De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze ALV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze ALV."

Transcriptie

1 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING LTC De Hoge Heide, Vlijmen Donderdag 14 maart 2013 aanvang 20:00 uur Plaats: op ons tennispark, in de bar van Health & Zo Aanwezig: Eugène Timmermans, Marc van de Loo, Jan van Muijen, Marian van der Sterren (notulist), Stefan van Delft, Mark Thijssen, Marc van de Loo, Peter de Ruijter senior, Jeroen Verhagen, Marion Rombouts, Nicole van Veldhoven, Loek van de Wiel, Rob van Veldhoven, Gabriëlle van Veldhoven, Laura Smits, Emile Euverman, Micki van den Heuvel, Willem Bömer, Adriaan van Zweden, Dick van Oers, Jan Vervoort, Theo Steenvoorden, Marly Verhagen, Sandra van Bladel, Yvonne Dodemont, Laura Koks, Mario de Groot, Wouter Vaessen, Hans Post, Janny van Muijen, Hennie Grefkens, Ad van Belle, Didi Cools, Peter de Ruijter junior. Afwezig m.k.: Douwe Jaarsma, Grace Jaarsma Agendapunt 1: Opening De voorzitter opent de vergadering. De algemene ledenvergadering kan slechts dan geldige besluiten nemen indien tenminste één/vijfde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Omdat dit vereiste aantal leden niet aanwezig is, schrijft de voorzitter een nieuwe vergadering uit, die aansluitend aan deze vergadering met dezelfde agenda zal plaatsvinden. Deze tweede vergadering kan dan geldige besluiten nemen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. De voorzitter sluit de vergadering. Agendapunt 1: Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze ALV. Agendapunt 2: Mededelingen Geen mededelingen. Agendapunt 3: Ingekomen stukken Geen ingekomen stukken Agendapunt 4: Notulen ALV van 15 maart 2012 Geen opmerkingen. De actiepunten voor het bestuur vanuit de ALV van 2012 worden doorgenomen; de vorderingen worden besproken: - Op verzoek van de ALV van vorig jaar wordt voortaan de besluitenlijst gepubliceerd op de site; - Voor de clubkampioenschappen is een groep vrijwilligers aangetrokken die deze klus met hulp van bestuursleden klaren; - Er wordt beter op de kosten gelet. Het bestuur heeft enkele acties ondernomen op het vlak van bewust maken van leden;

2 - Er wordt voortdurend geprobeerd om beter te communiceren. Naast onze Nieuwsbrief worden nu ook Twitter en Facebook ingezet en de PR-commissie heeft een beleidsplan geschreven waarin communicatie met de leden planmatig wordt aangepakt. De notulen worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en secretaris. Agendapunt 5: Terugblik op het verenigingsjaar startte met veel sneeuw en vorst waardoor het een aantal weken erg stil was op ons tennispark. Op de jaarvergadering hebben we afscheid genomen van Peter van Steen in het bestuur. Peter is 2 jaar lang een zeer actief bestuurslid geweest met veel kennis van zaken. Gelukkig bleef Peter wél actief in de Technische Commissie. De Herfstcompetitie beleefde zijn 25-jarig jubileum. Het waren als vanouds drukke en gezellige weken, met een schitterend jubileumfeest op de laatste vrijdag. Het bestuur vergaderde maandelijks en publiceerde na elke vergadering een besluitenlijst op de website. Ook zijn onze vrijwilligers weer heel actief geweest in onze verenging. Zij hebben weer veel zaken geregeld voor alle leden. Sponsoren hebben ook weer ruimschoots hun steun betuigd aan onze vereniging waardoor we onze leden weer net iets extra s hebben kunnen bieden. Agendapunt 6: Behandeling algemeen jaarverslag en commissieverslagen Ledenbestand: ook onze vereniging volgt de landelijke trend van dalende ledenaantallen. In 2012 zijn er 1107 leden; dat is bijna 100 leden minder dan in Er moet opgemerkt worden dat het hier vermelde leden aantal een moment opname is. Gedurende het gehele jaar schommelen de ledenaantallen wel eens. Herfstcompetitie: bestond in jaar. Het is nog steeds een populaire activiteit: dit jaar deelname van 44 teams. Ron en Anita verlaten nu de commissie. De voorzitter bedankt hen voor al die jaren. Evenementencommissie: In 2012 organiseerde deze commissie voor de laatste keer de Ladies Night. Doordat Health & Zo voortaan vrijwel alle cateringzaken verzorgt bij toernooien, competities en andere evenementen, is het takenpakket van deze commissie enorm afgenomen. De commissie besloot hierop zichzelf op te heffen. De voorzitter bedankt de commissie voor alle inspanningen van de afgelopen jaren. Ouderencommissie: Maandag- en woensdagochtenden Recreatief, wederom een groot succes

3 5e Piet Rabou toernooi Grote senioren groep met een hoge saamhorigheid Huldiging 80 jarige Jubilaris Recreatiecommissie: (V)echtparentoernooi Familietoernooi Technische commissie: Peter van Veldhoven licht de activiteiten van de Technische Commissie toe: De bezetting op dit moment: Peter van Veldhoven, Voorzitter en Toernooizaken Nicole van Veldhoven, Competities Jacques Hintzen, Adviseur Daniëlle Brouwers, Algemene zaken Yvette Joosten, Jeugdzaken Peter van Steen, Training & selectiezaken Rik Thijssen, Training & Selectiezaken De inspanningsgebieden van de TC : Training & Selecties: Het coördineren van de Zomertraining, Wintertraining en Maak kennis met tennis. De trainers in 2012: Dick Wittkampf, Jaap Smits, Marcel Lubeck, Jan Wouter Roep (in winter vertrokken), Bob van Rijen (in winter aangetrokken) In de zomer 2012 is er ± 68 uren gem. per week getraind, in de winter 2012/2013 ± 70 uren gem. per week. De trainers hebben een grote inspanning moeten leveren om alle uitgevallen uren door het winterweer in te laten halen. Competities: Het organiseren van de Voorjaarscompetitie voor 45 seniorenteams en 15 jeugdteams, de Najaarscompetitie voor 4 seniorenteams en 10 jeugdteams en de Wintercompetitie voor 18 senioren- en 2 jeugdteams. Evenement: Het organiseren van de Open Tennisdagen, waar helaas geen enkele bezoeker op af is gekomen. Gelukkig had Maak Kennis Met Tennis wel veel deelnemers: MKMT Senioren (32 nieuw) en Jeugd (22 nieuw). Toernooien: Het faciliteren van de organisaties van de Open toernooien ( Hercuton Open toernooi, Weasy Open Jeugd toernooi, Vermeulen & den Otter 55+/65+ toernooi, Lotus Open 35+/50+ toernooi) en de interne toernooien (Rabobank Clubkampioenschappen Senioren, Rabobank Clubkampioenschappen Junioren).

4 Het aantal deelnemers aan de toernooien liep, zoals bij de meeste verenigingen, iets terug t.o.v. 2011: - Hercuton Open 2012 (41e editie) 326 deelnemers, tegen 375 in Weasy Open Jeugdtoernooi 2012 (27e editie) 170 deelnemers, tegen 213 in Open Vermeulen&den Otter 55+/ (15e editie) 102 deelnemers, tegen 105 in Lotus Open 35+/50+ Tennistoernooi 2012 (21e editie) 318 deelnemers, tegen 329 in Beleid: Het subsidiebeleid van de jeugd- en seniorenselecties bleef ongewijzigd. Sinds 2012 werken we met een heel trainingsjaar bij de jeugd. De trainingen lopen parallel met het schooljaar. Commissies: Marc van de Loo heeft als bestuurslid de commissies in portefeuille. Hij geeft aan hoe belangrijk vrijwilligers voor de club zijn, en bedankt deze voor hun werkzaamheden in Er zijn in 2012 vrijwilligers vertrokken en nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Gelukkig blijft het aantal vrijwilligers stabiel. Marc laat een sheet zien met nieuwe vrijwilligers (soms al langer actief als vrijwilliger op een ander taakgebied) en een met vertrokken vrijwilligers. PR en sponsorcommissie: Stefan van Delft licht de volgende dia s toe.

5

6 Parkzaken en ICT: Mark Thijssen heeft als bestuurslid Parkzaken en ICT in zijn portefeuille. Hij begint met het bedanken van Piet van Beurden voor de inspanningen van het afgelopen jaar. Mark licht vervolgens de volgende 3 sheets toe:

7 Micki vd Heuvel en Rob van Veldhoven hebben meegeholpen met het overzetten van de oude content naar de nieuwe website waarvoor ze hartelijk bedankt worden.

8 Wouter Vaessen stelt de vraag: van wie zijn de lampen? Jan: Armaturen zijn eigendom van gemeente, wij zijn zélf verantwoordelijk voor vervanging kapotte lampen. Agendapunt 7: Financieel jaarverslag 2012 Jan van Muijen, penningmeester, licht de volgende dia s toe:

9 Opvallende dingen: een relatief hoog banksaldo, wordt veroorzaakt door het feit dat de contributie 2013, alsmede de trainingsgelden in december 2012 zijn ontvangen. Vanuit de sponsorpot zijn de volgende zaken betaald: kosten 1 e mixteam, kosten van alle toernooien en bijdrage trainingskosten selectie. Wat we per saldo overhebben wordt overgeboekt naar de post reserverekening op de balans. De sponsorcommissie haalt erg veel geld binnen. De zaal applaudisseert daarvoor. Jan van Muijen licht de volgende sheet toe: eigen vermogen blijft stabiel; vaste activa loopt terug vanwege afschrijving.

10

11 Voor automatisering was maar 200,-- begroot, maar we hebben 1800,-- erop staan; dat komt door een serviceabonnement ( knipkaart ). Hans Post: je neemt het niet op bij je inkomsten en niet bij de uitgaven? Dat is mistig. Jan: ik leg het verderop uit; er is een aparte dia van. Dus: we hebben 4000,-- euro minder uitgegeven dan vorig jaar en zelfs 6000,-- minder dan begroot. De aanwezigen applaudisseren daarvoor. Wouter Vaessen: huur complex? Ik zie dat het hetzelfde blijft. Eugène Timmermans: we hebben speciale afspraken met de gemeente. Jan van Muijen geeft toelichting bij de volgende dia, over onze inkomensontwikkeling;

12 Jan : Op de vorige ALV is besloten dat de contributie totaal met 6% is verhoogd. Dat is inmiddels gebeurd. Helaas lopen ledenaantallen terug. Gelukkig loopt Maak kennis met Tennis erg goed. 95% van de deelnemers daarvan blijft lid. Volgende sheet: de kosten van toernooien worden betaald uit de sponsorpot. Daar komt nog 1000 euro bij van de gezelligheidstoernooien. Wouter Vaessen: wie heeft besloten dat sponsorgelden naar de toernooien gaan en dat ze buiten de algemene begroting worden gehouden? Waarom niet deel maken van je normale begroting? Jan: omdat dit onzekere gelden zijn, houden we het erbuiten.

13 Kascontrole: Frank Veldhuizen en René Mulders hebben kascontrole gedaan. Ze verklaren de balans per 31 december 2012 sluitend met een eigen vermogen van ,- euro en de winst- en verliesrekening over het boekjaar 2012, resulterend in een negatief saldo van 2.569,- alsmede de onderliggende financiële bescheiden te hebben gecontroleerd en deze juist te hebben bevonden. Ze geven daarvan een schriftelijke ondertekende verklaring af. Bij dezen verleent de voorzitter Eugène Timmermans decharge aan de penningmeester. Frank Veldhuizen is aftredend. Hans Post neemt zijn plaats in, en zal t.z.t. samen met René Mulders de kascontrole verrichten van boekjaar Agendapunt 7: Vooruitblik 2013 en begroting verenigingsjaar 2013 Vraag van een van de aanwezigen: kleding selectieteams: voor welke teams is dat? Antwoord: voor de senioren-selectieteams. Hans Post: ik zie dat sponsoring op de pro memorie staat. Trainingen vallen daar tegen weg? Jan van Muijen: er is een maximum wat er uit de sponsorpot aan trainingen besteed mag worden. Per jaar kan dat enigszins verschillen.. Theo Steenvoorden: we deden toch niets meer op papier?

14 Jan van Muijen: alleen ons jaarboekje nog. Hans Post: website kost niks? Idd, wordt door Kresco gesponsord (= Jeffrey Joosten) Agendapunt 8: Voorstel contributie 2014 Voorstel contributie 2014: niet verhogen, alleen de index, is 2% ongeveer. Geen van de aanwezigen heeft bezwaren daartegen. Agendapunt 9: Presentatie activiteiten PR / Sponsoring Bedankje voor al onze sponsoren dat ze ondanks de crisis ons willen blijven sponsoren. Stefan van Delft geeft toelichting bij de volgende dia s:

15

16

17 Wouter Vaessen: Wat is Onderhoud van de sponsorrelaties? Stefan van Delft: we hebben een sponsoravond georganiseerd, een soort netwerkbijeenkomst. Tip Wouter: nodig alle sponsoren uit voor alle toernooien. Eugène Timmermans vindt het een goede tip en nodigt iedereen uit met dergelijke goede tips te komen. Agendapunt 10: Bestuursverkiezingen* Aftredend zijn: Stefan van Delft PR en sponsoring Eugène Timmermans voorzitter Marian van der Sterren secretaris Jan van Muijen penningmeester (niet herkiesbaar) (niet herkiesbaar) (herkiesbaar) (herkiesbaar) Kandidaten: Marly Verhagen (voor PR-zaken) en Lion van Gerven (als commissie-coördinator). De vergadering wordt gevraagd of er bezwaren zijn tegen deze kandidaten. Die zijn er niet, dus Marly Verhagen en Lion van Gerven worden aangenomen als bestuurslid. Marc vd Loo, op dat moment nog vice-voorzitter, bedankt Stefan van Delft voor zijn inspanningen de afgelopen jaren. Stefan schuwde de discussie niet, zijn kritische houding werd als positief ervaren. Tijdens de periode van Stefan is de stap genomen tot centrale sponsoring en dat is een hele

18 goede beslissing gebleken. Ook is er een PR- en communicatieplan gekomen, een gedegen stuk. Daarna is Eugène Timmermans aan de beurt. Eugène zit vanaf 2001 in het bestuur, startte op Parkbeheer. Vanaf 2003 is hij voorzitter. Marc van de Loo houdt een speech, waaruit onderstaande fragmenten aangeven wat Eugène voor de club betekend heeft: In de periode dat Eugène voorzitter was, zijn er onder meer de volgende zaken gerealiseerd: Aanleg 3 nieuwe banen, waarmee de jarenlange wachtlijst is verdwenen; Dat was voor mijn tijd als bestuurslid, maar ik heb heel vaak gehoord dat je daarbij een hele vaardige onderhandelaar was, vooral richting de gemeente en de Vlijmense Boys. Ik denk ook aan het opzetten en uitvoeren van een jeugdbeleidsplan, waarin de doelstelling en richting van de ontwikkeling van het tennis voor de (betere) jeugd tot uitdrukking komt en wat dient als leidraad voor stimulering van de jeugd; Hieraan is ook gerelateerd het opzetten van een nieuw plan voor prestatief tennis, waarmee de betere jeugd extra mogelijkheden krijgt aangeboden om zich te ontwikkelen tegen een geringe bijdrage; Een ander punt is bijvoorbeeld het opzetten van een sponsorcommissie en een professioneel sponsorplan, waarmee inkomsten worden gegenereerd, en waar we weer veel mee kunnen doen, onder andere ook weer aan de tennis opleiding van de jeugd; Ik heb dit zojuist al genoemd bij de verdiensten van Stefan, maar ook jouw inbreng, met name bij de discussies vooraf en het overtuigen van de diverse commisies was erg belangrijk. Als voorzitter ben enorm enthousiasmerend en breng je een hoop energie, je betrekt de mensen en weet het enthousiasme over te brengen. Hierbij kijk je vooruit, niet achterom en ben je doelgericht. Jouw eigen stijl brengt met zich mee, dat je voortvarend en resultaatgericht te werk gaat, Lobbyen is volgens mij je middle name. Daar hebben we als vereniging veel aan gehad, maar eerlijk gezegd was dat ook wel eens lastig, want soms is alles dan al in kannen en kruiken, voordat een ander er erg in heeft. Eugène Timmermans wordt benoemd tot erelid. Eugène bedankt het bestuur en alle leden voor het vertrouwen al deze jaren. Hij stopt met het bestuur, maar neemt plaats in de sponsorcommissie en heeft zin in de nieuwe uitdaging. Marc van de Loo neemt nu het voorzitterschap ter plekke over van Eugène.

19 Agendapunt 11: Rondvraag Vraag van Sandra van Bladel, (haar kinderen heten Koks): er zijn nogal wat lessen uitgevallen. Hoe moet dat nu met inhalen? De trainers zeggen dat er 2 extra lessen komen, maar de kinderen hebben er wel 6 gemist. Peter van Veldhoven (TC) gaat dit uitzoeken en zal Sandra antwoord geven. Aktie PvV. Wel is bekend dat de trainers de start van de zomertrainingen 3 weken hebben verlaat om meer trainingen in te halen. Een andere moeder merkt op dat ze haar kinderen niet meer opgeeft voor de wintertraining. Ze heeft het gevoel dat de trainingen erg gemakkelijk worden afgelast. Dick v Oers: krijgen de trainers alle uren uitbetaald, ook de uren die ze niet kunnen maken door het winterweer? Eugène Timmermans: de trainers zijn gedetacheerd door een bureau. Als zij geen training geven, krijgen ze niet betaald. Ze moeten die trainingen inhalen en dan krijgen ze weer betaald. Dus, zegt Dick, dan zou je de vervallen lessen kunnen crediteren? Eugène: het is niet anders te plannen, bij dergelijk winterweer is er sprake van overmacht, en daarover staan afspraken in de algemene voorwaarden. Actie bestuur (PvV): navragen hoe het op die maandag ( 25 februari) zat toen alle lessen waren afgelast omdat de ballen niet stuiterden, terwijl er s avonds volop getennist werd. Theo vult aan: de trainers zijn er ook verantwoordelijk voor dat er geen ongelukken gebeuren. Als het te glad is, is er risico. Peter van Veldhoven vult aan: ik heb het meegemaakt dat om 18 uur de zon schijnt waardoor plotseling de sneeuw verdwijnt, terwijl de berichtgeving al de deur uit is. De trainers, parkzaken, komen meerdere malen per dag kijken. Marly Verhagen vraagt of er al iets meer bekend is over de verbouwingsplannen van Health & Zo. Peter de Ruiter jr. vertelt dat er globale plannen zijn om het grote gedeelte met de bar aan te pakken. Volgend jaar competitie hoopt hij dat het rond is. Agendapunt 12: Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om ca uur, waarna alle aanwezigen nog worden uitgenodigd voor een drankje.

Welkom bij de Algemene Ledenvergadering 2014

Welkom bij de Algemene Ledenvergadering 2014 Welkom bij de Algemene Ledenvergadering 2014 AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen ALV van 14 maart 2013 4. Terugblik op het verenigingsjaar 2013 5. Behandeling algemeen jaarverslag en commissieverslagen

Nadere informatie

Jaarverslag LTC de Hoge Heide

Jaarverslag LTC de Hoge Heide 2013 Jaarverslag LTC de Hoge Heide LTC De Hoge Heide is een tennisvereniging met 1050 leden, waarvan ongeveer 125 jeugdleden. We beschikken over 16 verlichte kunstgrasbanen en 2 miniveldbanen. De Hoge

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

Activiteitenkalender LTC De Hoge Heide 2013/2014. Maart Voicetronics Leerlingentoernooi senioren. 1e Paasdag

Activiteitenkalender LTC De Hoge Heide 2013/2014. Maart Voicetronics Leerlingentoernooi senioren. 1e Paasdag Maart 2013 Vr Za 1 J/Sih 2 J/Sih Voicetronics Leerlingentoernooi senioren Zo 3 10 Ma 4 J/S Start zomertraining Di 5 J/S Wo 6 J/S Do 7 J/S Vr 8 J/S Za 9 J/S Zo 10 11 Ma 11 J/S Di 12 J/S Wo 13 J/S Do 14

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 19 januari 2015

Algemene Leden Vergadering 19 januari 2015 Algemene Leden Vergadering 19 januari 2015 1) Opening 2) Ingekomen stukken 3) Goedkeuring vorige notulen 4) Jaarverslag 2014 5) Financieel overzicht 2014 en begroting 2015 6) Verslag kascommissie 7) Decharge

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Notulen jaarlijkse ALGEMENE LEDEN VERGADERING TCO van 17 januari 2012

Notulen jaarlijkse ALGEMENE LEDEN VERGADERING TCO van 17 januari 2012 Notulen jaarlijkse ALGEMENE LEDEN VERGADERING TCO van 17 januari 2012 Aantal leden aanwezig: 32 (waarvan 9 bestuursleden) Berichten van verhindering : 5 (Yvonne Koks, Arie de Zeeuw, Jan Roberts, Jolanda

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen

Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen 25-4-2012 Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen van 25-4- 2012 Aanwezig: Bestuur: Leden: Afwezig met Kennisgeving: E. v Hoije M. de Kok W. Kimenai

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning De agenda voor de algemene ledenvergadering luidt: 1. Opening

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

GA&TV TYPHOON website: www.avtyphoon.nl

GA&TV TYPHOON website: www.avtyphoon.nl NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING GA & TV TYPHOON 2014 14 MAART Aanwezige leden: Dick Aanen, Geesje van Acquoij, Rob van Benten, Frauke van Boekel, Anton Gelderblom, Peter van Grinsven, Jolanda den Haan,

Nadere informatie

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN 1 Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 18 november 2015 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden Aanwezige leden

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

LTC Naaldwijk. Algemene ledenvergadering 2016

LTC Naaldwijk. Algemene ledenvergadering 2016 LTC Naaldwijk Algemene ledenvergadering 2016 1 Agenda 1. Opening en welkom 2. Voor de vergadering ingekomen stukken 3. Bestuursmededelingen 4. Goedkeuring notulen ALV 2015 5. Jaarverslag 2015 6. Financiële

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Info avond LTC de Hoge Heide. 24 februari 2014 20.00 22.00 uur

Info avond LTC de Hoge Heide. 24 februari 2014 20.00 22.00 uur Info avond LTC de Hoge Heide 24 februari 2014 20.00 22.00 uur Openingswoord (Marc van der Loo) Agenda Opening (Marc van der Loo) Begroting toernooicommissies (Jan v. Muijen) 10 min AED, EHBO (Lion van

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda 1. Opening 2. Notulen ALV d.d. 26 september 2013 (bijgevoegd) 3. Jaarverslagen,

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2016 nummer 5

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2016 nummer 5 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2016 nummer 5 Mededelingen van het Bestuur Algemene Leden Vergadering Op maandag 19 september heeft de ALV plaatsgevonden. De opkomst van de leden was zeer beperkt. Het bestuur

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Aanwezig: Wil Schoonderbeek Erik van der Loo Roland van der Loo Adrien Esselmann Hennie Straakenbroek Ben Peelen Bert van de Poll Marcel Wilgenburg

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Nieuwsbrief 2 - Februari 2015 In dit nummer: Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Automatische incasso s penningmeester in maart en april Nieuwe bondspas 2015

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 2011. vrijdag 28 januari

Algemene ledenvergadering 2011. vrijdag 28 januari Algemene ledenvergadering 2011 vrijdag 28 januari agenda Opening en Mededelingen Verslag ALV 19 januari 2010 Terugblik op 2010 Financieel verslag Verslag kascommissie 2009/2010 Vaststellen contributie

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ESZET 2010

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ESZET 2010 Notulen Algemene Ledenvergadering 2010 van Swalmense Zwem- en Poloclub Eszet, gehouden op 18 maart 2011 in de Brede Maatschappelijke Voorziening De Robijn. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ESZET 2010

Nadere informatie

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV Het bestuur van tafeltennisvereniging Rapidity nodigt u hierbij uit om de Algemene Ledenvergadering van Rapidity bij te wonen die zal worden gehouden in het clubgebouw aan het Kuenenplein 1, 1944 RK Beverwijk

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststelling notulen ALV 20 april 2010 4. Bezetting en vacatures cies & bestuur 2010-2011 5. Begroting & contributies

Nadere informatie

Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen.!

Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen.! Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen. Aanwezig: Dick van Zanten (voorzitter), Vincent Stapper (secretaris), Hanney Plugge,

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Aanwezig: 40 leden Afwezig m.k.: Margriet Hensema, Monique Lanjouw 1. Opening De voorzitter opent de

Nadere informatie

Flying Red Algemene Ledenvergadering najaar 2012

Flying Red Algemene Ledenvergadering najaar 2012 Flying Red Algemene Ledenvergadering najaar 2012 Opening Terugblik 2011-2012 Vooruitblik 2013 Veel bestuurlijke mutaties Financiële positie niet makkelijk Sportief perspectief Agenda Opening Notulen ledenvergadering

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda Convocatie ALV 16 oktober 2014 blad 12 Notulen ALV 2013 Vergader datum : 16 januari 2014. Locatie : Bowling Restaurant Menken. Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015 2015 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2015 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 28 OKTOBER 2015 19:30 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 2013 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2013 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 9 OKTOBER 2013 20:00 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek.

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek. VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek. Aanwezig Bestuursleden 7 Leden 11 1 Opening Voorzitter Maurice Hoffman opent

Nadere informatie

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Convocatie A.L.V. 16 oktober 2014 blad 1 BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Algemene Leden Vergadering Donderdag 16 oktober 2014 te Leiden Bowling Vereniging Leiden Zuid-West Convocatie A.L.V. 16 oktober

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 Domburg, 18 november 2016 De (jeugd)voorzitter heet alle aanwezigen welkom op deze jaarvergadering. Hij geeft aan de jaarvergadering te zullen leiden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Aanwezig : P. Derks, K. Vasterman, M. Pouwels, G. Wouters, M. de Horde, J. de Folter, T. van der Linden, M. Meulendijks, H. Driessen, P. van Gemert,

Nadere informatie

Verslag ALV 11 april 2011

Verslag ALV 11 april 2011 Verslag ALV 11 april 2011 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het benodigde quorum is aanwezig. De vergaderpunten worden aan de hand van slides toegelicht. 2. Vaststelling

Nadere informatie

Notulen Algemene Leden Vergadering 6 oktober 2014

Notulen Algemene Leden Vergadering 6 oktober 2014 Notulen Algemene Leden Vergadering 6 oktober 2014 1. Opening en mededelingen. De voorzitter heet alle leden van harte welkom en in het bijzonder de aanwezige ereleden en de leden van verdienste. De navolgende

Nadere informatie

De buffer van de vereniging is voldoende om een dergelijk verlies alsmede eventuele tegenvallers in de begroting te kunnen dragen.

De buffer van de vereniging is voldoende om een dergelijk verlies alsmede eventuele tegenvallers in de begroting te kunnen dragen. Algemeen Dit document bevat de uitgangspunten van de begroting voor 2016. Zoals in het Financieel Verslag 2015 is aanbevolen, is in deze begroting een aanzienlijk deel van het positieve resultaat van 2015

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015 ALV HC Nuenen 22 Juni 2015 Agenda Opening en vaststelling agenda Ingekomen stukken Notulen voorgaande ALV Terugblik op het afgelopen seizoen Vooruitblik naar komend seizoen Verkiezing nieuwe voorzitter

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

LAWN TENNIS CLUB LISSE REKENING BEGROTING

LAWN TENNIS CLUB LISSE REKENING BEGROTING LAWN TENNIS CLUB LISSE REKENING 2016 BEGROTING 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding Algemene toelichting 3 Begroting 2017 5 Contributies 2017 6 Exploitatierekening Exploitatierekening 1 Toelichting exploitatierekening

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering Jump 80. Datum 9-9-2015. Van 19.30 uur tot 21.30 uur. Voorzitter: Nicole van Apeldoorn. Notulist: Jeannette van der Graaf

Notulen ledenvergadering Jump 80. Datum 9-9-2015. Van 19.30 uur tot 21.30 uur. Voorzitter: Nicole van Apeldoorn. Notulist: Jeannette van der Graaf Notulen ledenvergadering Jump 80 Datum 9-9-2015 Van 19.30 uur tot 21.30 uur Voorzitter: Nicole van Apeldoorn Notulist: Jeannette van der Graaf Aanwezig : Nicole, Chantal, Jeannette, Angelique, Arie, Stefan,

Nadere informatie

ALV OUDERVERENIGING KBS DE CONTRABAS

ALV OUDERVERENIGING KBS DE CONTRABAS ALV OUDERVERENIGING KBS DE CONTRABAS 20 SEPTEMBER 2012 AGENDA 1. GASTSPREKER: BETER OMGAAN MET PUBERS 2. MR 3. OPENING EN MEDEDELINGEN 4. GOEDKEURING VERSLAG ALV 2010/2011 5. BESTUUR OUDERVERENIGING 2011/2012

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen.

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Manger Cats is een bloeiende tennisvereniging met een sterk familiekarakter. Bij ons staat het prestatieve maar ook het recreatieve tennis

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2013-2014 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2014 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2012-2013 2013-2014 Voorraden Voorraad shuttles 815 777 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Notulen Algemene Leden Vergadering RKVV Wilhelmina seizoen

Notulen Algemene Leden Vergadering RKVV Wilhelmina seizoen Notulen Algemene Leden Vergadering RKVV Wilhelmina seizoen 2016 2017 Maandag 18 september 2017 56 leden aanwezig 1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda, rondvraag uitvragen Voorzitter Bob van Veen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering. Dinsdag 12 april uur

Algemene Ledenvergadering. Dinsdag 12 april uur Algemene Ledenvergadering Dinsdag 12 april 2016 19.30 uur AGENDA 1. Opening door de (vice-)voorzitter 2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststellen notulen ALV 2015 4. Behandeling jaarverslag

Nadere informatie

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden Algemene ledenvergadering H.S.V. De Snoekbaars Datum: 10-03-2016 Voorzitter Notulist Freek v. Emst Secretaris Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden F. van Emst X Voorzitter

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2014 Jaarrapport Het verslagjaar 2014 is met een positief resultaat van 31.809, - afgesloten. (2013: 24.968, -) Wanneer wij dit vergelijken met 2013 hebben zo wel de opbrengsten als de

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007.

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Aanwezig: 37 stemgerechtigde leden, incl. bestuursleden, die de presentielijst getekend

Nadere informatie

Appoldro 24 januari 2012

Appoldro 24 januari 2012 Appoldro 24 januari 2012 agenda opening mededelingen terugblik op vorig seizoen stand van zaken commissies / vooruitblik financiën wijziging statuten rondvraag sluiting terugblik sportief districts/regiocompetitie

Nadere informatie

Voorzitterwoord. De Technische Commissie gaat deze week de activiteiten voor 2017 bepalen, ik hoop dat alles weer goed bezocht gaat worden.

Voorzitterwoord. De Technische Commissie gaat deze week de activiteiten voor 2017 bepalen, ik hoop dat alles weer goed bezocht gaat worden. Matchpoint is het officiële contactorgaan van T.C. Altweerterheide 17-01- 2017 Jaargang 33, nummer 3 Voorzitterwoord Beste leden, We hebben weer een nieuw jaar voor de boeg, als eerste wil ik alle leden

Nadere informatie

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Ruitersport Vereniging Reigersburgh Waddinxveen, 23 maart 2016 Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Deze uitnodiging geldt voor alle leden van RSV Reigersburgh

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011

Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011 ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 14 NOVEMBER 2011 1 Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011 1. Opening door de voorzitter en mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 11 april 2011.

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering. Vereniging De Negen Nessen. 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen

Verslag Algemene Ledenvergadering. Vereniging De Negen Nessen. 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen Verslag Algemene Ledenvergadering 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen Bestuur: Mw. J Doucet, Dhr. J. de Boer, penningmeester, Dhr. T. Jonker, secretaris, Mw. S. Hopman en Dhr. J. Schmeitz 1. Opening De

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL FEBRUARI 2015 NR. 389

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL FEBRUARI 2015 NR. 389 MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL FEBRUARI 2015 NR. 389 IN DIT NUMMER: 2 INHOUD 3 VOORWOORD 4 JAARVERGADERING 7 VERJAARDAGEN CONTRIBUTIE 8 BILJARTEN OPROEP 9 JUBILEUMFEEST 10 KAARTAVOND 12 ADRESSEN

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2011-2012 Inhoudsopgave H.1 Jaarverslag penningmeester H.2 Waarderingsgrondslagen H.3 Rekening van baten en lasten H.4 Balans H.5 Kascommissie 1. Jaarverslag penningmeester Het financieel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IJSBAAN

NIEUWSBRIEF IJSBAAN NIEUWSBRIEF 01-2012 IJSBAAN Velen van u zullen er geweest zijn, of het gehoord hebben maar voor de genen die het niet weten, onze tennisbaan is 2 weken lang een IJsbaan geweest. Het was een groot succes

Nadere informatie

Drieëndertigste jaargang 1 e editie. Februari 2015

Drieëndertigste jaargang 1 e editie. Februari 2015 Drieëndertigste jaargang 1 e editie. Februari 2015 U heb alweer onze nieuwe activiteitenkalender ontvangen voor ons nieuwe verenigingsjaar. Naar aanleiding van de jaarvergadering hebben we daar wat aanpassingen

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie

FINANCIËLE BEGROTING 2017

FINANCIËLE BEGROTING 2017 Algemeen In dit document wordt de begroting van TC De Rhijenhof (TCR) over het verslaggevingsjaar 2017 nader toegelicht. Het verslaggevingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. De begroting is gebaseerd

Nadere informatie