Samenvatting Privaat Bankrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Privaat Bankrecht"

Transcriptie

1 Samenvatting Privaat Bankrecht Jonathan Van Dooren Met notities van Laura Cherretté & Annekien Janssens 1

2 Hoofdstuk 1: Geld in het recht Functies van geld Circulatiefunctie / betaalfunctie o The only good that trades against all goods o Om diensten en goederen te verkrijgen à Chartaal of giraal/elektronisch betalen Geld is het middel bij uitstek om te gebruiken wanneer men bepaalde goederen of diensten wil gaan verkrijgen. De introductie van geld (eeuwen geleden) heeft geleid tot een aanzienlijke vereenvoudiging van het handelsverkeer Bij ruiling moest men op zoek naar een geïnteresseerde wederpartij met complementaire behoeften. Dat hoeft vandaag niet meer o Economisch gezien is het een goed, maar juridisch niet Waardemeter / rekeneenheid o à Uitdrukking in prijs o Prijzen kunnen ook worden vergeleken à Stimuleert op zich weer concurrentie/mededinging Koopkrachtreserve o à Sparen, beleggen, investeren o Stel Bv. ruileconomie à Dan moet je doorruilen à Geld kan je bijhouden Soorten geld (3) Niet iedereen is het er over eens dat giraal en elektronisch geld, geld zijn in de juridische zin van het woord o Mann (the legal aspects of money) à Van oordeel dat men maar kan spreken over geld in de juridische zin van het woord wanneer er sprake is van wettig betaalmiddel à Wat betekent dat je als schuldenaar de schuldeiser kan dwingen om betaling op een welbepaalde manier te aanvaarden. In België is enkel het chartaal geld in principe wettig betaalmiddel o Zeker niet unaniem aanvaard à Veel auteurs vinden dat giraal (en ook elektronisch) geld dezelfde functie vervult als chartaal geld en dus ook kan worden beschouwd als geld in de juridische zin van het woord (1) Chartaal geld (2) Giraal geld (3) Elektronisch geld 2

3 (1) Chartaal geld Enkel chartaal geld is wettig betaalmiddel à Belangrijke gevolgen Munten Biljetten o = Fiat geld à Ook fiduciair geld genoemd à Omdat we erop rekenen en erop vertrouwen We vertrouwen erop dat 50 nu ook effectief 50 waard is Historiek à Evolutie o In eerste instantie was de waarde van chartaal geld gelijk aan de intrinsieke waarde van dat geld (zilver of gouden muntstukken) Onze muntstukken zijn vandaag eigenlijk niet echt iets waard à We geven er een waarde aan o Goudstandaard à Chartaal geld in omloop beantwoordde aan het goud dat een Nationale bank bij zich had o Principe goudstandaard wordt verlaten à Waarde chartaal geld is vandaag uitsluitend gebaseerd op vertrouwen (2) Giraal geld Tegoed op rekening Vandaag stemmen die opgaan om terug te gaan naar de goudstandaard Schuldvordering van de rekeninghouder op de financiële instelling o Definitie à Giraal geld is een schuldvordering die men als cliënt heeft op een financiële instelling o Bijna iedereen is het er over eens dat giraal geld een schuldvordering is die men als cliënt heeft op de financiële instelling o Bv euro op rekening = schuldvordering van 1000 euro op de bank o à Obligatoire en geen zakenrechtelijke verhouding (ik ben geen eigenaar van dat geld) Geen eigenaar is dus ook geen revindicatierecht à Als bank failliet zou gaan dan heb ik geen mogelijkheid om dat te gaan revindiceren, ik heb enkel een schuldvordering (die gewaarborgd wordt via de depositobescherming) Zelfstandig karakter van de verbintenis van de bank o Niet- tegenwerpelijkheid excepties à Excepties gebaseerd op de onderlinge verhouding zijn niet tegenwerpelijk à Abstracte karakter van de verbintenis van de bankier is een absolute noodzaak voor het bestaan van giraal geld als volwaardig alternatief voor chartaal geld à Je gaat enkel giraal geld aanvaarden als je weet dat je het op dezelfde manier kan gaan gebruiken als chartaal geld 3

4 Voorbeeld Stel een SA en SE voeren hun rekening bij dezelfde financiële instelling à De SA betaalt aan de SE 1000 euro en dit in ruil voor de levering van een goed à Bank debiteert rekening SA met 1000 euro en crediteert rekening SE met 1000 euro 2 dagen na betaling stelt SA een gebrek vast aan het goed à Kan de SA vragen aan de bank om die transactie ongedaan te maken? à De bank kan hier niet op ingaan omdat de verbintenis van de bankier een zelfstandige abstracte verbintenis is à Men baseert zich hier op een exceptie uit de onderlinge verhouding en die is niet tegenwerpelijk aan de bank o Uitzondering à Voorbehoud van goede afloop Cheque Interbancaire afwikkeling van betalingstransacties 4

5 Cheque Sterk afgenomen maar worden nog wel eens gebruikt in commerciële relaties Iemand die betaalt met een cheque = Trekker van de cheque à Cheque wordt steeds getrokken op een welbepaalde bank waar men zijn rekening voert waaraan die cheques verbonden zijn Stel ik betaal Pieter 50 euro met een cheque à Pieter gaat naar zijn eigen bank à Bank van pieter gaat zijn rekening onmiddellijk crediteren met 50 euro Wat als men een rekening van de begunstigde van een cheque gaat crediteren? à Dan crediteert men die rekening onder voorbehoud van goede afloop à Die creditering blijft maar behouden voor zover de bank van de begunstigde die 50 euro effectief verkrijgt van de bank van de SA Stel als bank SA zegt dat ze de 50 euro niet kunnen geven omdat het een ongedekte cheque is à Cheque uitgeschreven zonder dat er of onvoldoende geld op de rekening staat/ geen krediet meer voorradig à Dan zal bank begunstigde die rekening opnieuw debiteren Proces afgerond binnen de 3 werkdagen è Creditering op voorwaarde van goede afloop is ook een uitzondering op zelfstandige verbintenis van de bankier à Hier is de grondslag te vinden in de algemene bankvoorwaarden (net zoals bij voorbeeld 2) è Soms communiceert men dit gewoon op rekeninguittreksels en dat is voldoende à Men gaat daar soms vrij ver in à Creditering OGV = onder gewoon voorbehoud à Vraag in de rechtspraak: Wat als noch de algemene voorwaarden, noch het rekeninguittreksel melding maakt van het voorbehoud op goede afloop? à De creditering onder voorbehoud van goede afloop kwalificeert men als een gebruik à Het moet dus niet vermeld worden Gaat veel verder dan de uitzondering op basis van de algemene bankvoorwaarden Soms vergat een bank wel eens om die gelden onmiddellijk opnieuw te debiteren à Bv. Pas na enkele maanden à Stel een onderneming krijgt een cheque van euro à Gecrediteerd OGV à Bv. 6 maanden later debiteert men opnieuw die rekening à Dit verwacht je absoluut niet meer als begunstigde onderneming (eens na enkele dagen is het voorbehoud normaal wel verdwenen denk je) en de bank laat je nooit expliciet weten of het voorbehoud is verdwenen à Kan de bank dan 6 maand later nog de debiteren van de rekening? à In de rechtspraak à Ja, dit kan in principe, door het lang stilzitten van de bank zijn haar rechten niet verwerkt à Maar het feit dat de bank zolang stilzit houdt in dat zij een fout begaat, ze komt tekort aan haar contractuele verplichting om als lasthebber verantwoording af te leggen à Op zich verhindert het lange wachten dit niet, maar het lange wachten kan wel een fout opleveren à Je zal moeten aantonen dat de miskenning van de contractuele verplichting door de bank schade heeft veroorzaakt à Schade en causaal verband bewijzen o Gevallen in de rechtspraak waar de bank schadevergoeding verschuldigd is door te lang wachten met debitering o Bv. waar men vaststelt dat de begunstigde ondertussen failliet is en geld niet meer recupereerbaar is 5

6 Interbancaire afwikkeling van betalingstransacties Stel excepties die hun oorsprong vinden in de interbancaire verhouding à SA en SE elk bij een andere bank à SA moet terug 1000 euro betalen à Geeft zijn bank de opdracht à Rekening SA wordt gedebiteerd en uiteindelijk wordt rekening SE gecrediteerd door de andere bank à De 1000 euro moet van de ene bank naar de andere bank worden overgemaakt à Gebeurt allemaal via de NBB, waar de financiële instellingen een rekening voeren en waar de NBB gebruik maakt van zogenaamde betalingssystemen à Uitwisselingscentrum en Verrekening (UCV) o Kleine bedragen tot euro à 99% van de betalingen via het UCV o UCV à Multilateraal compenseren à Zodat elke bank 1 saldo heeft en vereffening gebeurt 1 keer per dag rond ongeveer 15u30 Bv. om 9u30 geeft men betaling door en UCV verstrekt om 10u30 info aan de bank van de begunstigde en dus weet die bank dat er 1000 euro moet gecrediteerd worden op de rekening van de SE à Wanneer krijgt die bank dat geld eigenlijk interbancair gezien? à Pas om 15u30 à Men is pas absoluut zeker dat men het geld gaat ontvangen na de multilaterale compensatie Een bank kan op de hoogte zijn dat een betalingstransactie moet worden uitgevoerd en kan dus de rekening van de begunstigde crediteren vooraleer zij het geld daartoe heeft verkregen via het interbancair systeem Veronderstel dat de bank van de SE de 1000 euro niet krijgt van de bank van de opdrachtgever en ze heeft wel al de rekening van de SE gecrediteerd à Kan de bank van de begunstigde de rekening van de begunstigde opnieuw debiteren met als argument dat ze het niet gekregen heeft van de bank van de opdrachtgever? à De bank kan zich hier in principe niet op beroepen want zelfstandig karakter van de verbintenis è Maar je moet rekening houden met de aanpassing in de algemene bankvoorwaarden à Uitzondering dat wanneer ze crediteren vooraleer het geld te hebben gekregen via het interbancair systeem dat de bank het recht heeft uw rekening opnieuw te debiteren à Het zelfstandig karakter van de verbintenis van de bankier wordt door de algemene voorwaarden aan de kant geschoven 6

7 o Tijdstip waarop deze verbintenis ontstaat Creditering rekening begunstigde (België) In België à Rechtspraak à Op ogenblik dat de rekening van de begunstigde daadwerkelijk wordt gecrediteerd à Wordt niet in alle landen van de EU aanvaard Mogelijkheid kennis te nemen van de creditering (Duitsland) In Duitsland argumenteert men dat de zelfstandige verbintenis van de bankier maar ontstaat waarop de begunstigde kennis kan nemen van de creditering o Redenering à Giraal geld kan pas equivalent zijn van chartaal geld op het ogenblik dat men kan weten dat zijn rekening gecrediteerd is à Als je nog geen zicht hebt op de bedragen die op je rekening zijn gecrediteerd, kan je dit ook nog niet spenderen Onderscheid nog nauwelijks van belang gelet op technologische ontwikkeling o Vandaag is moment van kennisneming van de creditering en daadwerkelijke creditering zo goed als gelijk door nieuwe technologie à Internetbankieren of mobile banking Restitutieverbintenis van de bankier o = Analoog aan de verbintenis die op de bewaarnemer rust zonder dat men de rekeningovereenkomst als contract van bewaarneming gaat bestempelen o Hoe kan de bank haar teruggaveverplichting gaan uitvoeren? à Door geld te geven als je erom vraagt à Geld afhalen Stel ik wil euro afhalen à Kan niet aan automaat à Kan je gewoon dan bank binnenlopen en het vragen? à Restitutie onmiddellijk uitvoeren? Algemeen ja, maar kijken naar algemene bankvoorwaarden à Als men grotere bedragen wil afhalen gaat men vragen om de bank 2 dagen vooraf te informeren Ratio à Men wil zo veel mogelijk vermijden dat me onnodige bedragen cash aanwezig heeft in de financiële instelling o Banken gaan dagdagelijks hun restitutieverbintenis ook op een andere manier gaan uitvoeren à Bv. Door geld aan een door mij aangewezen derde terug te geven à Betaling met bancontact of overschrijving à In de praktijk dus meer restitutie via deze indirecte manier Volgens contractueel overeengekomen modaliteiten Resultaatsverbintenis o Bevestigd in de rechtspraak 7

8 Rol van overmacht? o Genera non pereunt o Stel in mijn portefeuille zit 500 euro en na de les wandel ik naar KBC om dat geld op mijn rekening te storten à Enkele minuten later wordt KBC getroffen door en kortsluiting, waardoor KBC volledig in de as gelegd wordt en ook de 10 briefjes van 50 euro in rook opgaan à Kan de bank zeggen dat ze de 500 euro niet moet restitueren omwille van overmacht? Bank kan dit argument niet laten gelden, want geld is een soortzaak à Overmacht heeft geen bevrijdende werking ten aanzien van soortzaken à De bank kan niet in haar algemene voorwaarden bepalen dat er dan wel overmacht is, want dat zou betekenen dat men de essentie van het contract wegbedingt (3) Elektronisch geld Definitie in Europese Richtlijn o (Richtlijn 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG, Pb.L. 10 oktober 2009, afl. 267/7) o Elektronisch opgeslagen Giraal geld = tegoed op rekening ß à Elektronisch geld = monetaire waarde die op elektronische wijze is opgeslagen (op pc/chip/ ) o Monetaire waarde o Vertegenwoordigd door een schuldvordering op de uitgevende instelling (obligatoire verhouding) o Uitgegeven in ruil voor ontvangen geld Elektronisch geld kan enkel ontstaan door een omzetting van hetzij chartaal, hetzij giraal geld naar elektronisch geld (men kan dus geen nieuw geld creëren à Dit mag niet) o Als betaalmiddel wordt aanvaard door andere ondernemingen dan de uitgever Bv. Sinds vorige week werd op de universiteit een nieuw betaalsysteem gecreëerd à Geld op studentnekaart à Is dit elektronisch geld? à Alle voorwaarden voldaan, maar je kan het niet in een andere onderneming gebruiken à De Epurse van UGent kan enkel binnen de universiteit en kan enkel door personeel en studenten worden gebruikt Belangrijke vaststelling à Als dit elektronisch geld was dan zou de UGent moeten erkend zijn als instelling die elektronisch geld mag uitgeven/vergunning met voorwaarden (min. Kapitaal, ) o à Vergelijking met giraal geld à Grootste gelijkenis à Het is een schuldvordering waaruit een restitutieverplichting gaat resulteren Maar een beperkt onderscheid tussen giraal en elektronisch geld à Verschijningsvorm is anders 8

9 Geen creatie van nieuw geld Teruggaveverplichting voor de emittent Uitgifte van elektronisch geld o Kredietinstellingen o Instellingen voor elektronisch geld Afwijkende regelen Europees Paspoort Voorbeelden van elektronisch geld? o PayPal (www.paypal.be) o Proton? Verdwenen Bijzondere was dat als je dit ging aftoetsen aan de definitie van elektronisch geld à Proton was dus elektronisch geld à Kritiek in de rechtsleer à Beantwoordt misschien wel aan de definitie maar is geen elektronisch geld in de pure zin van het woord à Geld van bankkaart naar proton à Proton bij bakker (De handelaar moest via Athos zijn bankrekening laten crediteren) à Ontvangen protontegoeden konden nooit onmiddellijk gespendeerd worden, men moest eerst via de bankrekening van de begunstigde passeren è Eerder een giraal betaalsysteem dan elektronisch geld o Bitcoin beschouwen als elektronisch geld? Vertegenwoordigt dit een schuldvordering op een instelling? à Peer- to- peer instelling à Er is geen centrale autoriteit Uitgegeven in ruil voor ontvangen geld à Maar je kan ook minen à Dus hier al problemen om als elektronisch geld te beschouwen en ook al bevestigd in de Nederlandse rechtspraak è Als je ergens met Bitcoin kan betalen? Dan is dit juridisch gezien een ruiltransactie Bepaling van de rekeneenheid Geld is een creatie van het recht Wetgever bepaalt abstracte rekeneenheid (Bv. euro) en bepaalt wettig betaalmiddel (Bv. biljetten) Principe van de monetaire soevereiniteit o Elke lidstaat kan zelf beslissen wat wettig betaalmiddel is en welke rekeneenheid men gebruikt (uitzondering: lidstaten van de Eurozone: monetaire soevereiniteit is overgedragen aan de EU) Rekeneenheid is abstract o Geen waarneembaar gegeven o Onafhankelijk van onderliggende verhouding (Bv. geld blijft geld ondanks frauduleuze oorsprong) 9

10 Wettig betaalmiddel Wettig betaalmiddel = geldbegrip? In euro luidende biljetten = wettig betaalmiddel, doch geen gedwongen betaalmiddel o Contractuele afspraken om geen chartale geldmiddelen te aanvaarden, zijn mogelijk maar steeds voorafgaand aan het sluiten van het contract o Als u naar een winkel gaat ziet men u niet graag komen met een biljet van 200 euro of 500 euro terwijl die biljetten wel wettig betaalmiddel zijn à Maar als men voorafgaand aan het ogenblik van het sluiten van het contract zegt dat men geen biljetten van 200 of 500 euro aanvaardt à Dan is dit een deel van de contractuele verhouding o Bij binnenkomen Colruyt een bord met niet aanvaarden van die grote biljetten à Perfect geldig Als dit bord pas aan de kassa hangt à Dan is dit geen andersluidende contractuele afspraak, want contract is reeds een feit o Kan NMBS eigenlijk zeggen dat ze geen betaling aanvaarden in biljetten (de facto met de automaten) à Je kan wel met biljetten betalen op de trein, maar dan is het al direct 7 euro duurder Eerste vraag? à Kan men deze afspraak contractueel maken? Complicerende factor à NMBS is overheidsbedrijf Meerkost voor gebruik van bepaald betaalmiddel à Beantwoordt dit aan de reële economische kost? à Nog redelijk wat vragen In euro luidende muntstukken = wettig betaalmiddel (beperking vijftig muntstukken) Giraal geld / elektronisch geld is geen wettig betaalmiddel o Schuldenaar kan schuldeiser niet dwingen giraal geld te aanvaarden o Uitzonderingen Wettelijke (Bv.): K.B. Nr. 56 bevordering gebruik van giraal geld o Tussen handelaars onderling à Voor bedragen boven 250 euro kan de SA de SE dwingen een betaling via overschrijving te aanvaarden Particulier kan zich hier niet op beroepen o Wanneer men met een cheque wil betalen à Dan mag de handelaar zeggen ok, maar ik wacht met leveren goederen/diensten tot het ogenblik waarop OGV is verdwenen à Bij een overschrijving kan hij wachten tot ogenblik waarop rekening effectief gecrediteerd is 10

11 Witwaswetgeving o Onroerend goed o Betaling aan handelaar Verplichte girale betaling vanaf 3000 euro Evolutie van naar 5000 euro naar 3000 euro à Nu voorstel met de bedoeling om van 3000 terug op te trekken naar 7500 euro Contractuele afspraken è Moeten duidelijk zijn Expliciet Impliciet o Rechtspraak is zeer soepel hierin à Stickers van bancontact op etalageraam à Geeft meteen het recht aan de klant om op elektronische wijze te betalen (aanbod om elektronisch te betalen) o Wat als men in de relatie tussen SE en SA zegt u mag elektronisch betalen à Maar vervolgens is het elektronisch betaalsysteem niet ter beschikking à Zie later o Vermelding van rekeningnummer op een factuur is impliciet aanbod om op girale wijze te betalen KB Nr. 56 à Creëert de verplichting om in hoofde van de handelaar op elke factuur zijn rekeningnummer te vermelden en dit houdt dan meteen ook een aanbod in om op girale wijze te gaan betalen à Kan een handelaar daar dan van afwijken? à Ja, men kan vooraf expliciet in contract overeenkomen dat men cash moet betalen (weliswaar maar tot 3000 euro) Beding ten gunste van derde Ook bedingen ten gunste van een derde kunnen een rol spelen à Verhouding tussen enerzijds ondernemingen en anderzijds de verstrekker van een betaalsysteem à Contracten tussen winkeliers en Athos waarin winkelier zich verbindt om klanten de mogelijk te geven elektronisch te betalen à Als consument dus hieruit een recht om elektronisch te betalen 11

12 Bevrijdend karakter van de betaling in geld Chartaal geld à Overhandiging door schuldenaar aan schuldeiser (of door lasthebber aan lasthebber) Giraal geld à Bevrijding schuldenaar? o Cheque à Bedrag dat ter beschikking wordt gesteld van de schuldeiser Overhandiging van een cheque is geen betaling à De bevrijdende betaling gebeurt pas wanneer de begunstigde rekening definitief gecrediteerd is, dus pas na voorbehoud van goede afloop o Overschrijving à Creditering rekening begunstigde Witwaswetgeving à Stel handelaar vertrouwt cheque niet en stel dat u de verkoper onvoldoende vertrouwt om eerst geld over te schrijven à Wat dan doen en in overeenstemming van witwaswetgeving blijven? à Een bankcheque à De bank zal uw rekening reeds debiteren en vervolgens dat bedrag op een aparte rekening plaatsen in welk geval de bank die rekening zal gebruiken om te betalen à Begunstigde is absoluut zeker dat hij het geld zal krijgen Betaling in geld: Internationale aspecten Verbintenismunt o Term voor de aanduiding van de munteenheid waarin een schuld is uitgedrukt à Bv. Een Belgische onderneming moet USD betalen à USD is de verbintenismunt Betaalmunt o De munt waarin de betaling werkelijk geschiedt o In de meeste gevallen zal de verbintenismunt ook de betaalmunt zijn Factoren die keuze bepalen Oorzaken van onderscheiden verbintenis- en betaalmunt: o Overeenkomst à Er wordt een verschillende verbintenismunt en betaalmunt afgesproken à Komt in de praktijk weinig voor, maar wel mogelijk o Wisselbeperkingen (IMF: Articles of Agreement) Bv. Wanneer je naar bepaalde landen reist mag je maar voor een bepaald bedrag munten importeren/exporteren Wisselrestricties kunnen ook bepalen dat je in een bepaald land niet met een bepaalde munt mag betalen à Betalingen in vreemde munten worden aan banden gelegd Dit is vooral in landen die problemen hebben met hun betalingsbalans Bv. Een betaling moet steeds gebeuren in de lokale munt à Dit kan er voor zorgen dat de verbintenismunt en de betaalmunt verschillen Deze wisselbeperkingen komen steeds minder voor 12

13 o Reden à Ze zijn in principe verboden door het IMF voor courante betalingen, maar uitzonderingen zijn wel mogelijk o Local payment rule Houdt in dat een SA de mogelijkheid heeft om bevrijdend te betalen in de munt van de plaats van betaling à Dus ongeacht hetgeen het contract bepaalt, kan de SA steeds bevrijdend betalen Bv Euro moet worden betaald in New York à De SA kan steeds betalen in USD Deze local payment rule is automatisch geïncorporeerd in internationale contracten Maar het is een regel van suppletief recht à Je kan deze dus in het contract wegbedingen Plaats van betaling bepalen à Wat is de plaats van betaling? à Is er in het contract een plaats van betaling aangewezen? à Is er niks bepaald in het contract, dan is er een onderscheid tussen koopovereenkomsten en andere overeenkomsten Koop o CISG (Weens koopverdrag) o Als het van toepassing is dan bepaalt het CISG wat de plaats van betaling is o = De plaats van de verkoper (de vestiging van de verkoper) voor zover de betaling niet gelijktijdig met de levering moet geschieden (= de plaats waar de goederen aan de vervoeder worden overgeleverd wordt) Andere overeenkomsten o Het IPR toepassen (Rome I Vo) à Er is rechtskeuze o Indien geen keuze à Kijken naar waar de dienstverlener is gevestigd, of de meest kenmerkende prestant o Dus het IPR leidt tot het toepasselijke recht à Dat aangewezen rechtstelsel gaat bepalen wat de plaats van betaling is o In België: schuld is haalbaar à Dus de betaling gebeurt in principe in de vestiging van de SA o Openbare akten (rechterlijke beslissingen) In sommige landen kunnen openbare akten slechts in een bepaalde munt worden uitgedrukt In België enkel in munten van een lidstaat van de OESO (Bv. in een vonnis) à Een rechter kan een partij niet veroordelen tot betaling van een som in een munt die niet geldig is in een OESO lidstaat 13

14 Wanneer men een geschil gaat beslechten via een arbitrale instantie dan geldt deze regel niet à Een arbitrale beslissing is geen openbare akte Omrekening van verbintenismunt naar betaalmunt o Conversiebeding Stel er is een verschil tussen verbintenismunt en betaalmunt à Dan moet er een omrekening gebeuren à Hoe? à Hebben de partijen iets bepaald in het contract? (= conversiebeding) à De partijen hebben hier dus zelf een regeling uitgewerkt Probleem à Wisselkoersen verschillen van plaats tot plaats en op verschillende tijdstippen à In conversiebeding moet je dus bepalen waar en wanneer de conversie moet gebeuren à Bv. Voor de omrekening kijken we naar de koers EUR/USD op 15 januari in NY Er ontstaan problemen wanneer hieromtrent niks is bepaald in het contract à Dus gebeurt wel eens als men niet verwachtte dat er een omwisseling zou zijn à Datum en plaats van conversie moeten dan bepaald worden aan de hand van het recht van het land dat toepasselijk is (kijken naar Rome I) o Toepasselijke wet bepaalt conversieplaats en datum Conversiedatum: datum van betaling (Bv. België) of datum van vervaldag (Bv. Zwitserland) Conversieplaats: plaats van betaling Betaling in geld: Conversiedatum o Datum van daadwerkelijke betaling Payment date rule à Kijken naar datum waarop de betaling geschiedt Depreciatie betaalmunt ten opzichte van verbintenismunt (billijk SE ontvangt overeengekomene) Depreciatie verbintenismunt ten opzichte van betaalmunt (nadeel SE) o Datum van vervaldag Breach date rule à Kijken naar datum waarop de SA had moeten betalen (vervaldatum) Depreciatie betaalmunt ten opzichte van verbintenismunt (nadeel SE) Depreciatie verbintenismunt ten opzichte van betaalmunt (billijk: SE ontvangt overeengekomene) 14

15 o Voorbeeld Stel een Amerikaanse SA moet op 1 feb 2015 een bedrag betalen van USD (= verbintenismunt) de betaling moet worden uitgevoerd in EUR Op 1 feb is de wisselkoers: 1 USD = 0,88 EUR à Er geschiedt geen betaling, men betaalt te laat op 15 maart 2015 De wisselkoers is ondertussen gewijzigd à Bv. De EUR is gedevalueerd à 1 USD = 0,90 EUR of De USD is gedevalueerd à 1 USD = 0,85 EUR è Volgens Breach date rule à Euro è Payment date rule Euro is gedevalueerd à Euro Dollar is gedevalueerd à Euro à Er kunnen dus grote verschillen zijn De situatie waarbij de euro is gedevalueerd is onaanvaardbaar voor de SE à Hij krijgt minder en de oorzaak is de wanprestatie van de wederpartij Men vangt dit op door in het geval de SE te weinig krijgt een additionele schadevergoeding toe te kennen Betaling in geld Wisselkoersschommelingen o Nadeel? o Stel een onderneming moet USD betalen à Dit houdt een wisselkoersrisico in voor de onderneming à Hoe kan dit worden opgevangen? à Mogelijk om hiervoor verzekeringen af te sluiten Beschermingsmechanismen o Valutaclausule Je kiest in je contract voor een sterke munt à De evolutie zal dus beperkt zijn, maar er blijft natuurlijk wel nog altijd een risico o Valutawaardebedingen (Bv. goud, vreemde munt) Clausule die wordt opgenomen en waarbij men de schuld gaat verbinden aan een edelmetaal, een andere munt of een korf van munten. Als de betaalmunt een zwakkere munt is gaat men dit vaak aan een andere sterkere munt gaan verbinden Stel een Turkse onderneming koopt goederen aan bij een Belgische onderneming en het contract bepaalt dat er 100 miljoen Turkse lire moet betaald worden binnen 6 maand à De Turkse munt kan zeer sterk gaan variëren à Oplossing: de Turkse lire gaan koppelen aan Bv. de Euro à Als de Turkse munt dan devalueert in verhouding tot de Euro dan moet men het te betalen bedrag gaan aanpassen 15

16 (Indexation clause / tunnel indexation clause) Tunnel indexation clauses = Nominale te betalen bedrag enkel gaan aanpassen wanneer er een te grote schommeling is (Bv. Meer dan 5%) o Muntoptieclausule (currency option clause) Stel contract tussen Belgische en Amerikaanse onderneming à De Amerikaanse onderneming is SA en de Belgische onderneming is SE à Deze clausule houdt in dat je aan een van de partijen het recht geeft om te kiezen in welke munt de betaling plaatsvindt Bv. Ofwel USD ofwel 8800 Euro à Dus in het contract gaat men 2 nominale bedragen gaan vaststellen. Een contractspartij mag dan kiezen voor welke munt ze gaat à Voordelig voor de partij in wiens voordeel ze is bedongen à Stel de Dollar devalueert à De Amerikaanse onderneming zal betalen in Dollar o Overdracht van schuldvordering Stel als Belgische onderneming moet je betaling van dollar ontvangen binnen 6 maand à Je kan deze vordering vandaag verkopen aan een derde à Deze derde gaat dan het risico gaan dragen o Valutatermijncontracten (forward rate agreement) = Termijnovereenkomst die wordt gehanteerd om het wisselkoersrisico te beheersen Schuldeiser: verkoop op termijn Schuldenaar: aankoop op termijn Stel een Amerikaanse onderneming moet op 15 april dollar betalen aan een Belgische onderneming à De Belgische onderneming loopt hier een wisselkoersrisico à Als ze vandaag al willen weten hoeveel ze gaan ontvangen kan ze met haar financiële instelling een valutatermijncontract gaan sluiten à Je zegt dan tegen de bank ik wil u op termijn dollar verkopen à Je komt dan overeen hoeveel Euro de bank u hiervoor zal betalen à De wisselkoers waartegen dat gaat gebeuren wordt vandaag bepaald à Hoeveel Euro men verkrijgt is onafhankelijk van de wisselkoers op 15 april à Het is de wisselkoers die de bank verwacht op 15 april met daarbij nog een marge Kan ook omgekeerd à De Amerikaanse onderneming kan dit ook doen voor de aankoop van Euro op 15 april Grote voordeel à Op een vroegere datum met zekerheid weten hoeveel je in de eigen munt zal ontvangen of nodig zal hebben in het kader van een transactie Nadeel à Je schakelt hiervoor terug een derde in 16

17 Koopkrachtvermindering Principe van het monetair nominalisme o Niet verwarren met de technieken om wisselkoersrisico s te beperken! o Monetair nominalisme = Iemand als SA van een geldschuld is bevrijd van zodra hij het nominale bedrag dat voorzien werd in het contract heeft betaald o Stel iemand moet Euro betalen à Er is een sterke inflatie en tegen de datum dat hij moet betalen is die euro veel minder waard à De SA blijft bevrijd à Je moet de inflatie niet in rekening nemen o Toepassingsgebied Niet voor waardeschulden à Enkel voor geldschulden (iemand is ertoe gehouden een bepaalde som te betalen) Geldt niet voor Bv. een schadevergoeding bij een onrechtmatige daad à Men kijkt daarvoor naar de koopkracht op het moment van de uitspraak o Niet van openbare orde (Cass. 30 mei 1929, Pas. 1929, I, 206): Je kan voor geldschulden er contractueel van afwijken. Dit principe is niet van dwingend recht of van openbare orde Beschermingstechnieken Koppelen aan een index à Er geldt een absolute vrijheid voor de partijen à Tenzij bindende wetgeving (Bv. de huurwetgeving) à Het risico van koopkrachtvermindering rust op de SE à Het risico kan worden verminderd door contractuele bepalingen (tenzij dwingende regels) Uitzondering à Tenzij bindende wetgeving Artikel 1153, lid 1 BW o Wettelijke interestvoet Vanaf 1 januari 2015 à 2,5% o Vanaf ingebrekestelling o è Wat is het gevolg voor een SA wanneer hij een geldsom te laat betaalt à Art BW à Vanaf ingebrekestelling aan wettelijke interestvoet een bijkomende interest o Stel iemand moet schuld betalen op 15 november 2014 à Hij betaalt nu pas à Dit betekent dat je die periodes moet opsplitsen Tot 1 januari de interestvoet die gold in 2014 Nadien die van

18 o Toepassingsgebied à Niet waardeschulden, enkel voor geldschulden Deze wettelijke regel vindt slechts toepassing in een beperkt aantal gevallen Bijzondere regeling voor handelstransacties (tussen ondernemingen en tussen ondernemingen en de overheid) Partijen kunnen bij overeenkomst afwijken van de wettelijke regeling à In de praktijk gebeurt dit altijd à Ondernemingen passen dit aan in hun voordeel in de algemene voorwaarden o Bedongen nalatigheidsinterestvoet en schadebedingen Toetsingsmogelijkheden gemeen recht (Art en 1231 BW) Toetsingsmogelijkheden in de verhouding tot consumenten (Art. VI.83, 17 en VI.83, 24 WMPC) o In contract aanpassen Vanaf de vervaldag van rechtswege verschuldigd Een hogere nalatigheidsinterestvoet (soms op jaarbasis, soms op maandbasis) Bijkomende forfaitaire schadevergoeding voor de kosten die de onderneming moet maken voor de invordering o Stel men stelt een veel te hoge interestvoet vast à Onderscheid maken naargelang de wederpartij consument is Consument à Regeling onrechtmatige bedingen (Art. 83 Boek VI) à Kennelijk bovenmatige schadevergoedingen en niet wederkerige of niet gelijkwaardige schadevergoedingen zijn verboden Wederkerig à Als men bepaalt dat de consument bij laattijdige betaling een vergoeding verschuldigd is, dan moet men ook een vergoeding voorzien dat ook de onderneming een schadevergoeding moet betalen wanneer ze laattijdig levert Gelijkwaardig à De vergoeding moet ongeveer even groot zijn Waarmee moet je de bedongen vergoeding gaan vergelijken om na te gaan of ze kennelijk bovenmatig is? à De potentieel voorzienbare schade (zowel voor de interestvoet als de forfaitaire schadevergoeding) En wanneer een beding onrechtmatig is, dan is het beding nietig à Dus het wordt tot 0 gereduceerd à Je kan wel terugvallen op het gemeenrechtelijke regime 18

19 Niet- consument Forfaitaire schadevergoeding à Art BW à Dit artikel speelt enkel bij de forfaitaire schadevergoeding (vergelijking met de potentiële schade) à Sanctie: matiging tot de potentiële schade met als ondergrens de werkelijk geleden schade (belangrijk onderscheid met consumentenrecht) Interestvoet à Art BW à Vergelijken met de werkelijk geleden schade (verschil met de forfaitaire schadevergoeding) à Vaak zal men dus gaan vergelijken met de wettelijke interestvoet. De rechter gaat dus reduceren, maar kan niet lager gaan dan de wettelijke interestvoet Wet betalingsachterstand In het voordeel van de SE van de betaling van een geldsom (bijzondere wet) o Onderscheid met consumentenrecht à Daar is het voordeel voor de SA = De consument Toepassingsgebied à Alle betalingen tot vergoeding van handelstransacties o Handelstransacties = Transacties tussen ondernemingen en tussen ondernemingen en overheidsinstanties (de overheid treedt op als SA) Definitie handelstransactie à Een transactie tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties die leidt tot het leveren van goederen, het verrichten van diensten of het ontwerp en de uitvoering van openbare werken en bouw- en civieltechnische werken tegen vergoeding Diensten à Niet gedefinieerd Maar is omzetting van Europese richtlijn à Ook geen definitie maar telkens er geen definitie is à Kijken naar primair recht à = een prestatie o Bijzondere invulling begrip onderneming Definitie in WER = Iedere organisatie met uitzondering van een overheidsinstantie die een zelfstandige, economische of beroepsactiviteit uitoefent. Dit mag bestaan uit een enkele persoon De overheidsinstanties worden uitgesloten In Boek VI kan een overheidsinstantie wel worden beschouwd als een onderneming Maar de wet is wel van toepassing in de relatie onderneming - overheid (en de overheid is de SA van een geldsom) Definitie overheid: elke aanbestedende dienst à Gemeenten, gewesten, maar ook publiekrechtelijke rechtspersonen zoals Bv. de universiteit 19

20 o Ook indien de overheidsinstantie schuldenaar is Bijzondere regel overheidsopdrachten à Deze wet moet wel wijken voor afwijkende regelingen inzake overheidsopdrachten: In afwijking van artikel 3, derde lid, is deze wet slechts van toepassing op handelstransacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties, waarbij de schuldenaar een overheidsinstantie is, in de mate dat de specifieke bepalingen van de regelgeving inzake overheidsopdrachten op het vlak van de algemene uitvoeringsregels niet van toepassing zijn. De wet Betalingsachterstand voorziet in 3 zaken (1) Betalingstermijn o Behoudens andersluidende afspraken à 30 dagen Begint te lopen vanaf het ogenblik dat men de factuur heeft ontvangen De partijen kunnen de termijn van 30 dagen wel gaan aanpassen à Zodat de SE Bv. de mogelijkheid zou hebben om betalingsuitstel te geven à Maar de rechter kan dit ook beoordelen en eventueel gaan aanpassen o Begrenzing andersluidende afspraken à Ja, indien overheidsinstantie de schuldenaar is (max. 60 dagen) o Art. 4 Wet Betalingsachterstand (2) Nalatigheidsinterest is verschuldigd o Van rechtswege en zonder ingebrekestelling o Vanaf de dag na het verstrijken van de betalingstermijn o Interest tegen de referentie- interestvoet vermeerderd met zeven / acht procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt Er is een super interestvoet à Vergelijking met de referentie interestvoet verhoogd met 7 of 8 procentpunten Nu 7,5 en 8,5% Maar suppletieve regeling à Dus partijen kunnen ervan afwijken (Zowel naar boven als naar beneden) à Er zijn wel grenzen Naar boven toe (Art BW) à Vergelijken met de werkelijk geleden schade, met als beneden grens de wettelijke interestvoet à Wat is de wettelijke interestvoet? De algemene interestvoet of deze specifieke? à Voor situaties die onder toepassing van de wet betalingsachterstand vallen dan moet men de specifieke interestvoet hanteren van 7,5 of 8,5% Naar beneden toe à De SE wordt beschermd tegen een te lage interestvoet 20

DEEL I. GELD IN HET RECHT

DEEL I. GELD IN HET RECHT Grondige studie van het financieel recht (Prof. dr. R. Steennot) Academiejaar 2012 2013 Notities Jasper Dupont DEEL I. GELD IN HET RECHT DEEL 1. GELD IN HET RECHT a. Functies van geld 1. Geld heeft verschillende

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2015: 2,5% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015. WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES - Eerste semester

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE BASIS BEREKENING WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2015: 2,5% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015. -Wet van 05/05/1865 betreffende de lening

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2014: 2,75% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 20/01/2014. WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES - Eerste semester

Nadere informatie

WETTELIJKE RENTEVOET IN DE

WETTELIJKE RENTEVOET IN DE FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. WETTELIJKE RENTEVOET WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES HOOGTE Voor het jaar 2016: 2,25 % Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 18/01/2016. - Tweede semester

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief DE NIEUWE RICHTLIJN BETALINGSACHTERSTAND. Contact ZZINLEIDING

PC Advocaten Nieuwsbrief DE NIEUWE RICHTLIJN BETALINGSACHTERSTAND. Contact ZZINLEIDING DE NIEUWE RICHTLIJN BETALINGSACHTERSTAND ZZINLEIDING Ongeveer 2,6% van alle facturen in de EU worden te laat of zelfs helemaal niet betaald. Vooral voor KMO s is dit problematisch gezien zij geen grote

Nadere informatie

Consumentenrecht : Onrechtmatige bedingen

Consumentenrecht : Onrechtmatige bedingen Consumentenrecht : Onrechtmatige bedingen ( Vaak op ex!!!!! ) De regelen hebben een dubbele werking: Repressief Preventief = Bedingen worden on = Ondernemingen proberen te rechtmatig bevonden vermijden

Nadere informatie

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door.

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Wetgeving Nieuw Wetboek Economisch Recht De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Het boek dat de wet betreffende de marktpraktijken omzet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

1. Geld in het recht

1. Geld in het recht 1. Geld in het recht Geld heeft verschillende functies in onze monetaire economie: Circulatiefunctie: Geld is een algemeen aanvaard ruilmiddel. Alle goederen, prestaties en diensten die in de handel zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Incassokosten en algemene verkoopsvoorwaarden op Belgische debiteuren

Incassokosten en algemene verkoopsvoorwaarden op Belgische debiteuren Presentatie Credit Expo 7 november 2013 Patrick Vergauwen, Gedelegeerd-Bestuurder Credit Management & Advice nv Basis van het contractueel recht (relatie verkoper en koper): - Code Napoleon - Burgerlijk

Nadere informatie

De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht... Belangrijkste gebruikte afkortingen...

De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht... Belangrijkste gebruikte afkortingen... v INHOUDSTAFEL De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht....................... Belangrijkste gebruikte afkortingen..................................

Nadere informatie

De betaling door middel van de elektronische overdracht van geldmiddelen

De betaling door middel van de elektronische overdracht van geldmiddelen De betaling door middel van de elektronische overdracht van geldmiddelen Francis DE CLIPPELE KLUWER Inleiding IX Hoofdsluk 1. De verbintenis tot betaling Afdeling 1. De betaling, de verbintenis en de geldmiddelen.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.2 REKENINGEN...

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN C.O.B. 11 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES OVER HET WETSVOORSTEL Nr. 51/0122 TOT WIJZIGING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK, WAT DE INTERESTEN EN SCHADEBEDINGEN BIJ CONTRACTUELE WANUITVOERING BETREFT

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS Tussen : En : De NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN BELGIE Henri Jasparlaan 93 1060 Brussel Vertegenwoordigd door haar Voorzitter, dhr Marcel

Nadere informatie

C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN Aanbeveling betreffende strafbedingen Brussel, 21 oktober 1997 1 Gelet op de artikelen 35, par. 3, lid 2, en 36 van de wet van 14 juli 1991 betreffende

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd Toelichting wet implementatie richtlijn bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd Toelichting wet implementatie richtlijn bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd Toelichting wet implementatie richtlijn bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd Per 16 maart 2013 zijn

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht 1. Bewijs van de aannemingsovereenkomst 2. Belangrijke clausules van de aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld PPB-2007-4-CPB-2 BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 1 Erkenning voor het bijhouden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT, GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 ASPEELE, E. DE LOOSE, H. MOEYKENS, F. PlETERS, S. TlJSEBAERT,

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Categorie 5: Art 74, 13 WMPC. Dit artikel heeft betrekking op exoneratiebedingen.

Categorie 5: Art 74, 13 WMPC. Dit artikel heeft betrekking op exoneratiebedingen. Categorie 5: Art 74, 13 WMPC Dit artikel heeft betrekking op exoneratiebedingen. Verschillende exoneratiebedingen zijn verboden: = De onderneming gaat haar aansprakelijkheid uitsluiten of inperken die

Nadere informatie

Aan de hand van de verschillende demo s op de website van BNP Paribas Fortis kunnen de leerlingen het online bankieren bekijken en inoefenen.

Aan de hand van de verschillende demo s op de website van BNP Paribas Fortis kunnen de leerlingen het online bankieren bekijken en inoefenen. Ontdek Aan de hand van de verschillende demo s op de website van BNP Paribas Fortis kunnen de leerlingen het online bankieren bekijken en inoefenen. Surf naar https://www.bnpparibasfortis.be. Vink Personal

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN BV KOOPOVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid..bv. te. ( KvK nummer ) vertegenwoordigd

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

INTERNATIONAAL INCASSO

INTERNATIONAAL INCASSO INTERNATIONAAL INCASSO 1 I. Algemeen II. Preventie A. Vooronderzoek B. Contractvoorwaarden C. Het bindend maken van contractvoorwaarden D. Formaliseren van de eis III. Recuperatie A. Gerechtelijk B. Alternatieve

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL FINANCIEEL RECHT

INHOUDSTAFEL FINANCIEEL RECHT INHOUDSTAFEL FINANCIEEL RECHT HOOFDSTUK I. GELD IN HET RECHT 1 Afdeling 1. Soorten geld A. Chartaal geld B. Giraal geld 2 C. Elektronisch geld 4 Afdeling 2. Betaling in geld in de verhouding tussen schuldenaar

Nadere informatie

Arbitragecommissie. Advies over de verbintenissen aangegaan tijdens de bedenktijd van een maand

Arbitragecommissie. Advies over de verbintenissen aangegaan tijdens de bedenktijd van een maand Advies nr. 2012/11 van 18 oktober 2012 Arbitragecommissie Wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Advies over de verbintenissen aangegaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Fokkema Linssen Notarissen

ALGEMENE VOORWAARDEN Fokkema Linssen Notarissen Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam ALGEMENE VOORWAARDEN Fokkema Linssen Notarissen Artikel 1 Aanduidingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Fokkema Linssen notarissen Fokkema

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Inleidende bepaling Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Trappelend Geheim via de webwinkel op www.trappelendgeheim.be. Het plaatsen van

Nadere informatie

1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang

1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang December 2015 1.1 De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Kinetic NV (hierna

Nadere informatie

INTERNATIONAAL INCASSO

INTERNATIONAAL INCASSO INTERNATIONAAL INCASSO 1 Stappenplan I. Preventie A. Vooronderzoek B. Contractvoorwaarden C. Het bindend maken van contractvoorwaarden D. Inschakelen van derden E. Formaliseren van de eis F. Bewarende

Nadere informatie

ADVIES. over DE IMPACTANALYSE VAN EEN EVENTUELE HERVORMING VAN DE REGELS INZAKE DE VERJARING VAN VORDERINGEN VAN EN TEGEN CONSUMENTEN

ADVIES. over DE IMPACTANALYSE VAN EEN EVENTUELE HERVORMING VAN DE REGELS INZAKE DE VERJARING VAN VORDERINGEN VAN EN TEGEN CONSUMENTEN N HAND PRAKT - Verjaring vorderingen cons. A2 Brussel, 12 februari 2013 MH/TM/AS 692-2012 ADVIES over DE IMPACTANALYSE VAN EEN EVENTUELE HERVORMING VAN DE REGELS INZAKE DE VERJARING VAN VORDERINGEN VAN

Nadere informatie

Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking

Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking Hieronder volgt een overzicht van wat je met KBC-Mobile Banking allemaal kunt doen. Als je KBC-Mobile Banking niet alleen gebruikt voor

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

Aandelenopties. In dit geval wordt de optie geacht, uit fiscaal oogpunt aan hem te zijn toegekend bij het verstrijken van de termijn van 60 dagen.

Aandelenopties. In dit geval wordt de optie geacht, uit fiscaal oogpunt aan hem te zijn toegekend bij het verstrijken van de termijn van 60 dagen. 1 H Aandelenopties Definiëring Een aandelenoptie kunnen we omschrijven als het recht om tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn een bepaald aantal aandelen of winstbewijzen van een vennootschap

Nadere informatie

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 MEI 2014 Deze nota werd opgesteld in toepassing

Nadere informatie

Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken. Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding

Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken. Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding Consumentenrecht Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken Doelstelling van de wet Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding Bescherming van de eerlijke

Nadere informatie

Reglement KBC-Termijnbeleggingen

Reglement KBC-Termijnbeleggingen CW2115N1 V10-2003 -/- p. 1 van 6 Reglement KBC-Termijnbeleggingen Deze uitgave werd geregistreerd te Leuven, derde kantoor, op 25.09.2003 Dit reglement vervangt het reglement KBC-Termijnbeleggingen van

Nadere informatie

Nuttige tips voor goede contracten

Nuttige tips voor goede contracten Nuttige tips voor goede contracten L. DE MEYERE A. VAN OEVELEN F. WALSCHOT Editor: Centrum voor beroepsvervolmaking in de rechten KLUWER Inhoudsopgave Woord vooraf IX /. Prijsbepalingsclausules 1 A. Inleiding

Nadere informatie

Knipperlichten. Conflict Management. Luc Demeyere. 20 februari 2014

Knipperlichten. Conflict Management. Luc Demeyere. 20 februari 2014 2014 Knipperlichten Conflict Management Luc Demeyere 20 februari 2014 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Overzicht I. De nieuwe Belgische arbitragewet

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door. Het plaatsen van een bestelling op de website van leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. behoudt zich het

Nadere informatie

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN INHOUD SAMENVATTING.................................................... v INHOUD........................................................... vii INLEIDING.........................................................

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. EBNS Jan 2014 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. 2. Totstandkoming

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27ste april 2005 tot wijziging van de Boeken 5 en

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

LEIDRAAD BIJ DE INLEIDINGSZITTING VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL VAN LIMBURG

LEIDRAAD BIJ DE INLEIDINGSZITTING VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL VAN LIMBURG 1 LEIDRAAD BIJ DE INLEIDINGSZITTING VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL VAN LIMBURG A. INTERNATIONALE RECHTSMACHT Overeenkomstig art. 26 EEX-Vo (Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1

Algemene voorwaarden 1 Algemene voorwaarden 1 1 Versie augustus 2016. Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten en medewerkers van het kantoor BVBA EQUATOR ADVOCATEN

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 december 2005 (OR. en) 14883/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0145 (CNS) UEM 205 ECOFIN 370 OC 877 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES

Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank

SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank GarantiBank heeft

Nadere informatie

GIRAAL EN ELEKTRONISCH BETALINGSVERKEER

GIRAAL EN ELEKTRONISCH BETALINGSVERKEER ALGEMENE PRAKTISCHE RECHTSVERZAMELING GIRAAL EN ELEKTRONISCH BETALINGSVERKEER Reinhard STEENNOT Hoofddocent UGent, Instituut Financieel Recht 2011 a Wolters Kluwer business Inhoud Blz. AFKORTINGEN EN CITEERWIJZEN

Nadere informatie

LEIDRAAD BIJ DE INLEIDINGSZITTING VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL VAN LIMBURG

LEIDRAAD BIJ DE INLEIDINGSZITTING VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL VAN LIMBURG 1 LEIDRAAD BIJ DE INLEIDINGSZITTING VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL VAN LIMBURG A. INTERNATIONALE RECHTSMACHT Overeenkomstig art. 26 EEX-Verord. (Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. INLEIDING... v. VOORWOORD... vii HOOFDSTUK I. GELD IN HET RECHT...1

INHOUDSOPGAVE. INLEIDING... v. VOORWOORD... vii HOOFDSTUK I. GELD IN HET RECHT...1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... v VOORWOORD... vii HOOFDSTUK I. GELD IN HET RECHT...1 Afdeling I. Aandachtspunten uit de economische theorie van het geld...1 1. Functies...1 2. Definitie...2 3. Chartaal en

Nadere informatie

Nota van toelichting

Nota van toelichting Nota van toelichting In het Algemeen Overleg van 11 november 2008 heb ik nadere regelgeving voor buitengerechtelijke incassokosten aangekondigd (Kamerstukken II 2008/09, 24 515, nr. 144). Bij brief van

Nadere informatie

Consumentenrecht en handelspraktijken: Informatie aan de consument

Consumentenrecht en handelspraktijken: Informatie aan de consument Consumentenrecht en handelspraktijken: Informatie aan de consument Informatie ( Art. 10 WMPC ) Regel m.b.t. taal, etikettering, gebruiksaanwijzingen en garantiebewijzen = Art. 10 WMPC zegt dat de vereisten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Tot eigendomsovergang van een gebouw / tot verbintenis te bouwen

Tot eigendomsovergang van een gebouw / tot verbintenis te bouwen Woningbouw De woningbouwwet poogt de misbruiken die in de bouwsector bestonden en die het burgerlijk wetboek niet konden voorzien, te sanctioneren en te elimineren. De wet vormt een dwingende aanvulling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V.

Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V. Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V. Artikel 1: Definities 1.1 Opdrachtgever: de wederpartij van ECFG bij een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 2.1. 1.2 ECFG: Eindhoven

Nadere informatie

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Akkoord over prijs en zaak voldoende voor verkoop Of toch niet?

Akkoord over prijs en zaak voldoende voor verkoop Of toch niet? Akkoord over prijs en zaak voldoende voor verkoop Of toch niet? FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Consensualisme

Nadere informatie

SPAARREKENING MET DERDENBEDING

SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING MET

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 JUNI 2006 C.05.0370.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0370.N FORTIS BANK, naamloze vennootschap, met zetel te 1000 Brussel, Warandeberg 3, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Pierre van

Nadere informatie

Terughoudendheid gepast bij openen kwaliteitsrekening

Terughoudendheid gepast bij openen kwaliteitsrekening Dit artikel uit is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd voor anonieme bezoeker Terughoudendheid gepast bij openen kwaliteitsrekening Inleiding De kwaliteitsrekening is voorwerp geweest

Nadere informatie

Productvoorwaarden. MoneYou

Productvoorwaarden. MoneYou Productvoorwaarden MoneYou INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 2 SOORTEN MONEYOU REKENINGEN 3 3 REKENINGAFSCHRIFTEN 5 4 DEBETSALDI 5 5 CONTACT MONEYOU 6 1 ALGEMEEN a. Elke Klant kan bij de Bank één of meerdere

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor Belgische publieke rechtspersonen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor Belgische publieke rechtspersonen Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Datum 20 Relationship Manager: F2F Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor Belgische publieke rechtspersonen U

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE ALGEMEEN 1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten

Nadere informatie

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen...

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen... i INHOUDSTAFEL Voorwoord.............................................. Opzet en leidraad.......................................... Lijst van de gebruikte afkortingen............................. vii ix

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: +31(0)6 15577159 rt@rondomleren.nl Regentesselaan 20-26 1217EG Hilversum Algemene Voorwaarden RondomLeren Artikel 1. Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: RondomLeren

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul A. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke

Nadere informatie

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt.

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt. Van toepassing zijn: Algemene voorwaarden Alternatieve Kadobon BV en de aanvullende voorwaarden voor kerstpakketten, relatiegeschenken en andere bedrijfskado's, zoals hieronder vermeld. Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

art.2 Brochure en prijslijst Y&S Transport VOF

art.2 Brochure en prijslijst Y&S Transport VOF art.1 Toepassingsgebied Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met, op alle offertes die uitgaan van en op alle bestellingen gericht aan Y&S Transport

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 6.9.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1820/2009, ingediend door José Maria Carrasco Cano (Spaanse nationaliteit), namens de "Asociación

Nadere informatie