Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep"

Transcriptie

1 Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep

2 Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep Versie: 2.0 Datum opgesteld: Opdrachtgevers De Buitenwereld: Gemiva-SVG Groep: SCw: Marije Veen Dirk-Jan Kwestro John Peters Projectleider Corrien Jansson Projectbegeleider Art Touw Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep 2

3 1. Inleiding Kinderen willen graag meedoen met andere kinderen en meetellen in het gezin en de buurt. Stichting Sociaal Cultureel werk Leiderdorp (hierna: SCw ), De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep (hierna Gemiva ) zoeken naar mogelijkheden om allerlei kinderen te laten deelnemen aan activiteiten van het reguliere buurtwerk. Hiervoor hebben hiervoor ze het project Do it met De Buitenwereld en Gemiva uitgewerkt. In het project nemen kinderen vanuit De Buitenwereld en Gemiva deel aan bestaande activiteiten van SCw. Het project legt een praktische verbinding tussen welzijn en zorg. SCw wil met dit project haar doelgroep verbreden naar kinderen met opvallend gedrag. Gemiva en de Buitenwereld willen met dit project de mogelijkheden voor kinderen met een verstandelijke beperking en kinderen met een psychiatrische stoornis vergroten en de doorstroom naar lichtere vormen van zorg en naar regulier buurtwerk bevorderen. Uitvoering van dit projectplan is één van de nieuwe vormen van samenwerking bij de vernieuwingen in de jeugdzorg in Holland Rijnland. Het projectplan biedt ook ruimte voor deelname van andere partners, zoals Cardea Jeugdzorg, Catalpa kinderopvang en andere kinderopvang-organisaties. 2. Vraagstelling en achtergrond Met de ouders en de kinderen werken de organisaties aan een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid en participatie aan de maatschappij van de kinderen, tijdens het project en op langere termijn. De drie initiatiefnemers willen met de uitvoering van dit plan aansluiten op de vernieuwingen in de jeugdhulp in Nederland en in de regio Holland Rijnland in het bijzonder, zoals die in de notitie Op eigen kracht is weergegeven. Kinderen die regulier deelnemen aan activiteiten van SCw komen in dit project op een ongedwongen manier in contact met kinderen met opvallend gedrag die nu AWBZ zorg krijgen. Zo merken ze dat ook deze kinderen gewoon weer meedoen in buurt. Op den duur zullen ze het normaal gaan vinden om te gaan met mensen met een psychiatrische stoornis of een verstandelijke beperking. De initiatiefnemers willen met dit project aansluiten op de maatschappelijke doelstellingen van de transformatie en een betere en meer veelzijdige dienstverlening aan hun cliënten en bezoekers bieden. Daarmee leveren ze een praktische bijdrage aan de samenwerking in de jeugdketen. Zo blijven zij tijdens en na de transitie interessante partijen voor de gemeenten en voor de partners in kinderopvang, welzijn, zorg en onderwijs. 3. Aanleiding voor de start van het project In het individuele begeleidingsplan van kinderen bij De Buitenwereld is veel aandacht voor het opdoen van sociale vaardigheden om zodoende zelfstandig te kunnen functioneren in de echte buitenwereld buiten het gezin. Vanuit de gespecialiseerde groepsbegeleiding worden al geregeld uitstapjes gemaakt naar activiteiten van buurthuizen en bedrijven. Dat gebeurt onder begeleiding van medewerkers van De Buitenwereld. Dat gaat echter nog niet zover dat ook de begeleiding gecontroleerd- wordt overgedragen aan bijvoorbeeld de professionals van een buurthuis. Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep 3

4 Een aantal cliënten van Gemiva ontvangt na schooltijd ambulante begeleiding. Deze begeleiding is ontwikkelingsgericht, maar vaak ook om cliënten te begeleiden bij activiteiten. Het activiteiten aanbod waar deze kinderen aan mee kunnen/willen doen is echter heel gering, zeker gezien het feit dat de kinderen het liefst aansluiten bij activiteiten die niet speciaal zijn opgezet voor hun eigen doelgroep. De huidige fase in de decentralisatie, waar binnen de bestaande financiering van jeugdzorg via BJZ en AWBZ in 2014 wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van samenwerking leent zich goed voor nieuwe begeleidingsvormen. Binnen de bestaande (financiële) zekerheden kan worden gewerkt aan een samenhangende vorm van dienstverlening aan cliënten en bezoekers. Gemeenten krijgen hiermee zicht op nieuwe vormen van dienstverlening en de kosten en baten daarvan. 4. Doelstelling Doel van het project is het scheppen en vervolgens vergroten van de mogelijkheden van kinderen met een AWBZ indicatie om gecontroleerd en begeleid- deel te nemen aan activiteiten van het reguliere buurtwerk. Dit draagt bij aan meer inclusieve samenleving en het vergroot de mogelijkheden tot participatie voor alle kinderen, ouders, professionals en vrijwilligers die hiermee te maken hebben. Voor de kinderen met een AWBZ indicatie leidt hun deelname tot een directe verbetering van het welbevinden. Hun deelname zal naar verwachting op de langere termijn leiden tot een vergrote zelfredzaamheid van de kinderen en het versterken van de eigen kracht van kind en ouders. Voor de kinderen zonder zorgindicatie verruimen we hun leefwereld doordat ze in aanraking komen met kinderen met opvallend gedrag. Tijdens het project gaan ze op een natuurlijke wijze met deze leeftijdgenoten op om. Op de langere termijn zullen ze daardoor gemakkelijker omgaan met mensen met een psychiatrische stoornis of een verstandelijke beperking. Ook werken we hiermee aan integratie van de kinderen met een AWBZ/zorgindicatie in de samenleving. Met het project worden de mogelijkheden om opvang en begeleiding in de wijk plaats te laten vinden voor kinderen met opvallend gedrag vergroot. Het project kan ook bijdragen aan de kostenbeheersing van de zorg voor deze kinderen. Voor bepaalde doelgroepen kan de samenwerking bijdragen aan doorstroommogelijkheden naar lichtere vormen van zorg en in enkele gevallen tot uitstroom uit zorg. Gemeenten krijgen met dit project zicht op mogelijke nieuwe samenwerkingsvormen binnen zorg en welzijn, op het voorkomen van bureaucratie en het ontdekken van alternatieven voor traditionele zorg. Met uitvoering van dit project ontstaat er inzicht in de kosten en baten van deze werkwijze op kortere en langere termijn. Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep 4

5 5. Op te leveren resultaten Medewerkers van SCw, Gemiva, en De Buitenwereld gaan in 2014 aan maximaal tien kinderen tussen 8-12 jaar met zorgindicatie gecontroleerde en begeleide deelname organiseren aan geselecteerde activiteiten van het buurtwerk van SCw. De activiteiten zullen in overleg op locaties van de drie deelnemende partijen plaatsvinden. In eerste instantie stromen kinderen in bij activiteiten in jeugd- en jongerencentrum Dwars in Leiderdorp. Dit wordt uitgevoerd door SCw. Wekelijks organiseert SCw op dinsdagmiddag voor kinderen van 8 t/m 12 jaar een workshopmiddag in het kader van talentontwikkeling. De deelnemende kinderen bepalen in overleg met de begeleider van SCw het programma. Voorbeelden van workshops zijn; koken, tekenen, knutselen, muziek, film of video maken, theater, graffiti, breakdance etc.. Er kunnen meerdere workshops tegelijk plaatsvinden. Het aantal workshops is afhankelijk van het aantal deelnemers. SCw hanteert een standaard van zes tot tien deelnemers per workshop. Daarnaast kunnen de kinderen voor, tijdens en na de workshops spelletjes doen in de algemene ruimte zoals tafelvoetbal, tafeltennis, gamen en poolen. De huidige deelnemers komen via de naastgelegen BSO van Catalpa en via open inschrijving. De workshops worden gegeven door docenten, stagiaires en ervaren vrijwilligers, met kennis van betreffende workshops. De begeleiding vindt plaats door een agoog van SCw. Deze organiseert de workshops, verzorgt het programma en is aanwezig voor begeleiding van uitvoerenden en van de deelnemers. De activiteiten die voor deelname door kinderen met indicatie in aanmerking komen staan uitgebreid beschreven in de bijlage. Het beoogde resultaat is dat hun leefwereld groter wordt en dat ze op een natuurlijke manier andere kinderen ontmoeten. Ook is een beoogd resultaat de verbetering van het welbevinden van de kinderen. Voor de kinderen zonder zorgindicatie is het beoogde resultaat dat ze op een natuurlijke wijze met kinderen met indicatie omgaan en hun leefwereld verruimen. In het project worden de mogelijkheden verkend om opvang en begeleiding in de wijk plaats te laten vinden voor kinderen met opvallend gedrag en een zorgindicatie. Het project moet op dit punt een best practice opleveren. In het project wordt gevolgd of deelname aan de activiteiten van SCw een bijdrage levert aan doorstroommogelijkheden naar lichtere vormen van zorg of uitstroom uit zorg. Deze jongeren vallen na 1 januari 2015 misschien buiten de AWBZ/WMO, maar blijven de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het experiment met deze doelgroep in een dergelijke samenwerkingsvorm tussen welzijn en zorg kan een functioneel en betaalbaar alternatief zijn voor de zorg die in 2014 nog vanuit de AWBZ geleverd wordt. Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep 5

6 6. Afbakening De deelname van kinderen vanuit De Buitenwereld en Gemiva aan activiteiten van SCw moet extra mogelijkheden bieden voor deze kinderen. SCw wil de doelgroep van bezoekende kinderen verruimen, maar wil ook de aantrekkelijkheid van de activiteiten voor alle deelnemers op niveau houden. De mogelijkheden vanuit SCw zijn bepalend. Partijen leveren maatwerk vanuit het aanbod van groepsactiviteiten van SCW en de ontwikkelings- en aanpassingsmogelijkheden van het individuele kind met indicatie. Daarom zal niet elke (door kind en/of ouders) gewenste plaatsing mogelijk zijn. Het project is beperkt tot kinderen met een AWBZ indicatie. Aan dit project nemen alleen kinderen van het speciaal basisonderwijs met AWBZ indicatie deel. SCw zal bij de intake van de activiteiten controleren of zij via Gemiva of De Buitenwereld worden aangemeld. Wanneer dit niet het geval is, worden deze kinderen niet aangenomen. 7. Programma van Eisen 7.1 Randvoorwaarden SCw wil de doelgroep kinderen verruimen en wil tegelijk de aantrekkelijkheid van de activiteiten voor alle deelnemers op niveau houden. De deelname aan de activiteiten van SCw vindt plaats op dezelfde manier en op dezelfde condities als die voor kinderen zonder een zorgindicatie. In het overleg van partijen bepaalt SCw of deelname aan activiteiten van een kind met indicatie mogelijk is. De deelname aan de activiteiten van SCw vindt plaats op dezelfde manier en onder dezelfde condities als die voor kinderen zonder een zorgindicatie gelden. Met dien verstande dat plaatsing vanuit De Buitenwereld en Gemiva ook onderdeel uitmaakt van het begeleidingsplan voor de betreffende cliënt. Daardoor strekt de zorginhoudelijke begeleiding en financiering op basis van de indicatie zich ook uit tot de activiteiten bij SCw. Uitgangspunten voor deelname zijn daarbij het begeleidingsplan van het kind, de ontwikkelings- en aanpassingsmogelijkheden van het individuele kind met indicatie en de mogelijkheden vanuit SCw bij de uitvoering van de groepsactiviteiten en de begeleiding tijdens de activiteiten. De Buitenwereld en Gemiva leveren de expertise die nodig is voor de professionals van SCw om de deelname aan de activiteiten op een verantwoorde manier te laten plaatsvinden. Professionals van De Buitenwereld en Gemiva zijn ook beschikbaar om bij onverhoopte escalaties in te grijpen. De begeleiders van SCw zijn de feitelijke begeleiders tijdens de activiteiten. Veiligheid voor de kinderen en voor begeleiders SCw De Buitenwereld zal zorgvuldig kinderen uitzoeken voor de deelname aan dit project en geen kinderen met zwaardere gedragsproblematiek in laten instromen. Een boze bui is soms onoverkomelijk en het is belangrijk dat de medewerkers van SCw dan weten hoe zij moeten handelen. De Buitenwereld werkt onder andere met een protocol voor weglopen en omgaan met agressie. De medewerkers van De Buitenwereld zijn erop getraind om in Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep 6

7 eerste instantie verbaal de situatie met het kind te bespreken. De medewerker zal er op aansturen om het kind rustig te krijgen en hem / haar op een veilige plek rust te bieden die de boosheid wegneemt. Het is belangrijk dat deze ruimte prikkelarm is en geen nieuwe agressoren aanwezig zijn. In de training voor de medewerkers van SCw, zoals omschreven onder kopje 7.2, zal hier aandacht aan besteed worden. Bij escalaties tijdens activiteiten is SCw de eerste partij die zal optreden, indien nodig ondersteund door Gemiva en De Buitenwereld. De ondersteuning van Gemiva kan bestaan uit direct telefonisch advies bij een dreigende escalatie door de betrokken ambulant begeleider. Die kan, indien nodig contact zoeken met een gedragsdeskundige om een passende oplossing te zoeken en dit weer terug te koppelen naar de medewerkers van SCw. In geval van een mogelijke escalatie kunnen de medewerkers van SCw contact opnemen met de senior van de locatie Buitenleids voor telefonische ondersteuning. Bij ernstige escalaties kan contact worden opgenomen met de gedragswetenschappers van De Buitenwereld of Gemiva. De Buitenwereld en Gemiva zorgen ervoor dat een lijst met telefoonnummers bekend is bij SCw. Betrokkenheid van de ouders Voor SCw is een voorwaarde dat de ouders van de reguliere bezoekers en die van de verbonden kinderopvang Catalpa voorafgaand aan deelname van kinderen met indictie aan activiteiten van SCw worden geïnformeerd. Gemiva en De Buitenwereld zullen daarbij ondersteuning bieden. Gemiva en De Buitenwereld betrekken hun ouders op individuele basis en via eigen communicatie. De Buitenwereld zal de ouders en kinderen van de betrokken locatie (Buitenleids) betrekken wat het project Do it. Alle ouders en kinderen zullen op de hoogte worden gesteld van het project en de samenwerking tussen de drie partijen. De ouders van wie de kinderen gaan deelnemen aan het project zullen nadrukkelijk, door het ondertekenen van een toestemmingsformulier, akkoord moeten gaan met de deelname van hun zoon of dochter aan dit project. Deze ouders zullen actief worden meegenomen in de voortgang van het project en via de overdracht aan het eind van de middag worden geïnformeerd over de deelname van hun kind op een middag bij SCw. Omdat het een nieuw project is zal dit intensieve overdrachten en communicatie vragen met de ouders. Dit contact zal in eerste instantie onderhouden worden door de senior van de locaties. De groepsbegeleiders / stagiaires die op de dagen van het project werkzaam zijn zullen zorgen voor de overdracht aan het einde van de middag. Ook zal het project ter sprake worden gebracht bij de oudercommissie van De Buitenwereld. Eisen vanuit het zorgkantoor Geen speciale eisen daar de activiteiten bij SCw passen binnen de productieafspraken van Gemiva en De Buitenwereld met het zorgkantoor. De verantwoording naar het zorgkantoor vindt op de gebruikelijke manier plaats omdat de activiteiten van de kinderen bij SCw worden opgenomen in het begeleidingsplan van het kind. 7.2 Functionele eisen Opbouw In eerste instantie kiezen we ervoor de activiteit één middag per week uit te voeren. Naar gelang de interesse kan het aanbod later uitgebreid worden. De instroom van de kinderen met indicatie zal gecontroleerd en begeleid plaatsvinden. Een schatting van de instroommogelijkheden van Gemiva en De Buitenwereld in 2014 samen is: maximaal vier kinderen in april 2014, maximaal zes kinderen in juni 2014, maximaal tien kinderen in het tweede kwartaal van het project (na de zomervakantie 2014). Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep 7

8 Bij de begeleiding van de workshops zal in een later stadium bekeken worden in hoeverre het toevoegen van kinderen uit een bijzondere doelgroep zal leiden tot een andere standaard wat betreft het aantal deelnemers. Bij de start van de activiteiten is de begeleiding vanuit De Buitenwereld en Gemiva nog aanwezig bij SCw. Deze begeleiding wordt alleen afgebouwd als het voor het betreffende kind haalbaar is. De intentie is om in een later stadium voor de leeftijdsgroep vanaf 13 jaar (middelbare school) een vergelijkbaar programma op te zetten. Daarbij zal de inbreng van de deelnemers gezien hun leeftijd groter worden dan bij de jongeren kinderen. De nadruk zal liggen op participatie van de deelnemers. Vervoer Omdat de activiteiten bij SCw onderdeel uitmaken van het begeleidingsplan verzorgen De Buitenwereld en Gemiva zelf het vervoer naar en van SCw. Hiervoor sluiten ze aan bij de bestaande logistiek en afspraken met ouders. Waar mogelijk wordt de verantwoordelijkheid voor het vervoer gedeeld met ouders en vrijwilligers. Voor Gemiva betekent dit dat de ambulant begeleider zorg zal dragen voor het vervoer van de cliënten van en naar de SCw. De Buitenwereld kan het vervoer van kinderen naar Dwars zelf organiseren. De ritten naar SCw (locatie Dwars) zullen ingepland worden in de bestaande vervoersplanning van De Buitenwereld en worden gerealiseerd door medewerkers of stagiaires. In een later stadium zal De Buitenwereld nagaan of hier vrijwilligers voor kunnen worden aangetrokken. Het vervoer van Dwars naar huis of locatie van De Buitenwereld zal ook door De Buitenwereld worden gerealiseerd. In het geval dat dat kinderen in staat zijn om zonder begeleiding naar en van SCw te gaan maken partijen wel aanspraak op een vervoersbijdrage van de gemeente. Begeleiding De deelname aan de activiteiten van SCw gebeurt onder dezelfde condities als die voor kinderen zonder een zorgindicatie gelden. Zo is er sprake van een eigen bijdrage die we om praktische redenen voor de kinderen met zorgindicatie dekken vanuit de projectkosten, Vanuit het begeleidingsplan van het kind met indicatie en zijn/haar ontwikkelings- en aanpassingsmogelijkheden wordt per kind gezocht naar een match met de begeleidingsmogelijkheden vanuit SCw bij de uitvoering van de groepsactiviteiten. Expertise bij SCw SCw maakt gebruik van een team van medewerkers. Aan het hoofd van de activiteit staat een ervaren kinderwerker met meer dan 10 jaar ervaring met de doelgroep. Zij heeft ook ervaring in het werken met bijzondere kinderen. Zij organiseert het project en begeleidt voor, tijdens en na de activiteiten de verschillende medewerkers. Het team bestaat verder uit één collega beroepskracht van SCw, die zelf workshops draait. Daarnaast worden de workshops begeleid door vakdocenten, ervaren vrijwilligers en 2 a 3 stagiaires. Dat betekent dat er voldoende personeel aanwezig is om in normale gevallen, maar ook bij escalaties, de eerste maatregelen te nemen. De reguliere deelnemers aan het project zijn voor 99% bekend bij de medewerkers van SCw, waardoor normaliter eigenlijk nooit problemen ontstaan. De Buitenwereld en Gemiva zullen medewerkers van SCw trainen in de begeleiding van kinderen met een indicatie. De Buitenwereld en Gemiva werken met de praktische methodiek geef mij de vijf en kunnen mede- Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep 8

9 werkers SCw hierin trainen. Het gaat er om dat je bij kinderen met een stoornis duidelijkheid geeft door vragen per activiteit door te lopen (Wie, Wat, Waar, hoe, en wanneer ). Dit is de basisondersteuning die nodig is om de integratie tot een succes te kunnen laten worden, willen de kinderen het redden in een druk buurthuis met veel prikkels. Gemiva kan bovendien voorzien in een stuk training op het gebied van agressiehantering op locatie. Ook kan Gemiva de medewerkers van SCw een training geven over het begeleiden van kinderen met een verstandelijke beperking, al dan niet soms in combinatie met een stoornis uit het spectrum van autisme. De vormgeving van de training geef me de vijf wordt nader door de partijen uitgewerkt. In deze training zal ook een agressieprotocol worden meegenomen. Gemiva heeft hiervoor eigen trainers beschikbaar. Inpassing bij SCw Deelname van kinderen met indicatie aan de activiteiten vindt geleidelijk plaats. We beginnen met één a twee kinderen van Gemiva en één of twee kinderen van De Buitenwereld. We verwachten een geleidelijke groei van maximaal vier kinderen bij de start tot maximaal zes kinderen aan het eind van het eerste kwartaal. Na de zomervakantie is een groei tot maximaal tien kinderen mogelijk. 7.3 Operationele eisen Gedurende het project vindt overleg plaats tussen SCw, Gemiva en De Buitenwereld. 8. Risicoanalyse Risico Maatregel Verantwoordelijk Te weinig belangstelling voor deelname vanuit kinderen met indicatie en hun ouders Communicatie met ouders vanuit Gemiva en De Buitenwereld, ondersteund door SCw Gemiva resp. De Buitenwereld Te veel belangstelling voor deelname vanuit kinderen met indicatie en hun ouders voor de beschikbare activiteiten Te veel problemen en escalaties tijdens het uitvoeren van de activiteiten Bezwaren vanuit ouders van regulier bezoekers van SCw of vanuit de kinderen die SCw bezoeken Overleg over uitbreiding activiteiten tussen initiatiefnemers Advisering aan SCw intensiveren en/of tijdelijk versterken van begeleiding SCw door begeleiders van De Buitenwereld en/of SCW tijdens de activiteiten. Communicatie met ouders vanuit SCw, ondersteund door Gemiva en De Buitenwereld Gemiva resp. De Buitenwereld en SCw SCw in overleg met De Buitenwereld en /of Gemiva SCw in overleg met De Buitenwereld en /of Gemiva Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep 9

10 9. Randvoorwaarden voor de uitvoering van het project Voorwaarde is dat de financiering van extra kosten van het project door de partijen is gedekt en/of kan worden gedragen door partijen. 10. Fasering en planning van tussenresultaten Fase (Tussen)resultaten/ Producten Startdatum Einddatum Datum akkoord opdrachtgevers 1. Initiatieffase Plan van aanpak ok versie Definitiefase Concept projectplan ok 3. Ontwerpfase Projectplan, fondsenwerving Voorbereidingsfase o.a. informatie aan ouders, training medewerkers SCw 5. Realisatiefase e kwartaal 1e groep deelnemers Tussenevaluatie 2e groep deelnemers e kwartaal Implementatie/ nazorg/evaluatie project Tijd 11. Projectbeheersing Beheersing door projectleider en projectteam Kwaliteit Beheersing door projectleider en projectteam Organisatie Opdrachtgevers van het project zijn John Peters (Directeur SCw), Dirk-Jan Kwestro(Locatiehoofd Gemiva-SVG Groep) en Marije Veen (Directeur De Buitenwereld) Bij de uitvoering van het project is SCw Corrien Jansson projectleider en aanspreekpunt voor de partijen, bij de Gemiva-SVG Groep is dat Dirk-Jan Kwestro en bij de Buitenwereld Joyce Buma. Art Touw levert vanuit De Buitenwereld projectbegeleiding. Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep 10

11 Wie Functie Verantwoordelijkheid Bevoegdheid John Peters opdrachtgevers tijdige communicatie met projectleider, afkeuren van tussenresultaten Dirk Jan Kwestro Marije Veen tijdig akkoord op tussenresultaten Corrien Jansson [projectleider] tijdige oplevering tussenresultaten verschuiven capaciteit Joyce Buma [teamlid] Samenwerking met De Buitenwereld Inzet vanuit De Buitenwereld Dirk Jan Kwestro [teamlid] Samenwerking met Gemiva Inzet vanuit Gemiva PM onderzoeker Onderzoeker Onderzoek en evaluatie Uitvoeren onderzoek en evaluatie Art Touw Projectbegeleider notuleren projectoverleg, beheren versies Ondersteunen projectteam en opdrachtgevers 11.4 Geld Kosten Aan deze samenwerking zijn voor partijen extra kosten verbonden. De begeleiders van SCW zijn de begeleiders van de activiteiten. SCw zet daarom per activiteit een extra kracht in, waardoor de coördinator te allen tijde de handen vrij heeft voor begeleiding en instructie van medewerkers en in het geval van calamiteiten. Voor SCw zijn er verder kosten voor het bijscholen van medewerkers en voor de extra inzet die nodig is voor de kinderen die afkomstig zijn van Gemiva en De Buitenwereld. Voor De Buitenwereld en Gemiva betreft dat de kosten van het advies aan SCW, en het organiseren van een back-up voor escalaties en noodsituaties. Voor de drie partijen zijn er ook algemene kosten voor de organisatie en voor het evalueren van de resultaten en het ontwikkelen van een maatschappelijke business-case rond deze samenwerking, zodat de werkwijze overdraagbaar is. Hieronder vallen ook de kosten voor de projectleiding, projectbegeleiding en voor onderzoek. Opbrengsten Plaatsing van kinderen met zorgindicatie vanuit De Buitenwereld en Gemiva maakt onderdeel uit van het begeleidingsplan voor het betreffende kind. Daarmee strekt de zorginhoudelijke begeleiding en financiering op basis van de indicatie zich ook uit tot de activiteiten bij SCw. De partijen brengen de beschikbare middelen op basis van de indicatie in het project in. Hieruit wordt de eigen bijdrage voor de activiteit betaald en een gedeelte de benodigde extra inzet van mensen. Hoeveel dat is hangt af van de vergoeding die per dagdeel per kind beschikbaar is van het zorgkantoor. Deze vergoedingen verschillen per organisatie. Bij Gemiva is sprake van een individuele indicatie, en bij de Buitenwereld van een groepsindicatie. De geschatte inbreng in het project op basis van de indicatie, gebaseerd op een gemiddelde van 2 kinderen per week per organisatie gedurende 30 weken is voor Gemiva 3000,- en voor De Buitenwereld 1800,-. Begroting van Kosten en opbrengsten 2014 De begroting ( toegevoegd op een afzonderlijke bijlage) vertoont een nadelig slado van ,- Zoor dit bedrag doen de partijen gezamenlijk een beroep op ( innovatie) middelen bij gemeenten, fondsen en andere partijen om de samenwerking, de evaluatie en de overdraagbaarheid ervan mogelijk te maken. De begroting is gebaseerd op de situatie in Bij een eventueel vervolg in 2015 moet de financiering een andere vormgeving krijgen, gebaseerd op de situatie vanaf 1 januari Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep 11

12 11.5 Informatie Binnen het projectteam is regelmatig contact en overleg over uitvoering van het project. De opdrachtgevers worden minimaal bij de bij de start, de tussenevaluatie en de eindevaluatie betrokken. De projectleider en de projectbegeleider zorgen voor tussentijdse informatievoorziening en de communicatie naar derden. Zij leggen ook de verbinding met het onderzoek. Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep 12

13 Bijlage: Programma Do-it januari juli 2014 Programma Hieronder staat het programma van januari tot juli 2014 gepland. Het programma staat in grote lijnen vast. Bij elke activiteit betrekken we kinderen, wat willen de kinderen, waar is er behoefte aan. Verzoeken van kinderen, bijvoorbeeld in het klaar maken van gerechten. De workshops staan beschreven per maand. Elke maand vinden er minimaal twee workshops plaats. Daarnaast zijn er open activiteiten voor en na de workshop. Aan open activiteiten kun je denken aan knutselen, cupcakes, spelen enz. Januari 2014, alles rondom chocolade en sieraden MMM, alles rondom chocolade, Locatie: keuken en open ruimte in Dwars Doelgroep; jongens en meisjes Begeleiding: Patricia en stagiaire Wat gaan de kinderen doen: Bonbons maken, chocolade smelten, chocolade gieten in vormpjes. Bonbons versieren en vullen met allerlei materialen, zoals smarties, koekjes, rozijnen. Daarnaast verschillende gerechten maken met chocolade, zoals muffins, koekjes. Chocolade truffels, chocolade toetjes. Doel: recreatie en ontspanning. Kennis maken met de keuken en de materialen in de keuken. Sieraden maken Locatie: krea ruimte Dwars Doelgroep: meiden Begeleiding: Corrien en stagiaire Wat gaan de kinderen doen: Sieraden maken, kennis maken met de verschillende technieken. Zoals rijgen, aanhechten en afhechten met knijpkralen. Ringetjes open en dicht maken. Op het programma staat: Armbandjes maken, drie armbandjes rijgen. Aan de armband bedeltjes maken, techniek komt terug. Noosa armband, armband met chunks. Ketting maken, alle technieken komen hierbij kijken Kinderen mogen zelf aangeven wat ze willen, verzoek oorbellen. Doel: creativiteit en ontspanning Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep 13

14 Februari, Vogels en je eigen Glossy maken Vogels en Locatie: krea ruimte Dwars Doelgroep: jongens en meiden Begeleiding: stagiaires, ondersteuning Corrien Programma Vogelhuisjes pimpen, met allerlei materialen Pinda s rijgen Vet maken voor de vogels, locatie Keuken Doel: educatie en recreatie Eigen Glossy maken Locatie: grote ruimte Dwars Doelgroep: jongens en meisjes Begeleiding: stagiaires en docent Programma: Hoe ziet een Glossy eruit, wat zet je in een Glossy van je zelf Stukken schrijven, achter de computer Foto reportage Eventueel krant van Catalpa, nieuws Catalpa Doel: recreatie, creativiteit Maart, Spelen en tekenen en schilderen Spelen Locatie: grote ruimte Dwars Doelgroep: jongens en meisjes Begeleiding: stagiaires en vak docent We hebben allemaal ons favoriete spel, mens erger je niet.. of.. maar wat is leuker om je eigen spel te ontwerpen en deze te maken. Dit kan met heel veel materialen. Spel maken, spelregels enz. Voor deze workshop zijn vier dinsdagmiddag gepland. Doel: creativiteit en educatie, na denken over spelregels enz. Tekenen en schilderen Locatie: krea ruimte van Dwars Doelgroep: jongens en meisjes Begeleiding: vakdocent tekenen en schilderen/ stagiaires Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep 14

15 Tekenen en schilderen De kinderen maken kennis met allerlei technieken van tekenen en schilderen. Technieken en materialen. In vier weken tijd maken ze minimaal drie werkstukken. Doel: recreatie April, Koken/avond eten en creatief Koken en avond eten Locatie: keuken en grote ruimte van dwars Doelgroep; jongens en meisjes Begeleiding: vakdocent en stagiaires De kinderen maken kennis met de verschillende ingrediënten uit de keuken en gaan werken aan een product. SCw heeft er dit keer voor gekozen om eten klaar te maken als avond maaltijd. Ouders kunnen eventueel mee eten, tegen een kleine vergoeding van 3,50. De kinderen gaan met elkaar koken, eten en daarna opruimen. Gerechten waar je aan kunt denken zijn: soep, pizza, ovenschotel, toetjes. Per middag staan er minimaal 2 gerechten op het programma. De kinderen participeren in het programma. Onder begeleiding van de docent en stagiaires gaan de kinderen het gerecht klaar maken. De planning is een begeleiding op vier kinderen. Afhankelijk van de kinderen die zich aanmelden. Onderdelen die hier in terug komen: Veiligheid, in een keuken, bijvoorbeeld het snijden, maar ook de warmte van de kookplaten en ovens. Hygiëne, starten bij het koken, handen wassen, haren in een staart enz. Wat voor gerechten zijn er, wat kun je er van maken, hoe smaakt het? Samenwerking, Samen eten, normen en waarden, proeve van eten. Creatief Locatie: krea ruimte Dwars Doelgroep: meiden en jongens Begeleiding: stagiaires Wat staat er op het programma: Servies schilderen Eigen lampje maken, met verschillende materialen Mei, Graffiti en lekkere hapjes Graffiti Locatie: krea ruimte in Dwars. Doelgroep: jongens en meisjes Begeleiding: vak docent Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep 15

16 De kinderen krijgen informatie over graffiti. Niet alleen over het spuiten in de praktijk. Maar ook, waar kun je graffiti doen, veiligheid, regels in Nederland. De kinderen gaan hun eigen tag maken, ook gewoon op papier, oefenen in tag. En de workshop eindigt met een eigen graffiti maken, dus werkelijk spuiten met spuitbussen. Lekkere hapjes. Locatie: Keuken en grote ruimte in Dwars Doelgroep: jongens en meisjes Begeleiding: vakdocent en stagiaires. Deze workshop vindt plaats in de keuken. Er zijn allerlei lekkere hapjes te bedenken. Zoet en hartig, Bijvoorbeeld mini appeltaartjes, tot worstenbroodjes. Onderdelen van het koken, zie hier boven, komen hierbij terug. Juni, fotografie en taarten Fotograferen Locatie: Grote ruimte en buiten Doelgroep; jongens en meisjes Begeleiding op zoek naar een docent en stagiaires Bij deze workshop maken de kinderen kennis met een camera. Wat voor camera s zijn er. Maak je eigen foto s aan de hand van een thema. Bijvoorbeeld alle kinderen gaan fotograferen rondom het thema water. Foto s gaan bekeken worden op een computer. Kinderen maken kennis met een foto programma, Picasa. Wat kun je met dit programma doen: tekst invoegen op een foto. Foto s worden afgedrukt, voor een kaart, simpel foto album Taarten Locatie: keuken in Dwars Doelgroep: jongens en meisjes. Begeleiding: Docent en stagiaires. De kinderen gaan verschillende taarten maken, zoals een appeltaart, kwarktaart. Onderdelen van koken komen terug. Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep 16

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling

Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Gemeente Bergen NH Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Wet Werken Naar Vermogen, AWBZ, Jeugdzorg Inleiding Aanleiding De gemeente Bergen staat aan de vooravond van een grote

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden

De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden Afdeling Stadsontwikkeling November 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Leeswijzer...3 2 Doel van deze notitie:

Nadere informatie

Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1

Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1 Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 De opgave 3 1.2 De aanpak 3 1.3 De rol van de gemeente in het sociaal domein 3 1.4 Kern van de bestuursopdracht 3 1.5

Nadere informatie

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Mirjam van der Leer SHINE Houten De Slinger 2 3995 DE Houten www.shinehouten.nl Inhoudsopgave Missie en Visie Jaarwerkplan 2015: p. 3 p. 6 1. Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

Opbrengst gesprekken gemeenten 3D Decentralisaties werk, Wmo en jeugd

Opbrengst gesprekken gemeenten 3D Decentralisaties werk, Wmo en jeugd Opbrengst gesprekken gemeenten 3D Decentralisaties werk, Wmo en jeugd Inleiding In de maand november 2011 heeft Rike van Oosterhoudt, tijdelijk procesmanager voor de 3 decentralisaties werk, Wmo en jeugd

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone rotterdam.nl/onderzoek Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone Onderzoek en Business Intelligence 1 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) In opdracht van de stuurgroep Wijkteam Children s Zone 2014

Nadere informatie

Deel 3: productenboek Voorwaarden

Deel 3: productenboek Voorwaarden Deel 3: productenboek Voorwaarden Dit deel bevat voorbeelden van instrumenten en methoden die in de Zuid-Hollandse praktijk zijn gebruikt om brede scholen te ontwikkelen. Tevens zijn er voorbeelden opgenomen

Nadere informatie

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht I Algemeen: a. Naam gemeente: Utrecht b. Naam verantwoordelijke wethouder/bestuurder: Toon Gispen, coördinerend wethouder WMO c. Naam verantwoordelijke projectleider:

Nadere informatie

Werkdocument voor het Jeugdcircus

Werkdocument voor het Jeugdcircus Werkdocument voor het Jeugdcircus Inhoudsopgave 8 9 H1-1 H1-1 H1-3 H1-3 H1-4 H1-4 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-6 H1-6 H1-7 H1-7 H1-8 H1-8 H1-8 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-10 H1-10 H1-11 H1-12 H1-12 H1-12

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De Vallei

Peuterspeelzaal De Vallei Peuterspeelzaal De Vallei Spelend de wereld verkennen Pedagogisch Beleidsplan Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 Doelstelling... 6 Samen opvoeden... 8 Pedagogische driehoek... 8 Volgen van ontwikkeling...

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan BSO Het Groote Huis is onderdeel van Stichting Kinderopvang Het Kleine Huis Juni 2014 Auteur: Marije Ehrlich Inhoud Inleiding 1 Doelstelling 2 Pedagogische visie 3 Pedagogische

Nadere informatie

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM Januari 2014 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON

Nadere informatie