Notulen. Ten behoeve van overleg OC / MR Brede School de Kersenboom. Maandag 02 April :00 20:30

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen. Ten behoeve van overleg OC / MR Brede School de Kersenboom. Maandag 02 April 2012 19:00 20:30"

Transcriptie

1 Notulen Ten behoeve van overleg OC / MR Brede School de Kersenboom Aanwezig: Florence (OC) Marc (OC) Eveline (OC) Friedy (KMN Kind & Co) Edith (MR) Caroline (school) Samantha (MR) Maandag 02 April :00 20:30 Toehoorders: Geen Gast: Geen Afwezig: Joyce (OC) Anouk (OC en MR) 1. Opening Marc notuleert. 2. N.a.v. verslag vorige vergadering Verslag OK met complimenten aan de notulist. 3. Mededelingen KMN Kind & Co en school KMN: Formatie is gewijzigd. Tijdelijke invulling is geregeld. Zoektocht naar definitieve invulling is gestart. Ouders worden per brief geïnformeerd. KMN: Als proef wordt er op korte termijn gestart met 3+ project. De oudste kleuters krijgen activiteiten (4 keer per week 1 uur) aangeboden die de overgang naar de groepen 0 en 1 moeten vergemakkelijken. Aanpak past goed bij groepsdoorbroken brede schoolgedachte. Ouders worden per brief geïnformeerd. KMN: Uitbreiding van KDV is in onderzoek daar de wachtlijst groeit. Groei komt uit aanwas uit bestaande gezinnen en de nieuwbouw. KMN Kind & Co komt kijken voor de realisatie van de facilitaire zaken. Uitbreiding zal nog getoetst moeten gaan worden met het meerjarenplan. Er is geen wachtlijst voor de BSO. En ook niet voor de school. KMN: In september krijgen de BSO medewerkers een training met betrekking tot de verbetering de kwaliteit van de activiteiten. Verbeteringen zijn nu vooral gericht op de planning.

2 KMN: De deelnemers aan de KMN Kind & Co OC training kunnen bij Friedy worden opgegeven. Er zijn 2 plaatsen per OC beschikbaar: Marc meldt zich aan. Aan de afwezigen zal nog worden gevraagd of zij interesse hebben. KMN: KMN Kind & Co kent een getrapte klachtenprocedure die niet bij alle ouders goed bekend lijkt te zijn. In het kort luidt de procedure: Invullen Klachtenstroom formulier en dat inbrengen bij de Pedagogisch medewerker. Indien de afhandeling niet naar tevredenheid is kan worden opgeschaald naar: Friedy of Sabine. Indien dit ook niet tot een naar tevredenheid stemmende afhandeling leidt kan: Schriftelijk contact worden gezocht met de regiomedewerker. Helaas leidt het niet juist gebruik van de procedure tot klachten die mogelijk ten onrechte niet worden opgepakt. School: Oudste kleuters (groep 2) die er aan toe zijn, aangevuld met behoeftigen uit groep 3, krijgen sinds kort lees & schrijf programma aangeboden (veilig leren lezen). School: De Kersenboom wordt door het ministerie als een zelfstandige dependance van de Venser beschouwd. Eventuele beoordelingen van de Kersenboom zijn separaat van de beoordeling van de Venser. School: De studiedag zal gewijd worden aan handelings- en opbrengstgericht onderwijs. School: Caroline zoekt een afgevaardigde van de ouders een afgevaardigde van het team (dit wordt Jessica) voor permanente vertegenwoordiging in de GMR. De ouder zal een lid van de MR worden. Als de MR geen kandidaat kan selecteren volgen verkiezingen onder alle ouders. School: Caroline zoekt budget voor training MR en Caroline aangaande MR zaken. 4. Samenwerking OC/MR (OC + MR) Huishoudelijkreglement OC is ondertekend. Er is nog geen huishoudelijkreglement van de MR. Onderlinge verhouding moet nog nader bepaald worden. 5. Verkeerssituatie om en rond de school (OC + MR) Verkeerssituatie is aangepast. Later dan door ons gewenst maar voor de gemeente Diemen nog best vlot. Aankondiging van de werkzaamheden is helaas toch achterwege gebleven. Gemeente is hierop door de school aangesproken. Voetpad kon niet anders, de oversteek met oprit naar parkeerplaats AGO bad wordt nog gemarkeerd. Zodra sleutel voetgangershek is opgeleverd gaan beide hekken gelijktijdig open en dicht. Helaas zijn er nog veel ouders en derden (leveranciers bijvoorbeeld) die met auto tot bij de voordeur oprijden. Ze worden daarop aangesproken. Gemeente wil geen borden plaatsen omdat verbod formeel niet te handhaven is. School heeft zelf borden besteld. 6. Beleidsstukken Brede School de Kersenboom (MR)

3 Schoolplan ligt bij de bovenschoolse directie en kan daarom nog niet worden rondgestuurd. 7. Speeltoestel (MR) Caroline heeft selectie speeltoestel overgenomen omdat er toch meer haken en ogen aan zitten dan verwacht. Er zijn bijkomende kosten voor voorzieningen i.v.m. valhoogte en plaatsruimte. Het wordt een wiebelbrug (inclusief de benodigde voorzieningen) en wellicht een duikelrek. Budget komt van school, KMN Kind & Co en acties (zomerfeest en sponsorloop). Friedy heeft via KMN Kind & Co wellicht toegang tot korting op de aanschaf. Na woensdag heeft Friedy inzicht in mogelijk oplevermoment. 8. Regels omtrent vakantieverlof (MR) Er is reeds een mail hierover aan de MR gezonden. Er komt een samenvatting in de nieuwsbrief. 9. Informatievoorziening (OC). Er bestaat de wens om weetjes over de KDV groepen te verspreiden zoals verjaardagen, nieuwe kinderen etc. Friedy gaat nadenken over een mogelijke vorm. 10. Gebruik adres (OC) De OC gaat overstappen op nieuw adres Het oude adres kan / gaat worden opgeheven. 11. BSO activiteiten, Kinderzomerspelen (OC) Het opnemen van de Kinderzomerspelen als een van de BSO activiteiten in de zomervakantie blijkt niet eenvoudig (vervoer, achterblijvende bezetting, verzekering etc.). Friedy onderzoekt de mogelijkheden. Daarnaast is het onduidelijk hoeveel kinderen daadwerkelijk naar de Kinderzomerspelen zouden (kunnen) gaan. Friedy gaat een inventarisatie doen. 12. Flexibilisering opvang (OC) Onderwerp is door Friedy aangemeld voor COC overleg. Terugkoppeling is nog niet ontvangen en volgt via Friedy. COC doet advies aan directie. Friedy heeft het punt ban het verlengen van de halve dag opvang naar 14:00 reeds bij KMN Kind en Co neergelegd. Wenselijk is om dit ook vanuit de OC te doen. Eveline heeft reeds contact hierover gehad met KMN Kind & Co en heeft hier een mail over. Eveline zal zorgen dat Friedy de mailwisseling krijgt. Eveline zal ook een stukje maken omtrent dit onderwerp dat vanuit de OC naar de COC zal worden g d. 13. Nieuwe OC-verkiezingen in 2013 Deze verkiezingen zijn regulier. Onderaan de notulen staat een uittreksel van het reglement.

4 Onduidelijk is wie al hoe lang lid is. Dit moet worden vastgelegd in de volgende vergadering. Alle OC leden die er 1 periode op hebben zitten zijn herkiesbaar omdat ze volgens het reglement twee keer herkiesbaar zijn. Vraag van Marc aan Friedy, klopt mijn interpretatie van het reglement? OC leden zouden dan 3 * 2 jaar = 6 jaar lid kunnen zijn. 14. Wvttk en rondvraag De ouderavond van de OC zal weer gekoppeld worden aan de algemene schoolouderavond en plaatsvinden in september. In de volgende vergadering zal dit nader worden besproken. OC-leden worden gevraagd om over het onderwerp na te denken. Afstemming met BSO over BSO groepsouderavond is nodig. Data voor de vergaderingen voor het nieuwe schooljaar zullen tijdens de volgende vergadering worden geprikt. S.v.p. agenda s meenemen op 2 juli a.s. 15. Sluiting De notulist heeft helaas verzuimd op z'n horloge te kijken bij het sluiten van de vergadering. 16. Volgende vergadering De volgende vergadering is :45. Ouders kunnen zich voor de vergadering als toehoorder melden bij de voorzitter (Florence).

5 Actielijst: Wat: Wie: Wanneer: Onderwerp ouderavond OC-leden Onderwerp wordt september 2012 bedenken vastgesteld op vergadering Punten opnemen in reglement Stukje over vakantieverlof opnemen in de nieuwsbrief Inkoop halve dagen KDV tot uur kenbaar maken bij COC Inventariseren hoeveel kinderen zullen deelnemen aan de Kinderzomerspelen Data prikken voor vergaderdata in het nieuwe schooljaar Doorgeven wie deelneemt aan OC-cursus Vastleggen welke OC-lid wanneer begonnen is met het oog op de reguliere verkiezingen Iedereen Edith Eveline Friedy Iedereen van 2 juli a.s. 2 juli a.s. Afspraken/punten s.v.p. van te voren per mail kenbaar maken In de nieuwsbrief van mei Voor volgende vergadering Voor de zomervakantie Data worden geprikt op de vergadering van 2 juli a.s. Florence Binnen een week na 2 april. OC

6 Citaat uit OC reglement over (her)verkiezing OC leden: 4. Totstandkoming en beëindiging van het lidmaatschap 1) Alleen voor startende oudercommissies: Voorafgaand aan de oprichting nodigt de manager alle ouders uit om zich kandidaat te stellen voor de oudercommissie. Kandidaatstelling kan schriftelijk of mondeling geschieden; 2) Indien er vacatures zijn in de oudercommissie dan roept de oudercommissie ouders op zich kandidaat te stellen; kandidaatstelling kan schriftelijk of mondeling geschieden; a) Indien het aantal kandidaten het aantal beschikbare zetels niet overtreft, worden alle kandidaten op de eerstvolgende vergadering van de oudercommissie benoemd; b) Alleen voor startende oudercommissies: in het geval bedoeld in artikel 3 lid a. zijn alle kandidaten op de eerste vergadering van de oudercommissie krachtens dit reglement benoemd; 3) a. Indien zich meer kandidaten melden dan er zetels beschikbaar zijn, organiseert de oudercommissie een verkiezing; b. Alleen voor startende oudercommissies: in het geval bedoeld in artikel 4 lid a. organiseert de manager een verkiezing; 4) Tijdens een ouderavond waarbij alle ouders zijn uitgenodigd, worden de leden van de oudercommissie gekozen en vervolgens benoemd. Alle ouders worden vooraf geïnformeerd over de verkiezing en de kandidaatstelling. De verkiezing kan ook schriftelijk via een stembus, waarbij aan alle ouders een stembiljet is uitgereikt; 5) Oudercommissieleden worden gekozen voor een periode van 2 jaar. Zij zijn maximaal twee keer herkiesbaar; 6) Het lidmaatschap van de oudercommissie eindigt bij periodiek aftreden, bij bedanken, bij ontslag door de oudercommissie, bij overlijden en wanneer de ouder geen kind meer heeft dat gebruik maakt van kinderopvang op het kindercentrum; 7) Tenminste een derde deel van de ouders kan de oudercommissie verzoeken om binnen twee weken een ouderavond te organiseren, waarbij ze het recht hebben om zelf onderwerpen op de agenda te plaatsen. Tijdens een dergelijke avond moet(en) (leden van) de oudercommissie aftreden als de meerderheid van de ouders aanwezig is en de meerderheid van de aanwezige ouders hun vertrouwen in de oudercommissie opzegt. Een dergelijk besluit kan alleen genomen worden als het is opgevoerd op de van tevoren opgestelde agenda; 8) Bij aftreding van alle leden van de oudercommissie draagt de manager zorg voor de verkiezing van een nieuwe oudercommissie.

Reglement oudercommissie Voor dag en Dou

Reglement oudercommissie Voor dag en Dou Reglement oudercommissie Voor dag en Dou Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders inspraak kunnen uitoefenen bij belangrijke onderwerpen betreffende de

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudercommissie BS De Kleine Wereld

Huishoudelijk reglement Oudercommissie BS De Kleine Wereld Huishoudelijk reglement Oudercommissie BS De Kleine Wereld I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Begripsbepalingen 1. Dit huishoudelijk reglement verstaat onder: a. leerlingen: alle ingeschreven kinderen van

Nadere informatie

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van de Max Havelaarschool behorend tot de Stichting Christelijke Onderwijs Delft e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 3.1 Aantal leden

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen.

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen. Verslag van de vergadering van de GMR, gehouden op donderdag 29 maart 2012 in het kantoor van het Onderwijsbureau te Balk (vervolg op vergadering van 21 maart 2012). Aanwezig: Gerda (voorz.), Johan (vice-voorz.),

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. De vereniging of Land Cruiser Club: de vereniging Land Cruiser Club Nederland, gevestigd te Culemborg,

Nadere informatie

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen.

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen. 1 Hartelijk dank voor het aanvragen van informatie betreffende onze kinderopvang. Als u na het lezen van deze folder graag een keertje wilt komen kijken, neem dan gerust even contact met ons op voor een

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School THEMA VAN DE AVOND: School in beweging op woensdag 15 oktober 2008 om 20.00 uur in de aula van de school. Beste

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Welkom bij Brood & Spelen

Welkom bij Brood & Spelen Inhoud Welkom bij Brood & Spelen... 3 Hoofdstuk 1 Pedagogisch beleid... 4 1.1 Brood & Spelen missie en visie... 4 1.1.1 Visie... 4 1.1.2 Missie... 4 1.2 Brood & Spelen beleid... 5 1.2.1 De Gordon-methode...

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

Begripsbepalingen. Functie van de raad. Samenstelling en zittingsduur REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD. Artikel 1.

Begripsbepalingen. Functie van de raad. Samenstelling en zittingsduur REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD. Artikel 1. REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. het bestuur : het bestuur van de William Schrikker Stichting b. de instelling : de William Schrikker

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas VERSLAG Vergadering: Medenzeggenschapsraad Nutsschool Zorgvliet Datum: Donderdag 25 september 2014 Tijd: 19.00-21.00 uur Plaats: School Aanwezig: Peter Molog,

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Inspectierapport. Hestia Amstelveen B.V. (KDV) Carmenlaan 1 1183 SN AMSTELVEEN Registratienummer: 179099504

Inspectierapport. Hestia Amstelveen B.V. (KDV) Carmenlaan 1 1183 SN AMSTELVEEN Registratienummer: 179099504 Inspectierapport Hestia Amstelveen B.V. (KDV) Carmenlaan 1 1183 SN AMSTELVEEN Registratienummer: 179099504 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie: 02-12-2014

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013

Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013 notulen infoavond ouders t Heem Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013 Eerste sessie 19.00 uur 20.00 uur Tweede sessie 20.30 uur - 21.30 uur Aanwezig namens bestuur : Niek, Han, Esther, Ernest,

Nadere informatie