PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken. TV Grafische technieken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken. TV Grafische technieken"

Transcriptie

1 LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken TV Grafische technieken Specifiek gedeelte 8/6-4 lt/w 0/2-4 lt/w 8/8 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Printmedia Grafische communicatie en media TSO derde graad Leerjaar: Leerplannummer: 2012/047 eerste en tweede leerjaar (vervangt 2010/040) Nummer inspectie: 2012/598/1//D (vervangt 2010/42/1//V12/H) Pedagogische begeleidingsdienst GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan Brussel

2 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 1 INHOUD Visie... 2 De opleiding... 2 Organisatie aantal lestijden per week op jaarbasis... 3 Organigram... 3 Beginsituatie... 4 Algemene doelstellingen... 5 Formulering... 5 Leeswijzer... 6 Leerplandoelstellingen/leerinhouden Persoonlijke en professionele competenties Printmanagement Ontwerp, lay-out en opmaak (Print voorbereiden) Printproductie Afwerken...27 Pedagogisch-didactische wenken Algemene pedagogisch-didactische wenken...29 Specifieke pedagogisch-didactische wenken...33 Minimale materiële vereisten Evaluatie Algemeen...41 Concreet...42 Bibliografie... 44

3 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 2 VISIE DE OPLEIDING CONTEXT VAN DE KWALIFICATIE De Printmedia-technoloog is werkzaam bij grafimediabedrijven die drukwerk in vele soorten en maten produceren en/of afwerken. Het betreft voorbereiden, productie en nabewerking van beeld op allerlei vormen van substraten. Dit gebeurt met meer of minder geautomatiseerde systemen. In het Printmedia productieproces kunnen drie deelprocessen worden onderscheiden: voorbereiding of prepress, press/printproductie en finishing/afwerken. Deze deelprocessen waren traditioneel gescheiden en te vinden in verschillende bedrijven. Tegenwoordig zie je binnen bedrijven steeds meer combinaties van de traditionele deelprocessen in een gekoppelde workflow. Door de nieuwste technieken kan ook sprake zijn van een volledig gekoppeld productieproces waarbij de workflow één geheel is. Vanuit het procesdenken onderzoekt hij voortdurend waar productietechnische of organisatorische verbeteringen mogelijk zijn. Hij zoekt naar procesoptimalisatie en kostenbeheersing om zo efficiënt mogelijk de gevraagde kwaliteit te realiseren. Hiervoor verdiept hij zich in technische handleidingen en communiceert hij met leveranciers van de machines en apparatuur. Om dit printproces optimaal te managen is een voortdurende ontwikkeling van zijn eigen kennis over ontwikkelingen op zijn werkgebied daarvoor noodzakelijk. DOEL De leerlingen printmedia worden opgeleid voor een taak in de sector van de grafische communicatie. Dit veronderstelt dat de leerling zelf in staat moet zijn om boodschappen te analyseren en te interpreteren gerelateerd aan printmedia zodat hij na onderzoek geschikte maatregelen en vormen kan realiseren en die maximaal kan communiceren. Als basis voor inzetbaarheid op de arbeidsmarkt Na het tweede jaar van de derde graad heeft de lerende (niveau 4 VKS/EQF 1 ) voldoende competenties om inzetbaar te zijn als medewerker binnen de betrokken sector. De afgestudeerde moet ook in staat zijn het grafische werk door gebruik van Printmedia (gedrukte/geprinte communicatie) op een gedegen manier te presenteren. In deze studierichting vertrekt men van een bestaand productconcept dat moet gerealiseerd worden (creatief ontwerpen en vervaardigen van (elektronische/digitaal) ontwerpen en gedrukte producten). De grafische uitkomst is gericht naar een enkelvoudig drukwerk en pagina s voor recto verso in offsettechniek. De kleuromgeving is beperkt tot proceskleuren of steunkleuren. De afgestudeerde moet kostenbewust kunnen werken onder tijdsdruk. Contacten met de opdrachtgever vereisen dat hij zich klantgericht en communicatief kan opstellen. Hij is breed inzetbaar voor routineopdrachten in het volledige printproces. Hij beheerst op inzichtelijk niveau het volledige productieproces. Als basis voor een vervolgopleiding De opleiding vormt in eerste instantie de basis voor het vervolgonderwijs, voornamelijk het hoger beroepsonderwijs (HBO). 1 De leeruitkomsten zijn uitgedrukt op basis van de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS) / het Europees Kwalificatiekader (EQF)

4 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 3 ORGANISATIE AANTAL LESTIJDEN PER WEEK OP JAARBASIS De vakken TV en PV Praktijk worden op een geïntegreerde wijze aangeboden. (De verhouding in totale tijdsbesteding, op jaarbasis, blijft echter behouden.) ORGANIGRAM Pedagogische benaming (o.a. subvakken, benaming die beter de actuele inhoud duidt enkel oriënterend > naamkeuze door de school te bepalen) Lestijden PER WEEK OP JAARBASIS Administratieve/wettelijke benaming eerste tweede PV Praktijk grafische technieken Stage PV/TV Stage grafische technieken 8 8 TV Grafische technieken Totaal aantal lestijden: 16 (in specifiek gedeelte)

5 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 4 BEGINSITUATIE De leerlingen beheersen de basisdoelstellingen en hieraan verbonden inhouden uit de grafisch georiënteerde studierichting uit de tweede graad. Niet alle leerlingen hebben in de tweede graad de studierichting Grafische media gevolgd. Voor leerlingen met specifieke tekorten worden inhaallessen of bijsturingmomenten ingelast. De bedoeling hiervan is de vereiste basiskennis alsnog te verwerven. Het is aan de leraren om te bepalen welke de essentiële basiskennis en -vaardigheden zijn die ze moeten hernemen, rekening houdend met de individualiteit en voorkennis van elke leerling.

6 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 5 ALGEMENE DOELSTELLINGEN FORMULERING Uit het studieprofiel printmedia kunnen onderstaande algemene doelstellingen worden afgeleid. De leerlingen beheersen en gebruiken wendbaar de ruimere algemene competenties zowel met persoonlijke als met professionele uitkomsten. Deze algemene competenties drukken zich uit in: zelfstandigheid en verantwoordelijkheid; leercompetentie; communicatie en sociale competentie; professionele en beroepscompetentie. De leerlingen nemen een gerichte verantwoordelijkheid voor hun eigen leren op zich. De leerlingen verwerven beduidend domeinspecifieke kennis en vaardigheden met betrekking tot het realiseren van een printmedia productie - grafisch design, lay-out, opmaak en conceptontwikkeling - kernproces (drukken/printen) - afwerking (De grafische uitkomst is gericht naar een enkelvoudig drukwerk en pagina s voor recto verso in offsettechniek. De kleuromgeving is beperkt tot proceskleuren of steunkleuren.) het optimaliseren van het printmedia productieproces; het ondersteunen, optimaliseren en/of coördineren van de werkprocessen. De leerlingen verwerven domeinspecifieke kennis, vaardigheden en of competenties met betrekking tot printmedia. Sommige van deze doelstellingen zijn beroepsspecifiek, maar de meeste vormen een erkenning van een algemene voorbereiding op werk en studie. De vaardigheden worden aangeleerd in een gecontroleerde omgeving (vertrouwde werk- of studiecontext). De vakken TV Grafische technieken en PV Praktijk grafische technieken dragen ook bij tot het nastreven van de vakoverschrijdende eindtermen. De algemene doelstellingen worden geconcretiseerd in het hoofdstuk leerplandoelstellingen en leerinhouden.

7 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 6 LEESWIJZER Algemene doelstellingen vormen oriënteringspunten en geven algemene richtlijnen aan met betrekking tot het vormingsresultaat dat uiteindelijk moet worden nagestreefd (bijv. algemene sleutelvaardigheden of voor het einde van een beroepsopleiding kan dit het profiel zijn van een beginnend beroepsbeoefenaar). Leerplandoelstellingen zijn de concretisering van de algemene doelstellingen en vormen een schakel tussen de algemene doelstellingen en de concreet observeerbare lesdoelstellingen. De leerplandoelstellingen en de leerinhouden zijn geordend volgens een ordeningskader. Zij bevatten onderdelen waarbij men telkens in onderliggende relatie een leerlijn kan uitzetten. Deze indeling kan de indruk wekken dat de onderdelen afzonderlijk en/of na elkaar behandeld moeten worden. De leraar kan echter vrij kiezen wanneer hij welke leerinhouden behandelt. Hij hoeft zich dus niet te houden aan de volgorde van de leerinhouden in dit leerplan. We vinden het bovendien wenselijk dat hij waar mogelijk leerinhouden uit verschillende onderdelen als een samenhangend geheel behandelt. Bij het uitwerken van thema s of projecten streeft de leraar bewust een integratie van de verschillende onderdelen na. Dit is bijv. uitdrukkelijk gewenst voor de creatieve vaardigheden die via de andere onderdelen gerealiseerd dienen te worden. Leerinhouden zijn een verduidelijking en aanvulling van leerplandoelstellingen en beschrijven in feite de diepte en de breedte ervan (leerinhouden zijn een middel om leerplandoelstellingen te bereiken). De leerinhouden moeten gelezen worden met de bijbehorende doelstelling: die geeft immers aan wat de leerling met die inhouden moet kunnen doen. Leraren die meer willen doen dan in de doelstelling is aangegeven, mogen dat, op voorwaarde dat het leerplan in zijn totaliteit gerealiseerd wordt. Indien de leraar niet in staat is om alle leerinhouden in dezelfde mate aan bod te laten komen, zal hij/zij een verantwoorde keuze maken en bepaalde accenten leggen. Hij/zij kan zich daarbij laten leiden door het profiel van de studierichting. De leraar zorgt ervoor dat alle leerplandoelstellingen gerealiseerd worden. De leraar zal in overleg met de vakgroep zelf bepalen hoe de spreiding van de onderdelen gebeurt. Volgende factoren kunnen de keuze mee helpen bepalen: samenhang binnen het vak, de relatie tot de vakoverschrijdende eindtermen, samenhang binnen de opleiding, moeilijkheidsgraad van de leerinhouden, interesse van de leerlingen, deskundigheid van de leraar, gebeurtenissen in de actualiteit, relatie met vakoverstijgende activiteiten in de school Uitbreidingsdoelstellingen en uitbreidingsleerinhouden staan schuin gedrukt en worden aangeduid met een U. Deze zijn niet verplicht, maar bedoeld voor de meer gevorderde klassen en/of leerlingen. Indien alle leerplandoelstellingen bereikt zijn, kan de leraar ook zelf uitbreidingsdoelstellingen toevoegen. Deze doelen kunnen de leerplandoelstellingen en/of bepaalde leerinhouden verder uitdiepen of gericht zijn naar de specifieke, gespecialiseerde uitrusting van de school.

8 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 7 Niveau (taxonomie) classificatie op basis van model Brion en gedragsniveau van De Block 0 kennis is miniem of te verwaarlozen 1 verkennen en in eenvoudige context elementair gebruiken 2 inzien oefenfase 3 beheersen en wendbaar gebruiken 4 vlot, geïntegreerd, inventief en origineel gebruiken Duiding Opmerking: bij de beeldgerichte vakken is er een intense samenhang tussen affectief (voelen), cognitief (denken en waarnemen) en het psychomotorisch (houding en beweging) handelen. Het opsplitsen naar deze drie classificaties is niet opportuun. Signalen ontvangen - Ontdekken (innerlijk aanvoelen) - Bewust zijn van de zintuiglijke prikkels Waarnemen - vormt de basis voor spreken, lezen, schrijven, tekenen en aangeleerde bewegingen - vormt de basis van werkwijze reproduceren (nabootsingeffecten) Perceptie Weten, herinneren Getrouw toepassen (geïsoleerde handelingen) Beschikken over voorkennis Logische verbanden leggen tussen (hij ziet de essentie, overeenkomsten en verschillen) Bereidwilligheid tot handelen/reageren volgens richtlijnen (overeenstemmend) Na voldoende inoefenen en/of ontwikkelen van inzichten komt de leerling tot zelfstandig gebruik of uitvoering. Wendbaar gebruiken betekent dat het geleerde kan worden gebruikt in nieuwe situaties. Analyse en synthese Mechanisme/Automatisme Taken worden precies, snel en zelfzeker uitgevoerd. De handeling is uitgegroeid tot een automatisme. De handeling is wendbaar en het probleemoplossend denken gaat aan de toepassing vooraf. en Kan het verworvene in gevarieerde en nieuwe situaties vlot gebruiken. Op basis van het geleerde, iets nieuw en origineel gebruiken. Scheppen. Activiteiten van de leerlingen: (lesdoelen) Herinneren, benoemen, opnoemen, definiëren, opzoeken, beschrijven, aanwijzen, reproduceren Verwonderd zijn, aandacht opbrengen Getrouw toepassen, zichtbaar maken Samenvatten, een verklaring geven, in eigen woorden weergeven, een tekening maken van, voorspellen, voorbeelden geven, uitleggen, naleven, selecteren, (her)structureren, grote lijnen aangeven, adequaat omgaan, inzichtelijk aanwenden, methodische aanpak inoefenen Een plan ontwikkelen, een oplossing voorstellen, aantonen dat, laten zien hoe, kennis gebruiken in een situatie die trefzeker en direct toepassen, beeldende uitvoering vanuit een automatisme realiseren, methodische aanpak hanteren Flexibel gebruiken In delen splitsen, patroon beschrijven, bewijzen voor conclusies aangeven, classificeren, onderzoeken Ontwerpen, scheppen, samenstellen, schrijven, creatief omgaan met kennis en inzichten, bouwen, ontwikkelen (en autonoom of zelfstandig gebruiken)

9 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 8 Een taxonomie is een getrapte ordening van leerdoelcategorieën, waarbij leerstofbeheersing in een lager niveau voorwaarde is voor een hoger niveau. De leerstofopbouw is opgebouwd uit verschillende delen en het is de keuze van de leraar om tot een éénheid te komen door de verschillende delen met elkaar te verbinden via leerlijnen. Het behoort tot zijn pedagogische vrijheid om de leerlijnen op analytische (van geheel naar afzonderlijke delen), synthetische (van afzonderlijke delen naar geheel), inductieve (van concreet naar algemeen), deductieve (van algemeen naar concreet), genetische (overeenkomstig de ontwikkeling) of gecombineerde wijze aan te bieden.

10 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 9 LEERPLANDOELSTELLINGEN/LEERINHOUDEN 1 PERSOONLIJKE EN PROFESSIONELE COMPETENTIES 1e en 2e leerjaar DECR. NR. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid (U = uitbreiding) * 1 initiatief en verantwoordelijkheid voor eigen werk opnemen. Zin voor initiatief... De leerlingen werken systematisch Verantwoordelijkheid voor eigen werk opnemen Eigen functioneren bijsturen met oog op het bereiken van collectieve resultaten Leercompetentie 2 diverse informatiebronnen en -kanalen kritisch kiezen en raadplegen met het oog op te bereiken doelen. 3 verwerkte informatie vakoverstijgend en in verschillende situaties functioneel toepassen. Informatie verwerven Systematiek en methodiek Strategie (keuze aard van de bronnen) Doelgerichtheid Zorgvuldigheid Informatie verwerken Grafische contexten Vakoverstijgende contexten

11 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 10 DECR. NR. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN (U = uitbreiding) * 4 op basis van hypothesen en verwachtingen mogelijke oplossingswijzen realistisch inschatten en uitvoeren. Problemen oplossen Informatie kritisch analyseren en samenvatten Problemen herkennen en analyseren Probleemoplossingstrategieën toepassen (bijv. OVURschema) Kritisch denken Flexibiliteit Doorzettingsvermogen Resultaten evalueren (bijv. co-, peer- en zelfevaluatie) Uit leerervaringen conclusies trekken 5 een realistische werkplanning op langere termijn maken. Regulering (Planning en uitvoering) Realistische werkplanning (inschatten, het maken en respecteren) Tijdsplanning op korte, middellange en langere termijn Planning bijsturen naar gelang de noodwendigheden Communicatie en sociale competentie 6 op een efficiënte wijze omgaan met functionele taal bij gebruik van gedrukte en digitale informatiebronnen in de context van beroeps- en studiedoeleinden. Taal Communiceren Functionele grafisch gerichte taalvaardigheid Nederlands (leesvaardigheid, luistervaardigheid, schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid) Frans en Engels (leesvaardigheid) Creatief handelen Beeldcommunicatie/kijkvaardigheid (o.a. non-verbaal, grafisch, lichaamstaal )

12 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 11 DECR. NR. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN (U = uitbreiding) * Persoonlijk Groepsgericht (o.a. bijdragen aan een goed functioneren van de groep als groep) Taak- en probleemgericht in context van opdrachten Contacten maken (o.a. aangepast aan klanten, leveranciers) Belangen afwegen en bemiddelen 7 discreet handelen en aangeven in situaties die dat vereisen. Klant en opdracht (discretie) Bedrijfsethiek (o.a. concurrentie, partnership) Discretie versus openbaarheid bij contracten Privacy 8 actief omgaan met de cultuur en kunst die hen omringen. Creatief en esthetisch omgaan Culturele vaardigheden Waarnemen Verbeelden Conceptualiseren (interpreteren) Analyseren Specifiek: grafische media Concept (o.a. ideevorming, strategie, sociale relatie) Relevantie

13 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 12 DECR. NR. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN (U = uitbreiding) * 9 de impact van cultuur- en kunstbeleving herkennen op het eigen gevoelsleven en gedrag en dat van anderen. Impact van kunst en cultuurbeleving herkennen Gevoelsleven (eigen en anderen) Gebruik van de impact bij grafische uitkomsten In context van opdrachten Netwerking in relatie tot crossmedia versus cultuurbeleving 10 zich hygiënisch verzorgen en gedragen. Gezondheid Professionele en beroepscompetentie 11 een ergonomische en gevarieerde sta-, zit-, werk- en tilhouding aan nemen. 12 veiligheidsvoorschriften toepassen en nemen voorzorgen voor een veilige leef- en werkomgeving. Binnen een grafische context Binnen een algemene context Ergonomische houdingen Veiligheid Stahouding Zithouding (bijv. ten opzichte van een computerscherm) Werkhouding Verplaatsen, heffen en tillen (bijv. pakken papier optillen, paletten verplaatsen) Voorschriften (bijv. werkplaatsreglement) Voorzorg maatregelingen (bijv. werkkledij) 13 beeld of media gebruiken om zichzelf uit te drukken. Mentale gezondheid Uitdrukken van emoties via een muzische taal (beeld of media)

14 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 13 DECR. NR. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN (U = uitbreiding) * 14 zoeken naar mogelijkheden om zelf duurzaam gebruik te maken van ruimte, grondstoffen, goederen, energie en vervoermiddelen. 15 de rol van controle en evenwicht tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht in ons democratisch bestel erkennen en benoemen. (U) 16 de wederzijdse beïnvloeding illustreren van kunst, cultuur en techniek, politiek, economie, wetenschappen en levensbeschouwing. (U) Duurzaamheid Binnen een grafische context Binnen een algemene context In context van opdrachten Democratisch bestel (U) Soorten (rol) Wetgevende macht Uitvoerende macht Rechterlijke macht Democratische evenwicht (o.a. scheiding der machten) Relatie tot grafische context (bijv. verkiezingsdrukwerk, persvrijheid) Beïnvloeding van kunst en cultuur (U) Illustreren in relatie tot de techniek In relatie tot politiek In relatie tot economie In relatie tot wetenschap In relatie tot levensbeschouwing Ideeën aanwijzen, ontwikkelen en/of uitvoeren in grafische uitkomsten

15 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 14 DECR. NR. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN (U = uitbreiding) * 17 algemene aspecten uit de printmedia situeren in ruimte en tijd. Situering in productie, ruimte en tijd Historische context (verleden, heden, toekomst) Plaatsgebonden context (specifiek, regionaal, mondiaal) Doelgroepen Grafische mediabedrijven, producten en doelgroepen 18 mensen en middelen organiseren en inzetten. Inzetbaarheid Voortbouwen op andermans inbreng Meewerken aan het proces van besluitvorming Gezamenlijk zoeken naar een probleemoplossing Overleggen en afspraken te maken (+ zich houden aan gemaakte afspraken) Taken en functies (verdelen en uitvoeren) De wijze van samenwerking evalueren Samen denken met klanten

16 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 15 2 PRINTMANAGEMENT 1e jaar en 2e leerjaar DECR. NR. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN Contexten (U = uitbreiding) * 19 de rol toelichten van ondernemingen, werkgevers- en werknemersorganisaties in een nationale en internationale context. 20 uitkomsten beargumenteren bij het vooropstellen van aankopen van goederen en het gebruiken van diensten en hebben zowel oog voor prijskwaliteit en duurzame ontwikkeling als voor de rechten van de consument. 21 verbanden leggen en deze flexibel aanwenden met betrekking tot trendgevoeligheid en grafische uitkomsten. Rol van de actoren (nationaal/internationaal) Onderneming (grafische bedrijven en toeleveringsbedrijven) Werkgever en werkgeversorganisaties Werknemer en werknemersorganisaties De consument Grafische contexten (bijv. proces, product, productie, cross over) Calculatie (o.a. prijs/kwaliteit, materiaalprijs, productietijd) Rechten van de consument/opdrachtgever (bijv. goed voor druk ) Trendgevoeligheid Trends opvolgen Communicatieve aspecten Esthetische aspecten Commerciële en economische aspecten Technische aspecten

17 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 16 DECR. NR. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN Commerciële processen (U = uitbreiding) * 22 verbanden leggen en deze inzichtelijk aanwenden met betrekking tot de werkingsgebieden in de printmedia. 23 verbanden leggen en deze inzichtelijk aanwenden met betrekking tot marketing en grafische uitkomsten. (U) 24 de algemeen geldende basiskennis inzichtelijk aanwenden met betrekking tot grafische uitkomsten en zijn juridische overwegingen. (U) Werkingsgebieden Met aandacht voor Organisatiestructuur Dagelijkse gang van zaken Beheersen van risico s Kwaliteitsbewaking Kennisbeheer Marketing (U) Basisbegrippen (o.a. concept, visie, missie) Consumentengedrag Analyse van de doelgroep (analyse) Contact houden met de doelgroep (bijv. m.b.t. emotionele beleving) Marktsegment Verschil tussen product en een merk Concurrentieanalyse Merkstrategieën (bijv. merkbeleving via crossmedia) Juridische overwegingen (U) Prijsverandering wegens kostenstijging Belastingregelingen Goedkeuring van proeven door klant Eigendom van bestanden

18 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 17 DECR. NR. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN (U = uitbreiding) * 25 de algemeen geldende basiskennis inzichtelijk aanwenden met betrekking tot grafische uitkomsten en zijn juridische overwegingen. (U) 26 de algemeen geldende basiskennis inzichtelijk aanwenden met betrekking tot grafische uitkomsten en zijn calculatie. 27 de algemeen geldende basiskennis inzichtelijk aanwenden met betrekking tot klantgericht handelen. Tussentijdse wijzigingen Verzekeringen Verzuim Overmacht Internationale ontwikkelingen Facturatie en betalingsmodaliteiten Fiscaal en sociaal (U) Belastingen (o.a. BTW) Vergoedingen Loon Sociaal statuut Rechtspersoonlijkheid Calculatie Voor en nacalculatie Kosten eigen aan drukwerk (diensten en producten) Kostenanalyse (o.a. grondstoffen, loonlasten, rentes, afschrijvingen, energie, risico s, recuperatie niet-productieve uren, onderaanneming, belastingen, taksen, onderhoud, herstellingen ) Winstmarge Klantgerichtheid Representeert het bedrijf Achterhaalt behoeften en verwachtingen van de klanten

19 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 18 DECR. NR. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN (U = uitbreiding) * Kansen en mogelijkheden identificeren en creëren Maakt een projectplan (o.a. timing) Regelt benodigdheden, materialen en diensten Formuleert een passend advies t.o.v. printmediaproducten Denken in oplossingen (bijv. kostenbewust handelen) Informatie genereren uit gegevens Coördinatie en optimalisatie van productie- en werkproces 28 de algemeen geldende basiskennis inzichtelijk aanwenden met betrekking tot het optimaliseren van het printmedia productieproces. 29 de algemeen geldende basiskennis inzichtelijk aanwenden met betrekking tot het coördineren van het technische werkproces. Optimaliseert printmedia productieproces Bewaakt kwaliteit van het printmediaproces Onderzoekt mogelijke verbeteringen voor het printmediaproces Adviseert management over kwaliteitsverbetering printmedia productieproces Stuurt verbeteringen aan Ontwerpt werkplekinrichting voor de printmediaproductie Coördineert technische werkprocessen Stuurt medewerkers aan bij printmedia productieproces Maakt kortlopende productieplanningen Instrueert medewerkers

20 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 19 3 ONTWERP, LAY-OUT EN OPMAAK (PRINT VOORBEREIDEN) 1e jaar en 2e leerjaar DECR. NR. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN Briefing en oriëntatie (U = uitbreiding) * 30 tijdens een briefing de indicatoren voor een mediaprint achterhalen en registreren. 31 een methodische aanpak hanteren bij het oriënteren/analyseren van een taak/opdracht. Briefing Algemene uitgangspunten en doelstellingen van het gevraagde (zoals illustratie graf. uitkomst/publicatie) Deelname (o.a. beduidende domeinspecifieke vaardigheden en/of competenties zoals luisteren, registreren, lezen) Indicatoren registreren (o.a. productspecificaties, timing) Oriëntering (taak/conceptontwikkeling) Werkopdracht analyseren Projectspecificaties Productieteam samen stellen

21 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 20 DECR. NR. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN Voorbereiding (U = uitbreiding) * 32 de werkinformatie interpreteren in functie van de elektronische/handmatige voorbereiding. 33 voorstudies ontwikkelen, toelichten en visualiseren voor een printmediauiting. (De uitkomst is gericht naar een enkelvoudige print en pagina s voor recto verso in offsettechniek. De kleuromgeving is beperkt tot proceskleuren of steunkleuren.) 34 een relevante digitale beeldopname realiseren en toelichten met oog voor een grafische uitkomst. (U) Werkinformatie Werkplan (op basis van briefing werkfiche en/of model) Organisatie Denkfase Inventarisatie materiaal Voorstudies Hanteren van creatieve processen Experimenteerfase Voorstudies (Voor)ontwerp [snelschetsen naar waarneming en idee (vrije hand)] Beste oplossingen kiezen Maakt voorstellen voor een printmedia-uiting Kopijvoorbereiding of een grafische variant Beeldopname/fotograferen (U) Standpuntkeuze Cameragebruik (o.a. diafragma, sluitingstijd, scherpstelling) Opnametechnieken Tijd (bevriezen/bewegen)

22 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 21 DECR. NR. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN (U = uitbreiding) * 35 de nodige materialen en digitale bestanden verzamelen zodat ze op een correcte wijze worden aangeleverd. Aanleveren van materialen en bestanden Materialen en digitale bestanden aanleveren Data controleren op techniciteit Controle in functie van rechtmatige inzetbaarheid (o.a. gebruiksrechten, auteursrechten) Archiveert materialen en bestanden Uitvoering 36 diverse eenvoudige printmedia-uitkomsten ontwerpen en opmaken. Printmedia-uitkomsten Bijvoorbeeld variaties op een bestaande advertentie uitwerken een half-toon omzetten in een lijnbeeld een ontwerp maken met een lijnbeeld een vierkleurenontwerp uitwerken voor realisatie op een tweekleurenpers een ontwerp van drukwerk opsplitsen in deeltekeningen een eenvoudige opmaak verwezenlijken naar bestaande voorbeelden

23 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 22 DECR. NR. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN (U = uitbreiding) * 37 typografisch onderdelen ontwerpen en analyseren met oog voor esthetische en technische waarde. 38 beeldmateriaal importeren, bewerken en bewaren binnen een professionele applicatie in functie van een eenvoudige printuitkomst. 39 lay-out ontwikkelen, toelichten, visualiseren en klaar maken in functie van een eenvoudige printuitkomst. (De uitkomst is gericht naar een enkelvoudig drukwerk en pagina s voor recto verso in offsettechniek. De kleuromgeving is beperkt tot proceskleuren of steunkleuren.) Typografische vormgeving Basisprincipes Tekstuele vormgeving (o.a. formaat, marges) Leesbaarheid Bladspiegel Functiegericht (bijv. gelegenheidsdrukwerken) Importeren, bewerken en bewaren van grafisch materiaal Lay-out Beelden manipuleren / beelden bewerken Opmaakprogramma s Eenheid tussen beeld en lettertype /typografie bepalen Kennis van kleur-technische aspecten Concept bewerken afhankelijk van het medium waarvoor het zal dienen (grafische uitkomst) Beeldmanipulatie Mogelijke aspecten Ontwerpprincipes (o.a. aantrekkelijkheid, gebruiksgemak, hoe het wordt waargenomen) Positioneren van element (typografie en beeld) op een pagina Proporties Hiërarchie, harmonie en contrast Functionaliteit Gebruik van grids Documentstructuur

24 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 23 DECR. NR. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN (U = uitbreiding) * Opmaken naar bestaande vormgeving 40 kleursystemen toelichten, visualiseren aan de hand van een kopijvoorbereiding of een grafische variant en toepassen in eigen werk. 41 een methodische aanpak toelichten en hanteren bij het maken van een impositie en montage. 42 kunnen een dummy maken van een ontworpen printwerk en de technische lay-out ervoor opstellen. (De uitkomst is gericht naar een enkelvoudig drukwerk en pagina s voor recto verso in offsettechniek. De kleuromgeving is beperkt tot proceskleuren of steunkleuren.) Kleursystemen In relatie tot de principes van kleursystemen (o.a. kleurmodellen, harmonie en contrast) In relatie tot de uitvoeringsvereisten Impositie en montage Dummy Werkdoorloop schematiseren Indelingsvel uittekenen of selecteren De bijhorende vouwmethodes bepalen Impositiesoftware Impositie bepalen en toewijzen op basis van werkopdracht (enkelvoudige en meervoudige montage) Materiaal en uitrusting voor montage in functie van print Lay-outproef Kleurgescheiden proef Samengestelde proef Proefdruk corrigeren Bestanden bewaren en verwerken 43 het definitieve opmaakbestand voor print aanleveren. Opmaakbestand aanleveren voor print Aanmaak en aanleveren van bestanden Exporteren naar een vooropgestelde workflowbestand

25 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 24 DECR. NR. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN (U = uitbreiding) * Standaardisatie Archivering Reflectie 44 nagaan of het voorstel aansluit bij de wensen van de opdrachtgever en verantwoorden de gemaakte keuzes, zodat het voorstel voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever. Reflectie Presentatie Verwachtingen opdrachtgever Reflectie- resultaat Beoordeling (criteria - proces - product)

TV Toegepaste informatica

TV Toegepaste informatica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica SPECIFIEK GEDEELTE 13/11 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Informaticabeheer Handel TSO Leerplannummer: 2011/043

Nadere informatie

A-STROOM. Handel. eerste graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. tweede leerjaar. (vervangt 98084) Vak: AV Aardrijkskunde -/1lt/w.

A-STROOM. Handel. eerste graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. tweede leerjaar. (vervangt 98084) Vak: AV Aardrijkskunde -/1lt/w. LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: AV Aardrijkskunde -/1lt/w Basisoptie: Handel Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: A-STROOM eerste graad tweede leerjaar Leerplannummer: 2010/016 (vervangt 98084) Pedagogische

Nadere informatie

BSO. Verkoop. Derde graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Handel. Tweede leerjaar. (vervangt 2006/082)

BSO. Verkoop. Derde graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Handel. Tweede leerjaar. (vervangt 2006/082) LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Public Relations 0/2 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Verkoop Handel BSO Derde graad Tweede leerjaar Leerplannummer: 2008/033 (vervangt

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar Studiegebied: Mode SPECIFIEK GEDEELTE Optie(s): Mode-verkoop Vak(ken): PV Praktijk kleding PV/TV Stage kleding TV Kleding

Nadere informatie

MULTIMEDIA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2008 VVKSO BRUSSEL D/2008/7841/024

MULTIMEDIA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2008 VVKSO BRUSSEL D/2008/7841/024 MULTIMEDIA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2008 VVKSO BRUSSEL MULTIMEDIA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL (vervangt D/1998/0279/038 met ingang van 1 september

Nadere informatie

PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit

PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit Specifiek gedeelte (13-11/11-7 lt/w) (2-4/4-8 lt/w) (9/9 lt/w) Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm:

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEK GEDEELTE. PV Praktijk huishoudkunde TV Huishoudkunde

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEK GEDEELTE. PV Praktijk huishoudkunde TV Huishoudkunde SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Personenzorg Studierichting: SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEK GEDEELTE Vak(ken): PV

Nadere informatie

TV Toegepaste psychologie

TV Toegepaste psychologie LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste psychologie Specifiek gedeelte (2/2 lt/w) Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Onthaal en public relations Toerisme TSO derde graad

Nadere informatie

VSKO. Leerplan STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING. Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008 Specifiek gedeelte

VSKO. Leerplan STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING. Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008 Specifiek gedeelte VSKO Leerplan STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008 Specifiek gedeelte Goedkeuringscode: goedgekeurd September 2007 Structuurschema specifiek gedeelte HUM3

Nadere informatie

Leerplan Secundair Onderwijs

Leerplan Secundair Onderwijs Leerplan Secundair Onderwijs Onderwijsvorm Vak Graad DBSO AV Project algemene vakken 3e graad Studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad Leerplannummer 2014/034 Nummer inspectie 2014/1042/1//D (vervangt

Nadere informatie

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig?

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? DPB Mechelen-Brussel

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie

WISKUNDE LEERPLAN C DERDE GRAAD ASO STUDIERICHTINGEN ZONDER COMPONENT WETENSCHAPPEN, ZONDER COMPONENT WISKUNDE LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

WISKUNDE LEERPLAN C DERDE GRAAD ASO STUDIERICHTINGEN ZONDER COMPONENT WETENSCHAPPEN, ZONDER COMPONENT WISKUNDE LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS WISKUNDE LEERPLAN C DERDE GRAAD ASO STUDIERICHTINGEN ZONDER COMPONENT WETENSCHAPPEN, ZONDER COMPONENT WISKUNDE LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL September 2004 ISBN-nummer: 90-6858-382-4 Vlaams

Nadere informatie

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers 4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers De huidige samenleving kenmerkt zich door een toenemende veroudering van de bevolking. Deze " vergrijzing " zorgt ervoor dat het aandeel

Nadere informatie

VISIE en PEDAGOGISCH PROJECT De Letterdoos ( aangepast 2014 )

VISIE en PEDAGOGISCH PROJECT De Letterdoos ( aangepast 2014 ) VISIE en PEDAGOGISCH PROJECT De Letterdoos ( aangepast 2014 ) 1.Situering Basisschool De Letterdoos is gelegen in de Gentstraat te Oostakker. De omgeving wordt voornamelijk bevolkt door arbeidersgezinnen

Nadere informatie

ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/006 vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012

ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/006 vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012 ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1,

Nadere informatie

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week)

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) LEERPLAN Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) Beroeps Secundair Onderwijs Derde graad ingediend door: Federatie van R. Steinerscholen in

Nadere informatie

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg Leerplan OPLEIDING Zorgkundige Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2012/706/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Communicatief gedrag 40 Context van de zorgvrager 40 10 Begeleide intervisie

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Boekhouden-informatica Handel Secretariaat-talen. (Vervangt 2004/299)

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Boekhouden-informatica Handel Secretariaat-talen. (Vervangt 2004/299) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Handel Optie(s) Boekhouden-informatica Handel Secretariaat-talen Vak(ken): AV Economie 0/2 lt/w Vakkencode:

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Lichamelijke opvoeding en sport. Specifiek gedeelte

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Lichamelijke opvoeding en sport. Specifiek gedeelte SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studierichting: Studiegebied: Lichamelijke opvoeding en sport Sport Specifiek gedeelte Vak(ken): AV Economie 2/2

Nadere informatie

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE EERSTE GRAAD EERSTE LEERJAAR A EN/OF TWEEDE LEERJAAR RAAMPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2009 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Commercieel webverkeer. PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Commercieel webverkeer. PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Commercieel webverkeer Vak(ken): PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica

Nadere informatie

MO - Techniek 2013/825/6/D

MO - Techniek 2013/825/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Techniek Goedkeuringscode 2013/825/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

TOEGEPASTE INFORMATICA

TOEGEPASTE INFORMATICA TOEGEPASTE INFORMATICA DERDE GRAAD INFORMATICABEHEER TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2010 VVKSO BRUSSEL TOEGEPASTE INFORMATICA DERDE GRAAD INFORMATICABEHEER TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN 2DE GRAAD BSO KANTOOR VERKOOP LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt leerplan D/2006/0279/007 vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair

Nadere informatie

BREED EVALUEREN VisiEtEkst

BREED EVALUEREN VisiEtEkst visietekst Situering Competentiegericht evalueren 1. Gelijke onderwijskansen en competentiegericht evalueren In de maatschappij is er sociale ongelijkheid. Onderwijs is deel van deze maatschappij. Het

Nadere informatie

MO - Huishouding 2013/824/6/D

MO - Huishouding 2013/824/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Huishouding Goedkeuringscode 2013/824/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

Leerplan informatie en communicatietechnologie Toelichting

Leerplan informatie en communicatietechnologie Toelichting Leerplan informatie en communicatietechnologie Toelichting Waarom een nieuw raamleerplan? De evolutie De eindtermen Basisonderwijs De accenten Beginsituatie Technische/instrumentele vaardigheden Integratie

Nadere informatie