Functiehuis Gymnastiek Vereniging Sportuna

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functiehuis Gymnastiek Vereniging Sportuna"

Transcriptie

1 Functiehuis Gymnastiek Vereniging Sportuna Datum: juni 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bestuur Gymnastiek Vereniging Sportuna. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord.blz 2 Hoofdstuk 1 Functiehuis.blz 3 Wat is een functiehuis?.. blz 3 Waarom een functiehuis binnen G.V. Sportuna?. blz 3 Organogram. blz 4 Hoofdstuk 2 Benoemen van de Functies.blz 5 Functieomschrijvingen bestuur. blz 6 Functieomschrijvingen ondersteunend bestuur.. blz 11 Functieomschrijvingen uitvoerende ondersteuning.. blz 15 Functieomschrijvingen trainers..blz 22 Voorwoord Als onderdeel van het beleidsplan willen we met dit stuk het functiehuis alsmede de functie, zoals omschreven in het organogram verder uitwerken. Alle functies binnen de vereniging zijn beschreven en taken en verantwoordelijkheden nader benoemd. Waar binnen omschrijvingen wordt gesproken over hij/zijn, zal in elke situatie gelden dat de functie ook door `zij/haar` ingevuld kan zijn. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 2

3 Hoofdstuk 1 Functiehuis Wat is een functiehuis? Het functiehuis is een beleidsstuk waarin de functies en bijbehorende taken zijn omschreven van een vereniging. In het beleidsstuk staat gedetailleerd omschreven wat een functie inhoudt, welke taken onder de functie vallen en wat de doelstelling is van de functie binnen de vereniging. Waarom een functiehuis binnen G.V. Sportuna? Om een duidelijk beeld te krijgen van alle functie die binnen de vereniging bestaan en welke verantwoordelijkheden waar precies liggen. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 3

4 Organogram Leden Algemeen Bestuur Dagelijks bestuur Technisch Voorzitter Secretariaat Voorzitter Penningmeester Communicatie Voorzitter Trainers/Assistenten Notulist Coördinator Vrijwilligers Ledenadministratie Webmaster Kascommissie Clubblad Redactie Turn-Inn Commissie Webwinkel Subcommissies Coördinator ZOKA Wedstrijd Commissie Recreatie Commissie Ritmisch Gymnastiek Commissie Volwassenen Commissie Springturn Commissie Coördinator GCA Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 4

5 Hoofdstuk 2 Benoemen van de functies Binnen de functies kunnen we een onderscheid maken tussen bestuurlijke functies en de uitvoerende functies. De bestuurlijke functies zijn: 1 Voorzitter 2 Secretaris 3 Penningmeester 4 Technisch voorzitter 5 Communicatie voorzitter Onder elk van de bestuurlijke functies vallen diverse uitvoerende functies 1. Voorzitter 1a Coördinator Vrijwilligers 1a1 Turn-Inn Commissie 2. Secretaris 2a Notulist 3. Penningmeester 3a Ledenadministratie 3b Kascommissie 4. Technisch Voorzitter 4a. Trainers en assistenten 4b Subcommissie 4b1 Wedstrijd Commissie 4b2 Recreatie Commissie 4b3 Ritmisch Gymnastiek Commissie 4b4 Volwassenen Commissie 4b5 Spingturn Commissie 5. Communicatie Voorzitter 5a. Webmaster 5b. Clubblad Redactie 5c. Webwinkel 5d. Coördinator ZOKA 5e. Coördinator GCA Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 5

6 Functieomschrijvingen bestuur Voorzitter Het leiden en besturen van de vereniging en het bestuur. De voorzitter valt onder het algemeen en dagelijks bestuur. Onder de voorzitter valt de Coördinator Vrijwilligers. De voorzitter is verantwoordelijk voor: leiden van de dagelijkse werkzaamheden van de vereniging; leiden van de algemene ledenvergadering en de bestuursvergaderingen; vertegenwoordigen van de vereniging bij officiële gelegenheden; de doorslaggevende stem in bestuursvergaderingen bij staking van de stemmen; voor de uitvoering van de genomen besluiten en bemiddelt om verschillende partijen op een lijn te krijgen. De voorzitter gaat zijn functie aan voor de duur van 3 jaar tenzij in overleg en met goedkeuring van het gehele bestuur anders is overeengekomen. Tussentijds opzeggen van de bestuursfunctie dient in overleg met het bestuur tot stand te komen. Na de het verlopen van de termijn, kan het bestuurslid kiezen om zich opnieuw herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn van 3 jaar. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 6

7 Secretariaat Het bieden van administratieve ondersteuning aan de vereniging. Het secretariaat valt onder het algemeen en dagelijks bestuur. Onder het secretariaat valt de notulist. De secretaris is verantwoordelijk voor: het opstellen van een agenda voor de bestuursvergaderingen en het houden van de notulen van de vergaderingen; het voeren van de algemene correspondentie; het in goed geordende staat houden van het archief; het jaarlijks op de algemene ledenvergadering schriftelijk verslag uitbrengen van het afgelopen jaar; het in bezit hebben van een bijgehouden lesrooster; handelt telefonische vragen af middels een gsm, beschikbaar gesteld door de vereniging; de verdere door het bestuur, na overleg met de secretaris, aan hem op te dragen werkzaamheden. De secretaris gaat zijn functie aan voor de duur van 3 jaar tenzij in overleg en met goedkeuring van het gehele bestuur anders is overeengekomen. Tussentijds opzeggen van de bestuursfunctie dient in overleg met het bestuur tot stand te komen. Na de het verlopen van de termijn, kan het bestuurslid kiezen om zich opnieuw herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn van 3 jaar. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 7

8 Penningmeester Het beheren van de financiën van G.V. Sportuna. De penningmeester valt onder het algemeen en dagelijks bestuur. Onder de penningmeester valt de ledenadministratie en kascommissie. De penningmeester is verantwoordelijk voor: en verplicht tot het op verantwoorde en zo rendabel mogelijke wijze bewaren van de aan hem afgedragen en/of toevertrouwde gelden van de vereniging; het toezicht houden op het innen en het administreren van de contributies; de controle van deze inkomsten aan de hand van de uit de ledenregisters af te leiden verplichtingen van de leden; het innen en administreren van de overige inkomsten; het beheer van de kas waarbij de hoeveelheid contanten, behoudens goedkeuring van het bestuur, een bedrag van 250, - niet te boven mag gaan; het tijdig verrichten van alle betalingen, de controle daarop en het administreren daarvan; het opstellen en bijhouden van een lijst van alle bezittingen van de vereniging; het beheer en de administratie van de door de vereniging ingestelde reserve- of andere fondsen; het jaarlijks op de algemene ledenvergadering verslag uitbrengen over de financiële positie van de vereniging, in het bijzonder over het afgelopen verenigingsjaar; het opstellen van een begroting voor het komende jaar die, na goedkeuring door het bestuur, wordt voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. De penningmeester gaat zijn functie aan voor de duur van 3 jaar tenzij in overleg en met goedkeuring van het gehele bestuur anders is overeengekomen. Tussentijds opzeggen van de bestuursfunctie dient in overleg met het bestuur tot stand te komen. Na de het verlopen van de termijn, kan het bestuurslid kiezen om zich opnieuw herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn van 3 jaar. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 8

9 Technisch Voorzitter Het adviseren, begeleiden en steunen van de kaderleden. De technisch voorzitter valt onder het algemeen bestuur. Onder de technisch voorzitter valt het kader. De technisch voorzitter is verantwoordelijk voor: kwalitatief gestructureerde lessen; terugkoppeling van leiding naar het bestuur en terug; ondersteuning van leiding; beheer van materialen; verdelen van evenementen; elk jaar een jaarverslag maken voor de algemene ledenvergadering; opleidingstrajecten van leiding, assistenten en juryleden; subcommissie vergaderingen. De technische voorzitter gaat zijn functie aan voor de duur van 3 jaar tenzij in overleg en met goedkeuring van het gehele bestuur anders is overeengekomen. Tussentijds opzeggen van de bestuursfunctie dient in overleg met het bestuur tot stand te komen. Na de het verlopen van de termijn, kan het bestuurslid kiezen om zich opnieuw herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn van 3 jaar. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 9

10 Communicatie Voorzitter Het uitdragen van de vereniging op verschillende manieren zoals in de krant, flyers, clubblad, affiches en website. De communicatie commissie valt onder het algemeen bestuur. Onder de communicatie commissie vallen de webmaster, clubblad redactie, webwinkel ZOKA en GCA. De communicatievoorzitter is verantwoordelijk voor: contact onderhouden en het werven van sponsoren; promoten van lessen en evenementen; verzorgen van de inschrijvingen voor ZOKA; verspreiden van de clubbladen; up-to-date houden van de website en webwinkel; verzorgen van de Grote Club Actie. De voorzitter communicatie gaat zijn functie aan voor de duur van 3 jaar tenzij in overleg en met goedkeuring van het gehele bestuur anders is overeengekomen. Tussentijds opzeggen van de bestuursfunctie dient in overleg met het bestuur tot stand te komen. Na de het verlopen van de termijn, kan het bestuurslid kiezen om zich opnieuw herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn van 3 jaar. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 10

11 Functieomschrijvingen ondersteunend bestuur Coördinator Vrijwilligers Het effectief uitvoeren van het vrijwilligersbeleid, zoals het onderhouden en beheren van het vrijwilligersbestand van G.V. Sportuna. De Coördinator Vrijwilligers valt onder de verantwoording van de voorzitter en is minimaal 2 keer per jaar aanwezig bij een bestuursvergadering om het vrijwilligersbeleid te bespreken. De Coördinator Vrijwilligers is verantwoordelijk voor: het vrijwilligersbeleid van de vereniging; coördineren van de vrijwilligers; het verdelen van de taken bij evenementen en het overzicht hierop; de rapportage aan het bestuur; de Turn-Inn commissie. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 11

12 Notulist Het notuleren van de bestuursvergadering elke 4 weken met uitzondering van de zomervakantie. De notulist binnen de vereniging G.V. Sportuna is geen lid van het algemeen bestuur. Hij is alleen aanwezig als notulist en heeft geen invloed op besluiten die genomen worden binnen het bestuur. Hij valt onder de directe verantwoording van de secretaris. De notulist is verantwoordelijk voor: het notuleren tijdens de bestuursvergaderingen; het uitwerken van de notulen en deze distribueren onder de leden van het bestuur; het notuleren van de ALV. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 12

13 Ledenadministratie De ledenadministrateur beheert het ledenbestand van G.V. Sportuna. De ledenadministratie is losgekoppeld van de penningmeesterfunctie. De ledenadministrateur valt direct onder de verantwoording van de penningmeester. De ledenadministrateur is verantwoordelijk voor: verwerken aan-/afmelding & mutaties leden; het factureren van contributie aan leden door middel van incasso opdrachten en door acceptgirokaarten; terugkoppeling betaling gebeurt via penningmeester naar ledenadministratie; het distribueren en verwerken van de presentielijsten. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 13

14 Kascommissie Eenmaal per jaar het controleren van de financiële administratie van G.V. Sportuna en hiervan rapport uitbrengen. Dit rapport wordt aan de algemene ledenvergadering aangeboden en zal strekken tot het al of niet goedkeuren van het door de penningmeester gevoerde beleid en tot decharge van het bestuur. Valt onder de verantwoording van de penningmeester. De kascommissie bestaat uit 2 leden en een plaatsvervangend lid. De leden van de kascommissie zijn verantwoordelijk voor: de controle van en het toezicht op het geldelijk beheer van de penningmeester; het schriftelijk verslag van de controle. De kascommissie gaat verantwoording voor twee jaar aan, waarna een nieuwe kascommissie voor twee jaar wordt gekozen. Het rouleren van de leden van de kascommissie gebeurt elk jaar, waardoor er per lid een overlapping ontstaat. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 14

15 Functieomschrijvingen uitvoerende ondersteuning Turn-Inn Commissie Het beheren en onderhouden van de multifunctionele ruimte (Turn-Inn) voor vergaderingen, kantine en informatieverstrekking aan leden en ouders/verzorgers. Valt onder de verantwoording van de Coördinator Vrijwilligers. De Turn-Inn Commissie is verantwoordelijk voor: het onderhouden van de ruimte; het bevoorraden van de koopwaar, de inkoop; het bijhouden van het kasboek; het per kwartaal door mailen van het kasboek en de omzet storten per kwartaal aan de penningmeester; het maandelijks opmaken van de kas en opmaken met een start bedrag van 30,= en het maandelijks storten van de omzet op de bank; het zorgdragen voor vrijwilligers werkzaam in de Turn-Inn; het zorgen voor lege consumptielijsten en maandbladen. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 15

16 Medewerker Turn-Inn De medewerker Turn-Inn draagt zorg voor alle voorkomende werkzaamheden met betrekking tot het verkopen van diverse consumpties aan de bezoekers van de Turn-Inn. De medewerker legt over de uitvoering van zijn werkzaamheden verantwoording af aan de vrijwilligers coördinator. De Turn-Inn medewerker is verantwoordelijk voor: verkopen van non-alcoholische dranken, snoep en chips; beheer van de kas; inrichten, opruimen en schoonmaken van de bar; beheer van dagvoorraad. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 16

17 Webmaster De webmaster ontwikkelt en houdt de website van de G.V. Sportuna actueel, rekening houdend met het door het bestuur vastgestelde doel van de website en de technologische ontwikkelingen. Valt onder de verantwoording van de communicatie commissie De webmaster is verantwoordelijk voor: het onderhouden en actualiseren van de website van G.V. Sportuna; het vermelden van alle informatie zoals statuten, huishoudelijk reglement, beleidsplan, contactadressen, lesroosters en foto s op de website; het binnen en buiten de vereniging promoten van de website; het aanmaken van adressen binnen de vereniging en zorgen voor het automatisch doorsturen; een website met redactionele en informatieve nieuwswaarde Deze informatie wordt aangeleverd via de communicatie commissie; het bijhouden van informatie als wedstrijduitslagen en indelingen van alle teams, alsmede de chrono s van de diverse wedstrijden. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 17

18 Webwinkel Coördineren van alle kleding die bij GV Sportuna besteld kan/dient te worden. Dit in samenwerking met de penningmeester. Geen betaling = geen uitlevering. Valt onder de verantwoording van de communicatie commissie. De webwinkel is verantwoordelijk voor: de coördinatie van het bestellen van turnpakjes, trainingspakken, T-shirts en eventuele andere kleding die nodig is binnen GV Sportuna; de tijdige betaling van de bestelde kleding in samenwerking met de penningmeester. Oftewel, als er besteld wordt dan aangeven aan het betreffende lid welk bedrag waarheen overgemaakt dient te worden en de penningmeester hierover inlichten; het op de hoogte houden van de leden van hun bestelling en aangeven wanneer zij een en ander kunnen verwachten; het afleveren/verwerken van de bestelde kleding na ontvangst en betaling hiervan. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 18

19 Clubblad Redactie Het 4 keer per verenigingsjaar verzorgen van het clubblad voor de leden van G.V. Sportuna. Valt onder de verantwoording van de communicatie voorzitter. De clubblad redactie is verantwoordelijk voor: het verzorgen van de inhoud en lay-out van het clubblad; het verzamelen van de bijdragen van diverse commissies; de contacten met sponsoren; het verzamelen van advertenties en het verwerken daarvan; vaststellen van de data van inleveren kopij; het drukklaar maken van het clubblad; het uitdelen aan leden of versturen van het clubblad. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 19

20 Coördinator ZOKA (ZOMERKAMPEN) Verzorgen van inschrijvingen en regelen van leiding in de weken waarin G.V. Sportuna vertegenwoordigt wordt tijdens de K.N.G.U. ZOMERKAMPEN. Valt onder de verantwoording van de communicatie voorzitter. De Coördinator ZOKA is verantwoordelijk voor: het inventariseren welke weken G.V. Sportuna leden zich kunnen inschrijven; het regelen van leiding in die weken; het verspreiden van de inschrijvingen onder de leden; het verwerken van de inschrijvingen bij de K.N.G.U. ZOMERKAMPEN; het op de hoogte brengen van het lid, voor wat zijn inschrijving betreft; het financieel afhandelen van de inschrijvingen in samenwerking met de penningmeester. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 20

21 Coördinator GCA (Grote Club Actie) Verzorgen van inschrijvingen en regelen van lotenboekjes. Valt onder de verantwoording van de communicatie voorzitter. De Coördinator GCA is verantwoordelijk voor: aanvragen GCA lotenboekjes; verspreiden van de lotenboekjes onder de leden; innemen van ingevulde lotenboekjes en de verwerking hiervan; winnaars bekend maken van de meest verkochte loten en deze belonen en op de foto zetten. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 21

22 Functieomschrijvingen trainers Trainer - recreatie Het verzorgen van educatieve, speelse, veilige en pedagogisch verantwoorde lessen. Valt onder de verantwoording van de technisch voorzitter. De trainer recreatie heeft een voorbeeld functie en zal het beleid van G.V. Sportuna uitdragen. Opleidingsniveau Minimaal gymnastiek assistent leider 2 of bereid zijn deze opleiding te volgen bij aanvang van de functie. De recreatie trainer is verantwoordelijk voor: het verzorgen van minimaal 1 uur les per week voor een recreatieve groep, met uitzondering van de vakanties; het zorgen voor vervanging bij ziekte of andere afwezigheid, afbellen van alle leden bij geen vervanging (dit kan alleen in overleg met de technisch voorzitter); het verzorgen van uitdagende activiteiten in de les, waarbij veel kinderen tegelijk actief zijn, gedifferentieerd op niveau; het garanderen en waarborgen van de veiligheid voor elk individu; het aangeven van bovengrens maximale deelname aan de les in samenspraak met bestuur, mede subcommissie leden en assistenten; het begeleiden en adviseren van nieuwe leden, waaronder ook het erkennen van talent en deze doorsturen naar een volgende groep of andere discipline in overleg met desbetreffende trainer; het actief deelnemen en organiseren van evenementen betreffende de recreatie groepen binnen G.V. Sportuna en het Rayon VPR; de periode planning van zijn lessen en doorsturen naar de technisch voorzitter; diverse administratieve taken zoals: presentielijsten, clubblad uitdelen en promoten, declareren uren, inschrijvingen van evenementen en een open heldere communicatie naar de leden/ouders/voogd/verzorgers; het bijwonen van alle recreatie commissie teamoverleggen, gecombineerde vergaderingen en de ALV; het actualiseren van zijn eigen deskundigheid/professionaliteit en kennis met betrekking tot oefenstof en methodieken; het aansturen, op de hoogte brengen van veranderingen en begeleiden van assistent trainer en vertellen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt; het beoordelen van de capabelheid van zijn assisstent, bij het niet voldoende uitvoeren van zijn taken, kan er een gesprek met de technisch voorzitter aangevraagd worden. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 22

23 Trainer - wedstrijdgroep Het verzorgen van wedstrijd gerelateerde educatieve, veilige en pedagogisch verantwoorde lessen. Valt onder de verantwoording van de technisch voorzitter. De trainer wedstrijdgroep heeft een voorbeeld functie en zal het beleid van G.V. Sportuna uitdragen. Opleidingsniveau Minimaal gymnastiek assistent leider 2 en bereid zijn de gymnastiek leider 3 opleiding te volgen bij aanvang van de functie. De wedstrijd trainer is verantwoordelijk voor: het verzorgen van minimaal 3 uur les per week voor een wedstrijdgroep, met uitzondering van de vakanties; het zorgen voor vervanging bij ziekte of andere afwezigheid, afbellen van alle leden bij geen vervanging (dit kan alleen in overleg met de technisch voorzitter); het verzorgen van uitdagende activiteiten in de les, waarbij veel kinderen tegelijk actief zijn, gedifferentieerd op niveau per deelnemer; het garanderen en waarborgen van de veiligheid voor elk individu; het aangeven van bovengrens maximale deelname aan de les in samenspraak met bestuur, mede subcommissie leden en assistenten; het opstellen van toelatingscriteria in samenspraak met bestuur, subcommissie, recreatie commissie en assistenten; het begeleiden en adviseren van nieuwe leden, waaronder ook het erkennen van talent en deze doorsturen naar een volgende groep of andere discipline in overleg met desbetreffende trainer; het actief deelnemen en organiseren van evenementen betreffende de wedstrijd groepen binnen G.V. Sportuna en het Rayon VPR; de periode planning van zijn lessen en doorsturen naar de technisch voorzitter; diverse administratieve taken zoals: presentielijsten, clubblad uitdelen en promoten, declareren uren, inschrijvingen van evenementen en een open heldere communicatie naar de leden/ouders/voogd/verzorgers; het bijwonen van alle wedstrijd commissie teamoverleggen, gecombineerde vergaderingen en de ALV; het bijwonen van rayonvergaderingen in overleg met de technisch voorzitter; het actualiseren van zijn eigen deskundigheid/professionaliteit en kennis met betrekking tot oefenstof en methodieken; het aansturen, op de hoogte brengen van veranderingen en begeleiden van assistent trainer en vertellen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt; het beoordelen van de capabelheid van zijn assisstent, bij het niet voldoende uitvoeren van zijn taken, kan er een gesprek met de technisch voorzitter aangevraagd worden. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 23

24 Trainer - selectie Het verzorgen van wedstrijd gerelateerde prestatieve, educatieve, veilige en pedagogisch verantwoorde lessen. Valt onder de verantwoording van de technisch voorzitter. De trainer selectie heeft een voorbeeld functie en zal het beleid van G.V. Sportuna uitdragen. Opleidingsniveau Minimaal gymnastiek leider 3 en bereid zijn de opleiding turntrainer 4 te volgen. De selectie trainer is verantwoordelijk voor: het verzorgen van minimaal 5 uur les per week voor een selectie groep, met uitzondering van de vakanties; het zorgen voor vervanging bij ziekte of andere afwezigheid, afbellen van alle leden bij geen vervanging (dit kan alleen in overleg met de technisch voorzitter); het verzorgen van effectieve, uitdagende activiteiten in de les, waarbij alle kinderen tegelijk actief zijn, gedifferentieerd op niveau per deelnemer; het garanderen en waarborgen van de veiligheid voor elk individu; het aangeven van bovengrens maximale deelname aan de les in samenwerking met bestuur, mede subcommissie leden en assistenten; het opstellen van toelatingscriteria in samenspraak met bestuur, subcommissie en assistenten; het begeleiden en adviseren van nieuwe leden, waaronder ook het erkennen van talent en deze adviseren en begeleiden om (extra) te trainen bij een andere discipline in overleg met desbetreffende trainer of bij een topsportvereniging; het actief deelnemen en organiseren van evenementen betreffende de selectie groepen binnen G.V. Sportuna, het Rayon VPR, het district en landelijk; de periode planning van zijn lessen en doorsturen naar de technisch voorzitter; diverse administratieve taken zoals: presentielijsten, clubblad uitdelen en promoten, declareren uren, inschrijvingen van evenementen en een open heldere communicatie naar de leden/ouders/voogd/verzorgers; het bijwonen van alle wedstrijd commissie teamoverleggen, gecombineerde vergaderingen en de ALV; het bijwonen van rayonvergaderingen in overleg met de technisch voorzitter; het actualiseren van zijn eigen deskundigheid/professionaliteit en kennis met betrekking tot oefenstof en methodieken; het aansturen, op de hoogte brengen van veranderingen en begeleiden van assistent trainer en vertellen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt; het beoordelen van de capabelheid van zijn assisstent, bij het niet voldoende uitvoeren van zijn taken, kan er een gesprek met de technisch voorzitter aangevraagd worden; het opleiden van gymnastiek assistent leider 2 en leider 3 als praktijkbegeleider. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 24

25 Trainer Assistent Het begeleiden en op een veilige manier inrichten van een onderdeel van de les. Valt onder de verantwoording van de technisch voorzitter. De trainer assistent heeft een voorbeeld functie en zal het beleid van G.V. Sportuna uitdragen. Opleidingsniveau Aan deze functie is geen opleidingsniveau gekoppeld maar het wordt op prijs gesteld dat de assistent bereid is de opleiding gymnastiek leider 2 te volgen bij aanvang van de functie. De assistent trainer is verantwoordelijk voor: het verzorgen van een onderdeel van de les voor een groep, met uitzondering van de vakanties; het iedere training aanwezig zijn en op de hoogte brengen van de trainer bij ziekte of andere afwezigheid; het verzorgen van een uitdagende activiteit in de les, waarbij veel kinderen tegelijk actief zijn, (gedifferentieerd op niveau); een proactieve houding, waarin hij zelf initiatieven toont door warming-up te verzorgen, ideeën aandragen, actieve houding, zich laat begeleiden en vraagt waarom onderdelen op een bepaalde manier worden aangeboden; het overnemen van de les, mits in het bezit zijn van een geldige gymnastiek leider 2 licentie, minimaal 18 jaar zijn en alleen in overleg met de trainer; het actief deelnemen en organiseren van evenementen ter ondersteuning van de desbetreffende leiding binnen G.V. Sportuna en het Rayon VPR; diverse administratieve taken zoals: declareren uren; vrijblijvend bijwonen van de subcommissie teamoverleggen, gecombineerde en rayon vergaderingen; het bijwonen van de ALV; het actualiseren van zijn eigen deskundigheid/professionaliteit en kennis met betrekking tot oefenstof en methodieken; Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 25

26 Trainer Volwassenen Het verzorgen van conditionele, veilige en pedagogisch verantwoorde lessen. Valt onder de verantwoording van de technisch voorzitter. De trainer volwassenen heeft een voorbeeld functie en zal het beleid van G.V. Sportuna uitdragen. Opleidingsniveau Minimaal gymnastiek assistent leider 2, 50+ Sporters en bereid zijn de opleiding gymnastiek leider 3, 50+ Sporters te volgen. De volwassenen trainer is verantwoordelijk voor: het verzorgen van minimaal 1 uur les per week voor een volwassenen groep, met uitzondering van de vakanties; het zorgen voor vervanging bij ziekte of andere afwezigheid, afbellen van alle leden bij geen vervanging (dit kan alleen in overleg met de technisch voorzitter); het verzorgen van uitdagende activiteiten in de les, waarbij veel volwassenen tegelijk actief zijn, gedifferentieerd op niveau; het garanderen en waarborgen van de veiligheid voor elk individu; het aangeven van bovengrens maximale deelname aan de les in samenwerking met bestuur en mede subcommissie leden; het actief deelnemen en organiseren van evenementen betreffende de volwassenen groepen binnen G.V. Sportuna; de periode planning van zijn lessen en doorsturen naar de technisch voorzitter; diverse administratieve taken zoals: presentielijsten, clubblad uitdelen en promoten, declareren uren, inschrijvingen van evenementen en een open heldere communicatie naar je leden; het bijwonen van alle volwassenen commissie teamoverleggen, gecombineerde vergaderingen en de ALV; het actualiseren van zijn eigen deskundigheid/professionaliteit en kennis met betrekking tot oefenstof en methodieken; Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 26

27 Trainer Ouder en kind gym Het verzorgen van educatieve, speelse, veilige en pedagogisch verantwoorde lessen. Valt onder de verantwoording van de technisch voorzitter. De trainer ouder en kind gym heeft een voorbeeld functie en zal het beleid van G.V. Sportuna uitdragen. Opleidingsniveau Minimaal gymnastiek assistent leider 2, Kleuters en bereid zijn de opleiding gymnastiek leider 3, Kleuters te volgen. De ouder en kind gym trainer is verantwoordelijk voor: het verzorgen van minimaal 3/4 uur les per week voor een ouder en kind gym groep, met uitzondering van de vakanties; het zorgen voor vervanging bij ziekte of andere afwezigheid, afbellen van alle leden bij geen vervanging (dit kan alleen in overleg met de technisch voorzitter); het verzorgen van uitdagende activiteiten in de les, waarbij veel kinderen in samenwerking met hun ouders tegelijk actief zijn, gedifferentieerd op niveau; het garanderen en waarborgen van de veiligheid voor elk individu; het aangeven van bovengrens maximale deelname aan de les in samenwerking met bestuur en mede subcommissie leden; het begeleiden en adviseren van nieuwe leden, waaronder ook het erkennen van talent en deze doorsturen naar een volgende groep in overleg met desbetreffende trainer, wanneer zij oud genoeg zijn; het actief deelnemen en organiseren van evenementen betreffende de ouder en kind gym groepen binnen G.V. Sportuna; de periode planning van zijn lessen en doorsturen naar de technisch voorzitter; diverse administratieve taken zoals: presentielijsten, clubblad uitdelen en promoten, declareren uren, inschrijvingen van evenementen en een open heldere communicatie naar de leden/ouders/voogd/verzorgers; het bijwonen van de gecombineerde vergaderingen en de ALV; het actualiseren van zijn eigen deskundigheid/professionaliteit en kennis met betrekking tot oefenstof en methodieken; Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 27

28 Trainer - Zumba Het verzorgen van conditionele, veilige en pedagogisch verantwoorde lessen op muziek. Valt onder de verantwoording van de technisch voorzitter. De trainer zumba heeft een voorbeeld functie en zal het beleid van G.V. Sportuna uitdragen. Opleidingsniveau Minimaal official zumba instructor, basic steps level 1en bereid zijn de andere deelcertificaten (zumba gold, zumba toning, zumbatomic, zumba steps level 2) te halen bij aanvang van de functie. De zumba trainer is verantwoordelijk voor: het verzorgen van minimaal 1 uur les per week voor een zumba groep, met uitzondering van de vakanties; het zorgen voor vervanging bij ziekte of andere afwezigheid, afbellen van alle leden bij geen vervanging (dit kan alleen in overleg met de technisch voorzitter); het verzorgen van uitdagende dansjes op verschillende nummers, gedifferentieerd op niveau; het garanderen en waarborgen van de veiligheid voor elk individu; het actief deelnemen aan evenementen betreffende de volwassenen groepen binnen G.V. Sportuna; diverse administratieve taken zoals: presentielijsten, clubblad uitdelen en promoten, declareren uren, inschrijvingen van evenementen en een open heldere communicatie naar je leden; het bijwonen van alle volwassenen commissie teamoverleggen, gecombineerde vergaderingen en de ALV; het actualiseren van zijn eigen deskundigheid/professionaliteit en kennis met betrekking tot oefenstof en methodieken; Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 28

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemene Indeling. 1. Algemeen. blz. 2 2. Bestuur. blz. 3-5 3. Commissies. blz. 6-8 4. Gedragsregels. blz. 9 5. Contributieregeling. blz. 10-11 6. Slotbepalingen. blz. 12 7. Organogram

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011.

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. 1 Algemeen Artikel 1.1 Huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement 2011-2012 versie 30-03- 2012 Aangepast door: Wouter van Schagen (voorzitter) Inhoudsopgave ARTIKEL 1 - DOEL VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1 - DE LEDEN ARTIKEL 2 - LIDMAATSCHAP

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY V2.00 Algemeen Artikel 1. 1.1 Het huishoudelijk reglement beoogt een aanvulling te zijn op de statuten; ieder artikel hieruit, en, per extenso, ieder

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Functieboek v.v. Diepenveen

Functieboek v.v. Diepenveen Functieboek v.v. Diepenveen 20-6-2013 Opgesteld : Han Berends Organigram OMNI DSC Diepenveen OMNI DSC Diepenveen Club van 100 Clubhuiscommissie Voetbal Handbal Volleybal Gymnastiek Badminton Biljart Tafeltennis

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Versie : Definitief Datum : Mei 2015. Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018

Versie : Definitief Datum : Mei 2015. Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018 Versie : Definitief Datum : Mei 2015 Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018 Inleiding... 3 Missie en Visie gymnastiekvereniging DOS... 6 Doelstelling... 8 Beleidsdoelstelling...

Nadere informatie

Vrijwilligers Beleids Plan

Vrijwilligers Beleids Plan Vrijwilligers Beleids Plan Dit document is vastgesteld tijdens de hoofdbestuursvergadering van 26 augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Analyse van de organisatie... 4 3. Visie op het werken

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Handboek 2010-2014 VERSIE 0.9 - Concept DATUM 1 maart 2010 WERKGROEP VERENIGINGSPLAN Dave Dubbink Reinier de Jong Johan Klaren Anne Visserman AANLEIDING In het recente

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Artikel 01 Naam, zetel en registratie. a. De naam van de vereniging is: Elstars MuziekTheater, hierna te noemen Elstars. b. De vereniging heeft haar domicilie op het woonadres van de secretaris. c. Elstars

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Scoutingblokkendoos Een taakverdelingsmethodiek voor groepsbesturen

Scoutingblokkendoos Een taakverdelingsmethodiek voor groepsbesturen Scoutingblokkendoos Een taakverdelingsmethodiek voor groepsbesturen Inhoudsopgave 1. Wat is de Scoutingblokkendoos?... 3 2. De methodiek... 4 2.1 Het overzicht... 4 2.2 De voorbereiding... 4 2.3 De blokken

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Versie 1.0 17 januari 2010 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In het huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a) De vereniging: De vereniging genaamd

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Groninger Kano Vereniging

Groninger Kano Vereniging statuten en reglementen 2013 inleiding Dit document bevat de GKV Statuten en de GKV Reglementen. Elk onderdeel draagt de naam van het onderdeel aangevuld met het jaar dat dit onderdeel is goedgekeurd.

Nadere informatie

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Strategie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstelling... 5 3 Organisatiestructuur... 6 3.1 Inleiding... 6 3.2 Bestuur...

Nadere informatie

E H B O vereniging Elst (Gld)

E H B O vereniging Elst (Gld) E H B O vereniging Elst (Gld) Statuten Huishoudelijk Regelement Opleidingsreglement STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam EHBO-vereniging Elst (Gld). 2. De vereniging is

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN...

LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN... Inhoudsopgave Scouting Lutemgroep 1 ALGEMEEN... 4 1.1 DOELSTELLING... 4 1.2 HET SPEL... 4 1.3 ORGANISATIE... 4 1.4 LEVENSBESCHOUWING... 4 2 LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN... 5 2.1 DEFINITIES EN REGELS...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement Medezeggenschap Utrechtse STudenten Huishoudelijk Reglement Zoals van kracht sinds 12-06-2014 Begrippen en algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Vereniging:

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Nederlands en Vlaams Taalcentrum NVTC NVTC Parijs Huishoudelijk Reglement Nederlands en Vlaams Taalcentrum NVTC Parijs November 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. De naam 1.1 Doelstelling 2. De zetel 3. De leden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De Jonge Athleet te Zundert 2014

Huishoudelijk reglement De Jonge Athleet te Zundert 2014 ART. 1 OVERKOEPELENDE ORGANEN De vereniging erkent de Atletiek Unie en andere landelijke bonden ten behoeve van de recreatieve sporten, waar haar leden zijn aangemeld. ART. 2 CLUBTENUE Het clubtenue bestaat

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie