DE!OPLEIDING!TOT!ZIEKENHUISARTS:!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE!OPLEIDING!TOT!ZIEKENHUISARTS:!!"

Transcriptie

1 DEOPLEIDINGTOTZIEKENHUISARTS: EINDRAPPORTAGEVANEENPROCESEVALUATIE Dr.M.A.G.VanOffenbeek,Dr.A.Visser,Dr.R.H.Bakker

2 Colofon Titel: Deopleidingtotziekenhuisarts:eindrapportagevaneenprocesevaluatie Opdrachtgever: StichtingOpleidingZiekenhuisGeneeskunde(SOZG) Uitgave: ToegepastGezondheidsOnderzoek UniversitairMedischCentrumGroningen/RijksuniversiteitGroningen Healthwise/FaculteitEconomieenBedrijfskunde RijksuniversiteitGroningen Adres: Postbus ADGroningen Telefoon: Website: EXmail: Datum: December2014 2

3 3

4 4

5 INHOUD VOORWOORD 7 SAMENVATTING 9 1INLEIDING 11 2LITERATUURBESPREKING Taakherschikkingtussenprofessioneledomeinen Taakherschikkingvanspecialistnaargeneralist Deimplementatieeneffectiviteitvanhethospitalistmodel THEORETISCHRAAMWERKPROCESEVALUATIE23 3.1Algemeneschetstypeveranderingssituatie Algemeneschetsbijbehorendtypeveranderingsstrategie Theoretischkader METHODE Stakeholderidentificatie Stakeholderanalyse Krachtenveldanalyse STAKEHOLDERANALYSE31 5.1Visieopzorgenbijdragevandeziekenhuisarts Gesignaleerdeproblematiek:ontwikkelingenenleemtesindezorg Deziekenhuisartsalsoplossing Beoogdeprofessioneleidentiteitvandeziekenhuisarts Taakopvatting Rolverwachtingen Overlapintaken KRACHTENVELDANALYSE Deziekenhuisarts Duidelijketaakopvatting Goedopgeleidemensen Zelfkunnenontwikkelenvaneenpositiefimago Draagvlakenparticipatieopdewerkvloer Onbekendheidfunctie VoorXofnadelenandereberoepsgroepen Ziekenhuisorganisatie Positionering

6 6.3.2Financiering Verschillenperifereenacademischeziekenhuizen Sociaalpolitiekofinstitutioneelniveau Erkennenvandefunctie Creërenvanmaatschappelijkdraagvlak CONCLUSIEENAANBEVELING Conclusies Stakeholderanalyse Krachtenveldanalyse Beschouwing Aanbevelingen Voorzetvoorvervolgonderzoek...63 BIBLIOGRAFIE 67 BIJLAGE1DRIJVENDEENTEGENWERKENDEKRACHTENINDEV.S.ENHOEHIERMEEISOMGEGAAN 73 BIJLAGE2STAKEHOLDERSIDENTIFICATIE 75 BIJLAGE3SEMIGESTRUCTUREERDINTERVIEWSCHEMAZHA 77 BIJLAGE4DRIJVENDEENTEGENWERKENDEKRACHTEN 81 6

7 7 VOORWOORD InsamenwerkingmethetCollegevoordeBeroepenenOpleidingenindeGezondheidszorg(COBG)ispereen september2012invieropleidingsziekenhuizen,tewetenhetumcgtegroningen,hetjeroenboschziekenhuis te shertogenbosch,hetcatharinaziekenhuisteeindhovenenhetvumedischcentrumteamsterdamhet innovatieprojectziekenhuisartsgestart.hetprojectisgerichtophetopleidenvaneennieuweprofielarts,te wetendeziekenhuisarts(cbog,2010).hetinnovatieprojectkomtenerzijdstegemoetaandebehoefteaan meergeneralistischeartsen,diebinnenhethuidigemedischprofessionelespectrumeenverbindendeen coördinerenderolfunctiekunnenvervullen.anderzijdsvloeitzijvoortuitdetoenemendeaandachtvoor vraaggerichtezorg,metdaarininhetbijzonderaandachtvoorkwaliteitvanzorgenpatiëntveiligheid.daarbij wordtverwachtdatdeziekenhuisartsalsnieuwefunctiebinnenzorgorganisatieskanbijdragenaanhet terugdringenvandeongewenstefragmentatievanmedischediagnosexenbehandelingsprocessenenals zodanigdecontinuïteitvanzorgkanbevorderen. Hetprojectkenttweeachtereenvolgendetrajecten.TrajectIbestrijktdeperiodevan1februari2012tot1 februari2015.trajectivanhetinnovatieprojectheefteendoorlooptijdvandriejaar,waarbijjaarlijksmaximaal vijfopleidingsplaatsenperziekenhuisperjaarzijngecreëerd.eind2014zijn38ziekenhuisartseninopleiding. TrajectIIomvateenaanvullingopenuitwerkingvantrajectIenzallopenvan1februari2015tot1februari 2018.Gedurendedeopleidingsperiodezalmenhetopleidingscurriculumverderontwikkelenenook experimenterenmetdedaaraangekoppeldenieuwefunctievanziekenhuisartsindezorgorganisatie. HetexpertisecentrumHealthwisevandeRijksuniversiteitGroningenenToegepastGezondheidsOnderzoek (TGO)vanhetUMCGhebbengezamenlijkeenprocesevaluatievantrajectIuitgevoerd.DeMscChange managementstudententomvaneijckenmikekruijerhebbeneenbijdragegeleverdaandedataverzameling enxanalyseinronde1respectievelijk2.deresultatenvandeevaluatiezijnbeschreveninhetonderhavige rapport,tezamenmeteenverkenningvandevoordeinvoeringvandeziekenhuisartsrelevanteliteratuur. Leeswijzer Inhoofdstuk1wordtdeachtergrondgeschetstvoorhetcreërenvandenieuwefunctieziekenhuisartsin Nederlandenhetineenpilotopzetstartenmetdezefunctieopvierlocaties.Inhoofdstuk2wordtderelevante literatuurgeschetst.deinvoeringvandeziekenhuisartswordtgeplaatsttegendeachtergrondvande introductievanandereprofessiesdiebinnenhetmedischdomeinwerkzaamzijn.hieruitworden aanbevelingengedestilleerdvoordeimplementatievandefunctieziekenhuisartsinnederland.hoofdstuk3 beschrijfthettheoretischkaderaandehandwaarvandeprocesevaluatieisuitgevoerd.inhoofdstuk4wordt deonderzoeksmethodegerapporteerd.inhoofdstukken5en6wordenderesultatenbesproken,bestaandeuit respectievelijkeenstakeholderxeneenkrachtenveldanalyse.dezezijngebaseerdoptweerondesmetintotaal 44interviewsmetinterneenexternestakeholders,medegevalideerdaandehandvandebeschikbare documentatie.indestakeholderanalysezijndeverwachtingenvandestakeholdersgeordendrondtwee hoofdthema s,tewetendeziekenhuisartsalsoplossingvoorgesignaleerdeknelpuntenendebeoogde professioneleidentiteitenrolvandeziekenhuisarts.hoofdstuk6bevatdeneerslagvaneen krachtenveldanalyse,waarinfactorendiebevorderendwerkenvoordeinvoeringvandeziekenhuisartsworden geplaatsttegenoverdefactorendiedaaropeenbelemmerendewerkinghebben.dekrachtenzijn onderscheidenopvierimplementatieniveaus,teweten,deziekenhuisartszelf,hetwerksysteem,de ziekenhuisorganisatieendeinstitutioneleomgeving.inhetlaatstehoofdstuk,hoofdstuk7,wordende belangrijksteconclusiesgetrokkenenineenbrederperspectiefgeplaatst.daarnaastwordenaanbevelingen gedaan.

8 8

9 SAMENVATTING DeNederlandseziekenhuiszorgiscomplexergewordendooreenaantalinelkaargrijpendefactoren.Aande vraagzijdeverandertdesamenstellingvandepatiënteninstroom.hetaantalouderenneemttoeendaarmee hetaantalpatiëntenmetmultixmorbiditeit.tegelijkertijdlaatdeaanbodzijde,vooralalsgevolgvan ontwikkelingeninkennisentechnologie,juistvergaandespecialiseringzienonderartsen.patiëntenkrijgen hierdoormetmeerenmeerverschillendespecialistentemaken.doordezeontwikkelingenkomeneen effectievezorgcoördinatieenmededaardoordekwaliteitvanzorgendepatiëntveiligheidonderdruktestaan. Dehuidigefunctieprofielenbinneneenziekenhuisbiedenopditmomentgeenoplossingvoordeze ontwikkelingen,waardoordevraagnaareengeneralistischgeschooldemedicusbinnenhetziekenhuisis ontstaan;dezogenaamdeziekenhuisarts(zha).dezhaisbedoeldtefungerenalseengeneralistdiedezorg tussenverschillendedisciplines,zoalsmedischspecialisten,artsassistenteninopleiding,verpleegkundigenen andereparamedischezorgverlenerskancoördineren.dezhadraagtdaarnaastzorgvoorcontinuïteitvanzorg, kwaliteitvanzorgenpatiëntveiligheid. TeneindedeZHAalsmedischefunctieteimplementerenheeftdeStichtingOpleidingZiekenhuisGeneeskunde (SOZG)insamenwerkingmethetCatharinaZiekenhuisteEindhoven,hetJeroenBoschZiekenhuiste s Hertogenbosch,hetUMCGteGroningenenhetVUMedischCentrumteAmsterdameenpilotXtrajectopgezet, medegefinancierddoorhetministerievanvws.binnendezepilotisde,inmiddelsgeaccrediteerde,opleiding totzhaontwikkeld.hetonderhavigeevaluatieonderzoeknaarhetverloopvandepilot(trajecti)biedteen overzichtvandeverwachtingen,belangeneninteressesvaninterneenexternestakeholderstenaanzienvan deimplementatievandenieuwemedischefunctiezha.daarnaastwordtinzichtverschaftindefactorendiede implementatievandefunctieziekenhuisartskunnenbevorderendanwelbelemmeren. Opbasisvanvoorgaandeervaringenenliteratuuronderzoeknaartaakherschikkingenveranderstrategieënis eendrieledigemethodeopgezetomdeimplementatiefactorenronddezhainkaarttebrengenente analyseren:(1)stakeholderidentificatie,(2)stakeholderanalyseen(3)krachtenveldanalyse. Indestakeholderidentificatiezijnvierbelangrijkegroepennaarvorengekomenwelkeallenvanbelangzijnbij deimplementatievandezha.afnemers(ziekenhuisartsen(i.o.),medischhoofden,huisartsen,specialisten (ouderengeneeskunde),besluitvormers(o.a.radenvanbestuur,medischhoofden,beroepsverenigingen,stz, CGS),Ontwerpers/experts(o.a.opleidingsadviseurs,onderwijskundigen,(plaatsvervangende)opleiders, stagebegeleiders,kwaliteitsfunctionarissen), Passief ofindirectbetrokkenen(o.a.a(n)ios,pa s, verpleegkundigeberoepsgroepenwaarondervs,huisartsen).voortszijndestakeholdersbijdeanalyse onderverdeeldininternestakeholders(meteendirecteinvloedopen/ofbelangbijhetslagenvande implementatie)enexternestakeholders(indirecteinvloedenbelang).intotaalzijn44interviewsgehouden met39vertegenwoordigersverspreidoverdezeviergroepenstakeholders.dezegingenoverhun verwachtingenenwaarvantoepassinghunervaringenmetdeopleidingenditnieuwetypeartseninopleiding. Destakeholderanalysegaatinop deverwachtingenvandestakeholderstenaanzienvandezenieuwe medischeprofessieendeeffectiviteithiervan.ookwordtaandachtbesteedaandevraag welke verwachtingendezhagenzelfhebbentenaanzienvanhunrollenencarrièreperspectieven.alleinterneen sommigeexternestakeholdersgevenaandatdebeoogdezhainhunogeneenbijdragekanleverenaanmeer generalistischezorg,aanhetopvullenvanhethuidigecompetentiexencapaciteitsprobleemdoorafnemende opleidingsplaatsenenaaneenbeterecoördinatievanzorg.voorveelandereexternestakeholdersisdestap tussendeprobleemanalyse(waaroverbredeconsensusbestaatonderdegeïnterviewden)endegeboden oplossing(dezhaalsnieuweprofielarts)noggroot.zetwijfelenofdenieuwemedischeprofessiezicheen domeinkantoexeigenen.sommigenvindendatandereberoepsgroepen,zoalsdeverpleegkundigspecialisten dephysicianassistant,aladequaatinspringenopdetoegenomenbehoefteaaneenintegraleaanpakbinnende ziekenhuiszorg.enkelenvindendatmedischspecialistenditzelfookdienenoptepakkenofvragenzichafhoe 9

10 10 generalistischwerkenzichverhoudttotdeopsommigeafdelingenalszaalartsvereistespecialistischekennis. DemeestgenoemdetaakgebiedenvandeZHAzijnhetrealiserenvaneenintegralebenaderingvandepatiënt doormiddelvangeneralistischemedischekennis,hetcoördinerenvandezorgaanopgenomenpatiëntent/m hetontslag,hetzijnvaneersteaanspreekpuntenhetwaarborgenenverbeterenvankwaliteiten patiëntveiligheid.ondanksdezegeformuleerdetaakgebiedenbestaatonderveelgeïnterviewdestakeholders, ookindetweedeinterviewronde,onduidelijkheidoverhoedieindepraktijkmoetenwordenvormgegevenwil debeoogdemeerwaardewordengerealiseerd.hetcreërenvaneenmedischefunctiediezichnietalleenricht opmedischhandelen,maarpatiëntgerichtwerktisbovendieneenuitdaging.effectievebenuttingvandittype artsbinnendeziekenhuisorganisatielijktookeencultuuromslagopenronddewerkvloertevereisen. Dekrachtenveldanalysegaatinopdevragen: Welkestimulerendeenremmendefactorenervarenen verwachtendestakeholdersbijdeimplementatievandefunctievanzha? en Welkeoplossingendragenzij voorgesignaleerdeknelpuntenaan?.indekrachtenveldanalysewordtonderscheidgemaaktinvier implementatieniveaus:1.dezhazelf(innovatieniveau)2.draagvlakenparticipatieopdewerkvloer (werksysteemniveau)3.deziekenhuisorganisatie(organisatieniveau)4.desociaalxpolitiekeomgeving (institutioneelniveau).eenzhamoeteensociaalintelligent,veelzijdigenassertiefpersoonzijn,diezelf bijdraagtaandeontwikkelingvaneenpositiefimagovandeberoepsgroep.hiervooriseengedeelde professioneleidentiteitvangrootbelangenhierwordtinmiddelsaangewerktbinnendeopleiding.vanuiteen gedeeldeidentiteitkanlokaaleeneenduidigeopdeplaatselijkebehoeftenafgestemdetaakopvattingworden gedefinieerdendeopleiderkandezhaondersteuneninhetvormgevenvandefunctie.omdraagvlakopde werkvloertecreërenmoetenbestaandespelersopdehoogtezijnvandeinhoudvandetakenvandezha. Dezeomstandighedenzoudendeimplementatiekunnenstimuleren.Erwordenookremmendefactoren onderkend.dehuidigeonbekendheidvandefunctieroeptinveelgevallenscepsisop.afhankelijkvanderolen opstellingvandezhakanbijenkeleaanpalendeberoepen,metnamedeverpleegkundigespecialist,de PhysicianAssistantenookdeA(N)IOweerstandbestaandooreenverwachtverdringingseffect.Erworden echterookmogelijkhedenvoorsamenwerkingvanuiteengedeeldevisieensupervisiegesignaleerd.de geïnterviewdestakeholdersverwachtenminderweerstandbijmedischspecialistendieeenstapjeterug moetendoen.verwachteissuesophetniveauvandeziekenhuisorganisatierichtenzichvoornamelijkopde organisatorischeenfinanciëlepositievandezha.quapositioneringvandezhagevendemeestestakeholders eenvoorkeuraanvooreenzelfstandigegroepartsenmeteeneigenvakgroepenwetenschappelijkevereniging. VrijwelallestakeholderszijnheterovereensdatdeZHAgefinancierdzoumoetenwordendoorhetziekenhuis. ErkenningvandeopleidingtotZHAin2013doorhetCollegeGeneeskundigeSpecialismendraagtbijaanhet maatschappelijkedraagvlakvandezha,maarverderedraagvlakverhogingisnoodzakelijk. Deresultatenlatenziendatdebehoefteaaneenmedischgeneralistinziekenhuizenwordtonderkend,zijhet omverschillenderedenen.perifereziekenhuizenkampenvolgensdestakeholdersvooralmet capaciteitsproblemen,terwijldeacademischeziekenhuizenvooralinteressehebbenuithetoogpuntvanhet verminderenvandefragmentatievanzorgbijcomplexerepatiëntenstromen.onderdestakeholdersheerst nogonduidelijkheidoverdegewenstetaakinhoudenorganisatorischepositievandezha.ookbestaatniet voorallemogelijketaken,verantwoordelijkhedenenbevoegdhedenvoordezhadieinhetonderzoeknaar vorenzijngekomenevenveeldraagvlak.zolanghetaantalzhaxenbeperktisendeverwachtemeerwaarde daardoornognietkanwordenaangetoond,blijftheteenkwetsbareberoepsgroep. InhetvervolgonderzoekinhetkadervanTrajectIIvandepilotzaldieperwordeningegaanopdevraagin welkerollendezhatoegevoegdewaardekanhebben.gebaseerdopdebovenstaandeanalyseslijkthet vooralsnogbelangrijkvanuiteengedeeldeprofessioneleidentiteitderolvandeindividuelezhaflexibelaante latensluitenbijdelokalebehoeftenopdewerkvloeréndetoekomstvisievanhetbetreffendeziekenhuis.

11 11 1INLEIDING Box1:Praktijkvoorbeeldvandeaanleidingvoorhetontwikkelenvandenieuwemedischeberoepsgroep. Meercomplexezorg Wereldwijdisdezorgcomplexergewordendooreenaantalinelkaargrijpendefactoren(PlsekenGreenhalgh, 2001).InNederlandisdeleeftijdssamenstellingvandebevolkingveranderd.Hetaantalouderenneemttoeen deleeftijdsgroepvan20en64jaarwordtkleiner.mensenophogereleeftijdwordenvakergeconfronteerdmet aandoeningenendeverwachtingisdatditintoenemendematemeerdereaandoeningenzullenzijn (multimorbiditeit).in2030zalnaarverwachting38%vandemensenouderdan75jaarmeerdandrie aandoeningenhebben(vliete.a.,2013).eenparallelleontwikkelingisdatrelatiefeenvoudigezorgsteedsmeer buitenhetziekenhuisofpoliklinischwordtgeleverdendatdeopnameduursteedsmeerwordtverkort.dit heeftgeleidenzalleidentotpatiëntendiecomplexerezorgnodighebben. Gefragmenteerdebenadering Deveranderendeinstroomendehuidigeeisenaandedoorstroomvereiseneengeneralistischeeneen integralebenaderingvandezorg.hethuidigezorglandschaplaat,vooralalsgevolgvanontwikkelingenin kennisentechnologie,juisteenverderespecialiseringzien.specialistenontwikkelenintoenemendemate kennisenvaardighedendiezijngerichtopeenspecifiekziektedomein.ditresulteertinhet,bewustof onbewust,negerenvanaandoeningenenproblemendienietbinnenhunaandachtsgebiedenonderhun expertisevallen(freeman&hjortdahl,1997;haggertye.a.,2003;rogers&curtis,1980).patiëntenmet multimorbiditeit,zoalsindegeschetstecasusaanhetbeginvanhethoofdstuk,krijgenvoorelkeaandoening eenanderespecialisttezien.aandachtvoorhoedepatiëntoptimaalkanwordenbehandeldendezorgvande verschillendespecialistenkanwordengecoördineerdontbreekt. Discontinuïteitvanzorg Degeschetstesituatiezorgtvoortweetypencontinuïteitsproblemenindeziekenhuissetting.Teneerste ontstaatdoorgebrekaancoördinatieeenrisicovoordepatiëntveiligheidendekwaliteitvandezorg.ten tweedebemoeilijktaanbodgerichtespecialisatiehetleverenvanvraaggerichtezorg.voordeindividuele patiëntisdezorgverleninggefragmenteerd,leidendtotonvoldoendeaandachtvoordepatiëntalspersoonen voordewijzewaaropoptimaalaandienswelbevindenkanwordenbijgedragen(berryenbendapudi,2007; PorterenLee,2013).Continuïteithangtsterksamenmettevredenheidbijpatiëntenenookartsen(bijv. MevrouwA.(79)wordtverwardnaardeafdelingspoedeisendehulpvanhetregionale ziekenhuisgebracht.zeblijkteenernstigeblaasontstekingtehebben,maardaarnaastookeen fiksaantallichamelijkeproblemendieverbandhoudenmethaardiabetestype2.metgrote ijvergaandiversespecialistenaandeslagomhaarweeroptelappen.deinternistbuigtzich overhaarblaasontstekingenontregeldebloedsuikers,denefroloogzorgtvoorhaarzwakke nieren,decardioloogbekommertzichomhaarslechtfunctionerendehart.alstijdensalle onderzoekendiezemoetondergaanborstkankerwordtgeconstateerd,rakenookdechirurg enanesthesioloogbijhaarbehandelingbetrokken.diebehandelingisinmiddelszocomplex gewordendatdenetafgestudeerdezaalartsgeengreepmeerheeftopdezaak.ookmevrouw A.zelfishetspoorbijster.Haarkinderenproberentebeoordelenwelkeonderzoekenen therapieënnogwenselijkennoodzakelijkzijn,maardediversespecialistenkrijgenzeniette zienoftespreken.nadriewekenisdemaatvol.eenvandedochtersbijtdezaalartstoe: Wie heefthiereigenlijkderegie? Bron:Elsevier,2014

12 12 Guthriee.a.,2000).Deafgelopentweedecenniazijninitiatievenontwikkeldomtotoplossingentekomendoor middelvanfunctiedifferentiatie(rvz,2002;vanoffenbeek,tenhoeve,leemijerenroodbol,2002), bijvoorbeeldindevormvanintermediaireberoepen(vanoffenbeek,sorgeenknip,2009),zoalsde verpleegkundigspecialist,despoedeisendehulparts(sehxarts)eninhetonderhavigegevaldeziekenhuisarts (ZHA). Behoefteaangeneralistischgeschooldemedicus Voorhetuitvoerenvandemedischebasiszorgopafdelingenwordenbasisartsen,nietinopleiding(ANIOS)en artsxassistenteninopleiding(aios)ingezet.bijaanvanghebbendezevaakweinigklinischeervaringen vaardighedenenzekerdelaatstenblijvenrelatiefkortopeenafdeling(nfu,2010).doorwetxenregelgeving rondarbeidstijdenenintensiveringvandemedischspecialistischeopleidingzijnaiosbovendienbeperkter inzetbaardanvanoudsherhetgevalwas.deelswerddezeproblematiekalbeantwoorddoorhetopzaal inzettenvanverpleegkundigspecialisten(vsxen)(bijv.knip,2005;roodbol,2005)enphysicianassistants(pa) (bijv.merkle,2012).metnamebijdevsxenwordtdaarbijgestreefdookdeintegratietussencurexencare georiënteerdetakentebewerkstelligen.naarmatedemedischezorgopeenafdelingcomplexeris,indezinvan multidisciplinair,geavanceerd,moeilijkanalyseerbaar,rijstdevraagofdezeberoepsgroependaarvoor voldoendebekwaamzijnenofdaarnaastofinplaatsdaarvannietbetereengeneralistischgeschooldemedicus zoukunnenwordeningezet. PilotZiekenhuisarts Bovenstaandeoverwegingenhebbenbijenkeleziekenhuizengeleidtothetaanvragenvansubsidievoorde pilotimplementatieziekenhuisarts.destichtingopleidingziekenhuisgeneeskunde(sozg)heeftin samenwerkingmethetumcgtegroningen,hetjeroenboschziekenhuiste shertogenbosch,hetcatharina ZiekenhuisteEindhovenenhetVUMedischCentrumteAmsterdamdeopleidingtotziekenhuisarts ontwikkeld.hoewelgeendeeluitmakendvandepilot,heefthetmedischcentrumhaaglandenzichper september2013bijhetinitiatiefaangesloten.bijhetontwikkelenvandefunctieisondermeergekekennaar hetmodelvandehospitalist,zoalsdatrond1996indeverenigdestatenencanadaisgeïntroduceerd(wachter &Goldman,1996).OokwordtgebruikgemaaktvandeervaringenbijhetUMCGinGroningenwaareenaantal jarenterugeeneerstepogingwerdondernomeneenvergelijkbaredisciplineteintroduceren(jasperse.a., 1999).Destijdsginghetomeendriejarigemultidisciplinaireopleidinggerichtopenkelewelomschreven doelgroepenwaarbijdepatiëntalspersooncentraalstond,welkedaarmeeverschildevandeopleidingenvan demeesteandereartsengroependiezichrichtenopeenziekte(vanoffenbeek,2004).bijhethuidigeinitiatief wordteenbredereinzetbaarheidbijmeerdoelgroepenbeoogd,maarookhierheeftmeneenvraaggericht opgeleidegeneralistbinnenhetziekenhuisvoorogen.hetopleidingsplanpositioneertdezhaalseen generalist Naastdemedischekennisenhetmedischhandelenishetstrevendeziekenhuisartsookopteleiden inhetmonitorenenverbeterenvandecontinuïteitvanzorgenpatiëntveiligheid.binnendepatiëntenzorgwerkt deziekenhuisartsinfunctionelezinonderdehoofdbehandelaarvandemedischeafdeling,hoewelde ziekenhuisartsderolvanhoofdbehandelaarkaninnementijdenseentransferperiodevandepatiënt.de ziekenhuisartswerktvanuitdekliniek,maarkijktoverafdelingsgenorganisatiegrenzenheen.uithetoogpunt vancontinuïteitborgtdeziekenhuisartsbijvoorbeelddeoverdrachtbijintragenextramuraletransfers (SOZG, Opleidingsplanziekenhuisarts).HetSOGZwordthierinondersteunddoorhetconcilium Ziekenhuisgeneeskundigen(CZG),bestaandeuitvieropleiders(internisten),plaatsvervangendeopleiders,een ZHAi.o.eneenonderwijskundige.HetCZGfungeerttevensalscentraleopleidingscommissie. HetMinisterievanVolksgezondheidWelzijnenSportonderstreepthetbelangvandepilot.Zijiswel vanoordeeldatdepositioneringvandezhatenopzichtevandehuidigemedischspecialistenduidelijkmoet zijn,zodatgeenmedischeberoepsgroepzalontstaandievervolgensslechtszalwordengewaardeerdalseenbx specialisme (VWS2010,zierefnr.S100190CBOG).InmiddelsisdeZHAmetingangvan1juli2014officieel

13 erkendalsprofielartsdoorhetcollegegeneeskundigspecialismen.datbesloothetcollegegeneeskundige Specialismenop11september2013.Erkandoorziekenhuizenechternoggeenbeschikbaarheidsbijdragevoor deopleidingwordenaangevraagd. Redenenvoorcreërenfunctieziekenhuisarts DeZHAisbedoeldtefungerenalseengeneralistdiedezorgtussenverschillendedisciplines,zoalsmedisch specialisten,artsassistenteninopleiding,verpleegkundigenenandereparamedischezorgverlenerskan coördineren.invoeringvandefunctiebetreftverticaledifferentiatieindiezindattussenbasisartsende medischspecialisteenextracompetentieniveauontstaat,namelijkdatvanprofielarts.ditscheptde mogelijkheidtothetherverdelenvanwerkzaamhedentussenartsenmetverschillendecompetentieniveaus. Enerzijdskanwordengedachtaanhetovernemenvanmindercomplexetakenvanspecialistenenanderzijds aanhetovernemenvantakenvanartsxassistenten,pa senvsxen,waardezetakenvoorhentecomplex blijken.hierdoorkaneenmeerevenwichtigeafstemmingtussende(super)specialistischeendebasiszorg ontstaan(nfu,2010;knmg,2010).omdatdezhamultidisciplinairwordtopgeleidscheptditgelijktijdigde mogelijkheidvanhorizontaleintegratievanzorgtaken.derolkanleidentotherverdelingvantakentussen specialistenenmeergeneralistischgeoriënteerdeartsenfuncties,zoalsdezha,waardoordecontinuïteitvan zorgkanwordenverbeterd(vanoffenbeek,2004).eenzhaheeftdaarnaastdetaakbijtedragenaande kwaliteitenpatiëntveiligheid,zowelophetniveauvandeindividuelepatiëntalsoporganisatieniveau. EenbijkomendargumentvoorhetopleidenvanZHAXenzijndeveranderdecarrièrewensenvantoekomstig artsenomtoteenbeterebalanstussenwerkenprivétekomendanindetraditioneleopleidingenen artsenberoepentotnutoehetgevalwas(nfu,2010).zo n80%vandestudentengeneeskundeheeftvoorkeur voorhetwerkenindeeltijd(conemansetal,2006).inonderzoekonder1041ouderejaarsblekendevolgende functiekenmerkeninderdaadrelatiefaantrekkelijktewordengevonden:parttime,binnenhetziekenhuis, gerichtopsamenwerking,enregelmatigedanwelvoorspelbareuren(oosterhuisenvanoffenbeek,2003). Doelstellingenprocesevaluatiepilotziekenhuisarts DeprocesevaluatieintrajectIhadalsdoelstellinginzichtteverkrijgenindedeterminantendiedeopleidingtot ZHAendeimplementatievandezefunctiekunnenbeïnvloeden.Dezedoelstellingisuitgewerktintwee subdoelstellingen: 1. Hetinventariserenvandeverwachtingen,-belangen-en-interessesvandeinterneenexterne stakeholderstenaanzienvandeinzetvandeziekenhuisarts(stakeholdersanalyse). 2. Hetidentificerenenanalyserenvankrachtendiedeinzetvandefunctievanziekenhuisartskunnen beïnvloeden(krachtenveldanalyse). 13

14 14

15 15 2LITERATUURBESPREKING Indithoofdstukwordteenoverzichtgegevenvandemeestrelevantebevindingenuitdeacademische literatuurtenaanzienvantaakherschikkingrondmedischefunctiesbinnenhetziekenhuis.besprokenworden vooraldeontwikkelingenrondtaakherschikkinginnederland,maarookwordtaandachtgeschonkenaande invoeringeneffectenvandehospitalistinmetnamedeverenigdestaten(v.s.).relevanteaandachtspunten voordeimplementatievandezhawordendaarbijaangegeven. 2.1TAAKHERSCHIKKINGTUSSENPROFESSIONELEDOMEINEN Deverschillendeberoepsgroependieindegezondheidszorgwerkenhebbenvanuitdehistorieendetraditie takenverdeeld.dezetakenverschuivenechtervoortdurend(rvz,2002),bijvoorbeeldtussendemedischeen deverpleegkundigeprofessie(roodbol,2005).menspreektovertaakherschikkingalsereenstructurele herverdelingvantakenplaatsvindttussenberoepsgroepen(rvz,2002).hieraanvoorafgaandvindteenvaak informeleverschuivingvantakenplaats(rvz,2002).taakherschikkingwordtinhetonderhavigerapportin navolgingvantenhoevee.a.(2006)opgevatalsdebeslissingdateentaakvoortaannietalleenmeertothet enemaarooktothetandereberoepsdomeinbehoort.wanneertaakherschikkingzouwordenopgevatalshet overhevelenvaneentaakvanhetenenaarhetandereberoepsdomein,zoudithetcreërenvanfunctionele overlaptussenberoepsdomeinenindewegstaan.bijtaakherschikkingkrijgthetnieuweberoepdezelfstandige bevoegdheidomdetaakteverrichten.ditomvatzoweldeindicatievandetaakalshetverrichtendaarvan. Beidewordendanondereigenverantwoordelijkheidverricht 1.Binnenzorgorganisatiesheeftsubstitutiedoor hetdelegerenvanroutinematigemedischehandelingenvandeartsnaarandersopgeleiden,zoals verpleegkundigspecialistenenphysicianassistants(scholtene.a.,1999;vanoffenbeeke.a.,2002),delaatste tweedecenniaveelaandachtgekregen.deafgelopenjarenisdaarnaastervaringopgedaanmethet herschikkenvantakenvanspecialistischnaarmeergeneralistischgeoriënteerdeartsenprofielen(van Offenbeeke.a.,2006).Despoedeisendehulpartsiseenvoorbeeldvaneenzogenoemdprofiel.Nuwordtdaar deopleidingvoorhetprofielziekenhuisartsaantoegevoegd. Verpleegkundigspecialist Verpleegkundigspecialisten(VS)zijnverpleegkundigendieopbasisvaneengeaccrediteerdeANP masteropleidingwordeningezetomroutinematigemedischehandelingenteverrichtendievoorheendooreen artswerdengedaan(zwijnenbergenbours,2012).hiermeevindteensubstitutieplaatsvantakenrondomeen specifiekepatiëntencategorievandeartsnaardevs.daarnaastisooksprakevannieuwetakenwaarvoorheen geencapaciteitofaandachtvoorwas.vszijnzowelophetverpleegkundigalsmedischdomeinwerkzaam.ze verrichteninuiteenlopendezorgsituatiesmedischehandelingen,zoalsindehuisartsenpraktijk,opdeeerste hulpenbijdebehandelingvanuiteenlopendechronischeaandoeningen,zoalsdiabetes(www.levv.nl).binnen hetziekenhuisheeftdevstakenvandezaalarts(agnio)overgenomen,zoalslichamelijkonderzoek,afnemen vandemedischeanamnese,aanvragenvanonderzoek,opstellenvaneenbehandelplanenhetvoorschrijven vanmedicatie(knip,2005;roodbol,2005). Onderzoekheeftvoorverschillenderollenaangetoonddathetondervoorwaardeninzettenvan verpleegkundigspecialistenvoorroutinemedischehandelingenvandezelfdekwaliteitenevenveiligisals wanneerdezezorgdooreenartswordtgeleverd.in118ziekenhuizenindevsgingennpxrollenindekliniek samenmetbeterecoördinatiegedurendedeopnameenbijhetontslag,terwijlinzetvanpa seenlagerescore vandecoördinatiegedurendedeopnamelietzien(karthae.a.,2014).terwijldeaanwezigheidvandevsinde 1 RVZ,NieuwsbriefX2011XoktoberXbijlageXTaakherschikkingXfedXpartnersX16XaugustusX2011.

16 16 studievankarthae.a.(2014)endierickxvandaelee.a.(2009)geenverschilleektemakenvoorde patiënttevredenheid,kwaminanderonderzoeknaarvorendatpatiëntenmeertevredenzijnoverdegeleverde zorgdoordevs(kinnersleye.a.,2000,mundingere.a.,2000,venninge.a.,2000).innederlandgaatmenervan uitdatdeaanwezigheidvanvsxendezorgrelatiekanverbeterenendeaandachtvoorsocialeaspectenborgt (RVZ,2009).Doorhetoverdragenvanderoutinematigetakennaardegespecialiseerdeverpleegkundigen kunnenartsenzichrichtenopdecomplexereartsentaken.voorwaardenzijndatdegedelegeerdemedische zorggestandaardiseerdisendatmedischesupervisiebeschikbaarisophetmomentdatdevsaangeeftzich nietbekwaamtevoelen(tenhoevee.a.,2006). Erwordenechterookbezwarentegendezetaakherschikkinggeuit.EenargumentisdatVSXenweleen extraadvancednursingpracticemasternaasthunverpleegkundigeopleidingenervaringhebben,maardatdit nietgelijkkanwordengesteldaandenegenjarigeacademischeopleidingvaneenarts(nrc28mei2010). Daarnaastwordtgesuggereerddatzijzelfstandigmedischehandelingenverrichtenwaarvooreenwettelijke basisontbreekt,hetgeenvoorsommigeziekenhuizeneenredenisgeweestomdeinzetvanvstestoppen(nrc 27mei2010).UitgebreideanalysevanhetNederlandsedebatrondadvancedpracticenursing(APN)Xrollenvan verpleegkundigspecialisten(termatenxspeksnijdere.a.,2014)laatziendatopefficiëntiegerichteargumenten enbeschermingvandemedischeautonomiedaarindominantzijn,hetgeenontwikkelingvanzorgmet toegevoegdewaardevoordepatiëntindewegstaat.ditbeïnvloedtdeontwikkelingvaneffectieverollenop dewerkvloer(ziepowellanddavies,2012).eensystematischeliteratuurreview(niezenenmathijssen,2014) concludeertdathetinvoerenvanapnxrollenvraagtomeenherontwerpvandeorganisatieprocessenenhet herzienvanofandersomgaanmetdegrenzenvanprofessioneledomeinen.innederlandkondenapnxrollen voordevsmetnametotverbeteringleidenwaardevsxenmedehuneigenrolkondenontwikkelenenuit ervaringwistenwaarwinstinhetprocestebehalenwas(vanoffenbeeke.a.,2007).evenalskathan(2008), constaterenniezenenmathijssendaterbijdeherverdelingvantakentussenberoepsgroepenvooralaandacht moetzijnvoorsuccesxenfaalfactorenbinnendethema s professionelegrenzen en organisatorische omgeving.isdieaandachternietdanblijkendezefactorenindepraktijkeennegatieveinvloedtehebbenop dekosteneffectiviteitvandeverandering.hiermeezourekeningkunnenwordengehoudenbijde implementatievandeziekenhuisarts. PhysicianAssistant 2 DePhysicianAssistant(PA),eenbetrekkelijkjongeberoepsgroep,iseenopHBOXmasterniveauopgeleide medischezorgprofessionaldiewerkzaamisbinneneendeelgebiedvandegeneeskunde(knmg,2012).tijdens deopleidingverwervenzijbredegeneeskundigbasiskennisenspecifiekemedischebekwaamhedenbinnenhet specialismewaardepawerkzaamis.devsheeftaltijdeenverpleegkundigevooropleidingenkanzichmede alsgevolgdaarvanmetcareencuretakenbezighoudenenvoorverbindingzorgen.bijdepa sisdatniet noodzakelijkerwijshetgeval,omdathunvooropleidingzoweleenverpleegkundigealseenrelevante paramedischekanzijn,zoalsfysiotherapie.zezijnwerkzaambinnenhetmedischedomeinbinnenbijnaalle voorkomendemedischespecialismen.pa szijnopgeleidomvaakvoorkomende(geprotocolleerde)medische handelingenvandeartsxassistentovertenemen.daarnaastvervullenzevaakderolvanzaalarts.de meerwaardevanpaisdatzijvaakeenlangdurigewerkrelatieaangaanendaardoormeercontinuïteitkunnen biedendandeartsxassistentdiealsgevolgvanhetstartenvaneenspecialistischeopleidingofhetafrondenvan eenopleidingdewerkplekweernarelatiefkortetijdverlaat. Ondertussenlijkternogweinigsystematischonderzoektezijngedaannaardeeffectenvanhetinzetten vandepainnederlandenelders(merklee.a.,2011).hetopleidingsprogrammaverschiltperland(merklee.a., 2011)eninternationalevergelijkingisduslastig.EenNederlandsescenarioXanalysenaarheteffectvandePAin derolvanzaalpractitionerleiddetotdeconclusiedateenpaindezaalartsrolxondereenaantalstrikte aannamesxietsefficiënterenafgaandeopkwalitatievedatamogelijkeffectieverisdandezorgdiearts 2 Ookwelhulpgeneeskundigegenoemd

Bestuur en Beleid voor professionals

Bestuur en Beleid voor professionals Bestuur en Beleid voor professionals Bestuurlijk presteren in een veranderende samenleving 2013-2015 Colofon foto's Norbert Waalboer Fotografie (vz) / Verne (az) vormgeving ontwerpjanhaandrikman De foto's

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

En, heb je ook een vraag?

En, heb je ook een vraag? En, heb je ook een vraag? Ontwikkeling marktplaats voor burenhulp TijdVoorElkaar in Utrecht Zuid Astrid Huygen Freek de Meere September 2007 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Projectbeschrijving

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

april 2003 Validatie ringonderzoek VGK en VAK in afvalwater

april 2003 Validatie ringonderzoek VGK en VAK in afvalwater april 2003 Validatie ringonderzoek VGK en VAK in afvalwater April 2003 Validatie ringonderzoek VGK en VAK in afvalwater 2002 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Sturen op de toegevoegde waarde van vastgoed in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Sturen op de toegevoegde waarde van vastgoed in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Sturen op de toegevoegde waarde van vastgoed in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Een onderzoek naar de huidige praktijk in Nederland Merijn M.M. Wetzels MRE 11 november 2014 Onderwerp Titel Eerste

Nadere informatie

Zorgverlening bij werknemers met psychische klachten en/of somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten

Zorgverlening bij werknemers met psychische klachten en/of somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten Zorgverlening bij werknemers met psychische klachten en/of somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten Onderzoek naar ervaringen met gezondheidsmanagement binnen UMC s dr R.H. Bakker dr J.A. Landsman-Dijkstra

Nadere informatie

INLEIDING GEORISICOSCAN 2.0 VOOR TE TOETSEN PROJECTEN

INLEIDING GEORISICOSCAN 2.0 VOOR TE TOETSEN PROJECTEN INLEIDING GEORISICOSCAN 2.0 VOOR TE TOETSEN PROJECTEN Wat is de GeoRisicoScan (GRS) 2.0? De GRS 2.0 is een instrument om de kwaliteit van de toepassing van GeoRM in een project te toetsen. Wat is het doel

Nadere informatie

Rapportage voor Saffier De Residentiegroep. Lerende Evaluatie: De stand voor de transitie naar een nieuw woonzorgconcept

Rapportage voor Saffier De Residentiegroep. Lerende Evaluatie: De stand voor de transitie naar een nieuw woonzorgconcept Rapportage voor Saffier De Residentiegroep Lerende Evaluatie: De stand voor de transitie naar een nieuw woonzorgconcept 24 februari 2015 Lerende Evaluatie: De stand voor de transitie naar een nieuw woonzorg-

Nadere informatie

Van traditioneel ontwerpproces naar Systems Engineering

Van traditioneel ontwerpproces naar Systems Engineering Van traditioneel ontwerpproces naar Systems Engineering Een onderzoek naar het verminderen van knelpunten in de planstudiefase van infrastructuur projecten doormiddel van verificatiematrices volgens Systems

Nadere informatie

MEDEHUURDERSCHAP 2011-V2

MEDEHUURDERSCHAP 2011-V2 MEDEHUURDERSCHAP Wat is medehuurderschap? Bij het betrekken van een nieuwe woning ondertekenen huurder en verhuurder altijd gezamenlijk de huurovereenkomst. Wanneer u alleen in uw woning bent gaan wonen

Nadere informatie

Businesscase. Dit document is een sjabloon voor een businesscase rond sourcing en is gebaseerd op artikelen uit het blad Informatie Magazine.

Businesscase. Dit document is een sjabloon voor een businesscase rond sourcing en is gebaseerd op artikelen uit het blad Informatie Magazine. Businesscase Dit document is een sjabloon voor een businesscase rond sourcing en is gebaseerd op artikelen uit het blad Informatie Magazine. Colofon Datum 14 oktober 2010 Referentie Auteur BusinessCase

Nadere informatie

Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar

Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar TNO-rapport KvL/P&Z 2008.107 Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31

Nadere informatie

Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar

Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar TNO-rapport KvL/P&Z 2008.107 Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Groen is Leven. Duurzaamheid in de boomkwekerij Expanderen van het duurzaamheidsmodel, fase 3. Ir A.J.C.M. Arts HAS Kennis Transfer Februari 2012

Groen is Leven. Duurzaamheid in de boomkwekerij Expanderen van het duurzaamheidsmodel, fase 3. Ir A.J.C.M. Arts HAS Kennis Transfer Februari 2012 Groen is Leven Duurzaamheid in de boomkwekerij Expanderen van het duurzaamheidsmodel, fase 3 Ir A.J.C.M. Arts HAS Kennis Transfer Februari 2012 1 Titel: Duurzaamheid in de boomkwekerij, Groen is leven

Nadere informatie

Hulpmix geëvalueerd. Evaluatie van online hulpverlening aan jongeren met een multiculturele achtergrond

Hulpmix geëvalueerd. Evaluatie van online hulpverlening aan jongeren met een multiculturele achtergrond Hulpmix geëvalueerd Evaluatie van online hulpverlening aan jongeren met een multiculturele achtergrond augustus 2009 mevr. dr. Inez E. Berends mevr. drs. Minke Verdonk Colofon Amsterdam, augustus 2009

Nadere informatie

Dynamiseren van talent en deze verbinden met innovatie

Dynamiseren van talent en deze verbinden met innovatie Tweede Concept Projectvoorstel Academi-IO Dynamiseren van talent en deze verbinden met innovatie Normalisatie Nationale norm voor een ondernemende leercultuur en parallel inbreng New Work Item Proposal

Nadere informatie

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 S.A.M. Schagen BV 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Psychische gezondheid in de eerste lijn De inzet van consulenten geestelijke gezondheid in Gezondheidscentrum

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek]

Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek] Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek] Meting 2012-2013 - Voorbeeld van de individuele rapportage voor deelnemende bibliotheken.- Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Over de dienstverlening rondom Klik & Tik

Nadere informatie

FMEA in 10 stappen. Een beknopte handleiding inclusief formulieren. Heron Technologies bv Postbus 2 7550 AA Hengelo Nederland

FMEA in 10 stappen. Een beknopte handleiding inclusief formulieren. Heron Technologies bv Postbus 2 7550 AA Hengelo Nederland FMEA in 10 stappen Een beknopte handleiding inclusief formulieren Heron Technologies bv Postbus 2 7550 AA Hengelo Nederland Tel: 074 250 00 55 Fax: 074 250 15 51 E-mail: sales@heron-technologies.com Web-site:

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg

Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) T.A.Wiegers oktober 2006 Bezoekadres: Lange Voorhout 13 2514

Nadere informatie

Ambulante hulp vanuit het Centrum voor Jeugd en gezin. Methodiekbeschrijving CJG4kracht. www.cjgapeldoorn.nl

Ambulante hulp vanuit het Centrum voor Jeugd en gezin. Methodiekbeschrijving CJG4kracht. www.cjgapeldoorn.nl Ambulante hulp vanuit het Centrum voor Jeugd en gezin Methodiekbeschrijving CJG4kracht www.cjgapeldoorn.nl Voorwoord Colofon Uitgave Gemeente Apeldoorn, Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn Auteurs drs.

Nadere informatie

Project Portfolio Management

Project Portfolio Management Project Portfolio Management Een verkennende studie naar de mogelijkheden die het Ingenieursbureau Amsterdam heeft om te sturen in het werkpakket. Auteur: Mohamed Aajoud Amsterdam, 19 mei 2009 Colofon

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2010

Algemeen Jaarverslag 2010 Algemeen Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 1 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 2 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 13 1 UITGANGSPUNTEN VAN VERSLAGLEGGING... 17 2 PROFIEL

Nadere informatie

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl COLOFON Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011 Auteur: Dhr. N. Kornegoor Studentnummer: S1835408 E mail: n.j.h.kornegoor@student.rug.nl Onderwijsinstelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Nieuwe klanten werven in 2014

Nieuwe klanten werven in 2014 Nieuwe klanten werven in 2014 10 Essentiële stappen om in te spelen op snel veranderend online oriëntatie- en koopgedrag Wim van der Mark Auteur van o.a. Marketing.com 3.0 Overtuigend & Interactief Schrijven

Nadere informatie

Plan Van Aanpak. Authenticatie en autorisatie in Java en.net. Johan Janssen jjanssen@sci.ru.nl. Info Support b.v. Versie: 0.3

Plan Van Aanpak. Authenticatie en autorisatie in Java en.net. Johan Janssen jjanssen@sci.ru.nl. Info Support b.v. Versie: 0.3 Plan Van Aanpak Authenticatie en autorisatie in Java en.net Johan Janssen jjanssen@sci.ru.nl Info Support b.v. Versie: 0.3 Colofon Titel Plan van Aanpak Authenticatie en autorisatie in Java en.net Versie,

Nadere informatie