DE!OPLEIDING!TOT!ZIEKENHUISARTS:!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE!OPLEIDING!TOT!ZIEKENHUISARTS:!!"

Transcriptie

1 DEOPLEIDINGTOTZIEKENHUISARTS: EINDRAPPORTAGEVANEENPROCESEVALUATIE Dr.M.A.G.VanOffenbeek,Dr.A.Visser,Dr.R.H.Bakker

2 Colofon Titel: Deopleidingtotziekenhuisarts:eindrapportagevaneenprocesevaluatie Opdrachtgever: StichtingOpleidingZiekenhuisGeneeskunde(SOZG) Uitgave: ToegepastGezondheidsOnderzoek UniversitairMedischCentrumGroningen/RijksuniversiteitGroningen Healthwise/FaculteitEconomieenBedrijfskunde RijksuniversiteitGroningen Adres: Postbus ADGroningen Telefoon: Website: EXmail: Datum: December2014 2

3 3

4 4

5 INHOUD VOORWOORD 7 SAMENVATTING 9 1INLEIDING 11 2LITERATUURBESPREKING Taakherschikkingtussenprofessioneledomeinen Taakherschikkingvanspecialistnaargeneralist Deimplementatieeneffectiviteitvanhethospitalistmodel THEORETISCHRAAMWERKPROCESEVALUATIE23 3.1Algemeneschetstypeveranderingssituatie Algemeneschetsbijbehorendtypeveranderingsstrategie Theoretischkader METHODE Stakeholderidentificatie Stakeholderanalyse Krachtenveldanalyse STAKEHOLDERANALYSE31 5.1Visieopzorgenbijdragevandeziekenhuisarts Gesignaleerdeproblematiek:ontwikkelingenenleemtesindezorg Deziekenhuisartsalsoplossing Beoogdeprofessioneleidentiteitvandeziekenhuisarts Taakopvatting Rolverwachtingen Overlapintaken KRACHTENVELDANALYSE Deziekenhuisarts Duidelijketaakopvatting Goedopgeleidemensen Zelfkunnenontwikkelenvaneenpositiefimago Draagvlakenparticipatieopdewerkvloer Onbekendheidfunctie VoorXofnadelenandereberoepsgroepen Ziekenhuisorganisatie Positionering

6 6.3.2Financiering Verschillenperifereenacademischeziekenhuizen Sociaalpolitiekofinstitutioneelniveau Erkennenvandefunctie Creërenvanmaatschappelijkdraagvlak CONCLUSIEENAANBEVELING Conclusies Stakeholderanalyse Krachtenveldanalyse Beschouwing Aanbevelingen Voorzetvoorvervolgonderzoek...63 BIBLIOGRAFIE 67 BIJLAGE1DRIJVENDEENTEGENWERKENDEKRACHTENINDEV.S.ENHOEHIERMEEISOMGEGAAN 73 BIJLAGE2STAKEHOLDERSIDENTIFICATIE 75 BIJLAGE3SEMIGESTRUCTUREERDINTERVIEWSCHEMAZHA 77 BIJLAGE4DRIJVENDEENTEGENWERKENDEKRACHTEN 81 6

7 7 VOORWOORD InsamenwerkingmethetCollegevoordeBeroepenenOpleidingenindeGezondheidszorg(COBG)ispereen september2012invieropleidingsziekenhuizen,tewetenhetumcgtegroningen,hetjeroenboschziekenhuis te shertogenbosch,hetcatharinaziekenhuisteeindhovenenhetvumedischcentrumteamsterdamhet innovatieprojectziekenhuisartsgestart.hetprojectisgerichtophetopleidenvaneennieuweprofielarts,te wetendeziekenhuisarts(cbog,2010).hetinnovatieprojectkomtenerzijdstegemoetaandebehoefteaan meergeneralistischeartsen,diebinnenhethuidigemedischprofessionelespectrumeenverbindendeen coördinerenderolfunctiekunnenvervullen.anderzijdsvloeitzijvoortuitdetoenemendeaandachtvoor vraaggerichtezorg,metdaarininhetbijzonderaandachtvoorkwaliteitvanzorgenpatiëntveiligheid.daarbij wordtverwachtdatdeziekenhuisartsalsnieuwefunctiebinnenzorgorganisatieskanbijdragenaanhet terugdringenvandeongewenstefragmentatievanmedischediagnosexenbehandelingsprocessenenals zodanigdecontinuïteitvanzorgkanbevorderen. Hetprojectkenttweeachtereenvolgendetrajecten.TrajectIbestrijktdeperiodevan1februari2012tot1 februari2015.trajectivanhetinnovatieprojectheefteendoorlooptijdvandriejaar,waarbijjaarlijksmaximaal vijfopleidingsplaatsenperziekenhuisperjaarzijngecreëerd.eind2014zijn38ziekenhuisartseninopleiding. TrajectIIomvateenaanvullingopenuitwerkingvantrajectIenzallopenvan1februari2015tot1februari 2018.Gedurendedeopleidingsperiodezalmenhetopleidingscurriculumverderontwikkelenenook experimenterenmetdedaaraangekoppeldenieuwefunctievanziekenhuisartsindezorgorganisatie. HetexpertisecentrumHealthwisevandeRijksuniversiteitGroningenenToegepastGezondheidsOnderzoek (TGO)vanhetUMCGhebbengezamenlijkeenprocesevaluatievantrajectIuitgevoerd.DeMscChange managementstudententomvaneijckenmikekruijerhebbeneenbijdragegeleverdaandedataverzameling enxanalyseinronde1respectievelijk2.deresultatenvandeevaluatiezijnbeschreveninhetonderhavige rapport,tezamenmeteenverkenningvandevoordeinvoeringvandeziekenhuisartsrelevanteliteratuur. Leeswijzer Inhoofdstuk1wordtdeachtergrondgeschetstvoorhetcreërenvandenieuwefunctieziekenhuisartsin Nederlandenhetineenpilotopzetstartenmetdezefunctieopvierlocaties.Inhoofdstuk2wordtderelevante literatuurgeschetst.deinvoeringvandeziekenhuisartswordtgeplaatsttegendeachtergrondvande introductievanandereprofessiesdiebinnenhetmedischdomeinwerkzaamzijn.hieruitworden aanbevelingengedestilleerdvoordeimplementatievandefunctieziekenhuisartsinnederland.hoofdstuk3 beschrijfthettheoretischkaderaandehandwaarvandeprocesevaluatieisuitgevoerd.inhoofdstuk4wordt deonderzoeksmethodegerapporteerd.inhoofdstukken5en6wordenderesultatenbesproken,bestaandeuit respectievelijkeenstakeholderxeneenkrachtenveldanalyse.dezezijngebaseerdoptweerondesmetintotaal 44interviewsmetinterneenexternestakeholders,medegevalideerdaandehandvandebeschikbare documentatie.indestakeholderanalysezijndeverwachtingenvandestakeholdersgeordendrondtwee hoofdthema s,tewetendeziekenhuisartsalsoplossingvoorgesignaleerdeknelpuntenendebeoogde professioneleidentiteitenrolvandeziekenhuisarts.hoofdstuk6bevatdeneerslagvaneen krachtenveldanalyse,waarinfactorendiebevorderendwerkenvoordeinvoeringvandeziekenhuisartsworden geplaatsttegenoverdefactorendiedaaropeenbelemmerendewerkinghebben.dekrachtenzijn onderscheidenopvierimplementatieniveaus,teweten,deziekenhuisartszelf,hetwerksysteem,de ziekenhuisorganisatieendeinstitutioneleomgeving.inhetlaatstehoofdstuk,hoofdstuk7,wordende belangrijksteconclusiesgetrokkenenineenbrederperspectiefgeplaatst.daarnaastwordenaanbevelingen gedaan.

8 8

9 SAMENVATTING DeNederlandseziekenhuiszorgiscomplexergewordendooreenaantalinelkaargrijpendefactoren.Aande vraagzijdeverandertdesamenstellingvandepatiënteninstroom.hetaantalouderenneemttoeendaarmee hetaantalpatiëntenmetmultixmorbiditeit.tegelijkertijdlaatdeaanbodzijde,vooralalsgevolgvan ontwikkelingeninkennisentechnologie,juistvergaandespecialiseringzienonderartsen.patiëntenkrijgen hierdoormetmeerenmeerverschillendespecialistentemaken.doordezeontwikkelingenkomeneen effectievezorgcoördinatieenmededaardoordekwaliteitvanzorgendepatiëntveiligheidonderdruktestaan. Dehuidigefunctieprofielenbinneneenziekenhuisbiedenopditmomentgeenoplossingvoordeze ontwikkelingen,waardoordevraagnaareengeneralistischgeschooldemedicusbinnenhetziekenhuisis ontstaan;dezogenaamdeziekenhuisarts(zha).dezhaisbedoeldtefungerenalseengeneralistdiedezorg tussenverschillendedisciplines,zoalsmedischspecialisten,artsassistenteninopleiding,verpleegkundigenen andereparamedischezorgverlenerskancoördineren.dezhadraagtdaarnaastzorgvoorcontinuïteitvanzorg, kwaliteitvanzorgenpatiëntveiligheid. TeneindedeZHAalsmedischefunctieteimplementerenheeftdeStichtingOpleidingZiekenhuisGeneeskunde (SOZG)insamenwerkingmethetCatharinaZiekenhuisteEindhoven,hetJeroenBoschZiekenhuiste s Hertogenbosch,hetUMCGteGroningenenhetVUMedischCentrumteAmsterdameenpilotXtrajectopgezet, medegefinancierddoorhetministerievanvws.binnendezepilotisde,inmiddelsgeaccrediteerde,opleiding totzhaontwikkeld.hetonderhavigeevaluatieonderzoeknaarhetverloopvandepilot(trajecti)biedteen overzichtvandeverwachtingen,belangeneninteressesvaninterneenexternestakeholderstenaanzienvan deimplementatievandenieuwemedischefunctiezha.daarnaastwordtinzichtverschaftindefactorendiede implementatievandefunctieziekenhuisartskunnenbevorderendanwelbelemmeren. Opbasisvanvoorgaandeervaringenenliteratuuronderzoeknaartaakherschikkingenveranderstrategieënis eendrieledigemethodeopgezetomdeimplementatiefactorenronddezhainkaarttebrengenente analyseren:(1)stakeholderidentificatie,(2)stakeholderanalyseen(3)krachtenveldanalyse. Indestakeholderidentificatiezijnvierbelangrijkegroepennaarvorengekomenwelkeallenvanbelangzijnbij deimplementatievandezha.afnemers(ziekenhuisartsen(i.o.),medischhoofden,huisartsen,specialisten (ouderengeneeskunde),besluitvormers(o.a.radenvanbestuur,medischhoofden,beroepsverenigingen,stz, CGS),Ontwerpers/experts(o.a.opleidingsadviseurs,onderwijskundigen,(plaatsvervangende)opleiders, stagebegeleiders,kwaliteitsfunctionarissen), Passief ofindirectbetrokkenen(o.a.a(n)ios,pa s, verpleegkundigeberoepsgroepenwaarondervs,huisartsen).voortszijndestakeholdersbijdeanalyse onderverdeeldininternestakeholders(meteendirecteinvloedopen/ofbelangbijhetslagenvande implementatie)enexternestakeholders(indirecteinvloedenbelang).intotaalzijn44interviewsgehouden met39vertegenwoordigersverspreidoverdezeviergroepenstakeholders.dezegingenoverhun verwachtingenenwaarvantoepassinghunervaringenmetdeopleidingenditnieuwetypeartseninopleiding. Destakeholderanalysegaatinop deverwachtingenvandestakeholderstenaanzienvandezenieuwe medischeprofessieendeeffectiviteithiervan.ookwordtaandachtbesteedaandevraag welke verwachtingendezhagenzelfhebbentenaanzienvanhunrollenencarrièreperspectieven.alleinterneen sommigeexternestakeholdersgevenaandatdebeoogdezhainhunogeneenbijdragekanleverenaanmeer generalistischezorg,aanhetopvullenvanhethuidigecompetentiexencapaciteitsprobleemdoorafnemende opleidingsplaatsenenaaneenbeterecoördinatievanzorg.voorveelandereexternestakeholdersisdestap tussendeprobleemanalyse(waaroverbredeconsensusbestaatonderdegeïnterviewden)endegeboden oplossing(dezhaalsnieuweprofielarts)noggroot.zetwijfelenofdenieuwemedischeprofessiezicheen domeinkantoexeigenen.sommigenvindendatandereberoepsgroepen,zoalsdeverpleegkundigspecialisten dephysicianassistant,aladequaatinspringenopdetoegenomenbehoefteaaneenintegraleaanpakbinnende ziekenhuiszorg.enkelenvindendatmedischspecialistenditzelfookdienenoptepakkenofvragenzichafhoe 9

10 10 generalistischwerkenzichverhoudttotdeopsommigeafdelingenalszaalartsvereistespecialistischekennis. DemeestgenoemdetaakgebiedenvandeZHAzijnhetrealiserenvaneenintegralebenaderingvandepatiënt doormiddelvangeneralistischemedischekennis,hetcoördinerenvandezorgaanopgenomenpatiëntent/m hetontslag,hetzijnvaneersteaanspreekpuntenhetwaarborgenenverbeterenvankwaliteiten patiëntveiligheid.ondanksdezegeformuleerdetaakgebiedenbestaatonderveelgeïnterviewdestakeholders, ookindetweedeinterviewronde,onduidelijkheidoverhoedieindepraktijkmoetenwordenvormgegevenwil debeoogdemeerwaardewordengerealiseerd.hetcreërenvaneenmedischefunctiediezichnietalleenricht opmedischhandelen,maarpatiëntgerichtwerktisbovendieneenuitdaging.effectievebenuttingvandittype artsbinnendeziekenhuisorganisatielijktookeencultuuromslagopenronddewerkvloertevereisen. Dekrachtenveldanalysegaatinopdevragen: Welkestimulerendeenremmendefactorenervarenen verwachtendestakeholdersbijdeimplementatievandefunctievanzha? en Welkeoplossingendragenzij voorgesignaleerdeknelpuntenaan?.indekrachtenveldanalysewordtonderscheidgemaaktinvier implementatieniveaus:1.dezhazelf(innovatieniveau)2.draagvlakenparticipatieopdewerkvloer (werksysteemniveau)3.deziekenhuisorganisatie(organisatieniveau)4.desociaalxpolitiekeomgeving (institutioneelniveau).eenzhamoeteensociaalintelligent,veelzijdigenassertiefpersoonzijn,diezelf bijdraagtaandeontwikkelingvaneenpositiefimagovandeberoepsgroep.hiervooriseengedeelde professioneleidentiteitvangrootbelangenhierwordtinmiddelsaangewerktbinnendeopleiding.vanuiteen gedeeldeidentiteitkanlokaaleeneenduidigeopdeplaatselijkebehoeftenafgestemdetaakopvattingworden gedefinieerdendeopleiderkandezhaondersteuneninhetvormgevenvandefunctie.omdraagvlakopde werkvloertecreërenmoetenbestaandespelersopdehoogtezijnvandeinhoudvandetakenvandezha. Dezeomstandighedenzoudendeimplementatiekunnenstimuleren.Erwordenookremmendefactoren onderkend.dehuidigeonbekendheidvandefunctieroeptinveelgevallenscepsisop.afhankelijkvanderolen opstellingvandezhakanbijenkeleaanpalendeberoepen,metnamedeverpleegkundigespecialist,de PhysicianAssistantenookdeA(N)IOweerstandbestaandooreenverwachtverdringingseffect.Erworden echterookmogelijkhedenvoorsamenwerkingvanuiteengedeeldevisieensupervisiegesignaleerd.de geïnterviewdestakeholdersverwachtenminderweerstandbijmedischspecialistendieeenstapjeterug moetendoen.verwachteissuesophetniveauvandeziekenhuisorganisatierichtenzichvoornamelijkopde organisatorischeenfinanciëlepositievandezha.quapositioneringvandezhagevendemeestestakeholders eenvoorkeuraanvooreenzelfstandigegroepartsenmeteeneigenvakgroepenwetenschappelijkevereniging. VrijwelallestakeholderszijnheterovereensdatdeZHAgefinancierdzoumoetenwordendoorhetziekenhuis. ErkenningvandeopleidingtotZHAin2013doorhetCollegeGeneeskundigeSpecialismendraagtbijaanhet maatschappelijkedraagvlakvandezha,maarverderedraagvlakverhogingisnoodzakelijk. Deresultatenlatenziendatdebehoefteaaneenmedischgeneralistinziekenhuizenwordtonderkend,zijhet omverschillenderedenen.perifereziekenhuizenkampenvolgensdestakeholdersvooralmet capaciteitsproblemen,terwijldeacademischeziekenhuizenvooralinteressehebbenuithetoogpuntvanhet verminderenvandefragmentatievanzorgbijcomplexerepatiëntenstromen.onderdestakeholdersheerst nogonduidelijkheidoverdegewenstetaakinhoudenorganisatorischepositievandezha.ookbestaatniet voorallemogelijketaken,verantwoordelijkhedenenbevoegdhedenvoordezhadieinhetonderzoeknaar vorenzijngekomenevenveeldraagvlak.zolanghetaantalzhaxenbeperktisendeverwachtemeerwaarde daardoornognietkanwordenaangetoond,blijftheteenkwetsbareberoepsgroep. InhetvervolgonderzoekinhetkadervanTrajectIIvandepilotzaldieperwordeningegaanopdevraagin welkerollendezhatoegevoegdewaardekanhebben.gebaseerdopdebovenstaandeanalyseslijkthet vooralsnogbelangrijkvanuiteengedeeldeprofessioneleidentiteitderolvandeindividuelezhaflexibelaante latensluitenbijdelokalebehoeftenopdewerkvloeréndetoekomstvisievanhetbetreffendeziekenhuis.

11 11 1INLEIDING Box1:Praktijkvoorbeeldvandeaanleidingvoorhetontwikkelenvandenieuwemedischeberoepsgroep. Meercomplexezorg Wereldwijdisdezorgcomplexergewordendooreenaantalinelkaargrijpendefactoren(PlsekenGreenhalgh, 2001).InNederlandisdeleeftijdssamenstellingvandebevolkingveranderd.Hetaantalouderenneemttoeen deleeftijdsgroepvan20en64jaarwordtkleiner.mensenophogereleeftijdwordenvakergeconfronteerdmet aandoeningenendeverwachtingisdatditintoenemendematemeerdereaandoeningenzullenzijn (multimorbiditeit).in2030zalnaarverwachting38%vandemensenouderdan75jaarmeerdandrie aandoeningenhebben(vliete.a.,2013).eenparallelleontwikkelingisdatrelatiefeenvoudigezorgsteedsmeer buitenhetziekenhuisofpoliklinischwordtgeleverdendatdeopnameduursteedsmeerwordtverkort.dit heeftgeleidenzalleidentotpatiëntendiecomplexerezorgnodighebben. Gefragmenteerdebenadering Deveranderendeinstroomendehuidigeeisenaandedoorstroomvereiseneengeneralistischeeneen integralebenaderingvandezorg.hethuidigezorglandschaplaat,vooralalsgevolgvanontwikkelingenin kennisentechnologie,juisteenverderespecialiseringzien.specialistenontwikkelenintoenemendemate kennisenvaardighedendiezijngerichtopeenspecifiekziektedomein.ditresulteertinhet,bewustof onbewust,negerenvanaandoeningenenproblemendienietbinnenhunaandachtsgebiedenonderhun expertisevallen(freeman&hjortdahl,1997;haggertye.a.,2003;rogers&curtis,1980).patiëntenmet multimorbiditeit,zoalsindegeschetstecasusaanhetbeginvanhethoofdstuk,krijgenvoorelkeaandoening eenanderespecialisttezien.aandachtvoorhoedepatiëntoptimaalkanwordenbehandeldendezorgvande verschillendespecialistenkanwordengecoördineerdontbreekt. Discontinuïteitvanzorg Degeschetstesituatiezorgtvoortweetypencontinuïteitsproblemenindeziekenhuissetting.Teneerste ontstaatdoorgebrekaancoördinatieeenrisicovoordepatiëntveiligheidendekwaliteitvandezorg.ten tweedebemoeilijktaanbodgerichtespecialisatiehetleverenvanvraaggerichtezorg.voordeindividuele patiëntisdezorgverleninggefragmenteerd,leidendtotonvoldoendeaandachtvoordepatiëntalspersoonen voordewijzewaaropoptimaalaandienswelbevindenkanwordenbijgedragen(berryenbendapudi,2007; PorterenLee,2013).Continuïteithangtsterksamenmettevredenheidbijpatiëntenenookartsen(bijv. MevrouwA.(79)wordtverwardnaardeafdelingspoedeisendehulpvanhetregionale ziekenhuisgebracht.zeblijkteenernstigeblaasontstekingtehebben,maardaarnaastookeen fiksaantallichamelijkeproblemendieverbandhoudenmethaardiabetestype2.metgrote ijvergaandiversespecialistenaandeslagomhaarweeroptelappen.deinternistbuigtzich overhaarblaasontstekingenontregeldebloedsuikers,denefroloogzorgtvoorhaarzwakke nieren,decardioloogbekommertzichomhaarslechtfunctionerendehart.alstijdensalle onderzoekendiezemoetondergaanborstkankerwordtgeconstateerd,rakenookdechirurg enanesthesioloogbijhaarbehandelingbetrokken.diebehandelingisinmiddelszocomplex gewordendatdenetafgestudeerdezaalartsgeengreepmeerheeftopdezaak.ookmevrouw A.zelfishetspoorbijster.Haarkinderenproberentebeoordelenwelkeonderzoekenen therapieënnogwenselijkennoodzakelijkzijn,maardediversespecialistenkrijgenzeniette zienoftespreken.nadriewekenisdemaatvol.eenvandedochtersbijtdezaalartstoe: Wie heefthiereigenlijkderegie? Bron:Elsevier,2014

12 12 Guthriee.a.,2000).Deafgelopentweedecenniazijninitiatievenontwikkeldomtotoplossingentekomendoor middelvanfunctiedifferentiatie(rvz,2002;vanoffenbeek,tenhoeve,leemijerenroodbol,2002), bijvoorbeeldindevormvanintermediaireberoepen(vanoffenbeek,sorgeenknip,2009),zoalsde verpleegkundigspecialist,despoedeisendehulparts(sehxarts)eninhetonderhavigegevaldeziekenhuisarts (ZHA). Behoefteaangeneralistischgeschooldemedicus Voorhetuitvoerenvandemedischebasiszorgopafdelingenwordenbasisartsen,nietinopleiding(ANIOS)en artsxassistenteninopleiding(aios)ingezet.bijaanvanghebbendezevaakweinigklinischeervaringen vaardighedenenzekerdelaatstenblijvenrelatiefkortopeenafdeling(nfu,2010).doorwetxenregelgeving rondarbeidstijdenenintensiveringvandemedischspecialistischeopleidingzijnaiosbovendienbeperkter inzetbaardanvanoudsherhetgevalwas.deelswerddezeproblematiekalbeantwoorddoorhetopzaal inzettenvanverpleegkundigspecialisten(vsxen)(bijv.knip,2005;roodbol,2005)enphysicianassistants(pa) (bijv.merkle,2012).metnamebijdevsxenwordtdaarbijgestreefdookdeintegratietussencurexencare georiënteerdetakentebewerkstelligen.naarmatedemedischezorgopeenafdelingcomplexeris,indezinvan multidisciplinair,geavanceerd,moeilijkanalyseerbaar,rijstdevraagofdezeberoepsgroependaarvoor voldoendebekwaamzijnenofdaarnaastofinplaatsdaarvannietbetereengeneralistischgeschooldemedicus zoukunnenwordeningezet. PilotZiekenhuisarts Bovenstaandeoverwegingenhebbenbijenkeleziekenhuizengeleidtothetaanvragenvansubsidievoorde pilotimplementatieziekenhuisarts.destichtingopleidingziekenhuisgeneeskunde(sozg)heeftin samenwerkingmethetumcgtegroningen,hetjeroenboschziekenhuiste shertogenbosch,hetcatharina ZiekenhuisteEindhovenenhetVUMedischCentrumteAmsterdamdeopleidingtotziekenhuisarts ontwikkeld.hoewelgeendeeluitmakendvandepilot,heefthetmedischcentrumhaaglandenzichper september2013bijhetinitiatiefaangesloten.bijhetontwikkelenvandefunctieisondermeergekekennaar hetmodelvandehospitalist,zoalsdatrond1996indeverenigdestatenencanadaisgeïntroduceerd(wachter &Goldman,1996).OokwordtgebruikgemaaktvandeervaringenbijhetUMCGinGroningenwaareenaantal jarenterugeeneerstepogingwerdondernomeneenvergelijkbaredisciplineteintroduceren(jasperse.a., 1999).Destijdsginghetomeendriejarigemultidisciplinaireopleidinggerichtopenkelewelomschreven doelgroepenwaarbijdepatiëntalspersooncentraalstond,welkedaarmeeverschildevandeopleidingenvan demeesteandereartsengroependiezichrichtenopeenziekte(vanoffenbeek,2004).bijhethuidigeinitiatief wordteenbredereinzetbaarheidbijmeerdoelgroepenbeoogd,maarookhierheeftmeneenvraaggericht opgeleidegeneralistbinnenhetziekenhuisvoorogen.hetopleidingsplanpositioneertdezhaalseen generalist Naastdemedischekennisenhetmedischhandelenishetstrevendeziekenhuisartsookopteleiden inhetmonitorenenverbeterenvandecontinuïteitvanzorgenpatiëntveiligheid.binnendepatiëntenzorgwerkt deziekenhuisartsinfunctionelezinonderdehoofdbehandelaarvandemedischeafdeling,hoewelde ziekenhuisartsderolvanhoofdbehandelaarkaninnementijdenseentransferperiodevandepatiënt.de ziekenhuisartswerktvanuitdekliniek,maarkijktoverafdelingsgenorganisatiegrenzenheen.uithetoogpunt vancontinuïteitborgtdeziekenhuisartsbijvoorbeelddeoverdrachtbijintragenextramuraletransfers (SOZG, Opleidingsplanziekenhuisarts).HetSOGZwordthierinondersteunddoorhetconcilium Ziekenhuisgeneeskundigen(CZG),bestaandeuitvieropleiders(internisten),plaatsvervangendeopleiders,een ZHAi.o.eneenonderwijskundige.HetCZGfungeerttevensalscentraleopleidingscommissie. HetMinisterievanVolksgezondheidWelzijnenSportonderstreepthetbelangvandepilot.Zijiswel vanoordeeldatdepositioneringvandezhatenopzichtevandehuidigemedischspecialistenduidelijkmoet zijn,zodatgeenmedischeberoepsgroepzalontstaandievervolgensslechtszalwordengewaardeerdalseenbx specialisme (VWS2010,zierefnr.S100190CBOG).InmiddelsisdeZHAmetingangvan1juli2014officieel

13 erkendalsprofielartsdoorhetcollegegeneeskundigspecialismen.datbesloothetcollegegeneeskundige Specialismenop11september2013.Erkandoorziekenhuizenechternoggeenbeschikbaarheidsbijdragevoor deopleidingwordenaangevraagd. Redenenvoorcreërenfunctieziekenhuisarts DeZHAisbedoeldtefungerenalseengeneralistdiedezorgtussenverschillendedisciplines,zoalsmedisch specialisten,artsassistenteninopleiding,verpleegkundigenenandereparamedischezorgverlenerskan coördineren.invoeringvandefunctiebetreftverticaledifferentiatieindiezindattussenbasisartsende medischspecialisteenextracompetentieniveauontstaat,namelijkdatvanprofielarts.ditscheptde mogelijkheidtothetherverdelenvanwerkzaamhedentussenartsenmetverschillendecompetentieniveaus. Enerzijdskanwordengedachtaanhetovernemenvanmindercomplexetakenvanspecialistenenanderzijds aanhetovernemenvantakenvanartsxassistenten,pa senvsxen,waardezetakenvoorhentecomplex blijken.hierdoorkaneenmeerevenwichtigeafstemmingtussende(super)specialistischeendebasiszorg ontstaan(nfu,2010;knmg,2010).omdatdezhamultidisciplinairwordtopgeleidscheptditgelijktijdigde mogelijkheidvanhorizontaleintegratievanzorgtaken.derolkanleidentotherverdelingvantakentussen specialistenenmeergeneralistischgeoriënteerdeartsenfuncties,zoalsdezha,waardoordecontinuïteitvan zorgkanwordenverbeterd(vanoffenbeek,2004).eenzhaheeftdaarnaastdetaakbijtedragenaande kwaliteitenpatiëntveiligheid,zowelophetniveauvandeindividuelepatiëntalsoporganisatieniveau. EenbijkomendargumentvoorhetopleidenvanZHAXenzijndeveranderdecarrièrewensenvantoekomstig artsenomtoteenbeterebalanstussenwerkenprivétekomendanindetraditioneleopleidingenen artsenberoepentotnutoehetgevalwas(nfu,2010).zo n80%vandestudentengeneeskundeheeftvoorkeur voorhetwerkenindeeltijd(conemansetal,2006).inonderzoekonder1041ouderejaarsblekendevolgende functiekenmerkeninderdaadrelatiefaantrekkelijktewordengevonden:parttime,binnenhetziekenhuis, gerichtopsamenwerking,enregelmatigedanwelvoorspelbareuren(oosterhuisenvanoffenbeek,2003). Doelstellingenprocesevaluatiepilotziekenhuisarts DeprocesevaluatieintrajectIhadalsdoelstellinginzichtteverkrijgenindedeterminantendiedeopleidingtot ZHAendeimplementatievandezefunctiekunnenbeïnvloeden.Dezedoelstellingisuitgewerktintwee subdoelstellingen: 1. Hetinventariserenvandeverwachtingen,-belangen-en-interessesvandeinterneenexterne stakeholderstenaanzienvandeinzetvandeziekenhuisarts(stakeholdersanalyse). 2. Hetidentificerenenanalyserenvankrachtendiedeinzetvandefunctievanziekenhuisartskunnen beïnvloeden(krachtenveldanalyse). 13

14 14

15 15 2LITERATUURBESPREKING Indithoofdstukwordteenoverzichtgegevenvandemeestrelevantebevindingenuitdeacademische literatuurtenaanzienvantaakherschikkingrondmedischefunctiesbinnenhetziekenhuis.besprokenworden vooraldeontwikkelingenrondtaakherschikkinginnederland,maarookwordtaandachtgeschonkenaande invoeringeneffectenvandehospitalistinmetnamedeverenigdestaten(v.s.).relevanteaandachtspunten voordeimplementatievandezhawordendaarbijaangegeven. 2.1TAAKHERSCHIKKINGTUSSENPROFESSIONELEDOMEINEN Deverschillendeberoepsgroependieindegezondheidszorgwerkenhebbenvanuitdehistorieendetraditie takenverdeeld.dezetakenverschuivenechtervoortdurend(rvz,2002),bijvoorbeeldtussendemedischeen deverpleegkundigeprofessie(roodbol,2005).menspreektovertaakherschikkingalsereenstructurele herverdelingvantakenplaatsvindttussenberoepsgroepen(rvz,2002).hieraanvoorafgaandvindteenvaak informeleverschuivingvantakenplaats(rvz,2002).taakherschikkingwordtinhetonderhavigerapportin navolgingvantenhoevee.a.(2006)opgevatalsdebeslissingdateentaakvoortaannietalleenmeertothet enemaarooktothetandereberoepsdomeinbehoort.wanneertaakherschikkingzouwordenopgevatalshet overhevelenvaneentaakvanhetenenaarhetandereberoepsdomein,zoudithetcreërenvanfunctionele overlaptussenberoepsdomeinenindewegstaan.bijtaakherschikkingkrijgthetnieuweberoepdezelfstandige bevoegdheidomdetaakteverrichten.ditomvatzoweldeindicatievandetaakalshetverrichtendaarvan. Beidewordendanondereigenverantwoordelijkheidverricht 1.Binnenzorgorganisatiesheeftsubstitutiedoor hetdelegerenvanroutinematigemedischehandelingenvandeartsnaarandersopgeleiden,zoals verpleegkundigspecialistenenphysicianassistants(scholtene.a.,1999;vanoffenbeeke.a.,2002),delaatste tweedecenniaveelaandachtgekregen.deafgelopenjarenisdaarnaastervaringopgedaanmethet herschikkenvantakenvanspecialistischnaarmeergeneralistischgeoriënteerdeartsenprofielen(van Offenbeeke.a.,2006).Despoedeisendehulpartsiseenvoorbeeldvaneenzogenoemdprofiel.Nuwordtdaar deopleidingvoorhetprofielziekenhuisartsaantoegevoegd. Verpleegkundigspecialist Verpleegkundigspecialisten(VS)zijnverpleegkundigendieopbasisvaneengeaccrediteerdeANP masteropleidingwordeningezetomroutinematigemedischehandelingenteverrichtendievoorheendooreen artswerdengedaan(zwijnenbergenbours,2012).hiermeevindteensubstitutieplaatsvantakenrondomeen specifiekepatiëntencategorievandeartsnaardevs.daarnaastisooksprakevannieuwetakenwaarvoorheen geencapaciteitofaandachtvoorwas.vszijnzowelophetverpleegkundigalsmedischdomeinwerkzaam.ze verrichteninuiteenlopendezorgsituatiesmedischehandelingen,zoalsindehuisartsenpraktijk,opdeeerste hulpenbijdebehandelingvanuiteenlopendechronischeaandoeningen,zoalsdiabetes(www.levv.nl).binnen hetziekenhuisheeftdevstakenvandezaalarts(agnio)overgenomen,zoalslichamelijkonderzoek,afnemen vandemedischeanamnese,aanvragenvanonderzoek,opstellenvaneenbehandelplanenhetvoorschrijven vanmedicatie(knip,2005;roodbol,2005). Onderzoekheeftvoorverschillenderollenaangetoonddathetondervoorwaardeninzettenvan verpleegkundigspecialistenvoorroutinemedischehandelingenvandezelfdekwaliteitenevenveiligisals wanneerdezezorgdooreenartswordtgeleverd.in118ziekenhuizenindevsgingennpxrollenindekliniek samenmetbeterecoördinatiegedurendedeopnameenbijhetontslag,terwijlinzetvanpa seenlagerescore vandecoördinatiegedurendedeopnamelietzien(karthae.a.,2014).terwijldeaanwezigheidvandevsinde 1 RVZ,NieuwsbriefX2011XoktoberXbijlageXTaakherschikkingXfedXpartnersX16XaugustusX2011.

16 16 studievankarthae.a.(2014)endierickxvandaelee.a.(2009)geenverschilleektemakenvoorde patiënttevredenheid,kwaminanderonderzoeknaarvorendatpatiëntenmeertevredenzijnoverdegeleverde zorgdoordevs(kinnersleye.a.,2000,mundingere.a.,2000,venninge.a.,2000).innederlandgaatmenervan uitdatdeaanwezigheidvanvsxendezorgrelatiekanverbeterenendeaandachtvoorsocialeaspectenborgt (RVZ,2009).Doorhetoverdragenvanderoutinematigetakennaardegespecialiseerdeverpleegkundigen kunnenartsenzichrichtenopdecomplexereartsentaken.voorwaardenzijndatdegedelegeerdemedische zorggestandaardiseerdisendatmedischesupervisiebeschikbaarisophetmomentdatdevsaangeeftzich nietbekwaamtevoelen(tenhoevee.a.,2006). Erwordenechterookbezwarentegendezetaakherschikkinggeuit.EenargumentisdatVSXenweleen extraadvancednursingpracticemasternaasthunverpleegkundigeopleidingenervaringhebben,maardatdit nietgelijkkanwordengesteldaandenegenjarigeacademischeopleidingvaneenarts(nrc28mei2010). Daarnaastwordtgesuggereerddatzijzelfstandigmedischehandelingenverrichtenwaarvooreenwettelijke basisontbreekt,hetgeenvoorsommigeziekenhuizeneenredenisgeweestomdeinzetvanvstestoppen(nrc 27mei2010).UitgebreideanalysevanhetNederlandsedebatrondadvancedpracticenursing(APN)Xrollenvan verpleegkundigspecialisten(termatenxspeksnijdere.a.,2014)laatziendatopefficiëntiegerichteargumenten enbeschermingvandemedischeautonomiedaarindominantzijn,hetgeenontwikkelingvanzorgmet toegevoegdewaardevoordepatiëntindewegstaat.ditbeïnvloedtdeontwikkelingvaneffectieverollenop dewerkvloer(ziepowellanddavies,2012).eensystematischeliteratuurreview(niezenenmathijssen,2014) concludeertdathetinvoerenvanapnxrollenvraagtomeenherontwerpvandeorganisatieprocessenenhet herzienvanofandersomgaanmetdegrenzenvanprofessioneledomeinen.innederlandkondenapnxrollen voordevsmetnametotverbeteringleidenwaardevsxenmedehuneigenrolkondenontwikkelenenuit ervaringwistenwaarwinstinhetprocestebehalenwas(vanoffenbeeke.a.,2007).evenalskathan(2008), constaterenniezenenmathijssendaterbijdeherverdelingvantakentussenberoepsgroepenvooralaandacht moetzijnvoorsuccesxenfaalfactorenbinnendethema s professionelegrenzen en organisatorische omgeving.isdieaandachternietdanblijkendezefactorenindepraktijkeennegatieveinvloedtehebbenop dekosteneffectiviteitvandeverandering.hiermeezourekeningkunnenwordengehoudenbijde implementatievandeziekenhuisarts. PhysicianAssistant 2 DePhysicianAssistant(PA),eenbetrekkelijkjongeberoepsgroep,iseenopHBOXmasterniveauopgeleide medischezorgprofessionaldiewerkzaamisbinneneendeelgebiedvandegeneeskunde(knmg,2012).tijdens deopleidingverwervenzijbredegeneeskundigbasiskennisenspecifiekemedischebekwaamhedenbinnenhet specialismewaardepawerkzaamis.devsheeftaltijdeenverpleegkundigevooropleidingenkanzichmede alsgevolgdaarvanmetcareencuretakenbezighoudenenvoorverbindingzorgen.bijdepa sisdatniet noodzakelijkerwijshetgeval,omdathunvooropleidingzoweleenverpleegkundigealseenrelevante paramedischekanzijn,zoalsfysiotherapie.zezijnwerkzaambinnenhetmedischedomeinbinnenbijnaalle voorkomendemedischespecialismen.pa szijnopgeleidomvaakvoorkomende(geprotocolleerde)medische handelingenvandeartsxassistentovertenemen.daarnaastvervullenzevaakderolvanzaalarts.de meerwaardevanpaisdatzijvaakeenlangdurigewerkrelatieaangaanendaardoormeercontinuïteitkunnen biedendandeartsxassistentdiealsgevolgvanhetstartenvaneenspecialistischeopleidingofhetafrondenvan eenopleidingdewerkplekweernarelatiefkortetijdverlaat. Ondertussenlijkternogweinigsystematischonderzoektezijngedaannaardeeffectenvanhetinzetten vandepainnederlandenelders(merklee.a.,2011).hetopleidingsprogrammaverschiltperland(merklee.a., 2011)eninternationalevergelijkingisduslastig.EenNederlandsescenarioXanalysenaarheteffectvandePAin derolvanzaalpractitionerleiddetotdeconclusiedateenpaindezaalartsrolxondereenaantalstrikte aannamesxietsefficiënterenafgaandeopkwalitatievedatamogelijkeffectieverisdandezorgdiearts 2 Ookwelhulpgeneeskundigegenoemd

17 assistentenbieden(vnl.aios).naastminimaaltweeopgeleidepa sisdaarbijwelaanvullingopzaalnodig, bijvoorbeeldmetartsxassistenteni.o..hettotaalbenodigdeaantalftehangtafvandeproductiepatronen. Uitgaandevan2fte.PA slijkteen scenariometgemixteinzet doelmatigtezijnbijeenproductievanaf minimaal7500ligdagenperjaar(vanoffenbeeke.a.,2007).internationaalonderzoeksuggereertdathet inzettenvandepainuiteenlopendesettingskanleidentotdezelfdeofzelfskwalitatiefbeterezorg.heteffect opkostenisnogonvoldoendeonderzocht(laurante.a.,2009;parekh&roy,2010).in118ziekenhuizeninde V.S.werdbijdeinzetvanPA sdecoördinatiegedurendedeopnameechteralsmindergoedbeoordeeld (Karthae.a.,2014).Eenenkelonderzoeksuggereerteenhogematevantevredenheidbijpatiënten (Counselmane.a.,2000),maarindestudievanKarthae.a.(2014)leekdeaanwezigheidvandePAgeenverschil temakenvoordepatiënttevredenheid.generalisatienaardenederlandsecontextisnietzondermeer mogelijk. CultureelenorganisatiemandaatVSenPA Ineenonderzoekin2007,bestond25%vanhetwerkvanNursepractitioners(n=43)en40%vanhetwerkvan physicianassistants(n=13)uitmedischehandelingen(zwijnenbergenbours,2012).indewetbighebben verpleegkundigspecialistenenphysicianassistantssinds1januari2012debevoegdheidomeenaantal medischehandelingenonderbepaaldevoorwaardenzelfstandigteindicerenenteverrichten.eerder genoemdejuridischeobstakelswordenhiermeeweggenomen(knmg,2012).volgensonderzoekvanhet Capaciteitsorgaanzijnerop1januari2013circa1500VSXenen500PA sbeschikbaar.hetkabinetheeftde instroomvoordeopleidingenindeafgelopenjarensterkverhoogd.vanafhetstudiejaar2013/14zijnjaarlijks 700instroomplaatsenvoorbeidezorgmasteropleidingenbeschikbaar 3.InhetCapaciteitsplan2013wordteen bandbreedtevan200opleidingsplaatsenminderalsgevolgvantaakherschikkingbecijferd.indezeziniser sprakevanvoldoendecultureelmandaat.ookisaanbelangrijkeinstitutionelerandvoorwaarden,zoals geaccrediteerdeopleidingeneneeneigenberoepsvereniging(rvz,2009;merklee.a.,2011),voldaan.inde praktijklooptmenechterbinnendezorgorganisatiesnogtegenveelbarrièresop(zwijnenbergenbours,2012; TerMatenXSpeksnijdere.a.,2014). UitbovenstaandeblijktdatinNederlandwordtingezetophetbenuttenvandemogelijkhedentot taakherschikking.gegevenditbeleid,zouindetoekomsteenspanningkunnenontstaantussende verdergaandetaakherschikkingenhetopgrotereschaalopleidenvanzhaxen. Aandachtspuntenziekenhuisarts(ZHA)opgrondvan2.3.1: ZoudeZHAopdewerkvloereenrolkunnenspelenindemedischesupervisieopde werkvloervanvsenpa? GeefextraaandachtbijimplementatievoorsuccesXenfaalfactorendietemaken hebbenmet professionelegrenzen en organisatorischeomgeving. ZoudeZHAleidentoteenextramuurtje(domeindenken)opdewerkvloerdankomt datdeveiligheidenkwaliteitvandepatiëntenzorgniettengoede. HetverdientaanbevelingnatedenkenoverorganisatiemodellenwaarinVS,PAenZHA elkaarkunnenaanvullen,enteverkenneninwelkescenario shetbestewelke(mixvan) professionalskunnenwordeningezet

18 2.2TAAKHERSCHIKKINGVANSPECIALISTNAARGENERALIST In2003werdinDelphionderzoekaan11Nederlandseopinieleidersbinnendezorggevraagdwelkenieuwe medischefuncties(metcivieleffect)zijzoudenwillenimplementeren(oosterhuisenvanoffenbeek2003).dit leiddetoteenbeschrijvingvan20functies,waarvanerbijenkelesprakeisvaneenduidelijkgeneralistisch profieldieeenzekereovereenkomstmetdeziekenhuisartsvertoont.deimplementatievaneenaparte medischefunctiezaalartswerdgemiddeldals enigszinswenselijk beoordeeld.deimplementatievaneen functiebasisspecialistwerd wenselijktotzeerwenselijk gevonden;defunctiesartsxcoördinatoren multidisciplinairartswerdenbeideals neutraaltotenigszinswenselijk beoordeeld.despoedeisendehulparts werdoverhetalgemeen wenselijk gevondeneniseenfunctiedieinmiddelsbreedisingevoerd. SpoedEisendeHulp(SEH)Garts DeSEHXartsiseenprofielartsdiezorgdraagtvoordecontinuïteitvanzorgvandepatiëntdiezichmeldtopde SEH.Rond1990begondediscussieoverdebehoefteaandezenieuwemedischedisciplineenvanaf2000 starttendeeerstevierziekenhuizenmeteenopleiding(hebly,1998;gaakeere.a.,2012).in2008werdende bevoegdhedenvandesehxartsgeregeldineenprofielerkenningvanhetcollegegeneeskundigspecialismen vanhetknmg.erisvanafdebeginperiode(gaakeere.a.,2012)eeneigenberoepsvereniginggeweest,de NederlandseVerenigingvanSpoedeisendeHulpArtsen,welkezichalsdoelheeftgesteldomopelkeafdeling Spoedeisendehulpmet24/7SEHXartsbezettingtehebben(SOSG/NVSHA,2006).DeIGZ(2012)ziethetals ideaalwanneerelkesehovertenminsteeenerkendesehxartszoubeschikken.hieruitblijktdatdezemedische professieinmiddelsovereencultureelmandaatbeschikt(zieookvws,goedoptijddiscussienotaacutezorg 2015).Inderdaadneemthetaantalziekenhuizen,waareenofmeervandezeartsenopdeSEHwerkzaamzijn, steedsmeertoe,eind2009op58,8%vandeseh s(holmes,2010),enisdezesteedsvakereenvolwaardiglid vandemedischestaf(igz,2012;thijssene.a.,2012).sehxartsenkomenvakervooropgroterespoedeisende hulpeenheden(thijssene.a.,2013). BijdeSEHXartsspeeldenculturelebarrièresindelokaleziekenhuisorganisatiebijaanvangechtereen belangrijkerol(kathan,2008).perziekenhuisishetdraagvlakvoordeimplementatieopeenverschillende wijzetotstandgekomen,maaroverhetalgemeenspeeldenzowelformelealsinformelenetwerkenhierineen rol.verderwerdervanuitdeinspectiein2004eenduidelijkeopdrachtbijdeafdelingenspoedeisendehulp neergelegdomtekomentotkwaliteitsverbeteringhetgeenaandediffusieenadoptievandezeberoepsgroep kanhebbenbijgedragen(thijssene.a.,2012). VoorwatbetreftheteffectopdeperformancezijnervoorzichtigesuggestiesdatadoptievandeSEHX artskostenreductiemogelijkmaakt 4 (Maas,2007)eneenpositiefeffectkanhebbenopcontinuïteitenkwaliteit vanzorg 5,hoewelcausaliteitvandezerelatienogmoetwordenaangetoond(Kathan,2008;Maas,2007; Thijssene.a.,2013).Eensteekproef(n=1022)waarbijdesuperviserendespecialistenhierovereenuitspraak deden,toontaandatsehxartsenminstensdezelfdekwaliteitbiedenalsaios(kathan,2008).hetpercentage patiëntenmeteennietxgeplandeterugkeerbinneneenweekwasvergelijkbaarenbedroeggemiddeld3 procent.doorbeperkteinzetintermenvanfte senbevoegdheden,lekendebeoogdeorganisatorischeen kwalitatieveverbeteringenniethaalbaarbijdeeerstegeneratiesehxartsendieaandeslaggingen(ganse.a., 2008).Medegeziendevariatieinbezettingenrollenenverschilleninacceptatiegraadbijdeandereprofessies zijnernoggeenhardeconclusiestetrekken.thijssene.a.(2012)signalereninhunreviewdatsehxartseninde praktijkhunmedischeenlogistiekecompetentiesnogsteedsmoetenbewijzen.terwijlhetculturelemandaatis verkregen,lijktervoorwatbetrefthetorganisatiemandaatnogwerkaandewinkeltezijn. 4 interviewnvshaxvertegenwoordigerenmeteensehxarts 5 InterviewNVSHAXvertegenwoordigerenmeteenSEHXarts 18

19 AandachtspuntenZHAopgrondvan2.3.2: UitdeervaringenmetdeSEHXartsblijkthetverkrijgenvaneencultureelmandaat haalbaarvooreenprofielarts.conferentiesspeeldeneenrolindecommunicatie. Hetorganisatiemandaatkostteaanzienlijkmeermoeite. Hetontbrekenvaneenvolwaardigeinzetengoedeinbeddingindeorganisatiekan hettoetsenvandemeerwaardevandenieuwefunctiebelemmeren. 2.3DEIMPLEMENTATIEENEFFECTIVITEITVANHETHOSPITALISTMODEL Implementatievanhethospitalistmodel IndeVerenigdeStaten(V.S.)werddemedischefunctie hospitalist landelijkopgroteschaalingevoerdvanaf 1996(BaudendistelenWachter,2002;Wachtere.a.,2005).Deaanleidingenvoordiefunctievertonen uitdrukkelijkovereenkomstenmetdeziekenhuisarts:eengroeiendebehoefteaangeneralistenenefficiënte ziekenhuiszorg,sterkedrukopdekosteneneengrotetoenamevan managedcare enaanverwante initiatievengerichtopkwaliteitsverbetering(belletenwachter,1999;wachter,2006;wachterengoldman, 1996,2002).Ookdaarlijktderolzichuitdrukkelijktebeperkentotdeintramuralezorgintermenvanhet coördinerenvandespecialistischezorgvooracutepatiëntenvanopnametotaanontslagnaarhuis, herstellingsoorden,ofrevalidatievoorzieningen(franke.a.,2011a;wallaceenschneller,2008).inhoudelijke verschillenzijnerechterook,daarhetindev.s.nietomeennieuwe,apartopteleidenmedischeprofessie ging,maaromeennieuwerolvooralopgeleideinternisteneneerstelijnsartsen(wachter,2006;wachteren Goldman,1996). OndanksdeovereenkomstentussendehospitalistindeV.S.enCanadaenerzijdsendeNederlandse ziekenhuisartsanderzijds,mogendeverschillenderhalvenietwordenveronachtzaamd.hetzelfdegeldtvoor acutemedicine indeuk,eenmedischeprofessiedieookzowelgelijkenissenalsverschillenmetde ziekenhuisartsvertoont(wachterenbell,2012).hoeweldebetrokkenenbijdepilotkunnenlerenvandeze ervaringen,magnietwordenverwachtdatdeziekenhuisartseenzelfdeeffectzalhebbenalsdehospitalistinde V.S.enCanada;deuitgangssituatie,hetkrachtenveldendeinterventiezelfzijndaarvoorteverschillend.In Tabel2.1wordenverschilleninveranderingscontext,inhoudenXproces(Petttigrew,1990)aangegevenmetde implementatievandehospitalistindev.s. Opbasisvaneenliteratuurstudieiseeninventarisatiegemaaktvandedrijvendeentegenwerkendekrachten bijhetimplementerenvandehospitalistindev.s.endewijzewaaropmendaaropdezekrachtenheeft ingespeeld(ziebijlage1).alsbelangrijkstestimulansenvoorhetinzettenvandehospitalistindev.s.worden devolgendefactorengenoemd: Afnemendeinzetvanartseninhetprimaireprocesbinnenziekenhuizen(WachterenGoldman,1996;Cors e.a.,2010) Toenemendecomplexiteitvanhetmanagenvandezorgverleningindeziekenhuizen(Wachteren Goldman,1996;Corse.a.,2010) Verslechterendeklinischeopbrengsten(Wachter&Goldman,1996;Corse.a.,2010) Behoefteaanefficiëntiedoortoenemendedrukopkosten(WachterenGoldman,1996) Groeiendebehoefteaangeneralisten(WachterenGoldman,1996) Explosievegroeivan ManagedCare modellenentechniekenomkostentebesparenenkwaliteitte verhogen(wachterengoldman,1996) DealgemeneverwachtingvandeinitiatiefnemersdatdeHospitalistbeterevaardighedeninenervaring metverlenenvanzorgaanpatiëntenzouhebben. 19

20 Tabel2.1:Relevanteverschilleninveranderingscontext,inhouden proces. Veranderingselement (Pettigrew,1990) Inhoud Context HospitalistindeV.S. IndeV.S.zijn90%vandehospitalisteninternist. Deeerstegeneratiehadbijaanvangalveel ziekenhuiservaring.(baudendistelenwachter, 2002) IndeV.S.bestaatdeopleidingtothospitalistuit eentrainingsprogrammainplaatsvanuiteen3x jarigeopleidingzoalsinnederland BelletandWachter(1999)verwachttenzeer uiteenlopendetypenhospitalistmodellendoor variatieinziekenhuiscontext IndeV.S.wassprakevaneenopmarktwerking gebaseerdzorgsysteem(taylorenhawley, 2010) Debehandelendeerstelijnsartsnamdepatiënt meenaareenziekenhuis.hoeweldezealbijna dehelftvandetijdindekliniekwerkten, hebbenzijminderbindingmethetspecifieke ziekenhuis(baudendistelenwachter,2002) VerschilmetZiekenhuisartsinNL Verschilincompetenties,insenioriteit,in statusbinnenmedischberoep Verschilincompetenties DezeverwachtingkomtookinNLnaar voren(ditrapport),hoeweltotnutoe vooralsubstitutievandezaalartswordt beoogd. Gemengdzorgsysteem,metelementen vangereguleerdemarktwerking Continuïteitsproblematiekbestaatookin NL,scopelijktbeperkter. PositieenrolvandeNL huisarts inde ketenisonvergelijkbaar Proces V.S.kendeeensnelle,grootschaligeinvoering InNLwordtingezetopeenincrementele veranderingsstrategie InNLzaldegroeiookminderzijn,door decentralesturinginaantallen opleidingsplaatsen,evenalsindeuk(cf. WachterenBell,2012). DevolgendebelemmerendefactorenwerdenindeV.S.contextalsmeestbelangrijkgenoemd: Angstvanartsenominkomstenteverliezen,bijvoorbeeldtengevolgevanminderconsultaties.Exlinee.a. (2004)latenziendatin33%vandeonderzochtegevallendeverwachtingvaneenhogeweerstandbijde medischestafeenargumentvormdevoorhetnietinvoerenvandehospitalist.daartegenoverconcluderen Franke.a.(2011b)datziekenhuismanagersbijdeinvoeringgeensignificantbelangaanweerstand toeschreven. Uiteenlopendebelangenvaninvloedrijkestakeholders,waardoorhetontwerpenenimplementerenvan defunctievanhospitalist,waaroveropzichconsensusbestond,werdbemoeilijkt Weerstandtegendehospitalistvanuitdeverwachtingofangstdatdeze(zou)gaandenkenvanuiteen anderparadigma,namelijkalsbedrijfskundigeinplaatsvanarts Weerstandbijverpleegkundigeberoepsgroepentegensupervisiedoordehospitalist,omdatdeautonomie enautoriteitvandeeerstendaarmeezoudenverminderen Tijdensdeimplementatieblekendevolgendeveranderkundigeelemententehelpenbijhetomgaanmetde hierbovenbenoemdebelemmerendefactoren: HetverkrijgenvanempirischedatawaaruitblijktdatsteedsmeerziekenhuizendeHospitalistmetpositief resultaatinzetten Hetmetuiteenlopendestakeholdersvindenvaneengemeenschappelijkemotivatievoorhetinzettenvan Hospitalist Hetbetrekkenvananderebestaandeartsenenberoepsgroepenbijhetontwikkelenvandefunctievan Hospitalist 20

Inleiding van prof. mr. Roel Bekker ter gelegenheid van de intreedrede van mr. dr. G.S.A.

Inleiding van prof. mr. Roel Bekker ter gelegenheid van de intreedrede van mr. dr. G.S.A. LEVEDEMANAGER! Inleidingvanprof.mr.RoelBekkertergelegenheidvandeintreedredevanmr.dr.G.S.A. DijkstraalslectoropdeHaagseHogeschool,25januari2012. Dederdewoensdagvanmeihadeengedenkwaardigedaginonsstaatsbestelmoeten

Nadere informatie

KWR 05.026 april 2005

KWR 05.026 april 2005 KWR 05.026 april 2005 Kiwa N.V. - 1 - april 2005 KWR 05.026 april 2005 2005 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Voorwoord) ( De(diabeteszorg(in(Nederland(begeeft(zich(op(hoog(niveau.(In(internationaal(verband(wordt(ons(land( alom(geprezen(om(de(toewijding(die(aan(de(dag(wordt(gelegd(om(het(leven(voor(mensen(met(

Nadere informatie

Oncoline content management systeem

Oncoline content management systeem HELPTEKSTEN CMS Oncoline content management systeem Oncoline.nl In dit document een beschrijving van de diverse invoerschermen, invoervelden en rapportages van de applicatie Oncoline content management

Nadere informatie

Past performance. Een wijze les voor iedereen

Past performance. Een wijze les voor iedereen Past performance Een wijze les voor iedereen Pastperformance:eenwijzeles vooriedereen Enschede,augustus2012 Auteur MartenLagemaat UniversiteitTwente m.lagemaat@student.utwente.nl Begeleiding drs.ing.j.boes

Nadere informatie

sociaal'makelen'' voor'krachtige'wijken'

sociaal'makelen'' voor'krachtige'wijken' sociaalmakelen voorkrachtigewijken rapportagetussentijdseevaluatiesociaalmakelaarschap augustus2013 december2014 OnderzoeksnetwerkSociaalDomeinUtrecht PimvanHeijst(HU) ThomasKampen(UvH) AnjaMachielse(UvH)

Nadere informatie

sociaal'makelen'' voor'krachtige'wijken'

sociaal'makelen'' voor'krachtige'wijken' sociaalmakelen voorkrachtigewijken rapportagetussentijdseevaluatiesociaalmakelaarschap augustus2013 december2014 OnderzoeksnetwerkSociaalDomeinUtrecht PimvanHeijst(HU) ThomasKampen(UvH) AnjaMachielse(UvH)

Nadere informatie

Agressie'en'Geweld'Tegen' Werknemers'met'een'Publieke'Taak' Literatuurverkenning!

Agressie'en'Geweld'Tegen' Werknemers'met'een'Publieke'Taak' Literatuurverkenning! Agressie'en'Geweld'Tegen' Werknemers'met'een'Publieke'Taak' Literatuurverkenning COLOFON'' ' DATUM 28januari2014 PROJECT AgressieenGeweldTegenWerknemersmeteenPubliekeTaak AUTEURS Dr.ElzeG.Ufkes,UniversiteitTwente

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse s Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Inhoud Samenvatting 5 1 Een tussentijdse evaluatie van de s Krachtig 7 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Forum Standaardisatie. Consultatiedocument IFC. Datum 5 augustus 2011

Forum Standaardisatie. Consultatiedocument IFC. Datum 5 augustus 2011 Forum Standaardisatie Consultatiedocument IFC Datum 5 augustus 2011 Colofon Projectnaam Consultatiedocument IFC Versienummer 1.0 Locatie Organisatie Forum Standaardisatie Postbus 96810 2509 JE Den Haag

Nadere informatie

Sport en bewegen in de opvang

Sport en bewegen in de opvang Sport en bewegen in de opvang Eindrapportage van drie jaar onderzoek Rianne Verwijs Niels Hermens Inhoud Voorwoord De opvang in beweging 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 2 Sport en Bewegen bij de instellingen

Nadere informatie

DENKEN OVER TECHNOLOGIE, GEZONDHEID EN ZORG

DENKEN OVER TECHNOLOGIE, GEZONDHEID EN ZORG DENKEN OVER TECHNOLOGIE, GEZONDHEID EN ZORG Colofon Dorien Voskuil en Deirdre Beneken genaamd Kolmer Denken over technologie, gezondheid en zorg In opdracht van: De Haagse Hogeschool Johanna Westerdijkplein

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en intake-assessment Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum:

Nadere informatie

Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen. Korte versie

Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen. Korte versie Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen Korte versie Colofon Titel Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen Auteur Christel Kuijpers en

Nadere informatie

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende rapportage Gemeente De Bilt mei 2011 Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende

Nadere informatie

Reimerswaal. Meer Waarde. Bezonningsstudie 180294.008415.30 06-02-2012. ing. J. van Broekhoven. ir. S. Tamminga ing. S.A.P. Luijten.

Reimerswaal. Meer Waarde. Bezonningsstudie 180294.008415.30 06-02-2012. ing. J. van Broekhoven. ir. S. Tamminga ing. S.A.P. Luijten. Reimerswaal Meer Waarde Bezonningsstudie identificatie planstatus projectnummer: datum: 180294.008415.30 06-02-2012 opdrachtleider: opdrachtgever: ing. J. van Broekhoven R&B Wonen auteur(s): ir. S. Tamminga

Nadere informatie

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Maart 2017 Begin 2017 zijn enquêtes uitgezet bij (A) gemeenten uit de kernwerkgebieden van Menzis, (B) zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor de

Nadere informatie

Colofon. Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet. Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4

Colofon. Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet. Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4 Colofon Titel Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet Auteur Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4 Uitgever InCT Postbus 33028 3005 EA Rotterdam www.inct.nl uitgever@inct.nl Vormgeving en

Nadere informatie

De Energietransitie van Onderaf

De Energietransitie van Onderaf De Energietransitie van Onderaf Rapportage WP3 - Handelingsperspectieven DEEL 0 Inleiding 1 Auteurs Roelien Attema & Geerte Paradies Uitgegeven voor Titel Versie 1.0 STEM programma Rapportage WP3 Handelingsperspectieven

Nadere informatie

B&W.nr , d.d. 13 september 2011

B&W.nr , d.d. 13 september 2011 B&W.nr. 11.0911, d.d. 13 september 2011 Onderwerp Afdoening motie 1 bij de behandeling van de jaarstukken 2010 (RV 11.0043) van R.J. van Ette (PvdA), H. Keereweer (PvdA), L. Rademaker (SP), M. Koek (D66),

Nadere informatie

Leidraad Kunstwerken in regionale waterkeringen

Leidraad Kunstwerken in regionale waterkeringen Leidraad Kunstwerken in regionale waterkeringen Concept, 20 juli 2011 Verantwoording Titel Leidraad Kunstwerken in regionale waterkeringen Opdrachtgever STOWA Projectleider ir. B. (Bob) van Bree Auteur(s)

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

En, heb je ook een vraag?

En, heb je ook een vraag? En, heb je ook een vraag? Ontwikkeling marktplaats voor burenhulp TijdVoorElkaar in Utrecht Zuid Astrid Huygen Freek de Meere September 2007 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Projectbeschrijving

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Terms of Reference. Commissie herziening Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening

Terms of Reference. Commissie herziening Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening Terms of Reference Commissie herziening Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening INHOUDSOPGAVE Inhoud 1 Terms of Reference commissie herziening Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening... 4

Nadere informatie

Project Plan van Aanpak. Naam project:

Project Plan van Aanpak. Naam project: Project Plan van Aanpak Naam project: Verstrekking en versiehistorie: Versienummer Versiedatum Verstrekking Bijzonderheden Inhoudsopgave 1 WAAROM DIT PROJECT DE BUSINESS CASE... 3 1.1 AANLEIDING... 3 1.2

Nadere informatie

Eveline Castelijns Annick van Kollenburg Luddo Oh. Second opinion ziekenhuisstrategieën tegen het licht

Eveline Castelijns Annick van Kollenburg Luddo Oh. Second opinion ziekenhuisstrategieën tegen het licht Eveline Castelijns Annick van Kollenburg Luddo Oh Second opinion ziekenhuisstrategieën tegen het licht Second opinion Ziekenhuisstrategieën tegen het licht Eveline Castelijns Annick van Kollenburg Luddo

Nadere informatie

april 2003 Validatie ringonderzoek VGK en VAK in afvalwater

april 2003 Validatie ringonderzoek VGK en VAK in afvalwater april 2003 Validatie ringonderzoek VGK en VAK in afvalwater April 2003 Validatie ringonderzoek VGK en VAK in afvalwater 2002 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

De Perfecte VoorbereiDing

De Perfecte VoorbereiDing De Perfecte VoorbereiDing 12 juni 2014 Norbert Schotte studentnummer: 2046869 Maurice Peeters Joop de Zwart Jaap Wessels Titel: DePerfecteVoorbereiding :hetspoornaarperfectie? Subtitel: EenpraktijkonderzoeknaardemogelijkeinvloedvanConcurrent

Nadere informatie

project: Behoefteonderzoek

project: Behoefteonderzoek project: Colofon Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Postbus 1056 7940 KB Meppel Tel.: 0522-235235 Fax: 0522-235222 E-mail: info@edu-actief.nl Internet: www.edu-actief.nl Lex van der Kruk en ROC Mondriaan

Nadere informatie

Instructie Foto album Slideshow Pro Director

Instructie Foto album Slideshow Pro Director Instructie Foto album Slideshow Pro Director Algemene gegevens Datum 3 november 2009 Auteur(s) Cipix Internet Meijk van Nimwegen 1. Naar uw fotoalbum Het fotoalbum in uw website maakt gebruik van een beheersapplicatie

Nadere informatie

Titeldia. Ondertitel. Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam. Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Titeldia. Ondertitel. Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam. Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance Titeldia Ondertitel Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance Onderzoeksvraag Hoe moet een Real Estate Investment Manager zich - gegeven de veranderende

Nadere informatie

Een leven lang leren in de techniek

Een leven lang leren in de techniek Hiteq Kennis van nu, kennis voor later Denk 10 of 20 jaar verder. Hoe ziet de technische sector er dan uit in de context van onderwijs, arbeidsmarkt, technologie en maatschappij? Hiteq selecteert en ontsluit

Nadere informatie

Voorwoord 1 0. Inleiding 1 1

Voorwoord 1 0. Inleiding 1 1 Inhoud Voorwoord 1 0 Inleiding 1 1 1 Evidence-based diëtetiek: principes en werkwijze 1 3 Inleiding 1 3 1.1 Evidence-based diëtetiek 1 3 1.2 Het ontstaan van evidence-based handelen 1 5 1.3 Evidence-based

Nadere informatie

Patiënten oordelen over ziekenhuizen II

Patiënten oordelen over ziekenhuizen II Patiënten oordelen over ziekenhuizen II Ervaringen en meningen van patiënten in 37 Nederlandse ziekenhuizen A.F.C. Janse J.B.F. Hutten P. Spreeuwenberg In deze versie (d.d. 28-10-02) zijn de volgende wijzigingen

Nadere informatie

Inspectierapport KiKidsz kinderopvang (KDV) Sint Liduinastraat 94c 3117CW SCHIEDAM Registratienummer:

Inspectierapport KiKidsz kinderopvang (KDV) Sint Liduinastraat 94c 3117CW SCHIEDAM Registratienummer: Inspectierapport KiKidsz kinderopvang (KDV) Sint Liduinastraat 94c 3117CW SCHIEDAM Registratienummer: 190940323 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: SCHIEDAM Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

KNOV-standaard. Prenatale verloskundige begeleiding. Aanbevelingen voor ondersteuning, interactie en voorlichting

KNOV-standaard. Prenatale verloskundige begeleiding. Aanbevelingen voor ondersteuning, interactie en voorlichting KNOV-standaard KONINKLIJKE NEDERLANDSE Auteurs: Josien de Boer Kristel Zeeman Prenatale verloskundige begeleiding Aanbevelingen voor ondersteuning, interactie en voorlichting KONINKLIJKE NEDERLANDSE 1

Nadere informatie

Turbulentie en strategisch vermogen

Turbulentie en strategisch vermogen A Turbulentie en strategisch vermogen Strategievorming bij het ministerie van Defensie Dr. W.N.A. van Brouwershaven-Hoeke Eburon - Delft - 1999 Inhoud Voorwoord xii 1 Ontwikkelingen met betrekking tot

Nadere informatie

Hieronder vindt u de reactie van de BSMR op het concept beleidsplan tegenprestatie.

Hieronder vindt u de reactie van de BSMR op het concept beleidsplan tegenprestatie. Doesburg, 16 november 2015 Aan: Onderwerp: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Doesburg BSMR-advies nr. 2015-003 inzake concept beleidsplan tegenprestatie Gemeente Doesburg, november

Nadere informatie

TOOL MJOB HANDLEIDING

TOOL MJOB HANDLEIDING TOOL MJOB HANDLEIDING Tool MJOB Handleiding Tool MJOB Een uitgave van Sdu Uitgevers bv Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene voorwaarden René Tijssen Postbus 20014, 2500 EA Den Haag Abonnementen

Nadere informatie

Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling. (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool. Colofon

Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling. (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool. Colofon Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool Colofon datum. schrijver status. ii Kritische Reflectie (naam opleiding) (maand + jaar) Avans

Nadere informatie

Verslagen maken. Feenstra & Houter. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/75072

Verslagen maken. Feenstra & Houter. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/75072 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Feenstra & Houter 15 april 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/75072 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

NATUURWAARDENONDERZOEK LOCATIE THEATER EINDRAPPORTAGE GEMEENTE SCHIJNDEL. 28 oktober /CE4/OKO/ & ARCAD1S

NATUURWAARDENONDERZOEK LOCATIE THEATER EINDRAPPORTAGE GEMEENTE SCHIJNDEL. 28 oktober /CE4/OKO/ & ARCAD1S NATUURWAARDENONDERZOEK LOCATIE THEATER EINDRAPPORTAGE GEMEENTE SCHIJNDEL 28 oktober 2004 110632/CE4/OKO/000217 & ARCAD1S NATUURWAARDENONDERZOEK LOCATIE THEATERI Inhoud 1 Inleiding 2 Algemene beschrijving

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Projectpartners: 1e lijns praktijk voor psychologie Infano Diepenheim 1 e lijns praktijk voor psychologie Pedagogisch perspectief

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Datum: Januari 2013 Bezoekadres Dorpsstraat 20 7683 BJ Den Ham Postadres Postbus 12 7683 ZG Den Ham T +31 (0) 546 67 88 88 F +31 (0) 546 67 28 25 E

Nadere informatie

Onderzoek specifiek overeengekomen werkzaamheden inzake kostprijsmodel CJIB 2015

Onderzoek specifiek overeengekomen werkzaamheden inzake kostprijsmodel CJIB 2015 Auditdienst Rijk Ministerie van Financiën Onderzoek specifiek overeengekomen werkzaamheden inzake kostprijsmodel CJIB 2015 Kenmerk ADR/2015/20134 Datum 10 april 2015 Status Definitief DEFINITIEF 1 RAPPORT

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

Passend. Leiderschap. Elke school de beste baas. Auteurs: Theo Camps Pieter Dekkers Bert Jurgens. Marije van Vilsteren

Passend. Leiderschap. Elke school de beste baas. Auteurs: Theo Camps Pieter Dekkers Bert Jurgens. Marije van Vilsteren Passend Leiderschap Elke school de beste baas Auteurs: Theo Camps Pieter Dekkers Bert Jurgens Marije van Vilsteren Met medewerking van: Hans van den Berg Jos Hagens Magda Snijders Passend leiderschap Elke

Nadere informatie

Tool Calculeren voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Handleiding

Tool Calculeren voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Handleiding voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl V2011.03.1 Tool Calculeren Voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Een uitgave van Sdu Uitgevers bv Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene

Nadere informatie

Studie naar de huidige en toekomstige waterbehoefte van stedelijke gebieden

Studie naar de huidige en toekomstige waterbehoefte van stedelijke gebieden Studie naar de huidige en toekomstige waterbehoefte van stedelijke gebieden extra aanvoer passieve infiltratie gronciwatervoorraad E,5 w 1,5.,/..,//1 4 4 4 5 4-- 2 E 1 4- ru 2,5 ir.lu -2-3 1 16 oktober

Nadere informatie

Intake Conclusie & Aanbevelingen. 1.0. ###-#######

Intake <applicatie> Conclusie & Aanbevelingen. <Datum> 1.0. <Auteur> ###-####### Intake Conclusie & Aanbevelingen Datum Versie 1.0 Auteur Telefoon ###-####### Inhoudsopgave 1. VOORWOORD... 1 2. BESCHRIJVING APPLICATIE... 2 2.1. FUNCTIONEEL ONTWERP... 2

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Trouwen en Meer

Algemene voorwaarden Trouwen en Meer Algemenevoorwaarden TrouwenenMeer Contactgegevens: TrouwenenMeer Postbus603 3440APWoerden Telefoon: 0646603879 E mail: susan@trouwenenmeer.nl Website: www.trouwenenmeer.nl KvKUtrecht: 30250566 Definities:

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Wel of geen AOA in het JBZ?

Wel of geen AOA in het JBZ? Wel of geen AOA in het JBZ? Maartje van de Vrugt CHOIR seminar 13 november 2015 Facts and figures JBZ Topklinisch ziekenhuis 4000 medewerkers 240 medisch specialisten 730 bedden Incl. Intensive care: 26

Nadere informatie

Levenscyclusanalyse voor onderzoekers, ontwerpers en beleidsmakers

Levenscyclusanalyse voor onderzoekers, ontwerpers en beleidsmakers Levenscyclusanalyse voor onderzoekers, ontwerpers en beleidsmakers Levenscyclusanalyse voor onderzoekers, ontwerpers en beleidsmakers R.M. Bras-Klapwijk R. Heijungs P. van Mourik 5-8 Ten geleide Voorwoord

Nadere informatie

Meer senioren bewegen en sporten in Rotterdam

Meer senioren bewegen en sporten in Rotterdam Meer senioren bewegen en sporten in Rotterdam Onderzoek naar effectieve methoden om het bereik en de motivatie van inactieve senioren te vergroten Marjan de Gruijter Niels Hermens Trudi Nederland Jessica

Nadere informatie

ONTWERPER!IN!UITVOERING! Kansen!voor!middelgrote!architectenbureaus!! in!de!rol!van!uitvoerend!general!planner!

ONTWERPER!IN!UITVOERING! Kansen!voor!middelgrote!architectenbureaus!! in!de!rol!van!uitvoerend!general!planner! ONTWERPERINUITVOERING Kansenvoormiddelgrotearchitectenbureaus inderolvanuitvoerendgeneralplanner Afstudeeronderzoek 23F11F2015 Afstudeerbedrijf: Korfkerarchitecten Sportlaan12 8302AZEmmeloord Bedrijfsbegeleider:

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen College Geneeskundige Specialismen Besluit van 9 november 2016 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Besluit spoedeisende geneeskunde van 9 januari 2013; Besluit ziekenhuisgeneeskunde van 11

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

Forum Standaardisatie. Consultatiedocument

Forum Standaardisatie. Consultatiedocument <project> FS 36-02-6A5 Forum Standaardisatie Consultatiedocument Datum Colofon Projectnaam Versienummer Locatie Organisatie Forum Standaardisatie Postbus 96810 2509 JE Den Haag

Nadere informatie

Beheerplan Forum Rotterdam

Beheerplan Forum Rotterdam Beheerplan Forum Rotterdam 7 november 2011 Beheerplan Forum Rotterdam BREEAM credit Landgebruik & Ecologie, LE 6 Verantwoording Titel Beheerplan Forum Rotterdam Opdrachtgever Multi Veste 276 bv Projectleider

Nadere informatie

Kwaliteit. Kwaliteit. Kwaliteit. Kwaliteit. Kwaliteit. Kwaliteit. Moeten Horen Kunnen. Hoe bereiken? Evaluatie. Hoe bereiken?

Kwaliteit. Kwaliteit. Kwaliteit. Kwaliteit. Kwaliteit. Kwaliteit. Moeten Horen Kunnen. Hoe bereiken? Evaluatie. Hoe bereiken? Kwaliteit Kwaliteit Moeten Horen Kunnen Act Check Plan Do Kwaliteit Kwaliteit Wat Hoe Voortgang meten Evaluatie Wat Hoe Voortgang meten Evaluatie Projectdefinitie Bijstellen Bijstellen Kwaliteit Kwaliteit

Nadere informatie

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn Themadag LOOT/LOMOZ Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg 19 juni 2013 Marianne van Duijn Inhoud Veranderingen Consequenties voor de patiënt Consequenties voor organisatie

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Aangepast(e) toets of examenonderdeel Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Aangepast(e) toets of examenonderdeel Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Aangepast(e) toets of examenonderdeel Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Invalshoek B: Reductie

CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Invalshoek B: Reductie Project: CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Rapport: CO2-2014/R-01;rev. 0;d.d. 27-07-2015 Auteur: J.A.C. van Dijk Verificateur: A.L.J. Timmermans Bredaseweg 43, 4844 CK Terheijden Postbus

Nadere informatie

Bemiddeling bij geschillen in het kader van de opleiding tot medisch specialist

Bemiddeling bij geschillen in het kader van de opleiding tot medisch specialist Projectcode Versie Definitief Datum 6 maart 2015 Opsteller E.A.J. Schoonen, MSc E. Koenes Beheerder Opdrachtgever Voorzitter Centrale Opleidingscommissie, Prof. dr. M. De Hoog Bemiddeling bij geschillen

Nadere informatie

Midden-Delfland. 4 e Partiële herziening uitwerkingsplan Harnaschpolder-Noord, fase 1. uitwerkingsplan. 31-01-2012 concept voorontwerp

Midden-Delfland. 4 e Partiële herziening uitwerkingsplan Harnaschpolder-Noord, fase 1. uitwerkingsplan. 31-01-2012 concept voorontwerp Midden-Delfland 4 e Partiële herziening uitwerkingsplan Harnaschpolder-Noord, fase 1 uitwerkingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: 31-01-2012 concept voorontwerp projectnummer:

Nadere informatie

Vijf uitdagingen en aanbevelingen voor de commissievergaderingen Gemeente Dordrecht

Vijf uitdagingen en aanbevelingen voor de commissievergaderingen Gemeente Dordrecht Vijf uitdagingen en aanbevelingen voor de commissievergaderingen Gemeente Dordrecht Op verzoek van Gemeente Dordrecht Anneloes Wepster Auteur Debat.NL Alex Klein klein@debat.nl 023-5629972 www.debat.nl

Nadere informatie

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Bestuur en Wonen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Huiberts BV. Review CO 2 reductiesysteem 2.A.2_1. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Huiberts BV. Review CO 2 reductiesysteem 2.A.2_1. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Huiberts BV Review CO 2 reductiesysteem 2.A.2_1 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 2.2. Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

VOORWOORD 7 LEESWIJZER 9 DEEL I ACHTERGROND 11

VOORWOORD 7 LEESWIJZER 9 DEEL I ACHTERGROND 11 VOORWOORD 7 LEESWIJZER 9 DEEL I ACHTERGROND 11 1. Uitgangspunten 13 2. De omgevingsgerichte methode 17 Het systeemmodel 17 Het diagnosemodel 19 Het speelveld 21 De zeven stappen 23 DEEL II WERKWIJZE 25

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Europese unie en gezondheidszorg Studiedag OSE en RIZIV / INAMI Brussel, 16 januari 2006

Europese unie en gezondheidszorg Studiedag OSE en RIZIV / INAMI Brussel, 16 januari 2006 Europese unie en gezondheidszorg Studiedag OSE en RIZIV / INAMI Brussel, 16 januari 2006 Patiëntenmobiliteit: kansen en uitdagingen; Vanuit een ziekenhuis bekeken Luc Van Camp, Elke Panis, Johan Hellings

Nadere informatie

Centrumplan De Lier. Bezonningsstudie

Centrumplan De Lier. Bezonningsstudie Centrumplan De Lier Bezonningsstudie 6 mei 2014 Centrumplan De Lier in vogelvlucht vanuit het noordwesten Centrumplan De Lier in vogelvlucht vanuit het zuidoosten Spring architecten Weena-zuid 110 3012

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Communicatieplan CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Communicatieplan CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inventarisatie e belanghebbenden 3 3 Communicatieplan 3 4 Website 4 4.1. Tekstuele informatie

Nadere informatie

project: Doelgroepanalyse en sociale kaart - Comazuipen

project: Doelgroepanalyse en sociale kaart - Comazuipen project: Doelgroepanalyse en sociale kaart - Comazuipen Colofon Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Postbus 1056 7940 KB Meppel Tel.: 0522-235235 Fax: 0522-235222 E-mail: info@edu-actief.nl Internet: www.edu-actief.nl

Nadere informatie

Stadsverwarming Utrecht. Effect op de EPC van woningen als gevolg van het niet meer toepassen van de kwaliteitsverklaring Eneco

Stadsverwarming Utrecht. Effect op de EPC van woningen als gevolg van het niet meer toepassen van de kwaliteitsverklaring Eneco Stadsverwarming Utrecht Effect op de EPC van woningen als gevolg van het niet meer toepassen van de kwaliteitsverklaring Eneco Status definitief Versie 002 Rapport E.2016.0201.00.R001 Datum 31 augustus

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Dienst Reporting

Voorbeeldrapportage Dienst Reporting Voorbeeldrapportage Dienst Reporting Boosting HR - Expert in data, verstand van HR Voorwoord Inhoudsopgave Hierbij presenteren we de voorbeeldrapportage van onze dienst Reporting. 0. Samenvatting 1. Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Tinnitus en arbeid. Een onderzoek naar de invloed van stressoren op tinnitus en de mogelijkheid tot werken

Tinnitus en arbeid. Een onderzoek naar de invloed van stressoren op tinnitus en de mogelijkheid tot werken Rijksuniversiteit Groningen Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid Universitair Medisch Centrum Groningen Tinnitus en arbeid Een onderzoek naar de invloed van stressoren op tinnitus en de mogelijkheid

Nadere informatie

project: Dag overgewicht!

project: Dag overgewicht! project: Dag overgewicht! Colofon Uitgeverij. Meppel Postbus 1056 7940 KB Meppel Tel.: 0522-235235 Fax: 0522-235222 E-mail: info@edu-actief.nl Internet: www.edu-actief.nl Auteur Maaike Hardenberg Titel

Nadere informatie

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER agendapunt 06.06 1008936 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-09-2014 Kennis te nemen van de evaluatie van de beleidsnota grondwaterbeheer.

Nadere informatie

VOOR HET vfas CONGRES

VOOR HET vfas CONGRES ALIMENTATIE VAN DE TOEKOMST SCHEIDEN IN NEDERLAND 2012 onderzoek uitgevoerd door TNS NIPO in opdracht van de vfas DE SCHEIDINGSADVOCATEN vfas CONGRES 2012 VAN ALIMENTATIE DE vfas NODIGEN VAN DE TOEKOMST

Nadere informatie

Beheerrichtlijn voor vleermuizen van Fort Asperen E.A. Jansen & H.G.J.A. Limpens

Beheerrichtlijn voor vleermuizen van Fort Asperen E.A. Jansen & H.G.J.A. Limpens Beheerrichtlijn voor vleermuizen van Fort Asperen E.A. Jansen & H.G.J.A. Limpens 2014.007 Rapport van het Bureau van de Zoogdiervereniging In opdracht van Stichting Fort Asperen & Staatbosbeheer regio

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Scheepswerf H. B.V. Opdrachtgever Scheepswerf H. BV Contactpersoon de heer M. Kenmerk R075295ag.00001.tvr Versie 01_001 Datum 15 april 2014 Kelvinbaan 40, 3439 MT

Nadere informatie

Deskundigheid en objectiviteit. bij bouwkundige schade. door ing. J.C. (Johan) Kok

Deskundigheid en objectiviteit. bij bouwkundige schade. door ing. J.C. (Johan) Kok Deskundigheid en objectiviteit bij bouwkundige schade door ing. J.C. (Johan) Kok Test: Welke toren staat schever? Deskundigheid en objectiviteit bij bouwschade Het begrip objectiviteit en de betekenis

Nadere informatie

Aanbestedingsleidraad herontwikkeling Brewinc-locatie te Doetinchem. Errata aanbestedingsleidraad d.d. 8 oktober 2007

Aanbestedingsleidraad herontwikkeling Brewinc-locatie te Doetinchem. Errata aanbestedingsleidraad d.d. 8 oktober 2007 Aanbestedingsleidraad herontwikkeling Brewinc-locatie te Doetinchem Errata aanbestedingsleidraad d.d. 8 oktober 2007 18 oktober 2007 Kenmerk R003-4514655HTM-cri-V02-NL Verantwoording Titel Opdrachtgever

Nadere informatie

Inhoud. inleiding de schouder 1 9. Redactie 1 0. Auteurs 1 1. Voorwoord 1 6

Inhoud. inleiding de schouder 1 9. Redactie 1 0. Auteurs 1 1. Voorwoord 1 6 Redactie 1 0 Auteurs 1 1 Voorwoord 1 6 inleiding de schouder 1 9 1 Patiënten met schoudersyndromen in de huisarts- en fysiotherapiepraktijk 2 1 Inleiding 2 2 Patiënten met schoudersyndromen in de huisartspraktijk

Nadere informatie

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Een standaard die niet beheerd wordt is geen standaard! Het is nooit te vroeg om de mogelijkheden voor het beheer van

Nadere informatie

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE SITUERING Deze afsprakennota kadert binnen de ruimere samenwerking tussen de gemeente en Logo Antwerpen

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk Dit document mag alleen gedeeld worden met direct betrokkenen van het programma Herkenning Digitale Informatie en Fingerprinting omdat verdere verspreiding of openbaarmaking de veiligheid van de Staat

Nadere informatie

Academisch schrijven. Tips and tricks

Academisch schrijven. Tips and tricks Academisch schrijven Tips and tricks Overzicht ViP s ViP-1: structuur 1 ViP-2: refereren, parafraseren en citeren ViP-3: cohesie en zinsconstructies ViP-5: structuur 2 ViP-1: structuur 1 Titel en kopjes

Nadere informatie