Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang 20.00 uur"

Transcriptie

1 Zaandamse Tafel Tennis Club Koninklijk goedgekeurd 17 mei 1976 Opgericht 9 oktober 1939 Lid N.T.T.B. Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang uur 1

2 Bestuurssamenstelling en functionarissen Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Paul Lauret (mei 13) Robert Jan Pruijn (mei 14) Albert Nap (mei 13) Lijsterbesstraat 20 Marten Corverhof 16 Prelude TK Zaandam 1065 GH Amsterdam 1507 TC Zaandam Sport technische zaken: Algemeen Bestuurslid: Pers en Publiciteit a.i.: Ronald Peeters (mei 14) Rob de Vries (mei 12) Jan van der Meij (mei 15) Dovenetelweg 27 Baardspringer 35 Agaatvlinder CC Zaandam 1541 WV Koog a/d Zaan 1113 KN Diemen Functionarissen: Naam: Telefoon: Wedstrijd Secretaris senioren Chris de Jong Wedstrijd secretaris jeugd Ronald Peeters Onderhoud pand Paul Bakker Theo van Berkel Bardienstregeling Debby Reek Inkoop bar Linda Visser/Henk Krook Winkeltje ZTTC Ronald Peeters Webmaster Angelique Vonk Linda Visser-Krook Jan van der Meij Robert Jan Pruijn Trainingen: Trainingsdag: Trainingstijden: Jeugd maandag en woensdag t/m Recreanten woensdag t/m Op maandag en woensdag vrij spelen vanaf uur Trainers: Sam Vonk en Ronald Peeters Speeladres: Madagaskar 15 Postadres: Lijsterbesstraat VH Zaandam 1505 TK Zaandam Z.T.T.C. is aangesloten bij: * N.T.T.B. Afdeling Holland Noord sinds 1945 * Het afdelingsnummer van Z.T.T.C. is 01 en het verenigingsnummer is 096 * Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer * Oprichtingsdatum Z.T.T.C. is 9 oktober

3 Algemene ledenvergadering ZTTC 2015 Plaats: Kantine ZTTC Datum: 23 april 2015 Aanvang: uur Notulist: Robert Jan Pruijn Agenda 1. Opening door de voorzitter met eventuele mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Notulen Algemene Ledenvergadering Jaaroverzicht van de functionarissen 5. Financieel verslag Penningmeester 6. Verslag kascommissie 7. Contributie 8. Begroting seizoen Bestuursverkiezing/ mededelingen/ aftredende functionarissen 10. Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP) 11. Rondvraag 12. Sluiting Aftredende bestuursleden en functionarissen: Wedstrijdsecretaris senioren: Robert Jan Pruijn, aangemeld Chris de Jong Algemeen bestuurslid: Rob de Vries, aangemeld Rob de Vries Aangemeld: PR functionaris Jan van der Meij ad interim Graag 24 uur van tevoren aangeven aan het bestuur als je belangstelling hebt. Of als je het ergens niet mee eens bent. 3

4 ALGEMENE LEDENVERGADERING ZTTC Notulen 8 mei 2014 Aanwezig: Bestuur: Paul Lauret (PL), voorzitter Henk Krook (HK), plv penningmeester/beheer kantine Ronald Peeters (RP), Jeugdzaken Albert Nap (AN), penningmeester Rob de Vries (RdV), bestuurslid Robert Jan Pruijn (RJP), (gedeeltelijk ad interim) secretaris Leden: Theo van Berkel, Antoon Buffing, Marcel van Hassel, Ewout Hofman, Chris de Jong, Henk Knikman, Martijn Knoppers, Jan van der Meij, Nico Ooijevaar, Jem Poulen, Linda Visser- Krook en Andre Webster. Afwezig met kennisgeving: Harry Egstorf, Dick Meijer, Huub Peeters, Chris Post, Leo Potma, Arlette Poulen, John van Tilborg en Sam Vonk. 1 Opening: De algemene ledenvergadering van ZTTZ is om uur op 8 mei 2014 te Zaandam door de voorzitter, Paul Lauret, geopend. Een dankwoord wordt gericht naar de sponsors zonder wie ZTTC het voortbestaan van ZTTC onmogelijk zou zijn geweest. De positie Perse en Publiciteit werd door Denise Hoevers vervuld. De plek is nu vrijgekomen. Aan het onderhoud pand worden Henk Knikman en Paul Lauret gevoegd. De punten 7 (Contributie) en 9 (Bestuursverkiezing) worden omgewisseld. 2 Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken. 3 Notulen ALV 2013: Er zijn geen notulen van de ALV van Deze kunnen dus niet worden goedgekeurd. 4 Jaaroverzicht functionarissen: De aanwezigen krijgen enkele ogenblikken de bij de agenda uitgereikte verslagen van de functionarissen door te nemen. Hier zijn geen vragen over. 5 Verslag penningmeester Albert licht het verslag toe. De sponsors hebben een significante bijdrage geleverd aan het positieve resultaat. Er wordt contact met ze opgenomen om na te gaan of ze op de site vermeld willen worden. Wel is al bekend dat ze geen bordje in de zaal willen. 6 Verslag kascommisie De kascommisie heeft geen onregelmatigheden in de boekhouding aangetroffen en wordt gedechargeerd. Marcel van Hassel en Nico Ooijevaar worden bedankt voor hun bijdrage. 4

5 De kascommissie voor het seizoen zal bestaan uit Jem Poulen en Marcel van Hassel. 7 Bestuursverkiezing/mededelingen/aftredende functionarissen Robert Jan Pruijn is kandidaat voor de positie secretaris. Er zijn geen tegenkandidaten. Hij wordt als secretaris gechargeerd. 8 Begroting seizoen Albert licht de begroting voor het komend seizoen toe. De reservering ten behoeve van energie is naar boven bijgesteld. Ook wordt er meer geld voor het onderhoud gereserveerd. Het meer jaren onderhouds plan (zie punt 10) zal meer duidelijkheid moeten verschaffen in de hoeveelheid geld die benodigd is voor het onderhoud. Er zijn minder kosten voor vuilafvoer, omdat er geen contract voor afgesloten is. Er zal alleen worden betaald wanneer er extra afval moet worden afgevoerd. De Sita container moet derhalve niet meer worden gebruikt. Theo biedt aan plastic afval af te voeren. Dit plan wordt nog verder uitgewerkt. 9 Contributie ZTTC komt geld te kort. Daarom is het voorstel de contributie met ingang van komend seizoen met 10,- euro te verhogen. De leden stemmen hier unaniem voor. Het voorstel om de contributie het seizoen daarop ook te verhogen wordt geparkeerd naar de volgende ALV. Het lidmaatschap van ZTTC loopt van 1 maart tot en met 1 april van het jaar daarop volgend. Met een maand opzegtermijn betekent dit dat opzeggingen uiterlijk 28 februari binnen moeten zijn. Dit geeft vaak aanleiding tot discussies omdat het speelseizoen loopt van september tot en met mei, waarbij er ook nog eens 2 competities zijn te onderkennen. Het bestuur gaat zich hierover beraden en komt met een voorstel om de opzegdatum (of eventueel data) meer in lijn te brengen met het speelseizoen. Het bestuur zal dit voorstel duidelijker gaan communiceren zodat iedereen weet wanneer hij/zij moet opzeggen. Antoon Buffing meldt dat de grote clubactie ook veel geld kan opleveren. Ook kan het actief leden werven op bijvoorbeeld scholen dit effect hebben. 10 Meer Jaren Onderhoudsplan (MJOP) Henk Knikman heeft een uitgebreid MJOP samengesteld. Samen met het bestuur zullen aan de posten prioriteit en kosten worden gekoppeld. Er wordt geopperd dat sport service Zaanstad mogelijkerwijs subsidie ter beschikking stelt. Het bestuur gaat dit na. Andere kosten besparende maatregelen zijn de inzet van vrijwilligers en het eventueel gebruik van stagiairs van bijvoorbeeld het ROC. Als er volledig en goed uitgewerkt plan van aanpak is, biedt dit de mogelijkheid aan te kloppen bij KLM fonds, Rabobank en Oranje fonds. Deze instellingen stellen onder bepaalde voorwaarden vrijwilligers ter beschikking. WvttK 10a Commissie voortbestaan ZTTC De commisie, bestaande uit Jan van der Meij, Linda Visser en John van Tilborg, die tot doel heeft ZTTC een positieve impuls te geven zodat de club er financieel er beter voor komt te staan doet verslag. 5

6 Er is een brief naar de leden gestuurd met daarin een oproep een bijdrage te leveren aan het voorbestaan van de club. De respons is niet overweldigend geweest. Er zijn ook positieve berichten. Er is een nieuwe website in de maak en op facebook is ZTTC inmiddels actief. 10b Table stars Martijn Knoppers legt uit dat via table stars kinderen enthousiast gemaakt kunnen worden voor tafeltennis. Hij gaat proberen scholen in de Zaanstreek te benaderen om hieraan deel te nemen. 10c MJ tafeltennis en jeugdsportpas Via MJ tafeltennis wordt jeugd in aanraking met tafeltennis gebracht. Soms met leden tot gevolg. Het onder de aandacht brengen van tafeltennis bij de jeugdsportpas heeft wellicht ook een positief effect. 10d Toekomst team 5 Team 5 deelt mee dat ze een fijne tijd bij ZTTC heeft gehad, maar gaat toch naar JOVO. Het bestuur gaat een regeling tav de contributie treffen, 11 Rondvraag Theo van Berkel: Wat zijn de data van de klusavonden? Antwoord: Nog niet bekend. Aktie Paul Lauret en Theo van Berkel. Nico Ooijevaar: Staan we in de sportkrant? Antwoord: Volgens Paul Lauret wel. Nico deelt mee dat in Krommeniedijk er een ledenstop voor 65-plussers is. Voor ZTTC is dit een kans om een 65+ lidmaatschap in te stellen voor mensen die overdag willen spelen. Jan Van der Meij: Wie kent Zaanradio? Antwoord: Chris de Jonge bijvoorbeeld. Er werkt een collega van hem daar. Martijn Knoppers gaat na of via dit medium ZTTC beter bekend kan worden gemaakt. Paul Lauret: Omdat Robert Jan nu secretaris is, gaat Chris de Jong hem assisteren met het wedstrijdsecretariaat. Wie wil de vacature Pers en Publicatie invullen? Antwoord: Jan van der Meij wil dit low profile gaan doen. 12 Sluiting Om uur sluit Paul de vergadering. 6

7 Jaarverslag van de voorzitter 2015/2016 Wat een fijn seizoen hebben we achter de rug zeg! De financiële problemen hebben we het hoofd kunnen bieden en we zijn ongeschonden uit de strijd gekomen. Alweer mede dankzij de sponsoren die onvermoeibaar blijven geloven in de vereniging. Maar ook hulde aan een groot aantal vrijwilligers die tijd en creativiteit blijven investeren. Veel klussen zijn gedaan en ik kijk al uit naar de volgende klusweekenden. Dankzij het strakke beleid van o.a. de penningmeester staan we nu eens niet in het rood!! Dat gaat de goede kant op, maar we zijn er nog lang niet. Onderhoud. Er is zorgvuldig een Meer Jaren Onderhoud Plan gemaakt (MJOP) en daar zijn weliswaar veel punten die onderhoud of reparatie verholpen, maar er liggen nog veel projecten in het verschiet. Projecten die duurder en groter zijn. We blijven dus een beroep op alle leden. Bestuursfuncties. Jan van der Meij heeft de taak van ad interim PR op zich genomen, maar ziet liever iemand uit ons ledenbestand de job overnemen. Mocht iemand nog wat tijd over hebben en de vereniging willen ondersteunen.., dan ben je van harte welkom. Spreek een van de bestuursleden maar aan als je meer wilt weten. Werven van leden: Er was een terugloop van recreanten vorig seizoen, maar dat lijkt zich te herstellen. Inmiddels hebben we weer 13 teams in de competitie en dat aantal zou nog wel kunnen groeien. Ook het jeugdbestand gaat flink omhoog en dat zou na de vakantie nog weleens kunnen stijgen. Via het Table Stars project beginnen we binnenkort met de eerste clinique en komt er een school vier keer naar ons toe om kennis te maken met tafeltennis. Vanaf september komt de OBS de Voorzaan met 4 groepen naar ZTTC om kennis te maken met tafeltennis. In alle gevallen rekenen wij een uurtarief, dus het levert direct geld op en hopelijk een aantal nieuwe jeugdleden. Nieuwe ballen. De najaar competitie gaat gespeeld worden met nieuwe, plastic ballen en die hebben een andere eigenschap dan de vertrouwde celluloid. Het is denk ik niet onverstandig om een paar avonden te oefenen met deze ballen. Om de vaste trainingsavond niet te verstoren zou een extra trainingsavond ingesteld kunnen worden. Wellicht is de dinsdag een goede dag om voor een aantal weken extra te trainen, met name voor spelers die anders nooit trainen, de hogere teams dus. De datums waarop er getraind kan worden op dinsdag geven we apart in een mail nog even door. Het is dus niet permanent!! Graag wil ik alle medewerkers en bestuurleden bedanken voor hun inzet het afgelopen seizoen. Voor straks allemaal een fijne en ontspannen vakantie gewenst. Rest me alleen nog om iedereen een gezellig en sportief nieuw seizoen toe te wensen. Paul Lauret 7

8 Jaarverslag van de secretaris 2014/2015 Mijn eerste jaar als secretaris zit er op. Als voormalig wedstrijdsecretaris zijn mijn werkzaamheden voor de vereniging van het samenstellen van competitieteams en het invoeren van de uitslagen in het NAS (een taak die nu door Chris de Jong wordt vervuld) verschoven naar het bijhouden van het ledenbestand in het NAS en het notuleren van de bestuursvergaderingen en de ALV. Het bestuur heeft het afgelopen seizoen zeven maal vergadert. Zes van deze vergaderingen heb ik genotuleerd. Helaas moest ik wegens overmacht één vergadering missen. Belangrijkste punten van bespreking zijn het onderhoud van het pand en de aanwas van nieuwe leden geweest. Met gepaste trots kan ik meedelen dat ZTTC inmiddels elf jeugdleden telt. Bij de jeugd is er een duidelijke groei te constateren die zich hopelijk de komende jaren doorzet. Er was dit jaar bij de clubkampioenschappen ook een jeugdtoernooi, iets dat in de afgelopen jaren ondenkbaar leek. De gemiddelde leeftijd van onze jeugdleden is (pijldatum 12 april 2015) 10,5 jaar. De jeugd heeft de toekomst en bij deze de hoop dat dat ook voor ZTC geldt. De opkomst op de woensdagavond goed te moemen het aantal recreanten neemt iets toe. Op dit moment telt de vereniging achttien recreanten met gemiddelde leeftijd van ongeveer 47 jaar. Verreweg het groots deel van de vereniging bestaat uit 53 competitiespelers (met een gemiddelde leeftijd van 46 jaar). De oplettende lezer heeft op grond van bovenstaande kunnen concluderen dat onze club op dit moment 82 leden telt. Een voorzichtige conclusie is dat het aantal leden iets terug gelopen lijkt te zijn ten opzichte van een jaar geleden, maar dat er wel een zekere verjonging in het ledenbestand heeft plaatsgevonden.in werkelijkjheid is ons ledenbestand ongeveer gelijk gebleven omdat bij de gepresenteerde cijfers de opzeggingen (10 stuks) voor het komend seizoen verwerkt. Strikt genomen hebben we tot het einde van dit seizoen wat meer leden dan genoemde 82. Volgend jaar rond deze tijd maak ik de balans opnieuw op en hopelijk zal het ledenbestand zijn gegroeid. Voor nu wil ik iedereen alvast veel plezier in het nieuwe seizoen toewensen. Robert Jan Pruijn 8

9 Jaarverslag penningmeester Het afgelopen jaar begon in mineur toen er ongeveer 15 leden opgezegd hebben. Gelukkig zijn er in de loop van het jaar ook weer hetzelfde aantal leden bijgekomen, waardoor het totaal gelijk is gebleven. Het onderhoud van het pand was door de grote tekorten in de laatste jaren op een laag pitje gezet. Hierdoor hebben we veel achterstallig onderhoud en moest er dringend iets aan gedaan worden. Door het klusteam is een lijst opgesteld met de belangrijkste zaken. Deze zijn door de grote inzet van een aantal vrijwilligers opgepakt. Er is echter ook gebleken dat het dak van ons pand in zeer slechte staat verkeerd, waardoor groot onderhoud nodig zal zijn. Na overleg met het klusteam hebben we afgesproken om een voorziening voor groot onderhoud aan het dak te gaan opbouwen. Voor het komende jaar willen we een bedrag van 2000 euro gaan reserveren, waardoor we een basis hebben op het moment dat er dure reparaties nodig zijn. In de loop van het komende jaar zullen enkele offertes opgevraagd worden, zodat we kunnen bepalen hoe groot de reservering zal moeten worden. Naar aanleiding van de totale begroting zien we dat we nog steeds op een tekort afstevenen. Dit is niet vol te houden voor een kleine vereniging die ZTTC is. We zullen op meerder fronten moeten proberen om dit tekort terug te dringen. De onderstaande voorstellen zijn door het bestuur gedaan: Werven nieuwe leden Sponsoren zoeken Contributieverhoging Nieuwe jeugdleden willen we werven met behulp van het Table Stars project van de NTTB. Hierbij gaan we bij scholen langs om meer bekendheid aan het tafeltennis te geven. Dit wordt door Ewout en Paul opgepakt Senioren leden zoeken vaak op internet. We zijn dan ook blij dat we een PR functionaris in ons bestuur hebben mogen verwelkomen. We hopen nog dat de PR commissie verder uitgebreid kan worden, zodat er meer acties opgepakt kunnen worden De sponsoren zijn ook in het afgelopen jaar weer heel belangrijk voor ZTTC geweest. De PR commissie zal zijn uiterste best doen om nog meer sponsoren te vinden De laatste maatregel is de minst populaire, maar we denken dat we hier niet onderuit komen. Door het tekort aan jeugdleden willen we voorstellen om de contributie voor de jeugdleden niet te verhogen. Daarnaast is een veel gehoord commentaar dat de opzegtermijnen niet duidelijk zijn en dat eenmaal per jaar opzeggen veel te weinig is. Het voorstel van het bestuur is dan ook om de contributie voortaan per half jaar te incasseren en de opzegtermijn gelijk te trekken met het kalenderjaar. Er komen nu dus twee nieuwe data Opzeggen per 30 juni (uiterlijk 31 mei) en per 31 december (uiterlijk 30 november) Het voorstel voor de contributie wordt dan: Jeugdspelers recreant 60 euro per half jaar ( euro) Jeugdspelers competitie 80 euro per half jaar ( euro) Senioren recreant 80 euro per half jaar ( euro) Senioren competitie 100 euro per half jaar ( euro) Dit bedrag is inclusief de bondsbijdrage en de competitietoeslag, die tot nu toe apart geïncasseerd werd. 9

10 Door de aanpassing van de termijnen zal de eerstvolgende incasso voor 9 maanden zijn in plaats van een jaar. De eerste termijn is dus van 1 april 2015 tot en met 31 december 2015, daarna zal er per half jaar worden geïncasseerd. Albert Nap 10

11 Jaarverslag Sport technische zaken / Jeugdsecretaris Sam Vonk en Ronald Peeters hebben afgelopen seizoen de jeugd getraind op de maandag- (Ronald) en woensdagavond (Sam). Sam geeft hierbij op woensdagavond, indien mogelijk, ook nog een uurtje training aan de senioren. Bij de jeugd hadden we in het najaar 2014 en in het voorjaar 2015 helaas nog geen deelnemende team(s) in de competitie. In totaal hebben we nu zo rond de 14 jeugdleden. We gaan dit jaar kijken of we eventueel een team kunnen samenstellen voor volgend seizoen. Veel jeugdleden zijn net begonnen dus we moeten even inventariseren wie er op de zaterdag competitie wil spelen. Vorig jaar is al aangegeven dat we ons gingen verdiepen in het Table Stars project. Dit is een tafeltennis lesprogramma voor kinderen van 6 t/m 10 jaar waarbij met leuke, speelse opdrachten kennis wordt gemaakt met tafeltennisvaardigheden. We zijn hier inmiddels ver in gevorderd. De eerste school is al op bezoek geweest met 12 kinderen. In september komt andere school met kinderen uit 3 leeftijdsgroepen. Verder hadden zich nog een aantal jongeren opgegeven voor de Jeugd Sport Pas. Je kan dan 4 keer meetrainen voor een bepaald bedrag ( 7,50). De hoop is dan natuurlijk dat de opgegeven jeugd uiteindelijk voor tafeltennis kiest maar tot nu toe is daar niets uit gekomen. Op maandag 15 juni en woensdag 17 juni worden de laatste jeugdtrainingen te geven. Na 17 juni is het voor de jeugd nog wel mogelijk om vanaf vrij te spelen op maandag- en woensdagavond. Met het oog op het organiseren van toernooien en toernooien die al georganiseerd zijn binnen de club, is er een toernooi commissie die deze taken op hun nemen (eventueel met ondersteuning van Sam en/of Bert Kwint), waarvoor dank!!! Op 22 maart zijn clubkampioenschappen jeugd/senioren gespeeld en dit was zeer geslaagd! Op 20 juni staat het bekende ouder-kind toernooi gepland ter afsluiting van het seizoen. Inmiddels zijn er ook nieuwe netjes en telborden aangeschaft en de bedoeling is dat wij daar natuurlijk zorgvuldig mee omgaan. Er wordt ook nog naar de mogelijkheid gekeken om een Tafeltennis Robot aan te schaffen zodat de jeugd en ook de senioren zichzelf kunnen trainen. Verder wil ik als laatste nog even benadrukken dat er vanaf volgend seizoen in de competitie met een plastic bal gespeeld moet worden. Nog even in het kort de invulling van de maandag- /woensdagavond voor de rest van het seizoen: Maandag jeugdtraining (t/m 15 juni) ± vrij spelen senioren (vanaf 22 juni eventueel met jeugd). Woensdag jeugdtraining (t/m 17 juni) ± training senioren + vrij spelen senioren (vanaf 24 juni eventueel met jeugd) Ronald Peeters, Sport technische zaken / Jeugdsecretaris. 11

12 Jaarverslag bardienst Afgelopen seizoen zijn er een aantal teams die aangegeven hebben hun bardienst te willen draaien op hun eigen speelavond, dat is geen enkel probleem zolang er minimaal 1 persoon dan wel afgewisseld ten alle tijde ook achter de bar staat. In de keuken hangt een lijst wat bijgehouden word met het verversen van de frituurvet, dat is niet aangewezen op een bepaalde persoon dus als we daar met zijn allen rekening houden dat het regelmatig ververst wordt. De verpakking van het nieuwe frituurvet niet weggooien daar gieten we het oude vet weer. De drankvoorraad weer koud zetten spreekt allemaal voor zich. De keuze aan bier is ook uitgebreid waar goede reacties op zijn. De baromzet is 1 van de belangrijkste inkomstenbronnen van de club dus wanneer er nog op of aanmerkingen zijn of bepaalde artikelen waar veel omgevraagd worden wat we niet hebben hoor ik het graag dan kan dat weer besproken worden met Linda en Henk Debby Reek. 12

13 Verslag Wedstrijdsecretaris: Zoals jullie weten zit de voor jaars competitie 2015 er bijna op. Dat geldt ook voor mijn eerste seizoen als wedstrijd secretaris. Het aantal kerren dat ik corrigerend heb op moeten treden om verkeerd ingevulde wedstrijdbriefjes te corrigeren is binnen de perken gebleven. Toch heb ik niet kunnen voorkomen dat er een paar boetes zijn uitgedeeld. Het doel is om de boets volgend jaar tot nul te reduceren en met jullie hulp gaat me dat zeker lukken. Bij deze wil ik vast aan jullie vragen of jullie de wensen voor de komende competitie, die van het najaar 2015 zo spoedig mogelijk aan aan mij willen door geven, zodat ik bij de indeling hiermee rekening kan houden. Een korte analyse van de voorjaarscompetitie van 2015 leert ons dat er 7 teams zijn die zich handhaven, er 3 teams zijn die promoveren, 2 teams die nog alle kans maken om kampioen te worden en dat er ook helaas 1 team is, dat degradeert. Hierbij nog een eervolle vermelding voor team 1 dat zelfs naar de hoofdklasse gaat. Competitie spelen is heel erg leuk en ik kan me voorstellen dat meer mensen die dit willen gaan doen. Dus als er mensen zijn die willen deelnemen aan de competitie meld je dan bij mij aan, dan kan ik ervoor zorgen dat je in een leuk team terecht komt. Zoals ieder jaar zullen ook dit jaar tussen de competities door de Harry Feenstra bekerwedstijden worden georganiseerd. Voel je je geroepen hiervoor op te geven, dan kan je dat kenbaar maken bij mij. Rest me nog iedereen via deze weg een fijne zomer toe wensen. Chris de jong westrijdsecretaris 13

14 Toernooicommissie De clubkampioenschappen vonden plaats op zondag 22 maart Dit jaar was gekozen voor de zondag, omdat we het wilden organiseren samen met de jeugdleden. Doordat er op zondagen door de NTTB gebruik wordt gemaakt van onze zaal, was alleen deze dag nog maar beschikbaar. Het gaf wel ruimte om ruim voor de datum alle leden te informeren. Dit heeft dan ook het gewenste effect gehad, want rond 10:30 uur hadden zich 40 leden verzameld en werd de spanning vast opgevoerd onder het genot van een kopje koffie met cake, Voorwaar een schitterende opkomst. Door de toernooileider Arco Visser werden de volgende indelingen gemaakt: Poule van 7 jeugdleden Poule A, 1e en 2e klasse, 9 leden Poule B, 3e en 4e klasse, 15 leden Poule C, 5e en 6e klasse en recreanten, 9 leden. Na een korte inleiding van de organisatrice Linda Visser en bekendmaking van de pouleindeling, werd met de wedstrijd begonnen. Uiteraard ging het er bij sommige wedstrijden heftig aan toe, maar altijd in een goede sfeer. Rond etenstijd hadden Gerda en Henk Krook, die net als vorig jaar de barbezetting voor hun rekening namen, broodjes kaas of ham en een pan tomatensoep klaar staan, waarvan vooral de prijspakker gretig aftrek vond. Ondertussen kon ook nog geraden worden naar het aantal chocolade eieren dat de organisatie samen met wat paashaasjes in een pot gedaan had. Wel tegen betaling natuurlijk, want de clubkas moet ook nog wat gesponsord worden. Na een aantal spannende wedstrijden in de poule indeling, werden de kwart- en halve finales afgewerkt en werden onder grote belangstelling de finales gespeeld. Dit leverde de volgende winnaars op; Bij de jeugd werd Tim Buys de winnaar en werd Timo Visser tweede: stand 3-0 In Poule A werd Ronald Peeters winnaar en Bert Kwint tweede: stand 3-0 In poule B werd Chris Post winnaar en Debby Reek tweede: stand 3-2 In poule C werd Jan v/d Meij winnaar en Daimy Bloemberg tweede: stand 3-1 Na de prijsuitreiking werd nog bekend gemaakt, dat Arlette het juist getal had geraden van de paaseieren (57), kon de club een bedrag van. 25,00 bijschrijven en ging Arlette met een tas vol chocolade naar huis. Er werd nog gezellig nagepraat en aan het eind van de middag kon de organisatie terugkijken op een geslaagde dag en wordt er al weer uitgekeken naar het volgende toernooi. Rest mij nog Gerda en Henk te bedanken voor het verzorgen van de bar en Arco voor de hulp bij het regelen van de poule-indelingen en het bijhouden van de uitslag. Toernooi-organisatrice Linda Visser 14

15 Verslag van de PR functionaris (ad interim) Afgelopen jaar zijn er flink wat werkzaamheden verricht op PR gebied. Met name op het gebied van internet en sociale media zijn er grote stappen gezet. De Facebook pagina is ingericht en wordt door meerdere personen onderhouden, namelijk Daimy Bloemberg, Linda Krook, Angelique Uiterwaal, Robert-Jan Pruijn en ondergetekende. Het feit dat er meerdere leden bij betrokken zijn houdt e.e.a. levendig en leuk. Sommige berichten hebben momenteel een zeer goed bereik en worden door zo'n personen gelezen. Wat betreft de nieuwe website is er een werkgroep bezig geweest met de vormgeving en eerste opzet. Deze website is nu online en heeft ook een aantal beheerders, namelijk Robert-Jan Pruijn, Angelique Uiterwaal en ondergetekende. Recentelijk zijn er ook de officiele stukken zoals de statuten en het HHR opgezet. De inhoud is op dit moment goed, maar de levendigheid mag nog wat groter. We kunnen dit bereiken door 1 of 2 extra beheerders. Voor de website het volgende ontwikkeld: De sponsors, voor zover deze dit wilden, zijn op onze site vermeld met naam en toenaam. Het twitteraccount is nog niet echt actief gebruikt. We proberen nog een paar twitterende leden bereid te vinden om hier actief aan bij te dragen. Door de gegevens van twitter, facebook en de site aan elkaar te linken kunnen we mogelijk nog meer publiciteit verkrijgen. Verder is het profiel en het takenpakket van de PR functionaris uitgewerkt zodat deze functionaris in de toekomst een goed omschreven takenpakket heeft. Voor de komende tijd zal er meer aandacht worden besteed aan de bestaande sponsors en mogelijke nieuwe sponsors. De sponsorborden van oude niet betalende sponsors zijn of worden verwijderd uit de zaal. Ook zal de PR functionaris bij interne en externe activiteiten worden ingeschakeld om de publiciteit te zoeken. 15

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen!

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen! Jaargang 38, nummer 4, oktober 2004 Weer tijd gevonden om de Voltreffer in elkaar te zetten. Heel veel tijd was ditmaal hiervoor niet nodig omdat deze Voltreffer maar 18 bladzijdes dik is. Heb ik wat gemist?

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ] NIEUWSBRIEF 01 [12 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Even bijpraten 4. Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5. Notulen extra ledenvergadering 13 december 2007 7. Beste leden, Verslag laatste wedstrijd 8

Even bijpraten 4. Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5. Notulen extra ledenvergadering 13 december 2007 7. Beste leden, Verslag laatste wedstrijd 8 Even bijpraten 4 Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5 Beste leden, Hierbij nodigen we jullie uit voor de ledenvergadering van volleybalvereniging WIJHKO op donderdag 29 mei 2008 in de kantine van sporthal

Nadere informatie

De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1

De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1 De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1 OVERZICHT VAN DE DIVERSE COMMISSIES: Zaal : Van Diggelenstraat 11 0527-697286 Postadres : Wittezeestraat 26 8226 BK Lelystad 06-18066529

Nadere informatie

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014 Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2013 1 Inhoud Jaaroverzicht pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4 Notulen ledenvergadering 5 Jaarverslagen

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97 Nieuwsbrief nr. 95 jaargang 9 April 2013 Hallo allemaal, De Algemene ledenvergadering is geweest, de competitie is bekend, en we zijn klaar om het seizoen te beginnen! Ondanks dat de winter voorbij is

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave

de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave TENNISCLUB opgericht 9 oktober 1978 WESTERBORK de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Op de voorpaginafoto staan onze tennis-pieten, die samen met de jeugd een leuk Pietentoernooi hebben gespeeld. Misschien

Nadere informatie

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong. Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.nl Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh 24e jaargang nr. 2 (maart 2010)

Nadere informatie