VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN + KRITISCHE REFLECTIE MBO-3/MBO-4 SCHOEVERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN + KRITISCHE REFLECTIE MBO-3/MBO-4 SCHOEVERS"

Transcriptie

1 VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN + KRITISCHE REFLECTIE MBO-3/MBO-4 SCHOEVERS STUDIEJAAR 2012/2013

2 Inhoud Inleiding... 4 Kenmerken Algemene informatie Ontstaan en groei van de Schoevers Groep Ambitie Kernwaarden Organisatiestructuur Schoevers Het onderwijsaanbod van Schoevers Naleving Wettelijke vereisten Kwaliteitsborging Uitvoering Verbetering en verankering Dialoog en verantwoording Monitoring Kwaliteitsdoelstellingen Inleiding Indicatoren en resultaten cyclische kwaliteitsdoelen 12/ Resultaten specifieke kwaliteitsdoelen 12/ Kwaliteitsdoelen 2013/ Rendement, diplomering Doelstelling Resultaten 2012/ Rendement, uitval Doelstelling Resultaten 2012/ Intake en plaatsing Doelstelling Uitvoering Monitoring Resultaten 2012/ Ontwikkelingen/Verbeteracties Informatievoorziening Doelstelling Uitvoering Monitoring Resultaten 2012/ Ontwikkelingen/Verbeteracties Leertijd Doelstelling Uitvoering Monitoring Resultaten 2012/ Ontwikkelingen/Verbeteracties Onderwijsproces, samenhang Doelstelling Uitvoering Monitoring Resultaten 2012/ Ontwikkelingen/Verbeteracties Onderwijsproces, praktijkgerichtheid Doelstelling Uitvoering Monitoring Resultaten 2012/ Ontwikkelingen/Verbeteracties Onderwijsproces, didactisch handelen

3 12.1 Doelstelling Uitvoering Monitoring Resultaten 2012/ Ontwikkelingen/Verbeteracties Kwaliteit van het leraarschap Doelstelling Uitvoering Monitoring Resultaten 2012/ Ontwikkelingen/Verbeteracties Leeromgeving Doelstelling Uitvoering Monitoring Resultaten 2012/ Ontwikkelingen/Verbeteracties Studieloopbaanbegeleiding Doelstelling Uitvoering Monitoring Resultaten 2012/ Ontwikkelingen/Verbeteracties Leren in de beroepspraktijk Doelstelling Uitvoering Monitoring Resultaten 2012/ Ontwikkelingen/Verbeteracties Examinering Doelstelling Uitvoering Monitoring Resultaten 2012/ Ontwikkelingen/verbeteracties Diplomering Doelstelling Uitvoering Monitoring Resultaten 2012/ Ontwikkelingen/Verbeteracties

4 Inleiding Dit verslag van werkzaamheden heeft betrekking op de competentiegerichte opleidingen van Instituut Schoevers B.V. die vallen onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, te weten: Secretaresse (CREBO-nummer 95380), WEB-niveau 3, BOL Secretaresse (CREBO-nummer 95380), WEB-niveau 3, BBL (Philips project) Directiesecretaresse/Managementassistent (CREBO-nummer 95391), WEB-niveau 4, BOL In dit verslag van werkzaamheden is tevens opgenomen de kritische reflectie over studiejaar 2012/2013. Per hoofdstuk is een indeling gemaakt in doelstellingen, uitvoering, monitoring, resultaat en ontwikkelingen/verbeterplannen. In najaar 2013 heeft de onderwijsinspectie de opleidingen van Schoevers onderzocht. Daarbij zijn kritische kanttekeningen geplaatst bij de punten stagebegeleiding en beoordeling en bij de invulling van de wettelijke taken door de examencommissie. Hoewel dit verslag van werkzaamheden formeel terugblikt op het laatste geheel afgeronde studiejaar (2012/2013) is er daarom voor gekozen bij deze punten steeds ook de in studiejaar 2013/2014 ingezette verbeteracties te vermelden. Het verslag ligt ter inzage op het hoofdkantoor van Schoevers Opleidingen te Houten en op alle vestigingen van Schoevers Opleidingen en is gepubliceerd op Houten, april 2014 Joyce Steenveld Algemeen directeur 4

5 Kenmerken Secretaresse Instelling Schoevers College Adres Papiermolen DK HOUTEN BRIN-nummer 24GP Telefoon (030) Fax (030) Opleiding Secretaresse Niveau WEB niveau 3 CREBO code Aard Omvang Onderwijslocaties Initiële, voltijdse opleiding (BOL) 1600 sbu Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht Secretaresse Instelling Schoevers College Adres Papiermolen DK HOUTEN BRIN-nummer 24GP Telefoon (030) Fax (030) Opleiding Secretaresse Niveau WEB niveau 3 CREBO code Aard Omvang Onderwijslocaties Opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) 1600 sbu Eindhoven (Maatwerktraject i.s.m. Philips) 5

6 Directiesecretaresse Instelling Schoevers College Adres Papiermolen DK HOUTEN BRIN-nummer 24GP Telefoon (030) Fax (030) Opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau WEB niveau 4 CREBO code Aard Omvang Onderwijslocaties Initiële, voltijdse opleiding (BOL) 1600 sbu Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht 6

7 1 Algemene informatie 1.1 Ontstaan en groei van de Schoevers Groep In 1913 startte Adriaan Schoevers een opleidingsinstituut voor kantoor en handel. In de ruim honderd jaar van zijn bestaan is het opleidingsinstituut uitgegroeid tot wat nu heet de Schoevers Groep. De Schoevers Groep omvat de volgende onderdelen. Schoevers Opleidingen (Instituut Schoevers BV): biedt vanuit zes vestigingen erkende mbo- en hbo-opleidingen aan in voltijd en deeltijd. Hogeschool Schoevers en Schoevers College zijn werknamen van Schoevers Opleidingen. Schoevers Academie levert beroepsopleidingen, cursussen en open trainingen voor werkenden. Schoevers Incompany levert maatwerktrainingen en open trainingen voor bedrijfsleven en overheden met daarnaast onderzoek, advisering en coaching. Schoevers Baanbemiddeling is specialist in arbeidsbemiddeling voor managementondersteuners. 1.2 Ambitie Schoevers werkt vanuit het uitgangspunt life long learning. De snelle ontwikkelingen in de huidige kennissamenleving maken het nodig om voortdurend bij te leren. Wat gisteren werd geleerd, is morgen wellicht volkomen achterhaald. Het is zaak kritisch vast te stellen wat binnen een beroepsopleiding de harde kern aan beroepsspecifieke competenties vormt, en wat als het ware een variabel deel is. De afgestudeerden dienen in ieder geval te beschikken over die harde kern aan beroepsspecifieke competenties en dienen bovendien in staat te zijn na afronding van hun mbo- of hbo-opleiding nieuwe bekwaamheden (kennis, inzicht en vaardigheden) in belangrijke mate zelfstandig te verwerven. De Schoevers Groep kent een viertal activiteiten; voltijdopleidingen, deeltijdopleidingen, training/advies en baanbemiddeling. Teneinde het concept van life long learning concreet vorm te geven, heeft Schoevers de work & learn cycle ontwikkeld. Deze cycle visualiseert Schoevers als fullservice-organisatie voor iedere stap in de loopbaan van een student: leren èn werken. 7

8 1.3 Kernwaarden Werd Schoevers vroeger geassocieerd met Pumps, Parelkettingen en Plooirokken. Nu kent Schoevers de volgende vier P s als kernwaarden:: Praktijkgericht, Persoonlijk, Performance en Prettig. De opleidingen van Schoevers sluiten aan bij de beroepspraktijk, kenmerken zich door persoonlijke aandacht voor de talenten van de student, stimuleren de student tot performance en excelleren en waarborgen dat de omstandigheden van intake tot diploma-uitreiking door de student als prettig worden ervaren. De kernwaarden zijn belangrijk binnen Schoevers. Ze spelen een grote rol bij de selectie van medewerkers en vormen de basis van de omgang met elkaar en met de studenten. De kernwaarden worden breed gedragen in de organisatie. In de volgende paragrafen wordt weergegeven hoe de kernwaarden concreet vorm krijgen. Persoonlijk en prettig Docenten zijn degenen die de 4 Ps van Schoevers inhoud geven door hun persoonlijke benadering en het creëren van een prettige leeromgeving. Studenten waarderen dat: Schoevers docenten worden zowel bij interne als bij externe evaluaties bijzonder goed beoordeeld door studenten. Het docentencorps van Schoevers is een mix van theoretisch geschoolde docenten en docenten die hun sporen verdiend hebben in de beroepspraktijk. Schoevers streeft naar brede inzetbaarheid van docenten, niet alleen uit praktische overwegingen maar ook omdat de ervaring is dat juist het lesgeven aan voltijdstudenten in combinatie met het lesgeven aan studenten die een opleiding volgen naast hun werk, de ontwikkeling van de docent bevordert en hen betrokken houdt bij de beroepspraktijk. De persoonlijke aandacht voor de student uit zich ook in begeleidingsmogelijkheden die aansluiten bij de persoonlijke behoeften van de student. Begeleiding bij de studiekeuze is er via een persoonlijk intakegesprek. Begeleiding tijdens de studie krijgt vorm via mentoren, tutoruren en een zorgvuldige begeleiding van stage en afstuderen. Overigens staat de P van persoonlijk hier niet voor pamperen, maar heeft de begeleiding ten doel de student te helpen zijn persoonlijke talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Praktijkgericht In de opleidingsvisie van Schoevers staat: De opleidingen van Schoevers kenmerken zich door een hoge mate van beroepsgerichtheid en een consequente koppeling van leren aan werken. Het beroep wordt in de opleiding gehaald. Waar mogelijk door de student daadwerkelijk kennis en ervaring te laten opdoen op de werkplek en anders in gesimuleerde praktijkomstandigheden. Afgestudeerden beschikken op die manier niet alleen over actuele beroepsspecifieke kennis en vaardigheden (competenties) maar zijn bovendien in staat zelfstandig nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven. De P van praktijkgerichtheid is op verschillende manieren in de organisatie verankerd. Input vanuit het beroepenveld is er via de klankbordgroep Secretarieel, waarin net beginnende beroepsbeoefenaars (Schoevers alumni) en ervaren professionals ten minste twee maal per jaar meedenken en meepraten over de invulling van de opleidingen. Daarnaast is er directe input vanuit het beroepenveld via de contacten met zusterorganisaties Schoevers Baanbemiddeling en Schoevers Incompany, via stagebedrijven en alumni. 8

9 Deelnemers krijgen van meet af aan beroepsgerichte, geïntegreerde leerstof voorgelegd. Een deel van het curriculum is thematisch van aard. Deelnemers werken in hun opleiding op gevarieerde wijze aan beroepstaken die in de vorm van opdrachten aan hen worden gegeven. Een deel van de lesuren staat in dienst van die opdrachten. Schoevers werkt voor zowel mbo3 als mbo4 met praktijkexamendagen bij de examinering. De vakken Nederlands, Engels, Financiële calculatie, Secretariaatspraktijk, Zakelijk telefoneren worden tijdens deze dagen geïntegreerd getoetst. De ervaringen van studenten en docenten met deze manier van toetsen zijn positief. Performance Aan de basis van de opleidingen liggen het door Ecabo opgestelde kwalificatiedossier Secretariële beroepen en de daarin vermelde kerntaken en werkprocessen. Schoevers vindt het belangrijk dat studenten uiteindelijk het te realiseren eindniveau bereiken en goed toegerust de arbeidsmarkt opgaan. Schoevers verwacht wat van zijn deelnemers. Aanwezigheid bij de lessen en open staan voor feedback van medestudenten en docenten horen daarbij. In iedere situatie wordt de beroepscontext als uitgangspunt genomen. Zo bereidt de deelnemer zich optimaal voor op de rollen die hij/zij in de beroepspraktijk gaat vervullen. Voor het verkrijgen van een adequate beroeps- en werkhouding wordt er veel aandacht besteed aan de sociale kant van leren en werken. De sociale kant van werken wordt vormgegeven door werkvormen waarbij samenwerking, teamvorming en werkverdeling van belang zijn. 1.4 Organisatiestructuur Schoevers Directie Joyce Steenveld is sinds augustus 2011 Algemeen Directeur van de Schoevers Groep. In voorjaar 2012 is onder haar leiding een reorganisatie doorgevoerd. De traditionele scheidslijnen tussen de vier in paragraaf 1.1 genoemde bedrijfsonderdelen zijn vervallen. Schoevers breed is er nu sprake van twee units: een operationele unit en een commerciële unit, waarin de activiteiten van de verschillende werkmaatschappijen zijn ondergebracht. Hiermee wordt gewaarborgd dat de bedrijfsonderdelen optimaal gebruik maken van elkaars expertise en er op een natuurlijke manier sprake is van kruisbestuiving. Joyce Steenveld stuurt de operationele unit aan. Marco Broeknellis is verantwoordelijk voor de commerciële unit. Raad van Commissarissen Schoevers heeft een Raad van Commissarissen waaraan de directie verantwoording aflegt. De directie legt aan de Raad van Commissarissen een begroting voor. De Raad van Commissarissen keurt deze goed. De Raad denkt mee over het strategisch en commercieel beleid, maar heeft geen invloed op onderwijsinhoudelijke zaken Management- en coördinatiestructuur Hogeschool Schoevers Schoevers College kent in de organisatiestructuur twee lijnen: een managementlijn en een onderwijslijn. De lijnen komen samen bij de algemeen directeur, die verantwoordelijk is voor de besluitvorming. Managementlijn De managementlijn loopt van de algemeen directeur naar de vestigingsmanagers en via hen naar de opleidingscoördinatoren en de docenten en medewerkers op de vestigingen. Commerciële, financiële en organisatorische besluitvorming vindt langs deze lijn plaats. 9

10 De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de efficiënte en servicegerichte uitvoering van het onderwijs en de beoogde groei. Schoevers kent 6 vestigingen, te weten: Amsterdam Arnhem Den Haag Eindhoven Rotterdam Utrecht De vestigingsmanager is verantwoordelijk voor de uitvoering van het landelijk beleid op regionaal niveau en is verantwoordelijk voor de kwaliteit, studenttevredenheid en resultaten van zijn eigen vestigingen. Iedere vestigingsmanager stuurt twee vestigingen aan. De opleidingscoördinator is het dagelijkse aanspreekpunt voor studenten en docenten en is verantwoordelijk voor de interne organisatie op de vestiging. Onderwijslijn De onderwijslijn loopt van de algemeen directeur via de afdeling Onderwijs & Ontwikkeling naar de landelijk vakcoördinatoren en vervolgens naar vakgroepen en docenten. Onderwijsinhoudelijke besluitvorming vindt langs deze lijn plaats. De afdeling Onderwijs en Ontwikkeling De afdeling O & O staat onder leiding van de manager O & O en is een stafafdeling die zich, centraal voor alle vestigingen, bezighoudt met het ontwikkelen en herzien van de onderwijsprogramma s binnen de kaders van de WHW en WEB. De afdeling is ook verantwoordelijk voor de samenwerking met CITO met betrekking tot de tentamenontwikkeling. De afdeling O & O adviseert de algemeen directeur over gewenste en noodzakelijke wijzigingen in het curriculum. Landelijk vakcoördinatoren Onder verantwoordelijkheid van de manager O & O vallen ook de landelijk vakcoördinatoren. Er zijn vakcoördinatoren voor de vakgebieden: Management en organisatie Marketing/Bedrijfskunde Communicatie/PR Nederlands Engels Duits Spaans Communicatieve vaardigheden/officemanagement Informatica Het vakgebied Beroepsvorming wordt inhoudelijk gecoördineerd door de onderwijskundigen van de afdeling O & O. Docenten Docenten worden vakinhoudelijk aangestuurd door de Landelijk vakcoördinator. Voor alle andere zaken (functioneren, inzet, urenverantwoording, studiebegeleiding, etc.) rapporteren zij aan de vestigingsmanager. Docenten hebben via vakgroepvergaderingen rechtstreeks invloed op het onderwijsprogramma. De landelijk vakcoördinator neemt op basis van de input van de docenten en in overleg met de afdeling O & O, de besluiten en informeert hierover de 10

11 docenten via de vakgroepvergadering, via intranet en via nieuwsbrieven. Vakgroepvergaderingen vinden ten minste twee maal per jaar plaats. Binnen de organisatie bestaat een gezond spanningsveld tussen de managementlijn en de onderwijslijn. In het vestigingsmanagersoverleg, onder leiding van de algemeen directeur, waar bij onderwijsinhoudelijke punten ook de manager O & O bij aanwezig is, en in de vergaderingen van de manager O & O met de vakcoördinatoren, waarbij ook een vestigingsmanager aanwezig is, worden de discussies vanuit beide perspectieven gevoerd Examencommissie De examencommissie houdt zich (conform artikel van de WEB) specifiek bezig met de toetsing en examinering van de opleiding en het afgeven van diploma s. De algemeen directeur van Schoevers benoemt de leden van de examencommissie. De examencommissie van Schoevers verricht taken en werkzaamheden voor de erkende mbo en de hbo-opleidingen van Schoevers alsmede voor de eigen Schoevers trajecten. De examencommissie verricht haar taken en werkzaamheden voor zowel de voltijd- als de deeltijdopleidingen. De examencommissie verricht haar taken en werkzaamheden voor alle Schoevers vestigingen. Documenten die door de examencommissie worden uitgegeven gelden voor alle Schoevers studenten. Voorzitterschap en secretariaat van de examencommissie zijn belegd bij de afdeling O & O. Docenten zijn in de examencommissie vertegenwoordigd door de landelijk vakcoördinatoren van de vakgebieden: Marketing, Management en Nederlands. In 2013 is Dr. Ruud Klarus, lector bij de HAN, als extern lid toegetreden tot de examencommissie. Samenstelling, taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn vastgelegd in het examenreglement. 1.5 Het onderwijsaanbod van Schoevers In het studiejaar 2012/2013 omvatte het aanbod van Schoevers de volgende beroepsopleidingen: Hogeschool Schoevers, hbo-opleidingen: - Bachelor Commercieel Communicatiemanagement, voltijd en deeltijd - Associate degree Officemanagement, voltijd en deeltijd Schoevers College mbo-opleidingen (competentiegericht): - Secretaresse (mbo3 WEB-diploma) BOL - Directiesecretaresse/Managementassistent (mbo4 WEB-diploma) BOL Voor Philips heeft Schoevers in Eindhoven als maatwerktraject de BBL-opleiding Secretaresse verzorgd. (mbo3 WEB-diploma) Relatie mbo/hbo Vanzelfsprekend is Schoevers erbij gebaat het voor studenten zo aantrekkelijk mogelijk te maken om binnen de eigen onderwijsorganisatie door te stromen. Aan potentiële doorstromers wordt dan ook op vele manieren aandacht besteed: er zijn aparte informatierondes, persoonlijke gesprekken en studieadviezen enz. Teneinde onderwijs ook onderwijsinhoudelijk aantrekkelijk te maken wordt bij de ontwikkeling van het onderwijs uitgebreid aandacht besteed aan de aansluiting tussen de verschillende curricula. 11

12 Schoevers was de eerste particuliere opleider die een geaccrediteerde Associate degree Officemanagement (hbo-niveau) mocht aanbieden, waarmee een doorlopende leerlijn van mbo3, via mbo4 en Associate degree naar Bachelor werd gerealiseerd. 12

13 2 Naleving Wettelijke vereisten OER De OER 2012/2013 is op alle vestigingen aanwezig en is beschikbaar via het Schoevers intranet. Onderwijsovereenkomst Studenten hebben in 2012/2013 een onderwijsovereenkomst getekend. De onderwijsovereenkomsten zijn gearchiveerd op de vestiging. BPV-overeenkomst Studenten hebben in 2012/2013 een BPV-overeenkomst getekend. De BPVovereenkomsten zijn gearchiveerd op de vestiging. BPV De lengte van de BPV was in studiejaar 2012/ weken. Daarmee is de lengte van de BPV in overeenstemming met de wettelijke bepaling dat bij een Beroepsopleidende leerweg het praktijkdeel ten minste 20% en minder dan 60% van de studieduur omvat. Klachtenafhandeling Schoevers kent een klachtenprocedure. Deze staat vermeld op het intranet. Ook is Schoevers aangesloten bij de geschillencommissie van NRTO. De geschillencommissie bestaat uit een aantal onafhankelijke deskundigen die de klacht beoordelen. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend. Over het studiejaar 2012/2013 zijn op het hoofdkantoor geen klachten van mbostudenten binnengekomen. 13

14 3 Kwaliteitsborging 3.1 Uitvoering Schoevers definieert kwaliteit als: 'De mate waarin het geheel van eigenschappen en kenmerken van haar opleidingen en het opleidingsproces voldoet aan de eisen en verwachtingen van de gebruiker/klant.' In deze definitie staat de klant centraal. Er zijn diverse klanten te onderscheiden. De student meet de kwaliteit van de opleiding af aan de lessen, zijn/haar studieresultaten, de snelheid waarmee hij of zij aan het werk komt en aan de mate waarmee hij of zij de verworven kennis en vaardigheden kan toepassen in de nieuwe functie. In het verlengde van de student als klant, beschouwt Schoevers in beginsel de ouders/verzorgers van studenten als klant. Deze ouders/verzorgers verwachten een opleiding die niet alleen opleidt tot een functie op mbo-niveau, maar ook effectief en efficiënt georganiseerd is. Behalve de student is ook de overheid te beschouwen als klant. De mbo-diploma's van Schoevers zijn immers erkend en geregistreerd in het CREBO. Ten slotte stelt ook het beroepenveld kwaliteitseisen: alle bedrijven en organisaties die gediplomeerden van Schoevers in dienst nemen. Deze klant verwacht dat de student goed voorbereid is op de te verrichten werkzaamheden, dat hij of zij zelf passende initiatieven neemt en dat hij of zij, indien wenselijk, kan doorgroeien naar een zwaardere functie. Om integrale kwaliteitszorg te realiseren is een 'systeem van kwaliteitszorg' noodzakelijk. Kenmerkend voor een dergelijk systeem is, dat er op systematische en structurele wijze aandacht is voor kwaliteit, kwaliteitshandhaving en kwaliteitsverbetering. Een dergelijk kwaliteitssysteem kent een cyclisch karakter, waarmee wordt gegarandeerd dat kwaliteitsverbetering frequent en op vaste momenten plaatsvindt. Schoevers hanteert een kwaliteitszorgsysteem volgens de Deming cirkel: plan, do, check, act. 3.2 Verbetering en verankering Schoevers hanteert bij het kwaliteitsbeleid de onderstaande uitgangspunten. Het management (centraal én decentraal) is verantwoordelijk voor het formuleren, implementeren en controleren van het kwaliteitsbeleid. Schoevers kiest voor integrale kwaliteitszorg. Het integrale karakter van de kwaliteitszorg komt enerzijds tot uitdrukking in het feit dat alle betrokkenen binnen de Schoevers-organisatie (directie, coördinatoren, docenten, onderwijsondersteunend personeel) een bijdrage leveren aan kwaliteitszorg. Daarmee is kwaliteitszorg niet beperkt tot het primaire proces zelf, maar omvat het ook alle ondersteunende processen (financiën, marketing, personeel etc.). Medewerkers, zowel docenten als onderwijsondersteunend personeel zijn ook zelf verantwoordelijk voor kwaliteit en kwaliteitsverbetering van de eigen werkprocessen en producten. Het kwaliteitsbeleid maakt integraal onderdeel uit van het opleidingsbeleid en van het vestigingsbeleid. 14

15 Het kwaliteitsbeleid kenmerkt zich door het regelmatig agenderen van kwaliteitsbeleid op vestigingsmanagersvergaderingen, vakgroepvergaderingen en vestigingsvergaderingen. De aandacht voor kwaliteit moet onafhankelijk zijn van de eventuele externe toetsing en door iedereen binnen de organisatie gedragen worden. De kleinschaligheid van de Schoevers organisatie waarborgt dat het systeem op deze manier kan functioneren. 3.3 Dialoog en verantwoording Van een goed functionerend systeem van kwaliteitszorg kan pas sprake zijn als de managementinformatie die in het kader van kwaliteitszorg wordt verzameld beschikbaar is voor de direct betrokkenen en op adequate wijze wordt gebruikt voor het ontwikkelen van verbetertrajecten. Uitgangspunten hierbij zijn: 1. Rapportages naar aanleiding van enquêtes worden beschikbaar gesteld aan alle medewerkers van de Schoeversorganisatie. 2. Rapportages over het individueel functioneren van personen (zoals verzameld in de studentenenquête) worden slechts aan betrokkene en diens direct leidinggevende kenbaar gemaakt. 3. Geformuleerde doelstellingen op het gebied van kwaliteitszorg worden landelijk c.q. per vestiging bekend gemaakt, teneinde betrokkenheid bij deze doelstellingen te waarborgen. 3.4 Monitoring Business plan en managementcontracten De directie van Schoevers stelt één maal per jaar een Business plan op. In november wordt geëvalueerd of de in het jaar daarvoor gestelde doelen zijn gehaald. In november/december worden vervolgens de kwaliteits- en commerciële doelstellingen voor het nieuwe jaar geformuleerd. De resultaten worden gepresenteerd aan de aandeelhouders en tijdens het vestigingsmanagersoverleg aan de vestigingsmanagers. Ieder jaar in maart sluit de algemeen directeur met iedere vestigingsmanager een managementcontract waarin de kwaliteits- en commerciële doelen voor zijn/haar vestigingen voor het komende jaar worden vastgelegd. In het jaarlijkse beoordelingsgesprek in januari wordt het contract geëvalueerd Verslag van werkzaamheden Schoevers evalueert jaarlijks de kwaliteit van de werkzaamheden van de instelling. De laatste jaren vindt de zelfevaluatie voor de mbo-opleidingen plaats aan de hand van het toezichtkader BVE van de Inspectie van het Onderwijs. Informatie voor de zelfevaluatie komt onder meer uit de diverse studentenenquêtes Jaarverslag examencommissie De examencommissie stelt jaarlijks in september een verslag van werkzaamheden op, waarin de werkzaamheden van de examencommissie worden geevalueerd Enquêtes Sinds 1995 kent Schoevers een systeem van jaarlijkse studentenenquêtes. In deze enquêtes wordt studenten gevraagd een oordeel te geven over de inhoud en de opzet van de opleidingen. Er vinden enquêtes plaats aan het begin en midden in het studiejaar, en tevens onder afgestudeerden. 15

16 Deze regelmatige en systematische bewaking van kwaliteit vormt een cruciaal onderdeel van het systeem van kwaliteitszorg. De gegevens die verkregen worden via de enquêtes vormen het uitgangspunt voor de zelfanalyse van de organisatie, staan centraal bij het vaststellen van sterke en zwakke kanten van de opleiding en bepalen mede op welke punten landelijk en op vestigingsniveau kwaliteitsverbetering wenselijk dan wel noodzakelijk is. De instrumenten die gebruikt worden voor kwaliteitsmonitoring zijn zo ontworpen dat, indien noodzakelijk, verdiepend onderzoek snel mogelijk is. Daarnaast bieden de instrumenten de mogelijkheid een kwantitatieve norm te stellen, bijvoorbeeld in de vorm van een tevredenheidpercentage. Met behulp van deze scores kan men concrete verbeterambities formuleren (bijvoorbeeld: volgend jaar 10% meer tevredenheid voor de klachtenbehandeling) en kan men vergelijkingen maken tussen scores van voorgaande jaren en tussen scores van twee of meer vestigingen. Dergelijke kwantitatieve gegevens bieden een uitstekend uitgangspunt voor de communicatie inzake kwaliteit en kwaliteitsverbetering. De meetinstrumenten worden ieder jaar geactualiseerd en verder toegespitst. Het betreft: een instroomenquête; deze enquête wordt jaarlijks in de maand september afgenomen. Hierin wordt de tevredenheid gemeten over het informatie-, inschrijf- en introductietraject. een algemene studentenenquête; deze enquête wordt jaarlijks in de maand februari afgenomen. Hierin wordt de tevredenheid gemeten over het onderwijsproces (docenten, lessen, begeleiding). een uitstroomenquête; deze enquête wordt jaarlijks in de maand oktober afgenomen. Hierin wordt de tevredenheid gemeten over het afgeronde studiejaar; alle aspecten van introductie tot diploma-uitreiking worden bevraagd. Voor alle bovengenoemde enquêtes geldt dat ze onder alle voltijdstudenten worden afgenomen. Voor alle bovengenoemde enquêtes geldt dat een score van 70 % tevredenheid als norm wordt gehanteerd. Het indien nodig verbeteren van de gemeten score geldt als het kwaliteitsdoel. Door het steeds opnieuw meten van de studententevredenheid is inmiddels een grote hoeveelheid studentengegevens gegenereerd, waaruit duidelijk ontwikkelingslijnen en trends af te leiden zijn. De gehanteerde norm van 70 % studenttevredenheid maakt het mogelijk snel in kaart te brengen waar een trendbreuk optreedt en waar kwaliteit verbeterende maatregelen nodig zijn. Stage-enquête Jaarlijks beoordelen de stagebedrijven de studenten en geven zij hun oordeel over opzet en duur van de stage en de stagebegeleiding. Schoevers kan aan de hand van de resultaten vaststellen of het onderwijsprogramma de studenten adequaat voorbereid op de beroepspraktijk Onafhankelijke deskundigen Klankbordgroepen Schoevers kent een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (secretarieel). De klankbordgroep komt twee maal per jaar bijeen en spreekt zich dan uit over het curriculum en de relatie met de beroepspraktijk. (zie ook paragraaf 1.3) 16

17 Accreditatie hbo-opleidingen Schoevers verzorgt ook hbo-opleidingen. Deze opleidingen worden een keer per zes jaar integraal beoordeeld conform de accreditatiekaders van de NVAO. In 2012 zijn de opleidingen weer beoordeeld. Voor Schoevers wordt de beoordeling verzorgd door Hobéon als visiterende en beoordelende instantie. Beoordeling vindt plaats op de onderwerpen Doelstellingen, Programma, Inzet van personeel, Voorzieningen, Interne kwaliteitszorg en Resultaten. Voor met name de onderwerpen Inzet van personeel, Voorzieningen en Interne kwaliteitszorg en voor het programma-aspect Beoordeling en toetsing geldt dat de procedures voor hbo en mbo in grote lijnen overeen komen. In januari 2013 heeft Schoevers bericht ontvangen dat de hbo-opleidingen opnieuw voor een periode van 6 jaar zijn geaccrediteerd. 17

18 4 Kwaliteitsdoelstellingen 4.1 Inleiding Schoevers heeft voor de gebieden Rendement, Intake en plaatsing, Informatievoorziening, Leertijd, Onderwijsproces, Kwaliteit van het leraarschap, Leeromgeving en Examinering en Diplomering kwaliteitsdoelen geformuleerd. Deze kwaliteitsdoelen vormen de grondslag voor het kwaliteitssysteem. Jaarlijks wordt getoetst of de doelen worden behaald. Toetsing vindt plaats aan de hand van indicatoren. In paragraaf 4.2 wordt een overzicht gegeven van de indicatoren en de behaalde resultaten. Een nadere toelichting op kwaliteitsdoelen en de resultaten staat in de desbetreffende hoofdstukken. Naast de cyclische kwaliteitsdoelen worden per jaar specifieke doelstellingen geformuleerd in het kader van innovatie en/of kwaliteitsverbetering. De voor 2012/2013 geformuleerde doelstellingen en de daarop behaalde resultaten staan in paragraaf 4.3 In paragraaf 4.4 staan tenslotte de doelen die op basis van de resultaten 12/13 en in het kader van innovatie zijn geformuleerd voor studiejaar 2013/ Indicatoren en resultaten cyclische kwaliteitsdoelen 12/13 Rendement Intake en plaatsing Informatievoorziening Indicatoren 1. 85% van de voltijd mbo-studenten verlaat Schoevers met een diploma 2. Niet meer dan 5% van de studenten verlaat de opleiding tijdens het studiejaar. 3. Ten minste 70% van de studenten beoordeelt in de instroomenquête de aspecten met betrekking tot informatievoorziening vooraf en introductie met een voldoende of hoger. 4. Ten minste 70 % van de studenten beoordeelt in de uitstroomenquête de aspecten met betrekking tot informatievoorziening en verwerking studieresultaten met voldoende of hoger. Leertijd 5. Het percentage lesuitval is 0%. 6. Het gemiddeld verzuimpercentage per student is over een jaar gerekend niet hoger dan 10%. Onderwijsproces Samenhang Onderwijsproces Praktijkgerichtheid 7. In de modulewijzers worden de werkprocessen, alsmede de elementen en dimensies Loopbaan en Burgerschap en de domeinen op het gebied van Nederlandse taal en rekenen uitgewerkt in Schoevers leerdoelen. 8. Ten minste 70% van de studenten geeft een 7 of hoger als rapportcijfer voor de p voor praktijkgerichtheid in de uitstroomenquête. 9. Minimaal 90% van de studenten krijgt als Stand van zaken april Deels gerealiseerd (Zie par.5.2) 2. Gerealiseerd (zie par 6.2) 3. Gerealiseerd (zie par. 7.4) 4. Gerealiseerd (zie par. 8.4) 5. Deels gerealiseerd 6. Gerealiseerd (zie par 9.4) 7. Gerealiseerd (zie par 10.4) 8. Gerealiseerd 9. Gerealiseerd (zie par. 11.4) 18

19 eindbeoordeling op de stage voldoende, goed of uitstekend. Onderwijsproces 10. Ten minste 70 % van de studenten Didactisch beoordeelt de aspecten met betrekking handelen tot de docenten met een voldoende of hoger. 11. Ten minste 70% van de studenten geeft een 7 of hoger als rapportcijfer voor de p voor persoonlijk in de uitstroomenquête. Kwaliteit van het 12. Docenten scoren in de studentenenquête leraarschap gemiddeld ten minste een Docenten wonen ten minste 2 van de drie docentendagen bij. Leeromgeving 14. Ten minste 70 % van de studenten beoordeelt de aspecten met betrekking tot locatie en faciliteiten in de uitstroomenquête met een voldoende of hoger. 15. Ten minste 70% van de studenten geeft een 7 of hoger als rapportcijfer voor de p voor prettige leeromgeving in de uitstroomenquête. Studiebegeleiding 16. Het gemiddeld cijfer voor de mentor in de studentenenquête is 7 of hoger. 17. Ten minste 70 % van de studenten is in de studentenenquête tevreden over het aantal tutoruren. Beroepspraktijkvorming Examinering en diplomering 18. Ten minste 70 % van de studenten beoordeelt in de uitstroomenquête de aspecten met betrekking tot de bedrijfssimulatiedagen als voldoende of hoger. 19. Ten minste 70 % van de studenten beoordeelt in de uitstroomenquête de aspecten met betrekking tot de stage als voldoende of hoger. 20. Ten minste 70 % van de studenten antwoordt in de studentenenquête voldoende op de vraag over de informatievoorziening en ten minste 70 % antwoordt voldoende of goed op de vraag over de begeleiding door de stagecoördinator. 21. Ten minste 70 % van de studenten wordt door het stagebedrijf beoordeeld met goed of uitstekend. 22. Tijdens een interne audit worden geen afwijkingen geconstateerd van de procedures en richtlijnen op het gebied van examinering en diplomering. 10. Gerealiseerd 11. Gerealiseerd (zie par. 12.4) 12. Gerealiseerd 13. Deels gerealiseerd Zie par Deels gerealiseerd 15. Gerealiseerd (zie par. 14.4) 16. Gerealiseerd 17. Niet gerealiseerd (zie par. 15.4) 18. Gerealiseerd 19. Gerealiseerd 20. Gerealiseerd 21. Gerealiseerd (zie par 16.4) Wordt ingevoerd in zomer

20 4.3 Resultaten specifieke kwaliteitsdoelen 12/13 Focus op innovatie Kwaliteitsdoelen 1. Opstellen plan van aanpak voor geleidelijke invoering van blended learning in de onderwijsprogramma s. 2. Uitrol nieuwe versie studenten- en cijferadministratiesysteem Dycoco en daarmee terugbrengen administratieve lasten door verdergaande uniformering en standaardisatie 3. Inrichten voorzieningen in vestigingen/lokalen teneinde optimaal gebruik te kunnen maken van technologische mogelijkheden (zie ook doelstelling 1) 4. Ontwikkelen scholingsbeleid om docenten in staat te stellen technologische mogelijkheden toe te passen in hun onderwijs Stand van zaken april In progress, zie par In progress, zie paragraaf In progress. zie par In progress, zie par Kwaliteitsdoelen 2013/2014 Teneinde de aandacht voor kwaliteitsborging steviger in de organisatie te verankeren is in najaar 2013 de projectgroep kwaliteitsborging opgericht. In deze projectgroep hebben zitting, Ingrid Kolenbrander, financieel manager, Thera Roes, proces- en kwaliteitsmanager en Caroline Calis, voorzitter Examencommissie. De projectgroep werkt vanuit de proposities: 1. Kwaliteit is van ons allemaal. 2. Kwaliteit mag geen toeval zijn. Eerste doelstelling van de projectgroep is voor deze proposities (opnieuw) binnen de organisatie een breed draagvlak te creëren. Daartoe is kwaliteitszorg het thema van de docentendagen in mei en augustus Ten aanzien van concrete doelstellingen voor 2013/2014 heeft de projectgroep de focus gelegd op de aandachtspunten zoals die door de inspectie in najaar 2013 zijn geconstateerd: Uniformering studentendossiers ten behoeve van betere monitoring door de examencommissie Verbetering van de stagebegeleiding en -beoordeling. Om ook daadwerkelijk te kunnen verantwoorden dat procedures en afspraken worden nagekomen en doelen worden gerealiseerd, is besloten dat de leden van de projectgroep in samenwerking met de leden van de examencommissie en de afdeling O & O, jaarlijks in juli een interne audit uitvoeren op de vestigingen met name met betrekking tot studentendossiers, verzuimregistratie, lesuitval en cijferverwerking. Vanzelfsprekend houdt de projectgroep zich ook bezig met de verdere ontwikkelingen op het gebied van de voor studiejaar 12/13 geformuleerde innovatieve doelen zoals weergegeven in paragraaf

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal Hogeschool NCOI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Opleiding Bachelor of Business Administration. InterCollege Business School

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Opleiding Bachelor of Business Administration. InterCollege Business School ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Opleiding Bachelor of Business Administration InterCollege Business School Croho-registratie 39226 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Business School Notenboom (BSN) OPLEIDING: hbo-bachelor Events, Leisure and Travelmanagement, voltijd Definitieve versie,

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. P3transfer

Jaarverslag 2011. P3transfer Jaarverslag 2011 P3transfer 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de directeur pag. 5 2. Directieverslag pag. 6 t/m 12 De strategie van P3transfer Het primair proces 3. Kwaliteit pag. 14 t/m 23 Verslag niet

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd Saxion Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

hbo-bachelor Technische Bedrijfskunde Hogeschool PBNA 30 september 2011 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Technische Bedrijfskunde Hogeschool PBNA 30 september 2011 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Technische Bedrijfskunde Hogeschool PBNA 30 september 2011 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 2.1 Ter inleiding 5 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

B Informatie en Communicatie Technologie Hogeschool NOVI. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 7 en 21 november 2013

B Informatie en Communicatie Technologie Hogeschool NOVI. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 7 en 21 november 2013 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Informatie en Communicatie Technologie Hogeschool NOVI Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 7 en 21 november 2013

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool. CROHO-nummer 34422

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool. CROHO-nummer 34422 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool CROHO-nummer 34422 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo master Business Information deeltijd en duaal. NCOI Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo master Business Information deeltijd en duaal. NCOI Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo master Business Information deeltijd en duaal NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Visitatiedatum: 16 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport accreditatie Master of Business Administration Duaal/deeltijd NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool CROHO registratie 34478 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 16 december

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Scalda

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Scalda STAAT VAN DE INSTELLING MBO Scalda Plaats : Terneuzen BRIN nummer : 25PV Onderzoeksnummer : 273977 Datum onderzoek : 10-28 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van 68 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING............................................

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap De nieuwe benadering van onderwijstijd Titel : Nota onderwijstijd Project/Werkgroep : Auteur(s) : Heleen Beurskens Pierre Veelenturf Luud Bochem Rini Romme In overleg

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC Menso Alting

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC Menso Alting STAAT VAN DE INSTELLING MBO ROC Menso Alting Plaats : Groningen BRIN nummer : 14NZ Onderzoeksnummer : 151332 Datum onderzoek : 8 februari 2013 Datum vaststelling : 26 april 2013 Pagina 2 van 48 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie