Nilfisk C Nilfisk C 125.2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nilfisk C 120.2 Nilfisk C 125.2"

Transcriptie

1 Nilfisk C Nilfisk C Gebruikershandleiding

2 Copyright 2008 Nilfi sk

3 Index 1 Veiligheidvoorschriften en waarschuwingen Beschrijving Voordat u met uw drukreiniger aan de slag gaat De drukreiniger gebruiken Toepassingsgebieden en werkwijzen Na gebruik van uw drukreiniger Onderhoud Probleemoplossing Verdere informatie Belangrijkste technische gegevens Verklaring Veiligheidvoorschriften en waarschuwingen Gebruikte symbolen voor instructies Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de hogedrukreiniger voor het eerst gebruikt. Bewaar de handleiding voor later. Veiligheidsinstructies met dit symbool moeten worden gerespecteerd om persoonlijk gevaar te voorkomen. Veiligheidsinstruc- ties met dit symbool moeten worden gerespecteerd om beschadiging van het apparaat en slechtere prestaties te voorkomen. Met dit symbool worden tips en instructies aangegeven die het werk vereenvoudigen en veilig gebruik garanderen. Laat geen mensen die niet zijn opgeleid voor het gebruik van een hoge-drukreiniger of de handleiding niet hebben gelezen de machine bedienen. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of andere personen zonder assistentie of supervisie als hun fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten hen verhinderen van veilig gebruik. Kinderen dienen onder toezicht gehouden te worden zodat ze niet met het apparaat gaan spelen. Controleer het apparaat op defecten voordat u het in gebruik neemt. Als u een defect vindt, start u het apparaat niet en neemt u contact op met uw Nilfi sk-distributeur. Let vooral op het volgende punt: De isolatie van het netsnoer moet perfect zijn en mag geen scheurtjes vertonen. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door een gemachtigde distributeur van Nilfisk worden vervangen. WAARSCHUWING! Hogedrukspuiten kunnen gevaarlijk zijn. Richt de waterspuit nooit op personen, huisdieren, onder stroom staande apparatuur of het apparaat zelf. Probeer nooit kleding of schoeisel op u zelf of andere personen te reinigen. Houd de sproeilans stevig vast met beide handen. De sproeilans staat tijdens het gebruik bloot aan een druk van 16,4 N. De gebruiker en iedereen in de onmiddellijke nabijheid van de reinigingsplaats moeten zichzelf beschermen tegen rondvliegende deeltjes die tijdens het gebruik kunnen losraken. Gebruik een veiligheidsbril en beschermende kleren tijdens de bediening. Dit apparaat is ontworpen voor het gebruik van schoonmaakmiddelen die zijn bijgeleverd of worden aanbevolen door Nilfi sk. Het gebruik van andere schoonmaakmiddelen of chemicaliën kan de veilig- 3

4 heid van het apparaat negatief beïnvloeden. Gebruik voor de veiligheid alleen originele reserveonderdelen van of goedgekeurd door Nilfi sk. Hogedrukslangen, fi ttingen en aansluitstukken zijn belangrijk voor de veiligheid van het apparaat. Gebruik alleen slangen, fi ttingen en aansluitstukken aanbevolen door Nilfi sk. Gebruik het apparaat niet als een elektriciteitskabel of belangrijke onderdelen van het apparaat beschadigd zijn, zoals veiligheidsapparatuur, hoge-drukslangen en sprayhandel. Het apparaat is bedoeld voor de reiniging van auto s, tuinen enz. Geschikte gehoorbescherming dient te worden gebruikt. Gebruik het apparaat nooit in een omgeving met ontploffi ngsgevaar. Neem bij twijfel contact op met de plaatselijke autoriteiten. Het is niet toegestaan asbesthoudende oppervlakken onder hoge druk te reinigen. Gebruik de hogedrukreiniger niet als het vriest. WAARSCHUWING! Ongeschikte verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn. Snoeren op een haspel moeten altijd volledig worden afgerold om oververhitting van het snoer te voorkomen. Wanneer er een verlengsnoer wordt gebruikt, dienen de stekker en het stopcontact waterdicht te zijn en te voldoen aan de hieronder genoemde vereisten voor lengte en kabeldimensies. 1,0 mm² max. 12,5 m 1,5 mm² max. 20 m 2,5 mm² max. 30 m Als de elektriciteitskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant of een servicedealer of door een vergelijkbaar gekwalifi ceerde persoon om gevaar te voorkomen. Aansluiting op het lichtnet Respecteer de volgende punten wanneer u de hogedrukreiniger op het lichtnet aansluit: De elektrische installatie dient te worden gedaan door een gecertifi ceerde elektricien en te voldoen aan IEC 364. Het wordt aangeraden dat de elektriciteitstoevoer van dit apparaat een aardlekschakelaar heeft die de toevoer onderbreekt wanneer de aardelekstroom 30ms de 30mA overschrijdt. Toegestaan netimpedanties (huisaansluiting): 0,332 Ω. Aansluiting op het water Aansluiting op het waternet dient volgens de geldende reglementen te geschieden. De invoerslang kan op het waternetwerk aangesloten worden met een maximale invoerdruk van 10 bar. Deze hogedrukreiniger mag alleen worden aangesloten op het waterleidingnetwerk als er een offi ciële terugslagklep is gemonteerd van het type BA overeenkomstig EN1717. De terugslagklep kan worden besteld onder artikelnummer De lengte van de slang tussen de terugslagklep en de hogedrukreiniger moet minstens 10 meter zijn om eventuele drukwisselingen op te vangen (minimale diameter van de slang ½"). Indien de machine wordt gebruikt om water aan te zuigen (bijvoorbeeld water uit een regenopvang reservoir) kan geen terugslagklep gebruikt worden. Artikelnummer van de aanbevolen zuigset: Zodra het water voorbij de BA klep is geweest, kan dit niet meer worden gedronken. BELANGRIJK! Gebruik alleen water zonder verontreinigingen. Als er zand in het toegevoerde water kan zitten (als dit bijvoorbeeld uit een eigen bron afkomstig is), moet u een extra fi lter aanbrengen. Reparatie en onderhoud WAARSCHUWING! Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud aan het apparaat verricht. Veiligheidsvoorzieningen Ontlaadklep De ontlaadklep kan de druk verminderen wanneer deze een vooringestelde waarde overschrijdt. Vergrendeling op het sproeigeweer (7a) (zie de afbeelding aan het eind van deze handleiding): Het sproeigeweer is voorzien van een vergrendeling. Als u de pal activeert, kan het sproeigeweer niet worden gebruikt. Warmtesensor: Een warmtesensor beschermt de motor tegen overbelasting. Wanneer de warmtesensor na een paar minuten is afgekoeld, start het apparaat opnieuw. 4

5 2 Beschrijving 2.1 Toepassingen De hogedrukreiniger is bedoeld voor huishoudelijk gebruik voor: - auto s, motorfi etsen, boten, caravans, aanhangwagens, patio s/opritten/fl agstones, houtwerk, bakstenen, barbecues, tuinmeubels, grasmaaiers In hoofdstuk 5 wordt het gebruik van de hogedrukreiniger voor verschillende reinigingstaken beschreven. Gebruik de hogedrukreiniger alleen voor de in deze handleiding beschreven doelen. Respecteer de veiligheidsvoorschriften om beschadiging van het apparaat, het te reinigen oppervlak of ernstig persoonlijk letsel te voorkomen. 2.2 Bedieningselement en belangrijkste eigenschappen Zie de afbeelding aan het eind van deze handleiding. 1 Aan-/uitschakelaar 2 Wateraansluiting met fi lter (2a) 3 Hogedrukaansluiting 4 Hogedrukslang 5 Netsnoer 6 Vastklikbare sproeilans 7 Sproeigeweer met vergrendeling (7a) 8 Vastklikbare Tornado PRsproeikop 9 Vastklikbare Powerspeed - sproeikop 10 Vastklikbare schuim sproeier 11 Reinigingsinstrument voor sproeikop 12 Trolley-handgreep 13 Slanghaak 14 Modeletiket 15 Haak voor netsnoer Specificaties: Zie modeletiket (14) van het apparaat. We behouden ons het recht voor de specifi caties te wijzigen. 3 Voordat u met uw drukreiniger aan de slag gaat 3.1 Bevestiging van trolleyslanghouder (modellen met trolley-handgreep) 1. Plaats de trolley-handgreep (12) in het apparaat. 2. Zet de handgreep vast door de 2 schroeven te monteeren. 5

6 3.2 Bevestiging van snelkoppeling 1. Schroef de snelkoppeling vast op de wateraansluiting (2) Opmerking: Het fi lter (2a) moet altijd in de watertoevoerleiding worden aangebracht om zand, kalksteen en andere onzuiverheden weg te fi lteren en beschadiging van de pompkleppen te voorkomen. Let op: de garantie vervalt als u het fi lter niet aan- brengt. 3.3 Bevestiging van de hogedrukslang op het sproeigeweer Monteer de hogedrukslang (4) op het sproeigeweer (7). Ontkoppel de hogedrukslang door de pal in te drukken (A). 4 De drukreiniger gebruiken 4.1 Aansluiting van de hogedrukslang 1. Sluit de hogedrukslang aan op de juiste aansluiting (3). 6

7 4.2 Bevestiging van sproeilans en vastklikbare sproeikoppen 7 1. Duw de sproeilans (6) in het sproeigeweer (7) en schroef de lans vast Breng de sproeikop aan. Waarschuwing: Wanneer u de vastklikbare sproeikoppen bevestigt, moet de pal op de zijkant van de sproeilans (6) opnieuw naar buiten komen. Opmerking: De Tornado PRsproeikop (8) en de schuimsproeier (10) hebben een wartelsluiting, die in het gat van de vastklikbare sproeilans moet worden geplaatst. Druk op de pal om de vastklikbare sproeikop los te maken. Opmerking:de sproeilans (6) heeft een ingebouwde lagedruksproeikop waarmee u vuil kunt wegspoelen 4.3 Aansluiting op het water Een gewone tuinslang van 12,5 mm en een lengte van minimaal 10 m en maximaal 25 m is geschikt. OPMERKING: de aansluiting op het openbare waternet dient volgens de geldende reglementen te geschieden. BELANGRIJK! Gebruik alleen water zonder verontreinigingen. Als er zand in het toegevoerde water kan zitten (als dit bijvoorbeeld uit een eigen bron afkomstig is), moet u een extra fi lter ( ) aanbrengen. 1. Spoel de tuinslang door met water voordat u deze op het apparaat aansluit. Dit is om te voorkomen dat eventueel zand en vuil uit de tuinslang in het apparaat binnendringt. Opmerking: Controleer of het fi lter in de watertoevoerleiding is aangebracht en het niet verstopt is. 2. Sluit de tuinslang met de snelkoppeling aan op de waterkraan (toevoerwater, max. druk: 10 bar, max. temperatuur: 40 C). 3. Draai de kraan open. 7

8 4.4 Schakel het apparaat in en uit (na aansluiting op een kraan) De sproeilans staat tijdens het gebruik onder druk. Houd deze daarom stevig vast met beide handen. BELANGRIJK: Houd de sproei kop op de grond gericht. 1. Controleer of het apparaat verticaal staat. OPMERKING: Plaats het apparaat niet in hoog gras. 2. Ontgrendel de trekker (7a). 3. Druk op de trekker van het sproeigeweer (7) en laat het water lopen totdat alle lucht uit de slang ontsnapt is. 4. Druk op de aan-/uitschakelaar I (1). 5. Druk op de trekker van het sproeigeweer (7). Pas de afstand en daarmee de druk van de sproeikop altijd aan het te reinigen oppervlak aan. Dek de reiniger niet af tijdens gebruik en gebruik hem niet in een ruimte zonder adequate ventilatie! Opmerking: Als u het apparaat langer dan 5 minuten alleen laat of niet gebruikt, moet u het uitschakelen met de aan-/ uitschakelaar O (1): 1. Druk op de aan-/uitschakelaar O (1). 2. Verwijder de stekker uit de stroomaansluiting. 3. Sluit de watertoevoer en druk op de trekker om de druk van het apparaat weg te nemen. 4. Vergrendel het sproeigeweer (7a). Wanneer u de trekker van het sproeigeweer loslaat, stopt het apparaat automatisch. Het apparaat start opnieuw wanneer u het sproeigeweer opnieuw activeert. 4.5 Druki nstelling van de TORNADO PRsproeikop Hoge druk Højtryk U kunt de druk van de TOR- NADO PR-sproeikop (8) instellen. Lage Lavtryk druk 8

9 5 Toepassingsgebieden en werkwijzen 5.1 Algemeen Doelmatige reiniging onder hoge druk is gebaseerd op een paar richtlijnen en uw persoonlijke ervaring met specifi eke reinigingstaken. Met de juiste accessoires en schoonmaakmiddelen kunt u de hogedrukreiniger nog effi ciënter maken. Hierna volgt enige elementaire informatie over reiniging Schoonmaak middelen en schuim Breng schuim of schoonmaakmiddelen zodanig op droge oppervlakken aan dat het chemische product direct met het vuil in aanraking komt. Schoonmaakmiddelen worden van boven naar beneden aangebracht (bijvoorbeeld op de buitenkant van een auto). Dit is ter voorkoming van superschone gebieden waarbij het schoonmaakmiddel zich op bepaalde plaatsen ophoopt en omlaag stroomt. Laat het schoonmaakmiddel een paar minuten inwerken voordat u het wegspoelt. Laat het schoonmaakmiddel echter nooit op het te reinigen gebied opdrogen. Opmerking: het is belangrijk de schoonmaakmiddelen niet op te laten drogen. Het te reinigen oppervlak kan anders beschadigd raken Mechanisch effect Een extra mechanisch effect kan gewenst zijn om hardnekkig vuil te verwijderen. Een dergelijk effect wordt bereikt met speciale reinigingsborstels die door vuil heen snijden (dit is vooral handig bij het wassen van auto s). 9

10 5.2 Gangbare toepassingen Hierna vindt u een beschrijving van een aantal reinigingstaken die u kunt uitvoeren met een hogedrukreiniger van Nilfi sk in combinatie met verschillende accessoires en schoonmaakmiddelen. Taak Auto Velgen, aluminium Flagstones, betonvloeren en andere harde oppervlakken Tuinmeubilair, hout Baksteen, houtwerk Accessoires (vastklikbaar) Autonozzle, autoborstel, chassisproeikop, schuimsproeier, Car Combi Cleaner Velgenborstel, autonozzle, verstuiver, Alu Cleaner Powerspeed - sproeikop, Stone & Wood Cleaner, Patio Cleaner Wood Cleaner, tuinborstel Powerspeed - sproeikop, Stone & Wood Cleaner, Patio Cleaner Reinigingsmethode 1. Breng de Car Combi Cleaner met de schuimsproeier aan. Werk altijd van beneden naar boven Laat de Car Combi Cleaner minste 5 minuten inwerken. 2. Was de auto met de autonozzle. Deze nozzle is speciaal bedoeld om lakoppervlakken snel en voorzichtig te reinigen (de waterstraal is breder en minder hard). Was de auto van voor naar achter om te voorkomen dat er water via de portierkaders naar binnen dringt. 3. Gebruik de borstel om alle vuil te verwijderen dat na gebruik van de nozzle is achtergebleven. Als de auto erg vuil is, brengt u een nieuwe portie autoshampoo aan. 4. Bevestig de chassissproeikop en reinig het chassis en de wielkasten. 5. Veeg het water met de wisser op de autoborstel van de auto. Verwijder zandkorrels en dergelijke van de auto voordat u de wisser gebruikt. Gebruik een zeem voor plaatsen die u niet met de wisser kunt bereiken. Breng het Alu Cleaner aan met een verstuiver. Laat het product ca. 5 minuten inwerken. Reinig de velgen vervolgens met de velgborstel. Gebruik voor stalen velgen een Car Combi Cleaner. Gebruik de schuimsproeier en was met de velgborstel. Wees voorzichtig! De hogedrukspuit kan de banden beschadigen. Reinig in de richting van een afvoerputje of iets soortgelijks. Op oppervlakken met mos of algen kunt u eerst Stone & Wood Cleaner aanbrengen met de schuimsproeier. Reinig het oppervlak voordat de zeep opdroogt. Een andere, efficiëntere en snelle manier is het gebruik van een Patio Cleaner. Hiermee voorkomt u bovendien spetters. Breng Wood Cleaner aan voordat de zeep opdroogt. OPMERKING: Gebruik de tuinborstel om het vuil te verwijderen. Dezelfde methode als voor flagstones. Let echter op slechte voegen en hout niet met de hoge druk te beschadigen. U kunt desgewenst alleen de Tornado - sproeikop gebruiken. Pas de afstand (druk) aan de kwaliteit van de voegen en het hout aan. Op verticale oppervlakken kunt u ook een Patio Cleaner gebruiken. Dakgoten Chassissproeikop Reinig de dakgoot met de sproeikop. Reinig altijd naar de gootpijpen toe. Sproei nooit onder de dakbedekking. Buizen, afvoerleidingen, stortgoten enzovoort reinigen Roest, verf Serres Tuingereedschap, grasmaaiers Buisreiniger Water-/zandstraalapparatuur Tornado PRsproeikop, borstel, Stone & Wood Cleaner Tornado PRsproeikop, Powerspeed -sproeikop, meerhoekige adapter, Metal Cleaner Duw de buisreiniger ca. 50 cm (tot het merkteken) in een buis of afvoer en druk op de trekker van de sproeierhandgreep. De sproeieropening draait naar achter en trekt de reiniger door de buis. De sproeikop werkt zich door de verstopping heen en spoelt het vuil terug. Breng de water-/zandstraalapparatuur aan om roest en verf snel en efficiënt te verwijderen. Zorg dat u te zandstralen oppervlakken niet beschadigd. Reinig onder hoge druk en eventueel met een borstel. Gebruik Stone & Wood Cleaner om mos en algen te verwijderen. Spoel het ergste vuil met de sproeikop weg. Breng Metal Cleaner aan met de schuimsproeier en laat het product ca. 5 minuten inwerken. Reinig met de sproeikop. Gebruik de meerhoekige adapter voor moeilijk bereikbare gebieden en om spetteren te voorkomen. 10

11 6 Na gebruik van uw drukreiniger 6.1 De reiniger opbergen Berg het apparaat op in een vorstvrije ruimte. Verwijder als volgt alle water uit de pomp, slang en accessoires voordat u ze opbergt: 1. Schakel het apparaat uit (druk op de aan-/uitschakelaar O (1) en maak de tuinslang en accessoires los. 2. Start het apparaat opnieuw en druk op de trekken. Laat het apparaat werken totdat er geen water meer uit het sproeigeweer komt. 3. Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het contact en rol de slang en het snoer op. 4. Plaats de sproeierhandgreep, sproeikoppen en andere accessoires in de houders van het apparaat. Als het apparaat per ongeluk bevriest, moet u het op beschadiging controleren. PROBEER NOOIT EEN BE- VROREN APPARAAT TE STARTEN. Vorstschade valt niet onder de garantie. 6.2 Oprollen van netsnoer en hoogdrukslang Rol om ongelukken te voorkomen het netsnoer en de hogedrukslang altijd goed op. 1. Rol het netsnoer en de hogedrukslang op over de daarvoor bedoelde haken. 11

12 6.3 Opbergen van accessoires U kunt de standaardaccessoires (sproeikoppen (a), sproeigeweer (b), sproeilans (c), schuimsproeier (d)) op de drukreiniger opslaan. U kunt bovendien het reinigingsinstrument voor sproeikoppen (e) op het apparaat bewaren. 7 Onderhoud WAARSCHUWING! Verwijder de stroomstekker altijd uit het contact voordat u tot onderhoud of reiniging overgaat. Respecteer de volgende punten om langdurig probleemloos functioneren te waarborgen: Spoel de tuinslang, hogedrukslang, sproeilans en accessoires door voordat u deze monteert. Verwijder alle stof en zand van de aansluitingen. Zorg dat de pal op de vastklikbare sproeilans niet door zand of vuil wordt geblokkeerd. Spoel volgens vereiste. Spoel schoonmaakmiddelen na gebruik weg uit de sproeiaccessoires. Reinig de sproeikoppen. Alle reparaties moeten door een erkend reparateur met originele reserveonderdelen worden uitgevoerd. 12

13 7.1 Reiniging van het watertoevoerfilter Reinig al naar gelang het gebruik het watertoevoerfi lter één keer per maand of vaker. Maak het fi lter voorzichtig los met een schroevendraaier en reinig het. Controleer of het onbeschadigd is voordat u het terugplaatst. Het fi lter moet altijd in de watertoevoerleiding worden aangebracht om zand, kalksteen en andere onzuiverheden weg te fi lteren en beschadiging van de pompkleppen te voorkomen. LET OP: de garantie vervalt als u het fi lter niet aanbrengt. 7.2 Sproeikoppen reinigen Een verstopte sproeikop een te hoge druk in een pomp veroorzaken. Daarom moet de sproeikop onmiddellijk gereinigd worden. 1. Schakel het apparaat uit en verwijder de sproeikop. 2. Reinig de sproeikop. BE- LANGRIJK: Gebruik het reinigingsinstrument voor sproeikoppen (11) alleen wanneer de sproeikop is losgemaakt. 3. Spoel de sproeikop naar achter met water door. 7.3 Reiniging van de ventilatieopeningen van het apparaat Houd het apparaat schoon en zorg dat de koellucht vrij door de ventilatieopeningen kan worden gevoerd. 7.4 Verbindingsstukken smeren Smeer de verbindingsstukken geregeld om ze soepel te houden en te voorkomen dat de o-ringen uitdrogen 13

14 8 Probleemoplossing Om overbodige teleurstellingen te voorkomen, moet u de volgende punten controleren voordat u contact opneemt met de servicedienst van Nilfi sk: Symptoom Oorzaak Aanbevolen oplossing Het apparaat start niet De stekker zit niet in het Steek de stekker in het stopcontact. stopcontact Het stopcontact is defect Probeer een ander stopcontact. Er is een zekering Vervang de zekering. Schakel alle andere doorgeslagen apparaten uit. Defect verlengsnoer Gebruik het apparaat zonder het verleng-snoer. Wisselende druk De pomp zuigt lucht aan Controleer of de slangen en aansluitingen luchtdicht zijn. Kleppen zijn vuil, versleten Reinig ze en plaats ze terug, of neem conof vastgelopen tact op met een plaatselijke distributeur van Nilfi sk. De pompafdichtingen zijn versleten Reinig ze en plaats ze terug, of neem contact op met een plaatselijke distributeur van Nilfi sk. Het apparaat stopt Er is een zekering Vervang de zekering. Schakel alle andere doorgeslagen apparaten uit. Onjuiste netspanning Controleer of de netspanning overeenkomt met de specifi caties op het modeletiket. Warmtesensor geactiveerd Laat de reiniger 5 minuten afkoelen. Sproeikop gedeeltelijk Reinig de sproeikop (zie paragraaf 7.2) geblokkeerd Zekering slaat door Te lichte zekering Gebruik een stroomvoorziening met een hoger amperage dan voor het apparaat nodig is. Gebruik het apparaat zonder het verlengsnoer. Het apparaat pulseert Er zit lucht in de toevoer- Druk op de trekker totdat de normale werkslang/pomp druk is hersteld. Onvoldoende toevoer van Controleer of de watertoevoer voldoet aan kraanwater de vereiste specifi caties (zie modeletiket) N.B.: gebruik geen lange, dunne slangen (min. 13 mm) Sproeikop gedeeltelijk Reinig de sproeikop (zie paragraaf 7.2) geblokkeerd Het waterfi lter is verstopt Reinig het fi lter (zie paragraaf 7.1) Er zit een knik in de slang Trek de slang recht Het apparaat start en Pomp/sproeigeweer Neem contact met het dichtstbijzijnde en stopt vaak vanzelf lekt servicecentrum van Nilfi sk. Het apparaat start maar Pomp/slangen of accessoire Wacht totdat de pomp/slangen/accessoires zijn er komt geen water bevroren ontdooid. uit Geen watertoevoer Sluit de watertoevoer aan. Het waterfi lter is verstopt Reinig het fi lter (zie paragraaf 7.1) Sproeikop verstopt Reinig de sproeikop (zie paragraaf 7.2) Als er een ander probleem dan een van de hiervoor genoemde optreedt, neemt u contact op het uw plaatselijke Nilfi sk-distributeur. Service Helpdesk in Nederland : Tel: +31 (0) * Fax: +31 (0) *) bereikbar tussen 9.00 en u. 14

15 9 Verdere informatie 9.1 Toestel ter recycling afgeven Het uitgediende toestel onmiddellijk onbruikbaar maken. 1. De netstekker uittrekken en de aansluitkabel doorknippen. Gooi elektrische toestellen nooit in het huisvuil! Overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG inzake Elektrische en Elektronische Uitgediende Toestellen moeten uitgediende elektrische toestellen separaat verzameld en voor recycling ter beschikking gesteld worden. Neem bij vragen s.v.p. contact op met uw gemeenteadministratie of uw dichtsbijzijnde leverancier. 9.2 Garantievoorwaarden Nilfi sk garandeert hogedrukreinigers voor huishoudelijk gebruik gedurende een periode van 2 jaar. Als u uw hogedrukreinigers of accessoires wilt laten repareren, moet u een kopie van de aankoopbon bijsluiten. Gegarandeerde reparaties worden onder de volgende voorwaarden uitgevoerd: de defecten zijn te wijten aan materiaal- of fabricagefouten (slijtage en misbruik vallen niet onder de garantie). de instructies in de handleiding zijn zorgvuldig gerespecteerd. reparaties of pogingen daartoe zijn uitsluitend uitgevoerd door personeel dat door Nilfi sk is opgeleid. er zijn alleen oorspronkelijke accessoires gebruikt. het apparaat is niet aan misbruik blootgesteld (schokken, stoten, vorst enzovoort). er is alleen water zonder vervuilingen gebruikt. de hogedrukreiniger is niet verhuurd of anderszins voor commerciële doelen gebruikt. Bij door de garantie gedekte reparaties is de vervanging van defecte onderdelen inbegrepen (exclusief verpakking en post/vervoer). Verder verwijzen we naar uw landelijke verkoopwetgeving. Het apparaat moet met een beschrijving van het probleem naar een van de servicecentra van Nilfi sk worden opgestuurd. Niet door de garantie gedekte reparaties worden in rekening gebracht. (bijv. storingen als gevolg van Oorzaken vermeld in de Probleemoplossingstabel van de handleiding). Om u een optimale service te kunnen geven, kunt u uw produkt registreren op onze website: sk-alto.nl onder "GARANTIEKART REGISTRA- TIE". 15

16 9.3 Accessoires Gebruik uitsluitend originele accessoires. Vastklikbare autonozzle Speciale sproeikop voor lakoppervlakken. Ideale afstand: cm. Vastklikbare chassissproeier speciale sproeikop met hoek van 90 voor chassis en wielkasten. Ingebouwde geleiders. Vastklikbare meerhoekige adapter Vastklikbare borstels Instelbaar onder een hoek van 0-90 voor een comfortabelere werkhouding en het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen, zoals de snijbladen aan de onderkant van een grasmaaier. Geschikt voor alle sproeikoppen Voor auto s en andere oppervlakken. Beschikbaar in diverse vormen. Verlengslang Verlengslang van 7 meter om het werkbereik te vergroten. Chassis-sproeilans Speciale sproeilans om de onderkant van uw auto te reinigen. Buisreiniger van 15 meter om buizen en afvoerleidingen te reinigen. Om verf en roest te verwijderen. Zand is in doe-het-zelf-winkels verkrijgbaar. Patio Plus Apparatuur om patio s/opritten/fl agstones snel te reinigen. Afvoer- en buisreiniger Water-/zandstraalapparatuur Tuinmeubelborstel Velgenborstel Draaiende borstel om houten oppervlakken te reinigen. Draaiende borstel om wielvelgen te reinigen. Wandhouder Om de hogedrukreiniger aan de muur op te hangen. Draaiende borstel Voor voertuigen en andere oppervlakken. Waterzuigset Voor het verwijderen van grote hoeveelheden water bijv. uit tuinvijvers. 16

17 Schoonmaakmiddelen Stone & Wood Cleaner Plastic Cleaner Metal Cleaner Car Combi Cleaner Alu Cleaner Oil & Grease Cleaner Wood Cleaner Voor fl agstones, baksteen en houtwerk. geschikt voor mos en algen. Voor plastic en andere kunststoffen, zoals gebruikt in tuinmeubels. Voor het reinigen van metaal, zoals tuingereedschap. Voor auto s enzovoort. Met was. Voor oppervlakken van aluminium. Wordt met een verstuiver aangebracht. Voor het verwijderen van vet en olie op bijvoorbeeld motoren. Wordt met een verstuiver aangebracht. Voor het reinigen van houten oppervlakken van bijvoorbeeld tuinmeubilair. 10 Belangrijkste technische gegevens Type C Toegestane druk bar/mpa 100/10,0 Gewogen toevoer bar/mpa max. 120/12,0 Gewogen toevoer l/min 5,9 Gewogen invoer kw 1,65 Gewogen voltage V Max. watertemperatuur C 40 Ingangsdruk bar max. 10 Geluidsdrukniveau db(a) 78 Gegarandeerd geluids vermogensniveau db(a) 92 Vibratie conform de norm ISO 5349 m/s 2 max. 2,5 17

18 11 Verklaring Verklaring NNaam en adres van de fabrikant of diens geautoriseerde vertegenwoordiger in de gemeensachp Naam van de persoon die de tech nische documentatie bijhoudt Beschrijving van de apparatuur: Naam apparatuur Model Afmetingen Gewogen uitvoervoltage Gewogen frequentie Gewogen invoervoltage Overig Gemeten geluidsvermogensniveau Gegarandeerd geluidsvermogensniveau Gerelateerde richtlijn Verklaring Nilfi sk-advance AG Nilfi sk Business Unit Guido-Oberdorfer-Str Bellenberg DUITSLAND Wolfgang Nieuwkamp Hogedrukreiniger Nilfisk C x 270 x 820 mm AC V 50 Hz 1,65 kw 90 db(a) 92 db(a) Richtlijn 2000/14EC gerelateerd aan de geluidsemissie in de omgeving door apparatuur voor gebruik buitenshuis De apparatuur waaraan wordt gerefereerd in dit document voldoen aan alle vereisten in Richtlijn: EG-machinerichtlijn 98/37/EEG EG-laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG EG-EMV-richtlijn 2004/108/EG EN IEC Plaats en datum van de declaratie Bellenberg, 10 november, 2005 Handtekening 18

19

20 Nilfi sk, Division of Nilfi sk-advance A/S, Industrivej 1, DK Hadsund, tel.: (+45) a ( )

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

Handleiding ECO.30. Kernboormachine

Handleiding ECO.30. Kernboormachine Handleiding ECO.30 Kernboormachine SERIE NO. AANKOOPDATUM Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Euroboor ECO.30 kernboormachine. Deze machine is ontwikkeld om snel en efficiënt gaten in diverse staalsoorten

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

FM-120EE(-N) FM-120EE-50(-N) MODEL SERVICEHANDBOEK HOSHIZAKI AUTONOME IJSBLOKJESMACHINE BLOKJES CM-110EE SCHILFERS FM-80EE

FM-120EE(-N) FM-120EE-50(-N) MODEL SERVICEHANDBOEK HOSHIZAKI AUTONOME IJSBLOKJESMACHINE BLOKJES CM-110EE SCHILFERS FM-80EE NR. E2EB-679 UITGAVE: 3 JUNI 2005 HERZIEN: HOSHIZAKI AUTONOME IJSBLOKJESMACHINE MODEL BLOKJES CM-110EE SCHILFERS FM-80EE FM-120EE(-N) FM-120EE-50(-N) SERVICEHANDBOEK INHOUDSOPGAVE PAGINA I. SPECIFICATIES

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3

Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3 Koffiepadmachine LIFETEC MD14020 Handleiding Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3 2.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT FR BE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

2 8 1 7 1 8 6 3 4 6 5 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Geachte klant, Voor het koffiezetapparaat Diva maakt u gebruik van pads of koffiepoeder voor het maken van en koffie. Zoals elk huishoudelijk

Nadere informatie

Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 1. Handleiding Dompelpomp. Art.-Nr.: 41.704.61 I.-Nr.: 01018 BG-SP 550 IF

Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 1. Handleiding Dompelpomp. Art.-Nr.: 41.704.61 I.-Nr.: 01018 BG-SP 550 IF Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 1 Handleiding Dompelpomp Q Art.-Nr.: 41.704.61 I.-Nr.: 01018 BG-SP 550 IF Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 2 Voor ingebruikname

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING & MONTAGEHANDLEIDING

GEBRUIKSAANWIJZING & MONTAGEHANDLEIDING GEBRUIKSAANWIJZING & MONTAGEHANDLEIDING BQ400BE 1 INHOUD 1. MONTAGEHANDLEIDING................................................ 5 A. LIJST MET BEVESTIGINGSMATERIALEN........................................

Nadere informatie

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8 OVERZICHT Introductie... 7 In deze handleiding gebruikte symbolen...7 Letters tussen haakjes...7 Problemen en reparaties...7 Veiligheid... 7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid... 7 Gebruik

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

INGEBOUWDE GASKOOKPLAAT

INGEBOUWDE GASKOOKPLAAT NL INGEBOUWDE GASKOOKPLAAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUTIES UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen,

Nadere informatie

www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04

www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04 HD 5/12 C HD 5/12 C Plus HD 5/12 CX HD 5/12 CX Plus HD 6/13 C HD 6/13 C Plus HD 6/13 CX HD 6/13 CX Plus www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04 2 Deutsch English Français Italiano Nederlands Español

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G Neo

H A N D L E I D I N G Neo HANDLEIDING Neo In dit boekje vindt u informatie over het eigenlijk gebruik en onderhoud van de machine. Lees het aandachtig door en bewaar het op een veilige plaats. Gelieve uw aankoopfactuur of het ontvangstbewijs

Nadere informatie

PROFESSIONELE DROOGKASTEN. 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING

PROFESSIONELE DROOGKASTEN. 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING PROFESSIONELE DROOGKASTEN 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING Uitgave datum: Aug 2013 Lees alle instructies alvorens de droger te gebruiken. WAARSCHUWING VOOR UW VEILIGHEID moet de informatie in deze handleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL NPD4829-01 NL Copyright en handelsmerken Copyright en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XVC-XBC

Gebruiksaanwijzing XVC-XBC Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS XVC-XBC BakerTop 596622-596632 - 596642 ChefTop 596505-596510 - 596511-596512 596522-596523 - 596523-596525 596532-596535 596542-596543 - 596548 INLEIDING 3 Uitleg van pictogrammen

Nadere informatie

BQ-6345Y. LIBO Technical Services. 0900-5020043 info@liboairco.nl GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

BQ-6345Y. LIBO Technical Services. 0900-5020043 info@liboairco.nl GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD BQ-6345Y LIBO Technical Services 0900-5020043 info@liboairco.nl Lees eerst deze gebruikershandleiding, alvorens uw barbecue te installeren en

Nadere informatie

HD7872, HD7870 Gebruiksaanwijzing

HD7872, HD7870 Gebruiksaanwijzing HD7872, HD7870 Gebruiksaanwijzing For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Inhoudsopgave 1 Inleiding 75 2 Algemene beschrijving 75 3 Belangrijk 76 4 De machine doorspoelen vóór het

Nadere informatie

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL. Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο ESAM 04.110. Машина для приготовления кофе и капуччино. Mашина за кафе и капучино

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL. Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο ESAM 04.110. Машина для приготовления кофе и капуччино. Mашина за кафе и капучино CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL Cafetera para café y capuchino ES Máquina para café e capuchinho GB PT Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο Kaffe- og cappuccinomaskin Kaffemaskin för espresso och cappuccino

Nadere informatie

PHILIPS HR1379/00. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HR1379/00. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HR1379/00 Gebruiksaanwijzing 3 A H 1 I B C N D J E O F K P L G M Q 24 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Model WHC56, LWHC56 WAARSCHUWING: Als de aanwijzingen in deze handleiding niet worden opgevolgd, kan brand of een explosie worden veroorzaakt met schade, persoonlijk letsel of zelfs

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414 NL Gebruiksaanwijzing Kookplaat ZGG62414 NL Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften _ 3 Beschrijving van het product _ 5 Dagelijks gebruik _ 6 Nuttige aanwijzingen en tips _ 7 Veiligheidsinformatie

Nadere informatie