APV. Werkterrein (artikel 2.10 en 5.6)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "APV. Werkterrein (artikel 2.10 en 5.6)"

Transcriptie

1 APV In elke gemeente gelden weer andere regels, voorschriften en verboden. De meeste daarvan zijn vastgelegd in de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. Ook onze gemeente heeft zo'n APV. De APV wordt door de gemeenteraad vastgesteld en regelmatig aangepast. Het gaat om uiteenlopende zaken, van kapvergunningen voor bomen en de aanlijnplicht voor honden tot aan het rijden over het strand en de vergunningen voor het organiseren van evenementen. De APV van Bloemendaal is een omvangrijk document met juridische teksten. Op deze pagina's zijn de belangrijkste artikelen samengevat. Ook zijn er links naar pagina's met bijvoorbeeld aanvraagformulieren voor vergunningen of ontheffingen en meldingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan de volledige tekst van de artikelen in de APV. Werkterrein (artikel 2.10 en 5.6) Bij bouwwerkzaamheden worden vaak containers, toiletten en dergelijke op het werkterrein geplaatst. In onze gemeente moet u daarvoor een vergunning aanvragen. Voor een werkterrein betaalt u precariobelasting. Het tarief per m2 hiervoor bedraagt 2,45 per week, 8,25 per maand en 48,55 per jaar (2014). Gebruik van de openbare ruimte (artikel 2.10) Vlaggen en wimpels Het uitsteken van vlaggen, wimpels en vlaggenstokken voor niet-commercieel gebruik mag alleen op een hoogte van minimaal 2,2 m boven het trottoir. Voor commercieel gebruik van vlaggen is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Zonneschermen Het aanbrengen van zonneschermen is toegestaan op een hoogte van minimaal 2,2 m boven het trottoir, minimaal 0,5 m van de rijweg en maximaal 1,5 m vanaf de gevel. U moet een nieuw zonnescherm bij de gemeente aanmelden.

2 Horecaterrassen Horecaterrassen mogen niet breder zijn dan de horecagelegenheid zelf. Ook moet er voor voetgangers een vrije doorgang zijn van 1,2 m breed. Andere eisen: er mag geen muziek hoorbaar zijn, het terras is dagelijks tussen en uur ontruimd en het terras met de onmiddellijke omgeving moet altijd schoon worden gehouden. U moet een nieuw terras bij de gemeente aanmelden. Uitstalling (winkel/standplaats) Uitstallingen mogen niet breder zijn dan de standplaats of winkel zelf. Ook moet er voor voetgangers een vrije doorgang zijn van 1,2 m breed. Andere eisen: de goederen en voorwerpen zijn buiten de openingstijden opgeruimd, de gebruikte ruimte wordt dagelijks tussen en uur opgeruimd en de uitstalling met de onmiddellijke omgeving moet altijd schoon zijn. U moet een nieuwe uitstalling bij de gemeente aanmelden. Laden en lossen Voor het laden en lossen van goederen is geen vergunning noodzakelijk. De goederen moeten wel voor zonsondergang zijn weggehaald. Geveltuinen en boomspiegelbeplanting Er gelden in onze gemeente speciale eisen voor geveltuinen en boomspiegelbeplantingen. U moet een nieuwe geveltuin of boomspiegelbeplanting bij de gemeente aanmelden. Uitritten (artikel 2.12) Voor het aanleggen of veranderen van een uitrit is een vergunning nodig. Elke aanvraag wordt getoetst aan de verkeersveiligheid, de groenvoorziening, natuur en landschap en het bestemmingsplan. Een verleende vergunning is niet persoonsgebonden. In onze gemeente is per perceel maar één uitrit toegestaan. Straatartiest (artikel 2.19) Optreden als straatartiest is niet toegestaan op het strand, op de strandafgangen, op de kop van de Zeeweg en in alle winkelstraten.

3 Op andere plekken mag alleen worden opgetreden als aan de volgende vier voorwaarden wordt voldaan: 1. er treden niet meer twee mensen op 2. er is geen hinderlijke geluidsoverlast (draaiorgels, geluidversterkende apparatuur en slaginstrumenten zijn bijvoorbeeld verboden) 3. het optreden duurt niet langer dan een half uur 4. en het optreden vindt niet tussen en uur plaats. Honden en paarden (artikel ) Honden In onze gemeente is het aanlijnen van honden binnen de bebouwde kom verplicht. Elke hond moet een penning of iets dergelijks dragen met de naam van de eigenaar. Op speelplaatsen voor kinderen zijn honden verboden. Dat geldt ook voor het strand tussen 15 mei en 15 september. Sommige plekken in onze gemeente zijn aangewezen als uitlaatplekken waar aanlijnen niet verplicht is. Honden- en paardenpoep In Bloemendaal is het opruimen van uitwerpselen van honden en paarden verplicht. Dit geldt voor de weggedeelten die (ook) bestemd zijn voor voetgangers en fietsers. De eigenaar of houder van de hond of het paard moet tijdens het uitlaten altijd een opruimmiddel bij zich hebben. Een plastic zakje bijvoorbeeld. Flyeren (artikel 2.6) Flyeren is het verspreiden of aanbieden van drukwerk, geschreven stukken of afbeeldingen. In onze gemeente is flyeren niet toegestaan in de buurt van winkels, het strand, de strandopgangen en de kop van de Zeeweg. Dit verbod geldt niet voor verspreiding huis-aan-huis of voor bezorging aan huis. Het is mogelijk een ontheffing te krijgen van het verbod op flyeren op de aangewezen plaatsen.

4 Straatartiest (artikel 2.9) Optreden als straatartiest of straatmuzikant is niet toegestaan op het strand, op de strandafgangen, op de kop van de Zeeweg en in alle winkelstraten. Op andere plekken is optreden zonder vergunning toegestaan als aan de volgende vier voorwaarden wordt voldaan: 1. er treden niet meer dan twee mensen op 2. er is geen hinderlijke geluidsoverlast (draaiorgels, geluidversterkende apparatuur en slaginstrumenten zijn bijvoorbeeld verboden) 3. het optreden duurt niet langer dan een half uur 4. en het optreden vindt niet tussen en uur plaats. Kapvergunning (artikel ) Wanneer In onze gemeente is een kapvergunning nodig voor bomen met een diameter van 15 cm op een hoogte van 1,3 m boven het maaiveld. Procedure Een van de gemeentelijke groenspecialisten beoordeelt ter plekke de situatie. Ook kunt u dan samen het aanvraagformulier invullen. Het duurt 8 tot 10 weken voordat een kapvergunning wordt afgegeven. Dat is inclusief de bezwaartermijn van 6 weken. Elke kapvergunning is een jaar geldig. Redenen voor weigering Er is een lijst met waardevolle bomen en houtopstanden waarvoor geen kapvergunning wordt verleend. Ook vanwege cultuurhistorische of beeldbepalende overwegingen kan de gemeente een vergunning weigeren. Wanneer niet Het is verboden in het broedseizoen (15 maart tot 15 juli) bomen te kappen.

5 Kamperen (artikel 4.30) Kamperen is in onze gemeente alleen toegestaan op de aangewezen kampeerterreinen. Ook op eigen grond is kamperen toegestaan, maar alleen voor eigen gebruik. Voor kamperen buiten kampeerterreinen is het mogelijk een ontheffing aan te vragen. Geluidhinder (artikel 4.6) In onze gemeente is het gebruik van geluidsapparatuur verboden als dit leidt tot geluidhinder voor de omgeving. Voor geluidhinder tijdens incidentele festiviteiten is een ontheffing van de gemeente nodig. Dat geldt ook voor apparatuur die geluidhinder veroorzaakt tijdens bijvoorbeeld bouw- en onderhoudswerkzaamheden. Voor andere soorten geluidhinder autoverkeer, kerkklokken, vliegtuigen of vuurwerk bijvoorbeeld zijn andere regels en wetten van toepassing. Standplaatsenvergunning (artikel 5.18) In onze gemeente is een beperkt aantal plekken als standplaats aangewezen. Voor het innemen van een standplaats is een standplaatsvergunning nodig die alleen voor de bewuste standplaats geldt. Aan deze vergunning is altijd een huurovereenkomst verbonden. Vermeld bij de aanvraag voor een vergunning de afmetingen van de mobiele verkoopinrichting. Stuur ook een foto mee. Vergunningen worden alleen verleend aan personen die zijn ingeschreven bij een Kamer van Koophandel. In de vergunning staan de gegevens van de vergunninghouder, met de openingstijden en een omschrijving van de goederen die worden verkocht. Plaatsing op een wachtlijst voor bezette standplaatsen is mogelijk. Collecteren (artikel 5.13) Collectes Voor het inzamelen van geld of goederen voor een goed doel heeft u een collectevergunning nodig. Tot de voorwaarden behoort dat de inzameling een plaatselijk belang dient en/of dat u in het bezit bent van het CBF-keurmerk of van een verklaring van geen bezwaar. Instellingen die vermeld staan op het

6 landelijke collectierooster van het CBF (Centraal Bureau voor de Fondsenwerving) hebben geen collectevergunning nodig. Collectanten Collectanten moeten altijd een legitimatie en een kopie van de vergunning tonen. Twijfelt u aan de goede bedoelingen van een collectant? Neem dan contact op met de politie ( ). Venten (artikel 5.15) Venten is het verkopen van goederen aan de deur of op straat, zonder een vaste plek in te nemen. In onze gemeente is het verboden te venten op het strand, op de strandafgangen en op de kop van de Zeeweg. Het is mogelijk een vergunning aan te vragen voor het venten op deze plaatsen. Parkeren (artikel 5.2 en 5.12) Herstellen, slopen, verhuren, verkopen Het is in onze gemeente niet toegestaan op de openbare weg auto's te parkeren om die te herstellen, te slopen, te verhuren of te verkopen. Dat geldt niet voor een auto die persoonlijk wordt gebruikt of die binnen een uur is te repareren. Een defecte auto mag maximaal drie dagen aaneen op de openbare weg blijven staan. Wrakken en reclamevoertuigen Het parkeren van wrakken en reclamevoertuigen is in onze gemeente verboden. Grote auto's Parkeren van voertuigen langer dan 6 m of hoger dan 2,4 m is in onze gemeente alleen van maandag tot en met vrijdag tussen en uur toegestaan. Op andere dagen en tijden niet. Deze voertuigen mogen bovendien nooit het uitzicht vanuit woningen en andere gebouwen belemmeren. Dit verbod geldt niet voor de periode dat het voertuig daar moet staan om werkzaamheden uit te voeren.

7 Overige voertuigen Woonwagens, aanhangwagens, keetwagens en dergelijke mogen in onze gemeente maximaal drie dagen aaneen op de openbare weg blijven staan. De gemeente kan dit verbod ook van toepassing verklaren buiten de openbare weg. Voor recreatievoertuigen geldt een maximum van acht dagen aaneen. Parkeren in het groen Parkeren in parken, plantsoenen en groenstroken is in onze gemeente verboden. Fietsen en bromfietsen In onze gemeente is het verboden fietsen en bromfietsen te laten staan als ze overlast of schade veroorzaken of verwaarloosd zijn. Fietsen en bromfietsen mogen niet langer dan een maand onbeheerd op dezelfde plek blijven staan. Rijden op het strand (artikel 5.45) Verboden Op het strand is het rijden met auto's, motoren en bromfietsen in onze gemeente verboden. Van 15 mei tot 15 september tussen en uur zijn op het strand ook zeilvoertuigen, fietsen en rij- of trekdieren niet toegestaan. Het is mogelijk hiervoor een ontheffing aan te vragen. Ontheffingen Voor onder andere de politie, de brandweer en de reddingsbrigade geldt het verbod niet. Huurders kunnen een ontheffing aanvragen voor vervoer van en naar het gehuurde gedeelte op het strand. Ook leveranciers kunnen een ontheffing aanvragen. Leveranciers met een ontheffing mogen via de strandopgang tot aan het achterpad rijden. Per leverancier worden maximaal twee ontheffingen verleend, met maximaal één sleutel voor de slagboom. De slagboom blijft op zaterdag en zondag tussen en uur voor leveranciers gesloten. (artikel 2.57 en 2.58)

8 Vuurwerk (artikel 2.72 en 2.73) Verkoop In Nederland mag slechts drie dagen per jaar vuurwerk aan consumenten worden verkocht. Verkoop is alleen toegestaan als door de gemeente een vergunning is verleend. Afsteken Het afsteken van vuurwerk in Nederland mag alleen tussen uur op Oudejaarsdag en uur op Nieuwjaarsdag. In onze gemeente is het bovendien verboden vuurwerk af te steken vlakbij woningen met daken van riet of stro. De afstand moet minstens 150 meter zijn. Een ontheffing van dit verbod is niet mogelijk. Er zijn ook professionele vuurwerkbureaus die vuurwerk afsteken. Deze bureaus moeten een ontheffing hebben van de provincie Noord-Holland. Ventvergunning (artikel 5.15) Venten is het verkopen van goederen aan de deur of op straat, zonder een vaste plek in te nemen. In onze gemeente is het verboden te venten op het strand, op de strandafgangen, op de kop van de Zeeweg en in alle winkelstraten. Voor het venten op overige plekken is een ventvergunning nodig. Tussen en uur en op zondag is venten niet toegestaan. Collecteren (artikel 5.13) Collectes Voor elke collecte in onze gemeente is een collectevergunning nodig. Een van de voorwaarden voor zo'n vergunning is dat de inzameling een plaatselijk belang dient. Dit geldt niet voor inzamelingen voor goede doelen op het landelijke collectierooster van het CBF (Centraal Bureau voor de Fondsenwerving).

9 Collectanten Collectanten moeten altijd een legitimatie en een kopie van de vergunning tonen. Twijfelt u aan de goede bedoelingen van een collectant? Neem dan contact op met de politie ( ).

Verordening tot wijziging van de algemene plaatselijke verordening

Verordening tot wijziging van de algemene plaatselijke verordening Gewijzigde regeling Gemeenteblad, 2010, 11 Gemeente Houten Verordeningen Naam van de regeling: Verordening tot wijziging van de algemene plaatselijke verordening Besluit: Gelezen de adviezen en het voorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering drs. Th.L.N. Weterings Mw. H. van Donge

Nadere informatie

Algemene plaatselijke verordening

Algemene plaatselijke verordening Algemene plaatselijke verordening Gemeente Haarlemmerlied en Spaarnwoude Vastgesteld op 27 januari 2015 Bekend gemaakt op 11 februari 2015 In werking getreden op 19 februari 2015 INDEX HOOFDSTUK 1 ALGEMENE

Nadere informatie

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE NEERIJNEN 2010

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE NEERIJNEN 2010 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE NEERIJNEN 2010 Vastgesteld door de gemeenteraad op 1 juli 2010 Inwerkingtreding: 8 juli 2010. INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1:1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Hoofdstuk 5 Andere onderwerpen betreffende de huishouding der gemeente... 2 Toelichting hoofdstuk 5... 9

Inhoudsopgave Hoofdstuk 5 Andere onderwerpen betreffende de huishouding der gemeente... 2 Toelichting hoofdstuk 5... 9 Inhoudsopgave Hoofdstuk 5 Andere onderwerpen betreffende de huishouding der gemeente... 2 Afdeling 1 Parkeerexcessen... 2 Artikel 5.1.1 Begripsomschrijvingen... 2 Artikel 5.1.2 Parkeren van voertuigen

Nadere informatie

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 augustus 2008, nr.

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 augustus 2008, nr. Raadsbesluit De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 augustus 2008, nr. 251 besluit: - APV Wijk bij Duurstede 2003 met uitvoeringsbesluiten

Nadere informatie

Beleidsregels voor het innemen van standplaatsen en venten in de gemeente Diemen

Beleidsregels voor het innemen van standplaatsen en venten in de gemeente Diemen Toelichting op de nota straathandel Beleidsregels voor het innemen van standplaatsen en venten in de gemeente Diemen Uitwerking van de beleidsregels Uitwerking nota straathandel augustus 2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

C O N C E P T. Beleidsnotitie Standplaatsenbeleid Gemeente Velsen

C O N C E P T. Beleidsnotitie Standplaatsenbeleid Gemeente Velsen C O N C E P T Beleidsnotitie Standplaatsenbeleid Gemeente Velsen Ruimte, Ontwikkeling & Economische Zaken December 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Samenvatting...3 2. Beleidskader...5 2.1. Algemene

Nadere informatie

EVENEMENTENBELEID GEMEENTE STEENBERGEN. Ontwerpbeleid d.d. 5 juli 2011

EVENEMENTENBELEID GEMEENTE STEENBERGEN. Ontwerpbeleid d.d. 5 juli 2011 EVENEMENTENBELEID GEMEENTE STEENBERGEN Ontwerpbeleid d.d. 5 juli 2011 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Wettelijk kader/huidig beleidskader 4 3. Huidige situatie te Steenbergen 9 4. Gewenste situatie

Nadere informatie

Samen werken. aan de kwaliteit. van Centrum Almere Buiten. Handboek openbare ruimte, publieksversie maart 2014. Waar mag ik mijn stoepbord neerzetten?

Samen werken. aan de kwaliteit. van Centrum Almere Buiten. Handboek openbare ruimte, publieksversie maart 2014. Waar mag ik mijn stoepbord neerzetten? Handboek openbare ruimte, publieksversie maart 2014 Waar mag ik mijn stoepbord neerzetten? Samen werken Tot hoever mag mijn uitstalling staan? aan de kwaliteit Hoe groot mag mijn terras zijn? van Centrum

Nadere informatie

Bijlage 6 bij agendapunt 9 Toelichting (versie behorende bij besluitoptie B van het AB-voorstel van 2 november 2011)

Bijlage 6 bij agendapunt 9 Toelichting (versie behorende bij besluitoptie B van het AB-voorstel van 2 november 2011) Bijlage 6 bij agendapunt 9 Toelichting (versie behorende bij besluitoptie B van het AB-voorstel van 2 november 2011) Algemeen De verantwoordelijkheid van het schapsbestuur om regels binnen het gebied te

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1:1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties daaronder wordt verstaan;

Nadere informatie

NB: uw gegevens worden opgenomen in de evenementenkalender van de gemeente Schijndel.

NB: uw gegevens worden opgenomen in de evenementenkalender van de gemeente Schijndel. Aan de burgemeester van de gemeente Schijndel t.a.v. cluster AJZ Postbus 5 5480 AA SCHIJNDEL AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ORGANISEREN VAN EEN EVENEMENT OF ACTIVITEIT In te vullen door de gemeente: Voor advies

Nadere informatie

Reglement Camping Rakelbos op alfabet. (ingaande 1 november 2012) Algemeen. Bebouwing

Reglement Camping Rakelbos op alfabet. (ingaande 1 november 2012) Algemeen. Bebouwing Reglement Camping Rakelbos op alfabet. (ingaande 1 november 2012) Algemeen 1. U bent wettelijk verplicht de personalia van alle personen die overnachten bij bespreking af te geven in de receptie. Ook bent

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening 2008

Algemene Plaatselijke Verordening 2008 Algemene Plaatselijke Verordening 2008 (geconsolideerde versie, geldig vanaf 13-4-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Amsterdam Officiële naam Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere informatie

ALGEHELE TOELICHTING APV

ALGEHELE TOELICHTING APV ALGEHELE TOELICHTING APV De APV 2010 is op 1 december 2009 vastgesteld en opgenomen in het Gemeenteblad 2009, nr. 85, uitgegeven op 17 december 2009 en in werking getreden op 28 december 2009. Een artikelsgewijze

Nadere informatie

2. Politieaangelegenheden: b. Politieverordeningen: algemeen politiereglement: nieuwe vaststelling

2. Politieaangelegenheden: b. Politieverordeningen: algemeen politiereglement: nieuwe vaststelling Gemeenteraad Openbare zitting 26 juni 2015 Dienst administratieve sancties (BM) 2. Politieaangelegenheden: b. Politieverordeningen: algemeen politiereglement: nieuwe vaststelling Beleidscontext 1 Algemeen

Nadere informatie

Voor u als jaarplaatshouder hebben wij een informatieboekje gemaakt. In dit boekje treft u alles aan wat u als jaargast moet weten.

Voor u als jaarplaatshouder hebben wij een informatieboekje gemaakt. In dit boekje treft u alles aan wat u als jaargast moet weten. Geachte gast, Voor u als jaarplaatshouder hebben wij een informatieboekje gemaakt. In dit boekje treft u alles aan wat u als jaargast moet weten. Wilt u gaan verbouwen, uw tuin aanleggen of uw caravan/

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

STILSTAAN EN PARKEREN

STILSTAAN EN PARKEREN Definities: Stilstaan: Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer dan nodig stilstaat voor: het laten in- en uitstappen van personen. of voor het laden en lossen van goederen. Parkeren: Een

Nadere informatie

MELDING KLEIN EVENEMENT

MELDING KLEIN EVENEMENT MELDING KLEIN EVENEMENT IN DE GEMEENTE DEVENTER ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:25 LID 5 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING DEVENTER Dit formulier is bedoeld voor het melden van een kleinschalig evenement.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TROTS 2015

Algemene voorwaarden TROTS 2015 Algemene voorwaarden TROTS 2015 Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle markten en locaties. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk bevestigd door de organisatie.

Nadere informatie

Stad Komen-Waasten. Algemeen politiereglement. «Aangenaam leven in Komen-Waasten»

Stad Komen-Waasten. Algemeen politiereglement. «Aangenaam leven in Komen-Waasten» Stad Komen-Waasten Algemeen politiereglement «Aangenaam leven in Komen-Waasten» INHOUDSTAFEL VOORWOORD HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Doelstellingen, toepassingsveld en gemachtigde agenten

Nadere informatie

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS vaststelling GR 27-03-2009, wijzigingen GR 23-10-2009, GR 17-12-2010 en GR 25-03-2011 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen Hoofdstuk II Rust en veiligheid

Nadere informatie

De wegwijzer door evenementen (Toelichting bij het aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement)

De wegwijzer door evenementen (Toelichting bij het aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement) De wegwijzer door evenementen (Toelichting bij het aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement) Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 3. Vergunningverlening 5 4. Communicatie 8 5. Verkeer

Nadere informatie

Kennisgevingsformulier voor evenementen

Kennisgevingsformulier voor evenementen Kennisgevingsformulier voor evenementen Met dit formulier doet u een kennisgeving volgens artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2008. Het feit dat u dit formulier heeft ingevuld

Nadere informatie

Huisregels - Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Complex Meander te Amsterdam. BW boek 5 artikel 128 4

Huisregels - Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Complex Meander te Amsterdam. BW boek 5 artikel 128 4 Inhoud: BW boek 5 artikel 128 4 Geldigheid van het Huishoudelijk Reglement 4 1 Het huishoudelijk reglement is van toepassing voor eigenaars en gebruikers. 4 Regelingen betreffende de orde van de Vergadering

Nadere informatie

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen Hoofdstuk II Rust en veiligheid Afdeling 1 Lawaai Afdeling 2 Dieren Afdeling 3 Veiligheid en orde op de openbare

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Pagina: 1 van 15 Huishoudelijk Reglement zoals in gewijzigde vorm goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 28 april 2004 Inhoudsopgave Algemeen 2 Koppeling met akte van splitsing en splitsingsreglement

Nadere informatie

Verblijfs- en gebruiksreglement

Verblijfs- en gebruiksreglement Verblijfs- en gebruiksreglement Het verblijfs- en gebruiksreglement is een integraal onderdeel van de exploitatieovereenkomst, artikel 8 Het zijn de huisregels die we met elkaar hebben afgesproken om een

Nadere informatie