REGLEMENT JEUGDCOMMISSIE V.V. KRUININGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT JEUGDCOMMISSIE V.V. KRUININGEN"

Transcriptie

1 REGLEMENT JEUGDCOMMISSIE V.V. KRUININGEN Revisie 5 (concept)

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 FUNCTIES JEUGDCOMMISSIE...3 TAAKOMSCHRIJVING SECRETARIS...4 TAAKOMSCHRIJVING JEUGD COÖRDINATOR REV TAAKOMSCHRIJVING CONTACTPERSOON...6 RICHTLIJNEN ELFTALINDELINGEN...7 SPONSOR REGLEMENT JEUGDCOMMISSIE...9 RICHTLIJNEN VOOR JEUGD LEIDERS V.V. KRUININGEN...10 RICHTLIJNEN VOOR JEUGDTRAINERS V.V. KRUININGEN...13 RICHTLIJNEN VOOR KEEPERTRAINERS V.V. KRUININGEN...15 ALGEMENE REGELS, GELDEND VOOR ALLE JEUGDPLOEGEN

3 FUNCTIES JEUGDCOMMISSIE De Jeugdcommissie van de v.v. Kruiningen bestaat uit minimaal 6 personen. Naast een voorzitter en een secretaris zijn dat nog 3 leden en een Jeugdcoördinator. De taak van de voorzitter is het zo goed mogelijk verdelen van alle werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden door de jeugdcommissie en het voorzitten van vergaderingen. De secretaris is verantwoordelijk voor alle administratieve werkzaamheden. Tevens is hij/ zij de directe contactpersoon tussen vereniging en KNVB. Zaken die van belang zijn voor wedstrijdsecretaris, lopen via de secretaris. Hij/ zij is het eerste aanspreekpunt van de wedstrijdsecretaris. De exacte werkzaamheden van de secretaris zijn te lezen in de taakomschrijving. De jeugdcoördinator houdt zich hoofdzakelijk bezig met de voetbaltechnische zaken, zoals het indelen van de spelers en het indelen van trainers en leiders bij de verschillende teams. Hij is tevens het eerste aanspreekpunt voor de trainers, leiders en spelers van alle jeugdteams. Als er moeilijk oplosbare problemen zijn, zal de jeugdcoördinator dit met de andere leden van de jeugdcommissie bespreken en trachten op te lossen. De exacte werkzaamheden van de jeugdcoördinator zijn te lezen in de taakomschrijving. Ook is de jeugdcommissie verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten m.b.t. de jeugdspelers. Dit kan variëren van organiseren van een jeugddisco, tot het organiseren van de Paaseierenverkoop. Voor elke activiteit wordt er binnen de jeugdcommissie één of meerdere personen aangewezen, welke deze voorbereiden. De uiteindelijke organisatie wordt meestal met de volledige commissie gedaan. Van elke georganiseerde activiteit wordt op voorhand een draaiboek gemaakt. Dit wordt na afloop geëvalueerd, en indien nodig aangepast. Zo kan het de eerstvolgende keer weer gebruikt worden. Opgedane ervaringen komen altijd van pas! Voorafgaand aan het seizoen bekijkt de jeugdcommissie voor welke activiteiten er eventueel subsidie wordt aangevraagd bij de gemeente. 3

4 TAAKOMSCHRIJVING SECRETARIS (Bij gebrek aan een secretaris binnen de jeugdcommissie, worden deze taken tijdelijk gedeeltelijk uitgevoerd door Gideon den Dekker) De secretaris is verantwoordelijk voor alle administratieve werkzaamheden. Tevens is hij/ zij de directe contactpersoon tussen vereniging en KNVB. Met de volgende zaken dient hij /zij rekening te houden: Å Het tijdig inschrijven van het aantal teams bij de KNVB, via de wedstrijdsecretaris. Å Tijdig aangeven bij de wedstrijdsecretaris hoe zwaar de ploegen ingedeeld dienen te worden. Dit geldt alleen voor de F, E en D ploegen. De rest deelt de KNVB in. Å Het tijdig aanvragen van dispensatiespelers bij de KNVB In overleg met de jeugdbegeleider, welke deze gegevens verzamelt. Å Erop toezien of er geen wedstrijden op een andere datum zijn gezet. Å Het organiseren van vriendschappelijke wedstrijden indien en trainer of leider van een team hierom vraagt. Å Alle uitnodigingen voor toernooien verzamelen, en deze tijdig overhandigen aan de leiders van de uitgenodigde teams. Å Het tijdig uitdelen van spelerslijsten en speelschema s aan trainers en leiders. Zij kunnen dan tijdig de spelers/ speelsters uitnodigen voor de eerste training. Å 2x per jaar alle trainers en leiders uitnodigen voor de trainers en leidersvergadering. Deze vergaderingen vinden plaats aan het begin van de competities. Å Notuleren tijdens alle vergaderingen, en zorgen dat alle deelnemers aan de vergaderingen de notulen ontvangen. Å Jaarplanning maken voor de Jeugdcommissie. Hierin staan alle geplande vergaderingen, en andere activiteiten. Daarnaast zijn er ook een aantal administratieve werkzaamheden welke door andere leden van de jeugdcommissie worden uitgevoerd. Dit vooral om de secretaris te ontlasten in zijn/ haar werkzaamheden. Å Het bijhouden van gegevens welke trainer / leider er in het bezit is van materialen welke eigendom zijn van de voetbal. Tevens ziet deze persoon op toe dat stoppende leiders en trainers hun spullen zoals sleutels en coachjas inleveren. 4

5 TAAKOMSCHRIJVING JEUGD COÖRDINATOR rev.3 DOELSTELLING: Het zodanig stimuleren van, en communiceren met leiders, trainers en spelers (en ouders) van alle jeugdelftallen, dat een zo optimaal mogelijke verhouding ontstaat tussen bovengenoemde partijen en alle jeugdelftallen een zo optimaal mogelijke prestatie kunnen leveren. Tevens het ondersteunen en adviseren van leiders en trainers op vooral voetbaltechnisch vlak. Hierbij dient de jeugdcoördinator zorg te dragen voor de volgende zaken: TAAKOMSCHRIJVING: Å De jeugdcoördinator fungeert als eerste aanspreekpunt voor trainers en leiders en als tweede aanspreekpunt voor spelers en/ouders, indien dit met de trainer/leider niet naar tevredenheid verloopt. Å Hij woont de jeugdtrainingen minimaal één avond per week bij, zodanig dat hij de training van elk team minimaal één maal per twee weken analyseert en de trainer(s) van dit team adviseert en zonodig assisteert. Å Hij bekijkt minimaal één maal per maand een wedstrijd van elk jeugdteam en adviseert en assisteert de leider(s) en/of trainer, indien nodig. Å Hij maakt, in goed overleg met leiders en trainers, een voorstel voor de spelers indeling over de elftallen en legt dit ter goedkeuring voor aan het jeugdbestuur. Dit voor de F-, E- en D-teams twee keer, en voor de andere jeugdteams en dames één keer per seizoen. In het geval dat de jeugdcoördinator, leiders, trainers en/of leden van de jeugdcommissie niet tot overeenstemming over de indeling kunnen komen, zal de jeugdcoördinator de uiteindelijke beslissing nemen. Å Hij voert overleg met de leiders en/of trainers over eventuele problemen binnen zijn of haar elftal. Hij doet voorstellen hoe deze problemen op te lossen. Dit met betrekking tot mutaties, doorschuiven of terugzetten spelers, beschikbaarheid leiders en trainers. Å Hij bemiddelt in conflict situaties tussen spelers en trainer of leider en assisteert en adviseert trainers en leider bij problemen binnen de spelersgroep. Å Hij maakt aan het eind van elk seizoen een voorstel voor de invulling van alle vacatures met betrekking tot trainers en leiders voor de jeugd elftallen. Dit in goed overleg met trainers en leiders. Hij bespreekt dit voorstel met het jeugdbestuur. Met het werven van nieuwe leiders en trainers krijgt hij assistentie vanuit het jeugdbestuur. Å Hij stelt een beleidsplan op voor de middellange termijn ten aanzien van de voetbaltechnische doelstellingen van alle jeugdgroepen en bespreekt deze jaarlijks met alle jeugdtrainers. Å Hij stelt jaarlijks een schema op voor de indeling van het trainingsveld t.b.v. de trainingen van alle jeugdelftallen. Hij houdt hierbij rekening met de trainingstijden van de senioren elftallen en wensen en eisen van alle jeugd trainers. Hij bespreekt dit schema met het jeugdbestuur en leiders en trainers (tijdens de leiders- en trainers bijeenkomsten) Å Hij is het eerste aanspreekpunt voor alle trainers en leiders indien er spelers mee moeten doen met een ander team tijdens een wedstrijd. Hij bepaalt welke speler er wordt doorgeschoven. 5

6 TAAKOMSCHRIJVING CONTACTPERSOON (Taken worden sinds febr voor een groot deel door de jeugdcoördinator uitgevoerd) DOELSTELLING: Het zodanig stimuleren van, en communiceren met leider(s), trainer(s) en spelers (en ouders) van het desbetreffende jeugdelftal, dat een zo optimaal mogelijke verhouding ontstaat tussen bovengenoemde partijen en het elftal een zo optimaal mogelijke prestatie kan leveren. Hierbij dient de jeugdcontactpersoon zorg te dragen voor de volgende zaken: TAAKOMSCHRIJVING: De contactpersoon: Å Stimuleert trainers en leiders op een positieve manier door minimaal twee keer per maand desbetreffende elftal(len) op de training en /of tijdens de wedstrijd te bekijken. Hierbij zoekt hij /zij contact en overlegt met de leider(s) en/ of trainer(s) over eventuele problemen binnen zijn of haar elftal. Hij /zij neemt het initiatief om deze problemen op te lossen. Dit met betrekking tot mutaties, doorschuiven of terugzetten spelers, beschikbaarheid leiders en trainers. Hierbij kan de contactpersoon om advies, hulp of assistentie vragen van andere bestuursleden. Å Bemiddelt in conflict situaties tussen spelers en trainer of leider en assisteert en adviseert trainers en leider bij problemen binnen de spelersgroep. Å Beantwoordt vragen van ouders van spelers, eventueel in overleg met de rest van het jeugdbestuur. Å Assisteert en adviseert jeugdleiders en trainers m.b.t.: Å Het opstellen van een speel - en reisschema voor de spelers. Å Het opstellen van een overzicht t.b.v. reisgeld. Å Het invullen van het wedstrijdformulier. Å Het coachen van zijn of haar elftal (met name bij F, en E elftallen). Å Algemeen: de contactpersoon toont voldoende interesse in zijn of haar elftallen en tracht eventuele vragen en problemen van leiders, trainers en spelers snel en naar tevredenheid op te lossen. Hierbij is het van belang dat eventuele problemen ook daadwerkelijk bij de contactpersoon aangemeld worden. Indien de vragen of problemen, naar mening van de trainer, leider of speler/ ouder, niet voldoende of voldoende snel beantwoord of opgelost worden, dan dient men contact op te nemen met de voorzitter van het jeugdbestuur. Å De contactpersoon kan een beroep doen op assistentie en advies van andere jeugd bestuursleden. In geval van problemen dient dit echter altijd z.s.m. gemeld te worden bij de andere bestuursleden. 6

7 RICHTLIJNEN ELFTALINDELINGEN Å Teamindeling Per team dienen de volgende leeftijdsgrenzen te worden gehanteerd: A - junioren: 17 en 18 jaar B - junioren: 15 en 16 jaar C - junioren: 13 en 14 jaar D - pupillen: 11 en 12 jaar E - pupillen: 9 en 10 jaar F pupillen: 6, 7 en 8 jaar Per team mogen maximaal 5 dispensaties worden aangevraagd, met uitzondering voor de F s. Dit dient dan wel te gebeuren voor 1 Oktober in het nieuwe seizoen. Dispensaties worden alleen behandeld, als er van desbetreffende speler een recente pasfoto wordt meegestuurd. Dispensaties worden altijd gedaan in overleg met desbetreffende speler en zijn/ haar trainer of leider. De dispensaties worden aangevraagd via het jeugdsecretariaat. Het maximaal aan te vragen dispensaties is afhankelijk van de klasse waarin het eerste elftal van de vereniging speelt. Hier geldt de volgende verdeling voor: Klasse 1 e Elftal Maximale Dispensaties. * Hoofdklasse * geen dispensaties * Eerste klasse * geen dispensaties * Tweede klasse * 3 dispensaties * Overige klassen * 5 dispensaties 7

8 Å Poule-indeling De A /B en C junioren worden door de KNVB ingedeeld in een competitie met 12 ploegen. Voor deze teams wordt geen indeling ingediend bij de KNVB. Voor de D /E en F pupillen kunnen de volgende indelingen worden ingediend: Matig Zwak Zeer zwak Deze poule-indelingen zijn gebaseerd op het feit dat alle ploegen 3 e klasse spelen. De poule-indeling loopt ook via het jeugdsecretariaat, die dit doorspeelt aan de wedstrijdsecretaris van de vereniging. De poule-indelingen voor het volgende seizoen dienen voor 1 juni van het lopende seizoen bij de KNVB aanwezig te zijn. Als tijdens de competitie blijkt dat een team te sterk of te zwak is ingedeeld, dan kan tot uiterlijk na de derde wedstrijd een verzoek om een andere poule worden ingediend bij de KNVB. Dit kan uiterlijk op Maandagmorgen uur na de derde competitiewedstrijd. Voor de voorjaarscompetitie maakt de KNVB zelf een poule-indeling aan de hand van de uitslagen uit de najaarscompetitie. Å Meisjes Meisjes mogen een leeftijdscategorie lager spelen als ze actief zijn in een jongensploeg en / of jongenscompetitie. Als een meisjesteam ook daadwerkelijk in een meisjescompetitie speelt, dan gelden dezelfde leeftijdsgrenzen als bij de jongens. Å Wisselspelers Voor het wisselen van spelers gelden een aantal regels. Bij de F, E en D pupillen mag er doorlopend gewisseld worden, en is er geen maximaal aantal wissels. Deze regel geldt ook voor meisjes ploegen. Bij de A, B, en C junioren mag er ook doorlopend gewisseld worden, maar is er maar een maximum aantal van 5 wissels toegestaan. Deze regel geldt ook voor Dames ploegen. 8

9 SPONSOR REGLEMENT JEUGDCOMMISSIE Å Indien sponsors gezocht worden, dient dit altijd vooraf met het jeugdbestuur overlegd te worden. Het jeugdbestuur dient hier bij de sponsor commissie van het hoofdbestuur toestemming voor te vragen. Å In principe zullen door de jeugd geen sponsors benaderd worden, die al sponsor zijn van VV Kruiningen. Å Indien een sponsor een jeugdelftal voorziet van sponsor middelen (shirts, tassen trainingspakken e.d.), zijn deze middelen eigendom van VV Kruiningen en zullen deze middelen bij hetzelfde team blijven (niet meeverhuizen met de spelers), tenzij door het jeugdbestuur anders besloten wordt. Å Het jeugdbestuur beslist waar de sponsor middelen ingezet worden. Å Indien een sponsor een team sponsort, dient er een foto gemaakt te worden, bij voorkeur met het team en de sponsor. Deze foto dient in de Bevelander afgedrukt te worden. Å Eventueel kan, op kosten van de jeugd, een extra shirt besteld worden welke, ingelijst als cadeau aan de sponsor overhandigd wordt. Å Aan het einde van ieder seizoen dienen de shirts en andere sponsor materialen (zoals tassen, waterzakken en flessen) te worden ingeleverd bij de wedstrijd secretaris (Gideon den Dekker). Alle shirts kunnen dan gecontroleerd worden. Aan het begin van het nieuwe seizoen kunnen de leiders de shirts weer bij de wedstrijd secretaris opgehaald worden. 9

10 RICHTLIJNEN VOOR JEUGD LEIDERS V.V. KRUININGEN Algemene richtlijnen geldend voor alle jeugdleiders van VV Kruiningen. De doelstelling is om het werk van de leider duidelijker, overzichtelijker en plezieriger te maken. Hierbij zal het jeugdbestuur ondersteuning geven daar waar mogelijk. DE LEIDER DRAAGT ZORG VOOR: Å Begeleiden van zijn elftal voor, tijdens en na de wedstrijden. Hij/ zij probeert op een positieve manier met gerichte aanwijzingen de spelers te coachen tijdens de wedstrijd en heeft hierbij speciale aandacht voor de volgende zaken: Å Kledingstukken netjes ophangen in de kleedkamer. Å Dragen van scheenbeschermers (verplicht) Å Douchen na de wedstrijd voor A, B, C, D elftallen en meisjes elftal(len) Å Hand geven aan scheidsrechter, grensrechter en tegenstanders na de wedstrijd. Å Geen grof taalgebruik voor, tijdens en na de wedstrijd. Å Niet met moddervoetbalschoenen in kleedruimtes, kantines of auto s van ouders. Å Niet roken vlak voor, tijdens of direct na de wedstrijd (zeker niet in kleed ruimtes) Å Rommel (lege blikjes en pakjes drank) niet op het veld gooien of in de kleedruimte, maar in de prullenbakken. Å Het informeren van de spelers over te spelen wedstrijden, data, tijd aanwezig / vertrek. Dit kan middels: Å Het opstellen van een speel - en reisschema voor alle wedstrijden (dit voor de D, E en F spelers, echter heeft ook de voorkeur voor de oudere elftallen. Dit eventueel met behulp van zijn/ haar contactpersoon in het jeugdbestuur. Indien ouders niet kunnen rijden moeten ze zelf een vervanger regelen (bijvoorbeeld ruilen met andere ouders) De leider ontvangt van het wedstrijdsecretariaat het competitieschema alsook eventuele wijzigingen hierop. Å Het ophangen van een opstelling in het infokastje bij de Korenbeurs. Å Indien een speler verhinderd is voor de wedstrijd, dient hij /zij zich uiterlijk vrijdagavond om uur af te melden bij de leider. Å Het informeren van de spelers over afgelastingen. Informatie over afgelastingen is te verkrijgen: Å Op teletekst indien de wedstrijd vrijdags al afgelast is. Å Vanaf 8.30 uur in de kantine (tel: ) indien de wedstrijd pas zaterdag morgen afgelast is. Å Het opstellen van een overzicht t.b.v. reisgeld (1 euro per persoon). Dit dient altijd aan de leider betaald te worden. Indien ouders geen reisgeld willen ontvangen, zal de leider dit geld verzamelen waarna hij /zij, in overleg met het jeugdbestuur, iets leuks kan organiseren voor het elftal. Å Indien een ploeg verder moet reizen dan 50 km kan de leider in overleg met de jeugdcommissie het reisgeld verhogen tot 1,50. 10

11 Å Het vangen van de leiders/ trainers van de tegenstander en aanwijzen van de kleedkamer en speelveld. Å Het invullen van het wedstrijdformulier (namen en lidnummers van spelers). Voor een lijst met namen en lidnummers kan de leider terecht bij het jeugdbestuur. Å Het gereedzetten van cornervlaggen en (kleine) goaltjes voor de thuiswedstrijden. Å Het opruimen (eventueel met hulp van aanwezige ouders of bestuursleden) van de kleine goaltjes bij thuiswedstrijden (leiders F, E en D - zeventallen) Deze dienen m.b.v. een ketting op slot gezet te worden. Indien er nog een jeugdwedstrijd gespeeld wordt waarbij de kleine goaltjes benodigd zijn, zal de leider van het laatst spelende zevental de goals opruimen. Å Het netjes achterlaten van de kleedkamer na de wedstrijd. Vloer schoonmaken m.b.v. trekker, eventueel om toerbeurt door de spelers uit te voeren. Å Afsluiten van de kleedruimte zodra alle spelers het kleedlokaal verlaten hebben en er hierna geen elftallen meer in de kleedruimte moeten zijn (bijvoorbeeld bij wedstrijden op een doordeweekse avond). Å Verzorgen en opbergen van eventuele materialen (inspeel ballen, etc.) Å Het (laten) verzamelen van de sponsor kleding, zodat deze uitgewassen kan worden (eventueel om toerbeurt) Å Het stimuleren / motiveren van de spelers om wekelijks een wedstrijd verslag te schrijven t.b.v. het clubblad. Å Het uitdelen / ontvangen van briefjes ingeval van speciale evenementen (bijv. zaalvoetbal, sponsorloop, paasei actie bezoek aan profvoetbalwedstrijd, etc, etc) Å Het stimuleren / motiveren van spelers te participeren in speciale evenementen zoals hierboven vernoemd. Å De wedstrijd secretaris draagt zorg voor de scheidrechters tijdens thuis wedstrijden, echter er kan desgewenst een verzoek gedaan worden op de leider om incidenteel een wedstrijd te fluiten. Å Overleg met het jeugdbestuur en trainer over mutaties van spelers en de indeling van zijn elftal. Voor vragen kan de leider altijd terecht bij de contactpersoon (voor zijn/ haar elftal) binnen het jeugdbestuur. Å Overlegt met de trainer(s) van zijn/ haar elftal over zaken die tijdens de wedstrijd (nog) niet goed lopen en waar tijdens de training extra aandacht aan besteedt dient te worden. Å Vriendschappelijke wedstrijden: indien de trainer /leider wenst vriendschappelijke wedstrijden te spelen, zijn er twee mogelijkheden: Å Zelf af te stemmen door leider/ trainer met andere club. Er dient wel contact gezocht te worden met het (hoofd)secretariaat (Gideon den Dekker) i.v.m. beschikbaarheid velden/ accommodatie jeugd secretariaat (Hester Witteveen) en Ineke Rikkers i.v.m. vermelding op Delta TV. Å Verzoeken het (hoofd) secretariaat (Gideon de Dekker) een tegenstander te zoeken, deze zal beschikbaarheid accommodaties zelf afstemmen met (hoofd) secretariaat. Å Deelnemen aan een leiders - en trainers vergadering (ca. 2 maal per jaar) waar de leider problemen, suggesties en wensen voor kan leggen. Dit kan natuurlijk altijd bij de contactpersoon binnen het jeugdbestuur van zijn/ haar elftal. 11

12 Å De leid(st)er gaat minimaal 1 maal aan het einde van de competitie met zijn of haar ploeg naar een toernooi. De secretaris zorgt tijdig voor een lijst waarop de ploegen staan vermeld die het desbetreffende team hebben uitgenodigd. Å De leiders moeten in de rust ZELF voor limonade/ thee zorgen voor het eigen team, en voor de tegenstander. Dit wordt gereed gezet in de kantine. BENODIGDE FACILITEITEN VOOR JEUGD LEIDER: Å Sleutels* kleedlokalen, materialenhok en ballenrek van desbetreffend team. Å Sleutel* van kettingen kleine goaltjes voor leiders van D, E en F zeventallen. Å Sleutel* van het infokastje bij de Korenbeurs. Å Eventueel een coach jas* (in overleg met het jeugdbestuur) Å Inspeelballen in het materiaal hok. Å Voor diverse teams is een vaste set trainingshesjes beschikbaar. Å Sponsor materialen, zoals sponsor shirts, waterzak of flessen, etc.** * Sleutels en coachjas dienen bij beëindiging van het trainers - en /of leiderschap weer ingeleverd te worden bij de wedstrijd secretaris (Gideon den Dekker). ** Sponsormaterialen kunnen aan het begin van het seizoen opgehaald worden bij de wedstrijdsecretaris (Gideon den Dekker) en dienen daar aan het eind van het seizoen weer ingeleverd te worden. Alle kontakten met de Jeugdcommissie lopen via de jeugdcoördinator. 12

13 RICHTLIJNEN VOOR JEUGDTRAINERS V.V. KRUININGEN Algemene richtlijnen geldend voor alle jeugdtrainers van VV Kruiningen. De doelstelling is om het werk van de trainer duidelijker, overzichtelijker en plezieriger te maken. Hierbij zal het jeugdbestuur ondersteuning geven daar waar mogelijk. DE TRAINER DRAAGT ZORG VOOR: Å Begeleiden van zijn elftal voor, tijdens en na de trainingen. Hij probeert op een positieve manier met gerichte aanwijzingen de spelers te coachen tijdens de training en heeft hierbij speciale aandacht voor de volgende zaken: Å Kledingstukken netjes ophangen in de kleedkamer. Å Dragen van scheenbeschermers (verplicht) Å Douchen na de training voor A, B, C, D elftallen en meisjes elftal(len) Å Geen grof taalgebruik voor, tijdens en na de training. Å Niet met moddervoetbalschoenen in kleedruimtes of kantine. Å Niet roken vlak voor, tijdens of direct na de training (zeker niet in kleedruimtes) Å Rommel (lege blikjes en pakjes drank) niet op het veld gooien of in de kleedruimte, maar in de prullenbakken Å Het informeren van de spelers over trainingsdata en tijdstip van aanvang (normaal gesproken éénmaal per seizoen) De training dagen en tijden worden in overleg met het jeugdbestuur en andere trainers vastgesteld. Het definitieve trainingsschema ontvangt de trainer ruim voor aanvang van de trainingen van de secretaresse van het jeugdbestuur. Å Het informeren van de spelers over eventuele afgelastingen van de training. Trainingen gaan in principe altijd door, ook bij slecht weer. Indien een training afgelast wordt zal de trainer dit bekend maken of zal de spelers op het veld opvangen om dit kenbaar te maken. Indien een speler verhinderd is voor de training, dient hij /zij zich af te melden bij de trainer. Å Het al dan niet trainen tijdens schoolvakanties kan de trainer zelf bepalen met zijn spelers. Å Het opruimen (door de spelers) van trainingsmaterialen zoals pionnen, hesjes en ballen. De trainer dient ervoor te zorgen dat alle ballen die gebruikt zijn weer in de daarvoor bestemde rekken teruggelegd worden. Eventueel gebruikte kleine goaltjes langs hoofd velden dienen weer op hun plaats gezet worden en indien van toepassing op slot gezet te worden. Å Het netjes achterlaten van de kleedkamer na de training. Vloer schoonmaken m.b.v. trekker, eventueel om toerbeurt door de spelers uit te voeren. Å Afsluiten van de kleedruimte zodra alle spelers het kleedlokaal verlaten hebben en er hierna geen elftallen meer in de kleedruimte moeten zijn. Å Het uitdelen / ontvangen van briefjes ingeval van speciale evenementen (bijv. zaalvoetbal, sponsorloop, paasei actie bezoek aan profvoetbalwedstrijd, etc, etc) Å Het stimuleren / motiveren van spelers te participeren in speciale evenementen zoals hierboven vernoemd. 13

14 Å Overlegt met de leider(s) van zijn elftal(len) over zaken die tijdens de wedstrijd (nog) niet goed lopen en waar tijdens de training extra aandacht aan besteedt dient te worden. Å Overlegt met het jeugdbestuur en trainer over mutaties van spelers en de indeling van zijn elftal. Voor vragen kan de trainer altijd terecht bij de contactpersoon (voor zijn/ haar elftal) binnen het jeugdbestuur. Å Vriendschappelijke wedstrijden: indien de trainer /leider wenst vriendschappelijke wedstrijden te spelen, zijn er twee mogelijkheden: Å Zelf af te stemmen door leider/ trainer met andere club. Er dient wel contact gezocht te worden met het (hoofd)secretariaat (Gideon den Dekker) i.v.m. beschikbaarheid velden/ accommodatie, jeugdsecretariaat (Hester Witteveen) en Ineke Rikkers i.v.m. vermelding op Delta TV. Å Verzoeken het (hoofd) secretariaat (Gideon de Dekker) een tegenstander te zoeken, deze zal beschikbaarheid accommodaties zelf afstemmen met (hoofd) secretariaat. Å Deelnemen aan een leiders - en trainers vergadering (ca. 2 maal per jaar) waar de trainer problemen, suggesties en wensen voor kan leggen. Dit kan natuurlijk altijd bij de contactpersoon binnen het jeugdbestuur van zijn/ haar elftal. Å De trainingen dienen, na de zomerstop, uiterlijk 2 weken voor de competitie te starten. BENODIGDE FACILITEITEN VOOR JEUGD TRAINERS: Å Sleutels* kleedlokalen, materialenhok en ballenrek van desbetreffend team. Å Sleutel* van kettingen kleine goaltjes voor leiders van D, E en F zeventallen. Å Sleutel* van het infokastje bij de Korenbeurs. Å Eventueel een coach jas* (in overleg met het jeugdbestuur) Å Inspeelballen in het materiaal hok. Å Voor diverse teams is een vaste set trainingshesjes beschikbaar. Å Sponsor materialen, zoals sponsor shirts, waterzak of flessen, etc.** * Sleutels en coachjas dienen bij beëindiging van het trainers - en /of leiderschap weer ingeleverd te worden bij de wedstrijd secretaris (Gideon den Dekker). ** Sponsormaterialen kunnen aan het begin van het seizoen opgehaald worden bij de wedstrijdsecretaris (Gideon den Dekker) en dienen daar aan het eind van het seizoen weer ingeleverd te worden. Alle kontakten met de Jeugdcommissie lopen via de jeugdcoördinator. 14

15 RICHTLIJNEN VOOR KEEPERTRAINERS V.V. KRUININGEN Algemene richtlijnen geldend voor alle jeugdtrainers van VV Kruiningen. De doelstelling is om het werk van de trainer duidelijker, overzichtelijker en plezieriger te maken. Hierbij zal het jeugdbestuur ondersteuning geven daar waar mogelijk. Voor Keepertrainers gelden dezelfde richtlijnen als voor de jeugdtrainers. Een aantal aanvullende punten volgen hieronder: DE TRAINER DRAAGT ZORG VOOR: Å Het begeleiden en trainen van de jeugdkeepers van de ploegen waarvoor hij/ zij in overleg met de jeugdcommissie is aangesteld. Å Het overleggen met de trainer wanneer een keeper van het desbetreffende team wordt getraind. Å Het overleggen met de trainer van een keeper welke punten van een keeper verbeterd kunnen worden. Å Het regelmatig bekijken van de keepers tijdens wedstrijden. Å Tijdig overleg met de trainers van desbetreffende teams indien hij/ zij verhinderd is. BENODIGDE FACILITEITEN VOOR KEEPER TRAINERS: Å Sleutels* kleedlokalen, materialenhok en ballenrek van desbetreffend team. Å Sleutel* van kettingen kleine goaltjes voor leiders van D, E en F zeventallen. Å Sleutel* van het infokastje bij de Korenbeurs. Å Eventueel een coach jas* (in overleg met het jeugdbestuur) Å Inspeelballen in het materiaal hok. * Sleutels en coachjas dienen bij beëindiging van het trainers - en /of leiderschap weer ingeleverd te worden bij de wedstrijd secretaris (Gideon den Dekker). Alle kontakten met de Jeugdcommissie lopen via de jeugdcoördinator. 15

16 ALGEMENE REGELS, GELDEND VOOR ALLE JEUGDPLOEGEN Å Aanmelden van een nieuw jeugdlid; men dient een aanmeldingsformulier in te vullen en af te geven bij Gertjan Poley, Slagveldstraat 43b. Een leeg aanmeldingsformulier is ook te verkrijgen bij Gertjan of bij één van de leden van het jeugdbestuur. Å Opzeggen van lidmaatschap dient ook bij Gertjan Poley te gebeuren. Zolang het lidmaatschap niet bij Gertjan Poley opgezegd is, is men officieel lid en ontvangt men een acceptgiro kaart t.b.v. contributie. Opzeggingen dienen uiterlijk voor 15 mei ontvangen te zijn. Å Contributie voor jeugdleden van 5 jaar t/m 11 jaar bedraagt 32,50 per jaar. Voor leden van 12 jaar t/m 17 jaar is dit 50,00 per jaar. U ontvangt hiervoor één maal per jaar een acceptgirokaart. Å Vanaf 5 jaar kan men lid worden van de voetbal en meedoen met de trainingen van de F - elftallen. Vanaf 6 jaar mag men aan officiële wedstrijden deelnemen. Voor vijfjarigen worden af en toe vriendschappelijke wedstrijdjes - of toernooien georganiseerd. Å Jeugdleden worden in principe op leeftijd ingedeeld in de jeugdelftallen (F t/m A) Dit gebeurt door het jeugdbestuur in goed overleg met leiders en trainers. Å Trainingen vangen uiterlijk aan na de zomervakantie zodra de basisscholen beginnen. Sommige elftallen beginnen eerder. Spelers worden door de trainers uitgenodigd voor de eerste training. In de schoolvakanties wordt er in principe niet getraind, tenzij de trainer hierover met de spelers andere afspraken maakt. Å Trainingen gaan in principe altijd door, ook bij slecht weer. Indien een training afgelast wordt zal de trainer dit bekend maken of zal de spelers op het veld opvangen om dit kenbaar te maken. Å Indien je niet kunt trainen moet je afbericht doen bij de trainer (zie voor telefoonnummers het clubblad) Å Spelers van F - en E elftallen krijgen een briefje voor elke wedstrijd of een competitie schema voor een half jaar waarop je kunt zien wanneer en hoe laat je aanwezig moet zijn voor de wedstrijden. Voor de briefjes en /of reis - en speelschema s zorgen de leid(st)ers. Alle andere jeugdelftallen dienen vanaf donderdag op het bord bij de Korenbeurs te kijken wanneer en hoe laat men aanwezig dient te zijn voor een wedstrijd. Å Bij uit wedstrijden dienen de ouders bij toerbeurt te rijden. De leider van elk elftal maakt hiervoor een schema voor de gehele competitie. Indien ouders/ verzorgers verhinderd zijn, dient men zelf een vervanger te regelen (bijv. ruilen met andere ouders) Å Het is niet toegestaan om met voetbalschoenen de auto s van de ouders te betreden, dus altijd gewone schoenen aan op heen - en terugreis naar en van de uitwedstrijden. Å Indien je verhinderd bent voor een wedstrijd, dien je vroegtijdig (uiterlijk vrijdagavond uur) afbericht te doen bij je leider. 16

Informatie Jeugd. Inhoud

Informatie Jeugd. Inhoud Informatie Jeugd Om de jeugdleden van vv DEES en hun ouders nog beter van dienst te kunnen zijn, is er van oudsher het informatieboekje Jeugdafdeling vv DEES. Een gedeelte van de inhoud wordt sinds 2014

Nadere informatie

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0 Inhoudsopgave mei ús allen binne wy ien... 4 ALGEMEEN... 5 Doelstellingen... 5 Hoe dit te bereiken... 5 A. Bestuurlijk beleid... 5 B. Technisch beleid... 6 C. Accommodatiebeleid... 6 E. Sponsorbeleid...

Nadere informatie

Gemaakt door G.J. Schipper : Opleidingsplan voetbal vereniging DWOW Wieringerwerf 2007-2012 versie 1.0. Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf

Gemaakt door G.J. Schipper : Opleidingsplan voetbal vereniging DWOW Wieringerwerf 2007-2012 versie 1.0. Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf Ontwikkeling Opleidingsplan 1.1. Aanleiding voor de ontwikkeling van dit opleidingsplan In december 2004 is een startnotitie geschreven waarin een toekomstvisie is

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 1 Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 2 Terrein: Sportlaan 12, 2982 SN Ridderkerk Postadres

Nadere informatie

Vrijwilligers Beleids Plan

Vrijwilligers Beleids Plan Vrijwilligers Beleids Plan Dit document is vastgesteld tijdens de hoofdbestuursvergadering van 26 augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Analyse van de organisatie... 4 3. Visie op het werken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11 Jeugdgids v.v. SDS Versie augustus 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. WELKOM... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 3. VERZEKERINGEN... 4 4. VOETBALTENUE/KLEDINGFONDS... 4 5. HUISREGELS KLEEDKAMER... 5

Nadere informatie

RKVV Roosendaal afspraken elftal

RKVV Roosendaal afspraken elftal pag 1 Hallo spelers, ouders en supporters van RKVV Roosendaal, Elftal Inhoudsopgave 1) namen leiders/trainers, adreslijst spelers... 2 2) informatie en communicatie, website beheer... 2 3) sportiviteit,

Nadere informatie

Functieboek v.v. Diepenveen

Functieboek v.v. Diepenveen Functieboek v.v. Diepenveen 20-6-2013 Opgesteld : Han Berends Organigram OMNI DSC Diepenveen OMNI DSC Diepenveen Club van 100 Clubhuiscommissie Voetbal Handbal Volleybal Gymnastiek Badminton Biljart Tafeltennis

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

Inhoud en indeling. Verenigingsboekje 2004-2005 versie 29 oktober 2004 2

Inhoud en indeling. Verenigingsboekje 2004-2005 versie 29 oktober 2004 2 Haarlem, 29 oktober 2004 Inhoud en indeling VOORWOORD BESTUUR... 5 Deel 1: ALGEMENE INFORMATIE... 6 1.1 CLUBKLEUREN... 6 1.2 ADRESSEN... 6 1.2.1 Sportcomplex... 6 1.2.2 Correspondentie-adres... 6 1.2.3

Nadere informatie

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede PRESENTATIEGIDS 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede Inhoudsopgave: Ten geleide Algemene gegevens Sportclub Neede Colofon Organisatie Van de Bestuurstafel Van de Jeugdbestuurstafel Historie Aan-

Nadere informatie

Beleidsplan Verenigingsscheidsrechters RKVV Wilhelmina Vastgesteld april 2013 (V3)

Beleidsplan Verenigingsscheidsrechters RKVV Wilhelmina Vastgesteld april 2013 (V3) Beleidsplan voor verenigingsscheidsrechters van RKVV Wilhelmina Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling van het beleidsplan verenigingsscheidsrechters 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingsscheidsrechter

Nadere informatie

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord?

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? Het is een gewoonte die we al lang bij ODO hebben: het bestuur biedt bij de start van het korfbalseizoen alle leden een uitgave met algemene informatie over onze vereniging

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan 2014-2015

Jeugdbeleidsplan 2014-2015 Jeugdbeleidsplan 2014-2015 1 22 november 2014 INLEIDING DEEL 1 DOELSTELLINGEN, UITGANGSPUNTEN, RANDVOORWAARDEN en MEERJARENPLANNING 5 1 ALGEMEEN 5 2 REFERENTIEKADER 5 DEEL 2 ORGANISATIESTRUCTUUR 7 1 ALGEMEEN

Nadere informatie

Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors

Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors 1 Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors 2 Voorwoord Via deze info-gids willen nieuwe leden wegwijs maken binnen onze vereniging. Natuurlijk is het ook een handige gids voor bestaande leden,

Nadere informatie

Reglement van inwendige orde jeugdwerking

Reglement van inwendige orde jeugdwerking Reglement van inwendige orde jeugdwerking Vergaderingen De nieuwe werkgroep streeft naar een maximale participatie van de afgevaardigden van alle jeugdploegen en de ouders van de spelende kinderen. Voorlopig

Nadere informatie

CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GEUZENMIDDENMEER

CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GEUZENMIDDENMEER GEUZENMIDDENMEER CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GeuzenMiddenmeer is een multiculturele, buurtgerichte voetbalvereniging voor het hele gezin. GeuzenMiddenmeer is op 1 juli 1997 ontstaan na een fusie

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen

IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen IN FORMATIE 2013-2014 INLEIDING Deze folder geeft inzicht in de samenstelling en het functioneren van de in 1919 opgerichte IJsselmondse Voetbal Vereniging De Zwervers. IJVV De Zwervers is een zaterdagvereniging

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018

Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Opgesteld door: Bestuur en Technische Commissies Datum: juni 2015 Versie: 4.0 Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Definitief vast gesteld

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Technische informatie. voor het seizoen 2015-2016

Technische informatie. voor het seizoen 2015-2016 Dit boekje is van: Team: Leider(s): + telefoon Trainer(s): + telefoon Technische informatie Contactpersonen Technische Commissie: voor het seizoen 2015-2016 E en F teams en kangoeroes: C en D teams: A

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemene Indeling. 1. Algemeen. blz. 2 2. Bestuur. blz. 3-5 3. Commissies. blz. 6-8 4. Gedragsregels. blz. 9 5. Contributieregeling. blz. 10-11 6. Slotbepalingen. blz. 12 7. Organogram

Nadere informatie

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Strategie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstelling... 5 3 Organisatiestructuur... 6 3.1 Inleiding... 6 3.2 Bestuur...

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Jeugd aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

De BSC-er AUGUSTUS 2012 Seizoen 2012-2013

De BSC-er AUGUSTUS 2012 Seizoen 2012-2013 De BSC-er AUGUSTUS 2012 Seizoen 2012-2013 Van de Voorzitter... Beste leden, Het is voor de meeste van ons al weer een tijdje geleden dat we actief met het voetbalspel bezig zijn geweest. Het wordt dus

Nadere informatie

Voetbalvereniging G.H.C. STATUUT NORMEN EN WAARDEN

Voetbalvereniging G.H.C. STATUUT NORMEN EN WAARDEN Voetbalvereniging G.H.C. STATUUT NORMEN EN WAARDEN Voetbalvereniging G.H.C. - Statuut Normen & Waarden Inleiding Iedereen kent ze wel: vervelende situaties waarbij het voetbalplezier verknald wordt door

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Handboek 2010-2014 VERSIE 0.9 - Concept DATUM 1 maart 2010 WERKGROEP VERENIGINGSPLAN Dave Dubbink Reinier de Jong Johan Klaren Anne Visserman AANLEIDING In het recente

Nadere informatie

LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN...

LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN... Inhoudsopgave Scouting Lutemgroep 1 ALGEMEEN... 4 1.1 DOELSTELLING... 4 1.2 HET SPEL... 4 1.3 ORGANISATIE... 4 1.4 LEVENSBESCHOUWING... 4 2 LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN... 5 2.1 DEFINITIES EN REGELS...

Nadere informatie