEN Algemene bevindingen Verschillen tussen de verschillende gebruikerssegmenten CONCLUSIES BEPERKINGEN VAN DIT ONDERZOEK LIJST DER FIGUREN LIJST DER TABELLEN Korneel Vandenbroucke Achter de rode knop 7

8 Algemene inleiding Who took my badjas? You know from nothing zeker? Subiet no koffiekoeken for you, hé! (VVL/BBDO, 2009) De kans is groot dat u, en samen met u een pak andere Vlamingen, sinds juni 2009 regelmatig geconfronteerd bent met een van de bovenstaande zinnetjes. Alle drie zijn ze afkomstig uit een reclamefilmpje voor Belgacom TV dat afgelopen zomer een regelrechte hype werd. Dit spotje, dat enkele dagen na de eerste uitzending fans had op Facebook, meer dan keer vrijwillig werd bekeken op Youtube en in alle nationale journaals en actualiteitsprogramma s over de tongen rolde, is de perfecte veruiterlijking van een televisiemodel dat op twee benen hinkt. Enerzijds maakt het reclame voor het digitale televisiepakket van Belgacom maar anderzijds betreft het een klassiek dertig seconden spotje dat werd uitgezonden via de analoge commerciële kanalen, terwijl marketingen communicatiewetenschappers deze reclamevorm reeds enkele jaren hadden afgeschreven als verouderd en ineffectief. Veel kenners hebben zich reeds over de impact van digitale televisie op ons kijk- en reclamevermijdingsgedrag gebogen. Nog voor de lancering van interactieve digitale televisie, nu ongeveer tien jaar geleden, tekenden media-experts reeds nieuwe economische modellen uit voor commerciële televisie. Men was er ten stelligste van overtuigd dat mensen met behulp van de nieuwe interactieve mogelijkheden van de personal video recorder, alle klassieke televisieadvertenties zouden skippen of vermijden. In de loop der jaren experimenteerden adverteerders dan ook met nieuwe advertentievormen, waardoor below-the-line adverteren en interactieve spots op het voorplan traden. Tegen deze achtergrond heeft het businessmodel van televisiereclame dan ook heel wat veranderingen ondergaan. Maar is de traditionele dertig seconden spot wel ten dode opgeschreven? Deze masterproef focust op het verband tussen nieuwe DTV-toepassingen en reclamevermijdingsgedrag. De nadruk ligt op de meningen, gevoelens en wensen van de consument. Vinden televisiekijkers het echt handiger om programma s op te nemen en later te bekijken? Zijn kijkers bereid om een meerkost te betalen om niet meer met reclame geconfronteerd te worden? Heeft reclame een sociale en/of rituele functie? Is reclamevermijding een drijfveer om over te schakelen naar digitale televisie of is het een handig extraatje? Welke waarden koppelt men aan televisiekijken in het Korneel Vandenbroucke Achter de rode knop 8

9 algemeen en televisiereclame in het bijzonder? De klemtoon van dit kwalitatieve onderzoek ligt op de vraag Waarom?. Waarom gedragen consumenten zich zoals ze dit doen? In het eerste deel, de literatuurstudie, gaan we dieper in op het fenomeen interactieve digitale televisie. Het eerste hoofdstuk besteedt aandacht aan de technische verbeteringen en innoverende toepassingen van IDTV. De verschillende applicaties komen aan bod, maar ook de nadelen die verbonden zijn aan de overschakeling naar IDTV worden besproken. Ten slotte bestuderen we de adoptie van digitale televisie in Europa en in België. Het tweede deel van deze scriptie bevat het empirisch onderzoek. Aan de hand van duogesprekken met digitale kijkers proberen we de achterliggende wensen, noden, behoeften, emoties en meningen van de Vlaamse consumenten te ontbloten en te verklaren hoe en waarom de verschillende digitale applicaties worden toegepast. In deze tweede sectie overlopen we eerst de stappen die we gevolgd hebben in het onderzoeksproces. Na de inleiding vindt u de probleemstelling, met daarbij de doelstelling van het onderzoek en de concrete vraagstelling. Vervolgens lichten we de toegepaste methodologie toe en leggen we bepaalde keuzes uit het onderzoeksopzet uit. Daarna bespreken we welke hypothesen we bij de start van het onderzoek aannamen en ten slotte rapporteren we de onderzoeksresultaten. We eindigen met een algemeen besluit waarin de belangrijkste resultaten nog eens worden aangekaart. Ook halen we een paar aanbevelingen aan voor verder onderzoek. Graag wens ik nog toe te voegen dat dit onderzoeksdomein voortdurend in beweging is. (I)DTV heeft noch als technologie, noch wat de Belgische diffusie ervan betreft het volle wasdom bereikt. Hierdoor is ook het bijhorende onderzoek nog volop in ontwikkelen, waardoor er in de literatuurstudie vaak wordt teruggegrepen naar zeer recente, online bronnen. Tevens komen er veel Engelse termen voor in de vakliteratuur. Waar we konden hebben we deze vertaald naar Nederlandse termen. In geval dit niet goed lukte of de Engelse term een wijdverspreide naambekendheid had, hebben we de Engelse term overgenomen. Korneel Vandenbroucke Achter de rode knop 9

10 Lijst met gebruikte afkortingen. In deze masterproef worden een aantal algemeen aanvaarde afkortingen gebruikt. Voor de vlotte leesbaarheid zetten we deze even op een rijtje. ADSL: Assymetric Digital Subsriber Line DAL: Dedicated Advertiser Location DTV: Digitale Televisie EPG: Elektronische ProgrammaGids HDTV: High Definition Television IDTV: Interactieve Digitale Televisie MPEG: Motion Picture Expert Group NTSC: National Television System Commitee NVOD: Near Video On Demand PAL: Phase Alternation Line PVR: Personal Video Recorder PDC-Codes: Program Delivery Control Codes RFI-ads: Request For Information ads SECAM: Séquentiel Couleur à Mémoire TAM: Technology Acceptance Model VAL: Video Advertiser Location VOD: Video On Demand VRM: Vlaamse Regulator voor de Media VRT: Vlaamse Radio- en Televisie omroep VTM: Vlaamse Televisie Maatschappij Korneel Vandenbroucke Achter de rode knop 10

11 Hoofdstuk Een: Literatuurstudie Dit eerste hoofdstuk schetst het technische en sociale kader waarbinnen het onderzoek uit het tweede hoofdstuk is uitgevoerd. In twee delen worden de belangrijkste begrippen, technologische mogelijkheden, sociale trends en theoretische kaders geduid aan de hand van de relevante wetenschappelijke literatuur. Het eerste luik focust op interactieve digitale televisie an sich, waarbij zowel de technologische zijde als de sociale implicaties aan bod komen. De nieuwe interactieve mogelijkheden en de nadelen worden besproken. Ten slotte belichten we de Europese en Belgische adoptie van deze nieuwe manier van televisiekijken Het tweede luik behandelt de fenomenen reclamemoeheid en reclameontwijkingsgedrag. Eerst en vooral worden beide begrippen gekaderd en gedefinieerd. Vervolgens worden de verschillende traditionele en interactieve reclamevormen voorgesteld. Ten slotte komen de redenen om reclame te vermijden en de mogelijkheden om dit te doen aan bod. Korneel Vandenbroucke Achter de rode knop 11

12 1. Interactieve digitale televisie 1.1. Digitale televisie: De technologische zijde Digital video is best defined as a means of describing the continuous analog video waveform as a stream of digital numbers. (Poulin & Robin, 2000, p.131) Vanuit technologisch oogpunt is de meerwaarde van digitale televisie dat het beeld en het geluid in het televisiesignaal gedigitaliseerd worden doorgestuurd. Analoge televisiesignalen zijn elektrische of elektromagnetische golven waarbij de minste wijziging in de vorm van de golf grote gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van de informatie. Interferentie met andere elektrische en elektromagnetische signalen en atmosferische omstandigheden zoals onweer zijn slechts enkele factoren die invloed hebben op de golf. Deze vervelende ruisfactoren kunnen worden geminimaliseerd door de signalen te digitaliseren. De informatie die via de golf moet worden doorgestuurd wordt dan immers omgezet in bits, die enkel de waarde nul of één kunnen hebben. Een één wordt gecreëerd aan de hand van een stroomstootje, een nul door het ontbreken van een dergelijk stroomstootje. Ook dit signaal wordt omgezet in een golf, maar ditmaal zit de informatie niet in de grootte van de stroomstoten, die gemakkelijk kan worden beïnvloed door bovengenoemde factoren, maar in het al dan niet aanwezig zijn van een stroomstootje (Drury, Markarian, & Pickavance, 2001). Deze minder delicate coderingsmethode zorgt voor een veel stabieler signaal. Een moeilijkheid aan deze techniek is dat de snelheid waarmee de bits moeten stromen om een televisiesignaal van hoge kwaliteit te bekomen tamelijk hoog is (Drury, Markarian, & Pickavance, 2001). Om de grootte van het signaal te beperken gaat men het comprimeren aan de hand van internationaal afgesproken compressietechnologieën, nl. MPEG 2 en zijn opvolger MPEG 4 1. Naast het veel stabielere signaal blijkt deze efficiënte transmissiemethode nog enkele andere voordelen te hebben. 1 In 1988 werd de werkgroep Moving Picture Experts Group opgericht als een samenwerkingsverband tussen academici en mensen uit de zakenwereld. Sindsdien houdt deze werkgroep zich bezig met de ontwikkeling van een standaard voor de codering van audio en video. Zie ook (Machiels, 2007, p.5) Korneel Vandenbroucke Achter de rode knop 12

13 Ten eerste laat digitale codering toe om beeld en klank van een veel hogere kwaliteit door te sturen. Wat video betreft ligt het aantal beeldpunten van de zogeheten High Definition Television of HDTV veel hoger dan die van analoge videosignalen. Waar de huidige Europese PAL-waarde 2 een maximale resolutie van 720x576 beeldpunten of pixels heeft, werkt HDTV met een resolutie van 1280x720 of 1920x1080 beeldpunten, beide in 16:9 3 breedbeeldformaat. Een kleine rekensom leert ons dat HDTV in zijn maximale resolutie pixels telt, hetgeen precies vijf maal meer pixels per beeld is dan de PAL standaard. (Machiels, 2007, p.9). Wat audio betreft, gebruikt men bij HDTV 5.1 Dolby Digital, wat overeenkomt met de geluidstandaard die we terugvinden in bioscopen. Figuur 1: Grafische vergelijking van de verschillende standaarden: PAL, HDTV 720i en 1080i. (Slijkerman, 2005, p.10) Ten tweede nemen digitaal gecodeerde kanalen door hun compactere codering minder bandbreedte in dan analoog gecodeerde kanalen. Hierdoor is het mogelijk om via hetzelfde signaal een veelvoud van het beschikbare aantal analoge zenders aan te bieden (De Jonghe & De Marez, 2009). 2 PAL (Phase Alternating Line) is de Europese standaard die wordt gebruikt voor analoge kleurentelevisie-uitzendingen. Naast de PAL-standaard bestaan er nog twee andere televisiestandaarden: de SECAM (Séquentiel Couleur à Mémoire) en de NTSC (genoemd naar het National Television System Commitee, het orgaan dat deze standaard ontwikkeld heeft.) (De Jonghe & De Marez (2009).) 3 16:9 breedbeeldformaat staat voor de verhouding tussen de breedte (16) en de hoogte (9) van het televisiescherm. Traditionele televisiebeelden hebben een 4:3 verhouding. (Powell, 2007) Korneel Vandenbroucke Achter de rode knop 13

14 1.2. Interactieve televisie: Van een one-way naar een two way systeem. These new boxes [digital set-top boxes] will make your life more convenient, more fun, and, in many ways, more enriching. They will take you on adventures of the mind they will change your life in ways you can barely imagine. (Philip Swann, 2000, p. 11) Het revolutionaire aan digitale televisie ligt echter niet zozeer in de fikse verbetering van de beeld- en geluidskwaliteit maar in de interactieve mogelijkheden die door deze nieuwe manier van coderen mogelijk worden. Digitale televisie biedt immers een aantal toepassingen die niet aanwezig waren bij de analoge televisie en die de essentie van het televisiekijke raken (Colombo, 2004, pp. 7-8; Iosifidis, et al. 2005, pp ; Levi & Nebenzahl, 2006, p.310; Picard, 2005, pp ; Berte, 2010, p.162; Machiels, 2007, p. 14). Het grootste bijkomende voordeel van digitale signalen is immers dat er naast de benodigde ruimte voor audiovisuele signalen ook plaats is voor andere data. Deze extra gegevensruimte maakt een aantal interactieve toepassingen mogelijk waardoor de kijker meer controle verwerft over wat hij of zij bekijkt. Interactieve televisie kan zo de nadruk leggen op gepersonaliseerde informatie, waardoor televisie van een one way medium naar een two way communicatiesysteem evolueert. Interactiviteit zorgt ervoor dat gewone, reeds gekende televisietoepassingen worden uitgebreid tot nieuwe, meer waardevolle diensten. Via een return kanaal kan de kijker immers een actieve rol spelen en interageren met de televisiecontent. Dit noemen we extended tv services (Vanneste, 2007, p.13, Jaffe, 2005, pp , McQuail, 1997, pp , Berte, 2010, p.162) Via de set-top box naar ongekende mogelijkheden. Figuur 2: Een algemeen model voor IDTV (Peng, 2002, p. 17). Korneel Vandenbroucke Achter de rode knop 14

15 De centrale rol wat betreft interactiviteit en de omzetting van het digitale signaal naar het analoge televisietoestel is weggelegd voor een decoder of set-top box. In de Engelstalige literatuur spreekt men vaak over een digital (DVR) of Personal Video Recorder (PVR) omdat het digitale signaal rechtstreeks kan worden opgeslagen op een harde schijf in de set-top box. Hierdoor kan de consument programma s en films opnemen en volledig gratis herbekijken op een moment dat hij dat wenst (Von Rimscha, et al. 2008). Enkel de grootte van de ingebouwde harde schijf is bepalend voor de hoeveelheid content die je kunt opnemen. VCR Recorders DVD recorders PVR Principal use Pre recorded, rented Pre recorded, rented Personalised TV tapes discs Recording hours 4-8 hours Re-writable DVD 40 to 60 hours players are quite expensive Ad skipping Possible on recorded Yes- digital fast Yes effortlessly programs no dedicated skip function forward Personalisation/ EPG N/A N/A Yes Targeted advertising N/A N/A Yes Tagging Can skip to start of recording Can skip to start of recording Can skip to specific parts of content. Time shifting Yes- but need tape Yes but need DVD-R Yes- effortlessly Tabel 1: De verschillen tussen VCR, DVD-recorder en PVR-recorder (Decipher, 2000, p. 4). Hoewel deze decoders in feite digitale versies van de videorecorder zijn, bieden ze in vergelijking met dat toestel drie belangrijke voordelen. Ten eerste zijn spoelen, videocassettes of DVD s overbodig, waardoor het opnemen en herbekijken van audiovisuele content veel minder omslachtig is dan voorheen. Met één simpele druk op een knop kan een programma worden opgenomen (Machiels, 2007, p. 15; Berte, 2010, p.162; Vanneste, 2007, p.16; Von Rimscha, 2006, p.123). Ten tweede is het mogelijk meer dan een week op voorhand te programmeren welke content moet worden opgenomen, kan je een programma automatisch elke week laten opnemen gedurende een heel seizoen ( Fortunato & Windels, 2005; Greenspan, 2003). Korneel Vandenbroucke Achter de rode knop 15

16 Ten derde laten deze toestellen toe om de live stream van uitzendingen te manipuleren. Via timeshifting of tijdzappen kan men een programma opnemen en bekijken terwijl de eigenlijke uitzending ervan nog aan de gang is. Zo kan de consument de uitzending pauzeren en later verder kijken (Berte, 2010, p.165; Machiels, 2007, p.15; EBU, 2006). Dit kan natuurlijk buitengewoon handig zijn wanneer de trouwe kijker onverwacht naar het toilet moet, opgebeld wordt of bezoek krijgt. Omwille van het korte interval tussen de live broadcast en het tijdstip waarop de content wordt bekeken, wordt tijdzappen vaak omschreven als near live viewing (Wilburg, 2008). In het analoge tijdperk was televisiekijken een lineaire activiteit (Verweire, 2005). Je zette je toestel aan en je keek naar wat je werd voorgeschoteld. PVR biedt ons niet enkel timeshifting, maar ook de mogelijkheid om reclame over te slaan via één simpele druk op de knop (Vanneste, 2007, p.17; Srivastava, 2002). In communication models for the studie of mass communications stellen McQuail en Windahl (1981, pp ) de verschillen tussen het basismodel van het massamedium televisie en dat van het interactieve medium grafisch tegenover elkaar: Figuur 3: Model voor klassieke televisie versus model voor interactieve media. (McQuail & Windahl, 1981, pp ) In het klassieke model verstuurt een centrale broadcaster eenzijdig content naar onafhankelijke, geïsoleerde gebruikers. Er is geen sprake van wisselwerking, noch tussen gebruikers en de broadcaster, noch tussen de gebruikers onderling. Bij het interactieve model staan de individuele gebruikers veel sterker. Ook hier stuurt de centrale broadcaster content uit, maar ditmaal ontvangt deze ook reacties van het publiek. De individuele gebruikers zijn dus in staat de content van de broadcaster te beïnvloeden. Bovendien staan de gebruikers ook onderling in contact, waardoor ze kunnen communiceren met elkaar en eigen content kunnen uitwisselen (user generated content of UGC) (Hart, 2009, p.140). Livingstone (2004) besluit dat de grenzen tussen producenten en consumenten van audiovisuele content vervagen. Tot op zekere hoogte zijn alle gebruikers zowel consument als producent. Korneel Vandenbroucke Achter de rode knop 16

17 De belangrijkste applicaties De Elektronische programmagids (EPG). Analoge gebruikers, voor wie slechts een beperkt aantal kanalen beschikbaar zijn, kunnen al hun programma-informatie overzichtelijk samengevat terugvinden in gewone, papieren tv-gidsen zoals Humo, TV-Express en de krant. Voor digitale kijkers is het aanbod echter zo uitgebreid dat het zeer moeilijk wordt om alle programma s van alle omroepen op een duidelijke manier samen te vatten in een boekje. In dit geval is het hulpmiddel om door de bomen het bos te zien de elektronische programmagids, die een overzicht biedt van wat de verschillende zenders te bieden hebben. De kijker heeft de mogelijkheid om deze gids te doorzoeken via de titel van een programma, de zender, het genre, de naam van uw favoriete acteur, Bovendien kan hij, indien gewenst, op eenvoudige wijze meer informatie opvragen over een bepaald programma: inhoud van de uitzending, toegelaten leeftijdsgrens, naam van de zender, begin- en eindtijd van het huidige en volgende programma, De informatie wordt overigens regelmatig bijgewerkt, waardoor deze steeds accuraat en betrouwbaar blijft, in tegenstelling tot het traditionele programmaboekje dat slechts één keer per week verschijnt (Vanneste, 2007, p. 14; Machiels, 2007, p. 14). Uchyigit & Clark (2003) en Van Vliet (2001) voorzien dat de EPG steeds verder zal evolueren naar een persoonlijke televisiegids, die aan de hand van het kijkgedrag van de consument bepaalde programma s naar voor schuift. Het Digitale Media Consultancy Decipher (2000) deelde al vroeg deze mening en in één van hun white papers maakt men in dat verband een mooie vergelijking. Volgens hen wordt het raadplegen van je persoonlijke televisiegids gelijkaardig aan het doornemen van de inbox van je account. Kang (2002) vergelijkt de EPG dan weer met een zoekmachine. Swann (2000, p.52) verwacht veel van de EPG. Niet alleen voorspelt hij een daling in de verkoop van papieren televisiegidsen, bovendien stelt hij dat het lobbyen voor de uitzendrechten van de EPG bij de kabel- en satellietoperatoren steeds belangrijker zal worden. Veel gebruikers zullen bij het aanzetten van hun toestel immers de gewoonte kweken eerst de EPG door te nemen. Korneel Vandenbroucke Achter de rode knop 17

18 Figuur 4: De Elektronische programmagids van Telenet. (PC Magazine.zdnet.be) De bovenstaande EPG illustreert hoe alle zenders en programma s overzichtelijk getoond worden. De verticale gele lijn (de nu-indicator ) toont welke programma s lopen op het moment van raadpleging. Als een programma uitloopt, of er treden wijzigingen op, dan past de EPG zich onmiddellijk aan. De kijker kan zich eventueel ook laten verwittigen wanneer zijn lievelingsprogramma op een andere zender begint. Terwijl je aan het kijken bent, krijg je een herinnering te zien of een geluid te horen. Ook automatische overschakeling is een mogelijkheid: De televisie schakelt zelf over naar de zender waarop je favoriete film begint, zodat je geen minuut moet missen (Telenet, TV-Gids, 2010b). Al deze slimme toepassingen zijn mogelijk dankzij PDC-codes, voluit Program Delivery Control codes, die met het uitzendsignaal worden meegestuurd. Deze markeren het begin en het einde van een programma of film en kunnen je recorder activeren op het gewenste moment. Hierdoor zal indien een programma later start dan voorzien, toch enkel dat gewenste programma worden opgeslagen op de harde schijf. (EBU, 2006) Uiteraard is dit principe ook toepasbaar om het begin en einde van reclameblokken te detecteren, waardoor je PVR alle reclame automatisch kan filteren Video On Demand (VOD) Via Video On Demand kan de kijker bepaalde televisiecontent die hem tegen betaling wordt aangeboden, opvragen wanneer hij maar wil. Hij betaalt per programma (pay per view) of door een abonnement te nemen bij een van de videotheken van de broadcasters en operatoren (Berte, 2010; Vanneste, 2001 p.15; Jensen, 2005). Korneel Vandenbroucke Achter de rode knop 18

19 Figuur 5: De Video On Demand dienst van het Nederlandse Videoland ( Meestal beschikt de VOD-gebruiker vierentwintig uur over een opgevraagd programma. Binnen deze tijdspanne kan hij dan zelf bepalen wanneer de content start en hoeveel keer hij deze wenst te bekijken (Belgacom, Aanbod. Een ruimere keuze, 2010a). De kostprijs van een opvraging hangt af van het type content. Eigen producties kosten minder dan internationale formats, en previews zijn vaak relatief duurder dan reeds uitgezonden programma s. Bij Belgacom betaalt de klant twee euro per film en een halve euro per binnenlandse productie (Belgacom, Aanbod. Een ruimere keuze, 2010a). Telenet rekent drie euro en vijfentwintig cent voor een film, een halve euro voor een Vlaamse productie en drie euro voor een preview (Telenet, 2010b). VOD wordt ook True Video On Demand genoemd, om het verschil te benadrukken met Near Video on Demand. (NVOD), waarbij de content op vaste tijdstippen, bijvoorbeeld om het kwartier, wordt opgestart. De kijker moet dus een bepaalde tijd wachten vooraleer het opgevraagde programma kan worden bekeken. Bij een onderbreking kan de kijker terug meevolgen door over te schakelen op een kanaal dat later met de film gestart is. (Dejonghe, 2002, p.150) Figuur 6: De film 21 grams opvragen bij Telenet ( Korneel Vandenbroucke Achter de rode knop 19

20 Volgens Van den Broeck & Pearson (in Berte, 2010, p.168) is VOD momenteel de populairste betalende toepassing van IDTV. Deze dienst biedt bovendien veel mogelijkheden voor broadcasters en operatoren om nieuwe inkomsten te genereren. De technische kostprijs voor een broadcaster om een half uur on demand uit te zenden is dertig eurocent (Krijn Jonckheere in Berte, 2010, p.168). In dit business-model zijn talrijke additionele reclamemogelijkheden aanwezig, dus de kans bestaat dat ook deze dienst binnen de kortste keren zal wemelen van de advertenties. Swann (2000, p. 93) voorzag in VOD een ernstige bedrijging voor het bioscoopbezoek. Hij meende dat cinema s op zoek moesten naar nieuwe meerwaarden om mensen uit hun huizen te krijgen en naar de filmzaal te lokken. Met de introductie van bioscoopervaringen in 3D lijken deze daar ondertussen in geslaagd. Dejonghe (2006, p.27) beschouwt VOD als een goedkoper en eenvoudiger alternatief voor videoverhuurketens, maar tot op vandaag kan het VOD aanbod niet tippen aan dat van de gemiddelde videoverhuurzaak Enhanced TV. Enhanced TV is een overkoepelende term voor de verschillende interactieve toepassingen die een bijkomende meerwaarde geven aan de televisiecontent (Berte, 2010). Jensen omschrijft deze toepassing als volgt: Enhanced TV refers to any kind of content whether it be text, graphics or video which is overlaid on regulary displayed video content. (Jensen, 2005b) In feite betreft het hier alle interactieve applicaties die tot een verbeterde, meer betrokken kijkervaring kunnen leiden, zoals bvb. Voting, meespelen in een interactieve quiz, het opvragen van extra informatie over deelnemers, prijsvragen (Srivastava, 2002, pp ) Informatieve diensten Walled garden Een walled garden, letterlijk vertaald als ommuurde tuin, is een afgesloten interactieve omgeving van één bepaalde aanbieder, die bestaat uit een aantal sites, mogelijkheden tot persoonlijke inhoud (op basis van een ingegeven profiel), winkels, gokkantoren,. De inhoud wordt ontworpen door de netwerkoperator en kan louter informatief zijn of een commerciële boodschap brengen (Srivastava, 2002, p. 194). Het grote verschil met een DAL (een adverteeromgeving) is dat de producten of diensten echt worden aangeprezen, men hierover extra informatie kan opvragen en dat men het product of de dienst zelfs onmiddellijk kan kopen (Medianet Vlaanderen, 2005). Korneel Vandenbroucke Achter de rode knop 20

Uw digitale televisie in 1-2-3

Uw digitale televisie in 1-2-3 s Uw digitale televisie in 1-2-3 http://www.televisie-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw digitale televisie in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4 2. Waarom?...4

Nadere informatie

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven Even voorstellen Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven in een bijzonder dynamische markt. In deze wereld van snelle ontwikkelingen ontplooien zij zich als vernieuwende en betrouwbare leveranciers

Nadere informatie

2nd, 3th en Xth Screen

2nd, 3th en Xth Screen MIE 2012 2nd, 3th en Xth Screen Verzorgd door Bas de Vos directeur SKO Paul van Niekerk directeur Media Intomart GfK Moving Pictures: NL 2011 Presentatie voor MIE Bas de Vos Directeur SKO MIE 2012 De kijkcijfers

Nadere informatie

Strategische studie. Plurimedia Produkten - Attitudes. Vragenlijst Televisie

Strategische studie. Plurimedia Produkten - Attitudes. Vragenlijst Televisie Strategische studie Plurimedia Produkten - Attitudes Vragenlijst Televisie 2010-2011 Vragenlijst Televisie VRAAG 47: Over hoeveel gebruiksklare TV-toestellen, die aangesloten zijn om televisieuitzendingen

Nadere informatie

4.3 Televisie. telenet // jaarverslag 2009 : activiteitenverslag

4.3 Televisie. telenet // jaarverslag 2009 : activiteitenverslag 4.3 Televisie 56 Televisie 4 ACTIVITEITEN Z Sinds de overname van het kabelnetwerk van de gemengde intercommunales in 2002 biedt Telenet via zijn kabelnetwerk verscheidene vormen van tv-distributie aan.

Nadere informatie

Toespraak Ingrid Lieten Symposium VRM 24 november 2010, Leuven

Toespraak Ingrid Lieten Symposium VRM 24 november 2010, Leuven Toespraak Ingrid Lieten Symposium VRM 24 november 2010, Leuven Dames en heren, Geachte aanwezigen, Vooreerst wens ik graag de Vlaamse Regulator voor de Media, de verschillende sprekers, panelleden, moderator

Nadere informatie

Aankoopgids DVD. Koop slim en laat u informeren door Unigro! Kijk regelmatig op onze website voor updates en nieuwe aankoopgidsen.

Aankoopgids DVD. Koop slim en laat u informeren door Unigro! Kijk regelmatig op onze website voor updates en nieuwe aankoopgidsen. Aankoopgids DVD Koop slim en laat u informeren door Unigro! Kijk regelmatig op onze website voor updates en nieuwe aankoopgidsen. Hoe kiest u HET juiste DVD-toestel? De dvd heeft de plaats van video ingenomen

Nadere informatie

Van dezelfde auteur. Spreken is zilver. Overtuigen is goud. Waarschijnlijk de beste mediatraining die u zal krijgen. In minder dan 2 uur lezen.

Van dezelfde auteur. Spreken is zilver. Overtuigen is goud. Waarschijnlijk de beste mediatraining die u zal krijgen. In minder dan 2 uur lezen. Marketing Reset Van dezelfde auteur Spreken is zilver. Overtuigen is goud. Waarschijnlijk de beste mediatraining die u zal krijgen. In minder dan 2 uur lezen. 2 Marketing Reset Uw reclame gerichter en

Nadere informatie

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Televisiekijken is een sociale activiteit.. Uit het kijkonderzoek blijkt dat heel vaak samen met het eigen gezin en gasten naar de televisie wordt gekeken.

Nadere informatie

Microsoft Advertising Tariefkaart

Microsoft Advertising Tariefkaart Microsoft Advertising Tariefkaart Microsoft Advertising is al bijna 15 jaar actief over de volle breedte van het digitale medialandschap. Via onze krachtige reeks digitale mediamerken bereiken wij maandelijks

Nadere informatie

We zijn klaar voor de televie van de toekomst

We zijn klaar voor de televie van de toekomst In de afgelopen jaren is ons medialandschap er duidelijk dynamischer op geworden. En dat geldt vooral voor de televisie. Die was nooit eerder zo veelzijdig, afwisselend, eclectisch en op maat van de individuele

Nadere informatie

TRENDS IN UITGESTELD KIJKEN VIA DE TELEVISIE

TRENDS IN UITGESTELD KIJKEN VIA DE TELEVISIE % Huishoudens TRENDS IN UITGESTELD KIJKEN VIA DE TELEVISIE Deze brochure geeft inzicht in de ontwikkelingen in het uitgesteld kijkgedrag via het televisiescherm in de afgelopen jaren. GRAFIEK 1. BEZIT

Nadere informatie

Digitale TV zenders Nader belicht. September 2011

Digitale TV zenders Nader belicht. September 2011 Digitale TV zenders Nader belicht September 2011 Het digitale landschap Nederland digitaliseert X 1.000 6000 5000 Tele2 CanalDigitaal KPN Digitenne+IPTV Kabel Overig Ziggo UPC razend snel 4000 3000 2000

Nadere informatie

Versie: 0 Versie:1 Datum: 27 april 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versie: 0 Versie:1 Datum: 27 april 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Q&A HBO Versie: 0 Versie:1 Datum: 27 april 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Algemeen Bestellen Betalen Analoge kijkers Technisch

Nadere informatie

80% 60% 40% 20% Grafiek 1 Bezit televisietoestellen, video, DVD- en harddiskrecorder, digitale decoder en conntected tv, 2002-2012 Bron: SKO 100%

80% 60% 40% 20% Grafiek 1 Bezit televisietoestellen, video, DVD- en harddiskrecorder, digitale decoder en conntected tv, 2002-2012 Bron: SKO 100% Trends in uitgesteld kijken via het televisietoestel Deze brochure geeft inzicht in de ontwikkelingen in het uitgesteld kijkgedrag via het televisiescherm in de afgelopen jaren. De intrede van digitale

Nadere informatie

RECLAME MOGELIJKHEDEN

RECLAME MOGELIJKHEDEN RECLAME MOGELIJKHEDEN Versie 1.0 Gijsbert Schrijvers g.schrijvers@rtvkatwijk.nl Inhoud 1. Inleiding... 3 MEDIA BIJ RTV KATWIJK... 4 Kabelkrant... 4 Mogelijkheden op Kabelkrant... 4 Under en overscan berekeningen...

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen in het idtv-landschap. Katleen Deraymaeker 18 januari 2007 - Mechelen

Trends en ontwikkelingen in het idtv-landschap. Katleen Deraymaeker 18 januari 2007 - Mechelen Trends en ontwikkelingen in het idtv-landschap Katleen Deraymaeker 18 januari 2007 - Mechelen 1 Inhoud MediaCiti Trends en ontwikkelingen in het idtv-landschap & impact voor lokale besturen Conclusies

Nadere informatie

Product catalogus Homecast

Product catalogus Homecast Product catalogus Homecast Homecast HS9000 CICD PVR De door CanalDigitaal en TV Vlaanderen gecertificeerde Homecast HS9000 CICD PVR Homecast HS 9000 is voorzien van twee DVB-S2 tuners en is een zogeheten

Nadere informatie

Ziggo verdubbelt hoeveelheid zenders voor ios- en Android TV apps

Ziggo verdubbelt hoeveelheid zenders voor ios- en Android TV apps Ziggo verdubbelt hoeveelheid zenders voor ios- en Android TV apps Nieuw design en meer mogelijkheden Utrecht, 17 oktober 2012 Ziggo heeft vandaag een vernieuwde, meer uitgebreide ios-versie (3.0) van de

Nadere informatie

Softwaregeschiedenis. OPMERKING: Elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen.

Softwaregeschiedenis. OPMERKING: Elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen. Softwaregeschiedenis OPMERKING: Elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen. In de nieuwste software worden de onderstaande problemen opgelost: Q5521_0.140.46.0

Nadere informatie

Video en Mobiel; Wat willen gebruikers? Het beste van TV op je mobiel- nu ook met FIFA World Cup Mark de Buck 17 Mei 2006

Video en Mobiel; Wat willen gebruikers? Het beste van TV op je mobiel- nu ook met FIFA World Cup Mark de Buck 17 Mei 2006 Video en Mobiel; Wat willen gebruikers? Het beste van TV op je mobiel- nu ook met FIFA World Cup 2006 Mark de Buck 17 Mei 2006 Inhoud 1. TV kijken op mobiel breekt door 2. Het beste van TV op je mobiel;

Nadere informatie

Quality of Service van IPTV

Quality of Service van IPTV Quality of Service van IPTV Geert Smelt 4 maart 2010 1 Probleemstelling 1.1 Introductie IPTV staat voor Internet Protocol Television en is een nieuwe manier van het uitzenden van televisiebeelden. Het

Nadere informatie

Softwaregeschiedenis. OPMERKING: Elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen.

Softwaregeschiedenis. OPMERKING: Elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen. Softwaregeschiedenis OPMERKING: Elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen. In de nieuwste software worden de onderstaande problemen opgelost: Q5551_0.14.104.0

Nadere informatie

IPTV in Noordoost-Friesland

IPTV in Noordoost-Friesland IPTV in Noordoost-Friesland een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie Door Junior Consult Agenda Over Junior Consult Het onderzoek Conclusies Aanbevelingen Over Junior Consult

Nadere informatie

Experience Tracker is de eerste praktische tool op dit vlak in Vlaanderen en vermoedelijk ook in Europa. Deze tool zal zorgen dat:

Experience Tracker is de eerste praktische tool op dit vlak in Vlaanderen en vermoedelijk ook in Europa. Deze tool zal zorgen dat: De opportuniteit In de huidige productmaatschappij hebben consumenten doorgaans de keuze uit een ruim assortiment producten om een bepaalde behoefte te bevredigen. Bijgevolg is het product op zich niet

Nadere informatie

Kunnen digitale televisie en smartphones de digitale kloof dichten?

Kunnen digitale televisie en smartphones de digitale kloof dichten? Kunnen digitale televisie en smartphones de digitale kloof dichten? SEIZOEN 2011-2012 Jan Pickery & Marie-Anne Moreas (SVR) Kunnen digitale televisie en smartphones de digitale kloof dichten? Inleiding

Nadere informatie

Entertainment & Media Outlook for the Netherlands

Entertainment & Media Outlook for the Netherlands www.pwc.com Entertainment & Media Outlook for the Netherlands 2010-2014 Trends in television advertising voor de periode 2010-2014 Arno Scheepers Introductie De Nederlandse Outlook biedt een forecast van

Nadere informatie

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

De impact van Timeshifted Viewing

De impact van Timeshifted Viewing De impact van Timeshifted Viewing op tv-reclame in België Timeshifted Viewing is de mogelijkheid om een tv-programma later of uitgesteld te bekijken met gebruik van een video- of dvd-recorder, of via een

Nadere informatie

TV IN NEDERLAND 2007

TV IN NEDERLAND 2007 TV IN NEDERLAND 2007 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY Amstelveen, 31 januari 2008 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Kansen voor Digitale Breedband Communicatie

Kansen voor Digitale Breedband Communicatie Kansen voor Digitale Breedband Communicatie Uw grootste vijand Block Commercials Ch+ en Ch- Internet of TV Library Views Off Button Fast Forward TV-On Demand Commercial free channels Uw beste vriend roduct

Nadere informatie

Sponsoring Serie Preview

Sponsoring Serie Preview Sponsoring Serie Preview RTL à l infini, de video on demand-dienst van RTL Belgium, bestaat binnenkort 10 jaar. Op dit platform kan je, via de rode knop van de afstandsbediening, niet alleen de beste series

Nadere informatie

TV en video consumptie in het jaar 2020

TV en video consumptie in het jaar 2020 TV en video consumptie in het jaar 2020 Liesbeth Nekkers Hilversum, 27 november 2015 1 De toekomst voorspellen Onderzoek Tetlock (University of Pennsylvania) Super forecasters: Open-mindness: how well

Nadere informatie

TV+: Impact van nieuwe technologie op TV gedrag

TV+: Impact van nieuwe technologie op TV gedrag TV+: Impact van nieuwe technologie op TV gedrag Op verzoek van SPOT heeft het Technology Media Telecoms team (TMT) van Deloitte in samenwerking met Intomart GfK een rapport geschreven over de Nederlandse

Nadere informatie

Special advertising: SBS Billboards DVJ Insights

Special advertising: SBS Billboards DVJ Insights Special advertising: SBS s DVJ Insights Ronald Jansen & Robin Koenen Maart 2016 onderzoeksopzet 2 Inleiding SBS biedt adverteerders de mogelijkheid om via special advertising nog betere effecten voor het

Nadere informatie

Gemeenteraad(lid) en sociale media

Gemeenteraad(lid) en sociale media Gemeenteraad(lid) en sociale media Hoe werk ik als raadslid met sociale media? Nadja Desmet VVSG Ronde van Vlaanderen Wij staan paraat! 085-773 1957 info@socialemediaburo.be @Someburo www.howaboutyou.nl

Nadere informatie

Het tv-bereik van uitgesteld kijken :

Het tv-bereik van uitgesteld kijken : Het tv-bereik van uitgesteld kijken : de eerste resultaten voor België Tot nog toe moesten we ons bij analyses over uitgesteld tv-kijken of time-shifted viewing (TSV) beperken tot buitenlandse gegevens

Nadere informatie

TRENDS IN UITGESTELD KIJKEN VIA DE TELEVISIE

TRENDS IN UITGESTELD KIJKEN VIA DE TELEVISIE STICHTING KIJKONDERZOEK TRENDS IN VIA DE TELEVISIE Stichting KijkOnderzoek 2016. Bij gebruik van informatie graag Stichting KijkOnderzoek (SKO) als bron vermelden. INTRODUCTIE Deze brochure geeft inzicht

Nadere informatie

nr. 265 van WILFRIED VANDAELE datum: 14 juli 2015 aan SVEN GATZ Media - Ontwikkelingen commerciële communicatie

nr. 265 van WILFRIED VANDAELE datum: 14 juli 2015 aan SVEN GATZ Media - Ontwikkelingen commerciële communicatie SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 265 van WILFRIED VANDAELE datum: 14 juli 2015 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Media - Ontwikkelingen commerciële communicatie De doorbraak van

Nadere informatie

Product catalogus Amiko

Product catalogus Amiko Product catalogus Amiko Amiko Alien SHD-8900 Totaal TV SAT4ALL REVIEW: De Amiko Alien SHD-8900 is een Full HD satelliet (DVB-S2) ontvanger. Met deze linux gestuurde ontvanger programmeert u een eindeloze

Nadere informatie

Hoe wil de consument gegidst worden?

Hoe wil de consument gegidst worden? Hoe wil de consument gegidst worden? Juni 2014 Voor u ligt de whitepaper Hoe wil de consument gegidst worden. Voor meer informatie of nog meer resultaten, neem contact op met Corry Siegers (zie contactdetails

Nadere informatie

SKO TV IN NEDERLAND 2008 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY

SKO TV IN NEDERLAND 2008 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY TV in Nederland 2008 SKO TV IN NEDERLAND 2008 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY Amstelveen, 31 januari 2009 Dit document is samengesteld door SKO met medewerking van Intomart

Nadere informatie

Handleiding. Verkorte handleiding Personal Video Recorder. solcon.nl

Handleiding. Verkorte handleiding Personal Video Recorder. solcon.nl Handleiding Verkorte handleiding Personal Video Recorder Inhoudsopgave Een uitzending pauzeren 3 Een Live uitzending direct opnemen 4 Later naar een uitzending beginnen te kijken 5 Nadat de uitzending

Nadere informatie

De studie CIM Radio levert voortaan betrouwbare en transparante informatie over de particuliere abonnees

De studie CIM Radio levert voortaan betrouwbare en transparante informatie over de particuliere abonnees Digitale televisie, een gezinskwestie Een abonnement op digitale televisie is niet (alleen) een kwestie van financiële middelen. Digitale tv gaat meestal gepaard met een aanzienlijke extra hoeveelheid

Nadere informatie

Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling

Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling Marijke Lemal, Steven Wellens & Eric Goubin Juni 2012 # 1 Opzet en

Nadere informatie

Progressive scan en HDTV

Progressive scan en HDTV Functies en voordelen van progressive scan en de betekenis van die techniek voor HDTV Datum: mei 2004 Versie 1.0 TB-2005-05- -1029-NL Computers en home entertainment-systemen beginnen elkaar steeds beter

Nadere informatie

TV Halfjaarrapport 2014 Amsterdam, 26 augustus

TV Halfjaarrapport 2014 Amsterdam, 26 augustus TV Halfjaarrapport 2014 Amsterdam, 26 augustus Management summary Onder impuls van een herstellende economie en de sport events zijn de netto TV-bestedingen met 6,7% gestegen in de eerste helft van 2014.

Nadere informatie

s t u d i e Jongeren en media Jongeren en media November 2011

s t u d i e Jongeren en media Jongeren en media November 2011 Jongeren en media Jongeren en media s t u d i e November 2011 Agenda 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. Media-uitrusting (thuis, in eigen kamer) 4. Kijkgedrag (individueel of sociaal gebeuren) 5. Ouderlijk

Nadere informatie

ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM. t. NV LIFE! TV BROADCASTING COMPANY

ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM. t. NV LIFE! TV BROADCASTING COMPANY ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM t. NV LIFE! TV BROADCASTING COMPANY (dossier nr. 2012/053) BESLISSING nr. 2012/011 14 mei 2012 VRM t. NV LIFE! TV BROADCASTING COMPANY 1 In de zaak van VRM tegen NV Life! TV

Nadere informatie

TV IN NEDERLAND 2002

TV IN NEDERLAND 2002 TV IN NEDERLAND 2002 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY André van de Wal Camiel Camps Nelly Kalfs Amstelveen, 1 maart 2003 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag

Nadere informatie

Handleiding. Opnemen Pakket

Handleiding. Opnemen Pakket Handleiding Opnemen Pakket INHOUDSOPGAVE Introductie Opnemen Pakket... 3 Het inplannen van een Opname... 4 Het Recorder overzicht... 4 Markering van geplande opnames... 5 Het Afspelen en verwijderen van

Nadere informatie

De Tv-bereiksmeting na invoering van het uitgesteld kijken. Een wereldwijd fenomeen

De Tv-bereiksmeting na invoering van het uitgesteld kijken. Een wereldwijd fenomeen Corbis Dossier De Tv-bereiksmeting na invoering van het uitgesteld kijken Vanaf 2010 zal de bereiksmeting in België ook het uitgesteld kijken of Time- Shifted Viewing omvatten. Tot nu toe hield de Belgische

Nadere informatie

P E T E R P E E R D E M A N P P E E R D E @ F E W. V U. N L 1 5 3 6 4 9 4 P P N 2 0 0 I N S A M E N W E R K I N G M E T

P E T E R P E E R D E M A N P P E E R D E @ F E W. V U. N L 1 5 3 6 4 9 4 P P N 2 0 0 I N S A M E N W E R K I N G M E T P E T E R P E E R D E M A N P P E E R D E @ F E W. V U. N L 1 5 3 6 4 9 4 P P N 2 0 0 I N S A M E N W E R K I N G M E T B A R T V / D T H I E L B T V D T H I E @ F E W. V U. N L 1 5 4 3 6 8 7 B T L 2 0

Nadere informatie

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Sinds de opkomst van breedband internet en mobiele devices als de smartphone en tablet hebben Nederlanders meer mogelijkheden om naar audiovisuele

Nadere informatie

OP DE ONTWERPBESLUITEN VAN HET BIPT, DE CSA, DE MEDIENRAT EN DE VRM MET BETREKKING TOT DE ANALYSE VAN DE MARKT VOOR TELEVISIEOMROEP

OP DE ONTWERPBESLUITEN VAN HET BIPT, DE CSA, DE MEDIENRAT EN DE VRM MET BETREKKING TOT DE ANALYSE VAN DE MARKT VOOR TELEVISIEOMROEP ANTWOORD TEST-AANKOOP OP DE ONTWERPBESLUITEN VAN HET BIPT, DE CSA, DE MEDIENRAT EN DE VRM MET BETREKKING TOT DE ANALYSE VAN DE MARKT VOOR TELEVISIEOMROEP Test-Aankoop is verheugd dat voor de eerste keer

Nadere informatie

Telenet en MEDIALAAN sluiten nieuwe samenwerkingsovereenkomst

Telenet en MEDIALAAN sluiten nieuwe samenwerkingsovereenkomst PERSBERICHT Telenet en MEDIALAAN sluiten nieuwe samenwerkingsovereenkomst Vilvoorde, 20 maart 2014 MEDIALAAN en Telenet maken vandaag bekend dat ze een nieuwe samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten

Nadere informatie

Hoe kan KPN haar websitebezoekers het product Interactieve TV laten ervaren?

Hoe kan KPN haar websitebezoekers het product Interactieve TV laten ervaren? Hoe kan KPN haar websitebezoekers het product Interactieve TV laten ervaren? Prijzengeld: 5000,- Deadline: 14 februari 2010 Introductie KPN is de toonaangevende leverancier van telecommunicatie- en ICT-diensten

Nadere informatie

Handleiding M7 MZ-101 Interactieve hd-ontvanger.

Handleiding M7 MZ-101 Interactieve hd-ontvanger. Handleiding M7 MZ-101 Interactieve hd-ontvanger. Handleiding M7 Versie 160915 Instellen van de afstandsbediening Stap voor stap uw afstandsbediening instellen LED-lampje Bedien ook uw TV met de Stipte

Nadere informatie

Billicorder. Gebruiksaanwijzing

Billicorder. Gebruiksaanwijzing Billicorder Gebruiksaanwijzing 1 INDEX DE AFSTANDSBEDIENING 3 EENVOUDIG STARTEN MET DE BILLICORDER 4 1. Hoofdmenu 4 2. Interactieve tv-gids 5 2.1. De zenders 5 2.2. De programma s 6 3. Harde schijf 6 4.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE OPPORTUNITEITEN VAN INSTANT BUYING VIA DIGITALE TELEVISIE BINNEN DE VLAAMSE TELEVISIEMARKT. Wetenschappelijke verhandeling

ONDERZOEK NAAR DE OPPORTUNITEITEN VAN INSTANT BUYING VIA DIGITALE TELEVISIE BINNEN DE VLAAMSE TELEVISIEMARKT. Wetenschappelijke verhandeling UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERZOEK NAAR DE OPPORTUNITEITEN VAN INSTANT BUYING VIA DIGITALE TELEVISIE BINNEN DE VLAAMSE TELEVISIEMARKT Wetenschappelijke verhandeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Televisie menu. 4 Radio menu. 6 MiniGids. 8 TV Gids . Programma informatie oproepen. Kiezen en Kijken...

Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Televisie menu. 4 Radio menu. 6 MiniGids. 8 TV Gids . Programma informatie oproepen. Kiezen en Kijken... TV Menu Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Televisie menu. 4 Radio menu. 6 MiniGids. 8 TV Gids. 11 Programma informatie oproepen. 20 Kiezen en Kijken... 22 Bedienen van Kiezen en Kijken.. 24 Eredivisie

Nadere informatie

Handleiding TV menu April 2011

Handleiding TV menu April 2011 Handleiding TV menu April 2011 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Televisie menu... 7 Radio menu... 9 MiniGids... 11 Talen en Ondertiteling... 14 TV Gids... 15 Programma informatie oproepen...

Nadere informatie

Evolutie in mediagebruik: Back to the future? Dimitri Schuurman Ike Picone IBBT - Digital Society

Evolutie in mediagebruik: Back to the future? Dimitri Schuurman Ike Picone IBBT - Digital Society Evolutie in mediagebruik: Back to the future? Dimitri Schuurman Ike Picone IBBT - Digital Society Outline 1. De Vlaamse mediamix in cijfers What s in a buzz? 2. Hoe de evoluties in de mediamix begrijpen

Nadere informatie

Handleiding Glashart Media Android applicatie

Handleiding Glashart Media Android applicatie Handleiding Glashart Media Android applicatie Alle mogelijkheden van de Glashart Media app:* - Een persoonlijk overzicht: het 'dashboard' - Meerdere Set-Top boxen kunnen gekoppeld worden (woonkamer, slaapkamer)

Nadere informatie

TV reclame creëert sterke en blijvende emotionele banden met het merk

TV reclame creëert sterke en blijvende emotionele banden met het merk TV reclame creëert sterke en blijvende emotionele banden met het merk Leveraging Synergy and Emotion in a Multi-platform World A Neuroscience-Informed Model of Engagement, Journal of Advertising Research

Nadere informatie

Power X; De Interactieve Commercial

Power X; De Interactieve Commercial Power X; De Interactieve Commercial Essay van Jeffrey Bruijntjes en Erwin Dam Project Interactieve Multimedia @ VU Amsterdam Inleiding Reclame, iedereen kent het, iedereen heeft er een hekel aan. Reclame

Nadere informatie

Handleiding Glashart Media ipad applicatie

Handleiding Glashart Media ipad applicatie Handleiding Glashart Media ipad applicatie V 2.0 Alle mogelijkheden van de Glashart Media app:* - Een persoonlijk overzicht: het 'dashboard' - Meerdere Set-Top boxen kunnen gekoppeld worden (woonkamer,

Nadere informatie

JUVA WEBDESIGN. B.I.W. Consult GCV Molenstraat 47 bus 2.01, 8710 Wielsbeke BE

JUVA WEBDESIGN. B.I.W. Consult GCV Molenstraat 47 bus 2.01, 8710 Wielsbeke BE JUVA WEBDESIGN B.I.W. Consult GCV Molenstraat 47 bus 2.01, 8710 Wielsbeke 0495 51 16 13 info@juvawebdesign.be BE 0635.642.087 1 INHOUDSOPGAVE 1.Voorstelling... 3 2.Facebook... 4 2.1 : Wat is het verschil

Nadere informatie

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 accepteren en adapteren nieuwe diensten en technologieën steeds sneller. Zij zien vooral veel in het gebruik van een zelfscankassa, Click

Nadere informatie

Telecom E-zine mei 2012

Telecom E-zine mei 2012 1 van 5 13-9-2013 10:47 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie. Telecom E-zine mei 2012 Beste abonnee, Volgens de Metro stappen consumenten sneller over om geld te besparen

Nadere informatie

Audio Listening. Page 1 of 5

Audio Listening. Page 1 of 5 Historisch gezien is radio het eerste mobiele medium. Ondertussen heeft het zich uitgebreid tot tal van andere zendplatforms en ontvangtoestellen. We luisteren weliswaar nog altijd via een radiotoestel

Nadere informatie

Sluit INTERACTIEVE TV eenvoudig zelf aan

Sluit INTERACTIEVE TV eenvoudig zelf aan Sluit INTERACTIEVE eenvoudig zelf aan VRAGEN? BEL 040 787 4000 WWW.ON.NL Kijk op www.on.nl of bel 040 787 4000 Eenvoudig aansluiten en install Gefeliciteerd met uw keuze voor Interactieve. Met deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding Multiscreen TV

Handleiding Multiscreen TV Handleiding Multiscreen TV Met Multiscreen TV kunt u televisiekijken op uw tablet, smartphone, laptop en pc. INHOUDSOPGAVE Multiscreen TV gebruikersnaam en wachtwoord ophalen... 2 Multiscreen TV installeren

Nadere informatie

Mediagroepen: op zoek naar

Mediagroepen: op zoek naar Mediagroepen: op zoek naar publiekcommunities (vervolg) Zoals aangekondigd vervolgen we onze studie naar de (eventuele) gelijkenissen in het publiek van de Belgische mediagroepen. Ter herinnering, de basisvraag

Nadere informatie

Datum: 3 maart 2011 Dossiernr: 2011/00115 Uitspraak: Aanbeveling Product / dienst:

Datum: 3 maart 2011 Dossiernr: 2011/00115 Uitspraak: Aanbeveling Product / dienst: Datum: 3 maart 2011 Dossiernr: 2011/00115 Uitspraak: Aanbeveling Product / dienst: (Tele) communicatie technologie Motivatie: Misl. Voornaamste kenmerken product Medium: Audiovisuele Mediadiensten De bestreden

Nadere informatie

Waarom is TV kijken zo populair?

Waarom is TV kijken zo populair? Waarom is TV kijken zo populair? De belangrijkste reden waarom mensen zo veel TV kijken is vanwege de dagelijkse stroom van hoog kwalitatieve content die tegelijkertijd, voor de consument, goedkoop is.

Nadere informatie

Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Waarom wordt Artsenkrant betalend? Is 99 euro niet duur voor een krant die ik tot nu toe gratis ontving? Betaal ik onmiddellijk

Nadere informatie

V 2.0. Handleiding Glashart Media Android applicatie

V 2.0. Handleiding Glashart Media Android applicatie V 2.0 Handleiding Glashart Media Android applicatie Alle mogelijkheden van de Glashart Media app:* - Een persoonlijk overzicht: het 'dashboard' - Meerdere Set-Top boxen kunnen gekoppeld worden (woonkamer,

Nadere informatie

Digitale televisie: druk op PAUSE

Digitale televisie: druk op PAUSE Wie de bereikresultaten van digitale televisie wil begrijpen moet de personen begrijpen die achter de cijfers zitten, en vooral hoe ze leven en media consumeren. De nieuwste gegevens betreffende de digitale

Nadere informatie

INTERACTIEVE RECLAME VOORWOORD DIGITALE TV INTERACTIEVER OP DIGITALE TV. Marcel Flipse 1473379 mfe300 IM0902

INTERACTIEVE RECLAME VOORWOORD DIGITALE TV INTERACTIEVER OP DIGITALE TV. Marcel Flipse 1473379 mfe300 IM0902 Marcel Flipse 1473379 mfe300 IM0902 INTERACTIEVE RECLAME OP DIGITALE TV VOORWOORD De Got Milk interactieve applicatie vind ik een geweldig concept. Het idee kan eenvoudig worden gebruikt voor diverse collectieve

Nadere informatie

Thuis het beste beeld en geluid?

Thuis het beste beeld en geluid? www.hcc.nl/home-entertainment Syllabus home entertainment Thuis het beste beeld en geluid? Deze syllabus geeft achtergrondinformatie over de lezing home entertainment. De onderwerpen die aan bod komen

Nadere informatie

Statistiekensynthese internet & e-government in Vlaanderen

Statistiekensynthese internet & e-government in Vlaanderen Statistiekensynthese internet & e-government in Vlaanderen februari 2009 Lieselot Vandenbussche Campus Vijfhoek O.-L.-Vrouwestraat 94 2800 Mechelen Tel. 015 36 93 00 Fax 015 36 93 09 www.memori.be Inhoudstafel

Nadere informatie

Vodafone Thuis TV App

Vodafone Thuis TV App Vodafone Thuis TV App Gebruikershandleiding Vodafone Thuis TV App Inhoudsopgave 1. Ondersteuning 3 2. Installeren van de TV App 4 3. Verbind de Thuis TV App met je Interactieve Box 4 4. Het gebruik van

Nadere informatie

Multi-Screen Consument

Multi-Screen Consument Multi-Screen Consument Multiscreen: wat weten we al? What s on their Screens, what s on their minds? Multiscreen consumer research Microsoft Advertising USA EIAA Multi-Screeners Report Pan europees onderzoek

Nadere informatie

Best Formats In Media Sponsoring. Marketing June 2015

Best Formats In Media Sponsoring. Marketing June 2015 Best Formats In Media Sponsoring Inleiding Advertising or sponsoring TV & Web formats The audience s point of view Key learnings Best Formats in Media Sponsoring is een studie over de waardering van sponsoring

Nadere informatie

ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM. t. NV STUDIO 100 TV

ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM. t. NV STUDIO 100 TV ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM t. NV STUDIO 100 TV (dossier nr. 2015/185B) BESLISSING nr. 2015/030 27 april 2015 VRM t. NV STUDIO 100 TV 1 In de zaak van VRM tegen NV Studio 100 TV, De Vlaamse Regulator

Nadere informatie

2. Wat zijn zijn concrete bevindingen wanneer de minister de overzichtsnota analyseert?

2. Wat zijn zijn concrete bevindingen wanneer de minister de overzichtsnota analyseert? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 23 van WILFRIED VANDAELE datum: 7 oktober 2016 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Media - Overzichtsnota commerciële communicatie In zijn beleidsnota

Nadere informatie

De foutmelding "Philips server not found" (Philips-server niet gevonden) wordt weergegeven op het scherm wanneer u Net TV opent.

De foutmelding Philips server not found (Philips-server niet gevonden) wordt weergegeven op het scherm wanneer u Net TV opent. Softwaregeschiedenis OPMERKING: Elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen. In de nieuwste software worden de onderstaande problemen opgelost: Q5551_0.140.47.0

Nadere informatie

TV for business Onbegrensde mogelijkheden. Telenet for smart Business

TV for business Onbegrensde mogelijkheden. Telenet for smart Business TV for business Onbegrensde mogelijkheden Telenet for smart Business De complete, TV for business is een portfolio van televisieoplossingen voor bedrijven, overheden en organisaties. De oplossingen zijn

Nadere informatie

Exponentiële groei in digitale technologie

Exponentiële groei in digitale technologie Exponentiële groei in digitale technologie TV aanbod wordt breder en kijkbeleving consument beter Marieke van der Donk, Deloitte Agenda Technologie en de toekomst van TV Een duurzame relatie met TV Consumenten

Nadere informatie

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014. Pagina 27 van 30

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014. Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014 RAPPORT Pagina 27 van 30 `` STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK MEDIA STANDAARD SURVEY AMSTERDAM 26-01-2015

Nadere informatie

Video on Demand status en kansen

Video on Demand status en kansen Video on Demand status en kansen Resultaten: tinyurl.com/vodinnl Menno Bangma menno.bangma@tno.nl TNO 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 De

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2009

Digitale (r)evolutie in België anno 2009 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 9 februari Digitale (r)evolutie in België anno 9 De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 71% van de huishoudens in

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Geachte heer, mevrouw, SBS Broadcasting heeft kennis genomen van uw Voorontwerp Marktanalysebesluiten Omroep van 5 augustus jl. SBS onderschrijft de door u geschetste marktanalyse en dominantieanalyse

Nadere informatie

** Deze functies zijn alleen beschikbaar voor klanten die beschikken over een digitale ontvanger met harddisk recorder.

** Deze functies zijn alleen beschikbaar voor klanten die beschikken over een digitale ontvanger met harddisk recorder. Handleiding Glashart Media IPad applicatie Alle mogelijkheden van de Glashart Media app:* - Een persoonlijk overzicht: het 'dashboard' - Meerdere Set-Top boxen kunnen gekoppeld worden (woonkamer, slaapkamer)

Nadere informatie

TV for business. Onbegrensde mogelijkheden

TV for business. Onbegrensde mogelijkheden TV for business Onbegrensde mogelijkheden De complete, professionele tv-oplossing TV for business is een portfolio van televisieoplossingen voor bedrijven, overheden en organisaties. De oplossingen zijn

Nadere informatie

ALGEMENE KAMER. ZAAK VAN VRM t. NV VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE. (dossier nr. 2017/279B) BESLISSING nr. 2017/032

ALGEMENE KAMER. ZAAK VAN VRM t. NV VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE. (dossier nr. 2017/279B) BESLISSING nr. 2017/032 ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM t. NV VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE (dossier nr. 2017/279B) BESLISSING nr. 2017/032 10 juli 2017 VRM t. NV VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE 1 In

Nadere informatie

Slotwoord Jongerenmediadag

Slotwoord Jongerenmediadag Slotwoord Jongerenmediadag Woensdag 7 november 2012 Hallo iedereen! Het is nu mijn beurt om samen met jullie deze Jongerenmediadag stilaan af te ronden. De Jongerenmediadag kadert in de uitvoering van

Nadere informatie

Thema: kom er maar eens achter. Moeilijkheid : **** Tijdsduur : *** Juf Yvonne. Natuurkunde en techniek Licht en geluid Geluid&communicatie

Thema: kom er maar eens achter. Moeilijkheid : **** Tijdsduur : *** Juf Yvonne. Natuurkunde en techniek Licht en geluid Geluid&communicatie Thema: kom er maar eens achter Natuurkunde en techniek Licht en geluid Geluid&communicatie Moeilijkheid : **** Tijdsduur : *** Juf Yvonne Doel: Na deze opdracht weet je hoe de ontwikkeling van tele-communicatie

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie