VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan 2013-2016"

Transcriptie

1 VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan Sportpark West-End Zilverlaan RK Groningen

2 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Visie 4 3 Structuur Functieomschrijving bestuur 6,7 3.2 Jeugdcommissie Wedstrijdsecretaris Sponsorcommissie Activiteitencommissie Kascontrolecommissie Kantinebeheer 10 4 Club informatie Algemene Doelstelling Ambitie Senioren Ambitie Jeugd 13 5 Sportieve doelstelling 14 6 Sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen 15 7 Vrijwilligers Sancties Drugsbeleid 17 8 Financiën 18 2

3 1. Inleiding Voor u ligt het Beleidsplan van VV Groninger Boys. Dit plan beoogt op een structurele wijze inzicht te geven in de organisatie van VV Groninger Boys en inhoud te geven aan de wijze waarop de gestelde doelstellingen worden gerealiseerd. Dit plan vervangt alle vorige beleidsplannen en zal worden voorgelegd aan het hoofdbestuur, de jeugdcommissie en een nader op te stellen selectie van leden. Dit beleidsplan is beschikbaar voor alle leiders, trainers en vrijwilligers en te downloaden van de internetsite van VV Groninger Boys. Het beleidsplan zal worden voorgedragen op de algemene leden vergadering. Dit beleidsplan dient gezien te worden als een richtlijn voor de komende jaren. Het is een hulpmiddel om structuur aan te brengen bij de vereniging, en het niveau op het gebied van voetbal, training en begeleiding bij VV Groninger Boys omhoog te brengen. Veranderingen ten aanzien van het te volgen beleid of eventuele afwijkingen ten opzichte van het geformuleerde beleid dienen altijd ter goedkeuring aan het hoofdbestuur, de jeugdcommissie en de selectie van leden te worden voorgelegd. Het hoofdbestuur van VV Groninger Boys is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleidsplan. Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij er invulling aan wil en zal geven en zich zal conformeren aan de gestelde regels en het beleid. Om aan het beleid te realiseren is een goede organisatiestructuur vereist. Hierin zijn en blijven vrijwilligers van groot belang. Daarbij moet het woord vrijwillig niet verward worden met vrijblijvend. Dit houdt in dat ieder zijn of haar taak goed vervult, ongeacht de omvang van die taak, en deze invulling ten goede komt van de vereniging. Dat betekent dat er door de vereniging voorwaarden worden gesteld aan het vervullen van een vrijwilligersfunctie. Zoals de termijn waarvoor een bepaalde functie wordt aangegaan. De minimale termijn is één volledig seizoen. Voor bepaalde functies, zoals een bestuur- of commissiefunctie, wordt een minimale termijn aangehouden zoals is vastgelegd in de statuten van de vereniging. 3

4 2. Visie VV Groninger Boys VV Groninger Boys wil graag een goed georganiseerde, gezellige en multiculturele vereniging zijn, waar het goed verblijven is voor bestuur, kaderleden, scheidsrechters, grensrechters, vrijwilligers, trainers, spelers, supporters en andere betrokkenen. VV Groninger Boys wil uitdragen een vereniging te zijn waar maatschappelijke waarden, fatsoensnormen en sportiviteitregels door iedereen worden gerespecteerd. VV Groninger Boys onderkent dat voetbal, presentatie dan wel recreatief, een wedstrijdsport is, waarbij op de velden lichamelijk contact binnen zekere grenzen acceptabel is, en waarbij emoties bij winst of verlies op en rond het veld tot op zekere hoogte kunnen oplaaien. VV Groninger Boys accepteert onder geen enkele voorwaarde lichamelijk of verbaal geweld, uitingen van discriminatie, liederlijk gedrag, onevenredig onsportiviteit en andersoortig wangedrag, en zal als dit in haar vermogen ligt, hard optreden tegen degenen die zich hieraan schuldig maken. VV Groninger Boys accepteert onder geen voorwaarde vormen van vernieling en diefstal van haar eigendommen en de eigendommen van derden, en als dat in haar vermogen ligt, hard op treden tegen degenen die zich hieraan schuldig maakt. VV Groninger Boys erkent de regels van de KNVB en accepteert de sancties verbonden aan het overtreden van die regels VV Groninger Boys behoudt zich het recht voor de sancties van de KNVB met eigen sancties uit te voeren door middel van eigen rechtspraak. Zie punt 7 4

5 3.0 Structuur Secretaris Wedstrijdsecretaris Ledenadministrateur Beleid en communicatie Activiteiten commissie Voorzitter Kantine Beheer Planner Inkoop Penningmeester Sponsor commissie Kascontrole Commissie Jeugdvoorzitter Jeugd activiteiten commissie Technische Commissie Materiaalman 5

6 3.1 Functieomschrijvingen Bestuur Voorzitter Geeft leiding aan het bestuur. Eerste representant van het bestuur. Zorgt voor en controleert de taakverdeling binnen het bestuur. Bevordert de eenheid binnen het bestuur. Legt namens het bestuur verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. Stimuleert het verenigingsleven. Ontplooit en bevordert strategische en beleidsinitiatieven. Aanspreekpunt voor leden. Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten. Secretaris Oproepen van bestuursvergaderingen. Notuleren vergaderingen. Opstellen van de agenda. Verzorgen van de post. Aanspreekpunt voor leden. Verzorgen van correspondentie. Contact onderhouden met de KNVB. Geeft leiding aan wedstrijdsecretaris. Nauwe samenwerking met ledenadministrateur. Ledenadministrateur In en uitschrijven leden. Wijzigingen leden doorvoeren. Communicatie met KNVB betreffende overschrijvingen. Contributiezaken. Nauwe samenwerking met penningmeester en secretaris In samenwerking met overige bestuursleden beleid bepalen en besturen. 6

7 Penningmeester Verzorgt boekhouding. Stelt begroting op en bewaakt de voortgang. Aangifte belastingen. Coördineren contributie-inning en boetes. Factureren. Brengt financieel verslag uit op de algemene ledenvergadering. Is contactpersoon voor de kascontrole commissie. Is contactpersoon voor de kantinebeheerder. Is contactpersoon voor de sponsor commissie. In samenwerking met overige bestuursleden beleid bepalen en besturen. Technische Commissie Adviseert het bestuur over het technische beleid. Verzorgt interne scouting. Controleert uitvoering van het technische beleid. Beoordeelt de trainers. Geld als vertrouwenscommissie bij conflicten tussen spelers, leiders en trainers. Adviseert bestuur over eventuele nieuwe trainers. Bewaakt de continuïteit van het technisch beleid. Aanspreekpunt voor materiaalman. In samenwerking met overige bestuursleden beleid bepalen en besturen. PR en beleid Het communiceren met leden en publiek doormiddel van het bij houden. Van sociale media en teletekst. Het ontwerpen en maken van folders en programmaboekjes. Contact persoon voor media. Zorg dragen van goede communicatie tussen alle takken binnen de vereniging. Maken van het beleidsplan en bewaken voor de uitvoering van het plan. Aanspreekpunt voor activiteitencommissie. In samenwerking met overige bestuursleden beleid bepalen en besturen. 7

8 3.2 Jeugdcommissie Jeugd Voorzitter Vergaderingen bijwonen van het hoofdbestuur. Informatie hoofdbestuur vergadering doorgeven wat van belang is JC. Periodiek vergaderen Jeugdcommissie. Bewaken taken JC leden. Jeugd Activiteiten Periodiek organiseren van jeugdactiviteiten. Zorg dragen voor pupil van de week. Entree heffen bij wedstrijden van het eerste elftal ten behoeve van de jeugd. Goede communicatie met de hoofdactiviteiten commissie. 3.3 Wedstrijdsecretaris Zorgt voor de veldaanvraag bij thuiswedstrijden bij de gemeente(wsr/ocsw) voor senioren & Jeugd inclusief toernooien en oefenwedstrijden. Zorgt voor de inschrijving van teams bij de KNVB. Is namens v.v. Groninger Boys vertegenwoordigt bij sportparkoverleg. Draagt zorg en regelt de scheidsrechter bij thuis spelende teams. Is aanspreek punt voor wedstrijdzaken. Maakt gebruik van sportlink, en zorgt dat het wedstrijdprogramma aan betrokken Leiders en Trainers wordt bekend gemaakt van de teams, en deelt tevens de kleedkamers in middels of anders. Geeft tijdig wedstrijd wijzigingen door aan betreffende teams. Contacten onderhouden met KNVB. Geeft planning door aan kantinebeheerder. Heeft zowel de zaterdag als de zondag afdeling. 8

9 3.4 Sponsorcommissie De sponsorcommissie voert het sponsorbeleid uit en rapporteert hierover aan het bestuur, de commissie heeft als doel middelen te verwerven ter ondersteuning van de exploitatie en ten behoeve van kwaliteitsverbeteringen binnen de vereniging, hiertoe verwerft, bindt en onderhoud zij de sponsorrelaties van VV Groninger Boys. Taken en bevoegdheden van de sponsorcommissie, Werven nieuwe sponsoren. Uitdragen visie en missie aan sponsors. Relatie onderhoud sponsoren. Bijhouden sponsoren administratie. Zorgen voor eenvoudige communicatie naar sponsoren. Adviseert bestuur met betrekking tot sponsorbeleid. Verantwoording afleggen aan penningmeester. 3.5 Activiteitencommissie De doelstelling van de activiteitencommissie is de sfeer en saamhorigheid binnen de vereniging te bevorderen, en de binding met de club te versterken. Organiseren van evenementen. Uitdragen van het wij gevoel. Organiseren van festiviteiten ten bate van de gehele vereniging. Periodiek overleg met de jeugd activiteiten commissie. 3.6 Kascontrole commissie De kascommissie onderzoekt de financiële jaarstukken, balans een winst en verliesrekening van de vereniging, het bestuur is verplicht de kascommissie alle informatie te verschaffen en op verzoek van de commissie de kas en alle waarden te tonen en inzage te verstrekken in alle boeken en bescheiden. De kascommissie bestaat uit 2 personen met een financiële achtergrond. 9

10 3.7 Kantinebeheer De kantine beheerder heeft de algemene verantwoordelijkheid over de kantine, degene houdt toezicht op alle gemaakte afspraken en of regels met betrekking tot de kantine. De regels met betrekking tot de kantine staan in bijlage 1. Zorgt voor de juiste afwikkeling van de geldstroom. Heeft goede communicatie met de penningmeester. Houdt toezicht op het naleven van de openingstijden. Houdt toezicht op het naleven van de waren en drankenwet. Houdt toezicht op de hygiëne binnen de kantine. Zorgt voor een goede communicatie tussen inkoper planner en beheerder zelf. Initieert regelmatig een vergadering met vrijwilligers. Legt verantwoording af aan het bestuur. Is algemeen aanspreekpunt voor zaken met betrekking tot de kantine. Zorgt er voor dat alle vrijwilligers op de hoogte zijn van de na te leven regels Zorgt er voor dat alle vrijwilligers iva gecertificeerd zijn. Het kantinebeheer is opgesplitst in 3 taken Algemeen beheer Planner Zorgt te allen tijde dat er bar en keukenpersoneel aanwezig is. Legt verantwoordelijkheid af aan de beheerder. Inkoper Zorgt voor de juiste inkopen. Regelt de financiële kant hiervan direct met de penningmeester. Legt verantwoordelijkheid af aan de beheerder. Onderhoudt contacten met de tapwacht. Huishoudelijk reglement en reglement voor sportkantines moet aanwezig zijn, evenals de tapvergunningen sociale hygiëne van ten minste 2 personen. 10

11 4. Clubinformatie VV Groninger Boys is gevestigd op sportpark West- End in Groningen, het is een middelgrote vereniging met ongeveer 260 leden. Er komen 13 elftallen uit in de KNVB competitie, 4 seniorenelftal op zondag. 5 jeugd elftallen op zaterdag. 1 dames elftal op zaterdag. Op vrijdag hebben we nog een groep van ongeveer 15 mini puppillen. De leeftijdsopbouw binnen VV Groninger Boys is conform de KNVB richtlijnen. Trainingen van jeugd- en selectieteams vinden plaats volgens een vast rooster dat aan, het begin van het seizoen wordt vastgesteld in overleg met de andere verenigingen op sportpark West-End. Communicatie met betrekking tot wedstrijden trainingen en wijziging en afgelastingen worden gemeld op de site en via teletekst. Leden (spelers) kunnen ook zelf informeren bij hun trainers of er sprake is van afgelasting Algemene doelstelling VV Groninger Boys heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van sport in de meest uitgebreide zin. Wij trachten dit doel onder meer te bereiken door: het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in de meest uitgebreide zin. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en evenementen. zelf wedstrijden en evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren. de benodigde accommodatie tot stand te brengen en in stand te houden. Bovenstaande betekent niet dat dit doel automatisch wordt bereikt en dat daarmee de continuïteit van de vereniging is gewaarborgd. Vandaag de dag dient de vereniging meer te doen om enerzijds leden te werven en anderzijds de leden te behouden. Een duidelijk beleid, samen met een proactieve houding en positieve benadering van de bestuurders, vrijwilligers en alle leden is een must om dit te bereiken. 11

12 4.2 Ambitie Senioren De ambities zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: G VV Groninger Boys willen een vriendschappelijke en sportieve omgeving creëren, waarbij sportief voetbal voorop staat. VV Groninger Boys willen een gezellige club zijn met een open karakter, waar maatschappelijke waarden, (fatsoen)normen- en sportiviteitregels door iedereen worden gerespecteerd. VV Groninger Boys willen een vereniging zijn waar anderen met plezier naar toe willen komen en waar sportiviteit hoog in het vaandel staat. VV Groninger Boys willen een accommodatie die een ieder waardeert als zijnde een sociaal sportieve plaats en gezellige omgeving. VV Groninger Boys willen op voetbalgebied streven naar een vastgesteld niveau voor de 2 selectie-elftallen Uitgangspunt is dat de selectieteams voor het grootste gedeelte bemand worden door uit eigen jeugd opgeleide voetballers. Eventueel kan aanvulling plaatsvinden middels het aantrekken van spelers/speelsters buiten de vereniging, zonder enige vorm van betaling. Versterking van buiten de vereniging is welkom, mits passend binnen de opbouw en de cultuur van de vereniging. De seniorenselectieteams zullen naar hun mogelijkheden en binnen de gestelde randvoorwaarden zo hoog mogelijk spelen. VV Groninger Boys willen een goed geleide en georganiseerde vereniging zijn met een proactieve uitstraling; VV Groninger Boys willen een financieel gezonde vereniging zijn. Een seniorenbeleidsplan moet leden en vrijwilligers een duidelijk inzicht geven in de eisen en wensen van VV Groninger Boys. 12

13 4.3 Ambities Jeugd 1. Er wordt actief gezocht naar samenwerking met - en participatie van de ouders van Jeugdleden. 2. Er wordt actief gezocht naar samenwerking met- en participatie van oud spelers en spelende leden van de vereniging. 3. De vereniging vindt dat zij ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft en stelt zich daarom ten doel om de jeugd goed op te vangen. 4. In de jeugdorganisatie wordt gestreefd naar trainers en leiders binnen de eigen gelederen met daarbij de wens om teams te voorzien van trainers en leiders met een VV Groninger Boys voetbalachtergrond. Op deze wijze willen wij bouwen aan een constant team van trainers en leiders. De achterliggende gedachte is een zeker mate van vertrouwen op te bouwen met de spelers. 5. VV Groninger Boys richt zich de komende jaren op de leden, ouders en de achterban en niet op het binnenhalen van betaalde trainers voor de jeugdafdeling. 6. Een jeugdbeleidsplan moet leden en vrijwilligers een duidelijk inzicht geven in eisen en wensen van VV Groninger Boys. 7. Voor de jeugdelftallen geldt dat de nadruk ligt op enthousiasme en het daarmee behouden van de jeugd voor de vereniging. 8. Jeugdspelers worden zodanig opgeleid dat er een continue stroom naar de senioren.. 13

14 5. Sportieve doelstellingen Het streven van VV Groninger Boys is er op gericht om op een lange termijn op basis van eigen kwaliteit, sportief in de 2 e klasse KNVB te blijven. Om sportief het niveau van2e klasse KNVB in het amateurvoetbal na te streven is een brede basis van minimaal een tweetal selectieteams noodzakelijk. Om dit te bereiken zijn zaken als een goede trainingsstaf, goede begeleiding, verzorging, gedegen wedstrijdvoorbereiding, motiveren van spelers en talenten en een goede accommodatie noodzakelijk. Daarnaast bepalen faciliteiten als beschikbaar stellen van kleding, trainingstrips, etc. steeds meer of het verblijf in de selecties aantrekkelijk is. Uiteraard is voor een vereniging als VV Groninger Boys een goede jeugdopleiding en begeleiding essentieel. Om tot de selectie te behoren brengt extra verplichtingen met zich mee. Van een selectielid mag worden verwacht, dat hij hier zelf voor kiest. Het op het hoogste clubniveau spelen is geen vrijblijvende zaak. Een selectiespeler heeft een voorbeeldfunctie naar de overige leden van de vereniging. Het brengt verplichtingen met zich mee onder andere in het verrichten van veel en regelmatig trainingsarbeid en een gedegen en serieuze wedstrijdvoorbereiding. Dat betekent, dat hij er zelf ook alles aan doet om die bevoorrechte positie waar te maken aan de hand van de bij de prestatiesport behorende waarden en normen. Omdat een selectieteam vaak anders/beter wordt gefaciliteerd dan de overige teams is het van belang dat spelers en begeleiders het besef hebben van die bijzondere positie en de vereniging terugbetalen. Dat kan bijvoorbeeld door het helpen verzorgen of geven van trainingen, het begeleiden van de jeugd of het vervullen van andere vrijwilligerstaken. Om een optimale doorstroming naar het eerste elftal mogelijk te maken, moet het tweede elftal op een aansluitend niveau spelen. Ook de overige elftallen van de senioren dienen logisch aan te sluiten op het niveau van het eerste en tweede elftal, waardoor continuïteit op basis van doorstroming van spelers gemakkelijk wordt. Daarnaast mogen de recreatieve (vrienden) elftallen niet vergeten worden en moet de sfeer en de onderlinge band binnen VV Groninger Boys ervoor zorgen dat probleemloos elftallen met een tijdelijk tekort aan spelers aangevuld kunnen worden met spelers uit andere teams. Het belangrijkste naast deze prestatieve insteek is dat VV Groninger Boys herkenbaar blijft als vereniging. Dat de betrokkenheid van mensen bij VV Groninger Boys blijft leven. 14

15 6. Sterkte, Zwakte, Kansen en Bedreigingen Sterkte: Mooie accommodatie. Gemoedelijke sfeer. Veel sponsoren. Zwakte: Geen evenwichtige leeftijdopbouw jeugd. Selectiebeleid wordt bemoeilijkt door te weinig aanwas vanuit de jeugd. Begeleiding van vrijwilligers, opleiding van trainers en leiders. Structuur (verantwoordelijkheden, taken bestuur, commissies). Generatiekloof tussen diverse vrijwilligers (incl. bestuur). Kansen: Betrokkenheid van de ouders jeugdelftallen / oud leden en oud spelers in de organisatie. Nauwere samenwerking tussen besturen en commissies. Bedreigingen: Te weinig vrijwilligers. Stijging van de kosten. Het vervagen van de normen en waarden. Niet naleven van de regels binnen de verenging. Het afhankelijk zijn van een hoofdsponsor. 15

16 7. Vrijwilligers Een vereniging is er niet in de eerste plaats vóór haar leden, maar bestaat dankzij haar leden. Als leden samen staan voor hun vereniging, mag ook van de leden (en bij de jeugd hun ouders) worden verwacht dat zij de vereniging dragen door bijvoorbeeld vrijwillig mee te werken aan de organisatie. De vrijwilliger is de bekende kurk waar de vereniging op drijft. Er bestaat tussen vereniging en vrijwilliger geen gezagsverhouding, maar bijvoorbeeld rondom verantwoordelijkheden, taken en werkzaamheden zijn er wel verschillende wetten en regels waarmee rekening moet worden gehouden. Afhankelijk van de hoeveelheid tijd die een vrijwilliger kan en wil investeren in de vereniging, is deze persoon meer of minder te zien op de club. Ongeacht het aantal uren zijn we echter allemaal even misbaar of onmisbaar. Personen die meer doen dan anderen mogen deze mensen hier niet op beoordelen, aangezien elke vrijwilliger zijn tijd geheel ten bate stelt van de club. Mensen maken fouten, vrijwilligers maken fouten en daar mag op gewezen worden, maar altijd op een respectabele wijze. Ieder lid en of vrijwilligers mogen ideeën spuien en nagenoeg alles is bespreekbaar met de diverse besturen, echter dat betekent niet dat alle ideeën ook daadwerkelijk doorgang zullen vinden. Indien er tussen vrijwilligers onderling discussie of onverhoopt irritaties ontstaan, verzoekt het hoofdbestuur hiervan in kennis te worden gesteld om voor een ieder een acceptabele oplossing te vinden. 7.1 Sancties Het hoofdbestuur in samenspraak met jeugdcommissie maakt het beleid en ook vrijwilligers dienen zich aan dit beleid en de afspraken te houden, ook indien de persoon in kwestie hier een andere mening op na houdt. Alles is bespreekbaar maar het beleid geeft de doorslag en is altijd van toepassing. Het bestuur heeft een nieuwe methode in het leven geroepen op basis van overtredingen van leden, vrijwilligers en bezoekers van het sportpark. Bij het niet naleven van de regels die gelden bij VV Groninger Boys wordt bij de eerste overtreding een gele kaart uitgedeeld, hierbij wordt men verwacht voor een gesprek bij het bestuur, gaat men nogmaals de fout in, wordt er een rode kaart ingezet. De overtreder krijgt voor een jaar lang een ontzegging tot de club. 16

17 7.2 No Tolarence Drugsbeleid 17

18 8. Financiën We streven na een financieel gezonde vereniging te zijn. De vereniging kan echter alleen gezond functioneren en doorontwikkelen, wanneer er een strak financieel beleid wordt gevoerd. En dat betekent heel simpel: nooit meer geld uitgeven dan er beschikbaar is. Jaarlijks zal het bestuur een begroting presenteren en verantwoording afleggen aan de leden middels de jaarrekening. Als vereniging kennen we drie belangrijke bronnen van inkomsten: 1. Contributie 2. Evenementen 3. Sponsoring 4. Kantine inkomsten De contributie kan door het bestuur worden verhoogd, na goedkeuring door de leden op de jaarvergadering. Tijdens evenementen zoals het jubileum kan een doel zijn het vergaren van financiële middelen voor de afdeling. Gelden die uit evenementen en/of uit commissies vloeien vallen altijd onder de verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur. Het hoofdbestuur neemt de beslissingen waaraan deze gelden evt. worden uitgegeven. Sponsoring is een zeer belangrijke bron van inkomsten voor onze vereniging. Niet alleen op het gebied van direct beschikbare financiële middelen, maar ook op het gebied van het aanwezig zijn van materialen. Sponsors hebben op verschillende manieren mogelijkheden om iets voor de club te doen. Hierbij zeggende dat een sponsor nooit invloed mag uitoefenen op het beleid van de vereniging. De omzet van de kantine is een grote bron van inkomsten voor de vereniging. 18

19 Oktober 2013 Auteur: Anita Verberne Goedgekeurd door: Bestuur VV Groninger Boys Ingebracht op de ledenvergadering

20 20

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0 Inhoudsopgave mei ús allen binne wy ien... 4 ALGEMEEN... 5 Doelstellingen... 5 Hoe dit te bereiken... 5 A. Bestuurlijk beleid... 5 B. Technisch beleid... 6 C. Accommodatiebeleid... 6 E. Sponsorbeleid...

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Handboek 2010-2014 VERSIE 0.9 - Concept DATUM 1 maart 2010 WERKGROEP VERENIGINGSPLAN Dave Dubbink Reinier de Jong Johan Klaren Anne Visserman AANLEIDING In het recente

Nadere informatie

Vrijwilligers Beleids Plan

Vrijwilligers Beleids Plan Vrijwilligers Beleids Plan Dit document is vastgesteld tijdens de hoofdbestuursvergadering van 26 augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Analyse van de organisatie... 4 3. Visie op het werken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

- een ambitieuze vereniging die verenigt-

- een ambitieuze vereniging die verenigt- - een ambitieuze vereniging die verenigt- 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdpunten... 4 Visie S.J.C... 4 Missie S.J.C... 4 Hoofdstuk 1: Beschrijving van de vereniging... 5 Historie... 5 De vereniging op dit

Nadere informatie

Gemaakt door G.J. Schipper : Opleidingsplan voetbal vereniging DWOW Wieringerwerf 2007-2012 versie 1.0. Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf

Gemaakt door G.J. Schipper : Opleidingsplan voetbal vereniging DWOW Wieringerwerf 2007-2012 versie 1.0. Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf Ontwikkeling Opleidingsplan 1.1. Aanleiding voor de ontwikkeling van dit opleidingsplan In december 2004 is een startnotitie geschreven waarin een toekomstvisie is

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Informatie Jeugd. Inhoud

Informatie Jeugd. Inhoud Informatie Jeugd Om de jeugdleden van vv DEES en hun ouders nog beter van dienst te kunnen zijn, is er van oudsher het informatieboekje Jeugdafdeling vv DEES. Een gedeelte van de inhoud wordt sinds 2014

Nadere informatie

Functieboek v.v. Diepenveen

Functieboek v.v. Diepenveen Functieboek v.v. Diepenveen 20-6-2013 Opgesteld : Han Berends Organigram OMNI DSC Diepenveen OMNI DSC Diepenveen Club van 100 Clubhuiscommissie Voetbal Handbal Volleybal Gymnastiek Badminton Biljart Tafeltennis

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord Historie Achtergrond Visie 1. Leden 2. Organisatie & Communicatie 3. Financiën 4. Profilering 5. Techniek 6.

Inhoudsopgave Voorwoord Historie Achtergrond Visie 1. Leden 2. Organisatie & Communicatie 3. Financiën 4. Profilering 5. Techniek 6. Jeugdbeleidsplan v.v. Hoogeveen tot en met het seizoen 2017-2018 *Dit jeugdbeleidsplan is in 2013 opgesteld en in 2015 geüpdate. Inhoudsopgave Voorwoord Historie Achtergrond Visie 1. Leden 2. Organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Strategie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstelling... 5 3 Organisatiestructuur... 6 3.1 Inleiding... 6 3.2 Bestuur...

Nadere informatie

Beleidsplan Verenigingsscheidsrechters RKVV Wilhelmina Vastgesteld april 2013 (V3)

Beleidsplan Verenigingsscheidsrechters RKVV Wilhelmina Vastgesteld april 2013 (V3) Beleidsplan voor verenigingsscheidsrechters van RKVV Wilhelmina Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling van het beleidsplan verenigingsscheidsrechters 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingsscheidsrechter

Nadere informatie

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk 2014 2018 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 DE TOEKOMST: VISIE EN DOELSTELLINGEN... 5 ANALYSE VAN STERKTES, ZWAKTES, KANSEN EN BEDREIGINGEN... 7 RECREATIEF

Nadere informatie

Format. Het schrijven van een beleidsplan

Format. Het schrijven van een beleidsplan Format Het schrijven van een beleidsplan Jasper van Houten Laurens Steenbekkers 13-06-2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Beschrijving van de vereniging

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan met operationele doelstellingen Hockeyclub Holten 2012-2015

Strategisch beleidsplan met operationele doelstellingen Hockeyclub Holten 2012-2015 Strategisch beleidsplan met operationele doelstellingen Hockeyclub Holten 2012-2015 Vastgesteld op de buitengewone ledenvergadering van 27 oktober 2011 2 Voorwoord. Beste Leden, Onze hockeyclub heeft het

Nadere informatie

Voetbalvereniging G.H.C. STATUUT NORMEN EN WAARDEN

Voetbalvereniging G.H.C. STATUUT NORMEN EN WAARDEN Voetbalvereniging G.H.C. STATUUT NORMEN EN WAARDEN Voetbalvereniging G.H.C. - Statuut Normen & Waarden Inleiding Iedereen kent ze wel: vervelende situaties waarbij het voetbalplezier verknald wordt door

Nadere informatie

Versie : Definitief Datum : Mei 2015. Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018

Versie : Definitief Datum : Mei 2015. Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018 Versie : Definitief Datum : Mei 2015 Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018 Inleiding... 3 Missie en Visie gymnastiekvereniging DOS... 6 Doelstelling... 8 Beleidsdoelstelling...

Nadere informatie

IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen

IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen IN FORMATIE 2013-2014 INLEIDING Deze folder geeft inzicht in de samenstelling en het functioneren van de in 1919 opgerichte IJsselmondse Voetbal Vereniging De Zwervers. IJVV De Zwervers is een zaterdagvereniging

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN 2013-2014

COMMUNICATIEPLAN 2013-2014 COMMUNICATIEPLAN 2013-2014 WILHELMINAOORD, OKTOBER 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Communicatiedoel pag. 3 3. groepen pag. 4 4. Afgeleide doelen pag. 6 5. Communicatie pag. 9 5.1 Communicatiemiddelen

Nadere informatie

JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan

JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan Actief werken aan de toekomst Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Hoofdstuk 1. De organisatie... 4 Coördinatie en aansturing... 4 Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015

Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015 1 van 7 Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015 Inleiding. Voor u ligt het beleidsplan van basketbalvereniging HBC uit Heerhugowaard, opgesteld in 2015. Dit plan is gemaakt

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013

Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013 Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013 Inleiding 1. Doelstelling en visie Doelstelling vereniging: (zie Statuten) het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport binnen het verband

Nadere informatie