De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze ALV.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze ALV."

Transcriptie

1 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING LTC De Hoge Heide, Vlijmen Donderdag 14 maart 2013 aanvang 20:00 uur Plaats: op ons tennispark, in de bar van Health & Zo Aanwezig: Eugène Timmermans, Marc van de Loo, Jan van Muijen, Marian van der Sterren (notulist), Stefan van Delft, Mark Thijssen, Marc van de Loo, Peter de Ruijter senior, Jeroen Verhagen, Marion Rombouts, Nicole van Veldhoven, Loek van de Wiel, Rob van Veldhoven, Gabriëlle van Veldhoven, Laura Smits, Emile Euverman, Micki van den Heuvel, Willem Bömer, Adriaan van Zweden, Dick van Oers, Jan Vervoort, Theo Steenvoorden, Marly Verhagen, Sandra van Bladel, Yvonne Dodemont, Laura Koks, Mario de Groot, Wouter Vaessen, Hans Post, Janny van Muijen, Hennie Grefkens, Ad van Belle, Didi Cools, Peter de Ruijter junior. Afwezig m.k.: Douwe Jaarsma, Grace Jaarsma Agendapunt 1: Opening De voorzitter opent de vergadering. De algemene ledenvergadering kan slechts dan geldige besluiten nemen indien tenminste één/vijfde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Omdat dit vereiste aantal leden niet aanwezig is, schrijft de voorzitter een nieuwe vergadering uit, die aansluitend aan deze vergadering met dezelfde agenda zal plaatsvinden. Deze tweede vergadering kan dan geldige besluiten nemen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. De voorzitter sluit de vergadering. Agendapunt 1: Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze ALV. Agendapunt 2: Mededelingen Geen mededelingen. Agendapunt 3: Ingekomen stukken Geen ingekomen stukken Agendapunt 4: Notulen ALV van 15 maart 2012 Geen opmerkingen. De actiepunten voor het bestuur vanuit de ALV van 2012 worden doorgenomen; de vorderingen worden besproken: - Op verzoek van de ALV van vorig jaar wordt voortaan de besluitenlijst gepubliceerd op de site; - Voor de clubkampioenschappen is een groep vrijwilligers aangetrokken die deze klus met hulp van bestuursleden klaren; - Er wordt beter op de kosten gelet. Het bestuur heeft enkele acties ondernomen op het vlak van bewust maken van leden;

2 - Er wordt voortdurend geprobeerd om beter te communiceren. Naast onze Nieuwsbrief worden nu ook Twitter en Facebook ingezet en de PR-commissie heeft een beleidsplan geschreven waarin communicatie met de leden planmatig wordt aangepakt. De notulen worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en secretaris. Agendapunt 5: Terugblik op het verenigingsjaar startte met veel sneeuw en vorst waardoor het een aantal weken erg stil was op ons tennispark. Op de jaarvergadering hebben we afscheid genomen van Peter van Steen in het bestuur. Peter is 2 jaar lang een zeer actief bestuurslid geweest met veel kennis van zaken. Gelukkig bleef Peter wél actief in de Technische Commissie. De Herfstcompetitie beleefde zijn 25-jarig jubileum. Het waren als vanouds drukke en gezellige weken, met een schitterend jubileumfeest op de laatste vrijdag. Het bestuur vergaderde maandelijks en publiceerde na elke vergadering een besluitenlijst op de website. Ook zijn onze vrijwilligers weer heel actief geweest in onze verenging. Zij hebben weer veel zaken geregeld voor alle leden. Sponsoren hebben ook weer ruimschoots hun steun betuigd aan onze vereniging waardoor we onze leden weer net iets extra s hebben kunnen bieden. Agendapunt 6: Behandeling algemeen jaarverslag en commissieverslagen Ledenbestand: ook onze vereniging volgt de landelijke trend van dalende ledenaantallen. In 2012 zijn er 1107 leden; dat is bijna 100 leden minder dan in Er moet opgemerkt worden dat het hier vermelde leden aantal een moment opname is. Gedurende het gehele jaar schommelen de ledenaantallen wel eens. Herfstcompetitie: bestond in jaar. Het is nog steeds een populaire activiteit: dit jaar deelname van 44 teams. Ron en Anita verlaten nu de commissie. De voorzitter bedankt hen voor al die jaren. Evenementencommissie: In 2012 organiseerde deze commissie voor de laatste keer de Ladies Night. Doordat Health & Zo voortaan vrijwel alle cateringzaken verzorgt bij toernooien, competities en andere evenementen, is het takenpakket van deze commissie enorm afgenomen. De commissie besloot hierop zichzelf op te heffen. De voorzitter bedankt de commissie voor alle inspanningen van de afgelopen jaren. Ouderencommissie: Maandag- en woensdagochtenden Recreatief, wederom een groot succes

3 5e Piet Rabou toernooi Grote senioren groep met een hoge saamhorigheid Huldiging 80 jarige Jubilaris Recreatiecommissie: (V)echtparentoernooi Familietoernooi Technische commissie: Peter van Veldhoven licht de activiteiten van de Technische Commissie toe: De bezetting op dit moment: Peter van Veldhoven, Voorzitter en Toernooizaken Nicole van Veldhoven, Competities Jacques Hintzen, Adviseur Daniëlle Brouwers, Algemene zaken Yvette Joosten, Jeugdzaken Peter van Steen, Training & selectiezaken Rik Thijssen, Training & Selectiezaken De inspanningsgebieden van de TC : Training & Selecties: Het coördineren van de Zomertraining, Wintertraining en Maak kennis met tennis. De trainers in 2012: Dick Wittkampf, Jaap Smits, Marcel Lubeck, Jan Wouter Roep (in winter vertrokken), Bob van Rijen (in winter aangetrokken) In de zomer 2012 is er ± 68 uren gem. per week getraind, in de winter 2012/2013 ± 70 uren gem. per week. De trainers hebben een grote inspanning moeten leveren om alle uitgevallen uren door het winterweer in te laten halen. Competities: Het organiseren van de Voorjaarscompetitie voor 45 seniorenteams en 15 jeugdteams, de Najaarscompetitie voor 4 seniorenteams en 10 jeugdteams en de Wintercompetitie voor 18 senioren- en 2 jeugdteams. Evenement: Het organiseren van de Open Tennisdagen, waar helaas geen enkele bezoeker op af is gekomen. Gelukkig had Maak Kennis Met Tennis wel veel deelnemers: MKMT Senioren (32 nieuw) en Jeugd (22 nieuw). Toernooien: Het faciliteren van de organisaties van de Open toernooien ( Hercuton Open toernooi, Weasy Open Jeugd toernooi, Vermeulen & den Otter 55+/65+ toernooi, Lotus Open 35+/50+ toernooi) en de interne toernooien (Rabobank Clubkampioenschappen Senioren, Rabobank Clubkampioenschappen Junioren).

4 Het aantal deelnemers aan de toernooien liep, zoals bij de meeste verenigingen, iets terug t.o.v. 2011: - Hercuton Open 2012 (41e editie) 326 deelnemers, tegen 375 in Weasy Open Jeugdtoernooi 2012 (27e editie) 170 deelnemers, tegen 213 in Open Vermeulen&den Otter 55+/ (15e editie) 102 deelnemers, tegen 105 in Lotus Open 35+/50+ Tennistoernooi 2012 (21e editie) 318 deelnemers, tegen 329 in Beleid: Het subsidiebeleid van de jeugd- en seniorenselecties bleef ongewijzigd. Sinds 2012 werken we met een heel trainingsjaar bij de jeugd. De trainingen lopen parallel met het schooljaar. Commissies: Marc van de Loo heeft als bestuurslid de commissies in portefeuille. Hij geeft aan hoe belangrijk vrijwilligers voor de club zijn, en bedankt deze voor hun werkzaamheden in Er zijn in 2012 vrijwilligers vertrokken en nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Gelukkig blijft het aantal vrijwilligers stabiel. Marc laat een sheet zien met nieuwe vrijwilligers (soms al langer actief als vrijwilliger op een ander taakgebied) en een met vertrokken vrijwilligers. PR en sponsorcommissie: Stefan van Delft licht de volgende dia s toe.

5

6 Parkzaken en ICT: Mark Thijssen heeft als bestuurslid Parkzaken en ICT in zijn portefeuille. Hij begint met het bedanken van Piet van Beurden voor de inspanningen van het afgelopen jaar. Mark licht vervolgens de volgende 3 sheets toe:

7 Micki vd Heuvel en Rob van Veldhoven hebben meegeholpen met het overzetten van de oude content naar de nieuwe website waarvoor ze hartelijk bedankt worden.

8 Wouter Vaessen stelt de vraag: van wie zijn de lampen? Jan: Armaturen zijn eigendom van gemeente, wij zijn zélf verantwoordelijk voor vervanging kapotte lampen. Agendapunt 7: Financieel jaarverslag 2012 Jan van Muijen, penningmeester, licht de volgende dia s toe:

9 Opvallende dingen: een relatief hoog banksaldo, wordt veroorzaakt door het feit dat de contributie 2013, alsmede de trainingsgelden in december 2012 zijn ontvangen. Vanuit de sponsorpot zijn de volgende zaken betaald: kosten 1 e mixteam, kosten van alle toernooien en bijdrage trainingskosten selectie. Wat we per saldo overhebben wordt overgeboekt naar de post reserverekening op de balans. De sponsorcommissie haalt erg veel geld binnen. De zaal applaudisseert daarvoor. Jan van Muijen licht de volgende sheet toe: eigen vermogen blijft stabiel; vaste activa loopt terug vanwege afschrijving.

10

11 Voor automatisering was maar 200,-- begroot, maar we hebben 1800,-- erop staan; dat komt door een serviceabonnement ( knipkaart ). Hans Post: je neemt het niet op bij je inkomsten en niet bij de uitgaven? Dat is mistig. Jan: ik leg het verderop uit; er is een aparte dia van. Dus: we hebben 4000,-- euro minder uitgegeven dan vorig jaar en zelfs 6000,-- minder dan begroot. De aanwezigen applaudisseren daarvoor. Wouter Vaessen: huur complex? Ik zie dat het hetzelfde blijft. Eugène Timmermans: we hebben speciale afspraken met de gemeente. Jan van Muijen geeft toelichting bij de volgende dia, over onze inkomensontwikkeling;

12 Jan : Op de vorige ALV is besloten dat de contributie totaal met 6% is verhoogd. Dat is inmiddels gebeurd. Helaas lopen ledenaantallen terug. Gelukkig loopt Maak kennis met Tennis erg goed. 95% van de deelnemers daarvan blijft lid. Volgende sheet: de kosten van toernooien worden betaald uit de sponsorpot. Daar komt nog 1000 euro bij van de gezelligheidstoernooien. Wouter Vaessen: wie heeft besloten dat sponsorgelden naar de toernooien gaan en dat ze buiten de algemene begroting worden gehouden? Waarom niet deel maken van je normale begroting? Jan: omdat dit onzekere gelden zijn, houden we het erbuiten.

13 Kascontrole: Frank Veldhuizen en René Mulders hebben kascontrole gedaan. Ze verklaren de balans per 31 december 2012 sluitend met een eigen vermogen van ,- euro en de winst- en verliesrekening over het boekjaar 2012, resulterend in een negatief saldo van 2.569,- alsmede de onderliggende financiële bescheiden te hebben gecontroleerd en deze juist te hebben bevonden. Ze geven daarvan een schriftelijke ondertekende verklaring af. Bij dezen verleent de voorzitter Eugène Timmermans decharge aan de penningmeester. Frank Veldhuizen is aftredend. Hans Post neemt zijn plaats in, en zal t.z.t. samen met René Mulders de kascontrole verrichten van boekjaar Agendapunt 7: Vooruitblik 2013 en begroting verenigingsjaar 2013 Vraag van een van de aanwezigen: kleding selectieteams: voor welke teams is dat? Antwoord: voor de senioren-selectieteams. Hans Post: ik zie dat sponsoring op de pro memorie staat. Trainingen vallen daar tegen weg? Jan van Muijen: er is een maximum wat er uit de sponsorpot aan trainingen besteed mag worden. Per jaar kan dat enigszins verschillen.. Theo Steenvoorden: we deden toch niets meer op papier?

14 Jan van Muijen: alleen ons jaarboekje nog. Hans Post: website kost niks? Idd, wordt door Kresco gesponsord (= Jeffrey Joosten) Agendapunt 8: Voorstel contributie 2014 Voorstel contributie 2014: niet verhogen, alleen de index, is 2% ongeveer. Geen van de aanwezigen heeft bezwaren daartegen. Agendapunt 9: Presentatie activiteiten PR / Sponsoring Bedankje voor al onze sponsoren dat ze ondanks de crisis ons willen blijven sponsoren. Stefan van Delft geeft toelichting bij de volgende dia s:

15

16

17 Wouter Vaessen: Wat is Onderhoud van de sponsorrelaties? Stefan van Delft: we hebben een sponsoravond georganiseerd, een soort netwerkbijeenkomst. Tip Wouter: nodig alle sponsoren uit voor alle toernooien. Eugène Timmermans vindt het een goede tip en nodigt iedereen uit met dergelijke goede tips te komen. Agendapunt 10: Bestuursverkiezingen* Aftredend zijn: Stefan van Delft PR en sponsoring Eugène Timmermans voorzitter Marian van der Sterren secretaris Jan van Muijen penningmeester (niet herkiesbaar) (niet herkiesbaar) (herkiesbaar) (herkiesbaar) Kandidaten: Marly Verhagen (voor PR-zaken) en Lion van Gerven (als commissie-coördinator). De vergadering wordt gevraagd of er bezwaren zijn tegen deze kandidaten. Die zijn er niet, dus Marly Verhagen en Lion van Gerven worden aangenomen als bestuurslid. Marc vd Loo, op dat moment nog vice-voorzitter, bedankt Stefan van Delft voor zijn inspanningen de afgelopen jaren. Stefan schuwde de discussie niet, zijn kritische houding werd als positief ervaren. Tijdens de periode van Stefan is de stap genomen tot centrale sponsoring en dat is een hele

18 goede beslissing gebleken. Ook is er een PR- en communicatieplan gekomen, een gedegen stuk. Daarna is Eugène Timmermans aan de beurt. Eugène zit vanaf 2001 in het bestuur, startte op Parkbeheer. Vanaf 2003 is hij voorzitter. Marc van de Loo houdt een speech, waaruit onderstaande fragmenten aangeven wat Eugène voor de club betekend heeft: In de periode dat Eugène voorzitter was, zijn er onder meer de volgende zaken gerealiseerd: Aanleg 3 nieuwe banen, waarmee de jarenlange wachtlijst is verdwenen; Dat was voor mijn tijd als bestuurslid, maar ik heb heel vaak gehoord dat je daarbij een hele vaardige onderhandelaar was, vooral richting de gemeente en de Vlijmense Boys. Ik denk ook aan het opzetten en uitvoeren van een jeugdbeleidsplan, waarin de doelstelling en richting van de ontwikkeling van het tennis voor de (betere) jeugd tot uitdrukking komt en wat dient als leidraad voor stimulering van de jeugd; Hieraan is ook gerelateerd het opzetten van een nieuw plan voor prestatief tennis, waarmee de betere jeugd extra mogelijkheden krijgt aangeboden om zich te ontwikkelen tegen een geringe bijdrage; Een ander punt is bijvoorbeeld het opzetten van een sponsorcommissie en een professioneel sponsorplan, waarmee inkomsten worden gegenereerd, en waar we weer veel mee kunnen doen, onder andere ook weer aan de tennis opleiding van de jeugd; Ik heb dit zojuist al genoemd bij de verdiensten van Stefan, maar ook jouw inbreng, met name bij de discussies vooraf en het overtuigen van de diverse commisies was erg belangrijk. Als voorzitter ben enorm enthousiasmerend en breng je een hoop energie, je betrekt de mensen en weet het enthousiasme over te brengen. Hierbij kijk je vooruit, niet achterom en ben je doelgericht. Jouw eigen stijl brengt met zich mee, dat je voortvarend en resultaatgericht te werk gaat, Lobbyen is volgens mij je middle name. Daar hebben we als vereniging veel aan gehad, maar eerlijk gezegd was dat ook wel eens lastig, want soms is alles dan al in kannen en kruiken, voordat een ander er erg in heeft. Eugène Timmermans wordt benoemd tot erelid. Eugène bedankt het bestuur en alle leden voor het vertrouwen al deze jaren. Hij stopt met het bestuur, maar neemt plaats in de sponsorcommissie en heeft zin in de nieuwe uitdaging. Marc van de Loo neemt nu het voorzitterschap ter plekke over van Eugène.

19 Agendapunt 11: Rondvraag Vraag van Sandra van Bladel, (haar kinderen heten Koks): er zijn nogal wat lessen uitgevallen. Hoe moet dat nu met inhalen? De trainers zeggen dat er 2 extra lessen komen, maar de kinderen hebben er wel 6 gemist. Peter van Veldhoven (TC) gaat dit uitzoeken en zal Sandra antwoord geven. Aktie PvV. Wel is bekend dat de trainers de start van de zomertrainingen 3 weken hebben verlaat om meer trainingen in te halen. Een andere moeder merkt op dat ze haar kinderen niet meer opgeeft voor de wintertraining. Ze heeft het gevoel dat de trainingen erg gemakkelijk worden afgelast. Dick v Oers: krijgen de trainers alle uren uitbetaald, ook de uren die ze niet kunnen maken door het winterweer? Eugène Timmermans: de trainers zijn gedetacheerd door een bureau. Als zij geen training geven, krijgen ze niet betaald. Ze moeten die trainingen inhalen en dan krijgen ze weer betaald. Dus, zegt Dick, dan zou je de vervallen lessen kunnen crediteren? Eugène: het is niet anders te plannen, bij dergelijk winterweer is er sprake van overmacht, en daarover staan afspraken in de algemene voorwaarden. Actie bestuur (PvV): navragen hoe het op die maandag ( 25 februari) zat toen alle lessen waren afgelast omdat de ballen niet stuiterden, terwijl er s avonds volop getennist werd. Theo vult aan: de trainers zijn er ook verantwoordelijk voor dat er geen ongelukken gebeuren. Als het te glad is, is er risico. Peter van Veldhoven vult aan: ik heb het meegemaakt dat om 18 uur de zon schijnt waardoor plotseling de sneeuw verdwijnt, terwijl de berichtgeving al de deur uit is. De trainers, parkzaken, komen meerdere malen per dag kijken. Marly Verhagen vraagt of er al iets meer bekend is over de verbouwingsplannen van Health & Zo. Peter de Ruiter jr. vertelt dat er globale plannen zijn om het grote gedeelte met de bar aan te pakken. Volgend jaar competitie hoopt hij dat het rond is. Agendapunt 12: Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om ca uur, waarna alle aanwezigen nog worden uitgenodigd voor een drankje.

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ] NIEUWSBRIEF 01 [12 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave

de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave TENNISCLUB opgericht 9 oktober 1978 WESTERBORK de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Op de voorpaginafoto staan onze tennis-pieten, die samen met de jeugd een leuk Pietentoernooi hebben gespeeld. Misschien

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

UITNODIGING DE KEMPPION V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING. Datum : 30 augustus 2005

UITNODIGING DE KEMPPION V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING. Datum : 30 augustus 2005 UITNODIGING V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING DE KEMPPION Datum : 30 augustus 2005 Plaats Tijd : Grand Café Brasserie DE KIEL te Steensel : 20.00 uur Namens

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Kom er ook bij!! clubblad van MLTV90

Kom er ook bij!! clubblad van MLTV90 MatchPoint clubblad van MLTV90 Kom er ook bij!! De tennisvereniging MLTV90 heeft sinds 2013 een nieuw initiatief in het leven geroepen: De Club van 100. Waarom? Veel activiteiten en projecten kunnen op

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING. van HAARLEM-KENNEMERLAND

Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING. van HAARLEM-KENNEMERLAND Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING van HAARLEM-KENNEMERLAND Op maandag 13 februari 2012, aanvang 20.00 uur In de kantine aan de Sportweg 8 te Haarlem Indien het vereiste aantal stemgerechtigde

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Datum : 12 december 2011 Aanvang : 20.00 uur Plaats : clubhuis Aanwezig : 26 leden inclusief 7 bestuursleden 1. Opening, vaststellen

Nadere informatie

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014 Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2013 1 Inhoud Jaaroverzicht pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4 Notulen ledenvergadering 5 Jaarverslagen

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur

Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2013 financieel verslag 2013 beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie