GasAlertMicroClip. Detector voor 1, 2, 3 of 4 gassen. Naslaginformatie. H 2 S, CO, O 2, brandbare gassen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GasAlertMicroClip. Detector voor 1, 2, 3 of 4 gassen. Naslaginformatie. H 2 S, CO, O 2, brandbare gassen"

Transcriptie

1 H 2 S, CO, O 2, brandbare gassen Detector voor 1, 2, 3 of 4 gassen Naslaginformatie

2 Beperkte garantie & beperking van de aansprakelijkheid BW Technologies LP (BW) garandeert dat dit product bij normaal gebruik en onderhoud geen gebreken zal vertonen in materiaal en productie voor een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum van verzending aan de koper. Deze garantie is alleen van toepassing op de verkoop van nieuwe en ongebruikte producten aan de originele koper. De garantieverplichting van BW is beperkt tot de terugbetaling van de koopprijs, de herstelling of het vervangen van een defect product dat werd teruggestuurd naar een erkend BWonderhoudscentrum binnen de garantieperiode. BW heeft de vrije keuze over de gebruikte methode. In geen enkel geval kan deze aansprakelijkheid van BW hoger zijn dan de feitelijke koopprijs die de koper voor het product betaalde. Deze garantie heeft geen betrekking op: a) zekeringen, wegwerpbatterijen of de routinematige vervanging van onderdelen als gevolg van normale gebruiksslijtage van het product, b) elk product dat volgens BW verkeerd werd gebruikt, werd gewijzigd, verwaarloosd of per ongeluk of in abnormale bedienings-, hanteer- of gebruiksomstandigheden werd beschadigd; c) elke schade of defecten te wijten aan herstellingen aan het product door iemand anders dan een erkende dealer of door installatie van niet-goedgekeurde onderdelen op het product; of de in deze garantie beschreven verplichtingen zijn afhankelijk van: a) de juiste opberging, installatie en kalibratie, het juiste gebruik en onderhoud, conformiteit met de instructies in de producthandleiding en andere toepasselijke aanbevelingen van BW; b) de onmiddellijke aangifte van elk defect door de koper aan BW en, indien nodig, het onmiddellijk beschikbaar stellen van het product voor herstelling. De goederen mogen niet naar BW worden teruggestuurd totdat de koper verzendinstructies heeft ontvangen van BW en c) het recht van BW om te eisen dat de aankoper een aankoopbewijs overlegt, zoals de originele factuur, rekening of verpakkingsdocumenten om vast te stellen dat het product zich nog binnen de garantieperiode bevindt. DE KOPER GAAT AKKOORD DAT DEZE GARANTIE DE ENIGE EN EXCLUSIEVE OPLOSSING IS VOOR DE KOPER IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN DE VERHANDELBAARHEID OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. BW IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF VERLIES, MET INBEGRIP VAN HET VERLIES VAN GEGEVENS, AL DAN NIET HET GEVOLG VAN EEN GARANTIEBREUK OF OP BASIS VAN EEN CONTRACT, ONRECHT, VERTROUWEN OF OVERIGE THEORIE. Aangezien in sommige landen of staten geen beperking van de duur van een impliciete waarborg of uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade is toegelaten, is het mogelijk dat de beperkingen en uitsluitingen van deze garantie niet van toepassing zijn voor elke koper. Als enige bepaling van deze garantie door een rechtbank met competente rechtspraak ongeldig of onuitvoerbaar zou worden verklaard, doet deze uitspraak geen afbreuk aan de geldigheid of de afdwingbaarheid van enige andere bepalingen. Contact opnemen met BW Technologies by Honeywell USA: Canada: Europa: +44 (0) Andere landen: Stuur ons een via: Bezoek de BW Technologies by Honeywell website op:

3 Inleiding Deze beknopte handleiding biedt basisinformatie voor het gebruik van de GasAlertMicroClip. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op de begeleidende cd-rom voor een volledig overzicht van de gebruiksinstructies. De gasdetector GasAlertMicroClip ( de detector ) waarschuwt voor gevaarlijke gassen op een niveau hoger dan de alarmwaarden die door de gebruiker worden ingesteld. De detector is een persoonlijk veiligheidsinstrument. Het is uw verantwoordelijkheid om op de juiste manier op het alarm te reageren. Opmerking De detector wordt geleverd met Engels als de standaard weergegeven taal. De extra talen zijn Portugees, Spaans, Duits en Frans. De schermen voor de extra talen worden op de detector weergegeven en staan ook in de bijbehorende Naslaginformatie. Veiligheidsinformatie Lees dit eerst Gebruik de detector alleen zoals in deze handleiding is bepaald, want anders neemt de bescherming die de detector biedt mogelijk af. Lees de volgende Waarschuwingen alvorens de detector te gebruiken. a Waarschuwingen Waarschuwing: het vervangen van componenten kan de intrinsieke veiligheid in gevaar brengen. Let op: om veiligheidsredenen mag dit toestel alleen worden bediend en onderhouden door bevoegd personeel. Lees en begrijp de gebruiksaanwijzing volledig voordat u het toestel gebruikt of onderhoudt. Laad de detector op voordat u hem voor het eerst gebruikt. BW beveelt aan dat de detector na elke werkdag wordt opgeladen. Kalibreer de detector vóór het eerste gebruik en vervolgens op regelmatige tijdstippen, afhankelijk van het gebruik en van de blootstelling van de sensor aan 1

4 Naslaginformatie inhibitoren. BW beveelt minstens om de 180 dagen aan (elke 6 maanden). Het is aan te bevelen dat de sensor voor brandbare gassen wordt getest met een gekende concentratie kalibratiegas na elke geweten blootstelling aan katalysatorinhibitoren (zwaveldampen, siliconendampen, halogenen, enz.). BW beveelt aan de sensoren vóór elk dagelijks gebruik te onderwerpen aan een bumptest, om te bevestigen dat zij op gas reageren door de detector bloot te stellen aan een gasconcentratie die hoger is dan de ingestelde maximale alarmwaarden. Controleer handmatig of het akoestische en visuele alarm is geactiveerd. Kalibreer het toestel als de weergegeven waarden niet binnen de gespecificeerde grenzen liggen. CSA International beoordeelde de prestatie van dit toestel alleen op de detectie van brandbare gassen. De sensor voor brandbare gassen is in de fabriek gekalibreerd op een methaan-oeg (onderste explosiegrens) van 50%. Voor het controleren van een ander brandbaar gas binnen het bereik van het OEGpercentage, moet de sensor worden gekalibreerd met het geschikte gas. Let op: hoge waarden buiten de schaal kunnen duiden op een explosieve concentratie. Bescherm de sensor voor brandbare gassen tegen blootstelling aan loodverbindingen, siliconen en chloorhoudende koolwaterstoffen. Hoewel bepaalde organische dampen (zoals loodhoudende benzine en halogenen) de prestatie van de sensor tijdelijk kunnen hinderen, zal de sensor in de meeste gevallen weer normaal functioneren na de kalibratie. Uitsluitend voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen waar de zuurstofconcentraties niet hoger zijn dan 20,9% (v/v). Elke waarde die snel stijgt en daarna daalt of veranderlijk blijkt, kan wijzen op een gasconcentratie die hoger is dan de bovenste schaalgrens en die gevaarlijk kan zijn. Een langdurige blootstelling van de GasAlertMicroClip aan bepaalde concentraties van brandbare gassen en lucht kan een detectorelement mogelijk te zeer belasten en bijgevolg zijn prestatie ernstig aantasten. Als een alarm optreedt als gevolg van een hoge concentratie van brandbare gassen, dan moet het toestel opnieuw worden gekalibreerd of, indien nodig, de sensor worden vervangen. Kalibreer alleen in een veilige ruimte waarin geen gevaarlijke gassen voorkomen. 2

5 Onderdelen van de GasAlertMicroClip Onderdelen van de GasAlertMicroClip Element Omschrijving 1 Visuele alarmaanduiding (LED) 2 Liquid crystal display (LCD) 3 Akoestisch alarm 4 Sensoren 5 Drukknop 6 Oplaadcontact / Infrarood-interface 7 Krokodillenklem 3

6 Naslaginformatie Elementen op het scherm Element Omschrijving 1 Alarmstatus 2 Automatische sensorkalibratie 3 Gascilinder 4 Gasidentificatieaanduiding 5 Indicator batterijleven 6 Stille modus 7 Numerieke waarde 8 Automatische nulstelling sensor 4

7 Drukknoppen Drukknoppen Drukknop Omschrijving Om de detector in te schakelen, drukt u op C. Om de detector uit te schakelen, houdt u C ingedrukt totdat de aftelling OFF (UIT) voltooid is en het LCD uitschakelt. Om de waarden voor TWA, STEL en maximum (MAX) te zien, drukt u tweemaal op C. Om de waarden voor TWA, STEL en maximum (MAX) te wissen, drukt u op C wanneer het LCD RESET (TERUGSTELLEN) weergeeft. C Om de kalibratie op te stellen, houdt u C ingedrukt terwijl de detector de aftelling OFF (UIT) uitvoert en blijft u C ingedrukt houden terwijl het LCD even uitschakelt en daarna de aftelling CAL (KALIBRATIE) uitvoert. Laat C los wanneer de aftelling CAL (KALIBRATIE) voltooid is. Als u de achtergrondverlichting wilt inschakelen, drukt u op C. Om een vergrendeld alarm te erkennen, drukt u op C. Ter bevestiging van een laag alarm en als u de piep uit wilt zetten, drukt u op C (indien de functie Low Alarm Acknowledge (bevestiging laag alarm) is geactiveerd). 5

8 Naslaginformatie Kalibratie a Oppassen Kalibreer alleen in een veilige ruimte waarin geen gevaarlijke gassen voorkomen. De detector niet kalibreren tijdens of onmiddellijk na het opladen. 1. In een zuivere omgeving, houdt u C ingedrukt terwijl de detector de aftelling OFF (UIT) uitvoert. Blijf C ingedrukt houden terwijl de detector even uitschakelt. 2. De detector schakelt hierna weer opnieuw aan en voert de aftelling CAL (KALIBRATIE) uit. Blijf C ingedrukt houden totdat de kalibratieaftelling voltooid is. 3. (Automatische nulstelling) knippert terwijl de detector alle sensoren terugstelt op nul en de zuurstofsensor kalibreert. Als een sensor de automatische nulstelling niet correct uitvoerde, kan hij niet worden gekalibreerd. Nadat de automatische nulstelling werd voltooid, verschijnt op het LCD APPLY GAS (GAS AANBIEDEN). 4. K knippert op het scherm wanneer u de kalibratiefles aansluit en gas aanbiedt aan een debiet van ml/min. Nadat een voldoende hoeveelheid gas werd gedetecteerd (na ongeveer 30 seconden), laat de detector een pieptoon horen en knippert (Automatische kalibratie) terwijl de detector de kalibratie voltooit. 6

9 Kalibratie 5. De detector vermeldt nu boven elk gas CAL DUE (VOLGENDE KALIBRATIE) met het aantal dagen tot de volgende kalibratie. Daarna geeft het scherm de kortste kalibratievervaldatum weer voordat de kalibratie wordt voltooid. Opmerking De kalibratieadapter mag alleen tijdens het kalibratieproces worden gebruikt. Windstromingen kunnen foute aflezingen en slechte kalibraties veroorzaken. De detector niet kalibreren tijdens of onmiddellijk na het opladen. 7

10 Naslaginformatie De gascilinder op de detector bevestigen 8

11 Alarmmogelijkheden Onderstaande tabel biedt een overzicht van de verschillende alarmmogelijkheden van de detector. Laag alarm: Trage sirene GasAlertMicroClip Alarmmogelijkheden Alarm Scherm Alarm Scherm Traag afwisselend knipperlicht L en gasaanduiding knipperen Trilalarm wordt geactiveerd Hoog alarm: Snelle sirene Snel afwisselend knipperlicht L en gasaanduiding knipperen Trilalarm wordt geactiveerd Multigasalarm: Afwisselend lage en hoge alarmsirene en knipperen L en gasaanduidingen knipperen Trilalarm wordt geactiveerd TWA-alarm: Trage sirene Traag afwisselend knipperlicht L en gasaanduiding knipperen Trilalarm wordt geactiveerd STEL-alarm: Snelle sirene Snel afwisselend knipperlicht L en gasaanduiding knipperen Trilalarm wordt geactiveerd Alarm Bereik Overschreden (OL): Snel akoestisch alarm en alternerende knipperlichten L en de doelgasbalk knipperen Trillingsalarm wordt geactiveerd 9

12 Naslaginformatie Alarm Scherm Alarm Scherm Sensoralarm: Geeft ERR (FOUT) weer Alarm laag batterijvermogen: (functiesignaal uitgeschakeld) Eén pieptoon en eenmaal knipperen om de 5 seconden knippert Alarm automatische uitschakeling: Acht akoestische alarmtonen en acht knipperlichten LOW BAT (batterij bijna leeg) en L staan weergegeven Trilalarm wordt tijdelijk geactiveerd Geeft OFF (UIT) weer alvorens uit te schakelen Functiesignaal: Eén pieptoon om de 10 seconden Opmerking Alarmfuncties kunnen worden ingesteld als vergrendelend of niet-vergrendelend. Bevestig deze instelling door de optie voor vergrendelende alarmsignalen in de GasAlertMicroClip Soft Tools software te openen. Sommige plaatselijke reguleringen schrijven een vergrendelend alarm voor. In de stille modus trilt de detector alleen als een alarm afgaat (het akoestische en zichtbare alarm zijn uitgeschakeld). In de infrarode stille modus worden de infrarode LED s en de trilling geactiveerd wanneer een alarm afgaat (het akoestische alarm is uitgeschakeld). Als de optie Low Alarm Acknowledge (bevestiging laag alarm) is geactiveerd, kan het piepgeluid alleen tijdens een laag alarm worden uitgezet door op C te drukken. De trilfunctie en de LED s functioneren als normaal. Als het alarm escaleert tot een hoge waarde, een STEL(instellen)- of TWA-alarm, wordt het piepalarm geactiveerd. Baggrundsbelysningen aktiveres under enhver alarmtilstand. 10

13 Menu Gebruikersopties Menu Gebruikersopties Voor toegang tot de opties sluit u de detector aan op de infrarode linkadapter. Gebruik de GasAlertMicroClip Soft Tools software. Raadpleeg de GasAlertMicroClip Soft Tools handleiding voor de complete gebruiksaanwijzing. De beschikbare gebruikersopties zijn: 1. Sensoren: (H 2 S, CO, O 2 en OEG) Disabled (Uitgeschakeld): Schakelt de sensor uit. Cal Gas (Kalibratiegas): Wijzigt de kalibratiegasconcentratie voor elke sensor. Cal Interval (Kalibratie-interval): Aantal resterende dagen vóór de volgende kalibratie. Bump Interval (intervalperiode bumptest): Aantal resterende dagen vóór de volgende bumptest. Low Alarm (Laag alarm): De ingestelde waarde voor laag alarm (alle sensoren). High Alarm (Hoog alarm): De ingestelde waarde voor hoog alarm (alle sensoren). TWA Alarm (TWA-alarm): De ingestelde alarmwaarde voor het tijdgewogen gemiddelde (TWA) (alleen gifsensoren). STEL Alarm (STEL-alarm): De ingestelde alarmwaarde voor de grens van de kortetermijnblootstelling (STEL) (alleen gifsensoren). STEL Interval (STEL-Interval): Wijzigt de grens van de kortetermijnblootstelling (5 tot 15 minuten; alleen van toepassing voor gifsensoren). Auto-Zero on Startup (automatische nulstelling bij opstart): De gekozen sensor wordt tijdens de opstart automatisch op nul gezet (alleen H2S-, CO- en OELsensors). O 2 Auto-Calibration (Automatische kalibratie van O 2 ): Activeert automatische zuurstofkalibratie bij het opstarten. LEL By Vol CH 4 (OEG bij vol CH 4 ): Toont de OEGaflezing in % vol. uitgaande van een methaanomgeving. 2. Gebruikersopties: Confidence Beep (Functiesignaal): Schakelt het functiesignaal in. Latching Alarms (Vergrendelende alarmsignalen): Deze optie laat toe dat een actief alarmsignaal wordt vergrendeld totdat de gebruiker het alarm erkent. Safe Mode (Schermfunctie Safe): Maakt mogelijk dat op het scherm de boodschap Safe (veilig) verschijnt als de detector niet in een alarmtoestand is. Stealth Mode (Stille modus): Indien deze functie is ingeschakeld, schakelt zij de zoemer, achtergrondverlichting en alarm-led s uit. Alleen het trilalarm is actief. 11

14 Naslaginformatie IR Stealth Mode (Infrarode stille modus): Eenmaal geactiveerd, worden het akoestische alarm en de achtergrondverlichting uitgeschakeld. Alleen de trilfunctie en de infrarode LED s zijn geactiveerd. Low Alarm Acknowledge (bevestiging laag alarm): Eenmaal geactiveerd, kan het akoestisch alarm tijdens een laag alarm worden uitgezet door op C te drukken. De trilfunctie en de alarm-led s functioneren normaal (alleen H2S-, CO- en OEL-sensors). Force Calibration When Overdue (Kalibratie forceren indien overtijd): Tvinger detektoren til at udføre obligatorisk kalibrering ved start, hvis kalibreringstiden for en sensor er overskredet. Cal Lock (kalibratievergrendeling): De detector gaat automatisch op nul staan, maar waarden moeten met een infrarood-toestel worden ingesteld. Force Bump When Overdue (bumptest forceren indien overtijd): Forceert een bumptest als de intervalperiode is verstreken. Bump Due Lock (bumptest nodig-vergrendeling): Forceert de detector om naar een infrarood-toestel te zoeken om een bumptest uit te voeren. 3. Language (Taal) Geeft de gebruiker de keuze om de schermberichten in het Engels (English), Frans (Français), Duits (Deutsch), Spaans (Español) of Portugees (Português) weer te geven. De detector opladen a Waarschuwing De batterij kan alleen door de producent worden vervangen. Als deze aanwijzing niet wordt gevolgd, kan ontploffingsgevaar ontstaan. De batterij moet na elke werkdag worden opgeladen. Om de batterij op te laden, gebruikt u de laadstekker van de GasAlertMicroClip (zie onderstaande afbeelding) en laat u het instrument 2 tot 3 uur opladen. De detector moet worden geladen in een ongevaarlijke atmosfeer van 0-45 C. Voor een volledig geladen batterij moet de batterij driemaal volledig opgeladen en volledig ontladen worden. 12

15 Onderhoud GasAlertMicroClip Onderhoud Om de detector in een goede bedrijfsstaat te houden, moet u onderstaand basisonderhoud uitvoeren wanneer vereist: Kalibreer en inspecteer de detector op regelmatige tijdstippen en voer regelmatig een bumptest uit. Houd een logboek bij met alle onderhoudsbeurten, bumptests, kalibraties en alarmsituaties. Maak de buitenkant met een zachte vochtige doek schoon. Gebruik geen oplosmiddelen, zeep of reinigingsmiddelen met silicone. De detector niet onderdompelen in vloeistoffen. Een sensor of sensorfilter vervangen a Waarschuwing Om lichamelijk letsel te voorkomen mogen alleen sensors worden gebruikt die speciaal voor de detector zijn ontwikkeld. Als u een sensor of sensorfilter wilt vervangen, raadpleegt u de volgende illustratie, tabel en aanwijzingen. 13

16 Naslaginformatie Element Beschrijving 1 Behuizing voorkant 2 OEL-sensor 3 Printplaat 4 Printplaatschroeven (2) 5 Behuizing achterkant 6 Machineschroeven (6) 7 Sensorfilter 8 O 2 -sensor 9 H 2 S-sensor 10 CO-sensor 1. Als de detector aan staat, zet hem dan uit. 2. Verwijder de zes machineschroeven van de behuizing aan de achterkant en verwijder het achterdeksel. Opmerking Onthoud de positie van de printplaat van de batterij (omhoog of plat). 3. Verwijder de twee printplaatschroeven en verwijder de printplaat. 14

17 Onderhoud Opmerking Zorg dat de batterij niet beschadigd raakt wanneer de printplaat is verwijderd. 3. Verwijder het oude sensorfilter of schuif/trek de oude sensor(s) eruit. 4. Plaats een nieuw sensorfilter of sensor(s). Controleer met het oog of de batterij is beschadigd, voordat u de behuizing achter terugzet. Zorg dat de rib aan de binnenkant van de behuizing achter tussen het batterijpak en de printplaat past (zie de volgende afbeelding). Opmerking Detectors die zijn ingesteld voor 1, 2 of 3 gassen, hebben een nepsensor in de ongebruikte sensorlocatie(s). 5. Zet de detector weer in elkaar. Let daarbij op het volgende: Zorg dat de oplaadcontactpennen aan de binnenkant van de behuizing achter uitgelijn zijn met de bijbehorende gaten, voordat u de behuizing achter terugzet. Met gebogen contactpennen kan de batterij niet goed worden opgeladen. Controleer of de batterijprintplaat correct is teruggeplaatst (zie stap 2). 15

18 Naslaginformatie Specificaties Toestelafmetingen: 10,75 x 6,00 x 2,73 cm Gewicht: 160 g Bedrijfstemperatuur: -20 C tot +58 C +50 C tot +58 C is gecertificeerd door CSA-International voor de sensor voor brandbare gassen met een nauwkeurigheid van ±5% Opbergtemperatuur: -40 C tot +50 C Bedrijfsvochtigheid: 0% tot 95% relatieve vochtigheid (niet condenserend) Ingestelde alarmwaarden: Kunnen verschillen per regio en zijn in te stellen door de gebruiker Detectiebereik: H 2 S: ppm (incrementen van 1 ppm) CO: ppm (incrementen van 1 ppm) CO: ppm (met stappen van 1 ppm) O 2 : 0 30,0% vol. (incrementen van 0,1% vol.) Brandbaar gas (OEG): 0-100% OEG (met stappen van 1% OEG) of 0-5,0% v/v methaan Sensortype: H 2 S, CO, O 2 : Enkele elektrochemische insteekcel Brandbare gassen: Katalytische insteeksensor Meetprincipe O 2 : Capillair gecontroleerde concentratiesensor Alarmtoestanden: TWA-alarm, STEL-alarm, laag alarm, hoog alarm, alarmsignaal voor multigastoestand, alarm bbereik overschreden (OL), alarm laag batterijvermogen, functiesignaal en alarm automatische uitschakeling. Akoestisch alarm: 95 db+ bij 30 cm (gewoonlijk 100 db) variabel pulserend akoestisch signaal Visueel alarm: Rode LED s Scherm: Alfanumeriek LCD (liquid crystal display) Achtergrondverlichting: Gaat branden wanneer de drukknop wordt ingedrukt en dooft na 5 seconden. Brandt ook tijdens een alarmtoestand. Zelftest: Gebeurt bij opstarting Kalibratie: Automatische nulstelling en automatische kalibratie Zuurstofsensor: Automatische kalibratie bij opstarting (optioneel) Gebruikersvelden: Functiesignaal, vergrendelende alarmsignalen, bevestiging laag alarmsignaal, schermweergave Safe (veilig) in- en uitschakelen, meetselectie voor zuurstof, meetselectie sensor voor brandbare gassen, sensor uitschakelen, intervalperiode voor kalibratie instellen, geforceerde kalibratie, kalibratieslot, geforceerde bumptest, bumptest intervalperiode, bumtest nodig-vergrendeling, stille modus, infrarode stille modus, taalkeuze, automatische zuurstofkalibratie in- en uitschakelen, automatische nulstelling bij opstart in- en uitschakelen, alarmwaarden instellen, kalibratieconcentratiewaarden instellen en STELberekeningsperiode instellen. 16

19 Specificaties Levensduur batterijen: 1 oplaadbare lithiumpolymeer-batterij: uur (typisch) Bouwjaar: Het bouwjaar van de detector kan van het serienummer worden afgelezen. Het tweede en derde cijfer achter de eerste letter geeft aan wat het bouwjaar is. Bijv. bij H307-Y is het bouwjaar Goedgekeurde batterijen: Noord-Amerika Goedgekeurde batterijen voor het product (normen EN50020, UL913, C22.2 Nr. 157) Oplaadbare batterij Temperatuurcode Lithiumpolymeer T4 Batterijlader: Oplaadadapter van de GasAlertMicroClip Eerste oplaadbeurt: 2-3 uur per batterijpakket Normale oplaadduur: 2-3 uur per batterijpakket Garantie: 2 jaar, inclusief sensoren Goedkeuringen: Goedgekeurd door CSA International volgens VS en Canadeese normen. CAN/CSA C22.2 nr. 157 en C ANS/UL 913 en ANSI/ISA S12.13 Deel 1 CSA Klasse I, Divisie 1, Groep A, B, C, en D ATEX CE 0539 g II 1 G EEx ia IIC T4 KEMA 06ATEX0056 IECEx Ex ia IIC T4 Dit toestel werd getest en overeenkomstig bevonden met de limieten voor een digitaal toestel van klasse B volgens Deel 15 van de regels van de FCC en de vereisten van de Canadese EMI ICES-003. Deze limieten zijn ontworpen voor een redelijke bescherming tegen schadelijke storing in een residentiële installatie. Dit toestel genereert, gebruikt en straalt mogelijk radiofrequentie-energie uit en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, een schadelijke storing veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat storing niet zal plaatsvinden in een bepaalde installatie. Als dit toestel de radio- of televisieontvangst stoort, wat kan worden bepaald door het toestel uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om de storing te corrigeren aan de hand van één of meer van de onderstaande maatregelen: Draai de ontvangende antenne in een andere richting of verplaats haar. Vergroot de afstand tussen het toestel en de ontvanger. Verbind het toestel op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus 17

20 Naslaginformatie 18

21 Specificaties 19

22 Naslaginformatie 20

23 D5973/2 [Nederlands/Dutch] ierp: BW Technologies 2007, alle rechten voorbehouden.

Tetra. Gebruikershandleiding. Persoonlijke Multigasmonitor. M07242 November 2007 Nummer 7

Tetra. Gebruikershandleiding. Persoonlijke Multigasmonitor. M07242 November 2007 Nummer 7 Persoonlijke Multigasmonitor Gebruikershandleiding M07242 November 2007 Nummer 7 Veiligheidsinformatie: Zorg ervoor dat u alle instructies in het hoofdstuk over de werking in deze handleiding hebt gelezen

Nadere informatie

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing Draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 6 2. De telefoon leren kennen 7 2.1 De inhoud van de verpakking controleren 7 2.2 Werking van de telefoon 8 2.3 Verklaring van de onderdelen 9 2.4

Nadere informatie

Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening

Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening Toren/montage in rek 5U 5000 VA 208/230 Vac Nederlands 990-8500A 04/2008 Inhoudsopgave Inleiding...................................................... 1 Over

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING. Draagbare Capnograaf

BEDIENINGSHANDLEIDING. Draagbare Capnograaf BEDIENINGSHANDLEIDING Draagbare Capnograaf Opmerking: Aanschaf van dit apparaat verleent geen impliciete noch expliciete vergunning onder enig Oridion Medica-patent voor het gebruik van het apparaat met

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 KLIK HIER OM DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document te openen voor de meest recente inhoud en functies zoals uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en zoekmogelijkheden.

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon tiptel easydect 6600 Mode d emploi Téléphone sans fil DECT tiptel easydect 6600 Operating instructions Cordless DECT telephone tiptel easydect 6600 (NL/B) (F/B/CH)

Nadere informatie

SL705X/S KENMERKEN DLP-PROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING OVERZICHT

SL705X/S KENMERKEN DLP-PROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING OVERZICHT DLP-PROJECTOR SL705X/S GEBRUIKERSHANDLEIDING Proficiat met de aanschaf van deze BenQ DLP-projector. Lees aandachtig deze gebruikershandleiding voor het juiste gebruik van het apparaat. Bewaar deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

Nortel Gebruikershandleiding DECT-handset 413X en 414X

Nortel Gebruikershandleiding DECT-handset 413X en 414X Nortel Gebruikershandleiding DECT-handset 413X en 414X www.nortel.com 2005 Nortel Networks N0028551 01 Gedrukt in Denemarken Proficiat met uw nieuwe Nortel 413X/414X-handset X geeft de frequentievariant

Nadere informatie

APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Toren/rackmontage 5U Ononderbroken stroomvoorziening

APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Toren/rackmontage 5U Ononderbroken stroomvoorziening Gebruikershandleiding Nederlands APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Toren/rackmontage 5U Ononderbroken stroomvoorziening 990-2975 09/2006 Inleiding Over deze UPS Deze ononderbroken stroomvoorziening

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 301

Gebruikershandleiding Nokia 301 Gebruikershandleiding Nokia 301 Uitgave 1.4 NL Psst... Deze handleiding is niet het enige... Ga voor de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Microsoft Mobile naar www.nokia.com/ privacy. 2 Gebruikershandleiding

Nadere informatie

GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN

GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE Uitleg van in deze handleiding gebruikte belangrijke woorden en

Nadere informatie

HANDLEIDING. Interface Koptelefoon Camera voor. De veiligste smartphone voor kinderen!

HANDLEIDING. Interface Koptelefoon Camera voor. De veiligste smartphone voor kinderen! De veiligste smartphone voor kinderen! HANDLEIDING Interface Koptelefoon Camera voor 3.5mm jack Volume + AAN/UIT/STANDBY Volume - Micro USB/Oplader Menu Home Terug BELANGRIJKE INFORMATIE - LEES ALSTUBLIEFT

Nadere informatie

BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PRO 9300P 70-00968-15 A

BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PRO 9300P 70-00968-15 A BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PRO 9300P 70-00968-15 A De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De in de voorbeelden gebruikte namen en gegevens zijn

Nadere informatie

Bedieningsinstructies

Bedieningsinstructies Bedieningsinstructies Modelnr. DECT Draadloze Handset KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385 KX-TCA185 KX-TCA285 KX-TCA385 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product. Lees deze handleiding voordat

Nadere informatie

ION handleiding Inhoud

ION handleiding Inhoud ION handleiding Inhoud 1 Gebruikersinstructies... 5 1.1 Onderdelen... 5 1.2 Batterijpakket opladen... 8 1.3 Instructies voor batterijpakket onder bagagedrager... 11 2 Vierkant display... 14 2.1 Losmaken

Nadere informatie

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V. Eurofon E 1535 Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.1 2 1 Inhoudsopgave Eurofon E 1535 1 Inhoudsopgave...3 2 Garantie

Nadere informatie

MOTORAZR 2 MEER HIER>>

MOTORAZR 2 MEER HIER>> MOTORAZR 2 V8 MEER HIER>> BELANGRIJKE AANVULLING: de informatie op pagina 32 onder Talking Phone moet het volgende omvatten: U kunt uw telefoon zodanig instellen dat de gegevens over de beller-id (alleen

Nadere informatie

DWH SERIE VIDEO-BEVEILIGINGSSYSTEEM Installatie en gebruiksaanwijzing

DWH SERIE VIDEO-BEVEILIGINGSSYSTEEM Installatie en gebruiksaanwijzing DWH SERIE VIDEO-BEVEILIGINGSSYSTEEM Installatie en gebruiksaanwijzing Model: CS89T Versie 1.0 Deze handleiding moet voor toekomstig gebruik worden bewaard INHOUD BELANGRIJKE MEDEDELING... 3 LEES DIT VOORDAT

Nadere informatie

Kidde koolmonoxidemelder met lange levensduur, geïntegreerde batterij

Kidde koolmonoxidemelder met lange levensduur, geïntegreerde batterij 2539-7205-01_DU.qxp:_ 2014.12.17 4:25 PM Page 1 Kidde koolmonoxidemelder met lange levensduur, geïntegreerde batterij 10LLCO 10LLDCO EN50291-1 : 2010 License No. KM98848 2539-7205-01_DU.qxp:_ 2014.12.17

Nadere informatie

Comfort Digisystem Handleiding. SecureStream Technology. Receiver DE10. Nederlands

Comfort Digisystem Handleiding. SecureStream Technology. Receiver DE10. Nederlands Comfort Digisystem Handleiding SecureStream Technology Receiver DE10 Nederlands Handleiding Inhoudsopgave blz. Inleiding tot het Comfort Digisystem 3 Presentatie van de Receiver DE10 3 Functies Receiver

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Asha 210

Gebruikershandleiding Nokia Asha 210 Gebruikershandleiding Nokia Asha 210 Uitgave 1.1 NL Psst... Deze handleiding is niet het enige... Ga voor de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Microsoft Mobile naar www.nokia.com/ privacy. 2

Nadere informatie

Snelstartgids. Bedankt voor uw aanschaf van de ALCATEL ONETOUCH 6032. We hopen dat u zult genieten van uw hoogwaardige mobiele communicatie-ervaring.

Snelstartgids. Bedankt voor uw aanschaf van de ALCATEL ONETOUCH 6032. We hopen dat u zult genieten van uw hoogwaardige mobiele communicatie-ervaring. Snelstartgids Bedankt voor uw aanschaf van de ALCATEL ONETOUCH 6032. We hopen dat u zult genieten van uw hoogwaardige mobiele communicatie-ervaring. Voor meer informatie over het gebruik van de telefoon

Nadere informatie

NL Handleiding LFF 6050

NL Handleiding LFF 6050 NL Handleiding LFF 6050 Beste klant Voor uw comfort en veiligheid, vragen wij u, vóór enig gebruik, aandachtig het hoofdstuk Veiligheid te lezen. Door dit multifunctionele apparaat te kopen, hebt u gekozen

Nadere informatie

My Passport Studio Gebruikershandleiding

My Passport Studio Gebruikershandleiding My Passport Studio Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding voor My placeholder Passport Studio Extern Draagbaar WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600

Gebruikershandleiding Nokia 1600 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 4 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

918D. Snelstartgids. Nederlands - CJB3214ALAEA

918D. Snelstartgids. Nederlands - CJB3214ALAEA 918D Snelstartgids Voor meer informatie over het gebruik van de telefoon gaat u naar www.alcatelonetouch.com om de volledige gebruiksaanwijzing te downloaden. Daarnaast kunt u op de website veelgestelde

Nadere informatie

Hardwarehandleiding - ABPM 6100

Hardwarehandleiding - ABPM 6100 Vertegenwoordiger inzake naleving regelgevingsaangelegenheden Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia Uitgave 1.3 NL Onderdelen Leer uw draagbare lader kennen. 1 Micro-USB-aansluiting 2 Aansluitingshandvat 3 Indicator voor het batterijniveau

Nadere informatie

VN247 Serie LCD-monitor. Gebruikshandleiding

VN247 Serie LCD-monitor. Gebruikshandleiding VN247 Serie LCD-monitor Gebruikshandleiding Inhoudsopgave Opmerkingen... iii Veiligheidsinformatie... iv Onderhoud en reiniging... v 1.1 Welkom!... 1-1 1.2 Inhoud van verpakking... 1-1 1.3 De voet van

Nadere informatie