Schuldhulpverlening Tiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schuldhulpverlening Tiel"

Transcriptie

1 Schuldhulpverlening in Tiel Beleidsplan Schuldhulpverlening Februari 2013 Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Gemeente Tiel

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Aanloop tot dit beleidsplan Visie op de Samenleving Leeswijzer Huidige Tielse schuldhulpverlening Uitvoering schuldhulpverlening voor Regiogemeenten Regiocontract Rivierenland Schuldhulpverlening loont Schuldhulpverlening in Tiel Doelstelling schuldhulpverlening nieuwe stijl Schuldhulpverlening toegankelijk voor iedere inwoner Doelstelling: We geven vorm aan preventie ter voorkoming van schulden Doelstelling: Schulden oplossen, daar waar mogelijk Doelstelling: Wij streven naar financiële stabilisatie bij inwoners met 10 schulden Positie en inhoud van gemeentelijke schuldhulpverlening Ontwikkeling Tielse schuldhulpverleningsstructuur Maatschappelijk middenveld In gesprek met de professionele ketenpartners Het professionele maatschappelijk middenveld Vrijwilligersorganisaties uit het maatschappelijk middenveld Meersporen benadering leidt tot passender aanbod Interne integrale schuldhulpverlening Vastleggen afspraken met maatschappelijk middenveld Toegankelijkheid schuldhulpverlening Laagdrempelige schuldhulpverlening Toegankelijkheid gemeentelijke schuldhulpverlening Schuldhulpverleningskwadrant Screeningsinstrument Doelstelling: Schulden oplossen, daar waar mogelijk Doelstelling: Wij streven naar financiële stabilisatie bij inwoners met schulden Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) Beleidsregels Preventie Preventie in Tiel Vrijwilligersorganisaties en preventieve schuldhulpverlening Preventiebeleid Vroegsignalering en nazorg Lokale vroegsignalering Nazorg Gezinnen met kinderen Gezinnen met inwonende minderjarige kinderen Gezinnen met inwonende meerderjarige kinderen Sturing, kwaliteit en verantwoording Prestatie-indicatoren Resultaten schuldhulpverlening Kwaliteitsmanagement Klachten en bezwaar en beroep Financiële kaders Uitgaven maatschappelijk middenveld Kosten schuldhulpverlening Tiel Baten werkzaamheden contractgemeenten Formatie uitvoering schuldhulpverlening Verbeteren toegankelijkheid en preventiemaatregelen... 27

3 1. Inleiding 1.1 De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is, na een lange voorbereidingsperiode, op 7 februari 2012 door de Eerste Kamer aangenomen. Bij Koninklijk Besluit van 26 maart 2012 is bepaald dat de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, met uitzondering van de artikelen 5 en 11, in werking zal treden per 1 juli Met de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening heeft het gemeentebestuur de wettelijke plicht gekregen om vorm te geven aan schuldhulpverlening in Tiel. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening schrijft voor dat de gemeenteraad een plan dient vast te stellen dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening aan inwoners van haar gemeente. De looptijd van het plan mag maximaal 4 jaar zijn. Preventie is een onderdeel waaraan in ieder geval aandacht moet worden besteed. Daarnaast moet schuldhulpverlening breed toegankelijk zijn. Op voorhand mogen geen groepen mensen uitgesloten worden. Ook moet in het plan staan beschreven hoe er wordt omgegaan met schuldhulpverlening aan gezinnen met minderjarige kinderen. Het college van burgemeester en wethouders krijgt middels de wet de aanbeveling om beleidsregels te formuleren die betrekking hebben op de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Het Rijk wil met deze wet de kwaliteit en effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening verbeteren. De wet is kaderstellend, schuldhulpverlening is een wettelijke taak, maar de gemeente mag zelf bepalen hoe ze daar invulling aan geeft. Integrale schuldhulp verlenen betekent samen met anderen. In dit beleidsplan komt daarom ook aan de orde wat de doelstellingen zijn betreffende de integrale schuldhulpverlening en met wie we, voor het realiseren daarvan, willen samenwerken. Integrale schuldhulpverlening betekent dat binnen de gemeentelijke organisatie alswel buiten de gemeentelijke organisatie met ketenpartners samenwerking dient plaats te vinden. Er zijn belangrijke raakvlakken met een aantal beleidsaangelegenheden van de afdeling Onderwijs en Welzijn. Vanuit programma 8, Maatschappelijke voorzieningen, waarvan de doelstelling als volgt is geformuleerd: Iedereen moet kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven, beschikt de afdeling Onderwijs en Welzijn over de instrumenten en mogelijkheden die er aan toe bijdragen dat kwaliteit en resultaat gericht werken door partijen uit het maatschappelijk middenveld met wie nu al een gemeentelijke relatie bestaat en met mogelijk nieuwe partijen zich ook toespitst op schuldhulpverlenende elementen. Kwaliteit en resultaat gericht werken zijn belangrijke elementen van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 1.2 Aanloop tot dit beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan. Het bevat al veel op de uitwerking van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening toegespitste elementen. Het plan bevat ook kaderstellende elementen. Dat omdat het streven is om binnen afzienbare tijd te komen tot tastbare integrale schuldhulpverleningsstructuur in onze gemeente. Veel input voor dit beleidsplan is voortgekomen uit interviews die met verschillende (7), in de gemeente Tiel actief zijnde hulpverlenende partijen en de 2 Tielse wooncorporaties hebben plaatsgevonden. De opbrengt uit de interviews is in mei

4 plenair, in de Raadszaal van de gemeente Tiel, met de geïnterviewde partijen en een aantal andere geïnteresseerden besproken. De cliëntenraad WWB heeft een advies uitgebracht op een conceptversie van deze nota. Daar waar mogelijk zijn deze adviezen verwerkt in dit beleidsplan. 1.3 Visie op de Samenleving In deze periode (eind 2012 / begin 2013) is de vaststelling van de Visie op de Tielse Samenleving aan de orde. De vraag is: Wat voor gemeente wil Tiel zijn? Deze vraag geldt ook bij vormgeving van de schuldhulpverlening in de gemeente Tiel. Ook op gebied van schuldhulpverlening verandert de verhouding tussen de burger, de overheid en de uitvoerders. Bij schuldhulpverlening gaat het om de financieel zelfredzame burger die ondanks financiële problemen kan (blijven) participeren in de samenleving. Bij de ontwikkeling van de Tielse schuldhulpverleningsstructuur is de bevordering van de inzet van het sociale netwerk zeer van belang. Ook hierbij zijn de maatschappelijke partners, het maatschappelijk middenveld, zeer van belang. De in dit beleidsplan voorgestelde ontwikkelingen sluiten prima aan bij de Visie op de Samenleving. 1.4 Leeswijzer. In hoofdstuk 2 brengen we in beeld hoe de schuldhulpverlening in Tiel nu plaatsvindt Samen met het maatschappelijk middenveld willen we de schuldhulpverlening in de komende jaren vormgeven. Dat doen we aan de hand van doelstellingen. Dat beschrijven we in hoofdstuk 3. Doelstellingen zijn mede tot stand gekomen uit de gesprekken met de verschillende organisaties met wie een relatie op gebied van schuldhulpverlening bestaat. De spil van de relatie met die organisaties is de inwoner van de gemeente Tiel. In de gesprekken met de organisaties is ook gesproken over de positie die de gemeente in de uitvoering schuldhulpverlening heeft en/of kan innemen. De visie van de organisaties en de visie van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg hebben geleid tot de formulering van een 3 tal visies. Dat zijn de visies op de positie van de gemeente, het doel van de schuldhulpverlening en de inhoud van de schuldhulpverlening. In hoofdstuk 4 is dat beschreven. Hoofdstuk 5 gaat in op de ontwikkeling van een hulpverleningsstructuur in onze gemeente. Een structuur in welke vrijwillige en professionele ketenpartners, die samen het maatschappelijk middenveld vormen, een belangrijke functie hebben. Integrale schuldhulpverlening dient vooral daar(mee) plaats te vinden. In ons 'eigen huis' is het ook van belang om samen te gaan werken en integraal te gaan denken en handelen. Schuldhulpverlening is een gemeentelijke plicht geworden. Het is niet alleen een aandachtsveld van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg. Interne integraliteit is nodig om de basis voor de gemeentelijke schuldhulpverlening vorm te geven en vast te houden. In hoofdstuk 6 is dit beschreven. Schuldhulpverlening moet toegankelijk zijn voor iedere burger, organisatie en werkgever. Laagdrempelige schuldhulpverlening is zeer gewenst. Laagdrempelige schuldhulpverlening wil niet zeggen dat aan mensen met schulden geen voorwaarden gesteld mogen worden. Er worden keuzes gemaakt en grenzen gesteld met betrekking tot de toegankelijkheid. Financieel technische schuldhulpverlening is alleen mogelijk als daadwerkelijk afspraken gemaakt en nagekomen kunnen worden met en door de schuldenaar. Ondersteuning en begeleiding voorafgaand en tijdens schuldhulpverleningstrajecten is noodzakelijk om de kans op een positief resultaat te 4

5 vergroten. Stabilisering van inkomens- en schuldsituaties wordt een belangrijk instrument. Dat komt in hoofdstuk 7 aan de orde. De hoofdstukken 8 en 9 gaan over de schuldpreventie, vroegsignalering en nazorg. Dat zijn belangrijke instrumenten die lokaal nog ontwikkeld moeten worden. In deze hoofdstukken hebben we het belang van deze ontwikkelingen, waaronder het komen tot convenanten met onder andere de Tielse wooncorporaties beschreven. Hoofdstuk 10 gaat in op het belang van bijzondere aandacht voor gezinnen met kinderen. Belangrijk daarbij is vooral de zorg voor gezinnen met minderjarige inwonende kinderen. In hoofdstuk 11 komt de sturing, kwaliteit en verantwoording aan de orde. Tot slot beschrijven we in hoofdstuk 12 de financiële kaders en de benodigde financiering van de integrale schuldhulpverlening in de gemeente Tiel. 2. Huidige Tielse schuldhulpverlening Tot invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening bestond er voor gemeenten geen formele wettelijke plicht met betrekking tot het bieden van schuldhulpverlening. Het hebben van problematische schulden en het (daardoor) leven in armoede zijn vaak aan elkaar gerelateerd. In Tiel ondersteunen we door middel van het Tielse bijzondere bijstands- en minimabeleid. Dat is er op richt bij te dragen in de bestrijding van financiële armoede. Naast verstrekking van bijzondere bijstand voor specifieke kosten vindt verlening van categoriale bijzondere bijstand plaats aan groepen van inwoners met specifieke kenmerken. Het Jeugdsportfonds Tiel stelt kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen in staat om te sporten. Aan de bestrijding van de financiële armoede is ook de gedachte gekoppeld dat sociale participatie belangrijk is en ook mogelijk moet zijn én blijven voor mensen met een minimuminkomen Op dit moment is de Nota Schuldhulpverlening Tiel, door uw Raad vastgesteld op 20 maart 2002, nog grondslag voor de Tielse schuldhulpverlening. Deze nota kenmerkt zich vooral door een beschrijving van de samenhangende producten en instrumenten die ingezet kunnen worden om te komen tot een schuldenvrije toekomst. Samenwerking met de Gemeentelijke kredietbank Utrecht was daarvoor nodig. In de loop der jaren hebben de nodige veranderingen plaatsgevonden. De groeiende praktijk wijkt sterk af van de destijds geformuleerde uitgangspunten; de samenwerking met de Gemeentelijke Kredietbank Utrecht is geruime tijd geleden stopgezet. Daarvoor in de plaats hebben wij een samenwerkingsconvenant met de Stadsbank Arnhem gesloten. Inwoners met financiële problemen kunnen zich, als zij een beroep willen doen op gemeentelijke schuldhulpverlening, melden bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg, de unit Schuldhulpverlening van de gemeente Tiel. Het hulpaanbod van de unit schuldhulpverlening van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg bestaat uit meerdere producten. Het hulpaanbod is er primair op gericht om te komen tot een minnelijke schuldenregeling. De schuldhulpverlener van de unit schuldhulpverlening fungeert daarbij als intermediair tussen de inwoner met schulden en de schuldeiser. 5

6 Bij de uitvoering van de schuldhulpverlening bemiddelt de gemeentelijke schuldhulpverlening tussen de schuldeiser(s) en de schuldenaar, de hulpvrager, om te komen tot een minnelijke schuldregeling. Een minnelijke schuldregeling is een regeling waarbij de schuldenaar en de gemeente, namens de hulpvrager, een afspraak maken over betaling van de schulden door de hulpvrager. Schuldeisers worden door een schuldhulpverlener van de unit schuldhulpverlening aangeschreven om een schuldregeling te treffen. Als het lukt om een minnelijke schuldregeling te treffen, wordt de hulpvrager gedurende het gehele traject, dat dan maximaal drie jaar duurt, begeleid door de schuldhulpverlener. Hulpvragers beschikken veelal niet over de financiële middelen om de gehele schuld, binnen de termijn van maximaal drie jaar af lossen. Met de schuldeisers worden dan afspraken gemaakt over gedeeltelijke aflossing van de schulden tegen finale kwijtschelding van de restschuld. Schuldeisers werken vrijwillig mee aan dit traject. Het doel van een traject schuldregeling is het komen tot een minnelijke regeling betreffende betaling van de schulden. Dat lukt echter niet altijd Als het minnelijke traject niet kan slagen omdat een of meerdere schuldeisers niet mee wil of willen werken wordt het minnelijke traject schuldhulpverlening beëindigd. De schuldhulpverlener informeert de hulpvrager over de beëindiging van het minnelijke traject en de mogelijke alternatieven, waaronder de verzoeken van een dwangregeling en de Wet Sanering Natuurlijke Personen (WSNP. Tiel is gelieerd lid van de NVVK, de brancheorganisatie op het gebied van schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Bij de uitvoering van de schuldhulpverlening wordt uitgegaan van de algemene werkwijze en de producten zoals door de NVVK worden onderschreven. Om de schuldhulpverlening bij problematische schuldsituaties optimaal plaats te laten vinden is goede samenwerking met het maatschappelijk middenveld nodig. Er zijn in het kader van de schuldhulpverlening in Tiel geen concrete samenwerkingsafspraken met partijen uit het vrijwillige of professionele maatschappelijk middenveld Er is met enkele organisaties sprake van beperkte, incident gestuurde, contacten op uitvoeringsniveau. De gemeentelijke afspraken met de Stichting Thuiszorg en Algemeen Maatschappelijk Werk Rivierenland (STMR) zijn gericht op de immateriële (psychosociale) dienstverlening, i.c. het maatschappelijk werk. Ze bevatten geen elementen gericht op materiele hulpverlening, zoals het ondersteunen bij het aanvragen van schuldhulpverlening. 2.1 Uitvoering schuldhulpverlening voor Regiogemeenten Het werkgebied van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg, en daarmee ook voor de unit schuldhulpverlening, is de afgelopen jaren uitgebreid. Een aantal Regiogemeenten hebben gevraagd of de gemeente Tiel ook werkzaamheden op gebied van de schuldhulpverlening voor hen kan uitvoeren. De unit Schuldhulpverlening voert op contractbasis ook werkzaamheden uit voor de gemeenten Neerijnen (sinds 2005), Neder-Betuwe (sinds 2008), West Maas en Waal (sinds 2010) en Culemborg (sinds 2011). 2.2 Regiocontract Rivierenland In Rivierenland werken de gemeenten samen aan het regiocontract met de provincie Gelderland. In dat contract is in de pijler 'Zelfredzaam' ook de inzet op lokale versterking. Specifiek onderdeel daarvan betreft de (combinatie) Schuldhulpverlening 6

7 en Laaggeletterdheid. Als beoogd resultaat is beschreven: "In is door gemeenten en partners een gezamenlijke preventieve aanpak ontwikkeld ter voorkoming van schuldenproblematiek bij kwetsbare groepen". De beoogde maatschappelijke effecten zijn als volgt beschreven: "Door de samenwerking ten aanzien van schuldhulpverlening zijn inwoners beter in staat om te gaan met beperkte financiële middelen". Wij zien in regionale samenwerking op gebied van schuldhulpverlening ook een meerwaarde voor onze inwoners. De kanteling van het sociale domein en de ontwikkeling van een Regionale infrastructuur werk zijn ook programma's binnen dit regiocontract. Ze zijn sterk verweven met het onderwerp schuldhulpverlening. De positionering van schuldhulpverlening zal bij beide ontwikkelingen aan de orde moeten komen. Meedoen aan het regiocontract op het onderdeel schuldhulpverlening en laaggeletterdheid biedt ook de mogelijkheid om aan te sluiten bij deze ontwikkelingen. 2.3 Schuldhulpverlening loont Schuldhulpverlening loont 2. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de inzet op schuldhulpverlening leidt tot beperking van de lasten op andere leefterreinen zoals uitkeringen en wonen. Beperking van de financiële problemen draagt bij aan vermindering van problemen op andere levensterreinen. Relaties staan minder onderdruk, de opvoeding van kinderen verloopt minder problematisch en maatschappelijke en arbeidsparticipatie blijven mogelijk. Gemiddeld genomen levert elke euro inzet op schuldhulp een lastenbeperking op van 2,40 op andere terreinen. 3. Schuldhulpverlening in Tiel Het is van belang om uitgangspunten te hebben die leidraad zijn bij het uitwerken van de gemeentelijke schuldhulpverlening in de lijn van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Voor veel van de schuldenproblematiek is een oplossing te vinden. Het is echter ook duidelijk dat niet in alle situaties een oplossing voor de, al dan niet op zichzelf staande, schuldenproblematiek gevonden kan worden. De uitgangspunten van de schuldhulpverlening geven daarom tevens de grenzen daarvan aan. Onze uitgangspunten zijn: De inwoner is zelf verantwoordelijk Schulden zijn een maatschappelijk probleem Schuldhulpverlening gaat niet zomaar en kent een lang proces Schulden werken belemmerend in de (arbeids-)participatie van de inwoner Voor iedereen een schuldenvrije toekomst nastreven is niet meer het directe doel. Een schuldenvrije toekomst blijft het streven, de praktijk leert echter dat een deel van de aanvragers op de korte of langere termijn niet, of zelfs nooit, in staat zal zijn om een volledig traject van schuldregelen, met als eindresultaat schulden vrij, te doorlopen. Schuldhulpverlening zal daarom in meerdere vormen plaats moeten vinden om de verschillende doelgroepen te kunnen ondersteunen, behulpzaam te zijn. 1 De start van het project is verschoven naar N. Jungman & R. van Geuns, Hogeschool Utrecht/Regioplan (2011) Schuldhulpverlening loont! 7

8 3.1 Doelstelling schuldhulpverlening nieuwe stijl Het Tielse beleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals vastgesteld op 20 juni 2007, heeft als titel Zorg samen & Zorgzamer. Dit heeft ook betrekking op de zorg voor mensen met (problematische) schulden. Er is een aanwijsbare relatie tussen de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Beide wetten zijn gericht op het handhaven en bevorderen van de mogelijkheden om de verantwoordelijkheid te nemen en van de participatie mogelijkheden van burgers. De Tielse visie op de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, zoals opgenomen in het Wmo beleidskader luidt: Wij zien de Wmo als een van de belangrijkste instrumenten waarmee we de zelfredzaamheid én de saamhorigheid van de Tielse burgers kunnen vergroten, wat een positieve uitwerking heeft op hun mogelijke om volwaardig in onze samenleving te kunnen participeren. Ook voor financieel kwetsbare inwoners van Tiel geldt dat uitgegaan kan worden van de 'eigen kracht'. De doelstelling van schuldhulpverlening moet er op gericht zijn dat de inwoner in staat moet zijn om de toekomst in eigen handen te nemen, zich kan ontwikkelen en kan participeren als een financieel zelfredzame inwoner van de gemeente Tiel. Daarom willen wij de doelstelling van de Tielse schuldhulpverlening als volgt omschrijven: "Het resultaat van schuldhulpverlening in de gemeente Tiel is een financieel zelfredzame inwoner die in staat is om te blijven participeren". Uiteraard zijn er grenzen bij de haalbare mate van de zelfredzaamheid. Zoals gesteld is het van bepaalde inwonersaannemelijk dat zij nimmer financieel zelfredzaam kunnen en zullen worden. Het is daarom van belang te benadrukken dat bij het inhoudelijk vormgeven aan deze doelstelling uit gegaan wordt van het hoogst haalbare in de situatie en omstandigheden van de individuele inwoner en zijn / haar sociale netwerk. 3.2 Schuldhulpverlening toegankelijk voor iedere inwoner Het college zet zich in om de gelegde basis van het minimabeleid waaronder schuldhulpverlening voort te zetten. Het coalitieprogramma heeft dat in zich. Tielse burgers moeten de kans hebben en krijgen om te participeren, om mee te doen. Om de doelstelling te kunnen realiseren en om te voldoen aan het wettelijke kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening dient de schuldhulpverlening integraal georganiseerd te zijn. Integrale schuldhulpverlening is; "het actief ondersteunen van een inwoner bij het vinden van een oplossing voor zijn/haar financiële problemen, maar ook bij het vinden van een oplossing voor de eventuele oorzaken hiervan en de omstandigheden die verhinderen dat de financiële problemen kunnen worden opgelost". Integrale schuldhulpverlening is ook: " het zoveel mogelijk voorkomen dat problematische problemen ontstaan (preventie) en terugkeren (nazorg)". Deze definitie van integrale schuldhulpverlening laat ons zien dat we een standpunt moeten innemen over / visie moeten vaststellen op; het doel van de schuldhulpverlening de eigen positie in het werkveld schuldhulpverlening, de inhoud van de schuldhulpverlening. De Tielse visie op het doel van de schuldhulpverlening hebben we als volgt geformuleerd: 8

9 Schuldhulpverlening is een middel dat wordt ingezet om ernstige / problematische schuldsituaties bij inwoners uit alle bevolkings- en inkomensgroepen te voorkomen of indien er al een ernstige schuldsituatie bestaat, zoveel als mogelijk voorkomen dat deze verergert door (langdurig) te stabiliseren of een duurzame oplossing te bieden. Dit houdt in we er naar streven dat: ernstige schuldsituaties bij alle burgers voorkomen worden; er gericht wordt op het bieden van een duurzame oplossing en (blijvende) uitstroom door het aanleren van financiële vaardigheden bij leerbare burgers of diens sociale netwerk; er een duurzame stabilisatie (met inzet van daarbij behorende producten zoals financieel of budgetbeheer) wordt geboden bij niet vaardige en (momenteel) niet leerbare burgers en/of diens sociale netwerk teneinde ergere problematiek te voorkomen; participatie van burgers mogelijk wordt gemaakt of wordt vergroot voor wie schulden een belemmering zijn om deel te nemen aan de maatschappij; schuldenproblematiek wordt gezien als gezinsproblematiek, wat betekent dat bij de hulpverlening en de oplossing van het probleem het gehele gezin betrokken wordt. Bij schuldhulpverlening doen we, net als bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en de sociale zelf- (en samen)redzaamheid van de inwoner. In dit geval de inwoner die schulden heeft. Dat door ze er op te wijzen dat ze hulp in hun directe omgeving en sociale netwerk dienen te zoeken. En dat doen we door te uiten dat onderlinge burgerlijke ondersteuning ook bij schuldenproblematiek van zelfsprekend is. In het geval de sociale zelfredzaamheid en hulp in de omgeving gering is, dient laagdrempelige hulp bij financiële problemen van de zijde van de gemeente beschikbaar te zijn. Uit deze visie vloeit voort dat de Tielse schuldhulpverlening omgevormd dient te worden tot een brede, laagdrempelige basis schulddienstverlening voor ondersteuning bij financiële problemen / vraagstukken. Onder de eerder geformuleerde hoofddoelstelling hebben we 3 subdoelstellingen geformuleerd Doelstelling: We geven vorm aan preventie ter voorkoming van schulden. We zetten in om mensen bewust te maken dat ze zelf kunnen voorkomen dat schulden en financiële verplichtingen aangegaan worden die ze niet kunnen betalen. Inwoners van Tiel moeten zich bewust worden van de waarde van geld en van het aangaan van financiële verplichtingen. We maken afspraken met woningcorporaties ter voorkoming van woningontruiming als gevolg van huurachterstanden en met leveranciers en transporteurs van water en energie ter voorkoming van afsluiting van deze voorzieningen. Daar waar mogelijk maken we gelijksoortige afspraken met andere potentiële schuldeisers, zoals zorgverzekeraars, grote internet leveranciers, aanbieders van telefonie, of gebruiken de landelijk afgesloten convenanten Doelstelling: Schulden oplossen, daar waar mogelijk. Daar waar mogelijk willen we inwoners een schuldenvrije toekomst geven. Als daarvoor gemeentelijke producten voor schuldhulpverlening ingezet worden, moet het vinden van een oplossing voor schulden bewerkstelligd worden binnen een termijn van maximaal 36 maanden. Wij volgen daarvoor de kaders van de NVVK. 9

10 3.2.3 Doelstelling: Wij streven naar financiële stabilisatie bij inwoners met schulden. Onder stabilisatie verstaan we het creëren van financiële stabiliteit en rust. Voorkomen moet worden dat de schulden (verder) escaleren, dat betekent dat er geen crisissituaties ontstaan. De instrumenten die ingezet kunnen worden om deze doelstelling te bereiken zijn onder andere; Flankerende hulp, zoals algemeen maatschappelijk werk, geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Budgetbeheer Beschermingsbewind. Om de doelstellingen te kunnen realiseren is intensieve samenwerking met het maatschappelijk middenveld, zowel professionele als vrijwillige organisaties, gewenst en noodzakelijk. In dit kaderstellende beleidsplan beschrijven we hoe wij denken vorm te geven aan de schuldhulpverlening in Tiel en hoe wij door het zoeken naar en aangaan van samenwerking met het maatschappelijk middenveld zover willen komen. 4. Positie en inhoud van gemeentelijke schuldhulpverlening Een (groot) deel van de schuldenaren heeft naast financiële problemen ook te maken met daarmee samenhangende problemen in de verschillende leefdomeinen: Wonen, Zorg & Welzijn, Werk, Inkomen & Onderwijs en Veiligheid. Die combinatie van problemen in verschillende leefdomeinen vraagt om een integrale aanpak. Dit betekent dat de hulp en ondersteuning niet alleen gericht moet worden op meer financiële armslag, maar ook op het kunnen meedoen in de samenleving. Schuldhulpverlening is meer dan het tot stand brengen van een schuldenvrije toekomst. Ook de mensen die door omstandigheden niet in staat zijn om dit doel te bereiken of financieel nimmer zelfredzaam zullen worden hebben ondersteuning nodig om in financieel stabiele omstandigheden te komen of te blijven. Deze ondersteuning kan zich richten op de financiële omstandigheden, de psychosociale omstandigheden of op beiden. Erkenning van het belang dat niet langer alleen ingezet wordt op een schuldenvrije toekomst is relevant voor het bepalen van de inzet van instrumenten van de schuldhulpverlening. Een schuldenvrije (nabije) toekomst is niet voor iedereen haalbaar. Financiële stabilisatie en rust creëren door bijvoorbeeld het inzetten van budgetbeheer is soms het maximaal haalbare De ontwikkeling van de schuldhulpverlening in de afgelopen jaren, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en gesprekken met ketenpartners hebben bijgedragen aan de formulering van onze visie op de positie en inhoud van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Deze hebben wij als volgt geformuleerd; Gemeentelijke schuldhulpverlening is faciliterend aan de keten van schuldhulpverlening bij complexe hulpvragen en aan de inwoner bij enkelvoudige problematiek De competenties van de gemeentelijke schuldhulpverlening liggen bij de financieel technische aspecten van de schuldhulpverlening. Om de effectiviteit en de efficiëntie van de gemeentelijke diensten op gebied van schuldhulpverlening te verhogen is het nodig om de gemeentelijk inzet daarvan volledig te richten op de financieel technische schuldhulpverlening. 10

11 Het maatschappelijk middenveld, zeker het professionele, is toegerust voor de begeleiding en ondersteuning van mensen met psychische en psychosociale problemen. Daarin kunnen zij ook aandacht geven aan de houding en gedrag van deze mensen ten aanzien van hun bestaanskosten, hun financiële omstandigheden, indien en voor zover houding en gedrag voor financiële problemen zorgen. Daarom zien wij voor het maatschappelijk middenveld een belangrijke rol in de schuldhulpverlening. De samenwerking met het maatschappelijk middenveld biedt de mogelijkheid om de schuldhulpverlening door de gemeente te begrenzen tot de financieel technische schuldhulpverlening. Dat is echter niet alleen reden om de gemeente inzet nadrukkelijk te begrenzen. De gegeven personele capaciteit en de financiële middelen vormen twee grenzen die we als gemeente ook in acht moeten nemen. Een derde belangrijke grens is het gewenste rendement van de inzet van de gemeentelijke schuldhulpverleners. Dat moet zo hoog mogelijk zijn. 5. Ontwikkeling Tielse schuldhulpverleningsstructuur Schuldhulpverlening wordt effectiever en efficiënter door een meersporen benadering met onder andere trajecten gericht op schuldsanering en (voor-)trajecten gericht op schuldstabilisatie. De huidige focus van de gemeentelijke schuldhulpverlening ligt bij trajecten gericht op het regelen van schulden. De inzet van een scala aan instrumenten is nodig om inwoners met financiële problemen te ondersteunen. Het betreft instrumenten op gebied van preventie tot schuldregeling, van administratie op orde tot schuldhulpverleningstrajecten, van bewindvoering tot informatie&adviesgesprekken, van budgetbegeleiding tot nazorg, van inkomen en uitgaven op orde tot stabilisatie. Schuldhulpverlening moet plaatsvinden vanuit de integrale benadering, er wordt naar de achterliggende oorzaken en multi problematiek gekeken en niet alleen naar de schulden zelf. Om daartoe te komen moeten we het principe van schuldregelen voor iedereen loslaten. Daarmee wordt schuldhulpverlening ook een instrument dat de inwoners met schulden, die er tot nu toe vaak niet in slagen om het resultaat schulden vrij te behalen en daardoor uitvallen, de ondersteuning biedt die zij nodig hebben of op zijn minst verdere escalatie te voorkomen. Om dat te realiseren komt er meer differentiatie in het dienstverleningsaanbod. In plaats van direct te starten met een schuldsanering voor iedereen, wordt een (groot) deel van de doelgroep voortaan eerst geholpen met het hanteerbaar maken / stabilisatie van hun schuldensituatie. De inzet van de schuldhulpverlening in Tiel is dan niet langer alleen; Iedereen schuldenvrij. De inzet wordt maatwerk en zal zijn; 'het hoogst haalbare' passend bij de situatie van de belanghebbende. Dat brengt met zich mee dat 'aan de voorkant' van de schuldhulpverlening al geconcludeerd kan worden dat op het moment van melding van de hulpvraag een gemeentelijk traject van schuldhulpverlening (nog) niet haalbaar is. 5.1 Maatschappelijk middenveld In de Tielse schuldhulpverleningsstructuur dichten wij het maatschappelijke middenveld een belangrijke rol toe. Wij verstaan onder het maatschappelijk middenveld, het geheel aan vrijwillige en professionele organisaties in de samenleving die verschillende groepen, meningen en belangen vertegenwoordigen. 11

12 In de praktijk van de gemeentelijke schuldhulpverlening bestaan op uitvoeringsniveau contacten met vooral het professionele maatschappelijk middenveld, zoals Stichting Mee, Iriszorg (verslavingszorg), het algemeen maatschappelijk werk van de Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland (STMR), de Regionale Instelling voor Begeleid Wonen (RIBW) en Pro Persona (geestelijke gezondheidszorg). Ook zijn er contacten met Stichting Christelijke Wooncorporatie (SCW) en de Stichting Volkshuisvesting Tiel (SVT). De ketenpartners uit het maatschappelijk middenveld zijn hard nodig om de schuldhulpverleningsstructuur neer te zetten en goede invulling te geven aan de integrale schuldhulpverlening. Zij zijn zeer belangrijk in het traject dat moet leiden tot succesvolle schuldhulpverlening én om iedere hulpvrager een passend aanbod te doen. Samenwerking heeft meer dan voorheen een hoge prioriteit om te kunnen werken aan dezelfde doelen. Veel van de ketenpartners komen door hun persoonlijke contacten op gebied van verschillende levensdomeinen ook bij inwoners van Tiel thuis. Zij komen 'achter de voordeur'. 5.2 In gesprek met de professionele ketenpartners Om een beeld te krijgen van de wijze waarop de genoemde ketenpartners aankijken tegenover integrale schuldhulpverlening hebben met een aantal van hen in de periode april en mei 2012 individuele gesprekken plaatsgevonden. De individuele gesprekken hebben plaatsgevonden in de vorm van interviews. De geïnterviewden hadden, met uitzondering van de geïnterviewden van de woningcorporaties, een functie op managementniveau. Een aantal van hen heeft zich bij laten staan door medewerkers die ook de contacten met schuldhulpvragers hebben en bekend zijn met schuldhulpverlening. De geïnterviewden van de woningcorporaties zijn werkzaam als woonconsulent. De bevindingen uit de individuele interviews zijn de basis geweest voor de gezamenlijke bijeenkomst, op 23 mei De gesprekken zijn zeer positief verlopen. Het resultaat van de interviews en de gezamenlijke bijeenkomst is dat overeenstemming bestaat over de hiervoor geformuleerde visie op de schuldhulpverlening. Vragen als wie welke kerncompetenties heeft, wat we als gemeente en ketenpartners samen willen bereiken met de inzet op integrale schuldhulpverlening, de vraag welk dienstverleningsaanbod wordt gedaan en wie wat kan doen, hebben geleid tot de hiervoor geformuleerde visie op de positie van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Alle ketenpartners geven aan zeer veel belang te hechten aan samenwerking op gebied van de schuldhulpverlening en dat zij daaraan willen bijdragen. 5.3 Het professionele maatschappelijk middenveld Schulden en vooral problematische schuldsituaties zijn een breed maatschappelijk probleem en komen in alle bevolkings- en inkomensgroepen voor. Omdat de ketenpartners 'achter de voordeur' komen naar aanleiding van andere dan financiële vraagstukken kunnen zij ook signalen oppakken die voortkomen uit financiële problemen. Van een complexe meervoudige problematiek is sprake als financiële problemen slechts een deel van de totale problemen zijn. Er kan tevens sprake zijn van 12

13 problemen in de huiselijke sfeer, problemen rondom relaties en niet gediagnosticeerde persoonlijkheidsproblematiek. Problematische schuldsituaties doen zich vaker voor onder inwoners met een complexe persoonlijkheidsproblematiek. Deze inwoners hebben in eerste instantie ofwel psychiatrische hulp, verslavingszorg of andere ondersteuning (nodig). De psychische en/of psychosociale begeleiding zijn activiteiten die uitgevoerd worden door het (professionele) maatschappelijk middenveld. Ook de (vaak) noodzakelijk begeleiding voorafgaand aan en/of tijdens het schuldhulpverleningstraject is een onderdeel van de psychosociale begeleiding. Het niet doorzetten van aanvragen schuldhulpverlening en de uitval bij een al gestart schuldhulpverleningstraject is vaak het gevolg van het gebrek van capaciteiten, motivatie van of psychosociale problematiek van de hulpvrager. Ondersteuning door het maatschappelijke middenveld draagt bij aan een goede voorbereiding op het in gaan van een schuldhulpverleningstraject en het doorlopen daarvan. In de gesprekken die hierover met de professionele ketenpartners hebben plaatsgevonden hebben deze aangegeven die meerwaarde ook te zien. Onze inzet in om deze structuur voor 1 januari 2014 vorm te geven. Wij zien in een goede schuldhulpverleningsstructuur ook samenwerking tussen de professionele organisaties en met de vrijwillige organisaties. 5.4 Vrijwilligersorganisaties uit het maatschappelijk middenveld. In Tiel zijn ook verschillende vrijwilligersorganisaties actief op het gebied van schuldhulpverlening, Organisaties als de cliëntenraad WWB, Dynamiek, Humanitas, de Diaconieën bieden verschillende vormen van ondersteuning bij schulden aan De vrijwilligersorganisaties dichten wij ook een belangrijke rol toe in de integrale Tielse schuldhulpverleningsstructuur. Wij zien vooral mogelijkheden voor de inzet van deze organisaties in de preventieve sfeer van schuldhulpverlening. Inhoudelijk overleg over de hulpverleningsstructuur in Tiel en de positie van vrijwilligersorganisaties daarin heeft nog niet met hen plaatsgevonden. Op basis van bestaande contacten is hierover wel eens gesproken met de kerken, de cliëntenraad WWB en St. Humanitas. Zij waren enthousiast en bieden hun diensten graag aan. De Kerken hebben al een aantal schuldhulpbuddy s opgeleid. Vrijwilligersorganisaties moeten, en verdienen, ook een plaats in de schuldhulpverleningsstructuur. Zij worden, daar waar relevant, betrokken bij de realisatie daarvan. Bundeling van activiteiten op gebied van schuldhulp van deze organisaties en samenwerking met het professionele maatschappelijk middenveld is gewenst. 5.5 Meersporen benadering leidt tot passender aanbod De opgedane ervaringen in de afgelopen jaren en de gesprekken met het maatschappelijk middenveld hebben laten zien dat de schuldhulpverlening effectiever en efficiënter kan zijn als er meerdere vormen van ondersteuning bij schuldenproblematiek en van schuldhulpverlening. Schuldhulpverlening vindt dan plaats over verschillende sporen. Een meersporen benadering, het inzetten van meerdere instrumenten, maakt het mogelijk om de schuldhulpverlening goed te laten aansluiten bij de persoonlijke en financiële situatie van de hulpvrager. Een meersporen benadering voor de uitvoering van de schuldhulpverlening en het hiervoor beschreven scala van instrumenten maakt dat een passender, op de omstandigheden van persoon en gezin gericht, aanbod aan een bredere groep hulpvragers gedaan. 13

14 Een mogelijk effect daarvan is dat schuldhulpverlening minder vaak plaats vindt via een wettelijk traject zoals het dwangakkoord en de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Afstemming schuldhulpverlening Wellicht ten overvloede stellen we dat het van belang is dat bij schuldhulpverlening de afstemming van hulpverlening in een één- of meerpersoonshuishouden zeer hoog is. Uitgangspunt is één gezin /huishouden, één plan en één hulpverlener. Een bij het gezin betrokken hulpverlener is de verbindende schakel tussen de verschillende vormen van hulpverlening, ook als er sprake is schuldhulpverlening. 6. Interne integrale schuldhulpverlening Tot nu toe hebben we het steeds gehad over samenwerking met het maatschappelijk middenveld in onze gemeente; de externe integrale schuldhulpverlening. Schuldhulpverlening raakt echter meer gemeentelijke beleidsterreinen, of het nu gaat om het voorkomen van schulden, het wegnemen van de (verschillende) oorzaken, het aanpakken van samenhangende problemen of het zorgen dat geen nieuwe schulden gemaakt worden. Brede agendering van schuldhulpverlening en gezamenlijke inzet op schuldhulpverlening is vanwege veel voorkomende raakvlakken op de terreinen van jeugdbeleid, onderwijsbeleid, openbare orde en veiligheid en de brede Wet maatschappelijke ondersteuning noodzakelijk. Om te komen tot dit kaderstellende beleidsplan is de noodzaak van integrale aanpak schuldhulpverlening tijdens bijeenkomsten met de medewerkers van de afdelingen Onderwijs en Welzijn, Openbare orde en veiligheid en diverse ketenregisseurs van o.a. het veiligheidshuis besproken. Ook zij zien grote voordelen in de integrale aanpak. Het hebben van schulden is vaak een belemmering om maatschappelijk te participeren. Het ontbreken van de middelen om maatschappelijk te participeren en ook de psychosociale druk die er door schulden ontstaan bij veel mensen met schulden is dan oorzaak van deze belemmering. Het voorkomen, beperken en regelen van schulden draagt bij aan de bevordering van de mogelijkheden om maatschappelijk te participeren. Schuldhulpverlening heeft in die zin een relatie met het gemeentelijk Wmo beleid. 6.1 Vastleggen afspraken met maatschappelijk middenveld In de doorontwikkeling van de samenwerking van het maatschappelijk middenveld heeft de afdeling Onderwijs en Welzijn een belangrijke rol. Zij is penvoerder als het gaat om de samenwerking en samenwerkingsafspraken met diverse Tielse en regionaal werkende organisaties in het maatschappelijk middenveld. Bij schuldhulpverlening is het van belang dat de samenwerking en de eventuele prestatieafspraken worden vastgelegd en of bekrachtigd met bijvoorbeeld een samenwerkingsovereenkomst. Daarvoor is intensieve samenwerking tussen de afdelingen Onderwijs en Welzijn en Werk, Inkomen en Zorg noodzakelijk. Samenwerkings- en prestatieafspraken worden gemaakt om te komen tot effectieve en efficiënte schuldhulpverlening in Tiel. Uitgangspunt is dat de ketenpartners met wie deze afspraken gemaakt worden ook daadwerkelijk in staat zijn om hun bijdrage aan deze schuldhulpverlening te kunnen leveren. 14

15 7. Toegankelijkheid schuldhulpverlening Schuldhulpverlening moet in beginsel voor iedereen toegankelijk zijn. Uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid is één, maar voor de kwetsbare burgers die daar niet toe in staat zijn moet de schuldhulpverlening ook een toegankelijk vangnet zijn. 7.1 Laagdrempelige schuldhulpverlening Uitgangspunt van de schuldhulpverlening in Tiel moet zijn dat deze laagdrempelig is. Laagdrempelig zijn betekent dat er aan de voordeur zo min mogelijk voorwaarden gesteld moeten worden. In een later stadium, bij het plan van aanpak, wordt pas duidelijk wat er nodig is voor de klant. Dan kunnen eventueel wel extra voorwaarden worden gesteld. Het ontbreekt in Tiel aan een goed georganiseerde en zichtbare laagdrempelige ondersteuning bij financiële problemen. Het maatschappelijke middenveld kent ten aanzien van schuldhulpverlening geen organisatiegraad. De ontwikkeling van schuldhulpverlening in de komende tijd wordt er op gericht om een goed georganiseerde, laagdrempelige toegang tot schuldhulpverlening te beleggen bij het lokale (vaak ook regionaal werkende) maatschappelijk middenveld. Vanuit de regiefunctie van de gemeente worden de al gezette stappen richting samenwerking met het maatschappelijk middenveld voortgezet en ontwikkelt tot de wenselijke en benodigde stevige schuldhulpverleningsstructuur. Laagdrempelige toegang tot de schuldhulpverlening draagt bij aan de beperking van schuldenproblematiek. Of deze laagdrempeligheid nog meer gaat gelden als het aanbod van schuldhulpverlening in de leefomgeving van de inwoner wordt aanwezig is de vraag. Dit vraagstuk nemen we mee in de verdere ontwikkeling van de schuldhulpverlening. Voorbeeld laagdrempelige schuldhulpverlening: Een nieuwe vorm van laagdrempelige schuldhulpverlening kan zijn het aanbieden van schuldhulpverlening op de werkplek. Werkgevers komen in min of mindere mate 'achter de voordeur' bij hun werknemers. Zij kunnen door ziekteverzuim of verminderd functioneren en zeker door loonbeslag constateren dat een werknemer te maken heeft met financiële problemen. Door het aanbieden van schuldhulp, samen met de werkgever, wordt de drempel om een beroep te doen op schuldhulpverlening verlaagd. 7.2 Toegankelijkheid gemeentelijke schuldhulpverlening De schuldhulpverleners van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg Tiel zijn gespecialiseerd in de financieel-technische aspecten van schuldhulpverlening. Wij zien dat als de kerntaak van de schuldhulpverlening door de afdeling Werk, Inkomen en Zorg. 7.3 Schuldhulpverleningskwadrant Voor de beoordeling van de toegankelijkheid van de schuldhulpverlening willen wij gebruik gaan maken van het zogenaamde schuldhulpverleningskwadrant. Met dit kwadrant kan bepaald worden wie wel en wie geen toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening i.c. de schuldenregeling krijgt. Het schuldhulpverleningskwadrant wordt al enkele jaren succesvol gebruikt in gemeente Tilburg en dat krijgt inmiddels navolging in een groot deel van de Nederlandse gemeenten. Het schuldhulpverleningskwadrant onderscheid 4 groepen klanten die ieder om een verschillend aanbod vragen. 15

16 Regelbare schuldenaar Onregelbare schuldenaar Regelbaar schuldenpakket Schuldsituatie is op te lossen met een schuldhulpverlening Onregelbaar schuldenpakket Schuldsituatie is alleen te stabiliseren Mogelijkheden hangen af van individueel dossier: soms stabiliseren, soms geen oplossing Gemeentelijke schuldhulpverlening kan niets of nauwelijks iets doen Ter verduidelijking een korte definitie; Regelbare schuldenaar met regelbaar schuldenpakket; De unit schuldhulpverlening kan voor deze groep een schuldenregeling inzetten. Regelbare schuldenaar met een onregelbaar schuldenpakket; De unit schuldhulpverlening onderzoekt de (niet) regelbaarheid van de schulden en zorgt voor stabilisatie. Als de schuld regelbaar is (gemaakt) wordt een schuldregeling getroffen. Onregelbare schuldenaar met een regelbaar schuldenpakket; De hulpvrager wordt doorverwezen / overgedragen aan het maatschappelijk middenveld voor begeleiding of hulpverlening. De unit schuldhulpverlening onderzoekt de (niet) regelbaarheid van de schulden en zorgt indien mogelijk voor stabilisatie. Na stabilisatie kan een schuldregeling worden opgezet. De klantcontacten blijven via de betreffende ketenpartner lopen. De unit schuldhulpverlening heeft een advies- en consultatiefunctie. Met de ketenpartner vindt zo nodig overleg plaats. Onregelbare schuldenaar met een onregelbaar schuldenpakket; De hulpvrager komt op dit moment niet in aanmerking voor een schuldregeling. Hij / zij wordt doorverwezen naar een van de ketenpartners. De ketenpartner adviseert en ondersteunt de hulpvrager, bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat het besteedbare inkomen niet beneden de beslagvrije voet komt. De unit schuldhulpverlening heeft desgewenst een advies- en consultatiefunctie. Met de ketenpartner vindt zo nodig overleg plaats. In de vormgeving van de samenwerking met het maatschappelijke middenveld worden de rollen van de verschillende ketenpartners binnen het kwadrant nader uitgewerkt. 7.4 Screeningsinstrument Zeer recent is een nieuw screeningsinstrument voor beoordeling van de motivatie van de schuldenaar ontwikkeld Dat is gebeurd bij het lectoraat voor schulden / Hogeschool Utrecht met ondersteuning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Divosa, vereniging van directeuren van sociale diensten. Het instrument moet er toe leiden dat schuldhulpverlening alleen ingezet wordt als vastgesteld is dat er sprake is van een gemotiveerde schuldenaar met een regelbaar schuldenpakket. Indien uit de screening blijkt dat de schuldenaar niet gemotiveerd is kan de inzet van het maatschappelijk middenveld gericht worden op de motivatie. De inzet van het maatschappelijk middenveld vindt dan plaats voorafgaande aan een schuldregeling. Een voortraject schuldstabilisatie kan dan ingezet worden met als doel het voorkomen van verergering van de problematische schuldenproblematiek. 16

17 De afdeling Werk, Inkomen en Zorg heeft de interesse voor inzet van het screeningsinstrument. Zodra de toepasbaarheid van het instrument blijkt voor de uitvoering van de integrale schuldhulpverlening in Tiel zal besloten moeten worden of overgegaan wordt tot het gebruik van het instrument. Het instrument lijkt ook toepasbaar door het maatschappelijk middenveld. 7.5 Doelstelling: Schulden oplossen, daar waar mogelijk. Alleen de schuldenaar van wie verwacht wordt dat deze aan de verplichtingen en voorwaarden tijdens het traject van het schulden regelen kan voldoen wordt toegelaten tot het gemeentelijke traject schuldregeling. Het doel van schuldregeling is het bewerkstelligen van een minnelijke regeling van de totale schuldenlast. Schuldregeling kan bestaan uit schuldbemiddeling en de verstrekking van een saneringskrediet. Tijdens een schuldregelingsproces moeten volgens de NVVK normen activiteiten uitgevoerd worden Dat zijn activiteiten als; het sluiten van een overeenkomst met de klant en registreren bij BKR; verzoeken om opgave van het saldo openstaande vorderingen indienen bij de schuldeiser(s); een overzicht van saldi openstaande vorderingen opstellen en laten accorderen door de schuldenaar; een definitieve keuze voor schuldbemiddeling of saneringskrediet maken; een betalingsvoorstel voor schuldregeling opstellen voor elke schuldeiser; een overeenkomst met schuldeisers over voorstel sluiten en tot slot het voorstel uitvoeren. Deze keuze voor een beperktere toegang maken we ook omdat een deel van de belanghebbenden niet het doel nastreeft om financieel zelfredzaam te worden. Dat is een groep schuldenaren die alleen hulp vraagt als hun situatie dreigt te escaleren. Bij een dreigende woningontruiming of dreigende afsluiting van energie vragen zij om hulp. Zodra de dreiging afgewenteld is trekken ze zich weer terug uit de schuldhulpverlening en nemen de schulden weer toe. Gebrekkige motivatie en strategisch gedrag van deze schuldenaren gaan ten koste van de gemotiveerde schuldenaren. Deze doelstelling kan er door het ontbreken van medewerking door de schuldenaar, ook toe leiden dat afsluiting van de voorzieningen en ontruiming van de woning toch plaats zal (moeten) vinden. Onze inzet zal er dan op gericht zijn om, in samenwerking met schuldeisers en ketenpartners, de maatschappelijke schade te beperken. 7.6 Doelstelling: Wij streven naar financiële stabilisatie bij inwoners met schulden. Het doel van stabilisatie is het in evenwicht brengen en houden van inkomsten en uitgaven van de schuldenaar. Hierbij is van belang dat de inkomsten worden gemaximaliseerd, de uitgaven tot het minimum worden beperkt, er geen crisis is en de beslag vrije voet wordt gegarandeerd. Als dit is bereikt kan een schuldregeling, betalingsregeling of een herfinanciering worden opgezet. Het stabilisatietraject leidt altijd tot één van de 4 vormen om de schulden te regelen en kent een maximale tijdsduur van 4 maanden. Het spoor stabilisatie heeft ook tot doel om rust te creëren voor de klant, zodat ingezet kan worden op gedragsverandering. Dat is een belangrijke voorwaarde bij hulpverlening door het maatschappelijk middenveld. Stabilisatie, met de schuldenaar overeengekomen door ondertekening van een Stabilisatieovereenkomst, is ook noodzakelijk om de medewerking van schuldeisers en opschorting van dwanginvorderingsovereenkomsten te realisering. Met de Belastingdienst en Zorgverzekeraars gelden daarvoor al landelijke afspraken. 17

Schuldhulpverlening Tiel

Schuldhulpverlening Tiel Schuldhulpverlening in Tiel Beleidsplan Schuldhulpverlening 2013-2016 December 2012 Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Gemeente Tiel Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening...3

Nadere informatie

Schuldhulpverlening Tiel

Schuldhulpverlening Tiel Schuldhulpverlening in Tiel Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017 Februari 2017 Team Regie op Samenleving Gemeente Tiel Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening... 3

Nadere informatie

Notitie Schulddienstverlening

Notitie Schulddienstverlening Notitie Schulddienstverlening 2017-2020 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Terminologie... 3 2. Pilot Ketensamenwerking Armoedebestrijding... 4 3. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)... 4 3.1 doelstellingen...

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst waarmee de GKB een

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening Schulddienstverlening Afdeling Inkomensondersteuning Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Zwolle Januari 2013 Regina Koudijs Inhoud presentatie Algemeen Doelgroep Hoofddoel schulddienstverlening

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening *BI.0170008* NOTA VOOR DE RAAD Datum: 23 januari 2017 Nummer raadsnota: BI.0170008 Onderwerp: beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 Portefeuillehouder: Vissers Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Visie en uitgangspunten... 5 2.1 Visie 5 2.2 Uitgangspunten 5 2.3 Rolverdeling 6 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT 1 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Montfoort 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort Gelet op: de Algemene

Nadere informatie

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Agendapunt: 19 No. 50/'12 Dokkum, 24 april 2012 ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening SAMENVATTING: Als gevolg van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (per 1 juli 2012), krijgen gemeenten

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de ; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening Cliëntenraad Assen WWB / WSW p/a Gemeente Assen Noordersingel 33 9401 JW ASSEN Het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30018 9400 RA Assen. Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 352092 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappij & Dienstverlening Naam regeling: Beleidsregels schuldhulpverlening Zundert Citeertitel: Beleidsregels schuldhulpverlening Zundert Wettelijke

Nadere informatie

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016 Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016 Kenmerk 247597/239100 Inleiding Deze beleidsregel is een aanvulling op het beleidsplan Schulddienstverlening gemeente Oldebroek 2016-2019.

Nadere informatie

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Voorstel voor burgemeester en wethouders

Voorstel voor burgemeester en wethouders Voorstel voor burgemeester en wethouders Datum 18 juni 2013 Onderwerp Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening Voorgesteld Besluit 1. De voorliggende beleidsregels vaststellen 2. De directeur van de

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v.

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 038 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 februari 2013,

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder.

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Samenvatting Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Daarnaast is besloten tot het verlenen van mandaat aan de Kredietbank Limburg voor het indienen

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel, gelezen het voorstel d.d. 5 maart 2013, gelet op artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en overwegende dat het Beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Januari 2016 Kenmerk: I-SZ/2015/3138 / RIS 2016-122 (Bijlage 1) . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 4

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 4 Raadsvoorstel Agenda nr. 4 Onderwerp: Kadernota Schulddienstverlening Peel 6.1. 2015-2018 Soort: Kaderstellend Opsteller: M.J.A. Lammers Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2015/021181 Documentnummer:

Nadere informatie

Besluit College van BenW

Besluit College van BenW Besluit College van BenW Titel: Vaststellen beleidsregels Schulddienstverlening Peel 6.1. 2015-2018 Zaaknummer: SOM/2015/021181 Documentnummer: SOM/2015/021185 Datum besluit: Het college van burgemeester

Nadere informatie

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk Het College van Waalwijk, gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), overwegende dat de Raad van Waalwijk bij besluit van 13 september 2012 een plan heeft vastgesteld

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-048 Datum : 29 juli 2016 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, C:\WINDOWS\TEMP\convert13936.doc Beheerder: B&P M. van Diemen Versie: 1.0 Status: geactualiseerd Versiedatum: 07-08-2012 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray

Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray 2012-2015 Februari 2012 1 Inhoudsopgave Aanleiding p. 3 Visie p. 3 Doelen p. 3 Wat willen we bereiken en hoe willen we dit bereiken p. 3 Financiële dekking en risico

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Congres Sociale zekerheid in beweging

Congres Sociale zekerheid in beweging Kluwerschulinck.nl Congres Sociale zekerheid in beweging De werkwijze en succesvolle aanpak van de Kredietbank Groningen 2 1 Groningse Kredietbank (GKB) Onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werk van

Nadere informatie

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde;

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Menterwolde; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Registratienr.: 2012I01086 Agendapunt 12

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Registratienr.: 2012I01086 Agendapunt 12 Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Afdeling: Beleid Leiderdorp, 26-06-2012 Onderwerp: Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de raad. Beslispunten 1. Het beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Met ingang van 1 juli

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Visie en uitgangspunten... 6 2.1 Visie... 6 2.2 Uitgangspunten... 6 2.3 Rolverdeling... 7 3 Doelstellingen, resultaat

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen voor

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling : Beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015.

BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015. BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015. 1. Aanleiding. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) treedt per 1 juli 2012 in werking, met uitzondering van artikel 5 en 11.

Nadere informatie

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Breda Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot Onderwerp Gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016

Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016 Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016 1. Inleiding...2 1.1 Korte geschiedenis van schuldhulpverlening landelijk en lokaal...2 1.2 Maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente...2 1.3 De komst

Nadere informatie

BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING 2012-2016

BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING 2012-2016 Notitie: Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Inhoud: Sector/afdeling: Cluster Samenleving/team Zorg, Werk en Inkomen Samensteller: B.G. Aaftink Versie/Concept: 2 Datum: 10 september 2012 Vastgesteld

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente; b. inwoner: ingezetene

Nadere informatie

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal D:\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_9D2_31303938323735313332.DOC 1 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal GEMEENTE

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen

Nadere informatie

Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn.

Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn. Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn. Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Borger-Odoorn; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Utrecht

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht. Nr. 150486 31 oktober 2016 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Utrecht Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht; gelet op de Wet

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Mei 2012 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening...3 Artikel 3. Aanbod schuldhulpverlening...3

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem

Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem Gelet op: Artikel 3 juncto artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Artikel 4:81, eerste lid van de Algemene

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie)

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Schriftelijke vragen Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Datum: 27-05-2015 (in te vullen door de griffie) Van: PvdA (in te vullen door de aanvrager) Aan: College via Ben van Zuthem Onderwerp:

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening Gemeente Kollumerland c.a.

Beleidsplan schuldhulpverlening Gemeente Kollumerland c.a. Beleidsplan schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Kollumerland c.a. Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Ontwikkeling en beleidskader 4 1.1 Ontwikkelingen 4 1.2 Beleidskader 4 2 Visie en uitgangspunten 5 2.1 Visie

Nadere informatie

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo aan onderwerp de gemeenteraad Schuldhulpverlening van M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo Hierbij bericht ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, over de stand

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening Bergen 2013-2015

Beleidsplan schuldhulpverlening Bergen 2013-2015 Beleidsplan schuldhulpverlening Bergen 2013-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Visie... 2 2.1 Schuldhulpverlening is nodig... 3 2.2 Sociale redzaamheid... 3 2.3 Dienstverlening op maat... 3 2.4 Integrale

Nadere informatie

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Hoort bij het Beleidsplan Schuldhulpverlening van Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn (G2) vastgesteld door de gemeenteraden van Aalsmeer en Uithoorn d.d. Beleidsregels Schuldhulpverlening Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 Gescand archih datum _ Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 De gemeente en haar partners bieden verschillende producten aan op het gebied van schuldhulpverlening: Preventie en vroegsignalering Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze; Beleidsregels integrale schuldhulpverlening gemeente Aa en Hunze Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze; besluit: vast te stellen de navolgende Beleidsregels integrale schuldhulpverlening

Nadere informatie

Cijfers Schuldhulpverlening 2016

Cijfers Schuldhulpverlening 2016 Cijfers Schuldhulpverlening 2016 1. Aanmeldingen In 2016 zien we weer een lichte stijging van het aantal klanten dat voor een eerste gesprek aan onze balie is gekomen. We hebben in 2016 ingestoken op vindbaarheid,

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Sint Anthonis 15 december 2012 Z-12-04273-3006 . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Sint Anthonis 2 Artikel 1.

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Dantumadiel, Dongeradeel en Schiermonnikoog 2012-2016 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Visie en uitgangspunten 5 3. Aspecten van schuldhulpverlening 13 4.

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaartal / nummer 2014 / 045. Naam Beleidsregels schuldhulpverlening Publicatiedatum 17 april Opmerkingen

Jaartal / nummer 2014 / 045. Naam Beleidsregels schuldhulpverlening Publicatiedatum 17 april Opmerkingen Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 045 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2014 Publicatiedatum 17 april 2014 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTE WADDINXVEEN. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening Werken aan een nieuw perspectief

GEMEENTE WADDINXVEEN. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening Werken aan een nieuw perspectief GEMEENTE WADDINXVEEN Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening 2012 Werken aan een nieuw perspectief Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Opbouw beleidsplan... 3 2 VISIE en UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening Een passend verhaal

Beleidsplan schuldhulpverlening Een passend verhaal Beleidsplan schuldhulpverlening 2017 2020 Een passend verhaal 1 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor het beleidsplan Sinds de inwerkingtreding van de Wgs op 1 juli 2012 is de zorgplicht van gemeenten op het

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (32.291, Staatsblad 2012,

Nadere informatie

Bijlage 1: Bijzondere bijstand

Bijlage 1: Bijzondere bijstand 07.0001914 Bijlage 1: Bijzondere bijstand Individuele bijzondere bijstand Niet iedereen zal een duidelijk beeld hebben van wat bijzondere bijstand precies inhoudt. Daarom wordt hierbij een korte omschrijving

Nadere informatie

III IIIIIIIIIIIIIllllll II

III IIIIIIIIIIIIIllllll II Gemeente fl ñ Berçen Bergen op Zoom Aan de raadsfractie van de Partij van de Arbeid p/a de heer S. Ergec Visarend 15 4617 KB Bergen op Zoom III IIIIIIIIIIIIIllllll II [ i-ľiľ-i-ľi Uw kenmerk Uw brief 8

Nadere informatie

Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening

Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2015-2018 In dit beleidsplan wordt richting gegeven aan de integrale schuldhulpverlening in de gemeente Dongen voor de periode 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; - gezien het voorstel van 11 december 2012; - gelet op artikel 147 lid 3 van de Gemeentewet; besluit vast

Nadere informatie

- : ; Schuldpreventie als onderdeel van schulddienstverlening

- : ; Schuldpreventie als onderdeel van schulddienstverlening 1 V ì - : ; ť Schuldpreventie als onderdeel van schulddienstverlening Inleiding De vaststelling van de 'Actualisatie Beleidskader schuldhulpverlening' in de raadvergadering van 27 april 2011 is de start

Nadere informatie

Bijlage 1 bij memo terugkoppeling globale evaluatie Beleidsplan Schuldhulpverlening Tiel Ingevuld door: Organisatie.

Bijlage 1 bij memo terugkoppeling globale evaluatie Beleidsplan Schuldhulpverlening Tiel Ingevuld door: Organisatie. Vragen evaluatie Beleidsplan Schuldhulpverlening 2013-2016 Ingevuld door: Organisatie..Contactpersoon Contactgegevens...Datum Inleiding: Het Beleidsplan Schuldhulpverlening dient eens in de vier jaar te

Nadere informatie

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012 Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012 Het college van de gemeente Someren; overwegende dat door het college nadere regels gesteld kunnen worden ter uitvoering van de integrale schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening 2018 Datum 1 januari 2018 Gemeente Hellevoetsluis Afdeling Samenlevingszaken Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis 2018 2 BELEIDSREGELS

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening

Beleidsplan Schuldhulpverlening Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Goirle 2015-2017 Mei 2012/Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 2 Visie op schuldhulpverlening... 6 2.1 De wet gemeentelijke schuldhulpverlening... 6 2.2

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Beleidsregels Schulddienstverlening Almere Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, BESLUIT: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

*Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826

*Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826 *Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826 Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee besluiten, gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, vast te stellen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening Een passend verhaal

Beleidsplan schuldhulpverlening Een passend verhaal GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leudal. Nr. 183289 23 december 2016 Beleidsplan schuldhulpverlening 2017 2020 Een passend verhaal 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor het beleidsplan Sinds de inwerkingtreding

Nadere informatie

Armoedeopgave Nieuwe handelingsperspectieven

Armoedeopgave Nieuwe handelingsperspectieven Armoedeopgave Nieuwe handelingsperspectieven 16 juni 2015 Programma Armoedeopgave 2 Verhalen uit de stad Systeemwereld vs Leefwereld Veel regelingen, veel formulieren, veel eisend Stress, korte termijn

Nadere informatie

Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014

Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014 Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014 Wettelijke grondslag(en) o f bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, artikel 3 in samenhang met artikel

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Almere. Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Beleidsregels Schulddienstverlening Almere. Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Beleidsregels Schulddienstverlening Almere Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, BESLUIT: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsplan: Integrale schuldhulpverlening 2012-2015

Beleidsplan: Integrale schuldhulpverlening 2012-2015 Beleidsplan: Integrale schuldhulpverlening 2012-2015 1. Inleiding 3 1.1 De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 4 1.2 Juridische context 4 1.3 Actuele ontwikkelingen in de samenleving 4 1.4 Algemeen beleidskader

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling schulddienstverlening Hollands Kroon 2016

Uitvoeringsregeling schulddienstverlening Hollands Kroon 2016 Uitvoeringsregeling schulddienstverlening 1. Begripsbepalingen a. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet gemeentelijke

Nadere informatie

Een onderzoek naar een klacht over de wijze waarop de gemeente Tiel een aanvraag schuldhulpverlening heeft behandeld.

Een onderzoek naar een klacht over de wijze waarop de gemeente Tiel een aanvraag schuldhulpverlening heeft behandeld. Rapport Een onderzoek naar een klacht over de wijze waarop de gemeente Tiel een aanvraag schuldhulpverlening heeft behandeld. Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de gemeente Tiel gegrond. Datum:

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017 Het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht besluit: vast te stellen de Beleidsregels Schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregels Toelating tot de Schuldhulpverlening gemeente Beek 2017

Beleidsregels Toelating tot de Schuldhulpverlening gemeente Beek 2017 Beleidsregels Toelating tot de Schuldhulpverlening gemeente Beek 2017 Artikel 1. Begripsbepaling 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Visie en uitgangspunten... 6 2.1 Visie 6 2.2 Uitgangspunten 6 2.3 Rolverdeling 7 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012 2015. Gemeente Achtkarspelen

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012 2015. Gemeente Achtkarspelen Beleidsplan schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Achtkarspelen Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Ontwikkeli ng en beleidskader 4 1.1 Ontwikkelingen 4 1.2 Beleidskader 5 2 Visie en uitgangspunten 6 2.2 Visie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage W&B/B&K/03/74179

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage W&B/B&K/03/74179 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Werk en Bijstand Afdeling Beleidsinnovatie en Ketenprocessen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage

Nadere informatie

Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2015

Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2015 Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2015 In dit beleidsplan wordt richting gegeven aan de integrale schuldhulpverlening in de gemeente Loon op Zand voor de periode 2012-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De gemeenteraad. Cc college van b&w. Geachte leden van de gemeenteraad,

De gemeenteraad. Cc college van b&w. Geachte leden van de gemeenteraad, Retouradres: Postbus 19157, 2500 CD Den Haag Aan De gemeenteraad Cc college van b&w Uw kenmerk Ons kenmerk RK/2016.14_RIS 294217 Doorkiesnummer 070-3532048 E-mailadres rekenkamer@denhaag.nl Aantal bijlagen

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Bijlage 1. Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening

Bijlage 1. Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening Bijlage 1 Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening 1. Inleiding Een belangrijk uitgangspunt van kabinetsbeleid is het voorkomen en wegnemen van drempels die participatie in gevaar brengen

Nadere informatie