GEBRUIK, INSTALLATIE, ONDERHOUD SM Nederlands/Vlaams DOC. NO. H 222N 02 EDITION

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIK, INSTALLATIE, ONDERHOUD SM 7000. Nederlands/Vlaams DOC. NO. H 222N 02 EDITION 2 2004-04"

Transcriptie

1 GEBRUIK, INSTALLATIE, ONDERHOUD SM 7000 NL Nederlands/Vlaams DOC. NO. H 222N 02 EDITION

2

3 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DECLARATION OF CONFORMITY DÉCLARATION DE CONFORMITÉ KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING YHDENMUKAISUUSTODISTUS Valbrembo, 03/05/2001 Dichiara che la macchina descritta nella targhetta di identificazione, è conforme alle disposizioni legislative delle direttive: 89/392, 89/336, 73/23 CEE e successive modifiche ed integrazioni. Declares that the machine described in the identification plate conforms to the legislative directions of the directives: 89/ 392, 89/336, 73/23 EEC and further amendments and integrations. Déclare que l appareil décrit dans la plaque signalétique satisfait aux prescriptions des directives: 89/392, 89/336, 73/ 23 CEE et modifications/intégrations suivantes. Erklärt, daß das im Typenschild beschriebene Gerät den EWG Richtlinien 89/392, 89/336, 73/23 sowie den folgenden Änderungen/Ergänzungen entspricht. Declara que la máquina descripta en la placa de identificación, resulta conforme a las disposiciones legislativas de las directivas: 89/392, 89/336, 73/23 CEE y modificaciones y integraciones sucesivas. Declara que o distribuidor descrita na chapa de identificação é conforme às disposições legislativas das directivas CEE 89/392, 89/336 e 73/23 e sucessivas modificações e integrações. Verklaart dat de op de identificatieplaat beschreven machine overeenstemt met de bepalingen van de EEG richtlijnen 89/392, 89/336 en 73/23 en de daaropvolgende wijzigingen en aanvullingen. Intygar att maskinen som beskrivs på identifieringsskylten överensstämmer med lagstiftningsföreskrifterna i direktiven: 89/392, 89/336, 73/23 CEE och påföljande och kompletteringar. Det erklæres herved, at automaten angivet på typeskiltet er i overensstemmelse med direktiverne 89/392, 89/336 og 73/23 EU og de senere ændringer og tillæg. Forsikrer under eget ansvar at apparatet som beskrives i identifikasjonsplaten, er i overensstemmelse med vilkårene i EU-direktivene 89/392, 89/336, 73/23 med endringer. Vahvistaa, että arvokyltissä kuvattu laite vastaa EU-direktiivien 89/392, 89/336, 73/23 sekä niihin myöhemmin tehtyjen muutosten määräyksiä. ANTONIO CAVO C.E.O

4

5 Nederlands - Vlaams INHOUD VOORWOORD PAG. 2 IDENTIFICATIE VAN HET TOESTEL PAG. 2 BIJ DEFECTEN PAG. 2 TRANSPORT EN OPSLAG PAG. 2 GEBRUIK VAN DE VERKOOPAUTOMATEN PAG. 3 PLAATSING AUTOMAAT PAG. 3 RAADGEVINGEN VOOR DE INSTALLATIE PAG. 3 RAADGEVINGEN VOOR HET GEBRUIK PAG. 3 RAADGEVINGEN VOOR DE AFBRAAK PAG. 3 TECHNISCHE KENMERKEN PAG. 4 ACCESSOIRES PAG. 4 VERBRUIK ELEKTRISCHE ENERGIE PAG. 4 VARIABEL COMBINATIESLOT PAG. 5 BELADEN EN REINIGING PAG. 6 HOOFDSCHAKELAAR PAG. 6 CONFIGURATIE SPIRALEN PAG. 6 HYGIENE EN REINIGING PAG. 7 PRODUCTEN INLADEN PAG. 8 AANZETTEN PAG. 8 GELUID PAG. 8 INSTALLATIE PAG. 9 UITPAKKEN VAN DE AUTOMAAT PAG. 9 MONTAGE BETAALSYSTEEM PAG. 9 ELEKTRISCHE AANSLUITING PAG. 10 BEDIENING EN INFORMATIES PAG. 10 INTERNE COMPONENTEN PAG. 10 HOOFDSCHAKELAAR PAG. 11 HANDMATIGE ONTGRENDELING UITNEEMVAK PAG. 11 FUNCTIEMODALITEITEN PAG. 12 INTERFACE OPERATOR PAG. 12 DIRECTE SELECTIES PAG. 12 NORMAAL GEBRUIK PAG. 12 MENU VOOR DE INLADER PAG. 12 STATISTIEKEN PAG. 13 PRIJZEN VOOR ENKELE SELECTIES PAG. 13 BESTURING WISSELGELDBUIZEN PAG. 13 SPECIALE SELECTIES PAG. 13 TEST PAG. 14 VOORALARMEN GSM PAG. 14 OVERDRACHT EVADTS PAG. 14 MENU VOOR DE TECHNICUS PAG. 15 HUIDIGE DEFECTEN PAG. 16 PROGRAMMERING PARAMETERS PAG. 17 STATISTIEKEN PAG. 21 TEST PAG. 23 IDENTIFICATIE AUTOMAAT PAG. 23 INITIALISERING PAG. 23 EVADTS-CODES PAG. 23 GSM PAG. 24 ONDERHOUD PAG. 25 KAARTFUNCTIES EN LICHTSIGNALEN PAG. 25 KAARTCONFIGURATIE PAG. 25 BIJWERKING SOFTWARE PAG. 25 CONFIGURATIE PLATEAUS PAG. 26 AFSTANDHOUDERS PRODUCTEN PAG. 26 UITDRIJVER VOOR PRODUCTEN PAG. 26 VERVANGING SPIRALEN PAG. 26 VERWIJDERING VAN DE PLATEAUS PAG. 26 VERANDERING AANTAL PLATEAUS PAG. 27 BUIGBARE TABLEAUS PAG. 27 WIJZIGING CONFIGURATIE PLATEAUS PAG. 27 BEDIENINGSPANEEL PAG. 28 TOEGANG TOT DE KOELEENHEID PAG. 28 SAMENVATTING MENU PAG. 31 ELEKTRISCH SCHEMA PAG.57 1

6 VOORWOORD Deze documentatie vormt integrerend deel van het apparaat en moet bij elke verplaatsing of eigendomsoverdracht bij het apparaat blijven, zodat de diverse operators de documentatie kunnen raadplegen. Voordat het apparaat wordt geïnstalleerd en voordat er gebruik van wordt gemaakt, moet de inhoud van dit handboek aandachtig worden doorgelezen en de aanwijzingen moeten nauwgezet worden opgevolgd. Het handboek verstrekt belangrijke informatie betreffende de veiligheid bij de installatie, de voorschriften voor het gebruik en het onderhoud. Het handboek is samengesteld drie hoofdstuken. Het eerste hoofdstuk beschrijft de werkzaamheden van het vullen en van de normale reiniging van de het toestel, in de zones die toegankelijk zijn door alleen de deursleutel te gebruiken, zonder dat daarbij ander gereedschap nodig is. Het tweede hoofdstuk bevat de instructies voor een correcte installatie en de nodige informatie om op de beste manier gebruik te maken van de prestaties van het toestel. Het derde hoofdstuk beschrijft de sofware programmering. De werkzaamheden die in de tweede en derde sectie worden beschreven mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegd personeel, met specifieke kennis van het toestel en de functionering ervan, zowel uit het oogpunt van de elektrische veiligheid als van de hygiënische voorschriften. IDENTIFICATIE VAN HET TOESTEL BIJ DEFECTEN In de meeste gevallen kunnen eventuele technische defecten verholpen worden door kleine ingrepen. Daarom raden we aan dit handboek aandachtig door te lezen, voordat er contact wordt opgenomen met de fabrikant. Wanneer het defect of de slechte werking niet kan worden verholpen, contact opnemen met: NECTA VENDING SOLUTIONS SpA Via Roma Valbrembo Italy - Tel TRANSPORT EN OPSLAG Om het apparaat niet te beschadigen moeten de manoeuvres bij het opladen en afladen zeer voorzichtig worden uitgevoerd. Voor het opheffen van het apparaat met een heftruck, met motor of handbediening, moeten de vorken onder de onderkant van het apparaat worden geplaatst en aan de kant die herkenbaar is door het symbool op de verpakking. Oppassen, nooit: - de automaat omgooien; - de automaat met kabels of anders voorttrekken; - de automaat bij de zijkanten opheffen; - de automaat met kabelstroppen of kabels opheffen; - de automaat met verpakking schudden of er tegenaan duwen; Opslag in een droge ruimte met een temperatuur van 0 tot 40 C. De apparaten niet op elkaar stapelen en alleen in verticale stand plaatsen, zoals door de pijlen op de verpakking staat aangegeven. Fig. 1 Toestelcode Model Type Elk apparaat heeft een specifiek identificatienummer. Dit nummer staat op het identificatieplaatje, dat bevestigd is tegen de binnenkant van de rechterzijkant. Het identificatieplaatje (zie figuur) is de enige door de fabrikant erkende identificatie van het apparaat. Het bevat alle gegevens die de fabrikant nodig heeft om vlug en precies alle mogelijke technische informaties te verstrekken en die het beheer van de onderdelen vergemakkelijken. Serienummer Frequentie Bedrijfsspanning Stroom Opgenomen vermogen Klasse koelsysteem Type en hoeveelheid koelgas 2

7 GEBRUIK VAN DE VERKOOPAUTOMATEN VOOR VERPAKTE PRODUCTEN De elektronische controle van de automaat kan voor elke selectie een andere verkoopprijs instellen. De programmering van de verschillende functies wordt uitgevoerd door middel van het toetsenbord voor de selectie, daarvoor is geen andere specifieke apparatuur nodig. Alle modellen zijn voorzien van plateaus met variabele configuraties d.m.v. toevoeging of verwijdering van afscheidingen, spiralen en reductiemotoren, zodat de automaat gemakkelijk aan de gestelde eisen kan worden aangepast. Alle plateaus zijn voorbereid om 8 selecties te kunnen laten functioneren (maximale configuratie). De vakken zijn uitgerust met onafhankelijke motoren en spiralen, elke selectie zal blijven doorwerken ook als de anderen buiten dienst zijn. De verkoopautomaat kan uitsluitend worden aangewend voor verkoop en distributie van verpakte producten die geen koeling voor de conservering nodig hebben. De aanwijzingen van de fabrikant betreffende de conserveringstemperatuur en vervaldatum van elk product moeten nauwkeurig worden opgevolgd. Elk ander gebruik moet beschouwd worden als een onjuist en dus potentieel gevaarlijk gebruik. PLAATSING AUTOMAAT Het apparaat is niet geschikt voor installatie in de openlucht. Het moet in droge lokalen worden geïnstalleerd, met temperaturen van 5 t/m 32 C, en het mag absoluut niet geïnstalleerd worden in lokalen die met waterstralen worden schoongemaakt (b.v. grote keukens enz.). De automaat moet dichtbij een wand worden geplaatst. Het ventilatiesysteem is ruimtebesparend omdat de achterkant van de automaat tegen de wand kan worden geplaatst, aangezien de lucht van onderen wordt aangezogen en door een rooster aan de voorkant wordt afgevoerd Let op! Onvoldoende ventilatie kan de goede werking van de koeleenheid in gevaar brengen. Het apparaat moet zodanig worden geplaatst, dat het niet meer dan 2 kan overhellen. Eventueel nivelleren met de daarvoor bijgeleverde stelvoetjes. RAADGEVINGEN VOOR DE INSTALLATIE De installatie en de daaropvolgende onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door vakkundig personeel, opgeleid voor het gebruik van dit apparaat. Daarbij moeten de geldende voorschriften in acht worden genomen. Het apparaat wordt verkocht zonder betaalsysteem. Daarom is de verantwoordelijkheid voor alle schade aan het apparaat zelf of aan zaken en personen, die voortkomt uit verkeerde installatie van het betaalsysteem, geheel en uitsluitend voor degene die de installatie daarvan heeft uitgevoerd. De ongeschondenheid van het apparaat en het voldoen aan de voorschriften van de betreffende installaties moet minstens eenmaal per jaar worden gecontroleerd door vakkundig personeel. RAADGEVINGEN VOOR HET GEBRUIK Enkele voorzorgsmaatregelen die helpen om het milieu te beschermen: - gebruik voor de reiniging van het toestel alleen biologisch afbreekbare producten; - zorg ervoor dat alle verpakkingsmaterialen van de producten, die gebruikt zijn voor het vullen en voor het reinigen van het toestel, naar behoren worden afgevoerd; - beschut het toestel tegen warmtebronnen; - controleer periodiek de luchtdichtheid van de deurafdichtingen om temperatuurverlies zoveel mogelijk te beperken; - zorg ervoor dat de deur tijdens het bijvullen zo kort mogelijk open blijft staan, om te voorkomen dat de koelcel te warm wordt met daaruit voortvloeiend hoger energieverbruik. RAADGEVINGEN VOOR DE AFBRAAK Wanneer de automaat moet worden afgebroken, geldt de verplichting om zich daarbij te houden aan de geldende wetten voor de milieubescherming. In het bijzonder: - ijzerhoudende materialen, plastic e.d. moeten naar de daarvoor aangewezen depots worden gebracht; - het isoleermateriaal wordt door gespecialiseerde firma s gerecupereerd; - de in de koeleenheid aanwezige gassen, van welk type ook (zie identificatieplaatje) moeten door speciale firma s met daarvoor bestemde uitrusting gerecupereerd worden. 3

8 TECHNISCHE KENMERKEN Netspanning 230 V~ Netfrequentie 50 Hz Max. opgenomen vermogen 510 W Maximale bedrijfscondities: Omgevingstemperatuur 32 C Relatieve vochtigheid 65 % Koelsysteem: Vermogen koelcompressor 320 W Geventileerde verdamper Programmeerbare cyclische ontdooiing AFMETINGEN Hoogte 1830 mm Breedte 880 mm Diepte 890 mm Ruimtemaat bij open deur (90 ) 1494 mm Gewicht (circa) 290 kg VERKOOPPRIJZEN Voor elke selectie kan een andere verkoopprijs worden ingesteld. GELDKAS Met mogelijkheid voor montage van deksel en slot. CONTROLES EN BEVEILIGINGEN - schakelaar schuifvak voor het betaalsysteem - maximum voedingstijd verkoopmotoren - thermobeveiliging compressor - zekeringen op lijn - zekeringen op primaire en secundaire transformator ACCESSOIRES Op de automaat kan een ruim assortiment accessoires gemonteerd worden, om de prestaties te variëren. De montage-sets zijn voorzien van instructies voor de montage en voor de proeven, die nauwgezet moeten worden opgevolgd om de veiligheid van het toestel te behouden. De montage en daaropvolgende proeven moeten door vakkundig personeel worden uitgevoerd, met speciale kennis van de functionering van het toestel zowel ten opzichte van de elektrische veiligheid als van de hygiënische voorschriften. VERBRUIK ELEKTRISCHE ENERGIE Het verbruik van elektrische energie van het toestel is afhankelijk van veel factoren, zoals de temperatuur en de ventilatie van de ruimte waarin de automaat geplaatst is, de inlaadtemperatuur van de producten en de binnentemperatuur van de koelcellen. Bij gemiddelde condities, en wel: - omgevingstemperatuur: 20 C - koelceltemperatuur: 5 C - temperatuur ingeladen producten (toestel was geheel leeg) 20 C is het volgende energieverbruik opgemeten: - verbruik per 24 uur in stand-by Wh Het energieverbruik berekend op basis van bovenstaande gemiddelde gegevens dient als zuiver indicatief te worden beschouwd. Fig. 2 BETAALSYSTEEM De automaat kan geleverd worden met elektrische voorbereiding voor systemen met protocol: Executive en MDB ofwel BDV en MDB muntencontroleurs van 24 Vdc. Behalve de behuizing voor de geldautomaat is er ook ruimte voorzien om de meest verbreide betaalsystemen te monteren (optioneel). 4

9 VARIABEL COMBINATIESLOT Enkele modellen worden geleverd met een variabel combinatieslot. Het slot is voorzien van een zilverkleurige sleutel die normaal gebruikt moet worden voor openen en sluiten. De sloten kunnen gepersonaliseerd worden door een als accessoire beschikbare set te gebruiken, daarmee kan de slotcombinatie worden veranderd. Deze set bestaat uit een wisselsleutel (zwart) van de huidige combinatie en de wisselsleutel (goud) en de gebruikssleutel (zilver) van de nieuwe combinatie. Sets van wisselsleutels en gebruikssleutels met andere combinaties kunnen op verzoek worden geleverd. Verder kunnen ook extra sets gebruikssleutels (zilver) worden aangevraagd, specificeer daarbij de op de sleutel gestempelde combinatie. Bij normaal openen en sluiten wordt alleen de gebruikssleutel (zilver) gebruikt, terwijl de wisselsleutel voor de combinatieverandering (goud) als reservesleutel kan worden bewaard. Vermijd het gebruik van de wisselsleutel voor de normale opening, want deze kan het slot beschadigen. Voor het veranderen van de combinatie: - open de deur van de automaat om de doordraaiing niet te forceren; - smeer de binnenkant van het slot met een weinig spray; - steek de huidige wisselsleutel in het slot (zwart) en draai de sleutel door tot aan de wisselstand (referentieinkeping op 120 ); - trek de huidige wisselsleutel eruit en steek de nieuwe wisselsleutel (goud) met de nieuwe combinatie in het slot; - draai deze sleutel door tot aan de sluitstand (0 ) en trek de wisselsleutel eruit. Het slot heeft nu de nieuwe combinatie aangenomen. De sleutels van de oude combinatie zijn nu niet meer bruikbaar voor de nieuwe combinatie. Fig. 3 5

10 Hoofdstuk 1 BELADEN EN REINIGING Het apparaat is niet geschikt voor installatie in de openlucht. Het moet in droge lokalen worden geïnstalleerd, met temperaturen van 5 t/m 32 C, en het mag absoluut niet geïnstalleerd worden in lokalen die met waterstralen worden schoongemaakt. HOOFDSCHAKELAAR Bij het uittrekken van het schuifvak schakelt de daartoe bestemde schakelaar (zie fig. 4) de elektrische spanning van de apparatuur uit, om de werkzaamheden van onderhoud en reiniging in alle veiligheid te laten verrichten. Alleen de door afdekkingen beschermde delen met het plaatje: spanning uitschakelen alvorens de afdekking te verwijderen blijven onder spanning. Fig Plateau 2 - Verplaatsbare afscheidingen 3 - Rechtse spiraal 4 - Linkse spiraal Voor de distributie van sticks met snoep en dergelijke, is het mogelijk vakken van 75 mm in te stellen, door een daarvoor bestemde rechtse spiraal met afscheiding te gebruiken (zie fig. 6) en de rotatie van de spiralen in te stellen op 180 in plaats van 360 zodat de autonomie van het vak verdubbeld wordt. Fig Schuifvak 2 - Uittrekbaar plateau 3 - Handvat deuropening 4 - Luchtrooster 5 - Deurschakelaar 6 - Slot CONFIGURATIE SPIRALEN Afhankelijk van de afmetingen van de af te geven producten, kan elke automaat worden uitgerust met een variabel aantal plateaus (max. 7), vakken en distributiespiralen voor diverse afstanden. De spiralen worden ingebracht in vakken van 152 mm (twee spiralen, rechts en links, per vak) voor producten van grote afmetingen, of in vakken van 75 mm (een rechtse spiraal per vak) voor producten van kleinere afmetingen. Fig Spiraal voor rotatie Verdeler A - Stap van spiraal B - Maximum afmeting van het product Het is ook mogelijk een afscheiding in te voegen in reeds aanwezige spiralen (zie fig. 6). De automaat kan, standaard of door de daarvoor bestemde sets te gebruiken, worden uitgerust met kleine vakken, geschikt voor distributie van blikjes, plastic flessen tot 69 mm doorsnede, en tetrapacks van 0,2 l. De daarvoor uitgeruste automaten zijn herkenbaar aan de vorm van de verhoging voor producten (zie fig. 7). Enkele flessensoorten kunnen zonder gebruik van de verhoging gedistribueerd worden. De meeste flessen kunnen zonder bijzondere accessoires gedistribueerd worden door de flessen onderste-boven in te laden, zodat de dop door de gleuf van de vakken kan glijden. 6

11 HYGIËNE EN REINIGING Fig Gleuven in de vakken 2 - Verhoging producten De spiralen kunnen met variaties van 22,5 graden gepositioneerd worden door ze naar de voorkant te trekken en in de uitdrijfrichting te verdraaien. Normaal worden de producten probleemloos gedistribueerd wanneer het uiteinde van de spiraal zich laag in het midden bevindt. De volgende tabel geeft de maximum afmeting aan (zie fig. 5), het aantal producten dat verstrekt kan worden, de stap en de draairichting van de beschikbare spiralen. Op grond van de geldende voorschriften op het gebied van gezondheidszorg en veiligheid, is de operator van een verkoopautomaat verantwoordelijk voor de hygiëne en voor de reiniging. Het is verstandig om desinfecterende producten (chloorhoudende reinigingsmiddelen e.d.) te gebruiken voor de reiniging van alle oppervlakken, ook als die niet direct in aanraking komen met de levensmiddelen. Enkele delen van de automaat kunnen door bijtende reinigingsmiddelen beschadigd worden; wees vooral voorzichtig bij het transparante paneel van polycarbonaat, gebruik daarvoor geen krassend gereedschap. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor schade, die veroorzaakt is door het niet in acht nemen van de bovenvermelde voorzorgen en van de geldende voorschriften. Minstens om de 30 dagen moeten de luchtroosters van het koelsysteem gereinigd worden, gebruik daarvoor een stofzuiger of perslucht, op de volgende wijze: - onderbreek de elektrische netaansluiting van de automaat en verwijder het voorste rooster door de twee schroeven helemaal los te draaien; - trek het aanzuigrooster uit. - na de roosters gereinigd te hebben, wordt alles weer in omgekeerde volgorde gemonteerd. A mm. B mm. N (180 ) Bij de automaat wordt een tabel meegeleverd met aanwijzing van de optimale ijkwaarde voor de diverse soorten producten. De configuratie kan veranderd worden volgens de in het desbetreffende hoofdstuk beschreven werkwijze. Fig Uitneemvak 2 - Aanzuigrooster 3 - Voorste rooster Nooit waterstralen gebruiken! Altijd het toestel uitschakelen voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. De ongeschondenheid van het apparaat en het voldoen aan de voorschriften van de betreffende installaties moet minstens eenmaal per jaar worden gecontroleerd door vakkundig personeel. 7

12 PRODUCTEN INLADEN - Trek steeds één plateau uit, beur het op en trek het naar u toe tot de glijstop overschreden is. De bovenste plateaus buigen zich naar beneden waardoor het inladen gemakkelijker is. - Leg de producten in van buiten naar binnen, daarbij opletten dat de temperatuur van de producten niet hoger is dan 30. Vul alle ruimtes. De onderkant van het product moet op de bodem van het vakje rusten, zodat het etiket in de vitrine van buitenaf goed herkenbaar is. Alle producten moeten gemakkelijk tussen de windingen van de spiraal kunnen liggen, geen te grote voorwerpen invoegen. - Druk de plateaus weer goed diep in en controleer of ze over de glijstop zijn gekomen. De sluitrand van de zakjes kan onder de spiraal komen, waardoor het zakje vast blijft zitten en niet kan vallen. Vouw de rand eerst naar voor en dan omhoog, voordat het zakje in de spiraal wordt geplaatst. Breekbare producten moeten in de laagste plateaus worden geplaatst, zodat ze niet beschadigen bij het vallen. Fig. 10 Bijzonder dunne producten kunnen alleen met gebruik van de daarvoor bestemde afstandhouder gedistribueerd worden. 1 - Afstandhouder 2 - Beugeltje 3 - Regelgroeven Fig. 11 Fig. 9 AANZETTEN Bij elke aanzetting van de automaat wordt het aantal op de installatie aangesloten plateaus elektronisch gecontroleerd en op de display weergegeven. Daardoor kan gecontroleerd worden of alle plateaus correct zijn aangesloten na het bijvullen. Ook het aantal effectief aangesloten vakken wordt gecontroleerd. De koeleenheid is zodanig gedimensioneerd dat de temperatuur van 7 C in het onderste gedeelte van de koelcel gegarandeerd bereikt wordt binnen 45 minuten na het einde van de inlading, indien de automaat al op bedrijfstemperatuur was; indien de automaat voor een lange periode buiten werking is gebleven mogen de gekoelde producten pas worden ingeladen nadat de bedrijfstemperatuur bereikt is. GELUID Het geluidsdrukniveau, continu, equivalent, afgewogen, is lager dan 70 db. 8

13 Hoofdstuk 2 INSTALLATIE De installatie en de daaropvolgende onderhoudswerkzaamheden moeten verricht worden door gespecialiseerd personeel, geschoold voor het gebruik van de automaat en bekend met de specifieke risico s die deze toestand met zich meebrengt. Het apparaat is niet geschikt voor installatie in de openlucht. Het moet in droge lokalen worden geïnstalleerd, met temperaturen van 5 t/m 32 C, en het mag absoluut niet geïnstalleerd worden in lokalen die met waterstralen worden schoongemaakt (b.v. grote keukens enz.). Het apparaat moet zodanig worden geplaatst, dat het niet meer dan 2 kan overhellen. De relatieve vochtigheid mag de 65% niet overschrijden. UITPAKKEN VAN DE AUTOMAAT Nadat de verpakking eraf is gehaald, wordt de perfecte staat van automaat goed gecontroleerd. Wanneer er schade wordt vastgesteld aan de automaat moet deze schade onmiddellijk aan de vervoerder worden meegedeeld en de automaat mag in dat geval niet worden gebruikt. De verpakkingsmaterialen (plastic zakken, polystireen, spijkers, enz) moeten buiten bereik van kinderen blijven, omdat ze daarvoor een mogelijke bron van gevaar kunen vormen. De verpakkingsmaterialen moeten naar de daarvoor aangewezen afvaldepots worden gebracht, terwijl de recycleerbare afval aan de gespecialiseerde afvalbedrijven wordt toevertrouwd. Indien de automaat liggend is vervoerd, moet er minstens een uur gewacht worden voordat hij op de stroom kan worden aangesloten. Fig Bevestigingsschroef muntgoot 2 - Muntgoot 3 - Openingsarm kiezer 4 - Bevestigingsschroef openingsarm kiezer 5 - Bevestigingsgaten geldautomaat 6 - Deurtje geldautomaatvak 7 - Geldautomaat 8 - Kaskanaal 9 - Geldteruggavekanaal MONTAGE BETAALSYSTEEM De automaat wordt zonder betaalsysteem verkocht. Daarom is de verantwoordelijkheid voor alle schade aan het apparaat zelf of aan zaken en personen, voortkomend uit verkeerde installatie van het betaalsysteem, geheel en uitsluitend voor degene die de installatie heeft uitgevoerd. Monteer de geldautomaat en let goed op, volgens het gebruikte type geldautomaat: - kies de meest geschikte bevestigingsgaten; - draai de bevestigingsschroef los en regel de muntgoot volgens de opening van de geldautomaat; - draai de bevestigingsschroeven los en regel de openingsarm van de kiezer; - ter vergemakkelijking van de montage is het mogelijk de steunplaat van de geldautomaat op te beuren en te verdraaien. 9

14 ELEKTRISCHE AANSLUITING Het apparaat is voorbestemd voor elektrische functionering bij een enkelfasige spanning van 230 V~ en is beveiligd met zekeringen van T6,3 A. Voor de aansluiting moet worden vastgesteld dat de gegevens op de identificatieplaat overeenkomen met die van het elektriciteitsnet, in het bijzonder: - de waarde van de netspanning moet tussen de voor de aansluitpunten aanbevolen grenswaarden liggen; - de hoofdschakelaar moet geschikt zijn voor de maximale belasting met een omnipolige uitschakeling van het elektriciteitsnet en een openingsafstand van de contacten van minstens 3 mm. De hoofdschakelaar, de contactdoos en de respectievelijke stekker moeten zich op een gemakkelijk bereikbare plaats bevinden. De elektrische beveiliging van het apparaat is alleen verzekerd wanneer het apparaat correct verbonden is aan een doeltreffende aardleiding zoals voorzien door de geldende veiligheidsvoorschriften. Het is noodzakelijk deze fundamentele veiligheidsvereiste te controleren en in twijfelgevallen de installatie zorgvuldig laten controleren door vakkundig geschoold personeel. De voedingskabel is van het type met onverbreekbaar verbonden stekker. De voedingskabel is van het type met onverbreekbaar verbonden stekker. De eventuele vervanging van de verbindingskabel mag alleen door opgeleid personeel worden uitgevoerd. Daarbij mogen alleen kabels worden gebruikt van het type HO5 RN-F of HO5VV-F ofwel HO7 RN-F 3 x 1-1,5 mm 2 doorsnede (zie figuur). BEDIENING EN INFORMATIES De voor de gebruiker bestemde bedieningsknoppen en informaties bevinden zich aan de buitenkant van het schuifvak (zie fig. 13). Op de display worden het krediet en alle functiemeldingen gevisualiseerd. Het toetsenbord bestaat uit een serie schakelaars met nummers erop. Voor de selectie moet het uit twee cijfers bestaande nummer van de gewenste selectie worden ingedrukt. Met toets kan een bestelde selectie worden uitgewist. De toetsen en zijn niet voor de gebruiker bestemd, maar dienen uitsluitend voor de programmeringsfuncties. Fig Handvat deuropening 2 - Ruimte voor reclame 3 - Voorbereiding voor bankbiljetlezer 4 - Display 5 - Voorbereiding betaalsystemen met sleutel 6 - Inworp/teruggave munten 7 - Slot 8 - Toetsenbord selectie 9 - Vitrine 10 - Teruggavedeurtje 11 - Uitneemdeurtje 12 - Ventilatierooster INTERNE COMPONENTEN Fig Klapdeksektje 2 - Kabelklem 3 - Netkabel Het is verboden om adapters, veelvoudige contactdozen e/o verlengsnoeren te gebruiken. DE FABRIKANT WIJST ELKE VERANTWOORDELIJK- HEID AF VOOR SCHADE DIE VEROORZAAKT IS DOOR HET NIET OPVOLGEN VAN DE BOVENBESCHREVEN VOORZORGSMAATREGELEN. De verdampereenheid die op de verdieping van de kast is geplaatst, bestaat uit twee ventilatoren, de verdamper, de koelluchtgeleider en het condenswaterbakje onder de verdamper zelf. De C.P.U. kaart (central processing unit), die zich in het betaalsysteemvak bevindt, voorziet in het beheer van de diverse functies van de automaat. 10

15 De koelgroep bevindt zich in onderin de kast. Door alle schuiven op het koelluchtkanaal opzij te schuiven en de gaten van het kanaal overeen te laten komen met die van de schuiven (schuiven in open stand), wordt in de koelcel een gelijkmatige temperatuur verkregen, instelbaar van 5 C tot 20 C. Bij gedeeltelijke afdekking van het ventilatierooster door de schuiven in afsluitstand, ontstaat er een itemperatuurverschil tussen de bovenste plateaus met de overeenkomstige gaten op het door de schuiven afgesloten kanaal (12-18 C) en de onderste plateaus met de gaten op het open kanaal (5-8 C). Afhankelijk van het aantal schuiven in open stand of in afsluitstand varieert het stratificatie-niveau van de koelceltemperatuur. De ontdooiing van de verdamper wordt automatisch om de 6 uur uitgevoerd. De tijd is evenwel programmeerbaar. Het schakelbord, onderin de kast, bevat de relais-kaart die de compressor, de beveiligingszekeringen en de deurschakelaar van het betaalsysteemvak bedient. HOOFDSCHAKELAAR In het schakelbord (zie fig. 23) is een microschakelaar gemonteerd die bij de opening van het schuifvak voor betaalsystemen de elektrische spanning van de apparatuur uitschakelt, met uitzondering van het klemmenbord van de lijnkabel, de lijnzekeringen en de zone van de schakelaar zelf. Voordat de kap van deze delen wordt weggenomen (herkenbaar aan het speciale plaatje) moet de externe schakelaar worden uitgeschakeld. Indien noodzakelijk, kan de stroomtoevoer weer worden hersteld door het uittrekken van de speciale actuator. Alle werkzaamheden waarbij het toestel met geopende deur onder spanning moet blijven, moeten worden uitgevoerd door vakkundig personeel, bekend met de specifieke risico s die een dergelijke situatie met zich meebrengt. HANDMATIGE ONTGRENDELING UITNEEMVAK Enkele modellen zijn voorzien van een blokkeerinrichting van het uitneemvak, dat elektrisch ontgrendeld wordt bij een afgifte (zie parameters vakblokkering). Indien het, om welke reden ook, nodig zou blijken het vak te openen bij afwezigheid van elektrische spanning, ga dan als volgt tewerk: - verwijder het laatste plateau; - verwijder het diefstalbeveiligingsrooster; - open de lokkeerinrichting handmatig (zie fig. 27). Fig Behuizing uitneemvak producten 2 - Condensator koeleenheid 3 - Uitneembaar ventilatierooster 4 - Verdamper koeleenheid 5 - Koelluchtcirculatie-roosters 6 - Afneembare roosterafdekking 7 - Plateaugeleiders 8 - Handvat vitrine-opening 9 - Schuifvak betaalsystemen 10 - C.P.U. kaart 11 - Slot betaalsystemenvak 12 - Handvat vakopening 13 - Opengaande steun geldautomaat 14 - Fotocellen doorgang product 15 - Schakelbord 16 - Deurschakelaar 11

16 FUNCTIEMODALITEITEN De software-controle van de automaat heeft drie verschillende functieniveaus en wel: - normaal gebruik; - menu voor de inlader; - menu voor de technicus. Al naargelang de functiemodaliteit veranderen de functies van display en toetsenbord, zoals beschreven wordt in de volgende paragrafen. INTERFACE OPERATOR De interactie tussen systeem en operator komt tot stand door middel van de volgende componenten: - Liquid Crystal Display (LCD), 2 regels met 20 karakters. - Extern toetsenbord, geconfigureerd via software, met numerieke toetsen van 0 t/m 9 die, in de menu s voor de Inlader en Technicus, de volgende functies aannemen: Numerieke toetsen Met de toetsen van 1 tot 7 kunt u rechtstreeks een optie van de menu s selecteren door het overeenkomstige nummer in te typen, dat wordt aangegeven in de samenvattingstabellen in de appendix, achterin dit handboek. Toets volgend menu : " " wordt gebruikt voor het doorgaan naar de optie van het volgende menu. In geval van Beheer van de Commando s, op verzoek: voor het veranderen van de staat van een Logisch Gegeven. In geval van Numeriek Gegeven:voor het schrijven van de waarde 0. Toets vorig menu : " " wordt gebruikt voor het doorgaan naar de optie van het vorige menu. In geval van Beheer van de Commando s, op verzoek: voor het veranderen van de staat van een Logisch Gegeven. In geval van Numeriek Gegeven:voor het schrijven van de waarde 8. Toets bevestigen : " " voor het doorgaan van een menu naar een submenu, of voor het bevestigen van de uitvoering van een commando. In geval van Logisch Gegeven: voor het bevestigen van de op de display aanwezige staat. Toets uitgaan : " " voor het teruggaan van een submenu naar een menu van hoger niveau, of voor het niet uitvoeren van het commando dat op dat moment actief is. DIRECTE SELECTIES De automaat (standaard of optional volgens de modellen) kan voorzien zijn van een toetsenbord met 5 knoppen, waarmee een groep selecties geassocieerd kan worden. Het is mogelijk, nadat de functie directe selectie is vrijgegeven, om elke toets met een groep selecties te associëren, door de beginnummers en eindnummers van de serie te specificeren. De selecties, mits in volgorde, kunnen zich ook op verschillende plateaus bevinden. De producten worden afwisselend verstrekt door elke van de in één directe selectie gegroepeerde spiralen. Alle selecties die bij dezelfde groep horen moeten wel allemaal dezelfde prijs hebben. Voor een juiste besturing van de veiligheid op de selecties wordt aangeraden ervoor te zorgen dat de automaat ook uitgerust is met de inrichting voor afgiftecontrole. NORMAAL GEBRUIK De automaat gaat in stand-by voor de normale werking wanneer de netvoeding is aangesloten en het betaalsysteemdeurtje (zie deurschakelaar fig. 14) gesloten is. De verlichting gaat aan en op de display verschijnen de meldingen voor de gebruiker. MENU VOOR DE INLADER De automaat gaat klaarstaan in de modus menu inlader door te drukken op de toegangsknop menu (geplaatst op de CPU kaart, zie fig. 16). Met de toetsen en worden de opties van het menu doorgerold, waarmee het mogelijk is: "Statistieken "Enkelprijzen" Besturing buizen "Spec. Selecties" "Test GSM Gegevens opnemen, Weergave Prijsverandering van een selectie handmatig vullen en ledigen van de wisselgeldbuizen Virtuele selecties Terug. virt. prijs Tweemotoren selecties Parameters fotocellen Selectie test Test motoren Zelftest Nulstelling tellers prealarmen "EVADTS" Aansluiting Fig.16 Indien een menu niet is vrijgegeven in de programmering, dan verschijnt de titel wel in de lijst maar het is niet mogelijk om toegang te krijgen. Toets prijzen Met de toets komt u, als de functie in het menu Programmering is vrijgegeven, direct bij de combinatie prijzen-selecties van tijdband 0. 12

17 STATISTIEKEN De gegevens over de functionering van de automaat worden opgeslagen zowel in algemene tellers als in de betreffende tellers die op nul kunnen worden gesteld zonder de totaalgegevens te verliezen. AFDRUKKEN Door een seriële printer RS232 met Baud rate 9600, 8 databits, geen pariteit, 1 stopbit te verbinden met het seriële stopcontact op de toetsenkaart is het mogelijk alle statistieken te printen en wel: Totalen 1 - teller per afzonderlijke keuze; 2 - teller voor tijdbanden; 3 - teller defecten; 4 - gegevens geldautomaat; 5 - fotocelfouten; 6 - motorfouten. 7 - fouten uitneemvakblokkering Betreffende de 1 - teller per afzonderlijke keuze; 2 - teller voor tijdbanden; 3 - teller defecten; 4 - gegevens geldautomaat; 5 - fotocelfouten; 6 - motorfouten. 7 - fouten uitneemvakblokkering Op de afdruk worden ook de gegevens betreffende de automaat weergegeven, met name: - datum/uur van de afdruk - naam automaat - software-versie - code beheerder - code automaat - datum installatie. Om de printer aan te sluiten moet als volgt worden gehandeld: - druk op de toets printen bevestigen en dan verschijnt de vraag om bevestiging Bevestigen? ; - sluit eerst de printer aan, alvorens te bevestigen; - druk dan op de bevestigingstoets en de printer begint af te drukken. WEERGAVE Door te drukken op de bevestigingstoets worden achtereenvolgens de gegevens weergegeven die beschreven zijn in de paragraaf statistieken afdrukken. NULSTELLING BETREFFENDE STATISTIEKEN De statistieken kunnen op nul worden gesteld door de betreffende tellers, op globale wijze (voor alle soorten gegevens) of op selectieve wijze voor: - selecties - defecten - gegevens geldautomaat - fotocelfouten - motorfouten - fouten uitneemvakblokkering Bij drukken op de bevestigingstoets verschijnt op de display, knipperend, de vraag om bevestiging Bevestigen?. Bij drukken op de bevestigingstoets verschijnt op de display gedurende enkele seconden de mededeling Uitvoering en de statistieken worden op nul gesteld. PRIJZEN VOOR ENKELE SELECTIES Met deze functie is het mogelijk de verkoopprijs voor elke selectie te variëren volgens de tijdband. Met de toets komt u, als de functie in het menu Programmering is vrijgegeven, direct in de combinatie prijzen-selecties. BESTURING WISSELGELDBUIZEN In de functie Besturing buizen kunnen de wisselgeldbuizen handmatig gevuld of geledigd worden. Door de vulling te bevestigen, verschijnt op de display: Tegoed: dat is de waarde van het beschikbare wisselgeld in de buizen; door inworp van de gewenste munt in de selecteur wordt op de display de waarde verhoogd van het beschikbare wisselgeld in de buizen. Door het legen van de buizen te bevestigen, kan worden besloten welke buis geledigd moet worden. Bij elke druk op de toets Bevestigen, wordt er een munt uit de actieve buis gedrukt. SPECIALE SELECTIES VIRTUELE SELECTIES Met deze functie wordt een koppel selecties bepaald, dat verkocht kan worden voor een andere prijs dan de som van de twee selecties, gebruikmakend van één enkel selectienummer. Er kunnen 10 virtuele selecties geprogrammeerd worden (van 70 tot 79). TERUGGAVE VIRTUELE PRIJS Met deze functie kan bepaald worden om, indien de tweede afgifte van een virtuele selectie mislukt, de prijs van die tweede selectie niet te incasseren (alleen bij gebruik van betaalsystemen MDB of muntencontroleurs). Met de andere betaalsystemen kan bepaald worden om het gehele bedrag wel of niet terug te geven. SELECTIES MET TWEE MOTOREN Voor de distributie van lange producten is het mogelijk om de afscheidingen zodanig te monteren dat er twee motoren gebruikt worden voor één enkele selectie. Met deze functie kan de functionering van twee motoren geassocieerd worden door het nummer van de selectie en van de tweede motor te specificeren. Het eerste motornummer zal het selectienummer zijn, terwijl het tweede nummer van de geassocieerde motor uitgesloten zal blijven. Belangrijk! Na de tussenkomst van een defect aan de motoren van deze selecties is het noodzakelijk de procedure automaatconfiguratie uit te voeren van het menu Spiralen/Selecties. 13

18 AFGIFTECONTROLE Op de automaat kan (standaard of optional afhankelijk van de modellen) een controle-inrichting aanwezig zijn die met fotocellen de passage van de gedistribueerde producten waarneemt. Als deze inrichting gemonteerd is, is het mogelijk om bij ontbroken waarneming van de afgifte van een product: - een rotatietijd van de spiraal tot over de eindaanslag in te stellen om eventuele hindernissen te overwinnen; - wel of niet het betaalde bedrag terug te betalen; - de uitvoering van verdere selecties op de betreffende spiraal te blokkeren. TEST SELECTIES Met deze functie is het mogelijk de normale productenafgifte te simuleren zonder inworp van het betreffende bedrag, om de werking van de spiralen te controleren door op de selectietoetsen te drukken. PROEF MOTOREN Alle motoren worden achtereenvolgens aangezet, op de display verschijnt het nummer van de bijbehorende selectie. ZELFTEST In de software is een functie geactiveerd waarmee op halfautomische wijze de juiste werking van enkele inrichtingen gecontroleerd kan worden. Enkele van die controles gebeuren automatisch, voor andere controles moet de gecontroleerde component handmatig worden aangezet; door te drukken op de toets gaat u door naar de volgende controle. De gecontroleerde inrichtingen zijn: Toetsenbord Druk op de toets die op de display gevraagd wordt, als die goed functioneert gaat u door naar de volgende gevraagde toets. Temperatuur De door de sensor gemeten temperatuurwaarde wordt weergegeven. In geval van onderbreking wordt de waarde weergegeven. In geval van kortsluiting wordt de waarde 41.0 weergegeven. voor doorgaan. "Buzzer" Er wordt een serie tonen uitgezonden. Compressor Met de toetsen en wordt de compressor geactiveerd en stopgezet. Selecties Alle selecties worden achtereenvolgens geactiveerd. Geldautomaat De test controlleert of de communicatie met de geldautomaat correct plaatsvindt en welke lijnen van de muntencontroleur als actief zijn ingesteld. Fotocellen Indien de controle-inrichting voor productpassage aanwezig is, worden de aflezing en de onderbreking van de lichtbundel gecontroleerd. Blokkering Vak Indien de blokkeerinrichting van de opening van het afgiftevak aanwezig is, dan wordt de vakopening geblokkeerd en vrijgemaakt met de toetsen en. "Direct toetsenbord Indien aanwezig op de automaat, worden achtereenvolgens de 5 toetsen gecontroleerd. Druk op de door display gevraagde toets, als deze goed functioneert wordt de volgende toets gevraagd. VOORALARMEN GSM De software voor controle is in staat om, via modem GSM, de signalering bijna leeg te geven, wanneer een bepaald aantal (programmeerbaar) stuks van een bepaald product ontbreekt. Bij de instelling van deze functie worden de tellers die de prealarmen besturen op nul gezet. OVERDRACHT EVADTS Door activering van deze functie gaat de automaat in afwachting staan voor de verbinding met een apparaat voor de acquisitie van de EVADTS statistieken. 14

19 MENU VOOR DE TECHNICUS De in deze sectie beschreven programmeringsprocedure maakt het mogelijk om alle variabelen betreffende de configuratie van de automaat in te stellen. De automaat gaat in de modus menu technicus staan door te drukken op de toets van het menu inlader. N.B. Door opnieuw op de toets van menu technicus te drukken gaat u terug naar de modus inlader. Met de toetsen en gaan de opties van menu technicus doorrollen met de mogelijkheden: Statistieken Weergave gedeelte totalen Wissen gedeelte totalen Weerg.betreff. gedeelte totalen Wissen betreff. gedeelte totalen Defecten Defecten lezen Reset defecten Motorfouten Staat motoren Reset motorfouten Prog. parameters Cash Prijzen Geldautomaat Decimaal punt Bonus Spiralen/Select. Param. spiralen Fotocellen Blokkering vak Koelparameters Test Diversen Weergave tellers aanzetting Print betreff. Wissen Test selecties Test motoren Zelftest gedeelte totalen gedeelte totalen Identificatie Automaat Datum installatie Code Automaat Code Beheerder Display Diversen Taal Melding gebruiker Reclamemelding Person. stringen Weerg. tellers Contrastregeling Password Energy saving Mask. menu Neon buiten dienst GSM Initialisering EVADTS Pincode Vooralarmen Groep nummer Pass-code Security-code Aansluiting Drempels Tellers Associatie drempels 15

20 HUIDIGE DEFECTEN DEFECTEN LEZEN Wanneer de display gepositioneerd is op de functie "defecten" bij het drukken op de bevestigingstoets weergave van de aanwezige defecten. Indien er geen defecten aanwezig zijn, verschijnt bij drukken op de bevestigingstoets de tekst "Einde defecten ". De volgende defecten worden gecontroleerd: Compressor Het toestel wordt geblokkeerd wanneer de compressor langer dan vierentwintig uur achter elkaar functioneert. Geldautomaat De automaat wordt geblokkeerd wanneer hij op een muntwaardelijn een impuls ontvangt die langer duurt dan 2 sec. of wanneer de verbinding met de seriële geldautomaat na 30 (protocol Executive) of 75 (protocol BDV) seconden nog niet tot stand komt. Gegevens RAM Een of meer zones van het RAM-geheugen bevatten bedorven gegevens die met de defaultwaarden gecorrigeerd zijn. De automaat functioneert verder wel, maar het is raadzaam om zo snel mogelijk de initialisering uit te voeren. Sensor Het toestel wordt na 5 minuten geblokkeerd bij onderbreking van de sensor van de binnentemperatuur; op de display verschijnt de temperatuuraanwijzing: -11 C. Het toestel wordt na 1 uur geblokkeerd bij waarneming van een kortsluiting van de sensor; in dit geval verschijnt op de display de temperatuuraanwijzing: +41 C. Motorfouten Met deze functie worden gedurende ± 1 seconde de motoren met fout weergegeven. Het doorrollen van alle eventuele motoren met fout gebeurt automatisch. N.B.: Bij het opnieuw aanzetten van de automaat worden de eventuele motoren met fout waargenomen als niet aanwezig. Blokkering uitneemvak Indien de functies vrij bij afgifte en de parameter open bij buiten dienst actief zijn, zal de automaat geblokkeerd worden indien de blokkeerinrichting van het uitneemvak geblokkeerd blijft bij sluiting of niet gesloten wordt binnen de geprogrammeerde tijd. Toestand motoren Met deze functie kan het laatste voorgekomen defect op elke spiraal worden afgelezen, ook indien de configuratie van de automaat voorziet dat de positie leeg is. De condities waarin een motor zich kan bevinden zijn: - motor in werking; - motor niet aanwezig; wanneer de motor niet wordt waargenomen bij het aanzetten van de automaat. - motor uitgesloten; wanneer een bij het aanzetten waargenomen motor niet wordt waargenomen tijdens de afgifte. - motor geblokkeerd; wanneer de positioneringsschakelaar niet binnen de tijd van time out geactiveerd wordt. - spiraal leeg; wanneer het afgegeven product niet wordt waargenomen door de gemonteerde inrichting voor afgiftecontrole. N.B.: Bij het opnieuw aanzetten van de automaat worden de eventuele motoren met fout waargenomen als niet aanwezig. Temperatuur overschrijding Functie niet actief in dit model. Indien de binnentemperatuur met meer dan 4 C de ingestelde temperatuurwaarde overschrijdt, na: 45 minuten vanaf de inlading, 15 minuten tijdens de normale werking; of één keer na acht uren, dan worden de plateaus voor de distributie van food buiten dienst gesteld. RESET Bij bevestiging worden alle eventueel aanwezige defecten op nul gesteld. 16

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Vista Instant

Gebruikshandleiding Vista Instant GH-QBG-NL-00 Gebruikshandleiding Vista Instant Uw dealer: Voorwoord Lees deze gebruikershandleiding aandachtig. Bewaar hem zorgvuldig op een voor alle gebruikers bereikbare plaats. Deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden. Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel kan leiden.

Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden. Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel kan leiden. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen, die te allen tijde moeten

Nadere informatie

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8 OVERZICHT Introductie... 7 In deze handleiding gebruikte symbolen...7 Letters tussen haakjes...7 Problemen en reparaties...7 Veiligheid... 7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid... 7 Gebruik

Nadere informatie

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger NL Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen Perslucht koeldroger DRYPOINT RA HT 5-100 Geachte Klant, Wij bedanken u ervoor dat u ons product hebt uitgekozen en raden u aan deze handleiding aandachtig

Nadere informatie

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 GEBRUIKSAANWIJZING SAMENGESTELD/UITGEGEVEN/ Gedrukt in China. GEPRODUCEERD DOOR: Olivetti S.p.A. con unico azionista Code van de gebruiksaanwijzing: 381750K Gruppo Telecom Italia

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Manual Betriebsanleitung Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing Manual Betriebsanleitung Mode d'emploi NL GB D F Gebruiksaanwijzing Manual Betriebsanleitung Mode d'emploi INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... Gebruiksdoel...6 Veiligheidinstructies en waarschuwing voor gevaren...7 Veiligheidsvoorzieningen...8 Apparaten

Nadere informatie

BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE

BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE GEBRUIKSAANWIJZING BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE Versie 06.03 DIG.NL Deze handleiding heeft betrekking op de BOXER, MARLIN, FALCON, en POLAR series. De algemene instructies zijn van

Nadere informatie

Koffie zwart. Koffie / Melk. Koffie / Suiker. Koffie / Melk / Suiker. Chocolade. Cappuccino. Cappuccino / Suiker. Espresso.

Koffie zwart. Koffie / Melk. Koffie / Suiker. Koffie / Melk / Suiker. Chocolade. Cappuccino. Cappuccino / Suiker. Espresso. Animo Koffie zwart Koffie / Melk Koffie / Suiker Koffie / Melk / Suiker Chocolade Cappuccino Cappuccino / Suiker Espresso Espresso / Suiker Heet water Kan koffie zwart GEBRUIKSAANWIJZING NL Dit apparaat

Nadere informatie

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copy-ol.p65 2 28/04/00, 15.17 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti Lexikon, S.p.A. Via Jervis, 77-10015 Ivrea (Italy) Samenstelling: Olivetti Lexikon, S.p.A. Documentazione

Nadere informatie

OFX 180 GEBRUIKSAANWIJZING

OFX 180 GEBRUIKSAANWIJZING OFX 180 GEBRUIKSAANWIJZING PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti I-Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Samenstelling: Olivetti Tecnost, S.p.A. Direzione @ Home/Office Via Jervis, 77-10015 IVREA

Nadere informatie

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger NL Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen Perslucht koeldroger DRYPOINT RS 4C-500 HP50 Geachte Klant, Wij bedanken u ervoor dat u ons product hebt uitgekozen en raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding Swiss Egro 90 Series

Handleiding Swiss Egro 90 Series Handleiding Swiss Egro 90 Series Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Copyright protection...4 1.2 Doelstelling van deze gebruikershandleiding...4 1.3 Garantie...4 1.4 Symbolen...4 1.5 Kwaliteitsverzekering...5

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

Choco 1 2 3 4 1 TS /TL 2 TS 3 TS 4 TS HS

Choco 1 2 3 4 1 TS /TL 2 TS 3 TS 4 TS HS Choco 1 2 3 4 1 TS /TL 2 TS 3 TS 4 TS HS Gebruiksaanwijzing 1.1 1.2 1 2.1 2.2 2.3 2 2.4 3 4 5 6 13 14 15 16 7 8 9 10 11 12 Fig. / Abb. 1 2 01/2007 (rev 6) Afmetingen / Dimentions / Maße: OptiVend CHOCO,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Handleiding Swiss Egro Serie 50

Handleiding Swiss Egro Serie 50 Handleiding Swiss Egro Serie 50 Inhoud 1 Inleiding... 6 1.1 Bescherming van auteursrecht... 6 1.2 Doel van de handleiding... 6 1.3 Garantie... 6 1.4 Kwaliteitsgarantie... 6 1.5 Gebruikte symbolen... 7

Nadere informatie

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids www.whirlpool.eu/register NEDERLANDS...3 2 NEDERLANDS GEZONDHEID & VEILIGHEID, GEBRUIKS- AANWIJZING EN INSTALLATIEGIDS NL Dank u wel voor

Nadere informatie

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen)

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen) CAREL Handleiding Microprocessor PCO serie (alle vrije koeling uitvoeringen) INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave Blz. 2 1. Algemeen Blz. 5 1.1 Functies van de regelaar Blz. 5 2. Systeem hardware Blz. 5 2.1

Nadere informatie

SNOWFLAKE K/F 605/1305

SNOWFLAKE K/F 605/1305 SNOWFLAKE K/F 605/1305 Gebruiksaanwijzing 765041600 Rev. 000 1 765041600 Rev. 000 2 Inhoud Toepassingsgebied... 4 Veiligheidsinformatie... 5 Installatie... 6 Algemene beschrijving van het product... 9

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83 INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)........................74 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.......................................74 3 INSTALLATIE....................................................75

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XVC-XBC

Gebruiksaanwijzing XVC-XBC Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS XVC-XBC BakerTop 596622-596632 - 596642 ChefTop 596505-596510 - 596511-596512 596522-596523 - 596523-596525 596532-596535 596542-596543 - 596548 INLEIDING 3 Uitleg van pictogrammen

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT FR BE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie