GEBRUIK, INSTALLATIE, ONDERHOUD. Brio 250 ESPRESSO INSTANT. Nederlands/Vlaams DOC. NO. H 150N 00 EDITION

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIK, INSTALLATIE, ONDERHOUD. Brio 250 ESPRESSO INSTANT. Nederlands/Vlaams DOC. NO. H 150N 00 EDITION 1 01 01"

Transcriptie

1 GEBRUIK, INSTALLATIE, ONDERHOUD Brio 250 ESPRESSO INSTANT NL Nederlands/Vlaams DOC. NO. H 150N 00 EDITION

2

3 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DECLARATION OF CONFORMITY DÉCLARATION DE CONFORMITÉ KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING YHDENMUKAISUUSTODISTUS Valbrembo, 03/05/2001 Dichiara che la macchina descritta nella targhetta di identificazione, è conforme alle disposizioni legislative delle direttive: 89/392, 89/336, 73/23 CEE e successive modifiche ed integrazioni. Declares that the machine described in the identification plate conforms to the legislative directions of the directives: 89/ 392, 89/336, 73/23 EEC and further amendments and integrations. Déclare que l appareil décrit dans la plaque signalétique satisfait aux prescriptions des directives: 89/392, 89/336, 73/ 23 CEE et modifications/intégrations suivantes. Erklärt, daß das im Typenschild beschriebene Gerät den EWG Richtlinien 89/392, 89/336, 73/23 sowie den folgenden Änderungen/Ergänzungen entspricht. Declara que la máquina descripta en la placa de identificación, resulta conforme a las disposiciones legislativas de las directivas: 89/392, 89/336, 73/23 CEE y modificaciones y integraciones sucesivas. Declara que o distribuidor descrita na chapa de identificação é conforme às disposições legislativas das directivas CEE 89/392, 89/336 e 73/23 e sucessivas modificações e integrações. Verklaart dat de op de identificatieplaat beschreven machine overeenstemt met de bepalingen van de EEG richtlijnen 89/392, 89/336 en 73/23 en de daaropvolgende wijzigingen en aanvullingen. Intygar att maskinen som beskrivs på identifieringsskylten överensstämmer med lagstiftningsföreskrifterna i direktiven: 89/392, 89/336, 73/23 CEE och påföljande och kompletteringar. Det erklæres herved, at automaten angivet på typeskiltet er i overensstemmelse med direktiverne 89/392, 89/336 og 73/23 EU og de senere ændringer og tillæg. Forsikrer under eget ansvar at apparatet som beskrives i identifikasjonsplaten, er i overensstemmelse med vilkårene i EU-direktivene 89/392, 89/336, 73/23 med endringer. Vahvistaa, että arvokyltissä kuvattu laite vastaa EU-direktiivien 89/392, 89/336, 73/23 sekä niihin myöhemmin tehtyjen muutosten määräyksiä. ANTONIO CAVO C.E.O

4

5 INHOUD VOORWOORD PAG. 2 IDENTIFICATIE VAN HET TOESTEL PAG. 2 BIJ DEFECTEN PAG. 2 TRANSPORT EN OPSLAG PAG. 2 GEBRUIK VAN DE AUTOMATEN PAG. 3 PLAATSING DRANKENAUTOMAAT PAG. 3 RAADGEVINGEN VOOR DE INSTALLATIE PAG. 3 RAADGEVINGEN VOOR HET GEBRUIK PAG. 3 RAADGEVINGEN VOOR DE AFBRAAK PAG. 3 TECHNISCHE KENMERKEN PAG. 3 STROOMVERBRUIK PAG. 4 ACCESSOIRES PAG. 4 VULLING EN REINIGING PAG. 5 DEURSCHAKELAAR PAG. 5 ONDERHOUD EN DESINFECTIE PAG. 5 BEDIENING EN INFORMATIES PAG. 5 BEKERS INLADEN PAG. 6 KOFFIE BIJVULLEN PAG. 6 SUIKER EN INSTANTPRODUCTEN BIJVULLEN PAG. 6 INLADING STAAFJES PAG. 6 WATER VULLEN PAG. 6 SANERING VAN MIXERS EN VOEDINGSCIRCUITS PAG. 6 REINIGING VAN DE TANK VOOR WATERTOEVOER PAG. 7 REINIGING LEKBAK PAG. 7 REINIGING SCHUIFARM VOOR BEKERS PAG. 7 REINIGING SUIKERDOSEERDER PAG. 8 WEKELIJKSE REINIGING KOFFIEGROEP PAG. 8 BUITEN DIENST STELLING PAG. 8 INSTALLATIE PAG. 9 UITPAKKEN VAN DE DRANKENAUTOMAAT PAG. 9 PLAATJES INSCHUIVEN PAG. 9 AANSLUITING OP DE WATERLEIDING PAG. 9 ELEKTRISCHE AANSLUITING PAG. 10 DEURSCHAKELAAR PAG. 10 MONTAGE BETAALSYSTEEM PAG. 10 WATERONTHARDER PAG. 10 HYDRAULISCH CIRCUIT VULLEN PAG. 10 FUNCTIONERING KOFFIEGROEP PAG. 11 FUNCTIE-STATEN PAG. 14 FUNCTIESTAAT NORMAAL GEBRUIK PAG. 14 FUNCTIESTAAT ONDERHOUD PAG. 14 PROGRAMMERING PAG. 15 WEERGAVE AANWEZIGE DEFECTEN PAG. 16 PROGRAMMERING DOSERING WATER EN INSTANTPOEDER PAG. 17 PROGRAMMERING PRIJZEN PAG. 17 PROGRAMMERING PRIJZEN EN STAAT VAN DE SELECTIES PAG. 17 PROGRAMMERING BASISMUNT EN DECIMAALPUNT PAG. 17 PROGRAMMERING WAARDELIJNEN MUNTENCONTROLEUR PAG. 17 INITIALISERING PAG. 17 PROGRAMMERING TOESTELCODE PAG. 18 TOESTELCONFIGURATIE PAG. 18 SLAGENTELLER PAG. 18 INSTALLATIE PAG. 18 NULSTELLING DEFECTEN PAG. 18 WEERGAVE STATISTIEKEN PAG. 18 PRINTEN STATISTIEKEN PAG. 18 NULSTELLING STATISTIEKEN PAG. 18 PROGRAMMER PAG. 19 AUTOMATISCHE OVERDRACHT SETUP PAG. 19 OVERGEDRAGEN GEGEVENS PAG. 19 TAALCONFIGURATIE PAG. 19 ONDERHOUD PAG. 19 ALGEMENE INLEIDING PAG. 19 ONDERHOUD KOFFIEZET-EENHEID PAG. 19 JAARLIJKSE SANERING PAG. 20 FUNCTIE KAARTEN EN SIGNAALLAMPEN PAG. 21 CONTROLEKAART PAG. 21 TOETSENKAART PAG. 21 CONFIGURATIE CONTROLEKAART PAG. 21 CONFIGURATIE MODEL PAG. 22 CONFIGURATIE ROERSTAAFJES PAG. 22 CONFIGURATIE BETAALSYSTEEM PAG. 22 HYDRAULISCH CIRCUIT PAG. 23 CYCLUS KOFFIE-AFGIFTE PAG. 11 CONTROLE EN INSTELLING VASTE WAARDEN PAG. 11 STANDAARDINSTELLING PAG. 11 STANDAARDINSTELLING ZUIGERSLAG KOFFIEGROEP PAG. 12 INSTELLING WATERTEMPERATUUR PAG. 12 INSTELLING MAALFIJNHEID PAG. 12 INSTELLING DOSISGEWICHT KOFFIE PAG. 13 KOP-SENSOR PAG. 13 by NECTA VENDING SOLUTIONS SpA 0101 Brio 250 C-I 1

6 VOORWOORD Deze documentatie vormt integrerend deel van het apparaat en moet bij elke verplaatsing of eigendomsoverdracht bij het apparaat blijven, zodat de diverse operators de documentatie kunnen raadplegen. Voordat het apparaat wordt geïnstalleerd en voordat er gebruik van wordt gemaakt, moet de inhoud van dit handboek aandachtig worden doorgelezen en de aanwijzingen moeten nauwgezet worden opgevolgd. Het handboek verstrekt belangrijke informatie betreffende de veiligheid bij de installatie, de voorschriften voor het gebruik en het onderhoud. Het handboek is samengesteld drie secties. Het eerste sectie beschrijft de werkzaamheden van het vullen en van de normale reiniging van de het toestel, in de zones die toegankelijk zijn door alleen de deursleutel te gebruiken, zonder dat daarbij ander gereedschap nodig is. Het tweede sectie bevat de instructies voor een correcte installatie en de nodige informatie om op de beste manier gebruik te maken van de prestaties van het toestel. Het derde sectie beschrijft de sofware programmering. De werkzaamheden die in de tweede en derde sectie worden beschreven mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegd personeel, met specifieke kennis van het toestel en de functionering ervan, zowel uit het oogpunt van de elektrische veiligheid als van de hygiënische voorschriften. De automaten van de serie Brio zijn ontworpen om aangepast te worden aan de meest uiteenlopende gebruikseisen. In deze handleiding worden alle mogelijke configuraties beschreven met betreffende veiligheidsvoorschriften en onderhoud. Inrichtingen die op het standaardmodel niet aanwezig zijn worden aangegeven als optional. IDENTIFICATIE VAN HET TOESTEL Elk apparaat heeft een specifiek identificatienummer. Dit nummer staat op het identificatieplaatje, dat bevestigd is tegen de binnenkant van de rechterzijkant. Het identificatieplaatje (zie figuur) is de enige door de fabrikant erkende identificatie van het apparaat. Het bevat alle gegevens die de fabrikant nodig heeft om vlug en precies alle mogelijke technische informaties te verstrekken en die het beheer van de onderdelen vergemakkelijken. BIJ DEFECTEN In de meeste gevallen kunnen eventuele technische defecten verholpen worden door kleine ingrepen. Daarom raden we aan dit handboek aandachtig door te lezen, voordat er contact wordt opgenomen met de fabrikant. Wanneer het defect of de slechte werking niet kan worden verholpen, dan kunt u contact opnemen met: NECTA VENDING SOLUTIONS SpA Via Roma Valbrembo Italy - Tel TRANSPORT EN OPSLAG Om het apparaat niet te beschadigen moeten de manoeuvres bij het opladen en afladen zeer voorzichtig worden uitgevoerd. Voor het opheffen van het apparaat met een heftruck, met motor of handbediening, moeten de vorken onder de onderkant van het apparaat worden geplaatst en aan de kant die herkenbaar is door het symbool op de verpakking. Oppassen, nooit: - de automaat omgooien; - de automaat met kabels of anders voorttrekken; - de automaat bij de zijkanten opheffen; - de automaat met kabelstroppen of kabels opheffen; - de automaat met verpakking schudden of er tegenaan duwen; Opslag in een droge ruimte met een temperatuur van 0 tot 40 C. De apparaten niet op elkaar stapelen en alleen in verticale stand plaatsen, zoals door de pijlen op de verpakking staat aangegeven. Toestelcode Model Type Kenmerken drinkwaterleidingnet Serienummer Frequentie Bedrijfsspanning Stroom Opgenomen vermogen Gegevens boiler by NECTA VENDING SOLUTIONS SpA 0101 Brio 250 C-I 2

7 GEBRUIK VAN DE AUTOMATEN VOOR WARME DRANKEN IN OPEN VATEN (B.V. plastic bekers, aardewerk kopjes, kannen) De automaten voor dranken in open vaten mogen alleen gebruikt worden voor de verkoop en distributie van de volgende soorten dranken: - aftreksels van koffie, thee en dergelijke producten; - oplossingen van instantproducten of gelyofiliseerde preparaten; Deze producten moeten door de fabrikant worden aangegeven als geschikt voor automatische distributie in open vaten. De afgegegeven producten zijn bestemd voor onmiddellijke consumptie. In geen enkel geval mogen ze voor een later gebruik bewaard en/of verpakt worden. Elk ander gebruik is onjuist en kan potentieel gevaarlijk zijn. PLAATSING DRANKENAUTOMAAT De automaat is niet geschikt voor plaatsing in de open lucht. Hij moet in een droog lokaal worden geplaatst waar de temperatuur tussen de 2 en 32 C blijft en mag niet in ruimten staan waar waterstralen voor de reiniging worden gebruikt (b.v. grote keukens, enz.). De automaat moet dichtbij een wand worden geplaatst en wel zodanig, dat de achterkant minstens 4 cm van die wand afstaat om een regelmatige ventilatie te garanderen. In geen geval mag hij door doeken e.d. worden afgedekt. De automaat moet zodanig worden geplaatst, dat hij niet meer dan 2 kan overhellen. Eventueel nivelleren door de daarvoor bijgeleverde stelvoetjes te gebruiken. Belangrijk!! Voor buitengewoon onderhoud en/of reparatie kan de automaat aan de achterkant worden geopend. Daarom moet de mogelijkheid bestaan om het apparaat achterstevoren te draaien, om het achterpaneel te kunnen demonteren. Plaatsing op het kastje De automaat kan op een tafel of kast worden geplaatst, of op elke andere geschikte steun (aangeraden hoogte 820 mm). Gebruik, waar dat mogelijk is, het daarvoor bestemde kastje, waarin plaats is voor de lekbak, de watertoevoerset en, bij zeer hard water, voor de waterontharder. RAADGEVINGEN VOOR DE INSTALLATIE De installatie en de daaropvolgende onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door vakkundig personeel, opgeleid voor het gebruik van dit apparaat. Daarbij moeten de geldende voorschriften in acht worden genomen. De automaat wordt verkocht zonder betaalsysteem. Daarom is de verantwoordelijkheid voor alle schade aan de automaat zelf of aan zaken en personen, voortkomend uit verkeerde installatie van het betaalsysteem, geheel en uitsluitend voor degene die de installatie daarvan heeft uitgevoerd. De perfecte staat van de automaat en het voldoen aan de voorschriften van de betreffende installaties moet minstens eenmaal per jaar door gespecialiseerd personeel gecontroleerd worden. RAADGEVINGEN VOOR HET GEBRUIK Enkele voorzorgsmaatregelen die helpen om het milieu te beschermen: - gebruik voor de reiniging van het toestel alleen biologisch afbreekbare producten; - zorg ervoor dat alle verpakkingsmaterialen van de producten, die gebruikt zijn voor het vullen en voor het reinigen van het toestel, naar behoren worden afgevoerd; - zet de automaat af wanneer hij niet gebruikt wordt, dat geeft een aanzienlijke energiebesparing. RAADGEVINGEN VOOR DE AFBRAAK Wanneer de automaat moet worden afgebroken, geldt de verplichting om zich daarbij te houden aan de geldende wetten voor de milieubescherming. In het bijzonder: - ijzerhoudende materialen, plastic e.d. moeten naar de daarvoor aangewezen depots worden gebracht; - het isolatiemateriaal wordt door gespecialiseerde firma s verzameld. TECHNISCHE KENMERKEN Hoogte Breedte Diepte Hoogte van het kastje AFMETINGEN 750 mm 540 mm 550 mm 820 mm Toevoerspanning 230 V~ Toevoerfrequentie 50 Hz Geïnstalleerd vermogen - Espresso 1,4 kw - Instant 1,9 kw Gewicht - Espresso 55 Kg - Instant 55 Kg by NECTA VENDING SOLUTIONS SpA 0101 Brio 250 C-I 3

8 BEKERAUTOMAAT Voor bovendiameter van mm met een autonomie van ongeveer 250 bekers. GELDAUTOMAAT De automaat wordt geleverd met voorbeschikking voor aansluiting van de geldautomaat Executive. VERKOOPPRIJZEN Voor elke selectie kan een andere programmeerbare prijs worden ingesteld. De standaardinstelling voorziet gelijke verkoopprijzen voor alle selecties. JUG FACILITIES EN FREE VEND Met een daarvoor bestemde sleutel is het mogelijk om tot 5 vers gezette selecties te verkrijgen zonder bekerafgifte, om een kan te vullen, of om de gratis afgifte van normale selecties te verkrijgen. GELDKASSA Van plastic met slot, als accessoire verkrijgbaar. WATERTOEVOER Aansluiting op drinkwaterleidingnet met een waterdruk van 5 t/m 85 N/cm 2. INSTELLINGEN DIE MOGELIJK ZIJN Modellen espresso:volumetrische dosering van koffie, maalfijnheid, instantproducten en water. Modellen instant: dosering van instant en water met timer. Temperatuurregeling De correcte bedrijfswaarden zijn in de fabriek vooringesteld. Een trimmer op de controlekaart staat kleine bijstellingen toe (indien nodig). TOESTEMMINGEN - bekers aanwezig - water aanwezig - koffie aanwezig - koffiegroep aanwezig - lekbakvlotter (optional op de modellen met tank) - bedrijfstemperatuur bereikt BEVEILIGINGEN - deurschakelaar - lekbakje aanwezig - thermostaat boilerbeveiliging met handbediende herspanning - vastklemming air-break vlotter - overloopklep (alleen bij waterleidingtoevoer) - lekbak vol - thermostaat kookbeveiliging op de boiler voor instantdranken (modellen instant) - timer-bescherming (modellen espresso) van: pomp reductiemotor koffiegroep koffiemolen - thermobeveiliging van: doseermotoren reductiemotor koffiegroep magneetventielen pomp mixermotoren koffiemolenmotor - beveiliging met zekering: transformator kaartvoeding transformator voeding Executive INHOUD VOORRAADBAKKEN Koffiebonen 1.8 Kg. Suiker 1.9 Kg. Melkkorrels 0.8 Kg. Instant koffie 0.7 Kg. Thee 2.0 Kg. Chocolade 1.5 Kg. Roerstaafjes 245 st. STROOMVERBRUIK Het elektrische stroomverbruik van de automaat hangt van veel factoren af, zoals temperatuur en ventilatie van de omgeving waar de automaat geplaatst is, de temperatuur van het toevoerwater, de temperatuur in de boiler, enz. Bij gemiddelde omstandigheden en wel: - temperatuur omgeving: 22 C - temperatuur boiler: 93 C - temperatuur toevoerwater: 18 C - water (gemiddeld) per selectie: 93 cc is het volgende energieverbruik opgemeten: - bereiking van bedrijfstemperatuur 53 Wh - verbruik voor elk uur in stand-by 110 Wh - verbruik voor elke afgifte (gemiddeld) 7.65 Wh Het volgens bovenstaande gemiddelde gegevens berekende energieverbruik moet als zuiver indicatief worden beschouwd. ACCESSOIRES Op de automaat kan een ruim assortiment accessoires gemonteerd worden, om de prestaties te variëren. De montage-sets zijn voorzien van instructies voor de montage en voor de proeven, die nauwgezet moeten worden opgevolgd om de veiligheid van het toestel te behouden. De montage en daaropvolgende proeven moeten door vakkundig personeel worden uitgevoerd, met speciale kennis van de functionering van het toestel zowel ten opzichte van de elektrische veiligheid als van de hygiënische voorschriften. by NECTA VENDING SOLUTIONS SpA 0101 Brio 250 C-I 4

9 VULLING EN REINIGING DEURSCHAKELAAR Bij het openen van de deur wordt door een specifieke microschakelaar de spanning van de elektrische installatie van de apparatuur onderbroken, om de hierna beschreven werkzaamheden voor de vulling en de dagelijkse reiniging in alle veiligheid te kunnen verrichten. Alle werkzaamheden, waarbij de automaat onder spanning moet staan, mogen UITSLUITEND door vakkundig personeel worden uitgevoerd, dat bekend is met de risico s die een dergelijke situatie met zich meebrengt. De installatie kan bij open deur eenvoudig onder spanning worden gezet door de deurcontactsleutel in het sleutelgat van de deurschakelaar te steken (zie fig.1). De deur kan alleen gesloten worden nadat de deurcontactsleutel is uitgenomen. Het is verstandig om ook saneringsproducten (b.v. chloorhoudende reinigingsmiddelen) te gebruiken voor de oppervlaktes die niet direct met de levensmiddelen in aanraking komen. Enkele delen van de automaat kunnen door scherpe reinigingsmiddelen beschadigd worden. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor schade, veroorzaakt door gebruik van bijtende of giftige middelen. Verbreek de aansluiting van de automaat op het elektriciteitsnet voordat begonnen wordt met onderhoudswerkzaamheden waarbij onderdelen gedemonteerd moeten worden. BEDIENING EN INFORMATIES Op de buitenkant van de deur (zie fig.2) zijn de voor de gebruiker bestemde bedieningstoetsen en informaties aangebracht. Fig Deurschakelaar 2 - Mechanische slagenteller 3 - Netzekeringen Fig Voorbestemd voor betaalsysteem 2 - Ruimtes voor ingrediëntenplaatjes 3 - Afgiftevak 4 - Lekbak 5 - Munteninworp 6 - Signaallampje contant geld 7 - Terugbetalingsknop 8 - Gebruiksaanwijzingsplaatjes 9 - Alfanumerieke display 10 - Menu beschikbare selecties 11 - Voorbeschikking frontale muntencontroleur en/of plaatjes 12 - Geldteruggave ONDERHOUD EN DESINFECTIE Op grond van de geldende voorschriften op het gebied van gezondheidszorg en veiligheid, is de operator van een drankenautomaat verantwoordelijk voor de hygiëne van de levensmiddelencircuits; hij moet de automaat dus zodanig onderhouden dat bacterievorming voorkomen wordt. Bij de installatie is het noodzakelijk over te gaan tot de complete sanering van de hydraulische circuits en van de onderdelen die met levensmiddelen in aanraking komen, om eventueel tijdens de opslag gevormde bacteries te verwijderen. De plaatjes met het menu en de gebruiksaanwijzing worden met de automaatuitrusting meegeleverd en ze moeten bij de installatie worden aangebracht, volgens de tabel selectiedosering. De Programmeringsknop,die toegang geeft tot de functies van de automaat, bevindt zich op de binnenkant van de toetsenkaart. Door twee keer op de programmeringsknop te drukken, op de binnenkant van de toetsenkaart, stelt de automaat zich in de modus Programmering"; door op selectietoets nr. 5 te drukken gaat de automaat het hydraulisch circuit automatisch vullen. by NECTA VENDING SOLUTIONS SpA 0101Brio 250 C-I 5

10 BEKERS INLADEN Om de bekers in de bekerautomaat te laden handelt u als volgt: - schakel de spanning van de automaat uit; - maak de bekerhouder los door de vasthaakhendel te verbreden en dan naar voren te buigen; - controleer of de inkeping voor dekselblokkering op de draaiknop voor kolomrotatie wel overeenkomt met de inkeping in het deksel zelf (als de automaat leeg is dan is die positionering automatisch); - trek eventueel de knop omhoog en draai de middelste kolomstapelaar handmatig met de klok mee; - licht het deksel van de houder op; - zet het luikje van de bekerhouder omlaag; Fig Deksel 2 - Koffiebak 3 - Schuif KOFFIE BIJVULLEN Licht het deksel op en vul de bak met koffie, controleer of de schuif helemaal open staat (zie fig. 4). SUIKER EN INSTANTPRODUCTEN BIJVULLEN Licht het dekseltje van het betreffende product op, vul alle afzonderlijke bakjes met de producten die gedistribueerd moeten worden. Druk daarbij het product niet vast aan, om plakkerig worden te voorkomen. Wees er zeker van dat er geen klontjes zijn in het product. INLADING STAAFJES Verwijder het staafgewichtje en laad de staafjes in. Schuif het papierstrookje eraf terwijl u alle staafjes goed horizontaal houdt. Zet nu het gewichtje weer op zijn plaats. De staafjes moeten recht en glad zijn, zonder braam. WATER VULLEN (OPTIONAL) Bij de versies met watertank in het kastje (20 l) wordt de tank handmatig gevuld op de volgende wijze: - de tank moet gesaneerd worden volgens de beschrijving in paragraaf reiniging van watervoorzieningstank - vul de tank met drinkwater en zet hem weer op zijn plaats. Fig Bekerhouderluikje 2 - Bekerveren 3 - Bekerhouderdeksel 4 - Inkerving dekselblokkering 5 - Kolomrotatieknop 6 - Middelste bekerkolom 7 - Vasthaakhendel 8 - Knop voor bekerloslating. laad de bekers in de kolommen zonder ze vast in elkaar te drukken; - de centrale kolom wordt het laatste beladen; SANERING VAN MIXERS EN VOEDINGSCIRCUITS Bij de installatie van de automaat en minstens eens per week of vaker, afhankelijk van het gebruik van de automaat en van de kwaliteit van het toegevoerde water, moet er een zorgvuldige ontsmetting worden uitgevoerd van de mixers en de schenkleidingen van de instantdranken om de hygiëne van de verstrekte producten te garanderen. Om de saneringswerkzaamheden te versnellen is de automaat uitgerust met reserveonderdelen, die vervangen kunnen worden. - sluit de automaat en voer een proefselectie uit. by NECTA VENDING SOLUTIONS SpA Brio 250 C-I

11 REINIGING VAN DE TANK VOOR WATERTOEVOER (OPTIONAL) Bij de automaten die de watertank in het kastje gebruiken moet deze tank minstens een keer per week gesaneerd worden met de chloorhoudende reinigingsmiddelen die voor de mixers gebruikt worden. REINIGING LEKBAK Fig Laatjesdeksel 2 - Poederschuiflaatje 3 - Poedertrechter 4 - Watertrechter 5 - Toevoerstuk 6 - Vleugelschroef mixer De lekbak kan gemakkelijk worden uitgenomen om hem te legen en schoon te maken. Indien de aan de rand van het bakjesdeksel bevestigde pinnetjes worden losgemaakt en in de daartoe bestemde gaten worden gestoken, (zie fig. 7) dan kan de bak alleen bij open deur worden uitgenomen. Om veiligheidsreden is er links een schakelaar geplaatst, die de spanning van de automaat uitschakelt bij het uitnemen van de bak. Fig. 6 De volgende delen moeten gereinigd worden: - schuiflaatjes voor poeder, mixers en schenkleiding van de instantdranken; - schenkmond thee; - suikergootje; - afgiftevak. - uit de mixers (zie fig. 5) worden de poedertrechters, de watertrechters, de toevoerstukken, de poederschuiflaatjes en de watertellers van de mixermotoren verwijderd; - voor het monteren van de vleugelschroeven houdt u met een vinger de schijf vast die op de as van de mixer gemonteerd is; - was alle onderdelen goed af met reinigingsmiddelen, waarbij u moet zorgen dat achtergebleven resten en zichtbare aanslag mechanisch worden verwijderd, zonodig met borstels en pijpenragers. De ontsmetting wordt uitgevoerd met chloorbevattende reinigingsmiddelen. - leg de onderdelen gedurende ongeveer 20 minuten in een een bak met de vooraf gemaakte oplossing van het chloorbevattende reinigingsmiddel; - monteer opnieuw de toevoerstukken en de watertrechters; - monteer opnieuw de poederschuiflaatjes en de poedertrechters nadat ze zorgvuldig zijn afgedroogd. Na de montage van de onderdelen is het, in ieder geval, nodig om: - ga naar de modus Inlader om de mixerspoeling te verrichten (zie betreffende paragraaf) en voeg in de diverse trechters enkele druppels van het chloorbevattende reinigingsmiddel toe; - na de ontsmetting worden de betreffende onderdelen zeer goed nagespoeld om eventueel achtergebleven sporen van de gebruikte oplossing te verwijderen. Fig Bakblokkeringsgaten 2 - Pinnetjes REINIGING SCHUIFARM VOOR BEKERS De schuifarm dient periodiek te worden schoongemaakt en moet daarbij gedemonteerd worden. Daarvoor wordt de kartelmoer helemaal losgedraaid (zie fig. 8). Bij het opnieuw monteren moet de afstandsring weer goed op zijn plaats worden gezet. Fig Kartelmoer voor bevestiging 2 - Schuifarm voor bekers 3 - Afstandsring by NECTA VENDING SOLUTIONS SpA 0101Brio 250 C-I 7

12 REINIGING SUIKERDOSEERDER Bij de modellen waarbij de suiker direct in de beker wordt gestrooid, is het noodzakelijk de suikerdoseerder regelmatig met warm water te reinigen (zie fig. 9). Handel daarbij als volgt: - haak de terugbrengveer los; - licht het elastische hefboompje op om de pen te bevrijden; - trek de pen en het mondstuk van de suikerdoseerder af; - monteer na de reiniging alles weer in omgekeerde volgorde. WEKELIJKSE REINIGING KOFFIEGROEP Bij elke vulling, of in ieder geval elke week, dient u de buitenkant van de koffiegroep te reinigen. Verwijder eventuele poederresten, vooral in de omgeving van de koffietrechter (zie fig. 17). BUITEN DIENST STELLING Wanneer de automaat, om welke reden dan ook, zolang ongebruikt blijft dat de vervaldatum van de producten wordt overschreden, dan is het nodig als volgt te handelen: - maak alle bakken en reservoirs volkomen leeg en was ze zorgvuldig af met de chloorbevattende reinigingsmiddelen die ook voor de mixers worden gebruikt; - maak de koffiedoseerder helemaal leeg door uit te schenken totdat leeg gesignaleerd wordt; - laat het hydraulisch circuit helemaal leeglopen met gebruik van de daartoe bestemde klemmen. Fig Mondstuk suikerdoseerder 2 - Pen 3 - Elastisch hefboompje 4 - Terugbrengveer by NECTA VENDING SOLUTIONS SpA Brio 250 C-I

13 INSTALLATIE De installatie en de daaropvolgende onderhoudswerkzaamheden moeten verricht worden door gespecialiseerd personeel, opgeleid voor het gebruik van de automaat en bekend met de specifieke risico s die dergelijke werkzaamheden met zich meebrengen. De automaat moet geïnstalleerd worden in een droog lokaal, met temperaturen van 2 t/m 32 C. Bij de installatie is het noodzakelijk over te gaan tot de complete sanering van de hydraulische circuits en van de onderdelen die met levensmiddelen in aanraking komen, om eventueel tijdens de opslag gevormde bacteries te verwijderen. UITPAKKEN VAN DE DRANKEN- AUTOMAAT Nadat de verpakking eraf is gehaald, wordt de automaat goed gecontroleerd op eventuele onvolkomenheid of beschadigingen. In twijfelgevallen mag de automaat niet worden gebruikt. De verpakkingsmaterialen (plastic zakken, polystireen, spijkers, enz) mogen niet binnen bereik komen van kinderen, daarvoor vormen ze een mogelijke bron van gevaar. De verpakkingsmaterialen moeten naar de daarvoor aangewezen depots worden gebracht, waarbij de terugwinning van het herbruikbare materiaal aan gespecialiseerde firma s wordt toevertrouwd. Belangrijk!! De automaat moet zodanig worden geplaatst, dat hij niet meer dan 2 kan overhellen. Fig Stelvoetje AANSLUITING OP DE WATERLEIDING De automaat moet worden aangesloten op de drinkwaterleiding. De druk daarvan moet 5 t/m 85 N/cm 2 zijn (0,5-8,5 bar). Laat het water uit de waterleiding stromen totdat het helder en schoon is. Gebruik een buis (ook als set beschikbaar) die geschikt is om de leidingdruk te verdragen en van het type met aanduiding voor voedingswaren, (interne diameter minder dan 6 mm) om de waterleiding aan te sluiten op de gasfitting 3/4" van het magneetventiel van de wateringang (zie fig.11). Het is raadzaam om buiten de automaat een kraantje op het waterleidingnet aan te brengen, op een gemakkelijk bereikbare plaats. Fig Gasfitting waterinlaat 3/4" 2 - Toevoerleiding 3 - Overloopleiding OVERLOOPBEVEILIGING De elektromagnetische afsluiter van de waterinlaat (zie fig.11) is voorzien van een overloopbeveiliging die de waterinlaat mechanisch afsluit tengevolge van een defect van de afsluiter zelf of van het mechanisme voor waterniveau-controle in de boiler. Om de normale werking weer te herstellen handelt u als volgt: - laat het water uit de overloopslang wegstromen; - sluit het kraantje van het waterleidingnet buiten de automaat; - draai de fitting van de toevoerslang van de afsluiter enigszins los om de overgebleven leidingdruk af te voeren en draai hem opnieuw aan (zie fig.11); Eventueel nivelleren met de daarvoor bijgeleverde stelvoetjes (zie fig.10). - draai het kraantje open en schakel de automaat weer in. PLAATJES INSCHUIVEN De plaatjes met het menu en de aanwijzingen worden met de uitrusting van de automaat meegeleverd ze moeten bij de installatie worden aangebracht (zie tabel: dosering selecties ). by NECTA VENDING SOLUTIONS SpA 0101 Brio 250 C-I 9

14 ELEKTRISCHE AANSLUITING De automaat is voorbestemd voor elektrisch werken bij een enkelfasige spanning van 230 V~ en is beveiligd met zekeringen van 10 A. Voor de aansluiting moet worden vastgesteld dat de gegevens op de identificatieplaat overeenkomen met die van het elektriciteitsnet, in het bijzonder: - de waarde van de toevoerspanning moet binnen de grenswaarden zijn die voor de aansluitpunten worden aanbevolen; - de hoofdschakelaar moet zich op een gemakkelijk bereikbare plaats bevinden en moet de gepaste kenmerken bezitten voor de gevraagde maximale belasting, hij moet ook een omnipolige netuitschakeling verzekeren met een openingsafstand van de contacten van minstens 3 mm. De schakelaar, de contactdoos en betreffende stekker moeten op een goed bereikbare plaats worden aangebracht. De voedingskabel is van het type met onscheidbare stekker. De eventuele vervanging van de verbindingskabel mag alleen door gespecialiseerd personeel worden uitgevoerd. Daarbij mogen alleen kabels gebruikt worden van het type HO5 RN-F of HO5 VV-F ofwel H07RN-F 3x1-1,5 mm2 doorsnede. De elektrische beveiliging van de automaat is alleen verzekerd wanneer de automaat correct verbonden is aan een doeltreffende aardleiding volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. Het is noodzakelijk deze fundamentele veiligheidseisen te controleren en in twijfelgevallen de installatie zorgvuldig laten controleren door vakkundig geschoold personeel. Het is verboden om adapters, veelvoudige contactdozen e/o verlengsnoeren te gebruiken. Voordat de automaat onder spanning wordt gezet, moet worden gecontroleerd of het waterleidingnet goed is aangesloten en of de kraan open staat. DE FABRIKANT WIJST ELKE VERANTWOORDELIJK- HEID AF VOOR SCHADE DIE VEROORZAAKT IS DOOR HET NIET OPVOLGEN VAN DE BOVENBESCHREVEN VOORZORGSMAATREGELEN. DEURSCHAKELAAR Bij het openen van de deur wordt door een specifieke microschakelaar de spanning van de elektrische installatie van de apparatuur onderbroken. Bij open deur heeft men geen toegang tot de onder spanning staande delen. In de automaat blijven alleen de door afdekplaten beveiligde delen onder spanning, die delen worden aangeduid met het plaatje stroom uitschakelen alvorens beveiligingen te verwijderen. Voordat deze afdekplaten verwijderd worden moet eerst de kabel uit het stopcontact worden genomen. De installatie kan bij open deur eenvoudig onder spanning worden gezet door de deurcontactsleutel in het sleutelgat van de deurschakelaar te steken (zie fig. 1). Alle werkzaamheden waarbij de automaat bij open deur onder spanning moet blijven, moeten uitgevoerd worden bij ingestoken sleutel van de deurschakelaar, en dus door bevoegd personeel, bekend met de specifieke risico s die deze situatie met zich meebrengt. MONTAGE BETAALSYSTEEM De automaat wordt verkocht zonder betaalsysteem. Daarom komt de verantwoordelijkheid voor alle schade aan de automaat zelf of aan zaken en personen, voortkomend uit verkeerde installatie van het betaalsysteem, geheel en uitsluitend toe aan degene die de installatie daarvan heeft uitgevoerd. - Monteer de geldautomaat en controleer of de programmering van de betreffende parameters juist is; - regel de haak van de openingshefboom van de selecteur zodanig dat de selectie-arm geheel open kan staan; - stel de muntgoot in voor het gemonteerde type geldautomaat. WATERONTHARDER De automaat wordt zonder waterontharder afgeleverd. Bij zeer hard water kan een wateronthardendende filterinzet in het apparaat gemonteerd worden of een ontharder met ionenuitwisselende hars in het kastje. De waterontharders zijn als accessoires beschikbaar, ze moeten periodiek vervangen of geregenereerd worden, volgens de aanwijzingen van de fabrikant. HYDRAULISCH CIRCUIT VULLEN Bij het aanzetten van de automaat worden de condities gecontroleerd van de air break (leeg-vol), van de pomp (elektrische aandrijving en waterafvoer) en van de boiler (onder druk of niet). Indien de omstandigheden daarom vragen, gaat het apparaat automatisch een installeringscyclus uitvoeren, dat wil zeggen: - op de display staat "INSTALLATIE" voor de gehele duur van de cyclus; - opening van het magneetventiel van het net of aanzetting van de pomp van zelfvoorziening tot de air break vol is; - (alleen voor de modellen espresso) opening van de elektromagnetische afsluiter voor oplosdranken om de lucht uit de boiler te laten ontsnappen en invoer van 400 cc water. N.B.: wanneer er geen water uit het waterleidingnet komt gedurende de installatiecyclus, dan blijft de automaat geblokkeerd totdat het water terugkomt of totdat de stroom wordt uitgeschakeld. Versies met interne tank BELANGRIJK!!! Bij de modellen met interne tank is het bij de eerste inwerkingstelling NOODZAKELIJK om handmatig de installeringsprocedure uit te voeren (zie betreffend hoofdstuk). by NECTA VENDING SOLUTIONS SpA Brio 250 C-I

15 FUNCTIONERING KOFFIEGROEP Fig. 12 CYCLUS KOFFIE-AFGIFTE Wanneer de selectie koffie wordt gekozen, gaat het koffiemolentje malen totdat de koffiedoseerder gevuld is (zie fig. 16). Wanneer de doseerder vol is, gaat de dosis gemalen koffie naar de koffiegroep. Daar valt de koffie in de verticaal geplaatste filtreerkamer (1) (zie fig. 12). De kruk van de reductiemotor, die op de buitenste schijf (2) van de groep is bevestigd, draait 180 om waardoor de filtreerkamer gaat schommelen en de bovenste zuiger (3) gaat zakken (zie fig. 13). Door de druk van het water geeft de voorfiltreringsveer (5) mee en de onderste zuiger (4) zakt 4 mm naar beneden. Daardoor wordt een waterkussentje gevormd, waardoor het koffietablet gelijkmatig kan uittrekken. Op het einde van de bereiding, tijdens een pauze van ongeveer 3 seconden, drukt de voorfiltreringsveer (5) het water door de 3e weg van de afgifteklep waarbij het gebruikte koffietablet enigszins wordt samengeperst. Het completeren van de rotatie van de reductiemotor zorgt voor het omhooggaan van de zuigers en van het koffietablet door middel van de scharnierende nokvolger (06). Terwijl de filtreerkamer weer verticaal gaat staan, zorgt de afkrabber op de koffietrechter ervoor, dat het koffietablet niet meedraait maar afgestoten wordt en naar beneden valt. De onderste zuiger keert terug naar het onderste dode punt. CONTROLE EN INSTELLING VASTE WAARDEN 1 - Filtreerkamer 2 - Buitenste schijf 3 - Bovenste zuiger 4 - Onderste zuiger 5 - Voorfiltreringsveer 6 - Scharnierende nokvolger Fig Filtreerkamer 2 - Buitenste schijf 3 - Bovenste zuiger 4 - Onderste zuiger 5 - Voorfiltreringsveer 6 - Scharnierende nokvolger Om de beste resultaten voor elk product te verkrijgen, worden de volgende controles aangeraden: voor de koffie Het gebruikte koffietablet moet enigszins samengeperst en vochtig zijn. De maalfijnheid van de koffie. Het dosisgewicht van de koffie. De afgiftetemperatuur. De waterdosis. voor de instantdranken Het dosisgewicht van de instantproducten. De temperatuur van de dranken. De waterdosis. Wanneer het nodig blijkt de vaste waarden te veranderen, moeten de aanwijzingen in de volgende paragrafen worden opgevolgd. Het dosisgewicht van de instantproducten, de waterdosis en de temperatuur worden rechtstreeks door de microprocessor gecontroleerd. Om er veranderingen in aan te brengen moeten de aanwijzingen voor de programmering worden opgevolgd. STANDAARDINSTELLING De drankenautomaat wordt met de volgende standaardinstelling afgeleverd: - koffietemperatuur (bij de schenkmond): ongeveer C; - temperatuur oplosdranken (bij schenkmond): ongeveer 75 C; De standaardinstelling van de drankenautomaat combineert alle keuzes met dezelfde prijs, die wordt uitgedrukt in een bepaald aantal basismunten. by NECTA VENDING SOLUTIONS SpA 0101 Brio 250 C-I 11

16 STANDAARDINSTELLING ZUIGERSLAG KOFFIEGROEP De koffiegroep kan werken met koffiedoses van 5,5 t/m 7,5 gr, wanneer de bovenste zuiger op de juiste manier geplaatst is. Om de stand van de zuiger te veranderen (zie fig.14) handelt u als volgt: - trek de elastische ring uit zijn zitting, - plaats de zuiger in de geschikte inkepingen, en wel: minder diepe inkepingen voor de doses van 5,5 tot 6,5 gr. diepere inkepingen voor doses van 6,5 tot 7,5 gr. Fig. 14 INSTELLING MAALFIJNHEID Wanneer het nodig blijkt de maalfijnheid te veranderen, kan dat met de daarvoor bestemde draaiknop van het koffiemolentje (zie fig.15) op de volgende wijze: - draai tegen de wijzers van de klok in (linksom): het maalsel wordt grover; - draai met de wijzers van de klok mee (rechtsom): het maalsel wordt fijner. De maalfijnheid kan het beste veranderd worden bij functionerende koffiemolen. N.B.: Voer minstens 2 koffieselecties uit nadat de maalfijnheid is veranderd, om te controleren of de nieuwe maalfijnheid van de koffie goed is: hoe fijner de maalfijnheid is, hoe langer het duurt voordat de koffie klaar is en viceversa. Fig Elastische ring 2 - Bovenste zuiger 3 - Referentievinnen 1 - Koffiemolen 2 - Draaiknop maalfijnheid 3 - Dosisregelaar 4 - Hendel dosisregelaar 5 - Referentie-inkepingen INSTELLING WATERTEMPERATUUR Indien het nodig is om de temperatuur te veranderen, regel dan met de daarvoor bestemde trimmer (zie fig. 20) en houd daarbij rekening met: - rechtsom draaiend: de temperatuur wordt hoger; - linksom draaiend: de temperatuur wordt lager; - 2 omwentelingen komen overeen met een variatie van ongeveer 1 C. by NECTA VENDING SOLUTIONS SpA Brio 250 C-I

17 INSTELLING DOSISGEWICHT KOFFIE Het hendeltje voor de dosisinstelling kan in een van de 6 referentie-inkepingen worden gepositioneerd, daarbij geldt: - de dosis wordt groter wanneer het hendeltje wordt verhoogd; - de dosis wordt kleiner wanneer het hendeltje wordt verlaagd; - elke inkeping verandert de dosis met ongeveer 0,25 gr koffie. Bovendien is het mogelijk de tand uit de groef op de dosisregelaar te bevrijden door het hendeltje helemaal naar boven te draaien (zie fig.15) en de tand dan in een andere groef te positioneren, waardoor de gemiddelde instelling verandert in: - laag 6 gr ± 0,5 KOP-SENSOR De sensor voor aanwezigheid van de kop is zo geregeld dat hij de aanwezigheid opmerkt van voorwerpen (rode LED aan) tussen de sensorlens zelf en de reflector. De groene LED gaat branden wanneer de reflector juist is afgelezen. Met behulp van de trimmer (vooringesteld in de fabriek) kan de dieptelezing van de sensor worden veranderd; de juiste instelling is op ongeveer 30, tegen de klokrichting in; vanaf het maximum. Voor een juiste werking is het noodzakelijk dat de infraroodstraler en de reflector goed schoon worden gehouden. - gemiddeld 7 gr ± 0,5 - hoog 8 gr ± 0,5 Om de proefdosis op te vangen kan de koffiegroep worden weggenomen. Druk dan op toets"2" op de "Speciale Functie" van het menu onderhoud (zie betreffende paragraaf). Belangrijk!!! Let goed op bij het opnieuw monteren van de koffiegroep, de zuiger moet correct gepositioneerd worden. De referentie-inkepingen, die zich op de buitenste schijf en op de behuizing van de groep bevinden, moeten precies overeenkomen (zie fig. 18). Fig groene LED 2 - rode LED 3 - Regeltrimmer by NECTA VENDING SOLUTIONS SpA 0101 Brio 250 C-I 13

18 FUNCTIE-STATEN Het apparaat kan zich in drie verschillende functiestaten bevinden. De toetsen nemen verschillende functies aan, afhankelijk van de staat waarin het apparaat zich bevindt. De mogelijk staten worden in de volgende tabel samengevat: DISPLAY Normaal gebruik "In Werking" Onderhoud "Onderhoud" Programmering "Programmering" FUNCTIES Geldontvangst afgifte selecties Proefafgifte onderhoud UIT/AAN Programmering FUNCTIESTAAT NORMAAL GEBRUIK Bij stroom inschakelen verschijnt gedurende enkele seconden de tekst Inschakeling. Daarna staat de automaat klaar voor normaal gebruik. De mededelingen op de display, in verband met de lopende handelingen, kunnen de volgende zijn: DISPLAY "In Werking" "Prijs:..." FUNCTIE Klaar voor gebruik Weergave prijs van bestelde keuze FUNCTIESTAAT ONDERHOUD Door een keer te drukken op de programmeertoets, die zich op binnenkant van de toetsenkaart bevindt (zie fig. 21), gaat de automaat in modus Onderhoud staan. Op de display verschijnt gedurende ongeveer twee seconden het opschrift Onderhoud en vervolgens de eerste optie van het menu "Onderhoud" waarin de volgende functies mogelijk zijn: "Selectie compl." "Alleen Poeder" "Alleen Water" "Zonder Toebeh." "Spoelen" Proefafgifte compleet met beker, suiker en roerstaafje Alleen afgifte van poeder Alleen afgifte van water Proefafgifte zonder beker, suiker en roerstaafje Spoelen Op dit punt nemen de toetsen van het toetsenbord verschillende functies aan, afhankelijk van het geselecteerde menu. Voor de complete of gedeeltelijke proefafgifte activeert elke toets de betreffende selectie (zie tabel selectiedosering). N.B. Voor de proefkeuzes op basis van koffie espresso worden bij de gedeeltelijke afgifte van poeder en water alleen maar de toevoegsels afgegeven; als de selectie geen toevoegsels voorziet, verschijnt op de display: Selectie UIT". "Krediet:..." Weergave ingebracht tegoed Vorige functie "Buiten Dienst" Apparaat buiten werking Volgende functie "In Bereiding" Drank wordt bereid afgifte van: Koffie "In Verwarming" Drank wordt verwarmd Slappe koffie "Installatie" Installatie gaande Koffie met weinig melk "Niet Beschikbaar" Selectie niet beschikbaar Cappuccino "Geen Bonenkoffie" Alleen voor modellen Espresso Koffiegroep buiten werking Cappuccino met cacao "Jeton Verschijnt alleen als het betaalsysteem verkoop op impulsen uitvoert Thee met citroen Chocolade "Kop" Kop aanwezig Melk "Drank klaar" Drank uitnemen Bij indrukken van een voorselectietoets voor suiker verschijnen gedurende enkele seconden de opschriften Suiker of Extra Suiker". by NECTA VENDING SOLUTIONS SpA Brio 250 C-I

19 Wanneer de display op de functie Spoelen staat, nemen de toetsen de volgende functies aan: Vorige functie Volgende functie Spoeling mixer PROGRAMMERING Bij twee keer drukken op de programmeertoets, geplaatst op de binnenkant van de toetsenkaart (zie fig. 21), gaat de automaat in modus Programmering staan; Op de display verschijnt ongeveer twee seconden het opschrift Programmering en vervolgens de eerste optie van het menu Programmering dat de volgende functies toestaat: Eenh.rotatie/koffieloslating Afgifte suiker Afgifte extra suiker Niet gebruikt Niet gebruikt "Huidig defect" "Doseren water" "Doseren poeder" "Prijzeninstel." Aflezing aanwezige defecten Instelling vaste waarden waterdoses Instelling vaste waarden poederdoses Prijzeninstelling Niet gebruikt "Prijsinstelling/Selec" Combinatie prijzen/selecties vrijgave/uitsluiting selecties Niet gebruikt Toets 2 zet de koffiegroep in werking als deze is aangesloten op de elektrische installatie, als de groep niet aangesloten is wordt een dosis koffie afgegeven. "Basis Munt/DP" "Muntwaardelijnen" "Initialisering" "Toestelcode" "Configur.Toestel" "Slagenteller " Instelling muntwaardebasis en stand van decimaal punt Instelling waardelijnen muntencontroleur Initialisering RAM Instelling van de toestelcode instelling van de versie van de automaat (net/tank) Instelling van aantal selecties waarna het toestel zich blokkeert Bovendien is het volgende mogelijk: - Nulstelling defecten - Installatie van de automaat - Weergave statistieken op display - Print statistieken - Nulstelling statistieken. by NECTA VENDING SOLUTIONS SpA 0101 Brio 250 C-I 15

20 De toetsen van het toetsenbord nemen andere functies aan, deze worden op de figuur aangegeven. Vorige functie Volgende functie Gegevens wissen Gegeven bevestigen Gegeven wijzigen Nulstelling defecten Installatie Nulstelling statistieken Print statistieken Weergave statistieken Gegeven verhogen (+1) Gegeven verlagen (-1) Functie verlaten Functie bevestigen De toetsen binnen de arcering verrichten directe functies, die daarbuiten dienen om zich te verplaatsen in het menu of om gegevens te wijzigen. BELANGRIJK!!! BIJ DE INITIALISERING VAN DE AUTOMAAT NEEMT DE CONFIGURATIE DE DEFAULTWAARDEN AAN "WATERLEIDINGNET/BEKERAUTOMAAT". NA DE INITIALISERING MOET DE AUTOMAAT DUS WEER GECONFIGUREEERD WORDEN. WEERGAVE AANWEZIGE DEFECTEN Wanneer de display gepositioneerd is op de functie Huidig defect van het menu programmering wordt bij het drukken op de bevestigingstoets de foutcode van het aanwezige defect weergegeven; als daarna op de toets wordt gedrukt, wordt de foutcode van het volgende eventueel aanwezige defect weergegeven. ndien er geen defecten aanwezig zijn, verschijnt bij drukken op de bevestigingstoets de tekst Geen Defect. De 11 voorziene defecten worden in de volgende gevallen aangeduid: DEFECT AIR-BREAK Alleen modellen met set voor waterzelfvoorziening De automaat blokkeert zich indien na afgifte van 7 selecties (Instant-modellen) of na 100 impulsen van de watervolumeteller (Espresso-modellen) nooit gebrek aan water gesignaleerd is. DEFECT BOILER De automaat wordt geblokkeerd wanneer de boiler na 10 minuten (modellen espresso) of 20 minuten (modellen instant) verwarming, vanaf het aanzetten of vanaf de laatste selectie, de bedrijfstemperatuur nog niet bereikt heeft. DEFECT GELDAUTOMAAT De automaat wordt geblokkeerd wanneer hij op een waardebepalingslijn een impuls ontvangt die langer duurt dan 2 sec. of wanneer de verbinding met de seriële geldautomaat na 30 seconden nog niet tot stand komt. DEFECT GEGEVENS RAM De gegevens die de Eprom bevat (de chip die de variaties van de vastgestelde waarden memoriseert) zijn verkeerd en moeten door de Eprom achterhaald worden, waarbij alle statistische gegevens verloren gaan. Ook de automaat-configuratie wordt als default aangenomen en moet opnieuw geconfigureerd worden. De default-configuratie is de maximale en dat is: volledig automatisch apparaat met waterleidingnet-toevoer. DEFECT GEEN WATER Modellen met waterleidingtoevoer Wanneer de microschakelaar van de air-break langer dan 15 seconden op gesloten blijft staan, blijft de elektromagnetische afsluiter voor waterinlaat bekrachtigd tot het water terugkomt. Modellen met watertoevoerset Wanneer de tank minder water bevat dan ongeveer 300 cc. DEFECT GEEN BEKERS Bij de opening van de microschakelaar geen bekers wordt de motor voor kolomwisseling aangezet. Als de microschakelaar na een volledige rotatie nog niet gesloten is de automaat wordt geblokkeerd. DEFECT LEKBAK VOL Bij aangesproken vlotter in het koffiedikbakje (indien voorzien). DEFECT WATERTELLER Ontbroken telling binnen een max. tijd van de volumeteller. DEFECT KOFFIEGROEP Veroorzaakt door mechanische blokkering van de koffiegroep of door het niet aanwezig zijn van de koffiegroep. De machine wordt niet geblokkeerd, maar de selecties op koffiebasis worden uitgesloten. DEFECT GEEN BONEN Als de koffiedosis niet volledig wordt bereikt nadat de koffiemolen 15 seconden heeft gemaald, worden de selecties op koffiebasis uitgesloten. DEFECT KOFFIEDOSEERDER Als de microschakelaar van de koffiedoseerder signaleert dat er koffie aanwezig is in de doseerkamer, nadat de dosis gemalen koffie is afgegeven, dan worden de selecties op koffiebasis uitgesloten. by NECTA VENDING SOLUTIONS SpA Brio 250 C-I

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Vista Instant

Gebruikshandleiding Vista Instant GH-QBG-NL-00 Gebruikshandleiding Vista Instant Uw dealer: Voorwoord Lees deze gebruikershandleiding aandachtig. Bewaar hem zorgvuldig op een voor alle gebruikers bereikbare plaats. Deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8 OVERZICHT Introductie... 7 In deze handleiding gebruikte symbolen...7 Letters tussen haakjes...7 Problemen en reparaties...7 Veiligheid... 7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid... 7 Gebruik

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Manual Betriebsanleitung Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing Manual Betriebsanleitung Mode d'emploi NL GB D F Gebruiksaanwijzing Manual Betriebsanleitung Mode d'emploi INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... Gebruiksdoel...6 Veiligheidinstructies en waarschuwing voor gevaren...7 Veiligheidsvoorzieningen...8 Apparaten

Nadere informatie

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL. Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο ESAM 04.110. Машина для приготовления кофе и капуччино. Mашина за кафе и капучино

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL. Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο ESAM 04.110. Машина для приготовления кофе и капуччино. Mашина за кафе и капучино CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL Cafetera para café y capuchino ES Máquina para café e capuchinho GB PT Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο Kaffe- og cappuccinomaskin Kaffemaskin för espresso och cappuccino

Nadere informatie

Koffie zwart. Koffie / Melk. Koffie / Suiker. Koffie / Melk / Suiker. Chocolade. Cappuccino. Cappuccino / Suiker. Espresso.

Koffie zwart. Koffie / Melk. Koffie / Suiker. Koffie / Melk / Suiker. Chocolade. Cappuccino. Cappuccino / Suiker. Espresso. Animo Koffie zwart Koffie / Melk Koffie / Suiker Koffie / Melk / Suiker Chocolade Cappuccino Cappuccino / Suiker Espresso Espresso / Suiker Heet water Kan koffie zwart GEBRUIKSAANWIJZING NL Dit apparaat

Nadere informatie

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83 INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)........................74 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.......................................74 3 INSTALLATIE....................................................75

Nadere informatie

Choco 1 2 3 4 1 TS /TL 2 TS 3 TS 4 TS HS

Choco 1 2 3 4 1 TS /TL 2 TS 3 TS 4 TS HS Choco 1 2 3 4 1 TS /TL 2 TS 3 TS 4 TS HS Gebruiksaanwijzing 1.1 1.2 1 2.1 2.2 2.3 2 2.4 3 4 5 6 13 14 15 16 7 8 9 10 11 12 Fig. / Abb. 1 2 01/2007 (rev 6) Afmetingen / Dimentions / Maße: OptiVend CHOCO,

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

Handleiding Swiss Egro 90 Series

Handleiding Swiss Egro 90 Series Handleiding Swiss Egro 90 Series Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Copyright protection...4 1.2 Doelstelling van deze gebruikershandleiding...4 1.3 Garantie...4 1.4 Symbolen...4 1.5 Kwaliteitsverzekering...5

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Handleiding Swiss Egro Serie 50

Handleiding Swiss Egro Serie 50 Handleiding Swiss Egro Serie 50 Inhoud 1 Inleiding... 6 1.1 Bescherming van auteursrecht... 6 1.2 Doel van de handleiding... 6 1.3 Garantie... 6 1.4 Kwaliteitsgarantie... 6 1.5 Gebruikte symbolen... 7

Nadere informatie

Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden. Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel kan leiden.

Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden. Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel kan leiden. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen, die te allen tijde moeten

Nadere informatie

2 8 1 7 1 8 6 3 4 6 5 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Geachte klant, Voor het koffiezetapparaat Diva maakt u gebruik van pads of koffiepoeder voor het maken van en koffie. Zoals elk huishoudelijk

Nadere informatie

MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER KAFFEEMASCHINE MACHINE À CAFÉ KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ ª Ã À º

MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER KAFFEEMASCHINE MACHINE À CAFÉ KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ ª Ã À º I MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER KAFFEEMASCHINE MACHINE À CAFÉ KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ ª Ã À º êìëëäàâ KÁVÉFŐZŐGÉP âe TINA EKSPRES DO KAWY ESPRESSOMASKIN KAFFEMASKIN KAFFEMASKINE KAHVIAUTOMAATTI

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6405 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 62088 / 0019669 5/03 Jura Impressa S50/4000/401 Nederlands... 6 20 = Aanwijzing = Belangrijk = Tip Jura Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, Internet

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

IMPRESSA XF50 Type 661. Originele gebruiksaanwijzing K E. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

IMPRESSA XF50 Type 661. Originele gebruiksaanwijzing K E. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. IMPRESSA XF50 Type 661 Originele gebruiksaanwijzing K E Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. Legende: DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde

Nadere informatie

coffee wakes up the world Gebruiksaanwijzing Koffiemachine Nederlands 04.04.001

coffee wakes up the world Gebruiksaanwijzing Koffiemachine Nederlands 04.04.001 coffee wakes up the world Gebruiksaanwijzing Koffiemachine Nederlands 04.04.001 Serie 8400 33 2413 0030 11.2010 Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw WMF koffiemachine. De koffiemachine WMF bistro!

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XVC-XBC

Gebruiksaanwijzing XVC-XBC Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS XVC-XBC BakerTop 596622-596632 - 596642 ChefTop 596505-596510 - 596511-596512 596522-596523 - 596523-596525 596532-596535 596542-596543 - 596548 INLEIDING 3 Uitleg van pictogrammen

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6805 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk.

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk. Beste klant! Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk. Wij verheugen ons erop u als kof eliefhebber en genieter van de Melitta CAFFEO SOLO &milk te mogen begroeten. Met uw

Nadere informatie

BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE

BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE GEBRUIKSAANWIJZING BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE Versie 06.03 DIG.NL Deze handleiding heeft betrekking op de BOXER, MARLIN, FALCON, en POLAR series. De algemene instructies zijn van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789 Gebruikershandleiding Maart 2010 Artikelnummer 19789 Serienummer : Registratienummer : Telefoonnummer service : Leverancier : Inhoudsopgave Inleiding...4 Veiligheidsinstructies...5 Specificaties...7 Beschrijving

Nadere informatie