GasAlertMicroClip. Detector voor 1, 2, 3 of 4 gassen. Naslaginformatie. H 2 S, CO, O 2, brandbare gassen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GasAlertMicroClip. Detector voor 1, 2, 3 of 4 gassen. Naslaginformatie. H 2 S, CO, O 2, brandbare gassen"

Transcriptie

1 H 2 S, CO, O 2, brandbare gassen Detector voor 1, 2, 3 of 4 gassen Naslaginformatie

2 Beperkte garantie & beperking van de aansprakelijkheid BW Technologies LP (BW) garandeert dat dit product bij normaal gebruik en onderhoud geen gebreken zal vertonen in materiaal en productie voor een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum van verzending aan de koper. Deze garantie is alleen van toepassing op de verkoop van nieuwe en ongebruikte producten aan de originele koper. De garantieverplichting van BW is beperkt tot de terugbetaling van de koopprijs, de herstelling of het vervangen van een defect product dat werd teruggestuurd naar een erkend BWonderhoudscentrum binnen de garantieperiode. BW heeft de vrije keuze over de gebruikte methode. In geen enkel geval kan deze aansprakelijkheid van BW hoger zijn dan de feitelijke koopprijs die de koper voor het product betaalde. Deze garantie heeft geen betrekking op: a) zekeringen, wegwerpbatterijen of de routinematige vervanging van onderdelen als gevolg van normale gebruiksslijtage van het product, b) elk product dat volgens BW verkeerd werd gebruikt, werd gewijzigd, verwaarloosd of per ongeluk of in abnormale bedienings-, hanteer- of gebruiksomstandigheden werd beschadigd; c) elke schade of defecten te wijten aan herstellingen aan het product door iemand anders dan een erkende dealer of door installatie van niet-goedgekeurde onderdelen op het product; of de in deze garantie beschreven verplichtingen zijn afhankelijk van: a) de juiste opberging, installatie en kalibratie, het juiste gebruik en onderhoud, conformiteit met de instructies in de producthandleiding en andere toepasselijke aanbevelingen van BW; b) de onmiddellijke aangifte van elk defect door de koper aan BW en, indien nodig, het onmiddellijk beschikbaar stellen van het product voor herstelling. De goederen mogen niet naar BW worden teruggestuurd totdat de koper verzendinstructies heeft ontvangen van BW en c) het recht van BW om te eisen dat de aankoper een aankoopbewijs overlegt, zoals de originele factuur, rekening of verpakkingsdocumenten om vast te stellen dat het product zich nog binnen de garantieperiode bevindt. DE KOPER GAAT AKKOORD DAT DEZE GARANTIE DE ENIGE EN EXCLUSIEVE OPLOSSING IS VOOR DE KOPER IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN DE VERHANDELBAARHEID OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. BW IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF VERLIES, MET INBEGRIP VAN HET VERLIES VAN GEGEVENS, AL DAN NIET HET GEVOLG VAN EEN GARANTIEBREUK OF OP BASIS VAN EEN CONTRACT, ONRECHT, VERTROUWEN OF OVERIGE THEORIE. Aangezien in sommige landen of staten geen beperking van de duur van een impliciete waarborg of uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade is toegelaten, is het mogelijk dat de beperkingen en uitsluitingen van deze garantie niet van toepassing zijn voor elke koper. Als enige bepaling van deze garantie door een rechtbank met competente rechtspraak ongeldig of onuitvoerbaar zou worden verklaard, doet deze uitspraak geen afbreuk aan de geldigheid of de afdwingbaarheid van enige andere bepalingen. Contact opnemen met BW Technologies by Honeywell USA: Canada: Europa: +44 (0) Andere landen: Stuur ons een via: Bezoek de BW Technologies by Honeywell website op:

3 Inleiding Deze beknopte handleiding biedt basisinformatie voor het gebruik van de GasAlertMicroClip. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op de begeleidende cd-rom voor een volledig overzicht van de gebruiksinstructies. De gasdetector GasAlertMicroClip ( de detector ) waarschuwt voor gevaarlijke gassen op een niveau hoger dan de alarmwaarden die door de gebruiker worden ingesteld. De detector is een persoonlijk veiligheidsinstrument. Het is uw verantwoordelijkheid om op de juiste manier op het alarm te reageren. Opmerking De detector wordt geleverd met Engels als de standaard weergegeven taal. De extra talen zijn Portugees, Spaans, Duits en Frans. De schermen voor de extra talen worden op de detector weergegeven en staan ook in de bijbehorende Naslaginformatie. Veiligheidsinformatie Lees dit eerst Gebruik de detector alleen zoals in deze handleiding is bepaald, want anders neemt de bescherming die de detector biedt mogelijk af. Lees de volgende Waarschuwingen alvorens de detector te gebruiken. a Waarschuwingen Waarschuwing: het vervangen van componenten kan de intrinsieke veiligheid in gevaar brengen. Let op: om veiligheidsredenen mag dit toestel alleen worden bediend en onderhouden door bevoegd personeel. Lees en begrijp de gebruiksaanwijzing volledig voordat u het toestel gebruikt of onderhoudt. Laad de detector op voordat u hem voor het eerst gebruikt. BW beveelt aan dat de detector na elke werkdag wordt opgeladen. Kalibreer de detector vóór het eerste gebruik en vervolgens op regelmatige tijdstippen, afhankelijk van het gebruik en van de blootstelling van de sensor aan 1

4 Naslaginformatie inhibitoren. BW beveelt minstens om de 180 dagen aan (elke 6 maanden). Het is aan te bevelen dat de sensor voor brandbare gassen wordt getest met een gekende concentratie kalibratiegas na elke geweten blootstelling aan katalysatorinhibitoren (zwaveldampen, siliconendampen, halogenen, enz.). BW beveelt aan de sensoren vóór elk dagelijks gebruik te onderwerpen aan een bumptest, om te bevestigen dat zij op gas reageren door de detector bloot te stellen aan een gasconcentratie die hoger is dan de ingestelde maximale alarmwaarden. Controleer handmatig of het akoestische en visuele alarm is geactiveerd. Kalibreer het toestel als de weergegeven waarden niet binnen de gespecificeerde grenzen liggen. CSA International beoordeelde de prestatie van dit toestel alleen op de detectie van brandbare gassen. De sensor voor brandbare gassen is in de fabriek gekalibreerd op een methaan-oeg (onderste explosiegrens) van 50%. Voor het controleren van een ander brandbaar gas binnen het bereik van het OEGpercentage, moet de sensor worden gekalibreerd met het geschikte gas. Let op: hoge waarden buiten de schaal kunnen duiden op een explosieve concentratie. Bescherm de sensor voor brandbare gassen tegen blootstelling aan loodverbindingen, siliconen en chloorhoudende koolwaterstoffen. Hoewel bepaalde organische dampen (zoals loodhoudende benzine en halogenen) de prestatie van de sensor tijdelijk kunnen hinderen, zal de sensor in de meeste gevallen weer normaal functioneren na de kalibratie. Uitsluitend voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen waar de zuurstofconcentraties niet hoger zijn dan 20,9% (v/v). Elke waarde die snel stijgt en daarna daalt of veranderlijk blijkt, kan wijzen op een gasconcentratie die hoger is dan de bovenste schaalgrens en die gevaarlijk kan zijn. Een langdurige blootstelling van de GasAlertMicroClip aan bepaalde concentraties van brandbare gassen en lucht kan een detectorelement mogelijk te zeer belasten en bijgevolg zijn prestatie ernstig aantasten. Als een alarm optreedt als gevolg van een hoge concentratie van brandbare gassen, dan moet het toestel opnieuw worden gekalibreerd of, indien nodig, de sensor worden vervangen. Kalibreer alleen in een veilige ruimte waarin geen gevaarlijke gassen voorkomen. 2

5 Onderdelen van de GasAlertMicroClip Onderdelen van de GasAlertMicroClip Element Omschrijving 1 Visuele alarmaanduiding (LED) 2 Liquid crystal display (LCD) 3 Akoestisch alarm 4 Sensoren 5 Drukknop 6 Oplaadcontact / Infrarood-interface 7 Krokodillenklem 3

6 Naslaginformatie Elementen op het scherm Element Omschrijving 1 Alarmstatus 2 Automatische sensorkalibratie 3 Gascilinder 4 Gasidentificatieaanduiding 5 Indicator batterijleven 6 Stille modus 7 Numerieke waarde 8 Automatische nulstelling sensor 4

7 Drukknoppen Drukknoppen Drukknop Omschrijving Om de detector in te schakelen, drukt u op C. Om de detector uit te schakelen, houdt u C ingedrukt totdat de aftelling OFF (UIT) voltooid is en het LCD uitschakelt. Om de waarden voor TWA, STEL en maximum (MAX) te zien, drukt u tweemaal op C. Om de waarden voor TWA, STEL en maximum (MAX) te wissen, drukt u op C wanneer het LCD RESET (TERUGSTELLEN) weergeeft. C Om de kalibratie op te stellen, houdt u C ingedrukt terwijl de detector de aftelling OFF (UIT) uitvoert en blijft u C ingedrukt houden terwijl het LCD even uitschakelt en daarna de aftelling CAL (KALIBRATIE) uitvoert. Laat C los wanneer de aftelling CAL (KALIBRATIE) voltooid is. Als u de achtergrondverlichting wilt inschakelen, drukt u op C. Om een vergrendeld alarm te erkennen, drukt u op C. Ter bevestiging van een laag alarm en als u de piep uit wilt zetten, drukt u op C (indien de functie Low Alarm Acknowledge (bevestiging laag alarm) is geactiveerd). 5

8 Naslaginformatie Kalibratie a Oppassen Kalibreer alleen in een veilige ruimte waarin geen gevaarlijke gassen voorkomen. De detector niet kalibreren tijdens of onmiddellijk na het opladen. 1. In een zuivere omgeving, houdt u C ingedrukt terwijl de detector de aftelling OFF (UIT) uitvoert. Blijf C ingedrukt houden terwijl de detector even uitschakelt. 2. De detector schakelt hierna weer opnieuw aan en voert de aftelling CAL (KALIBRATIE) uit. Blijf C ingedrukt houden totdat de kalibratieaftelling voltooid is. 3. (Automatische nulstelling) knippert terwijl de detector alle sensoren terugstelt op nul en de zuurstofsensor kalibreert. Als een sensor de automatische nulstelling niet correct uitvoerde, kan hij niet worden gekalibreerd. Nadat de automatische nulstelling werd voltooid, verschijnt op het LCD APPLY GAS (GAS AANBIEDEN). 4. K knippert op het scherm wanneer u de kalibratiefles aansluit en gas aanbiedt aan een debiet van ml/min. Nadat een voldoende hoeveelheid gas werd gedetecteerd (na ongeveer 30 seconden), laat de detector een pieptoon horen en knippert (Automatische kalibratie) terwijl de detector de kalibratie voltooit. 6

9 Kalibratie 5. De detector vermeldt nu boven elk gas CAL DUE (VOLGENDE KALIBRATIE) met het aantal dagen tot de volgende kalibratie. Daarna geeft het scherm de kortste kalibratievervaldatum weer voordat de kalibratie wordt voltooid. Opmerking De kalibratieadapter mag alleen tijdens het kalibratieproces worden gebruikt. Windstromingen kunnen foute aflezingen en slechte kalibraties veroorzaken. De detector niet kalibreren tijdens of onmiddellijk na het opladen. 7

10 Naslaginformatie De gascilinder op de detector bevestigen 8

11 Alarmmogelijkheden Onderstaande tabel biedt een overzicht van de verschillende alarmmogelijkheden van de detector. Laag alarm: Trage sirene GasAlertMicroClip Alarmmogelijkheden Alarm Scherm Alarm Scherm Traag afwisselend knipperlicht L en gasaanduiding knipperen Trilalarm wordt geactiveerd Hoog alarm: Snelle sirene Snel afwisselend knipperlicht L en gasaanduiding knipperen Trilalarm wordt geactiveerd Multigasalarm: Afwisselend lage en hoge alarmsirene en knipperen L en gasaanduidingen knipperen Trilalarm wordt geactiveerd TWA-alarm: Trage sirene Traag afwisselend knipperlicht L en gasaanduiding knipperen Trilalarm wordt geactiveerd STEL-alarm: Snelle sirene Snel afwisselend knipperlicht L en gasaanduiding knipperen Trilalarm wordt geactiveerd Alarm Bereik Overschreden (OL): Snel akoestisch alarm en alternerende knipperlichten L en de doelgasbalk knipperen Trillingsalarm wordt geactiveerd 9

12 Naslaginformatie Alarm Scherm Alarm Scherm Sensoralarm: Geeft ERR (FOUT) weer Alarm laag batterijvermogen: (functiesignaal uitgeschakeld) Eén pieptoon en eenmaal knipperen om de 5 seconden knippert Alarm automatische uitschakeling: Acht akoestische alarmtonen en acht knipperlichten LOW BAT (batterij bijna leeg) en L staan weergegeven Trilalarm wordt tijdelijk geactiveerd Geeft OFF (UIT) weer alvorens uit te schakelen Functiesignaal: Eén pieptoon om de 10 seconden Opmerking Alarmfuncties kunnen worden ingesteld als vergrendelend of niet-vergrendelend. Bevestig deze instelling door de optie voor vergrendelende alarmsignalen in de GasAlertMicroClip Soft Tools software te openen. Sommige plaatselijke reguleringen schrijven een vergrendelend alarm voor. In de stille modus trilt de detector alleen als een alarm afgaat (het akoestische en zichtbare alarm zijn uitgeschakeld). In de infrarode stille modus worden de infrarode LED s en de trilling geactiveerd wanneer een alarm afgaat (het akoestische alarm is uitgeschakeld). Als de optie Low Alarm Acknowledge (bevestiging laag alarm) is geactiveerd, kan het piepgeluid alleen tijdens een laag alarm worden uitgezet door op C te drukken. De trilfunctie en de LED s functioneren als normaal. Als het alarm escaleert tot een hoge waarde, een STEL(instellen)- of TWA-alarm, wordt het piepalarm geactiveerd. Baggrundsbelysningen aktiveres under enhver alarmtilstand. 10

13 Menu Gebruikersopties Menu Gebruikersopties Voor toegang tot de opties sluit u de detector aan op de infrarode linkadapter. Gebruik de GasAlertMicroClip Soft Tools software. Raadpleeg de GasAlertMicroClip Soft Tools handleiding voor de complete gebruiksaanwijzing. De beschikbare gebruikersopties zijn: 1. Sensoren: (H 2 S, CO, O 2 en OEG) Disabled (Uitgeschakeld): Schakelt de sensor uit. Cal Gas (Kalibratiegas): Wijzigt de kalibratiegasconcentratie voor elke sensor. Cal Interval (Kalibratie-interval): Aantal resterende dagen vóór de volgende kalibratie. Bump Interval (intervalperiode bumptest): Aantal resterende dagen vóór de volgende bumptest. Low Alarm (Laag alarm): De ingestelde waarde voor laag alarm (alle sensoren). High Alarm (Hoog alarm): De ingestelde waarde voor hoog alarm (alle sensoren). TWA Alarm (TWA-alarm): De ingestelde alarmwaarde voor het tijdgewogen gemiddelde (TWA) (alleen gifsensoren). STEL Alarm (STEL-alarm): De ingestelde alarmwaarde voor de grens van de kortetermijnblootstelling (STEL) (alleen gifsensoren). STEL Interval (STEL-Interval): Wijzigt de grens van de kortetermijnblootstelling (5 tot 15 minuten; alleen van toepassing voor gifsensoren). Auto-Zero on Startup (automatische nulstelling bij opstart): De gekozen sensor wordt tijdens de opstart automatisch op nul gezet (alleen H2S-, CO- en OELsensors). O 2 Auto-Calibration (Automatische kalibratie van O 2 ): Activeert automatische zuurstofkalibratie bij het opstarten. LEL By Vol CH 4 (OEG bij vol CH 4 ): Toont de OEGaflezing in % vol. uitgaande van een methaanomgeving. 2. Gebruikersopties: Confidence Beep (Functiesignaal): Schakelt het functiesignaal in. Latching Alarms (Vergrendelende alarmsignalen): Deze optie laat toe dat een actief alarmsignaal wordt vergrendeld totdat de gebruiker het alarm erkent. Safe Mode (Schermfunctie Safe): Maakt mogelijk dat op het scherm de boodschap Safe (veilig) verschijnt als de detector niet in een alarmtoestand is. Stealth Mode (Stille modus): Indien deze functie is ingeschakeld, schakelt zij de zoemer, achtergrondverlichting en alarm-led s uit. Alleen het trilalarm is actief. 11

14 Naslaginformatie IR Stealth Mode (Infrarode stille modus): Eenmaal geactiveerd, worden het akoestische alarm en de achtergrondverlichting uitgeschakeld. Alleen de trilfunctie en de infrarode LED s zijn geactiveerd. Low Alarm Acknowledge (bevestiging laag alarm): Eenmaal geactiveerd, kan het akoestisch alarm tijdens een laag alarm worden uitgezet door op C te drukken. De trilfunctie en de alarm-led s functioneren normaal (alleen H2S-, CO- en OEL-sensors). Force Calibration When Overdue (Kalibratie forceren indien overtijd): Tvinger detektoren til at udføre obligatorisk kalibrering ved start, hvis kalibreringstiden for en sensor er overskredet. Cal Lock (kalibratievergrendeling): De detector gaat automatisch op nul staan, maar waarden moeten met een infrarood-toestel worden ingesteld. Force Bump When Overdue (bumptest forceren indien overtijd): Forceert een bumptest als de intervalperiode is verstreken. Bump Due Lock (bumptest nodig-vergrendeling): Forceert de detector om naar een infrarood-toestel te zoeken om een bumptest uit te voeren. 3. Language (Taal) Geeft de gebruiker de keuze om de schermberichten in het Engels (English), Frans (Français), Duits (Deutsch), Spaans (Español) of Portugees (Português) weer te geven. De detector opladen a Waarschuwing De batterij kan alleen door de producent worden vervangen. Als deze aanwijzing niet wordt gevolgd, kan ontploffingsgevaar ontstaan. De batterij moet na elke werkdag worden opgeladen. Om de batterij op te laden, gebruikt u de laadstekker van de GasAlertMicroClip (zie onderstaande afbeelding) en laat u het instrument 2 tot 3 uur opladen. De detector moet worden geladen in een ongevaarlijke atmosfeer van 0-45 C. Voor een volledig geladen batterij moet de batterij driemaal volledig opgeladen en volledig ontladen worden. 12

15 Onderhoud GasAlertMicroClip Onderhoud Om de detector in een goede bedrijfsstaat te houden, moet u onderstaand basisonderhoud uitvoeren wanneer vereist: Kalibreer en inspecteer de detector op regelmatige tijdstippen en voer regelmatig een bumptest uit. Houd een logboek bij met alle onderhoudsbeurten, bumptests, kalibraties en alarmsituaties. Maak de buitenkant met een zachte vochtige doek schoon. Gebruik geen oplosmiddelen, zeep of reinigingsmiddelen met silicone. De detector niet onderdompelen in vloeistoffen. Een sensor of sensorfilter vervangen a Waarschuwing Om lichamelijk letsel te voorkomen mogen alleen sensors worden gebruikt die speciaal voor de detector zijn ontwikkeld. Als u een sensor of sensorfilter wilt vervangen, raadpleegt u de volgende illustratie, tabel en aanwijzingen. 13

16 Naslaginformatie Element Beschrijving 1 Behuizing voorkant 2 OEL-sensor 3 Printplaat 4 Printplaatschroeven (2) 5 Behuizing achterkant 6 Machineschroeven (6) 7 Sensorfilter 8 O 2 -sensor 9 H 2 S-sensor 10 CO-sensor 1. Als de detector aan staat, zet hem dan uit. 2. Verwijder de zes machineschroeven van de behuizing aan de achterkant en verwijder het achterdeksel. Opmerking Onthoud de positie van de printplaat van de batterij (omhoog of plat). 3. Verwijder de twee printplaatschroeven en verwijder de printplaat. 14

17 Onderhoud Opmerking Zorg dat de batterij niet beschadigd raakt wanneer de printplaat is verwijderd. 3. Verwijder het oude sensorfilter of schuif/trek de oude sensor(s) eruit. 4. Plaats een nieuw sensorfilter of sensor(s). Controleer met het oog of de batterij is beschadigd, voordat u de behuizing achter terugzet. Zorg dat de rib aan de binnenkant van de behuizing achter tussen het batterijpak en de printplaat past (zie de volgende afbeelding). Opmerking Detectors die zijn ingesteld voor 1, 2 of 3 gassen, hebben een nepsensor in de ongebruikte sensorlocatie(s). 5. Zet de detector weer in elkaar. Let daarbij op het volgende: Zorg dat de oplaadcontactpennen aan de binnenkant van de behuizing achter uitgelijn zijn met de bijbehorende gaten, voordat u de behuizing achter terugzet. Met gebogen contactpennen kan de batterij niet goed worden opgeladen. Controleer of de batterijprintplaat correct is teruggeplaatst (zie stap 2). 15

18 Naslaginformatie Specificaties Toestelafmetingen: 10,75 x 6,00 x 2,73 cm Gewicht: 160 g Bedrijfstemperatuur: -20 C tot +58 C +50 C tot +58 C is gecertificeerd door CSA-International voor de sensor voor brandbare gassen met een nauwkeurigheid van ±5% Opbergtemperatuur: -40 C tot +50 C Bedrijfsvochtigheid: 0% tot 95% relatieve vochtigheid (niet condenserend) Ingestelde alarmwaarden: Kunnen verschillen per regio en zijn in te stellen door de gebruiker Detectiebereik: H 2 S: ppm (incrementen van 1 ppm) CO: ppm (incrementen van 1 ppm) CO: ppm (met stappen van 1 ppm) O 2 : 0 30,0% vol. (incrementen van 0,1% vol.) Brandbaar gas (OEG): 0-100% OEG (met stappen van 1% OEG) of 0-5,0% v/v methaan Sensortype: H 2 S, CO, O 2 : Enkele elektrochemische insteekcel Brandbare gassen: Katalytische insteeksensor Meetprincipe O 2 : Capillair gecontroleerde concentratiesensor Alarmtoestanden: TWA-alarm, STEL-alarm, laag alarm, hoog alarm, alarmsignaal voor multigastoestand, alarm bbereik overschreden (OL), alarm laag batterijvermogen, functiesignaal en alarm automatische uitschakeling. Akoestisch alarm: 95 db+ bij 30 cm (gewoonlijk 100 db) variabel pulserend akoestisch signaal Visueel alarm: Rode LED s Scherm: Alfanumeriek LCD (liquid crystal display) Achtergrondverlichting: Gaat branden wanneer de drukknop wordt ingedrukt en dooft na 5 seconden. Brandt ook tijdens een alarmtoestand. Zelftest: Gebeurt bij opstarting Kalibratie: Automatische nulstelling en automatische kalibratie Zuurstofsensor: Automatische kalibratie bij opstarting (optioneel) Gebruikersvelden: Functiesignaal, vergrendelende alarmsignalen, bevestiging laag alarmsignaal, schermweergave Safe (veilig) in- en uitschakelen, meetselectie voor zuurstof, meetselectie sensor voor brandbare gassen, sensor uitschakelen, intervalperiode voor kalibratie instellen, geforceerde kalibratie, kalibratieslot, geforceerde bumptest, bumptest intervalperiode, bumtest nodig-vergrendeling, stille modus, infrarode stille modus, taalkeuze, automatische zuurstofkalibratie in- en uitschakelen, automatische nulstelling bij opstart in- en uitschakelen, alarmwaarden instellen, kalibratieconcentratiewaarden instellen en STELberekeningsperiode instellen. 16

19 Specificaties Levensduur batterijen: 1 oplaadbare lithiumpolymeer-batterij: uur (typisch) Bouwjaar: Het bouwjaar van de detector kan van het serienummer worden afgelezen. Het tweede en derde cijfer achter de eerste letter geeft aan wat het bouwjaar is. Bijv. bij H307-Y is het bouwjaar Goedgekeurde batterijen: Noord-Amerika Goedgekeurde batterijen voor het product (normen EN50020, UL913, C22.2 Nr. 157) Oplaadbare batterij Temperatuurcode Lithiumpolymeer T4 Batterijlader: Oplaadadapter van de GasAlertMicroClip Eerste oplaadbeurt: 2-3 uur per batterijpakket Normale oplaadduur: 2-3 uur per batterijpakket Garantie: 2 jaar, inclusief sensoren Goedkeuringen: Goedgekeurd door CSA International volgens VS en Canadeese normen. CAN/CSA C22.2 nr. 157 en C ANS/UL 913 en ANSI/ISA S12.13 Deel 1 CSA Klasse I, Divisie 1, Groep A, B, C, en D ATEX CE 0539 g II 1 G EEx ia IIC T4 KEMA 06ATEX0056 IECEx Ex ia IIC T4 Dit toestel werd getest en overeenkomstig bevonden met de limieten voor een digitaal toestel van klasse B volgens Deel 15 van de regels van de FCC en de vereisten van de Canadese EMI ICES-003. Deze limieten zijn ontworpen voor een redelijke bescherming tegen schadelijke storing in een residentiële installatie. Dit toestel genereert, gebruikt en straalt mogelijk radiofrequentie-energie uit en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, een schadelijke storing veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat storing niet zal plaatsvinden in een bepaalde installatie. Als dit toestel de radio- of televisieontvangst stoort, wat kan worden bepaald door het toestel uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om de storing te corrigeren aan de hand van één of meer van de onderstaande maatregelen: Draai de ontvangende antenne in een andere richting of verplaats haar. Vergroot de afstand tussen het toestel en de ontvanger. Verbind het toestel op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus 17

20 Naslaginformatie 18

21 Specificaties 19

22 Naslaginformatie 20

23 D5973/2 [Nederlands/Dutch] ierp: BW Technologies 2007, alle rechten voorbehouden.

GasAlert Extreme. Gasdetector. Beknopte handleiding. O 2, CO, H 2 S, PH 3, SO 2, Cl 2, NH 3, NO 2, HCN, ETO, ClO 2, O 3, of NO

GasAlert Extreme. Gasdetector. Beknopte handleiding. O 2, CO, H 2 S, PH 3, SO 2, Cl 2, NH 3, NO 2, HCN, ETO, ClO 2, O 3, of NO O 2, CO, H 2 S, PH 3, SO 2, Cl 2, NH 3, NO 2, HCN, ETO, ClO 2, O 3, of NO Gasdetector Beknopte handleiding Beperkte garantie & beperking van de aansprakelijkheid BW Technologies Ltd (BW) garandeert dat

Nadere informatie

GasAlert Extreme. Gasdetektor. Beknopte handleiding. O 2, CO, H 2 S, PH 3, SO 2, Cl 2, NH 3, NO 2, HCN, ETO, ClO 2, O 3 of NO

GasAlert Extreme. Gasdetektor. Beknopte handleiding. O 2, CO, H 2 S, PH 3, SO 2, Cl 2, NH 3, NO 2, HCN, ETO, ClO 2, O 3 of NO O 2, CO, H 2 S, PH 3, SO 2, Cl 2, NH 3, NO 2, HCN, ETO, ClO 2, O 3 of NO Gasdetektor Beknopte handleiding Beperkte garantie & beperking van de aansprakelijkheid BW Technologies LP (BW) garandeert dat dit

Nadere informatie

BW TECHNOLOGIES GasAlertClip Extreme Gasdetector met een levensduur van 2 jaar

BW TECHNOLOGIES GasAlertClip Extreme Gasdetector met een levensduur van 2 jaar BW TECHNOLOGIES GasAlertClip Extreme Gasdetector met een levensduur van 2 jaar Instructieblad Inleiding De gasdetector GasAlertClip Extreme ( de detector ) is een persoonlijk beschermingsmiddel dat een

Nadere informatie

BW TECHNOLOGIES GasAlertClip Extreme Gasdetector voor 2 of 3 jaar. Schermelementen. Onderdelen van de GasAlertClip Extreme

BW TECHNOLOGIES GasAlertClip Extreme Gasdetector voor 2 of 3 jaar. Schermelementen. Onderdelen van de GasAlertClip Extreme BW TECHNOLOGIES GasAlertClip Extreme Gasdetector voor 2 of 3 jaar Instruction Sheetieblad Inleiding De gasdetector GasAlertClip Extreme (de detector) is een persoonlijk veiligheidsinstrument dat een waarschuwing

Nadere informatie

BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL GasAlertClip Extreme Gasdetector voor 2 of 3 jaar. Onderdelen van de GasAlertClip Extreme

BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL GasAlertClip Extreme Gasdetector voor 2 of 3 jaar. Onderdelen van de GasAlertClip Extreme BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL GasAlertClip Extreme Gasdetector voor 2 of 3 jaar Instruction Sheetieblad Inleiding De gasdetector GasAlertClip Extreme (de detector) is een persoonlijk veiligheidsinstrument

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 Meter aangeschaft. De HS-1 CO 2 Meter

Nadere informatie

AutoRAE 2-systeem Snelstart

AutoRAE 2-systeem Snelstart Setup Alvorens de AutoRAE 2-controller en AutoRAE 2-slede(s) te gebruiken om de instrumenten uit de ToxiRAE Pro-serie en/of QRAE 3- en/of MultiRAE-serie (pompversies) te bumptesten of kalibreren, dient

Nadere informatie

TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00. Uitgifte datum: 01-11-2014

TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00. Uitgifte datum: 01-11-2014 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 meter aangeschaft.

Nadere informatie

CO-220 Carbon Monoxide Meter

CO-220 Carbon Monoxide Meter Page 1 CO-220 Carbon Monoxide Meter Instructieblad Inleiding De CO-220 Carbon Monoxide Meter (hierna de meter genoemd) detecteert de aanwezigheid van koolmonoxide (CO) en meet concentraties tussen 1-1000

Nadere informatie

Handleiding LifeGuard

Handleiding LifeGuard Handleiding LifeGuard I Introductie De LifeGuard bestaat uit een basisstation en een armband, die gebruikt kunnen worden als alarm bij onderdompeling in water en bij verdwalen. Ga naar www.manual-guide.com

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Veiligheidsinformatie

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Veiligheidsinformatie 2700G Series Reference Pressure Gauge PN 4150088 (Dutch) September 2012 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. BEPERKTE

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en maak u vertrouwd met de verschillende functies van uw autoalarm. Deze handleiding beschrijft de functies

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Marsden Weegindicator. Stimag B.V. Meer en Duin 64a 2163 HC Lisse tel. (023) fax.

GEBRUIKSAANWIJZING. Marsden Weegindicator. Stimag B.V. Meer en Duin 64a 2163 HC Lisse tel. (023) fax. GEBRUIKSAANWIJZING Marsden Weegindicator Stimag B.V. info@stimag.nl Meer en Duin 64a 2163 HC Lisse tel. (023) 562 62 65 fax. (023) 562 97 44 Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemen Inhoudsopgave

Nadere informatie

BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING

BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING INDEX KENMERKEN 3 INTRODUCTIE 3 AFMETINGEN 4 AANSLUIT SCHEMA 5 INSTALLATIE 6 SENSOR INSTALLATIE 6 GEBRUIK 6 TEST/STILALARM

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsysteem met afstandsbediening leidraad bij het instellen - Dutch Geachte klant, In deze handleiding vindt u de informatie en bedieningen die nodig

Nadere informatie

FP400-serie. Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen. Gebruikershandleiding

FP400-serie. Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen. Gebruikershandleiding FP400-serie Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen Gebruikershandleiding Versie 2.3 / Juni 2004 Aritech is een merknaam van GE Interlogix. http://www.geindustrial.com/ge-interlogix/emea

Nadere informatie

Inleiding. Intelligent Targeting System (ITS) overzicht SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE

Inleiding. Intelligent Targeting System (ITS) overzicht SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE Inleiding Intelligent Targeting System (ITS) overzicht Verschuif de stroomschakelaar om het ITS in of uit te schakelen. Verschuif de volumeregelaar om het volume te verhogen of te verlagen. Verschuif de

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter

Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN WILE 27 VOCHTIGHEIDSMETER NL Bedieningsvoorschriften Meegeleverd in de verpakking - Wile 27 vochtigheidsmeter - Gebruiksaanwijzing - 9 V 6F22

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

CENTRALE CONVENTIONELE GASDETECTIE G8

CENTRALE CONVENTIONELE GASDETECTIE G8 COMBUTEC CENTRALE CONVENTIONELE GASDETECTIE G8 TECHNISCHE HANDLEIDING 1. ALGEMEEN 2 2. BEDIENING 3 2.1. ALGEMEEN 3 2.2. AANDUIDINGEN EN BEDIENING 3 2.2.1. INDICATIELAMPJES 3 2.2.2. BEDIENINGSHANDELINGEN

Nadere informatie

Uitschakelen in noodgevallen Doe de touch-key kort in de opening op het bedieningspaneel. Het alarm zal uitgaan.

Uitschakelen in noodgevallen Doe de touch-key kort in de opening op het bedieningspaneel. Het alarm zal uitgaan. Basis handeling Het systeem inschakelen Kort op de grote (in-/uitschakelen) knop drukken. Alarm klinkt eenmaal kort. Voortentlamp gaat 30 seconden aan. Het duurt 15 seconden voordat het alarm op beweging

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE Geachte klant, dank u voor het aanschaffen van de UMA, de electronische weegschaal van CASA BUGATTI. Zoals elk huishoudelijk apparaat moet ook deze zorgvuldig behandeld worden om

Nadere informatie

GSP-3 (flex) Gaslekzoeker HANDLEIDING

GSP-3 (flex) Gaslekzoeker HANDLEIDING GSP-3 (flex) Gaslekzoeker HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING VAN HET TOESTEL... 2 2. WERKING VAN HET TOESTEL... 2 2.1. Inschakelen en nulstelling... 2 2.2. Lekzoeken... 2 2.3. Uitschakelen... 3

Nadere informatie

Handleiding MH1210B temperatuurregelaar

Handleiding MH1210B temperatuurregelaar Handleiding MH1210B regelaar 1 Formaat gat voor behuizing Breedte: Hoogte: 70,5 mm 28,5 mm 2 Aansluitschema Er zijn een aantal uitvoeringen van de MH1210B in omloop. Bovenstaande afbeelding dient als indicatie.

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

LCD scherm va LCD scherm

LCD scherm va LCD scherm scherm 1. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica

Nadere informatie

Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards

Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards Gebruikershandleidingding Effectief en gebruiksvriendelijk Het in uw voertuig gemonteerde Cobra alarmsysteem biedt een simpele, maar uiterst effectieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Tafelweegschalen. Adam Equipment GBK-serie

Gebruiksaanwijzing Tafelweegschalen. Adam Equipment GBK-serie Gebruiksaanwijzing Tafelweegschalen Adam Equipment GBK-serie Stimag B.V. Parellaan 22 2132 WS HOOFDDORP tel. (023) 562 62 65 fax. (023) 562 97 44 Voor verdere technische vragen kunt u contact opnemen met

Nadere informatie

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor 1. Algemene beschrijving 2. Gebruiksvoorschriften 3. Bediening & Aansluitingen 4. Gebruiksinstructies 5. Stroomvoorziening 6. Communicatie 7. Uitgangsignaal

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EasyView K-type thermometer Model EA11A Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech EasyView thermometer. Dit apparaat biedt een enkelvoudige K-type thermokoppelinvoer met

Nadere informatie

PCE Benelux Capitool 26 7521 PH Enschede Nederland Tel.: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 430 36 46 info@pcebenelux.nl Gebruiksaanwijzing Haakbalans / Laadhaak serie PCE-HS N 1. Introductie De laadhaak serie

Nadere informatie

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO Duurzame energie Aan de slag met de energiemeter van LEGO LEGO, het LEGO logo, MINDSTORMS en het MINDSTORMS logo zijn handelsmerken van de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Inhoudsopgave 1. Overzicht

Nadere informatie

MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE

MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE HG0741N01D Pag. 1/8 MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE GEBRUIKERSHANDLEIDING Bosstraat 21 8570 Vichte Tel: +32 (0)56 650 660 Fax: +32 (0)56 70 44 96 E-mail : sales@limotec.be www.limotec.be HG0741N01D

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mini-lichtmeter PCE-170A

Gebruiksaanwijzing Mini-lichtmeter PCE-170A PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch Gebruiksaanwijzing Mini-lichtmeter

Nadere informatie

Handleiding Filtron. De reeks bewerkbare velden: Spoelduur (A) Spoelmodus (B) Handmatigeaccumulaties. De gewenste spoelduur per station

Handleiding Filtron. De reeks bewerkbare velden: Spoelduur (A) Spoelmodus (B) Handmatigeaccumulaties. De gewenste spoelduur per station Filtron Algemene instructies: De spoelcontroller is gemaakt en ontworpen voor het spoelen van semi-automatische filters. Na installatie van de Filtron kan het filter spoelen op een ingestelde tijd, drukverschil

Nadere informatie

LASER WATERPAS FL 245HV - FLG 245HV-GREEN

LASER WATERPAS FL 245HV - FLG 245HV-GREEN Volledig automatische horizontale en vertikale LASER WATERPAS FL 245HV - FLG 245HV-GREEN HANDLEIDING SET BESTAAT UIT FL 245HV Roterende laser waterpas FL 245HV, FR45 met baakklem, afstandsbediening, NiMH

Nadere informatie

2500V Digital Insulation Resistance Tester Model:

2500V Digital Insulation Resistance Tester Model: 2500V Digital Insulation Resistance Tester Model: 72-0405 SAFETY INSTRUCTIONS Nederlands Deze meter voldoet aan de IEC61010 veiligheidsmetingbehoefte. Verontreinigingsgraad 2, CAT III 600V. Lees de volgende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

HC883 8-KANAALS ZENDER / ONTVANGER

HC883 8-KANAALS ZENDER / ONTVANGER 1. Inleiding 8-KANAALS ZENDER / ONTVANGER Dank u voor uw aankoop! U heeft geen vergunning nodig voor dit handige toestel. Bovendien kunt u praten met om het even wie en u hoeft ook geen zendtijd te betalen!

Nadere informatie

Hoe het werkt: 2. Sluit de ontvanger op de stroom aan door middel van de adapter die gemarkeerd is met "HorseAlarm receiver only".

Hoe het werkt: 2. Sluit de ontvanger op de stroom aan door middel van de adapter die gemarkeerd is met HorseAlarm receiver only. Hoe het werkt: 1. Sluit de versterker aan op de stroom door middel van de adapter die gemarkeerd is met "Radiolink only". Zodra de versterker op de stroom is aangesloten, gaat een groen lichtje branden.

Nadere informatie

ICR-200. www.ices-electronics.com

ICR-200. www.ices-electronics.com ICR-200 www.ices-electronics.com FM WEKKERRADIO MET BATTERIJ BACK-UP 1. SNOOZE/SLEEP OFF-KNOP 2. ALARM INSTELLEN-KNOP 3. TIJD INSTELLEN-KNOP 4. SLAAP INSTELLEN-KNOP 5. UREN INSTELLEN-KNOP 6. MINUTEN INSTELLEN-KNOP

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI AT-320 Gebruiksaanwijzing Veiligheidsinstructie: Neem het onderstaande in acht: Vermijd opslag en gebruik in te warme en vochtige plaatsen. Het gebruik in zulke

Nadere informatie

SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE SISTEMA DE BLANCO INTELIGENTE INTELLIGENTES ZIELSYSTEM INTELLIGENT RICHTSYSTEEM

SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE SISTEMA DE BLANCO INTELIGENTE INTELLIGENTES ZIELSYSTEM INTELLIGENT RICHTSYSTEEM SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE SISTEMA DE BLANCO INTELIGENTE INTELLIGENTES ZIELSYSTEM INTELLIGENT RICHTSYSTEEM Gebruiksaanwijzing www.light-strike.nl 8+ Item No./ Article Nº/ Artículo N.º/ Artikel-Nr./

Nadere informatie

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Originele afstandsbediening van het voertuig leidraad bij het instellen - Dutch Geachte klant, In deze handleiding vindt u de informatie en bedieningen

Nadere informatie

CO 2 monitor. Gebruikershandleiding. Model CO200. Inleiding

CO 2 monitor. Gebruikershandleiding. Model CO200. Inleiding Gebruikershandleiding CO 2 monitor Model CO200 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van deze Model CO250 kooldioxidemeter. Deze meter meet CO2 niveau, luchttemperatuur, vochtigheid, datum en tijd. Met

Nadere informatie

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O nl Smoke Alarm Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Graphics 4 2 Inleiding 6 3 Montage 7 4 Onderhoud 9 5 Technische specificaties 10 6 Klantenservice 12 Bosch Sicherheitssysteme

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. JupiterPro. P2000 alarmontvanger

Gebruikers handleiding. JupiterPro. P2000 alarmontvanger Gebruikers handleiding JupiterPro P2000 alarmontvanger Inhoudsopgave: Functie toetsen. 3 Opties en functies. 4 Het scherm... 5 Ontvangen en lezen van de meldingen.. 6 Prioriteit per capcode selecteren

Nadere informatie

Snelstartgids voor AutoRAE 2-systeem

Snelstartgids voor AutoRAE 2-systeem Setup Voordat u de AutoRAE 2-controller en de AutoRAE 2-slede(s) gebruikt om bumptesten of kalibraties uit te voeren op instrumenten uit de MultiRAE-familie (versies met pomp) en/of de ToxiRAE Pro-familie

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

BESCHRIJVING VIDEOCAMERA... 2 VOORBEREIDINGEN... 3 GEBRUIK VAN UW G-EYE... 4 DATUM- EN TIJDINSTELLING... 6 LASERPOINTER... 6

BESCHRIJVING VIDEOCAMERA... 2 VOORBEREIDINGEN... 3 GEBRUIK VAN UW G-EYE... 4 DATUM- EN TIJDINSTELLING... 6 LASERPOINTER... 6 NL INHOUDSOPGAVE BESCHRIJVING VIDEOCAMERA... 2 VOORBEREIDINGEN... 3 Opladen...3 Micro-SD kaart aanbrengen...3 GEBRUIK VAN UW G-EYE... 4 IN-/UITSCHAKELEN...4 Een video opnemen...5 Een foto maken...5 DATUM-

Nadere informatie

MILTON KLOKTHERMOSTAAT

MILTON KLOKTHERMOSTAAT MILTON KLOKTHERMOSTAAT Gebruiksaanwijzing Installatie: Waarschuwing: schakel de Milton en de elektronische apparaten (CV-Ketel) die erop worden aangesloten uit voor installatie. 1. Installatieplaats: Plaats

Nadere informatie

Maverick ET 732 Handleiding

Maverick ET 732 Handleiding Handleiding Maverick ET-732 Redi Chek Gefeliciteerd met de aankoop van uw Redi Chek thermometer. Vanaf nu kunt u op afstand de temperatuur in de gaten houden van uw oven/bbq en tegelijkertijd de kerntemperatuur

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Camera PCE-TC 28

GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Camera PCE-TC 28 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Camera

Nadere informatie

F G H. Beschrijving LED s en hoorbare alarmen LED Geluid Uitgang Opladen Beschrijving Wat te doen? - - Nee Ja UPS is

F G H. Beschrijving LED s en hoorbare alarmen LED Geluid Uitgang Opladen Beschrijving Wat te doen? - - Nee Ja UPS is Productinformatie E A C F G H A: Aan/uit-schakelaar : Gebruik wisselstroom: blijft groen branden Gebruik batterijstroom: knippert groen C: Gebruik wisselstroom: aanduiding spanningsniveau Gebruik batterijstroom:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Absolute vochtigheidsmeter PCE-PMI 2

GEBRUIKSAANWIJZING Absolute vochtigheidsmeter PCE-PMI 2 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Absolute vochtigheidsmeter

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Gasmeter Gas-Pro draagbare gasmeter voor het meten van maximaal 5 gassen met optionele interne pomp / bediening met slechts één hand en Top Mount-beeldscherm, gemakkelijk te bedienen De gasmeter Gas-Pro

Nadere informatie

HANDLEIDING BEDIENINGSPANEEL

HANDLEIDING BEDIENINGSPANEEL HANDLEIDING BEDIENINGSPANEEL Inhoud INSTALLATIE...2 AANMELDEN...3 WACHTWOORDEN MANAGEN...4 ALARM IN- EN UITSCHAKELEN...6 FUNCTIES...8 SPECIFICATIES...9 WACHTWOORD RESETTEN...9 1 INSTALLATIE Meegeleverd:

Nadere informatie

HANDLEIDING: BUITEN BEWEGINGSMELDER

HANDLEIDING: BUITEN BEWEGINGSMELDER HANDLEIDING: BUITEN BEWEGINGSMELDER Inhoud INTRODUCTIE... 2 INSTALLATIE... 3 INSTELLINGEN... 4 SCHAKELAAR SW1... 5 SCHAKELAAR SW2... 5 JUMPER SCHAKELAAR JP1... 5 TESTEN... 6 LOOPTEST... 6 RADIO LINK TEST...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

Draatloze veiligheidsalarmset TX-104

Draatloze veiligheidsalarmset TX-104 Technaxx * Gebruiksaanwijzing Draatloze veiligheidsalarmset TX-104 [extra: Set 3-Bewegingsdetectiesensoren TX-105] Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product, waarop

Nadere informatie

CATALOGUS. Draagbare gasdetectoren

CATALOGUS. Draagbare gasdetectoren CATALOGUS Draagbare gasdetectoren multigasdetector Visuele controles, eenvoudige naleving De GasAlertQuattro detector voor vier gassen is sterk en betrouwbaar en combineert een groot aantal functies met

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Digitale Alcohol Tester - model 6389

Gebruiksaanwijzing Digitale Alcohol Tester - model 6389 Gebruiksaanwijzing Digitale Alcohol Tester - model 6389 1. LCD klok 2. LCD alcohol test 3. Aan-knop (POWER-knop) 4. Adem inhalator 5. Menu-knop (MODE-knop) 6. SET-knop 7. ADJ knop 8. Batterijklepje 9.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

- Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met het aan/uit teken kort in te drukken.

- Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met het aan/uit teken kort in te drukken. Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u uw MobileTrack Zorgriem. Deze Zorgriem is kant en klaar voor gebruik. Aan/uit zetten van de Zorgriem: - Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met

Nadere informatie

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instructieblad Inleiding De Fluke 771 Milliamp Process Clamp Meter ( de meter ) is een in de hand te bedienen, op batterijen werkende clampmeter waarmee 4-20 ma gelijkstroom

Nadere informatie

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards Gebruikershandleiding Vodafone Power to you Effectief en gebruiksvriendelijk 1. Alarmsysteem met aparte autorisatie Het in uw voertuig gemonteerde

Nadere informatie

BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING

BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING INDEX KENMERKEN 3 AFMETINGEN 3 AANSLUIT SCHEMA 4 GEBRUIK 5 NOTITIES 6 ALARMEN EN STILALARM 7 MENU OVERZICHT 7 SET-UP EN PROGRAMMERING

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht

installatiehandleiding Alarmlicht installatiehandleiding Alarmlicht INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LED Codeklavier

Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LED Codeklavier Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LED Codeklavier Puurs EL 03 V w 8 A w 8 S w 6 ec.e 6 u lv 6 rit a. 56 y be CS-175-275-575 series LED-gebruikersgids 98/482/EC-kennisgeving (Voor producten met

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer PCE-779N

GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer PCE-779N PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl

Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Het Bedieningspaneel 3 PIN-code voor toegang tot het systeem 4 Het

Nadere informatie

HANDLEIDING. TechGrow T-1 CO 2 CONTROLLER. met externe CO 2 -sensor, lichtsensor en kalibratiefunctie software-versie: 2.

HANDLEIDING. TechGrow T-1 CO 2 CONTROLLER. met externe CO 2 -sensor, lichtsensor en kalibratiefunctie  software-versie: 2. WWW.TECHGROW.NL TechGrow T-1 CO 2 CONTROLLER met externe CO 2 -sensor, lichtsensor en kalibratiefunctie software-versie: 2.20 Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING TechGrow T-1 gebruikershandleiding GEFELICITEERD!

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ULTRASONE WANDDIKTE METER 43LD7015

Gebruiksaanwijzing ULTRASONE WANDDIKTE METER 43LD7015 1 PRODUCTBESCHRIJVING Gebruiksaanwijzing Draagbare microprocessor gestuurde wanddiktemeter om de dikte te meten van ferro- en non ferro materialen zoals bijv. staal, RVS, aluminium, koper, messing, zink,

Nadere informatie

LCD scherm ve LCD scherm

LCD scherm ve LCD scherm scherm. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica zelf

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-500T/R. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-500T/R. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-500T/R 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van dit 40 kanaals communicatiesysteem, AT-500T/R. Deze handleiding

Nadere informatie

CC400 Gebruikershandleiding

CC400 Gebruikershandleiding CC400 Gebruikershandleiding Ft. Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Nederland www.digi-star.com D3674-NL Rev C Mei 2011 Cab Control 400 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave In gebruik nemen... 1 Installatie

Nadere informatie

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards Gebruikershandleiding Vodafone Power to you Effectief en gebruiksvriendelijk 1. Alarmsysteem met aparte autorisatie Het in uw voertuig gemonteerde

Nadere informatie

Inhoud van de doos. 1 x PIR Huisdier-Tolerante Draadloze Bewegingsdetector 1 x Beugel 1 x Gebruiksaanwijzing

Inhoud van de doos. 1 x PIR Huisdier-Tolerante Draadloze Bewegingsdetector 1 x Beugel 1 x Gebruiksaanwijzing NED Inhoud van de doos 1 x PIR Huisdier-Tolerante Draadloze Bewegingsdetector 1 x Beugel 1 x Gebruiksaanwijzing De ASA-40 is een geavanceerde draadloze PIR-bewegingsdetector immuun tegen huisdieren. Deze

Nadere informatie

BRAUN 360. Gebruiksaanwijzing

BRAUN 360. Gebruiksaanwijzing BRAUN 360 Gebruiksaanwijzing 370 360 Series 3 on off low replace 16 m onths 370 Type 5774 Type 5779 Braun Infolines Deutsch 6 English 10 Français 14 Español 19 Português 24 Italiano 29 Nederlands 33 Dansk

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter

Nadere informatie

Inhoudstabel. Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids With Ring, you re Always home.

Inhoudstabel. Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids With Ring, you re Always home. Chime Setup-gids Inhoudstabel 2 Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids... 6 With Ring, you re Always home. Wat zit er in de doos 3 1. Ring Chime 2. Stekker (VS,

Nadere informatie

TechGrow Asymmetrische Timer HANDLEIDING. software versie: Uitgifte datum:

TechGrow Asymmetrische Timer HANDLEIDING. software versie: Uitgifte datum: WWW.TECHGROW.NL TechGrow Asymmetrische Timer software versie: 1.00 Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING TechGrow Asymmetrisch timer gebruikershandleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow AT-1 Asymmetrische

Nadere informatie

Handleiding. 1. Over Bluetooth Speakerphone

Handleiding. 1. Over Bluetooth Speakerphone Handleiding 1. Over Bluetooth Speakerphone Deze draagbare mini Bluetooth Speakerphone is speciaal ontworpen om u te voorzien van het gemak en de vrijheid van draadloze communicatie. U kunt het gebruiken

Nadere informatie

TIMER MET PILLENDOOS MODEL: PMP238N Gebruiksaanwijzing

TIMER MET PILLENDOOS MODEL: PMP238N Gebruiksaanwijzing TIMER MET PILLENDOOS MODEL: PMP238N Gebruiksaanwijzing INLEIDING Gefeliciteerd met uw aankoop van deze gebruiksvriendelijke Timerpillendoos (PMP238N). Dit product combineert verscheidene unieke kenmerken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt!

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! Gebruikershandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! 1 Aansluiti ng voor oplader 2 Zaklamp 3 Scherm 4 M2-toets 5 M1-toets 6 Verzendtoets 7 Oortelefo on 10

Nadere informatie

ES-D1A. Draadloze bewegingsdetector. www.etiger.com

ES-D1A. Draadloze bewegingsdetector. www.etiger.com ES-D1A Draadloze bewegingsdetector www.etiger.com NL Inhoud van de verpakking 1 x PIR bewegingsdetector 1 x steun 1 x gebruikershandleiding 1. Detectievenster 2. LED-lampje 3. Steun Vóór het eerste gebruik

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies 1 Installatie instructies 04-2016 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

WAT ER IN ZIT IS BELANGRIJK

WAT ER IN ZIT IS BELANGRIJK ALTAIR 4X multigasdetector met MSA XCell sensortechnologie WAT ER IN ZIT IS BELANGRIJK Omdat elk leven een doel heeft Meer prestaties dan je op het eerste oog ziet Onze visie op veiligheid. Personeel dat

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor de Nucleus CP910 en CP920 geluidsprocessors. Eerste stappen Beknopte handleiding

Beknopte handleiding voor de Nucleus CP910 en CP920 geluidsprocessors. Eerste stappen Beknopte handleiding Beknopte handleiding voor de Nucleus CP910 en CP920 geluidsprocessors Eerste stappen Beknopte handleiding Beschrijving De Cochlear Nucleus CP910 of CP920 geluidsprocessor werkt samen met het cochleaire

Nadere informatie

Dubbele vochtmeter Pro Pen / Penloze vochtmeter met verwijderde sonde

Dubbele vochtmeter Pro Pen / Penloze vochtmeter met verwijderde sonde Gebruikershandleiding Dubbele vochtmeter Pro Pen / Penloze vochtmeter met verwijderde sonde Model MO265 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech MO265 vochtmeter. De MO265 detecteert vocht

Nadere informatie

PINEARTS HOLLAND BV

PINEARTS HOLLAND BV Veiligheidsmaatregelen Platformweegschaal Alle Endel SWS-Series Gebruikershandleiding PINEARTS HOLLAND BV WWW.PINEARTS.NL Veiligheidsmaatregelen Alle veiligheidsberichten zijn aangegeven met het woord

Nadere informatie