Algemene aanbiedings-,verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Speedfreak Carparts V.O.F. te Delft.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene aanbiedings-,verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Speedfreak Carparts V.O.F. te Delft."

Transcriptie

1 Algemene aanbiedings-,verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Speedfreak Carparts V.O.F. te Delft. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag Algemeen: Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Speedfreak Carparts V.O.F. heeft het recht haar aanbiedings-, verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden ten allen ten allen tijden te wijzigen. Voor de gevolgen van druk- en/of typfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Speedfreak Carparts V.O.F.: de vennootschap onder firma Speedfreak Carparts. 1.2 Cliënt: iedere partij die met Speedfreak Carparts V.O.F. een overeenkomst sluit, dan wel met wie Speedfreak Carparts V.O.F. in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst; 1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Speedfreak Carparts V.O.F. en de cliënt tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst; 1.4 Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst; 1.5 Order: iedere opdracht van de cliënt aan Speedfreak Carparts V.O.F.; 1.6 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Deze zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. 1.7 Verkoop op afstand: Manier van verkoop waarbij door een bedrijf gebruikt wordt gemaakt van één of meer techniek(en) voor communicatie om een overeenkomst op afstand te sluiten. 1.8 Prijs: De prijs voor goederen of diensten. 1.9 Aanbod: Iedere aanbieding die een bedrijf doet voor goederen of diensten met de daarbij behorende voorwaarden die hier op van toepassing zijn Herroepingsrecht: het recht waarbij consument binnen een termijn van 7 werkdagen na ontvangst van bestelling, zonder opgave van reden een overeenkomst kan ontbinden. Artikel 2: Algemeen 2.1. Op alle aanbiedingen en diensten van Speedfreak Carparts V.O.F. zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. 2.2 De Voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten (inclusief offertes, verkopen, leveringen alsmede overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van welke aard dan ook). 2.3 Een eventuele (eerdere) verwijzing door de cliënt naar eigen of andere algemene voorwaarden wordt door Speedfreak Carparts V.O.F. uitdrukkelijk van de hand gewezen en derhalve niet aanvaard. 2.4 Speedfreak Carparts V.O.F. behoudt zich het recht voor de Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat Speedfreak Carparts V.O.F. de cliënt schriftelijk van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat voor de reeds gegeven orders de Voorwaarden blijven gelden, die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen. 2.5 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, nietig of vernietigbaar is, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden onverkort van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.

2 2.6 Naast deze algemene voorwaarden kan Speedfreak Carparts V.O.F. aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden. 2.7 De hierin vermelde voorwaarden prevaleren te allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn met of afwijken van de voorwaarden van Speedfreak Carparts V.O.F. Artikel 3 Offertes 3.1 Offertes en prijsnoteringen binden Speedfreak Carparts V.O.F. niet, en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Speedfreak Carparts V.O.F. behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, bestelling niet in behandeling te nemen. 3.2 Afbeeldingen, tekeningen, modellen, specificaties en prijzen van de door Speedfreak Carparts V.O.F. aangeboden producten in/op catalogi, circulaires, internet of anderszins zijn met zorg opgesteld. Speedfreak Carparts V.O.F. staat echter niet in voor de juistheid daarvan. De afbeeldingen, tekeningen, modellen en specificaties zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van hetgeen Speedfreak Carparts V.O.F. te bieden heeft. Gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding van een overeenkomst zijn. Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Speedfreak Carparts V.O.F. deze schriftelijk heeft aanvaard (via , internet of anderszins), dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen, dan wel door verstrekking of toezending aan de cliënt van de op de overeenkomst betrekking hebbende factuur. 4.2 Eventueel - later - gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. 4.3 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Onze administratie is beslissend ter zake het onder artikel 4.2. en in dit artikellid gestelde. 4.4 Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij uitsluitend te onzer beoordeling voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. 4.5 Speedfreak Carparts V.O.F. is bevoegd indien Speedfreak Carparts V.O.F. dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen. Zo mogelijk en/of zo nodig zal Speedfreak Carparts V.O.F. hierover met de cliënt overleg plegen. Artikel 5 Prijzen 5.1 Alle prijzen op de website van Speedfreak Carparts V.O.F. en overige advertentiesites zijn inclusief BTW en in Euro uitgedrukt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, onder voorbehoud van type of drukfouten. 5.2 Overeenkomsten worden gesloten tegen de op het moment van sluiten van de overeenkomst geldende, door Speedfreak Carparts V.O.F. vastgestelde, prijzen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Speedfreak Carparts V.O.F. behoudt zich het recht voor overeengekomen prijzen tot het moment van verzending van de producten te wijzigen, indien de voor Speedfreak Carparts V.O.F. geldende omstandigheden waarop de prijzen zijn gebaseerd sinds het sluiten van de overeenkomst en voor de aflevering zijn gewijzigd. In geval van prijswijziging door Speedfreak Carparts V.O.F. heeft de cliënt het

3 recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, mits dit schriftelijk geschiedt binnen vijf dagen, nadat de cliënt van de prijswijziging heeft kennis genomen, dan wel kennis had kunnen nemen. Artikel 6 Betaling 6.1 Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden onder rembours of via overboeking vooraf op onze rekening. Levering op rekening is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen beide partijen nader overeengekomen wordt. Voor het geval dat Speedfreak Carparts V.O.F. een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door het enkele verstrijken van deze termijn zal de cliënt i n verzuim zijn. De cliënt is niet gerechtigd enige betalingsverplichting op te schorten. 6.2 Indien Speedfreak Carparts V.O.F. op enig moment gerede twijfel heeft over de kredietwaardigheid van de cliënt, is Speedfreak Carparts V.O.F. gerechtigd niet (verder) te presteren, en alvorens verder te presteren te eisen dat de in rekening gebrachte bedragen door de cliënt bij vooruitbetaling worden voldaan, of da t de cliënt deugdelijke zekerheid stelt voor zowel de nakoming van zijn betalingsverplichtingen als ook zijn overige verplichtingen. 6.3 Speedfreak Carparts V.O.F. is gerechtigd een kredietlimiet vast te stellen. Bij overschrijding van deze kredietlimiet is Speedfreak Carparts V.O.F. gerechtigd overeenkomstig het voorgaande lid van dit artikel te handelen. Speedfreak Carparts V.O.F. kan een kredietlimiet met door haar vast te stellen bedragen inperken, inperkingen wijzigen of overeengekomen inperkingen achterwege laten. 6.4 In geval de cliënt één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, en zijn alle vorderingen uit welke hoofde ook van Speedfreak Carparts V.O.F. op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Vanaf de vervaldatum is de cliënt aan Speedfreak Carparts V.O.F. per maand of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand, de wettelijke rente verschuldigd ex artikel 6:119a BW voor handelstransacties en ex artikel 6:119 BW voor consumententransacties over alle te late betalingen. Tevens is de cliënt in dit geval de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door cliënt te vergoeden kosten bedragen ten minste 15% van het bedrag van de achterstallige betaling en onverminderd het recht op vergoeding van de volledige kosten. 6.5 Ieder bedrag dat van de cliënt wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van die vorderingen die Speedfreak Carparts V.O.F. op de cliënt mocht hebben, ten aanzien van welke Speedfreak Carparts V.O.F. niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van de cliënt wordt ontvangen allereerst strekken tot voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 6.4, en vervolgens strekken tot voldoening van opeisbare facturen, waarbij de factuur met de oudste fatale datum het eerst wordt gecrediteerd, zelfs al vermeldt de cliënt dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Speedfreak Carparts V.O.F. is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op de cliënt te verrekenen met het geen Speedfreak Carparts V.O.F. aan de cliënt verschuldigd is of zal zijn.

4 Artikel 7 Levering 7.1 Bij betaling op factuur, middels ontvangst van de koopsom op onze rekening dan wel onder rembours, vindt levering plaats middels verzending van uw bestelling binnen zeven werkdagen. Mocht de levertijd de zeven werkdagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging. 7.2 De opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen en dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. 7.3 Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enige schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Speedfreak Carparts V.O.F. 7.4 Bestelde producten zijn ook af te halen via het magazijn. Artikel 8 Verzending 8.1 De producten worden verzonden voor risico van Speedfreak Carparts V.O.F. De koper draagt het risico voor de producten van het ogenblik af waarop zij aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. 8.2 De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door TPG post / koeriersdienst opgeslagen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper als na te melden. 8.3 Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar Speedfreak Carparts V.O.F., eventueel na opslag bij TPG post / koeriersdienst. 8.4 In geval de koper zonder rechtsgeldige annulering een bestelde rembourszending geweigerd heeft in ontvangst te nemen of 2 weken niet heeft afgehaald van de door TPG post / koeriersdienst op te geven opslagplaats, zal Speedfreak Carparts V.O.F. de koper een factuur sturen van de door Speedfreak Carparts V.O.F. gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede mogelijke waardevermindering. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van â 25,-. Speedfreak Carparts V.O.F. is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Speedfreak Carparts V.O.F. hiertoe is overgegaan gelden de bepalingen te dezen van artikel 7. Artikel 9 Garantie 9.1 Speedfreak Carparts V.O.F. staat in voor een hoge kwaliteit van de door haar verleende diensten en voor de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld. 9.2 Op geleverde producten wordt 1 maand garantie verleend, tenzij anders is vermeld, uitgesloten zijn gebruikte onderdelen. 9.3 De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten afhankelijk van het merk en type te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving en dient ze op eigen kosten in de originele verpakking met de factuur te retourneren naar Speedfreak Carparts V.O.F. of een daartoe aangewezen reparatie servicecenter. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van aan Speedfreak Carparts V.O.F. verwijtbare defecten, zullen deze gebreken kosteloos worden verholpen. 9.4 Aangeschafte goederen kunnen binnen 1 week zonder opgaaf van redenen geretourneerd worden, met uitsluiting van gebruikte onderdelen, elektronische en speciaal bestelde onderdelen. 9.5 Speciaal bestelde en elektronische onderdelen worden niet retour genomen. 9.6 Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening. 9.7 De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

5 A: indien de koper de producten heeft verwaarloosd. B: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Speedfreak Carparts V.O.F. zijn verricht. C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen. D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden. E: indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires. F: indien de koper de producten op andere wijze heeft veronachtzaamd. G: bij gebruikte onderdelen Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud 10.1 De eigendom van geleverde producten door Speedfreak Carparts V.O.F. wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan. Artikel 11 Handelsmerk 11.1 De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Speedfreak Carparts V.O.F. afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Elke wijziging, hoe dan ook, doet de garantie vervallen. Artikel 12 Aansprakelijkheids-beperking 12.1 Speedfreak Carparts V.O.F. aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere producten van koper of van derden welke direct of indirect veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product Speedfreak Carparts V.O.F. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten welke is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties Verder aanvaardt Speedfreak Carparts V.O.F. geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, ontstaan door onverantwoordelijk of onveilig gebruik tijdens het gebruik, in welke vorm dan ook, zowel in rijdende als in stilstaande toestand van de auto Speedfreak Carparts V.O.F. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan aan een persoon, object c.q. voertuig na inbouwen van een airbagsensor of een tuningbox (=powerbox). Zowel de aanschaf, inbouw als het gebruik van een airbagsensor of tuningbox (=powerbox) geschiedt op eigen risico van de koper. Een tuningbox is in principe ontworpen voor professionele race-doeleinden. Gebruik op de openbare weg is voor risico van de koper. Alle consequenties voortvloeiende uit het gebruik van een tuningbox (=powerbox) zijn voor risico van de koper. Er wordt geen garantie verleend op het functioneren van het voertuig waarop een powerbox is geinstalleerd. 13 Klachten 13.1 De cliënt is verplicht de producten onmiddellijk bij ontvangst, doch in elk geval zo spoedig mogelijk nadien, en in de mate waarin dit in redelijkheid van hem kan worden verlangd, te (doen) inspecteren. Klachten naar aanleiding van de Speedfreak Carparts V.O.F. facturen of ter zake van gebreken aan de producten die bij de inspectie of bij eerste gebruik worden geconstateerd dan wel redelijkerwijs hadden kunnen worden geconstateerd, dient de cliënt onmiddellijk, doch in elk geval binnen 14 da gen nadat de producten zijn ontvangen, schriftelijk ter kennis van Speedfreak Carparts V.O.F. te brengen. Laat de cliënt zulks na, dan kan de cliënt zich er niet op beroepen dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden Gebreken die redelijkerwijs niet hadden kunnen worden geconstateerd binnen de in het vorige lid genoemde termijn, dient de cliënt uiterlijk binnen veertien dagen nadat hij deze

6 gebreken redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk ter kennis van Speedfreak Carparts V.O.F. te brengen. Bij constatering van een gebrek is de cliënt verplicht het eventuele gebruik van de producten te staken, als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de producten zorg te dragen en de nodige maatregelen te nemen om zijn schade zoveel mogelijk te beperken. De cliënt zal daarbij de aanwijzingen van Speedfreak Carparts V.O.F. stipt opvolgen en Speedfreak Carparts V.O.F. alle medewerking verlenen voor onderzoek van het geconstateerde gebrek en daarmee samenhangende omstandigheden, zoals de behandeling en het gebruik van de producten. Indien Speedfreak Carparts V.O.F. zulks verlangt, zal de cliënt de producten retour zenden. 14 Retourzendingen en annulering 14.1 Onverminderd het elders in deze Voorwaarden bepaalde kunnen de door Speedfreak Carparts V.O.F. geaccepteerde orders niet worden geannuleerd, en de door Speedfreak Carparts V.O.F. geleverde producten niet worden teruggenomen of geruild, indien de producten en/of de verpakking niet in goede staat verkeren Nooit zullen producten die bij Speedfreak Carparts V.O.F. niet voorradig waren of zijn, en producten die speciaal voor de cliënt zijn gekocht, in aanmerking komen voor een annulering, terugneming of ruiling Retourzending van producten anders dan wegens foutieve levering is alleen mogelijk indien Speedfreak Carparts V.O.F. zich daarmee tevoren schriftelijk akkoord heeft verklaard. Retouren worden alleen in behandeling genomen mits voorzien van een volledig ingevuld retourformulier, welke gedwonload kan worden via of op verzoek g d kan worden De retourzendingen dienen vergezeld te gaan van een pakbon, waarop de datum en het nummer van de afleveringsbon c.q. factuur van Speedfreak Carparts V.O.F. vermeld staan. Artikelen waarvan niet kan worden aangetoond dat deze door Speedfreak Carparts V.O.F. geleverd zijn, komen niet voor creditering in aanmerking Artikelen waarvan het aantal niet overeenkomt met de standaard verpakkingseenheid komen niet voor creditering in aanmerking Creditnota s welke betrekking hebben op de door de cliënt retour gezonden producten, worden berekend volgens de op de datum van de creditering geldende prijzen en kortingen. Het bedrag van de creditnota zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag van de hierop betrekking hebbende factuur Elektronische en speciaal bestelde onderdelen worden nimmer retour genomen Verzendkosten welke door Speedfreak Carparts in rekening zijn gebracht, alsmede de verzendkosten welke de klant heeft gemaakt voor retournering worden nimmer vergoed door Speedfreak Carparts Creditnota s welke betrekking hebben op de door de cliënt retour gezonden producten, worden berekend na aftrek van 20% re-stocking kosten (adminstratiev afhandeling en het opnieuw in voorraad brengen) van de totaalsom welke door client betaald is. Artikel 15 Overmacht 15.1 Indien Speedfreak Carparts V.O.F. door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachts toestand Onder overmacht wordt mede verstaan: alle van de wil van Speedfreak Carparts V.O.F. onafhankelijke omstandigheden, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, verhinderen of waardoor de nakoming van de verplichtingen van Speedfreak Carparts V.O.F. in redelijkheid niet kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend: oorlog, burgeroorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, epidemieën, niet tijdig aanleveren van materiaal en producten door de importeur/fabriek dan wel de leverancier, belemmerende overheidsmaat regelen of

7 het ontbreken van een van overheidswege te verkrijgen vergunning. Het bovenstaande is tevens van toepassing indien de omstandigheden als hierboven bedoeld zich ten aanzien van, of in het bedrijf van, fabrieken, importeurs of andere handelaren van wie Speedfreak Carparts V.O.F. de producten betrekt of pleegt te betrekken mochten voordoen Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als Speedfreak Carparts V.O.F. als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben Speedfreak Carparts V.O.F. zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen. Artikel 16 Ontbinding 16.1 Indien de koper zijn verplichtingen jegens Speedfreak Carparts V.O.F. niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Speedfreak Carparts V.O.F. te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist In gevallen onder 1 genoemd, heeft Speedfreak Carparts V.O.F. het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden of gebruik te maken van het bepaalde in art Speedfreak Carparts V.O.F. is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Speedfreak Carparts V.O.F. schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Speedfreak Carparts V.O.F. verrichte prestaties, en heeft Speedfreak Carparts V.O.F. onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties Ten aanzien van de Wet koop op afstand geldt voor particuliere afnemers dat zij een wettelijk gereguleerde afkoelingsperiode van 7 dagen mogen gebruiken om ongebruikte en in onberispelijke verkoopbare staat afgenomen producten te kunnen retourneren en het volledige aanschafbedrag dan door Speedfreak Carparts V.O.F. wordt terugbetaald. De door Speedfreak Carparts V.O.F. gemaakt verzend- en verpakkingskosten worden echter niet vergoed. Artikel 17 Toepasselijk recht 17.1 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten Alle geschillen, betrekking hebbende op, voortvloeiende uit, of verband houdende met door Speedfreak Carparts V.O.F. gedane offertes, leveringen, gemaakte afspraken of gesloten overeenkomsten, zullen, indien deze geschillen horen tot de bevoegdheid van de rechtbank, worden behandeld door de rechtbank te Den haag.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv ALGEMEEN 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Online Telecom Services B.V.

Algemene Voorwaarden Online Telecom Services B.V. Algemene Voorwaarden Online Telecom Services B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: (1) GSMEasy.nl : Online Telecom Services B.V. (2) Opdrachtgever : De afnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM Inhoud 1. Definities... 1 2. Algemeen... 2 3. Informatieverstrekking door Afnemer, Offertes... 2 4. Totstandkoming van de Overeenkomst...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden B2B voor zakelijke afnemers. België Juli 2015

Algemene voorwaarden B2B voor zakelijke afnemers. België Juli 2015 Algemene voorwaarden B2B voor zakelijke afnemers België Juli 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden... 3 Artikel 2. Aanbiedingen/offertes... 3 Artikel 3. Prijs...

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen Artikel 4: Inschakeling

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS,

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, statutair GEVESTIGD TE DEN HAAG EN feitelijk KANTOORHOUDENDE TE (2585 EW) DEN HAAG AAN DE Laan Copes van Cattenburch

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Laatst bijgewerkt: Augustus 2014 www.redcoon.nl Algemene Voorwaarden B2B Augustus 2014 Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden Artikel 2 Aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van de éénmanszaak Lufaa, gevestigd te Amsterdam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 50150790.

ALGEMENE VOORWAARDEN van de éénmanszaak Lufaa, gevestigd te Amsterdam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 50150790. ALGEMENE VOORWAARDEN van de éénmanszaak Lufaa, gevestigd te Amsterdam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 50150790. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

1.5 Leverancier: gebruiker van deze Algemene Voorwaarden die goederen en diensten levert en die lid is van de SZS en/of de EKH.

1.5 Leverancier: gebruiker van deze Algemene Voorwaarden die goederen en diensten levert en die lid is van de SZS en/of de EKH. ALGEMENE VOORWAARDEN voor leveranties en diensten in de Scheepsbenodigdhedenhandel, Zeilmakerij, Dekkledenvervaardiging en Scheepstuigerij en/of leveranties en diensten betreffende hijs- en hefmiddelen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN B.A. GEURTS-JANSSEN B.V., GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE VENLO, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 120 36637.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN B.A. GEURTS-JANSSEN B.V., GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE VENLO, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 120 36637. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN B.A. GEURTS-JANSSEN B.V., GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE VENLO, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 120 36637. ARTIKEL I TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES 1. Deze

Nadere informatie

Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden Qball Internet. Artikel 1 Algemeen

Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden Qball Internet. Artikel 1 Algemeen Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden Qball Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt Qball Internet aangeduid als Qball en haar contractpartner als Opdrachtgever. 1.2 Onder "schriftelijk

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. 1. Algemeen 1.1 Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Logitecq Medical Services B.V. gevestigd Kralendijk, Bonaire CN

Algemene Voorwaarden van Logitecq Medical Services B.V. gevestigd Kralendijk, Bonaire CN Algemene Voorwaarden van Logitecq Medical Services B.V. gevestigd Kralendijk, Bonaire CN Artikel 1 Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten -ongeacht de benaming- en de uitvoering daarvan worden

Nadere informatie

Algemene verkoop- en verhuur voorwaarden SEDNA Containers B.V. te Amsterdam

Algemene verkoop- en verhuur voorwaarden SEDNA Containers B.V. te Amsterdam Algemene verkoop- en verhuur voorwaarden SEDNA Containers B.V. te Amsterdam A. Algemene bepalingen Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: SEDNA Containers B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: V.O.F. Matthijs Industrial Supplies Drieschouwen Zuid 31 4571 RV Axel

Algemene voorwaarden van: V.O.F. Matthijs Industrial Supplies Drieschouwen Zuid 31 4571 RV Axel Algemene voorwaarden van: V.O.F. Matthijs Industrial Supplies Drieschouwen Zuid 31 4571 RV Axel (AS 133C-10) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuid West Nederland: 210181370000

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum

Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verkoper/opdrachtnemer: RIT Bandenservice B.V.; Koper/opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Verkoop, Levering en Aanneming van leden van Vereniging Elektrisch Varen Nederland

Algemene voorwaarden voor Verkoop, Levering en Aanneming van leden van Vereniging Elektrisch Varen Nederland Algemene voorwaarden voor Verkoop, Levering en Aanneming van leden van Vereniging Elektrisch Varen Nederland Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijving... 2 2. Algemeen... 2 3. Aanbod en aanvaarding... 2 4.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ZAKEN EN DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ZAKEN EN DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ZAKEN EN DIENSTEN Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen TrustLube B.V., gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van SternDealers B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33251952

Algemene voorwaarden van SternDealers B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33251952 Algemene voorwaarden van SternDealers B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33251952 Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a. TOMTELECOM: TOMTELECOM, gevestigd te Groningen; b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V.

Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V. Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Art. 1: Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AKTINA-LED BV

ALGEMENE VOORWAARDEN AKTINA-LED BV Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van, koop, verkoop en levering diensten van AKTINA-LED B.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen

Nadere informatie

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Vehicula BV en op alle met Vehicula BV aangegane overeenkomsten.

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Vehicula BV en op alle met Vehicula BV aangegane overeenkomsten. Algemene Voorwaarden Vehicula BV 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Vehicula BV en op alle met Vehicula BV aangegane overeenkomsten. 2. De Internet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Dekatel Telecom B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Dekatel Telecom B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Dekatel Telecom B.V. Algemene voorwaarden Dekatel Telecom B.V. 2014, februari. Correspondentieadres: Veldoven 7, 8271 RT, IJsselmuiden Indeling De algemene voorwaarden van Dekatel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: M.B. Tjaden h.o.d.n. Van Apeldoorn Elektrotechniek Westergracht 69 G 2013 ZM Haarlem

Algemene voorwaarden van: M.B. Tjaden h.o.d.n. Van Apeldoorn Elektrotechniek Westergracht 69 G 2013 ZM Haarlem Algemene voorwaarden van: M.B. Tjaden h.o.d.n. Van Apeldoorn Elektrotechniek Westergracht 69 G 2013 ZM Haarlem (AS 219-12) Inschrijfnummer K.v.K. voor Amsterdam: 340850390000 Artikel 1: Toepasselijkheid,

Nadere informatie

Technisch Bureau Holl B.V. Hogelandseweg 89 6545 AB Nijmegen Inschrijfnummer K.v.K.: 10039548

Technisch Bureau Holl B.V. Hogelandseweg 89 6545 AB Nijmegen Inschrijfnummer K.v.K.: 10039548 Algemene voorwaarden van: Technisch Bureau Holl B.V. Hogelandseweg 89 6545 AB Nijmegen Inschrijfnummer K.v.K.: 10039548 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

STUDIO NOORD LICHT + INTERIEUR HEREPLEIN 6 9711 GA GRONINGEN KVK 54337232 BTW NL851264499B01 INFO@STUDIONOORD.COM

STUDIO NOORD LICHT + INTERIEUR HEREPLEIN 6 9711 GA GRONINGEN KVK 54337232 BTW NL851264499B01 INFO@STUDIONOORD.COM STUDIO NOORD LICHT + INTERIEUR HEREPLEIN 6 9711 GA GRONINGEN KVK 54337232 BTW NL851264499B01 INFO@STUDIONOORD.COM Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie