Nilfisk C Nilfisk C 125.2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nilfisk C 120.2 Nilfisk C 125.2"

Transcriptie

1 Nilfisk C Nilfisk C Gebruikershandleiding

2 Copyright 2008 Nilfi sk

3 Index 1 Veiligheidvoorschriften en waarschuwingen Beschrijving Voordat u met uw drukreiniger aan de slag gaat De drukreiniger gebruiken Toepassingsgebieden en werkwijzen Na gebruik van uw drukreiniger Onderhoud Probleemoplossing Verdere informatie Belangrijkste technische gegevens Verklaring Veiligheidvoorschriften en waarschuwingen Gebruikte symbolen voor instructies Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de hogedrukreiniger voor het eerst gebruikt. Bewaar de handleiding voor later. Veiligheidsinstructies met dit symbool moeten worden gerespecteerd om persoonlijk gevaar te voorkomen. Veiligheidsinstruc- ties met dit symbool moeten worden gerespecteerd om beschadiging van het apparaat en slechtere prestaties te voorkomen. Met dit symbool worden tips en instructies aangegeven die het werk vereenvoudigen en veilig gebruik garanderen. Laat geen mensen die niet zijn opgeleid voor het gebruik van een hoge-drukreiniger of de handleiding niet hebben gelezen de machine bedienen. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of andere personen zonder assistentie of supervisie als hun fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten hen verhinderen van veilig gebruik. Kinderen dienen onder toezicht gehouden te worden zodat ze niet met het apparaat gaan spelen. Controleer het apparaat op defecten voordat u het in gebruik neemt. Als u een defect vindt, start u het apparaat niet en neemt u contact op met uw Nilfi sk-distributeur. Let vooral op het volgende punt: De isolatie van het netsnoer moet perfect zijn en mag geen scheurtjes vertonen. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door een gemachtigde distributeur van Nilfisk worden vervangen. WAARSCHUWING! Hogedrukspuiten kunnen gevaarlijk zijn. Richt de waterspuit nooit op personen, huisdieren, onder stroom staande apparatuur of het apparaat zelf. Probeer nooit kleding of schoeisel op u zelf of andere personen te reinigen. Houd de sproeilans stevig vast met beide handen. De sproeilans staat tijdens het gebruik bloot aan een druk van 16,4 N. De gebruiker en iedereen in de onmiddellijke nabijheid van de reinigingsplaats moeten zichzelf beschermen tegen rondvliegende deeltjes die tijdens het gebruik kunnen losraken. Gebruik een veiligheidsbril en beschermende kleren tijdens de bediening. Dit apparaat is ontworpen voor het gebruik van schoonmaakmiddelen die zijn bijgeleverd of worden aanbevolen door Nilfi sk. Het gebruik van andere schoonmaakmiddelen of chemicaliën kan de veilig- 3

4 heid van het apparaat negatief beïnvloeden. Gebruik voor de veiligheid alleen originele reserveonderdelen van of goedgekeurd door Nilfi sk. Hogedrukslangen, fi ttingen en aansluitstukken zijn belangrijk voor de veiligheid van het apparaat. Gebruik alleen slangen, fi ttingen en aansluitstukken aanbevolen door Nilfi sk. Gebruik het apparaat niet als een elektriciteitskabel of belangrijke onderdelen van het apparaat beschadigd zijn, zoals veiligheidsapparatuur, hoge-drukslangen en sprayhandel. Het apparaat is bedoeld voor de reiniging van auto s, tuinen enz. Geschikte gehoorbescherming dient te worden gebruikt. Gebruik het apparaat nooit in een omgeving met ontploffi ngsgevaar. Neem bij twijfel contact op met de plaatselijke autoriteiten. Het is niet toegestaan asbesthoudende oppervlakken onder hoge druk te reinigen. Gebruik de hogedrukreiniger niet als het vriest. WAARSCHUWING! Ongeschikte verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn. Snoeren op een haspel moeten altijd volledig worden afgerold om oververhitting van het snoer te voorkomen. Wanneer er een verlengsnoer wordt gebruikt, dienen de stekker en het stopcontact waterdicht te zijn en te voldoen aan de hieronder genoemde vereisten voor lengte en kabeldimensies. 1,0 mm² max. 12,5 m 1,5 mm² max. 20 m 2,5 mm² max. 30 m Als de elektriciteitskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant of een servicedealer of door een vergelijkbaar gekwalifi ceerde persoon om gevaar te voorkomen. Aansluiting op het lichtnet Respecteer de volgende punten wanneer u de hogedrukreiniger op het lichtnet aansluit: De elektrische installatie dient te worden gedaan door een gecertifi ceerde elektricien en te voldoen aan IEC 364. Het wordt aangeraden dat de elektriciteitstoevoer van dit apparaat een aardlekschakelaar heeft die de toevoer onderbreekt wanneer de aardelekstroom 30ms de 30mA overschrijdt. Toegestaan netimpedanties (huisaansluiting): 0,332 Ω. Aansluiting op het water Aansluiting op het waternet dient volgens de geldende reglementen te geschieden. De invoerslang kan op het waternetwerk aangesloten worden met een maximale invoerdruk van 10 bar. Deze hogedrukreiniger mag alleen worden aangesloten op het waterleidingnetwerk als er een offi ciële terugslagklep is gemonteerd van het type BA overeenkomstig EN1717. De terugslagklep kan worden besteld onder artikelnummer De lengte van de slang tussen de terugslagklep en de hogedrukreiniger moet minstens 10 meter zijn om eventuele drukwisselingen op te vangen (minimale diameter van de slang ½"). Indien de machine wordt gebruikt om water aan te zuigen (bijvoorbeeld water uit een regenopvang reservoir) kan geen terugslagklep gebruikt worden. Artikelnummer van de aanbevolen zuigset: Zodra het water voorbij de BA klep is geweest, kan dit niet meer worden gedronken. BELANGRIJK! Gebruik alleen water zonder verontreinigingen. Als er zand in het toegevoerde water kan zitten (als dit bijvoorbeeld uit een eigen bron afkomstig is), moet u een extra fi lter aanbrengen. Reparatie en onderhoud WAARSCHUWING! Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud aan het apparaat verricht. Veiligheidsvoorzieningen Ontlaadklep De ontlaadklep kan de druk verminderen wanneer deze een vooringestelde waarde overschrijdt. Vergrendeling op het sproeigeweer (7a) (zie de afbeelding aan het eind van deze handleiding): Het sproeigeweer is voorzien van een vergrendeling. Als u de pal activeert, kan het sproeigeweer niet worden gebruikt. Warmtesensor: Een warmtesensor beschermt de motor tegen overbelasting. Wanneer de warmtesensor na een paar minuten is afgekoeld, start het apparaat opnieuw. 4

5 2 Beschrijving 2.1 Toepassingen De hogedrukreiniger is bedoeld voor huishoudelijk gebruik voor: - auto s, motorfi etsen, boten, caravans, aanhangwagens, patio s/opritten/fl agstones, houtwerk, bakstenen, barbecues, tuinmeubels, grasmaaiers In hoofdstuk 5 wordt het gebruik van de hogedrukreiniger voor verschillende reinigingstaken beschreven. Gebruik de hogedrukreiniger alleen voor de in deze handleiding beschreven doelen. Respecteer de veiligheidsvoorschriften om beschadiging van het apparaat, het te reinigen oppervlak of ernstig persoonlijk letsel te voorkomen. 2.2 Bedieningselement en belangrijkste eigenschappen Zie de afbeelding aan het eind van deze handleiding. 1 Aan-/uitschakelaar 2 Wateraansluiting met fi lter (2a) 3 Hogedrukaansluiting 4 Hogedrukslang 5 Netsnoer 6 Vastklikbare sproeilans 7 Sproeigeweer met vergrendeling (7a) 8 Vastklikbare Tornado PRsproeikop 9 Vastklikbare Powerspeed - sproeikop 10 Vastklikbare schuim sproeier 11 Reinigingsinstrument voor sproeikop 12 Trolley-handgreep 13 Slanghaak 14 Modeletiket 15 Haak voor netsnoer Specificaties: Zie modeletiket (14) van het apparaat. We behouden ons het recht voor de specifi caties te wijzigen. 3 Voordat u met uw drukreiniger aan de slag gaat 3.1 Bevestiging van trolleyslanghouder (modellen met trolley-handgreep) 1. Plaats de trolley-handgreep (12) in het apparaat. 2. Zet de handgreep vast door de 2 schroeven te monteeren. 5

6 3.2 Bevestiging van snelkoppeling 1. Schroef de snelkoppeling vast op de wateraansluiting (2) Opmerking: Het fi lter (2a) moet altijd in de watertoevoerleiding worden aangebracht om zand, kalksteen en andere onzuiverheden weg te fi lteren en beschadiging van de pompkleppen te voorkomen. Let op: de garantie vervalt als u het fi lter niet aan- brengt. 3.3 Bevestiging van de hogedrukslang op het sproeigeweer Monteer de hogedrukslang (4) op het sproeigeweer (7). Ontkoppel de hogedrukslang door de pal in te drukken (A). 4 De drukreiniger gebruiken 4.1 Aansluiting van de hogedrukslang 1. Sluit de hogedrukslang aan op de juiste aansluiting (3). 6

7 4.2 Bevestiging van sproeilans en vastklikbare sproeikoppen 7 1. Duw de sproeilans (6) in het sproeigeweer (7) en schroef de lans vast Breng de sproeikop aan. Waarschuwing: Wanneer u de vastklikbare sproeikoppen bevestigt, moet de pal op de zijkant van de sproeilans (6) opnieuw naar buiten komen. Opmerking: De Tornado PRsproeikop (8) en de schuimsproeier (10) hebben een wartelsluiting, die in het gat van de vastklikbare sproeilans moet worden geplaatst. Druk op de pal om de vastklikbare sproeikop los te maken. Opmerking:de sproeilans (6) heeft een ingebouwde lagedruksproeikop waarmee u vuil kunt wegspoelen 4.3 Aansluiting op het water Een gewone tuinslang van 12,5 mm en een lengte van minimaal 10 m en maximaal 25 m is geschikt. OPMERKING: de aansluiting op het openbare waternet dient volgens de geldende reglementen te geschieden. BELANGRIJK! Gebruik alleen water zonder verontreinigingen. Als er zand in het toegevoerde water kan zitten (als dit bijvoorbeeld uit een eigen bron afkomstig is), moet u een extra fi lter ( ) aanbrengen. 1. Spoel de tuinslang door met water voordat u deze op het apparaat aansluit. Dit is om te voorkomen dat eventueel zand en vuil uit de tuinslang in het apparaat binnendringt. Opmerking: Controleer of het fi lter in de watertoevoerleiding is aangebracht en het niet verstopt is. 2. Sluit de tuinslang met de snelkoppeling aan op de waterkraan (toevoerwater, max. druk: 10 bar, max. temperatuur: 40 C). 3. Draai de kraan open. 7

8 4.4 Schakel het apparaat in en uit (na aansluiting op een kraan) De sproeilans staat tijdens het gebruik onder druk. Houd deze daarom stevig vast met beide handen. BELANGRIJK: Houd de sproei kop op de grond gericht. 1. Controleer of het apparaat verticaal staat. OPMERKING: Plaats het apparaat niet in hoog gras. 2. Ontgrendel de trekker (7a). 3. Druk op de trekker van het sproeigeweer (7) en laat het water lopen totdat alle lucht uit de slang ontsnapt is. 4. Druk op de aan-/uitschakelaar I (1). 5. Druk op de trekker van het sproeigeweer (7). Pas de afstand en daarmee de druk van de sproeikop altijd aan het te reinigen oppervlak aan. Dek de reiniger niet af tijdens gebruik en gebruik hem niet in een ruimte zonder adequate ventilatie! Opmerking: Als u het apparaat langer dan 5 minuten alleen laat of niet gebruikt, moet u het uitschakelen met de aan-/ uitschakelaar O (1): 1. Druk op de aan-/uitschakelaar O (1). 2. Verwijder de stekker uit de stroomaansluiting. 3. Sluit de watertoevoer en druk op de trekker om de druk van het apparaat weg te nemen. 4. Vergrendel het sproeigeweer (7a). Wanneer u de trekker van het sproeigeweer loslaat, stopt het apparaat automatisch. Het apparaat start opnieuw wanneer u het sproeigeweer opnieuw activeert. 4.5 Druki nstelling van de TORNADO PRsproeikop Hoge druk Højtryk U kunt de druk van de TOR- NADO PR-sproeikop (8) instellen. Lage Lavtryk druk 8

9 5 Toepassingsgebieden en werkwijzen 5.1 Algemeen Doelmatige reiniging onder hoge druk is gebaseerd op een paar richtlijnen en uw persoonlijke ervaring met specifi eke reinigingstaken. Met de juiste accessoires en schoonmaakmiddelen kunt u de hogedrukreiniger nog effi ciënter maken. Hierna volgt enige elementaire informatie over reiniging Schoonmaak middelen en schuim Breng schuim of schoonmaakmiddelen zodanig op droge oppervlakken aan dat het chemische product direct met het vuil in aanraking komt. Schoonmaakmiddelen worden van boven naar beneden aangebracht (bijvoorbeeld op de buitenkant van een auto). Dit is ter voorkoming van superschone gebieden waarbij het schoonmaakmiddel zich op bepaalde plaatsen ophoopt en omlaag stroomt. Laat het schoonmaakmiddel een paar minuten inwerken voordat u het wegspoelt. Laat het schoonmaakmiddel echter nooit op het te reinigen gebied opdrogen. Opmerking: het is belangrijk de schoonmaakmiddelen niet op te laten drogen. Het te reinigen oppervlak kan anders beschadigd raken Mechanisch effect Een extra mechanisch effect kan gewenst zijn om hardnekkig vuil te verwijderen. Een dergelijk effect wordt bereikt met speciale reinigingsborstels die door vuil heen snijden (dit is vooral handig bij het wassen van auto s). 9

10 5.2 Gangbare toepassingen Hierna vindt u een beschrijving van een aantal reinigingstaken die u kunt uitvoeren met een hogedrukreiniger van Nilfi sk in combinatie met verschillende accessoires en schoonmaakmiddelen. Taak Auto Velgen, aluminium Flagstones, betonvloeren en andere harde oppervlakken Tuinmeubilair, hout Baksteen, houtwerk Accessoires (vastklikbaar) Autonozzle, autoborstel, chassisproeikop, schuimsproeier, Car Combi Cleaner Velgenborstel, autonozzle, verstuiver, Alu Cleaner Powerspeed - sproeikop, Stone & Wood Cleaner, Patio Cleaner Wood Cleaner, tuinborstel Powerspeed - sproeikop, Stone & Wood Cleaner, Patio Cleaner Reinigingsmethode 1. Breng de Car Combi Cleaner met de schuimsproeier aan. Werk altijd van beneden naar boven Laat de Car Combi Cleaner minste 5 minuten inwerken. 2. Was de auto met de autonozzle. Deze nozzle is speciaal bedoeld om lakoppervlakken snel en voorzichtig te reinigen (de waterstraal is breder en minder hard). Was de auto van voor naar achter om te voorkomen dat er water via de portierkaders naar binnen dringt. 3. Gebruik de borstel om alle vuil te verwijderen dat na gebruik van de nozzle is achtergebleven. Als de auto erg vuil is, brengt u een nieuwe portie autoshampoo aan. 4. Bevestig de chassissproeikop en reinig het chassis en de wielkasten. 5. Veeg het water met de wisser op de autoborstel van de auto. Verwijder zandkorrels en dergelijke van de auto voordat u de wisser gebruikt. Gebruik een zeem voor plaatsen die u niet met de wisser kunt bereiken. Breng het Alu Cleaner aan met een verstuiver. Laat het product ca. 5 minuten inwerken. Reinig de velgen vervolgens met de velgborstel. Gebruik voor stalen velgen een Car Combi Cleaner. Gebruik de schuimsproeier en was met de velgborstel. Wees voorzichtig! De hogedrukspuit kan de banden beschadigen. Reinig in de richting van een afvoerputje of iets soortgelijks. Op oppervlakken met mos of algen kunt u eerst Stone & Wood Cleaner aanbrengen met de schuimsproeier. Reinig het oppervlak voordat de zeep opdroogt. Een andere, efficiëntere en snelle manier is het gebruik van een Patio Cleaner. Hiermee voorkomt u bovendien spetters. Breng Wood Cleaner aan voordat de zeep opdroogt. OPMERKING: Gebruik de tuinborstel om het vuil te verwijderen. Dezelfde methode als voor flagstones. Let echter op slechte voegen en hout niet met de hoge druk te beschadigen. U kunt desgewenst alleen de Tornado - sproeikop gebruiken. Pas de afstand (druk) aan de kwaliteit van de voegen en het hout aan. Op verticale oppervlakken kunt u ook een Patio Cleaner gebruiken. Dakgoten Chassissproeikop Reinig de dakgoot met de sproeikop. Reinig altijd naar de gootpijpen toe. Sproei nooit onder de dakbedekking. Buizen, afvoerleidingen, stortgoten enzovoort reinigen Roest, verf Serres Tuingereedschap, grasmaaiers Buisreiniger Water-/zandstraalapparatuur Tornado PRsproeikop, borstel, Stone & Wood Cleaner Tornado PRsproeikop, Powerspeed -sproeikop, meerhoekige adapter, Metal Cleaner Duw de buisreiniger ca. 50 cm (tot het merkteken) in een buis of afvoer en druk op de trekker van de sproeierhandgreep. De sproeieropening draait naar achter en trekt de reiniger door de buis. De sproeikop werkt zich door de verstopping heen en spoelt het vuil terug. Breng de water-/zandstraalapparatuur aan om roest en verf snel en efficiënt te verwijderen. Zorg dat u te zandstralen oppervlakken niet beschadigd. Reinig onder hoge druk en eventueel met een borstel. Gebruik Stone & Wood Cleaner om mos en algen te verwijderen. Spoel het ergste vuil met de sproeikop weg. Breng Metal Cleaner aan met de schuimsproeier en laat het product ca. 5 minuten inwerken. Reinig met de sproeikop. Gebruik de meerhoekige adapter voor moeilijk bereikbare gebieden en om spetteren te voorkomen. 10

11 6 Na gebruik van uw drukreiniger 6.1 De reiniger opbergen Berg het apparaat op in een vorstvrije ruimte. Verwijder als volgt alle water uit de pomp, slang en accessoires voordat u ze opbergt: 1. Schakel het apparaat uit (druk op de aan-/uitschakelaar O (1) en maak de tuinslang en accessoires los. 2. Start het apparaat opnieuw en druk op de trekken. Laat het apparaat werken totdat er geen water meer uit het sproeigeweer komt. 3. Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het contact en rol de slang en het snoer op. 4. Plaats de sproeierhandgreep, sproeikoppen en andere accessoires in de houders van het apparaat. Als het apparaat per ongeluk bevriest, moet u het op beschadiging controleren. PROBEER NOOIT EEN BE- VROREN APPARAAT TE STARTEN. Vorstschade valt niet onder de garantie. 6.2 Oprollen van netsnoer en hoogdrukslang Rol om ongelukken te voorkomen het netsnoer en de hogedrukslang altijd goed op. 1. Rol het netsnoer en de hogedrukslang op over de daarvoor bedoelde haken. 11

12 6.3 Opbergen van accessoires U kunt de standaardaccessoires (sproeikoppen (a), sproeigeweer (b), sproeilans (c), schuimsproeier (d)) op de drukreiniger opslaan. U kunt bovendien het reinigingsinstrument voor sproeikoppen (e) op het apparaat bewaren. 7 Onderhoud WAARSCHUWING! Verwijder de stroomstekker altijd uit het contact voordat u tot onderhoud of reiniging overgaat. Respecteer de volgende punten om langdurig probleemloos functioneren te waarborgen: Spoel de tuinslang, hogedrukslang, sproeilans en accessoires door voordat u deze monteert. Verwijder alle stof en zand van de aansluitingen. Zorg dat de pal op de vastklikbare sproeilans niet door zand of vuil wordt geblokkeerd. Spoel volgens vereiste. Spoel schoonmaakmiddelen na gebruik weg uit de sproeiaccessoires. Reinig de sproeikoppen. Alle reparaties moeten door een erkend reparateur met originele reserveonderdelen worden uitgevoerd. 12

13 7.1 Reiniging van het watertoevoerfilter Reinig al naar gelang het gebruik het watertoevoerfi lter één keer per maand of vaker. Maak het fi lter voorzichtig los met een schroevendraaier en reinig het. Controleer of het onbeschadigd is voordat u het terugplaatst. Het fi lter moet altijd in de watertoevoerleiding worden aangebracht om zand, kalksteen en andere onzuiverheden weg te fi lteren en beschadiging van de pompkleppen te voorkomen. LET OP: de garantie vervalt als u het fi lter niet aanbrengt. 7.2 Sproeikoppen reinigen Een verstopte sproeikop een te hoge druk in een pomp veroorzaken. Daarom moet de sproeikop onmiddellijk gereinigd worden. 1. Schakel het apparaat uit en verwijder de sproeikop. 2. Reinig de sproeikop. BE- LANGRIJK: Gebruik het reinigingsinstrument voor sproeikoppen (11) alleen wanneer de sproeikop is losgemaakt. 3. Spoel de sproeikop naar achter met water door. 7.3 Reiniging van de ventilatieopeningen van het apparaat Houd het apparaat schoon en zorg dat de koellucht vrij door de ventilatieopeningen kan worden gevoerd. 7.4 Verbindingsstukken smeren Smeer de verbindingsstukken geregeld om ze soepel te houden en te voorkomen dat de o-ringen uitdrogen 13

14 8 Probleemoplossing Om overbodige teleurstellingen te voorkomen, moet u de volgende punten controleren voordat u contact opneemt met de servicedienst van Nilfi sk: Symptoom Oorzaak Aanbevolen oplossing Het apparaat start niet De stekker zit niet in het Steek de stekker in het stopcontact. stopcontact Het stopcontact is defect Probeer een ander stopcontact. Er is een zekering Vervang de zekering. Schakel alle andere doorgeslagen apparaten uit. Defect verlengsnoer Gebruik het apparaat zonder het verleng-snoer. Wisselende druk De pomp zuigt lucht aan Controleer of de slangen en aansluitingen luchtdicht zijn. Kleppen zijn vuil, versleten Reinig ze en plaats ze terug, of neem conof vastgelopen tact op met een plaatselijke distributeur van Nilfi sk. De pompafdichtingen zijn versleten Reinig ze en plaats ze terug, of neem contact op met een plaatselijke distributeur van Nilfi sk. Het apparaat stopt Er is een zekering Vervang de zekering. Schakel alle andere doorgeslagen apparaten uit. Onjuiste netspanning Controleer of de netspanning overeenkomt met de specifi caties op het modeletiket. Warmtesensor geactiveerd Laat de reiniger 5 minuten afkoelen. Sproeikop gedeeltelijk Reinig de sproeikop (zie paragraaf 7.2) geblokkeerd Zekering slaat door Te lichte zekering Gebruik een stroomvoorziening met een hoger amperage dan voor het apparaat nodig is. Gebruik het apparaat zonder het verlengsnoer. Het apparaat pulseert Er zit lucht in de toevoer- Druk op de trekker totdat de normale werkslang/pomp druk is hersteld. Onvoldoende toevoer van Controleer of de watertoevoer voldoet aan kraanwater de vereiste specifi caties (zie modeletiket) N.B.: gebruik geen lange, dunne slangen (min. 13 mm) Sproeikop gedeeltelijk Reinig de sproeikop (zie paragraaf 7.2) geblokkeerd Het waterfi lter is verstopt Reinig het fi lter (zie paragraaf 7.1) Er zit een knik in de slang Trek de slang recht Het apparaat start en Pomp/sproeigeweer Neem contact met het dichtstbijzijnde en stopt vaak vanzelf lekt servicecentrum van Nilfi sk. Het apparaat start maar Pomp/slangen of accessoire Wacht totdat de pomp/slangen/accessoires zijn er komt geen water bevroren ontdooid. uit Geen watertoevoer Sluit de watertoevoer aan. Het waterfi lter is verstopt Reinig het fi lter (zie paragraaf 7.1) Sproeikop verstopt Reinig de sproeikop (zie paragraaf 7.2) Als er een ander probleem dan een van de hiervoor genoemde optreedt, neemt u contact op het uw plaatselijke Nilfi sk-distributeur. Service Helpdesk in Nederland : Tel: +31 (0) * Fax: +31 (0) *) bereikbar tussen 9.00 en u. 14

15 9 Verdere informatie 9.1 Toestel ter recycling afgeven Het uitgediende toestel onmiddellijk onbruikbaar maken. 1. De netstekker uittrekken en de aansluitkabel doorknippen. Gooi elektrische toestellen nooit in het huisvuil! Overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG inzake Elektrische en Elektronische Uitgediende Toestellen moeten uitgediende elektrische toestellen separaat verzameld en voor recycling ter beschikking gesteld worden. Neem bij vragen s.v.p. contact op met uw gemeenteadministratie of uw dichtsbijzijnde leverancier. 9.2 Garantievoorwaarden Nilfi sk garandeert hogedrukreinigers voor huishoudelijk gebruik gedurende een periode van 2 jaar. Als u uw hogedrukreinigers of accessoires wilt laten repareren, moet u een kopie van de aankoopbon bijsluiten. Gegarandeerde reparaties worden onder de volgende voorwaarden uitgevoerd: de defecten zijn te wijten aan materiaal- of fabricagefouten (slijtage en misbruik vallen niet onder de garantie). de instructies in de handleiding zijn zorgvuldig gerespecteerd. reparaties of pogingen daartoe zijn uitsluitend uitgevoerd door personeel dat door Nilfi sk is opgeleid. er zijn alleen oorspronkelijke accessoires gebruikt. het apparaat is niet aan misbruik blootgesteld (schokken, stoten, vorst enzovoort). er is alleen water zonder vervuilingen gebruikt. de hogedrukreiniger is niet verhuurd of anderszins voor commerciële doelen gebruikt. Bij door de garantie gedekte reparaties is de vervanging van defecte onderdelen inbegrepen (exclusief verpakking en post/vervoer). Verder verwijzen we naar uw landelijke verkoopwetgeving. Het apparaat moet met een beschrijving van het probleem naar een van de servicecentra van Nilfi sk worden opgestuurd. Niet door de garantie gedekte reparaties worden in rekening gebracht. (bijv. storingen als gevolg van Oorzaken vermeld in de Probleemoplossingstabel van de handleiding). Om u een optimale service te kunnen geven, kunt u uw produkt registreren op onze website: sk-alto.nl onder "GARANTIEKART REGISTRA- TIE". 15

16 9.3 Accessoires Gebruik uitsluitend originele accessoires. Vastklikbare autonozzle Speciale sproeikop voor lakoppervlakken. Ideale afstand: cm. Vastklikbare chassissproeier speciale sproeikop met hoek van 90 voor chassis en wielkasten. Ingebouwde geleiders. Vastklikbare meerhoekige adapter Vastklikbare borstels Instelbaar onder een hoek van 0-90 voor een comfortabelere werkhouding en het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen, zoals de snijbladen aan de onderkant van een grasmaaier. Geschikt voor alle sproeikoppen Voor auto s en andere oppervlakken. Beschikbaar in diverse vormen. Verlengslang Verlengslang van 7 meter om het werkbereik te vergroten. Chassis-sproeilans Speciale sproeilans om de onderkant van uw auto te reinigen. Buisreiniger van 15 meter om buizen en afvoerleidingen te reinigen. Om verf en roest te verwijderen. Zand is in doe-het-zelf-winkels verkrijgbaar. Patio Plus Apparatuur om patio s/opritten/fl agstones snel te reinigen. Afvoer- en buisreiniger Water-/zandstraalapparatuur Tuinmeubelborstel Velgenborstel Draaiende borstel om houten oppervlakken te reinigen. Draaiende borstel om wielvelgen te reinigen. Wandhouder Om de hogedrukreiniger aan de muur op te hangen. Draaiende borstel Voor voertuigen en andere oppervlakken. Waterzuigset Voor het verwijderen van grote hoeveelheden water bijv. uit tuinvijvers. 16

17 Schoonmaakmiddelen Stone & Wood Cleaner Plastic Cleaner Metal Cleaner Car Combi Cleaner Alu Cleaner Oil & Grease Cleaner Wood Cleaner Voor fl agstones, baksteen en houtwerk. geschikt voor mos en algen. Voor plastic en andere kunststoffen, zoals gebruikt in tuinmeubels. Voor het reinigen van metaal, zoals tuingereedschap. Voor auto s enzovoort. Met was. Voor oppervlakken van aluminium. Wordt met een verstuiver aangebracht. Voor het verwijderen van vet en olie op bijvoorbeeld motoren. Wordt met een verstuiver aangebracht. Voor het reinigen van houten oppervlakken van bijvoorbeeld tuinmeubilair. 10 Belangrijkste technische gegevens Type C Toegestane druk bar/mpa 100/10,0 Gewogen toevoer bar/mpa max. 120/12,0 Gewogen toevoer l/min 5,9 Gewogen invoer kw 1,65 Gewogen voltage V Max. watertemperatuur C 40 Ingangsdruk bar max. 10 Geluidsdrukniveau db(a) 78 Gegarandeerd geluids vermogensniveau db(a) 92 Vibratie conform de norm ISO 5349 m/s 2 max. 2,5 17

18 11 Verklaring Verklaring NNaam en adres van de fabrikant of diens geautoriseerde vertegenwoordiger in de gemeensachp Naam van de persoon die de tech nische documentatie bijhoudt Beschrijving van de apparatuur: Naam apparatuur Model Afmetingen Gewogen uitvoervoltage Gewogen frequentie Gewogen invoervoltage Overig Gemeten geluidsvermogensniveau Gegarandeerd geluidsvermogensniveau Gerelateerde richtlijn Verklaring Nilfi sk-advance AG Nilfi sk Business Unit Guido-Oberdorfer-Str Bellenberg DUITSLAND Wolfgang Nieuwkamp Hogedrukreiniger Nilfisk C x 270 x 820 mm AC V 50 Hz 1,65 kw 90 db(a) 92 db(a) Richtlijn 2000/14EC gerelateerd aan de geluidsemissie in de omgeving door apparatuur voor gebruik buitenshuis De apparatuur waaraan wordt gerefereerd in dit document voldoen aan alle vereisten in Richtlijn: EG-machinerichtlijn 98/37/EEG EG-laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG EG-EMV-richtlijn 2004/108/EG EN IEC Plaats en datum van de declaratie Bellenberg, 10 november, 2005 Handtekening 18

19

20 Nilfi sk, Division of Nilfi sk-advance A/S, Industrivej 1, DK Hadsund, tel.: (+45) a ( )

Compact Klasse K 2.410

Compact Klasse K 2.410 Compact Klasse K 2.410 Uitermate geschikt voor incidenteel gebruik, een paar keer per jaar. Uitrusting: Geïntegreerde water fijnfilter Adapter tuinslang 3/4" Hogedrukslang 6 m Reinigingsmiddelentank Pistool

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften Centraal stofzuigsysteem DUO 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Gebruik altijd een Allaway microfiber stofzak voor de DUO. 9 6 Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Allaway centrale

Nadere informatie

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 120.5 X-TRA

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 120.5 X-TRA Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 120.5 X-TRA Gebruikershandleiding 128330335 Printed in China Copyright 2010 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Index 1 Veiligheidvoorschriften en waarschuwingen...3

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Gebruiksaanwijzing o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. Nederlands Gefeliciteerd met

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NL Gebruiksaanwijzing HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Nederlands 1 Gefeliciteerd Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8230 HP8232 HP8233 NL Gebruiksaanwijzing HP8230 H a (14mm) (11mm) g f e d c b ( g ) HP8230 ( f ) HP8232 HP8233 a (14mm) ( c ) (11mm) b

Nadere informatie

1 2 A Vietnam 1 2 3 A B 1 2 1 2 A B C D 1 2 3 A 1 2 B 3 A 1 2 B 3 1 2 3 1 2 A B C D A B 1 2 A 1 2 3 1 2 Bij gebruik van een elektrisch apparaat,

Nadere informatie

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing PHLILIPS HR2304/70 Gebruiksaanwijzing HR2304 1 24 Nederlands Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4997/22. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4997/22. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/22 NL Gebruiksaanwijzing d e c b f a i g h Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Svenska 27 Dansk 30 Norsk 33 Suomi 36 Português 39 Ελληνικά 43 عربية 50 282893 Princess Mini Cooler White 282895 Princess Mini Cooler

Nadere informatie

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8251 HP8250. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8251 HP8250. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8251 HP8250 NL Gebruiksaanwijzing b a c j d e f i h g Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NL Gebruiksaanwijzing a b cd e g f h i Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

K 4 Premium. K 4 Premium, 1.180-310.0, 2015-05-30

K 4 Premium. K 4 Premium, 1.180-310.0, 2015-05-30 K 4 Premium De "K4 Premium" is uitgerust met een watergekoelde motor en is ideaal voor een occasioneel gebruik rondom het huis. Deze hogedrukreiniger is ideaal voor de verwijdering van middelmatige vervuiling

Nadere informatie

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

K 7 Premium. K 7 Premium, 1.168-604.0, 2015-05-30

K 7 Premium. K 7 Premium, 1.168-604.0, 2015-05-30 K 7 Premium De "K7 Premium" omvat talrijke kenmerken zoals een watergekoelde motor, een slangtrommel voor een handig gebruik en opberging, een Quick Connect spuitpistool, een 10 m lange rubberen hogedrukslang

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

K 2 Premium Car. K 2 Premium Car, 1.673-307.0, 2015-05-30

K 2 Premium Car. K 2 Premium Car, 1.673-307.0, 2015-05-30 K 2 Premium Car Een handig reinigingsmiddelenreservoir maakt het werken met de 'K2 Premium Car' hogedrukreinigers bijzonder praktisch. De toestellen zijn uitgerust met een wasborstel, een Foam nozzle en

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA Gebruikershandleiding Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Index Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 1 Veiligheidvoorschriften en

Nadere informatie

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt) Apparaat :HAARSTIJLSET

Nadere informatie

K 2 Premium HOME. K 2 Premium HOME, 1.673-300.0, 2015-04-29

K 2 Premium HOME. K 2 Premium HOME, 1.673-300.0, 2015-04-29 K 2 Premium HOME De "K2 Premium Home" is uitgerust met een reinigingsmiddeltank voor extra comfort. Deze hogedrukreiniger is ideaal voor een occasioneel gebruik en voor de verwijdering van normale vervuiling

Nadere informatie

DROOGPLATEAU. Handleiding

DROOGPLATEAU. Handleiding DROOGPLATEAU PRGHO Handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Rhima-webshop.nl 2 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen. 5 3. Installeren. 6 4. Instructie voor

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

SUNSHOWER PURE HANDLEIDING MANUAL ANLEITUNG

SUNSHOWER PURE HANDLEIDING MANUAL ANLEITUNG SUNSHOWER PURE HANDLEIDING MANUAL ANLEITUNG SUNSHOWER PURE NEDERLANDS 4 Standaard heeft u 2 jaar garantie op uw Sunshower Pure. Ontvang 6 maanden extra garantie door uw Sunshower Pure online te registreren

Nadere informatie

X ATTENTIE: de borstel draait nog na, nadat de stekker uit het stopcontact is getrokken.

X ATTENTIE: de borstel draait nog na, nadat de stekker uit het stopcontact is getrokken. X ATTENTIE: de borstel draait nog na, nadat de stekker uit het stopcontact is getrokken. X Gebruik het borsteltype, dat door de fabrikant wordt aanbevolen. Voordat u onderhoud aan het apparaat uitvoert

Nadere informatie

K 7 Premium. K 7 Premium, 1.168-604.0, 2015-05-30

K 7 Premium. K 7 Premium, 1.168-604.0, 2015-05-30 K 7 Premium De "K7 Premium" omvat talrijke kenmerken zoals een watergekoelde motor, een slangtrommel voor een handig gebruik en opberging, een Quick Connect spuitpistool, een 10 m lange rubberen hogedrukslang

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona *dt-57606man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Gebruiksaanwijzing

Downloaded from www.vandenborre.be Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 NL Gebruiksaanwijzing a b c d e f g h c d i j k Downloaded from www.vandenborre.be C 3 Downloaded from www.vandenborre.be

Nadere informatie

K 3 K 3, 1.601-812.0, 2015-11-18

K 3 K 3, 1.601-812.0, 2015-11-18 K 3 De Kärcher "K3" zegt vaarwel tegen gewoon vuil. Deze hogedrukreiniger met Quick Connect pistool en een 6 m lange hogedrukslang is geschikt voor occasioneel gebruik rondom het huis van bv. fietsen,

Nadere informatie

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Nadere informatie

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada 1. Beschrijving van het apparaat 1. AAN / UIT-schakelaar 2. Controlelampje 3. Koffie/heetwater schakelaar 4. Temperatuur controlelampje 5. Stoomschakelaar

Nadere informatie

K 7 K 7, 1.168-502.0, 2015-11-18

K 7 K 7, 1.168-502.0, 2015-11-18 K 7 De "K7" met watergekoelde motor werd ontworpen voor veelvuldig gebruik en voor de verwijdering van hardnekkige vervuiling op bv. paden, zwembaden, fietsen of grote voertuigen. Zijn uitrusting omvat

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

K 4 Premium. K 4 Premium, 1.180-310.0, 2015-05-30

K 4 Premium. K 4 Premium, 1.180-310.0, 2015-05-30 K 4 Premium De "K4 Premium" is uitgerust met een watergekoelde motor en is ideaal voor een occasioneel gebruik rondom het huis. Deze hogedrukreiniger is ideaal voor de verwijdering van middelmatige vervuiling

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8698. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8698. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8698 Gebruiksaanwijzing o n m a b p q l k c d r j i e Salon s f g h t u 24 v 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7 Nederlands Gefeliciteerd met

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

BRAUN 360. Gebruiksaanwijzing

BRAUN 360. Gebruiksaanwijzing BRAUN 360 Gebruiksaanwijzing 370 360 Series 3 on off low replace 16 m onths 370 Type 5774 Type 5779 Braun Infolines Deutsch 6 English 10 Français 14 Español 19 Português 24 Italiano 29 Nederlands 33 Dansk

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

K 5 K 5, 1.180-633.0, 2015-12-11

K 5 K 5, 1.180-633.0, 2015-12-11 K 5 De K5 voor middelmatige vervuiling is ideaal voor de reiniging van grote voertuigen, stenen muren of fietsen. Deze hogedrukreiniger is uitgerust met een krachtige watergekoelde motor en een spuitpistool

Nadere informatie

LED Inbouwspot WDS 3 G e b r u i k s a a n w i j z i n g Belichten www.auga.nl www.auga.nl

LED Inbouwspot WDS 3 G e b r u i k s a a n w i j z i n g Belichten www.auga.nl www.auga.nl LED Inbouwspot WDS 3 G e b r u i k s a a n w i j z i n g Belichten www.auga.nl www.auga.nl 1 Wij danken u voor de aankoop van dit product en wensen u veel waterplezier. Technische specificaties 1 Stroomkabel:

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R. hydrofoorgroepen

INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R. hydrofoorgroepen INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R hydrofoorgroepen 2 Hartelijk dank! Hartelijk dank dat u voor een EUROM HG hydrofoorgroep gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Cleanfix TW 600 tapijtreiniger

GEBRUIKSAANWIJZING Cleanfix TW 600 tapijtreiniger GEBRUIKSAANWIJZING Cleanfix TW 600 tapijtreiniger Cleanfix Benelux B.V. De Scheper 255 5688 HP OIRSCHOT Telefoon: 0499 55 00 33 Internet: www.cleanfix.nl Telefax: 0499 55 00 60 E-mail: info@cleanfix.nl

Nadere informatie

HANDLEIDING MULTIFUNCTIONELE CONTACTGRILL PRIMO-PG1N

HANDLEIDING MULTIFUNCTIONELE CONTACTGRILL PRIMO-PG1N HANDLEIDING MULTIFUNCTIONELE CONTACTGRILL PRIMO-PG1N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

MINI-WASMACHINE. Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING

MINI-WASMACHINE. Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING MINI-WASMACHINE Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING Uitpakken: Deze mini-wasmachine is volledig geassembleerd verzonden en met de bedieningshandleiding. Inspecteer het product na het uit de doos te

Nadere informatie

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing Inhoud Ⅰ. Algemene veiligheidsvoorschriften...3 Ⅱ. Technische gegevens...4 Ⅲ. Illustratie...5 Ⅳ. Stroomschema...6

Nadere informatie

K 5 Premium. K 5 Premium, 1.181-313.0, 2016-02-09

K 5 Premium. K 5 Premium, 1.181-313.0, 2016-02-09 K 5 Premium De "K5 Premium" hogedrukreiniger met krachtige watergekoelde motor is ideaal voor de occasionele verwijdering van middelmatige vervuiling. Dit toestel reinigt snel en moeiteloos grote voertuigen,

Nadere informatie

TOASTER-OVEN HANDLEIDING. Modelnummer: IEO-42L10. www.ices-electronics.com

TOASTER-OVEN HANDLEIDING. Modelnummer: IEO-42L10. www.ices-electronics.com TOASTER-OVEN HANDLEIDING Modelnummer: IEO-42L10 www.ices-electronics.com Veel dank voor de aanschaf van deze elektrische oven. We adviseren u deze handleiding zorgvuldig door te lezen, voordat u het apparaat

Nadere informatie

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond Handleiding AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond ... Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEEL 1 Informatie over de veiligheid 1.1. Inleiding Dit hoofdstuk bevat informatie over

Nadere informatie

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility. Facilitair BV QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.nl Pulpmatic Vermaler Installatie handleiding Pulpmatic Vermaler Installatie Handleiding Roterend mes onder in vermaalkamer

Nadere informatie

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 NEDERLANDS - Gebruiksaanwijzing Belangrijke veiligheidsaan wijzingen Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing door en berg deze binnen handbereik

Nadere informatie

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 Inhoudsopgave VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 WAARSCHUWINGEN 4 VEILIGHEIDS RICHTLIJNEN / ALGEMEEN 6 INSTALLATIE EN MONTAGE 7 ZAGEN 8 ONDERHOUD 9 ONDERDELENTEKENING

Nadere informatie

Handleiding LifeGuard

Handleiding LifeGuard Handleiding LifeGuard I Introductie De LifeGuard bestaat uit een basisstation en een armband, die gebruikt kunnen worden als alarm bij onderdompeling in water en bij verdwalen. Ga naar www.manual-guide.com

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKM331 Gebruiksaanwijzing NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING

Nadere informatie

K 3 Home. K 3 Home, 1.601-821.0, 2015-05-30

K 3 Home. K 3 Home, 1.601-821.0, 2015-05-30 K 3 Home De 'K3 Home' met Home Kit is de perfecte hogedrukreiniger voor een occasionele verwijdering van lichte vervuiling rondom het huis, zoals op fietsen, tuinhekken en moto's. Het uitrustingpakket

Nadere informatie

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor de EUROM GS5000 kachel gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle

Nadere informatie

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing KRUPS F380 Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 max. 30 cm 7 8 9 max. 3 /4 10 11 12 13 14 15 Nederland Veiligheidsvoorschriften Dit apparaat dient aangesloten te worden op een geaard stopcontact. Het voltage

Nadere informatie

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK INSTALLATIE INSTRUCTIES 12-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona *dt-56202man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

BeoLab 8002. Handleiding

BeoLab 8002. Handleiding BeoLab 8002 Handleiding Dagelijks gebruik 3 Wanneer u klaar bent met het installeren van de luidsprekers, zoals beschreven op de volgende pagina s, kunt u het hele systeem aansluiten op de netstroom.

Nadere informatie

Telescopische afzuigkap TEL06

Telescopische afzuigkap TEL06 Telescopische afzuigkap TEL06 2 Gelieve de volgende informatie van het typeplaatje voor een later gebruik te noteren, alsook de aankoopdatum, zoals op de rekening / factuur staat vermeld: Model... Serienummer...

Nadere informatie

Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650

Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650 Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650 Filteren (Filtering) Normale functie Het water van het zwembad wordt na het zand van de filter gepasseerd te zijn,

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

FC 65. O Gezichtsborstel Gebruiksaanwijzing... 2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

FC 65. O Gezichtsborstel Gebruiksaanwijzing... 2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com FC 65 O Gezichtsborstel Gebruiksaanwijzing... 2 BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com NEDERLANDS Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik,

Nadere informatie

HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE -------------------------------------------------------------------------------- VEILIGHEIDSINSTRUCTIES -----------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

K 5 Compact. K 5 Compact, 1.630-720.0, 2015-11-18

K 5 Compact. K 5 Compact, 1.630-720.0, 2015-11-18 K 5 Compact De "K5 Compact" hogedrukreiniger is ideaal voor de occasionele verwijdering van middelmatige vervuiling. De machine is ideaal voor de reiniging van bv. grote voertuigen, stenen muren of fietsen.

Nadere informatie

Installatiehandleiding en gebruikershandleiding

Installatiehandleiding en gebruikershandleiding Elektrisch in hoogte verstelbare aankleedtafel MEDI Installatiehandleiding en gebruikershandleiding Aangepast sanitair Populierenlaan 59, 1911 BK Telefoon (0251) 316482 Fax (0251) 314043 Website www.sanmedi.nl

Nadere informatie

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7 Montageinstructies Veiligheid afwasautomaat 4 Vereisten installatie 5 Instructies installatie 7 Veiligheid afwasautomaat De veiligheid van uzelf en van andere personen is erg belangrijk. We hebben een

Nadere informatie

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com LA 30 O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com NEDERLANDS Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat

Nadere informatie

AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING

AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING IN ONTVANGST NEMEN VAN HET APPARAAT INLEIDING TECHNISCHE GEGEVENS PLAATSEN VAN HET APPARAAT MONTAGE PLAATSEN VAN HET APPARAAT MONTAGE VAN DE TRANSPARANTE

Nadere informatie

THERMOSTATISCHE INBOUW DOUCHEKRAAN TWEEHENDEL EN DRIEHENDEL DOUCHEKRAAN MET EN ZONDER OMZETTER

THERMOSTATISCHE INBOUW DOUCHEKRAAN TWEEHENDEL EN DRIEHENDEL DOUCHEKRAAN MET EN ZONDER OMZETTER THERMOSTATISCHE INBOUW DOUCHEKRAAN TWEEHENDEL EN DRIEHENDEL DOUCHEKRAAN MET EN ZONDER OMZETTER INSTALLATIE HANDLEIDING Indien je problemen heeft met de installatie van dit product, raden wij aan dat je

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

K 5 Premium eco!ogic. K 5 Premium eco!ogic, 1.181-262.0, 2016-02-09

K 5 Premium eco!ogic. K 5 Premium eco!ogic, 1.181-262.0, 2016-02-09 K 5 Premium eco!ogic Indrukwekkend milieuvriendelijk en uiterst efficiënt. De 'K5 Premium eco!ogic' met zijn krachtige watergekoelde eco-motor is de ideale hogedrukreiniger voor een occasioneel gebruik

Nadere informatie

Het krachtige en meest compacte centraal stofzuigsysteem oplossing voor uw caravan, camper, boot, vrachtwagen en nog veel meer! BEFLEXX BF1000-230

Het krachtige en meest compacte centraal stofzuigsysteem oplossing voor uw caravan, camper, boot, vrachtwagen en nog veel meer! BEFLEXX BF1000-230 PLUG AND PL AY HANDLEIDING Het krachtige en meest compacte centraal stofzuigsysteem oplossing voor uw caravan, camper, boot, vrachtwagen en nog veel meer BEFLEXX BF1000-230 VOOR DE EIGENAAR: Lees de gebruikershandleiding

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE AFVALVERWERKING

INFORMATIE OVER DE AFVALVERWERKING GEBRUIKSAANWIJZING INFORMATIE OVER DE AFVALVERWERKING VERPAKKING De doos en verpakkingsmateriaal, ter bescherming van de machine tijdens het transport, zijn biologisch afbreekbaar en recycleerbaar. Behandel

Nadere informatie

Joystick-adapterkabel Omni Easy Rider

Joystick-adapterkabel Omni Easy Rider Gebruikers- en installatiehandleiding NL Joystick-adapterkabel Omni Easy Rider M002-90 Contact en product mo-vis BVBA Biebuyckstraat 15 D 9850 Nevele - België Website: www.mo-vis.com E-mail: contact@mo-vis.com

Nadere informatie

Inleiding.. 3. Productoverzicht.4. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5

Inleiding.. 3. Productoverzicht.4. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5 GEBRUIKSAANWIJZING Inhoudsopgave: Inleiding.. 3 Productoverzicht.4 Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5 Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5 Hoe creëer ik verschillende haarstijlen 7 2 Inleiding:

Nadere informatie

U kunt inkt toevoegen als de printer niet actief is of wanneer op het voorpaneel het bericht Inkt is bijna op of Inkt is op verschijnt.

U kunt inkt toevoegen als de printer niet actief is of wanneer op het voorpaneel het bericht Inkt is bijna op of Inkt is op verschijnt. Onderhoud In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Inkt toevoegen" op pagina 4-19 "De afvallade legen" op pagina 4-23 "De onderhoudskit vervangen" op pagina 4-25 "Het mes voor het losmaken van papier

Nadere informatie

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116e-1 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116e-1 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116e-1 Printed in U.S.A. nummer klantendienst Als onderdeel van het klantendienstprogramma van Rexair krijgt iedere Rainbow RainJet een serienummer

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING 41 / 2003 LGA. Nürnberg. Landesgewerbeanstalt Bayern DECOUPEERZAAG TS-600N

GEBRUIKSAANWIJZING 41 / 2003 LGA. Nürnberg. Landesgewerbeanstalt Bayern DECOUPEERZAAG TS-600N GEBRUIKSAANWIJZING LGA Landesgewerbeanstalt Bayern Nürnberg 41 / 2003 DECOUPEERZAAG TS-600N 826070 ALGEMEEN Van harte gefeliciteerd! Met dit kwalitatief hoogwaardige Topcraft gereedschap heeft u een goede

Nadere informatie