Copyright notice. Kantoorautomatisering. Overzicht. Zelfstudie: informatieverwerking in de bedrijfsomgeving. Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Copyright notice. Kantoorautomatisering. Overzicht. Zelfstudie: informatieverwerking in de bedrijfsomgeving. Inleiding"

Transcriptie

1 Didactisch materiaal bij de cursus Kantoorautomatisering Academiejaar Prof. dr. ir. W. Philips Copyright notice This powerpoint presentation was developed as an educational aid to the renewed course Office automation (Kantoorautomatisering), taught at the University of Gent, Belgium as of the year This presentation may be used, modified and copied free of charge for non-commercial purposes by individuals and non-for-profit organisations and distributed free of charge by individuals and non-for-profit organisations to individuals and non-for-profit organisations, either in electronic form on a physical storage medium such as a CD-rom, provided that the following conditions are observed: 1. If you use this presentation as a whole or in part either in original or modified form, you should include the copyright notice W. Philips, Universiteit Gent, in a font size of at least 10 point on each slide; 2. You should include this slide (with the copyright conditions) once in each document (by which is meant either a computer file or a reproduction derived from such a file); 3. If you modify the presentation, you should clearly state so in the presentation; 4. You may not charge a fee for presenting or distributing the presentation, except to cover your costs pertaining to distribution. In other words, you or your organisation should not intend to make or make a profit from the activity for which you use or distribute the presentation; 5. You may not distribute the presentations electronically through a network (e.g., an HTTP or FTP server) without express permission by the author. In case the presentation is modified these requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the presentation, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then these requirements do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the presentation, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. In particular note that condition 4 also applies to the modified work (i.e., you may not charge for it). Using and distributing the presentation means using it for any purpose, including but not limited to viewing it, presenting it to an audience in a lecture, distributing it to students or employees for self-teaching purposes,... Use, modification, copying and distribution for commercial purposes or by commercial organisations is not covered by this licence and is not permitted without the author s consent. A fee may be charged for such use. Disclaimer: Note that no warrantee is offered, neither for the correctness of the contents of this presentation, nor to the safety of its use. Electronic documents such as this one are inherently unsafe because they may become infected by macro viruses. The programs used to view and modify this software are also inherently unsafe and may contain bugs that might corrupt the data or the operating system on your computer. If you use this presentation, I would appreciate being notified of this by . I would also like to be informed of any errors or omissions that you discover. Finally, if you have developed similar presentations I would be grateful if you allow me to use these in my course lectures. UNIVERSITEIT GENT Telecommunicatie en Informatieverwerking Prof. dr. ir. W. Philips Department of Telecommunications and Information Processing Fax: University of Gent Tel: St.-Pietersnieuwstraat 41, B9000 Gent, Belgium 10a.2 Zelfstudie: informatieverwerking in de bedrijfsomgeving Inleiding Overzicht Bedoeling van deze presentatie analyse van de informatiestromen in een bedrijfsomgeving -informatievergaring omtrent de bedrijfsprocessen -analyse van deze informatie -documentatie van deze informatie -communicatie met de buitenwereld opsomming van de software die nodig is om deze stromen in goede banen te leiden Belangrijk de administratie en sturing van bedrijven en organisaties is even vatbaar voor automatisering als de productie zelf het loont de moeite de processen mentaal in kaart te brengen en na te denken over verbeteringen 10a.4

2 Model van een bedrijf De taken van een bedrijf informatie inkoop producten analyse planning sturing primaire taken logging documentatie en rapportering instructies verkoop marketing (onderzoek, publiciteit, ) financieel beheer personeelsdienst logistiek public relations 10a.5 Elk bedrijf heeft een aantal primaire taken het produceren van goederen of het leveren van diensten Even essentieel als de de primaire zijn de secundaire taken de strategische planning: productie- en marketingstrategie de externe communicatie: public relations, marketing, het dagelijks beheer: administratie -op financieel vlak: boekhouding, kasbeheer, -van aan- en verkopen en bestellingen, voorraden -van personeel en gebouwen -opvolging en sturing van het productieproces de administratie is dikwijls complex, zelfs voor een klein bedrijf (of organisatie) 10a.6 De secundaire bedrijfstaken Ter ondersteuning van de secundaire taken is er nood aan Informatievergaring over externe en interne bedrijfsprocessen Men spreekt over de administratieve spiegel (alle informatie die men nodig heeft om het bedrijf te begrijpen, te sturen en draaiende te houden) Beheerssystemen voor deze informatie (bewaren, archiveren, opzoeken, ) van de ruwe data Analyse en sturing van de bedrijfsprocessen Dit is het domein van de enterprise resource planning (ERP) en het workflow management (WFM) Bedrijfscommunicatie, zowel intern als extern Documentatie van de processen, de analyses, de beslissingen, de strategische plannen, producten, -voor later gebruik en (meta-)analyse -voor extern gebruik 10a.7 Zelfstudie: informatieverwerking in de bedrijfsomgeving Informatievergaring en -beheer

3 Informatievergaring: wat en waarom? Informatievergaring= logging (engels)=het opslaan van ruwe informatie omtrent gebeurtenissen in een bedrijf een machine is defect gegaan: wanneer? Hoe lang duurde de reparatie? Wat was de oorzaak? kwaliteitscontrole van de productiemiddelen een vrachtwagen werd gelost: wanneer? Was de lading volledig? kwaliteitscontrole van de leveranciers, voorraadbeheer een klant heeft een probleem gemeld met een product service aan de klant, kwaliteitscontrole van de producten een klant heeft informatie gevraagd over ons product marketing (marktanalyse, reclame, ) 10a.9 Automatisering informatievergaring Waar mogelijk automatiseert men het loggen in productieketens: door elektronische meetinstrumenten, gekoppeld aan computers (thermometers, tellers, kwaliteitscontrole, ) in de haven (luchthaven): camera s en beeldanalyse om barcode-nummers te lezen op containers (bagage) controle van het personeel, en andere personen -elektronische toegangssystemen tot de gebouwen -prikklokken, tellen van aantal aanslagen per minuut -streepjescode-lezers in de universitaire restaurants op computers: welke software is waar geïnstalleerd, welke bestanden maken deel uit van een bepaald softwarepakket websites: wie bezoekt de site? het kan ook nuttig zijn de spontane uitwisseling van informatie te formaliseren en kanaliseren (b.v. telefonische contacten met klanten en leveranciers loggen in een elektronisch logboek) 10a.10 Informatievergaring Vb.: documenteren uitvindingsproces Als automatisch loggen niet kan, dan moet het personeel een attitude aankweken om de gegevens toch te loggen noteren mankementen aan vliegtuigen, onderhoudsboek auto documenteren van het uitvindingsproces (in de VS) systeemadministratie (van een computersysteem): welke configuratieveranderingen heeft men doorgevoerd indien later problemen optreden kan men het verband leggen met de configuratiewijziging bij het schrijven van software: wie heeft wat gewijzigd documentverwerking: wie heeft welk document wanneer gewijzigd PR-dienst: wie heeft wat gezegd tegen welke persoon (tegenstrijdige info vermijden) 10a.11 Octrooiwetgeving: In Europa geldt i.v.m. het octrooieren van uitvindingen het principe first to patent : degene die het eerst een octrooi neemt op een uitvinding krijgt er octrooirechten op In de VS geldt het principe first to invent een octrooi kan voor de rechtbank worden aangevochten door iemand die kan bewijzen dat hij/zij de uitvinding reeds vroeger had gedaan Gevolg: onderzoekers en ontwikkelaars in bedrijven worden (door het bedrijf) verplicht al hun experimenten, resultaten, ideeën te noteren in een dagboek dit geldt ook in Europa omdat men uitvindingen meer en meer in alle continenten tracht te octrooieren 10a.12

4 Informatievergaring: hulpmiddelen Om data in te voeren documentscanners, karakterherkenningssoftware barcode-lezers spraakherkenning (bv. in de operatiekamer dicteert een chirurg zijn rapport rechtstreeks aan een computer) Data-entry software: data wordt gecontroleerd terwijl ze manueel wordt ingevoerd Data-validatiesoftware: veelal op maat gemaakt, b.v. voor het opsporen van jaar 2000 fouten of voor het opsporen van fouten in ingescande documenten 10a.13 Databeheer: informaticahulpmiddelen Om data te beheren databanksoftware elektronische documentarchieven -met indexen en zoekfuncties -on-line (harde schijven) of off-line (magneetbanden/cd-roms) Dikwijls is er interactie met data-analyse zowel bij het opzetten van een databeheersysteem -hoeveel data zal er geproduceerd worden? -wanneer mag data worden gearchiveerd? -hoe zal de databank worden bevraagd? - als tijdens het operationeel gebruik ervan -om te bepalen of data mag gearchiveerd worden (en dus minder vlot beschikbaar zal zijn) kan een complexe data-analyse noodzakelijk zijn 10a.14 Zelfstudie: informatieverwerking in de bedrijfsomgeving Informatie-analyse Data-analyse Analyse= het ontdekken van patronen in de vergaarde informatie en van mogelijke verklaringen voor deze patronen statistische patronen -eerste orde statistiek: hoeveel keer werd een bepaald defect gemeld? welke defecten zijn belangrijk -hogere orde: klanten die bier kopen, kopen meestal ook nootjes ; de meeste kwaliteitsproblemen ontstaan op maandag, men kan problemen voorspellen, en mogelijke oorzaken vastleggen causale verbanden: het zijn de CD-ROM lezers van leverancier X die de problemen met onze PCs veroorzaken (een statistische analyse volstaat hier niet: het is immers mogelijk dat PC s die kapot gaan telkens ook een harde schijf van leverancier Y bevatten en dat die schijf de oorzaak is) 10a.16

5 Informaticahulpmiddelen Voorbeeld: SPSS Clementine Om data te analyseren rekenbladen statistische analysesoftware (b.v. SPSS) numerieke analysesoftware (b.v. matlab) exploratieve datavisualisatie: data visualiseren om er structuur in terug te vinden (b.v matlab, IBM s data-explorer); belangrijk zijn hier: -een hoge mate van interactiviteit -extensieve numerieke analyse- en visualisatiemogelijkheden data-mining software: zoeken van logische verbanden tussen niet-numerieke data (b.v. SPSS); belangrijk zijn hier: -classificatie- en associatietechnieken -interactiviteit 10a.17 In de volgende slides wordt een voorbeeld behandeld van een customer basket analysis (lees SPSScustomerprofiling.pdf): een supermarkt gaat na welke producten samen worden verkocht Dit kan om verschillende redenen nuttig zijn, b.v.: als product A en B dikwijls samen worden verkocht kan het essentieel zijn A blijven te verkopen zelfs als de winstmarge op A miniem is, b.v. omdat te vermijden dat de klant in een andere winkel niet alleen A maar ook B zal gaan kopen als A, B en C dikwijls samen worden verkocht kan het nuttig zijn om ze te verspreiden over de supermarkt zodat de klanten zich meer verplaatsen in de winkel en door meer producten in verleiding worden gebracht ( impulse buying ) tenzij de klanten B en C niet belangrijk vinden maar ze enkel kopen omdat ze ze toevallig zien liggen als ze A kopen 10a.18 Voorbeeld: SPSS Clementine Voorbeeld: SPSS Clementine Joe Six-pack SPSS Clementine Association discovery : m.b.v. een grafische voorstelling van de mate waarin producten samen worden verkocht, ontdekt men groepen van samenhorende producten en klantenprofielen Health freaks Classy 10a.19 Uit de gegevens kan men een model (een stel regels) afleiden dat het koopgedrag van de consumenten beschrijft interessant voor marketing interessant voor simulaties (zie pdf-document voor meer details) 10a.20

6 Planning en sturing Men onderscheidt strategische planning en dagelijks beheer strategische planning=lange termijn planning i.v.m. de productie, investeringen, financieringsbronnen, het dagelijks beheer = het uitvoeren en lichtjes bijsturen van deze plannen, inspelend op wijzigende omstandigheden Informatica-ondersteuning hiervoor: Workflow management (WFM) = het ondersteunen van bedrijfsprocessen door een computersysteem dat op basis van een procesmodel het werk van mensen coördineert m.b.t. een tijdvolgorde Enterprise Resource Planning (ERP) = het verzamelen van zoveel mogelijk informatie omtrent deze processen om ze beter te kunnen plannen en optimaliseren (dit impliceert het informatiseren van zoveel mogelijke bedrijfsprocessen) Bij ERP ligt de nadruk dus op het plannen en optimaliseren van de processen en bij WFM op het coördineren ervan in de tijd 10a.21 Zelfstudie: informatieverwerking in de bedrijfsomgeving Documentatie en communicatie Documentatie Documentatie = het weergeven van de vergaarde informatie, analyseresultaten, plannen en acties in een bevattelijke en gestructureerde vorm technische en wetenschappelijke documentatie over de bedrijfseigen productieprocessen -beschrijving van de architectuur van ontwikkelde software, en de principes en conventies die men daarbij hanteerde -beschrijving van onderhouds- of productieprocedures (b.v. voor nieuwe werknemers) commerciële documentatie: profielen van klanten en concurrenten, marktanalyses organisatorische aangelegenheden: arbeidsreglement, procedure i.v.m. veiligheid, geheimhouding het beheer en de toestand van het bedrijf: balansen, statusrapporten, jaarrekeningen, strategische plannen, 10a.23 Documentatie: opmerkingen Documentatie is ook vereist om minder evidente redenen op juridisch vlak -b.v. in de VS om te bewijzen dat men de eerste was die een bepaalde uitvinding deed -b.v. een bedrijf moet kunnen terugvallen op zijn arbeidsreglement bij een betwist ontslag om ISO-9000 certifiëring te verkrijgen (de ISO reeks van standaarden beoordeelt het systeem van kwaliteitswaarborging in bedrijven) vereist het documenteren van een kwaliteitsplan Documentatie van procedures kan zeer nuttig zijn: door scenario s op te stellen kan men complexe procedures die zich herhalen (b.v. aanwerven nieuw personeel) efficiënter doen uitvoeren problemen t.g.v. ziek personeel e.d. verminderen voorbeelden: rampenplan, check-lists, 10a.24

7 Informaticahulpmiddelen Het belang van communicatie Hulpmiddelen om documenten aan te maken tekstverwerkers: brieven, faxen, memo s, rapporten desktop-publishing: om rapporten een professioneler uitzicht te geven beeldverwerkings- en grafische programma s software voor het maken van grafieken en diagrammen Andere hulpmiddelen voor effectieve bedrijfscommunicatie presentatieprogramma s: om de bank te overtuigen geld te lenen, om de klant te overtuigen dat hij onze producten nodig heeft web-publishing software: om een aantrekkelijke website op te zetten Al Capone, "You can get much farther with a kind word and a gun than you can with a kind word alone. -Al Capone Communicatie alleen is niet genoeg 10a.25 10a.26 Classificatie van communicatie Opmerking Volgens het doel van de communicatie administratieve communicatie: uitwisseling van gegevens met klanten, koppeling boekhoudsoftware met bank efficiëntie (correcte en vlotte uitwisseling) is cruciaal commerciële en sociale communicatie: publiciteit, marketing, informeren en aanwerven van personeel, effectiviteit (het beoogde doel bereiken) is cruciaal Interne (binnen het bedrijf) vs. externe communicatie Actieve vs. reactieve communicatie: actief=op eigen initiatief: b.v. publiciteit voeren, voordrachten geven, potentiële klanten en financiers overtuigen, reactief: b.v. snel en adequaat antwoorden op vragen, bestellingen, van klanten Effectiviteit=doing the right things Efficiëntie=doing things right Individuele communicatie vs. massacommunicatie 10a.27 10a.28

8 Individuele communicatie Individuele communicatie met klanten en leveranciers: versturen en ontvangen van facturen, offertes, aanmaningen tot betalen met de overheid: belastingen, BTW, taksen, aanvraag vergunningen met de banken: financiële transacties (overschrijvingen, wissels, valutaoperaties, kaskrediet) met investeerders: het ondernemingsplan met de eigenaars: statistische informatie over het bedrijf, informatie over strategische beslissingen Eigenaars, raad van bestuur Massacommunicatie Massacommunicatie met klanten en leveranciers: reclame, bedrijfskundige informatie (jaarverslagen, verzet tegen wissels, ) met het personeel: informatie omtrent reorganisaties, interne vacatures, sociale aktiviteiten, personeelskrant, met aandeelhouders: bedrijfskundige info, jaarverslagen, winstwaarschuwingen, crisiscommunicatie met het publiek: vacatureberichten, image building (b.v. sponsoring), crisiscommunicatie (bv. bij ongevallen met producten), Klanten en leveranciers Ons bedrijf Ons bedrijf Overheid Klanten, leveranciers, sollicitanten, Banken 10a.29 het personeel Aandeelhouders Het publiek 10a.30 Effectieve en efficiënte communicatie Overgebrachte informatie moet juist en geloofwaardig zijn geen vergissingen in financiële transacties geen verouderde prijslijsten opsturen, De informatie ook duidelijk zijn de bestemmeling moet het begrijpen dit is afhankelijk van de bestemmeling De manier waarop de informatie wordt overgebracht moet het imago van de afzender in de ogen van de bestemmeling positief beïnvloeden een bedrijf dat mooie facturen aflevert komt professioneler over een sollicitant die eerst informeert naar de verloning en dan naar de inhoud van een job, maakt een andere indruk dan een sollicitant die dezelfde vragen in een andere volgorde stelt De optimale communicatievorm zal sterk afhangen van of het Elektronische communicatie Communicatiemiddelen klassiek: telefoon en fax nieuw: (met attachments) en het web software voor het delen van bestanden punt-tot-punt verbindingen Belangrijk is ook dat verschillende softwarepakketten met elkaar kunnen communiceren; dit kan door het gebruik van gestandaardiseerde formaten (b.v. XML) en protocols (b.v. http, OLE, Corba, ) door de mogelijkheid te voorzien verschillende bestandsformaten te importeren door koppeling in ware-tijd mogelijk te maken: de softwarepakketten informeren elkaar wanneer er nieuwe data beschikbaar is of wanneer bestaande data verandert de gebruiker ziet geïntegreerde software over individuele of massacommunicatie gaat 10a.31 10a.32

9 El. communicatie: het Isabel netwerk Bibliografie Veel grote en middelgrote bedrijven maken gebruik van elektronisch bankieren Vroeger gebeurde de informatie-uitwisseling via magneetbanden Momenteel is het Isabel-netwerk de facto standaard voor elektronisch bankieren voor bedrijven; alle grote banken werken ermee Technische aspecten: de Isabel-software wordt gekoppeld met de boekhoudsoftware van de bedrijven banktransactie worden off-line voorbereid en nadien doorgezonden via telefoon sinds kort is ook datatransmissie via het internet mogelijk er wordt uiteraard veel aandacht besteed aan beveiliging SPSS: Isabel: 10a.33 10a.34

Een Introductie tot Gegevensbanken

Een Introductie tot Gegevensbanken Een Introductie tot Gegevensbanken Kris Luyten Tom Van Laerhoven {kris.luyten, tom.vanlaerhoven}@luc.ac.be Wetenschapsdagen 2002 Limburgs Universitair Centrum Copyright (c) 2002 Kris Luyten, Tom Van Laerhoven

Nadere informatie

Licenties onder de loep

Licenties onder de loep Licenties onder de loep Door: Marco van Doorn en Roeland Kluit Datum: 29 januari 2004 Vak: Analytische Server Projecten Begeleiing: Rob Meijer Management summary Licenties kunnen een risicofactor zijn

Nadere informatie

19,9 cm / 7,85 Tablet-PC

19,9 cm / 7,85 Tablet-PC 19,9 cm / 7,85 Tablet-PC MEDION LIFETAB Handleiding Inhoud 1. Betreffende deze handleiding... 5 1.1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingspictogrammen en -symbolen... 6 1.2. Gebruik voor het beoogde

Nadere informatie

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç hêáëíçñ=k^ppbk éêçãçíçê=w mêçñk=gé~ååé=p`eobrop = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= e~åçéäëáåöéåáéìê=ã~àçê=çééê~íáçåééä=ã~å~öéãéåí=éå=äçöáëíáéâ

Nadere informatie

2nd IRIVER STORY COVER STORY USER GUIDE

2nd IRIVER STORY COVER STORY USER GUIDE 2nd IRIVER STORY COVER STORY USER GUIDE Inhoudsopgave 01 Aan de slag 03 Overige informatie Onderdelen Onderdelen van het apparaat Energiebeheer De batterij opladen Het apparaat aansluiten Iriver plus 4

Nadere informatie

Smartphone MEDION LIFEPHONE

Smartphone MEDION LIFEPHONE Smartphone MEDION LIFEPHONE Handleiding Inhoud 1. Over deze handleiding... 4 1.1. In deze handleiding gebruikte symbolen en signaalwoorden... 5 1.2. Gebruik voor het beoogde doel... 7 1.3. Beperkingen

Nadere informatie

appendices om trees te spiegelen van niet-svk-versiebeheersystemen. Zie de website voor meer details. 264 // Open source-software produceren

appendices om trees te spiegelen van niet-svk-versiebeheersystemen. Zie de website voor meer details. 264 // Open source-software produceren appendices A Open source-versiebeheer systemen Dit zijn alle open source-versiebeheersystemen die ik in 2007 kon vinden. Het enige systeem dat ik zelf regelmatig gebruik is Subversion. Ik heb zelf weinig

Nadere informatie

Linux op school Van software tot hardware

Linux op school Van software tot hardware E UROPESE H OGESCHOOL B RUSSEL EINDPROEF C AMPUS N IEUWLAND N IEUWLAND 198 1000 B RUSSEL T EL: 02-512 32 59 F AX: 02-512 29 06 Onderwijsgroep Vorming & Welzijn Studiegebied Onderwijs Linux op school Van

Nadere informatie

Software services worden gebruikt in Enterprise applications

Software services worden gebruikt in Enterprise applications Samenvatting Service Oriented Architecture Wat is architectuur? Architecture is a term that lots of people try to define, with little agreement. There are two common elements: One is the highest-level

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering 2010 2011 Masterproef Informatiesystemen binnen het auditproces Promotor : dr. Mieke JANS

Nadere informatie

Va n een papieren naar een digitale were ld. Een onvermijdelijke evolutie voor ondernemingen?

Va n een papieren naar een digitale were ld. Een onvermijdelijke evolutie voor ondernemingen? Bachelorproef Office Management Va n een papieren naar een digitale were ld Een onvermijdelijke evolutie voor ondernemingen? B eg e le i d er: Hei n De slo overe M ent or : Ev y De Vo s Aca d em i ej aar

Nadere informatie

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER HANDLEIDING DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Geachte gebruiker, Hartelijk dank voor de aanschaf van het Freecom Dual Drive

Nadere informatie

Handleiding voor audacity in Debian Edu / Skolelinux. 22 april 2015

Handleiding voor audacity in Debian Edu / Skolelinux. 22 april 2015 Handleiding voor audacity in Debian Edu / Skolelinux 22 april 2015 i INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Handleiding voor audacity 1 2 Vooraleer u begint 1 2.1 Invoegtoepassingen (plug-ins)..................................

Nadere informatie

Open source software en Culturele wenselijkheid

Open source software en Culturele wenselijkheid Master Thesis - Nieuwe Media en Digitale Cultuur Open source software en Culturele wenselijkheid Een onderzoek naar hoe bij gemeentelijke organisaties de besluitvormingsprocessen rond de aanschaf van software

Nadere informatie

GPL, de auteursrechtelijke toestemming tot gebruik

GPL, de auteursrechtelijke toestemming tot gebruik GPL, de auteursrechtelijke toestemming tot gebruik Door mr. Mathieu Paapst Inleiding Over vrije en open source software bestaan veel juridische misverstanden wat betreft aansprakelijkheid, licenties en

Nadere informatie

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Support & Restore (based on ITIL ) editie april 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Support & Restore (based on ITIL ) editie april 2007 voorbeeldexamen IPSR IT Service Management Practitioner: Support & Restore (based on ITIL ) editie april 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 18 antwoordindicatie 44 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie Masterproef VB.net planningstool en Scada applicatie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

Het gebruik van informatietechnologie in auditing

Het gebruik van informatietechnologie in auditing UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Het gebruik van informatietechnologie in auditing Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science

Nadere informatie

Master Thesis. propositions into a framework. Radboud University Nijmegen (RU) Ing. Martijn van den Tillaart. Thesis number: 110 IK

Master Thesis. propositions into a framework. Radboud University Nijmegen (RU) Ing. Martijn van den Tillaart. Thesis number: 110 IK Radboud University Nijmegen (RU) Master Thesis propositions into a framework Ing. Martijn van den Tillaart Thesis number: 110 IK Author: Ing. M.J.C. van den Tillaart Place: Cuijk Date: april 15, 2009 Document:

Nadere informatie

Fedora Beveiliging gids

Fedora Beveiliging gids Fedora Beveiliging gids Een gids voor het beveiligen van Fedora Linux Johnray Fuller John Ha David O'Brien Scott Radvan Eric Christensen Adam Ligas Beveiliging gids Fedora Beveiliging gids Een gids voor

Nadere informatie

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GIDS 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Nadere informatie

Simulation based call center optimizer

Simulation based call center optimizer FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VAKGROEP TECHNISCHE BEDRIJFSVOERING (tw18) Voorzitter: Prof. dr. ir. Rik Van Landeghem Simulation based call center optimizer door Sofie Pauwels Koen Van Hoe Promotor:

Nadere informatie

De techniek van Sakai Campus Blend using Sakai

De techniek van Sakai Campus Blend using Sakai Campus Blend using Sakai Betreft Van Voor Rapport B: Techniek Eelco Laagland en Dennis Vierkant Opdrachtgever (Sir Bakx) E Campus Blend using Sakai Rapport B Kenmerk : ITBE 07/10137 Datum : 25 juni 2007

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. FmX geïntegreerde display

GEBRUIKERSHANDLEIDING. FmX geïntegreerde display GEBRUIKERSHANDLEIDING FmX geïntegreerde display Versie 7.1 Revisie A Maart 2013 F Divisie Landbouw Trimble Navigation Limited Trimble Agriculture Division 10355 Westmoor Drive Suite #100 Westminster, CO

Nadere informatie

ICT en wetgeving. Emile de Maat Tom van Engers Radboud Winkels

ICT en wetgeving. Emile de Maat Tom van Engers Radboud Winkels ICT en wetgeving Emile de Maat Tom van Engers Radboud Winkels Datum 22-12-2008 WODC, 2008 1 De Maat, Van Engers, Winkels Inhoudsopgave Samenvatting 3 Summary 6 1. Inleiding 9 1.1. De vraagstelling...9

Nadere informatie

Artikel 1. Geografische marketing Vroeger werden de woorden marktpositie, marketingplanning en marktonderzoek gebruikt (1976)

Artikel 1. Geografische marketing Vroeger werden de woorden marktpositie, marketingplanning en marktonderzoek gebruikt (1976) Artikel 1. Geografische marketing Vroeger werden de woorden marktpositie, marketingplanning en marktonderzoek gebruikt (1976) De 4 P s zijn: product, prijs, promotie en plaats. Steden hebben een minder

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

WL-351. Wireless Gigabit Router 300N. (802.11bgn draft 2.0)

WL-351. Wireless Gigabit Router 300N. (802.11bgn draft 2.0) WL-351 Wireless Gigabit Router 300N (802.11bgn draft 2.0) Gebruikershandleiding INHOUDSOPGAVE 1 BELANGRIJKSTE KENMERKEN...4 2 DE INHOUD VAN HET PAKKET...5 3 AANSLUITPOORTEN...6 4 NETWERK- EN SYSTEEMEISEN...8

Nadere informatie

TOEPASSING VAN SEMANTISCH WEB TECHNOLOGIE VOOR HET BEHEER VAN BELEIDSINFORMATIE BINNEN DE VLAAMSE OVERHEID

TOEPASSING VAN SEMANTISCH WEB TECHNOLOGIE VOOR HET BEHEER VAN BELEIDSINFORMATIE BINNEN DE VLAAMSE OVERHEID FACULTEIT ECONOMISCHE EN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN TOEPASSING VAN SEMANTISCH WEB TECHNOLOGIE VOOR HET BEHEER VAN BELEIDSINFORMATIE BINNEN DE VLAAMSE OVERHEID PHILIPPE

Nadere informatie

Definitie en inleiding... 4. Methodologie en KMO-profiel... 5. Aanwezigheid op het internet... 8. Maturiteit van de KMO op vlak van ICT...

Definitie en inleiding... 4. Methodologie en KMO-profiel... 5. Aanwezigheid op het internet... 8. Maturiteit van de KMO op vlak van ICT... 2 Inhoudsopgave Definitie en inleiding... 4 Methodologie en KMO-profiel... 5 Aanwezigheid op het internet... 8 Maturiteit van de KMO op vlak van ICT... 13 Cloud computing en Software as a Service... 16

Nadere informatie