Functiehuis Gymnastiek Vereniging Sportuna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functiehuis Gymnastiek Vereniging Sportuna"

Transcriptie

1 Functiehuis Gymnastiek Vereniging Sportuna Datum: juni 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bestuur Gymnastiek Vereniging Sportuna. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord.blz 2 Hoofdstuk 1 Functiehuis.blz 3 Wat is een functiehuis?.. blz 3 Waarom een functiehuis binnen G.V. Sportuna?. blz 3 Organogram. blz 4 Hoofdstuk 2 Benoemen van de Functies.blz 5 Functieomschrijvingen bestuur. blz 6 Functieomschrijvingen ondersteunend bestuur.. blz 11 Functieomschrijvingen uitvoerende ondersteuning.. blz 15 Functieomschrijvingen trainers..blz 22 Voorwoord Als onderdeel van het beleidsplan willen we met dit stuk het functiehuis alsmede de functie, zoals omschreven in het organogram verder uitwerken. Alle functies binnen de vereniging zijn beschreven en taken en verantwoordelijkheden nader benoemd. Waar binnen omschrijvingen wordt gesproken over hij/zijn, zal in elke situatie gelden dat de functie ook door `zij/haar` ingevuld kan zijn. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 2

3 Hoofdstuk 1 Functiehuis Wat is een functiehuis? Het functiehuis is een beleidsstuk waarin de functies en bijbehorende taken zijn omschreven van een vereniging. In het beleidsstuk staat gedetailleerd omschreven wat een functie inhoudt, welke taken onder de functie vallen en wat de doelstelling is van de functie binnen de vereniging. Waarom een functiehuis binnen G.V. Sportuna? Om een duidelijk beeld te krijgen van alle functie die binnen de vereniging bestaan en welke verantwoordelijkheden waar precies liggen. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 3

4 Organogram Leden Algemeen Bestuur Dagelijks bestuur Technisch Voorzitter Secretariaat Voorzitter Penningmeester Communicatie Voorzitter Trainers/Assistenten Notulist Coördinator Vrijwilligers Ledenadministratie Webmaster Kascommissie Clubblad Redactie Turn-Inn Commissie Webwinkel Subcommissies Coördinator ZOKA Wedstrijd Commissie Recreatie Commissie Ritmisch Gymnastiek Commissie Volwassenen Commissie Springturn Commissie Coördinator GCA Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 4

5 Hoofdstuk 2 Benoemen van de functies Binnen de functies kunnen we een onderscheid maken tussen bestuurlijke functies en de uitvoerende functies. De bestuurlijke functies zijn: 1 Voorzitter 2 Secretaris 3 Penningmeester 4 Technisch voorzitter 5 Communicatie voorzitter Onder elk van de bestuurlijke functies vallen diverse uitvoerende functies 1. Voorzitter 1a Coördinator Vrijwilligers 1a1 Turn-Inn Commissie 2. Secretaris 2a Notulist 3. Penningmeester 3a Ledenadministratie 3b Kascommissie 4. Technisch Voorzitter 4a. Trainers en assistenten 4b Subcommissie 4b1 Wedstrijd Commissie 4b2 Recreatie Commissie 4b3 Ritmisch Gymnastiek Commissie 4b4 Volwassenen Commissie 4b5 Spingturn Commissie 5. Communicatie Voorzitter 5a. Webmaster 5b. Clubblad Redactie 5c. Webwinkel 5d. Coördinator ZOKA 5e. Coördinator GCA Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 5

6 Functieomschrijvingen bestuur Voorzitter Het leiden en besturen van de vereniging en het bestuur. De voorzitter valt onder het algemeen en dagelijks bestuur. Onder de voorzitter valt de Coördinator Vrijwilligers. De voorzitter is verantwoordelijk voor: leiden van de dagelijkse werkzaamheden van de vereniging; leiden van de algemene ledenvergadering en de bestuursvergaderingen; vertegenwoordigen van de vereniging bij officiële gelegenheden; de doorslaggevende stem in bestuursvergaderingen bij staking van de stemmen; voor de uitvoering van de genomen besluiten en bemiddelt om verschillende partijen op een lijn te krijgen. De voorzitter gaat zijn functie aan voor de duur van 3 jaar tenzij in overleg en met goedkeuring van het gehele bestuur anders is overeengekomen. Tussentijds opzeggen van de bestuursfunctie dient in overleg met het bestuur tot stand te komen. Na de het verlopen van de termijn, kan het bestuurslid kiezen om zich opnieuw herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn van 3 jaar. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 6

7 Secretariaat Het bieden van administratieve ondersteuning aan de vereniging. Het secretariaat valt onder het algemeen en dagelijks bestuur. Onder het secretariaat valt de notulist. De secretaris is verantwoordelijk voor: het opstellen van een agenda voor de bestuursvergaderingen en het houden van de notulen van de vergaderingen; het voeren van de algemene correspondentie; het in goed geordende staat houden van het archief; het jaarlijks op de algemene ledenvergadering schriftelijk verslag uitbrengen van het afgelopen jaar; het in bezit hebben van een bijgehouden lesrooster; handelt telefonische vragen af middels een gsm, beschikbaar gesteld door de vereniging; de verdere door het bestuur, na overleg met de secretaris, aan hem op te dragen werkzaamheden. De secretaris gaat zijn functie aan voor de duur van 3 jaar tenzij in overleg en met goedkeuring van het gehele bestuur anders is overeengekomen. Tussentijds opzeggen van de bestuursfunctie dient in overleg met het bestuur tot stand te komen. Na de het verlopen van de termijn, kan het bestuurslid kiezen om zich opnieuw herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn van 3 jaar. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 7

8 Penningmeester Het beheren van de financiën van G.V. Sportuna. De penningmeester valt onder het algemeen en dagelijks bestuur. Onder de penningmeester valt de ledenadministratie en kascommissie. De penningmeester is verantwoordelijk voor: en verplicht tot het op verantwoorde en zo rendabel mogelijke wijze bewaren van de aan hem afgedragen en/of toevertrouwde gelden van de vereniging; het toezicht houden op het innen en het administreren van de contributies; de controle van deze inkomsten aan de hand van de uit de ledenregisters af te leiden verplichtingen van de leden; het innen en administreren van de overige inkomsten; het beheer van de kas waarbij de hoeveelheid contanten, behoudens goedkeuring van het bestuur, een bedrag van 250, - niet te boven mag gaan; het tijdig verrichten van alle betalingen, de controle daarop en het administreren daarvan; het opstellen en bijhouden van een lijst van alle bezittingen van de vereniging; het beheer en de administratie van de door de vereniging ingestelde reserve- of andere fondsen; het jaarlijks op de algemene ledenvergadering verslag uitbrengen over de financiële positie van de vereniging, in het bijzonder over het afgelopen verenigingsjaar; het opstellen van een begroting voor het komende jaar die, na goedkeuring door het bestuur, wordt voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. De penningmeester gaat zijn functie aan voor de duur van 3 jaar tenzij in overleg en met goedkeuring van het gehele bestuur anders is overeengekomen. Tussentijds opzeggen van de bestuursfunctie dient in overleg met het bestuur tot stand te komen. Na de het verlopen van de termijn, kan het bestuurslid kiezen om zich opnieuw herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn van 3 jaar. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 8

9 Technisch Voorzitter Het adviseren, begeleiden en steunen van de kaderleden. De technisch voorzitter valt onder het algemeen bestuur. Onder de technisch voorzitter valt het kader. De technisch voorzitter is verantwoordelijk voor: kwalitatief gestructureerde lessen; terugkoppeling van leiding naar het bestuur en terug; ondersteuning van leiding; beheer van materialen; verdelen van evenementen; elk jaar een jaarverslag maken voor de algemene ledenvergadering; opleidingstrajecten van leiding, assistenten en juryleden; subcommissie vergaderingen. De technische voorzitter gaat zijn functie aan voor de duur van 3 jaar tenzij in overleg en met goedkeuring van het gehele bestuur anders is overeengekomen. Tussentijds opzeggen van de bestuursfunctie dient in overleg met het bestuur tot stand te komen. Na de het verlopen van de termijn, kan het bestuurslid kiezen om zich opnieuw herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn van 3 jaar. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 9

10 Communicatie Voorzitter Het uitdragen van de vereniging op verschillende manieren zoals in de krant, flyers, clubblad, affiches en website. De communicatie commissie valt onder het algemeen bestuur. Onder de communicatie commissie vallen de webmaster, clubblad redactie, webwinkel ZOKA en GCA. De communicatievoorzitter is verantwoordelijk voor: contact onderhouden en het werven van sponsoren; promoten van lessen en evenementen; verzorgen van de inschrijvingen voor ZOKA; verspreiden van de clubbladen; up-to-date houden van de website en webwinkel; verzorgen van de Grote Club Actie. De voorzitter communicatie gaat zijn functie aan voor de duur van 3 jaar tenzij in overleg en met goedkeuring van het gehele bestuur anders is overeengekomen. Tussentijds opzeggen van de bestuursfunctie dient in overleg met het bestuur tot stand te komen. Na de het verlopen van de termijn, kan het bestuurslid kiezen om zich opnieuw herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn van 3 jaar. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 10

11 Functieomschrijvingen ondersteunend bestuur Coördinator Vrijwilligers Het effectief uitvoeren van het vrijwilligersbeleid, zoals het onderhouden en beheren van het vrijwilligersbestand van G.V. Sportuna. De Coördinator Vrijwilligers valt onder de verantwoording van de voorzitter en is minimaal 2 keer per jaar aanwezig bij een bestuursvergadering om het vrijwilligersbeleid te bespreken. De Coördinator Vrijwilligers is verantwoordelijk voor: het vrijwilligersbeleid van de vereniging; coördineren van de vrijwilligers; het verdelen van de taken bij evenementen en het overzicht hierop; de rapportage aan het bestuur; de Turn-Inn commissie. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 11

12 Notulist Het notuleren van de bestuursvergadering elke 4 weken met uitzondering van de zomervakantie. De notulist binnen de vereniging G.V. Sportuna is geen lid van het algemeen bestuur. Hij is alleen aanwezig als notulist en heeft geen invloed op besluiten die genomen worden binnen het bestuur. Hij valt onder de directe verantwoording van de secretaris. De notulist is verantwoordelijk voor: het notuleren tijdens de bestuursvergaderingen; het uitwerken van de notulen en deze distribueren onder de leden van het bestuur; het notuleren van de ALV. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 12

13 Ledenadministratie De ledenadministrateur beheert het ledenbestand van G.V. Sportuna. De ledenadministratie is losgekoppeld van de penningmeesterfunctie. De ledenadministrateur valt direct onder de verantwoording van de penningmeester. De ledenadministrateur is verantwoordelijk voor: verwerken aan-/afmelding & mutaties leden; het factureren van contributie aan leden door middel van incasso opdrachten en door acceptgirokaarten; terugkoppeling betaling gebeurt via penningmeester naar ledenadministratie; het distribueren en verwerken van de presentielijsten. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 13

14 Kascommissie Eenmaal per jaar het controleren van de financiële administratie van G.V. Sportuna en hiervan rapport uitbrengen. Dit rapport wordt aan de algemene ledenvergadering aangeboden en zal strekken tot het al of niet goedkeuren van het door de penningmeester gevoerde beleid en tot decharge van het bestuur. Valt onder de verantwoording van de penningmeester. De kascommissie bestaat uit 2 leden en een plaatsvervangend lid. De leden van de kascommissie zijn verantwoordelijk voor: de controle van en het toezicht op het geldelijk beheer van de penningmeester; het schriftelijk verslag van de controle. De kascommissie gaat verantwoording voor twee jaar aan, waarna een nieuwe kascommissie voor twee jaar wordt gekozen. Het rouleren van de leden van de kascommissie gebeurt elk jaar, waardoor er per lid een overlapping ontstaat. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 14

15 Functieomschrijvingen uitvoerende ondersteuning Turn-Inn Commissie Het beheren en onderhouden van de multifunctionele ruimte (Turn-Inn) voor vergaderingen, kantine en informatieverstrekking aan leden en ouders/verzorgers. Valt onder de verantwoording van de Coördinator Vrijwilligers. De Turn-Inn Commissie is verantwoordelijk voor: het onderhouden van de ruimte; het bevoorraden van de koopwaar, de inkoop; het bijhouden van het kasboek; het per kwartaal door mailen van het kasboek en de omzet storten per kwartaal aan de penningmeester; het maandelijks opmaken van de kas en opmaken met een start bedrag van 30,= en het maandelijks storten van de omzet op de bank; het zorgdragen voor vrijwilligers werkzaam in de Turn-Inn; het zorgen voor lege consumptielijsten en maandbladen. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 15

16 Medewerker Turn-Inn De medewerker Turn-Inn draagt zorg voor alle voorkomende werkzaamheden met betrekking tot het verkopen van diverse consumpties aan de bezoekers van de Turn-Inn. De medewerker legt over de uitvoering van zijn werkzaamheden verantwoording af aan de vrijwilligers coördinator. De Turn-Inn medewerker is verantwoordelijk voor: verkopen van non-alcoholische dranken, snoep en chips; beheer van de kas; inrichten, opruimen en schoonmaken van de bar; beheer van dagvoorraad. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 16

17 Webmaster De webmaster ontwikkelt en houdt de website van de G.V. Sportuna actueel, rekening houdend met het door het bestuur vastgestelde doel van de website en de technologische ontwikkelingen. Valt onder de verantwoording van de communicatie commissie De webmaster is verantwoordelijk voor: het onderhouden en actualiseren van de website van G.V. Sportuna; het vermelden van alle informatie zoals statuten, huishoudelijk reglement, beleidsplan, contactadressen, lesroosters en foto s op de website; het binnen en buiten de vereniging promoten van de website; het aanmaken van adressen binnen de vereniging en zorgen voor het automatisch doorsturen; een website met redactionele en informatieve nieuwswaarde Deze informatie wordt aangeleverd via de communicatie commissie; het bijhouden van informatie als wedstrijduitslagen en indelingen van alle teams, alsmede de chrono s van de diverse wedstrijden. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 17

18 Webwinkel Coördineren van alle kleding die bij GV Sportuna besteld kan/dient te worden. Dit in samenwerking met de penningmeester. Geen betaling = geen uitlevering. Valt onder de verantwoording van de communicatie commissie. De webwinkel is verantwoordelijk voor: de coördinatie van het bestellen van turnpakjes, trainingspakken, T-shirts en eventuele andere kleding die nodig is binnen GV Sportuna; de tijdige betaling van de bestelde kleding in samenwerking met de penningmeester. Oftewel, als er besteld wordt dan aangeven aan het betreffende lid welk bedrag waarheen overgemaakt dient te worden en de penningmeester hierover inlichten; het op de hoogte houden van de leden van hun bestelling en aangeven wanneer zij een en ander kunnen verwachten; het afleveren/verwerken van de bestelde kleding na ontvangst en betaling hiervan. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 18

19 Clubblad Redactie Het 4 keer per verenigingsjaar verzorgen van het clubblad voor de leden van G.V. Sportuna. Valt onder de verantwoording van de communicatie voorzitter. De clubblad redactie is verantwoordelijk voor: het verzorgen van de inhoud en lay-out van het clubblad; het verzamelen van de bijdragen van diverse commissies; de contacten met sponsoren; het verzamelen van advertenties en het verwerken daarvan; vaststellen van de data van inleveren kopij; het drukklaar maken van het clubblad; het uitdelen aan leden of versturen van het clubblad. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 19

20 Coördinator ZOKA (ZOMERKAMPEN) Verzorgen van inschrijvingen en regelen van leiding in de weken waarin G.V. Sportuna vertegenwoordigt wordt tijdens de K.N.G.U. ZOMERKAMPEN. Valt onder de verantwoording van de communicatie voorzitter. De Coördinator ZOKA is verantwoordelijk voor: het inventariseren welke weken G.V. Sportuna leden zich kunnen inschrijven; het regelen van leiding in die weken; het verspreiden van de inschrijvingen onder de leden; het verwerken van de inschrijvingen bij de K.N.G.U. ZOMERKAMPEN; het op de hoogte brengen van het lid, voor wat zijn inschrijving betreft; het financieel afhandelen van de inschrijvingen in samenwerking met de penningmeester. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 20

21 Coördinator GCA (Grote Club Actie) Verzorgen van inschrijvingen en regelen van lotenboekjes. Valt onder de verantwoording van de communicatie voorzitter. De Coördinator GCA is verantwoordelijk voor: aanvragen GCA lotenboekjes; verspreiden van de lotenboekjes onder de leden; innemen van ingevulde lotenboekjes en de verwerking hiervan; winnaars bekend maken van de meest verkochte loten en deze belonen en op de foto zetten. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 21

22 Functieomschrijvingen trainers Trainer - recreatie Het verzorgen van educatieve, speelse, veilige en pedagogisch verantwoorde lessen. Valt onder de verantwoording van de technisch voorzitter. De trainer recreatie heeft een voorbeeld functie en zal het beleid van G.V. Sportuna uitdragen. Opleidingsniveau Minimaal gymnastiek assistent leider 2 of bereid zijn deze opleiding te volgen bij aanvang van de functie. De recreatie trainer is verantwoordelijk voor: het verzorgen van minimaal 1 uur les per week voor een recreatieve groep, met uitzondering van de vakanties; het zorgen voor vervanging bij ziekte of andere afwezigheid, afbellen van alle leden bij geen vervanging (dit kan alleen in overleg met de technisch voorzitter); het verzorgen van uitdagende activiteiten in de les, waarbij veel kinderen tegelijk actief zijn, gedifferentieerd op niveau; het garanderen en waarborgen van de veiligheid voor elk individu; het aangeven van bovengrens maximale deelname aan de les in samenspraak met bestuur, mede subcommissie leden en assistenten; het begeleiden en adviseren van nieuwe leden, waaronder ook het erkennen van talent en deze doorsturen naar een volgende groep of andere discipline in overleg met desbetreffende trainer; het actief deelnemen en organiseren van evenementen betreffende de recreatie groepen binnen G.V. Sportuna en het Rayon VPR; de periode planning van zijn lessen en doorsturen naar de technisch voorzitter; diverse administratieve taken zoals: presentielijsten, clubblad uitdelen en promoten, declareren uren, inschrijvingen van evenementen en een open heldere communicatie naar de leden/ouders/voogd/verzorgers; het bijwonen van alle recreatie commissie teamoverleggen, gecombineerde vergaderingen en de ALV; het actualiseren van zijn eigen deskundigheid/professionaliteit en kennis met betrekking tot oefenstof en methodieken; het aansturen, op de hoogte brengen van veranderingen en begeleiden van assistent trainer en vertellen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt; het beoordelen van de capabelheid van zijn assisstent, bij het niet voldoende uitvoeren van zijn taken, kan er een gesprek met de technisch voorzitter aangevraagd worden. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 22

23 Trainer - wedstrijdgroep Het verzorgen van wedstrijd gerelateerde educatieve, veilige en pedagogisch verantwoorde lessen. Valt onder de verantwoording van de technisch voorzitter. De trainer wedstrijdgroep heeft een voorbeeld functie en zal het beleid van G.V. Sportuna uitdragen. Opleidingsniveau Minimaal gymnastiek assistent leider 2 en bereid zijn de gymnastiek leider 3 opleiding te volgen bij aanvang van de functie. De wedstrijd trainer is verantwoordelijk voor: het verzorgen van minimaal 3 uur les per week voor een wedstrijdgroep, met uitzondering van de vakanties; het zorgen voor vervanging bij ziekte of andere afwezigheid, afbellen van alle leden bij geen vervanging (dit kan alleen in overleg met de technisch voorzitter); het verzorgen van uitdagende activiteiten in de les, waarbij veel kinderen tegelijk actief zijn, gedifferentieerd op niveau per deelnemer; het garanderen en waarborgen van de veiligheid voor elk individu; het aangeven van bovengrens maximale deelname aan de les in samenspraak met bestuur, mede subcommissie leden en assistenten; het opstellen van toelatingscriteria in samenspraak met bestuur, subcommissie, recreatie commissie en assistenten; het begeleiden en adviseren van nieuwe leden, waaronder ook het erkennen van talent en deze doorsturen naar een volgende groep of andere discipline in overleg met desbetreffende trainer; het actief deelnemen en organiseren van evenementen betreffende de wedstrijd groepen binnen G.V. Sportuna en het Rayon VPR; de periode planning van zijn lessen en doorsturen naar de technisch voorzitter; diverse administratieve taken zoals: presentielijsten, clubblad uitdelen en promoten, declareren uren, inschrijvingen van evenementen en een open heldere communicatie naar de leden/ouders/voogd/verzorgers; het bijwonen van alle wedstrijd commissie teamoverleggen, gecombineerde vergaderingen en de ALV; het bijwonen van rayonvergaderingen in overleg met de technisch voorzitter; het actualiseren van zijn eigen deskundigheid/professionaliteit en kennis met betrekking tot oefenstof en methodieken; het aansturen, op de hoogte brengen van veranderingen en begeleiden van assistent trainer en vertellen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt; het beoordelen van de capabelheid van zijn assisstent, bij het niet voldoende uitvoeren van zijn taken, kan er een gesprek met de technisch voorzitter aangevraagd worden. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 23

24 Trainer - selectie Het verzorgen van wedstrijd gerelateerde prestatieve, educatieve, veilige en pedagogisch verantwoorde lessen. Valt onder de verantwoording van de technisch voorzitter. De trainer selectie heeft een voorbeeld functie en zal het beleid van G.V. Sportuna uitdragen. Opleidingsniveau Minimaal gymnastiek leider 3 en bereid zijn de opleiding turntrainer 4 te volgen. De selectie trainer is verantwoordelijk voor: het verzorgen van minimaal 5 uur les per week voor een selectie groep, met uitzondering van de vakanties; het zorgen voor vervanging bij ziekte of andere afwezigheid, afbellen van alle leden bij geen vervanging (dit kan alleen in overleg met de technisch voorzitter); het verzorgen van effectieve, uitdagende activiteiten in de les, waarbij alle kinderen tegelijk actief zijn, gedifferentieerd op niveau per deelnemer; het garanderen en waarborgen van de veiligheid voor elk individu; het aangeven van bovengrens maximale deelname aan de les in samenwerking met bestuur, mede subcommissie leden en assistenten; het opstellen van toelatingscriteria in samenspraak met bestuur, subcommissie en assistenten; het begeleiden en adviseren van nieuwe leden, waaronder ook het erkennen van talent en deze adviseren en begeleiden om (extra) te trainen bij een andere discipline in overleg met desbetreffende trainer of bij een topsportvereniging; het actief deelnemen en organiseren van evenementen betreffende de selectie groepen binnen G.V. Sportuna, het Rayon VPR, het district en landelijk; de periode planning van zijn lessen en doorsturen naar de technisch voorzitter; diverse administratieve taken zoals: presentielijsten, clubblad uitdelen en promoten, declareren uren, inschrijvingen van evenementen en een open heldere communicatie naar de leden/ouders/voogd/verzorgers; het bijwonen van alle wedstrijd commissie teamoverleggen, gecombineerde vergaderingen en de ALV; het bijwonen van rayonvergaderingen in overleg met de technisch voorzitter; het actualiseren van zijn eigen deskundigheid/professionaliteit en kennis met betrekking tot oefenstof en methodieken; het aansturen, op de hoogte brengen van veranderingen en begeleiden van assistent trainer en vertellen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt; het beoordelen van de capabelheid van zijn assisstent, bij het niet voldoende uitvoeren van zijn taken, kan er een gesprek met de technisch voorzitter aangevraagd worden; het opleiden van gymnastiek assistent leider 2 en leider 3 als praktijkbegeleider. Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 24

25 Trainer Assistent Het begeleiden en op een veilige manier inrichten van een onderdeel van de les. Valt onder de verantwoording van de technisch voorzitter. De trainer assistent heeft een voorbeeld functie en zal het beleid van G.V. Sportuna uitdragen. Opleidingsniveau Aan deze functie is geen opleidingsniveau gekoppeld maar het wordt op prijs gesteld dat de assistent bereid is de opleiding gymnastiek leider 2 te volgen bij aanvang van de functie. De assistent trainer is verantwoordelijk voor: het verzorgen van een onderdeel van de les voor een groep, met uitzondering van de vakanties; het iedere training aanwezig zijn en op de hoogte brengen van de trainer bij ziekte of andere afwezigheid; het verzorgen van een uitdagende activiteit in de les, waarbij veel kinderen tegelijk actief zijn, (gedifferentieerd op niveau); een proactieve houding, waarin hij zelf initiatieven toont door warming-up te verzorgen, ideeën aandragen, actieve houding, zich laat begeleiden en vraagt waarom onderdelen op een bepaalde manier worden aangeboden; het overnemen van de les, mits in het bezit zijn van een geldige gymnastiek leider 2 licentie, minimaal 18 jaar zijn en alleen in overleg met de trainer; het actief deelnemen en organiseren van evenementen ter ondersteuning van de desbetreffende leiding binnen G.V. Sportuna en het Rayon VPR; diverse administratieve taken zoals: declareren uren; vrijblijvend bijwonen van de subcommissie teamoverleggen, gecombineerde en rayon vergaderingen; het bijwonen van de ALV; het actualiseren van zijn eigen deskundigheid/professionaliteit en kennis met betrekking tot oefenstof en methodieken; Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 25

26 Trainer Volwassenen Het verzorgen van conditionele, veilige en pedagogisch verantwoorde lessen. Valt onder de verantwoording van de technisch voorzitter. De trainer volwassenen heeft een voorbeeld functie en zal het beleid van G.V. Sportuna uitdragen. Opleidingsniveau Minimaal gymnastiek assistent leider 2, 50+ Sporters en bereid zijn de opleiding gymnastiek leider 3, 50+ Sporters te volgen. De volwassenen trainer is verantwoordelijk voor: het verzorgen van minimaal 1 uur les per week voor een volwassenen groep, met uitzondering van de vakanties; het zorgen voor vervanging bij ziekte of andere afwezigheid, afbellen van alle leden bij geen vervanging (dit kan alleen in overleg met de technisch voorzitter); het verzorgen van uitdagende activiteiten in de les, waarbij veel volwassenen tegelijk actief zijn, gedifferentieerd op niveau; het garanderen en waarborgen van de veiligheid voor elk individu; het aangeven van bovengrens maximale deelname aan de les in samenwerking met bestuur en mede subcommissie leden; het actief deelnemen en organiseren van evenementen betreffende de volwassenen groepen binnen G.V. Sportuna; de periode planning van zijn lessen en doorsturen naar de technisch voorzitter; diverse administratieve taken zoals: presentielijsten, clubblad uitdelen en promoten, declareren uren, inschrijvingen van evenementen en een open heldere communicatie naar je leden; het bijwonen van alle volwassenen commissie teamoverleggen, gecombineerde vergaderingen en de ALV; het actualiseren van zijn eigen deskundigheid/professionaliteit en kennis met betrekking tot oefenstof en methodieken; Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 26

27 Trainer Ouder en kind gym Het verzorgen van educatieve, speelse, veilige en pedagogisch verantwoorde lessen. Valt onder de verantwoording van de technisch voorzitter. De trainer ouder en kind gym heeft een voorbeeld functie en zal het beleid van G.V. Sportuna uitdragen. Opleidingsniveau Minimaal gymnastiek assistent leider 2, Kleuters en bereid zijn de opleiding gymnastiek leider 3, Kleuters te volgen. De ouder en kind gym trainer is verantwoordelijk voor: het verzorgen van minimaal 3/4 uur les per week voor een ouder en kind gym groep, met uitzondering van de vakanties; het zorgen voor vervanging bij ziekte of andere afwezigheid, afbellen van alle leden bij geen vervanging (dit kan alleen in overleg met de technisch voorzitter); het verzorgen van uitdagende activiteiten in de les, waarbij veel kinderen in samenwerking met hun ouders tegelijk actief zijn, gedifferentieerd op niveau; het garanderen en waarborgen van de veiligheid voor elk individu; het aangeven van bovengrens maximale deelname aan de les in samenwerking met bestuur en mede subcommissie leden; het begeleiden en adviseren van nieuwe leden, waaronder ook het erkennen van talent en deze doorsturen naar een volgende groep in overleg met desbetreffende trainer, wanneer zij oud genoeg zijn; het actief deelnemen en organiseren van evenementen betreffende de ouder en kind gym groepen binnen G.V. Sportuna; de periode planning van zijn lessen en doorsturen naar de technisch voorzitter; diverse administratieve taken zoals: presentielijsten, clubblad uitdelen en promoten, declareren uren, inschrijvingen van evenementen en een open heldere communicatie naar de leden/ouders/voogd/verzorgers; het bijwonen van de gecombineerde vergaderingen en de ALV; het actualiseren van zijn eigen deskundigheid/professionaliteit en kennis met betrekking tot oefenstof en methodieken; Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 27

28 Trainer - Zumba Het verzorgen van conditionele, veilige en pedagogisch verantwoorde lessen op muziek. Valt onder de verantwoording van de technisch voorzitter. De trainer zumba heeft een voorbeeld functie en zal het beleid van G.V. Sportuna uitdragen. Opleidingsniveau Minimaal official zumba instructor, basic steps level 1en bereid zijn de andere deelcertificaten (zumba gold, zumba toning, zumbatomic, zumba steps level 2) te halen bij aanvang van de functie. De zumba trainer is verantwoordelijk voor: het verzorgen van minimaal 1 uur les per week voor een zumba groep, met uitzondering van de vakanties; het zorgen voor vervanging bij ziekte of andere afwezigheid, afbellen van alle leden bij geen vervanging (dit kan alleen in overleg met de technisch voorzitter); het verzorgen van uitdagende dansjes op verschillende nummers, gedifferentieerd op niveau; het garanderen en waarborgen van de veiligheid voor elk individu; het actief deelnemen aan evenementen betreffende de volwassenen groepen binnen G.V. Sportuna; diverse administratieve taken zoals: presentielijsten, clubblad uitdelen en promoten, declareren uren, inschrijvingen van evenementen en een open heldere communicatie naar je leden; het bijwonen van alle volwassenen commissie teamoverleggen, gecombineerde vergaderingen en de ALV; het actualiseren van zijn eigen deskundigheid/professionaliteit en kennis met betrekking tot oefenstof en methodieken; Onderdeel Beleidsplan G.V. Sportuna Pagina 28

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

Sport Verenigt Zijderveld tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door:

Sport Verenigt Zijderveld tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door: HUISHOUDELIJK REGELEMENT SPORT VERENIGT ZIJDERVELD Artikel 1. Doel Sport Verenigt Zijderveld tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door: a. het verzorgen van lessen in gymnastiek,

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 3.0 1 september 2014 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf Artikel 1. Doel en middelen. Smartlappenkoor Lingewaard tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door: a. Het organiseren van repetitieavonden en optredens. b. Het bevorderen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GV SPORTLUST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GV SPORTLUST HUISHOUDELIJK REGLEMENT GV SPORTLUST INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Doel... 2 Artikel 2. Leden... 2 Artikel 3. Verkrijging van het lidmaatschap... 2 Artikel 4. Rechten van de leden... 3 Artikel 5. Contributies...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2. Leden... 1 Artikel 3. Verkrijging van het lidmaatschap... 1 Artikel 4. Rechten van de leden... 2 Artikel 5. Contributies... 2 Artikel 6. Kleding... 2 Artikel

Nadere informatie

Gymnastiek- en turnvereniging Amersfoort

Gymnastiek- en turnvereniging Amersfoort Huishoudelijk Reglement april 2014 Gewijzigd: 9 april 2014 Wijzigingen: toevoeging aan artikel 3 van de leden 5, 6 en 7; vervangen van artikel 4. Doel: Regelen van lidmaatschap met beperkte rechten voor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY V2.00 Algemeen Artikel 1. 1.1 Het huishoudelijk reglement beoogt een aanvulling te zijn op de statuten; ieder artikel hieruit, en, per extenso, ieder

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Gymnastiek Vereniging. Maas

Huishoudelijk reglement. Gymnastiek Vereniging. Maas Huishoudelijk reglement Gymnastiek Vereniging Maas Inhoudsopgave ARTIKEL 1. DOEL...3 ARTIKEL 2. LEDEN...3 ARTIKEL 3. VERKRIJGING VAN LIDMAATSCHAP...4 ARTIKEL 4. RECHTEN VAN DE LEDEN...5 ARTIKEL 5. CONTRIBUTIES...5

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Turnvereniging De Turnkring te Oud-Beijerland HR De Turnkring Mei 2011 Blad 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Doelstelling...3 Artikel 2. Leden...3 Artikel 3. Verkrijging van het lidmaatschap...4 Artikel 4. Rechten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1. Het lidmaatschap verkrijgt men door indiening van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij het secretariaat van de vereniging en betaling van het inschrijfgeld

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR GYMNASTIEKVERENIGING SALTO

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR GYMNASTIEKVERENIGING SALTO HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR GYMNASTIEKVERENIGING SALTO INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2. Leden... 1 Artikel 3. Verkrijging van het lidmaatschap... 1 Artikel 4. Beëindiging lidmaatschap. 2

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie januari 2018

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie januari 2018 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 5.0 1 januari 2018 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Doel... 3 Artikel 2. Leden... 3 Artikel 3. Verkrijging van het lidmaatschap... 3 Artikel 4. Rechten van de leden... 4 Artikel 5. Contributies... 4 Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Needse Gymnastiek Vereniging. September 2016

Huishoudelijk reglement. Needse Gymnastiek Vereniging. September 2016 Huishoudelijk reglement Needse Gymnastiek Vereniging September 2016 1 Inhoud 1 Doelstelling vereniging blz. 3 2 Verkrijgen van het lidmaatschap blz. 3 3 Contributies blz. 4 4 Kleding blz. 4 5 Groepsindeling

Nadere informatie

Functieomschrijving Voorzitter

Functieomschrijving Voorzitter Functieomschrijving Voorzitter A) Voorbereiden en leiden van bestuurs- en stafvergaderingen Agenda opstellen bestuursvergadering Bestuursvergadering leiden. Agenda opstellen en voorbereiden stafvergadering.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies)

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Voorzitter Algemeen Bestuur Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Leidt jaarvergadering Houdt toezicht op lopende

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement 2014 2015 Voor u ligt het 'Huishoudelijk reglement 2014-2015'. Neem deze goed door. Gymnastiekvereniging M.A.A.S. Buitenpost (MAAS) is opgericht op 1-6-1945. Zij is lid van de Koninklijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OSVV 040

Huishoudelijk Reglement OSVV 040 Versie 4.0 dd. 02 april 2014 Artikel 1. Algemene bepaling 1.1. De vereniging draagt de naam OSVV 040, hierna te noemen de vereniging. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. 1.2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE GYMNASTIEK UNIE

KONINKLIJKE NEDERLANDSE GYMNASTIEK UNIE KONINKLIJKE NEDERLANDSE GYMNASTIEK UNIE HUISHOUDELIJK REGLEMENT LONGA, vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 28 mei 2009. INHOUDSOPGAVE blz. Artikel 1. Doel...MHRV-2 Artikel 2. Leden...MHRV-2

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT SHANTYKOOR DE BIESBOSCH ARTIKEL 1. Het verenigingsjaar en het boekjaar vallen samen met het kalenderjaar. FINANCIEN ARTIKEL 2. De contributie van de leden wordt jaarlijks op een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION Artikel 1 De volleybalvereniging heet ORION. Artikel 2 Lidmaatschap De vereniging kent de volgende leden: 2a. Spelende leden: Senioren Recreanten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

Financiën op orde! Sportcongres 25 november 2010

Financiën op orde! Sportcongres 25 november 2010 Financiën op orde! Sportcongres 25 november 2010 Inhoud -Formele aspecten / wettelijk kader -Taken penningmeester en doel -Financiële administratie -Inrichting -Inkomsten en uitgaven -De begroting -Overige

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2015 2016 Aangepast: 2-11-2015 1 van 14 gemaakt op: 2-11-2015

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement BSC Unisson

Huishoudelijk reglement BSC Unisson Huishoudelijk reglement BSC Unisson Artikel 1 Algemeen Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de in de statuten opgenomen bepalingen, alsmede de verdere inrichting en alle werkzaamheden van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Vereniging Seniorensport Huizen tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door:

Vereniging Seniorensport Huizen tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door: Concept Huishoudelijk Reglement Vereniging Seniorensport Huizen Artikel 1. Doel Vereniging Seniorensport Huizen tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door: a. Het verzorgen

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden.

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. LIDMAATSCHAP Aanmelding Artikel 1 1. De aanmelding van nieuwe leden verloopt volledig via de website van de VVP. Na het invullen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement judoclub De Bres

Huishoudelijk reglement judoclub De Bres Huishoudelijk reglement judoclub De Bres Hoofdstuk 1: Algemeen Art.1: Benaming en zetel vereniging De vereniging draagt de naam Judoclub De Bres en is opgericht in 1964 Haar zetel is gevestigd op volgend

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO) Huishoudelijk Reglement SVO Definitief ALV 20090917 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO) Artikel 1. Algemene bepalingen Het huishoudelijk reglement is van toepassing

Nadere informatie

Gymnastiekvereniging GV Maassluis. gevestigd te Maassluis HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Gymnastiekvereniging GV Maassluis. gevestigd te Maassluis HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gymnastiekvereniging GV Maassluis gevestigd te Maassluis HUISHOUDELIJK REGLEMENT Overzicht artikelen huishoudelijke reglement Bladzijde Artikel 1. Lidmaatschap KNGU... 2 Artikel 2. Doelstelling... 2 Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel Art. 1 Geen der artikelen van dit reglement mag in strijd zijn met de statuten. Toelating als lid. Art. 2 Nadat een lid zich bij de vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Sportvereniging Raduga Enter

Huishoudelijk reglement van Sportvereniging Raduga Enter Huishoudelijk reglement van Sportvereniging Raduga Enter Artikel 1 Doel en middelen... 2 Artikel 2 Leden... 3 Artikel 3 Verkrijging lidmaatschap... 4 Artikel 4 Rechten van de leden... 5 Artikel 5 Contributies...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het is een lid niet toegestaan tegelijkertijd lid te zijn of te worden van een vereniging om daarin dezelfde sport te beoefenen als bij Sportvereniging Phoenix, behoudens schriftelijke

Nadere informatie

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging Huishoudelijk Reglement Skiclub Zoetermeer e.o. SkiClub Zoetermeer e.o. is gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

Vlnr: Piet Blokker, Lilian Langendijk-Blokker, Abdel el Amrani, Addis Riet

Vlnr: Piet Blokker, Lilian Langendijk-Blokker, Abdel el Amrani, Addis Riet Om de leden van Sav een goed inzicht te bieden bij welke commissie zij willen horen, zijn er van de commissies taakbeschrijvingen gemaakt. Ook het bestuursleden hebben van hun taken een beschrijving gemaakt.

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2014 2015 Aangepast: 31-08-2014 TBV bestuursleden SCP

Nadere informatie

SOS Muntendam Huishoudelijk reglement

SOS Muntendam Huishoudelijk reglement INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Doel Pagina 2 Artikel 2. Leden Pagina 2 Artikel 3. Verkrijging van het lidmaatschap Pagina 2 Artikel 4. Rechten van de leden Pagina 3 Artikel 5. Contributies Pagina 4 Artikel 6.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK P a g i n a 1 ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK Met ingang van 06-05-2014 1.1 VOORZITTER (Marike Smit) 3 PROJECTEN 1.2 COMMUNICATIE (Marian Bonhof) 1.5 SECRETARIS (Lars Timmermans) 1.3 PERSONEEL & ORGANISATIE

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 1.3

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 1.3 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 1.3 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan 1 Inhoudsopgave Organogram... 3 De oprichters... 3 Het bestuur... 3 Voorzitter... 4 Secretaris... 4 Penningmeester... 4 Algemeen bestuurslid 1... 5 Algemeen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Versie juni 2016 Lidmaatschap Rechten van gewone leden De rechten van gewone leden zijn: 1. Het bijwonen van algemene ledenvergaderingen,

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Statuten van de gymnastiek vereniging G.V.Z. 90 en "De Zeesterren". NAAM EN ZETEL

Statuten van de gymnastiek vereniging G.V.Z. 90 en De Zeesterren. NAAM EN ZETEL Statuten van de gymnastiek vereniging G.V.Z. 90 en "De Zeesterren". NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Gymnastiek Vereniging Zeewolde 90 en "De Zeesterren". 2. Zij is gevestigd in

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken

Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken Het bestuur Bepaalt het verenigingsbeleid. Ieder lid kan hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden, tenzij hij/ zij tevoren afstand heeft genomen van het te

Nadere informatie

NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR V.V. TREKVOGELS (25 JUNI 2013)

NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR V.V. TREKVOGELS (25 JUNI 2013) NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR V.V. TREKVOGELS (25 JUNI 2013) 1 Vastgesteld in ALV Trekvogels op 25 juni 2013 2 Inhoudsopgave 1. Organogram... 4 2. Algemene Vergadering... 5 3. Vertrouwenscommissie... 5 4.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden Huishoudelijk Reglement 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.) Overwegende: dat de algemene ledenvergadering ingevolge het bepaalde in artikel 21 van de notarieel vastgelegde statuten (gedateerd:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Als vastgesteld door de ALV op 28 februari 2011 Begripsbepaling De vereniging - De Utrechtse Studievereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het dagelijks bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT Oktober 2016 Artikel 1. De vereniging draagt de naam Volleybal Club Volt (afgekort VC Volt). Zij is gevestigd te Cuijk (NB) en is opgericht op 14 juli 2016 als voortvloeisel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ. Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ. Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016. Wanroij, 22 maart 2016. 1 Artikel 1: Leden 1. Leden zijn natuurlijke personen die conform de statuten

Nadere informatie

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal 1 Voorzitter 1. Vertegenwoordigen van de vereniging ten opzichte van derden. 2. Zorg voor de algemene organisatie van bestuur en commissies. 3. Zorg voor toepassing

Nadere informatie

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven.

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. HET ALGEMEEN BESTUUR. Artikel 2. Het bestuur bestaat uit maximaal 11 leden, die

Nadere informatie

WINDHONDENRENVERENIGING RIJSSEN H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T

WINDHONDENRENVERENIGING RIJSSEN H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T WINDHONDENRENVERENIGING RIJSSEN H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T W I N D H O N D E N R E N V E R E N I G I N G R IJ S S E N Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art.

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WERKGROEP VOOR TERTIAIRE EN KWARTAIRE GEOLOGIE, VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING, 13 MAART 1998

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WERKGROEP VOOR TERTIAIRE EN KWARTAIRE GEOLOGIE, VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING, 13 MAART 1998 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WERKGROEP VOOR TERTIAIRE EN KWARTAIRE GEOLOGIE, VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING, 13 MAART 1998 A: Naam Artikel l De vereniging draagt de naam van: 'Werkgroep voor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Dojo locatie: Schouw 12-05, 8232 ZA Lelystad Postadres : Botter 23-47, 8232 KR Lelystad. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Judovereniging KIAI Lelystad (JKL)

Dojo locatie: Schouw 12-05, 8232 ZA Lelystad Postadres : Botter 23-47, 8232 KR Lelystad. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Judovereniging KIAI Lelystad (JKL) Dojo locatie: Schouw 12-05, 8232 ZA Lelystad Postadres : Botter 23-47, 8232 KR Lelystad HUISHOUDELIJK REGLEMENT Judovereniging KIAI Lelystad (JKL) ALGEMEEN Artikel 1 - Algemene bepalingen 1. De vereniging

Nadere informatie

Financieel beleidsplan. KV Atalante

Financieel beleidsplan. KV Atalante Financieel beleidsplan KV Atalante september 2015 www.atalante.nl Inhoud 1. Algemeen...3 1.1 Inleiding...3 1.2 De financiële administratie...3 1.3 Bewaarplicht...3 2 Financiële beheersing...3 2.1 Inleiding...3

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij Artikel 1 - Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld als richtlijn en ter aanvulling op de bestuurlijke taak- en rolverdeling, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden opgenomen in de statuten van de

Nadere informatie

Algemeen bestuur. Voorzitter. Secretaresse. Penningmeester

Algemeen bestuur. Voorzitter. Secretaresse. Penningmeester Algemeen bestuur Voorzitter - Bijwonen van de bestuursvergaderingen (ongeveer 7 keer per jaar). - Vertegenwoordigen van de vereniging bij officiele gelegenheden. - Leiden van bestuurs- en algemene vergaderingen.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GILDE ROTTERDAM

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GILDE ROTTERDAM HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GILDE ROTTERDAM 1. Algemeen Het kantoor van de Stichting Gilde Rotterdam is gehuisvest in Gebouw de Heuvel, Grotekerkplein 5, 3011 GC Rotterdam. E-mail adres: info@gilderotterdam.nl.

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Schermvereniging Valiant

Huishoudelijk Reglement Schermvereniging Valiant Huishoudelijk Reglement Schermvereniging Valiant Leden Artikel 1 Leden die twee maanden lid zijn van de vereniging, worden aangemeld bij de K.N.A.S. (Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond), in een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie