Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Opleiden, Bijscholen en Oefenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Opleiden, Bijscholen en Oefenen"

Transcriptie

1 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant Opleiden, Bijscholen en Oefenen Jaarplan 2010 Vakbekwaamheid functionarissen Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (Brandweer en Gemeente) Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 3P / Opleiden, Bijscholen en Oefenen CONCEPT december 2009

2 december 2009 CONCEPT Jaarplan Vakbekwaamheid functionarissen Crisisbeheersing 3P / Opleiden, Bijscholen en Oefenen Colofon Uitgave Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant Datum Februari 2010 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

3 december 2009 CONCEPT Jaarplan Vakbekwaamheid functionarissen Crisisbeheersing 3P / Opleiden, Bijscholen en Oefenen Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 1 Evaluatie Inleiding Aantal trainingen in Inhoudelijke bevindingen van de trainingen in Conclusie 8 2 Doelgroepen Inleiding SGBO-B SGBO-G 10 3 Didactische visie en ontwikkeling Inleiding Didactische visie Hoe verhoudt deze visie zich tot de huidige situatie? 14 4 Situatieschets 2010 en vooruitblik Status trainen SGBO-B/G Opdracht CB (taken en verantwoordelijkheden) Prestatie-indicatoren samenwerking afdeling Vakbekwaamheid -CB 16 5 Vakbekwaam blijven Partners en overleg organen Aanbod Prestatie-indicatoren trainen SGBO-B/G Begroting Uren Kosten 22 Bijlage 1 Inventarisatie oefenbehoefte 23 Bijlage 2 Oefenschema invoegen SGBO-B/G Bijlage 3 Oefenuren per doelgroep 25 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 3

4 Inleiding Sinds 2008 organiseert de afdeling Vakbekwaamheid monodisciplinaire trainingen voor alle functionarissen die vallen binnen de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden van de brandweer én van de gemeente. Deze functionarissen vallen onder de verantwoordelijkheid van de sector Crisisbeheersing, afdeling Rampenbestrijding. Voor het realiseren van dit jaarplan dient de afdeling Vakbekwaamheid en de afdeling Rampenbestrijding dan ook nauw met elkaar samen te werken. Door middel van deze trainingen worden de functionarissen monodisciplinair voorbereid op hun taak binnen de rampenbestrijding. Dit jaarplan richt zich op de blijvende bekwaamheid van functionarissen en mag worden beschouwd als een werkplan voor de afdeling Vakbekwaamheid. Het plan dient vastgesteld te worden door de sectormanager Crisisbeheersing. Binnen dit plan wordt een onderscheid gemaakt tussen de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden Brandweer (afgekort SGBO-B) en de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden Gemeenten (afgekort SGBO-G). Voorlichting valt binnen de SGBO-G. Leeswijzer In hoofdstuk 1 wordt naar de resultaten van het jaar 2009 gekeken. De doelgroepen van de trainingen, voor zowel SGBO-B en SGBO-G zijn in hoofdstuk 2 in kaart gebracht. Op welke manier zij het komende jaar getraind gaat worden staat in hoofdstuk 3 en 4 centraal. Het jaarplan sluit af met een overzicht van de trainingen en de prestatie-indicatoren die hieraan verbonden zijn. Afdeling Vakbekwaamheid Maart Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

5 1 Evaluatie Inleiding De trainingen in 2009 zijn uitgevoerd door de afdeling Vakbekwaamheid. Dit hoofdstuk staat in het teken van een terugblik op het trainingsjaar Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de realisatie van het aantal trainingen (kwantiteit) en de inhoudelijke bevindingen van de trainingen. 1.2 Aantal trainingen in 2009 Trainingen 2009 SGBO-B Voor het trainen van de diverse doelgroepen binnen de SGBO-B waren er in trainingsmomenten gepland. Hiervan zijn er slechts 6 trainingen daadwerkelijk uitgevoerd. De overige 8 trainingen zijn geannuleerd in verband met de invoering van het netcentrisch werken. Dit betekent dat er slechts twee doelgroepen beoefend zijn, te weten de notulisten en de meetplanleider/ags. Trainingen 2009 SGBO-G Voor het trainen van de doelgroepen binnen de SGBO-G waren in trainingsmomenten gepland. Deze zijn volgens planning uitgevoerd heeft in het teken gestaan van het trainen van de voorlichters in het COPI/OT/RBT. Het doel van deze trainingen was de functionarissen beter bekend te maken met hun eigen taak en functie als voorlichter op de verschillende coördinatieniveaus. Hiervoor is gebruik gemaakt van een extern bureau dat tevens de begeleiding van een de multidisciplinaire COPI en OT oefeningen voor haar rekening neemt, waardoor een goede aansluiting met de multidisciplinaire oefeningen gerealiseerd kon worden. Voor de gemeentelijke stafsecties CoPI en OT hebben er in 2009 ook monodisciplinaire trainingen plaatsgevonden. De begeleiding van deze trainingen heeft intern plaatsgevonden. 1.3 Inhoudelijke bevindingen van de trainingen in 2009 SGBO-B Zoals reeds in paragraaf 1.2 is aangegeven zijn er in 2009 slechts twee doelgroepen beoefend, te weten; de notulisten en de meetplanleider/ags. Hieronder worden de resultaten in het kort weergegeven. Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 5

6 Notulisten Het doel van de trainingen bestond uit meerdere onderdelen namelijk het luisteren, het onderscheid maken van hoofd- en bijzaken, het maken en uitwerken van aantekeningen en het formuleren. De resultaten van deze trainingen zijn per coördinatieniveau verschillend. De notulisten van het CoPI geven aan dat zij moeite hebben met het daadwerkelijk notuleren tijdens een CoPI bijeenkomst. Notuleren valt bij hen namelijk niet binnen hun dagelijkse werkzaamheden. Hierin willen zij in 2010 graag getraind worden. Hierbij dient de opmerking geplaatst te worden dat hier goed naar gekeken moet worden, dit naar aanleiding van de veranderingen in de taken van de notulist in relatie tot de introductie van het netcentrisch werken. De notulisten van het OT daarentegen hebben meer ervaring met het notuleren van vergaderingen. Zij geven aan moeite te hebben met het onderscheid maken in hoofden bijzaken en willen hier graag in getraind worden. Meetplanleider/AGS In 2009 zijn de Adviseurs Gevaarlijke Stoffen op hun taak als MeetPLanLeider (MPL) bijgeschoold. Dit was nodig wegens de verhuizing van de werkplek, nieuwe software en een aantal nieuwe AGS-en. Als eerste zijn er avonden georganiseerd waarbij de AGS-en uitleg kregen over de software door de softwarebeheerder en hebben zij met de software geoefend. Tevens zijn zij op deze avonden wegwijs gemaakt op de werkplek den de OT ruimte. Tijdens meetploeg oefeningen hebben de AGS-en hun taak als MPL kunnen beoefenen door de meetploegen aan te sturen vanaf de MPL-werkplek. Hierbij is nadrukkelijk gebruik gemaakt van de nieuwe software. SGBO-G De trainingen voor de voorlichters waren in 2009 vooral gericht op de eigen taak en functie binnen de rampenbestrijding. De resultaten van de sessies gaven vooral de leerbehoeften voor 2010 weer. Hieronder vindt u in het kort per coördinatieniveau de leerbehoefte van de voorlichters: OT: In kaart brengen dilemma s op het gebied van voorlichting, met daarbij tevens een advies hoe hier mee om te gaan. Hoe om te gaan met schaarste in de voorlichtingsorganisatie? CoPI: Oefenen met een tweede voorlichter in het veld Daadwerkelijk geconfronteerd worden met de pers Samenwerking met voorlichters van derden Zoals reeds aangegeven hebben er voor de gemeentelijke stafsecties CoPI en OT ook monodisciplinaire trainingen plaatsgevonden. Beide trainingen stonden in het teken van oriëntatie op de werkplek. De begeleiding van deze trainingen heeft intern 6 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

7 plaatsgevonden. Hieruit bleek dat men behoefte heeft aan oefeningen op de werkplek waarbij zowel de praktische zaken als het proces ter sprake komt. In 2009 bleek er onduidelijkheid te over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de afdeling OBO en de sector Crisisbeheersing (afdeling Rampenbestrijding), waardoor de samenwerking niet optimaal was. Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 7

8 1.4 Conclusie Gedurende het jaar 2009 is duidelijk geworden dat voor het goed uit kunnen voeren van oefeningen voor functionarissen uit zowel de SGBO-B als de SGBO-G samenwerking tussen de afdeling Vakbekwaamheid en de sector Crisisbeheersing (afdeling Rampenbestrijding) essentieel is. Er dient vooraf duidelijke afstemming plaats te vinden met betrekking tot de taken en verantwoordelijkheden. Een vastgesteld jaarplan kan daarin veel onduidelijkheid wegnemen. Bovenstaande leerdoelen voor 2010 zijn een inventarisatie uit de oefeningen van Het is aan de sector Crisisbeheersing om een duidelijke opdracht te formuleren met daarin de wensen en behoeften voor de trainingen voor Naast een goede structurele samenwerking tussen de afdeling Vakbekwaamheid en de afdeling Rampenbestrijding is het van belang om de inhoud van de trainingen goed af te stemmen met de werkgroep MDBOO. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud en de organisatie van de multidisciplinaire oefeningen. De monodisciplinaire voorbereiding hierop gebeurt tijdens de trainingen van de SGBO-B/G. Indien mogelijk worden de mono-trainingen inhoudelijk afgestemd op de inhoud van de multi-oefeningen. 8 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

9 2 Doelgroepen 2.1 Inleiding Dit jaarplan betreft het trainen van functionarissen die werkzaam zijn binnen de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden van de brandweer (B) en de gemeenten (G). De onderstaande paragrafen geven een overzicht van de betreffende doelgroepen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in functionarissen uit SGBO-B (paragraaf 2.2) en functionarissen uit SGBO-G (paragraaf 2.3). Voor beide groepen functionarissen geldt dat de functieprofielen zoals zij omschreven staan in Nota 1.2 Handboek Functieprofielen SGBO-B en handboek RBR 2003 als uitgangspunt gelden voor het oefenen. Tevens dient hierbij opgemerkt te worden dat met de invoering van het besluit kwaliteit personeel veiligheidsregio s voor een aantal functies uit de SGBO-B de nieuwe kwalificatieprofielen leidend zullen worden. 2.2 SGBO-B In 2010 worden de onderstaande functies uit de SGBO-B beoefend : GRIP 1 COPI-commando Leider COPI Informatiemanager COPI Verbindingsfunctionaris COPI GRIP 1 Sectie Brandweer COPI Staffunctionaris Brandweer COPI Medewerker Operatiën Brandweer COPI Medewerker informatievoorziening Brandweer COPI Verbindingsfunctionaris Brandweer COPI GRIP 2 / 3 / 4 OT-commando Operationeel leider GRIP 2 / 3 / 4 Sectie Informatiemanagement OT Notulist Plotter OT/GMK Informatiemanager OT Coördinator Informatievoorziening GRIP 2 / 3 / 4 Sectie Brandweer OT Staffunctionaris Brandweer OT/AC-B CHON CHIN/Gastheer Algemeen Ondersteuner Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 9

10 GRIP 3 / 4 Adviesteam / RBT Beleidsadviseur Notulist RBT / Adviesteam Plotter RBT / Adviesteam Ondersteuning / Actiecentrum Extra personeel uit de stafsecties kunnen zonodig hiervoor worden opgeroepen. Overige niet GRIP gebonden functies zijn ondergebracht bij de afdeling 2P en worden door deze afdeling getraind en beoefend. Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Informatiecoördinator) Meetplanleider (Informatiecoördinator) 2.3 SGBO-G In 2010 worden de onderstaande functies uit de SGBO-G beoefend : GRIP 1 Sectie gemeente COPI / sectie voorlichting COPI Staffunctionaris gemeente COPI Staffunctionaris voorlichting COPI GRIP 2 / 3 / 4 Sectie gemeente OT / sectie voorlichting OT Staffunctionaris gemeente OT Staffunctionaris voorlichting OT GRIP 3 / 4 Adviesteam / RBT Beleidsadviseur gemeente Beleidsadviseur voorlichting 10 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

11 3 Didactische visie en ontwikkeling 3.1 Inleiding De monodisciplinaire trainingen in het kader van SGBO-B/G zorgen ervoor dat functionarissen voorbereid zijn voor een multidisciplinaire inzet of oefening. De trainingen dienen dan ook aan te sluiten bij de multidisciplinaire oefeningen die vanuit de werkgroep MDBOO georganiseerd worden. De mono werkwijze sluit aan bij de werkwijze van de multi oefeningen. 3.2 Didactische visie De didactische visie die wordt gehanteerd is die van levenslang leren. Dit valt te definiëren als: "Alle vaardigheden die gedurende het hele leven ontplooid worden om kennis, vaardigheden en competenties vanuit een persoonlijk, burgerlijk, sociaal en/of werkgelegenheidsperspectief te verbeteren. Vanuit het brandweeronderwijs is de long life learning loupe ontwikkeld, waarin deze visie is verwerkt. Het continue leerproces wordt hierin weergegeven. Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 11

12 In 2007 zijn reeds de eerste stappen gezet om te komen tot landelijke kwaliteitsnormen m.b.t. het personeel in de veiligheidsregio s. In 2009 is de ontwikkeling zo ver gevorderd dat de onderstaande kwaliteit instrumenten landelijk zijn ontwikkeld: Kwalificatiedossiers Kwalificatieprofiel Proeve van bekwaamheid Opleidingsplan Portfolio, inclusief functieblad Toets blijvende vakbekwaamheid In 2010 zullen voor alle functies die vallen onder de kwaliteitswet bovenstaande kwaliteitsinstrumenten landelijk afgerond worden. De kwaliteitsinstrumenten verhouden zich als volgt tot elkaar: 12 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

13 Dit jaarplan richt zich uitsluitend op de blijvende vakbekwaamheid van de functionarissen. De overige zaken uit het bovenstaande schema vallen buiten dit jaarplan. De diverse disciplines, waaronder de brandweer zullen in 2010 invulling moeten gaan geven aan het werken met al deze bovenstaande instrumenten. Hierbij kan gedacht worden aan de onderstaande vraagstukken: Wie is eindverantwoordelijk voor welke functionarissen? Er wordt in de nabije toekomst een onderscheid gemaakt tussen de multifunctie binnen de SGBO-B en de brandweerfuncties. Het is van belang dat het voor de afdeling Vakbekwaamheid dat er een aanspreekpunt is. Wie registreert de functionaris en de kwaliteit van de functionaris? De functionarissen worden beheerd en ingevoerd in VMS door de sector Crisisbeheersing. Zij onderhouden persoonsgegevens en voorwaarden. Afdeling Vakbekwaamheid voert de data van trainingen in en registreert aan/afwezigheid in VMS. Welke opleidingen/trainingen/oefeningen worden monodisciplinair uitgevoerd en welke worden door multidisciplinair uitgevoerd? Monodisciplinair (Crisisbeheersing en Vakbekwaamheid) worden de trainingen van de individuele functionarissen en teams uitgevoerd. Alle multidisciplinaire opleidingen en oefeningen worden uitgevoerd door het MDBOO in opdracht van het Veiligheidsbureau. Wie vertaalt de kwaliteitsinstrumenten naar de regionale situatie en wie voert welke onderdelen uit? Hierin wordt samengewerkt door de afdeling Vakbekwaamheid en Crisisbeheersing. De landelijke ontwikkelingen worden gevolgd en regionaal stapsgewijs doorvertaald. Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 13

14 3.3 Hoe verhoudt deze visie zich tot de huidige situatie? In 2010 zijn er diverse ontwikkelingen die invloed hebben op de functionarissen in het SGBO. Operationeel worden van het netcentrisch werken per 1 maart 2010; met de komst van een nieuwe sectie Informatiemanagement in het COPI en OT. Tevens wordt het systeem verder geïntroduceerd in de BT s. Nieuwe indeling van de SGBO en overdracht naar deels eigen kolommen. Nieuwe functionarissen op alle niveaus. Ontwikkeling van kwalificatiedossiers landelijk. Voor sommige functies zijn tot op heden geen trainingen georganiseerd, zoals leiders COPI en operationeel leiders. Zij oefenen alleen tijdens de multidisciplinaire oefeningen die door de werkgroep MDBOO georganiseerd worden. Al deze ontwikkelingen bieden kansen voor het komende jaar, maar laten tevens inzien dat het noodzakelijk is om het gehele stelsel van opleidingen, trainingen en oefeningen in kaart te brengen en te heroverwegen. Tot op heden werden de SGBO trainingen in doelgroepen (functionarissen) aangeboden, bijvoorbeeld alle plotters of alle notulisten. Het doel hiervan was het beoefenen van basisvaardigheden. Dat heeft veel voordelen, maar ook nadelen. Het uitvoeren van de vaardigheden is in deze functies nauw verbonden met het teamwerk dat in de sectie wordt verricht en daarnaast in het multi-team van het COPI of het OT. Het reële tegenspel van anderen is waardevol om te ervaren en om de basisvaardigheden te kunnen oefenen. In 2010 is dan ook het voorstel om een andere trainingsmethodiek in te voeren. Een functionaris in een SGBO functie werkt in 3 niveaus: Individueel Sectie Niveau teams COPI, OT, BT Het laatstgenoemde niveau wordt beoefend door de werkgroep MDBOO. Het combineren van doelgroepen en trainingsmethoden kan er toe leiden dat meerdere functionarissen tegelijk getraind kunnen worden. Zowel individuele- als teamdoelen kunnen hierin leidend zijn. Tevens wordt op deze manier een betere aansluiting bereikt met de MDBOO oefeningen waarin de functionarissen in teamverband moeten kunnen functioneren. 14 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

15 Wat is aan te bevelen? 1. Het werken met horizontale trainingen en verticale trainingen. 2. Het werken met trainingen waarbij de individuele functies, almede het teamfunctioneren getraind kan worden. 3. Het werken met een training waarbij het samenwerken tussen secties aan bod komt. In bovenstaand figuur is een mogelijke verdeling van trainingen aangegeven, waarbij de individuele functie voldoende aan bod kan komen. Totaal wordt er door elke functionaris dan 20 uur getraind, waarbij zowel de rol van deelnemer als observator wordt gebruikt. Hierdoor wordt men zich bewust van andere werkwijzen en is het leren van elkaar sterker. Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 15

16 4 Situatieschets 2010 en vooruitblik 2011 Begin maart 2010 zal de samenvatting en richting voor 2010 qua inhoud worden vastgesteld. 4.1 Status trainen SGBO-B/G Sinds 2008 worden er door de afdeling Vakbekwaamheid trainingen georganiseerd in het kader van SGBO-B en SGBO-G. Het beheer van de organisatie van de SGBO-B/G ligt bij de sector Crisisbeheersing. Zij zijn in het kader van het opleiden, trainen en oefenen van de functionarissen SGBO-B/G opdrachtgever voor de afdeling Vakbekwaamheid. Er is voor beide aandachtsgebieden echter nog geen vastgesteld beleidsplan. 4.2 Opdracht CB (taken en verantwoordelijkheden) De sector CB: formuleert een duidelijke opdracht voor de afdeling Vakbekwaamheid; levert aan de afdeling Vakbekwaamheid functiebeschrijvingen aan; geeft aan wat men in 2010 aan kennis, vaardigheden en attitude getraind wil hebben; levert aan de afdeling Vakbekwaamheid werkprocessen aan voor het COPI/OT/RBT voor SGBO- B,G,V; stelt vast wie contactpersoon binnen CB is voor het afstemmen van het jaarplan; stelt vast wie er op inhoud contactpersoon is voor de afdeling Vakbekwaamheid. De afdeling Vakbekwaamheid: maakt a.d.h.v. aangeleverde informatie/vragen een voorstel voor de planning en qua trainingsvorm maakt een voorstel met betrekking tot de urenbesteding vanuit de afdeling Vakbekwaamheid (planning, jaarplan, trainingsuren en inzet trainers) en qua financiën 4.3 Prestatie-indicatoren samenwerking afdeling Vakbekwaamheid -CB Om het proces te monitoren en richting te geven formuleren we de volgende prestatie-indicatoren: a. De afdeling Vakbekwaamheid heeft in maart 2010 een plan m.b.t. de inhoudelijke richting van de trainingen in b. De afdeling Vakbekwaamheid heeft in december 2009 een planning van de activiteiten in 2010 (opleidingen en oefeningen) 16 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

17 c. De afdeling Vakbekwaamheid heeft uiterlijk maart 2010 een voorstel ontvangen van CB/VB m.b.t. de opdracht van het MDBOO. d. De afdeling Vakbekwaamheid evalueert de planning en voortgang Jaarplan (prestatie indicatoren) met de sector Crisisbeheersing in april en september e. De afdeling Vakbekwaamheid stelt een jaarplan 2011 op in september Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 17

18 5 Vakbekwaam blijven In het Handboek Functieprofielen is vastgelegd welke monodisciplinaire en multidisciplinaire opleidingen/cursussen een functionaris dient te volgen om zijn/haar functie uit te kunnen voeren. Het is de verantwoordelijkheid van de sector Crisisbeheersing om hier op toe te zien. De multidisciplinaire opleidingen (de OCR cursussen) worden door de afdeling Vakbekwaamheid georganiseerd. Door middel van opleiden zullen de functionarissen vakbekwaam worden. Om vakbekwaam te blijven dienen functionarissen getraind en geoefend te worden. Het trainen van de functionarissen die deel uitmaken van de SGBO-B/G/V wordt door de afdeling Vakbekwaamheid gedaan. Door middel van trainingen worden functionarissen monodisciplinair voorbereid op hun werkzaamheden tijdens een multidisciplinaire oefening (georganiseerd door de werkgroep MDBOO) of een daadwerkelijke inzet. Voor het trainen van de functionarissen in het kader van de SGBO-B/G zijn voor 2010 de onderstaande uitgangspunten geformuleerd: Er dient samenhang te zijn met de multidisciplinaire opleidingen en oefeningen die door de werkgroep MDBOO georganiseerd worden. In 2010 wordt er getraind op kennis, vaardigheden en attitude In 2010 vormen werkinstructies de basis voor de trainingen In 2010 zullen er individuele (doelgroep) trainingen plaatsvinden De sectie brandweer en de sectie informatiemanagement worden monodisciplinair beoefend. De secties nemen deel aan de multidisciplinaire oefeningen (CoPI en OT) die door de werkgroep MDBOO georganiseerd worden. Zowel de sectie voorlichting als de sectie gemeente worden dit jaar vertikaal beoefend (CoPI-OT-BT). Het is de bedoeling dat we in 2011 een stapje verder gaat en dat er naast het trainen van de functie ook de commandostructuur beoefend wordt (ontkleurd leider, notulist en informatiemanager) en de secties worden gezamenlijk (horizontaal) beoefend. Bijlage 2 geeft een overzicht van de trainingen die in 2010 georganiseerd worden. 5.1 Partners en overleg organen Partners m.b.t. het trainen van de functionarissen SGBO-B/G zijn: Sector Crisisbeheersing: o.a. Procesmanager Brandweer, Regionaal Coördinator Rampenbestrijding Communicatieadviseur brandweer Externe inhuur met betrekking tot de waarneming en begeleiding van trainingen. 18 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

19 5.2 Aanbod 2010 De inhoud van het aanbod 2010 is gebaseerd op een inventarisatie van de leerwensen en behoeften aangeleverd door de sector Crisisbeheersing voor de functionarissen van SGBO-B (zie bijlage 1). Voor de functionarissen van SGBO-G heeft de afdeling Vakbekwaamheid geen inventarisatie ontvangen. Soort oefening Leider CoPI Informatiemanager CoPI en plotter (GMK/OT) Inhoud Samen inhoudelijk casussen bespreken Oefenen met Cedric plot Sectie brandweer CoPI Staffunctionarissen gemeente CoPI Staffunctionarissen voorlichting CoPI Operationeel leider - informatiemanager Sectie brandweer OT CHIN/Gastheer Sectie informatiemanagement Staffunctionaris Gemeente Sectie gemeenten OT Staffunctionaris voorlichting OT Sectie voorlichting OT Samenwerking binnen de gehele sectie beoefenen Samenwerking met de informatiemanager Het kennismaken met elkaars nieuwe functie en met de daarbij horende taken. Beoefenen van het stappenplan en de geschreven en ongeschreven regels Samenwerking binnen de sectie beoefenen waarbij rol en taakverdeling aanbod komt. Notulisten RBT Voortzetten trainingen 2009 Adviseur Gemeenten Adviseur Voorlichting Gemeenten vertikaal Voorlichting vertikaal 5.3 Prestatie-indicatoren trainen SGBO-B/G 2010 a. De evaluatiegegevens van 2009 worden verzameld, waarin de inhoudelijke keuzes voor de trainingen 2010 toegelicht worden. Dit plan is in februari gereed. b. Geplande oefeningen worden allen uitgevoerd. Bij annulering wordt een memo opgemaakt waarin redenen tot annulering worden verwoord. De voortgang van oefeningen wordt geëvalueerd in april en september. In Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 19

20 september wordt op basis hiervan een planning 2011 opgesteld. In december 2010 wordt het jaarverslag vastgesteld. 20 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

21 6 Begroting 6.1 Uren De afdeling OBO heeft 0,6FTE begroot om de trainingen SGBO uit te voeren. Deze uren worden als volgt ingezet: Actie Onderwerp Uitvoering door Beleid/Jaarplan Overleg CB - OBO Overige werkzaamheden Mono oefeningen SGBO-B Mono oefeningen SGBO-G Multi oefeningen Opstellen beleid en jaarplan SGBO Divers 15 oefeningen 12 oefeningen 36 oefeningen Afd. hoofd OBO beleidsmedewerker coördinator SGBO Coördinator SGBO en afd. hoofd OBO Uren uur per maand Totaal Uren afd. Vakbekwaamheid Coördinator Coördinator SGBO (uitvoering) Voorbereiding Interne trainer Externe trainer (VR) Coördinator SGBO (uitvoering) Voorbereiding Interne trainer Externe trainer (inhuur) Coördinator SGBO (uitvoering) Voorbereiding Totaal uren (0,6 FTE = 837 uur) 837 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 21

22 6.2 Kosten Oefening Trainer Lunch/accommodatie Materiaal Totaal Leider CoPI Intern 88,- 50,- 138,- Informatiemanager CoPI en Plotter OT Sectie brandweer CoPI Operationeel Leiders Sectie brandweer OT Intern 110,- 50,- 160,- Intern 220,- 50,- 270,- Intern 77,- 50,- 127,- Intern 220,- 50,- 270,- Sectie IM OT Intern 275,- 50,- 325,- Notulisten Extern kosten?? 66,- 50,- Staffunctionaris Gemeente CoPI Staffunctionaris Voorlichting CoPI Staffunctionaris Gemeente OT Staffunctionaris Voorlichting OT Adviseur gemeente RBT Adviseur Voorlichting RBT Vertikaal gemeenten Vertikaal voorlichting Intern 88,- 50,- 138,- Extern 88,- 50,- Intern 88,- 50,- 138,- Extern 88,- 50,- 138,- Extern Is reeds betaald (eind 2008) Extern Intern 154, Intern 154,- 50,- Toelichting: Lunch 11,- per persoon (aantal deelnemers + coördinator en trainer) Accommodatie indien op de werkplek (CGO, VC1, VC2) geen kosten Totaal 22 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

23 cember 2009 CONCEPT Jaarplan Vakbekwaamheid functionarissen Crisisbeheersing 3P / Opleiden, Bijscholen en Oefenen Bijlage 1 Inventarisatie oefenbehoefte SGBO-B Schema toevoegen Tim en Femke Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 23

24 december 2009 CONCEPT Jaarplan Vakbekwaamheid functionarissen Crisisbeheersing 3P / Opleiden, Bijscholen en Oefenen Bijlage 2 Oefenplanning SGBO-B/G 2010 Invoegen jaarplanning SGBO-B/G Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 24

25 Bijlage 3 Oefenuren per doelgroep Schema invoegen aantal oefenuren per doelgroep Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 25

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie verkenner (gevaarlijke stoffen) werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid 2 Branchestandaard blijvende

Nadere informatie

Model kwalificatiedossier. Versie: 1.0, 11 december 2014

Model kwalificatiedossier. Versie: 1.0, 11 december 2014 Model kwalificatiedossier Versie: 1.0, 11 december 2014 Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 2/14 Inhoud Inleiding 4

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Beleidsplan. Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013

Beleidsplan. Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013 Beleidsplan Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013 Versie definitief december 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding...2 Missie, Visie en Taken...4 Doelgroep...6 Uitvoering en Realisatie...7 Didactische

Nadere informatie

Informatierol incident MKP/MKB in ZaWa Exporteert via de OVI tool vanuit GMS periodiek informatie opnieuw

Informatierol incident MKP/MKB in ZaWa Exporteert via de OVI tool vanuit GMS periodiek informatie opnieuw Meldkamer GRIP 1 t/m 4 Informatierol incident MKP/MKB in ZaWa Exporteert via de OVI tool vanuit GMS periodiek informatie opnieuw naar LCMS-Tekst. (Tijdens het verdere verloop van het incident werken MKP

Nadere informatie

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen A.10 Bijlage 2 Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen 1. Inleiding Het normenkader Oranje Kolom is ontwikkeld in opdracht van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Hollands Midden

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

PORTFOLIO MEETPLANLEIDER

PORTFOLIO MEETPLANLEIDER PORTFOLIO MEETPLANLEIDER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

PORTFOLIO VERKENNER GEVAARLIJKE STOFFEN

PORTFOLIO VERKENNER GEVAARLIJKE STOFFEN PORTFOLIO VERKENNER GEVAARLIJKE STOFFEN Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 10 juli 2008 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 27 maart 2014

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 27 maart 2014 A.3 Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden 1. Algemeen Onderwerp: Multi disciplinair Beleidsplan OTO 2014-2017 Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum:

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement r. Functie medewerker opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub r Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Vereiste OTO modulen per GHOR functie

Vereiste OTO modulen per GHOR functie Vereiste OTO modulen per GHOR functie Inleiding In dit document wordt beschreven welke opleiding, training en oefenmodule per GHOR functie doorlopen dient te worden om vakbekwaam te worden en te blijven.

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Agendapunt 7 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 4 december 2015 Beleidsplan Opleiden Trainen en Oefenen Voor u ligt het beleidsplan opleiden trainen en oefenen (OTO) 2016-2019 van de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement s. Functie meetplanleider Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub s Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen van het LPO

Antwoorden op de vragen van het LPO en op de vragen van het LPO Ter voorbereiding op de vergadering van het LPO op 16 juni 2010 zijn er enkele vragen geïnventariseerd. De vragen en antwoorden zijn in onderstaand schema opgenomen. Welke norm

Nadere informatie

Normenkader Gemeentelijke Processen

Normenkader Gemeentelijke Processen Normenkader Gemeentelijke Processen Categorieën 1. Organisatie 1.1 Continuïteit gemeentelijke crisisorganisatie 1.2 Gemeentelijk Beleidsteam (Besluit VR, art. 2.1.1 lid f) Normen De gemeentelijke crisisorganisatie

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar)

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar) Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar) Internet: www.bevolkingszorgacademie.nl BTW.nr: NL8207.01.713.B01 KvK: 05063931 Opleiding Officier

Nadere informatie

5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier

5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier 5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor processen onder Bevolkingszorg. Hieronder wordt

Nadere informatie

Crisisbeheersing en communicatie VR Fryslân Aard Naam Afdeling Actiehouder Datum gereed Document Basisinfo

Crisisbeheersing en communicatie VR Fryslân Aard Naam Afdeling Actiehouder Datum gereed Document Basisinfo RBP implementatietraject Totaaloverzicht aanpassingen Versie 3 (14 april 2014) Aanvullingen en wijzigingen doorgeven aan B. Steeman Afdeling Crisisbeheersing : b.steeman@vrfryslan.nl Doelen implementatietraject

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler)

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer og.rzoso.ooz Inboeknummer osbstoooo3 Classificatienummer Do ssiernummer 439.102 2I december 2004 Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) Betreft vaststelling van het

Nadere informatie

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Johan Haasjes Vakspecialist Expertise Veiligheidsregio Groningen Versie 1.5 16 april 2014 (definitief) Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De opschalingsniveaus

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen 2015 2018. Veiligheidsregio BrabantNoord

Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen 2015 2018. Veiligheidsregio BrabantNoord AGP 6 VD 20141117, bijlage 1 Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen 2015 2018 Veiligheidsregio BrabantNoord Conceptversie 1.1 (juli 2014) Colofon Titel : Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Veiligheidsdirectie 4 oktober Goedkeuring Dagelijks bestuur 24 april Vaststelling Algemeen Bestuur 26 juni 2013

Veiligheidsdirectie 4 oktober Goedkeuring Dagelijks bestuur 24 april Vaststelling Algemeen Bestuur 26 juni 2013 Voorstel CONCEPT AGP 11 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 26 juni 2013 Bijlage : 1. Steller : PBMJW de Vet Onderwerp : Vaststelling meerjarenbeleidsplan MOTO 2011-2014 Algemene toelichting Op 4 oktober 2010

Nadere informatie

Voor 2014 zijn de volgende doelen en accenten opgenomen in het jaarprogramma:

Voor 2014 zijn de volgende doelen en accenten opgenomen in het jaarprogramma: Voorstel CONCEPT AGP 5 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2013 Bijlage : 1. Steller : P. de Vet Onderwerp : Jaarplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2014 Algemene toelichting Bijgaand

Nadere informatie

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout Presterend Veiligheidsregio September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout VenJ is verantwoordelijk voor systeem 1. Strategie Nationale Veiligheid 2. Interdepartementaal stelsel Crisisbesluitvorming 3. Veiligheidsregio

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 10 oktober 2005 te Arnhem vastgesteld door het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel.

Nadere informatie

crisis bestuurders ramp netcentrisch werken CoPI crisismanagement informatiemanager informatie delen regionaal veiligheidsregio

crisis bestuurders ramp netcentrisch werken CoPI crisismanagement informatiemanager informatie delen regionaal veiligheidsregio regionaal interactief operationeel netwerk team netcentrisch werken veiligheidsregio plotter informatievoorziening crisismanagement bestuurders informatie delen CoPI informatiemanager ramp meldkamer crisis

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

1. Opleidingskader voor de procesopleiding Crisiscommunicatie

1. Opleidingskader voor de procesopleiding Crisiscommunicatie 1. Opleidingskader voor de procesopleiding Crisiscommunicatie In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor processen onder Bevolkingszorg. Hieronder wordt het

Nadere informatie

MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer

MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Meerjarig Beleidsplan Multi Opleiden en Oefenen

Meerjarig Beleidsplan Multi Opleiden en Oefenen Meerjarig Beleidsplan Multi Opleiden en Oefenen 2017-2020 Datum: 14 november 2016 Versie: 1.0 Vastgesteld door: MOTO oefenbeleidsplan 2017-2020 - 1 - Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 1 Hoe beweegt

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie hoofdofficier van dienst werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. 2 Branchestandaard blijvende

Nadere informatie

PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A

PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR PLOEGCHEF

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR PLOEGCHEF KWALIFICATIEPROFIEL VOOR PLOEGCHEF werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project Kwaliteit

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 16 juli 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project Kwaliteit

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Opleidings- en oefenbeleidsnotitie 2014-2017 voor de brandweer functionarissen binnen de Regeling Operationele Leiding en het grootschalig

Opleidings- en oefenbeleidsnotitie 2014-2017 voor de brandweer functionarissen binnen de Regeling Operationele Leiding en het grootschalig Opleidings- en oefenbeleidsnotitie 2014-2017 voor de brandweer functionarissen binnen de Regeling Operationele Leiding en het grootschalig brandweeroptreden van de Veiligheidsregio Zeeland. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarplan 2016 GSR. Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding en Crisisbeheersing

Jaarplan 2016 GSR. Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Jaarplan 2016 GSR Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Colofon Dit document is tot stand gekomen in opdracht van de Commissie Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding

Nadere informatie

Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel

Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel Van bijscholen en oefenen naar Blijvende vakbekwaamheid Brandweer maakt deel uit van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN)

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN) Kwalificatieprofiel Hoofd Informatie GZ (HIN) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld, Het Regionaal Risicoprofiel,

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEETPLANLEIDER

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEETPLANLEIDER KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEETPLANLEIDER werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is in maart 2005 te Arnhem vastgesteld door het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel. Wijzigingen in het

Nadere informatie

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Rapport Crisisbeheersing REGIONAAL CRISISPLAN Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Datum 29 maart 2013 Status Definitief Versie 1.0 Colofon Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Auteur(s) Deel

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement l. Functie instructeur Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub l Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Organisatie 2009 2010 2011 2012 2013-2015

Organisatie 2009 2010 2011 2012 2013-2015 Organisatie 2009 2010 2011 2012 2013-2015 Rijksoverheid 2.000.000 1.200.000 0 0 0 Provincie Zeeland 0 1.000.000 1.300.000 900.000 0 Zeeland Seaports 0 200.000 250.000 250.000 250.000 Veiligheidsregio 0

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Voorbeeld kwalificatiedossier van een 'warme' functie: Bakker

Voorbeeld kwalificatiedossier van een 'warme' functie: Bakker Voorbeeld kwalificatiedossier van een 'warme' functie: Bakker Versie:, 11 december 2014 Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Evaluatie. VOS Groot Schiphol GRIP 3 23 februari 2017

Evaluatie. VOS Groot Schiphol GRIP 3 23 februari 2017 Evaluatie VOS Groot Schiphol GRIP 3 23 februari 2017 Veiligheidsbureau Kennemerland Versie : 1.0 Status : definitief (na aanbieding burgemeester Weterings en vervolgens TO) TO : 17 mei 2017 1. INLEIDING

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Deel 1

Regionaal Crisisplan. Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Voorwaardenscheppende processen... 3 2.1 Melden en alarmeren... 3 2.2 Op- en afschalen...

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING. Werkzaam bij de brandweer

SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Stappenplan tot samenwerking crisispartners

Stappenplan tot samenwerking crisispartners Stappenplan tot samenwerking crisispartners Dit document beschrijft de stappen die u kunnen ondersteunen om te komen tot een adequate opstart en aansluiting van uw crisispartners op de netcentrische werkwijze

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR BEVELVOERDER

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR BEVELVOERDER KWALIFICATIEPROFIEL VOOR BEVELVOERDER werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 4 oktober 2007 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 2, brand industriepand Alkmaar, 30 april 2016 Incident 30 april 2016 Brand in een industriehal aan de Noorderkade-Noorderstraat

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling bij de brandweer

Persoonlijke ontwikkeling bij de brandweer Managementsamenvatting Persoonlijke ontwikkeling bij de brandweer Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Datum 3 november 2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Levenslang leren bij de brandweer...

Nadere informatie

Nota van B&W. In deze nota:

Nota van B&W. In deze nota: gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Nota Opleiden en Oefenen voor Crisisbeheersing 2009 Portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Collegevergadering 10 maart 2009 Inlichtingen J.J.M. De Schepper

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei

Nadere informatie

SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer

SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

PORTFOLIO INSTRUCTEUR

PORTFOLIO INSTRUCTEUR PORTFOLIO INSTRUCTEUR Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - maart 2010-

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - maart 2010- Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP - maart 2010- Hierbij treft u de nieuwsflits aan van het project Implementatie en communicatie kwaliteit brandweerpersoneel. Met dit landelijke project wordt

Nadere informatie

Verankering van SIS in opleidingen. Sjan Martens, programmamanager SIS 21 april 2016

Verankering van SIS in opleidingen. Sjan Martens, programmamanager SIS 21 april 2016 Verankering van in en Sjan Martens, programmamanager 21 april 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Relevante en 3 3 Aanpak van de inventarisatie 4 4 Trainingen voor landelijke voorziening 5 5 Bevindingen uit de

Nadere informatie

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens. Functie. Profiel / omschrijving. Opleidingen. Geboortedatum: 2 juni 1979. Senior communicatieadviseur

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens. Functie. Profiel / omschrijving. Opleidingen. Geboortedatum: 2 juni 1979. Senior communicatieadviseur Curriculum Vitae Persoonsgegevens Naam: E. Heijna Roepnaam: Eveline Geboortedatum: 2 juni 1979 Functie Senior communicatieadviseur Profiel / omschrijving Ik ben een hard werkende professional die ervoor

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter Project Kwaliteit brandweerpersoneel De brandweer wordt nog veiliger en beter VAKBEKWAAM WORDEN, VAKBEKWAAM BLIJVEN Wat verandert er concreet? Alle medewerkers van de brandweer worden voortaan opgeleid,

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OFFICIER VAN DIENST werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 30 september 2005 te Arnhem vastgesteld het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel. Inleiding In

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012

Regionaal Crisisplan 2012 Regionaal Crisisplan 2012 ------------- 2016 Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van de veiligheidsdirectie van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Adres: Veiligheidsregio Midden-

Nadere informatie

De oranje kolom in de Veiligheidsregio

De oranje kolom in de Veiligheidsregio De oranje kolom in de Veiligheidsregio Visiedocument voor de verankering van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio Zeeland - Vastgesteld in Kring van Zeeuwse gemeentesecretarissen d.d. 12 april

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte Januari 2014 : 14 01 (INTERN+EXTERN) De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie

Nadere informatie

Bijstand geregeld? A. Ja (pop up) Intern Intergemeente lijk Waakvlamover eenkomst Anders namelijk B. Nee

Bijstand geregeld? A. Ja (pop up) Intern Intergemeente lijk Waakvlamover eenkomst Anders namelijk B. Nee A.10 Bijl. 3 Scan Gemeentelijke Processen Leeswijzer De scan gemeentelijke processen vormt onderdeel van het project scan en normenkader gemeentelijke processen. Deze scan vormt de eerste stap op weg naar

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

HANDBOEK REGIONAAL OPERATIONEEL TEAM 2011-2013

HANDBOEK REGIONAAL OPERATIONEEL TEAM 2011-2013 HANDBOEK REGIONAAL OPERATIONEEL TEAM 2011-2013 Colofon Dit document is tot stand gekomen onder regie van de Stafdirectie Risico- en Crisisbeheersing. Adres Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Stafdirectie

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie chauffeur werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid 2 Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

Beschrijving GRIP 0 t/m 4

Beschrijving GRIP 0 t/m 4 RCP pocket Beschrijving GRIP 0 t/m 4 GRIP GRIP 0 Kenmerken incident Normaal dagelijkse werkwijzen van de hulpdiensten Afstemming in motorkapoverleg Dreigingsfase Preparatiestaf Aanwijzingen voor het ontstaan

Nadere informatie