Verslag plenaire bijeenkomst dorps- en buurtverenigingen en college Op 25 juni 2012 in het gemeentehuis van Leek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag plenaire bijeenkomst dorps- en buurtverenigingen en college Op 25 juni 2012 in het gemeentehuis van Leek"

Transcriptie

1 Verslag plenaire bijeenkomst dorps- en buurtverenigingen en college Op 25 juni 2012 in het gemeentehuis van Leek Begin om 20.00, einde bijeenkomst om Aanwezigen: College van B&W: B.C. Hoekstra, T.H. Haseloop-Amsing, H.J. Morssink, B. Plandsoen. Ambtelijk: H. Hofman (gemeentesecretaris), W.A. Westra, J. Engels, P. van Ling (verslag). Enumatil: Mevr. C. Besteman, Mevr. A. Bilstra, D. Spreeuwers Leek: BRAVO: H. Groen Leek: De Koetsiers: T. Beaufort, R. Fassaert Lettelbert: Mevr. M. Hamming Midwolde: Dorpsvereniging: H. Smits Tolbert: Oldebert: G. Gjaltema, M. Weerd Zevenhuizen: DES: Mevr. L. de Boer, Mevr. Y. Brandsma 1. Opening en vaststellen agenda Burgemeester Hoekstra opent de vergadering en meldt de verhindering van buurtvereniging Het Middenste Verlaat. Er is voor gekozen om de bijeenkomst in juni te organiseren in plaats van november. Op dit tijdstip kan worden teruggekeken naar de effecten van de bezuinigingen en worden vooruitgekeken naar de bezuinigingen over Voorstelrondje / Mededelingen Nieuwe contactpersoon voor de dorpsvereniging wordt Jur Engels, dit is de laatste bijeenkomst van Willy Westra als contactpersoon. Voorstelrondje in verband met nieuwe bestuursleden/vertegenwoordigers van de dorps- en buurtverenigingen. 3. Hoe staat de gemeente Leek ervoor, een doorkijk naar de toekomst Toelichting op de Kaderbrief namens het college van B&W door wethouder B. Plandsoen (financiën). Dit jaar is gekozen in plaats van een Kadernota een Kaderbrief op te stellen aan de raad. Een reden hiervoor is dat de gemeente geen detailbeeld heeft van de omvang van de uitkeringen die de gemeente ontvangt vanuit het Rijk. Na de val van het kabinet is een Lenteakkoord vastgesteld dat een basis vormt voor de begroting van Wat de precieze consequenties zijn van dit Lenteakkoord voor gemeenten is nog onduidelijk. De gemeente kampt met twee financiële problemen. Ten eerste heeft de gemeente veel grond aangekocht voor woningbouw die in de huidige tijd niet wordt verkocht. Dit drukt op de begroting. Dit is een reden dat de gemeente Leek compensatiegelden zal ontvangen vanuit de provincie en de Regiovisie Groningen - Assen. Deze zijn bestemd voor het verbeteren van de infrastructuur. Ten tweede zijn er financiële problemen door tegenvallers bij sociale werkvoorzieningschap Novatec. De gemeente Leek moet in ,- bezuinigen op een begroting van 45 à 50 miljoen. Na 2013 zouden de bezuinigingen op moeten lopen tot ongeveer 1,3 miljoen. De eerste bezuinigingen van 2013 zijn grotendeels structurele maatregelen die doorlopen naar volgende jaren. De bezuinigingsplannen zullen eind augustus aan de raad aangeboden worden. In september wordt vergaderd met de raad. Begin november zal de begroting vastgesteld worden. In de periode tussen september en begin november zal worden gesproken met de instellingen en dorpen die door de voorgestelde bezuinigingen geraakt worden. Niet alle dorpen worden opnieuw bezocht, dit is vorig jaar gebeurd. De uitkomsten van deze gesprekken zullen in achting worden genomen. 1

2 4. Vraagpunten/onderwerpen per dorp/buurt: a. Enumatil: Beschoeiing Hoendiep bij de brug Dorpsvereniging Enumatil Er is sprake van een inzakkende niet verankerde kade. Hierdoor zijn scheuren in de huizen van aanwonenden ontstaan. Deze scheuren zouden het gevolg zijn van de werkzaamheden die in het verleden aan de brug en buning zijn uitgevoerd door de provincie. Wie is verantwoordelijk voor deze schade en wat kan de gemeente Leek voor de aanwonenden betekenen? De damwand is in omstreeks 1984 door de gemeente Zuidhorn aangelegd met subsidiegeld voor dorpsvernieuwing. Kadastraal zou hierna geregeld worden met de bewoners dat de damwand eigendom zou worden van de gemeente. Waarschijnlijk omdat de gemeente Zuidhorn destijds een conflict kreeg met de bewoners over de aanleg van de riolering door het Molenpad aan de achterzijde van de woningen is de eigendomsoverdracht nooit gerealiseerd. Na een gemeentelijke herindeling is dit gedeelte overgegaan naar de gemeente Leek. De bewoners zijn eigenaar geworden van de damwand omdat deze op hun grondgebied is aangelegd en hiervoor niets is geregeld. Het gebied is dan ook niet onderdeel geweest van een onderhoudsprogramma van de gemeente Leek omdat de gemeente geen eigenaar is. De gemeente Leek heeft voorgesteld dat vijf partijen kunnen meebetalen aan het herstellen van de damwand. Dit zijn de gemeente Leek, de gemeente Zuidhorn, de provincie, het waterschap en de aanwonenden. Zuidhorn heeft meteen al afgehaakt, aangezien de gemeente Leek dit van Zuidhorn heeft overgenomen. Daarna was het voorstel dat de overblijvende partijen alle vier moesten meedoen anders trok de gemeente zich ook terug. Het waterschap is een belangrijkere partij in dezen, want de eigendomsituatie en een goede grondkering is een punt waarin waterschap belanghebbende is. Het waterschap heeft aangegeven niet te willen bijdragen. Hierop is de provincie niet meer benaderd en heeft de gemeente Leek aangegeven dat de gemeente geen partij is. De aanwonenden zullen dit probleem moeten oplossen met de provincie. Aangeboden wordt dat de gemeente in overleg treedt met de aanwonenden over eventuele ondersteuning bij benadering van de provincie. Hierbij moet worden benadrukt dat de gemeente geen eigenaar is van het probleem. b. Enumatil: Bestemming voor leegkomend schoolgebouw t Klimop Dorpsvereniging Enumatil Vraagt zich af wat er gaat gebeuren nu het schoolgebouw leeg is komen te staan. De dorpsvereniging maakt zich zorgen over het feit dat het mogelijk is dat het gebouw lang leeg komt te staan. De bewoners hebben wel wat gedachten over de bestemming. Het beleid van de gemeente is om bij vrijkomende gebouwen die in het bezit zijn van de gemeente te kijken naar de bestemming en ze dan proberen tegen een marktconforme prijs te verkopen. Gedacht wordt over huizen/appartementen met werkruimte. In een situatie waar verkoop op korte termijn niet succesvol is, zal overwogen worden om langdurige leegstand tegen te gaan door een tijdelijke bestemming te vinden, bijvoorbeeld verhuur. Dit vindt plaats tegen minimaal een kostendekkend tarief, danwel bij een commerciële instelling een marktconform tarief. Tijdens leegstand in de verkoopfase zal de gemeente zorg dragen voor het in stand houden van het gebouw en de omliggende tuin/verharding. Dit is in het belang van de omgeving maar ook de bespoediging van verkoop. c. Leek/De Koetsiers: Drukte Midwolderweg en parallelweg Er wordt geluidsoverlast ervaren van de Midwolderweg. Een tweede probleem is er bij het oversteken over de Midwolderweg. Ook wordt overlast ervaren door sluipverkeer van de Midwolderweg over de gemeentelijke weg. Er wordt doorgaans te hard gereden. Ten slotte is er geen direct voetpad naar het centrum. Er wordt met de provincie en de Regio Groningen-Assen gesproken over compensatiegelden als gevolg van het niet doorgaan van de rondweg tussen de A7, Leek, Tolbert en Roden. In de loop van 2012 komt hier duidelijkheid over. De compensatiegelden worden ingezet voor het efficiënter maken van het openbaar vervoer tussen Leek/Roden en Groningen en voor aanpassingen aan de hoofdstructuur (Oude Post- 2

3 weg, Midwolderweg, Oldebertweg, Tolberterstraat en Auwemalaan). Sluipverkeer zal in zijn algemeenheid een aandachtspunt zijn. Inmiddels is een werkgroep, bestaande uit de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Noordenveld en Leek van start gegaan om het compensatiegeld in een maatregelenpakket weg te zetten. Qua procedure is het volgende afgesproken: Bestuurlijke besluitvorming in de zomer van 2012 Verkenning najaar 2012 Uitwerking van de verkenning, besluitvorming en realisatie in de periode vanaf eind 2012 tot 2014 Gefaseerde realisatie resterende maatregelen De raad van de gemeente Leek zal ook een werkgroep samenstellen waarin uitgangspunten worden geformuleerd voor een nieuwe verkeersvisie vanwege het niet doorgaan van de rondweg. De eerste bijeenkomst van deze werkgroep is op 26 juni d. Leek/De Koetsiers: Insteek gemeente m.b.t. Jager/Dusseldorp in geval van verplaatsing respectievelijk aanpassing ter plaatse Wat is de rol en de visie van de gemeente Leek bij het proces tussen de provincie en de omwonenden? De gesprekken over verplaatsing van Jager Midwolde worden door de provincie gevoerd. Dit is een complex proces en eventuele verplaatsing wordt niet op korte termijn verwacht. Daarom wacht de gemeente eerst af en gaat er voorlopig vanuit dat Jager blijft. De gemeente heeft op dit moment geen visie in ontwikkeling over het terrein van Jager na een eventueel vertrek. Er vanuit gaande dat Jager op de huidige locatie blijft, moet het bedrijf beschikken over goede en handhaafbare vergunningen van de provincie en het Waterschap. Met deze bevoegde instanties is de gemeente in gesprek. e. Leek/De Koetsiers: Inbraken Nienoordsrand: Wat is de consequentie wanneer analyse uitwijst dat groenvoorzieningen (deels gemeentelijk) aangepast moeten worden? De buurtvereniging heeft tot nu toe geen analyse laten uitvoeren in de woonomgeving door Stichting Veiligheidszorg Groningen. Ze vraagt zich (op voorhand) af of de kosten die het aanpassen van de gemeentelijke groenvoorzieningen met zich meebrengen vergoed worden door de gemeente. Wat is de consequentie wanneer analyse uitwijst dat groenvoorzieningen (deels gemeentelijk) aangepast moeten worden? Daarbij moet worden opgemerkt dat het weghalen van de groenvoorziening misschien minder onderhoud betekent. Indien uit de analyse blijkt dat groenvoorzieningen aangepast moeten worden kan hierover in gesprek worden getreden. Indien de maatregelen wenselijk zijn voor de lange termijn kunnen hiervoor oplossingen worden gezocht. Hiervoor zal ook discussie met de omwonenden nodig zijn. f. Lettelbert Dorpsvereniging Lettelbert De dorpsvereniging vraagt zich af of het onderhoud van het zandgat kan worden gestart. Hiervoor is het noodzakelijk om afspraken te maken met de betrokken medewerker van Groenbeheer. Deze medewerker is op vakantie. Als hij terug is zal het met prioriteit worden opgepakt. g. Midwolde Dorpsvereniging Midwolde - De dorpsvereniging vraagt zich af wat de betrokkenheid zal zijn van de dorpsvereniging bij de verkoop van het schoolgebouw. De dorpsvereniging zal graag betrokken worden om een bestemming te kiezen die bij het dorp past. - De dorpsvereniging zou graag willen weten of het leggen van een zoab laag op de A7 heeft geleid tot significante geluidsreductie. 3

4 Reactie: het is mogelijk dat metingen hiervan zijn gedaan door Rijkswaterstaat. De gemeente zal contact opnemen met Rijkswaterstaat over dit onderwerp. h. Oostwold Niet vertegenwoordigd. i. Tolbert/Oldebert: Bebouwing terrein Hummel: resultaten van enquête door dorpsvereniging Oldebert De dorpsvereniging wil de resultaten van de enquête die ze heeft gehouden onder 28 direct aanwonenden op het terrein ten noorden van het perceel Dr. Mansholtweg 9 te Tolbert onder de aandacht van het college brengen. Er zijn 3 buurtbewoners vóór eventuele bebouwing, 6 tegen en 19 hebben geen mening of hebben geen reactie gestuurd. j. Tolbert/Oldebert: Oversteek Auwemalaan en de Oldebertweg voor schoolkinderen De dorpsvereniging heeft een handtekeningenactie gestart in het kader van de oversteek Auwemalaan en de Oldebertweg voor schoolkinderen en wil de handtekeningen later dit jaar aanbieden aan het college. k. Tolbert/Oldebert: Stand van zaken waterberging Leeksterhout Er zou een waterberging ingericht worden voor de brandweer nabij de A7. Hier is verder niets meer over gehoord. en burgemeester Hoekstra Er is een waterhuishoudkundig onderzoek uitgevoerd waaruit gebleken is dat op het bedrijven- terrein Leeksterhout aanvullende bergingscapaciteit gerealiseerd moet worden. De aanleg van die berging is vertraagd in verband met de discussie over de eventuele aanleg van een spoorlijn (eerst de Zuiderzeelijn en vervolgens de lijn Groningen - Heerenveen). De ZZL is een aantal jaren geleden al afgeschoten. In het bestuurlijk overleg van enkele weken geleden is besloten niet verder te gaan met de voorbereidingen voor de aanleg van de spoorverbinding Groningen-Heerenveen. Gemeenteambtenaren hebben al geschetst aan een waterberging, rekening houdend met de aanleg van een spoorverbinding in het gebied waar die waterberging zou moeten komen (de strook tussen de A7 en het bedrijventerrein Leeksterhout). Hierover is overleg met het waterschap geopend. Deze heeft in februari van dit jaar laten weten 'geen beslissing' te willen nemen over de watercompensatie, in afwachting van besluitvorming over de spoorlijn Groningen - Heerenveen. Gelet op het vorenstaande ontstaat er dus weer ruimte om het overleg met het waterschap te hervatten. Complicerende factor kan zijn dat nu mogelijk een spoor- of tramverbinding Leek-Groningen op de agenda komt (de gedeputeerden Boumans en Moorlag hebben dit als optie in de krant laten zetten). Dit heeft mogelijk een vertragend effect voor de waterberging. l. Tolbert: Beschermd dorpsgezicht: informatieuitwisseling met dorpsbewoners Dorpsbelangen heeft de raad drie vragen gesteld over de informatieverstrekking aan betrok- is. Het college heeft deze vragen beantwoord en deze schriftelijk verzonden aan dorpsbelan- ken eigenaren, respectievelijk bewoners van de 30 panden voor wie dit onderwerp van belang gen. m. Zevenhuizen Dorpsvereniging Zevenhuizen Een aantal korte opmerkingen/vragen: - Op het Hoofddiep in het centrum is het, vooral voor ouderen en kinderen, moeilijk om over te steken. Vraag of de mogelijkheid tot een zebrapad kan worden onderzocht. Reactie: De gemeente gaat met de provincie in gesprek. - Speeltoestellen zijn door de gemeente verdwenen. Wordt als een gemis ervaren. Reactie: Defecte speeltoestellen moeten worden verwijderd en worden niet automatisch ver- om in gesprek te gaan met de dorpsvereniging om wellicht een creatieve oplossing te vangen. De gemeente is bezig met een inventarisatie van de speeltoestellen en kijkt of de speeltoestellen nog wel passen bij de wijken en of een andere verdeling nodig is. Mogelijkheid vinden. 4

5 - Op de kruising Veldstreek-Bremerweg is opnieuw een ongeluk gebeurd. Vanuit de auto lastig te zien dat men een kruispunt nadert. Is er een mogelijkheid om een bord te plaatsen. Reactie: Dit zal worden voorgelegd aan de medewerker Verkeer. Een mogelijkheid is om de politie te vragen om een analyse van de ongelukken, om erachter te komen wat voor soort ongelukken het zijn. - De dorpsvereniging vraagt zich af of er sprake is van particuliere verkoop van de boerderij op Hoofddiep 45. Reactie: De boerderij is te koop aangeboden. Er zijn geïnteresseerden, maar er is verder nog niets bekend. 5. Rondvraag Leek/Oostindie (BRAVO) W ijkvereniging BRAVO - Het is de wijkvereniging opgevallen dat de tuidraden van de brug telkens knappen. Deze wor- wijkvereniging vermoedt dat er sprake is van een den gerepareerd maar de constructiefout. - Enumatil De molen in het dorp is gerestaureerd en zou in de verf gezet worden. De dorpsvereniging vraagt zich af wanneer dit gebeurt en of er een meerjarenplan van het onderhoud van de mo- len wordt opgesteld. Reactie: Hier zal naar worden geïnformeerd. Toelichting: Het gebruikte hout voor het herstel van de molen was nieuw en dus nog te nat om van een de- te voorzien. Het natte voorjaar heeft ook niet echt meegewerkt. finitieve verflaag Gehoopt wordt, dat na de zomervakantie alles dusdanig opgedroogd en uitgewerkt is, dat de verfbeurt kan worden uitgevoerd. Voordat dat gebeurt, moeten nog enkele reparaties worden uitgevoerd, zodat alles in één keer geschilderd kan worden. Er is inderdaad een onderhoudsplan, dat hier en daar nog wel enige bijstelling nodig heeft nu de opknapbeurt heeft plaatsgevonden. De wijkvereniging vraagt zich af of het Infohuis Oostindie nog open blijft voor bezoek. R eactie: Het infohuis sluit vanaf 1 juli 2012 de deuren. Vanwege de bezuinigingen heeft de gemeente Leek besloten om het Infohuis Oostindie te verkopen. Wethouder Haseloop De gemeente geeft grijpers aangeschaft die worden kunnen worden uitgeleend aan dorps- en wijkverenigingen samen met een aantal andere materialen. 6. Sluiting De vergadering wordt om gesloten. De burgemeester bedankt de aanwezigen voor hun komst. 5

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 Voorzitter : W.H. Everts Griffier : L.W.A. Tinga Aanwezig de leden : Arends, Berghuis, Bonnema, Emmelkamp, Heres, Hoekzema, Journée-Schuiling,

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.C.

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Systeem, Kwaliteit en Keten d.d. 8 mei 2014

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Systeem, Kwaliteit en Keten d.d. 8 mei 2014 Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening en vaststelling agenda Aanwezig: de heer P. Blokdijk (WN) de heer E. Verkaik (W@I) de heer J.P. Verweij (ChristenUnie) mevrouw W.A. Bodewitz (PVDD) de heer G. van

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 4/5 november 2003 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin.

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin. Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 7 december 2005 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen:

Nadere informatie

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen).

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgeving en Milieu, gehouden op 07 april 2010 van 09.00 uur tot 11.23 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr. J.W. Veluwenkamp

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Landschapsprojecten gezocht

Landschapsprojecten gezocht Gemeente Nieuws Landschapsprojecten gezocht De gemeente stelt samen met de provincie Gelderland geld beschikbaar voor het versterken van het landschap, het verbeteren van kleinschalige recreatieve mogelijkheden

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 13 juni 2013 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: mevr. I. van Hasselt dhr. R. Schoenaker Leden: mevr. H. van Maanen VVD dhr.

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

Programmabegroting 2015-2018

Programmabegroting 2015-2018 1 Programmabegroting 2015-2018 Gemeentehuis Singelpark 1 3984 NC Odijk Postbus 5 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 48 48 Fax (030) 657 03 85 Website http://www.bunnik.nl/ E-mail info@bunnik.nl 1 2 2 3

Nadere informatie

Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 2009, in de raadzaal te Utrecht.

Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 2009, in de raadzaal te Utrecht. Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 09, in de raadzaal te Utrecht. Aanwezig: De voorzitter, C.A. Geldof, wethouder voor Stationsgebied,

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE 72 e OVERLEGVERGADERING VAN COLLEGE VAN BESTUUR EN UNIVERSITEITSRAAD D.D. 12 FEBRUARI 2007

VERSLAG VAN DE 72 e OVERLEGVERGADERING VAN COLLEGE VAN BESTUUR EN UNIVERSITEITSRAAD D.D. 12 FEBRUARI 2007 VERSLAG VAN DE 72 e OVERLEGVERGADERING VAN COLLEGE VAN BESTUUR EN UNIVERSITEITSRAAD D.D. 12 FEBRUARI 07 Aanwezig: Te Beest, Van Haaften en Van der Heijden (CvB); Louw (SCvB). 5 Bloys, Bulhof, Caussin,

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoering hoofdlijnenprogramma 2006. maart 2009

Stand van zaken uitvoering hoofdlijnenprogramma 2006. maart 2009 Stand van zaken uitvoering hoofdlijnenprogramma 2006 maart 2009 Stand van zaken hoofdlijnenprogramma 2006 1-37 Stand van zaken uitwerking hoofdlijn 1: Het college zet in op het verdiepen van het wijkgericht

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging Aan de Raad Made, 2 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 18 december 2008 Onderwerp: Najaarsnota 2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage:

Nadere informatie

Feitenonderzoek De Boonacker

Feitenonderzoek De Boonacker Feitenonderzoek De Boonacker Gemeente Purmerend Rapport 20 november 2013 drs. R.J. Morée MBA mr. J.M. Hoek MRE WO-1311-0294-mdp Inhoudsopgave 1. Een feitenonderzoek naar De Boonacker 1 1.1 Inleiding 1

Nadere informatie

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009 Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden Portefeuillehouder Afwezig Verslag : mw. M. Tiggelaven (plv. vz) : mw. A. Jhinkoe-Rai : mw. A. Alcántara/PvdA, mw. M. Arnhem/PvdA, mw. A. Carr/PvdA,

Nadere informatie