Amersfoortse Mixed Hockey Club. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewijzigd tijdens de ALV van 17 november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amersfoortse Mixed Hockey Club. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewijzigd tijdens de ALV van 17 november 2014"

Transcriptie

1 Amersfoortse Mixed Hockey Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewijzigd tijdens de ALV van 17 november 2014 Het Huishoudelijk Reglement is een nadere uitwerking van de statuten. De bepalingen in de statuten zijn in alle gevallen leidend en gaan boven de bepalingen in het Huishoudelijk Reglement, conform artikel 24 van de statuten van AMHC. De KNHB kent een aantal reglementen waaronder het bondsreglement waarin regelgeving rondom wedstrijden, velden en hockeyevenementen uitvoerig is beschreven. Dit Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de KNHB reglementen. Inhoudsopgave Artikel 1 Definities Artikel 2 Tenue Artikel 3 Leden en Donateurs Artikel 4 Wijze van aanmelding en voorwaarde toelating Artikel 5 Toelating en verplichting donateurs Artikel 6 Ledenregistratie Artikel 7 Einde lidmaatschap Artikel 8 Contributie Artikel 9 Schade aan eigendommen en verzekeringen Artikel 10 Straffen Artikel 11 Aanvullende corrigerende maatregelen Artikel 12 Beroepsprocedure bij schorsing of royement Artikel 13 Bestuur Artikel 14 Voorzittersoverleg Artikel 15 Bestuursvergaderingen Artikel 16 Bestuursbesluiten Artikel 17 Locatiemanager Artikel 18 Commissies Artikel 19 Officiële organen Artikel 20 Algemene vergadering Artikel 21 Jaarstukken, balans staat van baten en lasten en jaarverslag Artikel 22 Spelers Artikel 23 Aanvoerders Artikel 24 Trainers, coaches en begeleiders Artikel 25 Scheidsrechters Artikel 26 Wijzigingen en aanvullingen huishoudelijk reglement 1

2 Artikel 1 Definities a. Vereniging: de Amersfoortse Mixed Hockeyclub (AMHC); b. Verenigingsjaar: het verenigingsjaar loopt van 1 juli in enig jaar en eindigt op 30 juni van het daarop volgende jaar; b. Fiscaal Boekjaar: het fiscale boekjaar loopt van 1 augustus in enig jaar en eindigt op 31 juli van het daarop volgende jaar; c. Royement: ontzetting uit het lidmaatschap als bedoeld in artikel 10 en 11b van de statuten. Artikel 2 Tenue Het tenue van de vereniging is rood shirt*, grijze broek/rok en rode* kousen. Modellen en kleur nader door het bestuur vast te stellen. De leden zijn verplicht bij competitiewedstrijden het officieel vastgestelde clubtenue te dragen. * Eventueel voorzien van door het bestuur vastgestelde accenten, zoals bijvoorbeeld sponsoruitingen. Artikel 3 Leden en donateurs 1. Leden zijn de natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten, met inachtneming van het bepaalde in dit reglement en in de statuten van de vereniging. 2. De vereniging kent onder andere de navolgende leden: a. juniorleden; b. seniorleden; c. G -hockeyleden; d. trimleden; e. leden van verdienste; f. ereleden. Daarnaast kent de vereniging functieleden en donateurs en leden die niet deelnemen aan de competitie waaronder aspirant -leden, knotshockeyleden en trainingsleden. 3. Juniorleden zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar jonger zijn dan achttien jaar en in competitieverband spelen. Junioren worden onderscheiden in: - juniorleden A zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar zestien jaar of ouder, doch nog geen achttien jaar zijn; - juniorleden B zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar veertien jaar of ouder, doch nog geen zestien jaar zijn; - juniorleden C zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar twaalf jaar of ouder, doch nog geen veertien jaar zijn; - juniorleden D zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar tien jaar of ouder, doch nog geen twaalf jaar zijn; 2

3 - juniorleden E zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar acht jaar of ouder, doch nog geen tien jaar zijn; - juniorleden F zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar zes jaar of ouder, doch nog geen acht jaar zijn. 4. Seniorleden zijn natuurlijke personen, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar achttien jaar of ouder zijn. Senioren worden onderscheiden in: - seniorleden zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar achttien jaar of ouder, doch nog geen dertig jaar zijn; - semi -veteranen zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar dertig jaar of ouder, doch nog geen vijfendertig jaar zijn; - veteranen zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar vijfendertig jaar of ouder, doch nog geen vijftig jaar zijn; - L -veteranen zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar vijftig jaar of ouder zijn. 5. Trimleden zijn natuurlijke personen die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar achttien jaar of ouder zijn en die de hockeysport beoefenen door middel van het volgen van training en het spelen van vriendschappelijke wedstrijden. Trimleden spelen geen competitie. 6. Aspirant-leden zijn natuurlijke personen die de hockeysport in teamverband willen beoefenen door middel van het volgen van training en het spelen van vriendschappelijke wedstrijden. Aspirant leden spelen geen competitie. 7. Knotshockeyleden zijn natuurlijk personen die c.a. zestig jaar of ouder zijn en die de hockeysport beoefenen door middel van het volgen van training en het spelen van vriendschappelijke wedstrijden. Knotshockeyleden spelen geen competitie. 8. Trainingsleden zijn natuurlijke personen die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar achttien jaar of ouder zijn en die de hockeysport in competitieverband beoefenen bij een andere vereniging. Deze leden volgen alleen training en spelen geen competitie bij AMHC. 9. G -leden zijn natuurlijke personen die niet rolstoelafhankelijk zijn maar waarbij de verstandelijke beperking van dien aard is, dat zij niet mee kunnen komen met leeftijdgenoten binnen een regulier hockeyteam. De hockeysport wordt beoefend door middel van het volgen van training en het spelen van vriendschappelijke wedstrijden. G -leden kunnen deelnemen aan de G -hockey competitie. 10. Leden van verdienste zijn natuurlijke personen die door hun prestaties aanspraak kunnen maken op erkentelijkheid en als zodanig door het bestuur zijn benoemd. 11. Ereleden zijn natuurlijke personen die wegens hun buitengewone verdiensten door de Algemene Vergadering daartoe zijn benoemd. 12. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich als zodanig hebben aangemeld en zich bereid hebben verklaard de vereniging uitsluitend door een financiële bijdrage te steunen. 3

4 13. Functieleden zijn zij die uitsluitend een (bestuur)functie binnen de vereniging vervullen en die bij AMHC op geen enkele wijze de hockeysport actief beoefenen. Artikel 4 Wijze van aanmelden en voorwaarde toelating 1. Een natuurlijke persoon die lid wil worden van de vereniging moet een door het bestuur te verstrekken inschrijfformulier ingevuld en ondertekend in dienen bij de secretaris van het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon. Hieraan gelijk gesteld is een elektronische aanmelding via het webformulier op de website. Minderjarigen kunnen alleen worden toegelaten als het inschrijfformulier wordt meeondertekend door de wettige vertegenwoordiger. 2. Binnen een maand na het indienen van de aanvraag ontvangt de aanvrager door of namens het bestuur schriftelijk bericht over het verzoek tot toelating als lid van de vereniging. In geval van niet- toelating wordt de reden daarvan vermeld. 3. Juniorleden kunnen als aspirant-lid worden aangemeld vanaf 1 oktober als ze de leeftijd van vijf jaar hebben. Juniorleden worden lid als ze zes jaar zijn. 4. Voor diegenen die gedurende het verenigingsjaar lid worden, geldt dat zij, indien zij lid worden vóór 1 januari van het betreffende verenigingsjaar, de volledige contributie verschuldigd zijn. Indien zij lid worden na 1 januari van het betreffende verenigingsjaar, zijn zij de helft van de contributie verschuldigd. 5. Het bestuur is bevoegd een wachtlijst in te stellen in het geval er onvoldoende veld-, trainings en/of teamcapaciteit is. Het bestuur is bevoegd nader te bepalen welke criteria gelden voor het aanleggen van de wachtlijst en de volgorde van toelating van nieuwe leden. Artikel 5 Toelating en verplichtingen donateurs Het bestuur beslist per geval over de toelating van donateurs en over de voorwaarden van die toelating, waarbij in ieder geval geldt dat: - ook niet-leden van de vereniging donateur kunnen zijn; - de donateur de vereniging financieel of in natura steunt; - de donateur dit bedrag, tenzij nader schriftelijk met het bestuur anders wordt overeengekomen, in een keer aan de vereniging dient te voldoen binnen dertig dagen na ontvangst van de betreffende nota; - het donateurschap elk jaar stilzwijgend voor een jaar wordt verlengd, tenzij de donateur of het bestuur het donateurschap schriftelijk beëindigt met een opzegtermijn van vier weken of tenzij nader schriftelijk tussen het bestuur en de donateur anders wordt overeengekomen. Artikel 6 Ledenregistratie 1. De secretaris van het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon houdt een register bij waarin de namen en de adressen van de leden alsmede hun lidmaatschapscategorie worden bijgehouden. 4

5 2. Ieder lid is verplicht wijziging van zijn adres of contactgegevens in het ledenadministratiesysteem te registreren. Het lid heeft via de website toegang tot het ledenadministratiesysteem. Elk lid krijgt daarvoor een persoonlijke inlogcode. Eventuele kosten die door de vereniging moeten worden gemaakt om een adreswijziging op een andere wijze te achterhalen, worden op het desbetreffende lid verhaald. 3. De secretaris van het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon draagt er zorg voor dat de leden worden aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. 4. De persoonsgegevens zullen door de vereniging uitsluitend worden gebruikt voor verenigingsdoeleinden en ter informatie van de KNHB. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld tenzij daartoe toestemming is gegeven. Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. a. Behoudens schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend verlengd. b. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per aan de ledenadministratie plaatsvinden. Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden vóór 1 juni. Indien het lidmaatschap niet vóór 1 juni bij de ledenadministratie is opgezegd, is de volledige contributie van het volgende verenigingsjaar verschuldigd. c. De ledenadministratie verstrekt een ontvangstbevestiging van de opzegging. Deze ontvangstbevestiging geldt als enig wettig bewijs. d. Afmeldingen op andere wijze (mondeling) of bij andere personen (coaches, lijnhoofden, trainers) worden als nietig beschouwd. 2. Als de opzegging niet heeft plaatsgevonden volgens het bepaalde in lid 1, kan het bestuur dispensatie verlenen en de opzegging tegen 1 januari laten plaatsvinden: - wegens verhuizing naar een andere gemeente dan die waar de vereniging haar zetel heeft; - op grond van medisch advies; - op grond van andere, naar het oordeel van het bestuur, afdoende redenen. 3. Het bestuur kan tot royement besluiten in geval van wanbetaling of wangedrag. a. Tot royement wegens wanbetaling kan worden besloten, wanneer het lid niet aan zijn financiële verplichtingen binnen de daarvoor gestelde termijn heeft voldaan en de betaling eveneens niet gevolgd is binnen 14 dagen na aanmaning per aangetekend schrijven. Het bestuur is gehouden het besluit tot royement wegens wanbetaling, inclusief de redenen die tot de besluitvorming hebben geleid, zo spoedig mogelijk ter kennis van de leden te brengen. Wegens het niet nakomen van hun financiële verplichtingen geroyeerde leden kunnen, via de procedure beschreven in art. 4, weer als lid worden toegelaten, indien zij aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan en tevens het voor nieuwe leden geldende entreegeld hebben afgedragen. 5

6 b. Tot royement wegens wangedrag kan worden besloten, indien het betrokken lid zich schuldig maakt aan daden welke duidelijk in strijd zijn met het doel en de belangen van de vereniging. Het besluit tot royement wegens wangedrag wordt aan de organisaties waarbij de vereniging is aangesloten bekend gemaakt, met inachtneming van de in artikel 10 van dit reglement genoemde beroepsprocedure. Aan royement kan schorsing door het bestuur voorafgaan. Aan de betrokkene wordt van schorsing en van royement, per aangetekend schrijven, mededeling gedaan met vermelding van de redenen welke tot de besluiten hebben geleid. Het bestuur is niet gehouden het besluit tot royement en/of de redenen die tot de besluitvorming hebben geleid, ter kennis van de leden te brengen. Het bestuur is te allen tijde gerechtigd tot nietig verklaring van het besluit tot royement. Artikel 8 Contributie 1. Leden zijn aan de vereniging verschuldigd: - entreegeld bij het (opnieuw) aangaan van het lidmaatschap, en - contributie(s). 2. De standaard betaling van de contributie is door middel van automatische incasso. Voor leden die ná 1 januari 2008 lid zijn geworden, is automatische incasso verplicht. Door het aangaan van het lidmaatschap wordt toestemming verleend tot het uitvoeren van incasso van de jaarlijkse contributie inclusief zaalhockey en het entreegeld. 3. De contributiebrief (factuur) wordt aan het begin van het verenigingsjaar per verzonden minimaal 14 dagen voor de eerste incassodatum, naar het adres dat bij AMHC bekend is. Wordt de factuur om welke reden dan ook niet ontvangen, dan ontslaat dat een lid niet van de betaalplicht. In de brief staan de incassodata en de betaaltermijn vermeld. 4. Automatische incasso verplicht het lid te zorgen voor voldoende saldo, om te waarborgen dat automatische incasso ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. Tevens is het lid verplicht AMHC een correct en actueel rekeningnummer door te geven. 5. Wanneer betaling niet binnen de betalingstermijn plaatsvindt of wanneer automatische incasso niet mogelijk blijkt, is het lid na aanmaning of na ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde rente en incassokosten verschuldigd. 6. a. Een lid dat na de vervaldatum als genoemd in de aanmaning of de ingebrekestelling niet of nog niet volledig heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen voortvloeiend uit dit reglement, kan met onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur. Het lid kan dan de rechten die aan het lidmaatschap verbonden zijn niet langer uitoefenen totdat geheel aan de betalingsverplichtingen is voldaan. b. Na schorsing kan het bestuur de inning van de vordering uit handen geven. In dat geval komen de (buiten)gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te incasseren bedrag of, indien de werkelijke kosten hoger zijn, op die werkelijke kosten. 6

7 7. Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen vanwege zwaarwegende redenen, dit ter beoordeling van het bestuur. Een lid dient hiertoe een schriftelijk verzoek te richten aan het bestuur. Artikel 9 Schade aan eigendommen en verzekeringen 1. Ieder lid is aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de vereniging of aan de vereniging in bruikleen verstrekte goederen. 2. Elke geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door het lid of de leden die de desbetreffende zaak het laatst heeft, respectievelijk hebben gebruikt, tenzij door de betrokkene(n) het tegendeel wordt aangetoond. 3. Elk lid dat schade aan materiaal van de vereniging heeft toegebracht is verplicht hiervan melding te doen aan het bestuur. 4. Indien het herstellen van de door een lid toegebrachte schade aan materiaal kosten met zich meebrengt, beslist uiteindelijk het bestuur wie de kosten draagt. 5. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van welke aard ook van leden of derden die in het gebouw of op het terrein van de vereniging aanwezig zijn. 6. De vereniging heeft via de KNHB voor haar leden een secundaire collectieve sportongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Artikel 10 Straffen Het bestuur is bevoegd tot het opleggen van de navolgende straffen: 1. Schorsing wegens wangedrag, wanbetaling of het niet voldoen aan enige andere verplichting van het lid. Door de schorsing wordt het gebruik van de rechten van het lid opgeschort voor de duur van ten hoogste het resterende gedeelte van het lopende verenigingsjaar; de verplichtingen blijven bestaan. 2. Oplegging van geldboeten tot een bedrag van ten hoogste 75 per strafoplegging. 3. Het geven van een schriftelijke berisping. 4. Royement. Zie hiervoor het bepaalde in artikel 7 lid 2 van dit reglement. 5. De straffen kunnen in combinatie en ook voorwaardelijk worden opgelegd. 6. Het bestuur is gehouden opgelegde straffen - met uitzondering van schorsing wegens wangedrag - te publiceren in het verenigingsorgaan. Het bestuur is te allen tijde bevoegd tot opheffing van de schorsing, kwijtschelding van de geldboete en intrekking van de berisping. 7

8 7. Door de KNHB opgelegde boetes aan individuele spelers en teams zullen worden doorberekend aan het desbetreffende individu/team. Artikel 11 Aanvullende corrigerende maatregelen Het bestuur kan in combinatie met een statutaire straf, als bedoeld in het voorgaande artikel, een corrigerende maatregel opleggen. Als corrigerende maatregel wordt o.a. gezien: de verplichting om extra wedstrijden te fluiten of ontzegging tot feesten. Het opleggen van een corrigerende maatregel vindt bij jeugdleden alleen plaats na overleg met de wettelijk vertegenwoordiger. Artikel 12 Beroepsprocedure bij royement of schorsing 1. Geroyeerde leden en leden die langer dan een maand geschorst zijn, kunnen tegen dit besluit beroep aantekenen bij de Algemene vergadering. Zij dienen dit binnen 14 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven, schriftelijk aan het bestuur te berichten. 2. Het bestuur is gehouden dit beroep binnen vijf weken na ontvangst schriftelijk voor te leggen aan een te houden Algemene vergadering. 3. Het geroyeerde of geschorste lid heeft het recht deze vergadering bij te wonen en daar hetzij in eigen persoon, hetzij - indien betrokkene de seniorenleeftijd nog niet heeft bereikt vertegenwoordigd, hetzij schriftelijk verweer te voeren. 4. Wanneer op de Algemene vergadering tenminste 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen zich tegen het royement of de schorsing uitspreekt, wordt het desbetreffende bestuursbesluit vernietigd. 5. Beroep tegen andere dan in dit artikel genoemde straffen is niet mogelijk. Artikel 13 Bestuur 1. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen natuurlijke personen, welke door de Algemene vergadering worden benoemd. Het Dagelijks bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. De functie van penningmeester en secretaris zijn niet verenigbaar. De voorzitter van het bestuur wordt als zodanig door de Algemene vergadering in deze functie benoemd. De overige bestuursleden zijn commissaris van het bestuur. 2. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar. Aftredende bestuursleden zijn direct herkiesbaar, met dien verstande dat deze leden gedurende ten hoogste twee achtereenvolgende perioden zitting kunnen hebben in het bestuur. 3. De voorzitter heeft de leiding van alle vergaderingen van het bestuur. Hij heeft te allen tijde het recht op inzage van wat onder de overige bestuursleden berust. Alle bestuursbesluiten worden door de voorzitter meeondertekend. De voorzitter brengt op de jaarlijks te houden Algemene vergadering verslag uit van het afgelopen verenigingsjaar en fiscale boekjaar. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter worden zijn taken waargenomen door de plaatsvervangend voorzitter. 8

9 4. De taken van de secretaris van het bestuur zijn de navolgende: - het voeren van correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur; - het houden van het verenigingsarchief; - het notuleren ter Algemene vergadering, tenzij een andere persoon daartoe door het bestuur is aangewezen, en ondertekening van vastgestelde notulen; - het notuleren van vergaderingen van het bestuur en ondertekening van goedgekeurde notulen; - het notuleren van vergaderingen van het bestuur tenzij een andere persoon daartoe door het bestuur is aangewezen en ondertekening van goedgekeurde notulen; - het voeren van de ledenadministratie en het verstrekken aan de penningmeester van het bestuur van kopieën van het ledenregister. 5. De taken van de penningmeester van het bestuur zijn de navolgende: - het innen en het beheren van alle gelden van de vereniging; - het (mede-)ondertekenen van alle financiële verenigingsdocumenten; - het regelmatig (tenminste ieder kwartaal) rapporteren aan het bestuur over de financiële situatie gedurende het jaar; - het afleggen van rekening en verantwoording aan de algemene vergadering over de geldstroming binnen de vereniging. De penningmeester van het bestuur mag slechts tussentijds aftreden, indien de boeken zijn goedgekeurd door de kascommissie. 6. Het bestuur is bevoegd om, indien noodzakelijk, het budgetbeheer te delegeren aan een officiële commissie. 7. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien een bepaalde taak tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij een bestuurslid bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. 8. De verdere verbijzondering van taken en verantwoordelijkheden en de verdeling daarvan onder de bestuursleden wordt opgenomen in een overzicht dat ter kennis wordt gebracht van de leden. Artikel 14 Voorzittersoverleg 1. Het voorzittersoverleg bestaat uit alle voorzitters van de officiële commissies en de leden van het bestuur. De voorzitters van de commissies worden door het bestuur benoemd. De voorzitter van het bestuur is tevens voorzitter van het voorzittersoverleg. 2. Het voorzittersoverleg is bedoeld om beleidszaken en verenigingsbrede onderwerpen te coördineren en bespreken. Het voorzittersoverleg heeft tevens een adviserende functie richting het bestuur over het te voeren beleid. De werkwijze van het voorzittersoverleg wordt in onderling overleg bepaald. 3. Het voorzittersoverleg wordt tenminste twee keer per verenigingsjaar gehouden. 9

10 Artikel 15 Bestuursvergaderingen 1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse als bij de oproeping bepaald. 2. Ieder jaar worden tenminste acht bestuursvergaderingen gehouden. Bestuursvergaderingen worden bovendien gehouden iedere keer wanneer een van de bestuurders daartoe een verzoek doet onder opgave van de te behandelen punten. 3. Het verzoek tot de bestuursvergadering geschiedt tenminste zeven dagen van tevoren, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsaankondiging. 4. Het verzoek vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. 5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen ten aanzien van alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. 6. Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben de bestuurders en zij die daartoe door het bestuur worden uitgenodigd. Artikel 16 Bestuursbesluiten 1. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen in een bestuursvergadering, waarin tenminste de helft van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. 2. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 3. Alle stemmingen ter bestuursvergadering geschieden mondeling, tenzij een of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Zij tellen wel mee ter bepaling van enig quorum. 5. Het ter bestuursvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 6. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter van de vergadering de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid der 10

11 vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Buiten vergadering kan een besluit slechts worden genomen met algemene stemmen van alle bestuurders en kunnen de stemmen alleen schriftelijk worden uitgebracht. Het bestuur draagt zorg voor het houden van aantekening van de besluiten die zijn genomen op de in dit lid bedoelde wijze. 8. Het is denkbaar dat een bestuursbesluit moet worden genomen, terwijl niet aan de formele voorwaarden kan worden voldaan. (bijvoorbeeld omdat de beschikbare termijn te kort is of omdat niet alle bestuursleden bereikbaar zijn). In dat geval is de voorzitter bevoegd namens het bestuur een besluit te nemen. Dit besluit dient dan in de eerstvolgende bestuursvergadering alsnog formeel te worden bekrachtigd. Artikel 17 Locatiemanager De vereniging kent een locatiemanager die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van het clubhuis en de accommodatie. Hij/zij zorgt ervoor dat de operationele zaken binnen de vereniging efficiënt verlopen. De locatiemanager rapporteert aan het bestuur en in het bijzonder de commissaris beheer. De locatiemanager is gerechtigd personen die zich niet in overeenstemming met de door haar gestelde regels gedragen onder opgaaf van redenen de toegang tot de accommodatie van de vereniging te ontzeggen. Artikel 18 Commissies 1. De vereniging kent een aantal commissies welke door het bestuur worden ingesteld. De kascommissie is een statutair ingestelde commissie. Het bestuur draagt zorg voor een actueel overzicht van de commissies en contactpersonen op de website. 2. a. De kascommissie wordt jaarlijks door de Algemene vergadering benoemd en bestaat uit minimaal twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Leden van de kascommissie zijn niet herbenoembaar. De kascommissie stelt een rooster van aftreden op. De leden van de kascommissie hebben gedurende ten hoogste drie achtereenvolgende boekjaren zitting in deze commissie. b. De kascommissie heeft tot taak het onderzoeken van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting van het bestuur en het uitbrengen van verslag daarvan aan de Algemene vergadering. De kascommissie heeft daartoe het recht om van het bestuur te eisen dat inlichtingen worden verschaft, dat de kas en de waarden worden getoond en dat boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar worden gesteld. 3. De overige commissies bestaan uit minimaal drie leden, waarbij de voorzitter zitting heeft in het voorzittersoverleg. De voorzitter van een commissie wordt door het bestuur benoemd. 11

12 Commissies kunnen te allen tijde ook door het bestuur worden ontbonden. De leden van de commissies zijn herbenoembaar. 4. Iedere commissie valt onder de verantwoordelijkheid van één van de leden van het bestuur. Het bestuur bepaalt welk lid van het bestuur de verantwoording voor deze commissie draagt. 5. Een bestuurslid kan deel uitmaken van een commissie, tenzij het bestuur anders beslist. Elk bestuurslid heeft het recht de vergaderingen van een commissie bij te wonen; zij kunnen daarin het woord voeren maar hebben geen stemrecht indien zij daar formeel geen onderdeel van uitmaken. 6. Van commissies kunnen ook niet-leden van de vereniging deel uitmaken. 7. Het bestuur zal voor elke commissie vastleggen wat de taken en verantwoordelijkheden van de betreffende commissie zijn. 8. Commissies maken een schriftelijk verslag van de genomen besluiten, welke ter beschikking zijn van het bestuur. 9. Het bestuur voorziet commissies en andere budgethouders van de hoofdlijnen en relevante aspecten van het verenigingsbeleid zodat commissies de begroting kunnen opstellen. Het bestuur consolideert de diverse deelbegrotingen en stelt uiteindelijk de begroting vast die wordt voorgelegd aan de Algemene vergadering. Over de financiën van een commissie kan het bestuur een tussentijdse rapportage verlangen. 10. Het bestuur kan besluiten bepaalde taken en verantwoordelijkheden niet aan een commissie maar aan een lid toe te wijzen. Het bestuur bepaalt in dat geval onder verantwoordelijkheid van welk bestuur dit lid valt. Artikel 19 Officiële organen 1. De vereniging heeft twee officiële organen: - de website -amersfoort.nl, en - de e -honi. 2. Het bestuur benoemt daartoe een hoofdredacteur, die belast is met de redactie, het content management en het beschikbaar stellen van de informatie aan de leden. De redactie van de organen valt onder verantwoordelijkheid van de commissaris communicatie. 3. De secretaris van het bestuur, dan wel het bestuurslid dat belast is met het wedstrijdsecretariaat maakt in tenminste één van de officiële organen melding van: - aankondiging, agenda s en onderliggende stukken van Algemene vergaderingen; - wedstrijden en toernooien; - besluiten en mededelingen, voor zover deze door het bestuur nodig worden geacht. 12

13 Artikel 20 Algemene vergadering 1. Uiterlijk binnen zes maanden na afloop van een fiscale boekjaar zal de jaarlijkse Algemene vergadering worden gehouden. Buitengewone Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht. 2. De voorzitter verleent de leden het woord in de volgorde waarin zij dit hebben gevraagd. De secretaris houdt hiervan aantekening. De voorzitter heeft het recht een lid dat zich volgens zijn mening niet behoorlijk gedraagt het woord te ontnemen of de verdere toegang tot de vergadering te ontzeggen behoudens een geslaagd beroep van de betrokkene op de vergadering. 3. De secretaris legt ter vergadering een presentielijst neer waarop de aanwezige leden hun naam plaatsen en aantekenen of zij al dan niet stemgerechtigd zijn. Voorts wordt op de presentielijst aangetekend of een lid, en zo ja door welk ander lid, gemachtigd is tot het uitbrengen van nog een stem, onder overlegging van een, naar het oordeel van de secretaris, afdoende schriftelijke volmacht, als bedoeld in artikel 19 lid 4 van de statuten van de vereniging. De Wettelijke vertegenwoordiger van een jeugdlid of -leden heeft één stem. Slechts die stemgerechtigde leden wier namen op de presentielijst voorkomen nemen, al dan niet door middel van een gevolmachtigde, aan de stemmingen deel. 4. Voor de aanvang van de stemmingen over personen wijst de voorzitter drie neutrale personen aan die de stemmen tellen en van de uitkomst verslag zullen uitbrengen aan de voorzitter; daarna deelt de voorzitter de uitslag van de stemming aan de vergadering mede. 5. Bij hoofdelijk oproeping geschieden de stemmingen in volgorde van de presentielijst met dien verstande dat eerst de stemgerechtigde leden, al dan niet bij volmacht, daarna de bestuursleden en tenslotte de voorzitter hun stemmen uitbrengen. 6. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die: - ongetekend zijn; - onleesbaar zijn; - een persoon niet duidelijk aanwijzen; - de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is; - voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten; - meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon. 7. Van het besprokene in een Algemene vergadering worden door de secretaris of de door het bestuur daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden in het officiële orgaan gepubliceerd of op een andere, ter keuze van het bestuur, wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende Algemene vergadering te worden vastgesteld. 13

Amersfoortse Mixed Hockey Club. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewijzigd tijdens de ALV van 19 mei 2015 (Artikel 2)

Amersfoortse Mixed Hockey Club. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewijzigd tijdens de ALV van 19 mei 2015 (Artikel 2) Amersfoortse Mixed Hockey Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewijzigd tijdens de ALV van 19 mei 2015 (Artikel 2) Het Huishoudelijk Reglement is een nadere uitwerking van de statuten. De bepalingen in de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Dutch Corporate Finance Association, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

3. Het bestuur is bevoegd een wachtlijst in te stellen in het geval er onvoldoende veld,

3. Het bestuur is bevoegd een wachtlijst in te stellen in het geval er onvoldoende veld, HUISHOUDELIJK REGLEMENT L.S.H. Thor Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: L.S.H. Thor, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht op 23 februari 2006 en is gevestigd te Leiden.

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT (BRON: KONINKLIJKE NEDERLANDSE HOCKEYBOND - 2013)

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT (BRON: KONINKLIJKE NEDERLANDSE HOCKEYBOND - 2013) MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT (BRON: KONINKLIJKE NEDERLANDSE HOCKEYBOND - 2013)! HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: naam vereniging, hierna te noemen de vereniging is

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PINOKÉ 2009

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PINOKÉ 2009 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PINOKÉ 2009 HUISHOUDELIJK REGLEMENT WEDSTRIJDEN Artikel 1 De leden en jeugdleden zijn verplicht aan de oproep tot deelneming aan wedstrijden gehoor te geven tenzij zij door omstandigheden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ZANDVOORTSCHE HOCKEY CLUB 2016 MODEL KNHB (2013)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ZANDVOORTSCHE HOCKEY CLUB 2016 MODEL KNHB (2013) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ZANDVOORTSCHE HOCKEY CLUB 2016 MODEL KNHB (2013) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Zandvoortsche Hockey Club, hierna te noemen de vereniging,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MIXED HOCKEYCLUB LIBERTY

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MIXED HOCKEYCLUB LIBERTY HUISHOUDELIJK REGLEMENT MIXED HOCKEYCLUB LIBERTY Naam en zetel. Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Mixed hockeyclub Liberty, hierna te noemen: de vereniging. 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOCKEYCLUB HISALIS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOCKEYCLUB HISALIS HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOCKEYCLUB HISALIS Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Hockeyclub Hisalis, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht op 24 mei 1972 en is gevestigd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Hockey Club Houten

Huishoudelijk reglement Hockey Club Houten Huishoudelijk reglement Hockey Club Houten Het Huishoudelijk Reglement regelt de dagelijkse aangelegenheden van de Hockey Club Houten. Conform artikel 25 van de Statuten van de vereniging dient het als

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT Oktober 2016 Artikel 1. De vereniging draagt de naam Volleybal Club Volt (afgekort VC Volt). Zij is gevestigd te Cuijk (NB) en is opgericht op 14 juli 2016 als voortvloeisel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VMHC Cartouche HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Begripsomschrijvingen. Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1. algemene vergadering, het orgaan bedoeld in artikel

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Omni Vereniging Zwaluwen Utrecht 1911 Afdeling Hockey zoals vastgesteld in de ledenvergadering d.d.

Huishoudelijk Reglement Omni Vereniging Zwaluwen Utrecht 1911 Afdeling Hockey zoals vastgesteld in de ledenvergadering d.d. Huishoudelijk Reglement Omni Vereniging Zwaluwen Utrecht 1911 Afdeling Hockey zoals vastgesteld in de ledenvergadering d.d. 26 oktober 2012 Oprichting Artikel 1 De afdeling hockey van de Omni Vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort ALGEMEEN Artikel 1 1. Het Huishoudelijk Reglement geldt naast hetgeen in de statuten van Lopersgroep Brandevoort is opgenomen. 2. De algemene vergadering

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AANDEELHOUDERSBELANGEN VERENIGING AJAX

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AANDEELHOUDERSBELANGEN VERENIGING AJAX HUISHOUDELIJK REGLEMENT AANDEELHOUDERSBELANGEN VERENIGING AJAX Begripsomschrijvingen. Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1. aandelen: de aandelen in het kapitaal van de vennootschap;

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hockeyvereniging Mixed Hockey Club Krimpen te Krimpen aan den IJssel

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hockeyvereniging Mixed Hockey Club Krimpen te Krimpen aan den IJssel HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hockeyvereniging Mixed Hockey Club Krimpen te Krimpen aan den IJssel Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Mixed Hockey Club Krimpen. Zij is opgericht bij notariële akte

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel.

Artikel 1: de vereniging draagt de naam Bridge Veghel '77 en is gevestigd te Veghel. STATUTEN VAN "BRIDGE VEGHEL '77". OPRICHTING. Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel. Artikel 2: de vereniging is opgericht op 26 mei 1977. Artikel 3: zij

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Voetbal Vereniging Schoonebeek

Huishoudelijk Reglement Voetbal Vereniging Schoonebeek Huishoudelijk Reglement Voetbal Vereniging Schoonebeek Nieuw Schoonebeek, 23 augustus 2004 Naam en Zetel Artikel 1. De vereniging draagt de naam Schoonebeek. Zij is gevestigd te Nieuw Schoonebeek. De verenigingskleuren

Nadere informatie

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Pagina 1 van 7 Versie: 14-12-2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemeen... 3 2 Lidmaatschap... 3 3 Contributie... 4 4 Het Bestuur... 5 5 Ledenvergaderingen... 5 6 Stemmen... 6 7 Boetes

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MHC AMSTELVEEN Hockeyvereniging MHC Amstelveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MHC AMSTELVEEN Hockeyvereniging MHC Amstelveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT MHC AMSTELVEEN - 2014 Hockeyvereniging MHC Amstelveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: MHC Amstelveen, hierna te noemen de vereniging is bij

Nadere informatie

Huishoudelijke Reglement Bijlage Bestuur en commissies SV DIO -Afdeling Basketball - Oosterwolde Per 1 juli 2017

Huishoudelijke Reglement Bijlage Bestuur en commissies SV DIO -Afdeling Basketball - Oosterwolde Per 1 juli 2017 Algemeen Art. 1 Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven. De leden die in strijd met de statuten of dit reglement handelen of zich op zeer ernstige wijze

Nadere informatie

Goedgekeurde tekst wijziging van de Statuten Sportvereniging Ludentes. Voorgelegd op de Algemene Leden Vergadering op 17 december 2008.

Goedgekeurde tekst wijziging van de Statuten Sportvereniging Ludentes. Voorgelegd op de Algemene Leden Vergadering op 17 december 2008. Goedgekeurde tekst wijziging van de Statuten Sportvereniging Ludentes Voorgelegd op de Algemene Leden Vergadering op 17 december 2008. STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Sportvereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Artikel 1 De vereniging is genaamd: Hockey Club Nieuwkoop en is gevestigd te Nieuwkoop Artikel 2 De vereniging stelt zich ten doel gedurende het hockeyseizoen uitsluitend

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Algemene Bepalingen. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Watersportvereniging De Kievit. Zij is gevestigd te Dordrecht. Artikel 2. Het verenigingsjaar loopt van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van volleybalvereniging ViP te Purmerend

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van volleybalvereniging ViP te Purmerend 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van volleybalvereniging ViP te Purmerend Artikel 1: Naam en zetel 1. De vereniging draagt de naam ViP (Volleybal in Purmerend) en is gevestigd te Purmerend. 2. De vereniging ViP

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUDOKAI VLEESENBEEK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUDOKAI VLEESENBEEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUDOKAI VLEESENBEEK 2013 Vereniging voor Kyokushin-Karate, Kickboksen en Krachttraining HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Begripsomschrijvingen. Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

Statuten vereniging Choochem

Statuten vereniging Choochem Statuten vereniging Choochem Artikel 1: Naam vereniging 1. De vereniging draagt de naam: Choochem, vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen ; zij is statutair gevestigd te Amersfoort. 2.

Nadere informatie

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf Artikel 1. Doel en middelen. Smartlappenkoor Lingewaard tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door: a. Het organiseren van repetitieavonden en optredens. b. Het bevorderen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE HANDBALVERENIGING BRUMMEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE HANDBALVERENIGING BRUMMEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE HANDBALVERENIGING BRUMMEN Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Handbalvereniging Brummen. Zij werd opgericht op 5 februari 1946 en is gevestigd te Brummen. De kleuren

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden Huishoudelijk Reglement 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Dit Huishoudelijk Reglement is ingesteld krachtens artikel 23 van de statuten. 2. In dit reglement

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss 1 VOORSTEL VOOR WIJZIGING STATUTEN WIJKSTICHTING Oss-Zuid Heden, DATUM, verschenen voor mij, mr. NAAM NOTARIS, notaris te Oss: 1. VOORNAMEN ACHTERNAAM VOORZITTER, wonende ADRES, geboren GEBOORTEDATUM te

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association (publicatiedatum: december 2015) (bij onduidelijkheid of het ontbreken van bepaalde zaken gelden de statuten boven het HHR) De Young Physiotherapist

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder a Vereniging: IJsvereniging Doetinchem 96 b bestuur: het bestuur van de Vereniging; c statuten: de statuten van de Vereniging;

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING te Sterksel Opgericht 01-04-1960 Ingeschreven bij het Nederlands Handbal Verbond onder de naam HV De Vlinders INHOUDSOPGAVE: OMSCHRIJVING: ARTIKEL: ALGEMEEN 1

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen. Artikel 1 1. In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: - de vereniging: Nederlandse Vereniging van Bedrijfstelecommunicatie Grootgebruikers BTG, gevestigd te

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HCSCOOP Aanpassing per 10 juni 2010

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HCSCOOP Aanpassing per 10 juni 2010 TENUE Artikel 1 Het tenue van H.C. Scoop bestaat uit: Licht blauwe polo met oranje kraag Donkerblauwe short/rok Lichtblauw/oranje gestreepte kousen Naast de kleding en kunstgrasschoenen is het verplicht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. ArtikeM.NAAMENZETEL De vereniging draagt de naam sportclub Olympus. Zij is gevestigd te Tilburg. De kleuren van de vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MIXED HOCKEYCLUB BENNEBROEK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MIXED HOCKEYCLUB BENNEBROEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT MIXED HOCKEYCLUB BENNEBROEK Algemeen Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Mixed Hockey Club Bennebroek, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht op 26 april

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Volleybalvereniging Flash Veendam

Huishoudelijk reglement Volleybalvereniging Flash Veendam Huishoudelijk reglement Volleybalvereniging Flash Veendam Inhoud 1. Begripsomschrijving 2. Lidmaatschap 3. Geldmiddelen 4. Bestuur 5. Kascommissie 6. Trainingen 7. Materiaal 8. Wedstrijden 9. Overige bepalingen

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BLOK EVC Versie datum 14 maart 2016 Goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BLOK EVC Versie datum 14 maart 2016 Goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Hoofdstuk 1 LIDMAATSCHAP VAN DE VERENIGING Aanvullend op de statuten artikel 6.1 t/m 6.4 Artikel 6.1.1 : Zij, die lid van de vereniging willen worden geven zich op doormiddel van het daartoe bestemde (website)

Nadere informatie

STATUTEN British Society Deventer

STATUTEN British Society Deventer NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam:, hierna te noemen: de vereniging. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Deventer.* *Ten huize van haar secretaris. 3. De vereniging is opgericht in

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

Statuten van vereniging Fotoclub Twente datum:

Statuten van vereniging Fotoclub Twente datum: HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Naam en zetel 1. De vereniging draagt de naam Fotoclub Twente hierna kortweg te noemen De vereniging. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Enschede (Overijssel)

Nadere informatie

gebaseerd op statuten d.d. -5 juli 2005 aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend

gebaseerd op statuten d.d. -5 juli 2005 aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend STATUTEN VV GESTEL gebaseerd op statuten d.d. -5 juli 2005 aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend Artikel 1 - Naam, zetel en rechtsbevoegdheid De vereniging is genaamd vv GESTEL en heeft haar

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OSVV 040

Huishoudelijk Reglement OSVV 040 Versie 4.0 dd. 02 april 2014 Artikel 1. Algemene bepaling 1.1. De vereniging draagt de naam OSVV 040, hierna te noemen de vereniging. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. 1.2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Voetbalvereniging Bunnik 73 Huishoudelijk Reglement Versie d.d. 12 juli 1991 Gedigitaliseerd 31 maart 2007 Blad 1 van 8 Algemene bepalingen. Artikel 1 De v.v. Bunnik '73 is ontstaan door samengaan van

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO) Huishoudelijk Reglement SVO Definitief ALV 20090917 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO) Artikel 1. Algemene bepalingen Het huishoudelijk reglement is van toepassing

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2.

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren De Zandput. 2. STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2. Zij heeft haar zetel te Zoutelande, gemeente Veere. Doel Artikel 2 1. Het

Nadere informatie

Statuten Datum: 1993-08-24 Gewijzigd op: 2013-10-04. Secretariaat: Schweizerlaan 17 5644 DK Eindhoven KvK: 55249124 Bank: NL82 RABO 0356 7146 24

Statuten Datum: 1993-08-24 Gewijzigd op: 2013-10-04. Secretariaat: Schweizerlaan 17 5644 DK Eindhoven KvK: 55249124 Bank: NL82 RABO 0356 7146 24 STATUTEN VAN DE BRIDGECLUB WAALRE 1. Naam, zetel en verenigingsjaar 1.1 De Vereniging draagt de naam Bridgeclub Waalre (hierna te noemen de Vereniging). 1.2 De Vereniging is opgericht op één september

Nadere informatie

Statuten Leiden Lions

Statuten Leiden Lions Leiden Lions Inhoudsopgave Artikel 1...3 Doel...3 Artikel 2...3 Duur...3 Artikel 3...3 Lidmaatschap...3 Artikel 4...3 Artikel 5...3 Artikel 6...4 Geldmiddelen...4 Artikel 7...4 Bestuur...5 Artikel 8...5

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN STATUTEN Artikel 1: De naam der stichting is: Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag. De stichting is gevestigd te Bennekom. De stichting is opgericht voor onbepaald

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

Sport Verenigt Zijderveld tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door:

Sport Verenigt Zijderveld tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door: HUISHOUDELIJK REGELEMENT SPORT VERENIGT ZIJDERVELD Artikel 1. Doel Sport Verenigt Zijderveld tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door: a. het verzorgen van lessen in gymnastiek,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Honk- & Softbalvereniging UVV Parkzichtlaan 201 3451 GX Vleuten versie 1.21 31 oktober 2011 Huishoudelijk reglement v1.21 pagina 1 van 16 INHOUDSOPGAVE 1. NAAM EN ZETEL... 3 2.

Nadere informatie