Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep"

Transcriptie

1 Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep

2 Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep Versie: 2.0 Datum opgesteld: Opdrachtgevers De Buitenwereld: Gemiva-SVG Groep: SCw: Marije Veen Dirk-Jan Kwestro John Peters Projectleider Corrien Jansson Projectbegeleider Art Touw Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep 2

3 1. Inleiding Kinderen willen graag meedoen met andere kinderen en meetellen in het gezin en de buurt. Stichting Sociaal Cultureel werk Leiderdorp (hierna: SCw ), De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep (hierna Gemiva ) zoeken naar mogelijkheden om allerlei kinderen te laten deelnemen aan activiteiten van het reguliere buurtwerk. Hiervoor hebben hiervoor ze het project Do it met De Buitenwereld en Gemiva uitgewerkt. In het project nemen kinderen vanuit De Buitenwereld en Gemiva deel aan bestaande activiteiten van SCw. Het project legt een praktische verbinding tussen welzijn en zorg. SCw wil met dit project haar doelgroep verbreden naar kinderen met opvallend gedrag. Gemiva en de Buitenwereld willen met dit project de mogelijkheden voor kinderen met een verstandelijke beperking en kinderen met een psychiatrische stoornis vergroten en de doorstroom naar lichtere vormen van zorg en naar regulier buurtwerk bevorderen. Uitvoering van dit projectplan is één van de nieuwe vormen van samenwerking bij de vernieuwingen in de jeugdzorg in Holland Rijnland. Het projectplan biedt ook ruimte voor deelname van andere partners, zoals Cardea Jeugdzorg, Catalpa kinderopvang en andere kinderopvang-organisaties. 2. Vraagstelling en achtergrond Met de ouders en de kinderen werken de organisaties aan een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid en participatie aan de maatschappij van de kinderen, tijdens het project en op langere termijn. De drie initiatiefnemers willen met de uitvoering van dit plan aansluiten op de vernieuwingen in de jeugdhulp in Nederland en in de regio Holland Rijnland in het bijzonder, zoals die in de notitie Op eigen kracht is weergegeven. Kinderen die regulier deelnemen aan activiteiten van SCw komen in dit project op een ongedwongen manier in contact met kinderen met opvallend gedrag die nu AWBZ zorg krijgen. Zo merken ze dat ook deze kinderen gewoon weer meedoen in buurt. Op den duur zullen ze het normaal gaan vinden om te gaan met mensen met een psychiatrische stoornis of een verstandelijke beperking. De initiatiefnemers willen met dit project aansluiten op de maatschappelijke doelstellingen van de transformatie en een betere en meer veelzijdige dienstverlening aan hun cliënten en bezoekers bieden. Daarmee leveren ze een praktische bijdrage aan de samenwerking in de jeugdketen. Zo blijven zij tijdens en na de transitie interessante partijen voor de gemeenten en voor de partners in kinderopvang, welzijn, zorg en onderwijs. 3. Aanleiding voor de start van het project In het individuele begeleidingsplan van kinderen bij De Buitenwereld is veel aandacht voor het opdoen van sociale vaardigheden om zodoende zelfstandig te kunnen functioneren in de echte buitenwereld buiten het gezin. Vanuit de gespecialiseerde groepsbegeleiding worden al geregeld uitstapjes gemaakt naar activiteiten van buurthuizen en bedrijven. Dat gebeurt onder begeleiding van medewerkers van De Buitenwereld. Dat gaat echter nog niet zover dat ook de begeleiding gecontroleerd- wordt overgedragen aan bijvoorbeeld de professionals van een buurthuis. Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep 3

4 Een aantal cliënten van Gemiva ontvangt na schooltijd ambulante begeleiding. Deze begeleiding is ontwikkelingsgericht, maar vaak ook om cliënten te begeleiden bij activiteiten. Het activiteiten aanbod waar deze kinderen aan mee kunnen/willen doen is echter heel gering, zeker gezien het feit dat de kinderen het liefst aansluiten bij activiteiten die niet speciaal zijn opgezet voor hun eigen doelgroep. De huidige fase in de decentralisatie, waar binnen de bestaande financiering van jeugdzorg via BJZ en AWBZ in 2014 wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van samenwerking leent zich goed voor nieuwe begeleidingsvormen. Binnen de bestaande (financiële) zekerheden kan worden gewerkt aan een samenhangende vorm van dienstverlening aan cliënten en bezoekers. Gemeenten krijgen hiermee zicht op nieuwe vormen van dienstverlening en de kosten en baten daarvan. 4. Doelstelling Doel van het project is het scheppen en vervolgens vergroten van de mogelijkheden van kinderen met een AWBZ indicatie om gecontroleerd en begeleid- deel te nemen aan activiteiten van het reguliere buurtwerk. Dit draagt bij aan meer inclusieve samenleving en het vergroot de mogelijkheden tot participatie voor alle kinderen, ouders, professionals en vrijwilligers die hiermee te maken hebben. Voor de kinderen met een AWBZ indicatie leidt hun deelname tot een directe verbetering van het welbevinden. Hun deelname zal naar verwachting op de langere termijn leiden tot een vergrote zelfredzaamheid van de kinderen en het versterken van de eigen kracht van kind en ouders. Voor de kinderen zonder zorgindicatie verruimen we hun leefwereld doordat ze in aanraking komen met kinderen met opvallend gedrag. Tijdens het project gaan ze op een natuurlijke wijze met deze leeftijdgenoten op om. Op de langere termijn zullen ze daardoor gemakkelijker omgaan met mensen met een psychiatrische stoornis of een verstandelijke beperking. Ook werken we hiermee aan integratie van de kinderen met een AWBZ/zorgindicatie in de samenleving. Met het project worden de mogelijkheden om opvang en begeleiding in de wijk plaats te laten vinden voor kinderen met opvallend gedrag vergroot. Het project kan ook bijdragen aan de kostenbeheersing van de zorg voor deze kinderen. Voor bepaalde doelgroepen kan de samenwerking bijdragen aan doorstroommogelijkheden naar lichtere vormen van zorg en in enkele gevallen tot uitstroom uit zorg. Gemeenten krijgen met dit project zicht op mogelijke nieuwe samenwerkingsvormen binnen zorg en welzijn, op het voorkomen van bureaucratie en het ontdekken van alternatieven voor traditionele zorg. Met uitvoering van dit project ontstaat er inzicht in de kosten en baten van deze werkwijze op kortere en langere termijn. Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep 4

5 5. Op te leveren resultaten Medewerkers van SCw, Gemiva, en De Buitenwereld gaan in 2014 aan maximaal tien kinderen tussen 8-12 jaar met zorgindicatie gecontroleerde en begeleide deelname organiseren aan geselecteerde activiteiten van het buurtwerk van SCw. De activiteiten zullen in overleg op locaties van de drie deelnemende partijen plaatsvinden. In eerste instantie stromen kinderen in bij activiteiten in jeugd- en jongerencentrum Dwars in Leiderdorp. Dit wordt uitgevoerd door SCw. Wekelijks organiseert SCw op dinsdagmiddag voor kinderen van 8 t/m 12 jaar een workshopmiddag in het kader van talentontwikkeling. De deelnemende kinderen bepalen in overleg met de begeleider van SCw het programma. Voorbeelden van workshops zijn; koken, tekenen, knutselen, muziek, film of video maken, theater, graffiti, breakdance etc.. Er kunnen meerdere workshops tegelijk plaatsvinden. Het aantal workshops is afhankelijk van het aantal deelnemers. SCw hanteert een standaard van zes tot tien deelnemers per workshop. Daarnaast kunnen de kinderen voor, tijdens en na de workshops spelletjes doen in de algemene ruimte zoals tafelvoetbal, tafeltennis, gamen en poolen. De huidige deelnemers komen via de naastgelegen BSO van Catalpa en via open inschrijving. De workshops worden gegeven door docenten, stagiaires en ervaren vrijwilligers, met kennis van betreffende workshops. De begeleiding vindt plaats door een agoog van SCw. Deze organiseert de workshops, verzorgt het programma en is aanwezig voor begeleiding van uitvoerenden en van de deelnemers. De activiteiten die voor deelname door kinderen met indicatie in aanmerking komen staan uitgebreid beschreven in de bijlage. Het beoogde resultaat is dat hun leefwereld groter wordt en dat ze op een natuurlijke manier andere kinderen ontmoeten. Ook is een beoogd resultaat de verbetering van het welbevinden van de kinderen. Voor de kinderen zonder zorgindicatie is het beoogde resultaat dat ze op een natuurlijke wijze met kinderen met indicatie omgaan en hun leefwereld verruimen. In het project worden de mogelijkheden verkend om opvang en begeleiding in de wijk plaats te laten vinden voor kinderen met opvallend gedrag en een zorgindicatie. Het project moet op dit punt een best practice opleveren. In het project wordt gevolgd of deelname aan de activiteiten van SCw een bijdrage levert aan doorstroommogelijkheden naar lichtere vormen van zorg of uitstroom uit zorg. Deze jongeren vallen na 1 januari 2015 misschien buiten de AWBZ/WMO, maar blijven de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het experiment met deze doelgroep in een dergelijke samenwerkingsvorm tussen welzijn en zorg kan een functioneel en betaalbaar alternatief zijn voor de zorg die in 2014 nog vanuit de AWBZ geleverd wordt. Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep 5

6 6. Afbakening De deelname van kinderen vanuit De Buitenwereld en Gemiva aan activiteiten van SCw moet extra mogelijkheden bieden voor deze kinderen. SCw wil de doelgroep van bezoekende kinderen verruimen, maar wil ook de aantrekkelijkheid van de activiteiten voor alle deelnemers op niveau houden. De mogelijkheden vanuit SCw zijn bepalend. Partijen leveren maatwerk vanuit het aanbod van groepsactiviteiten van SCW en de ontwikkelings- en aanpassingsmogelijkheden van het individuele kind met indicatie. Daarom zal niet elke (door kind en/of ouders) gewenste plaatsing mogelijk zijn. Het project is beperkt tot kinderen met een AWBZ indicatie. Aan dit project nemen alleen kinderen van het speciaal basisonderwijs met AWBZ indicatie deel. SCw zal bij de intake van de activiteiten controleren of zij via Gemiva of De Buitenwereld worden aangemeld. Wanneer dit niet het geval is, worden deze kinderen niet aangenomen. 7. Programma van Eisen 7.1 Randvoorwaarden SCw wil de doelgroep kinderen verruimen en wil tegelijk de aantrekkelijkheid van de activiteiten voor alle deelnemers op niveau houden. De deelname aan de activiteiten van SCw vindt plaats op dezelfde manier en op dezelfde condities als die voor kinderen zonder een zorgindicatie. In het overleg van partijen bepaalt SCw of deelname aan activiteiten van een kind met indicatie mogelijk is. De deelname aan de activiteiten van SCw vindt plaats op dezelfde manier en onder dezelfde condities als die voor kinderen zonder een zorgindicatie gelden. Met dien verstande dat plaatsing vanuit De Buitenwereld en Gemiva ook onderdeel uitmaakt van het begeleidingsplan voor de betreffende cliënt. Daardoor strekt de zorginhoudelijke begeleiding en financiering op basis van de indicatie zich ook uit tot de activiteiten bij SCw. Uitgangspunten voor deelname zijn daarbij het begeleidingsplan van het kind, de ontwikkelings- en aanpassingsmogelijkheden van het individuele kind met indicatie en de mogelijkheden vanuit SCw bij de uitvoering van de groepsactiviteiten en de begeleiding tijdens de activiteiten. De Buitenwereld en Gemiva leveren de expertise die nodig is voor de professionals van SCw om de deelname aan de activiteiten op een verantwoorde manier te laten plaatsvinden. Professionals van De Buitenwereld en Gemiva zijn ook beschikbaar om bij onverhoopte escalaties in te grijpen. De begeleiders van SCw zijn de feitelijke begeleiders tijdens de activiteiten. Veiligheid voor de kinderen en voor begeleiders SCw De Buitenwereld zal zorgvuldig kinderen uitzoeken voor de deelname aan dit project en geen kinderen met zwaardere gedragsproblematiek in laten instromen. Een boze bui is soms onoverkomelijk en het is belangrijk dat de medewerkers van SCw dan weten hoe zij moeten handelen. De Buitenwereld werkt onder andere met een protocol voor weglopen en omgaan met agressie. De medewerkers van De Buitenwereld zijn erop getraind om in Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep 6

7 eerste instantie verbaal de situatie met het kind te bespreken. De medewerker zal er op aansturen om het kind rustig te krijgen en hem / haar op een veilige plek rust te bieden die de boosheid wegneemt. Het is belangrijk dat deze ruimte prikkelarm is en geen nieuwe agressoren aanwezig zijn. In de training voor de medewerkers van SCw, zoals omschreven onder kopje 7.2, zal hier aandacht aan besteed worden. Bij escalaties tijdens activiteiten is SCw de eerste partij die zal optreden, indien nodig ondersteund door Gemiva en De Buitenwereld. De ondersteuning van Gemiva kan bestaan uit direct telefonisch advies bij een dreigende escalatie door de betrokken ambulant begeleider. Die kan, indien nodig contact zoeken met een gedragsdeskundige om een passende oplossing te zoeken en dit weer terug te koppelen naar de medewerkers van SCw. In geval van een mogelijke escalatie kunnen de medewerkers van SCw contact opnemen met de senior van de locatie Buitenleids voor telefonische ondersteuning. Bij ernstige escalaties kan contact worden opgenomen met de gedragswetenschappers van De Buitenwereld of Gemiva. De Buitenwereld en Gemiva zorgen ervoor dat een lijst met telefoonnummers bekend is bij SCw. Betrokkenheid van de ouders Voor SCw is een voorwaarde dat de ouders van de reguliere bezoekers en die van de verbonden kinderopvang Catalpa voorafgaand aan deelname van kinderen met indictie aan activiteiten van SCw worden geïnformeerd. Gemiva en De Buitenwereld zullen daarbij ondersteuning bieden. Gemiva en De Buitenwereld betrekken hun ouders op individuele basis en via eigen communicatie. De Buitenwereld zal de ouders en kinderen van de betrokken locatie (Buitenleids) betrekken wat het project Do it. Alle ouders en kinderen zullen op de hoogte worden gesteld van het project en de samenwerking tussen de drie partijen. De ouders van wie de kinderen gaan deelnemen aan het project zullen nadrukkelijk, door het ondertekenen van een toestemmingsformulier, akkoord moeten gaan met de deelname van hun zoon of dochter aan dit project. Deze ouders zullen actief worden meegenomen in de voortgang van het project en via de overdracht aan het eind van de middag worden geïnformeerd over de deelname van hun kind op een middag bij SCw. Omdat het een nieuw project is zal dit intensieve overdrachten en communicatie vragen met de ouders. Dit contact zal in eerste instantie onderhouden worden door de senior van de locaties. De groepsbegeleiders / stagiaires die op de dagen van het project werkzaam zijn zullen zorgen voor de overdracht aan het einde van de middag. Ook zal het project ter sprake worden gebracht bij de oudercommissie van De Buitenwereld. Eisen vanuit het zorgkantoor Geen speciale eisen daar de activiteiten bij SCw passen binnen de productieafspraken van Gemiva en De Buitenwereld met het zorgkantoor. De verantwoording naar het zorgkantoor vindt op de gebruikelijke manier plaats omdat de activiteiten van de kinderen bij SCw worden opgenomen in het begeleidingsplan van het kind. 7.2 Functionele eisen Opbouw In eerste instantie kiezen we ervoor de activiteit één middag per week uit te voeren. Naar gelang de interesse kan het aanbod later uitgebreid worden. De instroom van de kinderen met indicatie zal gecontroleerd en begeleid plaatsvinden. Een schatting van de instroommogelijkheden van Gemiva en De Buitenwereld in 2014 samen is: maximaal vier kinderen in april 2014, maximaal zes kinderen in juni 2014, maximaal tien kinderen in het tweede kwartaal van het project (na de zomervakantie 2014). Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep 7

8 Bij de begeleiding van de workshops zal in een later stadium bekeken worden in hoeverre het toevoegen van kinderen uit een bijzondere doelgroep zal leiden tot een andere standaard wat betreft het aantal deelnemers. Bij de start van de activiteiten is de begeleiding vanuit De Buitenwereld en Gemiva nog aanwezig bij SCw. Deze begeleiding wordt alleen afgebouwd als het voor het betreffende kind haalbaar is. De intentie is om in een later stadium voor de leeftijdsgroep vanaf 13 jaar (middelbare school) een vergelijkbaar programma op te zetten. Daarbij zal de inbreng van de deelnemers gezien hun leeftijd groter worden dan bij de jongeren kinderen. De nadruk zal liggen op participatie van de deelnemers. Vervoer Omdat de activiteiten bij SCw onderdeel uitmaken van het begeleidingsplan verzorgen De Buitenwereld en Gemiva zelf het vervoer naar en van SCw. Hiervoor sluiten ze aan bij de bestaande logistiek en afspraken met ouders. Waar mogelijk wordt de verantwoordelijkheid voor het vervoer gedeeld met ouders en vrijwilligers. Voor Gemiva betekent dit dat de ambulant begeleider zorg zal dragen voor het vervoer van de cliënten van en naar de SCw. De Buitenwereld kan het vervoer van kinderen naar Dwars zelf organiseren. De ritten naar SCw (locatie Dwars) zullen ingepland worden in de bestaande vervoersplanning van De Buitenwereld en worden gerealiseerd door medewerkers of stagiaires. In een later stadium zal De Buitenwereld nagaan of hier vrijwilligers voor kunnen worden aangetrokken. Het vervoer van Dwars naar huis of locatie van De Buitenwereld zal ook door De Buitenwereld worden gerealiseerd. In het geval dat dat kinderen in staat zijn om zonder begeleiding naar en van SCw te gaan maken partijen wel aanspraak op een vervoersbijdrage van de gemeente. Begeleiding De deelname aan de activiteiten van SCw gebeurt onder dezelfde condities als die voor kinderen zonder een zorgindicatie gelden. Zo is er sprake van een eigen bijdrage die we om praktische redenen voor de kinderen met zorgindicatie dekken vanuit de projectkosten, Vanuit het begeleidingsplan van het kind met indicatie en zijn/haar ontwikkelings- en aanpassingsmogelijkheden wordt per kind gezocht naar een match met de begeleidingsmogelijkheden vanuit SCw bij de uitvoering van de groepsactiviteiten. Expertise bij SCw SCw maakt gebruik van een team van medewerkers. Aan het hoofd van de activiteit staat een ervaren kinderwerker met meer dan 10 jaar ervaring met de doelgroep. Zij heeft ook ervaring in het werken met bijzondere kinderen. Zij organiseert het project en begeleidt voor, tijdens en na de activiteiten de verschillende medewerkers. Het team bestaat verder uit één collega beroepskracht van SCw, die zelf workshops draait. Daarnaast worden de workshops begeleid door vakdocenten, ervaren vrijwilligers en 2 a 3 stagiaires. Dat betekent dat er voldoende personeel aanwezig is om in normale gevallen, maar ook bij escalaties, de eerste maatregelen te nemen. De reguliere deelnemers aan het project zijn voor 99% bekend bij de medewerkers van SCw, waardoor normaliter eigenlijk nooit problemen ontstaan. De Buitenwereld en Gemiva zullen medewerkers van SCw trainen in de begeleiding van kinderen met een indicatie. De Buitenwereld en Gemiva werken met de praktische methodiek geef mij de vijf en kunnen mede- Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep 8

9 werkers SCw hierin trainen. Het gaat er om dat je bij kinderen met een stoornis duidelijkheid geeft door vragen per activiteit door te lopen (Wie, Wat, Waar, hoe, en wanneer ). Dit is de basisondersteuning die nodig is om de integratie tot een succes te kunnen laten worden, willen de kinderen het redden in een druk buurthuis met veel prikkels. Gemiva kan bovendien voorzien in een stuk training op het gebied van agressiehantering op locatie. Ook kan Gemiva de medewerkers van SCw een training geven over het begeleiden van kinderen met een verstandelijke beperking, al dan niet soms in combinatie met een stoornis uit het spectrum van autisme. De vormgeving van de training geef me de vijf wordt nader door de partijen uitgewerkt. In deze training zal ook een agressieprotocol worden meegenomen. Gemiva heeft hiervoor eigen trainers beschikbaar. Inpassing bij SCw Deelname van kinderen met indicatie aan de activiteiten vindt geleidelijk plaats. We beginnen met één a twee kinderen van Gemiva en één of twee kinderen van De Buitenwereld. We verwachten een geleidelijke groei van maximaal vier kinderen bij de start tot maximaal zes kinderen aan het eind van het eerste kwartaal. Na de zomervakantie is een groei tot maximaal tien kinderen mogelijk. 7.3 Operationele eisen Gedurende het project vindt overleg plaats tussen SCw, Gemiva en De Buitenwereld. 8. Risicoanalyse Risico Maatregel Verantwoordelijk Te weinig belangstelling voor deelname vanuit kinderen met indicatie en hun ouders Communicatie met ouders vanuit Gemiva en De Buitenwereld, ondersteund door SCw Gemiva resp. De Buitenwereld Te veel belangstelling voor deelname vanuit kinderen met indicatie en hun ouders voor de beschikbare activiteiten Te veel problemen en escalaties tijdens het uitvoeren van de activiteiten Bezwaren vanuit ouders van regulier bezoekers van SCw of vanuit de kinderen die SCw bezoeken Overleg over uitbreiding activiteiten tussen initiatiefnemers Advisering aan SCw intensiveren en/of tijdelijk versterken van begeleiding SCw door begeleiders van De Buitenwereld en/of SCW tijdens de activiteiten. Communicatie met ouders vanuit SCw, ondersteund door Gemiva en De Buitenwereld Gemiva resp. De Buitenwereld en SCw SCw in overleg met De Buitenwereld en /of Gemiva SCw in overleg met De Buitenwereld en /of Gemiva Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep 9

10 9. Randvoorwaarden voor de uitvoering van het project Voorwaarde is dat de financiering van extra kosten van het project door de partijen is gedekt en/of kan worden gedragen door partijen. 10. Fasering en planning van tussenresultaten Fase (Tussen)resultaten/ Producten Startdatum Einddatum Datum akkoord opdrachtgevers 1. Initiatieffase Plan van aanpak ok versie Definitiefase Concept projectplan ok 3. Ontwerpfase Projectplan, fondsenwerving Voorbereidingsfase o.a. informatie aan ouders, training medewerkers SCw 5. Realisatiefase e kwartaal 1e groep deelnemers Tussenevaluatie 2e groep deelnemers e kwartaal Implementatie/ nazorg/evaluatie project Tijd 11. Projectbeheersing Beheersing door projectleider en projectteam Kwaliteit Beheersing door projectleider en projectteam Organisatie Opdrachtgevers van het project zijn John Peters (Directeur SCw), Dirk-Jan Kwestro(Locatiehoofd Gemiva-SVG Groep) en Marije Veen (Directeur De Buitenwereld) Bij de uitvoering van het project is SCw Corrien Jansson projectleider en aanspreekpunt voor de partijen, bij de Gemiva-SVG Groep is dat Dirk-Jan Kwestro en bij de Buitenwereld Joyce Buma. Art Touw levert vanuit De Buitenwereld projectbegeleiding. Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep 10

11 Wie Functie Verantwoordelijkheid Bevoegdheid John Peters opdrachtgevers tijdige communicatie met projectleider, afkeuren van tussenresultaten Dirk Jan Kwestro Marije Veen tijdig akkoord op tussenresultaten Corrien Jansson [projectleider] tijdige oplevering tussenresultaten verschuiven capaciteit Joyce Buma [teamlid] Samenwerking met De Buitenwereld Inzet vanuit De Buitenwereld Dirk Jan Kwestro [teamlid] Samenwerking met Gemiva Inzet vanuit Gemiva PM onderzoeker Onderzoeker Onderzoek en evaluatie Uitvoeren onderzoek en evaluatie Art Touw Projectbegeleider notuleren projectoverleg, beheren versies Ondersteunen projectteam en opdrachtgevers 11.4 Geld Kosten Aan deze samenwerking zijn voor partijen extra kosten verbonden. De begeleiders van SCW zijn de begeleiders van de activiteiten. SCw zet daarom per activiteit een extra kracht in, waardoor de coördinator te allen tijde de handen vrij heeft voor begeleiding en instructie van medewerkers en in het geval van calamiteiten. Voor SCw zijn er verder kosten voor het bijscholen van medewerkers en voor de extra inzet die nodig is voor de kinderen die afkomstig zijn van Gemiva en De Buitenwereld. Voor De Buitenwereld en Gemiva betreft dat de kosten van het advies aan SCW, en het organiseren van een back-up voor escalaties en noodsituaties. Voor de drie partijen zijn er ook algemene kosten voor de organisatie en voor het evalueren van de resultaten en het ontwikkelen van een maatschappelijke business-case rond deze samenwerking, zodat de werkwijze overdraagbaar is. Hieronder vallen ook de kosten voor de projectleiding, projectbegeleiding en voor onderzoek. Opbrengsten Plaatsing van kinderen met zorgindicatie vanuit De Buitenwereld en Gemiva maakt onderdeel uit van het begeleidingsplan voor het betreffende kind. Daarmee strekt de zorginhoudelijke begeleiding en financiering op basis van de indicatie zich ook uit tot de activiteiten bij SCw. De partijen brengen de beschikbare middelen op basis van de indicatie in het project in. Hieruit wordt de eigen bijdrage voor de activiteit betaald en een gedeelte de benodigde extra inzet van mensen. Hoeveel dat is hangt af van de vergoeding die per dagdeel per kind beschikbaar is van het zorgkantoor. Deze vergoedingen verschillen per organisatie. Bij Gemiva is sprake van een individuele indicatie, en bij de Buitenwereld van een groepsindicatie. De geschatte inbreng in het project op basis van de indicatie, gebaseerd op een gemiddelde van 2 kinderen per week per organisatie gedurende 30 weken is voor Gemiva 3000,- en voor De Buitenwereld 1800,-. Begroting van Kosten en opbrengsten 2014 De begroting ( toegevoegd op een afzonderlijke bijlage) vertoont een nadelig slado van ,- Zoor dit bedrag doen de partijen gezamenlijk een beroep op ( innovatie) middelen bij gemeenten, fondsen en andere partijen om de samenwerking, de evaluatie en de overdraagbaarheid ervan mogelijk te maken. De begroting is gebaseerd op de situatie in Bij een eventueel vervolg in 2015 moet de financiering een andere vormgeving krijgen, gebaseerd op de situatie vanaf 1 januari Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep 11

12 11.5 Informatie Binnen het projectteam is regelmatig contact en overleg over uitvoering van het project. De opdrachtgevers worden minimaal bij de bij de start, de tussenevaluatie en de eindevaluatie betrokken. De projectleider en de projectbegeleider zorgen voor tussentijdse informatievoorziening en de communicatie naar derden. Zij leggen ook de verbinding met het onderzoek. Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep 12

13 Bijlage: Programma Do-it januari juli 2014 Programma Hieronder staat het programma van januari tot juli 2014 gepland. Het programma staat in grote lijnen vast. Bij elke activiteit betrekken we kinderen, wat willen de kinderen, waar is er behoefte aan. Verzoeken van kinderen, bijvoorbeeld in het klaar maken van gerechten. De workshops staan beschreven per maand. Elke maand vinden er minimaal twee workshops plaats. Daarnaast zijn er open activiteiten voor en na de workshop. Aan open activiteiten kun je denken aan knutselen, cupcakes, spelen enz. Januari 2014, alles rondom chocolade en sieraden MMM, alles rondom chocolade, Locatie: keuken en open ruimte in Dwars Doelgroep; jongens en meisjes Begeleiding: Patricia en stagiaire Wat gaan de kinderen doen: Bonbons maken, chocolade smelten, chocolade gieten in vormpjes. Bonbons versieren en vullen met allerlei materialen, zoals smarties, koekjes, rozijnen. Daarnaast verschillende gerechten maken met chocolade, zoals muffins, koekjes. Chocolade truffels, chocolade toetjes. Doel: recreatie en ontspanning. Kennis maken met de keuken en de materialen in de keuken. Sieraden maken Locatie: krea ruimte Dwars Doelgroep: meiden Begeleiding: Corrien en stagiaire Wat gaan de kinderen doen: Sieraden maken, kennis maken met de verschillende technieken. Zoals rijgen, aanhechten en afhechten met knijpkralen. Ringetjes open en dicht maken. Op het programma staat: Armbandjes maken, drie armbandjes rijgen. Aan de armband bedeltjes maken, techniek komt terug. Noosa armband, armband met chunks. Ketting maken, alle technieken komen hierbij kijken Kinderen mogen zelf aangeven wat ze willen, verzoek oorbellen. Doel: creativiteit en ontspanning Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep 13

14 Februari, Vogels en je eigen Glossy maken Vogels en Locatie: krea ruimte Dwars Doelgroep: jongens en meiden Begeleiding: stagiaires, ondersteuning Corrien Programma Vogelhuisjes pimpen, met allerlei materialen Pinda s rijgen Vet maken voor de vogels, locatie Keuken Doel: educatie en recreatie Eigen Glossy maken Locatie: grote ruimte Dwars Doelgroep: jongens en meisjes Begeleiding: stagiaires en docent Programma: Hoe ziet een Glossy eruit, wat zet je in een Glossy van je zelf Stukken schrijven, achter de computer Foto reportage Eventueel krant van Catalpa, nieuws Catalpa Doel: recreatie, creativiteit Maart, Spelen en tekenen en schilderen Spelen Locatie: grote ruimte Dwars Doelgroep: jongens en meisjes Begeleiding: stagiaires en vak docent We hebben allemaal ons favoriete spel, mens erger je niet.. of.. maar wat is leuker om je eigen spel te ontwerpen en deze te maken. Dit kan met heel veel materialen. Spel maken, spelregels enz. Voor deze workshop zijn vier dinsdagmiddag gepland. Doel: creativiteit en educatie, na denken over spelregels enz. Tekenen en schilderen Locatie: krea ruimte van Dwars Doelgroep: jongens en meisjes Begeleiding: vakdocent tekenen en schilderen/ stagiaires Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep 14

15 Tekenen en schilderen De kinderen maken kennis met allerlei technieken van tekenen en schilderen. Technieken en materialen. In vier weken tijd maken ze minimaal drie werkstukken. Doel: recreatie April, Koken/avond eten en creatief Koken en avond eten Locatie: keuken en grote ruimte van dwars Doelgroep; jongens en meisjes Begeleiding: vakdocent en stagiaires De kinderen maken kennis met de verschillende ingrediënten uit de keuken en gaan werken aan een product. SCw heeft er dit keer voor gekozen om eten klaar te maken als avond maaltijd. Ouders kunnen eventueel mee eten, tegen een kleine vergoeding van 3,50. De kinderen gaan met elkaar koken, eten en daarna opruimen. Gerechten waar je aan kunt denken zijn: soep, pizza, ovenschotel, toetjes. Per middag staan er minimaal 2 gerechten op het programma. De kinderen participeren in het programma. Onder begeleiding van de docent en stagiaires gaan de kinderen het gerecht klaar maken. De planning is een begeleiding op vier kinderen. Afhankelijk van de kinderen die zich aanmelden. Onderdelen die hier in terug komen: Veiligheid, in een keuken, bijvoorbeeld het snijden, maar ook de warmte van de kookplaten en ovens. Hygiëne, starten bij het koken, handen wassen, haren in een staart enz. Wat voor gerechten zijn er, wat kun je er van maken, hoe smaakt het? Samenwerking, Samen eten, normen en waarden, proeve van eten. Creatief Locatie: krea ruimte Dwars Doelgroep: meiden en jongens Begeleiding: stagiaires Wat staat er op het programma: Servies schilderen Eigen lampje maken, met verschillende materialen Mei, Graffiti en lekkere hapjes Graffiti Locatie: krea ruimte in Dwars. Doelgroep: jongens en meisjes Begeleiding: vak docent Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep 15

16 De kinderen krijgen informatie over graffiti. Niet alleen over het spuiten in de praktijk. Maar ook, waar kun je graffiti doen, veiligheid, regels in Nederland. De kinderen gaan hun eigen tag maken, ook gewoon op papier, oefenen in tag. En de workshop eindigt met een eigen graffiti maken, dus werkelijk spuiten met spuitbussen. Lekkere hapjes. Locatie: Keuken en grote ruimte in Dwars Doelgroep: jongens en meisjes Begeleiding: vakdocent en stagiaires. Deze workshop vindt plaats in de keuken. Er zijn allerlei lekkere hapjes te bedenken. Zoet en hartig, Bijvoorbeeld mini appeltaartjes, tot worstenbroodjes. Onderdelen van het koken, zie hier boven, komen hierbij terug. Juni, fotografie en taarten Fotograferen Locatie: Grote ruimte en buiten Doelgroep; jongens en meisjes Begeleiding op zoek naar een docent en stagiaires Bij deze workshop maken de kinderen kennis met een camera. Wat voor camera s zijn er. Maak je eigen foto s aan de hand van een thema. Bijvoorbeeld alle kinderen gaan fotograferen rondom het thema water. Foto s gaan bekeken worden op een computer. Kinderen maken kennis met een foto programma, Picasa. Wat kun je met dit programma doen: tekst invoegen op een foto. Foto s worden afgedrukt, voor een kaart, simpel foto album Taarten Locatie: keuken in Dwars Doelgroep: jongens en meisjes. Begeleiding: Docent en stagiaires. De kinderen gaan verschillende taarten maken, zoals een appeltaart, kwarktaart. Onderdelen van koken komen terug. Do it met De Buitenwereld en Gemiva-SVG Groep 16

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Eindevaluatie Do-It. Aanleiding

Eindevaluatie Do-It. Aanleiding Eindevaluatie Do-It Aanleiding Kinderen willen graag meedoen met andere kinderen en meetellen in het gezin en in de buurt. Stichting Sociaal Cultureel werk Leiderdorp (SCw), De Buitenwereld (gespecialiseerde

Nadere informatie

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Begeleid zelfstandig wonen Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Melius Zorg - Tel: 010 842 2526 - Email: info@meliuszorg.nl - Kenmerken begeleiding (LVB-) Jongeren Melius Zorg biedt

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren)

Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren) Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren) 1 Kenmerken Trainingshuis Moeder & Kind Dit is hoe wij de moeders helpen het moederschap op een

Nadere informatie

Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen.

Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen. Versie april 2014 2Bevers Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen. 1. Adresgegevens Naam: Kindercentrum

Nadere informatie

training van basis naar brug

training van basis naar brug training van basis naar brug een extra steuntje in de rug voor kinderen met autisme bij de overstap van de basisschool naar de brugklas een aanbod van de Polikliniek in Doorwerth informatie voor cliënten,

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang. Welkom bij Vlietkinderen. Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang. Welkom bij Vlietkinderen. Tussenschoolse opvang Tussenschoolse opvang Welkom bij Vlietkinderen Tussenschoolse opvang 1 Welkom! Het verhaal van Vlietkinderen gaat over veel meer dan alleen opvang. Ons verhaal gaat over ontdekken, ontwikkelen, spelen,

Nadere informatie

Definitiefase fase 2

Definitiefase fase 2 Definitiefase fase 2 Nu dat jullie als projectteam de startnotitie af hebben, kunnen jullie beginnen met de volgende fase: jullie gaan de startnotitie uitbreiden tot een projectplan en jullie gaan de rollen

Nadere informatie

oudertraining contact & communicatie

oudertraining contact & communicatie oudertraining contact & communicatie gebaseerd op de Pivotal Respons Treatment (PRT) methode een aanbod van de Polikliniek in Doorwerth en de Polikliniek in Amsterdam februari 2013 centrum voor autisme

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleid buitenschoolse opvang maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Emotionele en lichamelijke veiligheid

Nadere informatie

Welkom bij Vlietkinderen Tussenschoolse opvang

Welkom bij Vlietkinderen Tussenschoolse opvang Tussenschoolse opvang Welkom bij Vlietkinderen Tussenschoolse opvang 1 VOORWOORD Ontdek Vlietkinderen TSO! Colofon Redactie Robert Heusinkveld Yvonne Bood Vormgeving Dare to Design* Contact Tussenschoolse

Nadere informatie

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen Gemeente Almelo Gemeente Almelo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met

Nadere informatie

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs.

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs. Project MEEdoen Mede namens SKL en WSNS, biedt MEE IJsseloevers hierbij 2 projectbeschrijvingen aan betreffende MEEdoen in het basisonderwijs en MEEdoen in de kinderopvang. Beide projecten worden door

Nadere informatie

De Driestroom Ambulante dienstverlening

De Driestroom Ambulante dienstverlening voor mensen met een beperking De Driestroom Ambulante dienstverlening voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand Inhoudsopgave Inleiding Inleiding Ambulante Dienstverlening - Pedagogische

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte aan Vrije tijdsbesteding

Onderzoek Behoefte aan Vrije tijdsbesteding Onderzoek Behoefte aan Vrije tijdsbesteding Inleiding MEE IJsseloevers heeft onderzoek gedaan naar de vrije tijdsbesteding van mensen met een beperking of chronische aandoening en de behoeften die zij

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek Brochure voor verwijzers Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek ribw arnhem & veluwe vallei 2 Meedoen in de maatschappij; voor veel mensen met langdurige psychiatrische problemen

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

ACTIVITEITEN EN WERK VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ACTIVITEITEN EN WERK VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij activiteiten en werk ACTIVITEITEN EN WERK VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Gerben de Gruijl: Jarenlang had ik mij beziggehouden

Nadere informatie

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra 4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra Beleidsmatige kenmerken Beschrijving geplande activiteiten: Ondersteuning en begeleiding op aanvraag 1. Organisaties algemeen Beleid,

Nadere informatie

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs 1 Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding is ondersteuning van het speciaal onderwijs aan het regulier onderwijs. Met ambulante begeleiding kunnen leerlingen met een cluster 4 indicatie regulier

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

KAMERTRAININGSCENTRUM

KAMERTRAININGSCENTRUM KAMERTRAININGSCENTRUM Informatie voor ouders en verzorgers van jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 17 tot 23 jaar Voor wie? Een Kamertrainingscentrum (KTC) is voor jongeren

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Plan van aanpak Participatieverklaring

Plan van aanpak Participatieverklaring Plan van aanpak Participatieverklaring Boxmeer, september 2016 Afdeling Sociale Zaken I-SZ/2016/2191 / RIS 2016-532 (Bijlage 2) 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 1.3.

Nadere informatie

Project Start Up Wat is het? Wie nemen er deel? Wanneer kies je voor een PSU? Hoe werkt het?

Project Start Up Wat is het? Wie nemen er deel? Wanneer kies je voor een PSU? Hoe werkt het? Project Start Up Wat is het? De Project Start Up (PSU) is een krachtige interventie bij aanvang van het project. De PSU is een workshop waarin je de belangrijke aspecten van het project met elkaar inventariseert

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM. voor mensen met een beperking

Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM. voor mensen met een beperking Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM voor mensen met een beperking Overzicht activiteiten maandag ochtend bakken, computer dinsdag ochtend tekenen & schilderen, creatief met papier, winkel, computer

Nadere informatie

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Van: Johan v.d. Sloot (welzijnsorganisatie STAERK) d.d. 20 september 2012 Geachte raadsleden, Bijgaand stuur ik u deze notitie over een nieuwe vorm van het

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk

Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk Aanleiding en constatering Overeenkomsten in doelen van clienten binnen maatwerk, individuele begeleiding Verscheidenheid van burgers,

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

eld na school Een wer

eld na school Een wer Een wereld na school Dit wilde ik al de hele tijd! Zo gaaf! Niet echt vechten, maar sporten. Samen met Jesse ben ik gewoon de hele tijd bezig geweest om steeds beter te worden. En dat is goed voor mijn

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Tjil! d'n Hazennest (BSO) Vermeulenstraat 30 5012HB TILBURG Registratienummer 696663259

Inspectierapport BSO Tjil! d'n Hazennest (BSO) Vermeulenstraat 30 5012HB TILBURG Registratienummer 696663259 Inspectierapport BSO Tjil! d'n Hazennest (BSO) Vermeulenstraat 30 5012HB TILBURG Registratienummer 696663259 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 25-08-2015

Nadere informatie

Activiteiten april-juni 2015

Activiteiten april-juni 2015 Het is alweer bijna voorjaar. Activiteiten april-juni 2015 Voor u ligt het nieuwe activiteitenprogramma van Brede school het rak voor de periode januari-maart 2015. U kunt uw kind inschrijven voor de activiteiten

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Kids2b

Hartelijk welkom bij Kids2b Hartelijk welkom bij Kids2b U heeft onze folder voor peuterspeelzaalwerk in handen. Hartelijk welkom in onze wereld. In deze folder leest u wat wij u en uw peuter te bieden hebben. Voor de beste indruk

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Zevenklapper (BSO) Pampusstraat 28 1435LJ RIJSENHOUT Registratienummer 206182624

Inspectierapport BSO De Zevenklapper (BSO) Pampusstraat 28 1435LJ RIJSENHOUT Registratienummer 206182624 Inspectierapport BSO De Zevenklapper (BSO) Pampusstraat 28 1435LJ RIJSENHOUT Registratienummer 206182624 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: HAARLEMMERMEER Datum inspectie: 11-08-2014

Nadere informatie

Zo gewoon mogelijk verder met ASS Sterker in de samenleving.

Zo gewoon mogelijk verder met ASS Sterker in de samenleving. Zo gewoon mogelijk verder met ASS Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Froukje is een vlotte, jonge meid. Ze staat midden in het leven. Maar soms worden mensen heel boos om haar opmerkingen. Froukje

Nadere informatie

Manual: handleiding opstarten Skills Lab

Manual: handleiding opstarten Skills Lab Manual: handleiding opstarten Skills Lab Dit is een handleiding voor professionals die zelf een Skills Lab willen starten. Skills Lab wil de werkmogelijkheden voor mensen met ASS vergroten door hen te

Nadere informatie

Brede school aanbod niet gesubsidieerde activiteiten Inschrijven via Digiduif!

Brede school aanbod niet gesubsidieerde activiteiten Inschrijven via Digiduif! Brede school aanbod 2016-2017 niet gesubsidieerde activiteiten Algemene en belangrijke informatie Voor deze activiteiten kunt u uw kind(eren) inschrijven via de formulieren in Digiduif. Voor de inschrijving

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

Wat biedt Irene? Voor wie? Therapeutische groep

Wat biedt Irene? Voor wie? Therapeutische groep Kinderopvang Irene Een bijzonder kind verdient speciale aandacht Kinderopvang Irene is een dagcentrum voor kinderen van nul tot vijf jaar met een ontwikkelingsachterstand, beperking of gedragsproblemen.

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Met de oprichting van Stichting Villa Abel in juni 2016 en het aanstellen van een stichtingsbestuur is na een lange periode van voorbereidingen door initiatiefnemers Anne van der Horst en Petra Zaanen

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang Wet- en regelgeving opvang in groepen De Wet Kinderopvang stelt eisen aan de kinderopvang voor wat betreft het opvangen van kinderen in stamgroepen/basisgroepen. U vindt hier de tekst uit de Beleidsregels

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Beeldcoaching in de. kinderopvang. Visie In Beeld. Leren coachen met video

Beeldcoaching in de. kinderopvang. Visie In Beeld. Leren coachen met video Beeldcoaching in de kinderopvang Leren coachen met video V i s i e I n B e e l d H u z a r e n l a a n 2 4 7 2 1 4 e c E p s e Gebruik van video is de duidelijkste en snelste manier om te reflecteren op

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

Wonen, werken, leren en activiteiten

Wonen, werken, leren en activiteiten Wonen, werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Beeldcoaching in de. kinderopvang. Visie In Beeld. Leren coachen met video

Beeldcoaching in de. kinderopvang. Visie In Beeld. Leren coachen met video Beeldcoaching in de kinderopvang Leren coachen met video V i s i e I n B e e l d H u z a r e n l a a n 2 4 7 2 1 4 e c E p s e Gebruik van video is de duidelijkste en snelste manier om te reflecteren op

Nadere informatie

Pedagogische gezinsbehandeling

Pedagogische gezinsbehandeling Pedagogische gezinsbehandeling Wie zijn wij en wat kunnen wij u bieden? ASVZ is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking of psychiatrische problematiek. Ruim 4.000 medewerkers

Nadere informatie

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek.

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek. Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Niveau: 3 KD: Pedagogisch werk 2012-2013 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg T Instructies en procedures opvolgen Prestatie-indicatoren

Nadere informatie

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4 Uitgelicht: Adviezen participatieraad Bijlage 4 4. Algemeen: VISIE EN UITGANGSPUNTEN De PR onderschrijft de visie dat niet vanuit beperkingen maar vanuit mogelijkheden, participatie en kansen gedacht moet

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Oranje Nassau Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. Ingangsdatum: April 2016.

Ruimte om te groeien. Oranje Nassau Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. Ingangsdatum: April 2016. Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang Oranje Nassau 2016 2018 Pagina 1 van 7 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Arbeidsmatige dagbesteding werkt

Arbeidsmatige dagbesteding werkt Arbeidsmatige dagbesteding werkt Marjet van Houten 14 maart 2014 18-03-14 Programma Welkom, kennismaking Korte inleiding arbeidsmatige dagbesteding Samenloop met beschut werken Wat komt er op het bordje

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon welkom bij Colofon Inhoudsopgave Tekst Vlietkinderen Vormgeving Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Tel (070) 317 59 59 Fax (070) 327 53 69

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Vrijwilligerscollege Roosendaal

Vrijwilligerscollege Roosendaal Vrijwilligerscollege Roosendaal Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat kunnen wij voor jou betekenen? Wat is het vrijwilligerscollege? Onze missie en visie Het motto is leren van elkaar. Het vrijwilligerscollege

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2)

Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2) Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2) Het betreft ondersteuning voor jeugdigen om weer maatschappelijk, op school en binnen het gezin zelfstandig

Nadere informatie

MEE op Weg. IJsseloevers

MEE op Weg. IJsseloevers IJsseloevers MEE op Weg Vanuit haar droom van een inclusieve samenleving en missie MEE maakt meedoen mogelijk heeft MEE IJsseloevers het initiatief genomen tot het project MEE op Weg. MEE op Weg Vanuit

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

top-behandeling training- en onderwijsprogramma voor jonge kinderen verder met autisme dr. leo kannerhuis

top-behandeling training- en onderwijsprogramma voor jonge kinderen verder met autisme dr. leo kannerhuis top-behandeling training- en onderwijsprogramma voor jonge kinderen een aanbod van de polikliniek in Doorwerth in samenwerking met scholengemeenschap De Brouwerij in Oosterbeek maart 2015 centrum voor

Nadere informatie

deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS van 12 jaar en ouder verder met autisme dr. leo kannerhuis locatie Nijmegen

deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS van 12 jaar en ouder verder met autisme dr. leo kannerhuis locatie Nijmegen deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS van 12 jaar en ouder locatie Nijmegen informatie voor jongeren, ouders en verwijzers september 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme

Nadere informatie

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Welkom bij De Lingehof het huis in het hart van het Over-Betuwse Bemmel In De Lingehof kunt u aangenaam wonen met gespecialiseerde verzorging

Nadere informatie

Plaatsing geschiedt voor ten minste: Eén dagdeel per week op een kinderdagverblijf Eén dagdeel per twee weken op een locatie voor BSO

Plaatsing geschiedt voor ten minste: Eén dagdeel per week op een kinderdagverblijf Eén dagdeel per twee weken op een locatie voor BSO Waar staat Kanteel voor? Kinderen zijn de toekomst! Daar staan we bij Kanteel voor. In alles wat wij doen zijn wij gericht op een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Net zoals

Nadere informatie

Inschrijving Het inschrijven bij Kinderopvang Woudrichem is mogelijk per de 1e of de 16e van de maand.

Inschrijving Het inschrijven bij Kinderopvang Woudrichem is mogelijk per de 1e of de 16e van de maand. Protocol Huisregels en betalingsvoorwaarden Naam kind:. Omdat er in de organisatie altijd meerde cliënten tegelijk aanwezig zijn, is er door Kinderopvang Woudrichem in het protocol huisregels het volgende

Nadere informatie

Plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen Kindcentrum de Sprong

Plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen Kindcentrum de Sprong Plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen Kindcentrum de Sprong Inleiding Dit plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen is een verdiepingsdocument op het stedelijke aannamebeleid

Nadere informatie

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten De drie transities Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten Inhoud presentatie - Inleiding - Decentralisatie AWBZ-begeleiding - Wet werken naar vermogen - Decentralisatie jeugdzorg - Samenloop transities:

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

Ontwerpfase fase 3. Jullie kunnen individueel een eigen ontwerp maken dat voldoet aan de eisen en wensen van de opdrachtgever.

Ontwerpfase fase 3. Jullie kunnen individueel een eigen ontwerp maken dat voldoet aan de eisen en wensen van de opdrachtgever. Ontwerpfase fase 3 Dit is de laatste denk-fase. Tijdens deze fase gaan jullie het product ontwerpen. Jullie weten hoe jullie product of activiteit er uit moeten zien omdat jullie een eisen en wensen onderzoek

Nadere informatie

Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school

Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school Inleiding Je wilt gaan werken met Acadin. Het is aan te raden direct met een collega samen te werken. Ook is het goed Acadin als thema

Nadere informatie

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel INLEIDING Dit korte en bondige kader geeft inzicht in de uitdagingen op het lokale sociale domein voor de komende 2 jaar. De gemeente

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK JUNIORCARE 2015

PRODUCTENBOEK JUNIORCARE 2015 Systeem Netwerk Systeem(ouder) Netwerk ONS AANBOD VOOR HET OPLOSSEN VAN HULPVRAGEN GERICHT OP LICHTE BEGELEIDING : Voor wie? Wat? Methodiek o.a.: Inzichtelijk maken, bevorderen en onderhouden van het eigen

Nadere informatie

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( )

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( ) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates (0650814004) 2015.005622Z- Inleiding Op 1 januari 2015 is, vanwege

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Rendierhof (BSO) Professor Verbernelaan 3 5037AD TILBURG Registratienummer 195498434

Inspectierapport BSO Rendierhof (BSO) Professor Verbernelaan 3 5037AD TILBURG Registratienummer 195498434 Inspectierapport BSO Rendierhof (BSO) Professor Verbernelaan 3 5037AD TILBURG Registratienummer 195498434 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: TILBURG Datum inspectie: 13-05-2014

Nadere informatie

Informatieboekje. BSO Met Juf Buiten (onderdeel van Bij Juf Thuis )

Informatieboekje. BSO Met Juf Buiten (onderdeel van Bij Juf Thuis ) Informatieboekje BSO Met Juf Buiten (onderdeel van Bij Juf Thuis ) Welkom bij onze buiten BSO Met Juf Buiten In september 2014 is onze BSO Bij Juf Thuis gestart met een buiten BSO Met Juf Buiten. Na een

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid BUITENSTE BINNEN Op weg naar een nieuwe werkelijkheid Aanleiding 1. Visie kabinet hervorming langdurige zorg 2. Transitie AWBZ Wmo-Jeugdwet-Participatiewet: Overheveling taken rijk gemeenten Bezuiniging

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Handreiking Opleiding en training agressie en geweld. Zo kiest u een passende opleiding of training

Handreiking Opleiding en training agressie en geweld. Zo kiest u een passende opleiding of training Handreiking Opleiding en training agressie en geweld Zo kiest u een passende opleiding of training Inhoud Navigatie Inhoud Printen Opslaan Volgende pagina Vorige pagina Dit is een interactieve pagina,

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie