4.2 De Gebruiker accepteert de Dienst zoals deze beschikbaar wordt gesteld ( as is ).!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4.2 De Gebruiker accepteert de Dienst zoals deze beschikbaar wordt gesteld ( as is ).!"

Transcriptie

1 Wakoopa Gebruiksvoorwaarden mobile top Acceptatie Gebruiksvoorwaarden. 1.1 De volgende Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de levering van de Dienst (zoals hieronder nader beschreven) aan u, de Gebruiker. De Dienst wordt geleverd onder de naam Wakoopa Mobile Top 100 en is ontwikkeld door Wakoopa, Wakoopa B.V. gevestigd aan de Warmoesstraat 149, 1012JC te Amsterdam en ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam (Nederland) onder nummer en actief op de website aan u, de Gebruiker. 2. Beschrijving van de Dienst 2.1 De geleverde Dienst omvat het ter beschikking stellen van Data. De Data bestaat uit een excelsheet, van de 100 meest populaire apps en websites op smartphones en tablets. Deze Data wordt verzameld met behulp van een consumentenpanel, bestaande uit ongeveer consumenten, dat in samenwerking met TNS Nipo is geworven en is uitgerust met tracking technologie van Wakoopa. 2.2 De Data wordt maandelijks beschikbaar gesteld aan de Gebruiker via een waarin een hyperlink staat waarmee de Gebruiker de Data kan downloaden. 2.3 Afgezien van een eventuele gratis eerste demo maand, kan de Gebruiker de Dienst slechts afnemen indien daarvoor een Overeenkomst met Wakoopa is gesloten. De Overeenkomst kan vormvrij worden gesloten en omvat ten minste de (initiële) duur van de Overeenkomst en de prijs. 3. Jouw registratie vereisten 3.1 Om van de Dienst gebruik te maken dient de Gebruiker zich te aan te melden op de website. 3.2 Het is niet toegestaan om in de aanmeldingsprocedure onjuiste, onvolledige of verouderde informatie te verstrekken; u meer dan één keer aan te melden; u aan te melden uit naam van een andere natuurlijke persoon of een andere rechtspersoon. 4. Gebruik van de Dienst 4.1 Elk gebruik en beheer van de Dienst is voor rekening en risico van de Gebruiker. Wakoopa is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging, onjuistheid en/of onvolledigheid van gegevens of de rapportages die de Gebruiker maakt op basis van de Dienst. 4.2 De Gebruiker accepteert de Dienst zoals deze beschikbaar wordt gesteld ( as is ). 4.3 Wakoopa garandeert niet dat de Dienst steeds op een bepaalde dag of tijd geleverd wordt. Alle genoemde leverdata en levertijden zijn slechts indicaties en gelden dus niet als fatale termijnen. 4.4 De Gebruiker garandeert dat hij de Dienst, inclusief het toegang verkrijgen tot deze Dienst niet zal gebruiken op een manier die: a) misleidend of onjuist is

2 b) schadelijk is voor de belangen of reputatie van Wakoopa c) inbreuk maakt op de rechten van Wakoopa of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy d) in strijd is met enige geldende wet- en regelgeving e) in strijd is met enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden. 4.5 De Gebruiker mag de Dienst en de Data intern gebruiken (bijvoorbeeld bij het inkopen van media) en beperkt extern gebruiken (bijvoorbeeld het opstellen en publiceren van een rapport op basis van de Data), mits de Data niet een-op-een wordt doorverkocht, gekopieerd, geruild, geëxploiteerd of als een vergelijkbaar product in de markt gezet wordt. Daarnaast moet Wakoopa ten alle tijden genoemd worden als leverancier van de databron. 4.6 De Gebruiker zal de Dienst raadplegen enkel door het menselijke gebruik van de geleverde web interface. De Gebruiker zal geen derde partij toegang geven tot de Dienst. Het gebruiken van een geautomatiseerde methode om de Dienst te raadplegen, inclusief maar niet beperkt tot scripts en scrapers, is niet toegestaan. 4.7 De Gebruiker vrijwaart Wakoopa van alle schade en kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van (vermeende) inbreuk op IE-rechten, aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke zakelijke rente, winstderving, verschuldigde boetes en kosten van juridische bijstand, die Wakoopa lijdt of maakt of die voortvloeien uit (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Gebruiksvoorwaarden aan uw zijde, (ii) uw gebruik van de Dienst of de Data of (iii) een onrechtmatige daad. 4.9 Wakoopa behoudt zich het recht om de Dienst op elk moment, en van tijd tot tijd, te discontinueren of, tijdelijk of permanent, op te schorten. De Gebruiker accepteert dat Wakoopa niet aansprakelijk kan worden gehouden voor het aanpassen, opschorten of het discontinueren van de Dienst. 5 Prijzen en betaling 5.1 Afgezien van een eventuele gratis eerste demo maand, mag de Gebruiker de Dienst uitsluitend tegen betaling afnemen. De prijzen voor gebruik van de Dienst zijn vermeld in de Overeenkomst. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. 5.2 Wakoopa is gerechtigd schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen aan te passen. Indien de Gebruiker niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is de Gebruiker gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. 5.3 Alle bedragen die betrekking hebben op de door Wakoopa verleende Dienst zijn telkens per kwartaal vooraf verschuldigd. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 5.4 Indien na het verstrijken van deze termijn door Wakoopa nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Gebruiker direct in verzuim, zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is de Gebruiker rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

3 5.5 Indien de Gebruiker na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Wakoopa de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door Wakoopa gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, ten laste van de Gebruiker. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150,- excl. BTW. 5.6 Klachten met betrekking tot facturen en/of de Dienst schorten de betalingsverplichtingen van de Gebruiker niet op. 6 Rechten van intellectuele eigendom 6.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst en de Data, waaronder mede begrepen auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, octrooirechten, databankrechten en rechten op know how, berusten bij Wakoopa of haar licentiegevers. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Wakoopa daartoe bevoegd. Niets uit de Overeenkomst strekt tot enige overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten aan de Gebruiker. 6.2 Wanneer de Gebruiker volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst met Wakoopa, waaronder uitdrukkelijk begrepen zijn betalingsverplichtingen, verleent Wakoopa aan de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht voor het gebruik van de Dienst voor de eigen interne bedrijfsdoeleinden van de Gebruiker en het beperkte recht om de Data te gebruiken zoals beschreven in artikel Het recht om de Dienst te gebruiken is beperkt tot wat er is beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker zal geen enkele handelingen verrichten die inbreuk maakt op Wakoopa s Intellectuele eigendom. De Gebruiker erkent en accepteert dat elk ongepast gebruik van de Dienst, bestanden en data, beschermd door de Wakoopa s intellectuele eigendom, inbreuk maakt op deze Gebruiksvoorwaarden en de daarop van toepassing zijnde wetgeving. 6.4 Het is niet toegestaan om meldingen die betrekking hebben op het intellectuele eigendom te veranderen, verwijderen of onbeschikbaar te maken. 7. Aansprakelijkheid 7.1 De totale aansprakelijkheid van Wakoopa wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de Gebruiker overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Wakoopa voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan (vijfhonderd duizend Euro). 7.2 De aansprakelijkheid van Wakoopa voor schade door dood, lichamelijk letsel of

4 wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro). 7.3 De aansprakelijkheid van Wakoopa voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Gebruiker, schade verband houdende met het gebruik van door de Gebruiker aan Wakoopa voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door de Gebruiker aan Wakoopa voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Wakoopa wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. 7.4 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Wakoopa, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Wakoopa uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden geheel onverlet. 7.5 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Wakoopa. 7.6 Tenzij nakoming door Wakoopa blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Wakoopa wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien de Gebruiker Wakoopa onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Wakoopa ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Wakoopa in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 7.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Wakoopa meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Wakoopa vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering. 7.8 Partijen erkennen dat het actief en constructief deelnemen aan een ICT- Mediation een redelijke en passende maatregel is om dreigende schade te voorkomen of te beperken indien deze dreigende schade verband houdt met het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van enige contractuele verplichting door Wakoopa. De Gebruiker verplicht zich om die reden op eerste schriftelijk verzoek van Wakoopa onverwijld actief, constructief en onvoorwaardelijk deel te nemen aan een ICT-Mediation overeenkomstig het ICT-Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag (zie en 7.9 De Gebruiker vrijwaart Wakoopa voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de Gebruiker aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Wakoopa geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover Gebruiker bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

5 7.10 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Wakoopa zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient. 8. Duur en beeindiging 8.1. De Overeenkomst heeft een duur zoals bepaald in de Overeenkomst. Na verloop van de initiële duur, wordt de Overeenkomst telkens automatisch met steeds een zelfde periode verlengd als is bepaald in de initiële Overeenkomst, tenzij één der Partijen de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste dertig dagen voor verloop van de (initiële of verlengde) duur Wakoopa is, zonder jegens u aansprakelijk te worden, gerechtigd om de door haar aangeboden Dienst met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving (tijdelijk) op te schorten of om de Overeenkomst te beëindigen: indien u uw verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of de Gebruiksvoorwaarden niet nakomt; indien de Data, om welke reden dan ook, niet meer beschikbaar zijn of geleverd kunnen worden; of om een andere reden, ter discretie van Wakoopa Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, zal Wakoopa met onmiddellijke ingang het verstrekken van de Data staken en gestaakt houden. Wakoopa is niet gehouden om enige content of informatie aan u te verstrekken of dergelijke informatie te converteren of te exporteren. De licentie zoals verstrekt ten aanzien van de reeds ter beschikking gestelde Data eindigt niet door beëindiging van de Overeenkomst. 9. Overig 9.1 Op de Overeenkomst tussen de Gebruiker en Wakoopa en het gebruik van de Dienst is het Nederlands recht van toepassing. 9.2 Wakoopa mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden en/ of de Overeenkomst voortvloeien, overdragen aan derden en zal Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. 9.3 Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met onder deze Gebruiksvoorwaarden gesloten Overeenkomsten, dan wel Overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter in Amsterdam. 9.4 De Gebruiksvoorwaarden mogen ten alle tijden worden aangepast. Als de wijziging resulteert in een substantiële verandering in uw rechten en verplichtingen, zal Wakoopa de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden onder uw aandacht brengen. Indien u het niet eens bent met de nieuwe Gebruiksvoorwaarden is uw enige optie om de Overeenkomst te beëindigen conform artikel 8. Betreft de wijziging niet een substantiële verandering in uw rechten en verplichtingen dan behoudt Wakoopa zich het recht voor om de wijziging door te voeren zonder dat u hierover wordt geïnformeerd. De meest recente versie van deze Gebruiksvoorwaarden is altijd online raad te plegen op 10. Contact Bij vragen over deze Gebruiksvoorwaarden of de Dienst neem dan contact op met Wakoopa, of

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER Artikel 1 // Definities In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer : de Persoon met wie Sparkholder een Overeenkomst heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NUBIX

ALGEMENE VOORWAARDEN NUBIX ALGEMENE VOORWAARDEN NUBIX Artikel 1: Definities en toepasselijkheid 1.1 Onder Nubix wordt verstaan: de besloten vennootschap Nubix B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Haaksbergen aan de Twijnerstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Algemene Bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

27145441, 150, 2491 AK

27145441, 150, 2491 AK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VAPRO B.V. (hierna VAPRO) statutair gevestigd te 's-gravenhage, KvK 27145441, kantoorhoudende Loire 150, 2491 AK te 's-gravenhage. Leveringsvoorwaarden gedeponeerd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden gebruik Winkeldiefstalapplicatie

Algemene Voorwaarden gebruik Winkeldiefstalapplicatie Algemene Voorwaarden gebruik Winkeldiefstalapplicatie 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de diensten op het gebied van het gebruik

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Store055 Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebruiker: Store 055 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT Artikel 1: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin Smink Food

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag Algemene Voorwaarden Van Doorne Beverages B.V. Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Van Doorne Beverages B.V. gevestigd te, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nummer 27280283,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Teboza: Teboza Pack B.V.; Afnemer de wederpartij van Teboza bij een

Nadere informatie