Stichting Shakti. Huishoudelijk reglement. 1. Procedure voor benoeming van bestuursleden. 1. Bestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Shakti. Huishoudelijk reglement. 1. Procedure voor benoeming van bestuursleden. 1. Bestuur"

Transcriptie

1 Stichting Shakti Huishoudelijk reglement 1. Procedure voor benoeming van bestuursleden 1. Bestuur 1.1 Bestuursleden kunnen niet tevens medewerkers uit arbeidsverhouding en/of cliënt zijn. 1.2 Het bestuur benoemt een bestuurslid en geeft daarvan spoedig mogelijk kennis aan de medewerkers. 1.3 Alle bestuursleden kunnen kandidaten voor een specifieke bestuursfunctie voordragen indien die kandidaten de voor de functie noodzakelijk geachte capaciteiten bezitten. 1.4 Zowel bestuursleden als medewerkers worden geacht het vertrouwen te hebben van de voorgedragen kandidaat. 1.5 Uit een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat dient te blijken dat deze een eventuele benoeming tot bestuurslid zal aanvaarden. 1.6 Het dagelijks bestuur voorzitter, secretaris en penningmeester dient bij voorkeur woonachtig te zijn in de provincie Noord Brabant. 2. Procedure van benoeming in verband met het aftreden van bestuursleden. 2.1 Drie maanden voor vertrek c.q. voor het einde van een zittingsperiode van bestuursleden zullen maatregelen genomen worden ter bevordering van de continuïteit van een volledige bestuursbezetting. 2.2 Zodra een bestuurslid in de bestuursvergadering kennis geeft van haar/zijn vertrek als bestuurslid anders dan tengevolge van de beëindiging van de zittingsperiode is de secretaris gehouden binnen 14 dagen schriftelijk mededeling te doen aan de medewerkers met vermelding van de categorie waarin de vacature door vertrek van het bestuurslid is/zal ontstaan. 2.3 Indien een bestuurslid dat herbenoembaar is een nieuwe zittingsperiode niet ambieert dient dit bestuurslid minstens 3 maanden voor de beëindiging van haar/zijn zittingsperiode hiervan in de bestuursvergadering mededeling te doen. 1

2 2.4 Alvorens het bestuur conform art 1.3 een bestuurslid benoemt, dient de medewerkervergadering aan de voordracht zijn goedkeuring te hechten. 2.5 Deze goedkeuring wordt niet verleend als de voorgedragen bestuurskandidaat niet voldoet aan de normen en voorwaarden zoals in statuten en HH reglement 11. Medewerkeroverleg/vergadering 1. De verhouding tussen het medewerkeroverleg, bestuur en werkgroepen en de wijze van samenstelling en bevoegdheden en de regeling van vergaderingen en stemprocedures 2. De organisatie kent de volgende werkgroepen: a. Open Spreekuur en themagroepen b. Projecten c. Financiën d. Management 1.Vrijwilligersbeleid 2. Stage 3. Deskundigheidsbevordering 4. Samenwerking 3. Op de algemene medewerkervergadering wordt verwacht dat aanwezig zijn de vertegenwoordigers uit alle werkgroepen 4. De vergadering wordt 1x per maand gehouden bij voorkeur de eerste maandag van de maand. De volgende onderwerpen worden besproken: Ingekomen/uitgaande post Beleid voorbereiding en uitvoering (algemeen en specifiek) Stand van zaken uit de verschillende werkgroepen (voortgang en knelpunten) Oplossen van knelpunten in de voorbereiding en uitvoering Taakverdeling en delegatie van bevoegdheid Prioriteitsstelling deskundigheidsbevordering Fiattering van verzoeken en initiatieven; inhoudelijk en financieel 5. De intervisie wordt 1x per maand gehouden bij voorkeur op de 2 E maandag van de maand. Alle medewerkers worden op deze bijeenkomst verwacht. Binnen de intervisie wordt tijd ingeruimd voor mededelingen voorkomend uit het medewerkeroverleg. 6. De cliëntenbespreking vindt 1x per week plaats bij voorkeur op donderdagmiddag. Het gaat om het vervolgen van de cliënten uit het Open Spreekuur en van de telefonische contacten. 2

3 7. De algemene coördinator besluit conform werkplan en financiële ruimte over de dagelijkse gang van zaken in overleg met de financieel administrateur. 8. De vrijwilligers hebben recht op een vrijwilligersvergoeding of reiskosten in overleg met de financieel administrateur Procedure van totstandkoming en vastlegging van het beleidsplan. 1. Het medewerkeroverleg stelt het concept beleidsplan vast na bespreking in de inhoudelijke werkgroepen. 2. Het bestuur wijkt alleen af van het concept beleidsplan indien daar argumenten van financieel-begrotingstechnische aard voor zijn. 3. Het bestuur geeft haar/zijn goedkeuring aan het beleidsplan en stelt daarmee vast 1V. Jaarverslag 1. De werkgroepen stellen het jaarverslag samen. 2. Het medewerkeroverleg legt het jaarverslag aan het bestuur voor. 3. Het bestuur stelt het jaarverslag vast. V. Teams 1. In Shakti zijn 4 werkgroepen werkzaam. 2. De werkgroepen zijn het Open Spreekuur en themagroepen; projecten; financiën; management. VI. Diverse regelingen 1. Stage en stagebegeleiding worden in overleg met de opleiding vastgelegd. 2. De stagiaire maakt kennis van het werkveld en mag onder begeleiding meedraaien in het open Spreekuur en in groepen. 3. De stagiaire heeft recht op individuele stagebegeleiding. 4. In geval van conflict en wordt in eerste instantie het geschil onderling opgelost en daarna aan de algemeen coördinator voorgelegd. 3

4 VII Geschillenregeling. Voor het slechten van geschillen gelden de volgende regelingen. De Vrijwilliger. Het bestuur heeft het recht een vrijwilliger te ontslaan na voordracht door de algemeen coördinator en na overleg met de werkgroep vertegenwoordigers. Ontslag vindt plaats indien de vrijwilliger niet blijkt te functioneren binnen het team Onoorbaar gedrag vertoont jegens cliënten en medewerkers of samenwerkingspartners Niet tot professionele attitude begeleid kan worden. Wegens beleidswijziging Financiën In geval van financieel geschil wordt in eerste instantie het geschil geslecht door de financieel administrateur en bij het voortduren van het geschil overlegt de penningmeester met het bestuur. Inhoudelijke geschillen en fiatteren Inhoudelijke geschillen worden besproken in het medewerkeroverleg en de algemeen coördinator neemt hierin de eindbeslissing en stelt het bestuur hiervan in kennis. De procedure over geschillen rondom de stage worden in VI. Diverse regelingen 1 en 4 geregeld. 4

5 Taken van medewerkers. De WIW plaats van Mina loopt tot 1 oktober Daarmee wordt dit contract beëindigd om een ander de gelegenheid te geven en Mina te helpen een stap te maken naar betaalde arbeid. WIW plaatsing en/of stagiaire plek betekent niet automatisch instroom als vrijwilliger binnen het team. Taken tot 1 oktober 2002 in WIW verband. WIWer Mina Onder begeleiding meedraaien in het open Spreekuur dat houdt in Cliënten Intake en begeleiding in overleg met werkbegeleider. Schriftelijk vastleggen van de gesprekken met clienten. Administratie cliënten Typen van cliëntverslagen Afluisteren van antwoordapparaat en opschrijven, postverzorging bij afwezigheid Rohafza Hand en spandiensten zoals typen van projectverslagen, interieurverzorging, notuleren vergadering, intervisie Bijwonen van en voorbereiden thema in de intervisie en vergadering Voorbereiding en opzetten van lotgenotengroep vrouwen in Eindhoven vanaf 1 september Verslaglegging van de groepsbijeenkomst en voorbereiding voor het jaarverslag. Tolken Turks en Farsi Mogelijkheid tot volgen van externe studiedag Vrijwilliger Rohafza Meedraaien in Open Spreekuur door meelopen en het ondersteunen van Afghaanse Cliënten. Onder begeleiding intake en begeleiding. Inbreng door voorbereiding thema intervisie Administratie post, telefoon, kopiëren, kantoorbenodigdheden Ondersteuning van medewerkers; notuleren, typen, vertalen, tolken. Opzetten en begeleiden lotgenotengroep Tilburg en Eindhoven vanaf 1 september. Bijwonen van de vergadering Hand en spandiensten o.a.interieurverzorging Mogelijkheid tot deelname aan externe studiedag 5

6 Vrijwilliger Sadiye Vrijwilliger Bayan Vrijwilliger Ineke Archiveren van oud materiaal Ondersteunen van Turkse cliënten Tolken Netwerken Notuleren en uittypen Bijwonen intervisie Meewerken in de interieurverzorging Open Spreekuur; inschakeling voor cliënten Arabisch en Koerdisch sprekenden Ondersteuning van medewerkers in hun activiteiten voor deze doelgroepen Cliënten intake en begeleiding Lotgenotengroep voor vrouwen opzetten en begeleiden Den Bosch en omgeving Ondersteuning bij het opzetten en begeleiden van Koerdische mannengroep. Vertalen en tolken Netwerken Bijwonen van congressen Meedraaien Open Spreekuur Cliënten intake en begeleiding Ondersteuning in maatschappelijk werktaken (materiele Hulpverlening) Verzorgen van conversatie en taallessen na indicatie en op verzoek Opzetten van themagroepen Inbreng deskundigheid slaap en kalmeringsmiddelenverslaving Werven van fondsen Werkbegeleider WIWer Bijwonen intervisie en vergadering Meewerken in de interieurverzorging planten 6

7 Vrijwilliger Parvin Opzetten en begeleiden van een Afghaanse vrouwengroep in Tilburg Verslaglegging van de groepsbijeenkomsten Netwerken in Tilburg en omgeving Bijwonen van de intervisie Hand en spandiensten Vrijwilliger Shahin Op verzoek meedraaien in het Open Spreekuur Opzetten en begeleiden van lotgenotengroep vrouwen regio Den Bosch en Tilburg Verslaglegging van de groepsbijeenkomsten Inzet hand en Spandiensten Bijwonen van intervisie Vrijwilliger Mahnaz Vrijwilliger Soraya Opzetten en begeleiden van lotgenotengroep vrouwen in den Bosch en Eindhoven, Helmond Verslagleggen van de groepsbijeenkomsten Netwerken Bijwonen intervisie Mogelijk meedraaien in lotgenotengroepen Hand en spandiensten Netwerken Vrijwilliger financieel administrateur Sonja Meedraaien in het Open Spreekuur Cliënten intake en begeleiding Opzetten van themagroepen Financiële administratie Financiële verantwoording Gemeente en andere subsidiegevers Financieel conflictbemiddelaar Bestuurstaak van penningmeester Externe vertegenwoordiger beleid Seksespecifieke Zorg Bijwonen studiedagen 7

8 Lid en vertegenwoordiger werkgroep financiën Aanwezig in vergadering en intervisie Vrijwilliger Projectcoördinator Elaheh Meedraaien in het open spreekuur intake, begeleiding en supervisie Het begeleiden van cliëntgroepen Beleidsplan en werkplan projecten Conflictbemiddelaar Initiëren van nieuwe projecten door projectaanvragen, subsidiewerving Inhoudelijke verantwoording van projecten verslaglegging Bijdrage in het organiseren van intervisie en studiedagen, symposia, training Administratie, correspondentie en verslaglegging Deskundigheidbevordering intern en extern Onderhouden van externe contacten in samenwerkingsprojecten Lid en vertegenwoordiger van de werkgroep projecten Bijwonen van intervisie en vergadering Deelname in congressen en studiedagen Vrijwilliger Algemeen coördinator Anneke Positionering en profilering van de stichting Beleidsplan en werkplan voor de Stichting Coördinatie van activiteiten Meedraaien in het open Spreekuur intake, begeleiden, therapie, verslaglegging en supervisie Groepstherapie en groepsbegeleider Inhoudelijke verantwoording Open Spreekuur Het leiding geven aan het team van vrijwilligers. Conflictbemiddelaar Ondersteunen van projectleider in voortgang en nieuwe initiatieven Delegatie van taken (taakverdeling) Vertegenwoordiging naar buiten (samenwerking, overleg, profilering) Beleidsverantwoording naar en overleg met het bestuur Lid en vertegenwoordiger van de werkgroep Open Spreekuur en management. Bijwonen van intervisie en vergaderingen Deskundigheidsbevordering intern en extern Voorzitter van de medewerkervergadering Het verzorgen van het jaarverslag Deelname aan congressen en studiedagen 8

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Begripsbepalingen. Functie van de raad. Samenstelling en zittingsduur REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD. Artikel 1.

Begripsbepalingen. Functie van de raad. Samenstelling en zittingsduur REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD. Artikel 1. REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. het bestuur : het bestuur van de William Schrikker Stichting b. de instelling : de William Schrikker

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad

Reglement Cliëntenraad Reglement Cliëntenraad Stichting Cedere Zorg 2013 Stichting Cedere Zorg Valeriusstraat 1 5921 CP Venlo +31 6 54340564 zorg@cederezorg.nl Artikel 1. Begripsomschrijving... 3 1.1. Cliënt... 3 1.2. Wettelijke

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Rijnhart Wonen Vastgesteld op 28 februari 2011 28 februari 2011 Reglement Raad van Toezicht 1/9 INHOUD Artikel 1 Doel en reikwijdte reglement Artikel 2 Samenstelling van de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT-VASTSTELLING-WIJZIGING 1) In dit reglement worden nadere regels gesteld betreffende een aantal aangelegenheden waarnaar in de verenigingsstatuten

Nadere informatie

In aansluiting op de statuten van de Pensioenfederatie gelden de volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:

In aansluiting op de statuten van de Pensioenfederatie gelden de volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur: Reglement bestuur Pensioenfederatie In aansluiting op de statuten van de Pensioenfederatie gelden de volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur: 1. Het bestuur, althans een delegatie hieruit vertegenwoordigt

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Vastgesteld op 26 februari 2013 Artikel 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht AOC Oost

Reglement Raad van Toezicht AOC Oost Reglement Raad van Toezicht AOC Oost 1. Status van dit reglement Dit reglement is een reglement zoals bedoeld in artikel 11 van de statuten van de stichting. Het bevat onderwerpen die naar het oordeel

Nadere informatie

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011.

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. 1 Algemeen Artikel 1.1 Huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Vrijwilligersbeleid SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Auteur: PZ: Grietje Braam Versie: 07 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Visie op vrijwilligers...3

Nadere informatie

Format Reglement Ondernemingsraad

Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad I. Begripsbepaling 1 II. Samenstelling en zittingsduur 2 III. Voorbereiding van de verkiezing, actief en passief kiesrecht, kandidaatstelling

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Nederlands en Vlaams Taalcentrum NVTC NVTC Parijs Huishoudelijk Reglement Nederlands en Vlaams Taalcentrum NVTC Parijs November 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. De naam 1.1 Doelstelling 2. De zetel 3. De leden

Nadere informatie

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL)

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 09-03-2004, Herziene versie vastgesteld op 14 november

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemene Indeling. 1. Algemeen. blz. 2 2. Bestuur. blz. 3-5 3. Commissies. blz. 6-8 4. Gedragsregels. blz. 9 5. Contributieregeling. blz. 10-11 6. Slotbepalingen. blz. 12 7. Organogram

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie BTN

Klachtenregeling klachtencommissie BTN Klachtenregeling klachtencommissie BTN Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten (thuiszorg- en/of kraamzorg)organisatie,

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement 2011-2012 versie 30-03- 2012 Aangepast door: Wouter van Schagen (voorzitter) Inhoudsopgave ARTIKEL 1 - DOEL VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1 - DE LEDEN ARTIKEL 2 - LIDMAATSCHAP

Nadere informatie

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement Medezeggenschap Utrechtse STudenten Huishoudelijk Reglement Zoals van kracht sinds 12-06-2014 Begrippen en algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Vereniging:

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie

Klachtenregeling klachtencommissie Klachtenregeling klachtencommissie Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten bemiddelingsorganisatie, zijnde een

Nadere informatie

Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs

Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs Besturen op hoofdlijnen Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs De bestuurlijke organisatie van het primair en het voortgezet onderwijs is aan het veranderen. Veel besturen

Nadere informatie

DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op 28-08- 2009

DIT REGLEMENT (reglement) is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de vennootschap) op 28-08- 2009 REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet: de

Nadere informatie

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Doel en reikwijdte reglement

Nadere informatie

Klachtenreglement Sigma Zorg Interne en externe klachtenregeling. Versie 1.2 [1 februari 2012]

Klachtenreglement Sigma Zorg Interne en externe klachtenregeling. Versie 1.2 [1 februari 2012] reglement Sigma Zorg Versie 1.2 [1 februari 2012] Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Deel I Klachtenbehandeling door de directie Pag. 4 Hoofdstuk 1 Definities Pag. 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Stichting New Dutch Connections El en van Leusden STATUTEN naam, plaats van vestiging, duur doelstelling, (geld)middelen

Stichting New Dutch Connections El en van Leusden STATUTEN naam, plaats van vestiging, duur doelstelling, (geld)middelen Doorlopende tekst van de statuten van de Stichting New Dutch Connections, opgericht op tien maart tweeduizend vier, zoals zij luiden na de statutenwijziging van negentien december tweeduizend dertien,

Nadere informatie