Resultaten doorlichting VenZO Rapport Stadsdeel Amsterdam-Zuidoost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten doorlichting VenZO Rapport Stadsdeel Amsterdam-Zuidoost"

Transcriptie

1 Resultaten doorlichting VenZO Rapport Stadsdeel Amsterdam-Zuidoost BMC april 2013 drs. A.J. Dekker M.C. van Wietmarschen E.L. Visser MSc Projectnummer: Correspondentienummer: AD

2 INHOUD Hoofdstuk 1 Vraagstelling en aanpak Inleiding Inhoud motie over VenZO Vraagstelling Aanpak Leeswijzer... 6 Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek Inleiding Instrumenten voor kwaliteitsbeoordeling Basisfuncties ondersteuning vrijwilligerswerk Begripsbepalingen... 9 Hoofdstuk 3 Onderzoek VenZO Inleiding Voorgeschiedenis Takenpakket Werkprocessen rond de kernfunctie bemiddeling Informatie en advies en serviceverlening Deskundigheidsbevordering, promotie en netwerkvorming Organisatie, formatie en overhead Financiën Toezicht Samenvatting en conclusies Hoofdstuk 4 Subsidieafspraken en prestaties Subsidieafspraken Subsidiebedragen Prestaties Proces subsidieverstrekking en toezicht op de gesubsidieerde instelling Vergelijking met andere steunpunten Vergelijking op takenpakket (samengevoegd met 4.5) Samenvatting en conclusies Hoofdstuk 5 Bestandsanalyse Inleiding Methode Bevindingen Samenvatting en conclusies Hoofdstuk 6 Interviews met organisaties Inleiding Methode Bevindingen Samenvatting en conclusies /51

3 Hoofdstuk 7 Interviews met vrijwilligers Inleiding Methode Bevindingen Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Hoofdstuk 8 Toetsing kwaliteit Inleiding Kwaliteitskeurmerk Interventiepiramide Governancecode Samenvatting en conclusies Hoofdstuk 9 Samenvatting, conclusies, aanbevelingen Hoofdconclusies en belangrijkste aanbevelingen /51

4 Hoofdstuk 1 Vraagstelling en aanpak 1.1 Inleiding De deelraad Amsterdam-Zuidoost heeft bij de behandeling van de begroting op 27 november 2012 unaniem een motie van de VVD over het vrijwilligerswerk aangenomen. In deze motie wordt het dagelijks bestuur opgeroepen onderzoek te doen naar het functioneren van het vrijwilligerssteunpunt Vrijwilligers en ZO (VenZO). Het vrijwilligerssteunpunt VenZO coördineert sinds 1 juli 2011 als zelfstandige stichting het vrijwilligerswerk. BMC is gevraagd het onderzoek naar VenZO uit te voeren. 1.2 Inhoud motie over VenZO De motie die door de deelraad in Amsterdam-Zuidoost is aangenomen omvat het volgende: Constaterende dat: de werkloosheid in stadsdeel Zuidoost relatief hoog is; VenZO het vrijwilligerswerk coördineert; de behoefte om zorgvrijwilligers in te zetten toeneemt; er geen duidelijkheid is over het functioneren van VenZO. Overwegende dat: het vrijwilligerswerk een opstap kan zijn naar regulier werk; zorgvrijwilligers opgeleid en begeleid moeten worden; dit professioneel moet gebeuren. Draagt het dagelijks bestuur op: in februari een evaluatie over het functioneren van VenZO naar de raad te sturen; gelijktijdig in een notitie aan te geven hoe het vrijwilligerswerk binnen het brede participatiebeleid vormgegeven moet worden; hierbij inzicht te geven in de ontwikkeling van het aantal vrijwilligers; de groep zorgvrijwilligers hier specifiek uit te lichten, uitgaande van de behoefte; hierbij tevens specifiek voorstellen te doen voor een professionele opleiding en begeleiding van zorgvrijwilligers. 1.3 Vraagstelling Bovenstaande opdracht aan het dagelijks bestuur is richtinggevend voor de vraagstelling van dit onderzoek. 2 1 Preadvies is juni. 2 De opstellen van een beleidsnotitie over het vrijwilligerswerk, waar in de motie om gevraagd wordt, valt buiten het onderzoek. Er is al een nota participatiebeleid waarin het vrijwilligerswerk is opgenomen. Het onderzoek zal zeker aanknopingspunten en aanbevelingen bevatten voor de doorontwikkeling van het beleid. 3/51

5 In aanvulling daarop heeft de opdrachtgever gevraagd om in het onderzoek helderheid te scheppen over de begrippen die op dit beleidsterrein gehanteerd worden (vrijwilligers en zorgvrijwilligers, mantelzorg en informele zorg). In het licht van de afspraak in het bestuursakkoord over de gewenste stijging van het aantal zorgvrijwilligers met 25%, waaraan ook de activiteiten van VenZO moeten bijdragen, is helderheid over wat onder zorgvrijwilligers wordt verstaan belangrijk. VenZO is overigens niet de enige organisatie die bemiddelt bij de inzet van zorgvrijwilligers. Het onderzoek beperkt zich echter tot VenZO. Uitwerking vraagstelling Het onderzoek richt zich op het schetsen van een objectiveerbaar beeld van het functioneren van VenZO. Het betreft de volgende aspecten: Werkwijze Wat is de werkwijze van VenZO bij de bemiddeling (werving en screening vrijwilligers, selectie vacatures, begeleiding 3, afronding et cetera)? Hoe ziet het databestand eruit en hoe actueel is dat (Wie staan er ingeschreven, voor hoe lang en waar komen ze vandaan? Wordt er periodiek getoetst of de inschrijving nog actueel is?)? Bedrijfsvoering Wat zijn de kosten van de organisatie 4 (bedrijfsresultaat, reservepositie, verhouding directe/indirecte kosten, gemiddeld uurtarief en dergelijke)? Resultaten Wat zijn de feitelijke resultaten (aantal matches, matches afgezet tegen aantal vacatures en ingeschreven vrijwilligers, geslaagde/niet-geslaagde matches, terugkoppeling en afronding)? Kwaliteit Welke kwaliteitscriteria zijn er vanuit de literatuur voorhanden aangaande de ondersteuning van het vrijwilligerswerk op inhoud van het werk? Klanttevredenheid Wat vinden vrijwilligers, vragers van vrijwilligerswerk (particulieren en organisaties) van de dienstverlening? 3 Opleiden van (zorg)vrijwilligers behoorde in 2012 niet tot de opdracht aan VenZO. In 2012 was het opleiden van vrijwilligers ondergebracht bij de Vrijwilligersacademie. In 2013 wordt gestart met de Burgeracademie. De Burgeracademie is een initiatief van VenZO 4 De jaarrekening over 2012 is was gedurende het onderzoek nog niet voorhanden. 4/51

6 Afspraken Hoe zien de subsidieafspraken eruit (prestatieafspraken, rapportage- en verantwoordingsafspraken, kwaliteitscriteria)? Hoe is feitelijk het toezicht geregeld (regelmaat contact, toetsing stukken en dergelijke)? Vergelijking Hoe valt de vergelijking uit met andere steunpunten vrijwilligerswerk op de diverse punten (bedrijfsvoering, werkwijze, prestaties)? Maatschappelijke effecten Worden de beoogde maatschappelijke effecten bereikt zoals die door de subsidiegever zijn omschreven? In de kern is dit de meest wezenlijke vraag. Maatschappelijke effecten zijn in het algemeen echter lastig zichtbaar te maken dan wel eenduidig toe te schrijven aan een enkele actor. Van een diepgaand onderzoek is gegeven het tijdsbestek voor het onderzoek geen sprake. Op grond van de interviews en het dossieronderzoek onder vrijwilligers en gebruikers wordt er een kwalitatief beeld geschetst van het maatschappelijk rendement. 1.4 Aanpak Voor het onderzoeken van de hierboven beschreven punten is in hoofdlijn de volgende aanpak gehanteerd: 1. gesprekken met sleutelfiguren (wethouder, ambtenaren, directie VenZO, voorzitter raad van toezicht (RvT) VenZO, boekhouder VenZO); 2. documentenonderzoek (onder andere: jaarverslagen, subsidieafspraken, interne stukken VenZO); 3. literatuuronderzoek gericht op kwaliteitscriteria (onder andere: Movisie, Mezzo, de Nederlandse organisatie vrijwilligerswerk, BMC); 4. Interviews met vrijwilligers en organisaties; 5. bestandanalyse (vacaturebank, vrijwilligers); 6. toetsing gegevens; 7. vergelijking met andere steunpunten vrijwilligerswerk (Amsterdam-Nieuw-West en Amsterdam-Noord). Deze aanpak levert een 360-gradenanalyse op. De organisatie van onderzoek (VenZO) wordt vanuit alle denkbare hoeken bekeken (vanuit de opdrachtgever, de klanten en branchegenoten) en beoordeeld aan de hand van objectiveerbare normen. De mondelinge informatie over VenZO is getoetst aan de onderliggende stukken en bestanden, de informatie van vrijwilligers en opdrachtgevers, inclusief de gemeente. Komt dat met elkaar overeen? Waar wijken de beelden af? Hoe presteren ander organisaties? Daarnaast is de informatie getoetst aan de hand van instrumenten of criteria die belangrijk zijn voor de branche, zoals het keurmerk voor steunpunten vrijwilligers, een analyse- en beoordelingsinstrument voor gesubsidieerde organisaties en de governancecode van de MOgroep. 5 5 De MOgroep is de werkgeverskoepel en belangenbehartiger van de welzijnsorganisaties. De MOgroep werkt aan de professionalisering van de welzijnssector. 5/51

7 1.5 Leeswijzer In hoofdstuk 2 worden de resultaten van het literatuuronderzoek vermeld. Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van de organisatiedoorlichting van VenZO. In hoofdstuk 4 gaan we in op de subsidieafspraken met VenZO en de prestaties van VenZO en maken we de vergelijking met twee andere steunpunten. In hoofdstuk 5 worden de resultaten van de bestandanalyse weergegeven. Dit geeft een beeld van de vrijwilligers en de vacatures van VenZO. In hoofdstuk 7 en 8 worden de resultaten van de interviews met organisaties en vrijwilligers weergegeven. In hoofdstuk 8 toetsen we de verzamelde gegevens aan de hand van enkele instrumenten. Hoofdstuk 9 ten slotte bevat de hoofdconclusies en aanbevelingen. Dit hoofdstuk laat zich lezen als een samenvatting. 6/51

8 Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek 2.1 Inleiding Het doel van het literatuuronderzoek was om invulling aan de kwaliteitscriteria te geven en tot een begripsafbakening te komen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende aspecten: Inhoudelijke kwaliteit: onder andere takenpakket, bereikbaarheid, waardering van gebruikers (klanten/vrijwilligers). Kwaliteit van de subsidierelatie: feitelijke prestaties, maatschappelijk rendement: wat levert het op, nakomen van afspraken subsidiegever en vice versa. Ook het optreden van de gemeente zelf speelt daarin een rol. Kwaliteit van de bedrijfsvoering: onder andere inrichting van de exploitatie, werkproces, bestanden. Kwaliteit van het toezicht op de organisatie door de RvT (frequentie, onderwerpen, besluiten). In dit hoofdstuk lichten we de instrumenten kort toe die zich op grond van de literatuur lenen voor het doen van uitspraken over de kwaliteit op die verschillende onderdelen zoals we die in de volgende hoofdstukken gaan gebruiken. Vervolgens wordt ingegaan op de basisfuncties voor het vrijwilligers ondersteuningswerk en op de definities van diverse vormen van vrijwilligerswerk. 2.2 Instrumenten voor kwaliteitsbeoordeling Voor de beoordeling van de diverse onderdelen wordt gebruikgemaakt van bestaande instrumenten: het kwaliteitskeurmerk voor de inhoud, de interventiepiramide voor het beoordelen van de subsidierelatie en de bedrijfsvoering en de governancecode van de MOgroep voor het toezicht. Deze instrumenten bieden normen voor de beoordeling van de kwaliteit. Kwaliteitskeurmerk De Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligerswerk heeft in samenwerking met Movisie een keurmerk voor steunpunten vrijwilligerswerk ontwikkeld met één, twee of drie sterren. De criteria richten zich op het takenpakket, de presentatie, de bereikbaarheid en de klanten. Ook wordt er naar enkele beleidsmatige aspecten gekeken. VenZO wordt beoordeeld op deze punten. Interventiepiramide De interventiepiramide is een instrument dat door BMC voor de gemeente Haarlemmermeer ontwikkeld is om te beoordelen of een gesubsidieerde instelling in control is. Gelet wordt op het nakomen van subsidieafspraken, op de interne organisatie en op de bedrijfsvoering. Deze criteria vormen een checklist om niet alleen de jaarstukken en de subsidieaanvraag te beoordelen, maar tevens ook de gemeentelijke beschikking te toetsen. Wordt er aan de voorkant voldoende richting gegeven om aan de achterkant af te rekenen? 7/51

9 Het subsidiebeleid in Amsterdam-Zuidoost is niet identiek aan dat van Haarlemmermeer, waardoor niet alle criteria als norm kunnen worden opgevat. Deze criteria zijn buiten beschouwing gelaten. Governancecode De governancecode biedt handvatten voor een goed bestuur van organisaties afhankelijk van het gekozen model. De statuten en het daadwerkelijke toezicht kunnen daaraan getoetst worden. 2.3 Basisfuncties ondersteuning vrijwilligerswerk Ondersteuning van het vrijwilligerswerk is sinds de komst van de Wmo expliciet als verantwoordelijkheid van de gemeente benoemd (Prestatieveld 4: ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers). In Amsterdam-Zuidoost is in 2007 de ondersteuning van het vrijwilligerswerk als taak ondergebracht bij MAAZO. Om gemeenten te ondersteunen bij het uitvoeren van Prestatieveld 4 van de Wmo zijn de basisfuncties vrijwilligerswerk ontwikkeld, door het Ministerie van VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Basisfuncties Werkzaamheden 1. Vertalen maatschappelijke ontwikkelingen Meedenken in beleidsvoering, behartigen belangen, inventariseren van knelpunten, ontwikkelen en implementeren van vernieuwing 2. Verbinden en makelen Beheer vacaturebank, netwerken, maatschappelijke stage 3. Versterken Cursusaanbod, faciliteiten, helpdesk, organisatieondersteuning 4. Verbreiden Promotie, reclame, evenementen 5. Verankeren Monitoren van ontwikkelingen, evalueren van projecten, vastleggen methodieken Deze basisfuncties zijn ook te herkennen in de functies van VenZO, ondanks een wat afwijkende terminologie en soms een wat andere ordening van termen onder de basisfuncties. Informatie en advies is voor VenZO bijvoorbeeld een aparte functie. In de basisfuncties wordt het gezien als onderdeel van functie 3 (versterken). 8/51

10 2.4 Begripsbepalingen Voor het benoemen van activiteiten die op vrijwillige basis worden uitgevoerd, zijn veel termen in omloop: vrijwilligers en zorgvrijwilligers, mantelzorg, informele zorg en respijtzorg et cetera. Met het oog op het groeiende belang van zorgvrijwilligers en de prestatieafspraken daarover met VenZO is het van belang om helderheid te scheppen in de begrippen. Op basis van literatuuronderzoek raden we aan de volgende definities te volgen: Een reguliere vrijwilliger is iemand die onbetaald en onverplicht werk verricht ten behoeve van anderen of van (de kwaliteit van) de samenleving in het algemeen in enig georganiseerd verband. 6 Dit begrip kan weer verder verbijzonderd worden in Geleid vrijwilligerswerk: dit is een vorm vrijwilligerswerk waarbij de deelname aan of de voorwaarden waaronder en de wijze waarop wordt deelgenomen door anderen wordt geïnitieerd en/of wordt ingericht. Mensen met een uitkering die met het oog op terugkeer in het arbeidsproces aangeraden wordt vrijwilligerswerk te doen, vallen hieronder. Een zorgvrijwilliger is iemand die op basis van een overeenkomst met de zorgaanbieder werkzaamheden verricht op het terrein van de zorg- en dienstverlening aan cliënten, zonder daarvoor aanspraak te maken op betaling van loon (Actiz). Er kan hierbij onderscheid gemaakt worden tussen vrijwillige thuishulp, vriendendiensten en buddyzorg. Vrijwillige thuishulp is het tijdelijk overnemen van taken in huis. In het geval dat dit is om de mantelzorger te ontlasten, wordt gesproken van respijtzorg 7. In sommige gevallen wordt ook hulp geboden aan de mantelzorger zelf. Onder vriendendiensten (of maatjesprojecten) vallen alledaagse activiteiten om mensen met psychische of psychiatrische problemen ondersteuning te bieden bij deelname aan de samenleving. 8 Bij buddyzorg bieden vrijwilligers sociaalemotionele ondersteuning aan mensen met een ernstige chronische of levensbedreigende ziekte en/of langdurige fysieke beperking gericht op het versterken van de autonomie en persoonlijke kracht. 9 Informele zorg is een containerbegrip waar de verschillende vormen van onbetaalde en niet-beroepshalve zorg onder vallen. 10 Burenhulp bijvoorbeeld valt eronder /51

11 Een mantelzorger is een persoon die vrijwillig en onbetaald zorg verleent aan mensen met fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen in hun familie, huishouden of sociale netwerk. Het gaat om zorg die meer is dan in een persoonlijke relatie gebruikelijk is. 11 Deze verzorging duurt meer dan acht uur per week of langer dan drie maanden. 12 De begrippen verschillen naar de mate van eigen keuze en de mate waarin sprake is van een georganiseerd verband. Vrijwilligerswerk is in het algemeen een eigen keuze. Mensen doen het vanuit een intrinsieke motivatie. Bij geleid vrijwilligerswerk is dat niet helemaal het geval. Soms is het een voorwaarde die de uitkerende instantie stelt. Mantelzorg is meestal geen vrije keuze, maar onontkoombaar, in tegenstelling tot informele hulp van buren of vrienden. Mantelzorg en informele hulp regelen mensen meestal onderling. Daar komt geen organisatie aan te pas. Bij het reguliere vrijwilligerswerk is dat wel het geval. VenZO richt zich op het georganiseerd vrijwilligerswerk. Ze bemiddelt niet voor particuliere hulpvragers. In de onderstaande tabel staan de belangrijkste begrippen geordend naar vrijwilligheid en organisatiegraad Georganiseerd Ongeorganiseerd Eigen keuze vrijwilliger informele hulp Geen of minder eigen keuze geleid vrijwilligerswerk mantelzorger /51

12 Hoofdstuk 3 Onderzoek VenZO 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de organisatie van VenZO beschreven zoals die naar voren komt uit de gesprekken met de directie en de beschikbare stukken. Bij de start van het onderzoek heeft er een diepgaand gesprek plaatsgevonden met de directie. In dit gesprek is ingegaan op de werkprocessen rond intake en registratie van vrijwilligers, de werving van vacatures, de bemiddeling et cetera, de werkprocessen rond de overige producten en diensten van het steunpunt, de aansturing en bedrijfsvoering van VenZO en de bereikte resultaten over Aanvullend op dit gesprek dat veel informatie opleverde zijn er nog tal van aanvullende vragen gesteld. De directie van VenZO leverde alle gevraagde informatie en stelde zich buitengewoon constructief en mededeelzaam op. De volgende stukken zijn ontvangen: De functiebeschrijvingen, het personeelshandboek inclusief werkinstructies, het activiteitenplan 2012, het prestatieoverzicht 2012, de statuten en informatie over de samenstelling van de RvT, bestandsoverzichten en mondelinge informatie over de financiële situatie over De subsidieovereenkomsten en jaarverslagen 2011 en 2010 zijn via het stadsdeel verstrekt. Met de ambtelijk en bestuurlijk betrokkenen hebben eveneens gesprekken plaatsgevonden over VenZO. 3.2 Voorgeschiedenis VenZO voert sinds juli 2011 zelfstandig de ondersteuning vrijwilligerssteunpunt binnen het gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost. Het stadsdeel heeft VenZo subsidie verleend voor de ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Het gaat om taken als informatie en advies, bemiddeling, deskundigheidsbevordering, belangenbehartiging et cetera. Vanaf 2007 was het vrijwilligerssteunpunt onderdeel van MAAZO en vanaf juni 2009, na het faillissement van MAAZO, is het steunpunt ondergebracht bij de stedelijke Vrijwilligerscentrale Amsterdam (VCA). Op 28 juni 2011 heeft het stadsdeel besloten de taak weer naar het stadsdeel toe te halen en onder te brengen bij VenZO, die voor dat doel in het leven geroepen is. VenZO is op 1 juli 2011 van start gegaan en bestaat dus weliswaar nog maar kort, maar heeft al wel een langere voorgeschiedenis. 13 De jaarstukken 2012 waren ten tijde van het onderzoek nog niet gereed. 11/51

13 3.3 Takenpakket VenZO omschrijft haar takenpakket 14 als volgt 15 : Kernfunctie Informatie en advies (incl. website) Bemiddelen Deskundigheidsbevordering Coördinatie en netwerkvorming Algemene belangenbehartiging Serviceverlening Promotie en beeldvorming Ontwikkeling specifieke projecten Deze functies omvatten alle vier de basisfuncties voor vrijwilligersondersteuning. Met het oog op het Keurmerk, zoals beschreven in hoofdstuk 2, is het bestrijken van alle vier de basisfuncties een voorwaarde om voor drie sterren in aanmerking te komen. Daar voldoet VenZO in elk geval aan (zie voor beoordeling aan de hand van het Keurmerk hoofdstuk 8). 3.4 Werkprocessen rond de kernfunctie bemiddeling In 2012 heeft VenZO de werkprocessen en de interne regels uitgewerkt in diverse documenten: het basiswerkproces, de werkinstructie en het P&O-handboek. Ook dat is met het oog op het Keurmerk een voorwaarde. Het basiswerkproces bevat een omschrijving van de taken van vier verschillende uitvoerende functionarissen: bemiddelaar, organisatieadviseur, projectmanager en systeembeheerder. In 2013 zijn er feitelijk twee functies over. Zoals gezegd zijn de functies van bemiddelaar en organisatieadviseur gecombineerd. De functie van systeembeheerder is vervallen; de taken zijn ondergebracht bij de adjunct-directeur. Deze wisselingen betekenen dat het basiswerkproces niet meer overeenstemt met de beschrijving en aan actualisatie toe is. In de werkinstructie worden de werkzaamheden voor de hierboven genoemde kernfuncties in hoofdlijnen beschreven. Hieronder wordt het werkproces rond bemiddeling beschreven. Daarvoor is vooral gebruikgemaakt van de mondeling verstrekte informatie. 14 Subsidieaanvraag Omschrijving takenpakket wijkt wat af van de omschrijving in de beschikking. Serviceverlening maakt daar geen deel meer van uit. VenZO blijft de service wel verlenen. 12/51

14 Bemiddeling De bemiddeling via het steunpunt ziet er in hoofdlijnen als volgt uit: Intake Vrijwilligers en organisaties die zich inschrijven bij VenZO krijgen een persoonlijk intakegesprek. In dat gesprek wordt de belangstelling van de vrijwilliger vastgesteld. Daarbij wordt gekeken naar ervaring, kennis en scholingsbehoefte en wordt ook gevraagd of de vrijwilliger belangstelling heeft voor het zorgvrijwilligerschap. Registratie Van de vrijwilliger worden de NAW-gegevens geregistreerd, de belangstelling en de wijze waarop de vrijwilliger bij VenZO terechtgekomen is (al of niet op doorverwijzing en door wie). Bemiddeling Na het intakegesprek vindt vaak zo snel mogelijk een bemiddeling plaats. De vrijwilliger wordt benaderd voor een vacature en gaat daarmee op pad. Nabellen Na circa 2 à 3 weken wordt contact opgenomen met de organisatie met de vraag of de match gelukt is. Registratieresultaat Indien er een contract is gesloten tussen de vrijwilliger en de organisatie, wordt de bemiddeling als geslaagd geregistreerd. In de praktijk van alledag blijkt het nabellen niet altijd plaats te vinden zoals uit de interviews met vrijwilligers blijkt (zie hoofdstuk 7). Het werk van de bemiddelaar omvat meer dan het uitvoeren van dit basiswerkproces; het omvat ook het werven van vrijwilligers, het contact onderhouden met de vrijwilligers en het bijhouden van de digitale databank van vrijwilligers, de vrijwilligersorganisaties en de vacaturebank. Daarnaast houdt de bemiddelaar zich bezig met de ondersteuning, advisering en professionalisering van de zelforganisaties. Internetbemiddelingen Bij VCA vonden ook veel bemiddelingen via het internet plaats. Voor de onlinevacaturebank en het registratieprogramma werd in 2011 nog gebruikgemaakt van de faciliteiten van VCA. VCA was niet bereid de dienstverlening in 2012 voort te zetten, waarna door VenZO eigen systemen zijn aangeschaft. De overdracht van de gegevens vanuit VCA verliep vervolgens niet vlekkeloos en het systeem bleek last te hebben van zo veel kinderziekten dat er opnieuw geïnvesteerd moest worden. In maart 2013 gaat VenZO over naar een nieuwe vacaturebank, een nieuw registratiesysteem en een nieuwe website. 13/51

15 Als gevolg daarvan hebben er in 2012 niet of nauwelijks internetbemiddelingen plaatsgevonden, wat de productie negatief beïnvloed heeft. Er werd wel voldaan aan de prestatieafspraken ten aanzien van de productie. 3.5 Informatie en advies en serviceverlening VenZO is vier dagen in de week geopend van 9.00 tot uur, voor telefonische vragen of voor inloop. Met een bereikbaarheid van meer dan 20 uur voldoet VenZo aan één van de criteria voor drie sterren van het Keurmerk. In het kantoor van VenZO kunnen organisaties gebruikmaken van computerfaciliteiten (serviceverlening). Intakegesprekken vinden op kantoor plaats. De bemiddelaar van VenZO is ook een dagdeel in de week aanwezig in het Loket Zorg en Samenleven en neemt deel aan het maandelijkse casuïstiekoverleg. VenZO heeft ook een eigen website met informatie voor vrijwilligers en organisaties, en actuele informatie over cursussen. Zo staat de uitvoering van dit onderzoek op de website vermeld en is tevens vermeld dat vrijwilligers en organisaties benaderd kunnen worden voor een gesprek. Vanwege de overgang naar een nieuwe website in maart 2013 is niet alle informatie actueel. 3.6 Deskundigheidsbevordering, promotie en netwerkvorming VenZO ondersteunt vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties; zij geeft cursussen waaraan individuele vrijwilligers kunnen deelnemen om beter op het vrijwilligerswerk voorbereid te zijn, zoals een EHBO-cursus of een cursus Notuleren. Er wordt gebruikgemaakt van bestaand aanbod van VCA, de Vrijwilligersacademie, SWSL, bedrijven en instanties, omdat VenZO zelf beperkte middelen heeft voor scholing en training. VenZO ondersteunt ook zelforganisaties in het aanvragen van waarderingssubsidies bij het stadsdeel. In 2011 zijn er 34 aanvragen voor waarderingssubsidies ingediend. Voor 2012 is het aantal nog niet bekend. Wel blijkt uit de verstrekte informatie dat er veel contacten zijn geweest over het aanvragen van waarderingssubsidies. Verder organiseert VenZO diverse informatiebijeenkomsten en is zij aanwezig geweest en geeft zij acte de présance op verschillende beurzen en markten. VenZO probeert duidelijk aanwezig te zijn in Stadsdeel Zuidoost, en probeert mensen te interesseren voor het vrijwilligerswerk en banden te leggen met en tussen vrijwilligersorganisaties. VenZO onderneemt ook pogingen om het bedrijfsleven bij activiteiten te betrekken of voor sponsoring te interesseren. Het jaarverslag van 2011 geeft uitgebreide informatie over alle verrichte activiteiten, onder andere over de betrokkenheid bij de Miss Charm-verkiezing. Daaruit reist het beeld op van een actieve organisatie. 14/51

16 3.7 Organisatie, formatie en overhead VenZO heeft een formatie van 3,76 fte, in 2013 als volgt verdeeld over de functies: Formatie 2013 fte directeur 1 Adjunct-directeur 1 Bemiddelaar/ organisatieadviseur projectmanager 0,67 Totaal 3,67 1 De taakverdeling is in 2013 als volgt: directeur: eindverantwoordelijk voor gehele bedrijfsvoering,(aansturing, beleid, rapportages),vertegenwoordiging van de organisatie, acquisitie en promotie; adjunct-directeur: aansturing van het bureaupersoneel, ICT en website en deels uitvoering van projecten; bemiddelaar/organisatieadviseur: intake van vrijwilligers, bemiddeling van vrijwilligers op vacatures, ondersteuning van zelforganisaties bij professionalisering en het aanvragen van waarderingssubsidies; projectmanager: ontwikkelt en coördineert activiteiten, deskundigheidsbevordering en nieuwe initiatieven. Verder zijn er nog twee vrijwilligers actief op het bureau van VenZO in het CEC-gebouw. Overhead De formatie is te verdelen in directe en indirecte functies. Directiefuncties behoren tot de indirecte formatie (2 fte), de overige functies tot de directe formatie (1,67 fte) De verhouding tussen beide functiegroepen is de overhead. 16 De overhead bedraagt op deze wijze berekend 54%. Dat is afgezet tegen het gemiddelde in de branche een erg hoog percentage. Gemiddeld ligt de overhead in de welzijnssector op 17 à 18%, hoewel de spreiding groot is en varieert van minder dan 10% tot 40%. 17 Zelfs in dat licht bezien is de overhead van VenZO zeer hoog. Bij kleine organisaties zoals VenZO neemt de directie dikwijls ook taken voor haar rekening die tot het primaire proces behoren. De daadwerkelijke overhead zal dus lager zijn dan 54%, maar de uitvoering wordt daarmee wel duurder, aangezien de salariëring van de directie hoger ligt dan die van het uitvoerend personeel. In organisaties van deze omvang is meestal sprake van een deeltijdfunctie voor de directie. Het overheadpercentage is in 2013 negatief beïnvloed door een afname van de formatie van 4 fte naar 3,67 fte. 16 Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. M. Huijben, Groningen Onderzoek van Beerenschot door M. Huijben, Groningen /51

17 Vanwege een teruggang in subsidie 18 ad , in 2013 is de functie van organisatieadviseur gecombineerd met die van de bemiddelaar en zijn enkele ondersteunende taken bij de adjunct-directeur gelegd. Deze keuze heeft de overhead verzwaard. 3.8 Financiën VenZO wordt vrijwel uitsluitend bekostigd uit subsidies. Incidenteel heeft VenZO ook andere inkomsten. De basissubsidie bedroeg in 2012 circa , en bedraagt in 2013 circa ,. Daarnaast worden er projectgelden ontvangen. In totaal bedraagt de omzet in 2012 ruim 3 ton VenZO heeft 2011 neutraal afgesloten. Het balanstotaal bedroeg ,, geheel bestaande uit liquide middelen voor reserveringen en ontvangen bedragen voor nog uit te voeren projecten. VenZO beschikte volgens de balans niet over vrij besteedbaar vermogen De jaarrekening over 2012 is bij de afronding van het onderzoek nog niet gereed. 19 Uit de informatie van de boekhouder blijkt dat de financiële situatie in 2012 door diverse omstandigheden is verslechterd. VenZO heeft vooruitlopend op het binnenhalen van kansrijke projecten 20 geïnvesteerd in personeel, voor de voorbereiding. De projecten zijn echter niet in 2012 van start gegaan, maar starten pas in In financieel opzicht levert dat voor een organisatie met geringe reserves problemen op. Verder leidde de vervanging van de directeur vanwege ziekte tot extra uitgaven. Eind 2012 leidde dat tot ernstige liquiditeitsproblemen, die begin 2013 door de ontvangst van de subsidie en het ziektegeld weer zijn opgelost. Eind 2012 beschikte VenZO over geen enkele financiële ruimte meer, wat volgens de boekhouder bij ongewijzigd beleid tot problemen kan leiden. Het wachten is op de vastgestelde jaarrekening en de accountantsverklaring. De signalen geven echter reden tot zorg. 3.9 Toezicht VenZO is een stichting die is opgezet volgens het raad-van-bestuur- annex raadvan-toezichtmodel. In dit model ligt de eindverantwoordelijkheid van de organisatie volledig bij de directeur-bestuurder (raad van bestuur (RvB)). De directeurbestuurder kan de organisatie naar buiten toe vertegenwoordigen en is rechtsbevoegd om diverse (financiële) handelingen te verrichten. In andere modellen (toezichthoudend bestuur, instruerend (= uitvoerend) bestuur)) draagt het bestuur van de stichting formeel de eindverantwoordelijkheid, ook al ligt die in de praktijk bij de directeur. 18 In 2012 was er vanwege het Jaar van de Vrijwilligers extra geld voor VenZO. 19 Het onderzoek is uitgevoerd in februari en de eerste helft van maart De jaarstukken hoeven pas op 1 april bij het stadsdeel ingeleverd te worden. 20 Het betreft de volgende projecten: De trap op naar vrijwilligers, Talenten in de wijk, Burgeracademie. 16/51

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Kantelen naar vrijwilligers Gemeente Oostzaan 22-12-2011 Joost Nellen, JongeHonden Anne Vrieze, WWZ Consultancy Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt 1.1. Doelstelling Het maatschappelijk doel is het stimuleren van actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid. Het middel hiervoor is het vergroten en verbeteren

Nadere informatie

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen:

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen: Goed Voor Elkaar Checklist basisfuncties lokale ondersteuning mantelzorg Toelichting Voor u ligt een vragenlijst over mantelzorgondersteuning binnen uw gemeente. Deze vragenlijst ligt er niet zomaar. Vanuit

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011 Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Aan de Waterkant 2008-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Evaluatiekader 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Vrijwilligerswerk Oostzaan 4 2.1 De situatie toen 4 2.2 De

Nadere informatie

TRILL Programma van eisen VWC

TRILL Programma van eisen VWC TRILL Programma van eisen VWC Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Met dit stappenplan en deze checklist legt u de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen alle samenwerkingspartners in uw regio. Wat

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen (050) Voortgang en borging Kansen in Kaart J.Y. Bruining De leden van de raad van de gemeente Groningen (050) 367 62 68-6537682 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang in het

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Consulent informele ondersteuning. Portefeuillehouder: mw. E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 180476 / 186829 Samenvatting Aanleiding om te

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling Van Kooten en de bie Een vooruitziende blik of is er echt niets veranderd? De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling http://www.youtube.com/watch?v=ebj1ra24kbs Bijeenkomst 1 Vrijwilliger

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 In het najaar van 2011 heeft Actieradius- vrijwillige inzet Land van Cuijk een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder

Nadere informatie

Memo 2 8 OKT. 2010. Het college /wethouder F. Speel

Memo 2 8 OKT. 2010. Het college /wethouder F. Speel ^ ^ ^ ^ L Ql# II gemeente Zoetermeer Welzijn Beleid Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Memo 2 8 OKT. 2010 Aan De leden van de raad Datum Van Het college /wethouder F. Speel Onderwerp Vrijwilligersimpuls 2010-2011

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

Samenvatting Subsidiebeleid welzijn per 1 januari 2017

Samenvatting Subsidiebeleid welzijn per 1 januari 2017 Samenvatting Subsidiebeleid welzijn per 1 januari 2017 Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer 1 Inhoudsopgave Subsidiebeleid Welzijn... 3 1. Wanneer in aanmerking voor welzijnssubsidie?... 4 1. Eigen kracht

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude Jaarverslag 2012 Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k in de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude Inleiding De gemeente Renswoude en Scherpenzeel vinden het belangrijk dat het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

In de Gemeente Marum

In de Gemeente Marum In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark Wmo 2012

Samenvatting Benchmark Wmo 2012 Samenvatting Benchmark Wmo 2012 Gemeente Helmond heeft in 2012 samen met 123 andere gemeenten deelgenomen aan de Benchmark Wmo. Hiervan hebben 69 gemeenten, inclusief Helmond, naast de basisbenchmark meegedaan

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2017 Vaststelling 2017 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 340.007

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Kadernota. Meedoen. Midden-Drenthe

Kadernota. Meedoen. Midden-Drenthe Kadernota Meedoen In Midden-Drenthe Aansluiting met de samenleving Miriam Smid-Mos Afdeling Samenlevingszaken Gemeente Midden-Drenthe Oktober 2008 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding 3 1. Landelijk beleid en de

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatierapport Kunstraad Groningen Steller M.M.A. Blom De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 62 50 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6616761 Datum Uw brief van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

onderzoek financiële administratie PBR

onderzoek financiële administratie PBR onderzoek financiële administratie PBR januari 2015 definitief 1 aanleiding In 2014 heeft de Rekenkamer Rotterdam een onderzoek uitgevoerd naar integriteitrisico s in het subsidieproces. Met dit onderzoek

Nadere informatie

Wat is het doel van een convenant?

Wat is het doel van een convenant? Met dit stappenplan en deze checklist legt u de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen alle samenwerkingspartners in uw regio. Wat is het doel van een convenant? Een convenant is een overeenkomst

Nadere informatie

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Directie Realisatie Inleiding Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Aan Van Stadsdeelraad Zuidoost

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 08.0476 Tussenrapportage uitvoering Kadernota Leids Sportbeleid 2006-2010. De gemeenteraad heeft op 28-2-2006 de Kadernota

Nadere informatie

Commentaar van de Seniorenraad op het Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Commentaar van de Seniorenraad op het Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Commentaar van de Seniorenraad op het Beleidsplan 2008-2011 Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) INLEIDING De Seniorenraad heeft van het College van burgemeester en wethouders van Boxmeer het verzoek

Nadere informatie

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Welkom Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013 Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Inhoud presentatie Informatie en kengegevens Steunpunt Mantelzorg De praktijk aan het

Nadere informatie

Convenant Wijksteunpunten Wonen

Convenant Wijksteunpunten Wonen Convenant Wijksteunpunten Wonen 2009-2010 Afspraken over verantwoordelijkheden en taken van de partijen betrokken bij de Wijksteunpunten Wonen 1. het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/ Behandelend ambtenaar N.H. Emck Postreg.nr. Tel.nr Datum: 22 juni 2010

Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/ Behandelend ambtenaar N.H. Emck Postreg.nr. Tel.nr Datum: 22 juni 2010 Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/10-00259 Behandelend ambtenaar N.H. Emck Postreg.nr. Tel.nr 0345-636169 Datum: 22 juni 2010 ONDERWERP: Vaststellen van de nota mantelzorg Leerdam 2010-2014

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Instellen Vrijwilligersfonds

Instellen Vrijwilligersfonds Openbaar Onderwerp Instellen Vrijwilligersfonds Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De motie Vrijwilligersfonds, kleine moeite groot plezier roept ons college op

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Uitwerking basisfuncties. Intensieve vrijwilligerszorg in de samenleving

Uitwerking basisfuncties. Intensieve vrijwilligerszorg in de samenleving Uitwerking basisfuncties Intensieve vrijwilligerszorg in de samenleving Voorwoord Het ministerie van VWS publiceerde op 30 maart 2009 de basisfuncties lokale ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/67 Voor raadsvergadering d.d.: 02-06-2009 Agendapunt: 12 Onderwerp:

Nadere informatie

Sociale wijkzorgteams Den Haag

Sociale wijkzorgteams Den Haag Sociale wijkzorgteams Den Haag Onderzoek naar voorwaarden voor doeltreffend en doelmatig functioneren De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de sociale wijkzorgteams in Den Haag. Daarbij is gekeken

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten 2008-2011 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Mezzo Advies Verordening WMO 2015

Mezzo Advies Verordening WMO 2015 Verordening WMO 2015 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De reikwijdte van mantelzorg 4 2.1 Mantelzorg is altijd vrijwillig 4 2.2 Mantelzorg en bovengebruikelijke

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen

Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen Augustus 2015 Organisatie Stichting Welzijn Vianen (SWV) is een zich ontwikkelende brede ondernemende welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Burgemeester en wethouders van Doetinchem; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de volgende onderdelen van de zorg, sport

Nadere informatie

Gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid

Gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid Gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid Inventarisatie onder steunpunten vrijwilligerswerk en organisaties in de vrijwilligerszorg naar de uitvoering van het gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid. Auteur(s)

Nadere informatie

Mezzo Advies voor gemeenten Verordening WMO versie 2

Mezzo Advies voor gemeenten Verordening WMO versie 2 voor gemeenten Verordening WMO 2015 versie 2 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DE REIKWIJDTE VAN MANTELZORG... 3 2.1. Mantelzorg is altijd vrijwillig...

Nadere informatie

GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR

GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR Nr.: 4 Onderwerp: DEELSUBSIDIEVERORDENING LEEFOMGEVING MOOK EN MIDDELAAR 2014 De raad van de gemeente Mook en Middelaar Overwegende dat het wenselijk is ter zake van het verstrekken

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

: 22 januari 2013 : 4 februari : J.L.M. Vlaar : J.C. Teeuwen

: 22 januari 2013 : 4 februari : J.L.M. Vlaar : J.C. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 22 januari 2013 : 4 februari 2013 Documentnr. Zaaknummer : 990 : B0305-2047 Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning

Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rhenen; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet. Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo

Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet. Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo Aanleiding In de ledenraadsvergadering van 22 september 2015 is met de ledenraad van Mezzo de afspraak gemaakt dat

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie

Rapportage Wmo-benchmark 2008

Rapportage Wmo-benchmark 2008 ** Concept 20 mei 2009 Sectie wz Rapportage Wmo-benchmark 2008 April 2009 Auteur(s): C. Jansens ism WZ en SoZa INHOUD 1. Horizontale verantwoording 2. Samenvatting resultaten 3. Conclusie Pagina 2 van

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker Heerhugowaard, oktober 2012 Opdrachtgever Uitvoering : Gemeente Heerhugowaard : WonenPlus Noord-Holland Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nota van B&W. B&W-besluit:

Nota van B&W. B&W-besluit: Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur D.A. Boon Telefoon 5114128 E-mail: boond@haarlem.nl PD/MID Reg.nr. PD/DV/2006/1256 Bijlage A Onderwerp Prestatieplan WMO Loket B & W-vergadering van 5

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle Inleiding De Participatieraad (PR) bestaat uit betrokken burgers, door het College benoemd, die zich inzetten om de kwaliteit te verbeteren van de

Nadere informatie

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk?

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? Handreiking subsidie Leefbaarheid en bewonersparticipatie Dit is een uitgave van de gemeente Den Haag Dienst Publiekszaken

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2016 Vaststelling 2016 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 376.930,-

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795

Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795 Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: RIJSSEN-HOLTEN Datum inspectie: 23-10-2014

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

gemeente Eindhoven Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnumrner 04.R820.00I inboeknummer o4tooosxs Classificatienummer x.888 Dossiernummer 4aa.6ox 25 mex 2004 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft rapport Reintegratie

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT Werkgroep Provinciaal Toezicht Inhoud Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Verschil toezicht op rechtmatigheid

Nadere informatie

Werktrajectbegeleider

Werktrajectbegeleider Werktrajectbegeleider Functiebeschrijving naar aanleiding van CAO-tekst Trajectbegeleider Vastgesteld door: Directeurbestuurder Datum: December 2005 Algemene kenmerken De werktrajectbegeleider richt zich

Nadere informatie

GESCAND OP 2 7 APR, Page 1 of 3. Zant, Tim j. Van: Ellen Bartels j Gemeente Oostzaan

GESCAND OP 2 7 APR, Page 1 of 3. Zant, Tim j. Van: Ellen Bartels j Gemeente Oostzaan 27-4-2011 GESCAND OP 2 7 APR, 2011 Zant, Tim j. Page 1 of 3 Van: Ellen Bartels [e.bartels@mezzo.nl] j Gemeente Oostzaan Verzonden: dinsdag 26 april 2011 16:07 " ~" ~~" CC- Hanneke VenA/eij; Karin Verbeek;

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie