Gebruikersonderzoek Beter Benutten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikersonderzoek Beter Benutten"

Transcriptie

1 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Definitief Oktober 2013

2 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2013/49 Datum Oktober 2013 Opdrachtgever RWS Water Verkeer en Leefomgeving Afdeling wegverkeer en Benutten Auteurs Tijmen Siermann Marjolein Meurs Janneke Dijkers Bestellingen Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

3 Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding Achtergrond Onderzoeksopzet Leeswijzer 2 2. Mobiliteit totaal Inleiding Gebruik wegen in Beter Benutten regio s Veranderingen in reisgedrag tijdens spitsuren 6 3. Amsterdam Inleiding Gebruik wegen Tevredenheid doorstroming Regio-specifieke vragen Rotterdam Inleiding Gebruik wegen Tevredenheid doorstroming Maatregelen Haaglanden Inleiding Gebruik wegen Tevredenheid doorstroming Regio-specifieke vragen 43

4 6. Midden-Nederland Inleiding Gebruik wegen Tevredenheid doorstroming Maatregelen Regio-specifieke vragen Noord-Brabant Inleiding Gebruik wegen Tevredenheid doorstroming Maatregelen Regio-specifieke vragen Maastricht Inleiding Gebruik wegen Tevredenheid doorstroming Maatregelen Specifieke vragen regio Maastricht Arnhem-Nijmegen Inleiding Gebruik wegen Tevredenheid doorstroming Maatregelen Regio-specifieke vragen 128

5 10. Twente Inleiding Gebruik wegen Tevredenheid doorstroming Maatregelen Regio-specifieke vragen Zwolle-Kampen Inleiding Gebruik wegen Tevredenheid doorstroming Maatregelen Regio-specifieke vragen Groningen-Assen Inleiding Gebruik wegen Tevredenheid doorstroming Regio-specifieke vragen Conclusies maatregelen Inleiding Bekendheid maatregelen Tevredenheid maatregelen 170 Bijlage 1. Onderzoeksverantwoording 180 Bijlage 2. Profiel respondenten 182 Bijlage 3. Vragenlijst 184

6 Hoofdstuk 1 Inleiding

7

8 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Inleiding 1. Inleiding 1.1 Achtergrond De hoofddoelstelling van het Programma Beter Benutten is op innovatieve wijze te komen tot een betere benutting van bestaande netwerken. Beter benutten betekent betere doorstroming en dit moet bereikt worden door 20 procent minder files, groei op het spoor en efficiëntere vaarwegen. De focus van het Programma Beter Benutten ligt in de 10 economisch belangrijkste regio s, de Beter Benutten Regio s. Dit zijn de volgende regio s: Amsterdam, Rotterdam, Haaglanden, Midden-Nederland, Noord-Brabant, Maastricht, Arnhem-Nijmegen, Twente, Zwolle-Kampen en Groningen-Assen. In deze regio s werken overheid en bedrijfsleven samen aan maatregelen om de doelstellingen van het Programma Beter Benutten te behalen. Een belangrijk onderdeel van het programma is monitoring en evaluatie. Hiervoor is een model ontworpen met onder andere input/output, outcome en proces. De Beter Benutten regio s verzorgen zelf de evaluatie en effectstudie van de maatregelen. Andere onderdelen van de outcome zijn gebruikerstevredenheid en gedragsverandering. Voor het meten hiervan heeft I&O Research in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving een gebruikersonderzoek uitgevoerd in de tien Beter Benutten regio s. 1.2 Onderzoeksopzet Het onderzoek is in juli 2013 uitgevoerd door middel van een online vragenlijst. De vragenlijst is in samenspraak met de tien Beter Benutten regio s en Rijkswaterstaat door I&O Research ontwikkeld. In totaal hebben weggebruikers de vragenlijst ingevuld. Via een landelijk internetpanel zijn weggebruikers uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Weggebruikers behoren tot de doelgroep indien zij op het moment van onderzoek in de afgelopen twee weken als bestuurder van een motorvoertuig in Nederland hebben gereden én met enige regelmaat op de (hoofd)wegen in de betreffende Beter Benutten regio rijden.

9 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Inleiding De (ongewogen) netto steekproef is als volgt verdeeld naar de tien Beter Benutten regio s: Tabel 1.1 Respons gebied respons Amsterdam 835 Arnhem-Nijmegen 806 Brabant 808 Midden-Nederland 834 Zwolle-Kampen 809 Groningen-Assen 813 Haaglanden 831 Maastricht 809 Twente 819 Rotterdam 825 totaal Leeswijzer Opbouw van het rapport Hoofdstuk twee presenteert de algemene mobiliteitsgegevens van weggebruikers in de tien Beter Benutten regio s. Hoe vaak rijdt men? Met welk motief en rijdt men vooral tijdens of buiten spitstijden? Ook komt aan bod of men het reisgedrag in de spits heeft aangepast in vergelijking met In de hoofdstukken drie tot en met twaalf worden alle Beter Benutten regio s afzonderlijk besproken. Per regio gaan we in op het gebruik van de wegen tijdens spitsuren, tevredenheid over doorstroming en verandering in reisgedrag tijdens spitsuren. Ook komen in deze hoofdstukken de bekendheid met, het gebruikmaken van en de tevredenheid over de maatregelen aan bod net als de invloed van maatregelen op aanpassing van het reisgedrag. Daarnaast zijn er bij enkele regio s regio-specifieke vragen toegevoegd. Deze zullen aan het eind van deze hoofdstukken worden behandeld. In hoofdstuk 13 ligt de focus op de maatregelen die in het onderzoek zijn bevraagd. Er worden dwarsverbanden gelegd over de regio s heen: welk type maatregel is het meest bekend en het meest effectief? Zitten er verschillen tussen regio s waar vergelijkbare maatregelen zijn toegepast? Percentages en significanties Percentages in de tekst kunnen als gevolg van afrondingsverschillen afwijken van de percentages in de grafieken. Wanneer het percentage zeer tevreden bijvoorbeeld 5.37% is en het percentage tevreden is 73.24%, worden deze percentages in de grafieken naar beneden afgerond (respectievelijk naar 5% en 73%). In de tekst wordt echter gesproken over het percentage (zeer) tevreden van 79%. Dit is een optelling van de niet-afgeronde percentages. Op basis van de optelling van de percentages in de grafiek (5% + 73%) zou men echter een percentage van 78% verwachten.

10 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Inleiding Ook kunnen er kleine verschillen ontstaan tussen de gepresenteerde cijfers in hoofdstuk 2 en in de regiohoofdstukken. Dat komt doordat bij het totaaloverzicht er een weging is gebruikt over alle deelnemers, terwijl bij de regiohoofdstukken alleen op basis van de deelnemers van deze regio is gewogen. In hoofdstuk 2 worden alleen relevante, significante verschillen tussen achtergrondkenmerken en regio s beschreven. Significant betekent in dit geval dat met 95% zekerheid gesteld kan worden dat het in de steekproef waargenomen verschil overeenkomt met een daadwerkelijk verschil tussen de gehele populatie van bestuurders van een motorvoertuig binnen een regio en de gehele populatie van bestuurders in Nederland. Een gedetailleerde beschrijving van algemene kenmerken van respondenten, de onderzoeksverantwoording en de vragenlijst is opgenomen in de bijlagen.

11

12 Hoofdstuk 2 Mobiliteit totaal

13

14 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Mobiliteit totaal 2. Mobiliteit totaal 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de resultaten voor de totale groep respondenten gepresenteerd. Hoe vaak rijden de respondenten op de wegen in de Beter Benutten regio s, met welk motief verplaatsen zij zich en rijden zij tijdens of buiten de spits op deze wegen. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk ingegaan op veranderingen in reisgedrag. Rijdt men in 2013 vaker of minder vaak tijdens de spitsuren? In dit hoofdstuk worden ook significante verschillen tussen regio s en/of achtergrondvariabelen gepresenteerd. 2.2 Gebruik wegen in Beter Benutten regio s Helft weggebruikers rijdt meerdere keren per week op de genoemde wegen Aan alle respondenten is gevraagd hoe vaak ze op de wegen rijden in de betreffende Beter Benutten regio. In de vragenlijst zijn hiervoor per regio meerdere wegen/trajecten gedefinieerd. De helft van de respondenten rijdt minimaal twee keer per week op deze wegen, en nog eens 10 procent doet dit één dag per week. Een vijfde deel van de respondenten rijdt slechts incidenteel (minder dan één keer per maand) op de betreffende wegen. Figuur 2.1 Rijdt u met enige regelmaat op de wegen in de Beter Benutten regio? (n=8.188) Ja, dagelijks (5, 6 of 7 dagen per week) 21% Ja, enkele keren per week (2, 3 of 4 dagen per week) 29% Ja, eens per week (1 dag) 10% Ja, enkele keren per maand 21% Ja, maar minder dan eens per maand 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% In Maastricht en Groningen-Assen ligt het aandeel frequente rijders (minimaal twee keer per week), respectievelijk 28 en 30 procent, lager dan gemiddeld. 4

15 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Mobiliteit totaal Woon-werk verkeer en bezoek familie en vrienden meest genoemde motieven Vervolgens is aan de respondenten gevraagd wat voor hen de belangrijkste reden is om op de wegen in de Beter Benutten regio te rijden (figuur 2.2). Voor drie op de tien respondenten is woon-werk verkeer de belangrijkste reden om van de wegen gebruik te maken, en ruim een kwart noemt bezoek aan familie en vrienden. Figuur 2.2 Met welke redenen reist u op de wegen in en rond de Beter Benutten regio? (n=8.188) Woon-werk verkeer Bezoek aan familie en vrienden 30% 27% Om te winkelen/boodschappen te doen Vanwege recreatieve activiteiten Zakelijke reizen voor mijn werk (buiten woonwerkverkeer om, bijv. om naar een klant te gaan) Bezoek school of onderwijsinstelling Anders 16% 11% 8% 2% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Tussen de regio s zijn verschillen zichtbaar in de genoemde verplaatsingsmotieven. In de regio Arnhem- Nijmegen wordt relatief veel gereden met als motief woon-werkverkeer (37 procent), terwijl dit in de regio s Maastricht en Groningen-Assen minder vaak het geval is (respectievelijk 17 en 20 procent). Daarentegen worden in de regio Maastricht relatief veel ritten gemaakt met als motief winkelen/boodschappen doen (24 procent) en recreatieve activiteiten (18 procent). In de regio s Rotterdam en Midden-Nederland worden veel verplaatsingen gemaakt voor bezoek aan familie en vrienden (respectievelijk 34 en 33 procent). In de regio s Maastricht (18 procent), Brabant (21 procent) en Haaglanden (22 procent) gebeurt dit minder vaak. Men rijdt vooral buiten spitsuren op de wegen in de Beter Benutten regio s Tenslotte is gevraagd of men vooral tijdens spitsuren of vooral buiten spitsuren op de wegen in en rond de Beter Benutten regio rijdt. Iets meer dan de helft van de respondenten (54 procent) geeft aan dat men vooral buiten de spitsuren op deze wegen rijdt. Circa één op de zes (17 procent) doet dit vooral tijdens spitsuren. Figuur 2.3 Reist u vooral tijdens of buiten spitsuren op de wegen in en rond de Beter Benutten regio? (n=8.188) Vooral buiten de spitsuren 54% Zowel tijdens als buiten de spitsuren 29% Vooral tijdens de spitsuren 17% 5

16 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Mobiliteit totaal Ook hier zijn weer verschillen zichtbaar tussen weggebruikers uit de verschillende regio s. In de regio s Groningen-Assen en Maastricht rijden de respondenten relatief weinig vooral tijdens spitsuren op de betreffende wegen (beide 11 procent). In de regio s Midden-Nederland (22 procent) en Haaglanden (20 procent) ligt dit aandeel het hoogst. In de regio Amsterdam is het aandeel respondenten dat vooral buiten de spitsuren rijdt het grootste, namelijk 63 procent. Met name weggebruikers die zich vanwege woonwerkverkeer op de trajecten bevinden, rijden in de spits. 2.3 Tevredenheid over de doorstroming De waardering voor de doorstroming op de ondervraagde wegen en trajecten verschilt sterk per regio. Als de ondervraagde trajecten per regio worden gemiddeld is zichtbaar dat men in de regio Twente het meest te spreken is over de doorstroming tijden de spits. Ook in de regio Groningen/Assen is meer dan de helft van de weggebruikers (zeer) tevreden over de doorstroming in spitsuren. De trajecten in en rond Rotterdam krijgen de minste waardering: een kwart is hier te spreken over de doorstroming. Figuur 2.4 In hoeverre bent u tevreden over de doorstroming tijdens spitsuren? 1 Zwolle-Kampen 6% 49% 31% 11% Twente 5% 48% 33% 11% Groningen/Assen 6% 46% 33% 13% Brabant 4% 43% 37% 13% Arnhem-Nijmegen 4% 40% 37% 16% Midden-Nederland 5% 36% 40% 17% Amsterdam 34% 37% 18% 8% Maastricht 35% 41% 19% 4% Haaglanden 33% 38% 21% 5% Rotterdam 25% 37% 31% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden De doorstroming buiten spitsuren wordt met name in de regio Amsterdam goed beoordeeld. Driekwart is (zeer) tevreden. In mindere mate scoren ook Groningen/Assen, Arnhem en Twente goed. De regio Maastricht heeft een relatief lage score; ongeveer de helft is (zeer) tevreden over de doorstroming buiten de spits. 1 Omdat in de verschillende regio s op verschillend detailniveau naar trajecten is gevraagd, moeten deze gemiddelden voorzichtig geïnterpreteerd worden. 6

17 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Mobiliteit totaal Figuur 2.5 In hoeverre bent u tevreden over de doorstroming buiten spitsuren? 2 Amsterdam 16% 60% 19% 4% Groningen/Assen 11% 58% 25% 5% Arnhem-Nijmegen 12% 56% 26% 5% Twente 10% 57% 28% 4% Zwolle-Kampen 12% 55% 28% 5% Brabant 8% 53% 33% 5% Haaglanden 6% 54% 32% 7% Midden-Nederland 5% 50% 36% 7% Rotterdam 50% 35% 10% Maastricht 45% 42% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden 2.4 Veranderingen in reisgedrag tijdens spitsuren Tweederde reist evenveel in de spits als in 2012 De respondenten die gebruik maken van de specifiek aangegeven wegen/trajecten in de regio s, is gevraagd of men in 2013 vaker of minder vaak tijdens spitsuren op deze wegen rijdt, dan in Tweederde van deze respondenten (66 procent) geeft aan dat dit niet het geval is, en dat men het reisgedrag niet heeft aangepast. Een kwart van de respondenten (26 procent) rijdt nu minder vaak tijdens spitsuren op deze wegen, terwijl 7 procent aangeeft juist vaker tijdens spitsuren op deze wegen te rijden. 2 Omdat in de verschillende regio s op verschillend detailniveau naar trajecten is gevraagd, moeten deze gemiddelden voorzichtig geïnterpreteerd worden. 7

18 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Mobiliteit totaal Figuur 2.6 Heeft u in 2013 tijdens spitsuren vaker of minder vaak van de betreffende wegen gebruik gemaakt ten opzichte van 2012? (n=7.180) Nee, reisgedrag niet aangepast 66% Ja, sinds 2013 minder vaak 26% Ja, sinds 2013 vaker 7% Weggebruikers in de regio s Maastricht (35 procent) en Rotterdam (31 procent) geven het vaakst aan dat men in 2013 minder vaak tijdens spitsuren rijdt. Reizigers die tenminste één keer per week rijden geven vaker aan dat ze meer tijdens de spits zijn gaan rijden het afgelopen jaar. Ook is er een verband met werkverkeer. Werkenden geven vaker aan meer te zijn gaan rijden (9 procent) dan niet-werkenden (5 procent). De weggebruikers die jaarlijks meer dan kilometer afleggen hebben beduidend vaker hun reisgedrag niet aangepast (78 procent) dan reizigers die minder rijden (66 procent). Minder reizen tijdens spitsuren is vooral een bewuste keuze Aan de respondenten die nu minder vaak tijdens spitsuren rijden, is gevraagd waarom dit zo is. (figuur 2.7). Voor een kleine meerderheid (53 procent) blijkt het een bewuste keuze te zijn om op de genoemde wegen/trajecten meer buiten spitsuren te reizen. Circa een kwart van de respondenten (23 procent) reist in het algemeen minder vaak, dus ook minder vaak tijdens spitsuren. Daarnaast heeft 14 procent gekozen voor een ander vervoermiddel (bijvoorbeeld OV of fiets). Ook werk gerelateerde motieven zijn genoemd. Dertien procent werkt niet meer op dezelfde locatie, en rijdt daarom minder vaak op de genoemde wegen/trajecten en negen procent werkt nu (vaker) thuis en reist daarom minder vaak. 8

19 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Mobiliteit totaal Figuur 2.7 Kunt u aangeven waarom u in 2013 minder vaak tijdens spitsuren op deze wegen trajecten/rijdt? (n=1.898) Ik heb er bewust voor gekozen om op deze wegen/trajecten vaker buiten spitsuren te reizen 53% Ik reis minder vaak (dus ook minder vaak tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten) 23% Ik heb gekozen voor een andere vervoerswijze (bijvoorbeeld openbaar vervoer of fiets) 14% Ik werk niet meer op dezelfde locatie Ik werk nu (vaker) thuis en reis daarom minder vaak tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten 13% 9% Ik woon niet meer op dezelfde locatie Ik maak vaker gebruik van P+R terreinen en/of carpoolterreinen 3% 3% Anders 8% Met name in Maastricht (67 procent) en Groningen-Assen (58 procent) kiezen weggebruikers vaak bewust om vaker te reizen buiten spitsuren. Bij weggebruikers in de regio Zwolle-Kampen (45 procent) is dit het minst vaak het geval. In Groningen-Assen (30 procent) en Twente (28 procent) reist een relatief grote groep in het algemeen minder vaak, terwijl dit in regio Haaglanden minder vaak zo is (18 procent). Weggebruikers in de regio s Arnhem-Nijmegen (24 procent) en Haaglanden en Midden-Nederland (beide 20 procent) kiezen in verhouding vaak voor een andere vervoerswijze. In Brabant en in Groningen-Assen (respectievelijk 8 en 10 procent) gebeurt dit het minst vaak. Het motief (vaker) thuiswerken wordt het vaakst genoemd door weggebruikers in de regio Haaglanden (14 procent). Met name de reizigers die wel veel reizen, maar dit niet voor werk doen, hebben bewust gekozen om op de genoemde trajecten de spitsuren te mijden. Werkenden werken vooral vaker thuis en hebben relatief vaak gekozen voor een alternatief vervoermiddel. Vijfde deel reist vijf tot zeven dagen per week minder tijdens spitsuren Aansluitend is gevraagd hoeveel dagen per week men nu minder reist tijdens spitsuren. Bijna tweederde van deze groep (63 procent) reist minimaal 2 dagen per week minder tijdens spitsuren. Een vijfde deel geeft aan zelfs vijf tot zeven dagen per week minder tijdens spitsuren te rijden. Circa een zesde deel (15 procent) reist één dag per week minder in de spits en circa een kwart (23 procent) doet dit minder frequent. 9

20 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Mobiliteit totaal Figuur 2.8 Hoeveel dagen per week reist u minder tijdens spitsuren? (n=1.740) 50% 40% 44% 30% 20% 10% 19% 15% 23% 0% Dagelijks (5 tot 7 dagen per week) Enkele keren per week (2 tot 4 dagen per week) Eens per week Eén of enkele keren per maand In de regio s Twente (25 procent), Haaglanden (24 procent) en Rotterdam (23 procent) is het aandeel weggebruikers dat vijf tot zeven dagen per week minder in de spits reist, het grootst. Dit aandeel is het laagst in de regio s Maastricht en Amsterdam (respectievelijk 10 en 11 procent). Nieuwe werklocatie meest genoemde reden voor vaker reizen tijdens spitsuren Ook aan de weggebruikers die in 2013 juist vaker tijdens spitsuren reizen, is gevraagd wat hiervoor de reden is. De meest genoemde reden is werk gerelateerd: men werkt nu op een andere locatie, en rijdt daarom vaker tijdens spitsuren op de genoemde wegen/trajecten (36 procent). Een kwart reist nu met de auto (of ander motorvoertuig) op deze wegen/trajecten tijdens spitsuren, en deed dit voorheen met een ander vervoermiddel. Verder geeft een vijfde deel aan dat men in 2013 in het algemeen meer reist dan in 2012 (dus ook tijdens spitstijden). Voor één op de tien is een afname van het aantal files tijdens spitsuren reden om juist meer tijdens spitsuren te rijden. 10

21 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Mobiliteit totaal Figuur 2.9 Kunt u aangeven waarom u in 2013 vaker tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten rijdt? (n=528) Ik ben werkzaam op een andere locatie, en rijd daarom vaker tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten 36% Ik reis nu met een auto (of ander motorvoertuig) op deze wegen/trajecten tijdens de spits, en voorheen met een ander vervoersmiddel 26% Ik reis vaker (dus ook vaker tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten) 19% Ik woon niet meer op dezelfde locatie 12% Omdat er minder files in de spitsuren zijn ben ik meer in de spitsuren gaan rijden 10% Anders 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% In Maastricht, Haaglanden en Midden-Nederland geven weggebruikers het vaakst aan dat een nieuwe werklocatie reden is om vaker tijdens spitsuren te reizen (respectievelijk 47, 43 en 42 procent). Weggebruikers in de regio Zwolle-Kampen (38 procent) en Rotterdam (34 procent) geven relatief vaak aan dat men nu met de auto reist, en voorheen met een ander vervoersmiddel. In de regio Maastricht (14 procent) en Arnhem-Nijmegen (18 procent) wordt dit motief minder vaak door de weggebruikers genoemd. Vooral werkenden hebben ermee te maken dat ze vaker moeten reizen en daardoor ook meer in de spitsuren op de genoemde trajecten rijden. 11

22 Hoofdstuk 3 Amsterdam

23

24 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Amsterdam 3. Amsterdam 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de resultaten van de regio Amsterdam behandeld. Allereerst wordt gekeken naar het gebruik van de wegen. Hoe vaak rijdt men op de genoemde trajecten? En is er het afgelopen jaar een verandering in het reisgedrag zichtbaar? Vervolgens wordt ingezoomd op de tevredenheid over de doorstroming op de wegen zowel binnen als buiten de spits. Tot slot worden er enkele regiospecifieke vragen behandeld. Onderstaande afbeelding toont de wegen/trajecten die in het onderzoek aan bod zijn gekomen. 3.2 Gebruik wegen Van de meest gebruikte trajecten wordt met name de A10 en de A4 veel gebruikt. Meer dan driekwart van de respondenten die deze weg het meest gebruikt rijdt hier wel eens tijdens de spits. 14

25 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Amsterdam Figuur 3.1 Hoe vaak maakt u gebruik van onderstaande wegen/trajecten in de regio Amsterdam tijdens spitsuren? Bijna twee op de drie respondenten rijden in 2013 even vaak op deze trajecten als voorheen. Ruim één op de vijf is echter minder vaak op deze wegen te vinden in de spits. Tien procent komt hier juist vaker dan voor Figuur 3.2 Heeft u in 2013 tijdens spitsuren vaker of minder vaak van deze wegen/trajecten gebruik gemaakt ten opzichte van 2012? reist sinds 2013 minder vaak tijdens spitsuren 2 2% geen verandering in reisgedrag tijdens spitsuren 68% reist sinds 2013 vaker tijdens spitsuren 10% 15

26 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Amsterdam De groep die minder op de ondervraagde trajecten te vinden is, geeft in bijna de helft van de gevallen aan dat dit een bewuste keuze is geweest. Ruim twintig procent zegt minder te reizen, 17 procent heeft voor een andere vervoerwijze gekozen. Tien procent is van werkplek veranderd. Figuur 3.3 Kunt u aangeven waarom u in 2013 minder vaak tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten rijdt? (meerdere antwoorden mogelijk) (n=167) Ik heb er bewust voor gekozen om op deze wegen/trajecten vaker buiten spitsuren te reizen Ik reis minder vaak (dus ook minder vaak tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten) Ik heb gekozen voor een andere vervoerswijze (bijvoorbeeld openbaar vervoer of fiets) Ik werk nu (vaker) thuis en reis daarom minder vaak tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten 10% 17% 22% 48% Ik werk niet meer op dezelfde locatie 10% Ik maak vaker gebruik van P+R terreinen en/of carpoolterreinen Ik woon niet meer op dezelfde locatie 0% 2% Andere reden 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Bijna driekwart van de respondenten die minder in de spits zijn gaan rijden uit de regio Amsterdam reist één of meerdere dagen per week niet meer tijdens de spitsuren terwijl hij of zij dat daarvoor wel deed. Figuur 3.4 Hoeveel dagen per week reist u minder tijdens spitsuren? (n=167) 50% 40% 49% 30% 20% 27% 10% 11% 12% 0% Dagelijks (5 tot 7 dagen per week) Enkele keren per week (2 tot 4 dagen per week) Eens per week Eén of enkele keren per maand 16

27 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Amsterdam De groep respondenten die juist vaker op de wegen is gaan rijden in 2013 geven in veel gevallen aan dat het gaat om een verplaatsing van werk (29 procent) of omdat zij juist met de auto zijn gaan reizen terwijl zij dat eerst niet deden (16 procent). Andere reizigers zijn verhuisd of zijn vaker gaan reizen. Eén op de tien geeft aan dat zij meer in de spits zijn gaan rijden omdat er minder congestie is op de weg. Figuur 3.5 Kunt u aangeven waarom u in 2013 vaker tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten rijdt? (meerdere antwoorden mogelijk) (n=73) Ik ben werkzaam op een andere locatie 29% Ik reis nu met een auto en voorheen met een ander vervoersmiddel Ik woon niet meer op dezelfde locatie Ik reis vaker (dus ook vaker tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten) Omdat er minder files in de spitsuren zijn ben ik meer in de spitsuren gaan rijden 16% 14% 12% 11% Andere reden 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 17

28 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Amsterdam 3.3 Tevredenheid doorstroming Van de respondenten heeft meer dan de helft nooit last van files op het woon-werktraject. Ook van de respondenten die enkele keren per week op de wegen in de regio Amsterdam rijden heeft een derde nooit last van files op het woon-werktraject. Drie op de tien respondenten heeft wekelijks te maken met files op het woontraject. Onder frequente gebruikers van de wegen in de regio Amsterdam is dit de helft. Figuur 3.6 Heeft u wel eens last van files op uw woon-werk traject? Nee, (doorgaans) nooit 54% Ja, één of enkele keren per maand 15% Ja, eens per week Ja, enkele keren per week (2 tot 4 dagen per week) Ja, dagelijks (5 tot 7 dagen per week) 9% 6% 15% De doorstroming tijdens spitsuren wordt het best beoordeeld op de A6 tussen Lelystad en de A9 tussen Akersloot en Rottepolderplein, net als verderop de A9 tussen Rottepolderplein en Diemen. De doorstroming op de A7 Purmerend-A8 Coenplein wordt echter minder goed beoordeeld. Een derde is (zeer) tevreden, maar ruim 40 procent is (zeer) ontevreden. Figuur 3.7 In hoeverre bent u tevreden over de doorstroming op onderstaande wegen/trajecten in de regio Amsterdam tijdens spitsuren? A6 Lelystad - A1 Diemen 45% 34% 17% 4% A9 Akersloot - A9 Rottepolderplein 7% 36% 27% 14% 17% A9 Diemen - A9 Rottepolderplein 36% 36% 14% 11% A10 Watergraafsmeer - A2 Holendrecht 36% 40% 23% A4 Badhoevedorp - A10 Coenplein 37% 50% 9% 4% A1 Eemnes - A1 Diemen 31% 41% 22% 3% N201 Amstelveen - Hoofddorp 30% 35% 21% 9% Zaandam - Amsterdam Zuidas 6% 27% 44% 19% 5% A7 Purmerend - A8 Coenplein 30% 28% 32% 9% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden 18

29 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Amsterdam Er is ook gevraagd naar de tevredenheid over de doorstroming buiten de spitsuren. De waardering hiervoor ligt beduidend hoger. Tussen de 69 en 84 procent van de respondenten beoordeelt de doorstroming positief. Het minst tevreden is men over de route tussen Zaandam en de Zuidas en de A1 tussen Eemnes en Diemen, maar hier is de ontevredenheid beperkt: respectievelijk 4 en 6 procent is (zeer) ontevreden. Figuur 3.8 In hoeverre bent u tevreden over de doorstroming op onderstaande wegen/trajecten in de regio Amsterdam buiten spitsuren? A9 Diemen - A9 Rottepolderplein 19% 65% 15% 2% A6 Lelystad - A1 Diemen 16% 64% 18% 2% N201 Amstelveen - Hoofddorp 19% 59% 12% 9% A10 Watergraafsmeer - A2 Holendrecht 16% 63% 21% 1% A4 Badhoevedorp - A10 Coenplein 15% 62% 13% 9% A9 Akersloot - A9 Rottepolderplein 20% 56% 19% 1% A7 Purmerend - A8 Coenplein 14% 59% 24% 3% A1 Eemnes - A1 Diemen 17% 54% 23% 6% Zaandam - Amsterdam Zuidas 9% 60% 26% 4% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden 19

30 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Amsterdam 3.4 Regio-specifieke vragen Het openbaar vervoer wordt door een vijfde van de respondenten regelmatig (tenminste wekelijks) gebruikt. Tweederde van de respondenten maakt (vrijwel) nooit gebruik van het openbaar vervoer. De respondenten die frequent op de wegen rijden rondom Amsterdam maken minder gebruik van het openbaar vervoer. Figuur 3.9 Reist u regelmatig met het openbaar vervoer? Ja, dagelijks (5, 6 of 7 dagen per week) 4% Ja, enkele keren per week (2, 3 of 4 dagen per week) 11% Ja, eens per week (1 dag) 5% Ja, enkele keren per maand 15% Nee, minder dan eens per maand 39% Nee, nooit 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Ongeveer de helft van de frequente openbaar vervoer reizigers moet doorgaans overstappen tijdens de reis. Zij die moeten overstappen kunnen bijna allemaal makkelijk de halte of het perron vinden, waar zij na het overstappen moeten zijn. Figuur 3.10 Moet u doorgaans overstappen tijdens uw reis en kunt u dan makkelijk de halte/perron vinden waar u uw reis moet vervolgen? (n=285) 48% 51% Ja, stapt over en kan makkelijk halte/perron vinden Ja, stapt over maar kan niet makkelijk halte/perron vinden Nee, stapt niet over 1% De behoefte van respondenten aan betere reisinformatie op de halte/ het perron is het grootst. Maar ook een meerderheid heeft behoefte aan reisinformatie over bussen op het station en informatie over treinen in de bus. 20

31 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Amsterdam Figuur 3.11 Heeft u behoefte aan de volgende reisinformatie? Betere reisinformatie op de halte/het perron (n=142) 76% 24% Op het (trein)station reisinformatie van bussen zien (n=144) 67% 33% In de bus reisinformatie van treinen zien (n=139) 63% 37% ja nee Van de reizigers die frequent met het openbaar vervoer reizen, reist bijna de helft via station Sloterdijk. Van hen kan de meerderheid makkelijk het vertrekpunt vinden. Figuur 3.12 Kunt u makkelijk uw vertrekpunt vinden (bushalte, perron) indien u vertrekt vanaf station Sloterdijk of moet overstappen op station Sloterdijk? (n=281) Ja 52% 38% Nee Niet van toepassing, ik reis niet vanaf of via station Sloterdijk 11% Een derde van de respondenten maakt altijd een bewuste keuze voor de wijze van vervoer voor een reis en nog eens bijna een derde doet dit soms. Inzicht in reistijden heeft bij ruim de helft van de respondenten invloed op de keuze van het vervoermiddel. Wanneer we echter kijken naar de respondenten die altijd of soms een bewuste keuze maken voor de wijze van vervoer dan geeft bijna driekwart aan dat het invloed heeft op de keuze van het vervoermiddel. 21

32 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Amsterdam Bijna driekwart van de respondenten gebruikt wel eens een website voor reisinformatie. Onder de mensen die een bewuste keuze voor een wijze van vervoer maken ligt dit gebruik hoger. Een kwart gebruikt altijd een website en nog eens 60 procent soms. Een app is een minder gebruikte manier om reisinformatie in te winnen. Drie op de tien respondenten maakt hier wel eens gebruik van. Er is echter maar bij één op de tien van hen bereidheid om hiervoor te betalen. Om de mensen die een bewuste keuze voor een wijze van vervoer maken ligt het gebruik ook hier hoger. Een derde maakt dan wel eens gebuikt van een app. Figuur 3.13 Reisinformatie en keuze van wijze vervoer. Bent u bereid om te betalen voor het gebruik van deze app? (n=236) 10% 88% 1% Maakt u gebruik van een app waarop deze informatie te vinden is? (n=820) 7% 22% 61% 10% Maakt u gebruik van een website waarop deze informatie te vinden is? (n=822) 18% 50% 26% 5% Als u makkelijk inzicht heeft in de reistijd per openbaar vervoer en in de verwachte reistijd per auto, zou u daardoor uw keuze (auto of openbaar vervoer) laten 8% 46% 39% 7% Maakt u vooraf aan uw reis een bewuste afweging op welke wijze u uw reis gaat maken (auto trein bus)? (n=827) 33% 30% 28% 9% Ja, altijd Ja, soms Nee, nooit Niet van toepassing 22

33 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Amsterdam Van de respondenten maakt 15 procent gebruik van P+R voorzieningen, bijna tweederde kent ze wel maar maakt er geen gebruik van en één op de vijf respondenten is er in het geheel niet mee bekend. Figuur 3.14 Bent u bekend met P+R voorzieningen en zo ja, maakt u hier gebruik van? 21% 15% Ja, ik ben bekend met P+R voorzieningen en ik maak er gebruik van Ja, ik ben bekend met P+R voorzieningen maar ik maak er geen gebruik van Nee, ik ben niet bekend met P+R voorzieningen 63% Een derde van de respondenten zou gebruik maken van een overstap als die er zou zijn op de route. Onder respondenten die bereid zijn om gebruik te maken van het openbaar vervoer is dit de helft. Figuur 3.15 Zou u gebruik maken van overstap (zoals P+R terrein) indien deze worden aangelegd op uw route? 5% 29% Ja, altijd Ja, soms Nee, zeker niet 66% Van de respondenten geeft bijna de helft aan niet met het openbaar vervoer te willen reizen. Ook bijna de helft is wel bereid om altijd of soms met het openbaar vervoer te reizen als de reistijd korter is. De frequentie van het in de file staan lijkt hier beperkt op van invloed. Alleen als men dagelijks in de file staat is de bereidheid groter om met het openbaar vervoer te gaan. 23

34 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Amsterdam Figuur 3.16 Zou u, indien mogelijk, een deel van de reis per openbaar vervoer gaan doen als dit leidt tot een kortere reistijd? 5% 12% 47% 36% Ja, altijd Ja, soms Nee, zeker niet Ik maak al gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werk verkeer In de keuze voor een vervoermiddel zijn gemak en reistijd voor de meeste respondenten bepalend. Figuur 3.17 Welke aspecten spelen voor u een bepalende rol bij uw keuze voor gebruik van een vervoermiddel (zoals auto of openbaar vervoer)? Gemak 34% Reistijd Vrijheid 19% 21% Kosten Anders 13% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 24

35 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Amsterdam 25

36 Hoofdstuk 4 Rotterdam

37

38 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Rotterdam 4. Rotterdam 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de resultaten van de regio Rotterdam behandeld. Allereerst wordt gekeken naar het gebruik van de wegen. Hoe vaak rijdt men op de genoemde trajecten? En is er het afgelopen jaar een verandering in het reisgedrag zichtbaar? Vervolgens wordt ingezoomd op de tevredenheid over de doorstroming op de wegen zowel binnen als buiten de spits. Daarna wordt gekeken naar de maatregelen die in de regio zijn toegepast in het kader van Beter Benutten. Zijn deze maatregelen bekend? Komt men er mee in aanraking? En wat is het effect van de maatregelen? Onderstaande afbeelding toont de wegen/trajecten die in het onderzoek aan bod zijn gekomen. 4.2 Gebruik wegen Van alle ondervraagde trajecten wordt met name de A20 tussen Kethelplein en Terbregseplein veel gebruikt. Ruim de helft van de respondenten rijdt hier wel eens tijdens de spits. Ruim een kwart doet dit zelfs tenminste wekelijks. In mindere mate zijn ook de A15 tussen de Maasvlakte en Vaanplein en de A13 tussen Delft en Kleinpolderplein veel gebruikt in de spitsuren. 28

39 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Rotterdam Figuur 4.1 Hoe vaak maakt u gebruik van onderstaande wegen/trajecten in de regio Rotterdam tijdens spitsuren? A20 tussen Kethelplein en Terbregseplein 28% 27% 34% 11% A15 tussen Maasvlakte en Vaanplein 25% 22% 32% 21% A13 tussen Delft en Kleinpolderplein 17% 29% 39% 15% A16 tussen Ridderster en Terbregseplein 22% 23% 38% 17% N219 tussen Nieuwerkerk en Capelse plein 9% 19% 35% 37% één keer per week of meer minder dan één keer per week nooit tijdens spits nooit op dit traject De meeste respondenten rijden in 2013 even vaak op deze trajecten als voorheen. Ruim één op de vier is echter minder vaak op deze wegen te vinden in de spits. Vijf procent komt hier juist vaker dan voor Figuur 4.2 Heeft u in 2013 tijdens spitsuren vaker of minder vaak van deze wegen/trajecten gebruik gemaakt ten opzichte van 2012? reist sinds 2013 minder vaak tijdens spitsuren 28% geen verandering in reisgedrag tijdens spitsuren 67% reist sinds 2013 vaker tijdens spitsuren 5% 29

40 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Rotterdam De groep die minder op de ondervraagde trajecten te vinden is, geeft in de helft van de gevallen aan dat dit een bewuste keuze is geweest. Voor één op de vier speelt mee dat men simpelweg minder reist en daardoor ook minder op deze trajecten te vinden is. Elf procent is een andere vervoerswijze gaan gebruiken. Ook een verhuizing of een verplaatsing van de werklocatie kan meespelen in het rijgedrag. Figuur 4.3 Kunt u aangeven waarom u in 2013 minder vaak tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten rijdt? (meerdere antwoorden mogelijk) (n=203) Ik heb er bewust voor gekozen om op deze wegen/trajecten vaker buiten spitsuren te reizen Ik reis minder vaak (dus ook minder vaak tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten) 24% 49% Ik werk niet meer op dezelfde locatie Ik werk nu (vaker) thuis en reis daarom minder vaak tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten Ik heb gekozen voor een andere vervoerswijze (bijvoorbeeld openbaar vervoer of fiets) 12% 11% 16% Ik woon niet meer op dezelfde locatie Ik maak vaker gebruik van P+R terreinen en/of carpoolterreinen 4% 2% Andere reden 10% Ruim tachtig procent van de respondenten die minder op de voorgelegde trajecten in de regio Rotterdam rijdt, kwamen voorheen tenminste één keer per week meer op deze wegen. Bijna een kwart reist dagelijks minder op deze wegen tijdens de spits. Figuur 4.4 Hoeveel dagen per week reist u minder tijdens spitsuren? (n=191) 50% 40% 43% 30% 20% 10% 23% 17% 18% 0% Dagelijks (5 tot 7 dagen per week) Enkele keren per week (2 tot 4 dagen per week) Eens per week Eén of enkele keren per maand 30

41 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Rotterdam De groep respondenten die juist vaker op de wegen is gaan rijden in 2013 geeft in veel gevallen aan dat het gaat om een verplaatsing van werk (42 procent) of een verhuizing (10 procent). Een derde van deze reizigers is overgestapt naar de auto, terwijl één op de tien meer in de spits is gaan rijden omdat er minder congestie is op de weg. Figuur 4.5 Kunt u aangeven waarom u in 2013 vaker tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten rijdt? (meerdere antwoorden mogelijk) (n=37) Ik ben werkzaam op een andere locatie 42% Ik reis nu met een auto en voorheen met een ander vervoersmiddel 33% Ik reis vaker (dus ook vaker tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten) Ik woon niet meer op dezelfde locatie Omdat er minder files in de spitsuren zijn ben ik meer in de spitsuren gaan rijden 10% 10% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 4.3 Tevredenheid doorstroming De doorstroming tijdens de spits wordt het best gewaardeerd op de A16 tussen Ridderster en het Terbregseplein. Ongeveer één op de drie is hierover (zeer) tevreden. Een vergelijkbaar aantal oordeelt positief over de N219 tussen Nieuwerkerk en Capelse plein. Met name de A20 (tussen Kethelplein en Terbregseplein) en de A13 (tussen Delft en Kleinpolderplein) krijgen een mindere waardering. Hier zijn respectievelijk 21 en 17 procent te spreken over de doorstroming in de spitsuren. Bij de A13 (tussen Delft en Kleinpolderplein) is meer dan de helft van de respondenten (zeer) ontevreden over de doorstroming. Figuur 4.6 In hoeverre bent u tevreden over de doorstroming op onderstaande wegen/trajecten in de regio Rotterdam tijdens spitsuren? A16 tussen Ridderster en Terbregseplein 30% 42% 24% 2% N219 tussen Nieuwerkerk en Capelse plein 30% 45% 21% 4% A15 tussen Maasvlakte en Vaanplein 26% 31% 31% 11% A20 tussen Kethelplein en Terbregseplein 21% 33% 39% 7% A13 tussen Delft en Kleinpolderplein 17% 32% 40% 11% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden 31

42 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Rotterdam Er is ook gevraagd naar de tevredenheid over de doorstroming buiten de spitsuren. De waardering hiervoor ligt beduidend hoger. Voor alle trajecten is meer dan de helft van de oordelen over de doorstroming positief. De meeste ontevredenheid zit net als bij de doorstroming in de spits op het traject tussen Delft en Kleinpolderplein (A13), waar vijftien procent ook buiten de spits niet te spreken is over de doorstroming. Figuur 4.7 In hoeverre bent u tevreden over de doorstroming op onderstaande wegen/trajecten in de regio Rotterdam buiten spitsuren? A16 tussen Ridderster en Terbregseplein 56% 34% 6% N219 tussen Nieuwerkerk en Capelse plein 50% 39% 8% A15 tussen Maasvlakte en Vaanplein 49% 35% 11% A20 tussen Kethelplein en Terbregseplein 49% 36% 12% A13 tussen Delft en Kleinpolderplein 49% 33% 14% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden 4.4 Maatregelen In de regio Rotterdam zijn verschillende maatregelen genomen om de doorstroming te verbeteren. Bij het publiek is het Spitsmijden 010, een beloning voor het mijden van de avondspits op de A15, het meest bekend; 35 procent heeft hiervan gehoord. Ook de Filedier campagne is relatief bekend (32 procent), net als Samenspitsen via de carpool matching website. Andere maatregelen staan vooralsnog minder op het netvlies bij de respondenten. Figuur 4.8 In hoeverre bent u bekend met de volgende maatregelen in de regio Rotterdam? Spitsmijden % 65% De Filedier campagne 32% 68% Samenspitsen 28% 72% Kortingsregeling Tweewielers 20% 80% NS Business Card Individueel 11% 89% bekend niet bekend 32

43 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Rotterdam Binnen de groep die met de maatregel bekend is, maakt men het meest gebruik van de Filedier campagne. Ook de kortingsregeling voor tweewielers wordt relatief veel gebruikt onder de groep die met de maatregel bekend is. Dit geldt veel minder voor Samenspitsen en Spitsmijden 010. Figuur 4.9 Kunt u aangeven met welke van de volgende maatregelen u in aanraking bent gekomen of van welke maatregelen u gebruik heeft gemaakt? (meerdere antwoorden mogelijk) De Filedier campagne (n=231) 22% Kortingsregeling Tweewielers (n=147) 17% NS Business Card Individueel (n=81) 8% Spitsmijden 010 (n=252) 7% Samenspitsen (n=203) 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% De waardering voor de maatregelen is wisselend. 3 Het Samenspitsen krijgt een goede beoordeling, net als de NS Business Card individueel, die via de Verkeersonderneming te verkrijgen is. De ervaringen met het Spitsmijden 010 en de Filedier campagne zijn minder positief, hoewel het aantal ontevreden gebruikers vrij klein is. Figuur 4.10 In hoeverre bent u tevreden over de maatregelen waarmee u in aanraking bent gekomen of waarvan u gebruik heeft gemaakt? Samenspitsen (n=11) 66% 34% NS Business Card Individueel (n=7) 7% 56% 37% Kortingsregeling Tweewielers (n=25) 8% 46% 40% 4% Spitsmijden 010 (n=17) 8% 33% 48% 10% De Filedier campagne (n=47) 6% 24% 57% 9% 4% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden 3 Hierbij moet rekening worden gehouden met de lage n. De resultaten moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd. 33

44 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Rotterdam De maatregel met de meeste impact Samenspitsen heeft voor vijf procent van de reizigers die hun reisgedrag hebben aangepast een rol gespeeld. Andere maatregelen hebben een kleiner effect. In totaal is voor ongeveer één op de vijf respondenten één van de maatregelen van belang geweest bij de aanpassing van het reisgedrag. Figuur 4.11 Hebben onderstaande maatregelen een rol gespeeld in de aanpassing van uw reisgedrag? (meerdere antwoorden mogelijk) (n=157) Samenspitsen De Filedier campagne Spitsmijden 010 NS Business Card Individueel Kortingsregeling Tweewielers 5% 4% 3% 2% 1% geen van deze maatregelen 81% 34

45

46 Hoofdstuk 5 Haaglanden

47

48 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Haaglanden 5. Haaglanden 5.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de resultaten van de regio Haaglanden behandeld. Allereerst wordt gekeken naar het gebruik van de wegen. Hoe vaak rijdt men op de genoemde trajecten? En is er het afgelopen jaar een verandering in het reisgedrag zichtbaar? Vervolgens wordt ingezoomd op de tevredenheid over de doorstroming op de wegen zowel binnen als buiten de spits. Tot slot worden er enkele regiospecifieke vragen behandeld. Onderstaande afbeelding toont de wegen/trajecten die in het onderzoek aan bod zijn gekomen. 5.2 Gebruik wegen Van alle ondervraagde trajecten wordt met name de A4 tussen Den Haag en Delft veel gebruikt. Ruim de helft van de respondenten rijdt hier wel eens tijdens de spits. Meer dan een kwart doet dit tenminste wekelijks. De A12 tussen het Prins Clausplein en Zoetermeer heeft een sterk vergelijkbare score en ook de A4 tussen Den Haag en leiden wordt veel gebruikt. 38

49 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Haaglanden Figuur 5.1 Hoe vaak maakt u gebruik van onderstaande wegen/trajecten in de regio Haaglanden tijdens spitsuren? A4 tussen Den Haag en Delft 28% 25% 36% 11% A12 tussen Prins Clausplein en Zoetermeer 28% 25% 36% 12% A4 tussen Den Haag en Leiden 23% 25% 38% 14% A13 tussen Ypenburg en Delft 23% 22% 38% 18% A12 tussen Prins Clausplein en Den Haag Centrum 22% 21% 41% 16% N44 tussen Den Haag en Wassenaar 13% 20% 46% 21% N14 tussen A4 en N44 12% 16% 44% 28% A20 tussen Naaldwijk en Rotterdam 11% 15% 40% 34% één keer per week of meer minder dan één keer per week nooit tijdens spits nooit op dit traject Bijna twee op de drie respondenten rijden in 2013 even vaak op deze trajecten als voorheen. Drie op de tien zijn echter minder vaak op deze wegen te vinden in de spits. Negen procent komt hier juist vaker dan voor Figuur 5.2 Heeft u in 2013 tijdens spitsuren vaker of minder vaak van deze wegen/trajecten gebruik gemaakt ten opzichte van 2012? reist sinds 2013 minder vaak tijdens spitsuren 2 9% geen verandering in reisgedrag tijdens spitsuren 63% reist sinds 2013 vaker tijdens spitsuren 9% 39

50 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Haaglanden De groep die tijdens spitsuren minder op de ondervraagde trajecten te vinden is, geeft in de helft van de gevallen aan dat dit een bewuste keuze is geweest. Twintig procent kiest bewust voor een andere vervoerswijze. Zeventien procent zegt überhaupt minder te reizen. Ook de verandering van woon- of werkplek kan meespelen. Figuur 5.3 Kunt u aangeven waarom u in 2013 minder vaak tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten rijdt? (meerdere antwoorden mogelijk) (n=212) Ik heb er bewust voor gekozen om op deze wegen/trajecten vaker buiten spitsuren te reizen Ik heb gekozen voor een andere vervoerswijze (bijvoorbeeld openbaar vervoer of fiets) Ik reis minder vaak (dus ook minder vaak tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten) Ik werk nu (vaker) thuis en reis daarom minder vaak tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten 15% 21% 17% 53% Ik werk niet meer op dezelfde locatie 14% Ik woon niet meer op dezelfde locatie Ik maak vaker gebruik van P+R terreinen en/of carpoolterreinen 2% 1% Andere reden 9% Ruim tachtig procent van de respondenten die minder op de voorgelegde trajecten in de regio Haaglanden rijdt, kwam voorheen tenminste één keer per week meer op deze wegen. Een kwart reist dagelijks minder op deze wegen tijdens de spits. Figuur 5.4 Hoeveel dagen per week reist u minder tijdens spitsuren? (n=200) 50% 40% 47% 30% 20% 24% 10% 13% 17% 0% Dagelijks (5 tot 7 dagen per week) Enkele keren per week (2 tot 4 dagen per week) Eens per week Eén of enkele keren per maand 40

51 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Haaglanden De groep respondenten die juist vaker op de wegen is gaan rijden in 2013 geeft in veel gevallen aan dat het gaat om een verplaatsing van werk (44 procent) of een verhuizing (8 procent). Meer dan een kwart van deze reizigers zijn overgestapt naar de auto. Eén op de zes is meer in de spits gaan rijden omdat er minder congestie is op de weg. Tien procent rijdt vaker op deze trajecten, omdat men simpelweg vaker is gaan reizen. Figuur 5.5 Kunt u aangeven waarom u in 2013 vaker tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten rijdt? (meerdere antwoorden mogelijk) (n=62) Ik ben werkzaam op een andere locatie 44% Ik reis nu met een auto en voorheen met een ander vervoersmiddel 29% Omdat er minder files in de spitsuren zijn ben ik meer in de spitsuren gaan rijden 16% Ik reis vaker (dus ook vaker tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten) Ik woon niet meer op dezelfde locatie 8% 10% Andere reden 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 5.3 Tevredenheid doorstroming De doorstroming tijdens spitsuren wordt het best beoordeeld op de A4 tussen Den Haag en Leiden, waar de helft (zeer) tevreden is. Ook de A4 tussen Den Haag en Delft wordt vrij goed beoordeeld. De doorstroming op de N44 tussen Den Haag en Wassenaar en de N14 tussen de A4 en de N44 worden beduidend minder goed beoordeeld. De A20 tussen Naaldwijk en Rotterdam heeft echter het hoogste percentage (zeer) ontevreden reizigers. Ruim drie op de tien is (zeer) tevreden. 41

52 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Haaglanden Figuur 5.6 In hoeverre bent u tevreden over de doorstroming op onderstaande wegen/trajecten in de regio Haaglanden tijdens spitsuren? A4 tussen Den Haag en Leiden 41% 33% 18% A4 tussen Den Haag en Delft 41% 37% 17% A12 tussen Prins Clausplein en Zoetermeer 36% 34% 21% A12 tussen Prins Clausplein en Den Haag 34% 43% 17% A13 tussen Ypenburg en Delft 32% 46% 16% A20 tussen Naaldwijk en Rotterdam 28% 36% 26% N44 tussen Den Haag en Wassenaar 29% 41% 24% N14 tussen A4 en N44 26% 35% 31% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden Er is ook gevraagd naar de tevredenheid over de doorstroming buiten de spitsuren. De waardering hiervoor ligt beduidend hoger. Tussen de 55 en 69 procent van de respondenten beoordeelt de doorstroming positief. Opnieuw is de waardering voor de doorstroming op de A4 het hoogst en de N44 en N14 worden ook buiten de spits het minste beoordeeld. Figuur 5.7 In hoeverre bent u tevreden over de doorstroming op onderstaande wegen/trajecten in de regio Haaglanden buiten spitsuren? A4 tussen Den Haag en Leiden 8% 61% 25% 6% A4 tussen Den Haag en Delft 9% 57% 28% 5% A12 tussen Prins Clausplein en Zoetermeer 7% 59% 27% 6% A12 tussen Prins Clausplein en Den Haag 52% 35% 6% A13 tussen Ypenburg en Delft 53% 31% 10% A20 tussen Naaldwijk en Rotterdam 50% 33% 10% N44 tussen Den Haag en Wassenaar 51% 36% 8% N14 tussen A4 en N44 51% 39% 4% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden 42

53 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Haaglanden 5.4 Regio-specifieke vragen De respondenten is een reeks van twintig op- en afritten voorgelegd. Van deze op- en afritten wordt het Prins Clausplein het meest gebruikt (23 procent). Eén op de drie respondenten gebruikt geen van deze op- en afritten regelmatig. Figuur 5.8 Welke van de volgende aansluitingen (op- en/of afritten om de snelweg op/af te komen) gebruikt u regelmatig in de spits? A4/A12 Prins Clausplein (verbindingsbogen) A4 Leidschendam/Forepark/Leidschenveen/N14 A4 Rijswijk (In de Bogaard) A12 Zoetermeer-Centrum (Afrikaweg) A4 Den Haag-Zuid/ Naaldwijk (N211) A12 Zoetermeer (N470) A13/ A4 Ypenburg/ Rijswijk A13 Delft Centrum (Ikea) A13 Delft Zuid (TU/N470) A12 Den Haag Centrum-Station Centraal Utrechtsebaan/Zuidhollandlaan/Benoordenhoutseweg A13 Delft Noord A4 Plaspoelpolder A12 Voorburg A12 Nootdorp/ Ypenburg A4/N470 (Kruithuisweg) A4 Den Hoorn/ De Lier (N223) A20/N223/N213 (Westerlee) N14 (noordelijke randweg)/n44/zijdeweg A12 Mariahoeve/ Bezuidenhout Geen van bovenstaande 6% 6% 5% 5% 4% 13% 13% 12% 12% 11% 10% 10% 10% 9% 8% 17% 16% 16% 15% 23% 32% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 43

54 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Haaglanden Van alle bovenstaande op- en afritten is gevraagd hoe men hier tijdens de spits de doorstroming ervaart. Met name over de doorstroming op de afrit Plaspoelpolder (A4) en Zoetermeer N470 (A12) is men erg tevreden. Ook de afritten Zoetermeer-Centrum (12) en Den Hoorn/De Lier (A4) stemmen meer dan de helft van de gebruikers (zeer) tevreden. De minste waardering krijgt de afrit Den Haag Centrum- Station Centraal (A12), waar minder dan een kwart over te spreken is. 4 Figuur 5.9 In hoeverre bent u tevreden over de doorstroming in de spits op de aansluitingen? A4 Plaspoelpolder (n=79) 14% 41% 29% A12 Zoetermeer (N470) (n=109) A12 Zoetermeer-Centrum (Afrikaweg) (n=129) A4 Den Hoorn/ De Lier (N223) (n=50) A4/N470 (Kruithuisweg) (n=50) A12 Nootdorp/ Ypenburg (n=70) A13 Delft Zuid (TU/N470) (n=99) A13 Delft Centrum (Ikea) (n=99) A20/N223/N213 (Westerlee) (n=43) A4 Leidschendam/Forepark/Leidschenveen/N14 (n=140) A4 Den Haag-Zuid/ Naaldwijk (N211) (n=124) A4/A12 Prins Clausplein (verbindingsbogen) (n=185) A4 Rijswijk (In de Bogaard) (n=128) A12 Mariahoeve/ Bezuidenhout (n=36) A13/ A4 Ypenburg/ Rijswijk (n=105) Utrechtsebaan/Zuidhollandlaan/B'houtseweg (n=82) N14 (noordelijke randweg)/n44/zijdeweg (n=38) A12 Voorburg (n=69) A13 Delft Noord (n=82) A12 Den Haag Centrum-Station Centraal (n=89) 8% 6% 10% 6% 47% 48% 42% 46% 48% 43% 39% 41% 35% 36% 36% 32% 34% 32% 33% 32% 32% 25% 23% 35% 21% 30% 33% 35% 31% 28% 30% 33% 29% 31% 31% 34% 36% 33% 39% 40% 36% 46% 32% 38% 14% 15% 11% 12% 18% 18% 18% 19% 20% 23% 28% 24% 26% 26% 25% 20% 30% 21% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden 4 Bij enkele bevraagde op- en afritten moet rekening worden gehouden met de lage n. De resultaten moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd. 44

55 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Haaglanden De doorstroming in de spitsuren op gemeentelijke en provinciale wegen wordt met name in en rond Zoetermeer als goed ervaren; veertig procent is (zeer) tevreden. Ook in Delft en Westland is de beoordeling relatief hoog. Leiden scoort het slechtste. Hier is een kwart over de doorstroming in de spits te spreken, maar ongeveer één op de drie (zeer) ontevreden. Figuur 5.10 In hoeverre bent u tevreden over de doorstroming in de spits van het verkeer op de gemeentelijke en provinciale wegen in de volgende steden/gebieden? Zoetermeer (n=526) 39% 45% 12% Delft (n=562) 34% 46% 16% Westland (n=460) 35% 45% 16% Agglomeratie Den Haag (n=634) 32% 46% 17% Pijnacker-Nootdorp/Lansingerland (n=392) 31% 54% 11% Leiden (n=523) 25% 43% 24% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Wanneer de respondenten dan ook naar een locatie wordt gevraagd waar de doorstroming verbeterd moet worden, komt Leiden hier veel in naar voren. Figuur 5.11 Wordcloud meest genoemde termen in antwoord op vraag: Zijn er specifieke wegvakken/punten in de regio Haaglanden-Leiden waar u zeer ontevreden bent over de doorstroming in de spits? 45

56 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Haaglanden Aan de respondenten die de auto gebruiken om naar het werk te gaan is een aantal aanvullende vragen gesteld. Snelheid en comfort blijken de twee belangrijkste redenen om met de auto naar het werk te gaan. Beiden worden door circa de helft van de respondenten genoemd. Andere redenen om voor de auto te kiezen zijn een gratis parkeerplek bij het werk, de inzetbaarheid van de auto tijdens werk en ook na het werk, om bijvoorbeeld kinderen op te halen. Figuur 5.12 Waarom reist u (meestal) met de auto naar uw werk? (n=327) Het is snel Het is comfortabel 50% 56% Ik heb een gratis parkeerplaats bij mijn werk Ik heb de auto ook tijdens werktijd nodig In verband met andere bezigheden Ik heb een leaseauto 21% 21% 16% 13% Ik heb de auto voor vervoer van bagage nodig 5% Overige redenen 21% De respondenten die nu nog met de auto naar hun werk gaan zien in veel gevallen wel een alternatief vervoermiddel om dit te doen. Ruim een kwart noemt de trein; een vergelijkbare groep de tram, metro of Randstadrail. Verder worden fiets (24 procent) en bus (22 procent) als alternatieven gezien. Een kwart van de respondenten zegt geen alternatief voor de auto te hebben. Figuur 5.13 Zou u voor woon-werkverkeer ook een ander vervoermiddel kunnen gebruiken? (n=327) Ja, de trein Ja, de tram/metro/randstadrail Ja, de fiets Ja, de bus Ja, de bromfiets/scooter Ja, combinatie fiets/ov Ja, de elektrische fiets Ja, combinatie auto/ov Ja, lopend Nee, geen alternatief 11% 8% 7% 4% 2% 27% 25% 24% 22% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 46

57 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Haaglanden De meeste respondenten die de auto gebruiken om het naar werk te gaan gebruiken ook wel eens een ander vervoermiddel voor het woon-werkverkeer. Een kwart doet dit zelfs tenminste één keer per week. Figuur 5.14 Maakt u wel eens gebruik van een ander vervoermiddel dan de auto (alleen reizend) voor uw woonwerkverkeer (bijvoorbeeld de fiets bij mooi weer of de trein als het erg druk is op de weg) 50% 40% 39% 30% 25% 20% 18% 18% 10% 0% Ja, 1 keer per week of vaker Ja, enkele keren per maand Ja, minder dan 1 keer per maand Nee, nooit De voornaamste redenen om een ander vervoermiddel te gebruiken zijn de kosten (38 procent) en de gezondheid (36 procent). Op enige afstand volgen onder meer het milieu, de beschikbaarheid van de auto en het ontwijken van files. Figuur 5.15 Wat is de reden dat u soms een ander vervoermiddel gebruikt? (n=150) Het is goedkoper Het is goed voor mijn gezondheid 36% 38% Het is beter voor het milieu Auto niet beschikbaar Ik sta dan niet in de file Weersomstandigheden 24% 23% 21% 19% Dit geeft de kortste reistijd 6% Overige redenen 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Om de automobilisten die nu nog weinig tot geen gebruik maken van de fiets of openbaar vervoer toch uit de auto te krijgen voor het woon-werkverkeer, zal vooral de frequentie en de snelheid van het openbaar vervoer omhoog moeten gaan. Drie op de tien stellen dit als voorwaarde. Vijftien procent pleit voor directere fietsroutes. 47

58 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Haaglanden Figuur 5.16 Kunt u aangeven wanneer u vaker voor de fiets of het openbaar vervoer zou kiezen? (n=228) De frequentie van het openbaar vervoer omhoog zou gaan De snelheid van het openbaar vervoer omhoog zou gaan Er meer comfortabele en directe fietsroutes worden gerealiseerd. Wanneer ik de auto tijdens werktijd niet nodig zou hebben Wanneer ik de auto vlak na of voor werktijd niet nodig zou hebben (bv. kinderen Wanneer er meer files zijn op de weg. Er meer comfortabele trams met een grote capaciteit (bijv. RandstadRail) worden ingezet. Er meer stallingsmogelijkheden voor de fiets bij trein/bus/tramhaltes-stations worden gerealiseerd Het parkeren bij mijn werk meer zou kosten 6% 5% 10% 9% 8% 15% 14% 30% 28% Overige redenen 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 48

59

60 Hoofdstuk 6 Midden-Nederland

61

62 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Midden-Nederland 6. Midden-Nederland 6.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de resultaten van de regio Midden-Nederland behandeld. Allereerst wordt gekeken naar het gebruik van de wegen. Hoe vaak rijdt men op de genoemde trajecten? En is er het afgelopen jaar een verandering in het reisgedrag zichtbaar? Vervolgens wordt ingezoomd op de tevredenheid over de doorstroming op de wegen zowel binnen als buiten de spits. Daarna wordt gekeken naar de maatregelen die in de regio zijn toegepast in het kader van Beter Benutten. Zijn deze maatregelen bekend? Komt men er mee in aanraking? En wat is het effect van de maatregelen? Tot slot worden er enkele regio-specifieke vragen behandeld. Onderstaande afbeelding toont de wegen/trajecten die in het onderzoek aan bod zijn gekomen. 6.2 Gebruik wegen Van alle ondervraagde trajecten wordt met name de A28 tussen Utrecht en Amersfoort veel gebruikt. Ruim vier op de tien respondenten rijden hier wel eens tijdens de spits. Bijna één op de vijf doet dit tenminste wekelijks. De A27 tussen Utrecht en Hilversum heeft een sterk vergelijkbare score en ook de toeleidende wegen in Utrecht Centrum worden veel gebruikt. 52

63 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Midden-Nederland Figuur 6.1 Hoe vaak maakt u gebruik van onderstaande wegen/trajecten in de regio Midden-Nederland tijdens spitsuren? A28 tussen Utrecht en Amersfoort A27 tussen Utrecht en Hilversum Toeleidende wegen Utrecht centrum A12 tussen Maarsbergen en de Meern A1 tussen Hilversum en Amersfoort Toeleidende wegen Amersfoort centrum N237 tussen Utrecht en Amersfoort 19% 20% 20% 18% 14% 12% 9% 16% 17% 17% 19% 24% 22% 21% 38% 36% 43% 35% 40% 40% 38% 35% 37% 17% 20% 24% 23% 27% N234 tussen Soest ena27 8% 12% 37% 43% N226 tussen Maarsbergen en Amersfoort 9% 11% 36% 45% N417 tussen Utrecht en Hilversum 7% 11% 36% 45% één keer per week of meer minder dan één keer per week nooit tijdens spits nooit op dit traject Twee op de drie respondenten rijden in 2013 even vaak op deze trajecten als voorheen. Eén op de vier is echter minder vaak op deze wegen te vinden in de spits. Acht procent komt hier juist vaker dan voor

64 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Midden-Nederland Figuur 6.2 Heeft u in 2013 tijdens spitsuren vaker of minder vaak van deze wegen/trajecten gebruik gemaakt ten opzichte van 2012? reist sinds 2013 minder vaak tijdens spitsuren 24% geen verandering in reisgedrag tijdens spitsuren 67% reist sinds 2013 vaker tijdens spitsuren 8% De groep die minder op de ondervraagde trajecten te vinden is, geeft in de helft van de gevallen aan dat dit een bewuste keuze is geweest. Twintig procent zegt überhaupt minder te reizen. Eén op de vijf kiest voor een andere vervoerswijze. Voor zestien procent speelt mee dat men niet meer op dezelfde locatie werkt. Figuur 6.3 Kunt u aangeven waarom u in 2013 minder vaak tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten rijdt? (meerdere antwoorden mogelijk) (n=178) Ik heb er bewust voor gekozen om op deze wegen/trajecten vaker buiten spitsuren te reizen Ik reis minder vaak (dus ook minder vaak tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten) Ik heb gekozen voor een andere vervoerswijze (bijvoorbeeld openbaar vervoer of fiets) 21% 20% 49% Ik werk niet meer op dezelfde locatie 16% Ik werk nu (vaker) thuis en reis daarom minder vaak tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten 11% Ik woon niet meer op dezelfde locatie Ik maak vaker gebruik van P+R terreinen en/of carpoolterreinen 3% 5% Andere reden 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 54

65 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Midden-Nederland Bijna tachtig procent van de respondenten die minder op de voorgelegde trajecten in de regio Midden- Nederland rijdt, kwam voorheen tenminste één keer per week meer op deze wegen. Negentien procent reist dagelijks minder op deze wegen tijdens de spits. Figuur 6.4 Hoeveel dagen per week reist u minder tijdens spitsuren? (n=176) 50% 40% 41% 30% 20% 10% 19% 18% 22% 0% Dagelijks (5 tot 7 dagen per week) Enkele keren per week (2 tot 4 dagen per week) Eens per week Eén of enkele keren per maand De groep respondenten die juist vaker op de wegen is gaan rijden in 2013 geven in veel gevallen aan dat het gaat om een verplaatsing van werk (42 procent) of een verhuizing (18 procent). Ruim een kwart rijdt vaker op deze trajecten, omdat men simpelweg vaker is gaan reizen. Sommige reizigers zijn overgestapt naar de auto, of zijn meer in de spits gaan rijden omdat er minder congestie is op de weg. Figuur 6.5 Kunt u aangeven waarom u in 2013 vaker tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten rijdt? (meerdere antwoorden mogelijk) (n=61) Ik ben werkzaam op een andere locatie 42% Ik reis vaker (dus ook vaker tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten) Ik reis nu met een auto en voorheen met een ander vervoersmiddel Ik woon niet meer op dezelfde locatie Omdat er minder files in de spitsuren zijn ben ik meer in de spitsuren gaan rijden 14% 20% 18% 27% Andere reden 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 55

66 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Midden-Nederland 6.3 Tevredenheid doorstroming De doorstroming tijdens spitsuren wordt het best beoordeeld op de A12 tussen Maarsbergen en de Meern, waar meer dan de helft (zeer) tevreden is. Op de N237 (Utrecht-Amersfoort) en de N226 (Maarsbergen-Amersfoort) is bijna de helft te spreken over de doorstroming. De doorstroming op de A1 tussen Hilversum en Amersfoort en de toeleidende wegen naar Amersfoort Centrum worden beduidend minder goed beoordeeld. Ongeveer drie op de tien is (zeer) tevreden. Figuur 6.6 In hoeverre bent u tevreden over de doorstroming op onderstaande wegen/trajecten in de regio Midden-Nederland tijdens spitsuren? A12 tussen Maarsbergen en de Meern 12% 45% 32% 11% N237 tussen Utrecht en Amersfoort 44% 38% 12% N226 tussen Maarsbergen en Amersfoort 8% 37% 44% 10% N417 tussen Utrecht en Hilversum 42% 46% 10% A27 tussen Utrecht en Hilversum 40% 36% 19% A28 tussen Utrecht en Amersfoort 6% 37% 33% 21% N234 tussen Soest en A27 5% 34% 51% 10% Toeleidende wegen Amersfoort centrum 34% 43% 17% A1 tussen Hilversum en Amersfoort 26% 36% 28% 7% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden Er is ook gevraagd naar de tevredenheid over de doorstroming buiten de spitsuren. De waardering hiervoor ligt beduidend hoger. Tussen de 42 en 68 procent van de respondenten beoordeelt de doorstroming positief. Men is vooral tevreden over de doorstroming op de snelwegen A12, A27 en A28. De meeste ontevredenheid zit bij de toegangswegen van zowel Utrecht-Centrum als Amersfoort- Centrum. 56

67 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Midden-Nederland Figuur 6.7 In hoeverre bent u tevreden over de doorstroming op onderstaande wegen/trajecten in de regio Midden-Nederland buiten spitsuren? A12 tussen Maarsbergen en de Meern 11% 57% 29% A27 tussen Utrecht en Hilversum 7% 56% 30% 5% A28 tussen Utrecht en Amersfoort 9% 50% 29% 10% N237 tussen Utrecht en Amersfoort 54% 35% 7% N234 tussen Soest en A27 50% 41% 4% N417 tussen Utrecht en Hilversum 51% 41% 5% A1 tussen Hilversum en Amersfoort 50% 34% 10% N226 tussen Maarsbergen en Amersfoort 49% 43% Toeleidende wegen Amersfoort centrum 47% 38% 10% Toeleidende wegen Utrecht centrum 39% 41% 14% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden 6.4 Maatregelen In de regio Midden-Nederland zijn verschillende maatregelen genomen om de doorstroming te verbeteren. Bij het publiek zijn met name de P+R terreinen goed bekend; 73 procent kent deze terreinen bij de stations en in de steden. Een iets kleinere groep (63 procent) kent de terreinen langs de snelwegen A2 (afrit 5 Breukelen), A27 (afrit 30 Veemarkt) en A28 (afrit 4 Soesterberg en afrit 6 Leusden-Zuid). Ook is men bekend met (enkele van) de aanpassingen van kruispunten, rotondes en verkeerslichten (49 procent). De E-bikes zijn het minst bekend (13 procent); dit bestaat uit promotie voor het gebruiken van elektrische fietsen door werkgevers. 57

68 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Midden-Nederland Figuur 6.8 In hoeverre bent u bekend met de volgende maatregelen in de regio Midden-Nederland? P+R terreinen in steden en bij stations P+R terreinen langs snelwegen Aanpassing kruispunten, rotondes en verkeerslichten De ReisWijzer Spitsvrij Vervoerplan werkgever Verbetering carpoolplaatsen Utrecht Bereikbaar Pas Verbetering Parkeerverwijssysteem stad Utrecht E-bikes 13% 49% 42% 35% 34% 32% 28% 24% 63% 73% 87% 51% 58% 65% 66% 68% 72% 76% 37% 27% bekend niet bekend De meest bekende maatregelen (zie hierboven) zijn in veel gevallen ook de maatregelen waar men het meest mee in aanraking is gekomen. De helft van de mensen die hiermee bekend was, is in aanraking gekomen met de aanpassingen aan kruispunten, rotondes en verkeerslichten. Ook de P+R terreinen scoren goed (in de steden 28 procent; langs de snelwegen 26 procent). De E-bikes en aanpassing van de carpoolplaatsen worden het minst gebruikt onder de groep die met de maatregel bekend is. Figuur 6.9 Kunt u aangeven met welke van de volgende maatregelen u in aanraking bent gekomen of van welke maatregelen u gebruik heeft gemaakt? (meerdere antwoorden mogelijk) Aanpassing kruispunten, rotondes en verkeerslichten 49% P+R terreinen in steden en bij stations (n=540) Vervoerplan werkgever (n=245) P+R terreinen langs snelwegen (n=471) De ReisWijzer (n=313) Spitsvrij (n=252) Verbetering Parkeerverwijssysteem stad Utrecht (n=40) Utrecht Bereikbaar Pas (n=205) E-bikes (n=93) Verbetering carpoolplaatsen (n=227) 28% 28% 26% 26% 23% 23% 20% 17% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 58

69 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Midden-Nederland De waardering voor de maatregelen is over het algemeen zeer hoog. De Reiswijzer waarbij informatie op maat over wegwerkzaamheden wordt geboden en het vervoerplan van werkgevers scoren het best; bijna tachtig procent is hierover (zeer) tevreden. De aanpassing van kruispunten, rotondes en verkeerslichten en Spitsvrij waarbij men een beloning kan krijgen voor spitsmijden in de driehoek Utrecht, Hilversum, Amersfoort krijgen een mindere waardering. 5 Figuur 6.10 In hoeverre bent u tevreden over de maatregelen waarmee u in aanraking bent gekomen of waarvan u gebruik heeft gemaakt? De ReisWijzer (n=81) 7% 73% 19% Vervoerplan werkgever (n=68) 29% 51% 15% Verbetering Parkeerverwijssysteem stad Utrecht (n=41) 14% 64% 18% P+R terreinen langs snelwegen (n=118) 15% 60% 17% Verbetering carpoolplaatsen (n=29) 8% 66% 22% Utrecht Bereikbaar Pas (n=41) 37% 38% 22% E-bikes (n=15) 36% 38% 19% 7% P+R terreinen in steden en bij stations (n=147) 12% 59% 22% 5% Aanpassing kruispunten, rotondes en verkeerslichten (n=173) 9% 53% 28% 8% Spitsvrij (n=53) 11% 49% 27% 11% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden De impact van de maatregelen die zijn genomen om het reisgedrag aan te passen in de regio Midden- Nederland is beperkt. De maatregel met de meeste impact Spitsvrij heeft voor negen procent van de reizigers die hun reisgedrag hebben aangepast een rol gespeeld. Andere maatregelen hebben een kleiner effect. In totaal is voor ruim een derde één van de maatregelen van belang geweest bij de aanpassing van het reisgedrag. 5 Hierbij moet rekening worden gehouden met de lage n. De resultaten moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd. 59

70 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Midden-Nederland Figuur 6.11 Hebben onderstaande maatregelen een rol gespeeld in de aanpassing van uw reisgedrag? (meerdere antwoorden mogelijk) (n=224) Spitsvrij Utrecht Bereikbaar Pas P+R terreinen in steden en bij stations Aanpassing kruispunten, rotondes en verkeerslichten Vervoerplan werkgever P+R terreinen langs snelwegen De ReisWijzer E-bikes Verbetering Parkeerverwijssysteem stad Utrecht Verbetering carpoolplaatsen 9% 8% 6% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 1% geen van deze maatregelen 65% 6.5 Regio-specifieke vragen Over het algemeen heeft de reiziger in de regio Midden-Nederland een redelijk goede waardering voor de doorstroming van het verkeer. Bijna de helft is (zeer) tevreden; dertien procent is hierover niet te spreken. Een grote groep heeft dus geen uitgesproken mening. Figuur 6.12 Hoe tevreden bent u over de doorstroming van het verkeer in de regio Utrecht? Een kwart van de respondenten in Midden-Nederland neemt als het kan liever het openbaar vervoer of de fiets in plaats van de auto. Vijftien procent neemt alleen de auto als het echt niet anders kan. Een klein kwart (22 procent) neemt liever de auto in plaats van fiets of openbaar vervoer en een vergelijkbare groep (24 procent) reist alleen bij hoge uitzondering met de fiets. Twaalf procent reist zelfs nooit met openbaar vervoer of fiets. 60

71 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Midden-Nederland Figuur 6.13 Welke van de volgende uitspraken omschrijft het beste uw vervoermiddelgebruik voor uw dagelijkse ritten? Ik neem als het even kan het openbaar vervoer of de fiets in plaats van de auto Ik reis alleen in hoge uitzondering met het openbaar vervoer of de fiets Ik neem als het even kan de auto in plaats van het openbaar vervoer of de fiets 22% 25% 24% Ik neem de auto alleen als het echt niet anders kan Ik reis nooit met het openbaar vervoer of de fiets 12% 15% Een meerderheid (61 procent) is tevreden over het huidige autogebruik en ziet geen reden om het autogebruik te minderen. Van de groep die wel zou willen minderen geeft 18 procent aan dat dit momenteel niet mogelijk is. Elf procent is al bewust bezig met het minderen en wil hier verder gevolg aan geven. Vijf procent heeft al een plan om in de toekomst te minderen, maar moet dit nog in uitvoering brengen. Drie procent wil best minderen, maar is niet goed bekend met de alternatieve opties. Figuur 6.14 Welke situatie beschrijft het beste uw autogebruik? 0% 10% 20% 30% 40% 50% Ik ben tevreden met mijn huidige autogebruik en zie geen reden om het aantal ritten dat ik met de auto maak te verminderen 61% Ik wil graag het aantal ritten dat ik met de auto maak verminderen, maar op dit moment heb ik het gevoel dat dit niet mogelijk is voor mij 18% Ik ben me bewust van de nadelige gevolgen van autogebruik. Ik probeer zo vaak mogelijk met andere vervoermiddelen dan de auto te reizen. In de komende maanden zal ik mijn toch al lage autogebruik continueren of verder verminderen Ik wil mijn autogebruik verminderen. Ik weet al welke ritten ik niet meer met de auto ga maken en met welk vervoermiddel ik de rit wel ga maken. Ik heb dit echter nog niet ten uitvoer gebracht Ik overweeg om voor een deel van mijn ritten een ander vervoermiddel dan mijn auto te gebruiken. Maar op dit moment weet ik niet welke alternatieven voor mij mogelijk zijn en wanneer ik daarmee kan beginnen 3% 5% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 61

72 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Midden-Nederland Ongeveer veertig procent van de respondenten heeft in de afgelopen twee weken met het openbaar vervoer gereisd. Meer dan één op de vijf (22 procent) doet dit één keer in de week of vaker. Figuur 6.15 Hoeveel dagen bent u de afgelopen 2 weken met het openbaar vervoer gegaan i.p.v. met de auto? (n=343) 60% 50% 59% 40% 30% 20% 10% 0% 3% 9% 10% 6% 5-7 dagen per week 2-4 dagen/week Een derde van de respondenten die in de afgelopen twee weken gebruik maakte van het openbaar vervoer, doet dit structureel maar gaat soms met de auto. Ruim een kwart gaat normaliter met de auto, maar heeft nu besloten het openbaar vervoer te proberen. Een iets kleinere groep (23 procent) gaat normaal met de auto en zou dat nu weer hebben gedaan, ware het niet dat zij die niet tot hun beschikking hadden. Zeventien procent ging voorheen met de auto, maar nu regelmatig met het openbaar vervoer. Figuur 6.16 Wat is op u het meest van toepassing. Ik ging met het openbaar vervoer, omdat 13% 1 dag/week 1 dag/2 weken Minder dan eens per 2 weken Nooit ik normaal gesproken met het openbaar vervoer ga, soms ga ik met de auto 33% ik heb besloten het openbaar vervoer te proberen. Normaal gesproken ga ik met de auto 28% de auto niet beschikbaar was. Normaal gesproken zou ik met de auto gaan 23% ik nu regelmatig met het openbaar vervoerga, voorheen ging ik met de auto 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 62

73 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Midden-Nederland De ondervraagden zien met name de reistijd in het openbaar vervoer als drempel om over te stappen naar trein, bus of tram. In mindere mate tellen ook de kosten mee. Ook kan de beschikbaarheid van een auto of een verplaatsing van de werklocatie meespelen in de keuze voor het openbaar vervoer. Figuur 6.17 Wat zou voor u een reden zijn om over te stappen naar het openbaar vervoer voor uw dagelijkse ritten? Ik niet langer een auto heb De reistijd met het openbaar vervoer minder wordt Mijn werklocatie verandert/ik ander werk heb Het te duur wordt om met de auto te gaan De dienstregeling verbetert De congestie op de weg Gezondheidsredenen Wanneer ik moet betalen voor een parkeerplek Ik verhuis naar een ander woonadres Ik een persoonlijk reisadvies krijg Betere fietsvoorzieningen bij OV-haltes/stations Een andere reden 5% 3% 3% 3% 1% 0% 19% 18% 11% 11% 10% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Ruim zestig procent van de respondenten is in de afgelopen twee weken met de fiets gegaan in plaats van met de auto. Het merendeel van hen doet dit één keer in de week of vaker. Figuur 6.18 Hoeveel dagen bent u de afgelopen 2 weken met de fiets gegaan i.p.v. met de auto? 50% 40% 30% 39% 20% 23% 10% 0% 15% 5-7 dagen per week 2-4 dagen/week 12% 6% 6% 1 dag/week 1 dag/2 weken Minder dan eens per 2 weken Nooit 63

74 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Midden-Nederland Veel gebruikers van de fiets maakten de reis meestal op de fiets, maar gebruikten soms de auto (40 procent). Een klein kwart gaat regelmatig met de fiets, waar zij vroeger met de auto gingen. Nog eens een kwart besloot de fiets te proberen, waar normaal gesproken de auto wordt gebruikt. Een kleine groep (elf procent) koos voor de fiets, omdat er geen auto beschikbaar was. Figuur 6.19 Wat is op u het meest van toepassing. Ik ging met de fiets, omdat (n=512) ik normaal gesproken met de fiets ga, soms ga ik met de auto. 40% ik heb besloten de fiets te proberen. Normaal gesproken ga ik met de auto. 25% ik nu regelmatig met de fiets ga, voorheen ging ik met de auto 24% de auto niet beschikbaar was. Normaal gesproken zou ik met de auto gaan. 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% De respondenten zien gezondheidsredenen als één van de belangrijkste redenen om in de toekomst met de fiets te reizen waar voorheen de auto werd gebruikt. Ook kan de beschikbaarheid van een auto of een verplaatsing van de werklocatie meespelen in de keuze voor de fiets. 64

75 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Midden-Nederland Figuur 6.20 Wat zou voor u een reden zijn om over te stappen naar het gebruiken van de fiets voor uw dagelijkse ritten? Ik niet langer een auto heb. Gezondheidsredenen (sportief bezig zijn/meer bewegen) Mijn werk verhuist/ik ander werk heb De reistijd met de fiets minder wordt (betere verbindingen) Ik verhuis naar een ander woonadres Betere fietsvoorzieningen De congestie op de weg (Betere) douchemogelijkheden op mijn werk Wanneer ik moet betalen voor een parkeerplek 8% 6% 5% 4% 4% 3% 16% 15% 21% Ik een persoonlijk reisadvies krijg 0% Een andere reden 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 65

76 Hoofdstuk 7 Noord-Brabant

77

78 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant 7. Noord-Brabant 7.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de resultaten van de regio Brabant behandeld. Hierbij moet worden aangetekend dat bij de regio Brabant vier deelregio s zijn aangewezen, te weten Eindhoven, s- Hertogenbosch-Oss, Tilburg en Breda. Bij de rapportage worden deze deelregio s gesplitst behandeld. Allereerst wordt gekeken naar het gebruik van de wegen. Hoe vaak rijdt men op de genoemde trajecten? En is er het afgelopen jaar een verandering in het reisgedrag zichtbaar? Vervolgens wordt ingezoomd op de tevredenheid over de doorstroming op de wegen zowel binnen als buiten de spits. Daarna wordt gekeken naar de maatregelen die in de regio zijn toegepast in het kader van Beter Benutten. Zijn deze maatregelen bekend? Komt men er mee in aanraking? En wat is het effect van de maatregelen? Hierbij moet worden aangetekend dat in de deelregio Breda geen maatregelen zijn doorgevoerd en deze vragen dus zijn vervallen. Tot slot worden er enkele regio-specifieke vragen behandeld. Deze worden op het niveau van de gehele regio Brabant gepresenteerd. 7.2 Gebruik wegen Eindhoven De volgende afbeeldingen tonen de wegen/trajecten die in het onderzoek aan bod zijn gekomen. 68

79 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant In de regio Eindhoven wordt met name de ring veel gebruikt. Zestig procent rijdt hier wel eens in de spits; één op de drie zelfs tenminste wekelijks. In mindere mate is ook de John F. Kennedylaan een drukbezochte weg in de spits. Wanneer we kijken naar het (ongewogen) gemiddelde van de wegen/trajecten in de regio Eindhoven, blijkt dat 18 procent van de weggebruikers minimaal één keer per week tijdens spitsuren op deze wegen rijdt. 69

80 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant Figuur 7.1 Hoe vaak maakt u gebruik van onderstaande wegen/trajecten in de regio Brabant omgeving Eindhoven tijdens spitsuren? (n=251) Ring Eindhoven John F. Kennedylaan Eindhoven A2 Eindhoven s-hertogenbosch Boschdijk Eindhoven N270 Helmond Karel de Grotelaan Eindhoven Aalsterweg Eindhoven A67 A58 Tilburg Eindhoven Leenderweg Eindhoven N279 Helmond - Veghel Anthony Fokkerweg Eindhoven Kempenbaan Veldhoven N69 Valkenswaard Eindhoven A2 Nederweert - Eindhoven totaal regio Eindhoven 20% 19% 22% 18% 15% 15% 15% 15% 16% 14% 12% 8% 19% 18% 27% 33% 17% 15% 24% 21% 20% 19% 15% 15% 24% 24% 23% 19% 21% 20% 26% 27% 30% 37% 40% 45% 44% 36% 36% 33% 34% 38% 40% 40% 41% 37% 34% 29% 11% 13% 20% 24% 23% 21% 25% 22% 23% 24% 36% 29% 34% 29% 31% 24% één keer per week of meer minder dan één keer per week nooit tijdens spits nooit op dit traject Ruim twee op de drie respondenten rijden in 2013 even vaak op deze trajecten als voorheen. Eén op de vier is echter minder vaak op deze wegen te vinden in de spits. Zeven procent komt hier juist vaker dan voor

81 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant Figuur 7.2 Heeft u in 2013 tijdens spitsuren vaker of minder vaak van deze wegen/trajecten gebruik gemaakt ten opzichte van 2012? (Eindhoven) (n=251) De groep die in de spits minder op de ondervraagde trajecten te vinden is, geeft in ruim de helft van de gevallen aan dat dit een bewuste keuze is geweest. Een kwart zegt überhaupt minder te reizen. Voor ruim één op de vijf speelt mee dat men niet meer op dezelfde locatie werkt of woont. Tien procent is een andere vervoerswijze gaan gebruiken. Figuur 7.3 Kunt u aangeven waarom u in 2013 minder vaak tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten rijdt? (meerdere antwoorden mogelijk) (Eindhoven) (n=57) Ik heb er bewust voor gekozen om op deze wegen/trajecten vaker buiten spitsuren te reizen Ik reis minder vaak (dus ook minder vaak tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten) Ik werk niet meer op dezelfde locatie Ik heb gekozen voor een andere vervoerswijze (bijvoorbeeld openbaar vervoer of fiets) Ik woon niet meer op dezelfde locatie Ik werk nu (vaker) thuis en reis daarom minder vaak tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten Ik maak vaker gebruik van P+R terreinen en/of carpoolterreinen Andere reden 10% 5% 4% 2% 7% 18% 25% 54% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 71

82 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant Bijna alle respondenten die minder op de voorgelegde trajecten in de regio Eindhoven reden, kwamen voorheen tenminste één keer per week vaker op deze wegen. Dertig procent reist dagelijks minder op deze wegen tijdens de spits. 6 Figuur 7.4 Hoeveel dagen per week reist u minder tijdens spitsuren? (Eindhoven) (n=30) 7 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 30% Dagelijks (5 tot 7 dagen per week) 52% Enkele keren per week (2 tot 4 dagen per week) 16% 3% Eens per week Eén of enkele keren per maand De groep respondenten die juist vaker op de wegen is gaan rijden in 2013 geven in veel gevallen aan dat het gaat om een verplaatsing van werk of een verhuizing. Sommige reizigers zijn overgestapt naar de auto, of zijn meer in de spits gaan rijden omdat er minder congestie is op de weg. 8 Figuur 7.5 Kunt u aangeven waarom u in 2013 vaker tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten rijdt? (meerdere antwoorden mogelijk) (Eindhoven) (n=15) Ik ben werkzaam op een andere locatie Ik reis nu met een auto en voorheen met een ander vervoersmiddel Ik woon niet meer op dezelfde locatie Omdat er minder files in de spitsuren zijn ben ik meer in de spitsuren gaan rijden 31% 28% 26% 22% Ik reis vaker (dus ook vaker tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten) 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 6 Hierbij moet rekening worden gehouden met de lage n. De resultaten moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd. 7 In tegenstelling tot de andere regio s is bij de regio Brabant deze vraag alleen voorgelegd aan de groep die aan heeft gegeven bewust minder te zijn gaan reizen. 8 Hierbij moet rekening worden gehouden met de lage n. De resultaten moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd. 72

83 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant s-hertogenbosch Oss Onderstaande afbeelding toont de wegen/trajecten die in het onderzoek aan bod zijn gekomen. In de regio s-hertogenbosch - Oss wordt, net als in de regio Eindhoven, met name de ringweg veel gebruikt. In dit geval gaat het om de rondweg van s-hertogenbosch (A2). Ruim zestig procent rijdt hier wel eens in de spits; meer dan veertig procent zelfs tenminste wekelijks. In mindere mate zijn ook de A59 tussen Oss en s-hertogenbosch en de A50 tussen Oss, Uden en Veghel drukbezochte wegen in de spits. Uitgaande van het (ongewogen) gemiddelde van de wegen/trajecten in de regio s- Hertogenbosch, blijkt dat 21 procent van de weggebruikers minimaal één keer per week tijdens spitsuren op deze wegen rijdt. 73

84 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant Figuur 7.6 Hoe vaak maakt u gebruik van onderstaande wegen/trajecten in de regio Brabant omgeving s- Hertogenbosch - Oss tijdens spitsuren? (n=157) A2 Rondweg - Den Bosch 43% 20% 27% 10% A59 Oss Den Bosch 27% 28% 32% 13% A50 Oss Uden Veghel 26% 26% 31% 17% Den Bosch - Eindhoven 27% 21% 34% 18% A59 Waalwijk Den Bosch 27% 19% 38% 16% N279 Den Bosch - Veghel 20% 20% 35% 26% Randweg Vlijmenseweg Den Bosch Helftheuvelweg Zandzuigerstraat Den Bosch Bruistensingel Lagelandstraat Den Bosch 20% 16% 17% 18% 15% 14% 35% 38% 36% 27% 31% 33% Vughterweg Den Bosch 13% 17% 43% 28% Rietveldenweg Den Bosch 17% 12% 43% 28% Hambakenweg Orthen Den Bosch 13% 14% 38% 35% Hintham Graafseweg s- Hertogenbosch 15% 11% 44% 30% Maastrichtseweg Den Bosch 9% 11% 43% 37% gemiddeld regio 's-hertogenbosch 2 1% 17% 37% 25% één keer per week of meer minder dan één keer per week nooit tijdens spits nooit op dit traject Twee op de drie respondenten rijden in 2013 even vaak op deze trajecten als voorheen. Ruim één op de vier is echter minder vaak op deze wegen te vinden in de spits. Zeven procent komt hier juist vaker dan voor

85 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant Figuur 7.7 Heeft u in 2013 tijdens spitsuren vaker of minder vaak van deze wegen/trajecten gebruik gemaakt ten opzichte van 2012? ( s-hertogenbosch - Oss) (n=157) reist sinds 2013 minder vaak tijdens spitsuren 27% geen verandering in reisgedrag tijdens spitsuren 67% reist sinds 2013 vaker tijdens spitsuren 7% De groep die tijdens spitsuren minder op de ondervraagde trajecten te vinden is, geeft in ruim zestig procent van de gevallen aan dat dit een bewuste keuze is geweest. Een klein kwart reist minder vaak en is derhalve minder vaak in de spits op deze wegen te vinden. Voor veertien procent speelt mee dat men niet meer op dezelfde locatie werkt. Negen procent is een andere vervoerswijze gaan gebruiken. 9 Figuur 7.8 Kunt u aangeven waarom u in 2013 minder vaak tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten rijdt? (meerdere antwoorden mogelijk) ( s-hertogenbosch - Oss) (n=36) Ik heb er bewust voor gekozen om op deze wegen/trajecten vaker buiten spitsuren te reizen Ik reis minder vaak (dus ook minder vaak tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten) Ik werk niet meer op dezelfde locatie Ik werk nu (vaker) thuis en reis daarom minder vaak tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten Ik heb gekozen voor een andere vervoerswijze (bijvoorbeeld openbaar vervoer of fiets) Ik maak vaker gebruik van P+R terreinen en/of carpoolterreinen Ik woon niet meer op dezelfde locatie 2% 0% 9% 14% 12% 23% 61% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 9 Hierbij moet rekening worden gehouden met de lage n. De resultaten moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd. 75

86 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant Meer dan tachtig procent van de respondenten die minder op de voorgelegde trajecten in de regio s-hertogenbosch - Oss reden, kwam voorheen tenminste één keer per week meer op deze wegen. Eén op de zes reist dagelijks minder op deze wegen tijdens de spits. 10 Figuur 7.9 Hoeveel dagen per week reist u minder tijdens spitsuren? ( s-hertogenbosch - Oss) (n=21) 11 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 17% Dagelijks (5 tot 7 dagen per week) 54% Enkele keren per week (2 tot 4 dagen per week) 12% 17% Eens per week Eén of enkele keren per maand De groep respondenten die juist vaker op de wegen is gaan rijden in 2013 geven in veel gevallen aan dat het gaat om een verplaatsing van werk. Sommige reizigers zijn overgestapt naar de auto, of zijn meer in de spits gaan rijden omdat er minder congestie is op de weg. 12 Figuur 7.10 Kunt u aangeven waarom u in 2013 vaker tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten rijdt? (meerdere antwoorden mogelijk) ( s-hertogenbosch - Oss) (n=9) Ik ben werkzaam op een andere locatie 59% Ik reis vaker (dus ook vaker tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten) 29% Ik reis nu met een auto en voorheen met een ander vervoersmiddel 20% Omdat er minder files in de spitsuren zijn ben ik meer in de spitsuren gaan rijden 11% Ik woon niet meer op dezelfde locatie 0% Andere reden 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 10 Hierbij moet rekening worden gehouden met de lage n. De resultaten moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd. 11 In tegenstelling tot de andere regio s is bij de regio Brabant deze vraag alleen voorgelegd aan de groep die aan heeft gegeven bewust minder te zijn gaan reizen. 12 Hierbij moet rekening worden gehouden met de lage n. De resultaten moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd. 76

87 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant Tilburg Onderstaande afbeelding toont de wegen/trajecten die in het onderzoek aan bod zijn gekomen. In de regio Tilburg wordt met name de Blaakweg en de Ringbaan-West Tilburg veel gebruikt. Bijna zestig procent rijdt hier wel eens in de spits; dertig procent zelfs tenminste wekelijks. In mindere mate zijn ook de A58 tussen Tilburg en Breda en de N261/A261 tussen Waalwijk en Tilburg drukbezochte wegen in de spits. Gemiddeld worden de genoemde wegen in de regio Tilburg door 26 procent van de ondervraagde weggebruikers minimaal wekelijks gebruikt. 77

88 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant Figuur 7.11 Hoe vaak maakt u gebruik van onderstaande wegen/trajecten in de regio Brabant omgeving Tilburg tijdens spitsuren? (n=153) Blaakweg Ringbaan-West Tilburg 30% 28% 32% 10% A58 Tilburg Breda 24% 33% 35% 7% N261/A261 Waalwijk Tilburg 28% 28% 31% 13% Kempenbaan Ringbaan-Oost Tilburg 28% 27% 34% 12% N65 Tilburg Den Bosch 22% 28% 35% 15% Dongenseweg Rueckertbaan Tilburg 26% 19% 36% 19% gemiddeld regio Tilburg 2 6% 27% 34% 13% één keer per week of meer minder dan één keer per week nooit tijdens spits nooit op dit traject Bijna driekwart van de respondenten rijden in 2013 even vaak op deze trajecten als voorheen. Eén op de vijf is echter minder vaak op deze wegen te vinden in de spits. Tien procent komt hier juist vaker dan voor Figuur 7.12 Heeft u in 2013 tijdens spitsuren vaker of minder vaak van deze wegen/trajecten gebruik gemaakt ten opzichte van 2012? (Tilburg) (n=153) reist sinds 2013 minder vaak tijdens spitsuren 20% geen verandering in reisgedrag tijdens spitsuren 71% reist sinds 2013 vaker tijdens spitsuren 10% 78

89 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant De groep die in de spits minder op de ondervraagde trajecten te vinden is, geeft in ruim één op de drie gevallen aan dat dit een bewuste keuze is geweest. Ruim veertig procent reist minder vaak en is daarom minder vaak in de spits op deze wegen te vinden. Voor een kwart speelt mee dat men niet meer op dezelfde locatie werkt. Dertien procent woont niet meer op dezelfde locatie. 13 Figuur 7.13 Kunt u aangeven waarom u in 2013 minder vaak tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten rijdt? (meerdere antwoorden mogelijk) (Tilburg) (n=28) Ik reis minder vaak (dus ook minder vaak tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten) Ik heb er bewust voor gekozen om op deze wegen/trajecten vaker buiten spitsuren te reizen Ik werk niet meer op dezelfde locatie 25% 36% 42% Ik woon niet meer op dezelfde locatie Ik werk nu (vaker) thuis en reis daarom minder vaak tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten Ik maak vaker gebruik van P+R terreinen en/of carpoolterreinen Ik heb gekozen voor een andere vervoerswijze (bijvoorbeeld openbaar vervoer of fiets) Andere reden 5% 0% 0% 2% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ongeveer twee op de drie respondenten die minder op de voorgelegde trajecten in de regio s- Hertogenbosch - Oss reden, kwamen voorheen tenminste één keer per week meer op deze wegen. Elf procent reist dagelijks minder op deze wegen tijdens de spits. 14 Figuur 7.14 Hoeveel dagen per week reist u minder tijdens spitsuren? (Tilburg) (n=10) 15 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11% Dagelijks (5 tot 7 dagen per week) 44% Enkele keren per week (2 tot 4 dagen per week) 10% Eens per week 36% Eén of enkele keren per maand 13 Hierbij moet rekening worden gehouden met de lage n. De resultaten moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd. 14 Hierbij moet rekening worden gehouden met de lage n. De resultaten moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd. 15 In tegenstelling tot de andere regio s is bij de regio Brabant deze vraag alleen voorgelegd aan de groep die aan heeft gegeven bewust minder te zijn gaan reizen. 79

90 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant De groep respondenten die juist vaker op de wegen is gaan rijden in 2013 geven in veel gevallen aan dat het gaat om een verplaatsing van werk of een toename van het reisgedrag in het algemeen. Sommige reizigers zijn overgestapt naar de auto, of zijn meer in de spits gaan rijden omdat er minder congestie is op de weg. 16 Figuur 7.15 Kunt u aangeven waarom u in 2013 vaker tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten rijdt? (meerdere antwoorden mogelijk) (Tilburg) (n=13) Ik reis vaker (dus ook vaker tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten) 37% Ik reis nu met een auto en voorheen met een ander vervoersmiddel 26% Ik ben werkzaam op een andere locatie 17% Omdat er minder files in de spitsuren zijn ben ik meer in de spitsuren gaan rijden 13% Ik woon niet meer op dezelfde locatie 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 16 Hierbij moet rekening worden gehouden met de lage n. De resultaten moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd. 80

91 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant Breda Onderstaande afbeelding toont de wegen/trajecten die in het onderzoek aan bod zijn gekomen. In de regio Breda wordt met name de A58 tussen Breda en Roosendaal veel gebruikt. Bijna de helft van de respondenten rijdt hier wel eens in de spits; een kwart zelfs tenminste wekelijks. In mindere mate zijn ook de Backer en Ruebweg en de Nieuwe Kadijk een drukbezochte weg in de spits. Gemiddeld genomen worden de wegen uit figuur 7.16 door 17 procent van de weggebruikers minimaal één keer in de week gebruikt. 81

92 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant Figuur 7.16 Hoe vaak maakt u gebruik van onderstaande wegen/trajecten in de regio Brabant omgeving Breda tijdens spitsuren? (n=247) A58 Breda Roosendaal 25% 21% 36% 18% Backer en Ruebweg Nieuwe Kadijk Breda 26% 16% 32% 27% A58 Breda Tilburg 12% 28% 37% 23% A27 Breda Raamsdonksveer 18% 21% 37% 24% Binnenring Breda 23% 16% 37% 25% A59 Waalwijk Breda 16% 19% 41% 24% Graaf Engelbertlaan Franklin Rooseveltlaan Breda A16 Breda Brug over Hollands Diep 19% 12% 16% 16% 38% 37% 28% 34% A17 Noordhoek Moerdijk 12% 13% 35% 40% N282 Hulten - Breda 6% 9% 39% 46% gemiddeld regio Breda 17% 18% 37% 29% één keer per week of meer minder dan één keer per week nooit tijdens spits nooit op dit traject Ruim twee op de drie respondenten rijden in 2013 even vaak op deze trajecten als voorheen. Eén op de vier is echter minder vaak op deze wegen te vinden in de spits. Zes procent komt hier juist vaker dan voor Figuur 7.17 Heeft u in 2013 tijdens spitsuren vaker of minder vaak van deze wegen/trajecten gebruik gemaakt ten opzichte van 2012? (Breda) (n=247) reist sinds 2013 minder vaak tijdens spitsuren 2 5% geen verandering in reisgedrag tijdens spitsuren 69% reist sinds 2013 vaker tijdens spitsuren 6% 82

93 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant De groep die minder op de ondervraagde trajecten te vinden is, geeft in de helft van de gevallen aan dat dit een bewuste keuze is geweest. Een vijfde zegt überhaupt minder te reizen. Voor ongeveer één op de zes speelt mee dat men niet meer op dezelfde locatie werkt of woont. Tien procent is een andere vervoerswijze gaan gebruiken. Figuur 7.18 Kunt u aangeven waarom u in 2013 minder vaak tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten rijdt? (meerdere antwoorden mogelijk) (Breda) (n=54) Ik heb er bewust voor gekozen om op deze wegen/trajecten vaker buiten spitsuren te reizen Ik reis minder vaak (dus ook minder vaak tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten) 20% 48% Ik werk niet meer op dezelfde locatie Ik heb gekozen voor een andere vervoerswijze (bijvoorbeeld openbaar vervoer of fiets) Ik werk nu (vaker) thuis en reis daarom minder vaak tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten Ik woon niet meer op dezelfde locatie Ik maak vaker gebruik van P+R terreinen en/of carpoolterreinen Andere reden 12% 10% 5% 3% 2% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Vijf op de zes respondenten die minder op de voorgelegde trajecten in de regio Breda reden, kwamen voorheen tenminste één keer per week meer op deze wegen. Eén op de zes reist zelfs dagelijks minder op deze wegen tijdens de spits Hierbij moet rekening worden gehouden met de lage n. De resultaten moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd. 83

94 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant Figuur 7.19 Hoeveel dagen per week reist u minder tijdens spitsuren? (Breda) (n=30) 18 60% 50% 40% 50% 30% 20% 10% 0% 16% Dagelijks (5 tot 7 dagen per week) Enkele keren per week (2 tot 4 dagen per week) 18% 16% Eens per week Eén of enkele keren per maand De groep respondenten die juist vaker op de wegen is gaan rijden in 2013 geven in veel gevallen aan dat het gaat om een verplaatsing van werk of een verhuizing. Sommige reizigers zijn overgestapt naar de auto, of zijn meer in de spits gaan rijden omdat er minder congestie is op de weg. 19 Figuur 7.20 Kunt u aangeven waarom u in 2013 vaker tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten rijdt? (meerdere antwoorden mogelijk) (Breda) (n=13) Ik ben werkzaam op een andere locatie 41% Ik woon niet meer op dezelfde locatie 27% Ik reis vaker (dus ook vaker tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten) Ik reis nu met een auto en voorheen met een ander vervoersmiddel Omdat er minder files in de spitsuren zijn ben ik meer in de spitsuren gaan rijden 0% 21% 24% Andere reden 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 18 In tegenstelling tot de andere regio s is bij de regio Brabant deze vraag alleen voorgelegd aan de groep die aan heeft gegeven bewust minder te zijn gaan reizen. 19 Hierbij moet rekening worden gehouden met de lage n. De resultaten moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd. 84

95 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant Totaal Brabant De onderstaande figuur geeft het gemiddelde gebruik van de geselecteerde wegen/trajecten weer op regio niveau, en een gemiddelde voor Noord-Brabant als geheel. De geselecteerde wegen in Noord- Brabant worden gemiddeld door één op de vijf weggebruikers minimaal één keer per week gebruikt. Figuur 7.21 Frequentie waar mee men gebruik maakt van de geselecteerde wegen/trajecten in Noord-Brabant (Totaal Brabant). gemiddeld regio Eindhoven 18% 21% 37% 24% gemiddeld regio 's- Hertogenbosch 21% 17% 37% 25% gemiddeld regio Tilburg 26% 27% 34% 13% gemiddeld regio Breda 17% 18% 37% 29% gemiddeld Noord-Brabant 20% 21% 36% 23% één keer per week of meer minder dan één keer per week nooit tijdens spits nooit op dit traject Ruim twee op de drie respondenten rijden in 2013 even vaak op deze trajecten als voorheen. Eén op de vier is echter minder vaak op deze wegen te vinden in de spits. Zes procent komt hier juist vaker dan voor Er zijn weinig verschillen tussen de subregio s waarneembaar. Figuur 7.22 Heeft u in 2013 tijdens spitsuren vaker of minder vaak van deze wegen/trajecten gebruik gemaakt ten opzichte van 2012? (Totaal Brabant) (n=808) reist sinds 2013 minder vaak tijdens spitsuren 25% geen verandering in reisgedrag tijdens spitsuren 69% reist sinds 2013 vaker tijdens spitsuren 6% 85

96 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant De groep die in de spits minder op de ondervraagde trajecten te vinden is, geeft in de helft van de gevallen aan dat dit een bewuste keuze is geweest. Een vijfde zegt überhaupt minder te reizen. Voor ongeveer één op de zes speelt mee dat men niet meer op dezelfde locatie werkt of woont. Tien procent is een andere vervoerswijze gaan gebruiken. Figuur 7.23 Kunt u aangeven waarom u in 2013 minder vaak tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten rijdt? (meerdere antwoorden mogelijk) (Totaal Brabant) (n=175) Ik heb er bewust voor gekozen om op deze wegen/trajecten vaker buiten spitsuren te reizen Ik werk nu (vaker) thuis en reis daarom minder vaak tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten 26% 51% Ik werk niet meer op dezelfde locatie 16% Ik heb gekozen voor een andere vervoerswijze (bijvoorbeeld openbaar vervoer of fiets) Ik reis minder vaak (dus ook minder vaak tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten) Ik woon niet meer op dezelfde locatie Ik maak vaker gebruik van P+R terreinen en/of carpoolterreinen Andere reden 8% 6% 4% 1% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% De overgrote meerderheid van de respondenten die minder op de voorgelegde trajecten in de regio Brabant reden, kwam voorheen tenminste één keer per week meer op deze wegen. Eén op de vijf reist zelfs dagelijks minder op deze wegen tijdens de spits Hierbij moet rekening worden gehouden met de lage n. De resultaten moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd. 86

97 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant Figuur 7.24 Hoeveel dagen per week reist u minder tijdens spitsuren? (Totaal Brabant) (n=30) 21 60% 50% 40% 51% 30% 20% 10% 20% 15% 14% 0% Dagelijks (5 tot 7 dagen per week) Enkele keren per week (2 tot 4 dagen per week) Eens per week Eén of enkele keren per maand De groep respondenten die juist vaker op de wegen is gaan rijden in 2013 geven in veel gevallen aan dat het gaat om een verplaatsing van werk of een verhuizing. Sommige reizigers zijn overgestapt naar de auto, of zijn meer in de spits gaan rijden omdat er minder congestie is op de weg. Figuur 7.25 Kunt u aangeven waarom u in 2013 vaker tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten rijdt? (meerdere antwoorden mogelijk) (Totaal Brabant) (n=50) Ik ben werkzaam op een andere locatie Ik reis vaker (dus ook vaker tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten) Ik reis nu met een auto en voorheen met een ander vervoersmiddel Ik woon niet meer op dezelfde locatie Omdat er minder files in de spitsuren zijn ben ik meer in de spitsuren gaan rijden Andere reden 6% 12% 15% 25% 24% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 21 In tegenstelling tot de andere regio s is bij de regio Brabant deze vraag alleen voorgelegd aan de groep die aan heeft gegeven bewust minder te zijn gaan reizen. 87

98 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant 7.3 Tevredenheid doorstroming Eindhoven Figuur 7.26 geeft de tevredenheid van weggebruikers weer over de doorstroming tijdens spitsuren op verschillende wegen in de regio Eindhoven. Voor al deze wegen/trajecten geldt dat maximaal een kleine meerderheid (zeer) tevreden is over de doorstroming. De doorstroming tijdens spitsuren wordt het best beoordeeld op de N270 nabij Helmond (52 procent (zeer) tevreden) en op de N279 tussen Helmond en Veghel en de John F. Kennedylaan Eindhoven (beide 50 procent (zeer) tevreden). De doorstroming op de N69 tussen Valkenswaard en Eindhoven wordt beduidend minder goed beoordeeld. Minder dan een kwart is (zeer) tevreden, en een groep van 38 procent is (zeer) ontevreden. Ook de doorstroming op de Aalsterweg in Eindhoven en de Kempenbaan in Veldhoven laat volgens een kwart van de respondenten te wensen over. Figuur 7.26 In hoeverre bent u tevreden over de doorstroming op onderstaande wegen/trajecten in de regio Eindhoven tijdens spitsuren? N270 Helmond (n=95) N279 Helmond - Veghel (n=73) John F. Kennedylaan Eindhoven (n=126) A2 Nederweert - Eindhoven (n=55) A58 Tilburg Eindhoven (n=85) A67 (n=86) Boschdijk Eindhoven (n=99) A2 Eindhoven s-hertogenbosch (n=105) Leenderweg Eindhoven (n=75) Karel de Grotelaan Eindhoven (n=91) Anthony Fokkerweg Eindhoven (n=68) Ring Eindhoven (n=146) Kempenbaan Veldhoven (n=64) Aalsterweg Eindhoven (n=85) N69 Valkenswaard Eindhoven (n=59) 22% 50% 48% 48% 48% 46% 47% 46% 45% 44% 42% 40% 38% 36% 32% 39% 33% 41% 28% 31% 31% 33% 39% 40% 39% 34% 35% 41% 44% 44% 23% 19% 17% 16% 10% 21% 9% 12% 18% 19% 14% 11% 11% 14% 24% 14% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden Er is ook gevraagd naar de tevredenheid over de doorstroming buiten de spitsuren. De waardering hiervoor ligt hoger. De meeste ontevredenheid zit net als bij de doorstroming in de spits op de N69 tussen Valkenswaard en Eindhoven, waar ongeveer twintig procent ook buiten de spits niet te spreken is over de doorstroming. 88

99 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant Figuur 7.27 In hoeverre bent u tevreden over de doorstroming op onderstaande wegen/trajecten in de regio Eindhoven buiten spitsuren? A2 Eindhoven s-hertogenbosch (n=180) 62% 29% 5% John F. Kennedylaan Eindhoven (n=199) 60% 28% 6% A58 Tilburg Eindhoven (n=163) 56% 32% 5% A2 Nederweert - Eindhoven (n=138) 56% 34% 3% N270 Helmond (n=161) 53% 33% 4% Anthony Fokkerweg Eindhoven (n=198) 55% 35% 4% N279 Helmond - Veghel (n=127) 53% 33% 6% A67 (n=161) 53% 34% 3% Ring Eindhoven (n=211) 52% 33% 7% Karel de Grotelaan Eindhoven (n=158) 52% 38% 4% Kempenbaan Veldhoven (n=120) 51% 37% 4% Boschdijk Eindhoven (n=158) 53% 38% 4% Leenderweg Eindhoven (n=160) 50% 37% 10% Aalsterweg Eindhoven (n=158) 47% 40% 8% N69 Valkenswaard Eindhoven (n=143) 40% 34% 16% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden 89

100 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant s-hertogenbosch - Oss De doorstroming tijdens spitsuren wordt het best beoordeeld op de A59 tussen Waalwijk en s-hertogenbosch, waar bijna twee op de drie (zeer) tevreden is. Ook op de A2 (de rondweg van s-hertogenbosch en tussen s-hertogenbosch en Eindhoven) is ruim meer dan de helft te spreken over de doorstroming in de spits. De doorstroming op de N279 tussen s-hertogenbosch en Veghel wordt beduidend minder goed beoordeeld. Een kwart is (zeer) tevreden, maar meer dan één op de drie is niet te spreken over de doorstroming in de spits. Figuur 7.28 In hoeverre bent u tevreden over de doorstroming op onderstaande wegen/trajecten in de regio s-hertogenbosch - Oss tijdens spitsuren? 22 A59 Waalwijk Den Bosch (n=69) 11% 52% 24% 12% A2 Rondweg - Den Bosch (n=96) 10% 53% 27% 10% Den Bosch - Eindhoven (n=71) 9% 51% 23% 16% Randweg Vlijmenseweg Den Bosch (n=54) 12% 43% 39% 7% A59 Oss Den Bosch (n=81) 12% 41% 38% 9% Helftheuvelweg Zandzuigerstraat Den Bosch (n=46) 7% 45% 40% 8% A50 Oss Uden Veghel (n=77) 8% 40% 35% 17% Hambakenweg Orthen Den Bosch (n=39) 6% 42% 43% 6% Maastrichtseweg Den Bosch (n=29) 6% 40% 44% 8% Rietveldenweg Den Bosch (n=42) 8% 37% 43% 8% Bruistensingel Lagelandstraat Den Bosch (n=44) 7% 32% 49% 5% Hintham Graafseweg s-hertogenbosch (n=40) 4% 34% 58% 3% Vughterweg Den Bosch (n=43) 4% 29% 54% 9% N279 Den Bosch - Veghel (n=58) 20% 41% 28% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden Er is ook gevraagd naar de tevredenheid over de doorstroming buiten de spitsuren. De waardering hiervoor ligt hoger. Opnieuw scoren de A2 en A59 hoog. De waardering ligt lager op de toegangswegen in s-hertogenbosch, zoals de Vughterweg, Rietveldenweg en Maastrichtseweg, maar hier is sprake van een relatief groot aandeel dat geen uitgesproken mening heeft. De meeste ontevredenheid zit net als in de spits op de N279 tussen s-hertogenbosch en Veghel, waar ongeveer één op de acht ook buiten de spits niet te spreken is over de doorstroming. 22 Bij enkele trajecten moet rekening worden gehouden met de lage n. De resultaten moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd. 90

101 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant Figuur 7.29 In hoeverre bent u tevreden over de doorstroming op onderstaande wegen/trajecten in de regio s-hertogenbosch - Oss buiten spitsuren? A2 Rondweg - Den Bosch (n=133) 22% 59% 18% 2% A59 Waalwijk Den Bosch (n=116) 25% 54% 19% 3% A59 Oss Den Bosch (n=122) 22% 55% 19% 4% Den Bosch - Eindhoven (n=121) 19% 55% 23% 3% A50 Oss Uden Veghel (n=113) 21% 50% 28% 2% Randweg Vlijmenseweg Den Bosch (n=98) 7% 57% 31% 4% Helftheuvelweg Zandzuigerstraat Den Bosch 5% 58% 32% 3% Hambakenweg Orthen Den Bosch (n=80) 6% 52% 38% 3% N279 Den Bosch - Veghel (n=98) 12% 45% 29% 12% Hintham Graafseweg s-hertogenbosch (n=88) 6% 51% 38% 4% Bruistensingel Lagelandstraat Den Bosch (n=79) 6% 49% 39% 3% Maastrichtseweg Den Bosch (n=77) 7% 49% 41% 2% Rietveldenweg Den Bosch (n=99) 4% 50% 41% 3% Vughterweg Den Bosch (n=91) 7% 47% 40% 4% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden 91

102 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant Tilburg De doorstroming tijdens spitsuren wordt het best beoordeeld op de Dongenseweg en de Rueckertbaan waar meer dan de zestig procent (zeer) tevreden is. Een vergelijkbare score is te vinden bij het traject N261/A261 tussen Waalwijk en Tilburg. De doorstroming op de N65 tussen Tilburg en s-hertogenbosch wordt beduidend minder goed beoordeeld. Toch is nog ruim veertig procent (zeer) tevreden. Ongeveer één op de drie is (zeer) ontevreden. In mindere mate is men ook ontevreden over de doorstroming in de spits op de A58 tussen Tilburg en Breda. Figuur 7.30 In hoeverre bent u tevreden over de doorstroming op onderstaande wegen/trajecten in de regio Tilburg tijdens spitsuren? Dongenseweg Rueckertbaan Tilburg (n=62) 59% 31% 7% N261/A261 Waalwijk Tilburg (n=80) 59% 21% 13% Blaakweg Ringbaan-West Tilburg (n=78) 47% 40% 6% Kempenbaan Ringbaan-Oost Tilburg (n=73) 47% 38% 10% A58 Tilburg Breda (n=83) 37% 36% 17% N65 Tilburg Den Bosch (n=71) 41% 26% 25% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden Er is ook gevraagd naar de tevredenheid over de doorstroming buiten de spitsuren. De waardering hiervoor ligt beduidend hoger. De meeste ontevredenheid zit net als bij de doorstroming in de spits op de N65 tussen Tilburg en s-hertogenbosch, waar ongeveer één op de zes ook buiten de spits niet te spreken is over de doorstroming. Bij de andere trajecten is meer dan zestig procent (zeer) tevreden en slechts een kleine groep (zeer) ontevreden. Figuur 7.31 In hoeverre bent u tevreden over de doorstroming op onderstaande wegen/trajecten in de regio Tilburg buiten spitsuren? N261/A261 Waalwijk Tilburg (n=118) Dongenseweg Rueckertbaan Tilburg (n=101) A58 Tilburg Breda (n=132) Kempenbaan Ringbaan-Oost Tilburg (n=113) Blaakweg Ringbaan-West Tilburg (n=114) N65 Tilburg Den Bosch (n=118) 11% 4% 11% 4% 4% 6% 66% 62% 60% 48% 58% 66% 30% 17% 28% 25% 29% 30% 4% 14% 5% 4% 6% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden 92

103 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant Breda De doorstroming tijdens spitsuren wordt het best beoordeeld op de N282 tussen Hulten en Breda. Ook op de A58 tussen Breda en Roosendaal, de A59 tussen Waalwijk en Breda en de A17 tussen Noordhoek en Moerdijk is ruim de helft te spreken over de doorstroming in de spits. De doorstroming tijdens de spits op de binnenring van Breda wordt beduidend minder goed beoordeeld. Ongeveer vijftien procent beoordeelt deze als slecht. Ook op de A58 tussen Breda en Tilburg en op de Graaf Engelbertlaan en Franklin Rooseveltlaan is ongeveer één op de vijf (zeer) ontevreden. Figuur 7.32 In hoeverre bent u tevreden over de doorstroming op onderstaande wegen/trajecten in de regio Eindhoven tijdens spitsuren? N282 Hulten - Breda (n=30) A58 Breda Roosendaal (n=105) A17 Noordhoek Moerdijk (n=56) A59 Waalwijk Breda (n=80) A16 Breda Brug over Hollands Diep (n=63) A27 Breda Raamsdonksveer (n=89) A58 Breda Tilburg (n=92) Binnenring Breda (n=85) Graaf Engelbertlaan Franklin Rooseveltlaan Breda (n=77) 51% 44% 40% 38% 37% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden 50% 51% 46% 42% 35% 30% 45% 43% 28% 37% 41% 39% 38% 11% 15% 19% 3% 6% 10% 10% 13% 16% Er is ook gevraagd naar de tevredenheid over de doorstroming buiten de spitsuren. De waardering hiervoor ligt hoger. De meeste ontevredenheid zit op de binnenring van Breda. Figuur 7.33 In hoeverre bent u tevreden over de doorstroming op onderstaande wegen/trajecten in de regio Eindhoven buiten spitsuren? A58 Breda Roosendaal (n=184) A17 Noordhoek Moerdijk (n=119) A27 Breda Raamsdonksveer (n=170) A16 Breda Brug over Hollands Diep (n=136) A58 Breda Tilburg (n=175) A59 Waalwijk Breda (n=159) N282 Hulten - Breda (n=98) Graaf Engelbertlaan Franklin Rooseveltlaan Breda (n=150) Backer en Ruebweg Nieuwe Kadijk Breda (n=153) 14% 12% 9% 9% 7% 9% 6% 3% 5% Binnenring Breda (n=162) 2% 51% 52% 53% 50% 52% 47% 48% 51% 44% 48% 37% 30% 29% 34% 37% 35% 37% 37% 37% 44% 3% 7% 2% 4% 6% 6% 8% 9% 14% 2% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden 93

104 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant Brabant totaal De volgende twee figuren geven voor de vier regio s in Noord-Brabant en voor het totaal van de geselecteerde wegen in Noord-Brabant, de (ongewogen) tevredenheid van weggebruikers weer over de doorstroming tijdens en buiten spitsuren. De verschillen tussen de regio s zijn niet groot. Gemiddeld is bijna de helft van de weggebruikers in Noord-Brabant (zeer) tevreden over de doorstroming tijdens spitsuren (48 procent). Buiten spitsuren geldt dit voor 62 procent van de weggebruikers. Figuur 7.34 Tevredenheid over doorstroming tijdens spitsuren op de geselecteerde wegen/trajecten in Noord- Brabant (Totaal Brabant). gemiddeld regio Eindhoven 1% 42% 37% 16% 4% gemiddeld regio 's- Hertogenbosch 8% 40% 40% 10% 2% gemiddeld regio Tilburg 3% 48% 32% 13% 3% gemiddeld regio Breda 4% 43% 38% 12% 2% gemiddeld Noord-Brabant 4% 43% 37% 13% 3% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden Figuur 7.35 Tevredenheid over doorstroming buiten spitsuren op de geselecteerde wegen/trajecten in Noord- Brabant (Totaal Brabant). gemiddeld regio Eindhoven 6% 53% 34% 6% 1% gemiddeld regio 's- Hertogenbosch 12% 52% 31% 4% 1% gemiddeld regio Tilburg 6% 60% 26% 6% 2% gemiddeld regio Breda 8% 49% 36% 6% 1% gemiddeld Noord-Brabant 8% 54% 32% 5% 1% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden 94

105 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant 7.4 Maatregelen Eindhoven In de regio Eindhoven zijn verschillende maatregelen genomen om de doorstroming te verbeteren. Bij het publiek is de verbreding van de A2 tussen s-hertogenbosch en Eindhoven het meest bekend; 69 procent is hiermee bekend. Ook de aanpassingen aan de N270 zijn bekend (44 procent). De vernieuwing van de Kempenbaan in Veldhoven is bij ongeveer één op de vier bekend, net als Winnen van de file. Figuur 7.36 In hoeverre bent u bekend met de volgende maatregelen in de regio Eindhoven? (n=251) A2 s-hertogenbosch Eindhoven verbreding (aanleg 69% 31% 3e rijstroken) N270 Helmond verbeteren doorstroming Europaweg - 44% 57% Kasteeltraverse - Deurneseweg Kempenbaan Veldhoven vernieuwing A2 s-hertogenbosch Eindhoven Winnen van de file (Spitsmijden) Verbeteren doorstroming Boschdijk Eindhoven P&R NS Station Maarheeze uitbreiding (extra parkeerplaatsen auto s) 9% 27% 27% 21% 91% 73% 73% 79% bekend niet bekend Als we alleen kijken naar de weggebruikers die wel eens tijdens spitsuren op de wegen/trajecten rijden waar maatregelen zijn ingevoerd, dan is (logischerwijs) het aandeel weggebruikers dat bekend is met de maatregel op het betreffende traject, groter. Tabel 7.1 Aandeel weggebruikers dat tijdens spitsuren op de betreffende wegen/trajecten rijdt, en bekend is met de maatregel. A2 s-hertogenbosch Eindhoven verbreding (aanleg 3 e rijstroken) (n=97) 85% N270 Helmond verbeteren doorstroming Europaweg -Kasteeltraverse Deurneseweg (n=86) 51% Kempenbaan Veldhoven vernieuwing (n=90) 39% A2 s-hertogenbosch Eindhoven Winnen van de file (Spitsmijden) (n=93) 41% Verbeteren doorstroming Boschdijk Eindhoven (n=82) 33% Indien men bekend is met een maatregel, is gevraagd of men met deze maatregel in aanraking is gekomen, of hier gebruik van heeft gemaakt. Driekwart van de weggebruikers die bekend zijn met de verbreding van de A2 s-hertogenbosch Eindhoven, is hier ook mee in aanraking gekomen. Daarnaast is circa tweederde deel van de weggebruikers die weten dat er gewerkt wordt aan een betere doorstroming op de N270 bij Helmond, hier ook mee in aanraking gekomen, en dit geldt voor 62 procent van de weggebruikers die weten dat er aan een betere doorstroming op de Boschdijk in Eindhoven wordt gewerkt. 95

106 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant Figuur 7.37 Kunt u aangeven met welke van de volgende maatregelen u in aanraking bent gekomen of van welke maatregelen u gebruik heeft gemaakt? (meerdere antwoorden mogelijk) (Eindhoven) A2 s-hertogenbosch Eindhoven verbreding (aanleg 3e rijstroken) (n=155) N270 Helmond verbeteren doorstroming Europaweg - Kasteeltraverse - Deurneseweg (n=92) Verbeteren doorstroming Boschdijk Eindhoven (n=45) 62% 67% 75% A2 s-hertogenbosch Eindhoven Winnen van de file (Spitsmijden) (n=58) Kempenbaan Veldhoven vernieuwing (n=59) 50% 47% P&R NS Station Maarheeze uitbreiding (extra parkeerplaatsen auto s) (n=18) 17% De waardering voor de maatregelen is over het algemeen hoog. Winnen van de file en de verbreding van de A2 tussen s-hertogenbosch en Eindhoven scoren het best; bijna driekwart van de respondenten is hierover (zeer) tevreden. De vernieuwing van de Kempenbaan en de aanpassingen aan de N270 om de doorstroming te verbeteren krijgen een mindere waardering. 23 Figuur 7.38 In hoeverre bent u tevreden over de maatregelen waarmee u in aanraking bent gekomen of waarvan u gebruik heeft gemaakt? (Eindhoven) 23 Hierbij moet rekening worden gehouden met de lage n. De resultaten moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd. 96

107 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant De impact van de maatregelen die zijn genomen om het reisgedrag aan te passen in de regio Eindhoven is beperkt. De maatregel met de meeste impact de verbreding van de A2 heeft voor ongeveer één op de tien reizigers in de regio Brabant die hun reisgedrag hebben aangepast een rol gespeeld. Andere maatregelen hebben een kleiner effect. Figuur 7.39 Hebben onderstaande maatregelen een rol gespeeld in de aanpassing van uw reisgedrag? (meerdere antwoorden mogelijk) (Eindhoven) (n=93) A2 s-hertogenbosch Eindhoven verbreding (aanleg 3e rijstroken) 10% N270 Helmond verbeteren doorstroming Europaweg -Kasteeltraverse - Deurneseweg 7% A2 s-hertogenbosch Eindhoven Winnen van de file (Spitsmijden) 4% Kempenbaan Veldhoven vernieuwing 2% Verbeteren doorstroming Boschdijk Eindhoven 2% P&R NS Station Maarheeze uitbreiding (extra parkeerplaatsen auto s) 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Aan de respondenten die in aanraking zijn gekomen met de maatregelen is gevraagd in hoeverre ze (zeer) tevreden zijn over de informatievoorziening gekoppeld aan de maatregelen. Hier is men overwegend positief over, waarbij vooral de verbreding van de A2 goed scoort. Figuur 7.40 In hoeverre bent u tevreden met de informatievoorziening over de maatregelen waarmee u in bekend bent? (Eindhoven) 97

108 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant s-hertogenbosch- Oss In de regio s-hertogenbosch - Oss zijn verschillende maatregelen genomen om de doorstroming te verbeteren. Bij het publiek is het spitsmijden, waarbij een beloning wordt uitgekeerd voor het mijden van de spits, het meest bekend; 24 procent heeft hiervan gehoord. De fietsstimulering op de bedrijventerreinen in Veghel zijn bij 9 procent bekend. Figuur 7.41 In hoeverre bent u bekend met de volgende maatregelen in de regio s-hertogenbosch Oss? (n=157) A2 s-hertogenbosch Eindhoven Winnen van de file (Spitsmijden) 24% 76% Fietsstimulering Bedrijventerreinen Veghel (korting op fietsen en E-bikes via werkgever) 9% 91% bekend niet bekend Van de weggebruikers die de maatregel A2 s-hertogenbosch Eindhoven Winnen van de file kennen, is 17 procent wel eens in aanraking gekomen met deze maatregel. Dit geldt voor 12 procent van de weggebruikers die de maatregel Fietsstimulering Bedrijventerreinen Veghel kennen. Figuur 7.42 Kunt u aangeven met welke van de volgende maatregelen u in aanraking bent gekomen of van welke maatregelen u gebruik heeft gemaakt? (meerdere antwoorden mogelijk) ( s-hertogenbosch - Oss). A2 s-hertogenbosch Eindhoven Winnen van de file (Spitsmijden) (n=12) 17% Fietsstimulering Bedrijventerreinen Veghel (korting op fietsen en E-bikes via werkgever) (n=33) 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% De waardering voor de maatregelen is over het algemeen hoog. Beide maatregelen krijgen een goede waardering. Vier mensen geven een positief oordeel over het spitsmijden, twee mensen zijn goed te spreken over het fietsstimuleren op de berdrijventerreinen in Veghel Hierbij moet rekening worden gehouden met de lage n. De resultaten moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd. 98

109 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant De impact van de maatregelen die zijn genomen om het reisgedrag aan te passen in de regio s- Hertogenbosch - Oss is beperkt. De maatregel met de meeste impact het spitsmijden op de A2 tussen s-hertogenbosch en Eindhoven heeft voor vier procent van de reizigers in de regio Brabant die hun reisgedrag hebben aangepast een rol gespeeld. Figuur 7.43 Hebben onderstaande maatregelen een rol gespeeld in de aanpassing van uw reisgedrag? (meerdere antwoorden mogelijk) ( s-hertogenbosch - Oss) (n=93) A2 s-hertogenbosch Eindhoven Winnen van de file (Spitsmijden) 4% Fietsstimulering Bedrijventerreinen Veghel (korting op fietsen en E-bikes via werkgever) 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Aan de respondenten die in aanraking zijn gekomen met de maatregelen is gevraagd in hoeverre ze tevreden zijn over de informatievoorziening gekoppeld aan de maatregelen. Hier is men overwegend positief over, waarbij vooral de informatievoorziening rond de fietsstimulering op de bedrijventerreinen van Veghel een goede waardering krijgt. 25 Figuur 7.44 In hoeverre bent u tevreden met de informatievoorziening over de maatregelen waarmee u in bekend bent? ( s-hertogenbosch - Oss) Fietsstimulering Bedrijventerreinen Veghel (korting op fietsen en E-bikes via werkgever) (n=20) 13% 46% 41% A2 s-hertogenbosch Eindhoven Winnen van de file (Spitsmijden) (n=41) 4% 44% 47% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden 25 Hierbij moet rekening worden gehouden met de lage n. De resultaten moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd. 99

110 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant Tilburg In de regio Tilburg zijn verschillende maatregelen genomen om de doorstroming te verbeteren. Bij het publiek zijn de DRIP s, waarbij verkeersinformatie wordt gegeven op de N261, het meest bekend; 28 procent heeft hiervan gehoord. De extra rijstrook op de Kempenbaan en de Koningshoeven in Tilburg is bij 21 procent bekend. Figuur 7.45 In hoeverre bent u bekend met de volgende maatregelen in de regio Tilburg? (n=153) Verkeersinformatie op DRIP s en tekstkar over traject N261 tussen Waalwijk en De Efteling (Kaatsheuvel) 28% 72% Extra Rijstrook Kempenbaan / Koningshoeven Tilburg 21% 79% bekend niet bekend Ruim de helft van de weggebruikers die bekend is met de verkeersinformatie op het traject tussen Waalwijk en de Efteling (N261) heeft hier ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt. Verder heeft ruim een kwart van de weggebruikers die bekend zijn met de extra rijstrook op de Kempenbaan en de Koningshoeven in Tilburg, hier gebruik van gemaakt (28 procent). Figuur 7.46 Kunt u aangeven met welke van de volgende maatregelen u in aanraking bent gekomen of van welke maatregelen u gebruik heeft gemaakt? (meerdere antwoorden mogelijk) (Tilburg) Verkeersinformatie op DRIP s en tekstkar over traject N261 tussen Waalwijk en De Efteling (Kaatsheuvel) (n=40) 58% Extra Rijstrook Kempenbaan / Koningshoeven Tilburg (n=29) 28% De waardering voor de maatregelen is over het algemeen hoog. Beide maatregelen krijgen een goede waardering. Een kleine groep is (zeer) ontevreden over de DRIP s op de N Hierbij moet rekening worden gehouden met de lage n. De resultaten moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd. 100

111 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant Figuur 7.47 In hoeverre bent u tevreden over de maatregelen waarmee u in aanraking bent gekomen of waarvan u gebruik heeft gemaakt? (Tilburg) Extra Rijstrook Kempenbaan / Koningshoeven Tilburg (n=9) 22% 71% 6% Verkeersinformatie op DRIP s en tekstkar over traject N261 tussen Waalwijk en De Efteling (Kaatsheuvel) (n=23) 15% 56% 21% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden De impact van de maatregelen die zijn genomen om het reisgedrag aan te passen in de regio Tilburg is beperkt. De maatregel met de meeste impact de DRIP s met verkeersinformatie op de N261 heeft voor drie procent van de reizigers in de regio Brabant die hun reisgedrag hebben aangepast een rol gespeeld. Figuur 7.48 Hebben onderstaande maatregelen een rol gespeeld in de aanpassing van uw reisgedrag? (meerdere antwoorden mogelijk) (Tilburg) (n=93) Verkeersinformatie op DRIP s en tekstkar over traject N261 tussen Waalwijk en De Efteling (Kaatsheuvel) 3% Extra Rijstrook Kempenbaan / Koningshoeven Tilburg 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Aan de respondenten die in aanraking zijn gekomen met de maatregelen is gevraagd in hoeverre ze tevreden zijn over de informatievoorziening gekoppeld aan de maatregelen. Hier is men overwegend positief over, waarbij vooral de informatievoorziening rond de fietsstimulering op de bedrijventerreinen van Veghel een goede waardering krijgt. 27 Figuur 7.49 In hoeverre bent u tevreden met de informatievoorziening over de maatregelen waarmee u in bekend bent? (Tilburg) Fietsstimulering Bedrijventerreinen Veghel (korting op fietsen en E-bikes via werkgever) (n=20) 13% 46% 41% A2 Spitsmijden Den Bosch Eindhoven (beloning voor mijden van de spits) (n=41) 4% 44% 47% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden 27 Hierbij moet rekening worden gehouden met de lage n. De resultaten moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd. 101

112 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Noord-Brabant 7.5 Regio-specifieke vragen Totaal Brabant Over het algemeen heeft de reiziger in de regio Brabant een redelijk goede waardering voor de actuele, persoonlijke en multimodale reisinformatie. Met name de informatie voor in de auto wordt redelijk beoordeeld. De helft is (zeer) tevreden; vijf procent is hierover niet te spreken. Een grote groep heeft dus geen uitgesproken mening. De meeste ontevredenheid zit bij de reisinformatie voor busreizigers. Figuur 7.50 In welke mate bent u tevreden over de beschikbaarheid van actuele, persoonlijke en multimodale reisinformatie (voor auto, trein en bus) in uw regio? auto 5% 45% 45% 5% trein 4% 39% 50% 5% bus 3% 31% 55% 9% 3% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden De respondenten is een viertal stellingen voorgelegd over de toekomst van het autorijden. Zo denkt de helft van de ondervraagden dat er meer elektrische auto s in het straatbeeld gaan komen. Een groep van veertig procent ziet in slimme autotechnologie een middel om de doorstroming verder te verbeteren. Men ziet echter binnen vijf jaar niet snel een overstap naar fiets of openbaar vervoer plaatsvinden. Ook is men sceptisch over het effect van de verbetering van reisinformatie op het ontwijken van files. Een klein kwart denkt wel dat informatie via mobiele telefoons of navigatiesystemen al binnen vijf jaar de filetijd zal doen afnemen. Figuur 7.51 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? We gaan de elektrische auto steeds meer tegenkomen in het Nederlandse straatbeeld 46% 32% 13% De techniek in voertuigen (slimme autotechnologie) gaat ervoor zorgen dat het verkeer steeds beter doorstroomt 40% 40% 14% Over 5 jaar beschikken we over zoveel reisinformatie (via navigatie/android/iphone) dat we niet meer in de file hoeven te staan 21% 31% 39% 8% Over 5 jaar rijden we minder auto dan nu en kiezen we vaker voor de fiets of het openbaar vervoer 11% 25% 47% 16% (zeer) mee eens mee eens Neutraal mee oneens (zeer) mee oneens 102

113

114 Hoofdstuk 8 Maastricht

115

116 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Maastricht 8. Maastricht 8.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de resultaten van de regio Maastricht behandeld. Allereerst wordt gekeken naar het gebruik van de wegen. Hoe vaak rijdt men op de genoemde trajecten? En is er het afgelopen jaar een verandering in het reisgedrag zichtbaar? Vervolgens wordt ingezoomd op de tevredenheid over de doorstroming op de wegen zowel binnen als buiten de spits. Daarna wordt gekeken naar de maatregelen die in de regio zijn toegepast in het kader van Beter Benutten. Zijn deze maatregelen bekend? Komt men er mee in aanraking? En wat is het effect van de maatregelen? Tot slot worden er enkele regio-specifieke vragen behandeld. 8.2 Gebruik wegen Onderstaande afbeelding toont de wegen/trajecten die in het onderzoek aan bod zijn gekomen. Van alle ondervraagde trajecten wordt met name de A2 tussen Maastricht Airport en Geusselt veel gebruikt. De helft van de respondenten rijdt hier wel eens tijdens de spits. Bijna een kwart doet dit zelfs tenminste wekelijks. In mindere mate zijn ook de N2 tussen Geusselt en Europaplein en de weg van het Stadionplein Geusselt naar het centrum via de Noorderbrug veel gebruikt in de spitsuren. 106

117 Gebruikersonderzoek Beter Benutten Maastricht Figuur 8.1 Hoe vaak maakt u gebruik van onderstaande wegen/trajecten in de regio Maastricht tijdens spitsuren? A2: Maastricht Airport - Geusselt N2: Geusselt - Europaplein Stadionplein Geusselt - Centrum via Noorderbrug A2: Europaplein - Maastricht Zuid Europaplein - Centrum via Kennedybrug A79: Valkenburg - Geusselt Europaplein - Randwyck via Kennedysingel A2 - Beatrixhaven via Bunde en Fregatweg Europaplein - Randwyck via Oeslingerbaan Geusselt - Beatrixhaven via Willem Alexanderweg 23% 19% 16% 16% 15% 16% 13% 13% 14% 11% 16% 19% 18% 15% 26% 24% 24% 20% 25% 27% 36% 36% 36% 37% één keer per week of meer minder dan één keer per week nooit tijdens spits nooit op dit traject 37% 37% 39% 39% 37% 36% 32% 33% 35% 36% 15% 19% 22% 21% 23% 27% De meeste respondenten rijden in 2013 even vaak op deze trajecten als voorheen. Ruim één op de drie is echter minder vaak op deze wegen te vinden in de spits. Vijf procent komt hier juist vaker dan voor Figuur 8.2 Heeft u in 2013 tijdens spitsuren vaker of minder vaak van deze wegen/trajecten gebruik gemaakt ten opzichte van 2012? 107

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2015 1. Context voor reisgedrag Het effect van maatregelen in het kader van Beter Benutten is niet alleen afhankelijk van de drivers die mensen hebben

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Haaglanden

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Haaglanden Factsheet Factsheet eerste effecten Beter Benutten Beter Benutten regio Maastricht regio Haaglanden Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Haaglanden Inleiding Voor de montoring en evaluatie van

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Gedragsmeting Beter Benutten

Gedragsmeting Beter Benutten Gedragsmeting Beter Benutten 2 e meting Oktober 2013 Gedragsmeting Beter Benutten 2 e meting Oktober 2013 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2013/concept

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Factsheet Factsheet eerste Beter effecten Benutten Beter Benutten regio Maastricht regio Twente Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Inleiding Voor de montoring en evaluatie van de tien

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten

Factsheet eerste effecten Beter Benutten Factsheet Beter eerste Benutten effecten regio Beter Maastricht Benutten Factsheet eerste effecten Beter Benutten Inleiding Voor de montoring en evaluatie van de tien gebiedspakketten van het programma

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 4 e peiling: verkeer en bereikbaarheid april 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de vierde peiling met het burgerpanel Overschie. Het

Nadere informatie

Rapport REIZIGERSONDERZOEK. Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september

Rapport REIZIGERSONDERZOEK. Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september Rapport REIZIGERSONDERZOEK Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/109 Datum

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Rotterdam

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Rotterdam Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Rotterdam Inleiding Voor de montoring en evaluatie van de tien gebiedspakketten van het programma Beter Benutten wordt door het rijk en tien regio s halfjaarlijks

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag Bijlage 8 Enquête Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag documenttitel: BIJLAGE 8 ENQUÊTE ANALYSE- EN OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT-ONDERZOEK BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties.

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties. Enquête Bereikbaar Haaglanden Hoe gaan mensen naar het werk? En waarom reizen ze zoals ze reizen? In de regio Haaglanden wordt door overheden en werkgevers samengewerkt om de regio zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

Brandweer en brandpreventie in Twente

Brandweer en brandpreventie in Twente Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 Themarapport Brandweer April 2012 Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 - Themarapport

Nadere informatie

Mobiliteitsstromenonderzoek Twente. Juli 2012

Mobiliteitsstromenonderzoek Twente. Juli 2012 Mobiliteitsstromenonderzoek Twente Juli 2012 Mobiliteitsstromenonderzoek 2012 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/079 Datum Juli 2012

Nadere informatie

Bewonerspanel Bereikbaarheid

Bewonerspanel Bereikbaarheid Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Bereikbaarheid Leden Bewonerspanel Utrecht vinden bereikbaarheid centrum afgenomen De respondenten

Nadere informatie

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer In juni 2009 hebben 7.250 inwoners van 18 jaar en ouder een uitgebreide vragenlijst ontvangen in het kader van

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Onderzoek onder medewerkers Eekte Hazewinkel Jufferbeek

Onderzoek onder medewerkers Eekte Hazewinkel Jufferbeek Onderzoek onder medewerkers Eekte Hazewinkel Jufferbeek Onderzoek naar de vervoerwijze van medewerkers die werkzaam zijn op deze bedrijventerreinen in Oldenzaal September 2017 Hazewinkel Jufferbeek 1 Samenvatting

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN Rapport KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN voorjaar 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/41 Datum Juni 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 Opdrachtnemer: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Gemeente Maastricht Opdrachtgever: Roy Cornelissen Projectleider Topdagen en Evenementen Programmabureau

Nadere informatie

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 In oktober 2016 organiseerde de Stadsregio Amsterdam een publieksraadpleging over het nieuwe OV Lijnennet. Een online vragenlijst maakte onderdeel uit van

Nadere informatie

Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten

Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten Regionaal rapport februari 0 Datum Juni 0 Status Definitief Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal September 0 Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Het openbaar vervoer in Gelderland

Het openbaar vervoer in Gelderland Het openbaar vervoer in Gelderland Resultaten derde peiling GeldersPanel 3 april 2009 Inleiding Dit jaar wordt het streekvervoer in Gelderland opnieuw aanbesteed door de provincie. Het gaat dan met name

Nadere informatie

Onderzoek fietsweggebruikers Deelrapportage Gemeenten

Onderzoek fietsweggebruikers Deelrapportage Gemeenten Onderzoek fietsweggebruikers Deelrapportage Gemeenten Februari 2017 2 Inhoud Samenvatting 4 1. Inleiding 6 2. Algemene tevredenheid en belang 9 3. Kwaliteit 13 4. Veiligheid 15 5. Doorstroming 18 6. Voorzieningen

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

WMO-VERVOER IN DEN HELDER

WMO-VERVOER IN DEN HELDER WMO-VERVOER IN DEN HELDER Klanttevredenheidsonderzoek Wmo onder gebruikers van de Wmo-taxi Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Nederland. Het mobiliteitsgedrag van Nederlanders in kaart met het TNS NIPO Mobiliteitspanel onderweg

Nederland. Het mobiliteitsgedrag van Nederlanders in kaart met het TNS NIPO Mobiliteitspanel onderweg Nederland Het mobiliteitsgedrag van Nederlanders in kaart met het TNS NIPO Mobiliteitspanel onderweg TNSNipoNederlandOnderwegDEF.indd1 1 02-10-2009 10:34:14 02 TNSNipoNederlandOnderwegDEF.indd2 2 02-10-2009

Nadere informatie

KNELPUNTEN IN HET VERKEER

KNELPUNTEN IN HET VERKEER KNELPUNTEN IN HET VERKEER Gemeente Lansingerland Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 134 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Uitkomsten nulmeting 13-2-2013 2 Uitkomsten nulmeting Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Vandaag Doel en methode Werkgeversvragenlijst Werknemersvragenlijst

Nadere informatie

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Enkele resultaten uit de digitale enquête onder het Nijmeegse stadspanel over het thema bereikbaarheid 1. Inleiding Eind augustus / begin september jl. is het

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Bereikbaarheid Enschede-Oost

Bereikbaarheid Enschede-Oost Bereikbaarheid Enschede-Oost EnschedePanel Juni 2011 Bereikbaarheid Enschede Oost EnschedePanel Juni 2011 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2011/027

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Arnhem Nijmegen

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Arnhem Nijmegen Factsheet eerste Factsheet effecten Beter Beter Benutten Benutten regio regio Maastricht Arnhem Nijmegen Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Arnhem Nijmegen Inleiding Voor de montoring en evaluatie

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Opsterland. Uitgave Deze publicatie

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat Juni Definitief

Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat Juni Definitief Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat Juni 2013 - Definitief Inhoud 1. Management samenvatting 4 1. Inleiding 8 2. Algemene tevredenheid en belang 10 3. Kwaliteit en verkeersveiligheid

Nadere informatie

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Onderwerp: Gratis openbaar vervoer Eindhovense minima.

gemeente Eindhoven Onderwerp: Gratis openbaar vervoer Eindhovense minima. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst01057 Dossiernummer 14.36.401 2 september 2014 Raads informatiebrief Onderwerp: Gratis openbaar vervoer Eindhovense minima. Inleiding a b Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek station Breukelen Rapport

Onderzoek station Breukelen Rapport Rapport Rapport in opdracht van ROCOV-Utrecht 19 januari 2011 rapportnummer: 4144-R-E auteur(s): Tanthofdreef 15 Badhuiswal 3 Hoff van Hollantlaan 6 Conradstraat 8D Heresingel 12 Postbus 2873 Postbus

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Midden-Nederland

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Midden-Nederland Factsheet eerste Factsheet effecten Beter Beter Benutten regio regio Maastricht MiddenNederland Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio MiddenNederland Inleiding Voor de montoring en evaluatie van

Nadere informatie

Onderzoek lijnvoering Oss Eindrapport

Onderzoek lijnvoering Oss Eindrapport Onderzoek lijnvoering Eindrapport Onderzoek lijnvoering Eindrapport in opdracht van Provincie Noord-Brabant 10 januari 2012 rapportnummer: 4397-R-E02 auteurs: M.T. Te Wierik en H.J. Zoer Tanthofdreef

Nadere informatie

31 Met Velo fietsen: praktisch

31 Met Velo fietsen: praktisch 31 Met Velo fietsen: praktisch VELO APP in real-time opzoeken in welke Velo-stations er beschikbare fietsen of vrije plaatsen zijn zoeken naar een Velo-station of specifieke locatie in Antwerpen en je

Nadere informatie

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze www.alphabet.com Onderzoek Behoefte van zakelijke rijders aan variatie in vervoersmiddelen Flexibele mobiliteit Keuzevrijheid vooral voor jongeren

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit - Files en bereikbaarheid - conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16 Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat: aanvullende analyses Augustus 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Doorstroming 5 3. Wegwerkzaamheden 7 4. Informatie 11 5. Aangeven maximumsnelheid

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden

Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden In de eerste helft van februari 2013 is de leden van het LeidenPanel gevraagd naar hun binding met Leiden. Het doel van de meting is na te gaan wat de oriëntatie

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB Kwantitatief Onderzoek in de Regio Rotterdam MEIJERS RESEARCH Maart 2010 10011/01 1. Inleiding. Per 11 februari 2010 is het NVB in de regio Rotterdam

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c Klanttevredenheidsonderzoek gebruik OV-taxi en scootmobiel Gemeente Zandvoort Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel: (0229) 282555 Rapportnummer 2013-1940 Datum Juni

Nadere informatie

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle fietsen Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2008 www.zwolle.nl Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Connexxion Internetpanel Zuid-Holland 2004

Connexxion Internetpanel Zuid-Holland 2004 Connexxion Internetpanel Zuid-Holland 2004 Samenvatting van de resultaten Connexxion Afdeling Marketing & Verkoop December 2004 1. Inleiding In het voorjaar van 2004 konden busreizigers in Zuid-Holland

Nadere informatie

Simon Arndt, Directie Bedrijfsvoering, afdeling FB/Onderzoek en Statistiek. Mariëlle Bartels//Rien de Vries, directie Stad, stadsontwikkeling

Simon Arndt, Directie Bedrijfsvoering, afdeling FB/Onderzoek en Statistiek. Mariëlle Bartels//Rien de Vries, directie Stad, stadsontwikkeling omnibusenquête 2011 deelrapport flexibel werken OMNIBUSENQUETE 2011 Deelrapport: flexibel werken Februari 2012 Samenstelling rapport: Enquête-organisatie: In opdracht van: Josée Boormans, Directie Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010

Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010 Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Onderzoek en Statistiek Zwaantina van der Veen Ben van de Burgwal Uitgave en

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Resultaten vijfde peiling Oktober 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 5 e peiling van het burgerpanel van Overschie 1. Het onderwerp van de

Nadere informatie

BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING

BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING Gemeente Castricum November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2015/168 Datum November

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

Juiste richting 27,6% Verkeerde richting 49,3% Geen mening 23,1%

Juiste richting 27,6% Verkeerde richting 49,3% Geen mening 23,1% MEMO NAAM Achmea T.A.V. Marjanne Mulder, Evelyn Peters VAN Hans Anker, Tessa Cramer TELEFOON 020 520 52 80 BETREFT Conclusies maatschappij monitor mobiliteit DATUM 05.05.2011 PAGINA 1 van 9 Achmea Maatschappelijke

Nadere informatie

Gebruik, bekendheid en draagvlak voor de gratis 70+ pas

Gebruik, bekendheid en draagvlak voor de gratis 70+ pas Gebruik, bekendheid en draagvlak voor de gratis 70+ pas Een onderzoek onder Enschedeërs van 70 jaar en ouder September 2013 Gebruik, bekendheid en draagvlak voor de gratis 70+ pas Een onderzoek onder Enschedeërs

Nadere informatie

Reizigersoverleg Brabant. 1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen.

Reizigersoverleg Brabant.  1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen. Geacht panellid, In heeft u deelgenomen aan één of meerdere onderzoeken van het digitaal reizigerspanel. 1) Klanttevredenheidsonderzoek 1 7 april en 1 mei 2) Informatievoorziening 20 juli 17 augustus 3)

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten Tussentijdse evaluatie gratis openbaar vervoer 65-plussers Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten 10 februari 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding...

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Inschatting duurzaamheidseffecten. programma. Goudappel Coffeng, 2 december 2013

Inschatting duurzaamheidseffecten. programma. Goudappel Coffeng, 2 december 2013 Inschatting duurzaamheidseffecten programma Beter Benutten Goudappel Coffeng, 2 december 2013 2 Colofon Dit document is opgesteld door de Goudappel Coffeng in samenwerking met Rijkswaterstaat Water, Verkeer

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Fiets in de metro. Martijn Epskamp. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart In opdracht van de Stadsregio

Fiets in de metro. Martijn Epskamp. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart In opdracht van de Stadsregio Fiets in de metro Fiets in de metro Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart 2008 In opdracht van de Stadsregio Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten. regio Amsterdam

Factsheet eerste effecten Beter Benutten. regio Amsterdam Factsheet Factsheet eerste effecten Beter Benutten Beter Benutten regio Maastricht regio Amsterdam Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Amsterdam Inleiding Voor de montoring en evaluatie van

Nadere informatie

Belevingswaardenonderzoek Project Knooppunt Hoevelaken

Belevingswaardenonderzoek Project Knooppunt Hoevelaken Belevingswaardenonderzoek Project Knooppunt Hoevelaken Onderzoek onder bewoners en bedrijven April 2012 Belevingswaardenonderzoek Project Knooppunt Hoevelaken Onderzoek onder bewoners en bedrijven April

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN STUDENTEN VAN HET MBO

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN STUDENTEN VAN HET MBO 1 Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN STUDENTEN VAN HET MBO In opdracht van: Ruben de Cuyper December 2016 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vervoersarmoede: hoe groot is het probleem en wie hebben

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2012 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Eindrapportage Tariefactie Amersfoort Connexxion Openbaar Vervoer

Eindrapportage Tariefactie Amersfoort Connexxion Openbaar Vervoer Eindrapportage Tariefactie Amersfoort Connexxion Openbaar Vervoer Mare Veltman Donderdag 3 Maart 2011 10663 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksopzet 3. Uitgebreide Resultaten Reisgedrag Naamsbekendheid

Nadere informatie