REGLEMENT JEUGDCOMMISSIE V.V. KRUININGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT JEUGDCOMMISSIE V.V. KRUININGEN"

Transcriptie

1 REGLEMENT JEUGDCOMMISSIE V.V. KRUININGEN Revisie 5 (concept)

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 FUNCTIES JEUGDCOMMISSIE...3 TAAKOMSCHRIJVING SECRETARIS...4 TAAKOMSCHRIJVING JEUGD COÖRDINATOR REV TAAKOMSCHRIJVING CONTACTPERSOON...6 RICHTLIJNEN ELFTALINDELINGEN...7 SPONSOR REGLEMENT JEUGDCOMMISSIE...9 RICHTLIJNEN VOOR JEUGD LEIDERS V.V. KRUININGEN...10 RICHTLIJNEN VOOR JEUGDTRAINERS V.V. KRUININGEN...13 RICHTLIJNEN VOOR KEEPERTRAINERS V.V. KRUININGEN...15 ALGEMENE REGELS, GELDEND VOOR ALLE JEUGDPLOEGEN

3 FUNCTIES JEUGDCOMMISSIE De Jeugdcommissie van de v.v. Kruiningen bestaat uit minimaal 6 personen. Naast een voorzitter en een secretaris zijn dat nog 3 leden en een Jeugdcoördinator. De taak van de voorzitter is het zo goed mogelijk verdelen van alle werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden door de jeugdcommissie en het voorzitten van vergaderingen. De secretaris is verantwoordelijk voor alle administratieve werkzaamheden. Tevens is hij/ zij de directe contactpersoon tussen vereniging en KNVB. Zaken die van belang zijn voor wedstrijdsecretaris, lopen via de secretaris. Hij/ zij is het eerste aanspreekpunt van de wedstrijdsecretaris. De exacte werkzaamheden van de secretaris zijn te lezen in de taakomschrijving. De jeugdcoördinator houdt zich hoofdzakelijk bezig met de voetbaltechnische zaken, zoals het indelen van de spelers en het indelen van trainers en leiders bij de verschillende teams. Hij is tevens het eerste aanspreekpunt voor de trainers, leiders en spelers van alle jeugdteams. Als er moeilijk oplosbare problemen zijn, zal de jeugdcoördinator dit met de andere leden van de jeugdcommissie bespreken en trachten op te lossen. De exacte werkzaamheden van de jeugdcoördinator zijn te lezen in de taakomschrijving. Ook is de jeugdcommissie verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten m.b.t. de jeugdspelers. Dit kan variëren van organiseren van een jeugddisco, tot het organiseren van de Paaseierenverkoop. Voor elke activiteit wordt er binnen de jeugdcommissie één of meerdere personen aangewezen, welke deze voorbereiden. De uiteindelijke organisatie wordt meestal met de volledige commissie gedaan. Van elke georganiseerde activiteit wordt op voorhand een draaiboek gemaakt. Dit wordt na afloop geëvalueerd, en indien nodig aangepast. Zo kan het de eerstvolgende keer weer gebruikt worden. Opgedane ervaringen komen altijd van pas! Voorafgaand aan het seizoen bekijkt de jeugdcommissie voor welke activiteiten er eventueel subsidie wordt aangevraagd bij de gemeente. 3

4 TAAKOMSCHRIJVING SECRETARIS (Bij gebrek aan een secretaris binnen de jeugdcommissie, worden deze taken tijdelijk gedeeltelijk uitgevoerd door Gideon den Dekker) De secretaris is verantwoordelijk voor alle administratieve werkzaamheden. Tevens is hij/ zij de directe contactpersoon tussen vereniging en KNVB. Met de volgende zaken dient hij /zij rekening te houden: Å Het tijdig inschrijven van het aantal teams bij de KNVB, via de wedstrijdsecretaris. Å Tijdig aangeven bij de wedstrijdsecretaris hoe zwaar de ploegen ingedeeld dienen te worden. Dit geldt alleen voor de F, E en D ploegen. De rest deelt de KNVB in. Å Het tijdig aanvragen van dispensatiespelers bij de KNVB In overleg met de jeugdbegeleider, welke deze gegevens verzamelt. Å Erop toezien of er geen wedstrijden op een andere datum zijn gezet. Å Het organiseren van vriendschappelijke wedstrijden indien en trainer of leider van een team hierom vraagt. Å Alle uitnodigingen voor toernooien verzamelen, en deze tijdig overhandigen aan de leiders van de uitgenodigde teams. Å Het tijdig uitdelen van spelerslijsten en speelschema s aan trainers en leiders. Zij kunnen dan tijdig de spelers/ speelsters uitnodigen voor de eerste training. Å 2x per jaar alle trainers en leiders uitnodigen voor de trainers en leidersvergadering. Deze vergaderingen vinden plaats aan het begin van de competities. Å Notuleren tijdens alle vergaderingen, en zorgen dat alle deelnemers aan de vergaderingen de notulen ontvangen. Å Jaarplanning maken voor de Jeugdcommissie. Hierin staan alle geplande vergaderingen, en andere activiteiten. Daarnaast zijn er ook een aantal administratieve werkzaamheden welke door andere leden van de jeugdcommissie worden uitgevoerd. Dit vooral om de secretaris te ontlasten in zijn/ haar werkzaamheden. Å Het bijhouden van gegevens welke trainer / leider er in het bezit is van materialen welke eigendom zijn van de voetbal. Tevens ziet deze persoon op toe dat stoppende leiders en trainers hun spullen zoals sleutels en coachjas inleveren. 4

5 TAAKOMSCHRIJVING JEUGD COÖRDINATOR rev.3 DOELSTELLING: Het zodanig stimuleren van, en communiceren met leiders, trainers en spelers (en ouders) van alle jeugdelftallen, dat een zo optimaal mogelijke verhouding ontstaat tussen bovengenoemde partijen en alle jeugdelftallen een zo optimaal mogelijke prestatie kunnen leveren. Tevens het ondersteunen en adviseren van leiders en trainers op vooral voetbaltechnisch vlak. Hierbij dient de jeugdcoördinator zorg te dragen voor de volgende zaken: TAAKOMSCHRIJVING: Å De jeugdcoördinator fungeert als eerste aanspreekpunt voor trainers en leiders en als tweede aanspreekpunt voor spelers en/ouders, indien dit met de trainer/leider niet naar tevredenheid verloopt. Å Hij woont de jeugdtrainingen minimaal één avond per week bij, zodanig dat hij de training van elk team minimaal één maal per twee weken analyseert en de trainer(s) van dit team adviseert en zonodig assisteert. Å Hij bekijkt minimaal één maal per maand een wedstrijd van elk jeugdteam en adviseert en assisteert de leider(s) en/of trainer, indien nodig. Å Hij maakt, in goed overleg met leiders en trainers, een voorstel voor de spelers indeling over de elftallen en legt dit ter goedkeuring voor aan het jeugdbestuur. Dit voor de F-, E- en D-teams twee keer, en voor de andere jeugdteams en dames één keer per seizoen. In het geval dat de jeugdcoördinator, leiders, trainers en/of leden van de jeugdcommissie niet tot overeenstemming over de indeling kunnen komen, zal de jeugdcoördinator de uiteindelijke beslissing nemen. Å Hij voert overleg met de leiders en/of trainers over eventuele problemen binnen zijn of haar elftal. Hij doet voorstellen hoe deze problemen op te lossen. Dit met betrekking tot mutaties, doorschuiven of terugzetten spelers, beschikbaarheid leiders en trainers. Å Hij bemiddelt in conflict situaties tussen spelers en trainer of leider en assisteert en adviseert trainers en leider bij problemen binnen de spelersgroep. Å Hij maakt aan het eind van elk seizoen een voorstel voor de invulling van alle vacatures met betrekking tot trainers en leiders voor de jeugd elftallen. Dit in goed overleg met trainers en leiders. Hij bespreekt dit voorstel met het jeugdbestuur. Met het werven van nieuwe leiders en trainers krijgt hij assistentie vanuit het jeugdbestuur. Å Hij stelt een beleidsplan op voor de middellange termijn ten aanzien van de voetbaltechnische doelstellingen van alle jeugdgroepen en bespreekt deze jaarlijks met alle jeugdtrainers. Å Hij stelt jaarlijks een schema op voor de indeling van het trainingsveld t.b.v. de trainingen van alle jeugdelftallen. Hij houdt hierbij rekening met de trainingstijden van de senioren elftallen en wensen en eisen van alle jeugd trainers. Hij bespreekt dit schema met het jeugdbestuur en leiders en trainers (tijdens de leiders- en trainers bijeenkomsten) Å Hij is het eerste aanspreekpunt voor alle trainers en leiders indien er spelers mee moeten doen met een ander team tijdens een wedstrijd. Hij bepaalt welke speler er wordt doorgeschoven. 5

6 TAAKOMSCHRIJVING CONTACTPERSOON (Taken worden sinds febr voor een groot deel door de jeugdcoördinator uitgevoerd) DOELSTELLING: Het zodanig stimuleren van, en communiceren met leider(s), trainer(s) en spelers (en ouders) van het desbetreffende jeugdelftal, dat een zo optimaal mogelijke verhouding ontstaat tussen bovengenoemde partijen en het elftal een zo optimaal mogelijke prestatie kan leveren. Hierbij dient de jeugdcontactpersoon zorg te dragen voor de volgende zaken: TAAKOMSCHRIJVING: De contactpersoon: Å Stimuleert trainers en leiders op een positieve manier door minimaal twee keer per maand desbetreffende elftal(len) op de training en /of tijdens de wedstrijd te bekijken. Hierbij zoekt hij /zij contact en overlegt met de leider(s) en/ of trainer(s) over eventuele problemen binnen zijn of haar elftal. Hij /zij neemt het initiatief om deze problemen op te lossen. Dit met betrekking tot mutaties, doorschuiven of terugzetten spelers, beschikbaarheid leiders en trainers. Hierbij kan de contactpersoon om advies, hulp of assistentie vragen van andere bestuursleden. Å Bemiddelt in conflict situaties tussen spelers en trainer of leider en assisteert en adviseert trainers en leider bij problemen binnen de spelersgroep. Å Beantwoordt vragen van ouders van spelers, eventueel in overleg met de rest van het jeugdbestuur. Å Assisteert en adviseert jeugdleiders en trainers m.b.t.: Å Het opstellen van een speel - en reisschema voor de spelers. Å Het opstellen van een overzicht t.b.v. reisgeld. Å Het invullen van het wedstrijdformulier. Å Het coachen van zijn of haar elftal (met name bij F, en E elftallen). Å Algemeen: de contactpersoon toont voldoende interesse in zijn of haar elftallen en tracht eventuele vragen en problemen van leiders, trainers en spelers snel en naar tevredenheid op te lossen. Hierbij is het van belang dat eventuele problemen ook daadwerkelijk bij de contactpersoon aangemeld worden. Indien de vragen of problemen, naar mening van de trainer, leider of speler/ ouder, niet voldoende of voldoende snel beantwoord of opgelost worden, dan dient men contact op te nemen met de voorzitter van het jeugdbestuur. Å De contactpersoon kan een beroep doen op assistentie en advies van andere jeugd bestuursleden. In geval van problemen dient dit echter altijd z.s.m. gemeld te worden bij de andere bestuursleden. 6

7 RICHTLIJNEN ELFTALINDELINGEN Å Teamindeling Per team dienen de volgende leeftijdsgrenzen te worden gehanteerd: A - junioren: 17 en 18 jaar B - junioren: 15 en 16 jaar C - junioren: 13 en 14 jaar D - pupillen: 11 en 12 jaar E - pupillen: 9 en 10 jaar F pupillen: 6, 7 en 8 jaar Per team mogen maximaal 5 dispensaties worden aangevraagd, met uitzondering voor de F s. Dit dient dan wel te gebeuren voor 1 Oktober in het nieuwe seizoen. Dispensaties worden alleen behandeld, als er van desbetreffende speler een recente pasfoto wordt meegestuurd. Dispensaties worden altijd gedaan in overleg met desbetreffende speler en zijn/ haar trainer of leider. De dispensaties worden aangevraagd via het jeugdsecretariaat. Het maximaal aan te vragen dispensaties is afhankelijk van de klasse waarin het eerste elftal van de vereniging speelt. Hier geldt de volgende verdeling voor: Klasse 1 e Elftal Maximale Dispensaties. * Hoofdklasse * geen dispensaties * Eerste klasse * geen dispensaties * Tweede klasse * 3 dispensaties * Overige klassen * 5 dispensaties 7

8 Å Poule-indeling De A /B en C junioren worden door de KNVB ingedeeld in een competitie met 12 ploegen. Voor deze teams wordt geen indeling ingediend bij de KNVB. Voor de D /E en F pupillen kunnen de volgende indelingen worden ingediend: Matig Zwak Zeer zwak Deze poule-indelingen zijn gebaseerd op het feit dat alle ploegen 3 e klasse spelen. De poule-indeling loopt ook via het jeugdsecretariaat, die dit doorspeelt aan de wedstrijdsecretaris van de vereniging. De poule-indelingen voor het volgende seizoen dienen voor 1 juni van het lopende seizoen bij de KNVB aanwezig te zijn. Als tijdens de competitie blijkt dat een team te sterk of te zwak is ingedeeld, dan kan tot uiterlijk na de derde wedstrijd een verzoek om een andere poule worden ingediend bij de KNVB. Dit kan uiterlijk op Maandagmorgen uur na de derde competitiewedstrijd. Voor de voorjaarscompetitie maakt de KNVB zelf een poule-indeling aan de hand van de uitslagen uit de najaarscompetitie. Å Meisjes Meisjes mogen een leeftijdscategorie lager spelen als ze actief zijn in een jongensploeg en / of jongenscompetitie. Als een meisjesteam ook daadwerkelijk in een meisjescompetitie speelt, dan gelden dezelfde leeftijdsgrenzen als bij de jongens. Å Wisselspelers Voor het wisselen van spelers gelden een aantal regels. Bij de F, E en D pupillen mag er doorlopend gewisseld worden, en is er geen maximaal aantal wissels. Deze regel geldt ook voor meisjes ploegen. Bij de A, B, en C junioren mag er ook doorlopend gewisseld worden, maar is er maar een maximum aantal van 5 wissels toegestaan. Deze regel geldt ook voor Dames ploegen. 8

9 SPONSOR REGLEMENT JEUGDCOMMISSIE Å Indien sponsors gezocht worden, dient dit altijd vooraf met het jeugdbestuur overlegd te worden. Het jeugdbestuur dient hier bij de sponsor commissie van het hoofdbestuur toestemming voor te vragen. Å In principe zullen door de jeugd geen sponsors benaderd worden, die al sponsor zijn van VV Kruiningen. Å Indien een sponsor een jeugdelftal voorziet van sponsor middelen (shirts, tassen trainingspakken e.d.), zijn deze middelen eigendom van VV Kruiningen en zullen deze middelen bij hetzelfde team blijven (niet meeverhuizen met de spelers), tenzij door het jeugdbestuur anders besloten wordt. Å Het jeugdbestuur beslist waar de sponsor middelen ingezet worden. Å Indien een sponsor een team sponsort, dient er een foto gemaakt te worden, bij voorkeur met het team en de sponsor. Deze foto dient in de Bevelander afgedrukt te worden. Å Eventueel kan, op kosten van de jeugd, een extra shirt besteld worden welke, ingelijst als cadeau aan de sponsor overhandigd wordt. Å Aan het einde van ieder seizoen dienen de shirts en andere sponsor materialen (zoals tassen, waterzakken en flessen) te worden ingeleverd bij de wedstrijd secretaris (Gideon den Dekker). Alle shirts kunnen dan gecontroleerd worden. Aan het begin van het nieuwe seizoen kunnen de leiders de shirts weer bij de wedstrijd secretaris opgehaald worden. 9

10 RICHTLIJNEN VOOR JEUGD LEIDERS V.V. KRUININGEN Algemene richtlijnen geldend voor alle jeugdleiders van VV Kruiningen. De doelstelling is om het werk van de leider duidelijker, overzichtelijker en plezieriger te maken. Hierbij zal het jeugdbestuur ondersteuning geven daar waar mogelijk. DE LEIDER DRAAGT ZORG VOOR: Å Begeleiden van zijn elftal voor, tijdens en na de wedstrijden. Hij/ zij probeert op een positieve manier met gerichte aanwijzingen de spelers te coachen tijdens de wedstrijd en heeft hierbij speciale aandacht voor de volgende zaken: Å Kledingstukken netjes ophangen in de kleedkamer. Å Dragen van scheenbeschermers (verplicht) Å Douchen na de wedstrijd voor A, B, C, D elftallen en meisjes elftal(len) Å Hand geven aan scheidsrechter, grensrechter en tegenstanders na de wedstrijd. Å Geen grof taalgebruik voor, tijdens en na de wedstrijd. Å Niet met moddervoetbalschoenen in kleedruimtes, kantines of auto s van ouders. Å Niet roken vlak voor, tijdens of direct na de wedstrijd (zeker niet in kleed ruimtes) Å Rommel (lege blikjes en pakjes drank) niet op het veld gooien of in de kleedruimte, maar in de prullenbakken. Å Het informeren van de spelers over te spelen wedstrijden, data, tijd aanwezig / vertrek. Dit kan middels: Å Het opstellen van een speel - en reisschema voor alle wedstrijden (dit voor de D, E en F spelers, echter heeft ook de voorkeur voor de oudere elftallen. Dit eventueel met behulp van zijn/ haar contactpersoon in het jeugdbestuur. Indien ouders niet kunnen rijden moeten ze zelf een vervanger regelen (bijvoorbeeld ruilen met andere ouders) De leider ontvangt van het wedstrijdsecretariaat het competitieschema alsook eventuele wijzigingen hierop. Å Het ophangen van een opstelling in het infokastje bij de Korenbeurs. Å Indien een speler verhinderd is voor de wedstrijd, dient hij /zij zich uiterlijk vrijdagavond om uur af te melden bij de leider. Å Het informeren van de spelers over afgelastingen. Informatie over afgelastingen is te verkrijgen: Å Op teletekst indien de wedstrijd vrijdags al afgelast is. Å Vanaf 8.30 uur in de kantine (tel: ) indien de wedstrijd pas zaterdag morgen afgelast is. Å Het opstellen van een overzicht t.b.v. reisgeld (1 euro per persoon). Dit dient altijd aan de leider betaald te worden. Indien ouders geen reisgeld willen ontvangen, zal de leider dit geld verzamelen waarna hij /zij, in overleg met het jeugdbestuur, iets leuks kan organiseren voor het elftal. Å Indien een ploeg verder moet reizen dan 50 km kan de leider in overleg met de jeugdcommissie het reisgeld verhogen tot 1,50. 10

11 Å Het vangen van de leiders/ trainers van de tegenstander en aanwijzen van de kleedkamer en speelveld. Å Het invullen van het wedstrijdformulier (namen en lidnummers van spelers). Voor een lijst met namen en lidnummers kan de leider terecht bij het jeugdbestuur. Å Het gereedzetten van cornervlaggen en (kleine) goaltjes voor de thuiswedstrijden. Å Het opruimen (eventueel met hulp van aanwezige ouders of bestuursleden) van de kleine goaltjes bij thuiswedstrijden (leiders F, E en D - zeventallen) Deze dienen m.b.v. een ketting op slot gezet te worden. Indien er nog een jeugdwedstrijd gespeeld wordt waarbij de kleine goaltjes benodigd zijn, zal de leider van het laatst spelende zevental de goals opruimen. Å Het netjes achterlaten van de kleedkamer na de wedstrijd. Vloer schoonmaken m.b.v. trekker, eventueel om toerbeurt door de spelers uit te voeren. Å Afsluiten van de kleedruimte zodra alle spelers het kleedlokaal verlaten hebben en er hierna geen elftallen meer in de kleedruimte moeten zijn (bijvoorbeeld bij wedstrijden op een doordeweekse avond). Å Verzorgen en opbergen van eventuele materialen (inspeel ballen, etc.) Å Het (laten) verzamelen van de sponsor kleding, zodat deze uitgewassen kan worden (eventueel om toerbeurt) Å Het stimuleren / motiveren van de spelers om wekelijks een wedstrijd verslag te schrijven t.b.v. het clubblad. Å Het uitdelen / ontvangen van briefjes ingeval van speciale evenementen (bijv. zaalvoetbal, sponsorloop, paasei actie bezoek aan profvoetbalwedstrijd, etc, etc) Å Het stimuleren / motiveren van spelers te participeren in speciale evenementen zoals hierboven vernoemd. Å De wedstrijd secretaris draagt zorg voor de scheidrechters tijdens thuis wedstrijden, echter er kan desgewenst een verzoek gedaan worden op de leider om incidenteel een wedstrijd te fluiten. Å Overleg met het jeugdbestuur en trainer over mutaties van spelers en de indeling van zijn elftal. Voor vragen kan de leider altijd terecht bij de contactpersoon (voor zijn/ haar elftal) binnen het jeugdbestuur. Å Overlegt met de trainer(s) van zijn/ haar elftal over zaken die tijdens de wedstrijd (nog) niet goed lopen en waar tijdens de training extra aandacht aan besteedt dient te worden. Å Vriendschappelijke wedstrijden: indien de trainer /leider wenst vriendschappelijke wedstrijden te spelen, zijn er twee mogelijkheden: Å Zelf af te stemmen door leider/ trainer met andere club. Er dient wel contact gezocht te worden met het (hoofd)secretariaat (Gideon den Dekker) i.v.m. beschikbaarheid velden/ accommodatie jeugd secretariaat (Hester Witteveen) en Ineke Rikkers i.v.m. vermelding op Delta TV. Å Verzoeken het (hoofd) secretariaat (Gideon de Dekker) een tegenstander te zoeken, deze zal beschikbaarheid accommodaties zelf afstemmen met (hoofd) secretariaat. Å Deelnemen aan een leiders - en trainers vergadering (ca. 2 maal per jaar) waar de leider problemen, suggesties en wensen voor kan leggen. Dit kan natuurlijk altijd bij de contactpersoon binnen het jeugdbestuur van zijn/ haar elftal. 11

12 Å De leid(st)er gaat minimaal 1 maal aan het einde van de competitie met zijn of haar ploeg naar een toernooi. De secretaris zorgt tijdig voor een lijst waarop de ploegen staan vermeld die het desbetreffende team hebben uitgenodigd. Å De leiders moeten in de rust ZELF voor limonade/ thee zorgen voor het eigen team, en voor de tegenstander. Dit wordt gereed gezet in de kantine. BENODIGDE FACILITEITEN VOOR JEUGD LEIDER: Å Sleutels* kleedlokalen, materialenhok en ballenrek van desbetreffend team. Å Sleutel* van kettingen kleine goaltjes voor leiders van D, E en F zeventallen. Å Sleutel* van het infokastje bij de Korenbeurs. Å Eventueel een coach jas* (in overleg met het jeugdbestuur) Å Inspeelballen in het materiaal hok. Å Voor diverse teams is een vaste set trainingshesjes beschikbaar. Å Sponsor materialen, zoals sponsor shirts, waterzak of flessen, etc.** * Sleutels en coachjas dienen bij beëindiging van het trainers - en /of leiderschap weer ingeleverd te worden bij de wedstrijd secretaris (Gideon den Dekker). ** Sponsormaterialen kunnen aan het begin van het seizoen opgehaald worden bij de wedstrijdsecretaris (Gideon den Dekker) en dienen daar aan het eind van het seizoen weer ingeleverd te worden. Alle kontakten met de Jeugdcommissie lopen via de jeugdcoördinator. 12

13 RICHTLIJNEN VOOR JEUGDTRAINERS V.V. KRUININGEN Algemene richtlijnen geldend voor alle jeugdtrainers van VV Kruiningen. De doelstelling is om het werk van de trainer duidelijker, overzichtelijker en plezieriger te maken. Hierbij zal het jeugdbestuur ondersteuning geven daar waar mogelijk. DE TRAINER DRAAGT ZORG VOOR: Å Begeleiden van zijn elftal voor, tijdens en na de trainingen. Hij probeert op een positieve manier met gerichte aanwijzingen de spelers te coachen tijdens de training en heeft hierbij speciale aandacht voor de volgende zaken: Å Kledingstukken netjes ophangen in de kleedkamer. Å Dragen van scheenbeschermers (verplicht) Å Douchen na de training voor A, B, C, D elftallen en meisjes elftal(len) Å Geen grof taalgebruik voor, tijdens en na de training. Å Niet met moddervoetbalschoenen in kleedruimtes of kantine. Å Niet roken vlak voor, tijdens of direct na de training (zeker niet in kleedruimtes) Å Rommel (lege blikjes en pakjes drank) niet op het veld gooien of in de kleedruimte, maar in de prullenbakken Å Het informeren van de spelers over trainingsdata en tijdstip van aanvang (normaal gesproken éénmaal per seizoen) De training dagen en tijden worden in overleg met het jeugdbestuur en andere trainers vastgesteld. Het definitieve trainingsschema ontvangt de trainer ruim voor aanvang van de trainingen van de secretaresse van het jeugdbestuur. Å Het informeren van de spelers over eventuele afgelastingen van de training. Trainingen gaan in principe altijd door, ook bij slecht weer. Indien een training afgelast wordt zal de trainer dit bekend maken of zal de spelers op het veld opvangen om dit kenbaar te maken. Indien een speler verhinderd is voor de training, dient hij /zij zich af te melden bij de trainer. Å Het al dan niet trainen tijdens schoolvakanties kan de trainer zelf bepalen met zijn spelers. Å Het opruimen (door de spelers) van trainingsmaterialen zoals pionnen, hesjes en ballen. De trainer dient ervoor te zorgen dat alle ballen die gebruikt zijn weer in de daarvoor bestemde rekken teruggelegd worden. Eventueel gebruikte kleine goaltjes langs hoofd velden dienen weer op hun plaats gezet worden en indien van toepassing op slot gezet te worden. Å Het netjes achterlaten van de kleedkamer na de training. Vloer schoonmaken m.b.v. trekker, eventueel om toerbeurt door de spelers uit te voeren. Å Afsluiten van de kleedruimte zodra alle spelers het kleedlokaal verlaten hebben en er hierna geen elftallen meer in de kleedruimte moeten zijn. Å Het uitdelen / ontvangen van briefjes ingeval van speciale evenementen (bijv. zaalvoetbal, sponsorloop, paasei actie bezoek aan profvoetbalwedstrijd, etc, etc) Å Het stimuleren / motiveren van spelers te participeren in speciale evenementen zoals hierboven vernoemd. 13

14 Å Overlegt met de leider(s) van zijn elftal(len) over zaken die tijdens de wedstrijd (nog) niet goed lopen en waar tijdens de training extra aandacht aan besteedt dient te worden. Å Overlegt met het jeugdbestuur en trainer over mutaties van spelers en de indeling van zijn elftal. Voor vragen kan de trainer altijd terecht bij de contactpersoon (voor zijn/ haar elftal) binnen het jeugdbestuur. Å Vriendschappelijke wedstrijden: indien de trainer /leider wenst vriendschappelijke wedstrijden te spelen, zijn er twee mogelijkheden: Å Zelf af te stemmen door leider/ trainer met andere club. Er dient wel contact gezocht te worden met het (hoofd)secretariaat (Gideon den Dekker) i.v.m. beschikbaarheid velden/ accommodatie, jeugdsecretariaat (Hester Witteveen) en Ineke Rikkers i.v.m. vermelding op Delta TV. Å Verzoeken het (hoofd) secretariaat (Gideon de Dekker) een tegenstander te zoeken, deze zal beschikbaarheid accommodaties zelf afstemmen met (hoofd) secretariaat. Å Deelnemen aan een leiders - en trainers vergadering (ca. 2 maal per jaar) waar de trainer problemen, suggesties en wensen voor kan leggen. Dit kan natuurlijk altijd bij de contactpersoon binnen het jeugdbestuur van zijn/ haar elftal. Å De trainingen dienen, na de zomerstop, uiterlijk 2 weken voor de competitie te starten. BENODIGDE FACILITEITEN VOOR JEUGD TRAINERS: Å Sleutels* kleedlokalen, materialenhok en ballenrek van desbetreffend team. Å Sleutel* van kettingen kleine goaltjes voor leiders van D, E en F zeventallen. Å Sleutel* van het infokastje bij de Korenbeurs. Å Eventueel een coach jas* (in overleg met het jeugdbestuur) Å Inspeelballen in het materiaal hok. Å Voor diverse teams is een vaste set trainingshesjes beschikbaar. Å Sponsor materialen, zoals sponsor shirts, waterzak of flessen, etc.** * Sleutels en coachjas dienen bij beëindiging van het trainers - en /of leiderschap weer ingeleverd te worden bij de wedstrijd secretaris (Gideon den Dekker). ** Sponsormaterialen kunnen aan het begin van het seizoen opgehaald worden bij de wedstrijdsecretaris (Gideon den Dekker) en dienen daar aan het eind van het seizoen weer ingeleverd te worden. Alle kontakten met de Jeugdcommissie lopen via de jeugdcoördinator. 14

15 RICHTLIJNEN VOOR KEEPERTRAINERS V.V. KRUININGEN Algemene richtlijnen geldend voor alle jeugdtrainers van VV Kruiningen. De doelstelling is om het werk van de trainer duidelijker, overzichtelijker en plezieriger te maken. Hierbij zal het jeugdbestuur ondersteuning geven daar waar mogelijk. Voor Keepertrainers gelden dezelfde richtlijnen als voor de jeugdtrainers. Een aantal aanvullende punten volgen hieronder: DE TRAINER DRAAGT ZORG VOOR: Å Het begeleiden en trainen van de jeugdkeepers van de ploegen waarvoor hij/ zij in overleg met de jeugdcommissie is aangesteld. Å Het overleggen met de trainer wanneer een keeper van het desbetreffende team wordt getraind. Å Het overleggen met de trainer van een keeper welke punten van een keeper verbeterd kunnen worden. Å Het regelmatig bekijken van de keepers tijdens wedstrijden. Å Tijdig overleg met de trainers van desbetreffende teams indien hij/ zij verhinderd is. BENODIGDE FACILITEITEN VOOR KEEPER TRAINERS: Å Sleutels* kleedlokalen, materialenhok en ballenrek van desbetreffend team. Å Sleutel* van kettingen kleine goaltjes voor leiders van D, E en F zeventallen. Å Sleutel* van het infokastje bij de Korenbeurs. Å Eventueel een coach jas* (in overleg met het jeugdbestuur) Å Inspeelballen in het materiaal hok. * Sleutels en coachjas dienen bij beëindiging van het trainers - en /of leiderschap weer ingeleverd te worden bij de wedstrijd secretaris (Gideon den Dekker). Alle kontakten met de Jeugdcommissie lopen via de jeugdcoördinator. 15

16 ALGEMENE REGELS, GELDEND VOOR ALLE JEUGDPLOEGEN Å Aanmelden van een nieuw jeugdlid; men dient een aanmeldingsformulier in te vullen en af te geven bij Gertjan Poley, Slagveldstraat 43b. Een leeg aanmeldingsformulier is ook te verkrijgen bij Gertjan of bij één van de leden van het jeugdbestuur. Å Opzeggen van lidmaatschap dient ook bij Gertjan Poley te gebeuren. Zolang het lidmaatschap niet bij Gertjan Poley opgezegd is, is men officieel lid en ontvangt men een acceptgiro kaart t.b.v. contributie. Opzeggingen dienen uiterlijk voor 15 mei ontvangen te zijn. Å Contributie voor jeugdleden van 5 jaar t/m 11 jaar bedraagt 32,50 per jaar. Voor leden van 12 jaar t/m 17 jaar is dit 50,00 per jaar. U ontvangt hiervoor één maal per jaar een acceptgirokaart. Å Vanaf 5 jaar kan men lid worden van de voetbal en meedoen met de trainingen van de F - elftallen. Vanaf 6 jaar mag men aan officiële wedstrijden deelnemen. Voor vijfjarigen worden af en toe vriendschappelijke wedstrijdjes - of toernooien georganiseerd. Å Jeugdleden worden in principe op leeftijd ingedeeld in de jeugdelftallen (F t/m A) Dit gebeurt door het jeugdbestuur in goed overleg met leiders en trainers. Å Trainingen vangen uiterlijk aan na de zomervakantie zodra de basisscholen beginnen. Sommige elftallen beginnen eerder. Spelers worden door de trainers uitgenodigd voor de eerste training. In de schoolvakanties wordt er in principe niet getraind, tenzij de trainer hierover met de spelers andere afspraken maakt. Å Trainingen gaan in principe altijd door, ook bij slecht weer. Indien een training afgelast wordt zal de trainer dit bekend maken of zal de spelers op het veld opvangen om dit kenbaar te maken. Å Indien je niet kunt trainen moet je afbericht doen bij de trainer (zie voor telefoonnummers het clubblad) Å Spelers van F - en E elftallen krijgen een briefje voor elke wedstrijd of een competitie schema voor een half jaar waarop je kunt zien wanneer en hoe laat je aanwezig moet zijn voor de wedstrijden. Voor de briefjes en /of reis - en speelschema s zorgen de leid(st)ers. Alle andere jeugdelftallen dienen vanaf donderdag op het bord bij de Korenbeurs te kijken wanneer en hoe laat men aanwezig dient te zijn voor een wedstrijd. Å Bij uit wedstrijden dienen de ouders bij toerbeurt te rijden. De leider van elk elftal maakt hiervoor een schema voor de gehele competitie. Indien ouders/ verzorgers verhinderd zijn, dient men zelf een vervanger te regelen (bijv. ruilen met andere ouders) Å Het is niet toegestaan om met voetbalschoenen de auto s van de ouders te betreden, dus altijd gewone schoenen aan op heen - en terugreis naar en van de uitwedstrijden. Å Indien je verhinderd bent voor een wedstrijd, dien je vroegtijdig (uiterlijk vrijdagavond uur) afbericht te doen bij je leider. 16

17 Å Indien een speler geen afbericht doet, kan de leider overgaan tot het uitdelen van een straf. Dit kan variëren van een extra wisselbeurt tot een keer thuisblijven op zaterdag. Het uitdelen van deze straffen doet de trainer te allen tijde in overleg met de jeugdcommissie. Å Indien een wedstrijd afgelast wordt, en dit tijdig bekend is, kun je dit lezen in het kastje bij de Korenbeurs of op teletekst Bij twijfel kan je naar de kantine bellen (383138) Å Spelers van D - elftallen en hoger, dienen zich na elke wedstrijd te douchen. Å Het reisgeld voor uitwedstrijden is 1,00. Dit geld dient door elke speler betaald te worden aan de leider (dus niet direct aan de ouder die rijdt!!!). De leider is er verantwoordelijk voor dat de spelers het reisgeld betalen en maakt hiervoor een controle lijst. Indien ouders geen reisgeld willen ontvangen zal dit door de leider in een evenementenpot gestort worden. Hier kan aan het eind van het seizoen voor het desbetreffende elftal iets leuks van gedaan worden. Å Indien de afstanden van uitwedstrijden te groot worden, kan een leider het reisgeld in overleg met de jeugdcommissie verhogen tot 1,50. Dit is pas van toepassing indien de afstand groter is dan 50 kilometer. Å Naast wedstrijden worden er voor de jeugd regelmatig andere evenementen georganiseerd (bijvoorbeeld: Zaalvoetbaltoernooi, slotdag, bingo, bezoek aan profvoetbalwedstrijd, enz.) Hiervan word je vroegtijdig door de leider /trainer op de hoogte gebracht. Å Contactpersonen voor de spelers zijn de leider en trainer. Elk elftal heeft ook een contactpersoon binnen het jeugdbestuur, waar je naar toe kunt als je vragen of problemen hebt die de trainer /leider niet op kunnen lossen. Å Het aannemen/ vragen van nieuwe leiders en/ of trainers dient vooraf met de jeugdcommissie besproken te worden. Å Voor nieuwtjes, adressen, wedstrijdverslagen en andere informatie kun je terecht in het clubblad van V.V. Kruiningen. Het is leuk als spelers een stukje in het clubblad schrijven (bijv. een verslag van een wedstrijd) In het clubblad kun je lezen bij wie je dit in kunt leveren. Å Nieuwe leiders en trainers die een jas en/ of sleutel nodig hebben kunnen deze aanvragen bij één van de leden van de jeugdcommissie. Zij zullen hier voor zorgen. De uitgifte van deze spullen is in beheer bij G den Dekker. 17

www.geel-wit.nl Taken van de Leider

www.geel-wit.nl Taken van de Leider Taken van de Leider De Zaterdag: Zorgt er samen met de ouders van de spelers voor dat er voldoende vervoer naar uitwedstrijden is. Maakt de opstelling en houdt de wisselbeurten bij Plaatsen en/of verwijderen

Nadere informatie

RKVV Roosendaal checklist leiders / trainers

RKVV Roosendaal checklist leiders / trainers 1 RKVV Roosendaal checklist leiders / trainers We hopen dat deze lijst helpt om alle leiders en trainers veel plezier te laten beleven aan hun belangrijke taak bij onze club. Mocht je vragen of opmerkingen

Nadere informatie

De gedragsregels voor de speler

De gedragsregels voor de speler De gedragsregels voor de speler 1. Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld. 2. Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt

Nadere informatie

Swift. SV Velden. Dameskorfbalvereniging. sinds 1950

Swift. SV Velden. Dameskorfbalvereniging. sinds 1950 Swift SV Velden Dameskorfbalvereniging sinds 1950 Korfbal is.! Een echte teamsport. Door het vrijlopen en samenspel kun je iets bereiken.! Attractieve, gezellige sport, die zowel prestatief als recreatief

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

Informatieboekje HVV Hengelo

Informatieboekje HVV Hengelo Informatieboekje HVV Hengelo HVV Hengelo Twekkelerweg 311 7553 LZ Hengelo info@hvvhengelo.nl www.hvvhengelo.nl versie 05-2017 Lid worden bij HVV Hengelo! Allereerst willen we je van harte welkom heten

Nadere informatie

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Informatieboekje v.v. Altena opgericht 17 juli 1945 Sportcomplex Altena Postadres Rijksweg 202-204 Nieuwendijk Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Welkom bij v.v. Altena. We hopen dat je een fijne en sportieve

Nadere informatie

V.C.W. s Jeugd Infoboekje

V.C.W. s Jeugd Infoboekje V.C.W. s Jeugd Infoboekje V.C.W. In dit schrijven willen wij u welkom heten bij voetbalvereniging V.C.W. Wij hopen dat uw zoon / dochter zich in onze vereniging sportief zal kunnen uitleven. Wij willen

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD

Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD AUGUSTUS 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voetballen bij SDV Barneveld... 3 1.1. Voorwoord... 3 1.2. Vrijwilligers... 3 2. De structuur van de vereniging... 4 2.1.

Nadere informatie

Bijeenkomst jeugdleiders en trainers

Bijeenkomst jeugdleiders en trainers Bijeenkomst jeugdleiders en trainers Agenda Introductie Organisatie jeugd Project Samen Scoren Taken begeleiding Basis teamafspraken Afgelastingen Vergoedingsregeling trainers Accommodatiebeheer Van alles

Nadere informatie

TAKEN TEAMLEIDER(S) Voor de wedstrijd Tijdens de wedstrijd Na de wedstrijd Overig

TAKEN TEAMLEIDER(S) Voor de wedstrijd Tijdens de wedstrijd Na de wedstrijd Overig TAKEN TEAMLEIDER(S) Wat moet een team zonder een teamleider? Zeker bij de jeugd is een teamleider onontbeerlijk. We kunnen dan ook niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat ouders deze taak op

Nadere informatie

Informatiebrief nieuwe leden

Informatiebrief nieuwe leden Informatiebrief nieuwe leden C.V. Wieringermeer opgericht 24 augustus 1956 Welkom bij C.V. Wieringermeer! Wij zijn blij dat je hebt gekozen voor C.V. Wieringermeer en hopen dat je je snel thuis voelt bij

Nadere informatie

10 geboden v.v. Gestel:

10 geboden v.v. Gestel: 10 geboden v.v. Gestel: Je bent lid van een vereniging en niet van één team. Toon respect voor iedereen. Accepteer de beslissing van leiding, trainers en de scheidsrechter. Complimenten zijn altijd leuk.

Nadere informatie

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen:

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen: Onderstaand staan de gedragsregels, alsmede taken en verantwoordelijkheden, weergegeven, die we bij v.v. Rijsbergen willen hanteren. Als iedereen zich hieraan houdt, is het altijd gezellig en sportief,

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

Huisregels vv Bruchterveld Algemeen:

Huisregels vv Bruchterveld Algemeen: Huisregels vv Bruchterveld Algemeen: Je gedraagt je sportief en met respect voor de club, voor je medespeler, je leider, je tegenstander, de scheidsrechter, de andere leden en supporters. De winnaar is

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Het jaar opstarten 2. Afgelastingen 4. Voor de wedstrijd 5. Tijdens de wedstrijd 6. Rust 6.

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Het jaar opstarten 2. Afgelastingen 4. Voor de wedstrijd 5. Tijdens de wedstrijd 6. Rust 6. Inhoudsopgave pag. Voorwoord 2 Het jaar opstarten 2 Afgelastingen 4 Voor de wedstrijd 5 Tijdens de wedstrijd 6 Rust 6 Na de wedstrijd 6 Speeltijden 7 Overige belangrijke informatie 8 Invullen officiële

Nadere informatie

Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015

Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015 Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015 Door: Jeugdbestuur Voor: alle (nieuwe) jeugdleden 1 Uitgave: september 2014 Voorwoord Deze introductiegids is bedoeld om alle jeugdleden

Nadere informatie

De gedragsregels voor iedereen

De gedragsregels voor iedereen De gedragsregels voor iedereen Iedereen maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. er wordt geen glas en aardewerk mee naar buiten genomen. ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng

Nadere informatie

Informatieboekje afdeling Junioren / Pupillen Wijhe 92

Informatieboekje afdeling Junioren / Pupillen Wijhe 92 Informatieboekje afdeling Junioren / Pupillen Wijhe 92 Inhoud: Onderwerp Pagina Start nieuwe seizoen 3 Wedstrijdprogramma Beker 3 Start competitie 3 Indeling competitie 3 Beheer 4 Wedstrijdkleding 4 Thuiswedstrijdinfo

Nadere informatie

Kleding & Uitrusting. Sportpark. Kleedlokalen en Hygiëne. Blessures / Ziekte / Gedragsproblemen. Problemen

Kleding & Uitrusting. Sportpark. Kleedlokalen en Hygiëne. Blessures / Ziekte / Gedragsproblemen. Problemen In de eerste plaats wil de jeugdcommissie de nieuwe vrijwilligers en al onze nieuwe jeugdleden van harte welkom heten bij de jeugdafdeling van Festilent. Wij hopen dat jullie het komende seizoen met veel

Nadere informatie

Gedragscode VV Krabbendijke

Gedragscode VV Krabbendijke Gedragscode VV Krabbendijke Algemene gedragscode 1. Respect voor iedereen 2. Respect voor de wettelijke voorschriften 3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze

Nadere informatie

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 Beste Jeugdleiders, Binnen elke vereniging heb je vrijwilligers nodig die de vereniging draaiende houden. Zonder vrijwilligers heeft een vereniging

Nadere informatie

Selectie elftallen zijn alleen de eerste 2 elftallen van een afdeling. Bv JO19-1 en JO19-2 en MO19-1 en MO19-2 O19 staat voor JO19 en MO19.

Selectie elftallen zijn alleen de eerste 2 elftallen van een afdeling. Bv JO19-1 en JO19-2 en MO19-1 en MO19-2 O19 staat voor JO19 en MO19. Trainings-bepalingen Algemeen: De trainingen voor seizoen 2017-2018 kunnen gestart worden volgens onderstaand schema Selectie elftallen van: Senioren, O19, O17 O15 : start maandag 21 augustus Senioren

Nadere informatie

Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde

Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde 1 augustus 2016 Versie 1.0 Vastgesteld Versie Opmerking/wijziging 1 augustus 2016 Versie 1.0 Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde vastgesteld

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit:

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: 1. Voorzitter 2. Secretaris 3. Wedstrijdsecretaris 4. Coördinator jeugd trainers 5. Coördinator minipupillen 6. Coördinator F teams 7. Coordinator

Nadere informatie

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC.

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. In dit boek komen verschillende gedragsregels aan bod. Het gaat over de normen en waarden die bij onze voetbalvereniging gelden. Er komen

Nadere informatie

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s Gedragsregels Jeugdafdeling v.v. De Merino s Beste sportvrienden en vriendinnen, Hierbij de uitgave van de gedragsregels voor de jeugd die van kracht zijn binnen v.v. de Merino s. Daarnaast willen wij

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

Sport Vereniging Langbroek

Sport Vereniging Langbroek Sport Vereniging Langbroek Beleidsplan 2011/2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2. Doelstelling... 3. Voorwaarden voor continuïteit... 4. Afspraken voetbaltechnisch beleid... 5. Fair Play beleid KNVB...

Nadere informatie

Voetbalvereniging Berkhout

Voetbalvereniging Berkhout Voetbalvereniging Berkhout versie: 6 april 2009 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Doelstelling 2 2. Algemene gedragscode 2 3. Gedragsregels op het sportcomplex 2 4. Kleding 3 5. Trainingen 3 6. Wedstrijden 3

Nadere informatie

1. De gedragsregels voor de speler. 2. De gedragsregels voor de trainer. 3. De gedragsregels voor de begeleider

1. De gedragsregels voor de speler. 2. De gedragsregels voor de trainer. 3. De gedragsregels voor de begeleider De 80 gedragsregels bij Reusel Sport / Faes Group Inhoudsopgave: 1. De gedragsregels voor de speler 2. De gedragsregels voor de trainer 3. De gedragsregels voor de begeleider 4. De gedragsregels voor de

Nadere informatie

WERKWIJZE MINIPUPILLEN

WERKWIJZE MINIPUPILLEN Achilles 1894 WERKWIJZE MINIPUPILLEN 1 Werkwijze mini-pupillen 1. Inleiding en aanleiding 2. Intake van een nieuwe mini-pupil 3. Het kader van Achilles 1894 m.b.t. de mini-pupillen 4. Hoe zijn de trainingen

Nadere informatie

Gedragsregels voor de jeugdspelers en ouders

Gedragsregels voor de jeugdspelers en ouders Gedragsregels voor de jeugdspelers en ouders Algemeen Onze vereniging verlangt van ieder lid dat deze zich correct gedraagt, zowel binnen als buiten de het veld, zowel tegenover tegenstanders, leiders,

Nadere informatie

SPORTVERENIGING VOETBAL TERHEIJDEN. INFORMATIE JEUGD- EN SENIORENLEIDERS en TRAINERS

SPORTVERENIGING VOETBAL TERHEIJDEN. INFORMATIE JEUGD- EN SENIORENLEIDERS en TRAINERS SPORTVERENIGING VOETBAL TERHEIJDEN INFORMATIE JEUGD- EN SENIORENLEIDERS en TRAINERS Taken jeugd- en seniorenleiders Spelerspas. De leider is, samen met de aanvoerder, verantwoordelijk voor de formaliteiten

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Senioren aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

WELKOM BIJ VV RHELICO 2015-2016. Informatie voor leden

WELKOM BIJ VV RHELICO 2015-2016. Informatie voor leden Informatie voor leden WELKOM BIJ VV RHELICO 2015-2016 In dit boekje tref je, als nieuw lid van de voetbalvereniging Rhelico, de eerste algemene informatie aan om je een beetje wegwijs te maken. Het is

Nadere informatie

BELEIDSDOCUMENT JEUGDCOMMISSIE HANDBAL. Versie 15112012. O.Roukens. Algemeen

BELEIDSDOCUMENT JEUGDCOMMISSIE HANDBAL. Versie 15112012. O.Roukens. Algemeen 1 BELEIDSDOCUMENT JEUGDCOMMISSIE HANDBAL Versie 15112012 O.Roukens Algemeen In dit document worden taken en verantwoordelijkheden van de jeugdcommissie van de afdeling handbal van Avanti Wilskracht vastgelegd.

Nadere informatie

KLEDINGREGLEMENT v.v. MARIENBERG

KLEDINGREGLEMENT v.v. MARIENBERG KLEDINGREGLEMENT v.v. MARIENBERG Versie: 1 juli 2012 Beste leden, Naar aanleiding van opmerkingen binnen de club over hoe om te gaan met (sponsor) kleding en wie waar verantwoordelijk voor is heeft de

Nadere informatie

Schoonebeekse Voetbal Vereniging '04

Schoonebeekse Voetbal Vereniging '04 Schoonebeekse Voetbal Vereniging '04 AANMELDING / WIJZIGING FORMULIER Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid of wijzigt zijn lidmaatschap bij SVV'04 te Schoonebeek. Datum:... Nieuw wijziging Naam:...

Nadere informatie

Seizoenstart jeugdteams. Nemelaer is van de leden, voor de leden en door de leden

Seizoenstart jeugdteams. Nemelaer is van de leden, voor de leden en door de leden Seizoenstart jeugdteams Nemelaer is van de leden, voor de leden en door de leden Nemelaer seizoen 2013-2014 1 INTRODUCTIE Jaarlijks starten de jeugdteams op in augustus. Maar zijn alle ongeschreven regels

Nadere informatie

Aan de ouders / verzorgers van de jeugdspelers van svhoutwijk

Aan de ouders / verzorgers van de jeugdspelers van svhoutwijk 2013 Aan de ouders / verzorgers van de jeugdspelers van svhoutwijk Jeugdcommissie svhoutwijk 2013 Voorwoord: Het nieuwe seizoen gaat binnenkort weer van start, een nieuw seizoen vol goede voornemens en

Nadere informatie

Reglement normen en waarden 2010-2014

Reglement normen en waarden 2010-2014 Reglement normen en waarden 2010-2014 1. Inleiding De jeugdafdeling van SDW wil er aan bijdragen dat de jeugd met Passie, Plezier en Progressie kan voetballen en zich ontwikkelen. Dit alles afgestemd op

Nadere informatie

Handboek voor de (aankomend) jeugdspeler van VV Hellas

Handboek voor de (aankomend) jeugdspeler van VV Hellas Handboek voor de (aankomend) jeugdspeler van VV Hellas 2015-2016 Inleiding Dit handboek moet een antwoord geven op alle vragen welke een (aankomend) jeugdlid van VV Hellas maar kan stellen betreffende

Nadere informatie

TBV Technische Commissie

TBV Technische Commissie TBV Technische Commissie Voor iedere commissie geldt: De commissie brengt verslag uit van haar vergadering en activiteiten aan het bestuur, dan wel het direct verantwoordelijke bestuurslid c.q. portefeuillehouder.

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Trainer Senioren team Functieomschrijvingen Het doel van de functie is het trainen van seniorploegen anders dan de selectie. Valt onder het bestuurslid technische commissie. Traint één of meerdere senior

Nadere informatie

OMNI-VERENIGING S.D.Z.Z. Sportpark De Griethse Poort Edisonstraat Zevenaar WELKOM

OMNI-VERENIGING S.D.Z.Z. Sportpark De Griethse Poort Edisonstraat Zevenaar WELKOM WELKOM Beste sportvriend, Jij hebt interesse getoond in de sportvereniging S.D.Z.Z. in Zevenaar. Vandaar dat wij je deze informatiemap aanbieden. Wat is het doel van deze informatiemap meer te weten te

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier SC Emmeloord

Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier SC Emmeloord Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier SC Emmeloord Hierbij meld ik mij aan als lid van de voetbalvereniging Sportclub Emmeloord. Achternaam : Voorletters/ Voornaam : Adres : Postcode / Plaats : Telefoon

Nadere informatie

Trainings-bepalingen. Algemeen:

Trainings-bepalingen. Algemeen: Trainings-bepalingen Algemeen: De trainingen voor seizoen 2016-2017 kunnen gestart worden volgens onderstaand schema Selectie elftallen: Senioren, J019, J017 en J015 : start maandag 8 augustus Senioren

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Jeugd aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ

INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ Inleiding SC Woezik is opgericht in 1961 en speelt op Sportpark Woezik te Wijchen. De vereniging wordt geleid door een bestuur dat door de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Gedragregels v.v.dkb 44

Gedragregels v.v.dkb 44 Gedragregels v.v.dkb 44 Iedere vereniging wil dat er op een onbezorgde en prettige manier wordt gevoetbald. Dit gaat niet altijd vanzelf. Wat een enorme bijdrage kan leveren is het maken van afspraken

Nadere informatie

JUUN toernooi 2016 VV Krabbendijke

JUUN toernooi 2016 VV Krabbendijke JUUN toernooi 2016 VV Jeugdtoernooien : 20 mei B-junioren 21 mei Mini, F en E pupillen 28 mei D en C Sportkantine VV Beste deelnemer, Welkom op de elfde editie van het Juun toernooi. Wij als VV zijn weer

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

Ouderavond Jeugdafdeling DVG

Ouderavond Jeugdafdeling DVG Ouderavond Jeugdafdeling DVG Welkom De vereniging DVG Programma Wat mag u verwachten van DVG? Organisatie DVG Rollen coördinatoren, Technische Commissie Jeugd, leiders en trainers Vertrouwenspersoon Huishoudelijke

Nadere informatie

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders Normen en waarden Beste Doskoanen, Het doet mij een genoegen om als voorzitter van s.v. DOSKO het woord tot u te richten in dit boekje over de NORMEN & WAARDEN bij en in onze club. Als bestuur hechten

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN

VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN SAMENWERKING JEUGDOPLEIDINGEN '------------' vv Gieterveen vv Gasselternijveen vv G.K.C. VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN Versie 14 oktober 2013 Gedragsregels spelers SJO Oostermoer 1. Spelers moeten

Nadere informatie

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen 1. Inleiding Sportclub Leeuwen wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de

Nadere informatie

Wedstrijdreglement BZA

Wedstrijdreglement BZA Wedstrijdreglement BZA Algemeen 1. Het Bedrijfs - & Zomeravondvoetbal 2013 - nader te noemen BZA wordt namens ZVV Urk door de Commissie Recreatief georganiseerd. De organisatie heeft het mandaat om beslissingen

Nadere informatie

3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze accommodatie.

3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze accommodatie. NORMEN EN WAARDEN Algemene gedragscode 1. Respect voor iedereen 2. Respect voor de wettelijke voorschriften 3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze accommodatie.

Nadere informatie

Welkom op de Haslou informatieavond voor ouders van jeugdleden

Welkom op de Haslou informatieavond voor ouders van jeugdleden Welkom op de Haslou informatieavond voor ouders van jeugdleden Inhoud voorlichtingsavond Verloop seizoen Training Wedstrijden Overige punten Contactpersoon Communicatie structuur Jeugdcommissie Jeugd technische

Nadere informatie

Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde

Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde 01 Inleiding: Aangaande het bestuursreglement gedrag, normen en waarden, heeft de vv Westerwolde gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.

Nadere informatie

Om deze dag soepel te laten verlopen, vragen wij u goede notie te nemen van de nu volgende gedragscode en aandachtspunten.

Om deze dag soepel te laten verlopen, vragen wij u goede notie te nemen van de nu volgende gedragscode en aandachtspunten. Van de organisatie Om het kwalificatietoernooi in goede banen te leiden, zijn de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Hieronder vinden jullie de gedragscode, aandachtspunten, deelname en reglement

Nadere informatie

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE TECHNISCHE COMMISSIE 5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN Is lid van het hoofdbestuur; Is verantwoordelijk voor het totale voetbaltechnische beleid binnen

Nadere informatie

Jeugdbeleid v.v. W.H.S. Deel I Organisatorisch

Jeugdbeleid v.v. W.H.S. Deel I Organisatorisch Jeugdbeleid v.v. W.H.S. Deel I Organisatorisch 1. Doel. Door middel van een jeugdbeleid zorg dragen dat er op organisatorisch en technisch gebied een gestructureerde lijn van werken bij de jeugdafdeling

Nadere informatie

Belangrijke websites:

Belangrijke websites: Belangrijke websites: www.olhaco.nl www.volleybal.nl www.facebook.com/volleyballverenigingolhaco Taken Technische Commissie Opstellen van een technisch beleidsplan voor korte en lange termijn. Zich op

Nadere informatie

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6)

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6) INFORMATIE VOETBALVERENIGING HSC 28 Organisatie van de vereniging Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, en commissieleden, n.l. bij voorkeur de voorzitters van

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen en toewijzingen SKVO versie 09-03-2012 Jeugdvoorzitter

Functiebeschrijvingen en toewijzingen SKVO versie 09-03-2012 Jeugdvoorzitter Functiebeschrijvingen en toewijzingen SKVO versie 09-03-2012 Jeugdvoorzitter Algemene leiding van de jeugdafdeling. Vertegenwoordigt het jeugdbestuur in het hoofdbestuur (Raad van Beheer) en dagelijks

Nadere informatie

Regels en afspraken afdeling voetbal Sporting ST Waar in dit stuk speler staat, kan ook speelster worden gelezen. J = Jeugd, S = Senioren

Regels en afspraken afdeling voetbal Sporting ST Waar in dit stuk speler staat, kan ook speelster worden gelezen. J = Jeugd, S = Senioren Regels en afspraken afdeling voetbal Waar in dit stuk speler staat, kan ook speelster worden gelezen. J = Jeugd, S = Senioren Algemeen (J+S) Info: Voor de accommodatie komt een info-bord. Hier is te vinden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding Huishoudelijk reglement sportclub EDS Inleiding Sportclub EDS wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van

Nadere informatie

Reglement materiaal- en accommodatiebeheer

Reglement materiaal- en accommodatiebeheer Toelichting Reglement Accommodatie- en Materiaalbeheer. Dit document is opgesteld om alle leden van RKSV Liessel inzicht te geven hoe verwacht wordt om te gaan met zowel accommodatie als de ter beschikking

Nadere informatie

Jeugdvoetbal beleidsplan Sport Combinatie Badhoevedorp 2014 2017

Jeugdvoetbal beleidsplan Sport Combinatie Badhoevedorp 2014 2017 Augustus 2014 Jeugdvoetbal beleidsplan Sport Combinatie Badhoevedorp 2014 2017 Sport Combinatie Badhoevedorp (SCB) heeft in de afgelopen jaren bij het voetbal bij de jeugd een enorme groei en ontwikkeling

Nadere informatie

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR Penningmeester Technische Commissie (TC) Activiteiten Commissie (AC) Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) Algemene Zaken (AZ) TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Nadere informatie

Algemene informatie Jeugdleiders

Algemene informatie Jeugdleiders Algemene informatie Jeugdleiders Seizoen 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Belangrijke informatie... 4 Taken van een jeudgleider... 5 Wedstrijden... 6 Coachen tijdens een wedstrijd... 6 Wedstrijdsecretariaat...

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

V.V. Tricht jeugdafdeling

V.V. Tricht jeugdafdeling V.V. Tricht jeugdafdeling Seizoen 2013-2014 Tricht, juni 2013 Beste sportvrienden, vriendinnen, ouders en begeleiders, Bijgaand treffen jullie de digitale informatie voor het seizoen 2013-2014 aan. Hierin

Nadere informatie

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Vastgesteld door het bestuur en de jeugdcommissie, januari 2010 ALGEMEEN De eerste van de gestelde randvoorwaarden ter realisering van de doelstellingen is een goede

Nadere informatie

SC Lemele Voetbalbeleidsplan

SC Lemele Voetbalbeleidsplan SC Lemele Voetbalbeleidsplan 2010-2015 Versie 2010/2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen SC Lemele... 3 2.1 Beschrijving vereniging... 3 2.2 Doelstellingen technisch

Nadere informatie

Welkom bij AFC 34! Clubgegevens

Welkom bij AFC 34! Clubgegevens Welkom bij AFC 34! Voetbal is een mooie sport en we hopen dat uw kind de komende jaren met veel plezier bij onze club zal spelen. Bij AFC 34 kan zowel voor ontspanning en recreatie worden gevoetbald als

Nadere informatie

Informatieboekje v.v. Kessel

Informatieboekje v.v. Kessel Informatieboekje v.v. Kessel Informatie boekje v.v. Kessel 1. VOORWOORD; Dit informatieboekje is bedoeld om jeugdleden en hun ouders inzicht te geven in hoe wij bij de voetbalclub v.v. Kessel denken over

Nadere informatie

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave:

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave: Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingscheidsrechter 5. Organisatie rond wedstrijden 6. Werving, selectie

Nadere informatie

Bijlage 3 Behorende bij huishoudelijk reglement. Samenstelling, Taakomschrijving en Bevoegdheden vrijwilligerscoördinator.

Bijlage 3 Behorende bij huishoudelijk reglement. Samenstelling, Taakomschrijving en Bevoegdheden vrijwilligerscoördinator. Samenstelling, Taakomschrijving en Bevoegdheden vrijwilligerscoördinator De vrijwilligerscoördinator maakt deel uit van de Bestuursgroep Secretariaat. De vrijwilligers coördinator heeft als taken: - het

Nadere informatie

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal 1 Voorzitter 1. Vertegenwoordigen van de vereniging ten opzichte van derden. 2. Zorg voor de algemene organisatie van bestuur en commissies. 3. Zorg voor toepassing

Nadere informatie

Let op! Indien nodig kan de indeling van een team aan het begin van het seizoen nog worden gewijzigd!!!

Let op! Indien nodig kan de indeling van een team aan het begin van het seizoen nog worden gewijzigd!!! Juli 2014 Beste Gooiers, Allereerst een bijzonder hartelijk welkom aan alle nieuwe leden en hun ouder(s) / verzorger(s). Natuurlijk ook een welkom aan de nieuwe trainers en leiders binnen SC t Gooi. Wij

Nadere informatie

Informatieboekje jeugd. v.v. Terschuurse Boys

Informatieboekje jeugd. v.v. Terschuurse Boys Informatieboekje jeugd v.v. Terschuurse Boys 1 INFORMATIEBOEKJE JEUGD Dit infoboekje is speciaal bedoeld voor (nieuwe) ouders van jeugdspelers bij Terschuurse Boys. Omdat het belangrijk is om op hoofdlijnen

Nadere informatie

Handboek voor SV Orion Jeugdleiders

Handboek voor SV Orion Jeugdleiders Handboek voor SV Orion Jeugdleiders Versie: 6 september 2016 Door: Jeugdcommissie SV Orion Contactpersoon: Gerrit Spronk Op- en aanmerking graag aan Gerrit via mail naar c-coordinator@sv-orion.nl 1. Handboek

Nadere informatie

WFHC-CLUB. Ouderinformatie

WFHC-CLUB. Ouderinformatie WFHC-CLUB Ouderinformatie WFHC locatie Hoorn & Hoogwoud - www.wfhc.nl Kinderen kunnen al op jonge leeftijd starten met kennis maken met hockey bij WFHC. Bij aanvang van het hockeyseizoen moet uw kind in

Nadere informatie

Opgericht : 1 November 1991. Giro : 149237 t.n.v. Penningmeester V.C.L. Leiden. Algeheel voorzitter : G.J. de Graaff tel.

Opgericht : 1 November 1991. Giro : 149237 t.n.v. Penningmeester V.C.L. Leiden. Algeheel voorzitter : G.J. de Graaff tel. v.v. V.C.L. Introductie boekje voor de jeugdafdeling. Algemene informatie v.v. V.C.L. Opgericht : 1 November 1991 Adres : Sportpark De Vliet Voorschoterweg 8b 2324NE Leiden Tel : 071 5765930 Fax : 071

Nadere informatie

Bijlage 4 Inventarisatie van door jeugdbestuur uit te werken punten (hoofdstuk 5)

Bijlage 4 Inventarisatie van door jeugdbestuur uit te werken punten (hoofdstuk 5) De Commissie heeft vanuit de moederverenigingen op het gebied van de organisatie rondom voetbal de nodige informatie verzameld. Daarnaast heeft de Commissie intern op basis van discussie een aantal inzichten

Nadere informatie

Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers

Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers Bewaarexemplaar Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers www.vvworkum.nl Inleiding Welkom nieuwe leden en ouders / verzorgers Je bent nu in het bezit van de informatiebrochure van voetbalvereniging

Nadere informatie

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren.

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren. Inleiding In deze publicatie vind je de gedragscode van sc Buitenveldert. Met deze gedragscode willen we iedereen die met sc Buitenveldert in aanraking komt duidelijke richtlijnen bieden omtrent de gewenste

Nadere informatie

1. Inleiding: een bewaargids met informatie voor jeugdleden

1. Inleiding: een bewaargids met informatie voor jeugdleden 1. Inleiding: een met informatie voor jeugdleden Dit is de van Fortis. In deze gids staat de basis informatie over Fortis die nieuwe leden nodig hebben. De informatie is bedoeld om de nieuwe jeugdleden

Nadere informatie

Bestuursreglement O.V.V. Animo "Gedrag, Normen & Waarden"

Bestuursreglement O.V.V. Animo Gedrag, Normen & Waarden Bestuursreglement O.V.V. Animo "Gedrag, Normen & Waarden" 01- Inleiding: Aangaande het bestuursreglement gedrag, normen en waarden, heeft O.V.V. Animo gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe leden (uitgave augustus 2013) Inhoudsopgave:

Informatie voor nieuwe leden (uitgave augustus 2013) Inhoudsopgave: 1 Informatie voor aspirant leden van R.k.s.v. BSC Informatie voor nieuwe leden (uitgave augustus 2013) Inhoudsopgave: 1. Verenigingsdoelstelling 2. Aanmelden en opzeggen bij BSC 3. Contributie 4. Verenigingsinformatie

Nadere informatie

Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012)

Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012) Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012) Versie 1.0 Pagina 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 ALGEMEEN 3 2.1 DOELSTELLING 3 2.2 OVER WIE GAAT HET? 3 2.3 WAAROVER GAAT HET? 4 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Voorstel vanuit de werkgroep samenwerking Sint Joris/Zeddam

Voorstel vanuit de werkgroep samenwerking Sint Joris/Zeddam Voorstel vanuit de werkgroep samenwerking Sint Joris/Zeddam Al enkele jaren spelen jeugdleden van Sint Joris en Zeddam samen in teams die bij de KNVB zijn aangemeld als SJT (samenwerkende jeugdteams).

Nadere informatie

SPORT COMBINATIE BADHOEVEDORP

SPORT COMBINATIE BADHOEVEDORP SPORT COMBINATIE BADHOEVEDORP sc Badhoevedorp is op 1 juli 1931 opgericht. Onze sportvereniging kent drie afdelingen: Veldvoetbal Zaalvoetbal Honk- & softbal Voorts zijn er meerdere commissies met eigen

Nadere informatie