Verslag Algemene Leden Vergadering MHC Oss d.d. 22 april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Algemene Leden Vergadering MHC Oss d.d. 22 april 2013"

Transcriptie

1 Verslag Algemene Leden Vergadering MHC Oss d.d. 22 april 2013 Aanwezig bestuur: Henk de Bruijn, Hans Terpstra, Ad Kerkhof, Stephan Bombeeck, Rob Teerink, Willem-Jan Derijks Notulist: Ad Kerkhof Aanwezige leden en niet-leden: Zie presentielijst. 1. Openen Algemene Leden Vergadering Voorzitter Henk de Bruijn opent de ALV om ongeveer uur en heet alle Leden, Ereleden, Leden van Verdienste en ouders van leden van harte welkom bij deze bijzondere ledenvergadering. Er is een kleine agenda, waarbij met name de contributieverhoging zal worden besproken, zoals aangekondigd bij de vorige ledenvergadering. 2. Mededelingen van de Voorzitter De voorzitter heeft geen mededelingen. 3. Verslag van de ALV van 1 november 2012 De secretaris stelt het verslag aan de orde. Pim van der Kroef merkt op dat in het verslag enkele namen niet correct zijn gespeld. Het zijn de namen van Tom Ulehake (moet zonder l aan het einde en van Joris Prinsen Geerligs (Niet: Joris Pieter Geerligs). De secretaris merkt op dat dit zal worden aangepast, met excuses aan de betrokkenen. Met betrekking tot bladzijde 3, halverwege, vraagt Stefan van Kessel of al is nagegaan wat gebeurd is met de veilinginkomsten van het galafeest. De voorzitter merkt op dat een en ander inmiddels binnen het bestuur is nagegaan en dat de conclusie is dat de gelden niet zijn geoormerkt en niet speciaal bestemd zijn voor het clubhuis. De secretaris stelt vast dat er verder geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag zijn. Onder dankzegging wordt het verslag aanvaard. 4. Mededelingen secretaris; ingekomen / uitgegane stukken De secretaris maakt melding van de berichten van verhindering. Voor het overige zijn er geen ingekomen stukken te melden. 5. Doelstellingen naar aanleiding van missie en visie De voorzitter verwijst naar de missie en visie voor MHC Oss die tijdens de vorige vergadering zijn besproken. De doelstellingen waren toen nog niet beschikbaar, maar zijn dat inmiddels wel. Aan de hand van een PowerPointpresentatie behandelt de voorzitter de doelstellingen. Naar aanleiding van het punt Junioren (gekwalificeerde trainers) vraagt André Megens waaruit blijkt dat je gekwalificeerd bent. De voorzitter antwoordt dat je niet alleen door opleiding maar ook door ervaring een gekwalificeerde trainer wordt. De vereniging probeert in elk geval de faciliteiten te bieden, bijvoorbeeld door te zorgen voor coördinatoren. Willem Jan Karstens merkt op dat hij in de praktijk merkt dat Verslag ALV MHC Oss d.d

2 trainers van de jongste jeugd ook veel behoefte hebben aan begeleiding. Jeroen Muller vult aan dat dit de volle aandacht heeft. De voorzitter merkt op dat het de doelstelling is om elk team tenminste tweemaal een training te laten geven; voor prestatieteams is het streven gericht op drie trainingen. Ingrid Verhoeven merkt op dat de doelstelling van twee trainingen bedoeld is voor degenen die willen. Als men vindt dat één training volstaat, dan is het ook goed. De voorzitter merkt op dat de doelstelling ook is om op trainingsavonden het clubhuis open en bezet te hebben, al lukt dat nog niet altijd. Pepijn Muller merkt op dat een consequentie van een clubhuis dat (soms) niet open is, is dat dan ook de kleedkamers niet open zijn, waardoor men ook niet bij de materialen kan. Hier wordt nota van genomen. Ten aanzien van de doelstelling Prestatieteams merkt de voorzitter op dat de club er naar streeft om zoveel mogelijk landelijk te spelen. Pepijn Muller vraagt wat onder topteams wordt verstaan. Het gaat hier om met name de eerste twee teams in elke categorie, afhankelijk van de grootte van de categorie. De voorzitter vult aan dat het streven erop is gericht om de doelstelling zo vroeg mogelijk invulling te geven. Met betrekking tot de vrijwilligers merkt de voorzitter op dat Tim en Jeroen al bij de leden / ouders van leden navraag hebben gedaan naar interesse om taken te doen voor de vereniging. De respons is verrassend goed; zo zijn er al ongeveer 25 vrijwilligers voor de infobalie. Ten aanzien van de sponsoring merkt de voorzitter op dat ondanks de recessie het aanbod van sponsoren groeit, hetgeen verheugend is. De vereniging merkt wel dat niet altijd even goede afspraken met sponsoren zijn gemaakt of dat de gemaakte afspraken niet altijd goed worden nagekomen. Daaraan wordt de komende tijd aandacht besteed. Met betrekking tot de scheidsrechters tekent de voorzitter op dat er nu onder aanvoering van Anjo Schuurmans vorderingen worden gemaakt. Een aandachtspunt blijft wel het no showbeleid. Wat betreft het clubhuis behoeft het alcoholbeleid aandacht. Het is van belang dat wij onze jeugd goed controleren op alcohol en een verstandig gebruik van alcohol nastreven. De voorzitter verwijst ook naar de discussie die de vereniging met de gemeente Oss heeft gevoerd over het naleven van de regels. Naar aanleiding van enkele incidenten in het afgelopen jaar heeft de gemeente met een dwangsom gedreigd, maar na onder meer een gesprek met de burgemeester dat in goede sfeer is verlopen, wordt nu samengewerkt met de wijkagent en de wijkraad om in gezamenlijkheid de problemen op te lossen. Naar aanleiding van de opmerking dat de tank die naast het clubhuis ligt, open en bloot ligt en waar kinderen bij spelen, merkt de voorzitter op dat er actie op wordt ondernomen en dat de tank vóór het einde van de maand wordt verwijderd. Een opmerking over het aantal kliko s dat langs het veld staat, roept een discussie binnen de leden op over het aanspreken van elkaar om spullen op te rapen. Willem-Jan Karstens vraagt waarom er niet een speeltoestel wordt geplaatst bij het clubhuis, waardoor ook de jongste kinderen zich kunnen vermaken? Het toestel dat enkele jaren geleden is geplaatst, is op enig moment vernield. Dit roept de vraag op of het inderdaad zo is dat de leden te weinig verantwoordelijkheid dragen voor materiaal en voor gedrag. Jeroen Muller haakt hierop in door te melden dat de TC Breedtesport Jeugd gedragsregels opstelt, die door alle coaches en trainers moeten worden ondertekend. Anthony Boumans wijst er op dat de verantwoordelijkheid bij ons zelf ligt, bijvoorbeeld bij het achterlaten van rommel op het terras. Verslag ALV MHC Oss d.d

3 Naar aanleiding van de gevoerde discussie vraagt John van Boekel hoe we de doelstellingen kunnen concretiseren? Hij stelt voor om een commissie in het leven te roepen die de implementatie begeleid en die over de voortgang van het proces rapporteert. De voorzitter zegt dit toe. Voordat agendapunt 6 wordt behandeld, constateert Hans Terpstra namens het bestuur dat Jan van Zutven, die vorig jaar tijdens de ALV benoemd is als Concertmeester aller tijden, maar toen helaas om gezondheidsredenen de prijs niet kon ontvangen, nu wel aanwezig is. De ALV reageert met applaus. 6. Contributiehuis Aan de hand van een PowerPoint presentatie licht penningmeester Hans Terpstra het voorstel toe. Hij memoreert dat de vereniging financieel gezien van heel ver is gekomen en dat men de schuldenlast van 6 ton inmiddels heeft teruggebracht naar 1,5 ton. Hoewel op de schulden wordt ingelopen, blijft de stand van de rekening-courant nog zodanig negatief dat de vereniging nog geen goede partij is voor de bank. Die situatie moet verbeteren. Hans Jansen verwijst in dit verband naar een van de doelstellingen, te weten dat we financieel gezond zijn. De voorzitter merkt op dat de vereniging op zich vooruit zou kunnen, als er niet zou moeten worden geïnvesteerd in clubhuis en kleedkamers. Hans Terpstra vult aan dat de doelstelling is om de positie van de vereniging te verbeteren, zodat we onze ambities kunnen verwezenlijken wat betreft de accommodatie. De volgende onderwerpen zijn besproken: 1. Contributiedifferentiatie: a. Toeslag prestatieteams ( 50,00 per speler, na selectie) b. Boete bij niet tijdig opzeggen, maar vóór 1 augustus ( 50,00) c. Coulanceregeling d. Bijzondere situaties 2. Boetes KNHB 3. Contributiehuis 2013/2014 en volgende jaren Stefan van Kessel vraagt om een extra toelichting met betrekking tot hetgeen in het afgelopen jaar is gerealiseerd. Hans Terpstra licht toe dat er minder uitgaven zijn geweest, vooral door te snijden in een aantal posten. Het resultaat is daardoor verbeterd. Stefan van Kessel spreekt hierover zijn waardering uit. Ad 1: Hans Terpstra licht toe dat het argument voor een prestatietoeslag is dat er voor prestatieteams meer faciliteiten zijn dan voor breedtesport-teams. Rob Teerink vult aan dat deze faciliteiten bestaan uit meer trainers, meer trainingen en meer materiaal. Stefan van Kessel vraagt wat de doelstellingen zijn voor deze teams: is dat borging van de kwaliteit en verbetering van de faciliteiten? Rob Teerink antwoordt dat de Prestatiecommissie ook bezig is met het formuleren van beleid waarmee de aandachtspunten worden benoemd en waarmee ook de continuïteit wordt gewaarborgd. Henri Kuiper vraagt of de prestatietoeslag ook boven het gezinsmaximum gevraagd wordt. Het antwoord daarop luidt: ja. André Megens merkt op dat dit moment sprake is van een schrijnend verschil tussen wat prestatieteams ontvangen en wat breedtesportteams aan faciliteiten ontvangen, zelfs nu nog geen prestatietoeslag in rekening wordt gebracht. Wordt op deze wijze geen grotere disbalans gecreëerd? Hij stelt vast dat daar nog veel werk in is te verzetten. Verslag ALV MHC Oss d.d

4 Jeroen Muller merkt op dat het niet alleen gaat om de aandacht voor de prestatieteams: je moet ook zorgen dat je investeert in goede voorzieningen voor breedtesport. Daaraan wordt al hard gewerkt door de TC Breedtesport. André Megens merkt op het lastig te vinden om een beslissing te nemen over de verschillende stijgingen van de contributie zonder een goed inzicht inde begroting, die hij nu niet transparant genoeg vindt. De voorzitter merkt op dat we de voorstellen bespreken, daarna de begroting en dat de vergadering gevraagd wordt besluiten te nemen. Luuk de Blaauw merkt ten aanzien van de prestatietoeslag op dat kinderen die in prestatieteam meedraaien veel meer tijd besteden aan hockey, waardoor de materialen ook sneller slijten en de ouders in dat opzicht ook meer moeten investeren. Anthony Boumans vraagt of in de begroting ook rekening is gehouden met het betalen van contributie door spelers van H1 en D1, ook als dat nu niet gebeurt. Hans Terpstra merkt op dat het de bedoeling is dat alle spelers gaan betalen. Het is mogelijk dat een en ander wordt verrekend met bijvoorbeeld een vergoeding voor trainingen. Een en ander is ook aan de beoordelingsvrijheid van de betreffende bestuurder. Naar aanleiding van het voorstel voor de boete van 50,00 bij niet-tijdige opzegging (maar vóór 1 augustus, vraagt Pieter Prinsen Geerligs waar de opzegdatum van 1 juni aan ontleend is. De secretaris antwoordt dat dit ontleend is aan de statuten en het huishoudelijk reglement: het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 1 juli. Tijdige opzegging moet een maand vóór het einde van het verenigingsjaar plaatsvinden. Stefan van Kessel merkt op dat dit een versoepeling van een bestaande regeling inhoudt. De secretaris bevestigt dit. Hans Terpstra licht de coulanceregeling toe: ingeval van blessures, c.q. zwangerschap als gevolg waarvan 75% van de wedstrijden in een seizoen niet kunnen worden gespeeld, wordt 25% van de contributie gerestitueerd. Pim van der Kroef vraagt hoe je gaat meten dat iemand 75% van de wedstrijden niet heeft gespeeld. Hans Terpstra merkt op dat het een kwestie van informeren is en zonodig het overleggen van bewijsstukken. Arthur Ramers merkt op dat het met de incasso s dit jaar enorm fout is gegaan. Hij betreurt dit omdat het ook een kwestie van vertrouwen is. De voorzitter erkent dat dit jaar zaken fout zijn gegaan en biedt daarvoor nogmaals zijn verontschuldigingen aan. Een en ander is ook al besproken tijdens de vorige ALV. Het heeft enorm veel energie gekost om het te herstellen. Voor volgend jaar proberen we dit veel beter te doen. Ad 2: Met betrekking tot de boetes KNHB licht Hans Terpstra toe dat deze boetes, die worden opgelegd indien spelers meerdere gele kaarten hebben ontvangen of indien administratieve handelingen warden nagelaten bij wedstrijdformulieren, thans door de vereniging worden betaald. Voorgesteld wordt nu om dit voortaan door de speler of het team zelf te laten betalen, via een rekening en incasso van het bedrag van de boete. Ad 3: Hans Terpstra bespreekt het voorstel om in 2013/2014 te komen tot verhoging van de contributie met een extra 7% (samen met 3% reguliere verhoging is dat 10%). Deze verhoging acht het bestuur noodzakelijk in verband met de noodzakelijke verbetering van het clubhuis en de kleedkamers. De bij Verslag ALV MHC Oss d.d

5 deze stijging behorende cijfers worden door Hans toegelicht. Hij laat ook de verschillen in contributieheffing per regio zien. Het beeld is dat verenigingen van vergelijkbare omvang duurder zijn dan MHC Oss en verenigingen met minder grote omvang in het algemeen goedkoper zijn. Opgemerkt wordt nog dat de cijfers van twee maanden geleden zijn; het is mogelijk dat bij de diverse verenigingen ook contributieverhogingen aan de orde zijn. Hans Jansen vraagt hoeveel leden het bestuur hierdoor denkt te verliezen. Hans Terpstra merkt op dat hij is uitgegaan van het ledenaantal per de start van het seizoen. Hierop vraagt Hans Jansen hoe het bestuur verwacht de begroting zodanig te laten groeien, dat men de doelstelling behaalt ten aanzien van de accommodatie, zeker gelet op enkele financiële tegenvallers, zoals wegvallende subsidies. Hans Terpstra merkt op dat sprake is van zodanige ontwikkelingen in de begroting dat lopende leningen worden ingelost en dat bovendien bezuinigingen worden gerealiseerd, zodat hij de doelstellingen haalbaar acht. Hans Jansen vraagt of er een financieel plan ligt waaruit blijkt wat een vervanging van de accommodatie kost en hoe men dit denkt op te vangen. Hans Terpstra merkt op dat er al enkele jaren een doorrekening ligt, met daarin de financiële kaders voor een vernieuwing van de accommodatie. Wat betreft het multifunctioneel karakter van het gebouw vraagt Luuk de Blaauw naar de ontwikkelingen daarin: zijn er al andere partijen bij betrokken? De voorzitter merkt op dat de vereniging samen met het Hooghuis het gesprek is aangegaan, maar dat de gemeente heeft aangegeven dat dergelijke plannen niet mogelijk zijn op grond van het bestemmingsplan. De voorzitter merkt verder op dat hij probeert om bij de gemeente andere ingangen te vinden, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan over de inzet van de middelen die de gemeente heeft gereserveerd voor een nieuw veld 5: de gemeente heeft daarvoor de middelen, maar er is geen plek voor zo n veld. Misschien is de gemeente bereid met dat geld mee te helpen bij de verbouwing/aanpassing van de kleedkamers. Willem Jan Karsten vraagt of het mogelijk is dat de middelen die nu gereserveerd worden, niet ook kunnen worden aangewend om sterke impulsen voor de trainingen en opleidingen voor de jeugd mee te bekostigen; daar hebben alle leden profijt van. Als hij mocht kiezen tussen begeleiding of een clubhuis, koos hij voor het eerste. Jeroen Muller merkt op dat er al veel extra aandacht besteed wordt aan de begeleiding en dat er naar wordt gestreefd om alle leden daarvan te laten profiteren. Henri Kuiper vraagt of er ook rekening wordt gehouden met de kans dat er minder aanmeldingen zijn in de toekomst. Ingrid Verhoeven merkt op dat er nog steeds van mag worden uitgegaan dat hockey een groeisport is, zodat er nog geen aanleiding is om uit te gaan van een (sterke) daling. Het blijft natuurlijk wel een aandachtspunt. 7. Begroting 2013/2014 Hans Terpstra licht de nieuwe begroting toe. Het gaat om een geheel nieuwe opzet voor de begroting. Bij prestatiehockey valt met name op dat de kosten voor de trainers e.d. minder zijn dan afgelopen jaren. Het bestuur streeft ernaar met de trainers nieuwe contracten te sluiten die een zzp-karakter hebben. De vereniging kan daardoor kosten besparen. Een en ander zal via de Stichting Beheer MHC Oss lopen; de statuten zullen daarvoor wel moeten worden aangepast. Verslag ALV MHC Oss d.d

6 Bij de kosten algemeen wordt nu in de begroting expliciet een bedrag van opgenomen als dotatie nieuwbouw / inloop. Dat maakt duidelijk dat er een voorziening wordt genomen om de financiële situatie van de vereniging te verbeteren. Alvorens gestemd wordt over de voorstellen, merkt Stefan van Kessel op dat het voor een goed begrip voor degenen die over deze voorstellen hun gedachten moeten vormen, van belang is dat een goed inzicht wordt geboden in de effecten po de langere termijn. Hans Jansen merkt op dat hij er moeite mee heeft dat in deze moeilijke economische tijden van de leden een extra financieel offer wordt gevraagd. Hans Terpstra zegt toe dat hij een meerjarenprognose zal maken voor vijf jaar, om dat langetermijnperspectief te tonen. De doelstelling nu is om de financiële positie van de vereniging te verbeteren. De voorzitter haakt daar op in en zegt toe dat perspectief te willen bieden, maar hebben we tot na de vakantie voor nodig. André Megens merkt op dat hij moeite heeft met de extra 7% contributieverhoging, omdat hij er nog niet van overtuigd is dat de doelstellingen voor de breedtesport worden gehaald. Ingrid Verhoeven licht toe dat het inlopen van de tekorten van gekwalificeerde trainers jaren kost, Maar de aanzet is nu gemaakt. De voorstellen worden in stemming gebracht en worden door de ledenvergadering aanvaard, met 9 stemmen tegen en 38 voor. 8. Bestuursmededelingen, daaronder begrepen de bestuurssamenstelling. De voorzitter introduceert Jeroen Muller die al enige tijd actief is als bestuurslid Breedtesport Jeugd. Jeroen vertelt in het kort wat over zichzelf, waarna de voorzitter aan de vergadering voorstelt om Jeroen te benoemen als bestuurslid Breedtesport Jeugd. De nominatie wordt met applaus door de ALV aanvaard. Vervolgens stelt de voorzitter Tim Bomers in de gelegenheid om zichzelf te introduceren aan de ALV, in verband met diens voordracht voor de functie van bestuurslid Breedtesport senioren. De voordracht van Tim Bomers wordt eveneens met applaus door de ALV aanvaard. 9. Rondvraag / Mededelingen Een vraag uit het publiek (geen lid) of MHC Oss MSD niet als sponsor heeft, leidt tot de reactie van de voorzitter dat MSD geen sponsor is van MHC Oss, maar dat men wel wil proberen dit bedrijf als sponsor aan te trekken. 10. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. A. Kerkhof, secretaris Verslag ALV MHC Oss d.d

VERSLAG ALGEMENE LEDEN VERGADERING MHC OSS d.d. 7 november 2011

VERSLAG ALGEMENE LEDEN VERGADERING MHC OSS d.d. 7 november 2011 VERSLAG ALGEMENE LEDEN VERGADERING MHC OSS d.d. 7 november 2011 Aanwezig bestuur: Han Acke, Henk de Bruijn, Hans Terpstra, Ad Kerkhof, Stephan Bombeeck, Marjo van IJzendoorn, WillemJan Derijks, Mark van

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING MHC OSS D.D. 30 oktober 2013

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING MHC OSS D.D. 30 oktober 2013 VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING MHC OSS D.D. 30 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Henk de Bruijn, Hans Terpstra, Ad Kerkhof, Stephan Bombeeck, Rob Teerink, Mark van der Leest Notulist: Ad Kerkhof / Cathelijn

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDEN VERGADERING MHC OSS D.D. 30 juni 2014

VERSLAG ALGEMENE LEDEN VERGADERING MHC OSS D.D. 30 juni 2014 VERSLAG ALGEMENE LEDEN VERGADERING MHC OSS D.D. 30 juni 2014 Aanwezig bestuur: Henk de Bruijn, Hans Terpstra, Cathelijn Legein-Blaauwhof, Jeroen Muller, Tim Bomers, Mark van der Leest, Nico van Mourik

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering MHC Oss d.d. 8 december 2014

Verslag Algemene Leden Vergadering MHC Oss d.d. 8 december 2014 Verslag Algemene Leden Vergadering MHC Oss d.d. 8 december 2014 Aanwezig bestuur: Henk de Bruijn, Hans Terpstra, Cathelijn Legein-Blaauwhof, Jeroen Muller, Mark van der Leest, Tim Bomers, Willem-Jan Derijks,

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Bijlage 2. - pupillen en aspiranten - junioren - senioren - ere-leden

Bijlage 2. - pupillen en aspiranten - junioren - senioren - ere-leden Bijlage 2 Notitie vergelijk oude versie HR / voorgestelde wijzigingen Deze notitie geeft steekpuntsgewijs de wijzigingen in het HR weer zoals die door het bestuur van UOW 02 voorgesteld worden. De lezer

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder de vereniging: Dansvereniging Sapphire het bestuur: het bestuur van de vereniging de algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Locatie: Turnhal TurnAround, 1 e straat 52 Afwezig met afmelding: Lisanne Krul, Rob van Hellemond, Chantal Beekman, Tine Noordman, Rina Oudenaarde,

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 13 september 2011 Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING Art. 1.1 Art. 1.2 Art. 1.3 Art. 1.4 Art. 1.5 Art. 1.6 De vereniging draagt de naam Volleybal Vereniging Almere Buiten

Nadere informatie

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Aanwezig: Afgemeld: 16 leden incl. bestuur 4 leden/ouders van leden De volgende punten zijn besproken: 1. Opening en vaststellen agenda Voorzitter Henk Dibbets

Nadere informatie

Voorwaarden zaalhockey 2015-2016

Voorwaarden zaalhockey 2015-2016 Voorwaarden zaalhockey 2015-2016 Binnenkort start het zaalhockeyseizoen 2015-2016 en zal de Almeerse Hockeyclub met naar onze verwachting ongeveer 72 wedstrijdteams deelnemen. Zaalhockey valt onder de

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Artikel 2. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het volgende kalenderjaar.

Artikel 2. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het volgende kalenderjaar. Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging Van Slag Algemeen Artikel 1. De bepalingen in dit reglement zijn van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van volleybalvereniging Van Slag

Nadere informatie

ALV. d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs

ALV. d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs ALV d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs 1. Opening Hartelijk welkom iedereen. 2. Vaststelling agenda De agenda voor deze vergadering is als volgt: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 )

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 ) Artikel 1 Leden en begunstigers De leden zijn als volgt onderverdeeld: 1. Senioren: spelende en/of trainende en niet-spelende senioren zijn zij, die per

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning De agenda voor de algemene ledenvergadering luidt: 1. Opening

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Opmaak: 14 april 2009 Vastgesteld per ALV besluit op: 19-04-2009 Algemeen Artikel 1. Te Groningen bestaat een vereniging genaamd Beachsport Groningen. Zij

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. De voorzitter vraagt een moment stilte ter nagedachtenis aan Bas van Horssen

BESLUITENLIJST. De voorzitter vraagt een moment stilte ter nagedachtenis aan Bas van Horssen BESLUITENLIJST vergadering, cluster 9 veldvoetbal gehouden op 14 april 2010 bij de vereniging Unitas te Gorinchem Aanwezig: De verenigingen: Ameide, Arkel, Drechtstreek, G.J.S., Hardinxveld, Lekvogels,

Nadere informatie

gerekend en op een bord in het clubhuis worden kenbaar gemaakt.

gerekend en op een bord in het clubhuis worden kenbaar gemaakt. Bestuursreglement Drank- en horeca wetgeving. Dit bestuursreglement is opgesteld om onder andere te voldoen aan de nationale wetgeving en de gemeentelijke verordening voor het verkrijgen van de vergunning

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Pagina 1 van 7 Versie: 14-12-2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemeen... 3 2 Lidmaatschap... 3 3 Contributie... 4 4 Het Bestuur... 5 5 Ledenvergaderingen... 5 6 Stemmen... 6 7 Boetes

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Plan Van Aanpak. Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010

Plan Van Aanpak. Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010 Plan Van Aanpak Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010 Hoe ziet het nieuwe bestuur er uit Organogram MHC Epe Bestuur AB AB AB AB AB AB Voorzitter Frank Bieze Vice voorzitter Rob Schuyt Penningmeester

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Dit Huishoudelijk Reglement is ingesteld krachtens artikel 23 van de statuten. 2. In dit reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum

Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum 1. Statuten 1.1. Dit huishoudelijk reglement bevat slechts bepalingen ter aanvulling op de statuten van Trajanum en mag hiermee

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SC BUITENBOYS. De vereniging heeft de naam S.C. Buitenboys en is gevestigd te Almere, De verenigingskleuren zijn blauw en wit.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SC BUITENBOYS. De vereniging heeft de naam S.C. Buitenboys en is gevestigd te Almere, De verenigingskleuren zijn blauw en wit. HUISHOUDELIJK REGLEMENT SC BUITENBOYS Naam en zetel Artikel 1 De vereniging heeft de naam S.C. Buitenboys en is gevestigd te Almere, De verenigingskleuren zijn blauw en wit. Duur en doel Artikel 2 De duur

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststelling notulen ALV 20 april 2010 4. Bezetting en vacatures cies & bestuur 2010-2011 5. Begroting & contributies

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

De Aftrap 29 augustus 2017 Instructiebijeenkomst voor Leiders en Trainers Seizoen

De Aftrap 29 augustus 2017 Instructiebijeenkomst voor Leiders en Trainers Seizoen De Aftrap 29 augustus 2017 Instructiebijeenkomst voor Leiders en Trainers Seizoen 2017-2018 Agenda Inloop + ophalen teamuitrusting 19:00-19:30 De Aftrap 19:30-20:15 Vragen + afsluiting 20:15-20:45 Sv Juliana

Nadere informatie

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015 ALV HC Nuenen 22 Juni 2015 Agenda Opening en vaststelling agenda Ingekomen stukken Notulen voorgaande ALV Terugblik op het afgelopen seizoen Vooruitblik naar komend seizoen Verkiezing nieuwe voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement BSC Unisson

Huishoudelijk reglement BSC Unisson Huishoudelijk reglement BSC Unisson Artikel 1 Algemeen Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de in de statuten opgenomen bepalingen, alsmede de verdere inrichting en alle werkzaamheden van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT-VASTSTELLING-WIJZIGING 1) In dit reglement worden nadere regels gesteld betreffende een aantal aangelegenheden waarnaar in de verenigingsstatuten

Nadere informatie

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015 Bijgaand doen wij u de begroting 2013/2014 toekomen inclusief de prognose 2014/2015 waarin de consequenties van de voorgestelde verbouwing van het clubhuis zijn verwerkt. Voorafgaand aan de presentatie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DIEPENVEENSE SPORTCLUB D.S.C. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DEFINITIEF GOEDGEKEURD DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 14 NOVEMBER 2012 December 2012 D I E P E N V E E N S E S P O R T C L U B ( DSC )

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

1. Opening/mededelingen. 2. Ingekomen stukken. 3. Notulen ALV d.d. 14 september 2013

1. Opening/mededelingen. 2. Ingekomen stukken. 3. Notulen ALV d.d. 14 september 2013 ALV 21 mei 2014 Agenda ALV 1. Opening/mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Notulen ALV d.d. 14 september 2013 4. Missie en visie, ambitie en technisch beleid 2014-2018 5. Financiële consequenties, incl.

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

WELKOM. 22 april 2015

WELKOM. 22 april 2015 WELKOM 22 april 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Voorstelling bestuursleden 4. Goedkeur Statuten en huishoudelijk reglement 5. Vaststellen bijdrage 6. Begroting 7. Aanstellen Kascommissie 8. Vesteda

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Versie juni 2016 Lidmaatschap Rechten van gewone leden De rechten van gewone leden zijn: 1. Het bijwonen van algemene ledenvergaderingen,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht

Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht Algemeen Artikel 1 Algemene bepaling 1. Dit huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van het bepaalde in artikel 20 van de statuten van de volleybalvereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement.

Huishoudelijk Reglement. Huishoudelijk Reglement. Dit reglement dient uitsluitend ter aanvulling van de statuten van de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen. Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 24

Nadere informatie

Convenant "Samen voetballen in Amersfoort"

Convenant Samen voetballen in Amersfoort Convenant "Samen voetballen in Amersfoort" 19 augustus 2009 De volgende organisaties ondersteunen het convenant: Convenant "Samen voetballen in Amersfoort" Afsprakenkader De spelers van de Amersfoortse

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

INTERNE SPELREGELS STATUTEN

INTERNE SPELREGELS STATUTEN Vervangt: Versie 1 INTERNE SPELREGELS Vervangen door: Grondslag: Bestuurs- en Algemene Leden Vergadering Doc./Versie-nr.: 3.1.1/2 STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement STATUUT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPGEMAAKT DOOR BESTUUR VV DE TREFFER 16

Huishoudelijk reglement STATUUT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPGEMAAKT DOOR BESTUUR VV DE TREFFER 16 2016 Huishoudelijk reglement STATUUT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPGEMAAKT DOOR BESTUUR VV DE TREFFER 16 Artikel 1. Naam en zetel 1. De vereniging genaamd Vv de Treffer 16, hierna te noemen "de vereniging"

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Datum: 14-06-2015 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 19:00-22:00 uur 1. Opening (HD) Henk bedankt iedereen en is blij met de grote

Nadere informatie

HCSV ZWALUWEN 30. Volgnummer

HCSV ZWALUWEN 30. Volgnummer HCSV ZWALUWEN 30 Notulen van de algemene ledenvergadering(voojaarsvergadering) op maandag 22 juni 2015, welke heeft plaatsgevonden in het clubgebouw van HCSV Zwaluwen 30. Volgnummer 22062015 Aanwezig waren,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering 13 oktober 2016 Aanwezig: 30 leden (inclusief bestuursleden) Voorzitter: Wil Koot Secretaris: Vacant Penningmeester: André Kramer Algemeen bestuurslid: Robert-Jan Post

Nadere informatie

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging Huishoudelijk Reglement Skiclub Zoetermeer e.o. SkiClub Zoetermeer e.o. is gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten.

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. ! HUISHOUDELIJKE REGLEMENT Artikel 1: DOEL EN STREKKING Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. De bepalingen van de statuten prevaleren boven die in het Huishoudelijk Reglement.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN-VEENHOOP Gevestigd te Drachten Dit Huishoudelijk Reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 19 november

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Pagina 1 van 5

Jaarplan 2016. Pagina 1 van 5 Jaarplan 2016 Pagina 1 van 5 Voorwoord Beste leden, ouders en verzorgers, In 2015 heeft het bestuur en de leden van de commissies een doorstart gemaakt en we gaan daar met veel energie mee door. U mag

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Omni Vereniging Zwaluwen Utrecht 1911 Afdeling Hockey zoals vastgesteld in de ledenvergadering d.d.

Huishoudelijk Reglement Omni Vereniging Zwaluwen Utrecht 1911 Afdeling Hockey zoals vastgesteld in de ledenvergadering d.d. Huishoudelijk Reglement Omni Vereniging Zwaluwen Utrecht 1911 Afdeling Hockey zoals vastgesteld in de ledenvergadering d.d. 26 oktober 2012 Oprichting Artikel 1 De afdeling hockey van de Omni Vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijke Reglement Bijlage Bestuur en commissies SV DIO -Afdeling Basketball - Oosterwolde Per 1 juli 2017

Huishoudelijke Reglement Bijlage Bestuur en commissies SV DIO -Afdeling Basketball - Oosterwolde Per 1 juli 2017 Algemeen Art. 1 Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven. De leden die in strijd met de statuten of dit reglement handelen of zich op zeer ernstige wijze

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014.

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. 1 Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. Aanwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter x A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van Toezicht C.

Nadere informatie

Ten aanzien van dit reglement gelden de definities, zoals omschreven in die statuten.

Ten aanzien van dit reglement gelden de definities, zoals omschreven in die statuten. HUISHOUDELIJK REGLEMENT T.C. ETTEN. Artikel 1: Algemeen Dit huishoudelijk reglement beoogt een nadere uitwerking te zijn van het bepaalde in de statuten, zoals die zijn vastgesteld door de algemene vergadering

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING V.S.W.

VOETBALVERENIGING V.S.W. Leiders en trainers 1. creëren een omgeving en een sfeer waarin de sporter zich veilig voelt en kan ontplooien. 2. vertegenwoordigen V.S.W. op een waardige manier. 3. zijn verantwoordelijk voor het goed

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR SPELERS/COACH/TRAINERS EN OUDERS 2014-2015

INSTRUCTIE VOOR SPELERS/COACH/TRAINERS EN OUDERS 2014-2015 INLEIDING Het zaalhockey seizoen gaat beginnen en de eerste trainingen vinden plaats in de eerste week van december. Om er voor te zorgen dat de zaalhockey goed verloopt hebben we ook dit jaar een aantal

Nadere informatie

Zevenklap 2 september 2015 Na een lange zomer is hij eindelijk weer terug van weggeweest: De Zevenklap!. Veel leesplezier!

Zevenklap 2 september 2015 Na een lange zomer is hij eindelijk weer terug van weggeweest: De Zevenklap!. Veel leesplezier! Zevenklap 2 september 2015 Na een lange zomer is hij eindelijk weer terug van weggeweest: De Zevenklap!. Veel leesplezier! Mededelingen 2 Open trainingen........................................ 2 Inspiratieavond

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Basketbal Vereniging Groningen. Algemene Indeling

Huishoudelijk Reglement Basketbal Vereniging Groningen. Algemene Indeling Algemene Indeling 1. Algemeen. 2. Lidmaatschap. 3. Bestuur / Leden. 4. Ledenvergadering. 5. Stemmen. 6. Boetes en Straffen. 7. Aansprakelijkheid en Verzekering 8. Wijzigingen huishoudelijk reglement. 9.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.30 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.30 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 31 mei 2011 notulist: Jo van der Heijden Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Jo van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging De Kater

Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging De Kater Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging De Kater per 1 augustus 2011 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Art. 1 Volleybalvereniging De Kater is een sectie van de omnivereniging De Kater. De sectie is opgericht

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Welkom bij hockeyvereniging MHC De Westerduiven

Welkom bij hockeyvereniging MHC De Westerduiven Informatie indeling jeugd seizoen 2014-2015 Welkom bij hockeyvereniging MHC De Westerduiven Hockey is een echte teamsport. Je gaat met elkaar voor het beste resultaat. Gedreven en met respect en plezier.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING te Sterksel Opgericht 01-04-1960 Ingeschreven bij het Nederlands Handbal Verbond onder de naam HV De Vlinders INHOUDSOPGAVE: OMSCHRIJVING: ARTIKEL: ALGEMEEN 1

Nadere informatie

MHC Oss Plan clubhuis/kleedkamers

MHC Oss Plan clubhuis/kleedkamers MHC Oss Plan clubhuis/kleedkamers Inhoud Samenvatting 1. Inleiding 2. MHC Oss Historie Omvang Doelstelling o Visie o Missie o Kernwaarden (bijlage 1) o Samenwerking o Ambitie/toekomst 3. Clubhuis/Kleedkamers

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie