VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan 2013-2016"

Transcriptie

1 VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan Sportpark West-End Zilverlaan RK Groningen

2 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Visie 4 3 Structuur Functieomschrijving bestuur 6,7 3.2 Jeugdcommissie Wedstrijdsecretaris Sponsorcommissie Activiteitencommissie Kascontrolecommissie Kantinebeheer 10 4 Club informatie Algemene Doelstelling Ambitie Senioren Ambitie Jeugd 13 5 Sportieve doelstelling 14 6 Sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen 15 7 Vrijwilligers Sancties Drugsbeleid 17 8 Financiën 18 2

3 1. Inleiding Voor u ligt het Beleidsplan van VV Groninger Boys. Dit plan beoogt op een structurele wijze inzicht te geven in de organisatie van VV Groninger Boys en inhoud te geven aan de wijze waarop de gestelde doelstellingen worden gerealiseerd. Dit plan vervangt alle vorige beleidsplannen en zal worden voorgelegd aan het hoofdbestuur, de jeugdcommissie en een nader op te stellen selectie van leden. Dit beleidsplan is beschikbaar voor alle leiders, trainers en vrijwilligers en te downloaden van de internetsite van VV Groninger Boys. Het beleidsplan zal worden voorgedragen op de algemene leden vergadering. Dit beleidsplan dient gezien te worden als een richtlijn voor de komende jaren. Het is een hulpmiddel om structuur aan te brengen bij de vereniging, en het niveau op het gebied van voetbal, training en begeleiding bij VV Groninger Boys omhoog te brengen. Veranderingen ten aanzien van het te volgen beleid of eventuele afwijkingen ten opzichte van het geformuleerde beleid dienen altijd ter goedkeuring aan het hoofdbestuur, de jeugdcommissie en de selectie van leden te worden voorgelegd. Het hoofdbestuur van VV Groninger Boys is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleidsplan. Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij er invulling aan wil en zal geven en zich zal conformeren aan de gestelde regels en het beleid. Om aan het beleid te realiseren is een goede organisatiestructuur vereist. Hierin zijn en blijven vrijwilligers van groot belang. Daarbij moet het woord vrijwillig niet verward worden met vrijblijvend. Dit houdt in dat ieder zijn of haar taak goed vervult, ongeacht de omvang van die taak, en deze invulling ten goede komt van de vereniging. Dat betekent dat er door de vereniging voorwaarden worden gesteld aan het vervullen van een vrijwilligersfunctie. Zoals de termijn waarvoor een bepaalde functie wordt aangegaan. De minimale termijn is één volledig seizoen. Voor bepaalde functies, zoals een bestuur- of commissiefunctie, wordt een minimale termijn aangehouden zoals is vastgelegd in de statuten van de vereniging. 3

4 2. Visie VV Groninger Boys VV Groninger Boys wil graag een goed georganiseerde, gezellige en multiculturele vereniging zijn, waar het goed verblijven is voor bestuur, kaderleden, scheidsrechters, grensrechters, vrijwilligers, trainers, spelers, supporters en andere betrokkenen. VV Groninger Boys wil uitdragen een vereniging te zijn waar maatschappelijke waarden, fatsoensnormen en sportiviteitregels door iedereen worden gerespecteerd. VV Groninger Boys onderkent dat voetbal, presentatie dan wel recreatief, een wedstrijdsport is, waarbij op de velden lichamelijk contact binnen zekere grenzen acceptabel is, en waarbij emoties bij winst of verlies op en rond het veld tot op zekere hoogte kunnen oplaaien. VV Groninger Boys accepteert onder geen enkele voorwaarde lichamelijk of verbaal geweld, uitingen van discriminatie, liederlijk gedrag, onevenredig onsportiviteit en andersoortig wangedrag, en zal als dit in haar vermogen ligt, hard optreden tegen degenen die zich hieraan schuldig maken. VV Groninger Boys accepteert onder geen voorwaarde vormen van vernieling en diefstal van haar eigendommen en de eigendommen van derden, en als dat in haar vermogen ligt, hard op treden tegen degenen die zich hieraan schuldig maakt. VV Groninger Boys erkent de regels van de KNVB en accepteert de sancties verbonden aan het overtreden van die regels VV Groninger Boys behoudt zich het recht voor de sancties van de KNVB met eigen sancties uit te voeren door middel van eigen rechtspraak. Zie punt 7 4

5 3.0 Structuur Secretaris Wedstrijdsecretaris Ledenadministrateur Beleid en communicatie Activiteiten commissie Voorzitter Kantine Beheer Planner Inkoop Penningmeester Sponsor commissie Kascontrole Commissie Jeugdvoorzitter Jeugd activiteiten commissie Technische Commissie Materiaalman 5

6 3.1 Functieomschrijvingen Bestuur Voorzitter Geeft leiding aan het bestuur. Eerste representant van het bestuur. Zorgt voor en controleert de taakverdeling binnen het bestuur. Bevordert de eenheid binnen het bestuur. Legt namens het bestuur verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. Stimuleert het verenigingsleven. Ontplooit en bevordert strategische en beleidsinitiatieven. Aanspreekpunt voor leden. Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten. Secretaris Oproepen van bestuursvergaderingen. Notuleren vergaderingen. Opstellen van de agenda. Verzorgen van de post. Aanspreekpunt voor leden. Verzorgen van correspondentie. Contact onderhouden met de KNVB. Geeft leiding aan wedstrijdsecretaris. Nauwe samenwerking met ledenadministrateur. Ledenadministrateur In en uitschrijven leden. Wijzigingen leden doorvoeren. Communicatie met KNVB betreffende overschrijvingen. Contributiezaken. Nauwe samenwerking met penningmeester en secretaris In samenwerking met overige bestuursleden beleid bepalen en besturen. 6

7 Penningmeester Verzorgt boekhouding. Stelt begroting op en bewaakt de voortgang. Aangifte belastingen. Coördineren contributie-inning en boetes. Factureren. Brengt financieel verslag uit op de algemene ledenvergadering. Is contactpersoon voor de kascontrole commissie. Is contactpersoon voor de kantinebeheerder. Is contactpersoon voor de sponsor commissie. In samenwerking met overige bestuursleden beleid bepalen en besturen. Technische Commissie Adviseert het bestuur over het technische beleid. Verzorgt interne scouting. Controleert uitvoering van het technische beleid. Beoordeelt de trainers. Geld als vertrouwenscommissie bij conflicten tussen spelers, leiders en trainers. Adviseert bestuur over eventuele nieuwe trainers. Bewaakt de continuïteit van het technisch beleid. Aanspreekpunt voor materiaalman. In samenwerking met overige bestuursleden beleid bepalen en besturen. PR en beleid Het communiceren met leden en publiek doormiddel van het bij houden. Van sociale media en teletekst. Het ontwerpen en maken van folders en programmaboekjes. Contact persoon voor media. Zorg dragen van goede communicatie tussen alle takken binnen de vereniging. Maken van het beleidsplan en bewaken voor de uitvoering van het plan. Aanspreekpunt voor activiteitencommissie. In samenwerking met overige bestuursleden beleid bepalen en besturen. 7

8 3.2 Jeugdcommissie Jeugd Voorzitter Vergaderingen bijwonen van het hoofdbestuur. Informatie hoofdbestuur vergadering doorgeven wat van belang is JC. Periodiek vergaderen Jeugdcommissie. Bewaken taken JC leden. Jeugd Activiteiten Periodiek organiseren van jeugdactiviteiten. Zorg dragen voor pupil van de week. Entree heffen bij wedstrijden van het eerste elftal ten behoeve van de jeugd. Goede communicatie met de hoofdactiviteiten commissie. 3.3 Wedstrijdsecretaris Zorgt voor de veldaanvraag bij thuiswedstrijden bij de gemeente(wsr/ocsw) voor senioren & Jeugd inclusief toernooien en oefenwedstrijden. Zorgt voor de inschrijving van teams bij de KNVB. Is namens v.v. Groninger Boys vertegenwoordigt bij sportparkoverleg. Draagt zorg en regelt de scheidsrechter bij thuis spelende teams. Is aanspreek punt voor wedstrijdzaken. Maakt gebruik van sportlink, en zorgt dat het wedstrijdprogramma aan betrokken Leiders en Trainers wordt bekend gemaakt van de teams, en deelt tevens de kleedkamers in middels of anders. Geeft tijdig wedstrijd wijzigingen door aan betreffende teams. Contacten onderhouden met KNVB. Geeft planning door aan kantinebeheerder. Heeft zowel de zaterdag als de zondag afdeling. 8

9 3.4 Sponsorcommissie De sponsorcommissie voert het sponsorbeleid uit en rapporteert hierover aan het bestuur, de commissie heeft als doel middelen te verwerven ter ondersteuning van de exploitatie en ten behoeve van kwaliteitsverbeteringen binnen de vereniging, hiertoe verwerft, bindt en onderhoud zij de sponsorrelaties van VV Groninger Boys. Taken en bevoegdheden van de sponsorcommissie, Werven nieuwe sponsoren. Uitdragen visie en missie aan sponsors. Relatie onderhoud sponsoren. Bijhouden sponsoren administratie. Zorgen voor eenvoudige communicatie naar sponsoren. Adviseert bestuur met betrekking tot sponsorbeleid. Verantwoording afleggen aan penningmeester. 3.5 Activiteitencommissie De doelstelling van de activiteitencommissie is de sfeer en saamhorigheid binnen de vereniging te bevorderen, en de binding met de club te versterken. Organiseren van evenementen. Uitdragen van het wij gevoel. Organiseren van festiviteiten ten bate van de gehele vereniging. Periodiek overleg met de jeugd activiteiten commissie. 3.6 Kascontrole commissie De kascommissie onderzoekt de financiële jaarstukken, balans een winst en verliesrekening van de vereniging, het bestuur is verplicht de kascommissie alle informatie te verschaffen en op verzoek van de commissie de kas en alle waarden te tonen en inzage te verstrekken in alle boeken en bescheiden. De kascommissie bestaat uit 2 personen met een financiële achtergrond. 9

10 3.7 Kantinebeheer De kantine beheerder heeft de algemene verantwoordelijkheid over de kantine, degene houdt toezicht op alle gemaakte afspraken en of regels met betrekking tot de kantine. De regels met betrekking tot de kantine staan in bijlage 1. Zorgt voor de juiste afwikkeling van de geldstroom. Heeft goede communicatie met de penningmeester. Houdt toezicht op het naleven van de openingstijden. Houdt toezicht op het naleven van de waren en drankenwet. Houdt toezicht op de hygiëne binnen de kantine. Zorgt voor een goede communicatie tussen inkoper planner en beheerder zelf. Initieert regelmatig een vergadering met vrijwilligers. Legt verantwoording af aan het bestuur. Is algemeen aanspreekpunt voor zaken met betrekking tot de kantine. Zorgt er voor dat alle vrijwilligers op de hoogte zijn van de na te leven regels Zorgt er voor dat alle vrijwilligers iva gecertificeerd zijn. Het kantinebeheer is opgesplitst in 3 taken Algemeen beheer Planner Zorgt te allen tijde dat er bar en keukenpersoneel aanwezig is. Legt verantwoordelijkheid af aan de beheerder. Inkoper Zorgt voor de juiste inkopen. Regelt de financiële kant hiervan direct met de penningmeester. Legt verantwoordelijkheid af aan de beheerder. Onderhoudt contacten met de tapwacht. Huishoudelijk reglement en reglement voor sportkantines moet aanwezig zijn, evenals de tapvergunningen sociale hygiëne van ten minste 2 personen. 10

11 4. Clubinformatie VV Groninger Boys is gevestigd op sportpark West- End in Groningen, het is een middelgrote vereniging met ongeveer 260 leden. Er komen 13 elftallen uit in de KNVB competitie, 4 seniorenelftal op zondag. 5 jeugd elftallen op zaterdag. 1 dames elftal op zaterdag. Op vrijdag hebben we nog een groep van ongeveer 15 mini puppillen. De leeftijdsopbouw binnen VV Groninger Boys is conform de KNVB richtlijnen. Trainingen van jeugd- en selectieteams vinden plaats volgens een vast rooster dat aan, het begin van het seizoen wordt vastgesteld in overleg met de andere verenigingen op sportpark West-End. Communicatie met betrekking tot wedstrijden trainingen en wijziging en afgelastingen worden gemeld op de site en via teletekst. Leden (spelers) kunnen ook zelf informeren bij hun trainers of er sprake is van afgelasting Algemene doelstelling VV Groninger Boys heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van sport in de meest uitgebreide zin. Wij trachten dit doel onder meer te bereiken door: het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in de meest uitgebreide zin. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en evenementen. zelf wedstrijden en evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren. de benodigde accommodatie tot stand te brengen en in stand te houden. Bovenstaande betekent niet dat dit doel automatisch wordt bereikt en dat daarmee de continuïteit van de vereniging is gewaarborgd. Vandaag de dag dient de vereniging meer te doen om enerzijds leden te werven en anderzijds de leden te behouden. Een duidelijk beleid, samen met een proactieve houding en positieve benadering van de bestuurders, vrijwilligers en alle leden is een must om dit te bereiken. 11

12 4.2 Ambitie Senioren De ambities zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: G VV Groninger Boys willen een vriendschappelijke en sportieve omgeving creëren, waarbij sportief voetbal voorop staat. VV Groninger Boys willen een gezellige club zijn met een open karakter, waar maatschappelijke waarden, (fatsoen)normen- en sportiviteitregels door iedereen worden gerespecteerd. VV Groninger Boys willen een vereniging zijn waar anderen met plezier naar toe willen komen en waar sportiviteit hoog in het vaandel staat. VV Groninger Boys willen een accommodatie die een ieder waardeert als zijnde een sociaal sportieve plaats en gezellige omgeving. VV Groninger Boys willen op voetbalgebied streven naar een vastgesteld niveau voor de 2 selectie-elftallen Uitgangspunt is dat de selectieteams voor het grootste gedeelte bemand worden door uit eigen jeugd opgeleide voetballers. Eventueel kan aanvulling plaatsvinden middels het aantrekken van spelers/speelsters buiten de vereniging, zonder enige vorm van betaling. Versterking van buiten de vereniging is welkom, mits passend binnen de opbouw en de cultuur van de vereniging. De seniorenselectieteams zullen naar hun mogelijkheden en binnen de gestelde randvoorwaarden zo hoog mogelijk spelen. VV Groninger Boys willen een goed geleide en georganiseerde vereniging zijn met een proactieve uitstraling; VV Groninger Boys willen een financieel gezonde vereniging zijn. Een seniorenbeleidsplan moet leden en vrijwilligers een duidelijk inzicht geven in de eisen en wensen van VV Groninger Boys. 12

13 4.3 Ambities Jeugd 1. Er wordt actief gezocht naar samenwerking met - en participatie van de ouders van Jeugdleden. 2. Er wordt actief gezocht naar samenwerking met- en participatie van oud spelers en spelende leden van de vereniging. 3. De vereniging vindt dat zij ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft en stelt zich daarom ten doel om de jeugd goed op te vangen. 4. In de jeugdorganisatie wordt gestreefd naar trainers en leiders binnen de eigen gelederen met daarbij de wens om teams te voorzien van trainers en leiders met een VV Groninger Boys voetbalachtergrond. Op deze wijze willen wij bouwen aan een constant team van trainers en leiders. De achterliggende gedachte is een zeker mate van vertrouwen op te bouwen met de spelers. 5. VV Groninger Boys richt zich de komende jaren op de leden, ouders en de achterban en niet op het binnenhalen van betaalde trainers voor de jeugdafdeling. 6. Een jeugdbeleidsplan moet leden en vrijwilligers een duidelijk inzicht geven in eisen en wensen van VV Groninger Boys. 7. Voor de jeugdelftallen geldt dat de nadruk ligt op enthousiasme en het daarmee behouden van de jeugd voor de vereniging. 8. Jeugdspelers worden zodanig opgeleid dat er een continue stroom naar de senioren.. 13

14 5. Sportieve doelstellingen Het streven van VV Groninger Boys is er op gericht om op een lange termijn op basis van eigen kwaliteit, sportief in de 2 e klasse KNVB te blijven. Om sportief het niveau van2e klasse KNVB in het amateurvoetbal na te streven is een brede basis van minimaal een tweetal selectieteams noodzakelijk. Om dit te bereiken zijn zaken als een goede trainingsstaf, goede begeleiding, verzorging, gedegen wedstrijdvoorbereiding, motiveren van spelers en talenten en een goede accommodatie noodzakelijk. Daarnaast bepalen faciliteiten als beschikbaar stellen van kleding, trainingstrips, etc. steeds meer of het verblijf in de selecties aantrekkelijk is. Uiteraard is voor een vereniging als VV Groninger Boys een goede jeugdopleiding en begeleiding essentieel. Om tot de selectie te behoren brengt extra verplichtingen met zich mee. Van een selectielid mag worden verwacht, dat hij hier zelf voor kiest. Het op het hoogste clubniveau spelen is geen vrijblijvende zaak. Een selectiespeler heeft een voorbeeldfunctie naar de overige leden van de vereniging. Het brengt verplichtingen met zich mee onder andere in het verrichten van veel en regelmatig trainingsarbeid en een gedegen en serieuze wedstrijdvoorbereiding. Dat betekent, dat hij er zelf ook alles aan doet om die bevoorrechte positie waar te maken aan de hand van de bij de prestatiesport behorende waarden en normen. Omdat een selectieteam vaak anders/beter wordt gefaciliteerd dan de overige teams is het van belang dat spelers en begeleiders het besef hebben van die bijzondere positie en de vereniging terugbetalen. Dat kan bijvoorbeeld door het helpen verzorgen of geven van trainingen, het begeleiden van de jeugd of het vervullen van andere vrijwilligerstaken. Om een optimale doorstroming naar het eerste elftal mogelijk te maken, moet het tweede elftal op een aansluitend niveau spelen. Ook de overige elftallen van de senioren dienen logisch aan te sluiten op het niveau van het eerste en tweede elftal, waardoor continuïteit op basis van doorstroming van spelers gemakkelijk wordt. Daarnaast mogen de recreatieve (vrienden) elftallen niet vergeten worden en moet de sfeer en de onderlinge band binnen VV Groninger Boys ervoor zorgen dat probleemloos elftallen met een tijdelijk tekort aan spelers aangevuld kunnen worden met spelers uit andere teams. Het belangrijkste naast deze prestatieve insteek is dat VV Groninger Boys herkenbaar blijft als vereniging. Dat de betrokkenheid van mensen bij VV Groninger Boys blijft leven. 14

15 6. Sterkte, Zwakte, Kansen en Bedreigingen Sterkte: Mooie accommodatie. Gemoedelijke sfeer. Veel sponsoren. Zwakte: Geen evenwichtige leeftijdopbouw jeugd. Selectiebeleid wordt bemoeilijkt door te weinig aanwas vanuit de jeugd. Begeleiding van vrijwilligers, opleiding van trainers en leiders. Structuur (verantwoordelijkheden, taken bestuur, commissies). Generatiekloof tussen diverse vrijwilligers (incl. bestuur). Kansen: Betrokkenheid van de ouders jeugdelftallen / oud leden en oud spelers in de organisatie. Nauwere samenwerking tussen besturen en commissies. Bedreigingen: Te weinig vrijwilligers. Stijging van de kosten. Het vervagen van de normen en waarden. Niet naleven van de regels binnen de verenging. Het afhankelijk zijn van een hoofdsponsor. 15

16 7. Vrijwilligers Een vereniging is er niet in de eerste plaats vóór haar leden, maar bestaat dankzij haar leden. Als leden samen staan voor hun vereniging, mag ook van de leden (en bij de jeugd hun ouders) worden verwacht dat zij de vereniging dragen door bijvoorbeeld vrijwillig mee te werken aan de organisatie. De vrijwilliger is de bekende kurk waar de vereniging op drijft. Er bestaat tussen vereniging en vrijwilliger geen gezagsverhouding, maar bijvoorbeeld rondom verantwoordelijkheden, taken en werkzaamheden zijn er wel verschillende wetten en regels waarmee rekening moet worden gehouden. Afhankelijk van de hoeveelheid tijd die een vrijwilliger kan en wil investeren in de vereniging, is deze persoon meer of minder te zien op de club. Ongeacht het aantal uren zijn we echter allemaal even misbaar of onmisbaar. Personen die meer doen dan anderen mogen deze mensen hier niet op beoordelen, aangezien elke vrijwilliger zijn tijd geheel ten bate stelt van de club. Mensen maken fouten, vrijwilligers maken fouten en daar mag op gewezen worden, maar altijd op een respectabele wijze. Ieder lid en of vrijwilligers mogen ideeën spuien en nagenoeg alles is bespreekbaar met de diverse besturen, echter dat betekent niet dat alle ideeën ook daadwerkelijk doorgang zullen vinden. Indien er tussen vrijwilligers onderling discussie of onverhoopt irritaties ontstaan, verzoekt het hoofdbestuur hiervan in kennis te worden gesteld om voor een ieder een acceptabele oplossing te vinden. 7.1 Sancties Het hoofdbestuur in samenspraak met jeugdcommissie maakt het beleid en ook vrijwilligers dienen zich aan dit beleid en de afspraken te houden, ook indien de persoon in kwestie hier een andere mening op na houdt. Alles is bespreekbaar maar het beleid geeft de doorslag en is altijd van toepassing. Het bestuur heeft een nieuwe methode in het leven geroepen op basis van overtredingen van leden, vrijwilligers en bezoekers van het sportpark. Bij het niet naleven van de regels die gelden bij VV Groninger Boys wordt bij de eerste overtreding een gele kaart uitgedeeld, hierbij wordt men verwacht voor een gesprek bij het bestuur, gaat men nogmaals de fout in, wordt er een rode kaart ingezet. De overtreder krijgt voor een jaar lang een ontzegging tot de club. 16

17 7.2 No Tolarence Drugsbeleid 17

18 8. Financiën We streven na een financieel gezonde vereniging te zijn. De vereniging kan echter alleen gezond functioneren en doorontwikkelen, wanneer er een strak financieel beleid wordt gevoerd. En dat betekent heel simpel: nooit meer geld uitgeven dan er beschikbaar is. Jaarlijks zal het bestuur een begroting presenteren en verantwoording afleggen aan de leden middels de jaarrekening. Als vereniging kennen we drie belangrijke bronnen van inkomsten: 1. Contributie 2. Evenementen 3. Sponsoring 4. Kantine inkomsten De contributie kan door het bestuur worden verhoogd, na goedkeuring door de leden op de jaarvergadering. Tijdens evenementen zoals het jubileum kan een doel zijn het vergaren van financiële middelen voor de afdeling. Gelden die uit evenementen en/of uit commissies vloeien vallen altijd onder de verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur. Het hoofdbestuur neemt de beslissingen waaraan deze gelden evt. worden uitgegeven. Sponsoring is een zeer belangrijke bron van inkomsten voor onze vereniging. Niet alleen op het gebied van direct beschikbare financiële middelen, maar ook op het gebied van het aanwezig zijn van materialen. Sponsors hebben op verschillende manieren mogelijkheden om iets voor de club te doen. Hierbij zeggende dat een sponsor nooit invloed mag uitoefenen op het beleid van de vereniging. De omzet van de kantine is een grote bron van inkomsten voor de vereniging. 18

19 Oktober 2013 Auteur: Anita Verberne Goedgekeurd door: Bestuur VV Groninger Boys Ingebracht op de ledenvergadering

20 20

SV SPAARNWOUDE Visie & Beleidsplan 2009 2011

SV SPAARNWOUDE Visie & Beleidsplan 2009 2011 SV SPAARNWOUDE Visie & Beleidsplan 2009 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Structuur SV Spaarnwoude 4 2.1 Stichting Sportpark Spaarnwoude 4 2.2 Omni-vereniging 4 3. Achtergrondinformatie Afdeling Voetbal

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015)

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015) Elst, juli 2015 Voorwoord De voetbal vereniging Musketiers is opgericht in januari 1952. Wij mogen ons gelukkig prijzen met een goede ledenaanwas en zijn een financieel gezonde vereniging. Zoals bij veel

Nadere informatie

Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68. Zij die niets doen kunnen geen fouten maken

Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68. Zij die niets doen kunnen geen fouten maken Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68 Het reglement is ontworpen door het bestuur in 2012 en is goedgekeurd door de leden op de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2012. Het reglement

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Voetbalvereniging Zuidland

Voetbalvereniging Zuidland Missie en Visie 2017-2020 Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk TABLE OF CONTENTS 1. INLEIDING 3 2. Missie voetbalvereniging Zuidland 4 3. Visie voetbalvereniging Zuidland 4 P. 2 1. INLEIDING

Nadere informatie

vv Noordwijk, onze club

vv Noordwijk, onze club vv, onze club Inleiding Wie zijn we? Wat vinden we belangrijk? Hoe ziet onze ideale vereniging eruit? Dit is onze visie. Hier staan wij voor. Dit is vv, onze club Kernwaarden: Waar staan wij voor? Plezier

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp

Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp Het huishoudelijk reglement van SV Nootdorp is een verzameling van regels en bepalingen ter ondersteuning van de statuten van SV Nootdorp. Het huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als STRATEGIE 2012-2015 Missie (Wie zijn wij) Voor de vereniging en haar leden de positie van S.V.M.E. in de Eijsdense gemeenschap verankeren, waardoor de toekomst wordt gegarandeerd. S.V.M.E. is een vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

SAMEN SCOREN. Beleidsplan Fc. Grootegast 2015-2020. Fc. Grootegast Provincialeweg 139 9863 PE Doezum 0594 612608 (sportcomplex)

SAMEN SCOREN. Beleidsplan Fc. Grootegast 2015-2020. Fc. Grootegast Provincialeweg 139 9863 PE Doezum 0594 612608 (sportcomplex) SAMEN SCOREN Beleidsplan 2015-2020 is een grote, ambitieuze dorpsvereniging uit Grootegast/Doezum en telt in 2015 ongeveer 520 leden, 33 teams en ruim 100 vrijwilligers. De vereniging heeft een regionale

Nadere informatie

Taakverdeling & Verantwoordelijkheden. Handbalvereniging H.M.C.

Taakverdeling & Verantwoordelijkheden. Handbalvereniging H.M.C. Taakverdeling & Verantwoordelijkheden Handbalvereniging H.M.C. Inhoud HET BESTUUR... 3 Voorzitter... 3 Secretaris... 3 Penningmeester... 4 Bestuurslid Technische Zaken... 4 Bestuurslid Accommodatiebeheer...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VV GEMERT

BELEIDSPLAN VV GEMERT Visie BELEIDSPLAN VV GEMERT 2016 2020 Voor alle leden van VV Gemert, actief en passief, staat plezier en tevredenheid in alle geledingen voorop. Voor onze recreatieve teams is dat op een voor hen passend

Nadere informatie

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4 Blauw Wit bestaat uit een bestuur en een aantal commissies. Inhoud 1 Bestuur 2 1.1 Voorzitter: 2 1.2 Vice voorzitter: 2 1.3 Penningmeester: 2 1.4 Secretaris 2 1.5 Wedstrijdsecretariaat 3 1.6 Hoofd Technische

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan van: voor de periode 2014 t/m 2018

Algemeen Beleidsplan van: voor de periode 2014 t/m 2018 Algemeen Beleidsplan van: voor de periode 2014 t/m 2018 Boxmeer, januari 2014 Inleiding bsv Olympia 1918 over vijf jaar? Onze vereniging (volledige naam bsv Olympia 1918 en hierna te noemen Olympia 18)

Nadere informatie

Trekvogels. Op naar 100 jaar. concept 3.0 (29 maart 2014) Beleidsplan 2014/2022. Samen zijn we de vereniging!

Trekvogels. Op naar 100 jaar. concept 3.0 (29 maart 2014) Beleidsplan 2014/2022. Samen zijn we de vereniging! Trekvogels Op naar 100 jaar Samen zijn we de vereniging! Beste leden van voetbalvereniging Trekvogels, Tijdens de algemene ledenvergadering in november 2013 hebben we een goede discussie gevoerd aan de

Nadere informatie

Clubvisie Beleidsplan RKVV Roosendaal

Clubvisie Beleidsplan RKVV Roosendaal Clubvisie 2020 Beleidsplan RKVV Roosendaal 2015-2020 Missie en visie RKVV Roosendaal RKVV Roosendaal is een voetbalvereniging die een platform biedt om mensen en organisaties te verenigen. Bij RKVV Roosendaal

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS OKTOBER 2011 Voetbalplan RKSV De Tukkers Page 1 Inhoud Inleiding 3 Missie en doelstellingen 4 Opbouw van het plan 5 Organisatie 6 Werkgroepen 8 Technische Commissies 8 Functieomschrijvingen

Nadere informatie

v.v. TREKVOGELS Beleidsplan 2014-2018 Een prachtige historie en een glansrijke toekomst

v.v. TREKVOGELS Beleidsplan 2014-2018 Een prachtige historie en een glansrijke toekomst v.v. TREKVOGELS Beleidsplan 2014-2018 Een prachtige historie en een glansrijke toekomst Voorwoord Tijdens de algemene ledenvergadering in november 2013 hebben we een goede discussie gevoerd aan de hand

Nadere informatie

Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen

Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Volleybalvereniging De Zwaluwen. Dit plan beoogt het beleid voor de jaren 2017-2019 te beschrijven passend bij de visie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit:

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: 1. Voorzitter 2. Secretaris 3. Wedstrijdsecretaris 4. Coördinator jeugd trainers 5. Coördinator minipupillen 6. Coördinator F teams 7. Coordinator

Nadere informatie

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen)

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) VV Bergambacht Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) => We hebben de jeugd, dus we hebben de toekomst! 150 actieve vrijwilligers; bestuur, (diverse) commissieleden, leid(st)ers,

Nadere informatie

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen)

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) VV Bergambacht Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) => We hebben de jeugd, dus we hebben de toekomst! 150 actieve vrijwilligers; bestuur, (diverse) commissieleden, leid(st)ers,

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

Beleidsdocument Versie 1.0

Beleidsdocument Versie 1.0 FAIR PLAY, OOK BIJ RKSV Beleidsdocument Versie 1.0 Aanleiding Steeds vaker worden sportclubs en met name voetbalclubs geconfronteerd met ernstig wangedrag en ernstige wanordelijkheden op en rond het voetbalveld.

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan VV Dongen op weg naar 100 jaar

Meerjarenbeleidsplan VV Dongen op weg naar 100 jaar Meerjarenbeleidsplan 2014-2023 VV Dongen op weg naar 100 jaar Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Inleiding Beschrijving van de vereniging 2.1 Historie 2.2 Organisatiestructuur 2.3 Vereniging

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VOETBALVERENIGING DALEN

BELEIDSPLAN VOETBALVERENIGING DALEN BELEIDSPLAN VOETBALVERENIGING DALEN 2015-2019 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Missie 1 1.3 Doelstellingen 1 1.4 Geschiedenis 1 1.5 Bestuursstructuur 2 2. Technisch beleid 2 3. Financieel

Nadere informatie

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde Beleidsplan Senioren 2017 2020 Eefde, mei 2017 v.v. Sportclub Eefde Algemeen Het voetbaltechnisch beleidsplan van v.v. Sportclub Eefde bestaat uit onderdelen en elementen welke op het technisch gebied

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

BELEIDSPLAN TERRAS VOGELS. Mijn club, mijn ideaal!

BELEIDSPLAN TERRAS VOGELS. Mijn club, mijn ideaal! BELEIDSPLAN TERRAS VOGELS Mijn club, mijn ideaal! 2011 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Interne analyse... 3 2.1 Ledenaantal... 3 2.2 Profilering... 3 2.3 Accommodatie... 4 3. Externe analyse...

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 Opgesteld: Versie nr. 12 STRATEGISCH BELEIDSPLAN UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 STRATEGISCH PLAN UDI 19 Beter Bed INHOUDSOPGAVE: - INLEIDING - MISSIE - VISIE - DOELSTELLINGEN - TIJDSPAD / ACTIES

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

Strategisch Plan 2013-2016. Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging

Strategisch Plan 2013-2016. Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging Strategisch Plan 2013-2016 Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging 1 Wie zijn we? Wat zien we en wat willen we? Hoe willen we dat bereiken? 2 Wie zijn we? Wat zien we en wat willen we? Hoe

Nadere informatie

HAAGLANDIA. Beleidsplan. vv Haaglandia

HAAGLANDIA. Beleidsplan. vv Haaglandia Beleidsplan vv Haaglandia 2015-2018 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Visie vv Haaglandia 4 Missie vv Haaglandia 4 Hoofdstuk 1: Beschrijving van de vereniging 5 Historie 5 De vereniging op dit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam "Door Eendracht Sterk" (D.E.S.), zij wordt echter aangeduid met "v.v.zuidland";

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout 2013-2017 Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout BELEIDSPLAN 1. Inleiding Twins is de roepnaam voor de in Oosterhout gevestigde vereniging Twins Sporting Club. Het beleid van Twins is gericht op het

Nadere informatie

Voorlichting ouders F teams. 9-9-2015 Voorlichting ouders F teams

Voorlichting ouders F teams. 9-9-2015 Voorlichting ouders F teams Voorlichting ouders F teams 9-9-2015 Voorlichting ouders F teams 1 Agenda Welkom en voorstelrondje Wedstrijdzaken en website Ledenadministratie Waarden en Normen Commissiekamer Technisch beleid Kleding

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

Beleidsplan SV Heythuysen

Beleidsplan SV Heythuysen Beleidsplan SV Heythuysen 2017-2022 Inhoudsopgave Documentbeheer... 3 Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 Hoofdstuk 2: Missie en doelstellingen... 3 2.1 Missie... 3 2.2 Doelstellingen... 3 Hoofdstuk 3: Doelstellingen...

Nadere informatie

Beleidsplan OFC 2013-2016 1 W.Poelstra OFC beleidsplan

Beleidsplan OFC 2013-2016 1 W.Poelstra OFC beleidsplan 2013-2016 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Functie beleidsplan... 3 Visie... 3 Missie... 4 Doelstellingen:... 4 Technische doelstelling:... 4 Commerciële doelstelling:... 4 Financiële doelstelling:... 4

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

Reglement functieomschrijvingen van commissies en werkgroepen. Korfbalvereniging De Granaet te Dokkum. April 2016

Reglement functieomschrijvingen van commissies en werkgroepen. Korfbalvereniging De Granaet te Dokkum. April 2016 Reglement functieomschrijvingen van commissies en werkgroepen Korfbalvereniging De Granaet te Dokkum April 2016 SECTOR PRESTEREN De coördinator sector presteren is verantwoordelijk voor het op correcte

Nadere informatie

FC Weesp, dat zijn wij allemaal Thuis bij vrienden

FC Weesp, dat zijn wij allemaal Thuis bij vrienden FC Weesp, dat zijn wij allemaal Thuis bij vrienden Introductie FC Weesp dat zijn wij allemaal! Dat is een mooie kreet, hoe vullen we dat nu in en wat betekent het concreet? Hieronder vind je de verdere

Nadere informatie

Voetbalverenigingen in de Zaanstreek

Voetbalverenigingen in de Zaanstreek Voetbalverenigingen in de Zaanstreek De toekomst van voetbalverenigingen in de Zaanstreek De komende jaren zal er hoogstwaarschijnlijk een consolidatieslag van het aantal voetbalverenigingen in de Zaanstreek

Nadere informatie

NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR V.V. TREKVOGELS (25 JUNI 2013)

NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR V.V. TREKVOGELS (25 JUNI 2013) NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR V.V. TREKVOGELS (25 JUNI 2013) 1 Vastgesteld in ALV Trekvogels op 25 juni 2013 2 Inhoudsopgave 1. Organogram... 4 2. Algemene Vergadering... 5 3. Vertrouwenscommissie... 5 4.

Nadere informatie

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR Penningmeester Technische Commissie (TC) Activiteiten Commissie (AC) Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) Algemene Zaken (AZ) TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR

HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR INLEIDING In dit hoofdstuk wordt de taakverdeling in elk bestuur beschreven. De taakomschrijving per bestuurslid is in de bijlagen opgenomen. De bevoegdheden op hoofdlijnen

Nadere informatie

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s Gedragsregels Jeugdafdeling v.v. De Merino s Beste sportvrienden en vriendinnen, Hierbij de uitgave van de gedragsregels voor de jeugd die van kracht zijn binnen v.v. de Merino s. Daarnaast willen wij

Nadere informatie

Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde

Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde 01 Inleiding: Aangaande het bestuursreglement gedrag, normen en waarden, heeft de vv Westerwolde gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.

Nadere informatie

Beleidsplan Arbitrage

Beleidsplan Arbitrage 2014-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling van het plan 4 3. Organisatie en structuur 5 4. Profielschets verenigingsscheidsrechter 6 5. Organisatie wedstrijddagen 7 6. Werving, selectie en

Nadere informatie

Gedragsregels SV Rijnstreek

Gedragsregels SV Rijnstreek Gedragsregels SV Rijnstreek 1. Inleiding SV Rijnstreek wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen handballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de handbalsport

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers

Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers VV Musketiers wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Deze voetbalclub wil een vereniging zijn waar

Nadere informatie

Voorzitter. PR Technische zaken accommodatie. Samenstelling bestuur MHC Liberty

Voorzitter. PR Technische zaken accommodatie. Samenstelling bestuur MHC Liberty Samenstelling bestuur MHC Liberty MHC Liberty is bezig met een transformatie proces. In 2012 is het plan Liberty 2020 opgesteld en in gang gezet. Een onderdeel daarvan is het herstructureren van de club

Nadere informatie

Algemene Vergadering. Bestuur

Algemene Vergadering. Bestuur Algemene Vergadering Kas Bestuur 1 Voorzitter (René) Penningmeester (Wierd) Secretaris / Vice Voorzitter (Henk) Wedstrijd secretaris Redactie Website / informatievoorz. Consul Ondersteunende afdeling Sportafdeling

Nadere informatie

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Vastgesteld door het bestuur en de jeugdcommissie, januari 2010 ALGEMEEN De eerste van de gestelde randvoorwaarden ter realisering van de doelstellingen is een goede

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera Versie 3.0 (definitief), 2 september 2012 Werkplan Volvera 2012-2013 1. Werkplan 2012-2013 1.1. Inleiding Voor u ligt het tweede werkplan met activiteiten voor het seizoen 2012-2013. Dit werkplan bevat

Nadere informatie

Gedragsregels. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Gedragsregels. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering Gedragsregels Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering 14 november 2012 Inleiding Het bestuur van D.O.S.C. wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

Gedragsreglement. De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan.

Gedragsreglement. De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan. Gedragsreglement De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan. 1 Inleiding Voetbalvereniging Meeuwenplaat draagt bij aan het door leden met plezier kunnen voetballen en zich positief en sportief ontwikkelen,

Nadere informatie

www.geel-wit.nl Taken van de Leider

www.geel-wit.nl Taken van de Leider Taken van de Leider De Zaterdag: Zorgt er samen met de ouders van de spelers voor dat er voldoende vervoer naar uitwedstrijden is. Maakt de opstelling en houdt de wisselbeurten bij Plaatsen en/of verwijderen

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2019 Beleidsplan Het beleidsplan is een vastlegging hoe de vereniging zou moeten functioneren en wat de doelstellingen zijn op korte en langere termijn. Het bestuur evalueert de vastleggingen

Nadere informatie

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren.

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren. Inleiding In deze publicatie vind je de gedragscode van sc Buitenveldert. Met deze gedragscode willen we iedereen die met sc Buitenveldert in aanraking komt duidelijke richtlijnen bieden omtrent de gewenste

Nadere informatie

Beleid en organisatie s.v.oostburg

Beleid en organisatie s.v.oostburg Beleid en organisatie s.v.oostburg 2017-2018 1 Inhoudsopgave: - Beleid s.v. Oostburg + Uitvoering blz. 3 - Organisatie + Vacatures blz. 4 - Taken en takenverdeling blz. 5 2 Beleid s.v.oostburg - zorgen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding Huishoudelijk reglement sportclub EDS Inleiding Sportclub EDS wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van

Nadere informatie

FUSIEPROCES. ALV 1 oktober 2015

FUSIEPROCES. ALV 1 oktober 2015 FUSIEPROCES ALV 1 oktober 2015 ONDERWERPEN - Tijdpad fusie - Organogram - Missie, visie & beleid - Keuze zaterdag / zondag voor selectie senioren - Accommodatie TIJDPAD FUSIEPROCES maart-oktober 2015:

Nadere informatie

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020 Opbouw Presentatie Missie Kernwaarden Norm Gedrag Did well Do better Bewust voortzetten Projecten richting 2020 Missie HV Abcoude is een familieclub waar sportiviteit, prestatie en plezier hand in hand

Nadere informatie

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Waarom een regelement? Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit,

Nadere informatie

Beleidsplan RKVV Roosendaal 2012-2015. 11 mei 2012

Beleidsplan RKVV Roosendaal 2012-2015. 11 mei 2012 Beleidsplan RKVV Roosendaal 2012-2015 11 mei 2012 Missie en visie RKVV Roosendaal Missie: RKVV Roosendaal is een voetbalvereniging die een platform biedt om mensen en organisaties te verenigen. Visie:

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Omni - Vereniging SDZZ 2015. Aangenomen door de Algemene Ledenvergadering oktober 2013

Vrijwilligersbeleid Omni - Vereniging SDZZ 2015. Aangenomen door de Algemene Ledenvergadering oktober 2013 Vrijwilligersbeleid Omni - Vereniging SDZZ 2015. Aangenomen door de Algemene Ledenvergadering oktober 2013 Samenvatting. Zoals veel andere voetbalverenigingen ervaart SDZZ dat het in toenemende mate lastig

Nadere informatie

sedert Welkom bij de club! ARTIKEL KOP 1

sedert Welkom bij de club! ARTIKEL KOP 1 sedert 1926 Welkom bij de club! ARTIKEL KOP 1 Vv Baronie is een vereniging waar amateurvoetbal op recreatief, competitief en topsportniveau wordt gespeeld, zowel lokaal en regionaal als landelijk. Als

Nadere informatie

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING Art. 1.1 Art. 1.2 Art. 1.3 Art. 1.4 Art. 1.5 Art. 1.6 De vereniging draagt de naam Volleybal Vereniging Almere Buiten

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Pagina 1 van 5

Jaarplan 2016. Pagina 1 van 5 Jaarplan 2016 Pagina 1 van 5 Voorwoord Beste leden, ouders en verzorgers, In 2015 heeft het bestuur en de leden van de commissies een doorstart gemaakt en we gaan daar met veel energie mee door. U mag

Nadere informatie

Voetbal Vereniging Peize

Voetbal Vereniging Peize Voetbal Vereniging Peize Communicatieplan Juni 2012 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Waarom een communicatieplan 3 3 Doelgroepen 4 4 Hoofdactiviteit per doelgroep 5 5 Verantwoordelijkheden 6 6 Communicatiemiddelen

Nadere informatie

Bijlage 2 Taken en Verantwoordelijkheden

Bijlage 2 Taken en Verantwoordelijkheden Bijlage 2 Taken en Inhoud Inleiding... 3 Voorzitter... 4 Secretaris... 5 Penningmeester... 6 Voorzitter Jeugdcommissie... 7 Voorzitter Technische commissie... 8 Technische Commissie... 9 Jeugdcommissie...

Nadere informatie

S.V. LOOSDUINEN BELEIDSPLAN

S.V. LOOSDUINEN BELEIDSPLAN S.V. LOOSDUINEN BELEIDSPLAN September 2005 INLEIDING 3 ALGEMEEN BELEID 4 De vereniging 4 Waarden en Normen 4 Sportieve doelstelling 4 Organisatie 4 Commissies 5 Vrijwilligers 5 Niet-voetbal activiteiten

Nadere informatie

Sponsorbrochure vv Kethel Spaland

Sponsorbrochure vv Kethel Spaland Sponsorbrochure vv Kethel Spaland Introductie vv Kethel-Spaland vv Kethel Spaland is in de zomer van 2013 ontstaan uit een fusie tussen VVK 68 en SC Spaland. De nieuwe vereniging heeft 900 leden waarvan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Inhoudsopgave. 1.0 Inleiding. 2.0 Jaarlijkse Algemene Vergadering 2.1 Verenigingsvertegenwoordiger 2.

Organisatiestructuur. Inhoudsopgave. 1.0 Inleiding. 2.0 Jaarlijkse Algemene Vergadering 2.1 Verenigingsvertegenwoordiger 2. Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 2.0 Jaarlijkse Algemene Vergadering 2.1 Verenigingsvertegenwoordiger 2.2 Kascommissie 3.0 Bestuur 3.1 Algemeen 3.2 Bestuurstaken 3.3 Commissies 4.0 Technische Commissie 4.1

Nadere informatie

Sportclub Deventer. Organisatie Sportclub Deventer

Sportclub Deventer. Organisatie Sportclub Deventer Organisatie Sportclub Deventer Doel: Invulling geven aan een nieuwe organisatie, met heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden, die past bij de fase waarin Sportclub Deventer zich bevindt en

Nadere informatie

Organisatie Be Quick `28

Organisatie Be Quick `28 Organisatie Be Quick `28 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Algemene Ledenvergadering (ALV) Hoofdbestuur Benoemt de leden van het (hoofd)bestuur; Schorst en ontslaat de leden van het bestuur;

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Volleybalvereniging Huizen

Volleybalvereniging Huizen Huishoudelijk reglement Volleybalvereniging Huizen Artikel 1. Naam en kleuren 1. De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging Huizen. 2. De kleuren van de vereniging zijn geel - groen. Artikel 2. Verplichtingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement BSC Unisson

Huishoudelijk reglement BSC Unisson Huishoudelijk reglement BSC Unisson Artikel 1 Algemeen Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de in de statuten opgenomen bepalingen, alsmede de verdere inrichting en alle werkzaamheden van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Naam en domicilie Artikel 1 De vereniging draagt de naam "Badmintonclub Smash" Zij is gevestigd te Vught. Zij is opgericht 5

Nadere informatie

Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012)

Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012) Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012) Versie 1.0 Pagina 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 ALGEMEEN 3 2.1 DOELSTELLING 3 2.2 OVER WIE GAAT HET? 3 2.3 WAAROVER GAAT HET? 4 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Voetbalvereniging de Blokkers Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Missie pag. 3 Organisatie pag. 4 Beleidsdoelstellingen pag. 5 1. Inleiding Het meisjes- en damesvoetbal

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN-VEENHOOP Gevestigd te Drachten Dit Huishoudelijk Reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 19 november

Nadere informatie

Waar deze avond voor is bedoeld.

Waar deze avond voor is bedoeld. Welkom Waar deze avond voor is bedoeld. -Wij willen informeren -Wij willen enthousiasmeren -Wij willen feedback krijgen -Wij willen met een goed gevoel naar huis gaan Gezamenlijke jeugdafdeling Hoe ziet

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren MVV

Technisch beleidsplan senioren MVV Technisch beleidsplan senioren MVV 58 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding De leden van MVV 58 mogen van het bestuur verwachten dat men visie heeft voor de langere termijn. Derhalve heeft het bestuur reeds

Nadere informatie

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v2016 0.4 1.1 Aanleiding Binnen onze vereniging worden diverse activiteiten verricht. Uiteraard zijn dit hoofdzakelijk korfbalactiviteiten, maar daarnaast maken we ook graag

Nadere informatie