Resultaten doorlichting VenZO Rapport Stadsdeel Amsterdam-Zuidoost

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten doorlichting VenZO Rapport Stadsdeel Amsterdam-Zuidoost"

Transcriptie

1 Resultaten doorlichting VenZO Rapport Stadsdeel Amsterdam-Zuidoost BMC april 2013 drs. A.J. Dekker M.C. van Wietmarschen E.L. Visser MSc Projectnummer: Correspondentienummer: AD

2 INHOUD Hoofdstuk 1 Vraagstelling en aanpak Inleiding Inhoud motie over VenZO Vraagstelling Aanpak Leeswijzer... 6 Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek Inleiding Instrumenten voor kwaliteitsbeoordeling Basisfuncties ondersteuning vrijwilligerswerk Begripsbepalingen... 9 Hoofdstuk 3 Onderzoek VenZO Inleiding Voorgeschiedenis Takenpakket Werkprocessen rond de kernfunctie bemiddeling Informatie en advies en serviceverlening Deskundigheidsbevordering, promotie en netwerkvorming Organisatie, formatie en overhead Financiën Toezicht Samenvatting en conclusies Hoofdstuk 4 Subsidieafspraken en prestaties Subsidieafspraken Subsidiebedragen Prestaties Proces subsidieverstrekking en toezicht op de gesubsidieerde instelling Vergelijking met andere steunpunten Vergelijking op takenpakket (samengevoegd met 4.5) Samenvatting en conclusies Hoofdstuk 5 Bestandsanalyse Inleiding Methode Bevindingen Samenvatting en conclusies Hoofdstuk 6 Interviews met organisaties Inleiding Methode Bevindingen Samenvatting en conclusies /51

3 Hoofdstuk 7 Interviews met vrijwilligers Inleiding Methode Bevindingen Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Hoofdstuk 8 Toetsing kwaliteit Inleiding Kwaliteitskeurmerk Interventiepiramide Governancecode Samenvatting en conclusies Hoofdstuk 9 Samenvatting, conclusies, aanbevelingen Hoofdconclusies en belangrijkste aanbevelingen /51

4 Hoofdstuk 1 Vraagstelling en aanpak 1.1 Inleiding De deelraad Amsterdam-Zuidoost heeft bij de behandeling van de begroting op 27 november 2012 unaniem een motie van de VVD over het vrijwilligerswerk aangenomen. In deze motie wordt het dagelijks bestuur opgeroepen onderzoek te doen naar het functioneren van het vrijwilligerssteunpunt Vrijwilligers en ZO (VenZO). Het vrijwilligerssteunpunt VenZO coördineert sinds 1 juli 2011 als zelfstandige stichting het vrijwilligerswerk. BMC is gevraagd het onderzoek naar VenZO uit te voeren. 1.2 Inhoud motie over VenZO De motie die door de deelraad in Amsterdam-Zuidoost is aangenomen omvat het volgende: Constaterende dat: de werkloosheid in stadsdeel Zuidoost relatief hoog is; VenZO het vrijwilligerswerk coördineert; de behoefte om zorgvrijwilligers in te zetten toeneemt; er geen duidelijkheid is over het functioneren van VenZO. Overwegende dat: het vrijwilligerswerk een opstap kan zijn naar regulier werk; zorgvrijwilligers opgeleid en begeleid moeten worden; dit professioneel moet gebeuren. Draagt het dagelijks bestuur op: in februari een evaluatie over het functioneren van VenZO naar de raad te sturen; gelijktijdig in een notitie aan te geven hoe het vrijwilligerswerk binnen het brede participatiebeleid vormgegeven moet worden; hierbij inzicht te geven in de ontwikkeling van het aantal vrijwilligers; de groep zorgvrijwilligers hier specifiek uit te lichten, uitgaande van de behoefte; hierbij tevens specifiek voorstellen te doen voor een professionele opleiding en begeleiding van zorgvrijwilligers. 1.3 Vraagstelling Bovenstaande opdracht aan het dagelijks bestuur is richtinggevend voor de vraagstelling van dit onderzoek. 2 1 Preadvies is juni. 2 De opstellen van een beleidsnotitie over het vrijwilligerswerk, waar in de motie om gevraagd wordt, valt buiten het onderzoek. Er is al een nota participatiebeleid waarin het vrijwilligerswerk is opgenomen. Het onderzoek zal zeker aanknopingspunten en aanbevelingen bevatten voor de doorontwikkeling van het beleid. 3/51

5 In aanvulling daarop heeft de opdrachtgever gevraagd om in het onderzoek helderheid te scheppen over de begrippen die op dit beleidsterrein gehanteerd worden (vrijwilligers en zorgvrijwilligers, mantelzorg en informele zorg). In het licht van de afspraak in het bestuursakkoord over de gewenste stijging van het aantal zorgvrijwilligers met 25%, waaraan ook de activiteiten van VenZO moeten bijdragen, is helderheid over wat onder zorgvrijwilligers wordt verstaan belangrijk. VenZO is overigens niet de enige organisatie die bemiddelt bij de inzet van zorgvrijwilligers. Het onderzoek beperkt zich echter tot VenZO. Uitwerking vraagstelling Het onderzoek richt zich op het schetsen van een objectiveerbaar beeld van het functioneren van VenZO. Het betreft de volgende aspecten: Werkwijze Wat is de werkwijze van VenZO bij de bemiddeling (werving en screening vrijwilligers, selectie vacatures, begeleiding 3, afronding et cetera)? Hoe ziet het databestand eruit en hoe actueel is dat (Wie staan er ingeschreven, voor hoe lang en waar komen ze vandaan? Wordt er periodiek getoetst of de inschrijving nog actueel is?)? Bedrijfsvoering Wat zijn de kosten van de organisatie 4 (bedrijfsresultaat, reservepositie, verhouding directe/indirecte kosten, gemiddeld uurtarief en dergelijke)? Resultaten Wat zijn de feitelijke resultaten (aantal matches, matches afgezet tegen aantal vacatures en ingeschreven vrijwilligers, geslaagde/niet-geslaagde matches, terugkoppeling en afronding)? Kwaliteit Welke kwaliteitscriteria zijn er vanuit de literatuur voorhanden aangaande de ondersteuning van het vrijwilligerswerk op inhoud van het werk? Klanttevredenheid Wat vinden vrijwilligers, vragers van vrijwilligerswerk (particulieren en organisaties) van de dienstverlening? 3 Opleiden van (zorg)vrijwilligers behoorde in 2012 niet tot de opdracht aan VenZO. In 2012 was het opleiden van vrijwilligers ondergebracht bij de Vrijwilligersacademie. In 2013 wordt gestart met de Burgeracademie. De Burgeracademie is een initiatief van VenZO 4 De jaarrekening over 2012 is was gedurende het onderzoek nog niet voorhanden. 4/51

6 Afspraken Hoe zien de subsidieafspraken eruit (prestatieafspraken, rapportage- en verantwoordingsafspraken, kwaliteitscriteria)? Hoe is feitelijk het toezicht geregeld (regelmaat contact, toetsing stukken en dergelijke)? Vergelijking Hoe valt de vergelijking uit met andere steunpunten vrijwilligerswerk op de diverse punten (bedrijfsvoering, werkwijze, prestaties)? Maatschappelijke effecten Worden de beoogde maatschappelijke effecten bereikt zoals die door de subsidiegever zijn omschreven? In de kern is dit de meest wezenlijke vraag. Maatschappelijke effecten zijn in het algemeen echter lastig zichtbaar te maken dan wel eenduidig toe te schrijven aan een enkele actor. Van een diepgaand onderzoek is gegeven het tijdsbestek voor het onderzoek geen sprake. Op grond van de interviews en het dossieronderzoek onder vrijwilligers en gebruikers wordt er een kwalitatief beeld geschetst van het maatschappelijk rendement. 1.4 Aanpak Voor het onderzoeken van de hierboven beschreven punten is in hoofdlijn de volgende aanpak gehanteerd: 1. gesprekken met sleutelfiguren (wethouder, ambtenaren, directie VenZO, voorzitter raad van toezicht (RvT) VenZO, boekhouder VenZO); 2. documentenonderzoek (onder andere: jaarverslagen, subsidieafspraken, interne stukken VenZO); 3. literatuuronderzoek gericht op kwaliteitscriteria (onder andere: Movisie, Mezzo, de Nederlandse organisatie vrijwilligerswerk, BMC); 4. Interviews met vrijwilligers en organisaties; 5. bestandanalyse (vacaturebank, vrijwilligers); 6. toetsing gegevens; 7. vergelijking met andere steunpunten vrijwilligerswerk (Amsterdam-Nieuw-West en Amsterdam-Noord). Deze aanpak levert een 360-gradenanalyse op. De organisatie van onderzoek (VenZO) wordt vanuit alle denkbare hoeken bekeken (vanuit de opdrachtgever, de klanten en branchegenoten) en beoordeeld aan de hand van objectiveerbare normen. De mondelinge informatie over VenZO is getoetst aan de onderliggende stukken en bestanden, de informatie van vrijwilligers en opdrachtgevers, inclusief de gemeente. Komt dat met elkaar overeen? Waar wijken de beelden af? Hoe presteren ander organisaties? Daarnaast is de informatie getoetst aan de hand van instrumenten of criteria die belangrijk zijn voor de branche, zoals het keurmerk voor steunpunten vrijwilligers, een analyse- en beoordelingsinstrument voor gesubsidieerde organisaties en de governancecode van de MOgroep. 5 5 De MOgroep is de werkgeverskoepel en belangenbehartiger van de welzijnsorganisaties. De MOgroep werkt aan de professionalisering van de welzijnssector. 5/51

7 1.5 Leeswijzer In hoofdstuk 2 worden de resultaten van het literatuuronderzoek vermeld. Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van de organisatiedoorlichting van VenZO. In hoofdstuk 4 gaan we in op de subsidieafspraken met VenZO en de prestaties van VenZO en maken we de vergelijking met twee andere steunpunten. In hoofdstuk 5 worden de resultaten van de bestandanalyse weergegeven. Dit geeft een beeld van de vrijwilligers en de vacatures van VenZO. In hoofdstuk 7 en 8 worden de resultaten van de interviews met organisaties en vrijwilligers weergegeven. In hoofdstuk 8 toetsen we de verzamelde gegevens aan de hand van enkele instrumenten. Hoofdstuk 9 ten slotte bevat de hoofdconclusies en aanbevelingen. Dit hoofdstuk laat zich lezen als een samenvatting. 6/51

8 Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek 2.1 Inleiding Het doel van het literatuuronderzoek was om invulling aan de kwaliteitscriteria te geven en tot een begripsafbakening te komen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende aspecten: Inhoudelijke kwaliteit: onder andere takenpakket, bereikbaarheid, waardering van gebruikers (klanten/vrijwilligers). Kwaliteit van de subsidierelatie: feitelijke prestaties, maatschappelijk rendement: wat levert het op, nakomen van afspraken subsidiegever en vice versa. Ook het optreden van de gemeente zelf speelt daarin een rol. Kwaliteit van de bedrijfsvoering: onder andere inrichting van de exploitatie, werkproces, bestanden. Kwaliteit van het toezicht op de organisatie door de RvT (frequentie, onderwerpen, besluiten). In dit hoofdstuk lichten we de instrumenten kort toe die zich op grond van de literatuur lenen voor het doen van uitspraken over de kwaliteit op die verschillende onderdelen zoals we die in de volgende hoofdstukken gaan gebruiken. Vervolgens wordt ingegaan op de basisfuncties voor het vrijwilligers ondersteuningswerk en op de definities van diverse vormen van vrijwilligerswerk. 2.2 Instrumenten voor kwaliteitsbeoordeling Voor de beoordeling van de diverse onderdelen wordt gebruikgemaakt van bestaande instrumenten: het kwaliteitskeurmerk voor de inhoud, de interventiepiramide voor het beoordelen van de subsidierelatie en de bedrijfsvoering en de governancecode van de MOgroep voor het toezicht. Deze instrumenten bieden normen voor de beoordeling van de kwaliteit. Kwaliteitskeurmerk De Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligerswerk heeft in samenwerking met Movisie een keurmerk voor steunpunten vrijwilligerswerk ontwikkeld met één, twee of drie sterren. De criteria richten zich op het takenpakket, de presentatie, de bereikbaarheid en de klanten. Ook wordt er naar enkele beleidsmatige aspecten gekeken. VenZO wordt beoordeeld op deze punten. Interventiepiramide De interventiepiramide is een instrument dat door BMC voor de gemeente Haarlemmermeer ontwikkeld is om te beoordelen of een gesubsidieerde instelling in control is. Gelet wordt op het nakomen van subsidieafspraken, op de interne organisatie en op de bedrijfsvoering. Deze criteria vormen een checklist om niet alleen de jaarstukken en de subsidieaanvraag te beoordelen, maar tevens ook de gemeentelijke beschikking te toetsen. Wordt er aan de voorkant voldoende richting gegeven om aan de achterkant af te rekenen? 7/51

9 Het subsidiebeleid in Amsterdam-Zuidoost is niet identiek aan dat van Haarlemmermeer, waardoor niet alle criteria als norm kunnen worden opgevat. Deze criteria zijn buiten beschouwing gelaten. Governancecode De governancecode biedt handvatten voor een goed bestuur van organisaties afhankelijk van het gekozen model. De statuten en het daadwerkelijke toezicht kunnen daaraan getoetst worden. 2.3 Basisfuncties ondersteuning vrijwilligerswerk Ondersteuning van het vrijwilligerswerk is sinds de komst van de Wmo expliciet als verantwoordelijkheid van de gemeente benoemd (Prestatieveld 4: ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers). In Amsterdam-Zuidoost is in 2007 de ondersteuning van het vrijwilligerswerk als taak ondergebracht bij MAAZO. Om gemeenten te ondersteunen bij het uitvoeren van Prestatieveld 4 van de Wmo zijn de basisfuncties vrijwilligerswerk ontwikkeld, door het Ministerie van VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Basisfuncties Werkzaamheden 1. Vertalen maatschappelijke ontwikkelingen Meedenken in beleidsvoering, behartigen belangen, inventariseren van knelpunten, ontwikkelen en implementeren van vernieuwing 2. Verbinden en makelen Beheer vacaturebank, netwerken, maatschappelijke stage 3. Versterken Cursusaanbod, faciliteiten, helpdesk, organisatieondersteuning 4. Verbreiden Promotie, reclame, evenementen 5. Verankeren Monitoren van ontwikkelingen, evalueren van projecten, vastleggen methodieken Deze basisfuncties zijn ook te herkennen in de functies van VenZO, ondanks een wat afwijkende terminologie en soms een wat andere ordening van termen onder de basisfuncties. Informatie en advies is voor VenZO bijvoorbeeld een aparte functie. In de basisfuncties wordt het gezien als onderdeel van functie 3 (versterken). 8/51

10 2.4 Begripsbepalingen Voor het benoemen van activiteiten die op vrijwillige basis worden uitgevoerd, zijn veel termen in omloop: vrijwilligers en zorgvrijwilligers, mantelzorg, informele zorg en respijtzorg et cetera. Met het oog op het groeiende belang van zorgvrijwilligers en de prestatieafspraken daarover met VenZO is het van belang om helderheid te scheppen in de begrippen. Op basis van literatuuronderzoek raden we aan de volgende definities te volgen: Een reguliere vrijwilliger is iemand die onbetaald en onverplicht werk verricht ten behoeve van anderen of van (de kwaliteit van) de samenleving in het algemeen in enig georganiseerd verband. 6 Dit begrip kan weer verder verbijzonderd worden in Geleid vrijwilligerswerk: dit is een vorm vrijwilligerswerk waarbij de deelname aan of de voorwaarden waaronder en de wijze waarop wordt deelgenomen door anderen wordt geïnitieerd en/of wordt ingericht. Mensen met een uitkering die met het oog op terugkeer in het arbeidsproces aangeraden wordt vrijwilligerswerk te doen, vallen hieronder. Een zorgvrijwilliger is iemand die op basis van een overeenkomst met de zorgaanbieder werkzaamheden verricht op het terrein van de zorg- en dienstverlening aan cliënten, zonder daarvoor aanspraak te maken op betaling van loon (Actiz). Er kan hierbij onderscheid gemaakt worden tussen vrijwillige thuishulp, vriendendiensten en buddyzorg. Vrijwillige thuishulp is het tijdelijk overnemen van taken in huis. In het geval dat dit is om de mantelzorger te ontlasten, wordt gesproken van respijtzorg 7. In sommige gevallen wordt ook hulp geboden aan de mantelzorger zelf. Onder vriendendiensten (of maatjesprojecten) vallen alledaagse activiteiten om mensen met psychische of psychiatrische problemen ondersteuning te bieden bij deelname aan de samenleving. 8 Bij buddyzorg bieden vrijwilligers sociaalemotionele ondersteuning aan mensen met een ernstige chronische of levensbedreigende ziekte en/of langdurige fysieke beperking gericht op het versterken van de autonomie en persoonlijke kracht. 9 Informele zorg is een containerbegrip waar de verschillende vormen van onbetaalde en niet-beroepshalve zorg onder vallen. 10 Burenhulp bijvoorbeeld valt eronder /51

11 Een mantelzorger is een persoon die vrijwillig en onbetaald zorg verleent aan mensen met fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen in hun familie, huishouden of sociale netwerk. Het gaat om zorg die meer is dan in een persoonlijke relatie gebruikelijk is. 11 Deze verzorging duurt meer dan acht uur per week of langer dan drie maanden. 12 De begrippen verschillen naar de mate van eigen keuze en de mate waarin sprake is van een georganiseerd verband. Vrijwilligerswerk is in het algemeen een eigen keuze. Mensen doen het vanuit een intrinsieke motivatie. Bij geleid vrijwilligerswerk is dat niet helemaal het geval. Soms is het een voorwaarde die de uitkerende instantie stelt. Mantelzorg is meestal geen vrije keuze, maar onontkoombaar, in tegenstelling tot informele hulp van buren of vrienden. Mantelzorg en informele hulp regelen mensen meestal onderling. Daar komt geen organisatie aan te pas. Bij het reguliere vrijwilligerswerk is dat wel het geval. VenZO richt zich op het georganiseerd vrijwilligerswerk. Ze bemiddelt niet voor particuliere hulpvragers. In de onderstaande tabel staan de belangrijkste begrippen geordend naar vrijwilligheid en organisatiegraad Georganiseerd Ongeorganiseerd Eigen keuze vrijwilliger informele hulp Geen of minder eigen keuze geleid vrijwilligerswerk mantelzorger /51

12 Hoofdstuk 3 Onderzoek VenZO 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de organisatie van VenZO beschreven zoals die naar voren komt uit de gesprekken met de directie en de beschikbare stukken. Bij de start van het onderzoek heeft er een diepgaand gesprek plaatsgevonden met de directie. In dit gesprek is ingegaan op de werkprocessen rond intake en registratie van vrijwilligers, de werving van vacatures, de bemiddeling et cetera, de werkprocessen rond de overige producten en diensten van het steunpunt, de aansturing en bedrijfsvoering van VenZO en de bereikte resultaten over Aanvullend op dit gesprek dat veel informatie opleverde zijn er nog tal van aanvullende vragen gesteld. De directie van VenZO leverde alle gevraagde informatie en stelde zich buitengewoon constructief en mededeelzaam op. De volgende stukken zijn ontvangen: De functiebeschrijvingen, het personeelshandboek inclusief werkinstructies, het activiteitenplan 2012, het prestatieoverzicht 2012, de statuten en informatie over de samenstelling van de RvT, bestandsoverzichten en mondelinge informatie over de financiële situatie over De subsidieovereenkomsten en jaarverslagen 2011 en 2010 zijn via het stadsdeel verstrekt. Met de ambtelijk en bestuurlijk betrokkenen hebben eveneens gesprekken plaatsgevonden over VenZO. 3.2 Voorgeschiedenis VenZO voert sinds juli 2011 zelfstandig de ondersteuning vrijwilligerssteunpunt binnen het gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost. Het stadsdeel heeft VenZo subsidie verleend voor de ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Het gaat om taken als informatie en advies, bemiddeling, deskundigheidsbevordering, belangenbehartiging et cetera. Vanaf 2007 was het vrijwilligerssteunpunt onderdeel van MAAZO en vanaf juni 2009, na het faillissement van MAAZO, is het steunpunt ondergebracht bij de stedelijke Vrijwilligerscentrale Amsterdam (VCA). Op 28 juni 2011 heeft het stadsdeel besloten de taak weer naar het stadsdeel toe te halen en onder te brengen bij VenZO, die voor dat doel in het leven geroepen is. VenZO is op 1 juli 2011 van start gegaan en bestaat dus weliswaar nog maar kort, maar heeft al wel een langere voorgeschiedenis. 13 De jaarstukken 2012 waren ten tijde van het onderzoek nog niet gereed. 11/51

13 3.3 Takenpakket VenZO omschrijft haar takenpakket 14 als volgt 15 : Kernfunctie Informatie en advies (incl. website) Bemiddelen Deskundigheidsbevordering Coördinatie en netwerkvorming Algemene belangenbehartiging Serviceverlening Promotie en beeldvorming Ontwikkeling specifieke projecten Deze functies omvatten alle vier de basisfuncties voor vrijwilligersondersteuning. Met het oog op het Keurmerk, zoals beschreven in hoofdstuk 2, is het bestrijken van alle vier de basisfuncties een voorwaarde om voor drie sterren in aanmerking te komen. Daar voldoet VenZO in elk geval aan (zie voor beoordeling aan de hand van het Keurmerk hoofdstuk 8). 3.4 Werkprocessen rond de kernfunctie bemiddeling In 2012 heeft VenZO de werkprocessen en de interne regels uitgewerkt in diverse documenten: het basiswerkproces, de werkinstructie en het P&O-handboek. Ook dat is met het oog op het Keurmerk een voorwaarde. Het basiswerkproces bevat een omschrijving van de taken van vier verschillende uitvoerende functionarissen: bemiddelaar, organisatieadviseur, projectmanager en systeembeheerder. In 2013 zijn er feitelijk twee functies over. Zoals gezegd zijn de functies van bemiddelaar en organisatieadviseur gecombineerd. De functie van systeembeheerder is vervallen; de taken zijn ondergebracht bij de adjunct-directeur. Deze wisselingen betekenen dat het basiswerkproces niet meer overeenstemt met de beschrijving en aan actualisatie toe is. In de werkinstructie worden de werkzaamheden voor de hierboven genoemde kernfuncties in hoofdlijnen beschreven. Hieronder wordt het werkproces rond bemiddeling beschreven. Daarvoor is vooral gebruikgemaakt van de mondeling verstrekte informatie. 14 Subsidieaanvraag Omschrijving takenpakket wijkt wat af van de omschrijving in de beschikking. Serviceverlening maakt daar geen deel meer van uit. VenZO blijft de service wel verlenen. 12/51

14 Bemiddeling De bemiddeling via het steunpunt ziet er in hoofdlijnen als volgt uit: Intake Vrijwilligers en organisaties die zich inschrijven bij VenZO krijgen een persoonlijk intakegesprek. In dat gesprek wordt de belangstelling van de vrijwilliger vastgesteld. Daarbij wordt gekeken naar ervaring, kennis en scholingsbehoefte en wordt ook gevraagd of de vrijwilliger belangstelling heeft voor het zorgvrijwilligerschap. Registratie Van de vrijwilliger worden de NAW-gegevens geregistreerd, de belangstelling en de wijze waarop de vrijwilliger bij VenZO terechtgekomen is (al of niet op doorverwijzing en door wie). Bemiddeling Na het intakegesprek vindt vaak zo snel mogelijk een bemiddeling plaats. De vrijwilliger wordt benaderd voor een vacature en gaat daarmee op pad. Nabellen Na circa 2 à 3 weken wordt contact opgenomen met de organisatie met de vraag of de match gelukt is. Registratieresultaat Indien er een contract is gesloten tussen de vrijwilliger en de organisatie, wordt de bemiddeling als geslaagd geregistreerd. In de praktijk van alledag blijkt het nabellen niet altijd plaats te vinden zoals uit de interviews met vrijwilligers blijkt (zie hoofdstuk 7). Het werk van de bemiddelaar omvat meer dan het uitvoeren van dit basiswerkproces; het omvat ook het werven van vrijwilligers, het contact onderhouden met de vrijwilligers en het bijhouden van de digitale databank van vrijwilligers, de vrijwilligersorganisaties en de vacaturebank. Daarnaast houdt de bemiddelaar zich bezig met de ondersteuning, advisering en professionalisering van de zelforganisaties. Internetbemiddelingen Bij VCA vonden ook veel bemiddelingen via het internet plaats. Voor de onlinevacaturebank en het registratieprogramma werd in 2011 nog gebruikgemaakt van de faciliteiten van VCA. VCA was niet bereid de dienstverlening in 2012 voort te zetten, waarna door VenZO eigen systemen zijn aangeschaft. De overdracht van de gegevens vanuit VCA verliep vervolgens niet vlekkeloos en het systeem bleek last te hebben van zo veel kinderziekten dat er opnieuw geïnvesteerd moest worden. In maart 2013 gaat VenZO over naar een nieuwe vacaturebank, een nieuw registratiesysteem en een nieuwe website. 13/51

15 Als gevolg daarvan hebben er in 2012 niet of nauwelijks internetbemiddelingen plaatsgevonden, wat de productie negatief beïnvloed heeft. Er werd wel voldaan aan de prestatieafspraken ten aanzien van de productie. 3.5 Informatie en advies en serviceverlening VenZO is vier dagen in de week geopend van 9.00 tot uur, voor telefonische vragen of voor inloop. Met een bereikbaarheid van meer dan 20 uur voldoet VenZo aan één van de criteria voor drie sterren van het Keurmerk. In het kantoor van VenZO kunnen organisaties gebruikmaken van computerfaciliteiten (serviceverlening). Intakegesprekken vinden op kantoor plaats. De bemiddelaar van VenZO is ook een dagdeel in de week aanwezig in het Loket Zorg en Samenleven en neemt deel aan het maandelijkse casuïstiekoverleg. VenZO heeft ook een eigen website met informatie voor vrijwilligers en organisaties, en actuele informatie over cursussen. Zo staat de uitvoering van dit onderzoek op de website vermeld en is tevens vermeld dat vrijwilligers en organisaties benaderd kunnen worden voor een gesprek. Vanwege de overgang naar een nieuwe website in maart 2013 is niet alle informatie actueel. 3.6 Deskundigheidsbevordering, promotie en netwerkvorming VenZO ondersteunt vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties; zij geeft cursussen waaraan individuele vrijwilligers kunnen deelnemen om beter op het vrijwilligerswerk voorbereid te zijn, zoals een EHBO-cursus of een cursus Notuleren. Er wordt gebruikgemaakt van bestaand aanbod van VCA, de Vrijwilligersacademie, SWSL, bedrijven en instanties, omdat VenZO zelf beperkte middelen heeft voor scholing en training. VenZO ondersteunt ook zelforganisaties in het aanvragen van waarderingssubsidies bij het stadsdeel. In 2011 zijn er 34 aanvragen voor waarderingssubsidies ingediend. Voor 2012 is het aantal nog niet bekend. Wel blijkt uit de verstrekte informatie dat er veel contacten zijn geweest over het aanvragen van waarderingssubsidies. Verder organiseert VenZO diverse informatiebijeenkomsten en is zij aanwezig geweest en geeft zij acte de présance op verschillende beurzen en markten. VenZO probeert duidelijk aanwezig te zijn in Stadsdeel Zuidoost, en probeert mensen te interesseren voor het vrijwilligerswerk en banden te leggen met en tussen vrijwilligersorganisaties. VenZO onderneemt ook pogingen om het bedrijfsleven bij activiteiten te betrekken of voor sponsoring te interesseren. Het jaarverslag van 2011 geeft uitgebreide informatie over alle verrichte activiteiten, onder andere over de betrokkenheid bij de Miss Charm-verkiezing. Daaruit reist het beeld op van een actieve organisatie. 14/51

16 3.7 Organisatie, formatie en overhead VenZO heeft een formatie van 3,76 fte, in 2013 als volgt verdeeld over de functies: Formatie 2013 fte directeur 1 Adjunct-directeur 1 Bemiddelaar/ organisatieadviseur projectmanager 0,67 Totaal 3,67 1 De taakverdeling is in 2013 als volgt: directeur: eindverantwoordelijk voor gehele bedrijfsvoering,(aansturing, beleid, rapportages),vertegenwoordiging van de organisatie, acquisitie en promotie; adjunct-directeur: aansturing van het bureaupersoneel, ICT en website en deels uitvoering van projecten; bemiddelaar/organisatieadviseur: intake van vrijwilligers, bemiddeling van vrijwilligers op vacatures, ondersteuning van zelforganisaties bij professionalisering en het aanvragen van waarderingssubsidies; projectmanager: ontwikkelt en coördineert activiteiten, deskundigheidsbevordering en nieuwe initiatieven. Verder zijn er nog twee vrijwilligers actief op het bureau van VenZO in het CEC-gebouw. Overhead De formatie is te verdelen in directe en indirecte functies. Directiefuncties behoren tot de indirecte formatie (2 fte), de overige functies tot de directe formatie (1,67 fte) De verhouding tussen beide functiegroepen is de overhead. 16 De overhead bedraagt op deze wijze berekend 54%. Dat is afgezet tegen het gemiddelde in de branche een erg hoog percentage. Gemiddeld ligt de overhead in de welzijnssector op 17 à 18%, hoewel de spreiding groot is en varieert van minder dan 10% tot 40%. 17 Zelfs in dat licht bezien is de overhead van VenZO zeer hoog. Bij kleine organisaties zoals VenZO neemt de directie dikwijls ook taken voor haar rekening die tot het primaire proces behoren. De daadwerkelijke overhead zal dus lager zijn dan 54%, maar de uitvoering wordt daarmee wel duurder, aangezien de salariëring van de directie hoger ligt dan die van het uitvoerend personeel. In organisaties van deze omvang is meestal sprake van een deeltijdfunctie voor de directie. Het overheadpercentage is in 2013 negatief beïnvloed door een afname van de formatie van 4 fte naar 3,67 fte. 16 Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. M. Huijben, Groningen Onderzoek van Beerenschot door M. Huijben, Groningen /51

17 Vanwege een teruggang in subsidie 18 ad , in 2013 is de functie van organisatieadviseur gecombineerd met die van de bemiddelaar en zijn enkele ondersteunende taken bij de adjunct-directeur gelegd. Deze keuze heeft de overhead verzwaard. 3.8 Financiën VenZO wordt vrijwel uitsluitend bekostigd uit subsidies. Incidenteel heeft VenZO ook andere inkomsten. De basissubsidie bedroeg in 2012 circa , en bedraagt in 2013 circa ,. Daarnaast worden er projectgelden ontvangen. In totaal bedraagt de omzet in 2012 ruim 3 ton VenZO heeft 2011 neutraal afgesloten. Het balanstotaal bedroeg ,, geheel bestaande uit liquide middelen voor reserveringen en ontvangen bedragen voor nog uit te voeren projecten. VenZO beschikte volgens de balans niet over vrij besteedbaar vermogen De jaarrekening over 2012 is bij de afronding van het onderzoek nog niet gereed. 19 Uit de informatie van de boekhouder blijkt dat de financiële situatie in 2012 door diverse omstandigheden is verslechterd. VenZO heeft vooruitlopend op het binnenhalen van kansrijke projecten 20 geïnvesteerd in personeel, voor de voorbereiding. De projecten zijn echter niet in 2012 van start gegaan, maar starten pas in In financieel opzicht levert dat voor een organisatie met geringe reserves problemen op. Verder leidde de vervanging van de directeur vanwege ziekte tot extra uitgaven. Eind 2012 leidde dat tot ernstige liquiditeitsproblemen, die begin 2013 door de ontvangst van de subsidie en het ziektegeld weer zijn opgelost. Eind 2012 beschikte VenZO over geen enkele financiële ruimte meer, wat volgens de boekhouder bij ongewijzigd beleid tot problemen kan leiden. Het wachten is op de vastgestelde jaarrekening en de accountantsverklaring. De signalen geven echter reden tot zorg. 3.9 Toezicht VenZO is een stichting die is opgezet volgens het raad-van-bestuur- annex raadvan-toezichtmodel. In dit model ligt de eindverantwoordelijkheid van de organisatie volledig bij de directeur-bestuurder (raad van bestuur (RvB)). De directeurbestuurder kan de organisatie naar buiten toe vertegenwoordigen en is rechtsbevoegd om diverse (financiële) handelingen te verrichten. In andere modellen (toezichthoudend bestuur, instruerend (= uitvoerend) bestuur)) draagt het bestuur van de stichting formeel de eindverantwoordelijkheid, ook al ligt die in de praktijk bij de directeur. 18 In 2012 was er vanwege het Jaar van de Vrijwilligers extra geld voor VenZO. 19 Het onderzoek is uitgevoerd in februari en de eerste helft van maart De jaarstukken hoeven pas op 1 april bij het stadsdeel ingeleverd te worden. 20 Het betreft de volgende projecten: De trap op naar vrijwilligers, Talenten in de wijk, Burgeracademie. 16/51

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Sociale werkvoorziening in Zaanstad

Sociale werkvoorziening in Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Rekenkamer Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Voorwoord Werken in een reguliere baan

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 23 november 2006. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer VZU/26088972 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 23 november 2006. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer VZU/26088972 J. Knollema (020) 797 86 22 De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 23 november 2006 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer VZU/26088972

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Mensenrechten, Emancipatie, Goed Bestuur en Humanitaire Hulp Onderzoek naar financiële en beheersorganisatie bij het Netherlands Instutute for Multiparty Democracy

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur Interim rapporteur toezicht advocatuur mr. R.J. Hoekstra 15 december 2014 1 Contact E-mail Website Interim rapporteur toezicht advocatuur p/a Postbus 30851 2500 GW DEN HAAG rapporteur@toezichtadvocatuur.nl

Nadere informatie

PROTECT Migranten en vrijwilligerswerk

PROTECT Migranten en vrijwilligerswerk PROTECT Migranten en vrijwilligerswerk Een onderzoek naar de huidige situatie en behoeften m.b.t. participatie en deskundigheidsbevordering van migranten en uitwisseling met migranten in de wijkgerichte

Nadere informatie

Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk

Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk 1. Inleiding Vrijwilligerswerk ontstaat daar waar mensen om verschillende motieven onbetaald zich willen inzetten, variërend van morele redenen, zelfontplooiing

Nadere informatie

Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning

Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning Bijdrage aan de Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015 Dick Oudenampsen Katja van Vliet Januari 2007 Inhoud 1 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan MANTELZORG AAN DE WATERKANT Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan Versie 1 april 2008 Inhoudsopgave Blz. Voorwoord 3 DEEL 1 1. Aanleiding tot het formuleren van mantelzorgbeleid 4 2. Visie op mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht I Algemeen: a. Naam gemeente: Utrecht b. Naam verantwoordelijke wethouder/bestuurder: Toon Gispen, coördinerend wethouder WMO c. Naam verantwoordelijke projectleider:

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM/WWI Judith Zweers Jaap Wils Sonja van der Kemp Projectnummer: B3564 Zoetermeer,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BESTUURLIJK HANDELEN ISLAMITISCHE SCHOLENGEMEENSCHAP IBN GHALDOUN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BESTUURLIJK HANDELEN ISLAMITISCHE SCHOLENGEMEENSCHAP IBN GHALDOUN RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BESTUURLIJK HANDELEN ISLAMITISCHE SCHOLENGEMEENSCHAP IBN GHALDOUN Plaats : Rotterdam Bestuursnummer : 41214 Onderzoek uitgevoerd op : 1, 2 en 3 juli 2013 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie