MOLENWERF WR - KOOG A/D ZAAN. Beleidsplan Stichting RTVI Zaanstreek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MOLENWERF 42-1541WR - KOOG A/D ZAAN. Beleidsplan Stichting RTVI Zaanstreek 2013-2016"

Transcriptie

1 Beleidsplan Stichting RTVI Zaanstreek

2 Dit beleidsplan is het vervolg op het beleidsplan van de Stichting Omroep Zaanstreek In dit beleidsplan wordt met wijsheid achteraf terug gekeken naar het vorige beleidsplan, om de 'lessons learned' te destilleren. Door deze kennis te integreren in dit nieuwe beleidsplan kunnen wij als bestuur van Stichting RTVI Zaanstreek een helder, realistisch en vooral haalbaar beleidsplan voorleggen. De structuur van dit beleidsplan is als volgt: 1. inleiding 2. terugblik op beleidsplan en de 'lessons learned' 3. huidige stand van zaken 4. beleidsplan : RTVI Zaanstreek 5. begroting 2013 De belangrijkste conclusie die in dit beleidsplan naar voren komt luidt dat de toekomst van RTVI Zaanstreek in grote mate afhankelijk is van externe factoren, met name de verhouding tussen inkomsten en bezuinigingen en de kosten voor het ontwikkelen van digitale televisie. Daarnaast vergt een lokale publieke omroep, bemand door vrijwilligers, welke actief wil zijn met radio, internet en tv, ook actieve participatie van het maatschappelijke veld, het bedrijfsleven en de lokale politiek. In dit beleidsplan zullen we dan ook deze kritische succesfactoren koppelen aan onze ambities. Centraal in dit beleidsplan staat het credo: 'Investeren om te genereren', aangezien wij als bestuur van RTVI Zaanstreek er van overtuigd zijn dat de toekomst én succes van de lokale publieke omroep niet rooskleurig is zonder commerciële activiteiten. Waarbij het de uitdaging is om de balans tussen commercie en de oorspronkelijke doelstellingen van de onafhankelijke lokale publieke omroep te bewaken. Daarnaast is 'investeren' niet per definitie financieel van aard: het gaat met name ook om investeringen in samenwerkingsverbanden en creatieve oplossingen. Zonder de zelfstandige investeringen, zonder de gemeentelijke investeringen en zonder commerciële baten is het onmogelijk om een semiprofessionele publieke omroep op te bouwen die actief is met radio, tv en internet. De hamvraag luidt dan ook wat welke waarde de lokale maatschappelijke omgeving hecht aan het kunnen beschikken over een dergelijke omroep in de Zaanstreek? Namens het bestuur van Stichting RTVI Zaanstreek, Seger Pijnenburg Voorzitter. 2

3 1. Inleiding RTVI Zaanstreek heeft een missie en visie geformuleerd als kerndoelstelling voor haar activiteiten. Deze missie luidt: "RTVI Zaanstreek richt zich met kwalitatief interessante uitzendingen waarin regionaal nieuws, cultuur en maatschappelijke actualiteiten een prominente rol spelen - op de inwoners van de Zaanstreek" De visie die aan deze missie is verbonden luidt: "RTVI Zaanstreek is een door vrijwilligers gedragen organisatie die in het Zaanse medialandschap een belangrijke plaats inneemt in het brengen van de Zaanse actualiteiten in al haar aspecten. Sport, cultuur, diversiteit en de eigenheid van de Zaanstreek komen uitdrukkelijk aan bod. RTVI Zaanstreek is een media-instelling die de Zaankanters wil informeren via radio, TV en Internet. De vrijwillige medewerkers van de omroep zijn de basis van de omroep" In de praktijk gelden daarbij de wettelijke vereisten, zoals verwoord in de Mediawet, waarop toezicht wordt gehouden door het Commissariaat voor de Media (CvdM). Stichting RTVI Zaanstreek is compliant met de Mediawet en voldoet aan de wettelijke en bestuurlijke vereisten om als zendgemachtigde in gemeente Zaanstad en Wormerland te opereren. De huidige zendmachtiging is verleend tot De scope van dit beleidsplan loopt gelijke tred met deze termijn. Dit biedt de stakeholders van RTVI Zaanstreek de mogelijkheid om de ambities en doelstellingen, verwoord in dit beleidsplan, te toetsen en de voortgang te monitoren. 2. Terugblik op beleidsplan en de conclusies die daaruit volgen De in het vorige beleidsplan genoemde ambities en doelstellingen daarbij zijn niet volledig behaald. De belangrijkste oorzaak hiervan is het feit dat RTVI Zaanstreek een 100% vrijwilligersorganisatie is, waarbij het vormgeven en implementeren van beleid minder soepel en vlot verloopt dan in een hiërarchische of commerciële organisatie. Zonder een arbeidsovereenkomst die in dergelijke organisaties gebruikelijk is - waarin wederzijdse belangen, rechten en verplichtingen tussen opdrachtgever en werknemer zijn vastgelegd - is een vrijwilligersorganisatie afhankelijk van persoonlijke inzet en betrokkenheid die zich niet eenvoudig laat reguleren. Ten tweede beschikt de organisatie niet over voldoende medewerkers die de ervaring en deskundigheid combineren welke nodig is om bepaalde sleutelposities in te nemen en daarin het voorgestelde beleid uit te voeren. Tot slot leiden bovenstaande conclusies tot een derde: de doorlooptijd van beleidsmatige wijzigingen duurt langer dan voorzien. Immers, de kleine groep zeer betrokken en ervaren vrijwilligers werken 3

4 hard en enthousiast aan het vormgeven van het nieuwe beleid, maar zijn daarbij afhankelijk van vrijwilligers. Als het gaat om het verwerven van inkomsten door commerciële activiteiten zijn de doelen niet behaald. Deels vanwege het ontbreken van de benodigde capaciteit en deskundigheid om acquisitie te plegen, gericht op grote sponsors; het vormgeven van 'loyalty'-programma's etc., en samenwerking te organiseren met het bedrijfsleven. Een andere oorzaak schuilt in het feit dat door de economische omstandigheden met name de middenstanders minder investeren in advertenties in alle media; een doelgroep die voor een lokale publieke omroep zeer belangrijk is. Wel is in september 2012 een pilotproject gestart waarin wij investeren in acquisitie voor commercials. De voorlopige resultaten daarvan is een inkomstenstroom van xxxx euro. Het bestuur van RTVI Zaanstreek is daarbij wel van mening dat deze pilot wordt voortgezet, indachtig het flankerende beleid dat hierna aan de orde komt. Met bovenstaande conclusies in het achterhoofd, zijn wij als bestuur desalniettemin zeer trots op onze organisatie als we op een rij zetten wat er is bereikt in de afgelopen twee jaar: In bestuurlijk opzicht: komst van nieuwe bestuursleden waardoor het Bestuur nu 5 personen telt aanpassing van het bestuursmodel waardoor het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) nu zelfstandig naast het Bestuur opereert de statutaire naamswijziging van Stichting Omroep Zaanstreek naar Stichting RTVI Zaanstreek het vormgeven van een nieuwe overlegstructuur binnen de organisatie; een Bestuur (beleid) en een Centraal Overleg (uitvoering van beleid) dat elke drie weken vergadert en bij elkaar vertegenwoordigd is Als het gaat om zichtbare vormgeving: een nieuw logo en nieuwe huisstijl nieuwe website met nieuwsfunctie, livestream en 'uitzending gemist' functie ontplooiing activiteiten op social media (Facebook en Twitter) postercampagne in de streek de aanschaf van een opvallende reportagewagen nieuw bord op de gevel van de studio Als het gaat om inhoudelijke vormgeving een horizontale weekprogrammering van 07:00 tot 19:00 dagelijks een live gepresenteerde ochtendshow 'Fris in de Morgen' van 07:00-09:00 dagelijks een live gepresenteerd actualiteitenprogramma 'Zaanstreek Vandaag' van 18:00-19:00 4

5 elke woensdagavond drie uur politieke actualiteiten bij 'In de Ban van de Zaan' van 19:00-22:00 elke zondagmiddag vier uur sport bij 'Zaansport' van 14:00-18:00 regelmatig verslaggeving van lokale evenementen, festivals, politieke en maatschappelijke bijeenkomsten Daarnaast kunnen we niet onvermeld laten dat RTVI Zaanstreek op technologisch gebied klaar is voor de toekomst door investeringen in duurzame en moderne uitzend- en opnametechnologie en ICTondersteuning. De verschuiving van analoog naar digitaal in dit opzicht is een noodzakelijk proces gelet op het uitfaseren van analoge techniek, dienstverlening en infrastructuur in het algemeen. Naast bovengenoemde interne factoren, spelen ook externe factoren een belangrijk rol als het gaat om de mate van verwezenlijking van de doelstellingen in het beleidsplan : Ten eerste zien wij onze investeringscapaciteit teruggebracht worden door de bezuinigingsopdracht van gemeente Zaanstad, welke heeft geleid tot een significante korting op de verstrekte subsidie. Ten tweede zien wij een veranderende mediaconsument die gebruik maakt van de flexibele mogelijkheden van moderne communicatietechnologie Ten derde leidt het huidige economische tijdperk tot een beperking van de inzet en betrokkenheid van vrijwilligers Speciek voor de gewenste en voorgenomen TV-activiteiten blijken de benodigde investeringen voor het realiseren van een digitaal signaal op de infrastructuur van de lokale aanbieders (KPN, UPC, ZIGGO, etc.) bijzonder hoog De samenwerking met andere maatschappelijke organisatie is moeizaam; er is veelal sprake van éénrichtingsverkeer richting Zaanradio. Er zijn weinig organisaties die gevraagd en ongevraagd samenwerking opzoeken. 'Lessons Learned' een 100% vrijwilligersorganisatie kan niet worden aangestuurd als semicommercieel mediabedrijf; veranderingen vergen een lange adem het economische klimaat beperkt de commerciële mogelijkheden én de inzet betrokken vrijwilligers de bezuinigingen op de subsidie leidt tot afname van de investeringscapaciteit, wat met name tot gevolg heeft dat de ontwikkeling van tv-activiteiten langzamer gaat verlopen de moeizame samenwerking met andere organisaties en het bedrijfsleven beperkt de mogelijkheden van RTVI Zaanstreek om een prominente plek in de Zaanstreek in te nemen als platform 5

6 3. Huidige stand van zaken RTVI Zaanstreek staat voor een tweesprong: uitgaande van de huidige omstandigheden en de 'lessons learned' zijn er twee richtingen naar de toekomst: alsnog de voorgenomen weg kiezen om te komen tot een robuuste mediaorganisatie in de Zaanstreek óf het bijstellen van de ambities en de activiteiten passend organiseren bij de huidige omstandigheden. In de ogen van het bestuur van RTVI Zaanstreek is er wel degelijk ruimte voor een multimediale lokale publieke omroep in de Zaanstreek. Het aantal huishoudens in de gemeente Zaanstad en Wormerland biedt voldoende kritische massa om de beschikking te hebben over een 'eigen' omroep. Ook gelet op het feit dat RTV-NH zich meer richt op Amsterdam en alleen bij majeure gebeurtenissen aandacht besteedt aan de Zaanstreek. Een tweede overweging voor deze visie is gelegen in de overtuiging dat RTVI Zaanstreek in een goede uitgangspositie verkeert om de grote sprong voorwaarts te maken. De huidige technische staat van het radiostation is van dermate goede kwaliteit dat de continuïteit voor de komende jaren is gewaarborgd; het ingezette beleid verloopt langzamer dan verwacht maar leidt wel tot resultaten en tot slot heeft de omroep de financiële mogelijkheden om mede te investeren in de benodigde technische middelen om digitale semi-live TV te ontwikkelen. Indachtig de 'lesson's learned' zijn er wel randvoorwaarden aan verbonden om de stap naar een volwaardig multimediaomroep succesvol te maken: het management van de vrijwilligersorganisatie moet beter beheersbaar worden zodat er ook op de doelstellingen gestuurd kan worden; in de praktijk is een verschuiving van eigen belang naar algemeen belang noodzakelijk, als het gaat om de activiteiten van de vrijwilligers; de inzet van (deels) betaalde krachten kan hier een katalyserende werking hebben. Indien deze weg wordt gekozen gaat het hier niet om dienstverbanden. er zullen creatieve samenwerkingsverbanden moeten worden ingericht met het maatschappelijke veld, het bedrijfsleven, de lokale overheid en andere organisaties. een gezonde financiële balans vergt vanwege bezuinigingen meer externe inkomsten d.m.v. commerciële activiteiten Concreet betekent bovenstaande dat RTVI Zaanstreek moet gaan investeren in management, relaties en acquisitie, om in korte tijd uit te groeien naar een volwaardig lokaal mediabedrijf. Idealiter in de vorm van (deels) betaalde medewerkers met de benodigde deskundigheid. In het verlengde hiervan zullen ook de overeenkomsten met medewerkers herzien moeten worden: het gewenste programmabeleid is leidend als het gaat om de invulling van de werkzaamheden van de vrijwilligers, met als doel het realiseren van het programmabeleid. Hobby's dienen in dit geval plaats te maken voor breed gedragen, lokaal maatschappelijk georiënteerde programma's. Verder is een dergelijke aansturing van de organisatie gewenst om het rendement van de investeringen in radio-, internet en tv-activiteiten daadwerkelijk te realiseren. 6

7 Als het gaat om relatiemanagement zal RTVI Zaanstreek zich moeten positioneren in haar maatschappelijke omgeving als multimediaal platform. Naast het informeren van de inwoners van de Zaanstreek dient RTVI Zaanstreek haar maatschappelijke omgeving ook te faciliteren met programma's, podia en evenementen. Het is dan ook de uitdrukkelijke wens van het Bestuur om te investeren in relatiemanagement. Een specifieke functionaris die als 'oliemannetje' opereert in deze, is zeer wenselijk. De pilot commercie die RTVI Zaanstreek in 2012 is gestart, heeft tot de conclusie geleid dat er gematigde belangstelling is bij lokale bedrijven om te adverteren op Zaanradio. Deze belangstelling zal mogelijk toenemen als RTVI Zaanstreek ook via TV en internet de ruimte biedt om te adverteren. Uiteraard hangt het succes van de media-activiteiten samen met het succesvol verwerven van advertentie-inkomsten, en andersom. Ook als het gaat om acquisitie wil RTVI Zaanstreek investeren in (deels) betaalde functionarissen, mits het rendement opweegt tegen deze investering. 4. Beleidsplan : RTVI Zaanstreek De komende twee jaar moet RTVI Zaanstreek als multimediaomroep vorm krijgen. De omroep streeft naar het aanbieden van geïntegreerde radio, tv en internetactiviteiten. De doelgroep die RTVI Zaanstreek daarbij bedient zijn de inwoners van Zaanstad en Wormerland. RTVI Zaanstreek informeert en faciliteert daarbij haar maatschappelijke omgeving. De omroep hanteert daarbij drie 'labels': Zaanradio TV Zaanstreek Internetlabel (nog te ontwikkelen; integratie van Zaanradio/TV Zaanstreek) In dit beleidsplan wordt per label de stand van zaken aangegeven, met daarbij de beleidsdoelstellingen voor de komende jaren. Per label is ook een 'routekaart' opgesteld, waarin de ontwikkeling en mijlpalen zijn aangegeven. Tot besluit is ook voor RTVI Zaanstreek als geheel deze 'routekaart' opgenomen. 4.1 Zaanradio: van eilandenarchipel naar herkenbaar geheel Zaanradio heeft zich na een bestuurlijk behoorlijk lastige periode weten te herstellen in de loop van 2011 en Het voorgaande beleidsplan heeft daarin een richting voorzien, waarop al vele stappen zijn gezet. Zo is de (audio)vormgeving aangepast, is er een horizontale programmering gerealiseerd, biedt Zaanradio een sport- en politiek programma, gericht op de Zaanstreek; is er een nieuwe website ontwikkeld en kunnen de programmamakers beschikken over een reportagewagen om op locatie uit te zenden. Zaanradio moet immers verslag doen van wat er in de streek gebeurt, liefst daar waar het gebeurt. 7

8 Voor de verdere ontwikkeling naar een radiostation binnen het kader van RTVI Zaanstreek, moeten we kijken naar de drie componenten die van belang zijn hierbij: de techniek de medewerkers de organisatie Als het gaat om de techniek is Zaanradio toekomstklaar: de staat van de apparatuur, de studio's, de investeringen in digitale techniek en de ondersteunende soft- en hardware werpen haar vruchten af. Dankzij de ruime kennis en kunde van de (technische) medewerkers opereert Zaanradio zeer professioneel. Naast de uitzendingen vanuit de studio kan Zaanradio ook op locatie uitzendingen verzorgen. Met name het gebruik van de reportagewagen in de nabije toekomst zal leiden tot meer van dergelijke uitzendingen, conform het voorgestelde beleid om meer zichtbaar aanwezig te zijn in de Zaanstreek. Qua techniek zijn de volgende mijlpalen te noemen: het equiperen van de reportagebus infrastructuur aanpassen n.a.v. de landelijke wijzigingen van zenderfrequenties/bandbreedtes verdere digitalisering van de analoge apparatuur De huidige medewerkers van Zaanradio opereren veelal nog solistisch, een erfenis van de afgelopen jaren. Het ontbreken van dan wel niet-gerealiseerd stationsbreed beleid in het verleden qua programmering, muziekformat en kwaliteitsnormen, heeft geleid tot eilandjes. De in 2011 ingezette koers om een coherent station te realiseren, heeft al meerdere vruchten afgeworpen. Maar er is nog een lange weg te gaan. Nieuwe medewerkers zijn noodzakelijk om deze verdere ontwikkeling te realiseren. Het werven van deze nieuwe medewerkers is daarom ook een speerpunt in Daarbij wordt gericht gezocht - naast medewerkers in algemene zin - naar a) journalistieke versterking en b) medewerkers voor de thematische programmering. In organisatorisch opzicht is het wenselijk om specifieke expertise te verwerven om de voorgenomen (verandering)processen te begeleiden. Het gaat hierbij specifiek om een hoofdredacteur, een HRfunctionaris en Marketing/PR-expertise. Voor deze specifieke functies zal ook gericht geworven worden in Deze functionarissen zullen ook voor het label TV Zaanstreek deze rol vervullen. Voor de huidige en toekomstige medewerkers wil RTVI Zaanstreek voorzien in begeleiding en opleidingen, gericht op het verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit. Voornoemde HRfunctionaris is in dit opzicht dan ook zeer gewenst. De mijlpalen met betrekking tot de medewerkers van Zaanradio: invoeren thematische avondprogrammering o maandag: cultuur/zakelijk 8

9 o dinsdag: cultuur/zakelijk o woensdag: politiek o donderdag: (live)muziek o vrijdag: jongerencultuur MOLENWERF WR - KOOG A/D ZAAN werven Hoofdredacteur, HR-functionaris en Marketing/PR-functionaris opzetten en uitvoeren van een intake-, opleidings- en begeleidingsstructuur binnen Zaanradio Het huidige organisatiemodel van het label Zaanradio wordt de komende jaren aangepast aan het organisatiemodel dat het bestuur van RTVI Zaanstreek voor ogen heeft. In dit organisatiemodel is Zaanradio één van de drie labels. Op dit moment fungeert de werkorganisatie van Zaanradio als Centraal Overleg binnen RTVI Zaanstreek, in de toekomst zal deze werkorganisatie een vertegenwoordiger in het Centraal Overleg van RTVI Zaanstreek benoemen. Verderop in dit beleidsplan worden de organisatorische veranderingen verder geduid. Routekaart met mijlpalen Zaanradio : 9

10 4.2 TV Zaantreek: van startblok via proefuitzendingen naar de nieuwe TV-zender De in het beleidsplan voorgenomen ontwikkeling van TV-activiteiten onder het label 'TV Zaanstreek', zijn in 2013 van start gegaan. Na uitvoerige oriëntatie en onderzoek naar de mogelijkheden is het bestuur van RTVI Zaanstreek tot de volgende conclusies gekomen: voor het ontwikkelen van een TV-kanaal moet voor digitale techniek worden gekozen, aangezien het zenderaanbod in de Zaanstreek overwegend digitaal is het ontwikkelen van live-tv is ongewenst, gelet op de enorme investeringen die een dergelijke activiteit met zich meebrengt er zijn digitale semi-live productiemogelijkheden beschikbaar voor (lokale) omroepen welke relatief minder investeringen vergen de grootste kostenpost voor het aanbieden van TV-activiteiten is de distributie van het digitale signaal; dit signaal moet worden aangeleverd en doorgezonden worden door de grote aanbieders van digitale TV in de Zaanstreek: KPN, Ziggo, Tele2, XS4ALL, Scarlet etc. een belangrijke ontwikkeling is de z.g. Mediahub. De OLON biedt de mogelijk met een landelijk platform aan te sluiten op de aanbieders van digitale TV binnen RTVI Zaanstreek moet een specifieke werkorganisatie voor digitale TV worden ingericht De allerbelangrijkste vraag die het bestuur van RTVI Zaanstreek zich heeft gesteld luidt: is er behoefte aan een regionale tv-zender in de Zaanstreek? Gelet op de omvang van de gemeente Zaanstad en Wormerland en het veranderende mediagebruik onder consumenten, dient deze vraag met 'ja' beantwoord te worden. De kritische massa voor een lokale/regionale tv-zender is aanwezig; de huidige regionale tv-zender RTV Noordholland richt zich hoofdzakelijk op Amsterdam, ook vanwege de fusie/overname van AT5. Daarmee laat RTV Noordholland een groot gat vallen in de Zaanstreek, waar zij alleen bij majeure incidenten verslag doet. Voor de inwoners van de Zaanstreek is RTV Noordholland dan ook niet een constante informatiebron als het gaat om de eigen (maatschappelijke) omgeving. Het ontwikkelen van TV-activiteiten biedt daarbij ook de mogelijkheid om de commerciële activiteiten uit te breiden en het rendement hiervan te vergroten. Het kunnen aanbieden van commercials op radio en TV is voor de lokale ondernemers immers meer interessant. Het bestuur van RTVI Zaanstreek heeft aldus besloten om te starten met de ontwikkeling van TVactiviteiten. In eerste instantie gaat het om investeringen in de technologie welke nodig is voor het produceren van een digitaal tv-signaal. Voor wat betreft de distributie van het signaal verkent RTVI 10

11 Zaanstreek de verschillende mogelijkheden en scenario's: zo wordt er binnen de OLON gewerkt aan het project MediaHub, dat naar het zich laat aanzien inde toekomst de investering in het distribueren van het digitale tv-signaal aanzienlijk kan verminderen. Stappenplan ontwikkeling TV Zaanstreek Het bestuur van RTVI Zaanstreek wil de ontwikkeling van de TV-activiteiten naast de huidige activiteiten gaan inrichten. De TV-activiteiten moeten de radio-werkorganisatie zo min mogelijk verstoren. Uiteraard wordt daar waar nodig/wenselijk dwarsverbanden aangelegd, met oog op de uiteindelijke integratie van beide activiteiten in de toekomst. Het stappenplan is als volgt samengesteld: werven nieuwe medewerkers voor tv-activiteit onderzoek naar mogelijke samenwerkingsverbanden met bestaande AVbedrijven in de Zaanstreek, alsmede bestaande (lokale) tv-activiteiten inrichten werkorganisatie voor digitale TV investering in technologie voor de productie van een digitaal semi-live TV-signaal ontwikkeling van format, vormgeving en content van het tv-signaal proefuitzendingen op internet distributie digitaal tv-signaal in de Zaanstreek via de aanbieders van digitale tv, via MediaHub Kritische succesfactoren TV Zaanstreek: Kostenintensief: het produceren en distribueren van een digitaal TV-signaal brengt aanzienlijke investeringen met zich mee. RTVI Zaanstreek beschikt over de reserves om de initiële investeringen op te brengen. In een later stadium, als het gaat om distributie, kunnen deze kosten aanzienlijk groter worden. Zoals in de inleiding is vermeld, is het onmogelijk om een multimediale omroep zonder eigen investeringen, gemeentelijke subsidie en commerciële inkomsten te realiseren. Expertise: het vinden en werven van (nieuwe) medewerkers met de benodigde kennis en expertise is noodzakelijk om een werkorganisatie in te richten. Voor het vaststellen van het format, de vormgeving en de technische ondersteuning zijn wezenlijk andere vaardigheden nodig. Distributie: als het de OLON lukt om een MediaHub te realiseren, vermindert dat de investeringen in het distribueren van het digitale tv-signaal aanzienlijk. Als RTVI Zaanstreek met de diverse aanbieders de distributie moet vormgeven, gaat dit aanzienlijke kosten met zich meebrengen. 11

12 Commercie: bij het kunnen aanleveren van een tv-signaal in de Zaanstreek zijn de commerciële kansen groter. Daar uit volgt dat het realiseren en distribueren van het digitale tv-signaal een terugverdienfactor in zich heeft Routekaart met mijlpalen TV Zaanstreek : 4.3 Internetactiviteiten: integratie van Radio en TV-activiteiten in RTVI Zaanstreek Het sluitstuk van de integratie van de radio-, tv en internet-activiteiten krijgt op uiteindelijk zijn beslag in het nog te ontwikkelen internetplatform, met als voorlopige titel 'RTVI Zaanstreek'. Op dit platform komen de verschillende media samen, wordt de content gedeeld en de activiteiten gebundeld. De nieuwsvoorziening staat centraal, maar het platform is ook het podium voor RTVI Zaanstreek om zich te presenteren aan de inwoners van de Zaanstreek als mediabedrijf, stagebedrijf, vrijwilligersorganisatie en commercieel platform voor het bedrijfsleven. Met het integreren van alle activiteiten in dit internetplatform is de uiteindelijke vorm van RTVI Zaanstreek gerealiseerd: een multimediaal publiek omroepbedrijf voor en van de Zaanstreek. In 2016 moet de introductie van dit internetplatform plaatsvinden. De ontwikkeling daarvan laat zich op moment van schrijven van dit beleidsplan nog niet vatten in mijlpalen. Aangezien er reeds een website ontwikkeld is (www.zaanradio.nl) ligt het voor de hand dat vanuit deze activiteit een followup ontwikkeld wordt, passend bij het platform als omschreven. 12

13 MOLENWERF WR - KOOG A/D ZAAN 4.4 RTVI Zaanstreek: van Zaanradio naar het publieke lokale multimediabedrijf van de Zaanstreek Met het vorige beleidsplan zijn de eerste stappen gezet op weg naar RTVI Zaanstreek. In 2012 is ook de naam van de stichting gewijzigd, met oog op deze ontwikkeling. De Stichting Omroep Zaanstreek is statutair omgedoopt tot Stichting RTVI Zaanstreek. Deze wijziging komt voort uit het streven om een multimediabedrijf te ontwikkelen, waarin radio, tv en internet geïntegreerd worden. De naam RTVI Zaanstreek is daarnaast een goede merknaam, herkenbaar voor de doelgroep. Met de statutaire naamswijziging is ook het bestuurlijke model gewijzigd. Het Algemeen Bestuur, waarin naast het Dagelijks Bestuur ook het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) was vertegenwoordigd, heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe structuur. Het bestuur van Stichting RTVI Zaanstreek opereert nu naast een zelfstandig PBO, gevormd door vertegenwoordigers van de verschillende maatschappelijke stromingen in de Zaanstreek. Het PBO toetst onder meer het programmabeleid van RTVI Zaanstreek en benoemt ook de hoofdredacteur van de omroep. Daarnaast stelt het PBO ook het redactiestatuut (mede) vast. In de loop van 2013 zal het PBO in deze nieuwe vorm bijeenkomen. Het bestuur van Stichting RTVI Zaanstreek vergadert driewekelijks. Op deze manier wordt het (programma)beleid efficiënter vastgesteld en uitgevoerd. De volgende fase in de organisatieontwikkeling van RTVI Zaanstreek bestaat uit het inrichten van de werkorganisaties Radio en TV. Het uiteindelijke streven is te komen tot het organigram van Stichting RTVI Zaanstreek zoals hieronder is afgebeeld. PBO Bestuur RTVI ZAANSTREEK ZAANRADIO HR - Marketing -PR Facilitair - Financieel Techniek Hoofdredacteur ICT Redactie RTVI TV ZAANSTREEK INTERNETPLATFORM 13

14 MOLENWERF WR - KOOG A/D ZAAN De overlegstructuur binnen RTVI Zaanstreek is als volgt: het bestuur en het PBO is bij elkaar vertegenwoordigd. In deze constructie kan het PBO het programmabeleid toetsen en desgewenst aanpassen. Binnen het bestuur zijn de portefeuilles financieel en facilitair belegd. Het Centraal Overleg is het gremium dat het voorgestelde (programma)beleid uitvoert, als opgesteld door het PBO alsmede het beleid van het Bestuur. In het Centraal Overleg nemen sleutelfunctionarissen zitting: - afgevaardigde van Bestuur RTVI Zaanstreek - HR-functionaris - Marketing & PR-functionaris - Hoofdredacteur - Hoofd Techniek en ICT Het Centraal Overleg geeft vorm aan het (programma)beleid en vertaalt dit door in de uiteindelijke realisatie van de content voor de verschillende media Radio, TV en Internet. De Hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de redactionele koers van de nieuwsredactie van RTVI Zaanstreek. Deze nieuwsredactie verzorgt de nieuwsvoorziening via Radio, TV en Internet. Er is een redactiestatuut dat de onafhankelijke uitvoering van de nieuwsvoorziening waarborgt. Het bestuur van RTVI Zaanstreek staat voor de uitdaging om medewerkers te werven voor de sleutelposities. Met name het werven van een hoofdredacteur, een HR-functionaris en een Marketing&PR-functionaris is urgent om het voorgenomen beleid vorm te geven. Aangezien het de vraag is of het mogelijk (en wenselijk) is om een hoofdredacteur op vrijwillige basis aan te trekken, sluit het bestuur niet uit dat er gekeken moet worden naar (deels) betaalde alternatieven voor deze positie en wellicht ook andere. Het invullen van deze functies op basis van vrijwilligheid is gewenst maar heeft ook het risico in zich dat de continuïteit niet gewaarborgd is. Het is uitdrukkelijk niet de wens van het bestuur om medewerkers in dienst te nemen. Indien er zich situaties voordoen waarin daarentegen een (deels) betaalde oplossing wenselijk is, zal het bestuur zich nader beraden. Mijlpalen: het bestuur van RTVI Zaanstreek streeft er naar om in de loop van 2013 de volgende functionarissen te werven: - hoofdredacteur - HR-functionaris - Marketing & PR-functionaris Naast de eigen media zullen hiervoor ook advertenties en contacten met andere organisaties ingezet worden. De te werven functionarissen zullen in het Centraal Overleg uitvoering geven aan het gewenste beleid via de verschillende media van RTVI Zaanstreek. 14

15 MOLENWERF WR - KOOG A/D ZAAN Routekaart met mijlpalen RTVI Zaanstreek : 5. Begroting RTVI Zaanstreek 2013 Het realiseren van het mediabedrijf RTV Zaanstreek brengt aanzienlijke kosten met zich mee. De investeringen in met name de TV-activiteiten zijn fors en vooral het vraagstuk distributie is nog onduidelijk. Distributie via de OLON MediaHub zal aanmerkelijk goedkoper zijn dan via de individuele aanbieders. In het laatste geval bedragen de kosten tenminste per jaar, afhankelijk van de mogelijke tarieven per aanbieder. Daarentegen leveren TV-activiteiten ook inkomsten op. Het is moeilijk om daar een inschatting van te geven, dit hangt nauw samen met de bereidheid en mogelijkheden van adverteerders in het huidige en toekomstige economische klimaat. De piot commercie, welke in 2012 is gestart, geeft echter aan dat er matige interesse is bij het bedrijfsleven om te adverteren op Zaanradio. Indien er ook de mogelijkheid is om op TV te adverteren, verwachten wij dat de inkomsten uit advertenties aanzienlijk zullen toenemen. Verder zijn er onvoorziene omstandigheden die extra kosten met zich meebrengen, zoals bijvoorbeeld de nationale aanpassingen van zenderfrequenties en bandbreedte, waardoor specifieke draadloze apparatuur niet meer gebruikt kan worden en vervangen moeten worden. Een ander 15

16 MOLENWERF WR - KOOG A/D ZAAN voorbeeld is het benodigde budget voor de vormgeving van de nieuwe labels TV Zaanstreek en RTVI Zaanstreek. Op basis van de huidige begroting kunnen we stellen dat het realiseren van dit beleidsplan niet kan geschieden zonder participatie van het bedrijfsleven. Ook een (verdere) matiging van de gemeentelijke subsidie vermindert de slagingskans. In dit kader speelt ook nog de politieke discussie over het Cultuurhuis, waar RTVI Zaanstreek in betrokken is, waarvan de toekomst ook onduidelijk is. Waar het bestuur van RTVI Zaanradio waar mogelijk de kosten beperkt, is het onwenselijk dat het participeren in het Cultuurhuis negatief van invloed is op de begroting. Uitgangspunt is dan ook om kostenneutraal een eventuele verhuizing naar het Cultuurhuis te realiseren. Verder is het werven van sleutelfunctionarissen zoals een hoofdredacteur wellicht niet mogelijk zonder daar in te investeren. Los van de vraag of deze op vrijwillige basis aan te trekken is, is het ook van belang voor het aansturen van de organisatie om een (deels) betaald alternatief in te zetten, met oog op de continuïteit van deze medewerkers. Een vrijwilliger kan elke avond de deur achter zich dicht doen om niet meer terug te komen, deze situatie is niet mogelijk bij wederzijdse verplichtingen. Het bestuur van RTVI Zaanstreek wil graag haar ambities realiseren en zal daar ook in blijven investeren. Dankzij een zeer kostenbewuste bedrijfsvoering in het verleden beschikt RTVI Zaanstreek nu over de middelen om de eerste stappen te zetten op deze weg. In onderstaande begroting komen de ambities en de investeringen om deze te realiseren, tot uitdrukking. In deze begroting is de aangevraagde subsidie gebracht op Met deze aanvraag zal de noodzakelijke eigen reserve niet onaanvaardbaar dalen. 16

17 MOLENWERF WR - KOOG A/D ZAAN Begroting Stichting Omroep Zaanstreek 2014 "Investeren om te genereren" Naam Omschrijving Begroting 2014 Gemeente Zaanstad Gemeente Wormerland Donaties en giften Sponsoring en Advertenties subsidie subsidie Investering eigen reserve Huur huur studio Reservering verhuizing Energiekosten Huisvestingskosten gas/water/elektra schoonmaakkosten Afschrijving/onderhoud Investering huur mast mobiele studio ivm vervangen handzendapparatuur door wetswijziging Buma/Stemra NOS Sena muziekgebruik radionieuws auteursrecht Diversen Vaste kosten Uitgaven Communicatiekosten (Web)TV-activiteiten telefoon digitaal TV-signaal vermindering ivm ontwikkeling OLON Mediahub aansluitingskosten Uitgaven Onvoorzien Uitgaven Totaal inkomsten Inkomsten tv-activiteiten Interne dir.progr.kosten PR activiteiten Administratie Bestuurskosten Kosten medewerkers Diversen Variabele kosten Totaal uitgaven accountant 17

Medio 2008 is de omroep verhuisd naar een gehuurde ruimte aan de Molenwerf 42 in Koog aan de Zaan.

Medio 2008 is de omroep verhuisd naar een gehuurde ruimte aan de Molenwerf 42 in Koog aan de Zaan. Algemeen Stichting De Stichting Omroep Zaanstreek is opgericht op 20 juni 1983 en heeft haar statutaire zetel te Zaanstad. De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister onder nummer 41231512.

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Stichting RTVI Zaanstreek

Meerjarenbeleidsplan Stichting RTVI Zaanstreek Meerjarenbeleidsplan Stichting RTVI Zaanstreek 2016-2020 Studio: Molenwerf 42,1541 WR Koog aan de Zaan Telefoon: 075 6706106 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De producten van RTVI Zaanstreek...

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

RTV Goeree-Overflakkee

RTV Goeree-Overflakkee RTV Goeree-Overflakkee Plan van aanpak april 2013 Een gezamenlijk initiatief van Stichting Radio Superstar en Stichting Regionaal mediaplatform Goeree-Overflakkee Inleiding De samensmelting van de 4 gemeenten

Nadere informatie

Goed voor Gennep SAMENWERKINGSVOORSTEL LOGO & SMOG 2.0 STICHTING MULTIMEDIALE OMROEP GENNEP

Goed voor Gennep SAMENWERKINGSVOORSTEL LOGO & SMOG 2.0 STICHTING MULTIMEDIALE OMROEP GENNEP Goed voor Gennep SAMENWERKINGSVOORSTEL LOGO & SMOG 2.0 STICHTING MULTIMEDIALE OMROEP GENNEP De voornaamste doelstelling van de SMOG is om de lokale omroep in onze gemeente een kwaliteitsimpuls te geven,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Omroep Logos

Beleidsplan Stichting Omroep Logos Beleidsplan Stichting Omroep Logos Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Omroep Logos voor de komende drie jaar. Al geruime tijd wordt er binnen het bestuur van Omroep Logos nagedacht over

Nadere informatie

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl Welkom Welkom bij de eerste officiële nieuwsbrief van het Regionaal Media Centrum Twente, kortweg RMC Twente. Wij, Janneke Derckx en Lidewij Peters zijn twee enthousiaste studenten aan de Universiteit

Nadere informatie

Veluwe Centraal Visie en Missie Internetversie. Veluwe Centraal - Visie en Missie 2016 / samenvatting 1

Veluwe Centraal Visie en Missie Internetversie. Veluwe Centraal - Visie en Missie 2016 / samenvatting 1 Veluwe Centraal Visie en Missie 2016-2021 Internetversie Veluwe Centraal - Visie en Missie 2016 / 2021 - samenvatting 1 Veluwe Centraal Een lokale mediaorganisatie met een regionaal hart Veluwe Centraal

Nadere informatie

vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector

vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector doelstelling convenant verhoging maatschappelijke toegevoegde waarde van lokale omroepsector binnen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Heerhugowaard a Life

Jaarverslag 2014. Heerhugowaard a Life Jaarverslag 2014 Heerhugowaard a Life Inleiding Ook dit jaar ligt er weer een jaarverslag over Heerhugowaard A Life vóór u. In dit verslag kunt u lezen hoe het de omroep en onze verschillende afdelingen

Nadere informatie

document Doorlopende subsidie aanvraag, 2015 Verzoek definitieve subsidievaststelling 2013

document Doorlopende subsidie aanvraag, 2015 Verzoek definitieve subsidievaststelling 2013 BTW 802529987 B 01 website: www.merweradio.nl KvK 41120687 e-mail : merwertv@hotmail.com E-Mail document Doorlopende subsidie aanvraag, 2015 Verzoek definitieve subsidievaststelling 2013 Aan: B&W, de leden

Nadere informatie

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Samenvatting De opkomst van Health 2.0 en e-health zorgt ervoor dat de patiënt verandert naar zorgconsument. Health 2.0 zorgt voor een grote mate van patiënt-empowerment; zorgconsumenten nemen zelf de

Nadere informatie

de lokale samenleving te stimuleren en te faciliteren om zelf direct publieke lokale content te produceren en te verspreiden.

de lokale samenleving te stimuleren en te faciliteren om zelf direct publieke lokale content te produceren en te verspreiden. RegioPilot Twente - Intentieverklaring In de vergadering van het Twents Overleg lokale Omroepen (TOlO) van 16 juli 2012 hebben de ondergetekende Twentse lokale Omroepen de intentie uitgesproken om: een

Nadere informatie

Opgesteld door: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Molenstraat 35 B

Opgesteld door: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Molenstraat 35 B MISSIE EN VISIE 2013-2015 CONTACTGEGEVENS Opgesteld door: Organisatie: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Adres: Molenstraat 35 B Postcode, Plaats: 3927 AC RENSWOUDE Telefoonnummer:

Nadere informatie

RTV SLOGO de lokale omroep voor Goeree Overflakkee!

RTV SLOGO de lokale omroep voor Goeree Overflakkee! RTV SLOGO de lokale omroep voor Goeree Overflakkee! Agenda: - Opening - Even voorstellen - Missie, Visie, Taken en Doelen - Media afdelingen - Financiën - Algemene informatie - Vragen stellen Even voorstellen.

Nadere informatie

Bij brieven van 19 maart 2015 geven Streekomroep en BLOS aan voornemens zijn te fuseren.

Bij brieven van 19 maart 2015 geven Streekomroep en BLOS aan voornemens zijn te fuseren. 7, ^ j Raadsvoorstel Vergadering d.d. 31 mei 2016 Agendapunt: 10. R 16-20 Datum B&W 19 april 2016 Portefeuillehouder ATH DoGument-nr Opsteller pkolũl Fusie Streekomroep met BLOS Voorgesteld wordt aan het

Nadere informatie

Samenwerking van publieke Omroepen met andere partijen. De mogelijkheden op grond van de Mediawet

Samenwerking van publieke Omroepen met andere partijen. De mogelijkheden op grond van de Mediawet Samenwerking van publieke Omroepen met andere partijen De mogelijkheden op grond van de Mediawet juni 2017 INHOUD Commissariaat voor de Media Samenwerking van publieke omroepen met andere partijen Juni

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een wervend spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

Goed voor Gennep. Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1

Goed voor Gennep. Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1 Goed voor Gennep 4 oktober 2007 Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1 Welkom op onze infoavond! Stichting Multimediale Omroep Gennep (SMOG) 4 oktober 2007 Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : De gemeenteraad Datum vergadering : 5 februari 2015 Agenda nummer : 2015-1-18283 Portefeuillehouder : Burgemeester L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen Onderwerp : Aanwijzen Stichting Regio

Nadere informatie

Media-aanbodbeleid 2015

Media-aanbodbeleid 2015 Omroep Ede algemeen 0318 811 999 e-mail redactie@omroepede.nl post Postbus 4242 6710 EE Ede bezoek Cultura, Molenstraat 45, Ede ingang rode deur aan de telefoonweg Stichting Omroep Ede - PBO (VERSIE 02)

Nadere informatie

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Altijd in de buurt Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers

Nadere informatie

RECLAME MOGELIJKHEDEN

RECLAME MOGELIJKHEDEN RECLAME MOGELIJKHEDEN Versie 1.0 Gijsbert Schrijvers g.schrijvers@rtvkatwijk.nl Inhoud 1. Inleiding... 3 MEDIA BIJ RTV KATWIJK... 4 Kabelkrant... 4 Mogelijkheden op Kabelkrant... 4 Under en overscan berekeningen...

Nadere informatie

RTV80: Lokaal multimediaal. Van radiostation tot multimediaal station

RTV80: Lokaal multimediaal. Van radiostation tot multimediaal station RTV80: Lokaal multimediaal Van radiostation tot multimediaal station 1 Inleiding Sinds de komst van radio 80 in 1980 (toen nog radio Noordzee geheten) is het medialandschap aanzienlijk veranderd. Communicatiemiddelen

Nadere informatie

Hilversum, 24 februari 2009. Commissariaat voor de Media

Hilversum, 24 februari 2009. Commissariaat voor de Media Modelreglement programmabeleidbepalend orgaan Het Commissariaat heeft vastgesteld dat er bij de bestuursleden en de leden van de programmabeleidbepalende organen van de lokale publieke media-instellingen

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld Altijd in de buurt Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7.

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7. Beleidsplan 2013 2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Waarom dit beleidsplan? 3 2. Missie 3 3. Werkwijze 3 4. Doelstellingen 4 5. Financiering 4 6. Organisatie 5 7. Verantwoording 6 8. Vrijwilligersbeleid 6 9.

Nadere informatie

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE PUBLIEKE MEDIA-INSTELLING RTV KRIMPENERWAARD DOOR GEMEENTE KRIMPENERWAARD

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE PUBLIEKE MEDIA-INSTELLING RTV KRIMPENERWAARD DOOR GEMEENTE KRIMPENERWAARD CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE PUBLIEKE MEDIA-INSTELLING RTV KRIMPENERWAARD DOOR GEMEENTE KRIMPENERWAARD 2016-2020. Ondergetekenden: De gemeente Krimpenerwaard, te dezen gelet op artikel

Nadere informatie

Apeldoorn Direct. de lokale omroep nieuwe stijl. een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Stichting Apeldoorn Direct

Apeldoorn Direct. de lokale omroep nieuwe stijl. een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Stichting Apeldoorn Direct 1 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn Apeldoorn Direct de lokale omroep nieuwe stijl een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn 2011-2016 2 Aanwijzingsaanvraag

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Verder dien je het aanmeldingsformulier geheel in te vullen. Zie achteraan dit document.

Verder dien je het aanmeldingsformulier geheel in te vullen. Zie achteraan dit document. Doe mee met de #3fm #DJ #Talentschool 2013-2014 Op 22 juni 2013 start een nieuwe serie van 3 workshops onder leiding van Timo Komst. Je kan je hiervoor vanaf nu aanmelden. De workshops worden gegeven in

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

Stichting Weet Wat Je Besteedt Toelichting op jaarrekening 2012 en begroting 2013

Stichting Weet Wat Je Besteedt Toelichting op jaarrekening 2012 en begroting 2013 Stichting Weet Wat Je Besteedt Toelichting op jaarrekening 2012 en begroting 2013 Pagina 1 Begroting 2012 Voor 2012 was een begroting gemaakt op basis van reeds gecontracteerde of reeds aangevraagde bijdragen

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Wat voor soorten stages zijn er?

Onderzoeksrapport. Wat voor soorten stages zijn er? Onderzoeksrapport Wat voor soorten stages zijn er? Eliza Friedrich 74956 M2A2 Week 1 5 verschillende soorten bedrijven / stages. Stay in Touch Media. Wat is de Stay in Touch Media? Stay in Touch Media

Nadere informatie

HUB. non lineair ---

HUB. non lineair --- HUB non lineair 1 juli 2016 2 INLEIDING Digitale workflow De OLON MediaHub non lineair (verder te noemen de MediaHub) is een backend systeem dat de oplossing biedt voor de meest complexe vraagstukken op

Nadere informatie

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong 2014-2017 Versie: 15-07-2014 Status: definitief Doelgroep Het inloophuis is een plek voor iedereen. We richten ons niet op een specifieke doelgroep, maar staan open voor

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

Beleidsnotitie platformselectie

Beleidsnotitie platformselectie Beleidsnotitie platformselectie Vastgesteld door de Raad van Bestuur van de NPO op 27 september 2013. Deze Beleidsnotitie treedt in werking per 1 oktober 2013. Inleiding De NPO is op grond van de Mediawet

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ za Mevr. Z.S.A. Aleksic (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ za Mevr. Z.S.A. Aleksic (035) Wijchense Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 169 6600 AD WIJCHEN Datum Onderwerp 7 augustus 2007 Besluit zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ-004627-za Mevr. Z.S.A.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0001 B&W verg. : 28 februari 2012 Onderwerp: Integratieplan stichting WAO/WSW en Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) 1) Status Deze brief, die gaat over de integratie

Nadere informatie

Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB)

Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB) Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB) In de interne analyse wordt er gebruikt gemaakt van het 7S model van McKinsey, bestaande uit de onderdelen:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave Collegevoorstel Inleiding 25 maart 2014 is het voorstel onderzoek sportbedrijf (00383372) in het college behandeld. In het onderzoek is ingegaan op de kosten en opbrengsten van het sportbedrijf voor de

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

CONVENANT GEMEENTE STEIN STICHTING LOKALE OMROEP STEIN

CONVENANT GEMEENTE STEIN STICHTING LOKALE OMROEP STEIN CONVENANT GEMEENTE STEIN STICHTING LOKALE OMROEP STEIN 2015 t/m 2018 C O N V E N A N T tussen de gemeente Stein en de Stichting Lokale Omroep Stein met betrekking tot voortzetting van het op 23 september

Nadere informatie

MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein

MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein BELEID BESTUUR LOKALE OMROEP STEIN PAGINA 1 TAAK / DOEL LOKALE OMROEPEN INSTANTIE WET TAAK/DOEL A. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: 617803/618113 Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur Besluit van het Commissariaat voor de

Nadere informatie

VANUIT SHANGHAI SUCCESVOL ZAKEN DOEN IN CHINA

VANUIT SHANGHAI SUCCESVOL ZAKEN DOEN IN CHINA VANUIT SHANGHAI SUCCESVOL ZAKEN DOEN IN CHINA (Uw eigen kantoor in China) Yu Shan Management Yu Shan Management Co. Ltd, opgericht in 2005 door mr.cees Baay, is een in Azië gevestigde onderneming met kantoren

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2015 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Beleidsnota Stichting Lokale Omroep Ridderkerk pagina 1 / 8 BELEIDSPLAN STICHTING LOKALE OMROEP RIDDERKERK

Beleidsnota Stichting Lokale Omroep Ridderkerk pagina 1 / 8 BELEIDSPLAN STICHTING LOKALE OMROEP RIDDERKERK Beleidsnota Stichting Lokale Omroep Ridderkerk pagina 1 / 8 BELEIDSPLAN STICHTING LOKALE OMROEP RIDDERKERK Voorwoord Volgend op het eerder opgestelde beleidsplan voor Radio Ridderkerk (de roepnaam van

Nadere informatie

Inleiding. Ontwikkelingen nationaal en lokaal,

Inleiding. Ontwikkelingen nationaal en lokaal, Jaarplan 2015 1 Inleiding Ontwikkelingen nationaal en lokaal, Door de kortingen op de rijkssubsidie zijn publieke omroepen - nationaal, regionaal en lokaal - veel bezig met het zoeken naar allerhande bezuinigingen.

Nadere informatie

INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN

INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN APPLEFIELD : THE BEST LOCAL DEALS! Applefield brengt uw product of dienst tot leven door gebruik te maken van video aanbiedingen in plaats van statische teksten en

Nadere informatie

gemeente Eindhoven De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden:

gemeente Eindhoven De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden: A gemeente Eindhoven EVALUATIE STUDIO 040 De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden: minimaal 1300 minuten televisie

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Helicon Opleidingen 1.0 28 september 2007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. rv 166 Dienst Stadsbeheer nr. BSD/2003.717 RIS 108197_ 030923. Pilot-project StadsTV/Residentie.net/ Haags Multimediacentrum.

Gemeente Den Haag. rv 166 Dienst Stadsbeheer nr. BSD/2003.717 RIS 108197_ 030923. Pilot-project StadsTV/Residentie.net/ Haags Multimediacentrum. rv 166 Dienst Stadsbeheer nr. BSD/2003.717 RIS 108197_ 030923 RIS108197_30-09-2003 Gemeente Den Haag Den Haag, 5 september 2003 Aan de gemeenteraad Pilot-project StadsTV/Residentie.net/ Haags Multimediacentrum.

Nadere informatie

GMR mei 2007. 1. Inleiding

GMR mei 2007. 1. Inleiding GMR mei 2007 1. Inleiding De doelstellingen voor vandaag: 1. Verhelderen van de relatie tussen de SKPO aansturingsvisie, de rol van de verschillende organisatielagen en rol van de staf. 2. Het budget voor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AOS INLEIDING ORGANISATIE. Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Almeerse Omroep Stichting - AOS.

NIEUWSBRIEF AOS INLEIDING ORGANISATIE. Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Almeerse Omroep Stichting - AOS. NIEUWSBRIEF AOS januari 2015, #1 INLEIDING Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Almeerse Omroep Stichting - AOS. Het initiatief tot de oprichting van onze stichting is genomen door een groep mensen

Nadere informatie

DWM Works4u BV is media partner van LINQ MEDIA

DWM Works4u BV is media partner van LINQ MEDIA DWM Works4u BV is media partner van LINQ MEDIA LINQ MEDIA Adverteren via de streekomroep LINQ MEDIA Een radioadvertentie verdwijnt niet in de afvalbak of kattenbak, adverteer op LINQ MEDIA voor méér exposure

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting ALSopdeweg!

Beleidsplan Stichting ALSopdeweg! Beleidsplan 2015-2020 Stichting ALSopdeweg! Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Missie en Doelstellingen 3. Visie en Ambitie 4. Interne ontwikkelingen/ Organisatie Stichting 5. Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035) 7737 760

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035) 7737 760 Aan de lokale omroepinstellingen Datum Onderwerp 2 november 2007 Beleidsbrief lokale omroep en uitbesteding Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035)

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

PS2008WMC20-1 - : adviesaanvraag inzake zendtijdtoewijzing regionale omroep. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

PS2008WMC20-1 - : adviesaanvraag inzake zendtijdtoewijzing regionale omroep. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 PS2008WMC20-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 9 september 2008 Nummer PS : PS2008WMC20 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT226727 Portefeuillehouder : Raven

Nadere informatie

In dit plan wordt kort en bondig beschreven welke richting Drtv uitgaat met daarbij het uiteindelijke financiële plaatje.

In dit plan wordt kort en bondig beschreven welke richting Drtv uitgaat met daarbij het uiteindelijke financiële plaatje. Drtv 2014-2016 Inleiding Drtv 2014 2016 is een kort en krachtig businessplan waarin de contouren en het nieuwe elan van de lokale omroep van Deventer wordt beschreven. Een kleine, zelfstandige publieke

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

1. Wat is de OLON MediaHub - Functie/Mogelijkheden - Voordelen. 2. Ontwikkelingen OLON MediaHub - Planning

1. Wat is de OLON MediaHub - Functie/Mogelijkheden - Voordelen. 2. Ontwikkelingen OLON MediaHub - Planning AGENDA 1. Wat is de OLON MediaHub - Functie/Mogelijkheden - Voordelen 2. Ontwikkelingen OLON MediaHub - Planning 3. Centrale distributie OLON MediaHub (lineair) 4. Workshops OLON Mediahub* - Workshop 1:

Nadere informatie

Profiel Bestuur Stichting Muziekschool Barneveld (SMB) 1 e concept

Profiel Bestuur Stichting Muziekschool Barneveld (SMB) 1 e concept Profiel Bestuur Stichting Muziekschool Barneveld (SMB) 1 e concept Barneveld, september 2012 1 Inhoudsopgave Blz. 1.Inleiding 3 2.Kort profiel SMB 3 3.Profiel bestuur 3 3.1 Omvang van het bestuur 3 3.2

Nadere informatie

ECSD/U201400750 Lbr. 14/025

ECSD/U201400750 Lbr. 14/025 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Aandachtspunten voor gemeentelijk mediabeleid uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400750 Lbr. 14/025 bijlage(n)

Nadere informatie

*Z00CC423429* documentnr.: INT/C/15/14761 zaaknr.: Z/C/14/14652

*Z00CC423429* documentnr.: INT/C/15/14761 zaaknr.: Z/C/14/14652 *Z00CC423429* documentnr.: INT/C/15/14761 zaaknr.: Z/C/14/14652 Raadsvoorstel Onderwerp : Advies aan Commissariaat voor de Media voor toewijzing van een zendvergunning aan een lokale omroep Datum college

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Hfierhugowa ard VQOrstelnummer: Stad van kansen

Hfierhugowa ard VQOrstelnummer: Stad van kansen Raadsvergadering -m I Hfierhugowa ard VQOrstelnummer: Stad van kansen r ^-llqe M Besluit: 15 uteei*»^ rjom wmj 2oioi^a A Agendanr. Voorstel nr. Onderwerp 15 RB2010138 advies aanvraag Stichting Heerhugowaard

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder

Jaarverslag. Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder Jaarverslag Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder 2012 Nijenbeek 4A Postbus 105 8303 ZA Emmeloord 8300 AC Emmeloord Telefoon: 0527-610000 Internet: www.radionop.nl Mail: Bestuur@radionop.nl Pagina 1

Nadere informatie

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO 21 januari 2014 Co-creatieteams bezoeken NPO Op 21 januari 2014 bezochten leden van de co-creatieteams de NPO (nederlandse Publieke Omroep) met een programma

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

PR-BEGELEIDING. Na initiatie van een evenement

PR-BEGELEIDING. Na initiatie van een evenement PR-BEGELEIDING Na initiatie van een evenement Voorwoord Jouw evenement gaat er komen bij SETUP! Naast de productie en inhoud is de PR & Communicatie van het evenement bij SETUP een belangrijk onderdeel.

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

(Voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een langdurige ziekte en/of lichamelijke beperking. Piramide werkt op het Podium

(Voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een langdurige ziekte en/of lichamelijke beperking. Piramide werkt op het Podium Piramide werkt op het Podium 1. De school De Piramide is een (V)SO school in cluster 3 ziekte en of lichamelijke beperking in de leeftijd van 3 t/m 20 jaar. De school is gevestigd in Den Haag Zuidwest

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Juni 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave 1 Introduction... 3 1.1 Veranderende marktsituatie... 3 1.2 Gevolgen voor

Nadere informatie

Ook is het nu mogelijk voor kijkers en luisteraars om gratis lid te worden van Drtv.

Ook is het nu mogelijk voor kijkers en luisteraars om gratis lid te worden van Drtv. Drtv vernieuwt Momenteel wordt er een nieuwe programmering opgesteld gericht op een grotere doelgroep. Ook vergroten we de zichtbaarheid van de zender onder de bevolking. Denk bijvoorbeeld aan de workshops

Nadere informatie

Gevolgen bezuinigingen publieke omroep dwingen politiek tot scherpe keuzes

Gevolgen bezuinigingen publieke omroep dwingen politiek tot scherpe keuzes Gevolgen bezuinigingen publieke omroep dwingen politiek tot scherpe keuzes Document van de Werkgroep Andere Publieke Omroep ten behoeve van het rondetafelgesprek van de Vaste Commissie OCW in de Tweede

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z00E4962E38* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer 323 Directeur: mevr. S. van Heeren Behandelend ambtenaar F.A. de Ruijter Zaaknummer Z.15-15691 Datum: 16 februari 2016 Afdeling Maatschappelijke

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013 Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek S. Oliehoek Raaphorstlaan 20 2245 BJ Wassenaar RSIN 54119294 Inleiding De stichting Vrienden van Zorgboerderij

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 t/m 2016 van de Vereniging CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden

Beleidsplan 2013 t/m 2016 van de Vereniging CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden Beleidsplan 2013 t/m 2016 van de Vereniging CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden Het beleidsplan is vastgesteld door het bestuur van de Vereniging CBB in haar vergadering van 6 juni

Nadere informatie

Sociaal ondernemen: passie en poen. Inventarisatie mogelijke succes- en faalfactoren sociale ondernemingen Nathan Rozema & Senna Bouteba

Sociaal ondernemen: passie en poen. Inventarisatie mogelijke succes- en faalfactoren sociale ondernemingen Nathan Rozema & Senna Bouteba Sociaal ondernemen: passie en poen Inventarisatie mogelijke succes- en faalfactoren sociale ondernemingen Nathan Rozema & Senna Bouteba Inhoud Auteurs rapport:, Chris Veldhuysen, Derk Berends, Nathan Rozema

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 13-09-2011 Openbaar Onderwerp : Onderzoek onafhankelijk weekblad Wormerland Bijlagen besloten Portefeuillehouder(s) : P. C. Tange Afdelingshoofd/hoofd

Nadere informatie