Faciliteiten voor medezeggenschap in het voortgezet onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faciliteiten voor medezeggenschap in het voortgezet onderwijs"

Transcriptie

1 Faciliteiten voor medezeggenschap in het voortgezet onderwijs Handreiking voor het maken van een (G)MR-activiteitenplan (incl. voorbeeld) MKO

2 INHOUD 1. Waarom een activiteitenplan? 2. Soorten faciliteiten 3. Uitgangspunten in de WMS en CAO 4. Het maken van een activiteitenplan stapsgewijs Bijlage 1: Voorbeeld van een activiteitenplan van de PMR Bijlage 2: Mogelijke onderwerpen voor de (G)MR Bijlage 3: Overzicht van verschillende faciliteiten Gebruikte afkortingen CAO-VO Collectieve arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs DGO Decentraal georganiseerd overleg (overleg tussen vakbonden en de afzonderlijke werkgever GMR Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad MR Medezeggenschapsraad PGMR Personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad PMR Personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad VO Voortgezet onderwijs WMS Wet medezeggenschap op scholen WVO Wet op het voortgezet onderwijs

3

4 1. Waarom een activiteitenplan? In de CAO-VO staan minimumnormen voor de vrijstelling van leden van de P(G)MR in verband met het werk van de raad. Tevens dienen de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de P(G)MR ten laste komen van de werkgever. In overleg met de P(G)MR kan de werkgever deze kosten vaststellen op een bepaald bedrag (budget). Welke tijd en middelen de P(G)MR in de praktijk nodig heeft is afhankelijk van de feitelijke situatie. Daarom zegt de CAO dat de werkgever deze (en andere) faciliteiten aan de P(G)MR beschikbaar stelt op basis van activiteitenplan. In dit plan onderbouwt de geleding de inzet van de gevraagde faciliteiten. Eigenlijk iets vanzelfsprekends. Net zoals de (G)MR van het bevoegd gezag zal willen weten hoe de middelen die de school van de overheid ontvangt worden ingezet. Daarbij kan het activiteitenplan natuurlijk ook dienen ter onderbouwing van faciliteiten die uitgaan boven het minimum dat de CAO hiervoor stelt. Tevens sluit het maken van een activiteitenplan aan bij artikel 28 van de WMS. Daarin staat ondermeer dat het bevoegd gezag: - een regeling treft voor de redelijkerwijs noodzakelijke kosten van medezeggenschapsactiviteiten, waaronder begrepen scholingskosten, kosten voor inhuur van deskundigen en kosten van het voeren van rechtsgedingen; - de faciliteiten in tijd ten behoeve van de leden van de P(G)MR op een zodanige omvang vaststelt als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de taakvervulling door de leden van de raad. Met een activiteitenplan onderbouwt de (geleding van de) raad de eigen zienswijze m.b.t. welke faciliteiten, en in welke omvang, de komende periode redelijkerwijs noodzakelijk zijn. Om de P(G)MR bij het maken van het activiteitenplan behulpzaam te zijn heeft de AOb deze handreiking ontwikkeld. Verderop vindt u een beschrijving van de stappen en een stramien waarmee de P(G)MR een dergelijk plan kan maken.

5 Naast het onderbouwen van de faciliteiten die de raad nodig heeft is een activiteitenplan tevens een middel voor de: 1. interne organisatie van de raad: het geeft voor de (g)mr-leden een overzicht van wat de (g)mr(-geleding) de komende periode gaat doen: wanneer, en door wie? 2. externe organisatie: het biedt de raad een instrument voor het informeren en profileren richting de achterban en het bevoegd gezag: wat gaat de (g)mr(-geleding) namens de achterban doen? wat zijn de speerpunten voor de komende periode? En hoe wil de (g)mr(-geleding) het contact met de achterban onderhouden. En deze bij de besluitvorming betrekken? 3. inzet bij het overleg: met een eigen plan trekt de raad of geleding een eigen lijn waardoor deze minder afhankelijk wordt van het bevoegd gezag. Dit komt de positie van de (g)mr(-geleding) ten goede, omdat het bevoegd gezag weet wat het de komende periode van de raad/geleding kan verwachten. De hele raad, of personeelsdeel van de raad? De CAO voortgezet onderwijs spreekt van het activiteitenplan van het personeelsdeel van de raad. Om die reden is het voorbeeld, verderop in deze handreiking, beperkt tot een activiteitenplan van de personeelsgeleding van de (G)MR. Omdat de geledingen binnen de raad bij een groot aantal zaken samenwerken, als één geheel optreden, is het echter aan te bevelen om het plan zoveel als mogelijk als hele raad te maken. 2. Soorten faciliteiten Faciliteiten worden toegekend om de (leden van de) raad in staat te stellen het medezeggenschapswerk naar behoren te kunnen verrichten. Sommige van deze faciliteiten zijn dusdanig vanzelfsprekend, of kunnen standaard worden aangemerkt als voorzieningen waar de raad volgens de WMS recht op heeft (zie ook onder 3), dat ze niet in het activiteitenplan hoeven te worden opgenomen. Faciliteiten kunnen als volgt worden onderverdeeld: Vergoeding vergader- en secretariaatskosten* Vergoeding kleine onkosten* Vergoeding van scholingskosten Interne ondersteuning (bijvoorbeeld een notulist)

6 Vergoeding voor externe ondersteuning (bijvoorbeeld een adviseur of jurist) Doorbetaling aan het (G)MR-werk bestede uren (verrekening binnen het taakbeleid, of via een tijdelijke uitbreiding van de betrekkingsomvang) * Deze faciliteiten vallen onder het wettelijke recht op voorzieningen en hoeven daarom niet middels het activiteitenplan te worden geclaimd. Een meer uitgebreide opsomming van de verschillende soorten faciliteiten kunt u vinden in bijlage Uitgangspunten in de WMS en CAO De uitgangspunten voor het toekennen van faciliteiten aan de raad zijn in de WMS geregeld. Daarnaast bepaalt de CAO een ondergrens voor bepaalde faciliteiten ten behoeve van het personeelsdeel van de (G)MR. De WMS In artikel 28 WMS is aangegeven over welke soorten faciliteiten het bevoegd gezag in elk geval afspraken moet maken met de (geledingen van de) raad. In dit artikel is ondermeer vastgelegd dat de raad gebruik moet kunnen maken van de voorzieningen waarover het bevoegd gezag kan beschikken (artikel 28, lid 1). Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het gebruik van een vergaderruimte, kopieerapparatuur, telefoon, computer en paginaruimte in een schoolkrant. Verder dient het bevoegd gezag een regeling te treffen voor de kosten van medezeggenschapsactiviteiten die door ouders, leerlingen en personeel in de raad worden ondernomen, waaronder begrepen scholingskosten, kosten voor inhuur van deskundigen en kosten van het voeren van rechtsgedingen (artikel 28, lid 2). Voor de leden van het personeelsdeel van de raad moet het bevoegd gezag eveneens een regeling te treffen voor het beschikbaar stellen van tijd (d.w.z.: werktijd gedurende welke betrokkene wordt vrijgesteld van het verrichten van andere werkzaamheden) voor het voeren van overleg, het volgen van mr-scholing en het verrichten van andere medezeggenschapsactiviteiten (artikel 28, lid 3). De voor het MR-werk beschikbaar gestelde werktijd dient uiteraard binnen de jaartaak van betrokkene verrekend te worden. Facultatief noemt de wet de mogelijkheid van een afspraak over de toekenning van een vacatievergoeding voor de leden van het ouder- en leerlingendeel van de raad, en een regeling voor de bekostiging van administratieve ondersteuning van de raad. Hierbij kan worden gedacht aan een notulist of een ambtelijk secretaris.

7 Artikel 28 WMS 1. Het bevoegd gezag staat de medezeggenschapsraad het gebruik toe van de voorzieningen waarover het kan beschikken en die de medezeggenschapsraad voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. 2. Het bevoegd gezag treft een regeling voor de redelijkerwijs noodzakelijke kosten van medezeggenschapsactiviteiten die door ouders, leerlingen en personeel in de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad worden ondernomen, daaronder begrepen scholingskosten, kosten voor inhuur van deskundigen en kosten van het voeren van rechtsgedingen. 3. Het bevoegd gezag treft een regeling voor de leden van de medezeggenschapsraad afkomstig uit het personeel voor faciliteiten in tijd ten behoeve van het voeren van overleg, scholing en overige medezeggenschapsactiviteiten. De in de eerste volzin bedoelde faciliteiten worden vastgesteld op een zodanige omvang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de taakvervulling door de leden van de medezeggenschapsraad. 4. Het bevoegd gezag kan een vacatievergoeding toekennen aan ouders en leerlingen die lid zijn van de medezeggenschapsraad. 5. Tevens kan het bevoegd gezag bijdragen in de kosten voor administratieve ondersteuning van de medezeggenschapsraad. 6. Het eerste, tweede, derde, vierde en vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing op de leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en van een raad als bedoeld in artikel 20 [deelraad, groeps-mr, themaraad en bovenbestuurlijke raad]. Instemmingrecht bij de faciliteitenregeling De personeelsgeleding van de (G)MR en de oudergeleding van de (G)MR hebben elk afzonderlijk instemmingsrecht bij een voorstel van het bevoegd gezag tot vaststelling of wijziging van de faciliteitenregeling als bedoeld in artikel 28 WMS. Dit instemmingsrecht is geregeld in artikel 12 en 13 WMS en heeft betrekking op de faciliteiten die volgens het voorstel voor de betreffende geleding beschikbaar worden gesteld. Medezeggenschapsstatuut In het medezeggenschapsstatuut moeten door het bevoegd gezag de uitgangspunten voor de in artikel 28 bedoelde regeling van de faciliteiten worden beschreven (artikel 22 WMS). Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om de wijze waarop de faciliteitenregeling tot stand komt en kan worden gewijzigd, en de criteria die voor de toekenning van faciliteiten zullen worden gehanteerd. Omdat het medezeggenschapsstatuut de kaders regelt voor de medezeggenschap voor alle scholen onder het bestuur vereist de vaststelling van het statuut de voorafgaande instemming van de GMR. Het medezeggenschapsstatuut dient elke twee jaar opnieuw te worden vastgesteld. De CAO-VO De CAO-VO regelt een ondergrens voor de aan het personeelsdeel van de (G)MR toe te kennen faciliteiten. Deze faciliteiten houden vooral verband met de onderwerpen waarover de werkgever volgens diezelfde CAO met deze geleding overleg dient te voeren. Dit betreft met name het door de werkgever vast te stellen personeelsbeleid. Naast deze onderwerpen zijn er natuurlijk nog een groot aantal andere inhoudelijke zaken waar de (G)MR(-geleding) mee te maken krijgt. Het kan dus nodig zijn om méér faciliteiten af te spreken dan het

8 minimum dat in de CAO is geregeld. Het (G)MR-activiteitenplan is een middel om dit te onderbouwen. In artikel 20.4 en bijlage 9 van de CAO voortgezet onderwijs is geregeld dat de werkgever jaarlijks in overleg met de P(G)MR de omvang van de faciliteiten beschikbaar stelt en dat deze omvang passend moet zijn voor de omvang van het werk van de leden van de raad. Tenzij de P(G)MR instemt met een andere regeling gelden daarbij de uitgangspunten die staan beschreven in bijlage 9 van de CAO: per lid van de PMR heeft de geleding recht op tenminste 100 uur per jaar voor het verrichten van de werkzaamheden, resp. 160 uur per jaar voor een PMR-lid die lid is van de GMR; de hiervoor genoemde uren zijn exclusief de tijd die wordt besteed aan de overlegvergadering met de werkgever (het overleg tussen de (G)MR(-geleding) tussen de directie en/of het schoolbestuur). De hiervoor benodigde tijd wordt apart binnen de jaartaak van het P(G)MR-lid verrekend; elk lid van de P(G)MR heeft recht op tenminste 5 dagen scholing per jaar; de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de P(G)MR komen ten laste van de werkgever. Bovengenoemde faciliteiten houden direct verband met de overlegtaken die middels de CAO bij de personeelsgeleding van de (G)MR worden neergelegd. Voor de volledige tekst van de betreffende CAO-bepalingen: zie de website van de AOb: Een eigen budget voor de P(G)MR De werkgever kan in overleg met de P(G)MR voor de kosten (niet de uren) die de P(G)MR in enig jaar zal maken een budget vaststellen. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat de raad de euro's op een eigen rekening gestort krijgt. Een afspraak over de betaling van declaraties en facturen door het bevoegd gezag kan ook. Naast het budget dat de PMR vanwege de CAO ontvangt dienen aan de raad als geheel eveneens op grond van artikel 28 lid 2 middelen beschikbaar worden gesteld.

9 4. Het maken van een activiteitenplan stapsgewijs Stel vooraf vast op welke periode het activiteitenplan betrekking gaat hebben: bijvoorbeeld voor het komende jaar, of voor de zittingsperiode (waar nodig kan het plan elk jaar geactualiseerd worden). Vervolgens kan de raad/geleding met de volgende vier stappen vaststellen wat er in het activiteitenplan komt te staan. Deze stappen keren tevens terug in het voorbeeld voor het activiteitenplan in bijlage 1. STAP 1. Taakstelling en positie bepalen Deze eerste stap is bedoeld om vast te stellen wat het werkterrein is van de raad (of de geleding binnen de raad). Daarbij gaat het er om hoe je samen aankijkt tegen de rol van medezeggenschap binnen de school/scholen en de eigen taak daarbij. Hiervoor kunnen de volgende vragen worden beantwoord: 1. wat is ons werkterrein ten opzichte van de GMR (of voor de GMR: de MR) en een ouder- en/of leerlingenraad. Waar ligt hun taak, en waar ligt de onze? en hoe lopen wij elkaar niet voor de voeten? 2. wat is ons werkterrein ten opzichte van bestuur/directie? wat kunnen wij beter aan het bestuur of de directie overlaten? 3. hoe gaan wij ons in het algemeen opstellen: afwachtend, controlerend, of proactief? en wat betekent dit voor de intensiteit en de manier waarop met bestuur/directie contacten worden onderhouden en wordt samengewerkt? 4. hoe gaan wij het contact met onze achterban onderhouden, en op welke manier(en) willen wij (groepen binnen) onze achterban bij het (G)MR-werk betrekken? Hierbij gaat het om de structurele contacten, bijvoorbeeld door te werken met nieuwsbrieven, bijdragen in de schoolkrant, of het opzetten van een groep. De meer onderwerpgebonden activiteiten, bijvoorbeeld het beleggen van een achterbanbijeenkomst of een enquête komen aan bod bij stap 3). Tip Gebruik een schoolbord om de uitkomst van deze en volgende stappen op te schrijven. Op die manier blijft de meningsvorming tussen de leden van de raad/geleding centraal staan, en kan een ieder bij toerbeurt punten aanvullen of om te laten zien waar de verschillen liggen. Resultaat: de (G)MR(-geleding) heeft een goed beeld van de eigen taak en positie ten opzichte van de directie/bestuur, de GMR (of de MR) en ouder-/leerlingenraad. Tevens is er

10 consensus over hoe de raad/geleding het contact met bestuur/directie en met de achterban gaat onderhouden. STAP 2. Onderwerpen en prioriteiten vaststellen Bij deze stap gaat het er om vast te stellen met welke onderwerpen de (G)MR(-geleding) zich de komende tijd mee gaat bezig houden. In bijlage 2 is een lijst te vinden met onderwerpen waar uw bevoegd gezag beleid op kan ontwikkelen, en waar de raad dus mee te maken kan krijgen. Echter, de (G)MR(-geleding) bepaalt zelf zijn agenda, én waar voor de raad/geleding de prioriteiten liggen: wat doen we wel, en wat minder, of helemaal niet? Op die manier kan de (G)MR tevens ruimte scheppen voor het oppakken van onderwerpen die de raad/geleding juist wél belangrijk vindt. Uiteraard speelt bij die keuze het belang van de achterban een cruciale rol. Tip De mate waarin een onderwerp voor de raad/geleding prioriteit heeft kan het eenvoudigst via een cijfer worden aangeduid. Bijvoorbeeld: 1 = speerpunt, wij gaan maximaal gebruik maken van onze beinvloedingsmogelijkheden, wat betekent: vroegtijdige betrokkenheid en meedenken; gebruik maken van ons initiatiefrecht; het mobiliseren en bij de besluitvorming betrekken van onze achterban; 2 = heeft geen prioriteit: wij wachten voorstellen van de directie (of de andere geleding) af; slechts beperkte actie (bijvoorbeeld door enkele leden); 3 = hier steken wij vooralsnog- geen energie in: voorstellen van de directie (of de andere geleding) beschouwen wij als zijnde ter kennisname. Om een overzicht te krijgen van de onderwerpen die op de agenda (kunnen) voorkomen gaat het vooral om twee vragen: 1. Over welke onderwerpen wil/moet het bevoegd gezag de komende periode advies of instemming van de (G)MR(-geleding) vragen. (Dit betekent niet dat de (G)MR al die plannen ook echt moet bespreken: het advies- en instemmingsrecht is een recht waar de raad/geleding gebruik van kán maken, geen plicht om altijd met een weloverwogen reactie te komen.) Indien nodig kan de (G)MR zijn overlegpartner wijzen op de in artikel 8 lid 2 WMS beschreven plicht om de raad jaarlijks in kennis te stellen van de beleidsvoornemens van het bevoegd gezag op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied ; 2. Welke onderwerpen wil de raad/geleding zelf aan de orde stellen, en daarover met voorstellen komen (initiatiefrecht).

11 Resultaat: een lijst van onderwerpen, voorzien van rangorde, en de punten waar de (G)MR(- geleding) zich de komende periode op gaat richten. STAP 3. Hoe gaan we het doen? Bij deze stap wordt concreet gemaakt hoe de raad/geleding aan de slag gaat met de onderwerpen die bij stap 2 de revue zijn gepasseerd. Dit gebeurt door per onderwerp vast te stellen: 1. tijdens hoeveel vergaderingen van de (G)MR het onderwerp op de agenda moet komen te staan; 2. hoeveel keer het onderwerp geagendeerd moet worden voor het overleg tussen (G)MR en directie/bestuur; 3. de interne verdeling van taken in relatie tot het onderwerp (o.a. specialisatie, op schrift zetten van reacties en voorstellen, en verdere contacten, bijvoorbeeld met de GMR/MR, raadplegen interne/externe deskundigen, zitting nemen in werkgroepen); 4. scholing die door de (leden van de) raad zal worden gevolgd in verband met het onderwerp; 5. welke activiteiten in relatie tot het onderwerp richting achterban zullen worden ondernomen (bijvoorbeeld een enquête of een raadplegende bijeenkomst, of het instellen van een klankbordgroep). (Voor de duidelijkheid: het gaat hier steeds om een voorlopige inschatting. De omstandigheden van het moment zijn uiteindelijk bepalend.) Tip Naast de inhoudelijke onderwerpen kent het werk van de (G)MR ook een algemeen deel: het volgen van scholing (met name ten behoeve van basiskennis van de leden van de raad); de jaarlijkse bespreking van het gevoerde beleid en de voornemens van het bevoegd gezag (zie bij stap 2); het schrijven van het (G)MR-jaarverslag; het organiseren van verkiezingen voor de (G)MR; het beschikbaar zijn voor het voeren van overleg met het bevoegd gezag over zaken die zich op enig moment ad hoc aandienen. Resultaat: een overzicht van het aantal vergaderingen en andere activiteiten per onderwerp, en de andere taken van de (leden van de) raad. Dit overzicht biedt de raad tevens de basisgegevens om een eigen jaarplanning te maken: een jaaroverzicht met daarin de

12 voorlopige data voor de (G)MR-vergaderingen en het het overleg met directie/bestuur; wanneer welk onderwerp op agenda komt te staan; en de planning van scholingsonderwerpen. STAP 4. Wat hebben we daarvoor nodig? Deze laatste stap is bedoeld om inzichtelijk te maken welke faciliteiten de raad/geleding nodig heeft om de voorgenomen klus uit te voeren. Inzichtelijk voor het bevoegd gezag (wat vraagt de raad/geleding?), maar ook naar de achterban toe (wat kost goede medezeggenschap?). Een overzicht van de mogelijke faciliteiten vindt u in bijlage 3. De grootste kostenpost is de tijd die gemoeid is met het vergaderen Tip Houd bij de raming tevens rekening met: extra tijd/voorzieningen t.b.v. de voorzitter en/of secretaris van de raad; bij een activiteitenplan voor een geleding van de raad: de vergadertijd die gemoeid is met het bespreken van agendapunten die (ook) de andere geleding raken of door die geleding worden ingebracht; het gegeven dat er zich, nu nog onvoorzien, onderwerpen kunnen aandienen die het bevoegd gezag op ad hoc basis met de raad wil bespreken. (tijdscompensatie leden personeelsgeleding van de raad). Om vast te stellen om hoeveel vergaderingen het gaat kan men het beste uitgaan van niet meer dan twee belangrijke onderwerpen per bijeenkomst. Bij het berekenen van de benodigde tijdsinvestering wordt naast de gebruikelijke vergadertijd tevens de tijd meegerekend die de leden in een normale situatie nodig hebben om zich op de vergadering voor te bereiden. Alle andere activiteiten kunnen per activiteit- apart worden ingeschat: benodigde tijd, en eventuele verdere kosten. Ditzelfde geldt voor de verdere voorzieningen die de raad/geleding nodig acht. Resultaat: een compleet overzicht van alle faciliteiten in tijd, geld en andere middelen die nodig zijn om gedurende de periode die het activiteitenplan beslaat uitvoering te kunnen geven aan de wettelijke rol van de raad/geleding. Wat als het bevoegd gezag het activiteitenplan niet accepteert? In elk geval zal het bevoegd gezag het minimum moeten verstrekken zoals dit in de CAO is vastgelegd. De CAO stelt geen inhoudelijke eisen aan het activiteitenplan, maar zegt dat werkgever om een dergelijk plan kan Tip Bespreek het activiteitenplan eerst met de achterban, en waar van toepassing ook met de andere (G)MR-geleding. Als de voorgenomen inzet van de (G)MR(-geleding) uitdrukkelijk gesteund wordt door de achterban zal het voor de directie of het bestuur een stuk moeilijker worden een eventuele claim voor extra faciliteiten af te wijzen.

13 vragen. Met andere woorden: om de gewenste faciliteiten vooraf te verantwoorden in het activiteitenplan. Daarnaast kan het zijn dat de P(G)MR nog aanvullende middelen nodig heeft. Dit onderscheid speelt een rol bij de acceptatie van het activiteitenplan. De situatie kan zich voordoen dat partijen het niet eens worden over de middelen voor de P(G)MR. Gaat het om faciliteiten die vallen binnen de ondergrens die de CAO stelt, en heeft de P(G)MR een activiteitenplan overlegd, dan is het raadzaam contact op te nemen met de AOb: die is immers partij om naleving van de CAO te bewerkstelligen. Worden bevoegd gezag en P(G)MR het niet eens over faciliteiten die uitgaan boven het in de CAO gestelde minimum dan is het bepaalde in de WMS van belang. Verleent een (deel van de) raad geen instemming onthoudt aan een door het bevoegd gezag voorgelegd voorstel voor een faciliteitenregeling dan zal het bevoegd gezag met een nieuw voorstel moeten komen, òf een geschil aanhangig moeten maken bij de geschillencommissie. Weliswaar zou het bevoegd gezag in die situatie ook nog kunnen besluiten om de reeds bestaande faciliteitenregeling dan maar te continueren, maar dat kan alleen wanneer deze bestaande regeling reeds volledig voldoet aan de uitgangspunten die in artikel 28 WMS staan beschreven. Gaat het om de vraag of een bepaalde faciliteit deel uitmaakt van de faciliteiten die het bevoegd gezag volgens dit artikel aan de (G)MR dient te verstrekken dan biedt tevens wet de mogelijkheid om hierover een interpretatiegeschil aanhangig te maken.

14 Bijlage 1 Voorbeeld van een activiteitenplan van de PMR Activiteitplan PMR SG Vechtse Waard Dit activiteitenplan heeft betrekking op het schooljaar De inhoud is op 10 september besproken tijdens een bijeenkomst met onze achterban en wordt door onze achterban gesteund. Tevens is het plan besproken met de ouder-/leerlinggeleding van de MR en naar aanleiding daarvan op enkele punten bijgesteld. A. Onze uitgangspunten voor de komende periode In dit onderdeel zijn de hoofdlijnen beschreven waar de PMR het komende schooljaar mee aan de slag wil gaan (stap 1 en 2) De komende periode zal er weer een veelheid aan onderwerp op de agenda van de MR komen te staan. Bekend is dat de directie op korte termijn met een voorstel komt om het taakbeleid voor onze school ingrijpend te veranderen. Voor de PMR zal dit een belangrijk onderwerp voor het overleg zijn. Veel collega s ervaren op dit moment een hoge werkdruk: de aanpak van dit knelpunt heeft naar de mening van de PMR prioriteit. Dit willen wij ondermeer doen door met verbetervoorstellen te komen. Die gaan wij natuurlijk eerst binnen de afdelingen bespreken. Met de steun van het personeel hopen wij op die wijze een aantal positieve resultaten te kunnen boeken. Een tweede belangrijk onderwerp is het tegengaan van alle vormen van agressie waarmee met name het ondersteunend personeel vrijwel dagelijks wordt geconfronteerd. Onze inzet zal daarom zijn om samen met de directie, en in samenspraak met alle geledingen binnen de school, concrete maatregelen af te spreken die nodig zijn voor het scheppen van een veilig leer- en werkklimaat voor leerlingen en personeel. Van dit schoolveiligheidsbeleid gaat de PMR een speerpunt maken. Volgende maand is de risico-inventarisatie (Arbowet) afgerond en moet er een plan van aanpak komen. Dit biedt de PMR een goede ingang om beide onderwerpen nadrukkelijk op de agenda te plaatsen voor het overleg met directie. Om zich goed voor te bereiden wil de PMR zich vooraf laten scholen.

15 Prioriteiten kiezen betekent wel dat andere zaken minder aandacht kunnen krijgen. Ook hier hebben wij moeten kiezen. De plannen rond de nieuwe onderwijsmethodiek voor de onderbouw zijn ingrijpend, maar hier wordt het personeel van de betreffende afdelingen al ruimschoots bij betrokken. De plannen rond de samenwerking of fusie met het Gooilands Onderwijs zullen vooral binnen de GMR aan de orde komen. Via de schoolkrant zal de MR personeel, ouders en leerlingen op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Daar staat tegenover dat het punt van de huisvesting zo belangrijk is dat de PMR hier actief bij betrokken wil blijven. Tot slot is het onze bedoeling om over deze en andere onderwerpen met regelmaat een korte nieuwsbrief uit te brengen. B. Wat gaan wij doen? In dit onderdeel wordt dit verder uitgewerkt met een opsomming van onderwerpen die gedurende het schooljaar op de agenda zullen staan en hoe de PMR daar mee omgaat (stap 3). 1. Schoolveiligheid (prioriteit 1: speerpunt voor de PMR!). De leden van de PMR zullen samen een 2-daagse cursus volgen rond het thema arbeidsomstandigheden, en Dorien Vermeulen gaat naar een conferentie rond De veilige school. Met de verkregen kennis zal de PMR een initiatiefvoorstel bij de directie indienen. Vergaderingen: tenminste 3 x agenderen voor MR-vergadering en tenminste 2 x agenderen voor vergadering MR-directie; 1 x bijeenkomst per afdeling. 2. Taakbeleid (prioriteit 1: speerpunt voor de PMR!) De directie komt in januari met een voorstel. De PMR wil over dit onderwerp in januari een initiatiefvoorstel bij de directie indienen. Vergaderingen: tenminste 3 x agenderen voor MR-vergadering en tenminste 1 x agenderen voor vergadering MR-directie; 2 x agenderen voor overleg PMR-directie; 1 x bijeenkomst per afdeling. 3. Evaluatie fuwa-vo (prioriteit 2). Twee jaar terug zijn alle functies beschreven en onder Fuwasys gewaardeerd. Afgesproken is toen dat najaar 2008 een evaluatie zal plaatsvinden. Deze taak wordt in eerste instantie verricht door de Werkgroep fuwa waar namens de PMR Johan van Zuylen in zit. Vergaderingen: 1 x agenderen voor MR-vergadering en 1 x voor het overleg met de directie. Indien de evaluatie voor de directie aanleiding geeft tot bijstelling zal uiteraard aanvullend overleg nodig zijn.

16 4. Personeelsformatie (prioriteit 2): hangt samen met punt 3. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat er wat betreft het schoolformatieplan voor het volgend schooljaar weinig veranderingen zullen zijn. Het bestuursformatieplan wordt in de GMR besproken. Vergaderingen: 1 x agenderen voor MR-vergadering en 1 x voor het overleg PMRdirectie. 5. Huisvesting (prioriteit 1): vanuit de PMR zit Herman Dumont in de commissie nieuwbouw. Vergaderingen: 3 x voor MR-vergadering, en 2 x voor het overleg met de directie; tevens bespreking in jaarlijks overleg centrale directie/schoolbestuur. 6. Begroting (prioriteit 1): dit najaar heeft de directie bekend gemaakt met bezuinigingsvoorstellen te komen omdat de school bij ongewijzigd beleid in de rode cijfers dreigt te geraken. Wij verwachten dat die voorstellen gevolgen zullen hebben voor de punten 2 en 4. De PMR wil daarom de komende voorstellen laten doorlichten door een financieel deskundige. Tevens gaat Maaike Helder in december een cursus volgen over financieel management. Samen met Lidia Barendsen en Martin de Boer vanuit het ouderdeel in de MR zit zij in de MR-commissie financieel beleid. Vergaderingen: tenminste 3 x agenderen voor MR-vergadering en tenminste 2 x agenderen voor vergadering MR-directie 7. Onderwijsmethodiek onderbouw (prioriteit 2: wordt door de directie met de afdelingen besproken). Hoeft daarom maar 2 x voor de MR-vergadering op de agenda te staan en 1 x op het overleg MR-directie. 8. Fusie/samenwerking Gooilands Onderwijs (prioriteit 2: komt vooral in de GMR aan de orde). Willem Raaijmakers zit namens MR Vechtse Waard in de werkgroep personeelsbeleid. Vergaderingen: 2 maal agenderen voor de MR-vergadering en x overleg MR-directie. 9. Werktijdenregeling (prioriteit 2). Hierover komt de directie straks met een plan. Het onderwerp hangt nauw samen met het door ons gekozen speerpunt. Wij wachten het voorstel af en gaan het toetsen aan onze ideeën over het personeelsbeleid. Vergaderingen: tenminste 2 x agenderen voor MR-vergadering en tenminste 2 x agenderen voor vergadering MR-directie 10. Sponsoring (prioriteit 3). De directie wil in het voorjaar een uitgewerkt voorstel hierover bij de MR indienen. Vanuit de ouders in de MR wordt veel kritiek verwacht. Ons idee: 2 x agenderen voor de MR-vergadering; 1 x voor het overleg met de directie.

17 11. Boekenfonds (prioriteit 3): dit onderwerp zal door het ouderdeel van de MR worden ingebracht. Wij wachten de voorstellen af. Wat de PMR betreft hoeft het in elk geval niet meer dan 1 x op de agenda van de MR-vergadering gezet. Hetzelfde geldt voor het jaarlijks terugkerende agendapunt rond de groepsindeling. 12. Schoolgids (prioriteit 3): verschijnt in april, 1 x agenderen voor MR-vergadering (vooralsnog wat de PMR betreft voor kennisname), en 1 x voor het overleg met de directie C. Welke faciliteiten hebben wij hiervoor nodig? In dit in onderdeel wordt een raming gegeven voor de faciliteiten die de PMR nodig heeft i.v.m. wat onder B. is beschreven, en voor de overige taken die verband houden met het MR-werk (stap 4). De personeelsgeleding van de MR [of GMR] heeft voor de uitvoering van hetgeen in deel A. is beschreven aan tijd en middelen nodig: Uren, te verrekenen binnen de jaartaak Vergaderingen 1. Vergaderingen van de MR: 10 x dit schooljaar, 4 uur per bijeenkomst (incl. voorbereiding): 40 uur 2. Vergaderingen t.b.v. het overleg MR-directie (telkens de dag na de MR-vergadering): 2 uur per bijeenkomst = 20 uur 3. Vergaderingen t.b.v. het overleg PMR-directie (5 per jaar): 2 uur per bijeenkomst = 10 uur 4. Jaarlijks overleg met de centrale directie en het schoolbestuur: 5 uur (incl. voorbereiding) Totaal per PMR-lid: 75 uur MR-scholing 1. scholing voltallige MR (basiscursus) 1 dag 2. scholing PMR (Arbo): 2 dagen 3. cursus financieel management (Maaike Helder): 2 dagen

18 4. conferentie De veilige school (Dorien Vermeulen): 1 dag 5. conferentie AOb voor MR-leden (Herman Dumont en Willem Raaijmakers) Aantal in te plannen scholingsdagen per PMR-lid: Herman Dumont: 4 dagen Maaike Helder: 5 dagen Janine Rekkers: 3 dagen Lydia van Munsterman: 3 dagen Dorien Vermeulen: 4 dagen Johan van Zuylen: 3 dagen Willem Raaijmakers: 4 dagen Overige (P)MR-taken 1. onderling beraad, met personeel (groepen/afdelingen) en PMR-leden onderling (iedereen): 25 uur 2. schrijven MR-jaarverslag (Herman Dumont, samen met Simone Michielsen van de oudergeleding): 10 uur 3. schrijven initiatiefvoorstellen en conceptreacties (Janine/Herman): 20 uur 4. MR-commissie financieel beleid (Maaike Helder, Lidia Barendsen): 20 uur 5. werkgroep fuwa (Johan van Zuylen): 20 uur 6. commissie nieuwbouw (Herman Dumont): 40 uur 7. werkgroep personeelsbeleid fusie Gooilands Onderwijs (Willem Raaijmakers): 20 uur 8. nieuwsbrief (Janine Rekkers): 10 uur 9. MR-voorzitterschap (Dorien Vermeulen): 150 uur Totaalaantal uren per lid van de PMR (excl. MR-scholing) Herman Dumont: 170 uur Maaike Helder: 120 uur Janine Rekkers: 130 uur Lydia van Munsterman: 100 uur Dorien Vermeulen: 260 uur Johan van Zuylen: 120 uur Willem Raaijmakers: 120 uur Kosten MR-Scholing en deskundige bijstand

19 1. scholing hele MR: 1050,- 2. training PMR (Arbo): 1500,- 3. cursus financieel management: 150,- 4. conferentie MR voortgezet onderwijs: 150,- 5. conferentie van de AOb De veilige school : kost ons niets (is voor leden van de bond gratis) 6. extern financieel adviseur: 1200,- (voorlopige inschatting) 7. abonnement MR-Servicepakket AOb: 240,- (ex. btw) De PMR verzoekt het bevoegd gezag de hierboven genoemde uren en scholingsdagen conform artikel 14.5 van de CAO voortgezet onderwijs verrekenen binnen de jaartaak van betrokkenen, en de genoemde kosten ten laste te brengen van het algemene schoolbudget. De (P)MR verzoekt het bevoegd gezag de hiervoor genoemde faciliteiten te honoreren Namens de personeelsgeleding van de MR van De Vechtse Waard, Herman Dumont Maaike Helder Janine Rekkers Lydia van Munsterman Dorien Vermeulen Johan van Zuylen Willem Raaijmakers

20 Bijlage 2 Mogelijke onderwerpen voor de (G)MR GRONDSLAG EN VISIE grondslag van de school cultuur omgangsvormen kledingvoorschriften gedragsregels openheid en overleg ORGANISATIE governance / code goed bestuur fusie samenwerking (scholen, instanties) reorganisatie Directiestatuut Directiestructuur Leiderschap Klachtenregeling personeel, leerlingen en ouders Schoolgids Publiciteit Privacy persoonsgegevens; en internetgebruik Kwaliteitszorg Schoolreglement werkoverleg MATERIEEL huisvesting, nieuwbouw, verbouw onderhoud gebouw schoonmaken meubilair, werkmateriaal

Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs

Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs Handreiking voor het maken van een (G)MR-activiteitenplan (incl. voorbeeld) 10.0982 MKO INHOUD 1. Waarom een activiteitenplan? 2. Soorten faciliteiten

Nadere informatie

Overzicht faciliteiten MR samenvatting

Overzicht faciliteiten MR samenvatting Overzicht faciliteiten MR samenvatting De MR- faciliteiten rusten op verschillende pijlers. Kort samengevat: 1. De MR mag gebruik maken van de voorzieningen die hij redelijkerwijs nodig heeft en waarover

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC

ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO 2015-2016 1. Inleiding. Waarom een activiteitenplan? In de CAO-PO zijn afspraken vastgelegd over de faciliteiten in tijd en over een

Nadere informatie

JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels

JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels Datum: 09-01-2015 Inhoud Algemeen... 3 Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 Regelingen en beleidsplannen... 5 Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden...

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT Pagina 1 van 5 Medezeggenschapsstatuut van Openbare Stichting SG Reigersbos te Amsterdam. Preambule Het college van bestuur van de Openbare Stichting SG Reigersbos en de medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel WERKPLAN van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel 014-015 Inhoudsopgave: Titel 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Taak 4 Werkwijze 4 Taakverdeling 4 Contacten 5 Vergaderingen/overleg

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad De Zevensprong Cuijk

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad De Zevensprong Cuijk Activiteitenplan Medezeggenschapsraad De Zevensprong Cuijk Schooljaar 2013 / 2014 Bas Kemperman Wilma Driessen Ricardo Soekhoe Adrie Fransen Brigith de Roij Tiny Ruijs Activiteitenplan MR 2013 / 2014 1

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013)

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Inhoudsopgave Preambule Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Aard en werkingsduur

Nadere informatie

WMS Congres. Faciliteiten en activiteitenplan. 11 november 2015. Henk Nieborg, VOO

WMS Congres. Faciliteiten en activiteitenplan. 11 november 2015. Henk Nieborg, VOO WMS Congres 11 november 2015 Faciliteiten en activiteitenplan Henk Nieborg, VOO Programma Introductie en voorstellen 5 korte vragen Faciliteitenregeling > plaats in het grote geheel Documenten en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Informatie over de WMS. Inhoudsopgave

Informatie over de WMS. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 WMS en de rol van de MR...3 Inleiding...3 Medezeggenschap versterken!...3 Bestuurlijke 3/5 of 7 hoek...4 Medezeggenschapsstatuut en reglement...5 Medezeggenschapsstatuut...5

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs mei 2013 Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Cambium te Heerde Preambule Het bestuur van Stichting Cambium en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Diana Breeman Ester van Duijn Esther de Jong Frank Blaauw Sandra de Leeuw Leonie van Loon Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs September 2011 Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting ROOS te Rijssen Preambule Het Bestuur van de Stichting ROOS en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 Vastgesteld juli 2014 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen.

Nadere informatie

WMS Congres. Faciliteiten en activiteitenplan. 12 november Rein van Dijk, VOO

WMS Congres. Faciliteiten en activiteitenplan. 12 november Rein van Dijk, VOO WMS Congres 12 november 2014 Faciliteiten en activiteitenplan Rein van Dijk, VOO Programma Introductie en voorstellen 5 korte vragen Elementen faciliteitenregeling WMS en cao s Het activiteitenplan en

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT VAN DE VERENIGING TOT STICHTING EN INSTANDHOUDING VAN SCHOLEN MET DE BIJBEL TE OVERWOUD BIJ LUNTEREN

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT VAN DE VERENIGING TOT STICHTING EN INSTANDHOUDING VAN SCHOLEN MET DE BIJBEL TE OVERWOUD BIJ LUNTEREN MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT VAN DE VERENIGING TOT STICHTING EN INSTANDHOUDING VAN SCHOLEN MET DE BIJBEL TE OVERWOUD BIJ LUNTEREN Preambule Het bestuur van de bovengenoemde vereniging heeft overlegd met de

Nadere informatie

Het fusieproces en de rol van de MR

Het fusieproces en de rol van de MR Het fusieproces en de rol van de MR Het fusieproces en de rol van de MR Januari 2007 7.0056 MK Het fusieproces, en de rol van de (g)mr Fusies en/of samenwerking van schoolbesturen vinden plaats om tal

Nadere informatie

Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR

Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR DocOMO 23377 versie 2 MEDEZEGGENSCHAPSBEVOEGDHEDEN MR EN GMR 2010. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van stichting Onderwijsgroep Galilei te Spijkenisse.

Medezeggenschapsstatuut van stichting Onderwijsgroep Galilei te Spijkenisse. Medezeggenschapsstatuut van stichting Onderwijsgroep Galilei te Spijkenisse. Dit statuut betreft de volgende scholen die onder hetzelfde bevoegd gezag staan: OSG de Eilanden te Spijkenisse, OSG de Ring

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen van Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen waaronder begrepen: De Brug (brinnummer 02GQ) De Driehoek (09OE) Het Klaverblad (brinnummer 01JW) De Stuifheuvel (brinnummer 19RT) De Vijverhof (brinnummer 02WE)

Nadere informatie

(G)MR Scan. werkwijze. Naar verdere professionalisering van medezeggenschap

(G)MR Scan. werkwijze. Naar verdere professionalisering van medezeggenschap (G)MR Scan Naar verdere professionalisering van medezeggenschap werkwijze Het is de bedoeling dat deze scan aan de MR, deelraad of GMR van een organisatie een snel beeld geeft over de professionaliteit.

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Preambule Het bestuur van SKBG Onderwijs en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van de volgende scholen: -

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad. Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad. Montessori Onderwijs Purmerend Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Montessori Onderwijs Purmerend Salland 38 1447 BT Purmerend 0299 646 589 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Algemeen 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 4.

Nadere informatie

Jaarplan MR Biekorf 2015/2016

Jaarplan MR Biekorf 2015/2016 Jaarplan MR Biekorf 2015/2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 3 4. Regelingen en beleidsplannen 4 5. Structurele onderwerpen

Nadere informatie

WMO: bijzondere bevoegdheden

WMO: bijzondere bevoegdheden WMO: bijzondere bevoegdheden Hieronder zijn opgenomen de letterlijke teksten van de belangrijkste artikelen uit de WMO. Het betreft: samenstelling raad (3), bevoegdheden raad (4 t/m 10), besluitvorming

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk versie september 2015 Preambule Het bestuur van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Preambule Medezeggenschapsstatuut van ALLURE Stichting voor openbaar primair onderwijs Het bestuur van STICHTING ALLURE en

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015. Medezeggenschapsraad. Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarplan 2014-2015. Medezeggenschapsraad. Montessori Onderwijs Purmerend Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Montessori Onderwijs Purmerend Salland 38 1447 BT Purmerend 0299 646 589 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Algemeen 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 4.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap van

Statuut Medezeggenschap van Statuut Medezeggenschap van Onderwijsstichting ARCADE 2.6.1.2 b Versie 1.5 Datum GMR: 10-12-2013 Statuut Medezeggenschap van Onderwijsstichting Arcade Inhoudsopgave van het Statuut Medezeggenschap van

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR)

Medezeggenschapsstatuut van de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) Medezeggenschapsstatuut van de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) Vastgesteld door college van bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden van BOOR, voorjaar 2014 www.stichtingboor.nl

Nadere informatie

Planverplichtingen voor scholen in het primair onderwijs

Planverplichtingen voor scholen in het primair onderwijs Planverplichtingen voor scholen in het primair onderwijs Een overzicht van beleidsdocumenten die het schoolbestuur o.g.v. de wet of de CAO dient vast te stellen Juni 2010 10.0951 MKO Inleiding Op de hiernavolgende

Nadere informatie

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen Passend onderwijs De AOb heeft zich uitgesproken vóór het behouden van zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Maar de AOb voegde daar altijd aan toe dat passend onderwijs dan wel op

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap Openbare ScholenGroep Schoonoord

Statuut Medezeggenschap Openbare ScholenGroep Schoonoord Bezoekadres Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist Postadres Postbus 16 3700 AA Zeist T 030 698 21 40 F 030 698 21 80 www.osgs.nl info@osgs.nl KvK 30250155 Datum Onderwerp Statuut GMR Contactpersoon A. Juli,

Nadere informatie

Activiteitenplan school Bleyburgh

Activiteitenplan school Bleyburgh Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Regelingen en beleidsplannen 4. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 5. Vergaderdata en structurele onderwerpen mr 6. Taakverdeling en

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 Organisatie Medezeggenschap... 4 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen... 4 Artikel 3a Omvang en

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum PuurSang (MR) Schooljaar 2015-2016 V1.00

Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum PuurSang (MR) Schooljaar 2015-2016 V1.00 Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum PuurSang (MR) Schooljaar 2015-2016 V1.00 Inhoud Agenda... 1 Vergaderschema... 2 September... 2 Oktober... 3 November/december... 3 Januari/februari...

Nadere informatie

Blokkeren experimenten prestatiebeloning

Blokkeren experimenten prestatiebeloning 1-12-2011 Blokkeren experimenten prestatiebeloning (Handreiking voor medezeggenschapsraden) De Algemene Onderwijsbond AOb voert actie tegen prestatiebeloning in het onderwijs. Hierbij hebben we de hulp

Nadere informatie

Planverplichtingen voor scholen in het primair onderwijs

Planverplichtingen voor scholen in het primair onderwijs Planverplichtingen voor scholen in het primair onderwijs Een overzicht van beleidsdocumenten die het schoolbestuur o.g.v. de wet of de CAO dient vast te stellen Juni 2010 10.0951 MKO Inleiding Op de hiernavolgende

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPS- STATUUT. 1 januari 2015 1 januari 2017

MEDEZEGGENSCHAPS- STATUUT. 1 januari 2015 1 januari 2017 MEDEZEGGENSCHAPS- STATUUT 1 januari 2015 1 januari 2017 05.10.33 16 maart 2015 Preambule Het doel van een medezeggenschapsstatuut is om voor elke betrokkene inzichtelijk te maken hoe medezeggenschap is

Nadere informatie

Handboek MedezeggenschapsRaad

Handboek MedezeggenschapsRaad Handboek MedezeggenschapsRaad o.b.s. t Ambyld Smidte 47 8407 EP Terwispel telefoon: 0513-463500 e-mail: info@ambyld.nl website: www.ambyld.nl Stichting Primo Opsterland Inhoudsopgave: Leden van de MR...

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015

Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Samenstelling MR 2014-2015 Oudergeleding: Ankie Eleveld, voorzitter Machteld de Wit / Angelina Sinnige Personeelsgeleding: Annemarie Roemer Hilma Groot Pauline

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van LMC-VO te Rotterdam

Medezeggenschapsstatuut van LMC-VO te Rotterdam Bestand : lmcr/cvb/12/660 Voorgenomen besluit CvB : 18 juni 2012 Instemming GMR : 21 juni 2012 Definitief besluit CvB : 21 juni 2012 Medezeggenschapsstatuut van LMC-VO te Rotterdam Dit statuut betreft

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella 1/8 Inhoudsopgave Algemeen 3 1 Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 2 Regelingen en beleidsplannen 4 3 Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond

Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond Preambule Het CvB van stichting Swalm en Roer en de GMR, van de volgende scholen: Openbare scholen: 1. OBS Aan de

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie

Inleiding. 1. Taak van de werkgever. 2. Klachtenregeling

Inleiding. 1. Taak van de werkgever. 2. Klachtenregeling Inhoud Inleiding 1. Taak van de werkgever volgens de Arbo-wet 2. Klachtenregeling 3. Pedagogisch klimaat 4. Samenwerking met andere instellingen 5. Belangrijke beleidsonderdelen 5.1. Seksuele intimidatie

Nadere informatie

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013 WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014 Vastgesteld 26 juni 2013 2 Inhoud Inleiding... 3 GMR Visie en Missie... 4 Werkwijze GMR... 5 Werkwijze werkgroepen... 6 Werkwijze GMR-afgevaardigde(n) bij projectplannen...

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR leden 4. Structurele onderwerpen 5. Vergaderdata

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap Stichting Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015

Statuut Medezeggenschap Stichting Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 Statuut Medezeggenschap Stichting Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 In dit statuut is de organisatie van de medezeggenschap van Het Stedelijk Lyceum weergegeven. De structuur van de medezeggenschap is

Nadere informatie

JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool

JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool Inhoud Algemeen... 3 1. Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 2. Regelingen en beleidsplannen... 4 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden... 5

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Informatie

Medezeggenschapsraad Informatie Medezeggenschapsraad Informatie INHOUDSOPGAVE Wat doet de MR?... 3 Overleg... 3 rechten... 3 wet... 3 budget... 3 scholing... 3 Statuut... 4 organogram... 4 Verplichtingen... 4 Instemmen... 4 Reglement...

Nadere informatie

Activiteitenplan GMR-SO Onderwijsgroep Amersfoort 2012 2013, vastgesteld op 25-09-2012.

Activiteitenplan GMR-SO Onderwijsgroep Amersfoort 2012 2013, vastgesteld op 25-09-2012. Woord vooraf Voor u ligt het activiteitenplan van de GMR-SO van de Onderwijsgroep Amersfoort, waarin we aangeven wie we zijn, wat we nodig hebben om GMR te kunnen zijn en wat onze doelen zijn. Het Activiteitenplan

Nadere informatie

Instemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS

Instemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS nstemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS P O/L O L = instemming = advies = personeelsgeleding = ouders- en leerlinggeleding = oudergeleding

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Vlindertuin. schooljaar

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Vlindertuin. schooljaar Jaarplan Medezeggenschapsraad basisschool de Vlindertuin schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 2013-2014 5. Onderwerpen

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

MR werkplan. o.b.s. de Wezeboom WERKPLAN MR

MR werkplan. o.b.s. de Wezeboom WERKPLAN MR MR werkplan o.b.s. de Wezeboom 2016-2017 WERKPLAN MR 2016-2017 1 Inhoud Inleiding 3 Taakstelling en positie MR 4 Taakverdeling MR 4 Communicatie naar de achterban 5 Onderwerpen en prioriteiten 2016-2017

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen Inhoud Inleiding... 3 1. Taken MR... 4 1.1. MR... 4 1.2. Gemeenschappelijke MR (GMR)... 4 2. Samenstelling en taakverdeling... 5 3.

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut GMR

Medezeggenschapsstatuut GMR Medezeggenschapsstatuut GMR Preambule Het bestuur van stichting StAIJ en de (voorlopige) gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR van de volgende scholen: 1. JP Coen, 2. SBO het Spectrum, 3. Daltonschool

Nadere informatie

Instemmings- en adviesbevoegdheden medezeggenschapsraad onder de WMS

Instemmings- en adviesbevoegdheden medezeggenschapsraad onder de WMS nstemmings- en adviesbevoegdheden medezeggenschapsraad onder de WMS P O = instemming = advies = personeelsgeleding = oudergeleding rtikel 10. nstemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad a. verandering van

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P

Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P Samenwerkingsverband IJssel Berkel Vastgesteld door bestuur: 20 april 2015 Datum 20 april 2015 Versie 20150420 Pagina 1 van 7 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap. Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe

Statuut Medezeggenschap. Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe Statuut Medezeggenschap Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe november 2012 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen...

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad De Bouwsteen. Jaarplan MR De Bouwsteen 8

Jaarplan Medezeggenschapsraad De Bouwsteen. Jaarplan MR De Bouwsteen 8 Jaarplan 2013-2014 Medezeggenschapsraad De Bouwsteen Christelijke basisschool De Bouwsteen Vlasakker 3 Postbus 5256 3295 ZK s-gravendeel 078 673 3260 Jaarplan MR De Bouwsteen 8 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie

Nadere informatie

Faciliteiten en activiteitenplan

Faciliteiten en activiteitenplan Handreiking goede medezeggenschap Faciliteiten en activiteitenplan Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks praktische adviezen voor leden van medezeggenschapsraden en

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschap Raad 2014-2015 O.B.S De Hobbitstee

Activiteitenplan Medezeggenschap Raad 2014-2015 O.B.S De Hobbitstee Activiteitenplan Medezeggenschap Raad 2014-2015 O.B.S De Hobbitstee Inleiding Juli 2015, Voor u ligt het activiteitenplan 2014-2015 van de Medezeggenschap Raad (MR) van OBS De Hobbitstee in Montfoort.

Nadere informatie

Werkplan MR De Diedeldoorn

Werkplan MR De Diedeldoorn Werkplan MR De Diedeldoorn Schooljaar 2012-2013 Versie 1.0 Pagina - 0 - Inhoudsopgave Inleiding... 2 De Medezeggenschapsraad De Diedeldoorn... 3 Doelstelling MR de Diedeldoorn... 3 Concretisering doelstelling...

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting ROOBOL te Buitenpost.

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting ROOBOL te Buitenpost. Medezeggenschapsstatuut van de Stichting ROOBOL te Buitenpost. Preambule Het bestuur van Stichting Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland (hierna te noemen ROOBOL) en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Instemmings- en adviesbevoegdheden medezeggenschapsraad onder de WMS

Instemmings- en adviesbevoegdheden medezeggenschapsraad onder de WMS nstemmings- en adviesbevoegdheden medezeggenschapsraad onder de WMS = instemming = advies MR = gehele raad P = personeelsgeleding O/L = ouder- en leerlinggeleding O = oudergeleding L = leerlinggeleding

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Meester Verwers. Jaarplan 2013-2014

Medezeggenschapsraad Meester Verwers. Jaarplan 2013-2014 Medezeggenschapsraad Meester Verwers Jaarplan 2013-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Taken MR... 3 2.1 MR... 3 2.2 Gemeenschappelijke MR (GMR)... 3 2.3 Samenwerking met Oudervereniging (OV)... 4 3 Samenstelling

Nadere informatie

Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl. Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014

Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl. Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014 Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Missie en Visie van de MR 4 3 Samenstelling

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad. Activiteitenplan. schooljaar 2013-2014 schooljaar 2014-2015 jaarlijks aan te vullen/wijzigen september 2013

Medezeggenschapsraad. Activiteitenplan. schooljaar 2013-2014 schooljaar 2014-2015 jaarlijks aan te vullen/wijzigen september 2013 Medezeggenschapsraad Activiteitenplan schooljaar 2013-2014 schooljaar 2014-2015 jaarlijks aan te vullen/wijzigen september 2013 Hoofdstuk 1. Missie. De MR van sbo De Rotonde in Gorinchem stelt zich proactief

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut VGPONN

Medezeggenschapsstatuut VGPONN Medezeggenschapsstatuut VGPONN 1. Pre ambule Communicatie en openheid zijn essentieel voor het functioneren van de onderwijsorganisatie als geheel en in het bijzonder voor de schoolleiding om medewerking

Nadere informatie

Activiteitenplan MR De Boskriek

Activiteitenplan MR De Boskriek Activiteitenplan MR De Boskriek 2015-2016 Vastgesteld op 14 maart 2016 1. Vooraf Dit is het activiteitenplan van de Medezeggenschapsraad van de basisschool De Boskriek voor het schooljaar 2015-2016. U

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut VGPO Accretio

Medezeggenschapsstatuut VGPO Accretio Medezeggenschapsstatuut VGPO Accretio Pre-ambule Communicatie en openheid zijn essentieel voor het functioneren van de onderwijsorganisatie als geheel en in het bijzonder voor de schoolleiding om medewerking

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Stichting BRAVOO

Medezeggenschapsstatuut Stichting BRAVOO Medezeggenschapsstatuut Stichting BRAVOO Preambule Het bestuur van de Stichting BRAVOO en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), vertegenwoordigende de volgende openbare basisscholen binnen

Nadere informatie

Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015. OBS Da Vinci

Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015. OBS Da Vinci Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015 OBS Da Vinci Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 3. Regelingen en beleidsplannen... 5 4. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden...

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut VCBO Kollumerland c.a.

Medezeggenschapsstatuut VCBO Kollumerland c.a. Medezeggenschapsstatuut VCBO Kollumerland c.a. Versie 2014-2015 Medezeggenschapsstatuut Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Kollumerland c.a. te Kollum. Preambule Het Bestuur van VCBO Kollumerland

Nadere informatie

PR1MAIR. De stichting Onderwijs Primair vindt medezeggenschap belangrijk. Het is een kader voor de participatie van ouders en leerlingen.

PR1MAIR. De stichting Onderwijs Primair vindt medezeggenschap belangrijk. Het is een kader voor de participatie van ouders en leerlingen. ONDERWIJSPR PR1MAIR Stichting Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard. Montfoort en Oudewater Inleiding De stichting Onderwijs Primair vindt medezeggenschap belangrijk. Het is een kader voor de participatie

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Stichting BRAVOO

Medezeggenschapsstatuut Stichting BRAVOO Medezeggenschapsstatuut Stichting BRAVOO Preambule Het College van Bestuur van de Stichting BRAVOO en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), vertegenwoordigende de volgende openbare basisscholen

Nadere informatie

Jaarplanning MR Herderschee/de Brug 2014-2015

Jaarplanning MR Herderschee/de Brug 2014-2015 Jaarplanning MR Herderschee/de Brug 2014-2015 1 Jaarplan MR 2014-2015 1. Algemeen Als medezeggenschapsraad van de Herderscheeschool en VSO de Brug willen we de belangen van onze kinderen en scholen zo

Nadere informatie

JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL

JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL R.K. Augustinusschool Locatie Naberpad Locatie Zijderupsvlinder Johanna Naberpad 1 Zijderupsvlinderlaan 6 4105 EA Culemborg 4105 TC Culemborg

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Basisschool De Poolster 2015/2016

Activiteitenplan MR Basisschool De Poolster 2015/2016 Activiteitenplan MR Basisschool De Poolster 2015/2016 Activiteitenplan MR basisschool De Poolster 2015/2016 A. Onze doelen Wij als MR willen alle informatie die we krijgen van directie en GMR bespreken

Nadere informatie

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Oktober 2006 Inhoudsopgave: Inleiding Normjaartaak en compensatieverlof Sparen voor sabbatsverlof Verzilveren van het compensatieverlof Sparen

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum Puur Sang (MR) Schooljaar V0.1

Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum Puur Sang (MR) Schooljaar V0.1 Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum Puur Sang (MR) Schooljaar 2016-2017 V0.1 Inhoud Vergaderschema... 2 Agenda... 2 Aandachtsgebieden... 2 Onderwerpen naar seizoen... 3 Overzicht van

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3. 4.1 Cyclische onderwerpen... 3

1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3. 4.1 Cyclische onderwerpen... 3 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3 4.1 Cyclische onderwerpen... 3 4.2 Specifieke onderwerpen en activiteiten 2015-2016... 4 4.3 Ingebrachte onderwerpen...

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Kronenburgh te Rijswijk.

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Kronenburgh te Rijswijk. Medezeggenschapsstatuut van Stichting Kronenburgh te Rijswijk. Medezeggenschapsstatuut Basisschool Kronenburgh Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Inrichting van

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT CS VINCENT VAN GOGH TE ASSEN & BEILEN

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT CS VINCENT VAN GOGH TE ASSEN & BEILEN MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT CS VINCENT VAN GOGH TE ASSEN & BEILEN Herzien en vastgesteld op 06 juni 2016 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen...

Nadere informatie

Activiteitenplan en begroting GMR. schooljaar 2014-2015.

Activiteitenplan en begroting GMR. schooljaar 2014-2015. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Stg. St.-Christoffel Activiteitenplan en begroting GMR schooljaar 2014 2015. Datum: 1 mei 2014. Activiteitenplan en begroting GMR schooljaar 2014-2015. Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap

Statuut medezeggenschap Statuut medezeggenschap Actualisatie: oktober 2016 secretariaat: Pastoor Jansenplein 21-5504 BS Veldhoven telefoon: 040-2531201 e-mail: info@skozok.nl website: www.skozok.nl Rabobank: NL 93 RABO 01034.18.229

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015 Naam en functie In MR Aftredend voor start schooljaar: Marjelle Hendriks, voorzitter Schooljaar 2011/2012 2017/2018 (school) Femke Meijer,

Nadere informatie

Handreiking. Faciliteiten ondersteuningsplanraad. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Marcel Koning, Nico Foppen, Thomas Slooijer, Jan de Vos

Handreiking. Faciliteiten ondersteuningsplanraad. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Marcel Koning, Nico Foppen, Thomas Slooijer, Jan de Vos Handreiking steunpunt Faciliteiten ondersteuningsplanraad Marcel Koning, Nico Foppen, Thomas Slooijer, Jan de Vos Tweede Marcel Koning, versie: Marieke Nico Foppen, Boon-Mens Thomas Slooijer, Jan de Vos

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap

Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Harderwijk, 27 september 2007 wdu med 07-002 1 Preambule Het bestuur van de Stichting proo en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de volgende scholen: Gemeente Elburg:

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad Katholieke Basisschool Het Veldhuis

Jaarplan Medezeggenschapsraad Katholieke Basisschool Het Veldhuis Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Katholieke Basisschool Het Veldhuis Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 3. Regelingen en beleidsplannen 5 4. Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Activiteitenplan en Communicatieplan

Activiteitenplan en Communicatieplan Activiteitenplan en Communicatieplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool De Akker Overzicht van de samenstelling, uitgangspunten en beleidszaken in het schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool St. Jozef willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk

Nadere informatie