MOLENWERF WR - KOOG A/D ZAAN. Beleidsplan Stichting RTVI Zaanstreek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MOLENWERF 42-1541WR - KOOG A/D ZAAN. Beleidsplan Stichting RTVI Zaanstreek 2013-2016"

Transcriptie

1 Beleidsplan Stichting RTVI Zaanstreek

2 Dit beleidsplan is het vervolg op het beleidsplan van de Stichting Omroep Zaanstreek In dit beleidsplan wordt met wijsheid achteraf terug gekeken naar het vorige beleidsplan, om de 'lessons learned' te destilleren. Door deze kennis te integreren in dit nieuwe beleidsplan kunnen wij als bestuur van Stichting RTVI Zaanstreek een helder, realistisch en vooral haalbaar beleidsplan voorleggen. De structuur van dit beleidsplan is als volgt: 1. inleiding 2. terugblik op beleidsplan en de 'lessons learned' 3. huidige stand van zaken 4. beleidsplan : RTVI Zaanstreek 5. begroting 2013 De belangrijkste conclusie die in dit beleidsplan naar voren komt luidt dat de toekomst van RTVI Zaanstreek in grote mate afhankelijk is van externe factoren, met name de verhouding tussen inkomsten en bezuinigingen en de kosten voor het ontwikkelen van digitale televisie. Daarnaast vergt een lokale publieke omroep, bemand door vrijwilligers, welke actief wil zijn met radio, internet en tv, ook actieve participatie van het maatschappelijke veld, het bedrijfsleven en de lokale politiek. In dit beleidsplan zullen we dan ook deze kritische succesfactoren koppelen aan onze ambities. Centraal in dit beleidsplan staat het credo: 'Investeren om te genereren', aangezien wij als bestuur van RTVI Zaanstreek er van overtuigd zijn dat de toekomst én succes van de lokale publieke omroep niet rooskleurig is zonder commerciële activiteiten. Waarbij het de uitdaging is om de balans tussen commercie en de oorspronkelijke doelstellingen van de onafhankelijke lokale publieke omroep te bewaken. Daarnaast is 'investeren' niet per definitie financieel van aard: het gaat met name ook om investeringen in samenwerkingsverbanden en creatieve oplossingen. Zonder de zelfstandige investeringen, zonder de gemeentelijke investeringen en zonder commerciële baten is het onmogelijk om een semiprofessionele publieke omroep op te bouwen die actief is met radio, tv en internet. De hamvraag luidt dan ook wat welke waarde de lokale maatschappelijke omgeving hecht aan het kunnen beschikken over een dergelijke omroep in de Zaanstreek? Namens het bestuur van Stichting RTVI Zaanstreek, Seger Pijnenburg Voorzitter. 2

3 1. Inleiding RTVI Zaanstreek heeft een missie en visie geformuleerd als kerndoelstelling voor haar activiteiten. Deze missie luidt: "RTVI Zaanstreek richt zich met kwalitatief interessante uitzendingen waarin regionaal nieuws, cultuur en maatschappelijke actualiteiten een prominente rol spelen - op de inwoners van de Zaanstreek" De visie die aan deze missie is verbonden luidt: "RTVI Zaanstreek is een door vrijwilligers gedragen organisatie die in het Zaanse medialandschap een belangrijke plaats inneemt in het brengen van de Zaanse actualiteiten in al haar aspecten. Sport, cultuur, diversiteit en de eigenheid van de Zaanstreek komen uitdrukkelijk aan bod. RTVI Zaanstreek is een media-instelling die de Zaankanters wil informeren via radio, TV en Internet. De vrijwillige medewerkers van de omroep zijn de basis van de omroep" In de praktijk gelden daarbij de wettelijke vereisten, zoals verwoord in de Mediawet, waarop toezicht wordt gehouden door het Commissariaat voor de Media (CvdM). Stichting RTVI Zaanstreek is compliant met de Mediawet en voldoet aan de wettelijke en bestuurlijke vereisten om als zendgemachtigde in gemeente Zaanstad en Wormerland te opereren. De huidige zendmachtiging is verleend tot De scope van dit beleidsplan loopt gelijke tred met deze termijn. Dit biedt de stakeholders van RTVI Zaanstreek de mogelijkheid om de ambities en doelstellingen, verwoord in dit beleidsplan, te toetsen en de voortgang te monitoren. 2. Terugblik op beleidsplan en de conclusies die daaruit volgen De in het vorige beleidsplan genoemde ambities en doelstellingen daarbij zijn niet volledig behaald. De belangrijkste oorzaak hiervan is het feit dat RTVI Zaanstreek een 100% vrijwilligersorganisatie is, waarbij het vormgeven en implementeren van beleid minder soepel en vlot verloopt dan in een hiërarchische of commerciële organisatie. Zonder een arbeidsovereenkomst die in dergelijke organisaties gebruikelijk is - waarin wederzijdse belangen, rechten en verplichtingen tussen opdrachtgever en werknemer zijn vastgelegd - is een vrijwilligersorganisatie afhankelijk van persoonlijke inzet en betrokkenheid die zich niet eenvoudig laat reguleren. Ten tweede beschikt de organisatie niet over voldoende medewerkers die de ervaring en deskundigheid combineren welke nodig is om bepaalde sleutelposities in te nemen en daarin het voorgestelde beleid uit te voeren. Tot slot leiden bovenstaande conclusies tot een derde: de doorlooptijd van beleidsmatige wijzigingen duurt langer dan voorzien. Immers, de kleine groep zeer betrokken en ervaren vrijwilligers werken 3

4 hard en enthousiast aan het vormgeven van het nieuwe beleid, maar zijn daarbij afhankelijk van vrijwilligers. Als het gaat om het verwerven van inkomsten door commerciële activiteiten zijn de doelen niet behaald. Deels vanwege het ontbreken van de benodigde capaciteit en deskundigheid om acquisitie te plegen, gericht op grote sponsors; het vormgeven van 'loyalty'-programma's etc., en samenwerking te organiseren met het bedrijfsleven. Een andere oorzaak schuilt in het feit dat door de economische omstandigheden met name de middenstanders minder investeren in advertenties in alle media; een doelgroep die voor een lokale publieke omroep zeer belangrijk is. Wel is in september 2012 een pilotproject gestart waarin wij investeren in acquisitie voor commercials. De voorlopige resultaten daarvan is een inkomstenstroom van xxxx euro. Het bestuur van RTVI Zaanstreek is daarbij wel van mening dat deze pilot wordt voortgezet, indachtig het flankerende beleid dat hierna aan de orde komt. Met bovenstaande conclusies in het achterhoofd, zijn wij als bestuur desalniettemin zeer trots op onze organisatie als we op een rij zetten wat er is bereikt in de afgelopen twee jaar: In bestuurlijk opzicht: komst van nieuwe bestuursleden waardoor het Bestuur nu 5 personen telt aanpassing van het bestuursmodel waardoor het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) nu zelfstandig naast het Bestuur opereert de statutaire naamswijziging van Stichting Omroep Zaanstreek naar Stichting RTVI Zaanstreek het vormgeven van een nieuwe overlegstructuur binnen de organisatie; een Bestuur (beleid) en een Centraal Overleg (uitvoering van beleid) dat elke drie weken vergadert en bij elkaar vertegenwoordigd is Als het gaat om zichtbare vormgeving: een nieuw logo en nieuwe huisstijl nieuwe website met nieuwsfunctie, livestream en 'uitzending gemist' functie ontplooiing activiteiten op social media (Facebook en Twitter) postercampagne in de streek de aanschaf van een opvallende reportagewagen nieuw bord op de gevel van de studio Als het gaat om inhoudelijke vormgeving een horizontale weekprogrammering van 07:00 tot 19:00 dagelijks een live gepresenteerde ochtendshow 'Fris in de Morgen' van 07:00-09:00 dagelijks een live gepresenteerd actualiteitenprogramma 'Zaanstreek Vandaag' van 18:00-19:00 4

5 elke woensdagavond drie uur politieke actualiteiten bij 'In de Ban van de Zaan' van 19:00-22:00 elke zondagmiddag vier uur sport bij 'Zaansport' van 14:00-18:00 regelmatig verslaggeving van lokale evenementen, festivals, politieke en maatschappelijke bijeenkomsten Daarnaast kunnen we niet onvermeld laten dat RTVI Zaanstreek op technologisch gebied klaar is voor de toekomst door investeringen in duurzame en moderne uitzend- en opnametechnologie en ICTondersteuning. De verschuiving van analoog naar digitaal in dit opzicht is een noodzakelijk proces gelet op het uitfaseren van analoge techniek, dienstverlening en infrastructuur in het algemeen. Naast bovengenoemde interne factoren, spelen ook externe factoren een belangrijk rol als het gaat om de mate van verwezenlijking van de doelstellingen in het beleidsplan : Ten eerste zien wij onze investeringscapaciteit teruggebracht worden door de bezuinigingsopdracht van gemeente Zaanstad, welke heeft geleid tot een significante korting op de verstrekte subsidie. Ten tweede zien wij een veranderende mediaconsument die gebruik maakt van de flexibele mogelijkheden van moderne communicatietechnologie Ten derde leidt het huidige economische tijdperk tot een beperking van de inzet en betrokkenheid van vrijwilligers Speciek voor de gewenste en voorgenomen TV-activiteiten blijken de benodigde investeringen voor het realiseren van een digitaal signaal op de infrastructuur van de lokale aanbieders (KPN, UPC, ZIGGO, etc.) bijzonder hoog De samenwerking met andere maatschappelijke organisatie is moeizaam; er is veelal sprake van éénrichtingsverkeer richting Zaanradio. Er zijn weinig organisaties die gevraagd en ongevraagd samenwerking opzoeken. 'Lessons Learned' een 100% vrijwilligersorganisatie kan niet worden aangestuurd als semicommercieel mediabedrijf; veranderingen vergen een lange adem het economische klimaat beperkt de commerciële mogelijkheden én de inzet betrokken vrijwilligers de bezuinigingen op de subsidie leidt tot afname van de investeringscapaciteit, wat met name tot gevolg heeft dat de ontwikkeling van tv-activiteiten langzamer gaat verlopen de moeizame samenwerking met andere organisaties en het bedrijfsleven beperkt de mogelijkheden van RTVI Zaanstreek om een prominente plek in de Zaanstreek in te nemen als platform 5

6 3. Huidige stand van zaken RTVI Zaanstreek staat voor een tweesprong: uitgaande van de huidige omstandigheden en de 'lessons learned' zijn er twee richtingen naar de toekomst: alsnog de voorgenomen weg kiezen om te komen tot een robuuste mediaorganisatie in de Zaanstreek óf het bijstellen van de ambities en de activiteiten passend organiseren bij de huidige omstandigheden. In de ogen van het bestuur van RTVI Zaanstreek is er wel degelijk ruimte voor een multimediale lokale publieke omroep in de Zaanstreek. Het aantal huishoudens in de gemeente Zaanstad en Wormerland biedt voldoende kritische massa om de beschikking te hebben over een 'eigen' omroep. Ook gelet op het feit dat RTV-NH zich meer richt op Amsterdam en alleen bij majeure gebeurtenissen aandacht besteedt aan de Zaanstreek. Een tweede overweging voor deze visie is gelegen in de overtuiging dat RTVI Zaanstreek in een goede uitgangspositie verkeert om de grote sprong voorwaarts te maken. De huidige technische staat van het radiostation is van dermate goede kwaliteit dat de continuïteit voor de komende jaren is gewaarborgd; het ingezette beleid verloopt langzamer dan verwacht maar leidt wel tot resultaten en tot slot heeft de omroep de financiële mogelijkheden om mede te investeren in de benodigde technische middelen om digitale semi-live TV te ontwikkelen. Indachtig de 'lesson's learned' zijn er wel randvoorwaarden aan verbonden om de stap naar een volwaardig multimediaomroep succesvol te maken: het management van de vrijwilligersorganisatie moet beter beheersbaar worden zodat er ook op de doelstellingen gestuurd kan worden; in de praktijk is een verschuiving van eigen belang naar algemeen belang noodzakelijk, als het gaat om de activiteiten van de vrijwilligers; de inzet van (deels) betaalde krachten kan hier een katalyserende werking hebben. Indien deze weg wordt gekozen gaat het hier niet om dienstverbanden. er zullen creatieve samenwerkingsverbanden moeten worden ingericht met het maatschappelijke veld, het bedrijfsleven, de lokale overheid en andere organisaties. een gezonde financiële balans vergt vanwege bezuinigingen meer externe inkomsten d.m.v. commerciële activiteiten Concreet betekent bovenstaande dat RTVI Zaanstreek moet gaan investeren in management, relaties en acquisitie, om in korte tijd uit te groeien naar een volwaardig lokaal mediabedrijf. Idealiter in de vorm van (deels) betaalde medewerkers met de benodigde deskundigheid. In het verlengde hiervan zullen ook de overeenkomsten met medewerkers herzien moeten worden: het gewenste programmabeleid is leidend als het gaat om de invulling van de werkzaamheden van de vrijwilligers, met als doel het realiseren van het programmabeleid. Hobby's dienen in dit geval plaats te maken voor breed gedragen, lokaal maatschappelijk georiënteerde programma's. Verder is een dergelijke aansturing van de organisatie gewenst om het rendement van de investeringen in radio-, internet en tv-activiteiten daadwerkelijk te realiseren. 6

7 Als het gaat om relatiemanagement zal RTVI Zaanstreek zich moeten positioneren in haar maatschappelijke omgeving als multimediaal platform. Naast het informeren van de inwoners van de Zaanstreek dient RTVI Zaanstreek haar maatschappelijke omgeving ook te faciliteren met programma's, podia en evenementen. Het is dan ook de uitdrukkelijke wens van het Bestuur om te investeren in relatiemanagement. Een specifieke functionaris die als 'oliemannetje' opereert in deze, is zeer wenselijk. De pilot commercie die RTVI Zaanstreek in 2012 is gestart, heeft tot de conclusie geleid dat er gematigde belangstelling is bij lokale bedrijven om te adverteren op Zaanradio. Deze belangstelling zal mogelijk toenemen als RTVI Zaanstreek ook via TV en internet de ruimte biedt om te adverteren. Uiteraard hangt het succes van de media-activiteiten samen met het succesvol verwerven van advertentie-inkomsten, en andersom. Ook als het gaat om acquisitie wil RTVI Zaanstreek investeren in (deels) betaalde functionarissen, mits het rendement opweegt tegen deze investering. 4. Beleidsplan : RTVI Zaanstreek De komende twee jaar moet RTVI Zaanstreek als multimediaomroep vorm krijgen. De omroep streeft naar het aanbieden van geïntegreerde radio, tv en internetactiviteiten. De doelgroep die RTVI Zaanstreek daarbij bedient zijn de inwoners van Zaanstad en Wormerland. RTVI Zaanstreek informeert en faciliteert daarbij haar maatschappelijke omgeving. De omroep hanteert daarbij drie 'labels': Zaanradio TV Zaanstreek Internetlabel (nog te ontwikkelen; integratie van Zaanradio/TV Zaanstreek) In dit beleidsplan wordt per label de stand van zaken aangegeven, met daarbij de beleidsdoelstellingen voor de komende jaren. Per label is ook een 'routekaart' opgesteld, waarin de ontwikkeling en mijlpalen zijn aangegeven. Tot besluit is ook voor RTVI Zaanstreek als geheel deze 'routekaart' opgenomen. 4.1 Zaanradio: van eilandenarchipel naar herkenbaar geheel Zaanradio heeft zich na een bestuurlijk behoorlijk lastige periode weten te herstellen in de loop van 2011 en Het voorgaande beleidsplan heeft daarin een richting voorzien, waarop al vele stappen zijn gezet. Zo is de (audio)vormgeving aangepast, is er een horizontale programmering gerealiseerd, biedt Zaanradio een sport- en politiek programma, gericht op de Zaanstreek; is er een nieuwe website ontwikkeld en kunnen de programmamakers beschikken over een reportagewagen om op locatie uit te zenden. Zaanradio moet immers verslag doen van wat er in de streek gebeurt, liefst daar waar het gebeurt. 7

8 Voor de verdere ontwikkeling naar een radiostation binnen het kader van RTVI Zaanstreek, moeten we kijken naar de drie componenten die van belang zijn hierbij: de techniek de medewerkers de organisatie Als het gaat om de techniek is Zaanradio toekomstklaar: de staat van de apparatuur, de studio's, de investeringen in digitale techniek en de ondersteunende soft- en hardware werpen haar vruchten af. Dankzij de ruime kennis en kunde van de (technische) medewerkers opereert Zaanradio zeer professioneel. Naast de uitzendingen vanuit de studio kan Zaanradio ook op locatie uitzendingen verzorgen. Met name het gebruik van de reportagewagen in de nabije toekomst zal leiden tot meer van dergelijke uitzendingen, conform het voorgestelde beleid om meer zichtbaar aanwezig te zijn in de Zaanstreek. Qua techniek zijn de volgende mijlpalen te noemen: het equiperen van de reportagebus infrastructuur aanpassen n.a.v. de landelijke wijzigingen van zenderfrequenties/bandbreedtes verdere digitalisering van de analoge apparatuur De huidige medewerkers van Zaanradio opereren veelal nog solistisch, een erfenis van de afgelopen jaren. Het ontbreken van dan wel niet-gerealiseerd stationsbreed beleid in het verleden qua programmering, muziekformat en kwaliteitsnormen, heeft geleid tot eilandjes. De in 2011 ingezette koers om een coherent station te realiseren, heeft al meerdere vruchten afgeworpen. Maar er is nog een lange weg te gaan. Nieuwe medewerkers zijn noodzakelijk om deze verdere ontwikkeling te realiseren. Het werven van deze nieuwe medewerkers is daarom ook een speerpunt in Daarbij wordt gericht gezocht - naast medewerkers in algemene zin - naar a) journalistieke versterking en b) medewerkers voor de thematische programmering. In organisatorisch opzicht is het wenselijk om specifieke expertise te verwerven om de voorgenomen (verandering)processen te begeleiden. Het gaat hierbij specifiek om een hoofdredacteur, een HRfunctionaris en Marketing/PR-expertise. Voor deze specifieke functies zal ook gericht geworven worden in Deze functionarissen zullen ook voor het label TV Zaanstreek deze rol vervullen. Voor de huidige en toekomstige medewerkers wil RTVI Zaanstreek voorzien in begeleiding en opleidingen, gericht op het verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit. Voornoemde HRfunctionaris is in dit opzicht dan ook zeer gewenst. De mijlpalen met betrekking tot de medewerkers van Zaanradio: invoeren thematische avondprogrammering o maandag: cultuur/zakelijk 8

9 o dinsdag: cultuur/zakelijk o woensdag: politiek o donderdag: (live)muziek o vrijdag: jongerencultuur MOLENWERF WR - KOOG A/D ZAAN werven Hoofdredacteur, HR-functionaris en Marketing/PR-functionaris opzetten en uitvoeren van een intake-, opleidings- en begeleidingsstructuur binnen Zaanradio Het huidige organisatiemodel van het label Zaanradio wordt de komende jaren aangepast aan het organisatiemodel dat het bestuur van RTVI Zaanstreek voor ogen heeft. In dit organisatiemodel is Zaanradio één van de drie labels. Op dit moment fungeert de werkorganisatie van Zaanradio als Centraal Overleg binnen RTVI Zaanstreek, in de toekomst zal deze werkorganisatie een vertegenwoordiger in het Centraal Overleg van RTVI Zaanstreek benoemen. Verderop in dit beleidsplan worden de organisatorische veranderingen verder geduid. Routekaart met mijlpalen Zaanradio : 9

10 4.2 TV Zaantreek: van startblok via proefuitzendingen naar de nieuwe TV-zender De in het beleidsplan voorgenomen ontwikkeling van TV-activiteiten onder het label 'TV Zaanstreek', zijn in 2013 van start gegaan. Na uitvoerige oriëntatie en onderzoek naar de mogelijkheden is het bestuur van RTVI Zaanstreek tot de volgende conclusies gekomen: voor het ontwikkelen van een TV-kanaal moet voor digitale techniek worden gekozen, aangezien het zenderaanbod in de Zaanstreek overwegend digitaal is het ontwikkelen van live-tv is ongewenst, gelet op de enorme investeringen die een dergelijke activiteit met zich meebrengt er zijn digitale semi-live productiemogelijkheden beschikbaar voor (lokale) omroepen welke relatief minder investeringen vergen de grootste kostenpost voor het aanbieden van TV-activiteiten is de distributie van het digitale signaal; dit signaal moet worden aangeleverd en doorgezonden worden door de grote aanbieders van digitale TV in de Zaanstreek: KPN, Ziggo, Tele2, XS4ALL, Scarlet etc. een belangrijke ontwikkeling is de z.g. Mediahub. De OLON biedt de mogelijk met een landelijk platform aan te sluiten op de aanbieders van digitale TV binnen RTVI Zaanstreek moet een specifieke werkorganisatie voor digitale TV worden ingericht De allerbelangrijkste vraag die het bestuur van RTVI Zaanstreek zich heeft gesteld luidt: is er behoefte aan een regionale tv-zender in de Zaanstreek? Gelet op de omvang van de gemeente Zaanstad en Wormerland en het veranderende mediagebruik onder consumenten, dient deze vraag met 'ja' beantwoord te worden. De kritische massa voor een lokale/regionale tv-zender is aanwezig; de huidige regionale tv-zender RTV Noordholland richt zich hoofdzakelijk op Amsterdam, ook vanwege de fusie/overname van AT5. Daarmee laat RTV Noordholland een groot gat vallen in de Zaanstreek, waar zij alleen bij majeure incidenten verslag doet. Voor de inwoners van de Zaanstreek is RTV Noordholland dan ook niet een constante informatiebron als het gaat om de eigen (maatschappelijke) omgeving. Het ontwikkelen van TV-activiteiten biedt daarbij ook de mogelijkheid om de commerciële activiteiten uit te breiden en het rendement hiervan te vergroten. Het kunnen aanbieden van commercials op radio en TV is voor de lokale ondernemers immers meer interessant. Het bestuur van RTVI Zaanstreek heeft aldus besloten om te starten met de ontwikkeling van TVactiviteiten. In eerste instantie gaat het om investeringen in de technologie welke nodig is voor het produceren van een digitaal tv-signaal. Voor wat betreft de distributie van het signaal verkent RTVI 10

11 Zaanstreek de verschillende mogelijkheden en scenario's: zo wordt er binnen de OLON gewerkt aan het project MediaHub, dat naar het zich laat aanzien inde toekomst de investering in het distribueren van het digitale tv-signaal aanzienlijk kan verminderen. Stappenplan ontwikkeling TV Zaanstreek Het bestuur van RTVI Zaanstreek wil de ontwikkeling van de TV-activiteiten naast de huidige activiteiten gaan inrichten. De TV-activiteiten moeten de radio-werkorganisatie zo min mogelijk verstoren. Uiteraard wordt daar waar nodig/wenselijk dwarsverbanden aangelegd, met oog op de uiteindelijke integratie van beide activiteiten in de toekomst. Het stappenplan is als volgt samengesteld: werven nieuwe medewerkers voor tv-activiteit onderzoek naar mogelijke samenwerkingsverbanden met bestaande AVbedrijven in de Zaanstreek, alsmede bestaande (lokale) tv-activiteiten inrichten werkorganisatie voor digitale TV investering in technologie voor de productie van een digitaal semi-live TV-signaal ontwikkeling van format, vormgeving en content van het tv-signaal proefuitzendingen op internet distributie digitaal tv-signaal in de Zaanstreek via de aanbieders van digitale tv, via MediaHub Kritische succesfactoren TV Zaanstreek: Kostenintensief: het produceren en distribueren van een digitaal TV-signaal brengt aanzienlijke investeringen met zich mee. RTVI Zaanstreek beschikt over de reserves om de initiële investeringen op te brengen. In een later stadium, als het gaat om distributie, kunnen deze kosten aanzienlijk groter worden. Zoals in de inleiding is vermeld, is het onmogelijk om een multimediale omroep zonder eigen investeringen, gemeentelijke subsidie en commerciële inkomsten te realiseren. Expertise: het vinden en werven van (nieuwe) medewerkers met de benodigde kennis en expertise is noodzakelijk om een werkorganisatie in te richten. Voor het vaststellen van het format, de vormgeving en de technische ondersteuning zijn wezenlijk andere vaardigheden nodig. Distributie: als het de OLON lukt om een MediaHub te realiseren, vermindert dat de investeringen in het distribueren van het digitale tv-signaal aanzienlijk. Als RTVI Zaanstreek met de diverse aanbieders de distributie moet vormgeven, gaat dit aanzienlijke kosten met zich meebrengen. 11

12 Commercie: bij het kunnen aanleveren van een tv-signaal in de Zaanstreek zijn de commerciële kansen groter. Daar uit volgt dat het realiseren en distribueren van het digitale tv-signaal een terugverdienfactor in zich heeft Routekaart met mijlpalen TV Zaanstreek : 4.3 Internetactiviteiten: integratie van Radio en TV-activiteiten in RTVI Zaanstreek Het sluitstuk van de integratie van de radio-, tv en internet-activiteiten krijgt op uiteindelijk zijn beslag in het nog te ontwikkelen internetplatform, met als voorlopige titel 'RTVI Zaanstreek'. Op dit platform komen de verschillende media samen, wordt de content gedeeld en de activiteiten gebundeld. De nieuwsvoorziening staat centraal, maar het platform is ook het podium voor RTVI Zaanstreek om zich te presenteren aan de inwoners van de Zaanstreek als mediabedrijf, stagebedrijf, vrijwilligersorganisatie en commercieel platform voor het bedrijfsleven. Met het integreren van alle activiteiten in dit internetplatform is de uiteindelijke vorm van RTVI Zaanstreek gerealiseerd: een multimediaal publiek omroepbedrijf voor en van de Zaanstreek. In 2016 moet de introductie van dit internetplatform plaatsvinden. De ontwikkeling daarvan laat zich op moment van schrijven van dit beleidsplan nog niet vatten in mijlpalen. Aangezien er reeds een website ontwikkeld is (www.zaanradio.nl) ligt het voor de hand dat vanuit deze activiteit een followup ontwikkeld wordt, passend bij het platform als omschreven. 12

13 MOLENWERF WR - KOOG A/D ZAAN 4.4 RTVI Zaanstreek: van Zaanradio naar het publieke lokale multimediabedrijf van de Zaanstreek Met het vorige beleidsplan zijn de eerste stappen gezet op weg naar RTVI Zaanstreek. In 2012 is ook de naam van de stichting gewijzigd, met oog op deze ontwikkeling. De Stichting Omroep Zaanstreek is statutair omgedoopt tot Stichting RTVI Zaanstreek. Deze wijziging komt voort uit het streven om een multimediabedrijf te ontwikkelen, waarin radio, tv en internet geïntegreerd worden. De naam RTVI Zaanstreek is daarnaast een goede merknaam, herkenbaar voor de doelgroep. Met de statutaire naamswijziging is ook het bestuurlijke model gewijzigd. Het Algemeen Bestuur, waarin naast het Dagelijks Bestuur ook het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) was vertegenwoordigd, heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe structuur. Het bestuur van Stichting RTVI Zaanstreek opereert nu naast een zelfstandig PBO, gevormd door vertegenwoordigers van de verschillende maatschappelijke stromingen in de Zaanstreek. Het PBO toetst onder meer het programmabeleid van RTVI Zaanstreek en benoemt ook de hoofdredacteur van de omroep. Daarnaast stelt het PBO ook het redactiestatuut (mede) vast. In de loop van 2013 zal het PBO in deze nieuwe vorm bijeenkomen. Het bestuur van Stichting RTVI Zaanstreek vergadert driewekelijks. Op deze manier wordt het (programma)beleid efficiënter vastgesteld en uitgevoerd. De volgende fase in de organisatieontwikkeling van RTVI Zaanstreek bestaat uit het inrichten van de werkorganisaties Radio en TV. Het uiteindelijke streven is te komen tot het organigram van Stichting RTVI Zaanstreek zoals hieronder is afgebeeld. PBO Bestuur RTVI ZAANSTREEK ZAANRADIO HR - Marketing -PR Facilitair - Financieel Techniek Hoofdredacteur ICT Redactie RTVI TV ZAANSTREEK INTERNETPLATFORM 13

14 MOLENWERF WR - KOOG A/D ZAAN De overlegstructuur binnen RTVI Zaanstreek is als volgt: het bestuur en het PBO is bij elkaar vertegenwoordigd. In deze constructie kan het PBO het programmabeleid toetsen en desgewenst aanpassen. Binnen het bestuur zijn de portefeuilles financieel en facilitair belegd. Het Centraal Overleg is het gremium dat het voorgestelde (programma)beleid uitvoert, als opgesteld door het PBO alsmede het beleid van het Bestuur. In het Centraal Overleg nemen sleutelfunctionarissen zitting: - afgevaardigde van Bestuur RTVI Zaanstreek - HR-functionaris - Marketing & PR-functionaris - Hoofdredacteur - Hoofd Techniek en ICT Het Centraal Overleg geeft vorm aan het (programma)beleid en vertaalt dit door in de uiteindelijke realisatie van de content voor de verschillende media Radio, TV en Internet. De Hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de redactionele koers van de nieuwsredactie van RTVI Zaanstreek. Deze nieuwsredactie verzorgt de nieuwsvoorziening via Radio, TV en Internet. Er is een redactiestatuut dat de onafhankelijke uitvoering van de nieuwsvoorziening waarborgt. Het bestuur van RTVI Zaanstreek staat voor de uitdaging om medewerkers te werven voor de sleutelposities. Met name het werven van een hoofdredacteur, een HR-functionaris en een Marketing&PR-functionaris is urgent om het voorgenomen beleid vorm te geven. Aangezien het de vraag is of het mogelijk (en wenselijk) is om een hoofdredacteur op vrijwillige basis aan te trekken, sluit het bestuur niet uit dat er gekeken moet worden naar (deels) betaalde alternatieven voor deze positie en wellicht ook andere. Het invullen van deze functies op basis van vrijwilligheid is gewenst maar heeft ook het risico in zich dat de continuïteit niet gewaarborgd is. Het is uitdrukkelijk niet de wens van het bestuur om medewerkers in dienst te nemen. Indien er zich situaties voordoen waarin daarentegen een (deels) betaalde oplossing wenselijk is, zal het bestuur zich nader beraden. Mijlpalen: het bestuur van RTVI Zaanstreek streeft er naar om in de loop van 2013 de volgende functionarissen te werven: - hoofdredacteur - HR-functionaris - Marketing & PR-functionaris Naast de eigen media zullen hiervoor ook advertenties en contacten met andere organisaties ingezet worden. De te werven functionarissen zullen in het Centraal Overleg uitvoering geven aan het gewenste beleid via de verschillende media van RTVI Zaanstreek. 14

15 MOLENWERF WR - KOOG A/D ZAAN Routekaart met mijlpalen RTVI Zaanstreek : 5. Begroting RTVI Zaanstreek 2013 Het realiseren van het mediabedrijf RTV Zaanstreek brengt aanzienlijke kosten met zich mee. De investeringen in met name de TV-activiteiten zijn fors en vooral het vraagstuk distributie is nog onduidelijk. Distributie via de OLON MediaHub zal aanmerkelijk goedkoper zijn dan via de individuele aanbieders. In het laatste geval bedragen de kosten tenminste per jaar, afhankelijk van de mogelijke tarieven per aanbieder. Daarentegen leveren TV-activiteiten ook inkomsten op. Het is moeilijk om daar een inschatting van te geven, dit hangt nauw samen met de bereidheid en mogelijkheden van adverteerders in het huidige en toekomstige economische klimaat. De piot commercie, welke in 2012 is gestart, geeft echter aan dat er matige interesse is bij het bedrijfsleven om te adverteren op Zaanradio. Indien er ook de mogelijkheid is om op TV te adverteren, verwachten wij dat de inkomsten uit advertenties aanzienlijk zullen toenemen. Verder zijn er onvoorziene omstandigheden die extra kosten met zich meebrengen, zoals bijvoorbeeld de nationale aanpassingen van zenderfrequenties en bandbreedte, waardoor specifieke draadloze apparatuur niet meer gebruikt kan worden en vervangen moeten worden. Een ander 15

16 MOLENWERF WR - KOOG A/D ZAAN voorbeeld is het benodigde budget voor de vormgeving van de nieuwe labels TV Zaanstreek en RTVI Zaanstreek. Op basis van de huidige begroting kunnen we stellen dat het realiseren van dit beleidsplan niet kan geschieden zonder participatie van het bedrijfsleven. Ook een (verdere) matiging van de gemeentelijke subsidie vermindert de slagingskans. In dit kader speelt ook nog de politieke discussie over het Cultuurhuis, waar RTVI Zaanstreek in betrokken is, waarvan de toekomst ook onduidelijk is. Waar het bestuur van RTVI Zaanradio waar mogelijk de kosten beperkt, is het onwenselijk dat het participeren in het Cultuurhuis negatief van invloed is op de begroting. Uitgangspunt is dan ook om kostenneutraal een eventuele verhuizing naar het Cultuurhuis te realiseren. Verder is het werven van sleutelfunctionarissen zoals een hoofdredacteur wellicht niet mogelijk zonder daar in te investeren. Los van de vraag of deze op vrijwillige basis aan te trekken is, is het ook van belang voor het aansturen van de organisatie om een (deels) betaald alternatief in te zetten, met oog op de continuïteit van deze medewerkers. Een vrijwilliger kan elke avond de deur achter zich dicht doen om niet meer terug te komen, deze situatie is niet mogelijk bij wederzijdse verplichtingen. Het bestuur van RTVI Zaanstreek wil graag haar ambities realiseren en zal daar ook in blijven investeren. Dankzij een zeer kostenbewuste bedrijfsvoering in het verleden beschikt RTVI Zaanstreek nu over de middelen om de eerste stappen te zetten op deze weg. In onderstaande begroting komen de ambities en de investeringen om deze te realiseren, tot uitdrukking. In deze begroting is de aangevraagde subsidie gebracht op Met deze aanvraag zal de noodzakelijke eigen reserve niet onaanvaardbaar dalen. 16

17 MOLENWERF WR - KOOG A/D ZAAN Begroting Stichting Omroep Zaanstreek 2014 "Investeren om te genereren" Naam Omschrijving Begroting 2014 Gemeente Zaanstad Gemeente Wormerland Donaties en giften Sponsoring en Advertenties subsidie subsidie Investering eigen reserve Huur huur studio Reservering verhuizing Energiekosten Huisvestingskosten gas/water/elektra schoonmaakkosten Afschrijving/onderhoud Investering huur mast mobiele studio ivm vervangen handzendapparatuur door wetswijziging Buma/Stemra NOS Sena muziekgebruik radionieuws auteursrecht Diversen Vaste kosten Uitgaven Communicatiekosten (Web)TV-activiteiten telefoon digitaal TV-signaal vermindering ivm ontwikkeling OLON Mediahub aansluitingskosten Uitgaven Onvoorzien Uitgaven Totaal inkomsten Inkomsten tv-activiteiten Interne dir.progr.kosten PR activiteiten Administratie Bestuurskosten Kosten medewerkers Diversen Variabele kosten Totaal uitgaven accountant 17

De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016

De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING... 3 2 LOKALE OMROEP EDE... 5 2.1 Radio... 5 2.2 Televisie... 5 2.3 Zendtijd... 6 2.4 Huisvesting... 6 2.5 Relatie met gemeentebestuur...

Nadere informatie

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar De publieke lokale mediasector. Een sector

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic.

Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic. Jaarverslag 2012 Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic. Inhoud Voorwoord 6 Verslag van de Raad van Commissarissen 8 Verslag van de directie 10 Verslag van

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar

Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar Voorstel van ROOS voor een slagvaardige en efficiënte regionale publieke omroep - April 2015 De regionale omroepen inspireren mensen

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Apeldoorn Direct. de lokale omroep nieuwe stijl. een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Stichting Apeldoorn Direct

Apeldoorn Direct. de lokale omroep nieuwe stijl. een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Stichting Apeldoorn Direct 1 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn Apeldoorn Direct de lokale omroep nieuwe stijl een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn 2011-2016 2 Aanwijzingsaanvraag

Nadere informatie

De Watervrienden, een sterk merk!

De Watervrienden, een sterk merk! Nederlandse Culturele Sportbond sectie zwemmen De Watervrienden, een sterk merk! Strategisch beleidsplan 2010-2013 van de sectie Zwemmen aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond De Watervrienden-Nederland

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan AV SPIRIDON 2014-2018 Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon 2014-2018 [3.0] Pagina 1 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 1.1. Doel ontwikkeling beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van atletiekvereniging

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

De erkenning door de gemeente is van levensbelang, maar de bekendheid van public access

De erkenning door de gemeente is van levensbelang, maar de bekendheid van public access Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inleiding... 7 Publieke omroep Amsterdam... 7 Divers en laagdrempelig... 7 Broedplaats: leren en experimenteren... 8 Leeswijzer... 9 Programma-aanbod... 11 Radio en TV: van

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016

Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016 1 Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016 2 Hoofdstuk 1 Inleiding In 2007 nam de gemeenteraad de beslissing om het Hoftheater aan te kopen en goede prestatie afspraken te gaan maken om het gemeentelijke cultuurbeleid

Nadere informatie

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 Doorlichting MFC It Vleckehûs 6 december 2013 Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 9285 ZV BUITENPOST Van Hospitality Consultants Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD AMERSFOORT

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie