FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16/09/13

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16/09/13"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16/09/13 Gegevens onderneming : De heer Pierre Joseph Janssen, h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert (B.V. i.o.) Faillissementsnummer : 13/177F Datum uitspraak : 18 juni 2013 Curator : Mr. Ch.L.J.R. Lückers R-C : Mr. R.P.J. Quaedackers Activiteiten onderneming : Tandartsenpraktijk Omzetgegevens : , ,00 Personeel gemiddeld aantal : 5 Verslagperiode : 18 juni t/m 16 september 2013 Bestede uren in verslagperiode : 168 uur en 30 minuten Bestede uren Totaal : 168 uur en 30 minuten Veranderingen ten opzichte van het vorige verslag zijn dikgedrukt (nieuwe tekst). De tekst die in het volgende verslag verdwenen zal zijn, is thans doorgestreept. TOELICHTING VOOR DEGENEN DIE KENNIS NEMEN VAN DIT OPENBARE VERSLAG: Een faillissementsverslag wordt primair uitgebracht ter rapportering aan de rechtbank / RC. Krachtens artikel 73a Faillissementswet is dit verslag echter ook openbaar en ligt daardoor voor iedereen ter inzage. Gelet op die openbaarheid, in combinatie met onder meer privacygevoelige informatie en ook omdat lopende onderzoeken nog niet geheel afgerond kunnen zijn, kan er in elk faillissement informatie zijn die (nog) niet uit dit openbare verslag blijkt. Voorts dient er steeds rekening mee te worden gehouden, dat een faillissement zich kenmerkt door voortschrijdend inzicht in feiten en omstandigheden. Aan het verslag kan geen absolute zekerheid met betrekking tot de inhoud ontleend worden, noch kunnen er rechten en/of verplichtingen uit volgen. Op de inhoud van het verslag kan derhalve geen beroep in of buiten rechte gedaan worden tegen de curator en/of de boedel. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie: Gefailleerde was exploitant van de tandartsenpraktijk namens de eigenaar (?) de heer Heijligers, dit sinds het vorige faillissement van de betreffende tandartsenpraktijk, toen nog onder de naam Frontaal B.V. (dr. Cramm).

2 Gefailleerde handelde soms op eigen naam, maar vaak ook op naam van Tandheelkundig Centrum Schimmert, al dan niet onder toevoeging van de letters B.V. en deels ook i.o. Gefailleerde kon geen B.V. oprichten vanwege een veroordeling tot een gevangenisstraf wegens belastingfraude en betrokkenheid in het verleden bij dubieuze vennootschappen. Bovendien bleek al snel dat hij in 2010 failliet was verklaard in Duitsland, welk faillissement nog loopt. Krachtens de EU Insolventie Verordening geldt dat als het universele faillissement en het onderhavige faillissement in Nederland als slechts met territoriale werking hier in Nederland. Gefailleerde en diens echtgenote zijn na de openbare verkoop van hun woning te Schoten bij Antwerpen momenteel zonder vaste woon- en verblijfplaats. De eerste twee maanden waren zij ook zonder werk. Momenteel heeft de heer Heijligers hen in de nieuwe praktijk te Schimmert aangesteld om hand- en spandiensten te verrichten. Daarvoor krijgen zij een vergoeding die zwaar onder de bijstandsnorm ligt, maar net genoeg is om van te leven. Ik heb echter met de heer Heijligers afgesproken dat vanaf 1 oktober 2013 hun werk marktconform beloond zal worden, alsmede dat alle gelden aan de boedel worden afgedragen en met een in overleg met uw RC alsdan vast te stellen bedrag voor levensonderhoud. 1.2 Winst en verlies: Geschat verlies over de laatste 8 maanden: , ,00 en mogelijk meer. 1.3 Balanstotaal: Er is geen financiële administratie bijgehouden! 1.4 Lopende procedures: Incasso s en arbeidsrechtelijke procedures. Inmiddels afgedaan. 1.5 Verzekeringen: Geen (activa waren verzekerd bij de eigenaar). 1.6 Huur: ,00 per jaar. 1.7 Oorzaak faillissement: Puur wanbeleid, het ontbreken van startkapitaal en het niet kunnen declareren van werkzaamheden bij de verzekeringsmaatschappijen. Voorts ten gevolge daarvan: personeel en tandartsen die wegliepen omdat ze niet betaald werden. Leveranciers die niet meer wilden

3 leveren enz. Uiteindelijk ontstond een grote ontevredenheid onder de patiënten, welke in grote getalen wegliepen. De omzet kelderde de laatste maanden voor het faillissement dramatisch. Overigens was een faillissement onafwendbaar vanwege de financiële historie van de heer Janssen. Hij heeft de laatste tien jaar een spoor van financiële vernielingen achter gelaten ad in totaal ,17. Behalve met de tandartsenpraktijk, een accountantskantoor, een opticienketen in Duitsland (of iets dergelijks), een tweetal vage B.V. s welke verder onbeheerd zijn achtergelaten, heeft hij miljoenen losgepeuterd van bekenden en klanten van zijn voormalige accountantskantoor, teneinde dat in onroerend goed en projectontwikkeling te investeren. Ik ben gestuit op een tweetal villa s in de buurt van Antwerpen, welke echter al voor faillissement waren geveild door de bank vanwege het niet nakomen van de hypotheekverplichtingen. Wellicht dat daar nog iets uit zal komen voor de boedel. Gefailleerde kan echter niets concreets over verdere projecten noemen en het lijkt er sterk op dat die gelden in een groot gat zijn verdwenen, waarbij telkens nieuwe leningen zijn aangegaan om oude (deels) af te betalen: een pyramidefonds dus. De belastingdienst heeft hoge bedragen opgelegd wegens het niet doen van aangifte voor de twee Nederlandse B.V. s, alsmede voor het nalaten aangiften inkomstenbelasting van gefailleerde zelf. Tevens is echter in een van de B.V. een boete opgelegd van ,00 wegens fraude en met een verhoging van nog eens 100% wegens ernstige verwijtbaarheid. In Duitsland is een schuld opgebouwd van ,00, waarvan ,00 aan belastingschulden. Ook dat zou volgens gefailleerde grotendeels te maken hebben met het niet tijdig doen van aangifte. Ik heb daar contact over met de curator in Duitsland, alwaar gefailleerde al in 2011 failliet was verklaard. Er is dus sprake van een universeel faillissement vanuit Duitsland, waarvan echter de Nederlandse vermogensbestanddelen zijn uitgezonderd, dit op basis van het Europees Insolventieverdrag. Punt van nader onderzoek is binnen welk faillissement het actief in België valt, mits daar enig actief resteert, alsmede aan welk faillissement de in België ontstane schulden moeten worden toebedeeld.

4 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement: Aantal in jaar voor faillissement: Datum ontslagaanzegging: 26 juni tegen 31 juli Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving: n.v.t. 3.2 Verkoopopbrengst: n.v.t. 3.3 Hoogte hypotheek: n.v.t. 3.4 Boedelbijdrage: n.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving: Inventaris en bijzondere instrumenten en machines. 3.6 Verkoopopbrengst: Betwiste eigendomsrechten tussen boedel en de heer Heijligers, geschikt voor ,00 inclusief een vergoeding voor de beredderingskosten. 3.7 Boedelbijdrage: 3.8 Bodemvoorrecht fiscus: Geen? (wordt nader onderzocht). Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving: Minimaal ,00, maar niet zonder ernstige complicaties geheel te incasseren. Zie volgend verslag. Inmiddels wordt hier hard aan gewerkt met behulp van tandheelkundig ondersteuningsbureau (voor bedrijfsmatige zaken) ASPD.

5 Inmiddels is tot op heden geïncasseerd: - werkzaamheden tot aan datum faillissement: ,94 - werkzaamheden vanaf faillissementsdatum t/m 31 juli 2013: , Verkoopopbrengst: 3.11 Boedelbijdrage: Andere activa 3.12 Beschrijving: Goodwill Verkoopopbrengst: Opgenomen in het bedrag van , Debiteuren 4.1 Omvang nu nog openstaande debiteuren: Grove schatting: ,00. Voor datum faillissement: ,13 (deels dubieus) Na datum faillissement: , Opbrengst: Zie volgende verslagen. Voor de werkzaamheden tot aan datum faillissement: ,94 Voor de werkzaamheden vanaf Faillissementsdatum t/m 31 juli 2013: , Boedelbijdrage: De debiteuren tot datum faillissement zijn geheel voor de boedel. Vanaf na datum faillissement valt 45-50% aan de dienstdoende tandarts dr. Wette en de rest aan de boedel, alles na aftrek van techniek- en andere externe kosten. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en): Geen, waarschijnlijk kon gefailleerde geen bankrekening openen. Er was wel een betaalrekening op naam van zijn zus (!), zonder kredietlimiet, maar via welke de omzet liep.

6 5.2 Leasecontracten: Geen. 5.3 Beschrijving zekerheden: Geen. 5.4 Separatistenpositie: Geen. 5.5 Boedelbijdragen: 5.6 Eigendomsvoorbehoud: Nog niet bekend. 5.7 Reclamerechten: Nog niet. 5.8 Retentierechten: Nog niet aan de orde. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden: Het bedrijf is naar een liquidatie geleid per 31 juli, de datum waarop de arbeidscontracten afliepen en ook het contract met de dienstdoende tandarts. Vanaf dat moment heeft de eigenaar van het pand de exploitatie weer op zich genomen met een nieuwe tandarts en deels nieuw personeel. 6.2 Financiële verslaglegging: Doorstart 6.3 Beschrijving: Indien de heden bereikte overeenstemming met de heer Heijligers bekrachtigd wordt, zet deze met behulp van derden en waarschijnlijk ook een nieuwe tandarts de praktijk door. Een doorstart met als centrale persoon gefailleerde, maakte geen enkele kans van slagen: hij had teveel weerstand opgebouwd bij tandartsen, personeel, patiënten en bij de bewoners van Schimmert en omgeving. Er moest ook te veel aan de bedrijfsvoering verbeterd worden om dat te kunnen laten plaatsvinden in het kader van een faillissement. Voorts nam de heer Heijligers juridisch een sterke positie in. Er had makkelijk een situatie kunnen ontstaan waarin curator en de heer Heijligers elkaar zouden blokkeren in de over en weer

7 gewenste toekomst van het centrum. Tot slot moest er fors geïnvesteerd worden in de praktijk om deze aan alle wettelijke voorschriften te laten voldoen, alsmede zou het de nodige tijd vergen alvorens de praktijk weer winstgevend zou zijn. Over het daarvoor benodigde kapitaal beschikte de boedel niet. Uiteindelijk zijn alle rechten en verplichtingen met betrekking tot het centrum en de exploitatie daarvan vanaf 1 augustus 2013 geheel toegevallen aan de heer Heijligers tegen betaling van een totaal bedrag van , Verantwoording: De boedel heeft daar verder niets meer mee te maken. 6.5 Opbrengst: Eerder genoemde , Boedelbijdrage: Geheel. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht: Totaal niet aan voldaan. 7.2 Depot jaarrekeningen: nog niet aan de orde. 7.3 Goedk. verklaring Accountant: n.v.t. 7.4 Stortingsverplichting aandelen: Eenmanszaak. 7.5 Onbehoorlijk bestuur: Absoluut. 7.6 Paulianeus handelen: Mogelijk. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen: UWV, hoogte van de vordering volgt nog.

8 8.2 Pref. vord. van de fiscus: ,45 (inclusief rente en kosten) 8.3 Pref. vord. van het UWV: 8.4 Andere pref. crediteuren: Aanvraagster van het faillissement: 579, Aantal concurrente crediteuren: Bedrag concurrente crediteuren: , , Faillissement Duitsland: Belastingdienst ,00 Concurrente crediteuren , Verwachte wijze van afwikkeling: Oneigenlijke opheffing. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement: Nog niet in te schatten. Minimaal tot eind 2015, wanneer de laatste termijnbetalingen door de heer Heijligers verricht moeten zijn, of de praktijk zou eerder verkocht moeten worden en die schuld in een keer afgelost kunnen worden. 9.2 Plan van aanpak: Inning debiteuren en verzekeringsgelden, alsmede de inning van de koopprijs in termijnen van de heer Heijligers. Verder onderzoek naar de financiële historie van gefailleerde. Met name van particulieren die in het verleden hoge bedragen aan gefailleerde hebben geleend, hebben zich nog niet allen bij mij gemeld. Zodra ik een totaalbeeld van de schulden heb, zal ik gefailleerde dwingen tot een exacte opgave van zijn financiële handel en wandel van de laatste tien jaar en verantwoording van die gelden. Gefailleerde is daar onnoemelijk vaag en ontwijkend over. Als hij in die houding volhardt, lijkt als eerste stap een verhoor voor de RC geëigend, zo nodig gevolgd door sterkere middelen. 9.3 Indiening volgend verslag 18 september december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 Gegevens onderneming : De heer Pierre Joseph Janssen, h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert (B.V. i.o.) Faillissementsnummer : 13/177F Datum uitspraak

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum : 20 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum : 20 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum : 20 maart 2014 Gegevens onderneming : Haak Holding B.V. Faillissementsnummer : 12/253 F Datum uitspraak : 18 september 2012 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric Aan dit verslag en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag en de eventuele bijlagen kan worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van

Nadere informatie

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 20 januari 2011 Gegevens failliet : Flexrent Autoverhuur Waalwijk B.V. Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 08 Datum: 29 november 2012 Gegevens onderneming : IJsselsteden Beheers Groep B.V. Faillissementsnummer : 10/616F Datum uitspraak : 9 november

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (Eindverslag) Datum: 14 november 2013 Gegevens onderneming: Willy Loos B.V., Kwinkenplein 1-3, 9717 GW Groningen. Datum uitspraak:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 24 aug. 2012

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 24 aug. 2012 Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 24 aug. 2012 inzake Faillissement M.J. Weerstra h.o.d.n. WOOD! Rechtbank : Zutphen Faillissementsnummer : 12/350 Datum vonnis faillietverklaring :

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie