Verslag Algemene Leden Vergadering MHC Oss d.d. 22 april 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Algemene Leden Vergadering MHC Oss d.d. 22 april 2013"

Transcriptie

1 Verslag Algemene Leden Vergadering MHC Oss d.d. 22 april 2013 Aanwezig bestuur: Henk de Bruijn, Hans Terpstra, Ad Kerkhof, Stephan Bombeeck, Rob Teerink, Willem-Jan Derijks Notulist: Ad Kerkhof Aanwezige leden en niet-leden: Zie presentielijst. 1. Openen Algemene Leden Vergadering Voorzitter Henk de Bruijn opent de ALV om ongeveer uur en heet alle Leden, Ereleden, Leden van Verdienste en ouders van leden van harte welkom bij deze bijzondere ledenvergadering. Er is een kleine agenda, waarbij met name de contributieverhoging zal worden besproken, zoals aangekondigd bij de vorige ledenvergadering. 2. Mededelingen van de Voorzitter De voorzitter heeft geen mededelingen. 3. Verslag van de ALV van 1 november 2012 De secretaris stelt het verslag aan de orde. Pim van der Kroef merkt op dat in het verslag enkele namen niet correct zijn gespeld. Het zijn de namen van Tom Ulehake (moet zonder l aan het einde en van Joris Prinsen Geerligs (Niet: Joris Pieter Geerligs). De secretaris merkt op dat dit zal worden aangepast, met excuses aan de betrokkenen. Met betrekking tot bladzijde 3, halverwege, vraagt Stefan van Kessel of al is nagegaan wat gebeurd is met de veilinginkomsten van het galafeest. De voorzitter merkt op dat een en ander inmiddels binnen het bestuur is nagegaan en dat de conclusie is dat de gelden niet zijn geoormerkt en niet speciaal bestemd zijn voor het clubhuis. De secretaris stelt vast dat er verder geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag zijn. Onder dankzegging wordt het verslag aanvaard. 4. Mededelingen secretaris; ingekomen / uitgegane stukken De secretaris maakt melding van de berichten van verhindering. Voor het overige zijn er geen ingekomen stukken te melden. 5. Doelstellingen naar aanleiding van missie en visie De voorzitter verwijst naar de missie en visie voor MHC Oss die tijdens de vorige vergadering zijn besproken. De doelstellingen waren toen nog niet beschikbaar, maar zijn dat inmiddels wel. Aan de hand van een PowerPointpresentatie behandelt de voorzitter de doelstellingen. Naar aanleiding van het punt Junioren (gekwalificeerde trainers) vraagt André Megens waaruit blijkt dat je gekwalificeerd bent. De voorzitter antwoordt dat je niet alleen door opleiding maar ook door ervaring een gekwalificeerde trainer wordt. De vereniging probeert in elk geval de faciliteiten te bieden, bijvoorbeeld door te zorgen voor coördinatoren. Willem Jan Karstens merkt op dat hij in de praktijk merkt dat Verslag ALV MHC Oss d.d

2 trainers van de jongste jeugd ook veel behoefte hebben aan begeleiding. Jeroen Muller vult aan dat dit de volle aandacht heeft. De voorzitter merkt op dat het de doelstelling is om elk team tenminste tweemaal een training te laten geven; voor prestatieteams is het streven gericht op drie trainingen. Ingrid Verhoeven merkt op dat de doelstelling van twee trainingen bedoeld is voor degenen die willen. Als men vindt dat één training volstaat, dan is het ook goed. De voorzitter merkt op dat de doelstelling ook is om op trainingsavonden het clubhuis open en bezet te hebben, al lukt dat nog niet altijd. Pepijn Muller merkt op dat een consequentie van een clubhuis dat (soms) niet open is, is dat dan ook de kleedkamers niet open zijn, waardoor men ook niet bij de materialen kan. Hier wordt nota van genomen. Ten aanzien van de doelstelling Prestatieteams merkt de voorzitter op dat de club er naar streeft om zoveel mogelijk landelijk te spelen. Pepijn Muller vraagt wat onder topteams wordt verstaan. Het gaat hier om met name de eerste twee teams in elke categorie, afhankelijk van de grootte van de categorie. De voorzitter vult aan dat het streven erop is gericht om de doelstelling zo vroeg mogelijk invulling te geven. Met betrekking tot de vrijwilligers merkt de voorzitter op dat Tim en Jeroen al bij de leden / ouders van leden navraag hebben gedaan naar interesse om taken te doen voor de vereniging. De respons is verrassend goed; zo zijn er al ongeveer 25 vrijwilligers voor de infobalie. Ten aanzien van de sponsoring merkt de voorzitter op dat ondanks de recessie het aanbod van sponsoren groeit, hetgeen verheugend is. De vereniging merkt wel dat niet altijd even goede afspraken met sponsoren zijn gemaakt of dat de gemaakte afspraken niet altijd goed worden nagekomen. Daaraan wordt de komende tijd aandacht besteed. Met betrekking tot de scheidsrechters tekent de voorzitter op dat er nu onder aanvoering van Anjo Schuurmans vorderingen worden gemaakt. Een aandachtspunt blijft wel het no showbeleid. Wat betreft het clubhuis behoeft het alcoholbeleid aandacht. Het is van belang dat wij onze jeugd goed controleren op alcohol en een verstandig gebruik van alcohol nastreven. De voorzitter verwijst ook naar de discussie die de vereniging met de gemeente Oss heeft gevoerd over het naleven van de regels. Naar aanleiding van enkele incidenten in het afgelopen jaar heeft de gemeente met een dwangsom gedreigd, maar na onder meer een gesprek met de burgemeester dat in goede sfeer is verlopen, wordt nu samengewerkt met de wijkagent en de wijkraad om in gezamenlijkheid de problemen op te lossen. Naar aanleiding van de opmerking dat de tank die naast het clubhuis ligt, open en bloot ligt en waar kinderen bij spelen, merkt de voorzitter op dat er actie op wordt ondernomen en dat de tank vóór het einde van de maand wordt verwijderd. Een opmerking over het aantal kliko s dat langs het veld staat, roept een discussie binnen de leden op over het aanspreken van elkaar om spullen op te rapen. Willem-Jan Karstens vraagt waarom er niet een speeltoestel wordt geplaatst bij het clubhuis, waardoor ook de jongste kinderen zich kunnen vermaken? Het toestel dat enkele jaren geleden is geplaatst, is op enig moment vernield. Dit roept de vraag op of het inderdaad zo is dat de leden te weinig verantwoordelijkheid dragen voor materiaal en voor gedrag. Jeroen Muller haakt hierop in door te melden dat de TC Breedtesport Jeugd gedragsregels opstelt, die door alle coaches en trainers moeten worden ondertekend. Anthony Boumans wijst er op dat de verantwoordelijkheid bij ons zelf ligt, bijvoorbeeld bij het achterlaten van rommel op het terras. Verslag ALV MHC Oss d.d

3 Naar aanleiding van de gevoerde discussie vraagt John van Boekel hoe we de doelstellingen kunnen concretiseren? Hij stelt voor om een commissie in het leven te roepen die de implementatie begeleid en die over de voortgang van het proces rapporteert. De voorzitter zegt dit toe. Voordat agendapunt 6 wordt behandeld, constateert Hans Terpstra namens het bestuur dat Jan van Zutven, die vorig jaar tijdens de ALV benoemd is als Concertmeester aller tijden, maar toen helaas om gezondheidsredenen de prijs niet kon ontvangen, nu wel aanwezig is. De ALV reageert met applaus. 6. Contributiehuis Aan de hand van een PowerPoint presentatie licht penningmeester Hans Terpstra het voorstel toe. Hij memoreert dat de vereniging financieel gezien van heel ver is gekomen en dat men de schuldenlast van 6 ton inmiddels heeft teruggebracht naar 1,5 ton. Hoewel op de schulden wordt ingelopen, blijft de stand van de rekening-courant nog zodanig negatief dat de vereniging nog geen goede partij is voor de bank. Die situatie moet verbeteren. Hans Jansen verwijst in dit verband naar een van de doelstellingen, te weten dat we financieel gezond zijn. De voorzitter merkt op dat de vereniging op zich vooruit zou kunnen, als er niet zou moeten worden geïnvesteerd in clubhuis en kleedkamers. Hans Terpstra vult aan dat de doelstelling is om de positie van de vereniging te verbeteren, zodat we onze ambities kunnen verwezenlijken wat betreft de accommodatie. De volgende onderwerpen zijn besproken: 1. Contributiedifferentiatie: a. Toeslag prestatieteams ( 50,00 per speler, na selectie) b. Boete bij niet tijdig opzeggen, maar vóór 1 augustus ( 50,00) c. Coulanceregeling d. Bijzondere situaties 2. Boetes KNHB 3. Contributiehuis 2013/2014 en volgende jaren Stefan van Kessel vraagt om een extra toelichting met betrekking tot hetgeen in het afgelopen jaar is gerealiseerd. Hans Terpstra licht toe dat er minder uitgaven zijn geweest, vooral door te snijden in een aantal posten. Het resultaat is daardoor verbeterd. Stefan van Kessel spreekt hierover zijn waardering uit. Ad 1: Hans Terpstra licht toe dat het argument voor een prestatietoeslag is dat er voor prestatieteams meer faciliteiten zijn dan voor breedtesport-teams. Rob Teerink vult aan dat deze faciliteiten bestaan uit meer trainers, meer trainingen en meer materiaal. Stefan van Kessel vraagt wat de doelstellingen zijn voor deze teams: is dat borging van de kwaliteit en verbetering van de faciliteiten? Rob Teerink antwoordt dat de Prestatiecommissie ook bezig is met het formuleren van beleid waarmee de aandachtspunten worden benoemd en waarmee ook de continuïteit wordt gewaarborgd. Henri Kuiper vraagt of de prestatietoeslag ook boven het gezinsmaximum gevraagd wordt. Het antwoord daarop luidt: ja. André Megens merkt op dat dit moment sprake is van een schrijnend verschil tussen wat prestatieteams ontvangen en wat breedtesportteams aan faciliteiten ontvangen, zelfs nu nog geen prestatietoeslag in rekening wordt gebracht. Wordt op deze wijze geen grotere disbalans gecreëerd? Hij stelt vast dat daar nog veel werk in is te verzetten. Verslag ALV MHC Oss d.d

4 Jeroen Muller merkt op dat het niet alleen gaat om de aandacht voor de prestatieteams: je moet ook zorgen dat je investeert in goede voorzieningen voor breedtesport. Daaraan wordt al hard gewerkt door de TC Breedtesport. André Megens merkt op het lastig te vinden om een beslissing te nemen over de verschillende stijgingen van de contributie zonder een goed inzicht inde begroting, die hij nu niet transparant genoeg vindt. De voorzitter merkt op dat we de voorstellen bespreken, daarna de begroting en dat de vergadering gevraagd wordt besluiten te nemen. Luuk de Blaauw merkt ten aanzien van de prestatietoeslag op dat kinderen die in prestatieteam meedraaien veel meer tijd besteden aan hockey, waardoor de materialen ook sneller slijten en de ouders in dat opzicht ook meer moeten investeren. Anthony Boumans vraagt of in de begroting ook rekening is gehouden met het betalen van contributie door spelers van H1 en D1, ook als dat nu niet gebeurt. Hans Terpstra merkt op dat het de bedoeling is dat alle spelers gaan betalen. Het is mogelijk dat een en ander wordt verrekend met bijvoorbeeld een vergoeding voor trainingen. Een en ander is ook aan de beoordelingsvrijheid van de betreffende bestuurder. Naar aanleiding van het voorstel voor de boete van 50,00 bij niet-tijdige opzegging (maar vóór 1 augustus, vraagt Pieter Prinsen Geerligs waar de opzegdatum van 1 juni aan ontleend is. De secretaris antwoordt dat dit ontleend is aan de statuten en het huishoudelijk reglement: het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 1 juli. Tijdige opzegging moet een maand vóór het einde van het verenigingsjaar plaatsvinden. Stefan van Kessel merkt op dat dit een versoepeling van een bestaande regeling inhoudt. De secretaris bevestigt dit. Hans Terpstra licht de coulanceregeling toe: ingeval van blessures, c.q. zwangerschap als gevolg waarvan 75% van de wedstrijden in een seizoen niet kunnen worden gespeeld, wordt 25% van de contributie gerestitueerd. Pim van der Kroef vraagt hoe je gaat meten dat iemand 75% van de wedstrijden niet heeft gespeeld. Hans Terpstra merkt op dat het een kwestie van informeren is en zonodig het overleggen van bewijsstukken. Arthur Ramers merkt op dat het met de incasso s dit jaar enorm fout is gegaan. Hij betreurt dit omdat het ook een kwestie van vertrouwen is. De voorzitter erkent dat dit jaar zaken fout zijn gegaan en biedt daarvoor nogmaals zijn verontschuldigingen aan. Een en ander is ook al besproken tijdens de vorige ALV. Het heeft enorm veel energie gekost om het te herstellen. Voor volgend jaar proberen we dit veel beter te doen. Ad 2: Met betrekking tot de boetes KNHB licht Hans Terpstra toe dat deze boetes, die worden opgelegd indien spelers meerdere gele kaarten hebben ontvangen of indien administratieve handelingen warden nagelaten bij wedstrijdformulieren, thans door de vereniging worden betaald. Voorgesteld wordt nu om dit voortaan door de speler of het team zelf te laten betalen, via een rekening en incasso van het bedrag van de boete. Ad 3: Hans Terpstra bespreekt het voorstel om in 2013/2014 te komen tot verhoging van de contributie met een extra 7% (samen met 3% reguliere verhoging is dat 10%). Deze verhoging acht het bestuur noodzakelijk in verband met de noodzakelijke verbetering van het clubhuis en de kleedkamers. De bij Verslag ALV MHC Oss d.d

5 deze stijging behorende cijfers worden door Hans toegelicht. Hij laat ook de verschillen in contributieheffing per regio zien. Het beeld is dat verenigingen van vergelijkbare omvang duurder zijn dan MHC Oss en verenigingen met minder grote omvang in het algemeen goedkoper zijn. Opgemerkt wordt nog dat de cijfers van twee maanden geleden zijn; het is mogelijk dat bij de diverse verenigingen ook contributieverhogingen aan de orde zijn. Hans Jansen vraagt hoeveel leden het bestuur hierdoor denkt te verliezen. Hans Terpstra merkt op dat hij is uitgegaan van het ledenaantal per de start van het seizoen. Hierop vraagt Hans Jansen hoe het bestuur verwacht de begroting zodanig te laten groeien, dat men de doelstelling behaalt ten aanzien van de accommodatie, zeker gelet op enkele financiële tegenvallers, zoals wegvallende subsidies. Hans Terpstra merkt op dat sprake is van zodanige ontwikkelingen in de begroting dat lopende leningen worden ingelost en dat bovendien bezuinigingen worden gerealiseerd, zodat hij de doelstellingen haalbaar acht. Hans Jansen vraagt of er een financieel plan ligt waaruit blijkt wat een vervanging van de accommodatie kost en hoe men dit denkt op te vangen. Hans Terpstra merkt op dat er al enkele jaren een doorrekening ligt, met daarin de financiële kaders voor een vernieuwing van de accommodatie. Wat betreft het multifunctioneel karakter van het gebouw vraagt Luuk de Blaauw naar de ontwikkelingen daarin: zijn er al andere partijen bij betrokken? De voorzitter merkt op dat de vereniging samen met het Hooghuis het gesprek is aangegaan, maar dat de gemeente heeft aangegeven dat dergelijke plannen niet mogelijk zijn op grond van het bestemmingsplan. De voorzitter merkt verder op dat hij probeert om bij de gemeente andere ingangen te vinden, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan over de inzet van de middelen die de gemeente heeft gereserveerd voor een nieuw veld 5: de gemeente heeft daarvoor de middelen, maar er is geen plek voor zo n veld. Misschien is de gemeente bereid met dat geld mee te helpen bij de verbouwing/aanpassing van de kleedkamers. Willem Jan Karsten vraagt of het mogelijk is dat de middelen die nu gereserveerd worden, niet ook kunnen worden aangewend om sterke impulsen voor de trainingen en opleidingen voor de jeugd mee te bekostigen; daar hebben alle leden profijt van. Als hij mocht kiezen tussen begeleiding of een clubhuis, koos hij voor het eerste. Jeroen Muller merkt op dat er al veel extra aandacht besteed wordt aan de begeleiding en dat er naar wordt gestreefd om alle leden daarvan te laten profiteren. Henri Kuiper vraagt of er ook rekening wordt gehouden met de kans dat er minder aanmeldingen zijn in de toekomst. Ingrid Verhoeven merkt op dat er nog steeds van mag worden uitgegaan dat hockey een groeisport is, zodat er nog geen aanleiding is om uit te gaan van een (sterke) daling. Het blijft natuurlijk wel een aandachtspunt. 7. Begroting 2013/2014 Hans Terpstra licht de nieuwe begroting toe. Het gaat om een geheel nieuwe opzet voor de begroting. Bij prestatiehockey valt met name op dat de kosten voor de trainers e.d. minder zijn dan afgelopen jaren. Het bestuur streeft ernaar met de trainers nieuwe contracten te sluiten die een zzp-karakter hebben. De vereniging kan daardoor kosten besparen. Een en ander zal via de Stichting Beheer MHC Oss lopen; de statuten zullen daarvoor wel moeten worden aangepast. Verslag ALV MHC Oss d.d

6 Bij de kosten algemeen wordt nu in de begroting expliciet een bedrag van opgenomen als dotatie nieuwbouw / inloop. Dat maakt duidelijk dat er een voorziening wordt genomen om de financiële situatie van de vereniging te verbeteren. Alvorens gestemd wordt over de voorstellen, merkt Stefan van Kessel op dat het voor een goed begrip voor degenen die over deze voorstellen hun gedachten moeten vormen, van belang is dat een goed inzicht wordt geboden in de effecten po de langere termijn. Hans Jansen merkt op dat hij er moeite mee heeft dat in deze moeilijke economische tijden van de leden een extra financieel offer wordt gevraagd. Hans Terpstra zegt toe dat hij een meerjarenprognose zal maken voor vijf jaar, om dat langetermijnperspectief te tonen. De doelstelling nu is om de financiële positie van de vereniging te verbeteren. De voorzitter haakt daar op in en zegt toe dat perspectief te willen bieden, maar hebben we tot na de vakantie voor nodig. André Megens merkt op dat hij moeite heeft met de extra 7% contributieverhoging, omdat hij er nog niet van overtuigd is dat de doelstellingen voor de breedtesport worden gehaald. Ingrid Verhoeven licht toe dat het inlopen van de tekorten van gekwalificeerde trainers jaren kost, Maar de aanzet is nu gemaakt. De voorstellen worden in stemming gebracht en worden door de ledenvergadering aanvaard, met 9 stemmen tegen en 38 voor. 8. Bestuursmededelingen, daaronder begrepen de bestuurssamenstelling. De voorzitter introduceert Jeroen Muller die al enige tijd actief is als bestuurslid Breedtesport Jeugd. Jeroen vertelt in het kort wat over zichzelf, waarna de voorzitter aan de vergadering voorstelt om Jeroen te benoemen als bestuurslid Breedtesport Jeugd. De nominatie wordt met applaus door de ALV aanvaard. Vervolgens stelt de voorzitter Tim Bomers in de gelegenheid om zichzelf te introduceren aan de ALV, in verband met diens voordracht voor de functie van bestuurslid Breedtesport senioren. De voordracht van Tim Bomers wordt eveneens met applaus door de ALV aanvaard. 9. Rondvraag / Mededelingen Een vraag uit het publiek (geen lid) of MHC Oss MSD niet als sponsor heeft, leidt tot de reactie van de voorzitter dat MSD geen sponsor is van MHC Oss, maar dat men wel wil proberen dit bedrijf als sponsor aan te trekken. 10. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. A. Kerkhof, secretaris Verslag ALV MHC Oss d.d

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Vervolgens wijst hij als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen.

Vervolgens wijst hij als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen. NOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ICT Automatisering N.V., gehouden op woensdag 23 mei 2012 om 11.00 uur in Novotel Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 150, Rotterdam

Nadere informatie

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. Agendapunt / Bijlage Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 november 2013 Plaats : Green Village - Nieuwegein Aanvang : 15.00 uur Sluiting: 17.45

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

2. Mededelingen en/of ingekomen stukken Er is bericht van verhindering ontvangen van T. van Viegen.

2. Mededelingen en/of ingekomen stukken Er is bericht van verhindering ontvangen van T. van Viegen. Notulen ledenvergadering DSVP d.d. 14 juni 2011 Pagina 1 van 7 Notulen ledenvergadering DSVP, gehouden op 14 juni 2011. Aanwezig: 46 stemgerechtigde leden inclusief zes bestuursleden: Voorzitter: Peter

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG website: www.plantages-ghana.nl - mail: info@plantages-ghana.nl post: secretariaat VDPG - Postbus 30-4325 ZG Renesse - telefoon: 06.51582411 KvK: 17208456 - Bankrekening: 67.57.95.044 Vereniging Deelnemersbelang

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Datum : 12 december 2011 Aanvang : 20.00 uur Plaats : clubhuis Aanwezig : 26 leden inclusief 7 bestuursleden 1. Opening, vaststellen

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Aandeelhouders kunnen in deze vergadering het woord voeren en stemrecht uitoefenen.

Aandeelhouders kunnen in deze vergadering het woord voeren en stemrecht uitoefenen. NOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van New Sources Energy N.V., gehouden op vrijdag 27 maart 2015) in de ArenA Business Club, zaal Rome 96, Arena Boulevard 1, 1101 AX Amsterdam Zuidoost. 1.

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 31 januari 2007 INHOUD Opening 4 Mededelingen 4 Ingekomen stukken 4 Vaststelling van de agenda 4 Vaststelling verslag 5 Mondelinge vragen

Nadere informatie

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Algemene Ledenvergadering VERSLAG Vergadering nr. : 2 Datum : woensdag 24 oktober 2001 Plaats : Golden Tulip Hotel te Zoetermeer Tijd

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper.

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V. GEHOUDEN OP DONDERDAG 24 APRIL 2014 OM 14.30 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP TE HEERENVEEN. Aanwezige aandeelhouders: Zie

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie