Arbeidstip. Arbeidstip. Gezinnen ontvangen bouwsubsidie van Sozavo. Agrarisch bedrijf NL krijgt nieuw leven. Politietip.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidstip. Arbeidstip. Gezinnen ontvangen bouwsubsidie van Sozavo. Agrarisch bedrijf NL krijgt nieuw leven. Politietip."

Transcriptie

1 Slachthuis Nickerie wordt afgebouwd De voorzitter van de Project Implementatie Unit (PIU) Martinus Fleurkens, legt de eerste steen als startsein voor de afbouwfase van het slachthuis in Nickerie. Het moderne slachthuis van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in het district Nickerie wordt afgebouwd. Het startsein hiertoe is gegeven door de voorzitter van de Project Implementatie Unit (PIU) Slachthuis Nickerie, Martinus Fleurkens in aanwezigheid van de architect Robert Miranda van Interdesign en Patrick Dundas, directeur van het aannemingsbedrijf P.J. Dundas. De bouw van het slachthuis in Nickerie zal ongeveer 1.2 miljoen euro kosten. Dit wordt deels gefinancierd uit de resterende verdragsmiddelen en deels uit de begroting van het ministerie van LVV. Er is speciaal hiervoor een bedrag van SRD 5,2 miljoen opgebracht op de nationale begroting. Het huidige slachthuis ligt aan de Nickerierivier nabij het centrum van het district. De afstand tot de rivieroever is slechts drie meter. De gebouwen die in 1962 zijn opgezet voldoen niet meer aan de geldende normen en standaarden. Het nieuwe slachthuis daarentegen wordt modern van opzet en zal wel voldoen aan de standaarden van het slachtwezen. Het nieuwe slachthuis zal ook een stimulans zijn voor de veehouders om de veeteelt weer op te pakken en de markt te voorzien van voldoende en kwalitatief goed vlees. Gefaseerde bouw De bouwwerkzaamheden vinden in vier fasen plaats. Fase I was de grondbewerking en de opzet van een betonconstructie. In fase II kwamen het monteren van een staalconstructie en de dakafdichtingen aan bod. In fase III wordt het slachthuis afgebouwd. Dit zal ongeveer zeven maanden duren. In fase IV zal de installatie van de werktuigen plaatsvinden. Een van de beleidsdoelen van het ministerie van LVV is te voorzien in voedselveiligheid en voedselzekerheid. Met de nieuwbouw van het Slachthuis te Nickerie wordt daar invulling aan gegeven. Heeft stoppen met roken na jaren zin? Ja. Het schadelijke effect van nicotine op de samentrekking van de bloedvaten en op de werking van het hart verdwijnt direct. Ook wordt de negatieve invloed van koolmonoxide op het zuurstofgehalte van het bloed weggenomen. De bestaande, verslechterde situatie verandert natuurlijk niet direct. Op langere termijn verminderen de overige risico s, die in verband staan met de vernauwing en de verdikking van de bloedvaten. Na een jaar of tien heeft u een risico voor hart en vaatziekten dat min of meer gelijk is aan dat van niet rokers in gelijke omstandigheden.-. CBB Burgertip Arbeidstip Personen vanaf achttien jaar mogen zelfstandig hun paspoort aanvragen. Neem voor de aanvraag een recente pasfoto, de identiteitskaart en het familieboekje mee. De kosten bedragen SRD 100,-. Ziekteverlof Bel naar CBB voorlichting op of naar Arbeidstip Kunt u wegens ziekte niet werken, dan geeft het arbeidsreglement, of de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) van het bedrijf waar u werkt aan hoe te handelen, zodat u aanspraak maakt op betaald ziekteverlof. Over het algemeen is een medisch attest van uw bedrijf- of huisarts vereist. Indien u nog geen vier (4) maanden onafgebroken in dienst bent, hoeft de werkgever het loon over de ziektedagen niet uit te betalen. Meldt u op tijd af bij uw werkgever ingeval u wegens ziekte niet kan werken. De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het Ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu. Gezinnen ontvangen bouwsubsidie van Sozavo Den oso ini Sranang Kondre moe moi na ai fu tru, No soso na dorosei, ma ooktoe na inisei. Zo luidt de slogan van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting wiens beleid onder andere gericht is op subsidie voor sociale woningbouw en het verbeteren van de woonomgeving. Op woensdag 6 februari zijn zeventig toewijzingsbeschikkingen overhandigd aan begunstigden, die in aanmerking zijn gekomen voor de bouwsubsidie. De eerste groep, van 34 personen, is vorig jaar al gestart met bouwwerkzaamheden. De tweede groep, van 36 gezinnen, heeft deze maand de financiële tegemoetkoming ontvangen. De bouwsubsidie aan sociaal zwakkeren is bestemd voor de afbouw, reparatie Politietip dan wel uitbreiding van de eigen woning. Deze subsidie regeling past geheel in het huisvestingsbeleid van de regering Bouterse-Ameerali. Het ministerie heeft als missie om op het gebied van sociale zekerheid regelend op te treden. Het huisvestingsbeleid van de regering is gericht op het voorzien in de behoefte aan adequate huisvesting voor de burgers. Een middel daartoe is de bouwsubsidie voor financieel minder draagkrachtigen. Om in aanmerking te komen voor woningbouwsubsidie Plaats een telefoon dicht bij uw bed. Indien u verrast wordt door een dief kunt u meteen het alarmnummer van de Politie bellen. moeten gegadigden een aanvraag indienen bij de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. De aanvragen worden aan de hand van de volgende criteria beoordeeld: de sociaaleconomische situatie van het gezin; de leef- en woonomstandigheden (de staat waarin de huidige woning verkeert). In verband met de behandeling van de aanvraag wordt een technisch en sociaal financieel onderzoek uitgevoerd. De uitkomst wordt meegenomen in de beoordeling van de aanvraag. Op grond van de onderzoeksresultaten wordt vastgesteld hoe en/of in welke mate de aanvragers in aanmerking kunnen komen Voorlichting & Publiciteit Korps Politie Suriname Telefoon / fax / / Website: voor technische bijstand dan wel financiële hulp van het ministerie. Beschikkingen overhandigd Onder bepaalde vooraf vastgestelde voorwaarden, zal financiële steun aan u worden gegeven, zei Sozavo minister Alice Amafo bij de overhandiging van de beschikkingen. Den oso ini Sranang Kondre moe moi na ai fu tru, No soso na dorosei,ma ooktoe na inisei. De belangrijkste voorwaarde is, dat u de te verstrekken geldmiddelen daadwerkelijk zal gebruiken voor het afbouwen, renoveren of uitbreiden van uw woning. Het ministerie zal strenge controle uitoefenen op de naleving van de voorwaarden die opgenomen zijn in Een militair oogst tayerblad op Von Freyburg. Sozavo minister Alice Amafo, overhandigt beschikkingen aan blijde burgers, die in aanmerking zijn gekomen voor de bouwsubsidie. de beschikkingen. De begunstigden zullen technische assistentie bij de voorbereiding en uitvoering van de bouwwerkzaamheden krijgen van het ministerie. De bewindsvrouw gaf aan dat alle gezinsleden bij elkaar horen, wat bevorderlijk is voor het gezinsleven. De opvoeding van de kinderen in de ideale thuisomgeving is het streven van deze regering, benadrukte de minister. Het woongenot moet bijdragen aan de kwaliteit van het leven, de ontplooiingskansen van de menselijke potenties en daarmee aan een sterke en sociaal gezondere samenleving. Door middel van deze bouwsubsidieregeling draagt SOZAVO bij aan de vergroting van de woningvoorraad.-. Agrarisch bedrijf NL krijgt nieuw leven In mei 2012 heeft minister Lamure Latour van Defensie een werkgroep ingesteld die het agrarisch bedrijf van het Nationaal Leger nieuw leven moet inblazen. Dit bedrijf, Von Freiburg genaamd, ligt in het district Saramacca en is vooral in de jaren tachtig een bloeiend agrarisch bedrijf geweest dat regelmatig groenten, fruit en vlees leverde aan het Nationaal Leger. Reeds bij het eerste bezoek bleek dat door verwaarlozing het bedrijf behoorlijk achteruit is gegaan. Er is daarom gewerkt aan een modern managementsysteem. Er is een duidelijke dagindeling van acht werkuren aangepast aan de werkzaamheden op het bedrijf. De volgende stap was de training van het personeel, in samenwerking met deskundigen van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV). Er is een traject uitgezet met een verbinding van de theorie aan de praktijk voor personeel binnen het Nationaal Leger dat daar belangstelling voor heeft. Tegelijkertijd werd ook geplant zodat de productie geen stagnatie ondervindt. Ook is er gewerkt aan het versneld aanmaken van plantmateriaal voor de beplanting van het oude gedeelte van het areaal. In het begin waren dat de meest voor de hand liggende planten pompoen, amsoi, paksoi, kailan, kapucijners. Er is ook een aanvang gemaakt met de restauratie van de diverse gebouwen die door verwaarlozing in vervallen staat verkeren. We geven heel veel geld uit aan groenten, vlees en visproducten, zegt minister Lamuré Latour. Wij hebben een aantal detachementen en het zou prachtig zijn indien wij het personeel dat daar gedetacheerd is zelf kunnen voorzien van verse producten. Het is volgens de bewindsman ook van strategisch belang om niet afhankelijk te zijn van leveranciers alleen. Indien er ooit een schaarste zou zijn dan zal het leger de behoefte zelf moeten kunnen dekken. Met dit project wordt ook een ander doel bereikt geeft Latour aan. De mannen die hier worden ingezet leren een vak erbij. Indien zij ooit besluiten uit het leger te stappen kunnen zij met de opgedane kennis ook in de agrarische sector hun brood verdienen. Von Freyburg zal in de toekomst naast groenten en fruit ook voorzien in kippenen varkensvlees. Daarnaast staat het bedrijf open voor derden om de opgedane kennis en ervaringen te delen. Hierdoor wordt ook een gezonde civiel/militaire relatie gestimuleerd. Inmiddels is de eerste oogst aan groente binnengehaald en hebben de militairen kunnen profiteren van gezonde en veilige groente, in eigen beheer geteeld.

2 Ministerie van Handel EN Industrie (1e en laatste oproep) OPROEP TOT AFHALEN VAN AFGERONDE VERGUNNINGS- AANVRAGEN Nieuwe Raad voor coöperatiewezen geïnstalleerd In het kader van de transparantie en efficiëntie heeft het Ministerie van Handel en Industrie besloten om alle personen en bedrijven waarvan de behandeling van hun vergunningsaanvraag is afgerond zo veel als mogelijk wekelijks via de media ervan te verwittigen. Middels deze worden dan ook de onderstaande personen en bedrijven uitgenodigd hun toewijzings- c.q. afwijzings- of intrekkingbeschikking (vergunning) voor het al dan niet uitvoeren van enig bedrijf, beroep af te halen op het Ministerie van Handel en Industrie aan de Havenlaan bij de Sectie Indienen en Afgifte Vergunningen. De aanvragen ingediend in Nickerie moeten na afronding ook aldaar afgehaald worden op het dependance van het Ministerie. Afhalen is op beide locaties mogelijk van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur t/m uur met medeneming van het strookje afgegeven bij indiening van het vergunningsverzoek. Daarnaast zult u zich ook moeten legitimeren. Indien u uw vergunning tussen de tijd van opmaak en publicatie van deze lijst al in ontvangst heb genomen gelieve de oproep als niet geplaatst te beschouwen. Indien de vergunning niet zelf kan worden afgehaald kan belanghebbende iemand machtigen. In de machtiging a.u.b. opnemen: 1. Naam en ID-no van de gemachtigde 2. Naam en ID-no van degene die de machtiging afgeeft. De gemachtigde moet behalve haar/ zijn ID-kaart ook die van de belanghebbende kunnen tonen. 2/13 N.V. Mobiele Handels Onderneming 51/13 Ilaco Suriname N.V. 2050/12 Ashmita Investments N.V. i.o. 50/13 N.V. Lyobi Busuness and Development Group N.V. 2680/12 Unicar NV. 2197/12 N.V. Sulexa 2241/12 Jotuz Reisbureau N.V. 2652/12 L&B Surimax N.V. 19/13 Houthandel Dwarka N.V. 04/13 N.V. Ronan s Trading 436/12 Ardik Vastgoed N.V. 2620/12 CKC Motors Company N.V. 30/13 F.E. van der Jagt Agenies N.V. 36/13 Bouwbedrijf Kiesel N.V. 41/13 Narsing Rijstverwerkings Industrie (N.V.Narvin) 08/13 Rosandi N.V. 2194/12 Reisbureau CHM Reisbureau N.V. 2296/12 International Group N.V. 2556/12 Handel Jamaludin N.V. 2598/12 Ulrich Bab 2434/12 N.V. Athena Keuringsinstantie 2247/12 China Town Builders Group N.V. 2338/12 Ferry Transport Bedrijf Sea Horse N.V. 85/13 Midway Trade Centre N.V. 127/13 Kings EnterprisesN.V. 113/13 Sorena s Winery N.V. 133/13 Nationale Metaal + Contructie Maatschappij N.V. (Nameco N.V.) 205/13 Kuldipsingh Infra. N.V. 1857/12 dhr. Lin Jinfu 1197/12 Nurmohamed David 2585/12 Woei A Tjoen E. 53/13 Chan Pin Jin Felix 2396/12 Y. Feiping 2562/12 Chen Hui Bin 2619/12 mw. Nasare Pereira Da Silva R. 2639/12 Musahal F. 2640/12 Lin Q. 2650/12 dhr. Hardley R. 2668/12 dhr. Harrinarine M. 47/13 mw. Chang Sjoe Foen 59/13 dhr. Hu Jiajian 63/13 Liew Fat W. 65/13 Ramgoelam 66/13 mw. He S. 67/13 dhr. Cheung Kwok Hung 2633/12 Lee-On R. 2202/12 mw. Wu 2448/12 mej. Nijhove J. 2223/12 mw. Domini A. 21/13 mw. Swolloe G. 2618/12 mw. Chen Y. 1913/12 dhr. Zeefal G. 2568/12 Lin Jiagui 2532/12 Liao M. 2519/12 Liao M. 52/13 mw. Lee A. 2032/12 dhr. Lin Jibin 2657/12 mw. Lian Ch. 18/13 mej. Kartodiwirja P. 2628/12 dhr. Hardey R. 2181/12 Nandkoemarsing 2653/12 Luo X 49/13 Tang E 2588/12 Tang Yuping 2584/12 Ramdat R. 2129/12 Themen D. 2439/12 Held J. 2240/12 mw. Wouden Sieuw Jion Y 17/13 dhr. Rambali S. Nieuwe Haven Website: /sr / ministerie-van-hi.aspx Telefoon: / tst / 1028 /1029 Paramaribo - Suriname 2263/12 Kapsalon Resomardono M. 2191/12 mw. Serrao Goncalves M. 2672/12 dhr. Lieuw A On Ghai 2126/12 Janmohamed M. 2476/12 Kalika A. 1944/12 Lin Bochun 2495/12 mw. Yau J. 2677/12 dhr. Aaron W. 2437/12 mej. Chen Xue 24/13 mw. Chen A. 2570/12 dhr. Chen W. 23/13 mw. Chen A. 2514/12 dhr. Tao Xiayong 2496/12 Zhao Y. 2605/12 mw. Guo X. 1097/12 dhr. Hynes S. 2461/12 Yu Hon 1961/12 Mohan R. 2100/12 Li Weidong 1680/12 Lin Daoyi 1722/12 mej. Xiang Weiyan 2616/12 dhr. Zhao 2536/12 Hu Sh. 07/13 Lin J. 2669/12 Chen Wei Hung 2469/12 mw. Regaldi 2609/12 Li Junni 2610/12 Xu L. 2309/12 dhr. Lin 2359/12 Cheung L. 1850/12 Zhu Zihe 2108/12 Chen W. 2190/12 Jiawan A. 2209/12 mw. Wong A Soy P. 2271/12 dhr. Nareash Bhoekhan 1892/12 mw. Tsang J. 2660/12 dhr. Behari Ramdew 2659/12 Jaggessar E. 2662/12 Dewkali G. 2441/12 mw. Wang Yueling 2661/12 dhr. Ganesh R. 2637/12 mw. Mohamed Ajoeb & Zons N.V. 2383/12 dhr. Chen Y. 2651/12 Xie M. 44/13 Lie R. 27/13 mw. Van Loon A. 26/13 dhr. Gajadin D. 25/13 mw. Yan Bing Ying 35/13 dhr. Zhang D. 2360/12 mej. Zhang Zhangiu 2315/12 mej. Doelasan Ch. 2275/12 dhr. Doerga R. 123/13 dhr. Ye Chunman 1832/12 mej. Rama Sh. 100/13 dhr. Sawma H. 1770/12 Madhar A.M. 1758/12 Yan M. 2648/13 mw. Fu Y. 103/13 dhr. Gajapersad A. 110/13 Alladin Mohamed F. 28/13 Abdoelrahman F. 2674/12 Mahangoe I. 88/13 mw. Baldan P. 116/13 mej. Kheman W. 117/13 dhr. Laigsingh G. 118/13 Lin Gengmin 114/13 Ramkhelawan R. 128/13 Karijoredjo Ian 2085/12 Qui Yuanqing 2173/12 Hilversum R. 1605/12 dhr. Anroedh B. 1320/12 Gharbaran D. 903/12 Janmohamed M. 1318/12 Gharbaran D. 263/12 Thakoersingh Ch. 1859/12 Nanhkoesingh A. 2101/12 Dhanes R. 1799/12 Raghoebar Ch. 2374/12 Canuto C. E. Dit overzicht is ook te vinden op Minister Michael Miskin van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM), heeft de nieuwe leden van de Raad voor het Coöperatiewezen (RACO) geïnstalleerd. De raad wordt voorgezeten door Yvonne Cheuk A Lam. RACO is een werkarm van het ministerie die het coöperatiewezen in Suriname stimuleert. De raad legt vooral de nadruk op het collectief initiatief van kleine zelfstandigen. Hierdoor wil het ministerie personen aansporen tot productieve werkgelegenheid. Coöperatie is een vorm van samenwerken die door de Internationale Arbeidsorganisatie(ILO) MINISTERIE VAN Openbare Werken wordt aanbevolen aan lidlanden. De minister heeft de nieuwe raad opgeroepen om te gaan werken aan een actieplan dat moet resulteren in directe ondersteuning aan coöperaties ter vergroting van hun capaciteit. Suriname kent verschillende coöperaties. Het zijn over het algemeen verenigingen van kleine zelfstandige ondernemers uit eenzelfde bedrijfssector, in het leven geroepen ter behartiging van hun zakelijke belangen. Interdepartementaal In de RACO zitten personen van verschillende ministeries en coöperaties. Begeleiding en trainingen in het samenwerken van personen en organisaties, zijn vaste activiteiten van deze raad. De nieuwe raadsleden zijn: A. Snijders (ATM), J. Renfurm (HI), J. Pinas Ma- Defensie scherpt administratieve vaardigheden personeel aan Het ministerie van Defensie heeft voor 30 administratieve medewerkers een interactieve training notuleren verzorgd. De cursus was bedoeld voor medewerkers die regelmatig vergaderingen notuleren of dit zullen doen. Het beleid van het ministerie is erop gericht medewerkers vaardigheden aan te leren waardoor de kwaliteit van de verslaglegging verbeterd wordt. Cursusleider Eudia King-Koorndijk, geeft aan dat alle grondbeginselen van het notuleren aan de orde zijn gekomen. Onderwerpen zoals profiel van een notulist, soorten vergaderingen, technische en inhoudelijke voorbereidingen, clean (TCT), U. Amatsahlan (N.H.), H. Panchoe (LVV), W. jap A Joe (Godo Spaar- en kredietbank), R. Haverkamp (FAL), R. Debie (landbouwcoöperatie Kwatta) en A. Dest (NACOVAR). Glenn Swamipersad is de nieuwe Secretaris van de RACO. Er zijn namens de vertegenwoordigende organisaties in de raad ook plaatsvervangende leden benoemd. De zittingsperiode van de raad is vastgesteld op 3 jaar.-. terminologie alsook oefenopgaven, moeten de cursist in staat stellen om van de meest voorkomende vergaderingen correcte notulen op te stellen. De cursisten vonden de training verhelderend en kennisverrijkend.-. MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING De Direkteur van Onderwijs maakt bekend dat de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) het OAS- Beurzen Programma voor Post Academische Opleidingen heeft aangeboden aan Surinaamse staatsburgers. Het betreft beurzen voor het volgen van Post Academische opleidingen voor het behalen van de graad van Master of Doctor, alsook voor doctoraal onderzoek (indien vereist voor een specifiek academisch programma), waarvan de academische cycli aanvangen in Deze programma s kunnen ter plaatse (on site) of via internet (online)gevolgd worden. Beurzen zullen eerst voor een periode van een jaar verleend worden. Verlenging voor een additioneel jaar is mogelijk, indien de fondsen daarvoor beschikbaar zijn en indien de verlenging noodzakelijk is om de studie of het onderzoek waar de beurs aanvankelijk voor verstrekt werd, af te ronden. De volgende web-links verschaffen toegang tot het electronisch OAS beursaanvraag formulier:www.oas.org/ scholarships en regularprogram.asp De sluitingsdatum voor het inleveren van stukken bij BOS is vastgesteld op 15 maart. Geinteresseerden dienen contact op te nemen met Bureau Onderwijs Informatie en Studiefaciliteiten aan de Jessurunstr 15. Telefoon : /476005/ Afd. Voorlichting & Informatie (M I N O V) SURINAME Dr. S. Kafiluddistraat Tel.:

3 Gemeenschap debet aan verstopping openbare lozingen Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Nickerianen opgelet! De Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE), een beleidsinstrument van het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM), start begin maart in Nickerie wederom met de volgende trainingen: Met het aanbreken van de regentijd blijkt dat vele lozingen in de binnenstad en in de woonwijken verstopt zijn. Stephen Deul, coördinator Kolkenzuiger en hogedrukrioolreiniger van de Afdeling Ontwatering op het ministerie van Openbare Werken, constateert dat buurtbewoners vaak genoeg de veroorzakers zijn van deze verstoppingen. Inspectieput met foambakjes in Latour De kolkenzuiger aan het werk Bij het opheffen van de rioolverstoppingen wordt vaak gestuit op petflessen, vetvrij papier, plastic voedselbakken, lege blikken, enzovoorts. We komen zelf vier duim bouwstenen, autobanden, auto-onderdelen tegen bij opruimingswerkzaamheden. Er was eens zelf een dood paard! Die lag bij de oude sluis in de Boomskreek. Deul benadrukt dat inspectieputten met toebehoren, lozingen over de perceelbreedte en de voor- en achterzijde van de duikers zodanig moeten worden onderhouden, dat er een vrije doorstroming van water is. Dit geldt vooral voor de bewoners van woonwijken met een open riolering, die vergunning hebben om voor de toegang tot hun perceel duikers te plaatsen in de sloot of kreek. Vervuilde wijken Medewerkers van het ministerie zijn bij het uitoefenen van hun werkzaamheden meermalen gestuit op volgepropte inspectieputten deze moeten zorgen voor de ontwatering langs de wegen. Het ministerie heeft ondertussen al langer dan een jaar een overeenkomst met Icon N.V. van Ulrich Gravenbeek, die onder andere beschikt over hogedruk uitrusting. Wij zijn aangetrokken om de vervuiling te verhelpen, onderstreept de ondernemer, die bij zijn werkzaamheden meer dan eens met het gedrag van weggebruikers en de gemeenschap wordt geconfronteerd. De wijken waar het ministerie tot nu toe op de meeste verstoppingen is gestuit zijn Land van Dijk, Latour, Geyersvlijt, Abrabrokie en Flora. Gravenbeek zegt een moeilijke tijd te hebben doorgemaakt in de wijk Ephraim s Zegen. Het water was daar bij het huis van een gezin met een baby, tot één centimeter onder de vloerplanken gestegen. En dat was geen prettige situatie voor het gezin, dat Verkeerd geplaatste duikers begrijpelijk, emotioneel reageerde. Meer voorlichting Icon N.V. beschikt momenteel over een spuit- en vuilwatertankwagen waarmee tussen drie en zeven kubieke meter zand uit de riolen kan worden gezogen. Het veiligheidsaspect staat hoog in het vaandel van zijn bedrijf, zegt Gravenbeek. De procedure beschrijft hij alsvolgt: Nadat een klacht uit een wijk is binnengekomen, wordt deze gelokaliseerd, waarna wordt uitgerukt. Met het ministerie wordt terug gekoppeld, omdat duikers regelmatig verkeerd worden geplaatst. De afdeling wil in de komende periode meer voorlichting geven via de media. We willen de gemeenschap via televisie- en radioprogramma s duidelijk maken dat ze vaak zelf de veroorzakers zijn. Een schoonland begint bij u. Voor deze campagne zal de Een verstopte sloot in Winti Wai slogan Een goede gezondheid begint bij een schoon milieu worden gebruikt.-. Inspectieput met petflessen aan de Heiligenweg TRAININGEN IN THAILAND De Directeur van Onderwijs maakt bekend, dat Thailand, onder de Annual International Training Course, Surinaamse staatsburgers in de gelegenheid stelt om mee te dingen naar de volgende trainingen : No. Training Periode Sluitingsdat. Health Care 1 juli 26 3 System 28 febr. juli Strengthening Begroting en Budgettering 8, 9, 10 maart / 11 klokuren / Srd 450,- Gesprekstechnieken 15,16,17 maart / 11 klokuren / Srd 450,- Financieel Management 8,9,10,15,16,17 maart / 20 klokuren / Srd 600,- Vergadertechnieken 15,16,17 maart / 11 klokuren / Srd 450,- Personeelsmanagement 8,9,10,15,16,17 maart / 20 klokuren / Srd 600,- Bedrijfsmanagement 8,9,10,15,16,17 maart / 20 klokuren / Srd 600,- Gesprekstechnieken v. HRM en PZ functionarissen 15, 16, 17 maart / 11 klokuren / Srd 450,- Administratieve Organisatie en Interne Controle 8, 9, 10 maart / 11 klokuren / Srd 450,- Klantvriendelijkheid 8, 9, 10 maart / 11 klokuren / Srd 450,- Sociale vaardigheden en beroepshouding 9, 10, 16, 17 maart/ 13 klokuren / Srd 500,- Rapportage technieken 8, 9, 10 maart / 11 klokuren / Srd 450 Informatie & registratie: Hr. Eersteling / (Nickerie) Hr. Ketwaru t. 26 / (Par bo) / Termijn betaling mogelijk en reductie van 10 % vanaf de 2 e training Betaling kan per kas, bestelbon, bank (VCB ) of per cheque (aan toonder) Onze trainingen zijn all in / Vereiste opleiding: minimaal MULO of gelijkwaardig. Ministerie van Handel EN Industrie Bekendmaking Schema Ijkwezen Het schema ziet er als volgt uit: Dagen Vrijdag 8 Februari Vrijdag 22 Februari Vrijdag 15 Maart Vrijdag 29 Maart MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING Waste Management for Sustainability Grassroots Economic Development Following Sufficiency Economy Philosophy Utilizing Indigenous Food Resources for Food Food Security Local Wisdom and Thailand Agricultural Studies Center for Development Crop Simulation Modeling and Impacts of Climate Change on Agricultural Production Systems: A Training Program on DSSAT Vrijdag12 April Vrijdag 19 April Vrijdag 26 April 5 sept. 24 sept. 24 juni 2 aug sept. 9 27sept. 25 nov 6 dec. 29 maart. 15 febr. 29 maart 29 maart 31 mei Geïnteresseerden kunnen ook de volgende website bezoeken: Voor informatie en voor het indienen van bescheiden kunt u terecht op het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten aan de Jessurunstraat 15, tel.: /473478/ Voorlichting & Informatie

4 De karakters in deze column zijn denkbeeldig en de dialoog gebaseerd op de maatschappelijke actualiteit. Gelijkenissen met levende personen en overeenkomsten in voorkomende situaties zijn toevallig. Werkelijkheid en verdichtsel zijn palet en penseel, maar ook griffel en lei van de auteurs Filo: Sofietje, wat ben ik geschrokken toen ik één van de ochtenden van de afgelopen week opstond en mijn erf en de hele buurt onder water zag. Mi skreki yere want a presi no ben gwenti fu sungu; wateroverlast is iets dat ik op televisie en in de krant zag of ondervond wanneer ik door ondergelopen straten moest rijden. Optimist als ik ben dacht ik dat de inspanningen om de voedselschuur van de Caricom te worden al te drastisch waren opgevat. Zouden de Nieuw Jaar vierende immigranten uit het Hemelse Rijk de Republiek Suriname, District of China, hebben geïnundeerd om rijst te planten en alzo hun bijdrage te leveren of hun verblijfsvergunning te bespoedigen? Arbeidsinspecteurs beëdigd tot Buitengewoon Agent van Politie Sofie: Wat heb je gedronken of gerookt Filo? Je moet altijd weer overdrijven alsof de werkelijkheid reeds niet erg genoeg is. De wateroverlast is niet slechts een gevolg van de regenval. Na den sma srefi e trowe bongro, dyagra dyagra nanga doti ini den gotro meki den eygi birti e sungu. Dan komen ze in de Brandende Show van Gail klagen hoe ze in de steek zijn gelaten en hoe ze naar de kumakoysi achter op het erf moeten zwemmen en naar het werk moeten varen. Tja, klagers hebben geen nood en pochers hebben geen brood. Filo: Ik poch niet voor de minister van Owee yere, maar ik zie overal werk in uitvoering om de infrastructuur aan te pakken. Dat zijn medewerkers bij de pakken neerzitten kan hem niet verweten worden. Misschien moet er meer Oweerness en awareness komen over hoe om te gaan met de buurt. Net zoals bijvoorbeeld hoe de Billen Boards epidemie wordt aangepakt. Gestoord gewoonweg zoals mooie woonwijken verdwijnen onder en achter opdringerige megaborden met schreeuwerige reclame. Om er zelfmoordplannen van te krijgen, want 24 uur per dag en 7 dagen van de week wordt je netvlies gebombardeerd met reclameboodschappen. Sofie: De wild west groei van de reclameborden moet echt aan banden gelegd worden. Het probleem is dat wat door de éne als vernietiging wordt ervaren. door de ander als ontwikkeling wordt gezien. Zonder ontwikkelingsconcept ontaardt Regionale Ontwikkeling in regionale vernietiging. Maar er gloort hoop aan de horizon. Net zoals het terrorisme van de sigarettisten nu tot het verleden behoort zullen ook bestuursfunctionarissen uiteindelijk tot inzicht komen. De open ruimte, de straat en de buurt behoren het publiek toe en niet aan de commercie, die nooit genoeg heeft, en zo nu en dan protserig pakketten en andere prullaria teruggeeft aan het proletariaat van een gemeenschap die zij heeft helpen verloederen. Filo: Jij bent al met de verkiezingen van 2015 bezig Sofie, ik volg je hoor, ik hou je in de gaten mi gudu. Ik hoor jouw Taal en Communicatie; je lijkt wel te solliciteren naar een functie van de Nieuwe Leerkracht. Ik juich die inspanningen toe want het is bar en boos gesteld met de verkrachting van de taal in de media. Fataal gewoonweg wat je allemaal dagelijks moet ondergaan van mensen, die een ander eerbaar beroep zouden moeten uitoefenen in plaats van mensenkinderen een verkeerd voorbeeld te geven van hoe te lezen en schrijven. Sofie: En dat allemaal ondanks zoveel training en workshops; trouwens den sma di mi e taki zie je niet op de trainingen want ze zijn volleerd. Ik ben heus niet Anti Alles maar de dwaallichten, die zich bezondigen aan bakba Hollands in gesproken en geschreven woord, zouden zich verdienstelijk kunnen maken in de Agro Revo die op gang is gekomen. Ik zie liever een woud van cassave langs de weg dan een woud van reclameborden. Eerlijk gezegd geef ik toe dat mileuvriendelijk ontwikkelen net zo moeilijk is als diervriendelijk slachten. Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Adres: Difoestraat 29 Geyersvlijt Paramaribo Suriname South America Telefoon / Fax: (597) Website: Bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) is er plaatsingsmogelijkheid voor de volgende Dagtraining: Groen voorziening De lesonderdelen zijn o.a.: stekken, planten, enten, oculeren, zaaien, marcotteren, composteren, ziekten en plagen behandelen, het onderhouden van tuinen, paden en bermen. De duur van de training is 6 maanden. Instapvereiste: 5 e klas GLO Vereisten voor de dagtrainingen: - Een geboorte uittreksel - 3 pasfoto s - Kopieën van schoolbescheiden(originele stukken overleggen) - Het inschrijfgeld bedraagt Srd 50,- en lesgeld Srd 35,- per maand (lesgeld 3 mnd vooruit betalen) Geinteresseerden kunnen van maandag tot en met vrijdag van 07.30u v.m u n.m. voor inschrijvingen en meer informatie terecht op de afdeling Cursisten Administratie en Begeleiding (CAB). De afdeling is ook telefonisch te bereiken op de nummers of tst. 27. Let wel: Personen vanaf 16 jaar mogen aan bovengenoemde vaktrainingen deelnemen. Negenendertig (39) arbeidsinspecteurs zijn door procureur-generaal Subhas Punwasi beëdigd tot buitengewoon agent van politie (BAvP). Het proces om te komen tot de beëdiging van de inspecteurs tot BAVP-er, is enkele jaren geleden begonnen met het volgen van de nodige training door de arbeidsinspecteurs. De beëdiging van de arbeidsinspecteurs tot buitengewoon agent van politie is nodig bij de berechting van overtredingen ingevolge de arbeidswetgeving. De arbeidswetgeving heeft onder andere betrekking op werkgelegenheid en bescherming van werknemers. Wanneer de arbeidsinspecteur tijdens controle een overtreding van de arbeidswetgeving waarneemt, is hij bevoegd maatregelen te treffen. Ingeval de werknemer niet is verzekerd conform de Ongevallenregeling, dit is de zogeheten SOR-verzekering, zal de arbeidsinspecteur meteen overgaan tot de verstrekking van een oproeping aan de overtreder, opdat die zich voor de rechter kan verantwoorden. De overtreder zal zijn vervolging en zo de gang naar de rechter kunnen voorkomen door het betalen van een zogeheten transactieboete. En ingeval het verblijf in een bepaalde ruimte of werkzaamheden onmiddellijk gevaar oplevert of opleveren voor personen hun veiligheid of gezondheid, zal de arbeidsinspecteur een bevel tot ontruiming van die ruimte Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu of tot onmiddellijke stillegging van die werkzaamheden geven. In de overige gevallen zal de inspecteur in beginsel proberen eerst middels communicatie de werkgever zover te krijgen dat hij de geconstateerde overtreding opheft. Steekproefsgewijs zal de arbeidsinspecteur dan controleren of de werkgever de nodige maatregelen heeft genomen. Als dat niet het geval is zal er alsnog worden overgegaan tot de verstrekking van de oproeping aan de overtreder. Begeleiding werkgever De Arbeidsinspectie ressorteert onder het ministerie van ATM. Het ministerie verzekert de samenleving dat, ten aanzien van de dagelijkse werkwijze van de Arbeidsinspectie, het accent nog steeds gelegd wordt op voornamelijk voorlichting en het geven van adviezen, dan op de De Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE), een beleidsinstrument van het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM), presenteert u haar overzicht van trainingen in ondernemerschap, voor het jaar Trainingen Bijdrage Maand Dagen Uren in SRD 1 Persoonlijk Leiderschap 600 Februari Rapportagetechnieken 500 Februari Personeelsmanagement 600 Maart Administratieve Organisatie en 500 Maart 5 15 Interne Controle 5 Voorraad- en magazijnbeheer 600 April Secretariële vaardigheden 600 April Basiskennis Boekhouden 600 Mei Project Schrijven 500 Mei Telefoontechnieken 450 Mei Bedrijfsmanagement 600 Juni Het schrijven van een bedrijfsplan 600 Juni Financieel Management 600 Juli Verpakking- en etikettering 500 Juli Sociale vaardigheden en 500 Augustus 5 15 beroepshouding 15 Brieven schrijven 500 Augustus Begroting en budgettering 500 Augustus Basis Marketing 600 September Project management 500 September Klantvriendelijkheid 500 September Voorlichting & PR 600 Oktober Gesprekstechnieken voor HRM en 500 Oktober 5 15 PZ functionarissen 22 Basis Logistiek Management 600 November Time management 450 November 4 12 Workshop in mei: Ontwikkeling door succesvol ondernemerschap (2 dgn) Wijzigingen voorbehouden! Heerenstraat # 40 Tel: (597) /477020/ Fax: (597) / Bezoek ook onze website: N.B. Termijnbetaling mogelijk en extra korting voor bedrijven met meer dan drie inschrijvingen. Les- en schrijfmateriaal inbegrepen. Reductie van 10 % vanaf de 2 e training. Bij iedere training is er een extra dag opgenomen in het program (van 90 minuten) als zijnde een terugkomdag. Onze trainingen kunnen ook in andere perioden van het jaar georganiseerd worden. Bedrijven hebben de mogelijkheid voor incompany en op maat gesneden trainingen. Ondernemerschap, foe poeroe a pina! opsporing van strafbare feiten. Middels controles in bedrijven wordt nagegaan waar het misgaat of mis dreigt te gaan. In deze gevallen ondersteunt de Arbeidsinspectie met name de werkgever met het opheffen van de overtreding om te voorkomen dat de zaak van kwaad tot erger wordt. De Arbeidsinspecteur wil geen politieagent zijn voor werkgevers en werknemers, maar een partner in het MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING LOGO DESIGN CONTEST REGARDING THE CARICOM-JAPAN FRIENDSHIP YEAR 2014 De Directeur van Onderwijs maakt bekend, dat in het kader van de CARICOM-JAPAN FRIENDSHIP YEAR 2014, Surinaamse staatsburgers in de gelegenheid worden gesteld om deel te nemen aan een contest. Bij dit contest staat centraal het ontwerp van een logo die de samenwerking tussen CARICOM en Japan accentueert. Gedacht kan worden aan de samenwerking op verschillende gebieden, zoals cultuur, handel en toerisme. Het winnend logo zal gebruikt worden bij alle officiele gelegenheden van de CARICOM en van Japan. Inzendingen kunnen worden opgestuurd naar: Ms. Valerie Alleyne-Odle Director (Ag.) Foreign Policy and Economic External Relations Fax no.: / en Met een kopie naar (informeren omtrent het logo contest kan ook via dit adres) De sluitingsdatum voor inzendingen is gesteld op 15 maart. Voor informatie kunt u ook terecht op het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten (B.O.S.) aan de Jessurunstraat 13-15, tel.no / / Afd. Voorlichting & Informatie Dr. S. Kafiluddistraat Tel.nr. : Fax nr. : bewerkstelligen van goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Indien noodzakelijk zal er echter wel kordaat worden opgetreden tegen overtreders. Middels voorlichting zal het ministerie de samenleving blijven informeren over rechten en plichten van zowel werkgevers als werknemers. Ook over de dienstverlening en werkwijze van de Arbeidsinspectie zal de voorlichting geïntensiveerd worden.-. MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING China beurzen De Direkteur van Onderwijs maakt bekend, dat de Volksrepubliek China, beurzen ter beschikking heeft gesteld aan Surinaamse staatsburgers, voor een academische studie (Bachelor, Master en Phd niveau) in China, beginnende in het collegejaar De sluitingsdatum voor aanmeldingen is gesteld op 1 maart. Voor meer informatie is men terecht bij het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten aan de Jessurunstraat 15, tel.: / Afd. Voorlichting & Informatie Dr. S. Kafiluddistraat Tel.nr. :

5 Activiteiten Nationaal Bureau Genderbeleid in het kader van 8 maart MINISTERIE VAN Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, Afdeling Domeinen. Paramaribo, 25 januari. Oproeping Middels deze worden de hierna te noemen personen voor het afhalen van hun beschikking, opgeroepen zich zo spoedig mogelijk PERSOONLIJK aan te melden bij de Dienst der Domeinen afdeling Expeditie met medenemen van hun I. D. kaart, en hun kwitantie van het Hypotheekkantoor, thans GLISS), ALLEEN op de DONDERDAG EN DE VRIJDAG. Voorts wordt hierbij een beroep op u gedaan, gevolg te geven aan bovenstaande oproep. D.nr: Naam: Adres: A Promise is a Promise: time of action to end violence against women. Het thema ter herdenking van de Internationale Dag van de Vrouw. Daar het Nationaal Bureau Genderbeleid, het orgaan is dat belast is met o.a. de coördinatie en uitvoering van het nationaal genderbeleid, zal zij ook dit jaar deze bijzondere dag met de volgende activiteiten gedenken: 1. Het houden van een conferentie over de implementatie van Decreet C-11 met als doel: De samenleving te informeren over Decreet C-11; Nagaan hoe het Decreet in de praktijk werkt en eventueel oplossingsmodellen aandragen voor mogelijke knelpunten bij de uitvoering; Als einddoelstelling, een informatieboekje samen te stellen met als inhoud de bevindingen uit de conferentie. 2. Een life managementtraining voor alle studenten van de Henry Hassankhan Scholengemeenschap met als doel hen kennis en vaardigheden bij te brengen over de wijze waarop ze hun leven kunnen managen. Hierbij zullen de waarden met betrekking tot gendergelijkheid en gelijkwaardigheid centraal staan. 3. Het financieren van een project van Stichting Sari met name een bonte avond met als thema De Vrouw. Het doel van de bonte avond is om op een aangename manier de dag van de vrouw te herdenken en daarbij het vrouwzijn te benadrukken. Middels dans, zang en sketches zullen de verschillende fasen van het vrouwzijn belicht worden. Tijdens deze avond zal de vrouw centraal staan in elk aspect van het leven. Al deze activiteiten zijn gericht op het bereiken van gendergelijkheid en gelijkwaardigheid. Vooruitlopend op de conferentie over de implementatie van Decreet C-11, zullen in de komende twee weken 2 artikelen geplaatst worden in het Overheidskatern die de opheffing en de stand van zaken met betrekking tot het decreet zullen belichten.-. Laten wij gelet op het thema A Promise is a Promise: time of action to end violence against women samenwerken om een eind te maken aan geweld tegen vrouwen Roepa, Mahadee Newalsingstraat No Manraj, Djiewanpersad Fredericiweg No Kartodikromo, Delano P. Sir Winston Churchillweg No S.V. Paigham Gevestigd te Groningen 3292 Imambaks, Aslem Van Drimmelenpolder S-B No Mertodikromo, Marcel P. Mr. P. Chandie Shawweg No N.V. Surinaamse Agrarische en Gevestigd aan de Lalarookweg No. 34 Veeteelt Produktie Maatschappij N.V. SAVEPRO) 6444 Kromopawiro, Dierin Bass Adriaanstraat Br. No Landbouwonderneming Gevestigd te Paramaribo Kanoram N.V Somowidjojo, Pairan M. Long May Serie B No Imanbaks, Fatmah Kankawastraat No Nawikromo, Ghamie Propaanstraat 7317 Wakidjo, Shirley Dj. Sluisweg No Karijosentiko, Marlene Jossiekreekweg No Opti, Rachel B. Landingstraat No Stichting Mohamed Abhaas gevestigd te Paramaribo 7443 Bisheshar, Avinash Rambaran Mishreweg No Mirchi, Radjesh Mawakaboweg No Mathoera, Lilawatie Isserdeistraat No Oemraw, Vinodkumar Mangreyweg No Stichting De Rode Draak Gevestigd te Paramaribo 7725 Karijjotaroeno, Ritchie L. djamoestraat No Robertson, Guno G. Hernhutterstraat No Goerdayal Rupraji Mr. P. Chandie Shawweg o Hoebba, Mahindreperkash Mon Plaisirweg No Surnicon N.V. Gevestigd te Paramaribo 8910 Stichting Azul Gevestigd te Paramaribo 8912 Ramdhanie, Awish Basralocusstraat 8916 Gowrie, Jairoen Balatastraat No Ramsaroep, Shakita Sterappelweg No Global Security And Gevestigd aan de Lelydorperweg No. 8 Consultancy N.V N.V. Jaberco Gevestigd te Paramaribo 9782 Rico s Farm N.V. J.D. Gompertstraat No. 121 LETOP : N.V. en STICHTINGEN, dienen een kopie van hun statuten mede te nemen. Voor meer informatie: MINISTERIE VAN Handel en Industrie Logo design Contest inzake CARICOM-JAPAN FRIENDSCHAP 2014 Het Nationaal Bureau Genderbeleid Logo design Contest inzake CARICOM-JAPAN FRIENDSCHAP 2014 Adres: Wilhelminastraat # 3 Tel.: , , ontwerp in te dienen is gesteld op 15 maart. ontwerp in te dienen is gesteld op 15 maart Voor de voorwaarden zie onderstaande detail informatie. Fax: Voor de voorwaarden zie onderstaande detail informatie. Het jaar 2014 wordt bestempeld als CARICOM-Japan Friendschap Year. In dit kader zal er een Logo Design Het Contest jaar 2014 worden wordt bestempeld gehouden om als een CARICOM-Japan officiële logo te Friendschap ontwerpen De Year. uiterste In dit datum kader zal om er een een Logo Design Contest worden gehouden om een officiële logo te ontwerpen De uiterste datum om een Ministerie van Sport en Jeugdzaken Bekendmaking Nationaal Jeugd Instituut Jeugd inspraak, het fundament voor een gezonde natie 1 Commewijn e Jeugdparlementariёr L. Sonomedjo ( ) 16 februari Tamanredjo sportbond (TSB) 17.00u u 2 Saramacca J. Gajadien ( ) 16 februari Zaal EBGS school Groningen 09.00u u 3 Para M. Asodanoe ( ) 22 februari Multifunctioneel Centrum Commissariaat Para 4 Sipaliwini D. Vorswijk ( ) 23 februari Pokigron / zaal van Regionale (Atjoni) Ontwikkeling 15.30u u 10.00u u 5 Nickerie R. Dors ( ) 2 maart Garuda-zaal Wageningen 10.00u u 6 Sipaliwini (Apoera) O. Wooje ( ) 2 maart VOJ Apoera 16.00u u 7 Brokopond R. Vrede ( ) 2 maart Centrum Brokopondo 16.00u u o 8 Coronie M. Boldewijn ( ) 2 maart Avanaisa Centrum 14:00 16:00U 9 Marowijne S. Ligorie ( ) 9 maart Recreactiezaal Moengo 17.00u u 10 Wanica M. Huur ( ) 9 maart Mata Gaurie Kwatta 08.30u u 11 Paramaribo F. Renfurm ( ) 15 maart Congreshal 16.00u u Voor nadere informatie kunnen belangstellenden ook contact opnemen met de Griffie van het Nationaal Jeugd Instituut op de telefoonnummers en Ministerie van Regionale Ontwikkeling Hoorzittingen District Saramacca Ressort Datum Tijd Locatie/ Adres Calcutta 16 februari 20.00u Recreatiezaal Calcutta Jarikaba 20 februari 20.00u MULO Debi Sahaiweg Kampong Baroe 22 februari 20.00u K.V.V. Voetbalveld Voor meer Informatie kunt u contact maken met het Burger Informatie Centrum (BIC) op het Commissariaat te Saramacca. Telefoon: Hoorzittingen District Para Ressort Datum Tijd Locatie/ Adres Para-Oost Vrijdag 15 februari 19.00u Lavi sporthal Para-Oost Zaterdag 16 februari 18.00u Powakka Carolina Zaterdag 16 februari 10.30u Casipora Carolina Zaterdag 16 februari 12.30u Redi Doti Carolina Zaterdag 16 februari 15.00u Pierre kondre Bigi Poika Zondag 17 februari 11.00u Bigi Poika gemeenschapshuis Voor meer Informatie kunt u contact maken met het Burger Informatie Centrum (BIC) op het Commissariaat te Para, telefoon Hoorzittingen Paramaribo Noord-Oost Ressort Datum Tijd Locatie/ Adres Blauwgrond Vrijdag 15 februari 19.00u Terrein aan de Arabistraat te Geyervlijt Voor meer Informatie kunt u contact maken met het Burger Informatie Centrum (BIC) op het Commissariaat Paramaribo Noord-Oost, telefoon Op de burgers van de districten wordt een beroep gedaan om massaal te participeren op deze hoorzittingen. Zo helpt u mee aan de ontwikkeling van uw woon- en leefomgeving.

6 MINISTERIE VAN Openbare Werken MINISTERIE VAN Justitie en Politie MINISTERIE VAN Openbare Werken MINISTERIE VAN Justitie en Politie SOLLICITATIE OPROEP Het Korps Politie Suriname draagt zorg voor de handhaving van de openbare orde en rust binnen de gemeenschap, spoort strafbare feiten en daders op en is mede verantwoordelijk voor de veiligheid in de samenleving. Mannen en vrouwen die willen meehelpen deze edele doelstellingen te realiseren mogen, indien zij aan de volgende voorwaarden voldoen, solliciteren om opgeleid te worden tot HULPAGENT VAN POLITIE Gegadigden moeten aan de volgende eisen voldoen: - De Surinaamse nationaliteit bezitten - In het bezit zijn van ten minste een LTS diploma, LBGO diploma of een daaraan gelijkgestelde vooropleiding. - Blootsvoets een lengte hebben van niet minder dan: - voor mannen : 1.67 m - voor vrouwen : 1.60 m - Van onbesproken levensgedrag zijn - Ten minste 18 jaar en ten hoogste 35 jaar oud zijn - Woonachtig zijn in de navolgende districten (zie schema) Verder moet u zich onderwerpen aan de volgende selectie onderdelen: - het sollicitatiegesprek - de sporttest - het milieu- en antecedenten onderzoek - het psychologische onderzoek - het geneeskundige onderzoek Indien aan de vereisten is voldaan en de resultaten van het onderzoek positief zijn, wordt u toegelaten tot de opleiding tot hulpagent van politie. Woonplaats Datum Tijd Locatie Nickerie en Coronie 28 en 29 januari 14.00u tot 17.00u VOS Scholengemeenschap a/d Alupistraat Marowijne 08 en 09 februari Brokopondo 18 en 19 februari 14.00u tot 17.00u 14.00u tot 17.00u VOJ school Albina Wilhelminastraat Mulo Brokopondo Centrum Paramaribo, Wanica, Para, Saramacca, Commewijne en Sipaliwini 26 februari t/m 02 maart 16.00u tot 18.00u Hoofdbureau van Politie a/d Duisburglaan no Belangstellenden moeten zich aanmelden met medeneming van hun ID- kaart, nationaliteitsverklaring, recente pasfoto, originelen en fotokopieën van diploma`s, cijferlijsten en een sollicitatiebrief. Sollicitatiebrieven kunnen gericht worden aan: De Human Resource Manager van het Korps Politie Suriname, Dhr. R. Peiter Hoofdinspecteur van Politie Duisburglaan no Paramaribo, 17 januari Korps Politie Suriname Bureau van de Korpschef

7 Ministerie van Handel EN Industrie De periodieke keur- en herkeuring van meetmiddelen voor de districten Paramaribo, Para en Wanica zal plaats vinden in de periode: 07 januari tot en met 30 april. Plaats: Dienst voor de Waarborg en van het IJkwezen Tijd : 08.00u 14.30u Benodigde documenten: Winkelvergunning, uittreksel of i.d.-kaart Voor de keur- en herkeuring van zware meetmiddelen zoals: weegbruggen, machinewegers, grondbascules, e.a. dient men een schriftelijk verzoek in te dienen. Ministerie van Handel en Industrie Havenlaan 1 Tel: / tst 1055/1056 Tel: / tst 1212 www. gov.sr Ministerie van Financien INSPECTIE OMZETBELASTING Telefoon: / Mahonylaan Paramaribo, Suriname De Inspecteur Omzetbelasting maakt hierbij bekend dat belastingplichtige ondernemers hun aangiftebiljet van de omzetbelasting steeds vóór de 16 e van elke maand dienen in te leveren. Het tarief van de omzetbelasting bedraagt: a. 8% (acht procent) voor het verrichten van belast bare diensten; b. 10% (tien procent) voor de levering van zelfvervaardigde goederen; c. 10% (tien procent) voor de invoer van goederen; d. 25% (vijfentwintig procent) voor de invoer van goederen genoemd in Bijlage 3 van de wet Omzetbelasting. De indiening van het aangiftebiljet en de betaling van de verschuldigde omzetbelasting dienen te geschieden bij de Ontvanger der Directe Belastingen: te Paramaribo aan de Van Sommelsdijckstraat no. 27 beneden en te Nickerie aan de Landingstraat no. 1. Tevens bestaat de mogelijkheid tot betaling van de verschuldigde omzetbelasting via de Bank, met de betaalstrook op het aangiftebiljet. De kassa s van de Ontvanger der Directe Belastingen zijn als volgt geopend: Te Paramaribo aan de Van Sommelsdijckstraat no. 27 beneden en in Nickerie aan de Landingstraat no. 1: maandag tot en met donderdag van 07:30 uur v.m. 13:30 uur n.m. en vrijdag van 07:30 uur v.m. 13:00 uur n.m. Voldoe tijdig aan uw aangifte- en betalingsverplichting van de omzet-belasting en voorkom hierdoor onnodige administratieve boetes en aanslagen. MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING De Directeur van Onderwijs maakt bekend dat de aanmelding voor de hierna te noemen STAATS- EXAMENS is opengesteld van 15 Februari tot en met 28 maart. STAATEXAMEN TOELATING VWO/ HAVO/ NATIN. STAATSEXAMEN EIND MULO. STAATSEXAMEN EIND HAVO. STAATSEXAMEN EIND VWO Aanmeldingsformulieren met vermelding van specifieke informatie omtrent de afname, de betaling en de vereiste bescheiden voor de inschrijving, kunnen alsvolgt afgehaald worden - Paramaribo: Examenbureau Jessurunstraat no Nickerie : Inspectiekantoor van het Minov. Nw. Nickerie Afd. Voorlichting & Informatie Dr. S. Kafiluddistraat Tel.nr. : Fax nr. : Training schedule Training Jan. Febr. Mrt. April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. TOURBEGELEIDING. start end start end 650 BARTENDER start end Start end 550 RECEPTIE MEDEWERKER start end Start end 550 BEHEER LODGES, KAMPEN & KLEINE HOTELS LEIDINGGEVENDE VAARDIGHEDEN VOEDING EN DRANKEN SERVICE Prijs in SRD start end Start end 500 start end Start end 550 start end start end start end start end 550 HOUSEKEEPING start end start end start end start end 500 KEUKEN ASSISTANT start end start end start end start end 675 Duur: 6-8 weken = 50 uren, 3x per week Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme GRAVENBERCHSTRAAT 2 TEL: FAX website: Koksopleiding Start Duur Niveau 2 Prijs in Srd p/maand 1 Februari 15maanden MBO 350 Prijzen van basisgoederen BLOM Bakkers meel 1 kg SRD 2,95 TOMATEN SARDINES Morjon 425 gr SRD 5,35 BADZEEP Dalan 5 x 75 gr SRD 3, All Purpose Flour 1 kg SRD 3,15 Ocean Foods SRD 4,95 Camay SRD 2, gr 425 gr BOUILLONBLOKJES Maggi 50 x 4 gr SRD 4,90 OLIE SARDINES Morjon 125 gr SRD 2,35 SOYA OLIE Coroli 1 liter SRD 6,80 SUIKER (bruin) Demerara Gold 1 kg SRD 3,15 Brunswick SRD 3,70 Corcovado 900 ml SRD 6, gr ERWTEN gele erwten 1 kg SRD 3,30 PAP Victoria 1 liter SRD 7,10 Voor meer info: Bel op / tst / 1050 Havermout Hahne 500 gr SRD 3,25 ZONNEBLOEMOLIE groene erwten SRD 4,20 BRUINE BONEN Coroos 840 gr SRD 4,15 1 kg Korenmeel GOYA 341 gr SRD 3,30 De Inspecteur Omzetbelasting, mr. R.S. Sardjoe Belasting mi mus pai fu mek un kondre drai BRUINE BONEN Noliko 840 gr SRD 4,17 Green SRD 4, gr Tuinderstrots SRD 4, gr Interfood SRD 4, gr POEDERZEEP Breeze 900 gr SRD 9,70 Radiante SRD 7, gr Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij maakt hierbij bekend dat de vergunninghouders van alle visserij categorieën per 31 maart over een geldige visvergunning moeten beschikken. Tevens wordt benadrukt dat in het kader van de duurzame benutting van onze visserij hulpbronnen de vergunninghouder zich dient te houden aan de wettelijk vastgestelde vergunningsvoorwaarden (Vergunningsvoorwaarden beschikking 2012, S.B no. 11) bij het uitoefenen van visserijactiviteiten. Gelieve met het bovenstaande rekening te houden. POEDERZEEP Ariel regular 900 gr SRD 8,05 TANDPASTA Maxam 145 gr SRD 1,95 Sun Powder 900 gr SRD 7,50 Colgate SRD 6, gr Power Waspoeder 500 gr SRD 4,75 MARGARINE Remia 450 gr SRD 4,75 PINDAKAAS Peter Pan Creamy 462 gr SRD 8,10 Goldenbrand 500 gr SRD 6,15 Excellence 340 gr SRD 4,95 TOMATENPUREE La Sarnesina 70 gr SRD 0,55 Wippy SRD 6,85 JAM Primo SRD 3, gr 450 gr G. breinburg M.Sc. De Directeur van Landbouw, Veeteelt en Visserij Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij Letitia Vriesdelaan no Telelfoon(597) Fax (597) Paramaribo Suriname MELKPOEDER Oldenburger 400 gr SRD 11,78 Mourne Maid 500 gr SRD 10,00 CACAOPOEDER Hypercao 400 gr SRD 4,70 THEE Breakfast thee 20 x 4 gr SRD 2,45 Lipton SRD 4,15 20 x 2 gr Rich SRD 1,90 20 x 4 gr Ministerie van Handel EN Industrie HI sollicitatieperiode afgesloten RIJST Charin s Rice semi super 10 kg SRD 28,50 Nick Rice semi super 9.1 kg SRD 23,50 Paloma semi 25 kg SRD 66,00 Paloma semi 10 kg SRD 30,69 Paloma consumptie 10 kg SRD 27,94 Paloma consumptie 25 kg SRD 62,70 Paramaribo, 28 januari Het ministerie van Handel & Industrie maakt bekend dat de sollicitatieperiode voor de functie van administratief medewerker op het Onderdirectoraat Industrie afgesloten is. Thans wordt er gewerkt aan een selectie procedure. AFWASMIDDEL Klinol refil 500 ml SRD 3,30 Power afwas 500 ml SRD 3,00 MAANDVERBAND Kotex Normal 10 st SRD 3,45 Elegance maandverband 20 st SRD 3,75 Sisters inlegkruisjes 20 st SRD 1,50 Ministerie van Handel en Industrie Havenlaan 1

8 Logopedie Twee of meer talen In een land als Suriname waar er meerdere talen worden gesproken, is het vanzelfsprekend dat niet elk kind opgroeit met het Nederlands als eerste taal. Soms groeit het kind op met twee of meer talen, bijvoorbeeld het Nederlands en het Javaans of het Nederlands en het Sarnami etc. In gezinnen waarin er twee of meer talen worden gesproken, vragen de ouders zich vaak af wat de beste aanpak is. Het Nederlands is immers de onderwijstaal. En alle ouders onderkennen het belang van een goede beheersing van de taal die op school onderwezen wordt. Wat kunnen ouders het beste doen: Als je een andere taal dan het Nederlands beter beheerst, is het beter voor de taalontwikkeling van je kind om consequent thuis je moedertaal te gebruiken. Praat veel met je kind in de eigen taal, dan leert het alvast één taal goed spreken. Om de taal goed te leren zijn veel contacten nodig met mensen die Nederlands spreken, zoals op de peuterschool, in de crèche, misschien bij de buren. Als ze op deze manier in twee talen zijn opgevoed, spreken kinderen over het algemeen met 4 jaar beide talen. Nog niet volmaakt, maar dat kunnen kinderen die in één taal worden opgevoed ook nog niet. Geef als ouder het goede voorbeeld: oefen zelf met het Nederlands in het bijzijn van je kind. Zo leert het dat je beide talen belangrijk vindt. In situaties waarbij je de ene taal goed beheerst en de partner de andere, gaat de voorkeur ernaar uit dat de ene ouder de moedertaal spreekt, en de andere het Nederlands. Zo leert het kind vanzelf onderscheid maken tussen welke woorden bij welke taal horen. Wees hier zo consequent mogelijk in. Leest papa bijvoorbeeld uit een boekje in de moedertaal voor, dan leest mama dat boekje in het Nederlands. Als je twee talen vloeiend beheerst, kan je de ene taal in de ene situatie (of op het ene tijdstip) gebruiken en de andere taal in de andere situatie (of tijdstip). Als beide ouders twee talen beheersen, kan je er natuurlijk voor kiezen om je kind alleen in het Nederlands op te voeden en de moedertaal achterwege te laten. Dat is meestal een persoonlijke keuze. Moeilijker kan het zijn wanneer je als ouder het kind alleen opvoedt. Meestal is het dan het beste om thuis de moedertaal te spreken. Buitenshuis spreek je dan Nederlands. Zo breng je toch zoveel mogelijk de scheiding van talen aan. Als beide ouders zelf de Nederlandse taal (nog) niet goed spreken is het wat lastiger. Kies dan uitsluitend voor de moedertaal en zorg dat je kind die taal zo goed mogelijk leert begrijpen en spreken. Het contact met andere Nederlandssprekenden is dan van extra groot belang. Soms spreken ouders een derde taal om met elkaar te kunnen communiceren. Bijvoorbeeld: moeder spreekt Portugees en verstaat geen Nederlands, vader spreek Nederlands en verstaat geen Portugees. Ze communiceren met elkaar in het Sranan. Van deze taal zal het kind uiteindelijk wel het een en ander begrijpen, maar waarschijnlijk niet zoveel produceren. Voorlichters op teambuildingweekend te Brownsberg 1450 planten, 350 vogels, 156 reptielen en vele andere diersoorten komen voor in het Brownsberg gebied. Op uitnodiging van minister Ginmardo Kromosoeto van Ruimtelijke ordening Grond en Bosbeheer (RGB) brachten 30 voorlichtingsmedewerkers het afgelopen weekend door in het Brownsberg natuurreservaat. De bewindsman gaf aan waardering te hebben voor het werk van de voorlichters en hoopt dat dit gebaar een stimulans zal zijn om zich nog meer in te zetten in hun werk. Poseren voor de foto: de voorlichters, minister Ginmardo Kromosoeto en de jachtopzieners. Logopediepraktijk De Babbelaar begint binnenkort ook met taaltrainingen voor kinderen om ze de onderwijstaal, Nederlands, te leren, zodat ze sneller en beter meekunnen op school. Voor reacties: Gracia Nelson Logopediepraktijk De Babbelaar Arnoldstraat no 1 Tel Brandweertip Zaterdagavond werd een beroep gedaan op de talenten van de voorlichters tijdens de Brownsberg Bonte Avond. Rook nooit in bed! In slaap vallen met een sigaret kan bijzonder vervelende gevolgen hebben Hoe krijgen we de bussen aan de top van de berg? Het avontuur begon al voor aankomst op Brownsberg. Terug van de Mazaronitop op weg naar het dagverblijf. Ashok Pherai van de Natuurbeheer houdt een presentatie over de biodiversiteit in het natuurreservaat. Een katern van de overheid dat elke vrijdag verschijnt in de dagbladen de Ware Tijd en Times of Suriname. De uitgave, met nieuws, informatie en bekendmakingen, maakt deel uit van de verschillende media die de Regering inzet om te komen tot een transparante overheid en een evenwichtige informatievoorziening van elke burger. Coordinatie Vormgeving adres Postadres Website : Daniella Tauwnaar : Fabian Ristie : : Dr. S. Redmondstraat 116, Par bo : Aan deze editie werkten mee: John Zaalman, Margriet Adely, Julio Irokromo, Ingrid Corinde, Clifton Saridjan, Bianca Moeljoredjo, Michelda Kajansi, Farcha Elbers, Derrick Beeldsnijder, Sabitrie Gangapersad, Donovan Nasio, Latoya Boetius, Glenn Cooman, Humphrey Naarden en Siegfried Gerling. Corrector: Agnes Baal

Jongeren Wageningen leren over gezonde voeding. De afdeling Jeugdinstituut van het Onderdirectoraat

Jongeren Wageningen leren over gezonde voeding. De afdeling Jeugdinstituut van het Onderdirectoraat Landbouw Marowijne in opmars De landbouw in Marowijne wordt nieuw leven ingeblazen. Bewoners van het district dat onder andere bekend staat om de teelt van aardvruchten, zien graag dat de landbouw gaat

Nadere informatie

is voorafgegaan door hoorzittingen

is voorafgegaan door hoorzittingen Stand van zaken Decreet C-11 bediscussieerd In het kader van de Internationale Dag van de Vrouw is op 3 april jongstleden een conferentie gehouden over de stand van zaken met betrekking tot het Decreet

Nadere informatie

President ontvangt gezondheidsplannen

President ontvangt gezondheidsplannen 29 oktober Wereld Beroerte Dag Het ministerie van Volksgezondheid vindt het belangrijk dat burgers zowel lichamelijk als mentaal gezond zijn. Herseninfarct In Suriname krijgen ongeveer vier mensen per

Nadere informatie

Nieuw digitaal netwerk CBB:

Nieuw digitaal netwerk CBB: Sifra Cabenda Ik zie mezelf als een winnaar Sifra cabenda brengt haar tegenstander een vuistslag toe Suriname vertegenwoordigen op een internationaal bokstoernooi en als winnaar huiswaarts keren is de

Nadere informatie

Goed omgaan met bos De afdelingen Dorpsontwikkeling. Binnenland van RO. begeleiden van gemeenschappen

Goed omgaan met bos De afdelingen Dorpsontwikkeling. Binnenland van RO. begeleiden van gemeenschappen Internationale dag voor de uitroeiing van de armoede Armoedebestrijding geniet hoge prioriteit Tijdens de Caribbean Agriculture Week werden er verschillende landbouwproducten tentoongesteld. Armoedebestrijding

Nadere informatie

Nieuwe aanpak op RGB. voor elke grondaanvraag uitgestuurd maar nu worden. Wanneer een groep van een paar honderd grondaanvragen

Nieuwe aanpak op RGB. voor elke grondaanvraag uitgestuurd maar nu worden. Wanneer een groep van een paar honderd grondaanvragen LVV voorkomt overstroming landbouwarealen Houttuin Landbouwarealen in het gebied Houttuin zijn onderwater geraakt door regenval. Hierdoor vinden er verstoppingen plaats. Onderdirecteur Landbouw, Soeresh

Nadere informatie

rekend met illegale busvergunningen

rekend met illegale busvergunningen Energievoorziening wordt verdubbeld Er worden voorbereidingen getroffen om nog meer generatoren te kunnen onderbrengen in het gebouw van SPCS te Tout Luit Faut. Op de achtergrond een van de nieuwe generatoren

Nadere informatie

Actieplan 2014 in uitvoering

Actieplan 2014 in uitvoering Betere controle op vissers met VMS Het onderdirectoraat Visserij (ODVIS) van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in de periode van 13 tot en met 16 januari voorlichtingsdagen

Nadere informatie

ONDERNEMEN IN SURINAME

ONDERNEMEN IN SURINAME ONDERNEMEN IN SURINAME Uit vooronderzoek is gebleken dat (startende) ondernemers vaak moeite hebben met het achterhalen van de juiste informatie of dat het gewoon niet duidelijk is waar ze voor bepaalde

Nadere informatie

Belastingdienst bezoekt goudvelden

Belastingdienst bezoekt goudvelden Remy Pollack neemt roer over in Commewijne Districtscommissaris Remi Pollack. Remi Pollack is de nieuwe districtscommissaris van Commewijne. Hij krijgt de kans om plannen die hij al langer dan tien jaar

Nadere informatie

Mevrouw de Voorzitter,

Mevrouw de Voorzitter, JAARREDE VAN ZIJNE EXCELLENTIE DESIRÉ DELANO BOUTERSE, PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, IN VERBAND MET DE BEGROTINGSBEHANDELING 2013, 27 SEPTEMBER 2012 Voor wat de Jaarrede betreft, sta ik voor de

Nadere informatie

No. 04 jan 2013. MGDF Family day 2012, Kinderboerderij. Regillio Pinas: Indien je een droom hebt, moet je ervoor gaan.

No. 04 jan 2013. MGDF Family day 2012, Kinderboerderij. Regillio Pinas: Indien je een droom hebt, moet je ervoor gaan. No. 04 jan 2013 MGDF Family day 2012, Kinderboerderij Regillio Pinas: Indien je een droom hebt, moet je ervoor gaan. Mitra NV (Mandarin International Trading) GFI NV (Golden Food Industries) DTS NV (Distribution

Nadere informatie

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden:

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden: Promoveren? 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor vierjarige promovendi verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en voor diegenen die overwegen promovendus te worden. Het

Nadere informatie

bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid

bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid Orange NL 2003 dit rapport legt de nadruk op een aantal reeds behaalde mijlpalen Inleiding 3 verklaring van

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB)

fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB) fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB) 3 130% norm UKW 4 Kortetermijnherstelplan van het vervallen ABP 7 Weinig

Nadere informatie

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten Aan de slag voor vrijwilligers BZK staat voo een veilige sa kunnen vertr Daarmee bor November Dit is een uitg Ministerie van Programmadi Informtiebele

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Administratieve (over)last voor burgers

Administratieve (over)last voor burgers verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie Rapportage verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie verzamelen, bewerken,

Nadere informatie

in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties rekenschap stichting in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Last van de overheid 2 Tweede rapportage over de meldingen H.D. Albeda Ik ontvang een bouwsubsidie (premie

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO CAO ACTUEEL In deze rubriek houden wij jullie op de hoogte van alle actuele zaken en het nieuws over de nieuwe CAO-onderhandelingen met Holland Casino voor een nieuwe CAO in 2006. CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN

Nadere informatie

Van de voorzitter. VOB Magazine Pagina 01 VOB. Magazine

Van de voorzitter. VOB Magazine Pagina 01 VOB. Magazine VOB december 2011 VOBa MAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN DE Magazine VERENIGING ONDERNEMERSBELANGEN HOOGEZAND-SAPPEMEER NIEUWS ONDERNEMEN OPINIE THEMA: Social-Media In deze uitgave: pagina Van de voorzitter

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

DE ZUIDERLING ONDERZOEKSRAPPORT NAAR DE BESTE PASSENDE RECHTSVORM PATRICK GILJAM EN JAN-PIETER BOS

DE ZUIDERLING ONDERZOEKSRAPPORT NAAR DE BESTE PASSENDE RECHTSVORM PATRICK GILJAM EN JAN-PIETER BOS DE ZUIDERLING ONDERZOEKSRAPPORT NAAR DE BESTE PASSENDE RECHTSVORM PATRICK GILJAM EN JAN-PIETER BOS VOORWOORD 2/64 Aan het management van B.V. De Zuiderling Rotterdam, 12 maart 2015 Geachte heren Manders

Nadere informatie

O n d e r z o e k s r a p p o r t

O n d e r z o e k s r a p p o r t O n d e r z o e k s r a p p o r t Naam: Studentennummer Esmee Huizer 539028 Jaap van der Boor 552778 Wouter Dreschler 551287 Can Turkmen 542189 Ara Avaigan 513661 Voorwoord Voor onze opleiding HBO-Rechten

Nadere informatie

In het belang van het slachtoffer van seksueel geweld

In het belang van het slachtoffer van seksueel geweld In het belang van het slachtoffer van seksueel geweld Het JOS-project in het arrondissement Alkmaar Drs. Marjolein Goderie Mr. Annuska Overgaag Nathalie Rozeboom Februari 2002 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

La Vigilantia nieuwe meisjes volleybalclub. Pagina 12. Jaargang 106

La Vigilantia nieuwe meisjes volleybalclub. Pagina 12. Jaargang 106 Jongen (14) onterecht op de elektrische stoel in Amerika. Pagina 9 La Vigilantia nieuwe meisjes volleybalclub. Pagina 12 800 kilo cocaïne onderschept in Antwerpse haven. Pagina 14 Jaargang 106 VRIJDAG

Nadere informatie