Met vriendelijke groeten, het bestuur. Beleidsplan Havefun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met vriendelijke groeten, het bestuur. Beleidsplan Havefun 2011-2014. 1"

Transcriptie

1 Beleidsplan Recreanten Volleybalvereniging Have FUN Inleiding: Het bestuur zal tijdens de bestuursvergadering van 15 november 2011 gelegenheid bieden vragen te stellen over dit beleidsplan. In het beleidsplan staan de kaders en doelstellingen van de vereniging, waar het bestuur zo mogelijk uitvoering aan zal geven. Dit beleidsplan verduidelijkt en vereenvoudigt het werk van een bestuurslid. Verder is dit beleidsplan er vooral op gericht om naar de leden en andere belangstellenden aan te geven waar we aan en naar toe willen werken. De bestuursleden voeren ieder een kerntaak uit. 1. kerntaak bestuur 2. kerntaak secretariaat 3. kerntaak financiën 4. kerntaak technische zaken 5. kerntaak evenementen(toernooien) Werkwijze: Het beleidsplan behelst een periode van drie jaar.. We proberen binnen drie seizoenen de genoemde producten te realiseren. Met het vaststellen van het beleidsplan kunnen producten zijn verdwenen en producten worden toegevoegd. Dit zal een continu proces zijn. Voor iedere kerntaak is een algemeen bestuurslid (AB-lid) direct verantwoordelijk. Een AB-lid dient zelf zorg te dragen voor de samenstelling van zijn of haar taakgroep. Het AB-lid ontwikkelt in samenspraak met zijn of haar taakgroepleden, het beleid t.a.v. de betreffende kerntaak. Dit wordt voorgelegd aan het algemeen bestuur en bij akkoordbevinding verwerkt in het beleidsplan. Een meerjarenbegroting over dezelfde periode moet het beleidsplan financieel onderbouwen. Verantwoording: De taakgroepen zijn autonoom in hun functioneren en leggen door middel van de notulen van hun overleg verantwoording af bij het algemeen bestuur. Het verantwoordelijke ABlid dient samen met zijn of haar taakgroepleden de genoemde producten op een verantwoorde manier te realiseren en uit te voeren. Door het aanbieden van een jaarverslag aan de algemene ledenvergadering, legt het betreffende AB-lid/de taakgroep verantwoording af bij de leden over zijn of haar uitgevoerde werkzaamheden. Invloed leden: In principe zullen de bestuursleden met hun taakgroepleden de meeste werkzaamheden verrichten t.a.v. dit beleidsplan. Toch zien we nog wel degelijk een taak voor de leden weggelegd. Het bestuur wil graag op een interactieve manier besturen en communiceren. Op onze website zal het Beleidsplan Bestuur Havefun in te lezen zijn. Leden moeten altijd kunnen reageren bij het betreffende AB-lid op het beleidsplan en met alternatieven kunnen komen. Door leden op deze manier medeverantwoordelijk te maken, verwacht het bestuur dat de betrokkenheid zal vergroten. Dit zal van positieve invloed zijn op de saamhorigheid. Door vanaf de basis te beginnen zullen mensen worden geprikkeld en zich willen inzetten voor hun club. Met vriendelijke groeten, het bestuur. Beleidsplan Havefun

2 Algemeen Beleid Have Fun is een recreatieve vollebal vereniging. Dit betekent dat plezier en sportbeleving even belangrijk zijn. Tevens betekent dit dat trainingen gemengd zijn en open staan voor mannen en vrouwen van jaar. Have Fun is een actieve vereniging, die dit ook wil uitstralen naar de samenleving, Leden Het bestuur streeft naar een gelijkmatige leeftijdsopbouw en zal bij vergrijzing of te veel jonge leden initiatieven ontwikkelen om een gelijkmatiger leeftijdsopbouw te creëren. Have Fun streeft naar een ledenaantal die de continuiteit van de vereniging kan waarborgen. Dit betekent minimaal 100 leden. Trainingen Have Fun organiseert minimaal 3 trainingsblokken. Zodra deze allen goed bezet zijn, zal het bestuur initiatieven nemen om een vierde trainingsavond te verzorgen. Het bestuur zal alles in het werk stellen om te zorgen dat er op iedere training een trainer beschikbaar is. De trainer zorgt voor conditietraining, warming-up, techniektraining en een onderlinge wedstrijd. Het bestuur zorgt ervoor dat alle middelen voor een goed trainingsverloop beschikbaar zijn. Competitie Have Fun organiseert in ieder seizoen een recreatieve volleybal competitie, dat open staat voor inschrijving van teams van buiten de vereniging. Recreatief betekent dat er in elk team tenminste 2 dames staan opgesteld. Lokatie De trainingen en competitie vinden plaats in de sporthal de Oude Wereld in Kerk en Zanen. Het bestuur onderhoudt intensief contact met de beheerder om te zorgen dat de trainingen en competitie optimaal verlopen en er ook voor en na de wedstrijd/training gelegenheid is te douchen en elkaar te ontmoeten. Financiën Have Fun is een vereniging zonder winstoogmerk. Het bestuur streeft ernaar de inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden. De competitie is een seperaat evenement dat kosten neutraal wordt georganiseerd. Het zelfde geldt voor het volleybal weekend. Het bestuur kan besluiten om middelen toe te kennen aan door de vereniging georganiseerde evenementen. Evenementen Het bestuur heeft een evenementen commissie ingesteld, die verantwoordelijk is voor de organisatie van toernooien en evenementen. Beleidsplan Havefun

3 Communicatie Have Fun heeft een beleid dat erop is gericht actief te communiceren met haar leden en de omgeving. De leden zullen voornamelijk via de Blocknote en de website worden geïnformeerd. Tussentijds zullen de leden via worden geïnformeerd. Have Fun heeft een eigen website en die wordt regelmatig geactualiseerd. Minimaal een maal per jaar is er een algemene ledenvergadering. Kerntaak bestuur Kerntaak bestuur bestaat uit de volgende producten: Bestuursvorm Samenstelling bestuur Werkwijze bestuur Interactief besturen Verenigingsstructuur Vergaderstructuur Bewaken kerntaken Externe contacten Vrijwilligersbeleid Communicatie met de leden Evenementen Verenigingsactiviteiten Bestuursproduct: Bestuursvorm. Bestuursproduct: Samenstelling bestuur. kerntaak bestuur: Glenn Ripken(voorzitter) Angelique Valentijn(vicevoorzitter) kerntaak secretariaat: Rita Zwart (secretaris) kerntaak evenementen: Peter van Rijn (evenementen commissie) kerntaak financiën: Jan Willem van Hemmen (penningmeester) kerntaak technische zaken: Wim Heijns (volleybal commissie) Bestuursproduct: Werkwijze bestuur. Afhankelijk van de functie-inhoud is de tijdsinvestering per bestuurslid verschillend. Om op tijd in te kunnen spelen op mutaties binnen het bestuur en de taakgroepen is het van belang dat we beschikken over functie omschrijvingen. Bestuursleden moeten over de "benodigde faciliteiten" beschikken om hun taak op een verantwoorde manier uit te kunnen voeren. Voor iedere bestuursfunctie dient er een verantwoorde werkdruk te zijn. Vertrouwen van de leden in het bestuurslid is een belangrijke basis. De leden moeten er dan ook vanuit kunnen gaan dat ieder bestuurslid zijn of haar taken op een verantwoorde manier uitvoert. Het bestuur verplicht zich efficiënt en effectief te werken. Dit kunnen we realiseren door duidelijk aan te geven wat onze kerntaken zijn en hoe we hieraan uitvoering wensen te geven. Zo moeten we besturen op hoofdlijnen en dient de inhoudelijke discussie in de taakgroepen plaats te vinden. Bestuursleden dienen zich te realiseren, dat andere mensen afhankelijk kunnen zijn van zijn actiepunt en zijn snelheid daarin. Door zo snel mogelijk zijn actiepunten uit te voeren en te communiceren, wordt stagnatie in het gehele proces en frustratie bij de andere vrijwilligers voorkomen. Het bestuur wil kwaliteit en kwantiteit leveren. Alle taakgroepen zijn zelfsturende teams en moeten indien noodzakelijk beschikken over een eigen budget. Beleidsplan Havefun

4 In samenspraak met zijn of haar taakgroepleden is een algemeen bestuurslid direct verantwoordelijk voor de uitvoering en verdere ontwikkeling van zijn kerntaak. Nieuw beleid wordt eerst voorgelegd aan het algemeen bestuur en bij akkoordbevinding verwerkt in het komende beleidsplan. Dit beleidsplan zal tijdens de algemene ledenvergadering worden vastgesteld voor een periode van 3 jaar. Een parallel meelopende meerjarenbegroting over dezelfde periode dient het beleidsplan financieel te onderbouwen. Tijdens de ALV wordt verantwoording afgelegd door het AB-lid, namens zijn of haar taakgroep door middel van een jaarverslag. Het AB-lid dient zelf zorg te dragen voor de samenstelling van zijn of haar taakgroep. Bestuursproduct: Interactief besturen. "Saamhorigheid en clubgevoel" zijn belangrijke graadmeters voor de vereniging. Een vereniging doet er goed aan in deze aspecten te blijven investeren, ze te onderhouden en daar waar mogelijk uit te breiden. Dit kan men onder andere realiseren om op een interactieve manier te gaan besturen. Leden moeten weten waar ze terecht kunnen met een bepaalde vraag. De afstand tot het bestuur wordt hierdoor kleiner en dat vergroot de betrokkenheid. Het bestuur zal leden betrekken om deel laten nemen aan het organiseren van kleine overzichtelijke taken. Het interactief besturen gebeurt door aanwezig zijn bij wedstrijden, trainingen, toernooien, evenementen en via de website, nieuwsbrief en de informele weg. Bestuursproduct: Verenigingsstructuur. De verenigingsstructuur is conform de nieuwe bestuurssamenstelling en taakverdeling aangepast en in een organigram weergegeven. Bestuursproduct: Vergaderstructuur. Door de verandering van de bestuurssamenstelling, de werkwijze en verenigingstructuur, zal ook de vergaderstructuur aangepast worden. Er zijn nu zelfsturende taakgroepen die onder verantwoording van een AB-lid functioneren. Het betreffende AB-lid geeft direct leiding aan de taakgroep. Deze taakgroepen zullen door middel van notulen terugkoppelen aan het algemeen bestuur en door middel van een jaarverslag verantwoording afleggen bij het AB en de ALV. We streven naar 4 AB-vergaderingen per jaar als de werkgroepen inhoudelijk goed functioneren. In een AB-vergadering zullen we de voorstellen van de taakgroepen bespreken en vaststellen. Het is van belang om de notulen binnen 10 werkdagen na de vergadering te hebben verspreid. Zo kan het bestuurslid of werkgroeplid spoedig actie ondernemen. We dienen ons hierbij goed te realiseren dat anderen afhankelijk zijn van de actiebereidheid van het bestuurslid / werkgroeplid. Het AB is verplicht 1 x per jaar een algemene ledenvergadering uit te schrijven. Bestuursproduct: Bewaken kerntaken. Het is de taak van het AB om dit beleidsplan in zijn geheel uit te voeren. Verder is men verantwoordelijk voor het bewaken van bestaand beleid en het ontwikkelen van nieuw beleid. Daarnaast dient men tijdig op veranderingen te anticiperen. Het bestuur zal zich hierbij laten inspireren door de leden, internet, vakliteratuur, tijdschriften, de NeVoBo, maatschappelijke ontwikkelingen, het Overkoepelend Sportorgaan NSF, Gemeente Alphen aan den Rijn en andere informatiebronnen. Bestuursproduct: Externe contacten. Het bestuur zal contact onderhouden met alle andere (recreatieve)volleybalverenigingen in de gemeente Alphen aan den Rijn en daar waar mogelijk het contact intensiveren. Het verdient de aanbeveling om indien mogelijk een volleybal convenant tussen de diverse verenigingen uit te werken cq uit te voeren Beleidsplan Havefun

5 Bestuursproduct: Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor een vereniging. We dienen zuinig te zijn op deze groep mensen binnen de vereniging. Bestuursproduct: Communicatie met de leden. Om de leden goed te informeren zal zoveel mogelijk informatie op de website geplaatst worden. Bestuursproduct: Evenementen. Bij evenementen denken we in eerste instantie aan het organiseren van de verschillende volleybal-toernooien van Have Fun. In de ledenenquete hebben de leden aangegeven met regelmaat onderlinge toernooien te willen spelen. Het streven is minimaal 2 maal per seizoen zo n toernooi te organiseren. Ook wil Have Fun een actieve vereniging zijn, die minimaal 2 maal per jaar een toernooi met open inschrijving wil organiseren. Graag willen wij met werkgroepen werken. Een draaiboek per toernooi kan de werkzaamheden vereenvoudigen. Op dit moment zijn er jaarlijks diverse toernooien, te weten: Hoge hoed toernooi Cocktail Toernooi Sinterklaas toernooi Kerst/oud en nieuw toernooi (open inschrijving) Kerk en zanen (buiten) toernooi (open inschrijving) Bedrijventoernooi Daarnaast streeft het bestuur ernaar 1 maal per jaar een Volleybal weekeinde te organiseren. Dit toernooi kent ook een open inschrijving voor andere recreatieve volleybal teams. Bestuursproduct: Verenigingsactiviteiten. Het bestuur kan in samenspraak met de evenementencommissie zorgen voor enkele nevenactiviteiten per jaar voor alle leden. Voor grotere activiteiten kunnen wij een eigen bijdrage vragen van leden. Kerntaak secretariaat De kerntaak secretariaat bestaat uit het volgende product: Algemeen secretariaat Secretarieel product: Algemeen secretariaat. Samen met de voorzitter en de penningmeester vormt de secretaris het dagelijks bestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de totale aansturing van de vereniging. Naast de organisatie van de AB-vergaderingen en het notuleren is de secretaris onder andere verantwoordelijk voor de verspreiding van alle in en uitgaande post. Alle post en verkeer dient hier binnen te komen en te vertrekken, tenzij anders is afgesproken. Ook verzorgt de secretaris het archiveren van de verschillende stukken. Het secreariaat zal 1 maal per jaar een Algemene Ledenvergadering uitschrijven waarbij alle leden worden uitgenodigd. Hiervan wordt een verslag opgesteld dat publiek is en onder alle aanwezigen wordt verspreid. Beleidsplan Havefun

6 Kerntaak financiën De kerntaak financiën bestaat uit de volgende producten: Financieel beleid Begroting Jaarrekening Contributie Actiegelden Financieel product: Financieel Beleid. Samen met de voorzitter en de secretaris vormt de penningmeester het dagelijks bestuur. Een vereniging heeft een gezonde financiële boekhouding nodig. Het algemeen bestuur heeft de plicht om dit te realiseren. Zo streven we altijd naar een sluitende begroting zonder winstoogmerk. Mochten we geconfronteerd worden met een niet sluitende begroting, dan zal het bestuur met voorstellen naar de leden komen om de begroting wel sluitend te maken. We willen een begroting zo inzichtelijk maken, dat het voor ieder volwassen lid te lezen is. Zo dient duidelijk te worden wat onze structurele en incidentele kosten zijn. Daarnaast moeten uit de financiële administratie, informatie en kerngetallen naar voren komen die gebruikt kunnen worden met het maken van beleid. Op cijfers kun je sturen. Om calamiteiten te kunnen opvangen willen we aan het einde van de komende 3 jaar een algemene reserve van ,- hebben. Financieel product: Begroting. De basis voor een verantwoord financieel beleid is een realistische begroting. Deze dient sluitend te zijn en zo dicht mogelijk in de buurt te komen van de werkelijkheid. Binnen het bestuur is afgesproken dat parallel aan het Beleidsplan Havefun een meerjarenbegroting meeloopt. Financieel product: Jaarrekening. De penningmeester legt tijdens de algemene ledenvergadering door middel van de Jaarrekening namens het bestuur financiële verantwoording af over het gevoerde beleid. Een kascommissie, bestaande uit leden van de vereniging, controleert inhoudelijk de financiële administratie en brengt hierover een advies uit aan de algemene leden vergadering. Financieel product: Contributie. We zijn van mening dat de vereniging een passende contributie moet vragen. Men dient dan ook de directe kosten door te berekenen naar de contributie. We kunnen de contributie door middel van automatische incasso innen. Bij een contributieachterstand van een lid zal in samenspraak gekeken worden naar een sociaal en passende oplossing. Financieel product: Actiegelden. Vele verenigingen doen aan acties om extra inkomsten te genereren. Hierin ligt een unieke kans voor extra gelden. Indien hier een noodzaak voor is, zal het bestuur dit initieren. Kerntaak technische zaken De volgende technische producten worden hieronder beschreven: Algemeen beleid Trainers Training Beleidsplan Havefun

7 Zaalindeling Technisch product: Algemeen beleid. De volleybalcommissie dient minimaal 1x per seizoen een trainersoverleg te organiseren. Uit dit overleg dienen werkafspraken te komen m.b.t. het peil van volleybal. Verder is het van groot belang dat we vroegtijdig beginnen met de voorbereidingen voor het komende seizoen. Als wij als Have Fun tijdig onze zaken hebben georganiseerd, dan brengt dat rust en stabiliteit in de vereniging en kunnen wij rustig gaan werken aan het uitbouwen van de vereniging. De volleybalcommissie wil de komende tijd minimaal vasthouden aan het huidige speelniveau. Er zal echter wel beleid moeten worden ontwikkeld voor de toekomst. Dit in samenspraak met de diverse trainers. Technisch product: Trainers. De volleybalcommissie en bestuur zijn verantwoordelijk voor voldoende trainers. We streven naar trainers, die zoveel mogelijk uit onze eigen vereniging komen. De vereniging biedt leden, bij voorkeur jongeren, de mogelijkheid om op kosten van de vereniging een trainersopleiding te volgen. Een contractuele tegenprestatie van de cursist dient daarvoor naar de vereniging terug te komen. We willen graag trainers vastleggen voor een periode van ongeveer 2 seizoenen. Door trainers voor een bepaalde tijd vast te leggen kun je de werkdruk goed verspreiden. Hierdoor kan de TC goed sturen in het trainersvraagstuk. Men dient in het trainersvraagstuk altijd één seizoen vooruit te kijken. We streven ernaar om voor ieder trainingsblok twee trainers te hebben. Wanneer er maar 1 trainer per trainingsblok bschikbaar is, geldt dat er efficiënt en effectief gewerkt moet worden. Een of twee trainers voor een kleine groep is geen goede zaak. Er mag hier ook wat verwacht worden van de leden. Technisch product: Trainingen. Alle leden en toekomstige leden moeten in de gelegenheid worden gesteld deel te kunnen nemen aan trainingen, die door de vereniging worden aangeboden. Er mag in principe geen sprake zijn van een wachttijd of we zitten vol vanwege het negatieve aspect van deze kreten. Have Fun is een recreatieve vereniging. Dit betekent dat plezier en sport hand in hand gaan. Have Fun zal daarom leden vrij laten te kiezen welke trainingsavond men wil volgen. Voor een trainings avond (blok) mogen maximaal 40 leden op de trainingslijst staan. Bij meer belangstelling worden leden op verzoek op een wachtlijst geplaatst. Have Fun streeft ernaar om geen niveau verschillen te hebben tussen de verschillende trainingsavonden. Het bestuur bezoekt de diverse trainingsblokken. Technisch product: Sportzaal Inherent aan de wens om als vereniging te groeien is het (meer)gebruik van de zaal.. Voor eventuele aanwas dienen er extra avonden aangeboden te worden aan de leden zodat er meer spreiding van leden zijn en er extra aanwas mogelijk zal worden op de diverse avonden. Trainers zijn verantwoordelijk voor de zaal en materiaal gedurende het seizoen. Kerntaak PR/sponsortaken De volgende PR/sponsorproducten worden hieronder beschreven: Contacten met de pers Nieuwsbrief Website Sponsorcontacten Beleidsplan Havefun

8 Algemeen sponsorbeleid Borden Boemerang Pickerhal Radio en T.V. PR/sponsorproduct: Contacten met de pers. Publiciteit is een belangrijke zaak voor de vereniging.. Goede publiciteit zal ertoe bijdragen dat de vereniging zich kan verkopen aan mogelijke kandidaatleden en aan bedrijven in het kader van sponsoring. Daarnaast laat je ook zien hoe de vereniging in de gemeenschap staat. In de ogen van het bestuur heeft publicatie alleen zin als er iets te melden is. Een goed contact met de pers is van belang voor de vereniging. Een vaste PRman/vrouw kan hierin een belangrijke rol vervullen. Maar er gebeurt meer in de vereniging wat gelezen of gehoord mag worden. We zullen de contacten moeten intensiveren, op een vrije, open wijze. Eerste aanspreekpunt over directe verenigingszaken is de voorzitter. Verder zal de bestaande PR via de website etc. blijven bestaan en daar waar mogelijk verder ontwikkeld worden. PR/sponsorproduct: Mededelingenblad Het nieuwsblad, de Blocknote is een belangrijk communicatiemiddel tussen bestuur en leden onderling. PR/sponsorproduct: Website. Een goede website valt of staat bij kwaliteit en kwantiteit. Een website dient actueel te zijn en een aansprekende uitstraling te hebben. Er zal voortdurend gewerkt moeten worden aan de website. Uit de huidige informatie blijkt dat het maken van een website op zich geen probleem is. Het ontbreekt de web-master vaak aan voldoende informatie. We doen er verstandig aan om het geheel eens goed te evalueren en te bekijken of in het gehele proces verbeterpunten zijn. Het onderhouden en het aansturen tot het verkrijgen van informatie zal in grote lijnen vanuit de redactie moeten worden georganiseerd. Naast het bestuur en de taakgroepen die informatie zullen aanleveren, ligt er ook een verplichting bij de teams en de leden om de vereniging hierin te ondersteunen. Het is een wisselwerking. PR/sponsorproduct: Sponsorcontacten. Contacten met de sponsors dienen altijd onderhouden te worden. Op termijn levert dit winst op voor de vereniging. Dit kun je ook doen door verschillende tegenprestaties te bieden richting de sponsor. PR/sponsorproduct: Algemeen sponsorbeleid. Er is een sponsorpresentatiemap gemaakt. We moeten de sponsorpresentatiemap in het komende seizoen evalueren en daar waar nodig aanpassen. De basis is goed en daar zullen we voorlopig aan vasthouden. Een geïnteresseerde ondernemer wil graag in één oogopslag weten wat het sponsoren van Havefun kost en oplevert. Sponsorafsprakendienen te worden bekrachtigd. PR/sponsorproduct: Borden sporthal de Oude Wereld. PR/sponsorproduct: dagbladen Regelmatig sturen en laten plaatsen van sportberichten van Havefun bij o.a. : Witte weekblad, Alphens nieuwsblad en of Alphen CC. Beleidsplan Havefun

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4 Blauw Wit bestaat uit een bestuur en een aantal commissies. Inhoud 1 Bestuur 2 1.1 Voorzitter: 2 1.2 Vice voorzitter: 2 1.3 Penningmeester: 2 1.4 Secretaris 2 1.5 Wedstrijdsecretariaat 3 1.6 Hoofd Technische

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 3.0 1 september 2014 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden BESTUURSFUNCTIES Taken en verantwoordelijkheden Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissie Wedstrijdzaken Technische Commissie Jeugdcommissie Interne Coördinator Mei 2012 VOORZITTER De taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Bij deze het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering van ijsclub Hard-gaat-ie om een nieuw Huishoudelijk Reglement in te voeren en de statuten daarop aan

Nadere informatie

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR Penningmeester Technische Commissie (TC) Activiteiten Commissie (AC) Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) Algemene Zaken (AZ) TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Nadere informatie

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom!

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Webversie presentatie 21 maart 2013 Agenda 19.30 19.40 Welkom 19.40 20.20 Presentatie 20.20 21.00 Vragen en antwoorden 21.00 Sluiting Aanleiding tot de herinrichting

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2015 2016 Aangepast: 2-11-2015 1 van 14 gemaakt op: 2-11-2015

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 1.3

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 1.3 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 1.3 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING Art. 1.1 Art. 1.2 Art. 1.3 Art. 1.4 Art. 1.5 Art. 1.6 De vereniging draagt de naam Volleybal Vereniging Almere Buiten

Nadere informatie

Voorzitter. PR Technische zaken accommodatie. Samenstelling bestuur MHC Liberty

Voorzitter. PR Technische zaken accommodatie. Samenstelling bestuur MHC Liberty Samenstelling bestuur MHC Liberty MHC Liberty is bezig met een transformatie proces. In 2012 is het plan Liberty 2020 opgesteld en in gang gezet. Een onderdeel daarvan is het herstructureren van de club

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2014 2015 Aangepast: 31-08-2014 TBV bestuursleden SCP

Nadere informatie

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS OKTOBER 2011 Voetbalplan RKSV De Tukkers Page 1 Inhoud Inleiding 3 Missie en doelstellingen 4 Opbouw van het plan 5 Organisatie 6 Werkgroepen 8 Technische Commissies 8 Functieomschrijvingen

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013 BELEIDSPLAN Versie oktober 2013 Op- of aanmerkingen op dit beleidsplan graag schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering

Nadere informatie

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl Voorzitter Binnen het 9-koppige bestuur van Jumpteam is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding & de aansturing van het bestuur en daarmee voor Jumpteam als vereniging. Taken & verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing Bestuurlijke vernieuwing K.V.Mid-Fryslân Ledenvergadering juni 2015 1 Leeswijzer Historie Aanleiding (8 november 2014) Doel Resultaat Uitgangspunten Huidig model Nieuw model Uitzoekpunten en uitkomsten

Nadere informatie

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5 Vrijwilligersboek Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Algemene informatie 4 3 Bestuursfuncties 5 3.1 Voorzitter 6 3.2 Secretaris 7 3.3 Penningmeester 8 3.4 Scheidsrechters coördinator 9 3.5 Sponsoring 10 3.6

Nadere informatie

Flying Petrels Functie- en taakomschrijvingen

Flying Petrels Functie- en taakomschrijvingen Flying Petrels Functie- en taakomschrijvingen Voorzitter Voorzitten en algemene leiding dagelijks bestuur (DB) (incl. vergaderingen) Voorzitten Algemene Leden Vergadering (ALV) Communicatie van en naar

Nadere informatie

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera Versie 3.0 (definitief), 2 september 2012 Werkplan Volvera 2012-2013 1. Werkplan 2012-2013 1.1. Inleiding Voor u ligt het tweede werkplan met activiteiten voor het seizoen 2012-2013. Dit werkplan bevat

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Smash Hoogeveen Strategie Organisatie Communicatie... 5

Strategisch beleidsplan Smash Hoogeveen Strategie Organisatie Communicatie... 5 Strategisch beleidsplan Smash Hoogeveen 2011-2015... 2 1 Strategie... 2 1.1 Visie... 2 2 Organisatie... 4 2.1 Structuur van de verschillende organen... 5 3 Communicatie... 5 4 Contacten binnen de gemeente

Nadere informatie

HHR VV Have Fun november 2014 Pagina: 1 van 5

HHR VV Have Fun november 2014 Pagina: 1 van 5 Vastgesteld in de Ledenvergadering van 18 november 2014. 1. Algemeen 1.1. Ieder lid wordt geacht de Statuten, het Huishoudelijk Reglement (HHR) en overige rechtsgeldige bepalingen te kennen en zich er

Nadere informatie

Structuur VOREO 2012-2013

Structuur VOREO 2012-2013 Structuur VOREO 2012-2013 In dit document is de structuur van volleybalvereniging VOREO vastgelegd, is de bemensing van bestuur en commissies weergegeven en zijn de taken omschreven. Naast het bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Functie omschrijving Bijlage 1

Functie omschrijving Bijlage 1 Functie omschrijving Bijlage 1 Voorzitter 1 Voorzitten van de bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen 2 Diverse vertegenwoordigingen representatief (prijsuitreikingen, jubilea etc) 3 Bezoeken

Nadere informatie

Beleidsadvies Almere Bowls Club

Beleidsadvies Almere Bowls Club Beleidsadvies Almere Bowls Club Bijlage 2 Taakomschrijvingen (definitieve versie) Voorzitter: - Algehele leiding van de vereniging - Leidt de vergaderingen - Houdt zich bezig met algemene beleidszaken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2015

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2015 BELEIDSPLAN Versie oktober 2015 Op- of aanmerkingen op dit beleidsplan graag schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering

Nadere informatie

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove Beleidsplan 2009-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.2 Kernwaarden Volleybalclub BAVO Bavikhove Hoofdstuk 2 Structuur van de club

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION Artikel 1 De volleybalvereniging heet ORION. Artikel 2 Lidmaatschap De vereniging kent de volgende leden: 2a. Spelende leden: Senioren Recreanten

Nadere informatie

Taakverdeling & Verantwoordelijkheden. Handbalvereniging H.M.C.

Taakverdeling & Verantwoordelijkheden. Handbalvereniging H.M.C. Taakverdeling & Verantwoordelijkheden Handbalvereniging H.M.C. Inhoud HET BESTUUR... 3 Voorzitter... 3 Secretaris... 3 Penningmeester... 4 Bestuurslid Technische Zaken... 4 Bestuurslid Accommodatiebeheer...

Nadere informatie

regie in eigen hand b. krachtenbundeling verspreiden van kennis stimuleren van onderzoek en ontwikkeling

regie in eigen hand b. krachtenbundeling verspreiden van kennis stimuleren van onderzoek en ontwikkeling Artikel 1. Visie (1) 1.1 De Parkinson Vereniging ontwikkelt zich tot een onmisbare professionele steun voor en door mensen die zelf of in hun directe omgeving te maken hebben met de ziekte van Parkinson

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR

HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR INLEIDING In dit hoofdstuk wordt de taakverdeling in elk bestuur beschreven. De taakomschrijving per bestuurslid is in de bijlagen opgenomen. De bevoegdheden op hoofdlijnen

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie januari 2018

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie januari 2018 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 5.0 1 januari 2018 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

Volleybalvereniging Huizen

Volleybalvereniging Huizen Huishoudelijk reglement Volleybalvereniging Huizen Artikel 1. Naam en kleuren 1. De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging Huizen. 2. De kleuren van de vereniging zijn geel - groen. Artikel 2. Verplichtingen

Nadere informatie

Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN VAN DIENSTVERLENING...3

Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN VAN DIENSTVERLENING...3 Jaarplan 2016 Inhoud Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 Ambitie 1: Structureel verbinden Ambitie 2: Kennisontwikkeling Ambitie 3: Passend aanbod HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond

Nederlandse Culturele Sportbond Bestuursprofielen Type bestuur De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de

Nadere informatie

Vlnr: Piet Blokker, Lilian Langendijk-Blokker, Abdel el Amrani, Addis Riet

Vlnr: Piet Blokker, Lilian Langendijk-Blokker, Abdel el Amrani, Addis Riet Om de leden van Sav een goed inzicht te bieden bij welke commissie zij willen horen, zijn er van de commissies taakbeschrijvingen gemaakt. Ook het bestuursleden hebben van hun taken een beschrijving gemaakt.

Nadere informatie

Reglement Verenigingsmanager NVLF

Reglement Verenigingsmanager NVLF Reglement Verenigingsmanager NVLF 2011 1 Inhoud Artikel 1 grondslag 3 Artikel 2 - uitgangspunten voor taakverdeling tussen bestuur en verenigingsmanager 3 2.1 Plaats van de directie in de organisatie 3

Nadere informatie

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK P a g i n a 1 ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK Met ingang van 06-05-2014 1.1 VOORZITTER (Marike Smit) 3 PROJECTEN 1.2 COMMUNICATIE (Marian Bonhof) 1.5 SECRETARIS (Lars Timmermans) 1.3 PERSONEEL & ORGANISATIE

Nadere informatie

Sportvereniging Balans Position Paper

Sportvereniging Balans Position Paper Sportvereniging Balans Position Paper Inleiding SV Balans is eind 1999 ontstaan uit een fusie van twee verenigingen, LOVA en DIO. Anno 2017 is Balans een actieve en brede sportvereniging, waar wekelijks

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT WIJKVERENIGING HANEVOET

HUISHOUDELIJK REGLEMENT WIJKVERENIGING HANEVOET 1. Bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT WIJKVERENIGING HANEVOET (feb 2013) 1.1 Algemeen Het Dagelijks Bestuur van de wijkvereniging wordt gevormd uit de bestuursleden van de wijkvereniging. In het algemeen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement ZZP Houten

Huishoudelijk Reglement ZZP Houten Huishoudelijk Reglement ZZP Houten De Kleine Alv heeft op dinsdag 22 april 2014 met dit Huishoudelijk Regelement ingestemd, onder toepassing van de tekstuele inbreng van een van de leden. Het betreft de

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Doel Stichting ZwemSupport

Doel Stichting ZwemSupport Sponsorplan 2009-2011 Stichting ZwemSupport Alkemade Z&PC Alkemade Sponsorplan 2009-2011 Pagina 1 Doel Stichting ZwemSupport Het bieden van continuïteit aan de ontwikkeling en de beoefening van de zwemsport

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Organogram Een organogram geeft op een schematische wijze de structuur van de vereniging weer. Een goed, duidelijk en overzichtelijk organogram geeft de verschillende functies, commissies en dergelijke

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Algemene bestuurstaken deelname aan bestuursvergaderingen bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan overlegt met alle bestuursleden die bij een

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging de Beekgraaf

Statuten Oudervereniging de Beekgraaf Secretariaat : Saskia Lodder p/a De Oude Ros 22 Tel : 06-47190574 mail: oudervereniging@beekgraaf.nl www.beekgraaf.nl/ Statuten Oudervereniging de Beekgraaf ILIDIG Dit concept statuut is samengesteld ter

Nadere informatie

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal 1 Voorzitter 1. Vertegenwoordigen van de vereniging ten opzichte van derden. 2. Zorg voor de algemene organisatie van bestuur en commissies. 3. Zorg voor toepassing

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING V.S.W.

VOETBALVERENIGING V.S.W. Wat is V.S.W.? Wat wil V.S.W.? Beleidsvoornemens voor de komende jaren November 2006 1 Voorwoord V.S.W. is een bloeiende vereniging, met een belangrijke sociale functie in Windesheim en omgeving. Met de

Nadere informatie

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019 Beleidsplan v1.0 november 2015 - oktober 2019 1 Aanleiding Oude beleidsplan liep tot halverwege 2015 Bestuur heeft behoefte aan nieuw beleidsplan Vervolg op sportief coachen traject Ambitie van bestuur

Nadere informatie

Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken

Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken Het bestuur Bepaalt het verenigingsbeleid. Ieder lid kan hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden, tenzij hij/ zij tevoren afstand heeft genomen van het te

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als STRATEGIE 2012-2015 Missie (Wie zijn wij) Voor de vereniging en haar leden de positie van S.V.M.E. in de Eijsdense gemeenschap verankeren, waardoor de toekomst wordt gegarandeerd. S.V.M.E. is een vereniging

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Discussie 5 januari 2014

Discussie 5 januari 2014 Discussie 5 januari 2014 Strategie Structuur Cultuur Verloop ledenbestand Ledenbestand (spelend) Overzicht teams Categorie Subcategorie Niveau Plaats Competitie Gem. leeftijd Aantal spelers Trainings frequentie

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijvingen v.v. Zwaluwen

Taak- en functieomschrijvingen v.v. Zwaluwen Taak- en functieomschrijvingen v.v. Zwaluwen ------------- Organogram Algemene Leden Vergadering 1 Voorzitter (dagelijks bestuur) a Websitebeheerder 2 Secretaris (dagelijks bestuur) a Ledenadminstratie

Nadere informatie

Beleidsplan Swift voor de periode 2013-2018

Beleidsplan Swift voor de periode 2013-2018 Beleidsplan Swift voor de periode 2013-2018 Missie De missie van Swift is: Het fietsen in de Leidse regio stimuleren en organiseren in de breedste zin van het woord en op alle niveau s. Van sportieve recreatie

Nadere informatie

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De Badmintonclub Scarabee, hierna te noemen: B.C. Scarabee heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de badmintonsport.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan van: voor de periode 2014 t/m 2018

Algemeen Beleidsplan van: voor de periode 2014 t/m 2018 Algemeen Beleidsplan van: voor de periode 2014 t/m 2018 Boxmeer, januari 2014 Inleiding bsv Olympia 1918 over vijf jaar? Onze vereniging (volledige naam bsv Olympia 1918 en hierna te noemen Olympia 18)

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies)

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Voorzitter Algemeen Bestuur Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Leidt jaarvergadering Houdt toezicht op lopende

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van volleybalvereniging ISALA 77 te Beneden-Leeuwen.

Huishoudelijk reglement van volleybalvereniging ISALA 77 te Beneden-Leeuwen. Huishoudelijk reglement van volleybalvereniging ISALA 77 te Beneden-Leeuwen. Versie: Definitief 1.1 Datum: 28 oktober 2013 1. Verenigingsnaam De naam van de volleybalvereniging is ISALA 77. De vereniging

Nadere informatie

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Beleidsplan 2020 Samenvatting Datum: juni - oktober 2016 Door: Bestuur Tennisvereniging Engelen Bespreken met leden: 24 november 2016 1. Inleiding Het bestuur heeft

Nadere informatie

Beleidsadvies Almere Bowls Club

Beleidsadvies Almere Bowls Club Beleidsadvies Almere Bowls Club Bijlage 3 Actiepuntenlijst In onderstaande overzichten worden de doelstellingen en doelen nader uitgewerkt in acties. De acties zijn beschreven per onderwerp van het beleidsadvies,

Nadere informatie

Meerjarenplan bijgewerkt

Meerjarenplan bijgewerkt Meerjarenplan 2015-2017 bijgewerkt 30-09-2015 Stichting De Slinger Almelo www.deslingeralmelo.nl 1 1. Missie en Visie De Slinger Almelo Missie De missie van De Slinger Almelo is de betrokkenheid (MBO)

Nadere informatie

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen Workshop penningmeesterschap 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen 1 Inhoud workshop Inleiding penningmeesterschap Eigenschappen van de penningmeester Aansprakelijkheid van de penningmeester Taken van

Nadere informatie

Ledenkorting: De ledenkorting bij evenementen geldt per equipe Een equipe bestaat minimaal uit één betalend lid en uit maximaal 2 personen

Ledenkorting: De ledenkorting bij evenementen geldt per equipe Een equipe bestaat minimaal uit één betalend lid en uit maximaal 2 personen Bestuursleidraad MX-5 Owners d.d. december 2016 De bestuursleidraad is een aanvulling op de statuten en wordt toegelicht tijdens de ALV. In deze bestuursleidraad wordt tevens verwezen naar beleidsstukken

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering. Dinsdag 12 april uur

Algemene Ledenvergadering. Dinsdag 12 april uur Algemene Ledenvergadering Dinsdag 12 april 2016 19.30 uur AGENDA 1. Opening door de (vice-)voorzitter 2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststellen notulen ALV 2015 4. Behandeling jaarverslag

Nadere informatie

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten!

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten! : Tijd om te oogsten! Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2014-2015? Wat zijn de plannen 2015-2016? Bijlage: resultaten 2014-2015 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl:

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl: ENQUETEFORMULIER Het bestuur wil graag op de hoogte zijn van wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, hebben wij deze enquête opgesteld. Het bestuur

Nadere informatie

TORNAX. Volleybalvereniging te Ruurlo opgericht 24 maart 1970 JAARVERSLAG PR EN ACTIVITEITEN 2014

TORNAX. Volleybalvereniging te Ruurlo opgericht 24 maart 1970 JAARVERSLAG PR EN ACTIVITEITEN 2014 TORNAX Volleybalvereniging te Ruurlo opgericht 24 maart 1970 JAARVERSLAG PR EN ACTIVITEITEN 2014 Het bestuurslid PR en Activiteiten is in grote lijn verantwoordelijk voor de interne- en externe presentatie

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie

2. Jaarplan. 1. Meerjarenplan. 3. Jaarverslag. 4. Financieel jaarverslag. 5. Begroting. 6. Budget beheren 10% 10% 10% 30%

2. Jaarplan. 1. Meerjarenplan. 3. Jaarverslag. 4. Financieel jaarverslag. 5. Begroting. 6. Budget beheren 10% 10% 10% 30% 1. Meerjarenplan 2. Jaarplan 3. Jaarverslag 4. Financieel jaarverslag 5. Begroting 6. Budget beheren 30% 2. Jaarplan Beschrijving van het blok: het schrijven en uitvoeren van een jaarplan. In het jaarplan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OSVV 040

Huishoudelijk Reglement OSVV 040 Versie 4.0 dd. 02 april 2014 Artikel 1. Algemene bepaling 1.1. De vereniging draagt de naam OSVV 040, hierna te noemen de vereniging. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. 1.2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Clubvisie Beleidsplan RKVV Roosendaal

Clubvisie Beleidsplan RKVV Roosendaal Clubvisie 2020 Beleidsplan RKVV Roosendaal 2015-2020 Missie en visie RKVV Roosendaal RKVV Roosendaal is een voetbalvereniging die een platform biedt om mensen en organisaties te verenigen. Bij RKVV Roosendaal

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Kerncompetenties... 4 Bestuurslid Facilitaire zaken... 4 Hoofdtaak Bestuurslid Technische zaken... 4

Kerncompetenties... 4 Bestuurslid Facilitaire zaken... 4 Hoofdtaak Bestuurslid Technische zaken... 4 Algemene bestuurstaken... 2 Voorzitter... 2... 2... 2 Secretaris... 3... 3... 3 Penningmeester... 3... 3... 4 Bestuurslid Facilitaire zaken... 4... 4... 4 Bestuurslid Technische zaken... 4... 4 Neventaak...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Hoofdstukken: Pagina Doelstelling. Invulling. Uitgangspunten. 2 Organisatie en werkwijze. o Het bestuur 3 o Taken van het bestuur 3

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging Apollo te Numansdorp Opgericht 1969 Document: Huishoudelijk Reglement 1.0 Datum opgesteld: 19 maart 2012 Vastgesteld: Algemene Leden Vergadering 6 juni 2012

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Sponsorplan Triathlon Team H.O.P.E.

Sponsorplan Triathlon Team H.O.P.E. Sponsorplan Triathlon Team H.O.P.E. 2014-2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Wie zijn wij en wat doen wij... 4 Contactgegevens Team H.O.P.E.... 4 Logo en shirt Team H.O.P.E.... 4 Sponsoring bij Team H.O.P.E....

Nadere informatie