Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Opleiden, Bijscholen en Oefenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Opleiden, Bijscholen en Oefenen"

Transcriptie

1 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant Opleiden, Bijscholen en Oefenen Jaarplan 2010 Vakbekwaamheid functionarissen Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (Brandweer en Gemeente) Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 3P / Opleiden, Bijscholen en Oefenen CONCEPT december 2009

2 december 2009 CONCEPT Jaarplan Vakbekwaamheid functionarissen Crisisbeheersing 3P / Opleiden, Bijscholen en Oefenen Colofon Uitgave Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant Datum Februari 2010 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

3 december 2009 CONCEPT Jaarplan Vakbekwaamheid functionarissen Crisisbeheersing 3P / Opleiden, Bijscholen en Oefenen Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 1 Evaluatie Inleiding Aantal trainingen in Inhoudelijke bevindingen van de trainingen in Conclusie 8 2 Doelgroepen Inleiding SGBO-B SGBO-G 10 3 Didactische visie en ontwikkeling Inleiding Didactische visie Hoe verhoudt deze visie zich tot de huidige situatie? 14 4 Situatieschets 2010 en vooruitblik Status trainen SGBO-B/G Opdracht CB (taken en verantwoordelijkheden) Prestatie-indicatoren samenwerking afdeling Vakbekwaamheid -CB 16 5 Vakbekwaam blijven Partners en overleg organen Aanbod Prestatie-indicatoren trainen SGBO-B/G Begroting Uren Kosten 22 Bijlage 1 Inventarisatie oefenbehoefte 23 Bijlage 2 Oefenschema invoegen SGBO-B/G Bijlage 3 Oefenuren per doelgroep 25 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 3

4 Inleiding Sinds 2008 organiseert de afdeling Vakbekwaamheid monodisciplinaire trainingen voor alle functionarissen die vallen binnen de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden van de brandweer én van de gemeente. Deze functionarissen vallen onder de verantwoordelijkheid van de sector Crisisbeheersing, afdeling Rampenbestrijding. Voor het realiseren van dit jaarplan dient de afdeling Vakbekwaamheid en de afdeling Rampenbestrijding dan ook nauw met elkaar samen te werken. Door middel van deze trainingen worden de functionarissen monodisciplinair voorbereid op hun taak binnen de rampenbestrijding. Dit jaarplan richt zich op de blijvende bekwaamheid van functionarissen en mag worden beschouwd als een werkplan voor de afdeling Vakbekwaamheid. Het plan dient vastgesteld te worden door de sectormanager Crisisbeheersing. Binnen dit plan wordt een onderscheid gemaakt tussen de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden Brandweer (afgekort SGBO-B) en de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden Gemeenten (afgekort SGBO-G). Voorlichting valt binnen de SGBO-G. Leeswijzer In hoofdstuk 1 wordt naar de resultaten van het jaar 2009 gekeken. De doelgroepen van de trainingen, voor zowel SGBO-B en SGBO-G zijn in hoofdstuk 2 in kaart gebracht. Op welke manier zij het komende jaar getraind gaat worden staat in hoofdstuk 3 en 4 centraal. Het jaarplan sluit af met een overzicht van de trainingen en de prestatie-indicatoren die hieraan verbonden zijn. Afdeling Vakbekwaamheid Maart Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

5 1 Evaluatie Inleiding De trainingen in 2009 zijn uitgevoerd door de afdeling Vakbekwaamheid. Dit hoofdstuk staat in het teken van een terugblik op het trainingsjaar Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de realisatie van het aantal trainingen (kwantiteit) en de inhoudelijke bevindingen van de trainingen. 1.2 Aantal trainingen in 2009 Trainingen 2009 SGBO-B Voor het trainen van de diverse doelgroepen binnen de SGBO-B waren er in trainingsmomenten gepland. Hiervan zijn er slechts 6 trainingen daadwerkelijk uitgevoerd. De overige 8 trainingen zijn geannuleerd in verband met de invoering van het netcentrisch werken. Dit betekent dat er slechts twee doelgroepen beoefend zijn, te weten de notulisten en de meetplanleider/ags. Trainingen 2009 SGBO-G Voor het trainen van de doelgroepen binnen de SGBO-G waren in trainingsmomenten gepland. Deze zijn volgens planning uitgevoerd heeft in het teken gestaan van het trainen van de voorlichters in het COPI/OT/RBT. Het doel van deze trainingen was de functionarissen beter bekend te maken met hun eigen taak en functie als voorlichter op de verschillende coördinatieniveaus. Hiervoor is gebruik gemaakt van een extern bureau dat tevens de begeleiding van een de multidisciplinaire COPI en OT oefeningen voor haar rekening neemt, waardoor een goede aansluiting met de multidisciplinaire oefeningen gerealiseerd kon worden. Voor de gemeentelijke stafsecties CoPI en OT hebben er in 2009 ook monodisciplinaire trainingen plaatsgevonden. De begeleiding van deze trainingen heeft intern plaatsgevonden. 1.3 Inhoudelijke bevindingen van de trainingen in 2009 SGBO-B Zoals reeds in paragraaf 1.2 is aangegeven zijn er in 2009 slechts twee doelgroepen beoefend, te weten; de notulisten en de meetplanleider/ags. Hieronder worden de resultaten in het kort weergegeven. Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 5

6 Notulisten Het doel van de trainingen bestond uit meerdere onderdelen namelijk het luisteren, het onderscheid maken van hoofd- en bijzaken, het maken en uitwerken van aantekeningen en het formuleren. De resultaten van deze trainingen zijn per coördinatieniveau verschillend. De notulisten van het CoPI geven aan dat zij moeite hebben met het daadwerkelijk notuleren tijdens een CoPI bijeenkomst. Notuleren valt bij hen namelijk niet binnen hun dagelijkse werkzaamheden. Hierin willen zij in 2010 graag getraind worden. Hierbij dient de opmerking geplaatst te worden dat hier goed naar gekeken moet worden, dit naar aanleiding van de veranderingen in de taken van de notulist in relatie tot de introductie van het netcentrisch werken. De notulisten van het OT daarentegen hebben meer ervaring met het notuleren van vergaderingen. Zij geven aan moeite te hebben met het onderscheid maken in hoofden bijzaken en willen hier graag in getraind worden. Meetplanleider/AGS In 2009 zijn de Adviseurs Gevaarlijke Stoffen op hun taak als MeetPLanLeider (MPL) bijgeschoold. Dit was nodig wegens de verhuizing van de werkplek, nieuwe software en een aantal nieuwe AGS-en. Als eerste zijn er avonden georganiseerd waarbij de AGS-en uitleg kregen over de software door de softwarebeheerder en hebben zij met de software geoefend. Tevens zijn zij op deze avonden wegwijs gemaakt op de werkplek den de OT ruimte. Tijdens meetploeg oefeningen hebben de AGS-en hun taak als MPL kunnen beoefenen door de meetploegen aan te sturen vanaf de MPL-werkplek. Hierbij is nadrukkelijk gebruik gemaakt van de nieuwe software. SGBO-G De trainingen voor de voorlichters waren in 2009 vooral gericht op de eigen taak en functie binnen de rampenbestrijding. De resultaten van de sessies gaven vooral de leerbehoeften voor 2010 weer. Hieronder vindt u in het kort per coördinatieniveau de leerbehoefte van de voorlichters: OT: In kaart brengen dilemma s op het gebied van voorlichting, met daarbij tevens een advies hoe hier mee om te gaan. Hoe om te gaan met schaarste in de voorlichtingsorganisatie? CoPI: Oefenen met een tweede voorlichter in het veld Daadwerkelijk geconfronteerd worden met de pers Samenwerking met voorlichters van derden Zoals reeds aangegeven hebben er voor de gemeentelijke stafsecties CoPI en OT ook monodisciplinaire trainingen plaatsgevonden. Beide trainingen stonden in het teken van oriëntatie op de werkplek. De begeleiding van deze trainingen heeft intern 6 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

7 plaatsgevonden. Hieruit bleek dat men behoefte heeft aan oefeningen op de werkplek waarbij zowel de praktische zaken als het proces ter sprake komt. In 2009 bleek er onduidelijkheid te over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de afdeling OBO en de sector Crisisbeheersing (afdeling Rampenbestrijding), waardoor de samenwerking niet optimaal was. Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 7

8 1.4 Conclusie Gedurende het jaar 2009 is duidelijk geworden dat voor het goed uit kunnen voeren van oefeningen voor functionarissen uit zowel de SGBO-B als de SGBO-G samenwerking tussen de afdeling Vakbekwaamheid en de sector Crisisbeheersing (afdeling Rampenbestrijding) essentieel is. Er dient vooraf duidelijke afstemming plaats te vinden met betrekking tot de taken en verantwoordelijkheden. Een vastgesteld jaarplan kan daarin veel onduidelijkheid wegnemen. Bovenstaande leerdoelen voor 2010 zijn een inventarisatie uit de oefeningen van Het is aan de sector Crisisbeheersing om een duidelijke opdracht te formuleren met daarin de wensen en behoeften voor de trainingen voor Naast een goede structurele samenwerking tussen de afdeling Vakbekwaamheid en de afdeling Rampenbestrijding is het van belang om de inhoud van de trainingen goed af te stemmen met de werkgroep MDBOO. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud en de organisatie van de multidisciplinaire oefeningen. De monodisciplinaire voorbereiding hierop gebeurt tijdens de trainingen van de SGBO-B/G. Indien mogelijk worden de mono-trainingen inhoudelijk afgestemd op de inhoud van de multi-oefeningen. 8 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

9 2 Doelgroepen 2.1 Inleiding Dit jaarplan betreft het trainen van functionarissen die werkzaam zijn binnen de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden van de brandweer (B) en de gemeenten (G). De onderstaande paragrafen geven een overzicht van de betreffende doelgroepen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in functionarissen uit SGBO-B (paragraaf 2.2) en functionarissen uit SGBO-G (paragraaf 2.3). Voor beide groepen functionarissen geldt dat de functieprofielen zoals zij omschreven staan in Nota 1.2 Handboek Functieprofielen SGBO-B en handboek RBR 2003 als uitgangspunt gelden voor het oefenen. Tevens dient hierbij opgemerkt te worden dat met de invoering van het besluit kwaliteit personeel veiligheidsregio s voor een aantal functies uit de SGBO-B de nieuwe kwalificatieprofielen leidend zullen worden. 2.2 SGBO-B In 2010 worden de onderstaande functies uit de SGBO-B beoefend : GRIP 1 COPI-commando Leider COPI Informatiemanager COPI Verbindingsfunctionaris COPI GRIP 1 Sectie Brandweer COPI Staffunctionaris Brandweer COPI Medewerker Operatiën Brandweer COPI Medewerker informatievoorziening Brandweer COPI Verbindingsfunctionaris Brandweer COPI GRIP 2 / 3 / 4 OT-commando Operationeel leider GRIP 2 / 3 / 4 Sectie Informatiemanagement OT Notulist Plotter OT/GMK Informatiemanager OT Coördinator Informatievoorziening GRIP 2 / 3 / 4 Sectie Brandweer OT Staffunctionaris Brandweer OT/AC-B CHON CHIN/Gastheer Algemeen Ondersteuner Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 9

10 GRIP 3 / 4 Adviesteam / RBT Beleidsadviseur Notulist RBT / Adviesteam Plotter RBT / Adviesteam Ondersteuning / Actiecentrum Extra personeel uit de stafsecties kunnen zonodig hiervoor worden opgeroepen. Overige niet GRIP gebonden functies zijn ondergebracht bij de afdeling 2P en worden door deze afdeling getraind en beoefend. Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Informatiecoördinator) Meetplanleider (Informatiecoördinator) 2.3 SGBO-G In 2010 worden de onderstaande functies uit de SGBO-G beoefend : GRIP 1 Sectie gemeente COPI / sectie voorlichting COPI Staffunctionaris gemeente COPI Staffunctionaris voorlichting COPI GRIP 2 / 3 / 4 Sectie gemeente OT / sectie voorlichting OT Staffunctionaris gemeente OT Staffunctionaris voorlichting OT GRIP 3 / 4 Adviesteam / RBT Beleidsadviseur gemeente Beleidsadviseur voorlichting 10 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

11 3 Didactische visie en ontwikkeling 3.1 Inleiding De monodisciplinaire trainingen in het kader van SGBO-B/G zorgen ervoor dat functionarissen voorbereid zijn voor een multidisciplinaire inzet of oefening. De trainingen dienen dan ook aan te sluiten bij de multidisciplinaire oefeningen die vanuit de werkgroep MDBOO georganiseerd worden. De mono werkwijze sluit aan bij de werkwijze van de multi oefeningen. 3.2 Didactische visie De didactische visie die wordt gehanteerd is die van levenslang leren. Dit valt te definiëren als: "Alle vaardigheden die gedurende het hele leven ontplooid worden om kennis, vaardigheden en competenties vanuit een persoonlijk, burgerlijk, sociaal en/of werkgelegenheidsperspectief te verbeteren. Vanuit het brandweeronderwijs is de long life learning loupe ontwikkeld, waarin deze visie is verwerkt. Het continue leerproces wordt hierin weergegeven. Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 11

12 In 2007 zijn reeds de eerste stappen gezet om te komen tot landelijke kwaliteitsnormen m.b.t. het personeel in de veiligheidsregio s. In 2009 is de ontwikkeling zo ver gevorderd dat de onderstaande kwaliteit instrumenten landelijk zijn ontwikkeld: Kwalificatiedossiers Kwalificatieprofiel Proeve van bekwaamheid Opleidingsplan Portfolio, inclusief functieblad Toets blijvende vakbekwaamheid In 2010 zullen voor alle functies die vallen onder de kwaliteitswet bovenstaande kwaliteitsinstrumenten landelijk afgerond worden. De kwaliteitsinstrumenten verhouden zich als volgt tot elkaar: 12 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

13 Dit jaarplan richt zich uitsluitend op de blijvende vakbekwaamheid van de functionarissen. De overige zaken uit het bovenstaande schema vallen buiten dit jaarplan. De diverse disciplines, waaronder de brandweer zullen in 2010 invulling moeten gaan geven aan het werken met al deze bovenstaande instrumenten. Hierbij kan gedacht worden aan de onderstaande vraagstukken: Wie is eindverantwoordelijk voor welke functionarissen? Er wordt in de nabije toekomst een onderscheid gemaakt tussen de multifunctie binnen de SGBO-B en de brandweerfuncties. Het is van belang dat het voor de afdeling Vakbekwaamheid dat er een aanspreekpunt is. Wie registreert de functionaris en de kwaliteit van de functionaris? De functionarissen worden beheerd en ingevoerd in VMS door de sector Crisisbeheersing. Zij onderhouden persoonsgegevens en voorwaarden. Afdeling Vakbekwaamheid voert de data van trainingen in en registreert aan/afwezigheid in VMS. Welke opleidingen/trainingen/oefeningen worden monodisciplinair uitgevoerd en welke worden door multidisciplinair uitgevoerd? Monodisciplinair (Crisisbeheersing en Vakbekwaamheid) worden de trainingen van de individuele functionarissen en teams uitgevoerd. Alle multidisciplinaire opleidingen en oefeningen worden uitgevoerd door het MDBOO in opdracht van het Veiligheidsbureau. Wie vertaalt de kwaliteitsinstrumenten naar de regionale situatie en wie voert welke onderdelen uit? Hierin wordt samengewerkt door de afdeling Vakbekwaamheid en Crisisbeheersing. De landelijke ontwikkelingen worden gevolgd en regionaal stapsgewijs doorvertaald. Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 13

14 3.3 Hoe verhoudt deze visie zich tot de huidige situatie? In 2010 zijn er diverse ontwikkelingen die invloed hebben op de functionarissen in het SGBO. Operationeel worden van het netcentrisch werken per 1 maart 2010; met de komst van een nieuwe sectie Informatiemanagement in het COPI en OT. Tevens wordt het systeem verder geïntroduceerd in de BT s. Nieuwe indeling van de SGBO en overdracht naar deels eigen kolommen. Nieuwe functionarissen op alle niveaus. Ontwikkeling van kwalificatiedossiers landelijk. Voor sommige functies zijn tot op heden geen trainingen georganiseerd, zoals leiders COPI en operationeel leiders. Zij oefenen alleen tijdens de multidisciplinaire oefeningen die door de werkgroep MDBOO georganiseerd worden. Al deze ontwikkelingen bieden kansen voor het komende jaar, maar laten tevens inzien dat het noodzakelijk is om het gehele stelsel van opleidingen, trainingen en oefeningen in kaart te brengen en te heroverwegen. Tot op heden werden de SGBO trainingen in doelgroepen (functionarissen) aangeboden, bijvoorbeeld alle plotters of alle notulisten. Het doel hiervan was het beoefenen van basisvaardigheden. Dat heeft veel voordelen, maar ook nadelen. Het uitvoeren van de vaardigheden is in deze functies nauw verbonden met het teamwerk dat in de sectie wordt verricht en daarnaast in het multi-team van het COPI of het OT. Het reële tegenspel van anderen is waardevol om te ervaren en om de basisvaardigheden te kunnen oefenen. In 2010 is dan ook het voorstel om een andere trainingsmethodiek in te voeren. Een functionaris in een SGBO functie werkt in 3 niveaus: Individueel Sectie Niveau teams COPI, OT, BT Het laatstgenoemde niveau wordt beoefend door de werkgroep MDBOO. Het combineren van doelgroepen en trainingsmethoden kan er toe leiden dat meerdere functionarissen tegelijk getraind kunnen worden. Zowel individuele- als teamdoelen kunnen hierin leidend zijn. Tevens wordt op deze manier een betere aansluiting bereikt met de MDBOO oefeningen waarin de functionarissen in teamverband moeten kunnen functioneren. 14 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

15 Wat is aan te bevelen? 1. Het werken met horizontale trainingen en verticale trainingen. 2. Het werken met trainingen waarbij de individuele functies, almede het teamfunctioneren getraind kan worden. 3. Het werken met een training waarbij het samenwerken tussen secties aan bod komt. In bovenstaand figuur is een mogelijke verdeling van trainingen aangegeven, waarbij de individuele functie voldoende aan bod kan komen. Totaal wordt er door elke functionaris dan 20 uur getraind, waarbij zowel de rol van deelnemer als observator wordt gebruikt. Hierdoor wordt men zich bewust van andere werkwijzen en is het leren van elkaar sterker. Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 15

16 4 Situatieschets 2010 en vooruitblik 2011 Begin maart 2010 zal de samenvatting en richting voor 2010 qua inhoud worden vastgesteld. 4.1 Status trainen SGBO-B/G Sinds 2008 worden er door de afdeling Vakbekwaamheid trainingen georganiseerd in het kader van SGBO-B en SGBO-G. Het beheer van de organisatie van de SGBO-B/G ligt bij de sector Crisisbeheersing. Zij zijn in het kader van het opleiden, trainen en oefenen van de functionarissen SGBO-B/G opdrachtgever voor de afdeling Vakbekwaamheid. Er is voor beide aandachtsgebieden echter nog geen vastgesteld beleidsplan. 4.2 Opdracht CB (taken en verantwoordelijkheden) De sector CB: formuleert een duidelijke opdracht voor de afdeling Vakbekwaamheid; levert aan de afdeling Vakbekwaamheid functiebeschrijvingen aan; geeft aan wat men in 2010 aan kennis, vaardigheden en attitude getraind wil hebben; levert aan de afdeling Vakbekwaamheid werkprocessen aan voor het COPI/OT/RBT voor SGBO- B,G,V; stelt vast wie contactpersoon binnen CB is voor het afstemmen van het jaarplan; stelt vast wie er op inhoud contactpersoon is voor de afdeling Vakbekwaamheid. De afdeling Vakbekwaamheid: maakt a.d.h.v. aangeleverde informatie/vragen een voorstel voor de planning en qua trainingsvorm maakt een voorstel met betrekking tot de urenbesteding vanuit de afdeling Vakbekwaamheid (planning, jaarplan, trainingsuren en inzet trainers) en qua financiën 4.3 Prestatie-indicatoren samenwerking afdeling Vakbekwaamheid -CB Om het proces te monitoren en richting te geven formuleren we de volgende prestatie-indicatoren: a. De afdeling Vakbekwaamheid heeft in maart 2010 een plan m.b.t. de inhoudelijke richting van de trainingen in b. De afdeling Vakbekwaamheid heeft in december 2009 een planning van de activiteiten in 2010 (opleidingen en oefeningen) 16 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

17 c. De afdeling Vakbekwaamheid heeft uiterlijk maart 2010 een voorstel ontvangen van CB/VB m.b.t. de opdracht van het MDBOO. d. De afdeling Vakbekwaamheid evalueert de planning en voortgang Jaarplan (prestatie indicatoren) met de sector Crisisbeheersing in april en september e. De afdeling Vakbekwaamheid stelt een jaarplan 2011 op in september Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 17

18 5 Vakbekwaam blijven In het Handboek Functieprofielen is vastgelegd welke monodisciplinaire en multidisciplinaire opleidingen/cursussen een functionaris dient te volgen om zijn/haar functie uit te kunnen voeren. Het is de verantwoordelijkheid van de sector Crisisbeheersing om hier op toe te zien. De multidisciplinaire opleidingen (de OCR cursussen) worden door de afdeling Vakbekwaamheid georganiseerd. Door middel van opleiden zullen de functionarissen vakbekwaam worden. Om vakbekwaam te blijven dienen functionarissen getraind en geoefend te worden. Het trainen van de functionarissen die deel uitmaken van de SGBO-B/G/V wordt door de afdeling Vakbekwaamheid gedaan. Door middel van trainingen worden functionarissen monodisciplinair voorbereid op hun werkzaamheden tijdens een multidisciplinaire oefening (georganiseerd door de werkgroep MDBOO) of een daadwerkelijke inzet. Voor het trainen van de functionarissen in het kader van de SGBO-B/G zijn voor 2010 de onderstaande uitgangspunten geformuleerd: Er dient samenhang te zijn met de multidisciplinaire opleidingen en oefeningen die door de werkgroep MDBOO georganiseerd worden. In 2010 wordt er getraind op kennis, vaardigheden en attitude In 2010 vormen werkinstructies de basis voor de trainingen In 2010 zullen er individuele (doelgroep) trainingen plaatsvinden De sectie brandweer en de sectie informatiemanagement worden monodisciplinair beoefend. De secties nemen deel aan de multidisciplinaire oefeningen (CoPI en OT) die door de werkgroep MDBOO georganiseerd worden. Zowel de sectie voorlichting als de sectie gemeente worden dit jaar vertikaal beoefend (CoPI-OT-BT). Het is de bedoeling dat we in 2011 een stapje verder gaat en dat er naast het trainen van de functie ook de commandostructuur beoefend wordt (ontkleurd leider, notulist en informatiemanager) en de secties worden gezamenlijk (horizontaal) beoefend. Bijlage 2 geeft een overzicht van de trainingen die in 2010 georganiseerd worden. 5.1 Partners en overleg organen Partners m.b.t. het trainen van de functionarissen SGBO-B/G zijn: Sector Crisisbeheersing: o.a. Procesmanager Brandweer, Regionaal Coördinator Rampenbestrijding Communicatieadviseur brandweer Externe inhuur met betrekking tot de waarneming en begeleiding van trainingen. 18 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

19 5.2 Aanbod 2010 De inhoud van het aanbod 2010 is gebaseerd op een inventarisatie van de leerwensen en behoeften aangeleverd door de sector Crisisbeheersing voor de functionarissen van SGBO-B (zie bijlage 1). Voor de functionarissen van SGBO-G heeft de afdeling Vakbekwaamheid geen inventarisatie ontvangen. Soort oefening Leider CoPI Informatiemanager CoPI en plotter (GMK/OT) Inhoud Samen inhoudelijk casussen bespreken Oefenen met Cedric plot Sectie brandweer CoPI Staffunctionarissen gemeente CoPI Staffunctionarissen voorlichting CoPI Operationeel leider - informatiemanager Sectie brandweer OT CHIN/Gastheer Sectie informatiemanagement Staffunctionaris Gemeente Sectie gemeenten OT Staffunctionaris voorlichting OT Sectie voorlichting OT Samenwerking binnen de gehele sectie beoefenen Samenwerking met de informatiemanager Het kennismaken met elkaars nieuwe functie en met de daarbij horende taken. Beoefenen van het stappenplan en de geschreven en ongeschreven regels Samenwerking binnen de sectie beoefenen waarbij rol en taakverdeling aanbod komt. Notulisten RBT Voortzetten trainingen 2009 Adviseur Gemeenten Adviseur Voorlichting Gemeenten vertikaal Voorlichting vertikaal 5.3 Prestatie-indicatoren trainen SGBO-B/G 2010 a. De evaluatiegegevens van 2009 worden verzameld, waarin de inhoudelijke keuzes voor de trainingen 2010 toegelicht worden. Dit plan is in februari gereed. b. Geplande oefeningen worden allen uitgevoerd. Bij annulering wordt een memo opgemaakt waarin redenen tot annulering worden verwoord. De voortgang van oefeningen wordt geëvalueerd in april en september. In Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 19

20 september wordt op basis hiervan een planning 2011 opgesteld. In december 2010 wordt het jaarverslag vastgesteld. 20 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

21 6 Begroting 6.1 Uren De afdeling OBO heeft 0,6FTE begroot om de trainingen SGBO uit te voeren. Deze uren worden als volgt ingezet: Actie Onderwerp Uitvoering door Beleid/Jaarplan Overleg CB - OBO Overige werkzaamheden Mono oefeningen SGBO-B Mono oefeningen SGBO-G Multi oefeningen Opstellen beleid en jaarplan SGBO Divers 15 oefeningen 12 oefeningen 36 oefeningen Afd. hoofd OBO beleidsmedewerker coördinator SGBO Coördinator SGBO en afd. hoofd OBO Uren uur per maand Totaal Uren afd. Vakbekwaamheid Coördinator Coördinator SGBO (uitvoering) Voorbereiding Interne trainer Externe trainer (VR) Coördinator SGBO (uitvoering) Voorbereiding Interne trainer Externe trainer (inhuur) Coördinator SGBO (uitvoering) Voorbereiding Totaal uren (0,6 FTE = 837 uur) 837 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 21

22 6.2 Kosten Oefening Trainer Lunch/accommodatie Materiaal Totaal Leider CoPI Intern 88,- 50,- 138,- Informatiemanager CoPI en Plotter OT Sectie brandweer CoPI Operationeel Leiders Sectie brandweer OT Intern 110,- 50,- 160,- Intern 220,- 50,- 270,- Intern 77,- 50,- 127,- Intern 220,- 50,- 270,- Sectie IM OT Intern 275,- 50,- 325,- Notulisten Extern kosten?? 66,- 50,- Staffunctionaris Gemeente CoPI Staffunctionaris Voorlichting CoPI Staffunctionaris Gemeente OT Staffunctionaris Voorlichting OT Adviseur gemeente RBT Adviseur Voorlichting RBT Vertikaal gemeenten Vertikaal voorlichting Intern 88,- 50,- 138,- Extern 88,- 50,- Intern 88,- 50,- 138,- Extern 88,- 50,- 138,- Extern Is reeds betaald (eind 2008) Extern Intern 154, Intern 154,- 50,- Toelichting: Lunch 11,- per persoon (aantal deelnemers + coördinator en trainer) Accommodatie indien op de werkplek (CGO, VC1, VC2) geen kosten Totaal 22 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

23 cember 2009 CONCEPT Jaarplan Vakbekwaamheid functionarissen Crisisbeheersing 3P / Opleiden, Bijscholen en Oefenen Bijlage 1 Inventarisatie oefenbehoefte SGBO-B Schema toevoegen Tim en Femke Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 23

24 december 2009 CONCEPT Jaarplan Vakbekwaamheid functionarissen Crisisbeheersing 3P / Opleiden, Bijscholen en Oefenen Bijlage 2 Oefenplanning SGBO-B/G 2010 Invoegen jaarplanning SGBO-B/G Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 24

25 Bijlage 3 Oefenuren per doelgroep Schema invoegen aantal oefenuren per doelgroep Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 25

Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009. De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken

Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009. De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009 De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009 De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Maart 2010 Missie Inspectie

Nadere informatie

Eindrapport. Competenties in kaart Project Multidisciplinair Digitaal Portfolio

Eindrapport. Competenties in kaart Project Multidisciplinair Digitaal Portfolio Eindrapport Competenties in kaart Project Multidisciplinair Digitaal Portfolio September 2007 Colofon Dit document is tot stand gekomen onder regie van het Projectteam Multidisciplinair Digitaal Portfolio

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Versie: Definitief 1.0 Datum: 21-09-2012. Definitieve rapportage Audit Cluster Brandweer, Veiligheidsregio Fryslân

Versie: Definitief 1.0 Datum: 21-09-2012. Definitieve rapportage Audit Cluster Brandweer, Veiligheidsregio Fryslân Versie: Definitief 1.0 Datum: 21-09-2012 Definitieve rapportage Audit Cluster Brandweer, Veiligheidsregio Fryslân Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitkomsten... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Bestuur en beleid...

Nadere informatie

Handboek Kwaliteit GHOR-bureau Hollands Midden

Handboek Kwaliteit GHOR-bureau Hollands Midden Handboek Kwaliteit GHOR-bureau Hollands Midden Proceseigenaar Tineke Vuurman Versie 5-0 Vaststeller Joost Bernsen, DPG Datum vaststelling 4 augustus 2014 2 Versiebeheer Versie nr Versie datum Auteur Opmerkingen

Nadere informatie

Programmaplan. Decentralisaties

Programmaplan. Decentralisaties Programmaplan Decentralisaties Opsteller: Ambtelijk opdrachtgever: Betrokken collegelid: Kitty Schijven Theo van Waes Willy Evers Datum: 28 november 2013 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 1. Decentralisaties

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's Inhoud Pagina 1.

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

Evaluatie van de crisisbeheersing rond de brand op de Willem van der Zwan

Evaluatie van de crisisbeheersing rond de brand op de Willem van der Zwan Evaluatie van de crisisbeheersing rond de brand op de Willem van der Zwan Drs. M. Zannoni, drs. S. Schaap, M. Matthijs, drs. J. Jochmann, prof. mr. dr. E.R. Muller Inhoudelijke begeleiding: dr. M.J. van

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Hoofddocument 3 Offerteaanvraag / Programma van Eisen voor Perceel 1 en 2

Hoofddocument 3 Offerteaanvraag / Programma van Eisen voor Perceel 1 en 2 Niet-Openbare Europese aanbesteding Landelijk Crisis Management Systeem Publicatienummer 2010/S 184-281416 Hoofddocument 3 Offerteaanvraag / Programma van Eisen voor Perceel 1 en 2 Zoetermeer 26 november

Nadere informatie

BRANDWEER Onderwijsraad

BRANDWEER Onderwijsraad 1 BRANDWEER Onderwijsraad Aan: Onderwerp: VNG, werkgroep Brandweer en Veiligheidsberaad pre-advies vakbekwaam blijven. Toelichting en uitgangspunten De Brandweeronderwijsraad heeft in december 2010 besloten

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT

VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT 1302070 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Gem. STEENBERGEN -" r p 2013! Kopie aan: îverìr ouwelijk RAAD/CBE dd m Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders alsmede de Raden van de 26 gemeenten

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Dissertation. De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur. Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen. Pagina 1 van 185

Dissertation. De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur. Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen. Pagina 1 van 185 Dissertation De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen Pagina 1 van 185 Titel: De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur Organisatie: GHOR Brabant-Noord

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN Januari 2009 Overname van teksten uit de leidraad evacuatie zorginstellingen is toegestaan. Beide GHOR bureaus worden hierover graag geïnformeerd. ghor@vnog.nl secretariaat@ghor.gelderland-zuid.nl LEIDRAAD

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. P3transfer

Jaarverslag 2011. P3transfer Jaarverslag 2011 P3transfer 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de directeur pag. 5 2. Directieverslag pag. 6 t/m 12 De strategie van P3transfer Het primair proces 3. Kwaliteit pag. 14 t/m 23 Verslag niet

Nadere informatie

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de ministeries

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking 27 februari 2013 Inhoud Inleiding... 4 1 Unité de doctrine... 6 2 GRIP Rijk... 10 3 Het koppelvlak tussen

Nadere informatie

Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout

Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout Eindrapportage 1 oktober 2007 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...6

Nadere informatie

Slim&Zuinig. Verantwoordingsrapportage. 8 maart 2013 Kernteam Slim&Zuinig

Slim&Zuinig. Verantwoordingsrapportage. 8 maart 2013 Kernteam Slim&Zuinig Slim&Zuinig Verantwoordingsrapportage 8 maart 2013 Kernteam Slim&Zuinig 1 De inhoudsopgave De aanleiding... 3 De afspraken... 4 De maatregelen... 5 De financiën... 12 Het proces en resultaat... 13 2 De

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Project inrichten leeragentschap

Project inrichten leeragentschap Programma verbeteren lerend vermogen Brandweer Project inrichten leeragentschap Versie 2.0 Van leeragentschap naar leerarena Van Don Quichot naar gedeelde verantwoordelijkheid 1 Inleiding In deze nota

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN Versie 0.6 - Datum: 3-5-2012 Ten geleide De komende jaren (2013-2016) wordt de gemeentelijke basisadministratie (GBA) vervangen door de Basisregistratie Personen (BRP).

Nadere informatie

Fundament Cursus Combinatiefunctionaris

Fundament Cursus Combinatiefunctionaris Fundament Cursus Combinatiefunctionaris Een onderzoek naar de kennisbasis en behoefte aan bijscholing van de combinatiefunctionaris. Onderzoeksrapport Individueel afstuderen - Specialisatie Datum 15 mei

Nadere informatie