Huishoudelijk Reglement Vlaamse Jeugdraad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk Reglement Vlaamse Jeugdraad"

Transcriptie

1 Huishoudelijk Reglement Vlaamse Jeugdraad Datum: 4 juni Samenstelling van de Algemene Vergadering 1 De Vlaamse Jeugdraad is een feitelijke vereniging. De bijeenkomst van de Vlaamse Jeugdraad noemen we Algemene Vergadering (AV). 2 De wijze waarop de Algemene Vergadering (AV) van de Vlaamse Jeugdraad samengesteld wordt, wordt volledig geregeld in het verkiezingsreglement, dat als bijlage bij dit huishoudelijk reglement gevoegd is, en er integraal deel van uitmaakt. 3 Die verkiezingsprocedure wordt om de drie jaar in het jaar waarin er een verkiezing georganiseerd wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering. 2 Werking van de Algemene Vergadering 4 De AV van de Vlaamse Jeugdraad vergadert maandelijks, behalve in augustus. Deze vergadering staat open voor alle geïnteresseerden. Zij kunnen participeren aan de vergadering weliswaar zonder stemrecht. Enkel de verkozen leden hebben stemrecht. Er wordt een extra bijeenkomst van de AV georganiseerd als de voorzitter of minstens de helft van de AV leden dat nodig acht. 5 De uitnodiging voor de AV wordt acht dagen vooraf verstuurd. Samen met de uitnodiging worden ook de noodzakelijke voorbereidende documenten (bijvoorbeeld: ontwerpadviezen, achtergrondnota s, kandidaturen van personen die moeten aangeduid worden als vertegenwoordiger, ) aan de leden bezorgd. De voorbereidende documenten die nog niet klaar zijn op het moment waarop de uitnodiging voor de AV verstuurd wordt worden in de mate van het mogelijke nog ter beschikking gesteld in de loop van de week voorafgaand aan de AV. De leden worden daarover op de hoogte gehouden. 6 Alle documenten van de AV worden elektronisch ter beschikking gesteld. De leden van de AV die dat wensen, kunnen een papieren versie van die documenten toegestuurd krijgen. De leden van de AV kunnen ook vragen om de documenten voor hen af te printen en hen te bezorgen bij het begin van de vergadering van de AV. 7 De documenten van de AV worden voorbereid door de stafmedewerkers van De Ambrassade, in samenwerking met de verschillende vergaderingen/werkgroepen die georganiseerd worden binnen de Vlaamse Jeugdraad (waaronder de AV zelf). 8 De AV wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij zijn of haar afwezigheid door de ondervoorzitter. 9 Wanneer er tijdens de AV gestemd wordt, dan gebeurt dat bij handopsteking of elektronisch. Stemmingen over personen (bijvoorbeeld: het verkiezen van een voorzitter en een ondervoorzitter, het aanduiden van een vertegenwoordiger, ) zijn geheim. 10 De leden kunnen zich bij een stemming onthouden. Onthoudingen worden alleen meegeteld bij het bepalen van het aanwezigheidsquorum, niet bij het bepalen van het stemquorum De Algemeen Secretaris van de Vlaamse Jeugdraad (hierna: Algemeen Secretaris) en minimaal één ander personeelslid van De Ambrassade wonen de AV bij. Het verslag van de AV wordt gemaakt door een personeelslid van De Ambrassade. Het verslag wordt binnen de twee weken na de AV aan de leden bezorgd. 1 Artikel 7 1 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid bepaalt het aanwezigheids- en stemquorum van de jeugdraad. Huishoudelijk Reglement Vlaamse Jeugdraad 4 juni 2014 pagina 1 > 7

2 12 De Algemeen Secretaris geeft tijdens elke AV een overzicht van de binnengekomen post. Alle briefwisseling ligt op het secretariaat ter inzage van de leden. 13 Wanneer een verkozen lid twee keer na elkaar niet aanwezig is op een AV zonder zich vooraf te verontschuldigen, kan de AV beslissen om dat lid uit te sluiten. 14 Aansluitend aan een vergadering van de AV (eraan voorafgaand of erop volgend) kan een participatief discussiemoment georganiseerd worden. Er wordt dan geïnformeerd en gediscussieerd over inhoudelijke thema s. Naast de stemgerechtigde leden van de AV worden voor die momenten afhankelijk van de thema s specifieke experts en geïnteresseerden uitgenodigd. Deze participatiemomenten bieden de Vlaamse Jeugdraad de gelegenheid om standpunten voor te bereiden en uit te diepen. Daarnaast kunnen deze momenten ook gebruikt worden om de vrijwilligers van de Vlaamse Jeugdraad vertrouwd te maken met bepaalde aspecten van het jeugdbeleid o.a. door het aanbieden van vorming. 15 Bij afwezigheid van de Algemeen Secretaris worden zijn of haar taken overgenomen door een personeelslid van De Ambrassade. 3 Adviezen 16 Adviezen zijn standpunten van de AV van de Vlaamse Jeugdraad, die de bedoeling hebben om beleidsbeslissingen van een overheid te beïnvloeden. 17 Adviezen worden naargelang het thema en de tijdspanne waarbinnen ze uitgebracht moeten worden voorbereid op een participatief discussiemoment, de Commissie Jeugdwerk, de werkgroepen internationaal of andere werkgroepen. Daarbij wordt er altijd gestreefd naar een zo groot mogelijk draagvlak: adviezen van de Vlaamse Jeugdraad komen op een participatieve manier tot stand. 18 Een voorstel van advies wordt toegelicht op de AV. De leden kunnen verduidelijkingsvragen stellen, opmerkingen formuleren en aanpassingen voorstellen. Na de bespreking wordt het voorstel van advies, zoals eventueel aangepast tijdens de bespreking op de AV, door de voorzitter ter stemming voorgelegd aan de stemgerechtigde leden. Er wordt gestemd bij handopsteking of elektronisch. Een voorstel van advies kan op eenzelfde vergadering slechts één keer ter stemming worden voorgelegd. 19 Stemgerechtigde leden die zich bij de stemming over een advies onthouden, mogen na afloop van die stemming hun onthouding toelichten. Die toelichting wordt opgenomen in het verslag van de AV. 20 Indien meerdere stemgerechtigde leden dat vragen, worden de minderheidsstandpunten weergegeven in een advies. 21 De door de AV goedgekeurde adviezen worden bezorgd aan: - de leden van de AV; - de ministers van de Vlaamse Regering; - de kabinetschef, de raadgevers en de medewerkers van de minister van Jeugd; - de effectieve leden en de plaatsvervangers van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement; - de fractievoorzitters van de partijen van het Vlaams Parlement; - de voorzitters van de Vlaamse partijen, vertegenwoordigd in het Vlaams Parlement; - de administrateur-generaal van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen; - het afdelingshoofd van de afdeling Jeugd binnen het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen; - de Franstalige Jeugdraad en de Duitstalige Jeugdraad; - de provinciale jeugdraden van Vlaanderen en de jeugdraad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 22 De AV kan beslissen om een bepaald advies ook nog naar andere personen of instanties te versturen. Omgekeerd kan de AV ook beslissen om een bepaald advies uitzonderlijk niet naar alle in punt 21 vermelde personen en instanties te versturen, wanneer het om strategische redenen aangewezen is dat het advies slechts aan een of enkele onder hen bezorgd wordt. 23 Wanneer de Vlaamse Jeugdraad een adviesvraag ontvangt van de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement, dan brengt de AV een advies uit tijdens haar eerstvolgende vergadering. Wanneer echter blijkt dat het voor de AV Huishoudelijk Reglement Vlaamse Jeugdraad 4 juni 2014 pagina 2 > 7

3 niet mogelijk zal zijn om dat advies uit te brengen tijdens haar eerstvolgende vergadering, neemt de Algemeen Secretaris onmiddellijk contact op met de adviesvrager, om te bekijken of de termijn voor het uitbrengen van het advies kan verlengd worden. 24 Wanneer de Vlaamse Jeugdraad een adviesvraag ontvangt van de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement, en het nog langer dan één maand duurt vooraleer de eerstvolgende vergadering van de AV plaatsvindt, neemt de Algemeen Secretaris van de Vlaamse Jeugdraad onmiddellijk contact op met de adviesvrager, om te bekijken of de termijn voor het uitbrengen van het advies kan verlengd worden. Het is in dat geval immers niet mogelijk om te voldoen aan de termijn die bepaald wordt in artikel 7 1, tweede lid, van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid (dat artikel bepaalt dat de Vlaamse Jeugdraad zijn adviezen moet uitbrengen binnen de 30 dagen na het ontvangen van de adviesvraag). 25 Wanneer de adviesvrager niet ingaat op de vraag (vermeld in punt 23 of punt 24) van de Algemeen Secretaris van de Vlaamse Jeugdraad om de termijn voor het uitbrengen van het advies te verlengen, dan kan het dagelijks bestuur beslissen om een voorlopig advies uit te brengen, onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring ervan door de AV. De stemgerechtigde leden van de AV worden per mail op de hoogte gebracht dat er een voorlopig advies wordt voorbereid, en in de mate van het mogelijke krijgen ze de kans om opmerkingen te bezorgen (bijvoorbeeld telefonisch of via ). 26 Een voorlopig advies moet goedgekeurd worden door het dagelijks bestuur met unanimiteit, op een vergadering waarop minimaal de helft van de leden aanwezig is. Op het advies wordt duidelijk vermeld dat het om een voorlopig advies gaat, dat (unaniem) goedgekeurd werd door het dagelijks bestuur, onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring ervan door de AV. Het voorlopige advies wordt alleen verstuurd naar de adviesvrager, en niet naar de andere in punt 21 vermelde personen en instanties. Het voorlopige advies wordt op de eerstvolgende vergadering van de AV ter goedkeuring voorgelegd. Wordt het advies goedgekeurd door de AV, dan wordt het verstuurd naar alle in punt 21 vermelde personen en instanties, en wordt de adviesvrager op de hoogte gebracht dat het voorlopige advies definitief geworden is (waarbij eventueel ook aangegeven wordt welke aanpassingen de AV nog aangebracht heeft aan het advies). Wordt het advies niet goedgekeurd door de AV, dan wordt de adviesvrager daarvan op de hoogte gebracht. De in dit punt beschreven procedure wordt jaarlijks geëvalueerd door de AV als er in dat jaar voorlopige adviezen werden uitgebracht. Tijdens die evaluatie wordt er een overzicht gegeven van de voorlopige adviezen die uitgebracht werden in de loop van het jaar. 4 Samenstelling en werking dagelijks bestuur 27 Tijdens de eerste vergadering van de AV na de start van haar driejarig mandaat kunnen de stemgerechtigde leden zich kandidaat stellen om als lid, ondervoorzitter of voorzitter te zetelen in het dagelijks bestuur. 28 Het dagelijks bestuur bestaat uit maximum 5 mensen, van wie een voorzitter en ondervoorzitter, en wordt verkozen door de stemgerechtigde leden tijdens de tweede vergadering van de AV na de start van het driejarig mandaat van die AV (dat is in de loop van de maand februari van het jaar volgend op de verkiezing). De Algemeen Secretaris maakt als waarnemer deel uit van het dagelijks bestuur. 29 Zolang er nog geen nieuwe voorzitter verkozen is, blijft de uittredende voorzitter zijn of haar bevoegdheden uitoefenen. 30 Alle taken van de voorzitter worden bij zijn of haar afwezigheid waargenomen door de ondervoorzitter. 31 Wanneer de voorzitter ontslag neemt, neemt de ondervoorzitter tijdelijk de taken van de voorzitter over. Het dagelijks bestuur draagt op de eerstvolgende vergadering van de AV een nieuwe voorzitter voor, en vraagt aan de AV om over dat voorstel te stemmen. 32 Wanneer het dagelijks bestuur niet (meer) voltallig is, kunnen de stemgerechtigde leden van de AV ook nadien nog, in de loop van het mandaat van drie jaar, nieuwe mensen voor het dagelijks bestuur verkiezen. Geïnteresseerde stemgerechtigde AV-leden kunnen zich hiervoor kandidaat stellen. Ze doen dit bij de Algemeen Secretaris. Huishoudelijk Reglement Vlaamse Jeugdraad 4 juni 2014 pagina 3 > 7

4 5 Commissie Jeugdwerk en structurele werkgroepen internationaal 33 Er zijn nog enkele structurele werkgroepen verbonden aan de Vlaamse Jeugdraad: - Commissie Jeugdwerk (CJW) - Structurele werkgroepen internationaal 34 In functie van het advieswerk van de Vlaamse Jeugdraad bereidt de CJW standpunten en adviezen over jeugdsectorgerelateerde thema s voor. Ze doet dit vanuit de nood aan een gezamenlijk sectorstandpunt. De CJW streeft ernaar om tot eenduidige standpunten te komen die door het merendeel van de CJW gedragen worden. Concreet kan zij proactief en reactief standpunten voorbereiden in functie van het belangenverdedigingswerk van de Vlaamse Jeugdraad. Zij kan hiertoe werkgroepen en andere oprichten en betrekken in standpuntbepaling. De CJW kan die werkgroepen ook mandateren en expliciete opdrachten meegeven bvb. actief lobbywerk verrichten, visie ontwikkelen rond een bepaald thema, reflecteren over decreten, De CJW staat open voor elke organisatie die structureel gesubsidieerd wordt binnen het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het is een open vergadering, alle sectororganisaties ontvangen een uitnodiging en kunnen vrij deelnemen aan de debatten op de commissie. De CJW vergadert maandelijks, behalve in juli en augustus. 36 De Ambrassade neemt het secretariaat van de CJW op zich. De stafmedewerker(s) van de Ambrassade en de voorzitter en ondervoorzitter bereiden de CJW samen voor. 37 De structurele werkgroepen internationaal volgen internationale beleidsniveaus actief op, ondersteunen vertegenwoordigers en vrijwilligers, bereiden advieswerk voor, verspreiden standpunten van de Vlaamse Jeugdraad op internationale fora en organiseren activiteiten voor jongeren. Op die manier leveren ze voorbereidend werk voor de AV van de Vlaamse Jeugdraad. 38 Om de coherentie op inhoudelijk vlak en de samenhang tussen de verschillende werkgroepen te verzekeren, organiseren we minstens tweemaal per jaar een gezamenlijk moment voor de verschillende werkgroepen. De werkgroepen zorgen ervoor dat hun prioriteiten en planning op elkaar en op de prioriteiten en planning van de AV van de Vlaamse Jeugdraad zijn afgestemd. 39 De werkgroepen komen minstens 6 keer per jaar samen. De agenda wordt voorbereid door de voorzitter en het aanspreekpunt van De Ambrassade. Het aanspreekpunt stuurt de agenda en de documenten uit en maakt een verslag van de vergadering. 40 De Commissie Jeugdwerk en de structurele werkgroepen internationaal worden voorgezeten door een voorzitter. Wanneer er een nieuwe voorzitter moet aangeduid worden, wordt er aan alle leden van respectievelijk de Commissie Jeugdwerk of de structurele werkgroepen internationaal gevraagd om personen voor te stellen. Voor de CJW geldt dat personen in duo moeten verkozen worden (2 voorzitters of 1 voorzitter en 1 ondervoorzitter). De wijze waarop de Commissie Jeugdwerk haar voorzitter aanduidt, wordt beschreven in punt 40, de wijze waarop de structurele werkgroepen internationaal hun voorzitters aanduiden in punt 41. In beide gevallen krijgen de verschillende kandidaten eerst de gelegenheid om hun kandidatuur toe te lichten. 41 Elke lid van de CJW kan één stem uitbrengen. De stemming verloopt in twee rondes: - eerste ronde ("gedragenheid"): alle kandidaten doen mee aan de eerste ronde; elke persoon met stemrecht op de Commissie Jeugdwerk mag in die eerste ronde op zoveel kandidaten stemmen als hij of zij wil; alle kandidaten voor wie meer dan 50% van de aanwezige stemgerechtigden gekozen heeft in de eerste ronde, gaan naar de tweede ronde; - tweede ronde ("rangorde"): in de tweede ronde mag elke persoon met stemrecht nog slechts op één kandidaat stemmen. De persoon met de meeste stemmen wordt voorzitter. Wanneer twee of meer kandidaten even veel stemmen halen, krijgt de jongste kandidaat de voorkeur. 42 Iedereen die op de respectievelijke werkgroep internationaal aanwezig is (uitgezonderd de personeelsleden van De Ambrassade), en die op minimaal twee van de vier vorige vergaderingen van die werkgroep internationaal aanwezig was, kan één stem uitbrengen. De stemming verloopt in twee rondes: Huishoudelijk Reglement Vlaamse Jeugdraad 4 juni 2014 pagina 4 > 7

5 - tweede ronde ("rangorde"): in de tweede ronde mag elke persoon met stemrecht nog slechts op één kandidaat stemmen. De persoon met de meeste stemmen wordt voorzitter. Wanneer twee of meer kandidaten even veel stemmen halen, krijgt de jongste kandidaat de voorkeur. 43 Alle documenten van de Commissie Jeugdwerk en de werkgroepen internationaal worden aan de geïnteresseerden elektronisch ter beschikking gesteld. 44 Minimaal één personeelslid van De Ambrassade woont de vergaderingen van de Commissie Jeugdwerk en de werkgroepen internationaal bij. 45 Er moet een duidelijke band zijn tussen de AV enerzijds, en de Commissie Jeugdwerk en de werkgroepen internationaal anderzijds. Dat is bijvoorbeeld mogelijk wanneer stemgerechtigde leden van de AV ook lid zijn van de Commissie Jeugdwerk of de werkgroepen internationaal. Op die manier wordt er gezorgd voor een goede informatie-uitwisseling tussen de verschillende vergaderingen. 46 Tijdens elke vergadering van de AV wordt er verslag uitgebracht over de voorbije vergadering van de Commissie Jeugdwerk. De werkgroepen internationaal koppelen op basis van inhoud, dossier en vertegenwoordiging terug naar de AV. Er is geen systematische maandelijkse terugkoppeling vanuit de werkgroepen. De terugkoppeling gebeurt bij voorkeur door de voorzitter of een ander lid van de werkgroep. 47 Wanneer de Commissie Jeugdwerk of de werkgroepen internationaal een advies voorbereiden voor de AV, wordt er gestreefd naar een consensus. Wanneer er geen eensgezindheid kan bereikt worden, worden de verschillende standpunten bezorgd aan de AV. Er kan ook gestemd worden; in dat geval wordt de uitslag van die stemming meegedeeld aan de AV. 48 De Commissie Jeugdwerk en de werkgroepen internationaal worden geïnformeerd over de verdere beslissingen die de AV neemt over ontwerpadviezen die door hen werden voorbereid, en over het gevolg dat beleidsmakers aan die adviezen geven. 6 Ad hoc werkgroepen 49 De Vlaamse Jeugdraad kan werkgroepen oprichten wanneer dat nodig is. 50 In werkgroepen worden concrete, inhoudelijke thema s verder uitgediept. Ze kunnen bestaan uit stemgerechtigde leden van de AV en andere vrijwilligers van de Vlaamse Jeugdraad, geïnteresseerde jongeren Zij kunnen experten, onderzoekers uitnodigen op hun bijeenkomsten. 51 Werkgroepen zijn tijdelijk van aard, en zorgen voor een goede terugkoppeling naar de AV. 52 Tijdens elke AV wordt er verslag uitgebracht over voor de AV relevante inhoud van bijeenkomsten van de werkgroepen die op dat ogenblik bestaan en bijeenkwamen binnen de Vlaamse Jeugdraad. 53 De AV evalueert jaarlijks de doelstellingen van de bestaande werkgroepen. 7 Vertegenwoordigingen 54 De AV van de Vlaamse Jeugdraad geeft mensen het mandaat om de Vlaamse Jeugdraad te vertegenwoordigen. Van mensen die de Vlaamse Jeugdraad vertegenwoordigen wordt verwacht dat ze de missie en de visie van de Vlaamse Jeugdraad onderschrijven. Zij houden de Vlaamse Jeugdraad op de hoogte van hun vertegenwoordiging en brengen daarover verslag uit op vergaderingen van de AV, de Commissie Jeugdwerk, de werkgroepen internationaal of de ad hoc werkgroepen. 55 Het dagelijks bestuur evalueert jaarlijks alle vertegenwoordigingen van de Vlaamse Jeugdraad. Daarbij wordt ook nagegaan op welke manier elke vertegenwoordiging ondersteund en opgevolgd wordt vanuit het team van De Ambrassade. Het dagelijks bestuur brengt over die evaluatie verslag uit aan de AV. 56 Wanneer de Vlaamse Jeugdraad een vertegenwoordiger moet aanduiden en er is geen procedure beschreven in dit reglement, dan beslist de Algemeen Secretaris of daarvoor een algemene oproep georganiseerd wordt dan wel gericht mensen worden aangesproken (een combinatie van beide is ook mogelijk). Huishoudelijk Reglement Vlaamse Jeugdraad 4 juni 2014 pagina 5 > 7

6 57 De Algemeen Secretaris kan ook aan de Commissie Jeugdwerk of de werkgroepen internationaal vragen om een vertegenwoordiger te verkiezen en die voor te dragen aan de AV wanneer dat door de aard van de vertegenwoordiging aangewezen is (bijvoorbeeld omdat de Commissie Jeugdwerk of de werkgroepen internationaal ook de vergaderingen zijn waar de aangeduide vertegenwoordiger verslag zal uitbrengen over zijn of haar vertegenwoordiging en waar die vertegenwoordiging zal voorbereid worden). 58 Alle (structurele) vertegenwoordigingen worden bekrachtigd door de AV van de Vlaamse Jeugdraad, ook als ze verkozen worden door de Commissie Jeugdwerk of de werkgroepen internationaal. Dat geldt echter niet voor adhoc vertegenwoordigingen (dat zijn vertegenwoordigingen voor een heel specifieke vergadering of bijeenkomst, projectmatig en duidelijk afgebakend): die vertegenwoordigers worden aangewezen door de Algemeen Secretaris. 59 De wijze waarop vertegenwoordigers voor de AV van De Ambrassade aangeduid moeten worden, wordt beschreven in onderdeel 8.De wijze waarop de vertegenwoordigers voor ADJ aangeduid moeten worden, wordt beschreven in onderdeel 9 en de wijze waarop de vertegenwoordigers voor JINT aangeduid moeten worden in onderdeel Wanneer er in functie van een traject binnen de werking van de Vlaamse Jeugdraad een apart verkiezingsreglement wordt opgemaakt om vertegenwoordigers namens de Vlaamse Jeugdraad te verkiezen, wordt dit reglement ter goedkeuring voorgelegd aan de AV van de Vlaamse Jeugdraad. 8 Verkiezing van vertegenwoordigers voor de AV van De Ambrassade 61 Wanneer de Vlaamse Jeugdraad nieuwe vertegenwoordigers moet aanduiden voor de AV van De Ambrassade, wordt er een oproep gepubliceerd op de website van de Vlaamse Jeugdraad. Enkel individuele vrijwilligers, geen personen die werkzaam zijn bij een organisatie gesubsidieerd binnen het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid kunnen zich kandidaat stellen. De kandidaturen worden besproken op de eerstvolgende AV van de Vlaamse Jeugdraad. Alle kandidaten worden uitgenodigd op die bijeenkomst, waar ze de gelegenheid krijgen om hun kandidatuur toe te lichten. Vervolgens wordt er een stemming georganiseerd binnen de AV. Elk van de aanwezige stemgerechtigde AV-leden kan één stem uitbrengen. De stemming verloopt in twee rondes: - tweede ronde ("rangorde"): in de tweede ronde mag elke persoon met stemrecht voor zoveel kandidaten stemmen als er vertegenwoordigers voor de AV van De Ambrassade moeten aangeduid worden. 62 De verkiezingen leveren een lijst op waarbij de kandidaat met de meeste stemmen in de tweede ronde eerst gerangschikt wordt, en zo verder tot de kandidaat met de minste stemmen. Wanneer twee of meer kandidaten even veel stemmen halen in die tweede ronde, wordt de jongste kandidaat eerst gerangschikt. 9 Verkiezing van vertegenwoordigers voor de Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ) 63 Wanneer de Vlaamse Jeugdraad nieuwe vertegenwoordigers moet aanduiden voor de AV van ADJ, verstuurt hij een oproep naar de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, de verenigingen participatie en informatie, de cultuureducatieve verenigingen en de politieke jongerenbewegingen die op basis van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid een structurele werkingssubsidie ontvangen, met de vraag om kandidaten voor te dragen. 64 De kandidaturen worden besproken op de eerstvolgende bijeenkomst van de Commissie Jeugdwerk. Alle kandidaten worden uitgenodigd op die bijeenkomst, waar ze de gelegenheid krijgen om hun kandidatuur toe te lichten. Vervolgens wordt er een stemming georganiseerd binnen de Commissie Jeugdwerk. Huishoudelijk Reglement Vlaamse Jeugdraad 4 juni 2014 pagina 6 > 7

7 65 Elk van de aanwezige leden van de Commissie Jeugdwerk kan één stem uitbrengen. De stemming verloopt in twee rondes: - tweede ronde ("rangorde"): in de tweede ronde mag elke persoon met stemrecht voor zoveel kandidaten stemmen als er vertegenwoordigers voor de AV van ADJ moeten aangeduid worden. 66 De verkiezingen leveren een lijst op waarbij de kandidaat met de meeste stemmen in de tweede ronde eerst gerangschikt wordt, en zo verder tot de kandidaat met de minste stemmen. Wanneer twee of meer kandidaten even veel stemmen halen in die tweede ronde wordt de jongste kandidaat eerst gerangschikt. 67 De AV van de Vlaamse Jeugdraad volgt in principe die lijst, en bekrachtigt de hoogst gerangschikte(n) als vertegenwoordiger voor de AV van ADJ. De Vlaamse Jeugdraad bezorgt de na(a)m(en) van die perso(o)n(en) per brief aan de minister van Jeugd. 10 Verkiezing van vertegenwoordigers voor JINT Coördinatieorgaan voor Internationale Jongerenwerking 68 Wanneer de Vlaamse Jeugdraad nieuwe vertegenwoordigers moet aanduiden voor de AV van JINT, wordt er een oproep gepubliceerd op de website van de Vlaamse Jeugdraad. 69 De kandidaturen worden besproken op de eerstvolgende bijeenkomst van de Commissie Jeugdwerk. Alle kandidaten worden uitgenodigd op bijeenkomst, waar ze de gelegenheid krijgen om hun kandidatuur toe te lichten. Vervolgens wordt er een stemming georganiseerd binnen de Commissie Jeugdwerk. 70 Elk van de aanwezige leden van de Commissie Jeugdwerk kan één stem uitbrengen. De stemming verloopt in twee rondes: - tweede ronde ("rangorde"): in de tweede ronde mag elke persoon met stemrecht voor zoveel kandidaten stemmen als er vertegenwoordigers voor de AV van ADJ moeten aangeduid worden. 71 De verkiezingen leveren een lijst op waarbij de kandidaat met de meeste stemmen in de tweede ronde eerst gerangschikt wordt, en zo verder tot de kandidaat met de minste stemmen. Wanneer twee of meer kandidaten even veel stemmen halen in die tweede ronde, de jongste kandidaat eerst gerangschikt. 72 De AV van de Vlaamse Jeugdraad volgt in principe die lijst, en bekrachtigt de hoogst gerangschikte(n) als vertegenwoordiger voor de AV van JINT. De Vlaamse Jeugdraad bezorgt de na(a)m(en) van die perso(o)n(en) per brief aan de voorzitter van JINT Huishoudelijk Reglement Vlaamse Jeugdraad 4 juni 2014 pagina 7 > 7

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Oprichting In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 augustus

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN 1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN Artikel 1: oprichting en erkenning In uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het

Nadere informatie

Statuten van de Provinciale Jeugdraad van West-Vlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen

Statuten van de Provinciale Jeugdraad van West-Vlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen Statuten van de Provinciale Jeugdraad van West-Vlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: In deze statuten wordt verstaan onder: Provincieraad:

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID [C 2016/35806] 22 APRIL 2016. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, vermeld

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling bij de statuten en geen enkele interpretatie die in strijd is met de statuten

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

Ouderraad : Huishoudelijk reglement

Ouderraad : Huishoudelijk reglement Ouderraad : Huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art.1. Art.2. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004,

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3.

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3. STATUTEN WELZIJNSFORUM AALST 1. Oprichting Welzijnsforum Artikel 1 Stedelijke adviesraad Het Welzijnsforum is een stedelijke adviesraad die lokale welzijnsactoren in Groot-Aalst samenbrengt met het oog

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD Hoofdstuk 1 - Oprichting Art.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

Artikel 2 De cultuurraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.

Artikel 2 De cultuurraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN VAN DE CULTUURRAAD Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 7 juni 2001, gewijzigd dd. 1 maart 2010 en 16 februari 2012 Artikel 1 De culturele raad heeft als doel het bevorderen

Nadere informatie

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN Hoofdstuk 1 : Benaming, erkenning en doelstelling Titel 1 : benaming en erkenning Art. 1 Art. 2 Onder de benaming Jeugdraad De Haan wordt in De Haan een jeugdraad opgericht.

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie

STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR

STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA 1. STATUTEN STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: oprichting en erkenning

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement cultuurraad

Huishoudelijk reglement cultuurraad Huishoudelijk reglement cultuurraad Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1. organiek reglement: het organiek reglement van de cultuurraad van Berlare; 2. erkende en aanvaarde

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij Huishoudelijk reglement Versie1.5. (goedgekeurd op de SALV-zitting van 27/11/2015)

Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij Huishoudelijk reglement Versie1.5. (goedgekeurd op de SALV-zitting van 27/11/2015) Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij Huishoudelijk reglement Versie1.5. (goedgekeurd op de SALV-zitting van 27/11/2015) De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij adviseert de beleidsmakers,

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van vrije basisschool de Vlinder

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van vrije basisschool de Vlinder Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van vrije basisschool de Vlinder Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout Gelet op het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid; Gelet op

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD SINT-JORISSCHOOL Fabiolalaan 2 Kloosterstraat 15 8930 Menen 8940 Geluwe Tel.: 056 51 36 82 Tel./Fax : 056 51 47 51 Fax : 056 51 99 12 056 53 14 20 www.sint-jorisschool.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke ouderenadviesraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke ouderenadviesraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke ouderenadviesraad Artikel 1 Verwijzing naar wettelijke basis Decreet van 7 december 2012 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en beleidsparticipatie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad in het basisonderwijs

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad in het basisonderwijs Hoofdstuk 1 Oprichting Huishoudelijk reglement voor de schoolraad in het basisonderwijs Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad,

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO

Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1 In uitvoering van het decreet betreffende participatie op school van de Vlaamse Onderwijsraad van 2 april

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT SENIORENADVIESRAAD BRUGGE ART. 1 DOELSTELLING De doelstelling van de Seniorenadviesraad Brugge is: Als een volwaardig contactorgaan

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

LOKALE SENIORENRAAD STABROEK

LOKALE SENIORENRAAD STABROEK LOKALE SENIORENRAAD STABROEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT DEFINITIES - Erkende Vereniging: vereniging die een actieve seniorenwerking kan aantonen van minstens 12 opeenvolgende maanden. - Senioren: inwoners

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

1.2 De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres:

1.2 De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres: 1 Huishoudelijk reglement voor de schoolraad 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, zoals

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen

Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen Hoofdstuk 1: Doelstelling, samenstelling en taken, openbaarheid en aanwezigheid Juridische

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN 1. Draagwijdte 1.1 Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de afdeling Turnhoutse Kempen van Natuurpunt vzw. De bepalingen zijn aanvullend

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE I. Opdracht. Artikel 1: Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 1964 houdende instelling van de Raad voor het Verbruik gewijzigd bij de K.B. van 2 juli 1964, 27 maart 1969,

Nadere informatie

JEUGDRAAD JABBEKE. zaterdag 6 juni 2015 jeugdlokalen Vrijetijdscentrum Jabbeke DOCUMENTEN

JEUGDRAAD JABBEKE. zaterdag 6 juni 2015 jeugdlokalen Vrijetijdscentrum Jabbeke DOCUMENTEN JEUGDRAAD JABBEKE zaterdag 6 juni 2015 jeugdlokalen Vrijetijdscentrum Jabbeke DOCUMENTEN STATUTEN GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD Artikel 1. Begripsbepaling 1.1. Jeugd : onder jeugd wordt de beleidscategorie verstaan

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van het Comité voor het beheer van het merk INCERT

Huishoudelijk Reglement van het Comité voor het beheer van het merk INCERT Comité Electrotechnique Belge a.s.b.l. Belgisch Elektrotechnisch Comité v.z.w. Diamant Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel : 02/706 85 70 - Fax : 02/706 85 80 E-mail: paul.romanus@bec-ceb.be

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

Overeenkomst tot oprichting van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge.

Overeenkomst tot oprichting van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge. Overeenkomst tot oprichting van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge. Tussen de hierna vermelde oprichtende schoolraden: 1 schoolraad van de basisschool

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool

Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool Artikel 1: Algemene bepalingen Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de ouderraad van de Vrije Basisschool Sint Lambertus, Waversebaan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Stedelijke Seniorenraad Gent

Huishoudelijk Reglement Stedelijke Seniorenraad Gent Huishoudelijk Reglement Stedelijke Seniorenraad Gent SENIORENRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 14 december 2011. Definities: Commissie: officiële door de Algemene

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT BIJLAGE Bijlage nr. 3 Verkiezingsreglementen oudergeleding voor de schoolraden van Elishout, school voor voeding (E. Gryzonlaan 1, 1070 Brussel); Kasterlinden, secundair onderwijs voor jongeren met gehoor-

Nadere informatie

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad Weet raad met je sportraad Dat kan eveneens een doorslaggevend argument zijn voor het moeilijk aantrekken van jongeren. Honoreren kan met een vrijwilligersvergoeding: ofwel terugbetaling van de werkelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor

Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor 1 Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de adviesraden

Huishoudelijk reglement van de adviesraden Hoofdstuk 1. Erkenning door het gemeentebestuur Artikel 1 1. De gemeenteraad richt zeven op, namelijk: - Cultuurraad - Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) - Jeugdraad - Lokaal Overleg

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie

Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie Inhoud 1.Statutair doel... 3 2. Bevoegdheid... 3 3.Samenstelling... 3 4. Werking... 5 1. Statutair doel Artikel 1: De bevolking zal via de adviesraad lokale

Nadere informatie

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen OPDRACHT, SAMENSTELLING EN WERKING VAN HET BUREAU BESTUREN EN OVERLEGFORUM BESTUREN Intern reglement OPDRACHT Art. 1, 1 Art. 1, 2 Het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Procedure voor kandidaat leden van de Raad Bij de nieuwe samenstelling van de Raad vraagt de secretaris- verslaggever aan de voorzitters van de verenigingen die aangesloten zijn

Nadere informatie

Het adviesorgaan voor cultuur heeft zijn zetel en adres te 2460 Kasterlee, Markt 1.

Het adviesorgaan voor cultuur heeft zijn zetel en adres te 2460 Kasterlee, Markt 1. Statuten gemeentelijke adviesraad Adviesorgaan voor cultuur Goedgekeurd door de algemene vergadering dd. 25 februari 2013 Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 28 mei 2013 Artikel 1. Het adviesorgaan voor

Nadere informatie

SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT

SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT BIJLAGE Bijlage nr. 2 Huishoudelijke reglementen voor de schoolraden van Kasterlinden, secundair onderwijs voor jongeren met gehoor- of gezichtsproblemen (Dilbeekstraat 1, 1082 Brussel); Kasterlinden,

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

VR DOC.0332/2BIS

VR DOC.0332/2BIS VR 2017 3103 DOC.0332/2BIS Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT INLEIDING EN SITUERING In het lokaal sociaal beleidsplan Tielt voor de periode 2008-2013 worden onder Hoofdstuk 8: Participatie de beginselen vastgelegd voor de oprichting

Nadere informatie

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO R e g l e m e n t v a n O r d e Doelstelling van de GECORO De GECORO beoogt het behoud, de verbetering, de onderbouwing en uitwerking van een goede

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. BENAMING Onder de benaming Ouderraad van de Vrije Basisschool De Knipoog te O.L.V.-Olen wordt de ouderraad als officieel participatieorgaan opgericht. 2. ZETEL De zetel van de

Nadere informatie

Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking Hasselt

Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking Hasselt Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking Hasselt Huishoudelijk reglement ALGEMEEN Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

CURSIEF weergegeven. 1 De punten die decretaal bepaald zijn of die bepaald zijn door het kiesreglement zijn VET en

CURSIEF weergegeven. 1 De punten die decretaal bepaald zijn of die bepaald zijn door het kiesreglement zijn VET en versie 5/10/2001 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD VAN SCHOOL X 1 1. Samenstelling en bevoegdheden 1.1. De schoolraad is samengesteld uit: 1.1.1. drie stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement betreffende het Lokaal Overleg Kinderopvang

Huishoudelijk reglement betreffende het Lokaal Overleg Kinderopvang Huishoudelijk reglement betreffende het Lokaal Overleg Kinderopvang Artikel 1. Oprichting en doel Het lokaal overleg kinderopvang wordt opgericht als adviesraad van het lokaal bestuur overeenkomstig het

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Vertegenwoordiging en verkiezing van de vertegenwoordigers van de

Vertegenwoordiging en verkiezing van de vertegenwoordigers van de 20 SEPTEMBER 2002. Koninklijk besluit betreffende de oprichting, organisatie en werking van een paritair overlegorgaan in de sector van het verzekeringswezen, van de kredietinstellingen en van de gereglementeerde

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie